You are on page 1of 8

LDK didysis kunigaiktis

Jogaila (13821392)

LDK didysis kunigaiktis


Vytautas (13921430)
LDK did
kunigaiktisygimantas
Kstutaitis14321440

1385 m. Krvos unija


1387 m. Lietuvos kriktas
1392 m. Astravo sutartis
1397 m. raytiniuose altiniuose paminta pirmoji
mokykla
1398 m. Salyno taika tarp Kryiuoi ordino ir
Vytauto
1399 m. Vorsklos mis
1399 m. Jadvygos, Jogailos mohos mirtis
1401 m. Vilniaus ir Radomo aktai
1405 m. Smolenskas prijungiamas prie Lietuvos
1410 m. algirio mis
1411 m. Torns taika
1413 m. Horodls unija
1413. emaitijos kriktas
1422 m. Melno taika
14291430 m. Lietuvos didij kunigaiki
metratis

1435 m. Pabaisko mis

LDK didysis
kunigaiktisKazimiera(1440
1492)

1446 m. Trumpas Lietuvos metrai svadas


1447 m. privilegija Lietuvos bajorijai ir didikams
1447 m. Kazimieras karnuojamas Lenkijos
karaliumi

LDK did kunigaiktis


Aleksandras (14921506)

1501 m. Melniko aktas


1501 m. Aleksandras karnuojamas Lenkijos
karaliumi

LDK didysis
kunigaiktisygimantas
Senasis
(15061544)

1506 m. ygimantas Senasis karnuojamas


Lenkijos karaliumi
15071537 m. Karas su Maskva
1514 m. Mis prie Oros
3 de. Lietuvoje pradeda sklisti Reformacija
1529 m. I Lietuvos statutas
1544 m. ygimantas Augustas gauna i tvo teis
valdyti LDK
1547 m. pirmoji lietuvika knyga M. Mavydo
Katekizmas

LDK didysis
kunigaiktisygimantas
Augustas
(15441572)

1547 m. ygimanto Augusto ir Barboros


Radvilaits vestuvs
1548 m. ygimantas Augustas karnuojamas
Lenkijos karaliumi
1550 m. Barboros Radvilaits karnacija
1557 m. Lietuvoje pradta valak reforma
15581582 m. Livonijos karas
15641566 m. administracins ir teisins reformos
1566 m. II Lietuvos statutas
1569 m. jzuitai atvyksta Lietuv
1570 m. Vilniuje kuriama jzuit kolegija
1573 m. Varuvos konfederacijos aktas dl
tolerancijos

LDK didysis
kunigaiktis Henrikas
Valua (15741574)

1574 m. Henriko artikulai, pakta conventa

LDK didysis
kunigaiktisSteponas
Batoras (15761586)

1579 m. Viniaus akademijos krimas


1581 m. kurtas Lietuvos vyriausiasis tribunolas
1582 m. Jam Zapols paliaubos su Rusija

LDK didysis
kunigaiktisZigmantas
Vaza (15871632)

1588 m. III Lietuvos statutas


1595 m. M. Daukos Katekizmas
1596 m. banytin Bresto unija
1599 m. M. Daukos Postil
16001611 m. karas su vedija
16041606 m. Ledimitras I valdo Maskv
1605 m. Salaspilio mis, vadovaujamas J. K.
Chodkeviiaus
16061607 m. Zebrydovskio rokoas
1609 m. Ledimitro II ygis
16091618 m. karas su Rusija
16171629 m. karas su vedija
1619 m. Deulino paliaubos su Rusija
1620 m. K. Sirvydo odynas
1623 m. LDK yd seimo krimas
1629 m. Altmarko paliaubos su vedija
16321634 m. karas su Rusija
1634 m. Polianovo taika su Rusija
1635 m. Karas su vedija
1635 m. tumsdorfo paliaubos su vedija
1636 m. Smolensko vyskupysts krimas

LDK didysis
kunigaiktisVladislovas Vaza
(16321648)

1648 m. kazok sukilimas Ukrainoje


1650,1669 m. A. VijkoKojelaviiaus Lietuvos
istorija

1652 m. liberum veto pirmkart panaudota ATR

seime

LDK didysis
kunigaiktis Jonas Kazimieras
Vaza
(16481668)

1653 m. D. Kleino gramatika


1654 m. Perejeslavlio sutartis tarp Rusijos ir
Ukrainos
1654 1667 m. karas su Rusija (su pertraukomis)
16551660 m. karas su vedija
1655 m. Rusija okupuoja Vilni
1655 m. Kdaini sutartis
1656 m. badas, maras
1656 m. Nemio paliaubos su Rusija
1658 m. udraudiami arijonai
1660 m. B. Chilinskio Biblijos vertimas lietuvi k.
1661 m. Vilnius ilaisvintas i Rusijos okupacijos
16651666 m. Liubomirskio rokoas
1667 m. Andrusovo paliaubos su Rusija

LDK didysis
kunigaiktis Mykolas
Kaributas Vyniovieckis (1669
1673)

1673 m. kas treias ATR (Abiej Taut Respublika


Lenkija ir Lietuva) seimas aukiamas LDK teritorijoje
1673 m. Chocimo mis su Turkija
1678 m. LDK ir Lenkijos konfliktas dl karo su
Prsija

LDK didysis
kunigaiktis Jonas
Sobieskis (16741696)

1683 m. Vienos mis su Turkija


1686 m. aminoji taika su Rusija
16931696 m. P. Bostovskio ir K. Sapiegos
konfliktas

LDK didysis
kunigaiktisAugustas II
Saksas
(16961704)

1697 m. coaequatio iurium primimas


1700 m. Valkinink mis
17001709 m. Valkinink konfederacija
pasiskelbia LDK konfederacija

LDK didysis
kunigaiktisStanislovas
Leinskis
(17041710)

1704 m. Stanislovas Leinskis vedijos alinink


irenkamas valdovu
1706 m. Altrantato sutartimi Augustas II atsisako
sosto
17081711 m. badas, maras
1709 m. Poltavos mis, Rusija sumua vedij

LDK didysis
kunigaiktisAugustas II
Saksas
(17101733)
LDK didysis
kunigaiktisAugustas III
Saksas
(17331763)

LDK didysis
kunigaiktisStanislovas
Augustas
Poniatovskis (17641795)

1914)

Car valdioje (1795

Rusijos
carien Jekaterina II LDK
emi valdov (17621796)

Rusijos caras Pavlas I


(17961801)

Rusijos
caras Aleksandras I
(18011825)

1710 m. Augustas II su Rusijos pagalba


grinamas sost
1717 m. Nebylusis seimas, Rusijos takos ATR
vidaus gyvenime iaugimas
1721 m. Nytadto taika tarp Rusijos ir vedijos
1726 m. Vilniuje kurta pirmoji pijor mokykla

1742 m. Collegium nobilium krimas


XVIII a. I pus K. Donelaiio Metai
1766 m. seimo reformos, liberum
veto panaikinimas sprendiant ekonominius klausimus
1767 m. Vilniaus ir Radomo konfederacijos prie
reformas
1768 m. reform panaikinimas
1768 m. Baro konfederacija
1769 m. Pavlovo respublikos krimas,
mginimai naikinti baudiav
1772 m. I ATR ugrobimas (padalijimas)
1773 m. panaikintas Jzuit ordinas
1773 m. Edukacijos komisijos krimas
1775 m. Nuolatins tarybos krimas
1791 m. Gegus 3 d. Konstitucija ir spalio mn.
Jos papildymas Abiej taut savitarpio garantijos
statymu
1792 m. Targovicos konfederacija prie reformas
1793 m. II ATR ugrobimas (padalijimas)
1794 m. sukilimas
1795 m. III ATR ugrobimas (padalijimas)
1795 03 22 i Targovicos konfederacijos alinink
sudaryta LDK delegacija prisiekia itikimyb
imperatorienei
1796 m. caro valdia sukuria nauj administracin
tvark
1797 m. i prijungt LDK emi sudaroma
Lietuvos gubernija, pavaldi Pabaltijo generalgubernatoriui
1801 m. Lietuvos gubernija suskaidoma Lietuvos
Vilniaus ir Lietuvos Gardino gubernijas
1803 m. Vilniaus imperatorikojo universiteto ir
Vilniaus vietimo apygardos krimas
1807 m. Napoleonas, nugaljs Prsij, steigia
Varuvos kunigaiktyst, kuri eina ir Unemun
1811 m. M. K. Oginskio ir jo alinink LDK
valstybingumo atkrimo Rusijos sudtyje projektas
1812 m. trumpas Napoleono valdymas Lietuvoje;
veikia prancz kontroliuojama LDK laikinoji vyriausyb
18121822 m. Vilniuje ir kituose Lietuvos
regionuose aktyviai veikia mason los
1815 m. Vienos kongreso nutarimu sudaroma
Lenkijos karalyst
1817 m. Vilniaus gubernijos seimelyje dauguma
bajor pasisako u baudiavos panaikinim
1822 m. udraudiama slaptj orgj veikla
18221823 m. Vilniuje ispausdinami pirmieji A.
Mickeviiaus kriniai
18231824 m. represijos prie Lietuvos vietim;
susekamos slaptosios student ir moksleivi orgjos

1828 m. bandymas Vilniaus universitete steigti


lietuvi kalbos katedr
18301831 m. sukilimas prie caro valdi
1831 m. pab. Rus prad atkrimo politikos
taikymo pradia
1832 m. udaromas Vilniaus universitetas
1838 m. susekama S. Konarskio telkiama slapta
orgja
1839 m. pradedama gyvendinti valstybini
valstiei reforma
1840 m. panaikinamas III Lietuvos statuto
veikimas
1840 m. udaroma Vilniaus medicinoschirurgijos
akademija
18411842 m. valstyb perima banyios emes
1841 m. prie emaii vyskupysts banyi
leidiama steigti prad. mokyklas
18421844 m. Vilniaus Romos katalik akademija
perkeliama Peterburg
1843 m. i 7 Vilniaus gubernijos apskrii
sudaroma Kauno gubernija
1844 m. panaikinami kahalai, ydai integruojami
miestiei luom

Rusijos
caras Nikolajus I
(18251855)

Rusijos
caras Aleksandras II
(18551881)

1848 m. Vilniuje lietuvi kalba pasirodo M.


Valaniaus istorinis veikalas emaii vyskupyst
1850 m. Valanius tampa emaii vyskupu;
Banyia pasuka lietuvi valstiei link
1854 m. Nemune pasirodo pirmieji garlaiviai
1854 m. nutiesiama pirmoji telegrafo linija
Lietuvoje

18551861 m. politinio atilimo metai


1855 m. pradeda veikti Vilniaus archeologijos
komisija
1858 m. pradeda kurtis M. Valaniaus
organizuojamos blaivybs draugijos
1861 m. baudiavos panaikinimas
1863 m. sukilimas prie caro valdi
1863 m. pavasar M. Muravjovas paskiriamas
vyriausiuoju iaurs vakar krato virininku
1864 m. caras patvirtina I. Kornilovo parengt
rus prad atkrimo program
18661867 m. Veiveriuose pradeda veikti
pedagoginiai kursai (vliau seminarija) Unemuns
pradios mokykl mokytojams ruoti
1897 m. sudaroma Suvalk gubernija
18711876 m. nutiesiamas LiepojosRomn
geleinkelis
18791923 m. Maojoje Lietuvoje veikia mokslin
Lietuvi literatros draugija
18831886 m. pirmasis lietuvikas laikratis

Rusijos
caras Aleksandras III
(181894)

Aura
Birut

18851914 m. Tilje veikia kultros draugija


1893 m. Krai skerdyns

1896 m. kuriama Lietuvos socialdemokrat


partija]

Rusijos
caras Nikolajus II
(18941915)

18891905 m. leidiamas Varpas


1899 m. Palangoje suvaidinamas pirmasis vieas
lietuvikas spektaklis
1902 m. kuriama Lietuvos demokrat partija
1904 m. pradeda eiti pirmasis legalus dienratis
Vilniaus inios
1904 m. panaikinamas lietuvi spaudos
draudimas
1905 m. Rusijoje prasideda demokratin
revoliucija; Lietuvos miestuose vyksta politiniai streikai
1905 12 04 05 Vilniuje vyksta Lietuvi
suvaiavimas; Lietuvos kaime prasideda tautin revoliucija
19051906 m. steigiamos katalikikos vietimo
draugijos Saul, idinys, viesa
1906 m. caro valdia karinmis priemonmis
atkuria tvark Lietuvos kaime
1906 m. I Rusijos valstybs dma
1906 m. pradedama valstieius skirstyti
vienkiemius
1907 m. Vilniuje atidaroma pirmoji lietuvi dails
paroda
1907 03 0506 15 posdiauja II valstybs dma
1907 11 14 1912 III Rusijos valstybs dma
1912 m. IV Rusijos valstybs dma

Pirmasis pasaulinis
karas, Vokietijos okupacija
(1914 08 01 1918)

1917 09 1822 Vilniaus konferencija irenka


Lietuvos Taryb
19 12 11 Lietuvos Tarybos aktu paskelbtas su
Vokietija susietos Lietuvos valstybs atkrimas
1918 02 16 priimtas Lietuvos valstybs
Nepriklausomybs aktas
1918 m. nominalus Lietuvos karalius Mindaugas II,
Lietuvos Valstybs Tarybos pirmininkas A. Smetona,
pirmasis Ministras pirmininkas A. Voldemaras
1918 11 02 priimta I Laikinoji kinstitucija
1918 12 29 M. Sleeviiaus vyriausyb paskelb
atsiaukim savanorius

Lietuvos
prezidentas Antanas
Smetona (19191920)

19191920 m. Nepriklausomybs karai su


bolevikais, bermontininkais ir lenkais
seimas

Lietuvos prezidentas
(iki 1922 laikinasis) Antanas
Stulginskis (19201926)

1920 m. balandis1922 m. spalis. Steigiamasis

1920 07 12 taikos sutartis su Rusija


1920 10 07 pasirayta ir sulauyta Suvalk
sutartis su Lenkija, Lietuva neteko Vilniaus
1922 08 01 pirmoji demokratin konstitucija
1922 m. lapkritis0923 gegu Iasis Seimas

1922 m. pradtos finans ir ems reformos


1923 01 09 prasidjo Klaipdos sukilimas
1923 m. gegu1926 m. gegu IIasis Seimas,
krikdem vadovavimo laikot.
Lietuvos prezidentas
Kazys Grinius
(1926)

1926 m. gegugruodis IIIasis Seimas,


liaudinink vadovavimo laikotarpis 1926 12 17 karinis
tautinink perversmas

Autoritarin
prezidento A. Smetonos
diktatra
(1926 121940 06)

1934 m. nepavyk voldemarinink puai


1936 m. irinktas tautinink seimas
1938 m. priimta Konstitucija, tvirtinusi A.
Smetonos reim
1938 03 17 Lenkijos ultimatumas
1939 03 22 Vokietija uima Klaipd
1939 10 10 sutartis su SSRS atiduoda Vilni
Lietuvai ir veda karines SSRS gulas Lietuv
1940 06 15 pateikusi ultimatum SSRS okupuoja
Lietuv

SSRS okupacija (0941


1941), prie SSKP prijungtos
LKP I sekretorius Antanas
Sniekus (19401974)

1940 07 21 komunistinis Liaudies seimas


paskelbia LSSR sukrim ir inkorporuoja Lietuv SSRS
1941 06 1418 pirmieji masiniai trmimai

Antrasis pasaulinis
karas, vokikoji okupacija
(19411944)

1941 06 22 Vokietija pradeda kar su SSRS


1941 06 23 LAFo sukilliai Kaune paskelb
nepriklausomybs atkrim
1941 08 05 Laikinoji J. BrazaiioAmbrazeviiaus
vyriausyb dl vokiei spaudimo nutraukia savo veikl
19411944 m. masinio Lietuvos tautini bendrij
naikinimo metas
1944 m. pavasar sudaryta ir ivaikyta Vietin
rinktin kovai su antrja soviet okupacija

SSRS okupacija (1945


1992), SSKP CK
sekretorius Josifas Stalinas
(19221953)

1945 m. sausis SSRS okupacija


LKP pirmasis sekretorius Antanas
Sniekus (19451974)
19441953 m. organizuotas partizaninis karas
Lietuvoje

SSKP CK generalinis
sekretoriusNikita
Chruiovas (19531964)

19491953 m. masin kolektyvizacija


1953 m. naudojantis SSRS politiniu nestabilumu,
Lietuvoje tvirtinama lietuvika administracija
19551957 m. masiniai Vlini neramumai
19571962 m. LT veikimo metas Lietuvos
ekonomika patenka LKP vadovybs inion

SSKP CK generalinis
skretoriusLeonidas
Brenevas (19641982)

19641983 m. taikaus katalik prieinimosi


kovingam ateizmui laikotarpis
1972 m. gegu R. Kalantos susideginimas ir
masiniai neramumai Kaune
1972 m. pasirodo pirmieji Letuvos katalik
banyios kronikos numeriai
LKP pirmasis sekretorius Petras
Grikeviius (19741987)
1976 m. kuriama Lietuvos Helsinkio grup
disidentinio judjimo pakilimas

SSKP CK
generalinisskretorius Jurijus
Andropovas (19821984)

LKP pirmasis sekretorius Ringaudas


Songaila (19871988)

SSKP CK generalinis
skretoriusKonstantinas
ernenka(19841985)
SSKP CK generalinis
skretoriusMichailas
Gorbaiovas(19851991)
SSRS
prezidentas Michailas
Gorbaiovas (19911992)
Lietuvos Respublikos
AT pirmininkas Vytautas
Landsbergis (19901992)

1988 06 03 sukuriama Sjdio iniciatyvin grup


LKP pirmasis sekretorius Algirdas
Brazauskas (1988)
1990 03 11 atkuriama Lietuvos
nepriklausomyb
1991 01 13 LKP(SSKP) organizuoto perversmo
bandymas
1991 m. rugpjt po nepavykusio perversmo

Maskvoje Lietuvos nepriklausomyb pripasta tarptautin


bendrija
Lietuvos Respublikos
prezidentas Algirdas
Brazauskas (19931998)

1992 m. Rusijos armija palieka Lietuv

Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas
Adamkus(19982003)
Lietuvos Respublikos
prezidentas Rolandas Paksas
(2003 02 26 2004 04 06)

2004 03 29 Lietuva priimta NATO


2004 04 06 R. Paksas atstatydintas apkaltos bdu

Lietuvos Respublikos
laikinasis prezidentas Artras
Paulauskas (2004)

2004 05 01 Lietuva priimta Europos Sjung

Lietuvos Respublikos
prezidentas Valdas Adamkus
(pageidautina)J) (2004

2004 06 13 I Rinkimai eur