You are on page 1of 3

Simbang Gabi (Entrance)

(Simbang gabi) Ding dong ding dong


(Simbang gabi) Dong ding dong ding
Ay simula ng Pasko
Simbang gabiy simula ng Pasko
Sa puso ng lahing Pilipino
Siyam na gabi kaming gumigising
Sa tugtog ng kampanang walang tigil
Ding dong ding dong ding
Maaga kami kinabukasan
Lalakad kami, langkay-langkay
Babatiin ang ninong at ninang ng
Maligayang Pasko Po
At hahalik ng kamay
Lahat kamiy masayang masaya
Busog ang tiyan at puno ang bulsa
Hindi naming malimut-limotan ang
masarap na putot suman
Matutulog kami ng mahimbing
Iniisip ang Bagong Taon natin
At ang Tatlong Haring darating
Sa Pilipinas ay Pasko pa rin
Maaga kami kinabukasan
Lalakad kami, langkay-langkay
Babatiin ang ninong at ninang ng
Maligayang Pasko Po
At hahalik ng kamay
Babatiin ang ninong at ninang ng
Maligayang Pasko Po
At hahalik ng kamay
Ding dong
Dong ding
Ding dong
Dong ding

ding dong
dong ding
ding dong
dong ding

KYRIE
Panginoon, kaawaan Mo kami (2x)
Kristo Kaawaan Mo kami (2x)
Panginoon, kaawaan Mo kami (2x)

LUWALHATI SA DIYOS
KORO:
Luwalhati, luwalhati sa Diyos
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
Luwalhati, luwalhati sa Diyos
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan
At sa lupa'y kapayapaan

Sa mga taong may mabuting kalooban


Pinupuri Ka namin, dinarangal Ka namin
Sinasamba Ka namin
Niluluwalhati Ka namin
Pinasasalamatan Ka namin
Dahil sa dakila Mong kaluwalhatian (KORO)
Panginoong Diyos, Hari ng langit
Diyos Ama'ng makapangyarihan sa lahat
Panginoong Hesukristo, bugtong na anak
Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos
Anak ng Ama (KORO)
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan
Maawa Ka sa Amin, maawa Ka sa amin
Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan
Tanggapin Mo ang aming kahilingan
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama
Maawa Ka sa Amin, maawa Ka sa amin
(KORO)
Sapagkat Ikaw lamang ang banal
Ikaw lamang ang Panginoon
Ikaw lamang, O Hesukristo, ang
kataastaasan
Kasama ng Espiritu Santo
Sa kaluwalhatian ng Diyos Ama
Amen (KORO)
ALLELUIA
(Ryan Cayabyab)
EMMANUEL (Offertory)
Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (2x)
Magalak isinilang ang Poon
Sa sabsaban Siya'y nakahimlay
Nagpahayag ang mga anghel
"Luwalhati sa Diyos!"
Isang dalaga'y maglilihi
Batang lalaki ang sanggol
Tatawagin Siyang Emanuel
Emanuel (3x)
Kahuluga'y "Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
"Nasa atin ang Diyos!"
SANTO (Ryan Cayabyab)

AKLAMASYON (L. Delgado)

Mananakop ng buong katauhan

AMEN (Bukas Palad Light from Light)

Magsaya tayo kapatirang banal


Ipagdiwang lugod sa puso
Si Hesus natin syang tanging maykapal
Lumuhod tayo sa harap niya

AMA NAMIN/SAPAGKAT (Consolacion)


KORDERO (R. Cayabyab)
Communion Songs
Do You Hear What I Hear?
Said the night wind to the little lamb,
do you see what I see
Way up in the sky, little lamb,
do you see what I see
A star, a star, dancing in the night
With a tail as big as a kite
With a tail as big as a kite
Said the little lamb to the shepherd boy,
do you hear what I hear
Ringing through the sky, shepherd boy,
do you hear what I hear
A song, a song, high above the trees
With a voice as big as the sea
With a voice as big as the sea
Said the shepherd boy to the mighty king,
do you know what I know
In your palace warm, mighty king,
do you know what I know
A Child, a Child shivers in the cold
Let us bring Him silver and gold
Let us bring Him silver and gold
Said the king to the people everywhere,
listen to what I say
Pray for peace, people everywhere!
listen to what I say
The Child, the Child, sleeping in the night
He will bring us goodness and light
He will bring us goodness and light
Bring us light..

Masdan natin ang sinag ng tala


Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal
Mananakop ng buong katauhan
Ang maganda nating bihisan
Ay isuot kahit na minsan
At ang gintong hikaw at singsing
Ay linisin bago gamitin
Masdan natin ang sinag ng tala
Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal
Mananakop ng buong katauhan
Mano po lolo, mano po ninong
Ang sadya po sana'y mamasko
Kung wala ma'y salamat din po
Sa tatlong-hari na'ng balik ko
Ding dong 4x
[lalalala lalalala]
Buong tao'y muling nagdaan
At sa bawat ninyong tahanan
Diwa ng pasko nawa'y makamtan
At sa bawat ninyong tahanan
Diwa ng pasko nawa'y makamtan!
[lalalala lalalala]

PASKO NA!
DIWA NG PASKO
Masdan natin ang sinag ng tala
Sa tapat ng belen
Bayan ng ating Birheng dangal
At sumilang doon ang sanggol na mahal

Ako'y nagtataka sa Paskong kay lamig


Doon pa nadama init ng pag-ibig
Sa sanggol at Ina, puso'y huwag isara
At sa bawat isa puso mo'y buksan na
KORO:

Pasko na! Pasko na!


Tayo'y magkaisa
Magsama sa saya
Ng Sanggol at Ina
Ako'y nagtataka sa sabsabang payak
Doon pa nadama dangal ng Haring Anak
Sa Sanggol at Ina, puso'y huwag isara
At sa bawat isa puso mo'y buksan na
(KORO)
Magsama sa saya ng Sanggol at Ina!
ADESTE FIDELES (Recessional)
Adeste Fideles laeti triumphantes,
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte, Regem Angelorum;
Venite adoremus,
venite adoremus,
venite adoremus

Dominum!
O come, all ye faithful, joyful and
triumphant!
O come ye, o come ye, to Bethlehem.
Come and behold Him, born the King of
angels;1
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord!
Sing, choirs of angels, sing in exultation!
Sing, all ye citizens of heaven above:
Glory to God, glory in the highest!
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
O come, let us adore Him,
Christ the Lord!