You are on page 1of 39

CORTS VALENCIANES

DIARI DE SESSIONS
Nmero 27

DIARIO DE SESIONES
IX Legislatura

Any 2015

Sessi plenria
realitzada el dia 21 de desembre de 2015
Presidncia del Molt Excellent
Senyor Enric Morera i Catal
SUMARI
(Comena la sessi a les 12 hores i 5 minuts)
Projecte de llei de mesures fiscals, de gesti administrativa i financera, i dorganitzaci de La Generalitat.
Debat i votaci del dictamen de la Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda (BOC nmero 42) . . . . .
Intervenci, per a presentar el dictamen de la comissi, de la diputada senyora Mara Sabina Escrig
Monz (GP Socialista).
Intervencions dels diputats senyor David Torres Garca (GP Podemos-Podem) i senyor Antonio Joaqun
Woodward Poch (GP Ciudadanos), de les diputades senyora Mireia Moll Herrera (GP Comproms) i senyora
Ana Barcel Chico (GP Socialista) i del diputat senyor Rubn Ibez Bordonau (GP Popular).
Votaci del projecte de llei: saprova per 52 vots a favor, 43 en contra i 1 nul.
Intervencions dels diputats senyor David Torres Garca (GP Podemos-Podem), senyor Antonio Joaqun Woodward
Poch (GP Ciudadanos), de les diputades senyora Mireia Moll Herrera (GP Comproms) i senyora Ana Barcel
Chico (GP Socialista) i del diputat senyor Rubn Ibez Bordonau (GP Popular) per a explicaci de vot.
Intervenci del conseller dHisenda i Model Econmic, senyor Vicent Soler i Marco, i del diputat senyor Rubn
Ibez Bordonau (GP Popular).

pgina 976

Nmero 27

21.12.2015

Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a lexercici 2016. Debat i votaci del dictamen de la
Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda (BOC nmero 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pgina 975

pgina 988

Intervenci, per a presentar el dictamen de la comissi, del diputat senyor Jorge Bellver Casaa (GP Popular).
Debat de les esmenes a larticulat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pgina 988

Intervencions dels diputats senyor Rubn Ibez Bordonau (GP Popular) i senyor Jos Muoz Lladr (GP Socialista).
(Se suspn la sessi a les 14 hores i 24 minuts)
(Es reprn la sessi a les 16 hores i 39 minuts)
Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a lexercici 2016. Debat i votaci del dictamen de la
Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda (BOC nmero 43). Continuaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pgina 993

Debat de les esmenes a la secci 05, Presidncia de La Generalitat, i previsi pressupostria de les entitats
adscrites funcionalment a esta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pgina 993

Intervencions del diputat senyor Antonio Subiela Chico (GP Ciudadanos), de la diputada senyora Mireia
Moll Herrera (GP Comproms) i dels diputats senyor Jorge Bellver Casaa (GP Popular) i senyor Jos Muoz
Lladr (GP Socialista).
Debat de les esmenes a la secci 16, vicepresidncia i igualtat i poltiques inclusives, i previsi pressupostria
de les entitats adscrites funcionalment a esta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

pgina 999

Intervencions del diputat senyor Alberto Garca Salvador (GP Ciudadanos), de la diputada senyora Concha
Andrs Sanchis (GP Socialista), del diputat senyor Jos Juan Zaplana Lpez (GP Popular) i de la diputada senyora
Mnica lvaro Cerezo (GP Comproms).
Debat de les esmenes a la secci 06, hisenda i model econmic, i previsi pressupostria de les entitats adscrites
funcionalment a esta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intervencions dels diputats senyor Rubn Ibez Bordonau (GP Popular) i senyor Jos Muoz Lladr (GP Socialista).
(Se suspn la sessi a les 18 hores i 57 minuts)
Relaci de diputats i diputades assistents a la sessi

pgina 1.006

Nmero 27

21.12.2015

Ple de les Corts Valencianes realitzat el dia 21 de desembre de 2015. Comena la sessi a les 12 hores i 5 minuts.
Presideix el president de les Corts Valencianes, senyor
Enric Morera i Catal. Sessi plenria nmero 19. Primera reuni.
El senyor president:
Anem a comenar el nostre treball, amb la llei ms
important de lany, les dos lleis, la dacompanyament i la de
pressupostos, tot felicitant les seues senyories pels resultats
electorals, a cadasc de vosts, de tots els grups.
I comencem. Sobr la sessi.
Projecte de llei de mesures fiscals, de gesti administrativa
i financera, i dorganitzaci de La Generalitat. Debat
i votaci del dictamen de la Comissi dEconomia,
Pressupostos i Hisenda (BOC nmero 42)
El senyor president:
Senyories, comencem amb la llei dacompanyament, que
s linforme a les illustres senyories que les B, informe
que les votacions corresponents a este punt es realitzaran
previsiblement a partir de la una, de les 13:00 hores.
Iniciem el debat amb la presentaci del dictamen de
la comissi per la diputada senyora Sabina Escrig, que s
vicepresidenta de la Comissi dEconomia, Pressupostos i
Hisenda, per un temps mxim de huit minuts.
Quan vost vullga.
La senyora Escrig Monz:
Moltes grcies, president.
Honorable president.
Consellers.
Illustres senyories.
Em correspon, per decisi de la Comissi dEconomia,
Pressupostos i Hisenda, presentar el dictamen de la Llei
de mesures fiscals, de gesti administrativa i financera i
dorganitzaci de La Generalitat.
I abans de llegir el dictamen, no vull deixar dagrair
als serveis de la cambra, als funcionaris i al lletrat de la
comissi deconomia, en Juan Antonio Martnez, el treball
realitzat, perqu totes i tots ells ens faciliten la nostra tasca
parlamentria.
Senyories, com vosts ja saben, el projecte de llei es va
presentar en el registre general de les Corts el 30 doctubre
passat. El mateix dia, la Mesa de Les Corts va acordar la
seua tramitaci pel procediment durgncia, publicant-se en
el Butllet Oficial de les Corts nmero 28, de 2 de novembre.
Aix mateix, el termini de presentaci desmenes va
finalitzar el 18 de novembre i, des daquest termini, es va
presentar per part del Grup Parlamentari Popular una esmena
a la totalitat, que sollicitava la devoluci del projecte de llei
al Consell i que va ser rebutjada pel Ple de Les Corts en la
sessi del dia 18 de novembre.
Posteriorment, a larticulat del projecte de llei es
van presentar un total de 167 esmenes: 12 dels grups
parlamentaris Socialista, Comproms i Podem, 63 del Grup
Parlamentari Popular, 2 del Grup Parlamentari Socialista, 5
del Grup Parlamentari Comproms, 53 del Grup Parlamentari
Ciutadans i 32 del Grup Parlamentari Podemos-Podem.
La mesa de la comissi, en la reuni del 18 de novembre,
va acordar laprovaci del document dordenaci desmenes

Pgina 976

i els temps dintervenci dels grups parlamentari per al debat


de les esmenes en la comissi. Esta ordenaci desmenes es
va publicar en el Butllet Oficial de les Corts nmero 389, de
30 de novembre.
La Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda es va
reunir el passat dia 14 de desembre, i desprs de debatre
les esmenes, es van aprovar un total de 21: 9 dels grups
parlamentaris Socialista, Comproms i Podemos-Podem, 3
del Grup Parlamentari Comproms i 9 del Grup Parlamentari
Podemos-Podem. I 5 esmenes daproximaci: 2 a esmenes
dels grups parlamentaris Socialista, Comproms, PodemosPodem, 1 a una esmena del Grup Parlamentari Socialista,
1 a una esmena del Grup Parlamentari Ciutadans i 1 a una
esmena del Grup Parlamentari Podemos-Podem.
Aix mateix, shan retirat un total de 21 esmenes: 1 dels
grups parlamentaris Socialista, Comproms i PodemosPodemos, 1 del Grup Parlamentari Socialista, 2 del Grup
Parlamentari Comproms i 17 del Grup Parlamentari
Podemos-Podem.
s pel que resten per al seu debat davant daquest ple un
total de 120 esmenes.
Aix mateix, el dictamen aprovat per la comissi va ser
publicat en el Butllet Oficial de les Corts nmero 42, del dia
17 de desembre.
Per a finalitzar, vull agrair a totes les seues senyories totes
les aportacions guiades per a lintent de millorar el projecte
de llei, que s un dels objectius del debat parlamentari.
No nhi ha cap dubte que totes i tots nosaltres volem el
millor per al poble valenci. Per aix, lactivitat parlamentria
i el nostre treball sempre va encaminat per a millorar la
qualitat de vida de les persones. I eixe ha de ser sempre el
nostre cam, amb treball, rigor, cordialitat i respecte.
I, senyories, magradaria aprofitar aquesta ocasi per a
desitjar-los molt bones festes i que lany nou ens porte molts
somriures.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, illustre diputada.
Una vegada sha fet la presentaci al dictamen, anem
a passar a lexplicaci del criteri dels diferents grups
parlamentaris i la defensa de les seues esmenes.
En primer lloc, el diputat David Torres, del Grup
Parlamentari Podemos-Podem, per un temps mxim de huit
minuts.
Quan vost vullga.
El senyor Torres Garca:
Grcies, president.
Senyories.
Senyor president, benvingut.
Consellers.
Senyories, la veritat que s un plaer i s un honor poder
representar al meu grup parlamentari en el primer debat
en les Corts Valencianes sobre els pressupostos que hui
comencem amb el debat del Projecte de llei de mesures
fiscal, gesti administrativa i financera i dorganitzaci de La
Generalitat.
Magradaria comenar amb algunes reflexions, ja que
tenim aquesta oportunitat, unes reflexions que ens porten
al 24 de maig daquest any, quan aconsegurem capgirar el
curs poltic de la nostra comunitat i arreplegrem el desig
de les persones que necessitvem un canvi en la manera
i en les formes de fer poltica en aquesta comunitat. Un
canvi que es va veure reflectit a lAcord del Botnic, on tres
forces poltiques, amb diferncies, per amb les diferncies

Nmero 27

21.12.2015

de la pluralitat poltica, social, econmica i democrtica,


aconsegurem acordar uns mnims per bsics punts per a
ficar les institucions al servei de les persones i ficar-les al
centre de la poltica.
Tot a ho fiem als ulls de la societat civil i de
la ciutadania, don venim els tretze diputats del Grup
Parlamentari Podem i des don hem donat el pas endavant
per a intentar millorar i canviar les maneres de fer poltica.
La ciutadania demana canvi, demana pluralitat poltica
i demana noves maneres de fer poltica. La manipulaci i
la crtica interessada no s el cam ni s el que necessiten
els valencians i les valencianes. Tenim loportunitat de
treballar conjuntament, per primer shan de reconixer els
errors i no intentar amagar-los o fer com si foren qestions
puntuals. Tots i totes sabem el que ha passat en aquesta
comunitat i hem de reconixer que les coses no shan fet ni
shan gestionat de la millor manera i shan gestionat moltes
vegades de manera incorrecta i interessada. I que necessitem,
s evident, un gir poltic, econmic i social.
Senyories, ja digurem en debat de lesmena a la totalitat
i en les diferents comissions en qu hem pogut treballar
els pressuposts, la proposta i el projecte de llei per als
pressupostos, que no eren els pressupostos que a nosaltres, que
al nostre grup parlamentari ens agradaven, que en tot no havem
pogut arribar a acords amb el Consell, per que s que veiem
reflectit el gir social i el canvi de prioritats que considervem
que devien tindre els primers pressupostos del canvi.
Siguem conscients que no tot ha eixit encara, que
els pressupostos estaran condicionats a qestions com
limpagament que hem sabut fa poc a la seguretat
social de lanterior govern, les mateixes penalitzacions que
eixe impagament suposar a les arques de la Generalitat
valenciana. I som conscients que totes estes qestions han
segut per la manera de gestionar la nostra comunitat i que,
evidentment, tindrem de canviar. Si no le importa, puede salir
a tomarse un caf, no se preocupe. (Rialles i aplaudiments)
El senyor president:
Un segon, senyor David Torres.
No est, senyor Alfredo Castell, en ls paraula. Deixe
a lorador que sexpresse de la forma, que ac hem
segut molt laxos i molt oberts a lhora dexpressar un bon
parlamentarisme. Demane respecte per a tots els oradors, i
ara especialment per al senyor David Torres.
Continue vost, senyor Torres.
El senyor Torres Garca:
Grcies, president.
Continue. Anuncirem en aquell debat que encara
necessitvem temps per a incloure les demandes, en el
debat de lesmena a la totalitat que va presentar el Partit
Popular, que encara necessitvem temps per a incloure les
demandes que ens arribaven de diferents collectius i alguns
aspectes essencials que farem a travs de diferents esmenes.
La nostra manera de treballar i la nostra manera dentendre
la poltica ens obliga a negociar, compartir, arribar a acords
i compromisos, una cosa que considerem que est veientse reflectit en la resta de grups parlamentaris en aquesta
legislatura en qu hem aprovat tantssimes lleis i propostes
no legislatives per unanimitat.
En eixe sentit, hem arribat a diferents compromisos amb
el Consell, que ha fet que retirrem algunes de les esmenes
en assumptes fonamentals per al nostre grup, per que
entenem que el caire i la importncia delles necessiten del
treball destudi necessari, ja que podrien provocar lefecte
contrari.

Pgina 977

Ens referim a tota la bateria desmenes per a demanar


lexempci dalguns impostos per a persones en risc
dexclusi social i sectors vulnerables, que ja estem treballant
amb la conselleria dhisenda, com ja va anunciar el conseller
dhisenda, per a modificar la llei de taxes, no sols per a ampliar
les mesures que nosaltres ja proposvem, sin per a millorar la
progressivitat de les taxes i equilibrar la pressi fiscal entre els
que ms capacitat econmica tenen i els que menys.
Demanem, per tant, que no es tracte aquest assumpte amb
tant poca seriositat i des de la vehemncia dels que mai varen
fer res, a pesar que tingueren vint anys per a poder canviar-ho.
s daquest procs de negociaci que gran part de
les nostres esmenes han segut aprovades en la Comissi
dEconomia, Pressupostos i Hisenda no sols amb el vot del
Grup Socialista i de Comproms, sin tamb amb els vots del
Partit Popular i de Ciudadanos.
I en aquest cas, hem mantingut cinc esmenes que portem
a aquest ple, que far referncia molt explcita i molt
rpida. La primera esmena, la nmero 107, fa referncia
a la reducci del mnim exempt de limpost de patrimoni
a 400.000 euros. Volem rebaixar de la proposta que fa el
Consell a 400.000 euros.
La esmena nmero 113, que fa referncia perqu sentenga
el silenci administratiu positiu en el cas de les prestacions a
les persones acollidores quan transcrrega el segon termini
sollicitat de resoluci.
La 141, en la qual demanem que es reconega lexempci
del pagament per ls daiges residuals per a les explotacions
agrcoles, ja que la llei no aclareix ni fa referncia explicita
a elles. Per tant, volem que quede reflectit en la mateixa llei
aquesta referncia.
La 142, perqu les corporacions locals, previ informe dels
serveis socials, puguen reconixer subvencions de menjador,
encara que els progenitors o els responsables legals no
estiguen al corrent de les seus obligacions tributries i de la
seguretat social, per una qesti, evidentment, demergncia
social. I sabent que moltes vegades aquestes no s que no
hagen fet front a aquestes responsabilitats perqu no hagen
vullgut, sin perqu, evidentment, no han pogut.
I per ltim, lesmena 165, on demanem que es redusca a
un any lelaboraci del text refs, que regularitze, aclarisca i
harmonitze la Llei 10/2010, del 9 de juliol, una vegada entre
vigor.
Motles grcies, senyories.
Desprs, en les rpliques, podrem ampliar Si algun
grup t ms inters en alguna daquestes esmenes, ho
podrem ampliar.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Torres.
A continuaci, per a explicar i defensar les seues esmenes,
per part del Grup Ciudadanos, t la paraula el senyor Antonio
Woodward, per un temps mxim de huit minuts.
El senyor Woodward Poch:
Buenos das, seoras.
Voy a ser breve, aunque tenga ocho minutos.
Desde nuestro grupo ya habamos resaltado en su
momento el abuso que se hace de esta ley, en la ley de
acompaamiento, siendo un vicio que se sucede presupuesto
tras presupuesto.
Entendamos que tras los anuncios del Consell sobre esta
ley y que iban a reflejar el cambio del nuevo gobierno para la
sociedad valenciana, iba a ser una ley con una previsin de
ingresos realista, sin caer en maniobras artificiosas.

Nmero 27

21.12.2015

Las enmiendas que presentbamos en la comisin sobre


la ley de acompaamiento iban a destinadas sobre todo a
una rebaja en las tasas, sobre un 10%, no solo universitarias
sino en las de aprendizaje de idiomas, cursos formativos,
proyectos de fin de carrera o pruebas de nivel lingstico,
entre otras.
Entendamos que eran unas enmiendas realistas, concretas,
sin pretensiones y destinadas a un mbito de la sociedad que
reclamaba esta disminucin de tasas, y era clave, como son
las de los estudiantes y las de los universitarios.
Para researles las enmiendas que tenamos presentadas
de la 29 a la 40 eran tasas sobre el multilingismo, las
tasas universitarias fin de carrera, cursos formativos de
la enmienda 47 a 77 y luego tenamos una serie de tasas
medioambientales que queramos reducir los importes por
utilizar la va telemtica.
Y, luego, una de las enmiendas que ya llevbamos a
la comisin era la enmienda sobre el mnimo exento del
patrimonio que entendamos que era una rebaja demasiado
importante y nosotros elevbamos a un milln de euros.
Volvemos a traer estas enmiendas aqu, porque
entendemos que son interesantes, sobre todo las de la rebaja
de la tasa del 10%, y esperamos que sean atendidas nuestras
enmiendas.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Woodward.
A continuaci, per a explicar i defensar les esmenes,
t la paraula la illustre diputada del Grup Parlamentari
Comproms Mireia Moll.
La senyora Moll Herrera:
Grcies, senyor president.
B, em correspon a mi parlar de les esmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos i el perqu se rebutgen per part
dels grups que sustenten lAcord del Botnic, el govern
valenci. La veritat s que crec que vaig a fer ms explicaci
que la prpia defensa. I jo crec que s que vost en realitat
va entendre el que jo li vaig dir en comissi i a ms en un
sentit en el que jo fins i tot vaig reconixer que algunes de les
propostes que vosts fan se poden contemplar en un context
diferent al que ara, amb lemergncia social i econmica que
tenim, este govern pot fer-li front.
Mesures que, per cert, les que tenen un impacte, com
vam parlar, respecte als universitaris aquells que volen
accedir a la universitat i han de pagar certes taxes o aquells
que volen tindre ensenyaments didiomes, darts, etctera,
doncs, mesures que ja el govern valenci ha posat en
marxa, molt importants, per a precisament aquells que ms
dificultats tenen.
El Grup Parlamentari Ciudadanos planteja dotze esmenes
a larticle 11 que, com vam comentar, feien unes rebaixes
de certes tramitacions en lmbit universitari dentorn als 3
euros fins als 10, 12 euros.
Nosaltres el que li vam dir s que a sajusta a la
regulaci que se fa de les taxes, per que este govern valenci
ha ents el missatge, el missatge dunes retallades o duns
augments de taxes que han perjudicat molts universitaris a
lhora daccedir als estudis. I s per aix que all important
era tindre major dotaci en les beques universitries, major
capacitat de reacci davant estes persones. Perqu, com vam
comentar en comissi, en reduir-li 3 euros en una taxa a
una persona que t vertaderes dificultats daccedir a lmbit
universitari no suposa, aix no s la barrera per accedir a la
universitat. La barrera, efectivament, s no contemplar lnies

Pgina 978

pressupostries de beques que de veritat tenen un impacte


molt major per a palliar les despeses que socasionen de les
matrcules, etctera.
Per tant, malgrat que estes esmenes poden ser positives
han de vindre amb un altre context i a ms en un context on el
conseller dhisenda ja ha anunciat que se va a fer una revisi
completa de la poltica fiscal, la poltica de taxes, amb una
major profunditat perqu, efectivament, a dia de hui el que
s la llei que regula les taxes o com entenem la progressivitat
a lhora de pagar els impostos, doncs, mai el Partit Popular
ha tingut una voluntat de fer una visi global i no, doncs,
una particular o pedaos concrets o fins i tot mesures molt
polticament correctes que feia el Partit Popular, que desprs
no tenien limpacte real en la ciutadania que de veritat passa
dificultats per a poder pagar este tipus de despeses.
Desprs les de larticle 15, que sn 31 esmenes, sn
precisament per als ensenyaments didiomes, darts, etctera
i li vam dir exactament el mateix. s a dir, a dia de hui
el govern valenci el que est posant a disposici de la
ciutadania s una poltica que vinga a ampliar loferta.
Perqu el problema en els ensenyaments didiomes s que
el Partit Popular tampoc va a augmentar loferta disponible
i es van quedar miler i milers de joves fonamentalment a les
portes de poder tindre eixes capacitacions en idiomes. El
govern valenci el que ha de fer s possibilitar major oferta,
perqu, efectivament, la demanda est ah.
I, aleshores, la segona part s parlar del que costa aix, eixe
accs, si s ms just o ms injust, si se paga adequadament
o no, per ha de tindre una major oferta i el govern valenci
est molt implicat, la conselleria deducaci, respecte a este.
I jo crec que s evident i el conseller amb vosts han parlat
deste tema moltssim i tamb creuen com vosts que hem
dampliar les possibilitats densenyaments didiomes en el
nostre territori.
La filosofia, veritat, estem dacord, per la concreci en
estes esmenes entenem que ara mateix en este context no
sn la prioritat, quan prioritat s anar al fons del problema i
desprs parlar da.
I arriba eixa rebaixa que vost diu que el govern valenci
havia plantejat com una rebaixa massa important respecte
a la reducci que es feia de lexempci en limpost de
patrimoni. I vosts diuen, no, lhem esmenat perqu ens
pareixia que eixa rebaixa era massa important, baixar
de 700.000 a 600.000. Per vost no ha explicat el que
Ciudadanos planteja i jo crec que s de justcia. I vosts han
anat ms enll que fins i tot el mateix Partit Popular.
I vosts hauran dexplicar per qu si la llei parla de
700.000 euros, el govern valenci planteja 600.000 euros
com una qesti de progressivitat, com una qesti de tindre
molts ms recursos i duna manera distributiva i duna
manera que vinga a palliar els serveis pblics bsics desprs
de tantes retallades i sobtinga amb eixa rebaixa 29 milions
deuros, que en estos pressupostos clarament van a poltica
social. I que, efectivament, sn i afecten 1.800 valencians i
valencianes que precisament s qui ms patrimoni t i qui
menys dificultats t i qui ha de contribuir duna manera
ms justa a este estat de benestar. Per qu Ciudadanos passa
dels 700.000 que planteja el Partit Popular o que la llei
actualment contempla, dels 600.000 que lAcord del Botnic
i la ciutadania est demanant en este concepte del qui ms t
ms ha de contribuir, passa a 1 mili deuros?
Vost amb a a qui estan protegint? Amb a a qui estan
protegint? Ho hauran dexplicar. (Aplaudiments) Eixos sn
Ciudadanos. s que amb esta esmena vosts tot a que
estem parlant de reduir taxes per al pagament de certificats
universitaris, per a laccs a idiomes, fer-ho duna manera
ms justa i nosaltres compartim la filosofia i li estem dient
que en un altre context anem a tindre en compte i anem a

Nmero 27

21.12.2015

treballar conjuntament amb aix, desprs sho carreguen


amb aix. Com se pensa que se fa a? Com se fa a? Com?
Com aguantem els serveis pblics bsics? Com oferim
ms ensenyaments didiomes? Com oferim una millor
ensenyana universitria? Com paguem la dependncia?
Com fem estes coses si desprs vosts als qui miren i als
qui fan pagar ms s a les rendes altes? A qui protegix
Ciudadanos?
Jo crec que vosts haurien dhaver retirat esta proposta,
perqu ni el Partit Popular sha atrevit mai a fer una barbaritat
com la que vosts plantegen avui ac. Esta s lesmena. A
s la imatge de Ciudadanos. La resta, la resta, com no i ja
sha vist, pur mrqueting i el pur mrqueting sha esfumat
jo crec que duna manera molt evident, veritat? Menys
mrqueting, ms poltica, ms mirada de cara a la ciutadania
i resoldre els problemes dels qui els t i no beneficiar als qui
shan aprofitat duna crisi econmica i social que vivim els
valencians i valencianes.
Res ms. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, illustre diputada.
Per a explicar el criteri i defensar les esmenes, en nom
del Grup Socialista, t la paraula la illustre diputada Ana
Barcel per un temps mxim de huit minuts.

La senyora Barcel Chico:
Gracias, presidente.
Seora vicepresidenta.
Miembros del Consell.
El proyecto de ley de medidas fiscales que aprobaremos,
si as lo deciden sus seoras, constituye la mxima expresin
de la convicciones i de las prioridades de este gobierno, que
ya se plasmaron en su da en el pacto del botnic. Prioridades
para atender lo urgente y fundamental, que son las personas.
Prioritario es suprimir las injustas tasas que se exigan a
mayores y discapacitados en los centros de da o de noche.
Prioritario es minorar el importe de las tasas que han de abonar
quienes precisan de atencin residencial o de una vivienda
tutelada. Prioritario es otorgar la mayor proteccin a las
personas y para ello hemos eliminado las barreras que el Partido
Popular haba levantado y con las cuales impedan a un gran
nmero de ciudadanos y ciudadanas acceder a los servicios
bsicos. Por eso hemos incluido beneficios fiscales de carcter
social mediante bonificaciones y exenciones a las familias
monoparentales y a las vctimas de violencia de gnero,
medidas que conllevan una mayor proteccin a las mujeres.
Prioritario es excluir del cmputo de los ingresos de los
beneficiarios por renta garantizada las ayudas que tienen por
objeto sufragar los gastos destinados al pago de alquiler de
vivienda o al pago de la hipoteca. Prioritario es considerar
inembargables las ayudas de emergencia y el acogimiento
familiar. Prioritario es considerar un derecho las prestaciones
econmicas por ese acogimiento.
Prioritario es la solidaridad, la solidaridad con quienes
necesitan de nuestra ayuda fuera de nuestras fronteras. Y
por ello esta ley regula el pago anticipado de las ayudas y
subvenciones destinadas a la cooperacin internacional, para
que puedan contar con liquidez y puedan anticipar e iniciar
con rapidez los proyectos.
Prioritario, tambin, sin lugar a dudas, es tener un sistema
fiscal ms equitativo, justo y solidario con una redistribucin
efectiva y acorde con estos principios.
Y todas esas prioridades son las que recoge la ley de
medidas fiscales. Porque el gobierno valenciano quiere
proteger al mximo a sus ciudadanos menos favorecidos.

Pgina 979

Y por eso, sencillamente, hemos rechazado la enmienda del


Partido Popular con respecto a la exencin del impuesto de
patrimonio.
Seoras, de veras creen que los asalariados, los empleados
pblicos, los ahorradores pueden acumular un patrimonio de
600.000 euros sin contar su primera vivienda, si es que la
tienen? Resulta a todas luces evidente que los ciudadanos
titulares de un patrimonio de tal calibre, es decir, que poseen
bienes valorados por encima de los 600.000 euros, tienen
suficiente capacidad econmica para contribuir en mayor
medida que los dems al sostenimiento del gasto pblico.
Ha sido el Gobierno de Espaa de estos ltimos aos y el
gobierno de La Generalitat hasta hace unos meses quienes ha
perjudicado muy severamente estos grupos sociales y como
muestra un botn. Los ltimos presupuestos generales del
estado del ao 2016 que ha dejado atados el Partido Popular
prevn que las arcas pblicas dejen de ingresar 2.641
millones de euros como consecuencia de una reduccin del
IRPF que beneficia a un puado de contribuyentes y que
perjudica a 14 millones de espaoles de rentas bajas.
El Partido Popular pide, adems, que se excluya de la
ley de medidas fiscales que debatimos hoy la modificacin
de la Orden 21/2012, de 25 de octubre. Seoras, por pura
racionalidad no puede quedar excluida, porque los servicios
que se reciben, las condiciones de acceso, las tasas y la
remuneracin de los cuidadores constituyen un todo, forman
parte integrante del programa de atencin a los dependientes
y, desde luego, su aprobacin en el contexto de esta ley no
compromete, ni retrasa la entrada en vigor de la norma, todo
lo contrario: garantizar su efectiva aplicacin a partir de
enero de 2016.
Y con estos mismos argumentos rechazbamos tambin
la enmienda relativa a violencia de gnero.
Miren, todas las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular que han sido debatidas ampliamente en las comisiones
han tenido el rechazo de la mayora de los grupos. Y dir que
en su conjunto todas estas enmiendas que ustedes proponen
lo que hacen es que volvamos al pasado del que estamos
saliendo, no, eso es poco, del que estamos huyendo, en el
que priorizaban ustedes un modelo de crecimiento errneo y
sostenible en lo ambiental y justo y desigual en lo social, que
dejaba a un lado del camino a gran parte de los ciudadanos de
esta comunitat y ahondaban en las diferencias.
Una vuelta al pasado es solicitar, como piden ustedes, que
se pueda construir en suelo forestal que se ha visto afectado
por un incendio.
Volver al pasado es volver a las polticas de nombramientos
de los directores de parques naturales, seoras, cuando, con
esta modificacin, pasamos de puestos eventuales a puestos
funcionariales dependientes de espacios naturales.
Y vuelta al pasado, mire, es negar que la igualdad entre
hombres y mujeres es una cuestin de derechos. Y estos no
pueden quedar solamente al arbitrio de la voluntad de un
gobierno u otro.
Ustedes no quieren rganos paritarios, ya nos lo dijeron
en la reforma del reglamento; pero tampoco los quieren
en las fundaciones del sector pblico ni en los consejos de
administracin y direccin de las sociedades mercantiles de
La Generalitat, como as lo han expresado a travs de una
enmienda.
Y lo ms curioso es que, cuando ustedes argumentaron el
porqu no queran esta paridad en los rganos fundacionales y
en las sociedades mercantiles, nos argumentaban que no estaban
a favor de las cuotas. Y era curioso, porque ustedes decan que,
adems de que no estaban de acuerdo con las cuotas, decan que
es que no les interesaban en absoluto las cuotas.
Y yo quiero aclararles una cuestin que me parece
fundamental, seoras del Partido Popular. Miren, las cuotas

Nmero 27

21.12.2015

es que no estn pensadas para los y las militantes del Partido


Popular, que a lo mejor no las necesitan; estn pensadas para
favorecer la efectiva participacin del 50% de la sociedad
valenciana, que somos mujeres. (Aplaudiments) Para eso
estn las cuotas. No se trata de una cuestin de gustos, sino
de una cuestin de garantizar derechos y de no retroceder
sobre la conquista de esos derechos.
Por eso, como no vamos a dar un paso atrs en la
conquista, por ese motivo, seoras del Partido Popular, no
votaremos a favor de sus enmiendas.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, illustre diputada.
Per a explicar el criteri del Grup Parlamentari Popular i
defensar les seues esmenes, en nom del Grup Parlamentari
Popular, t la paraula lillustre diputat Rubn Ibez, per un
temps mxim de huit minuts.
Quan vost vullga.
El senyor Ibez Bordonau:
Gracias, presidente.
Bueno, en primer lugar, quiero decir a sus seoras
que, casi doscientos mil votos despus, estamos aqu. La
oposicin de hoy, el gobierno de maana, sin ninguna duda.
(Aplaudiments)
Venimos, adems, a debatir algo novedoso en esta
cmara, y no se asombren, es verdad. Por primera vez, el
gobierno nos trae una ley, en lo que va de legislatura. Es
la primera ley que trae el gobierno. Y la trae, adems, por
obligacin.
Porque este ha sido el sino del actual gobierno. Un
gobierno de postureo, un gobierno de titulares, un gobierno
de gestos ficticios y artificiales; pero un gobierno que se ha
olvidado de una cosa: gobernar. Y, cuando lo ha querido
hacer, lo ha hecho como solo un gobierno de la izquierda
sabe: con la imposicin, es decir, con el decreto. (Veus) Y esa
es S, lo digo yo. Y esa es la distincin entre un gobierno
que impone y un gobierno que dice que quiere el consenso.
Alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso
de la palabra lo ha dicho claro: el Partido Popular ha votado
a favor de muchas enmiendas que se han presentado por los
diferentes grupos, porque creemos, precisamente, en el debate
parlamentario, en el enriquecimiento de este debate, (remors)
y por eso hemos aprobado. Desgraciadamente tambin se
ha dicho, no se ha aprobado ninguna enmienda del Partido
Popular, ni una, ni una sola.
Y esa es tambin la catadura del dilogo que desde
el gobierno se habla. Un gobierno que, como digo, nos
presenta su primera accin con esta ley; es la primera ley
del gobierno. Un gobierno que va a golpe de decreto. Un
gobierno que trabaja a base de titulares y sin actividad. Un
gobierno ms empeado en vigilarse que en solucionar los
problemas de los valencianos. Y un gobierno, en definitiva,
seoras, ficticio para normas ficticias.
Adems, esta ley algo que no se ha dicho nace con la
mayor oposicin que ha existido en ninguna ley que se ha
trado a este parlamento. Se ha opuesto la abogaca de La
Generalitat y se ha opuesto el Consejo Jurdico Consultivo,
algo ciertamente asombroso.
Y, precisamente, durante esta tramitacin de la ley, lo que
se ha pretendido es atropellar a estos informes, anular estos
informes, intentar que nadie informe al gobierno. Porque,
cuando informa al gobierno, cuando informa al gobierno, el
gobierno sigue haciendo lo que quiere.

Pgina 980

Por lo tanto, este gobierno lo que pretende es acomodar


con esta ley a su forma de gobernar, pero no acomodar y
facilitar la vida de los valencianos.
Pero algunos de los atropellos que pretenda el gobierno
con esta ley han sido parados. Han sido parados por el
Partido Popular, s, por el Partido Popular.
Esta es una ley que, al final, es la madre de diecisis
leyes. Una ley que, lo que digo, lo que pretende el gobierno
es, simplemente, acomodarlo, pero ni acompaa ni apoya ni
sustenta unos presupuestos, simplemente atropella derechos.
Unas normas que lo que quieren son restar: restar
autonoma, restar libertad, restar capacidad Va en contra,
sin ir ms lejos, del cuerpo superior de interventores de la
administracin.
Aqu se aplica una teora ya conocida: la teora Montn,
que es aquella de que cualquiera puede venir y ser interventor,
pero un interventor no puede ir a otro sitio porque es un
rgano especial. Esa es la teora que quiere aplicar tambin
aqu el gobierno.
Es una norma que va en contra de la autonoma y
planificacin urbanstica de los ayuntamientos.
Es una norma que va en contra de la actividad industrial,
comercial y de restauracin en los puertos.
Y, frente a todo eso, el Partido Popular se ha opuesto.
Hemos presentado batalla. Hemos presentado batalla
para limitar la asuncin de competencias impropias de los
ayuntamientos cuando se pone en riesgo la sostenibilidad
financiera. Ustedes han querido atropellar tambin a los
ayuntamientos.
Nos hemos puesto enfrente y en contra, junto con quienes
hoy nos acompaan, para acabar con su intento de privatizar
las concesiones de los clubs nuticos. (Aplaudiments) Y
gracias por su lucha, gracias por su fuerza, porque juntos
hemos conseguido parar a este gobierno.
Hemos parado tambin, hemos tambin propuesto
que se bonificara en el 90% al impuesto de transmisiones
a quienes recuperen el dominio de su vivienda, despus
de estar excluidos del dominio pblico martimo terrestre.
Esto afectaba a viviendas en Chilches, en serra Grossa en
Alicante y en Santa Pola. Ustedes tambin se han opuesto a
esto. Sorprendente.
Al final, esta norma, qu persigue? Persigue
sencillamente tres cosas: subir sueldos, que nadie informe
al gobierno y subir tributos, impuestos y tasas. Y certifica
un incumplimiento maysculo, que lo han dicho hasta la
saciedad, pero todava hoy se mantiene, y es que ustedes no
eliminan todos los copagos.
Ustedes quieren acabar con las retribuciones variables
por objetivos para los cargos pblicos, como pona en la ley
de transparencia. Claro, por una parte, se puede entender,
porque un gobierno que no tiene objetivos difcilmente va a
cobrar cuando se trate de cumplir por objetivos. Pero, claro,
es que, que ustedes no tengan objetivos, no es culpa de la
oposicin, es culpa del gobierno.
Ustedes pretenden evitar que rganos de participacin
emitan sus informes. Y crean nuevos cargos, como el gerente
en el IVIA.
Ustedes, sin lugar a duda, a lo que le dedican mayormente
esta ley es a la subida tributaria. Suben el impuesto de
patrimonio y suben las tasas, suben las tasas, seora.
Fjese, aqu se ha hablado mucho de determinadas
exenciones y medidas, que el gobierno saca pecho. No
voy a ser yo quien desdiga eso. Este es el famoso Power
Point que present el gobierno cuando anunci la ley de
acompaamiento. Una rueda de prensa muy conocida,
seguramente, por todos los profesionales de la prensa. Fue
traumtica. (Aplaudiments)

Nmero 27

21.12.2015

En esta rueda de prensa el conseller explicaba, en esta


diapositiva, que la disminucin de ingresos por todas las
tasas, por todas esas exenciones que nos han dibujado
hoy aqu, supone 120.000 euros. Y los nuevos ingresos
de tasas suponen 1.977.000 euros. (Remors) Vaya!,
vaya!, equilibrando presupuesto, efectivamente, (rialles)
equilibrando el presupuesto de una administracin que
solo quiere engordar en grasa, pero que atropella a las
personas. (Aplaudiments) 120.000 euros no es un nmero,
son personas, personas desfavorecidas, personas con
necesidades, personas a las que Podemos, por ejemplo, les
ha dado la espalda y ha sido capaz de eliminar sus enmiendas
para las personas con riesgo de exclusin. (Aplaudiments)
Esas son las personas que estn detrs de este presupuesto
El senyor president:
Senyoria
El senyor Ibez Bordonau:
y este es el atropello.
En definitiva, ustedes no han venido a rescatar personas;
ustedes han venido a engordar la administracin.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Rubn Ibez.
Per a possibles rpliques... Possibles repliques? S,
senyor Torres.
Quan vost vullga, senyor Torres.
El senyor Torres Garca:
Grcies, president.
Seor Ibez, la verdad que, bueno, nos alegra que
hayan tardado veinte aos en llegar aqu para preocuparse
por las personas. (Veus) S, por eso han tenido veinte aos
para proponer esas exenciones fiscales y nunca lo han hecho.
Y, ahora, critican al resto de grupos
Ustedes podan haber presentado esas enmiendas y no las
han presentado. Qu ha pasado? Se les ha olvidado?
Y yo s que las queran votar a favor, que nos lo dijeron.
Y quiero pensar que las queran votar a favor porque crean
en ellas. No quiero ser mal pensado y pensar que las queran
votar a favor porque, de esa manera, perjudicaban a un
presupuesto que haba presentado el Consell y perjudicaban,
en definitiva, a los valencianos y las valencianas.
De todas maneras, yo Me sorprende. Y la verdad que
ltimamente he estado leyendo un libro en el que les he visto
ah reflejados. Un libro que se llama Elogio de la traicin:
sobre el arte de gobernar por medio de la negacin; que
es prometer, prometer y prometer, pero, cuando estn
en el gobierno, no hacen lo que prometen. (Protestes i
aplaudiments) Ustedes han hecho eso durante veinte aos,
durante veinte aos lo han hecho: prometer. Les recuerdo
las palabras del seor Mariano Rajoy, tantas veces (Veus)
Cada vez que viene a Valencia promete, y luego hace lo que
quiere.
No se preocupen, ustedes han tomado hoy un compromiso.
Se est elaborando una reforma de la ley de tasas. Se
incluirn esas enmiendas, se harn los estudios adecuados.
Votarn a favor, entiendo. Ustedes aqu se han comprometido
a que votarn a favor de todas las exenciones fiscales que se
recogern en esa ley de tasas que recoger no solo a unos
sectores de familias desfavorecidas, que se incluan en
esas enmiendas, sino a muchsimas ms. Pero, adems, se

Pgina 981

compensar con otras enmiendas, que ustedes podran votar


a favor, que es como la que proponemos nosotros de la
exencin en el impuesto de patrimonio, de bajarlo a 400.000
euros que, al final, lo que repercute es en ms ingresos para
que puedan ser invertidos en polticas sociales.
Tampoco es que vaya a afectar a tanta gente. Yo, sin ir
ms lejos, he hecho un estudio de la declaracin de bienes
que tenemos en esta cmara, que es pblica y que yo pienso
que representa un poco la pluralidad de la Comunidad
Valenciana, y, en esta cmara, por ejemplo, que yo considero
que no es que tengamos unos niveles de renta bastante
bajos, solo afectara a diez personas. O sea que, al final,
tampoco estamos hablando de tantsima gente que se vaya a
ver perjudicada, teniendo en cuenta tambin que la primera
vivienda queda excluida hasta 300.000 euros, que eso
rebajara a cinco personas de esta cmara que tendran que
declarar, que no estaran exentas de declarar ese impuesto.
Y luego, yo, pues s, la verdad que yo pienso que
atribuirse el esfuerzo y el mrito del acuerdo al que hemos
llegado con los puertos deportivos, yo aqu tengo una
transaccional firmada por todos los grupos parlamentarios
de esta cmara. Entonces, por tanto, yo pienso que al final
hemos hecho todos un esfuerzo por que todo esto fuera
consensuado con otros grupos y tampoco pasa nada. Esta es
la nueva poltica: llegar a acuerdos, consensos y conseguir
que las cosas mejoren.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Torres.
En nom del Grup Ciudadanos, t la paraula el senyor
Woodward. Quan vost vullga.
El senyor Woodward Poch:
Bien, voy a intentar explicarle otra vez a la seora
Mireia que no estamos hablando de solo dos o tres euros.
Lo hablamos en la comisin, y eran medidas que lo que
intentaban en el tema de las tasas universitarias y aprendizaje
de idiomas era una reduccin de un 10%. Yo creo que lo que
hablamos, ha cogido dos o tres enmiendas, cuando habla de
dos, tres euros. Pero no vamos a estar hablando sobre todo
eso. Puede ser que para usted el 10% no es nada, pero para
las personas que tienen que pagar esas tasas, s que es una
medida interesante el haber reducido un 10%. Y creo que
esas personas que se beneficiaran del 10% de reduccin, no
estamos hablando de las personas que se beneficiaran de la
disminucin que pedimos o el aumento que pedimos en el
patrimonio desde Ciudadanos.
Mire, nuestro deber es con todos los votantes y con
todos los valencianos y valencianas. Las medidas que
pretendamos llevar a cabo eran aquellas que estn en
nuestro programa. Y esto no es incompatible, quiero decir,
solicitar reduccin de tasas universitarias y multilingismo
con el tema del patrimonio con nuestro programa fiscal. Yo
creo que ustedes no han tocado donde ms duele, y es en la
reorganizacin y en la optimizacin de la administracin.
Y le voy a poner solo un ejemplo en el tema de tasas
y el tema de reduccin, porque el tema de patrimonio lo
ha sacado, que son 1.800 contribuyentes ms que pagarn
veintinueve millones de euros, pero a m me gustara recalcar
que, cuando han hecho ustedes el tema de los ingresos, me
voy a la partida de tasas por servicios portuarios y en el
ejercicio 2013 haba unos presupuestos de 20.269.000,
cuando la recaudacin fue de catorce millones. En el 2014,
22.472.000, con una recaudacin de ocho millones y medio.
En el 2015, an con el PP, el presupuesto era de 22.471.000.

Nmero 27

21.12.2015

Y ustedes, sabiendo que van bajando los ingresos por


estas tasas, en el 2016 vuelven a incluir el mismo importe:
22.472.000 euros. Creo que por ah tambin podan haber
intentado reducir, y ese 10% que solicitbamos de tasas,
tendramos ah dinero tambin.
Y luego, por ltimo, han hablado de una transaccional
de los clubs nuticos, y volvemos a lo mismo. Entendamos
que hemos dicho antes que la ley de acompaamiento es una
ley en que se intentan colar mil cosas. Por mucho consenso,
yo aqu no he visto mucho consenso, sino el nico consenso
entre clubs nuticos y puertos. Y la transaccional que se ha
firmado es a efectos de tramitacin.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Woodward.
A continuaci, per a rplica, la diputada del Grup
Comproms, Mireia Moll, per un temps mxim de quatre
minuts.
La senyora Moll Herrera:
Grcies, senyor president.
Miren, jo, aix de manipular ac el discurs s molt sofrit.
Diu el senyor Ibez que no hem volgut aprovar-li ninguna
esmena. El que no diu el senyor Ibez s que se li van
presentar vint-i-dos esmenes transaccionals que no van ni
voler llegir i per tant no van voler firmar perqu es pogueren
votar. Un ter de les esmenes del Partit Popular shagueren
aprovat en comissi si vosts no hagueren vetat per a
poder hui dir que s que els partits que sustentem el govern
valenci veten el Partit Popular i les seues iniciatives. Sn
vosts molt manipuladors. I s que les mentides es cauen de
seguida, eh?, de seguida.
Lesmena de ports... Per si s que ho visqurem en
directe, ens aplaudim i est signada i per aix es vota. Qu
s el que va passar en comissi? Que vosts no van voler
firmar-la i per aix no es va votar. Escolten, que s que a
shaguera resolt la setmana passada, si el Partit Popular
lhaguera volgut firmar per a tramitar. Estaven all presents
les persones a les quals vam dir que shavien arribat a acords.
I vosts no van voler donar-li trmit per arribar avui ac a dir
que s grcies a vosts? Lhem signat tots i crec que hem
daplaudir lacord. Per qu patrimonialitzar un acord? Per
qu esta manera de fer poltica, excloent-hi aquells que ens
asseiem i arribem a acords? No ho entenc. Aixina els va.
Aixina els va. (Protestes) S, vosts riuen, vosts riuen. Ara a
fer govern. A vore com se les apanyen. Ara a fer govern. Va,
va, corriendo. (Aplaudiments)
Respecte a Ciudadanos, jo sincerament li he dit que les
reduccions sn dentre dos a deu euros. No mhe inventat
res. Les hi ha de deu euros i les hi ha de dos euros. I jo el que
li he dit s que en els contextos en els quals ens trobem i els
equilibris evidents de no poder fer mgia, perqu en poltica
no es fa mgia, es fa poltica i equilibris, i es mira qu s el
prioritari. I quan tens 40.000 milions deuros de deute, quan
tens un sistema de finanament injust i quan tens una situaci
runosa i de retallades massives en els serveis pblics i de
falta datenci a les persones ms vulnerables, doncs jo
lnic que li dic s que estic dacord en la filosofia. Per que
jo preferixc que saugmenten les beques i per tant hi hagen
ms dotacions, perqu aix de veritat introdux en el sistema
les persones que tenen enormes dificultats.
Perqu donar-li una beca universitria que en alguns
casos s de ms de mil euros per a mi s ms important que
reduir una taxa de dos euros. Perqu aix de veritat ajuda
les persones que ho necessiten. Aix vol dir que no estiga

Pgina 982

dacord en la filosofia? No estic dacord en els temps en els


quals vosts estan navegant. Uns temps que es cauen pel seu
propi pes, perqu quan vost no sap defensar per qu pugen
a un mili deuros les exempcions, per qu no ho diu? s
que no sols perdrem vint-i-nou milions deuros que van
ara a serveis socials. s que perdrem tot all que sha estat
recaptant, tenim lexempci en 700.000 euros. s que vosts
han anat ms enll que el mateix Partit Popular, afavorint les
rendes altes, els patrimonis alts.
Per s que no sols s esta esmena. s que, per qu no
parla vost de la de lIRPF? s que vost vol que paguen el
mateix les persones que cobren de 0 a 176.000 euros que les
persones que cobren de 176.000 euros a 333.000 euros. Si
vost em vol dir a mi que les que cobren de 176.000 euros
a 333.000 euros es mereixen el mateix tracte fiscal que les
que cobren de 0 a 176.000 euros, tenim un problema i no ens
anem a trobar mai. Li ho dic ja: tenim un problema i no ens
anem a trobar mai. Perqu nosaltres ajudarem les persones
que menys tenen, menys possibilitats, menys oportunitats. I
aquells que ms tenen seran els que han de contribuir en un
concepte de justcia, de redistribuci i equilibri. Aix s la
societat en la qual ens veiem, ens reconeixem...
El senyor president:
Senyoria.
La senyora Moll Herrera:
...i ajudem les persones ms vulnerables. Mentrestant,
Ciudadanos doncs esteu fent un magre favor, perqu esteu
anant molt ms enll en els interessos de les rendes altes
que el mateix Partit Popular. Per favor, crec que han de
canviar o almenys retiren estes propostes, perqu no casen.
(Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyora diputada.
A continuaci, en nom del Grup Socialista, la diputada
i sndica adjunta Ana Barcel t la paraula per un temps
mxim de quatre minuts.
La senyora Barcel Chico:
Gracias, presidente.
Seor Ibez, qu sarcstico es usted. Mire, a m me
parece indecente su intervencin, y le voy a decir por qu.
Porque un partido que ha estado saqueando la Comunidad
Valenciana (veus), que tiene altos cargos en la prisin
S, s, s, s, s. S, s. Que ha designado a dedo durante
veinte aos, que no ha querido dilogo en estas Cortes.
Usted s que ha pasado el rodillo, la apisonadora y todo.
(Aplaudiments) Ustedes. Vengan ahora a darnos lecciones.
Ninguna, ninguna. Lecciones, ninguna.
Mire, le voy a decir una cosa: este gobierno no va a hacer
lo que ustedes. Este gobierno no va a amaar contratos.
No va a favorecer a los amigos a cambio de otros favores.
(Remors) No va a redondear los ingresos con comisiones y
pellizcos de aqu y de all. Y, por descontado, no van a pasar
de una mano a otra los sobres con el consabido sobresueldo.
(Aplaudiments)
Y se lo digo, seor Ibez, porque cuando usted habla de
la referida subida del 1%, que por cierto est aprobado por
el Gobierno de Espaa, yo creo que sera aconsejable que
ustedes no utilizaran tanto populismo. Porque los salarios
de los empleados y cargos pblicos deben de ser dignos y
deben de estar en consonancia con las responsabilidades que

Nmero 27

21.12.2015

se ejercen y la dedicacin que exigen. Y en ese sentido va


nuestra propuesta: dignificar la funcin pblica, reconocer
la importancia del servicio que prestan a la sociedad. Y,
al mismo tiempo, exigir un rendimiento y una conducta
honesta. Si no, hacemos un clculo de todos los que estn
sentados en el banquillo, funcionarios en estos momentos
en el juicio de Fitur, y todos los que quedan del resto de
procedimientos penales. Con el dinero de todos no se juega,
como ustedes hicieron quedndose 1.118 millones del IRPF
de los funcionarios para financiarse. (Aplaudiments)
Y es sarcstico que ustedes vengan aqu a hablarnos
de que asfixiamos a los gobiernos locales, cuando ustedes
no han querido en veinte aos crear el fondo para los
ayuntamientos, un fondo que no fuera finalista. Cuando
ustedes pusieron en marcha no s si se acordarn el plan
Confianza, no s si se acuerdan en esta cmara, el plan
Confianza, que todava estn por ah las obras que no se
han terminado de pagar, y que han dejado ustedes tambin
endeudados a los ayuntamientos. O podemos hablar de las
deudas que les han dejado tambin referidos a servicios
sociales, etctera, etctera.
Seoras, no hablen ustedes de que estamos atacando
la autonoma local. Cmo pueden decir eso? Si hasta el
ministro Beteta ha rectificado y ha mandado una carta a
los ayuntamientos, diciendo que es muy difcil de aplicar
la nueva ley, mientras no se solucione el tema de la
financiacin. Si lo han reconocido ustedes que han sido los
que han hecho la ley. Que hablen ustedes de competencias
impropias, me parece que no le podemos aceptar ni un solo
comentario en ese sentido.
Miren, seoras, yo el otro da escuchaba a uno de los
diputados en una comisin quejndose porque habamos
suspendido la comisin para ver si transaccionbamos. Era
un diputado del Partido Popular. Fjese si han cambiado las
cosas, porque antes ni se pasaba la comisin, ni se hablaba,
ni se dialogaba. (Aplaudiments)
Gracias.
El senyor president:
Moltes grcies, senyoria.
A continuaci, per a rplica, t la paraula lillustre
diputat Rubn Ibez. I els comunique que, una vegada
acabada la rplica, passarem a votaci. Quan vost vullga.
El senyor Ibez Bordonau:
Gracias, presidente.
Qu difcil se hace defender una ley de medidas. Para ser
la primera ley que traen, la verdad es que lo estn poniendo
ustedes complicado lo de defenderla. Pero s que quiero
hacer algunas apreciaciones. En primer lugar, sobre la ley de
puertos. Mire, no mientan ms. Si esa enmienda no la trae el
Partido Popular, ustedes, que lo sepan, iban a ser privatizados
por este gobierno. (Aplaudiments) Sin enmienda del Partido
Popular haba privatizacin de los clubs nuticos. Permitan
entonces que, de verdad, nos pongamos el mrito. Porque el
atropello era solo suyo.
La segunda cuestin. Aqu se ha dicho que nosotros
engaamos y que qu demagogia, que se nos han
presentado veintids enmiendas para transaccionar y no
hemos querido. No, si la culpa no es nuestra. Sabe cul
es la diferencia? Esas veintids enmiendas lo que dicen es
textualmente lo que dice el Consejo Jurdico Consultivo.
Exacto! Saben ustedes lo que han dicho? Que no. Saben
por qu? Se lo he dicho antes, urticaria cuando tiene el
nombre del Consejo Jurdico Consultivo. No lo quieren ni
ver! Ustedes no quieren que nadie les informe. Esta es la

Pgina 983

realidad, no me diga demagogia, diga que digo la verdad,


que es diferente.
Mire, aqu hay algunas cuestiones importantes tambin
sobre el tema de las tasas. A m me ha gustado lo del libro
que ha dicho el representante de Podemos, prometemos,
prometemos, pero cuando gobernamos nos olvidamos. Y la
verdad es que me viene muy bien. Y ya no es prometemos,
prometemos.
Mire, este el discurso de investidura del presidente de
La Generalitat, aqu, en esta tribuna (soroll de papers),
concluy de la siguiente forma: Queremos paralizar los
casos ms graves de desahucio, derogar el copago y aplicar
la ley de dependencia.
Mire, esto es de ahora, no de hace tres aos, de ahora
(soroll de papers); de julio a septiembre, con el gobierno
que quiere parar los desahucios, veintisis desahucios al da.
Nunca haba habido tantos desahucios en esta comunidad.
(Aplaudiments)
Ahora!, no de hace cinco meses, ahora!, la deuda con la
dependencia se incrementa 80 millones, las residencias no
cobraban desde el mes de junio.
Ahora!, seoras (aplaudiments), ahora!, de este mismo
mes, los trabajadores de la asociacin de alzhimer llevan
tres meses sin cobrar. Ahora!, seora, ahora! Eso pasa
ahora! (Aplaudiments)
Esto es prometer pero ya no en la calle, aqu, en esta
tribuna, es lo que dijo el presidente. Esta es la realidad de la
calle. Qu diferencia!
Pero, mire, tambin mienten cuando hablan de rescatar
personas. Ustedes, realmente, a quienes de verdad les
estn subiendo en esta ley de acompaamiento los tributos
son a los que ms lo necesitan, a los que menos tienen, a
universitarios y a personas con diversidad funcional; s,
s, a las personas con diversidad funcional, lo que antes se
englobaba dentro de discapacitados y enfermos mentales,
a esas personas se les crea una nueva tasa, que no lo dicen,
y ustedes les piensan sacar 2.100.000 euros a esas personas,
2.100.000. (Aplaudiments) Es lo que pone el presupuesto.
A los universitarios, a los universitarios, a aquellos que,
mire, tienen el gusto de estudiar msica, danza, idiomas,
actividades plsticas y diseo, a esos les suben 2.100.000
tambin las tasas, y dicen, no, es que hemos subido las
becas, si?, vaya!
Miren, nosotros s que subimos las becas, 16,5 millones
de euros las becas las subimos; ustedes las han subido
1.000.000, pero para subir un 1.000.000 (aplaudiments) les
suben las tasas 2.100.000. Vaya negocio!, seora, vaya
negocio!, seora.
Pero, al final, al final lo nico que dicen es, pero,
bueno, bueno, bueno, oiga!, pero subimos el impuesto de
patrimonio, que es para los ms ricos. Sabe cunto van
a recaudar nicamente por el incremento de patrimonio, de
pasar de 700 a 600? Informe del tcnico de la casa, eh?,
730.000 euros. Sabe cunto se destina a papelera, material
de oficina en turismo? 1.035.000. Sabe cunto acaba de
ponerse el presidente de La Generalitat para convenios
singulares? 1.600.000.
El senyor president:
Seora.
El senyor Ibez Bordonau:
Y aqu hay 1.300.000, aqu hay 730.000.
Eso s que es una vergenza, seora. Eso s que es una
vergenza. Y ustedes decan que era indecente?

Nmero 27

21.12.2015

El senyor president:
Seora.
El senyor Ibez Bordonau:
Indecente es tener ciento setenta y nueve personas
de confianza en Presidencia. Eso s que es indecente.
(Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Ibez.

El senyor Ibez Bordonau:


Indecente es castigar a la diversidad funcional, a los
universitarios. Eso s que es indecente.
Indecente...
El senyor president:

Senyor Ibez,

Pgina 984

Senyories, passem a la resta desmenes del Grup


Parlamentari Popular.
Senyories, continuem amb les esmenes del Grup Popular,
que sn la 18, 22, 24, 27, 28, 41, 79 i 101, totes conjuntes.
Senyories, comena la votaci. Queden rebutjades les
esmenes amb 52 vots en contra, 44 a favor. Queden
rebutjades les esmenes.
Senyories, passem a lesmena 164 del Grup Parlamentari
Popular. Senyories, comena la votaci. Queda rebutjada
lesmena amb 52 vots en contra, 42 s. Queda rebutjada.
Senyories, passem a la votaci de la resta de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular. Senyories, comena la
votaci. Senyories, queden rebutjades les esmenes amb 53
vots en contra, 43 a favor. Queden rebutjades.
Senyories, passem al bloc desmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos.
Anem a votar les esmenes 102 i 124. Senyories, comena
la votaci. Queden rebutjades amb 53 vots en contra, 12
favorables i 31 abstencions. Queden rebutjades.
Senyories, passem a lesmena nmero 106 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Comena la votaci. (El senyor
Ibez diu: Se lo haba dicho al letrado antes y no lo han
puesto.) No, la 109 i la 134 estan unides.

El senyor Ibez Bordonau:

El senyor Ibez Bordonau:

es tener un presidente que se da una subvencin a la


empresa que cre y que presidi!
Muchas gracias. (Aplaudiments)

El senyor president:

Senyories, tal com havem informat, anem a passar a la


votaci de la Llei de mesures fiscals, gesti administrativa
i financera. Comenarem per les esmenes i, desprs, per
larticulat.
I els anuncie que, en acabar la votaci, continuarem amb
les seccions de la llei de pressupostos.
Senyories, anem a votar ara el bloc desmenes del Grup
Parlamentari Podemos-Podem.
Comencem amb lesmena nmero 107. Comena la
votaci. Anem a reproduir la votaci. Senyories, anem a
(Veus) A vore. S, sembla que sha reiniciat el sistema.
Senyories, si veiem que el resultat est distorsionat no el
donarem per vlid.
Anem a votar lesmena 107. Comena la votaci.
Senyories, lesmena s rebutjada amb 80, 81 vots, no, no,
vost exercita el dret a vot, 81 vots en contra i 13 a favor.
Queda rebutjada lesmena.
Senyories, no altera el sentit del vot. Per tant, jo crec que
anem a ser un poquet gils en la votaci perqu, si no (veus),
b, sha encomanat un estudi al collegi denginyers. (Veus)
Senyories, continuem amb la votaci.
Ara, passem a votaci les esmenes 113, 141, 142 i 165 del
Grup Podemos. Comena la votaci. Queden aprovades les
esmenes amb 56 vots a favor i 40 en contra. (Aplaudiments)
Senyories, continuem amb la votaci.
Ara, passem al segon bloc desmenes del Grup Parlamentari
Popular. I anem a votar les esmenes 1, 2, 3, 5, 6, 9 i aix fins la
105. Crec que tenen tots vosts la fitxa, este bloc desmenes.
Comena la votaci. Senyories, queden rebutjades les esmenes
amb 53 vots en contra, 43 vots a favor.
Senyories, passem a lesmena nmero 136, que s la
transaccional que, si no menganye, s la que afecta latenci
dels ports esportius, no s aix?
Senyories, la transaccional 136. Comena la votaci.
Queda aprovada lesmena amb 84 vots a favor, 12
abstencions. (Aplaudiments)

El senyor Ibez Bordonau:

La queremos unir a sta

El senyor president:

A esta? Val.

para que no vaya en el resto.

El senyor president:
Vale, s, vale.
Moltes grcies.
Senyories, doncs, anem a votar conjuntament les esmenes
106, 109 i 134 del Grup Parlamentari Ciudadanos.
El senyor Ibez Bordonau:

No, 34, 34.

El senyor president:
134.
El senyor Ibez Bordonau:
34.
El senyor president:
Val.
Anem a votar lesmena 106, 109 i 34 del Grup Ciudadanos.
Un segon. (Veus) Val.
Senyories, anem a votar la 106, 109 i 34 del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Comena la votaci. Les esmenes
han sigut rebutjades amb 83 vots en contra i 12 a favor.
Senyories, anem a votar la resta desmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Comena la votaci. Senyories,
queden rebutjades amb 51 vots en contra, 13 s, i 31
abstencions.

Nmero 27

21.12.2015

Senyories, anem a passar, seguidament, a la votaci de


larticulat i la votaci la farem en el seu conjunt, des de
larticle 1 fins a la disposici transitria ltima i, desprs,
votarem el projecte de llei.
Votem tot larticulat. Senyories, comena la votaci.
Senyories, saprova larticulat amb 54 vots a favor, 42 en
contra.
Senyories, anem a passar a la votaci del projecte de
llei, la votaci definitiva, les mesures dacompanyament.
Senyories, comena la votaci. Senyories, queda aprovada
la Llei de mesures fiscals de gesti administrativa i financera
(aplaudiments) per 52 vots a favor, 43 en contra i 1 nul.
Queda aprovada la llei.
Senyories, anem a continuar lexplicaci de vot, si se
demana per algun dels grups parlamentaris. Explicaci de
vot? S? Doncs anem a passar a lexplicaci de vot de la llei.
Per a explicar... s, s, s, tots t vost la paraula per quatre
minuts, com a mxim.
El senyor Torres Garca:
Grcies, president.
Senyor conseller.
Crec que ho hem dit ja moltes vegades. Sempre que
hem pujat ac a parlar sobre la llei de pressupostos i la llei
de mesures fiscals, hem dit que no era la llei que nosaltres
ens agradava i considervem que nhi han alguns punts que
calien millorar. Crec que ho hem fet a travs de les esmenes.
Crec que ha segut un procs prou complicat per a nosaltres,
que era la primera vegada que tenem..., o que ens veiem
davant duna llei..., dun projecte de llei de pressupostos,
per crec que hem mostrat com es pot treballar conjuntament,
com es pot dialogar, com es pot arribar a acords i com es pot
arribar a compromisos. Aix s el que ha fet que nosaltres,
evidentment..., prcticament totes les nostres esmenes han
segut aprovades i, per tant, considerem que eixa millora que
nosaltres volem fer dintre del pressupost, que considerem
que el de 2016..., el de 2017 haur danar, no un poquet,
sin molt ms, molt ms enll en algunes qestions i ara
tindrem tot un any per a treballar-ho, considerem que estan
ah incloses i, per tant, per aix hem votat que s.
Per s que ens agradaria recordar i fer memria a tots
els grups parlamentaris daquesta cambra que ac arribrem
a compromisos, que tots estvem dacord que un dels
principals problemes era linfrafinanament que sofreix
aquesta comunitat, que ahir..., estar per definir com quedar
el nou Congrs dels Diputats, per s que vull recordar a
tots els membres daquesta cambra que fagen memria
als seus partits, perqu ac shan comproms tots que en
el 2016 tindrem un nou finanament que reconeguera el
que ens pertoca als valencians i les valencianes. Per tant,
eixe comproms que quede patent, tots ho vrem dir, tots
laprovrem i crec que mereixia ser recordat.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
(Ocupa la presidncia la vicepresidenta primera, senyora
Carmen Martnez Ramrez)
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyor Torres.
Per a explicaci del vot del Grup Parlamentari
Ciudadanos... senyor Antonio Woodward, no? Quan vost
vullga.

Pgina 985

El senyor Woodward Poch:


Buenos das.
De nuevo la votacin de nuestro grupo, como han
visto, ha sido en contra. Primordialmente entendemos que,
como ya hemos dicho en las comisiones, la inclusin de los
1.300 millones de euros para nosotros sigue siendo ficticio y
no es real, aunque nos quieran intentar vender que finalmente
lo que estamos haciendo es una ingeniera financiera que tan
mal resultado ha dado a nuestra comunidad.
Rechazo las tasas universitarias, vuelvo a decirlo. Entiendo
que se debera haber intentado, aunque compartimos la opinin
de Mireia. An quedan temas de proyectos de fin de carrera,
pruebas lingsticas. Tampoco, de nuevo, compartimos la
modificacin de rebajar el mnimo exento del patrimonio, y yo
le vuelvo a decir que el porcentaje que aplicbamos era sobre
el patrimonio a pagar, no sobre el IRPF.
Y el ltimo movimiento lo que est demostrando es una
subida de tasas e impuestos que finalmente se va a llevar a
cabo en el 2017, tristemente, y que recaer de nuevo en las
rentas medias que afectarn a la mayora de los valencianos.
Muchas de las partidas por los ingresos de tasas son un copia
y pega de los ejercicios anteriores y he hecho una pequea
demostracin con la tasa de puertos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, seor Woodward.
Grup Parlamentari Comproms. T la paraula la illustre
diputada senyora Moll.
La senyora Moll Herrera:
Grcies, senyora vicepresidenta.
Senyories, el Grup Parlamentari Comproms ha votat a
favor deste projecte de llei per diversos motius. Un, hem
dagrair al govern valenci els enormes esforos que shan
pogut plasmar, malgrat que efectivament les dificultats han
limitat lacci del govern respecte al control que se pot fer
dels ingressos que tenim per a sustentar les poltiques socials.
Malgrat tot aix, s la llei de mesures fiscals ms social que
sha conegut en la histria del Pas Valenci, sense cap
dubte: una, per la no-manipulaci que sha fet desta llei, el
Partit Popular introdua, per a botar-se el trmit parlamentari,
nombroses modificacions legislatives que havien de passar
el seu trmit normal i el seu debat censat, ser i per a poder
possibilitar els acords dels diferents grups.
Dos. Perqu, efectivament, han acabat amb les enormes
injustcies que va introduir el Partit Popular respecte als
copagaments a les persones ms vulnerables del nostre
territori. Tenim un govern que sha posat al costat de les
persones, ho ha escrit, ho va a dur a terme i, en 2016, se
respirar, se respirar altre ambient grcies que el govern
valenci compta amb les persones i la seua mxima prioritat
s el rescat a les persones.
En tercer lloc, he dagrair als grups parlamentaris,
fonamentalment al Grup Parlamentari Podemos, el Partit
Socialista i nosaltres mateixos, tamb, la voluntat daltres
grups que han participat dun debat tranquil i han raonat,
han sabut raonar, per sense cap dubte he dagrair al Grup
Parlamentari Podem, Socialista i Comproms que hgem
tingut possibilitat de tractar esta llei, de modificar-la,
dadaptar-la, darribar a consensos, dapropar postures, i
crec que hem tingut avui una llei de la qual poder sentir-nos
orgullosos, no solament nosaltres pel treball que hem fet,
sin els valencians i valencianes perqu, efectivament, el
que sha demostrat s que, amb voluntat poltica, les lleis

Nmero 27

21.12.2015

poden millorar-se en el parlament, que el parlament t sentit,


que el parlament s qui, en definitiva, aprova i decidix com
han de ser els mbits legislatius en el nostre territori. Aix
tampoc sha conegut mai en la histria del parlamentarisme
valenci i jo crec que hem daplaudir lescenari poltic
que sobri a partir deste 24 de maig, per tant, ja lltim
agrament s dels valencians i valencianes que van demostrar
que es podia i que amb un somriure convertirien en histric
este nou escenari poltic que ha possibilitat esta gran llei de
mesures fiscals, administratives i de gesti de la Comunitat
Valenciana.
Moltes grcies a tots. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyora Moll.
Grup Parlamentari Socialista, la illustre diputada senyora
Barcel.
La senyora Barcel Chico:
Gracias, presidenta.
El Grupo Socialista felicita tambin al Consell por este
esfuerzo en esta ley de medidas fiscales, sobre todo teniendo en
cuenta el contexto en el que movemos y la asfixia econmica a
la que nos tiene sometidos el Gobierno de Espaa.
Coincido plenamente con lo que ha dicho el Grupo
Parlamentario Comproms. Esta es una de las leyes de
medidas fiscales que ms ha tenido en cuenta las prioridades
de las personas, que ha pensado en ellas y que ha regulado,
a travs de la ley, con bonificaciones, con exenciones; con
todo tipo de medidas, ha mostrado su sensibilidad social
y el momento tan especial por el que atraviesan muchos
ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad Valenciana.
A m me gustara tambin resear durante todo este
tiempo de debate, pues yo creo que se ha producido en
las Cortes Valencianas un cambio sustancial. Yo creo que
en los meses que llevamos de legislatura, y especialmente
en la tramitacin de esta ley, se ha instaurado un dilogo
permanente entre todos los grupos, yo creo que el debate
ha sido tranquilo, ha sido con cierta fluidez, con cierta
naturalidad, con respeto hacia las diferencias de unos y
otros, y se dira que, bueno, que yo creo que estamos
aprendiendo a escuchar, a valorar las opiniones, a no
descartar de inicio las posturas que puedan mantener otros
y a procurar, por supuesto, encontrar puntos de encuentro,
acuerdos, porque todo eso, en definitiva, va a beneficiar a los
ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad.
As es que yo, en ese sentido y en nombre del Grupo
Socialista, me gustara agradecer el esfuerzo a todos los
diputados y diputadas por el trabajo que han realizado y
por la claridad de sus propuestas y por el esfuerzo que ha
supuesto el que, por el mximo consenso que hemos
conseguido en muchos, del articulado de esta ley, que,
como digo, redundar en beneficio de todos los ciudadanos
de esta comunitat.
Gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, seora Barcel.
Seor Rubn Ibez, Grupo Parlamentario Popular.
El senyor Ibez Bordonau:
Gracias, presidenta.
Bueno, brevemente para reiterar la oposicin manifiesta
de nuestro grupo a esta ley, a este verdadero atropello de

Pgina 986

derechos que se ha pretendido culminar hoy con la votacin


que hemos llevado adelante.
Esta ley no es ms que el reflejo de un gobierno que
cuando ms recursos tiene, ms esfuerzos hace pagar a los
ms dbiles.
Es sorprendente, ciertamente sorprendente, ver cmo un
gobierno que quiere ponerse del lado de los ms necesitados
es capaz de votar en contra la enmienda 142, que precisamente
lo que hace es que aquellos que no tengan, puedan disponer
de un comedor escolar. Es vergonzoso. Es vergonzoso y esta
vergenza se la van a llevar ustedes hoy con esta votacin.
Esta vergenza les va a acompaar a ustedes estas Navidades.
Pero esta vergenza les va a acompaar a ustedes todo el
prximo ao hasta que rectifiquen! (Aplaudiments) Porque,
ja les digo, ustedes van a rectificar esta postura. Ustedes van
a rectificar esta postura. No pueden ponerse de espaldas a
quienes no tienen para pagar y tampoco tienen para comer.
Y ustedes se han puesto hoy de espaldas. Eso solo merece
una cosa en esta cmara. Solo por eso vale la pena haber
votado no a esta ley. Solo por eso vale la pena haber estado
enfrente de ustedes, porque para esto, desde luego, no cuenten
con nosotros. No les queremos acompaar en ese camino. No
queremos estar a su lado. Y, oiga, y lo hacen teniendo 2.575
millones de euros ms.
Tienen ms y lo pagan los dbiles. Tienen ms y lo pagan
las familias que no pueden acceder a un comedor escolar.
Tienen ms y lo pagan los universitarios con ms tasas.
Tienen ms y lo pagan las personas con diversidad funcional.
Tienen ms y quienes lo pagan son los ms dbiles. Esa es su
propuesta. Ese es el ejemplo de su poltica. (Aplaudiments)
Esa es la primera ley que trae este gobierno; la ley que hace
que los que menos tienen, tengan que pagar las vergenzas
de este gobierno. Esa es la ley.
Mire, para eso no haber trado esta primera ley. No
vala la pena. No vala la pena castigar a las personas con
diversidad funcional. No deban haber castigado a los
universitarios con ms tasas. No deban haber intentado
huir de los informes de la abogaca y del Consejo Jurdico
Consultivo. No deberan haber subido sus sueldos y castigar,
como digo, a las personas que lo necesitan. Este no es un
no muy claro, un no a un gobierno que solo quiere ms
administracin y menos derechos sociales.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
(Ocupa la presidncia el president, senyor Enric Morera i
Catal)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Ibez.
S, senyor conseller? Senyor conseller, per a qu...?
(Veus) T vost la paraula, senyor...
El senyor conseller dHisenda i Model Econmic:

Moltes grcies, senyor president.
Vull agrair a estes Corts lesfor que ha fet per practicar
lautonomia parlamentria. Nosaltres vrem portar ac este
projecte de llei, havent passat tots els trmits, havent fet
cas de les institucions estatutries, com el Consell Jurdic
Consultiu. Hem volgut tirar endavant els projectes que del
pacte del botnic parlaven de persones i parlaven de rescat de
persones i de poltiques socials prioritries. Per, en tot cas,
hem volgut preservar lautonomia de Les Corts, i els grups
parlamentaris sn conscients que aix ha sigut, han tingut
tota la llibertat per a esmenar, per a millorar, per a dedicar
la seua atenci, la perspectiva de tot el que representa a cada

Nmero 27

21.12.2015

un de vosts, des de la perspectiva de la ciutadania per tal de


millorar-les.
I, per tant, jo vull agrair a estes Corts eixe gran esfor de
tots, de tots, de totes les esmenes parcials, perqu crec que ha
sigut un gran assaig del que pot ser la vida parlamentria en
esta legislatura, que s de plena vitalitat en representaci de
la sobirania popular.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Senyories, ha sigut una explicaci de la posici del
govern, per, en tot cas, sobri un debat. I, per tant, els grups
que ho demanem poden inaugurar este...
Senyor Ibez.
El senyor Ibez Bordonau:
S, seor presidente. Muchas gracias.
Simplemente, es una lstima que un turno como ha tenido
el gobierno para explicar esta ley no nos haya explicado
absolutamente, no s si alguien se ha enterado de lo que
pretenda el seor conseller, ms o menos es lo mismo que
nos viene acostumbrado en esta cmara.
Pero yo creo que nos poda haber explicado por qu a
las personas con diversidad funcional les suben las tasas y
por qu a los universitarios tambin, por ejemplo. Hubiese
sido una explicacin coherente, por lo menos el atropello
hubiese estado explicado. No por ello hubiese sido menos
atropello. Pero, bueno, son algunas de las cuestiones que,
como siempre, el conseller se deja en el tintero.
No pretendo que tome la palabra, de verdad, porque creo
que el debate no lo vale. Pero, en cualquier caso, si lo quiere
hacer para explicar esto, sea bienvenida su explicacin.
Muchas gracias.
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Ibez.


Senyor conseller, i finalitzem ac el debat.

El senyor conseller dHisenda i Model Econmic:


Evidentment la meua intervenci ha sigut dagrament,
dagrament a la vitalitat parlamentria. Per el Partit
Popular, com sempre, utilitza torns per a parlar daltres
coses. Evidentment no he volgut introduir el que per a
mi era sagrat, que s que vosts debaten lliurement, no
volia introduir-me en el debat, sin agrair lautonomia
parlamentria.
Per com que el Partit Popular, dic, utilitza el seu torn per
a parlar daltres coses, jo els diria que mai en la histria de
les Corts Valencianes shavia presentat una llei de mesures
fiscals tan social, amb tanta sensibilitat social com la que
sha presentat ara, i a ms estudiada a fons, estudiada a fons
per tal de preservar els drets inalienables de la gent ms
vulnerable desta societat. Tan vulnerable com perqu hem
canviat la naturalesa duna llei que sutilitzava fins ara per
a obviar debats parlamentaris de fons, canviant lleis que
no tocaven, en la llei dacompanyament, i hem aprimat al
mxim la llei per anar a la naturalesa della, que s justament
dacompanyar en mesures fiscals la llei de pressupostos.
Per tant, torne a reiterar el meu agrament, torne a
lamentar les intervencions del Partit Popular. I he de dir-vos
que continuarem aix, continuarem fent del pacte del botnic
i dels acords per la millora i posar les persones per davant
de tot, ser lelement substantiu, com veurem a continuaci
amb la Llei de pressupostos, per tal de prosseguir en

Pgina 987

este canvi fonamental, no noms en els continguts de les


poltiques, sin tamb en la forma de debatre la poltica i la
forma de governar mitjanant la negociaci i mitjanant el
debat de tots.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor conseller.


Senyor Ibez.

El senyor Ibez Bordonau:


Gracias, seor presidente.
Conseller, le he hecho solo dos preguntas, no le he querido
hacer nada ms. Vaya por delante que le agradezco, porque
aqu se ve que se trata de agradecerle algo. No le agradezco
esta ley. Mi grupo no le agradece esta ley. Los valencianos
no le van a agradecer esta ley. Le agradezco, si quiere, que
nos haya dejado debatir, faltara ms, faltara ms! Pero,
mire, si usted se queda contento con el agradecimiento, se lo
digo, le agradezco que nos haya dejado debatir.
Pero, mire, no somos sumisos al gobierno. No, no somos
sumimos al gobierno. Es ms, estamos en contra de este
gobierno. Estamos en contra de los atropellos sociales que
va a hacer con esta ley y que usted ha tenido la oportunidad
de pronunciarse.
Habrn visto todos ustedes que tenamos razn. El
conseller se ha quedado mudo. Ni una sola palabra sobre
esto, ni una sola respuesta sobre esto. Esto es lo que usted
tena que haber dicho. Y usted, una vez ms, como siempre
est haciendo este gobierno, solo tiene su silencio. No me
extraa que algunos grupos quieran que el silencio sea
positivo, evidentemente.
Pero, mire, este presupuesto y esta ley no es la ms
social. No, no, es de las menos sociales. Ustedes con esta ley
cambian diecisis leyes. Dice que es que no cambian nada,
que esto acompaa al presupuesto, y no como se haca antes.
No, cambian diecisis leyes. Y lo dicen sus informes, los
informes de la propia conselleria. Diecisis, diecisis leyes.
Y le dedican una parte nfima a los derechos sociales. De esa
parte nfima el 90% lo hace para castigarlos con ms tasas. Y
dicen que son los ms sociales.
Seor conseller, usted parece que es el conductor del
coche del atropello de los derechos sociales.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Ibez.
Senyor conseller, ja per a tancar el debat, t vost quatre
minuts.
El senyor conseller dHisenda i Model Econmic:
Grcies, president.
Fa grcia, eh?, fa grcia que un portaveu del Partit
Popular, que ha estat vint anys negant lautonomia a estes
Corts, ara parle del que sha parlat i com est parlant.
Larrogncia (veus) amb la qual parla desprs dhaver
arrunat este pas, dhaver degenerat el debat parlamentari,
dhaver fet inviable que ac hi haguera la vivacitat de la
societat valenciana... Ara parlen desta manera? Fa una
miqueta... s pattic absolutament (aplaudiments) sentir el
que estem sentint ac. Pattic!
Efectivament, efectivament, hem canviat de setze lleis.
Sap vosts quan canviaven en lanterior? Ms del doble.
Perqu nosaltres hem anat justament a fer, a trobar la

Nmero 27

21.12.2015

naturalesa desta llei dacompanyament, esta llei de mesures


fiscals, que s justament a canviar el que vosts de manera
precipitada feien en la llei dacompanyament anterior, el
que s imprescindible; la resta, ho deixem, per exemple,
per a debatre a fons, com, per exemple, les mesures fiscals
que toca, la llei de taxes que ja he anunciat jo que se faria
ac. Perqu s el debat ple, el debat sincer, el debat profund,
el debat complex el que fa que estes Corts representen de
veritat la pluralitat del nostre pas.
Per tant, senyores i senyors diputats, sn tantes coses,
tantes formes, tantes mesures, tantes taxes, tantes decisions
les que estan implcites i explcites en esta llei, que realment
fa vint anys que no se sabia duna cosa pareguda.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor conseller.


Projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per
a lexercici 2016. Debat i votaci del dictamen de la
Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda
(BOC nmero 43)

El senyor president:
Senyories, prosseguim el nostre debat amb el debat i
votaci corresponents a larticulat de la Llei de pressupostos
de La Generalitat per a lexercici 2016. Els informes...
podem acabar el nostre treball destes primeres seccions a les
14:10. Per tant, votarem a les 14 i 10 minuts. (Remors)
Per a la presentaci del dictamen de la comissi, t la
paraula lillustre diputat senyor Bellver, que s president la
Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda, per un temps
mxim de huit minuts.
S, a les dos i deu votarem, previsiblement.
Quan vost vullga.
El senyor Bellver Casaa:
Moltes grcies, senyor president.
Illustres senyories.
Com a president de la Comissi dEconomia, Pressupostos
i Hisenda, em correspon presentar el dictamen del Projecte
de llei de pressupostos de La Generalitat per a lexercici
2016.
Sempre sha dit que este debat s el ms important de
tots els que es realitzen en la cambra, i aix s aixina perqu
la distribuci de les lnies pressupostries marca all del
que s vertaderament la poltica dun govern. I no debades
el reglament destes Corts diu que el Projecte de llei de
pressupostos tindr preferncia en tots els seus trmits
respecte als altres treballs que es duen a cap en Les Corts.
I per aix este projecte de llei s lnica excepci a la
presentaci desmenes a la totalitat amb text alternatiu. I
tamb per aix la no-aprovaci del pressupost equival a una
moci de censura al govern.
El projecte de llei va ser aprovat pel Consell i es va
presentar en el registre general de Les Corts el 30 doctubre
passat. El mateix dia, la Mesa de Les Corts, va acordar la
seua tramitaci i va publicar en el Butllet Oficial de les
Corts, nmero 29, de 3 de novembre.
El debat de totalitat es va realitzar el dia 17 de novembre
i es va rebutjar lesmena de totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Popular. I el dia 27 de novembre, els grups
parlamentaris van presentar al projecte de llei un total de

Pgina 988

1.540 esmenes: 150 dels grups parlamentaris Socialista i


Comproms i Podemos-Podem; 849, del Grup Parlamentari
Popular; 3, del Grup Parlamentari Socialista; 27, del Grup
Parlamentari Comproms; 346, del Grup Parlamentari
Ciutadans, i 165, del Grup Parlamentari Podemos-Podem.
La Mesa de la Comissi de Pressupostos i Hisenda, en
les reunions dels dies 27 de novembre i 2 de desembre, va
aprovar el document dordenaci de les esmenes que va ser
publicat en el Butllet Oficial de les Corts, nmero 40, d11
de desembre.
La Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda es va
reunir els dies 15, 16 i 17 de desembre, i desprs de debatre
totes les esmenes es va aprovar el dictamen que presentem i
que va ser publicat en el Butllet Oficial de les Corts nmero
43, de data 18 de desembre.
En la Comissi dEconomia, Pressupostos i Hisenda,
realitzada al llarg de la setmana passada, i desprs dun intens
treball, es van aprovar una esmena tcnica i 339 esmenes
parcials: 139, del Grup Parlamentari Socialista, Comproms
i Podemos-Podem; 53, del Grup Parlamentari Popular; 3,
del Grup Parlamentari Socialista; 14, del Grup Parlamentari
Comproms; 33, del Grup Parlamentari Ciutadans, i 97, del
Grup Parlamentari Podemos-Podem.
A ms, es van aprovar 54 esmenes daproximaci,
que comportava la retirada de 68 esmenes: una, del Grup
Parlamentari Socialista, Comproms i Podemos; 10, del Grup
Parlamentari Popular; 1, del Grup Parlamentari Comproms;
19, del Grup Parlamentari Ciutadans, i 37, del Grup
Parlamentari Podemos.
Tamb els grups parlamentaris han retirat un total
de 110 esmenes: 10, del Grup Parlamentari Socialista,
Comproms i Podem; 19, del Grup Parlamentari Popular; 12,
de Comproms; 18, de Ciudadanos, 31, de Podemos-Podem.
Per tant, senyories, tenim vives per al debat en el ple
un total de 1.023 esmenes que no han sigut aprovades en
comissi.
El debat realitzat al llarg destos tres dies ha sigut intens,
no noms pel temps utilitzat, sin perqu han intervingut 27
diputades i 27 diputats, s a dir, un total de 54 senyories, la
qual cosa representa el 54,5% dels membres de la cambra.
A totes les seues senyories vull agrair les aportacions
guiades per lintent de millorar el projecte de llei, que s un
dels objectius del debat parlamentari.
I abans de finalitzar la presentaci del dictamen de la
comissi, crec que s de justcia agrair a tots els treballadors
i treballadores desta casa les facilitats que han donat a tots
els membres de la comissi i que han fet possible que els
treballs desta es desenrotllen amb agilitat i eficcia.
I, al mateix temps, em permetran agrair als mitjans de
comunicaci que hagen informat la societat valenciana dels
treballs desenrotllats en esta comissi.
Res ms i moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Bellver.


Debat de les esmenes a larticulat

El senyor president:
Anem a passar al debat i votaci de les esmenes a
larticulat. I per a fixar la posici del torn a favor de les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular, i per

Nmero 27

21.12.2015

a la defensa del torn a favor, t la paraula, en nom del Grup


Parlamentari Popular, el senyor Rubn Ibez per un temps
mxim de huit minuts.
Quan vost vullga.
El senyor Ibez Bordonau:
Muchas gracias, presidente.
Seoras, estamos ahora aqu convocados a la segunda
ley que trae el gobierno en este perodo de sesiones, otra
ley obligatoria y que, por tanto, por eso el gobierno la
presenta. Este ha sido todo el bagaje en el presente perodo
de sesiones.
Deca antes el miembro del gobierno que se ha intentado
al mximo dejar libertad a estas Cortes para debatir
abiertamente y el gobierno no ha querido entrometerse
absolutamente en los debates. Poco ms que nos ha dicho
que el gobierno ha estado al lado, de lado, ajeno al debate
parlamentario.
Bien. Esa teora solo la puede mantener un punto, porque
al punto siguiente esa teora se cae. El gobierno ha tumbado
cuatro enmiendas del Partido Popular. No las ha tumbado
estas Cortes, no las ha tumbado ningn grupo parlamentario,
las ha tumbado el gobierno, el gobierno que ha estado al lado,
que daba plena legitimidad a este parlamento para debatir.
Ese gobierno es el que ha dicho no directamente a cuatro
enmiendas que ni tan siquiera los grupos parlamentarios
hemos podido debatir. Eso es lo que dura una respuesta del
gobierno valenciano, dura exactamente dos minutos.
Seoras, y por qu se produce esto? Qu decan
esas enmiendas que el gobierno no quiere que se debatan
aqu? Qu era lo grave que deca el Grupo Popular? Mire,
el Grupo Popular hablaba de lo mismo que hablaba la
sociedad valenciana. Diario Levante, el Consell aprueba
un presupuesto con 1.300 millones que no existen. Otro
peridico, el Consell introduce presupuestos 1.300 millones
fictici. Esta palabra le sonor al conseller. Otro perodico,
el Consell se inventa 1.300 millones de ingresos para
cuadrar presupuestos.
De verdad, seor conseller, usted cree que esto no deba
ser debatido en estas Cortes? De verdad la mordaza del
gobierno lo que quera era callar a una parte de la sociedad
valenciana (aplaudiments) que lo nico que haca era hablar
de lo que hablaba la sociedad valenciana?
Seor conseller, de verdad usted deja que el parlamento
sea libre para debatir? De verdad usted deja que los grupos
polticos debatan abiertamente? No. El rechazo de estas tres
enmiendas es una mordaza, (veus) es un silencio, es un callar
al grupo parlamentario, que lo nico que hace es hablar de lo
que habla la calle.
Pero, bien, hay que reconocer que este debate es un debate
absolutamente ficticio quiero parafrasear al conseller, es su
palabra favorita, fictici, es un debate ficticio, es un debate
irreal, es un debate, seoras, cuyas consecuencias las van
a pagar los valencianos. Esa es la letra pequea del texto
articulado de la ley de presupuestos. Las consecuencias de
todo esto las van a acabar pagando los valencianos.
Es un gobierno que hace de la imaginacin una pretendida
solucin, es un gobierno que impone una reivindicacin
como un apunte contable. Es un gobierno que no ha dado una
sola respuesta coherente a esta pregunta. Lo que ha querido
es acallarlo, lo que ha querido es sencillamente borrarlo.
Y yo me pregunto: hay alguien aqu en esta cmara que
garantice que el 1 de enero vamos a tener 1.325 millones
ms? Porque si nadie lo garantiza, alguien est cometiendo
una grandsima irresponsabilidad, de cuyas consecuencias,
de cuyas consecuencias quienes van a ser los verdaderamente

Pgina 989

sacrificados son los valencianos. Y ustedes, una vez ms, con


su silencio, no dan una sola respuesta.
Por lo tanto, ustedes no quieren debatir este engao,
ustedes no quieren debatir esta mentira, ustedes no quieren
explicar ni coherentemente por qu han hecho eso. Y oiga,
fjese, nosotros se lo hemos respetado, nosotros les hemos
dicho que adelante, pero explquenlo. Que adelante, pero
digan por qu. Que adelante, que adelante, seoras, que
adelante que con esto se les ha acabado el discurso de la
infrafinanciacin. Es sorprendente que ustedes pongan el
dinero de la nueva financiacin y sigan diciendo que estamos
infrafinanciados. Pero, oiga, que ustedes ya han introducido
esto en la ley, que ustedes ya lo han dicho!
Por lo tanto, se les ha acabado el cuento, se les ha acabado
ese discurso. No pueden seguir anclados en que estamos
mal financiados. No. Ustedes han puesto 1.325 millones.
Podran haber puesto 2.000? S. Y 3.000? S. Dijeron
que ponan 1.325 millones. Muy bien. Pero no nos vuelvan
a contar el cuento de que estamos mal financiados en este
presupuesto, porque no lo estamos. Porque si de verdad lo
estamos, ustedes han engaado a toda esta cmara, pero lo
que es peor, han engaado a los valencianos.
Pero mire, a quienes no engaan son a quienes en
otra poca ustedes daban aquello del dogma de fe, es a la
autoridad fiscal independiente, que cuestiona en este informe
este presupuesto, que le dice que le van a faltar ms de mil
millones en este presupuesto. Esto lo cuestionan. Ustedes
antes a la autoridad fiscal independiente la elevaban a los
altares. Bueno, a los altares, no, la elevaban en alguna
montaa. Hoy parece que ya lo que dice la autoridad fiscal
independiente no les interesa.
Y frente a eso, nosotros hemos querido poner freno,
hemos querido poner freno con una serie de enmiendas,
que lo que pretendan, por un lado, era pedir explicaciones.
Oiga, es que es absolutamente normal que la oposicin
le pida explicaciones, como se lo pide la autoridad fiscal
independiente. Es normal. Y frente a esto, usted se cree
que la nica respuesta es callarse y ponerse de perfil, que
la nica respuesta es seguir manteniendo el discurso de la
infrafinanciacin cuando ustedes han querido y han puesto la
financiacin nueva? Seoras, son muy incoherentes.
Pero mire, hay algo sorprendente tambin en este
articulado de la ley, y son los dos vicios que sigue
manteniendo este gobierno: huir de los informes de la
abogaca y del Consejo Jurdico Consultivo y aumentar los
sueldos. Antes se deca que el aumento de sueldos del 1% es
algo que viene en la ley de presupuestos. Eeeh!, oiga, en la
ley de presupuestos viene para los funcionarios, no para los
altos cargos. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos,
no nos equivoquemos. Pero, claro, ese es un vicio que
ha tenido el gobierno nada ms llegar, ese y engordar la
administracin.
Pero la segunda es la de no querer los informes, y
sobre esto va una de nuestras enmiendas, la enmienda 25.
Precisamente en un tema que nosotros creemos que es
capital despus de los ltimos acontecimientos. Y es que en
la concesin directa, hasta la fecha, segn la Ley de hacienda
pblica valenciana, de reciente creacin, de este mismo ao,
se pedan los informes preceptivos
El senyor president:
Senyoria
El senyor Ibez Bordonau:
de la abogaca de La Generalitat. Ustedes este artculo
se lo saltan.

Nmero 27

21.12.2015

Por lo tanto, esta ley ahonda todava ms en esa subida


de sueldos, ahonda todava ms en esquivar los informes
jurdicos preceptivos y lo que no explica es si el 1 de enero
vamos a tener los 1.325 millones.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Ibez.
Per a torn en contra, t la paraula el senyor Jos Muoz
per un temps mxim de huit minuts.
El senyor Muoz Lladr:
Grcies, president.
Bueno, yo quera empezar, aprovechando este turno de
intervencin, para contestar una serie de cosas que para los
que hemos estado esta semana en las comisiones Deca
el seor Bellver que es verdad ha sido un trabajo arduo,
intenso. Y estos argumentos ya los hemos escuchado antes.
Entonces, en el plenario se vuelven a repetir y tendremos que
volver a contestarlos.
Deca el seor Ibez que hay una cierta mordaza
respecto a las cuatro o cinco primeras enmiendas presentadas
por el Partido Popular, y vuelve a hacer lo mismo que hace
en comisin, vuelve a intentar confundirnos a todos los
parlamentarios.
Mire, seor Ibez, usted sabe igual que yo que cuando se
rechaza la enmienda a la totalidad por parte de estas Cortes,
la enmienda a la totalidad que presentaron ustedes, se fijan
los limites de ingresos y de gastos. Si usted lo que hace es
presentar enmiendas que modifiquen el nivel de ingresos o
de gastos, lo que va a ocurrir es que se rechazar, pero no
por una cuestin de amordazar o no amordazar, sino por una
cuestin procedimental, que usted conoce igual que todos
nosotros. As que no intente confundir a esta cmara, porque
ya se le dijo en comisin, usted lo sabe perfectamente y
vuelve a incidir en esto.
Saben quin amordazaba en estas Cortes, y esto tambin
lo saben algunos de los diputados y diputadas que estn
aqu que han vivido periodos legislativos anteriores? Se
amordazaba cuando las mesas de las Cortes no introducan
temas no por cuestiones procedimentales, sino porque no les
interesa debatir en este pleno. Y eso lo hacan ustedes. As
que pocas lecciones nos pueden dar en esta cuestin.
Usted habla, una vez ms, de ingresos ficticios y vuelve
a repetir que si los 1.300 millones de euros incluidos en
el presupuesto como ingresos derivados de un cambio del
sistema de financiacin, son ingresos ficticios. Pues no son
ingresos ficticios, seor Ibez. Claro que no son ingresos
ficticios. Lo que es es una reivindicacin. Ingresos ficticios,
y se lo hemos dicho por activa y por pasiva, ingresos
ficticios era cuando ustedes presupuestaban ventas de
inmuebles que no se producan; ingresos ficticios era cuando
prevean tasas que nunca se cumplan; ingresos ficticios era
cuando presupuestaban fondos, compensacin del fondo
de depsitos, que era mentida; era cuando presupuestaban
anticipos que nunca venan. Y eso eran ingresos ficticios. La
cuestin es que esto es un ingreso que se va a producir.
Y usted deca que cundo llegarn estos ingresos
ficticios, estos ingresos que usted considera ficticios. Pues
lo comentbamos, pasito a pasito. Ya hemos conseguido,
o parece que vamos a conseguir, echar a Rajoy, con lo
cual, pasito a pasito, porque con este cambio de gobierno
conseguiremos que estos ingresos (aplaudiments) lleguen a
la Comunidad Valenciana de una vez por todas, lleguen de
una vez por todas.

Pgina 990

Usted dice, ahora ya, despus de elecciones fjense, cmo


se les nota que se quitan la careta, despus de elecciones
ustedes dicen que ahora estamos bien financiados. Oiga
(Veus) S! Ustedes dicen que estamos bien financiados.
Fjense, fjense. Nadie se acuerda que aqu hablamos en
un momento dado de un acuerdo histrico por la mejora de
la financiacin en el que el Partido Popular se daba golpes
en el pecho diciendo que ellos eran muy responsables y que
por responsabilidad para con los valencianos y valencianas
votaban a favor?
Eso lo hemos vivido en esta cmara y ahora ya nadie
se acuerda. O mejor dicho, ustedes no se acuerdan, pero
los valencianos y valencianas s que nos acordamos. Y han
intentado quitarse, y se van a quitar la careta despus de
elecciones. Ya lo anticipbamos antes, ya les decamos a
ustedes que cuando decan que estos ingresos eran ficticios,
lo que nos queran decir era que Mariano Rajoy no lo va a
cumplir. Y no pasa nada, porque pasito a pasito partido a
partido, como dice Simeone, partido a partido, ya hemos
echado a Rajoy, ahora vendr la mejora de la financiacin
a la Comunidad Valenciana. (Veus) No se preocupen que
llegar, no se preocupen que llegar. No se pongan no se
pongan nerviosos, no se pongan nerviosos.
Usted, usted hablaba, usted hablaba, y lo repite por activa
y por pasiva, usted hablaba de la subida de los sueldos de
los altos cargos. Y siempre es lo mismo, es repetitivo. Y
aunque usted intente anticipar cules son los argumentos
reales diciendo que no lo son, no lo va a conseguir. La subida
de sueldos viene para todo el personal laboral dependiente
de la Generalitat valenciana y va en consonancia con los
presupuestos generales del estado. Una vez ms ustedes
aqu vienen con una valenta a exigirnos que esto no ocurra,
pero con la mayora absolutsima que tenan en Madrid, al
seor Montoro, que es el que fija esta subida del 1% en los
salarios por cierto, tambin de los altos cargos, porque el
seor Mariano Rajoy se sube el sueldo y Montoro se sube el
sueldo y todo el consejo de ministros y secretarios, ah en
Madrid ustedes no decan absolutamente nada. En Madrid
ustedes votaban, agachaban la cabeza y callaban. Y aqu
vienen como con valenta a decirnos, a exigirnos. Oiga,
exijan a su propio partido, exjanle a Montoro que no lo suba.
Y si lo sube, por qu no hacen una cosa: por qu no votan
en contra ya que tienen una mayora absolutsima, o tenan
una mayora absolutsima, en el Congreso de los Diputados?
Eso no lo hacan, eso no lo hacan. Ahora aqu nos piden
responsabilidades.
Y hay una cosa que yo creo que tambin hemos de tener
en cuenta, fundamentalmente para los que somos nuevos
en esta cmara. El Partido Popular nos intenta confundir
con que no se llega a acuerdos, con que no se dialoga, con
que por parte del Consell se imponen las enmiendas o se
imponen los presupuestos. Y nada ms lejos de la realidad.
Aqu ha habido un proceso de elaboracin del presupuesto
y de enmiendas como no haba ocurrido anteriormente en la
historia de la democracia valenciana. Aqu se han aceptado
enmiendas de todos los grupos. Se han aceptado enmiendas
de Podemos, se han aceptado enmiendas de Ciudadanos,
hemos llegados a acuerdos, se han aceptado enmiendas del
Partido Popular.
Y una vez ms, el Partido Popular se equivoca intentando
priorizar sus intereses partidistas en lugar del inters de los
valencianos. Una vez ms, vuelven a ponerse en el lado del
extremismo, la radicalidad y la confrontacin, en el lado de
la bronca, en lugar de intentar llegar a acuerdos por el bien de
todos los valencianos y valencianas. Y nosotros en esa orilla
les esperaremos para poder pactar cosas.
Y se ha dicho muchas veces en esta cmara, y se repite y
quiero volver a repetirlo una vez ms, que en los presupuestos

Nmero 27

21.12.2015

es donde se demuestra la fijacin de prioridades y donde


realmente se hace poltica. Y aqu se vuelve a demostrar una
vez cmo este Consell, cmo estos grupos parlamentarios
que apoyan al Consell hemos vuelto a priorizar el inters
de los que menos tienen en lugar de priorizar, como hacan
ustedes en su poca, el inters de los que tenan ms, de las
empresas adjudicadas en muchas ocasiones con contratos de
dudosa racionalidad y que hemos visto que muchas veces
han acabado en los tribunales.
Se ha dicho en esta cmara, lo ha dicho el Partido Popular
en comisiones, que aqu no ha habido transparencia y nunca
y nada ms lejos de la realidad. Este ha sido el proceso ms
transparente de la elaboracin de los presupuestos. Aqu se
ha contado con todos los grupos parlamentarios y hemos
llegado a acuerdos siempre desde la transparencia y desde y
desde la buena voluntad.
Aqu se ha pedido por parte del Partido Popular una
enmienda, que se ha rechazado tambin, que se eliminara
la publicidad institucional por parte de La Generalitat.
Y, fjense qu curioso, en su propia enmienda se estn
enmendando los veinte aos de gestin nefasta del Partido
Popular, porque ustedes y por esto piden esta enmienda
ustedes utilizaban la publicidad institucional para intereses
partidistas. Y ustedes piensan que todos somos iguales y que
nosotros vamos a utilizar la publicidad institucional para
intereses partidistas y todo lo contrario. Nosotros lo que
vamos a utilizarla es para conseguir mejorar la reputacin de
la Comunidad Valenciana, que tras veinte aos de gobierno
del Partido Popular han perjudicado. Para eso vamos a
utilizar la publicidad institucional y no como ustedes que
utilizaban incluso los gastos de caja fija, los gastos de caja
fija para poder repartir trabajo y dinero a personas poco
decentes y poco recomendables.
Y respecto a los sueldos, deca antes lo de los presupuestos
generales del estado, pero voy a aadir una segunda. Ustedes
hablan de los sueldos de los altos cargos y de los sueldos
de los funcionarios y empleados pblicos. Ustedes hablan
de los sueldos cuando en estas Cortes, y se ha aludido
en varias ocasiones, en estas Cortes, mientras ustedes
estaban ejecutando los recortes ms brutales contra los
derechos laborales de los trabajadores ustedes se repartan
sobresueldos en sobres en estas Cortes. Y ustedes ahora
vienen aqu a darnos lecciones de decencia, lecciones de
igualdad, lecciones, en definitiva, de nada. Ustedes no estn
para dar lecciones de nada, seores del Partido Popular.
Ustedes tienen muchos pecados que purgar todava y a este
Consell, a estos grupos parlamentarios ustedes lecciones las
justas, por no decir ninguna.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Muoz.
Per a rplica, per un temps mxim de quatre minuts,
senyor Ibez.
El senyor Ibez Bordonau:
Muchas gracias, presidente.
Or hablar a un socialista de recortes sociales tiene guasa.
Parece que uno puede ser nuevo en estas Cortes, pero no
puede abandonar la memoria. Usted debera de retrotraerse a
mayo de 2010, el mayor recorte social que se ha hecho en la
historia de Espaa, en la historia de Espaa, a funcionarios, a
dependientes, a pensionistas, hasta a las amas de casa con el
cheque beb. (Remors)
Y, mire, seora, eso era, eso era (remors)

Pgina 991

El senyor president:
Un segon, senyor Ibez.
Senyories, demane silenci perqu lorador se puga
expressar. Senyories, demane silenci. Cadasc s lliure de
les seues paraules. Demane silenci.
Senyor Ibez, continue.
El senyor Ibez Bordonau:
S, la concepcin arcaica que tienen determinadas
personas sobre lo que es una ama de casa. (Remors) Mire,
una ama de casa es la primera trabajadora que existe en
este pas, la primera trabajadora que existe en este pas,
que levanta todos los das, todos los das la persiana a una
familia. Lamento profundamente que tengan ustedes esa
concepcin, pero bueno En cualquier caso, lo que est
clarsimo es que el recorte mayor que se ha realizado en la
historia de este pas lo realiz un gobierno socialista.
Y, mire, usted viene a hablarnos de eso. Usted dice que
aqu la mesa ha sido la que ha prohibido la tramitacin
anteriormente de no s cuntas iniciativas y no s cuntas
historias. No, no, no se equivoque, no se equivoque. La mesa
no ha prohibido absolutamente nada. En la pasada legislatura
aqu se debatieron ms de un centenar de comisiones de
investigacin. La primera que se les ha pedido a ustedes
la han bloqueado en la mesa. Esa es la realidad, esa es la
realidad. (Aplaudiments) Porque hoy, ni maana, ni pasado
va a venir a este pleno. Esa es la realidad.
Y siguen hablando ustedes por supuesto de ingresos
ficticios. Y tanto que ingresos ficticios, tanto que todava no
lo han explicado. Y ustedes dicen, no, es que los ingresos
ficticios eran los suyos, los de antes. Miren, para empezar
nosotros no acudimos a ningn juzgado. Nosotros, como
parlamentarios, acudimos a este parlamento a debatirlo, a la
cara a cara, a que nos den explicaciones. Pero yo les voy a
explicar lo que ustedes no quieren explicar.
Mire, este es el captulo de ingresos del presupuesto que
todava est vigente, 17.191 millones. En el tercer trimestre,
segn informacin que ustedes han aportado, se ha ingresado
ya el 82%, 14.592. Est pendiente de ingresar 1.100 de
impuestos directos y 1.800 de impuestos indirectos, 2.900
pendientes de ingresar. Si en el tercer trimestre tenamos
14.592 y tenemos pendientes de ingresar 2.900 millones, el
total que vamos a acabar ingresando son 17.492 millones.
El presupuesto de ingresos era 17.191. Hay 301 millones
ms. De ficticios nada, de ficticios nada, seor Muoz, de
ficticio nada. Estos son nmeros suyos, esto acompaa
al presupuesto, yo no me lo he inventado, est ah, es
documentacin oficial. Y ustedes dicen que esto era ficticio.
No. Lo ficticio que todava no han explicado son los 1.325
millones.
Y, mire, lo grave ya no es que no lo hayan explicado
ustedes. Lo grave ya no es que la Airef le diga que tienen
que recortar ustedes ms de mil millones, porque han hecho
trampas. Lo grave es que una entidad de la propia Generalitat
valenciana, como el IVIE, le diga que esos ingresos son
poco ortodoxos. De sus irrealidades, de sus ficciones, de sus
fantasas, los nicos que van a perder son los valencianos y
ustedes parece que no se dan cuenta.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Ibez.


Senyor Muoz per a rplica.

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Muoz Lladr:


Le ha traicionado el subconsciente, seor Ibez, cuando
hablaba de cheques bebes para amas de casa. Arcaicos son
los pensamientos de otros grupos parlamentarios y creo que
el subconsciente le ha traicionado una vez ms. Hgaselo
mirar y hganselo mirar, de verdad, hganselo mirar.
(Aplaudiments)
Memoria histrica. Hablaba de 2010 como el ao del
mayor recorte. Como utiliza los datos conforme le interesa,
porque cuando hablaba de la paga extra de los funcionarios
de eso no ha dicho nada, verdad? Cuando se le quit la
paga extra a los funcionarios Eso ya no fue en el ao
2010, eso fue con otro gobierno, no s si lo recordar se
recuerda, verdad, lo recuerda de quien era esa congelacin,
esa supresin de la paga extra de los funcionarios? Ustedes,
de verdad, ustedes no estn aqu Bueno, intentarn darnos
lecciones, pero es que lecciones nos pueden dar muy pocas
por no decir ninguna.
Usted habla de que se aprobaron ms de un centenar
de comisiones de investigacin. Pues yo si las comisiones
de investigacin que se debatan era como la comisin de
investigacin del metro, pues qu quiere que le diga, pues es
como si no hubiera ninguna. Me parece poco, poco realista
y un poco indecente decir estas cosas, de verdad, me parece
bastante increble decir esas cosas, si las comisiones de
investigacin se hacan as, pues, qu quiere que le diga, no
era lo adecuado.
Dicen que ustedes no van a los tribunales a pedir una
mejora de la financiacin. Yo esto no s si es porque muchas
veces cuando ustedes van a los tribunales a lo mejor ya
no salen de all. Y, entonces, han decidido que casi mejor
debatirlo en el parlamento y no acudirn a los tribunales no
sea que en ese momento no salgan.
Usted hablaba de la Airef, habla de la Airef. La
Airef, qu nos dice la Airef? Lalo todo. Qu dice la
Airef? La Airef nos dice que no se les pueden pedir los
mismos objetivos de dficit a las comunidades autnomas
dependiendo del lugar del que parten. Hombre, claro que s,
y los ingresos que tienen, por supuesto. La Airef nos dice
eso tambin. Y sabe a quin se lo dice la Airef? No se lo
dice a la Comunidad Valenciana, se lo dice al presidente y
esperemos que el expresidente Mariano Rajoy cuando le
deca que no podan pedir el mismo objetivo de dficit a la
Comunidad Valenciana que a otras comunidades que estaban
mejor financiadas. Y usted eso lo obvia. Y usted eso lo obvia.
Intenta hacernos olvidar sacando una serie de datos
respecto a los ingresos, pero es que se lo vuelvo a repetir
ustedes tenan 1.600 millones de euros de ingresos ficticios.
Y enseme cul era la previsin, cul era la previsin de la
venta de inmuebles y en cunto se ha materializado. Cul
era esa previsin? Cul era la previsin de los anticipos del
fondo de compensacin y cunto se ha materializado? Y por
qu no se poda contabilizar en un ao, porque se tena que
contabilizar en el otro? Explique eso tambin. Es que utiliza
las cifras, de verdad, usted es especialista en retorcer las
cifras para que vayan conforme a su antojo. Pero es que no
se cree nadie al Partido Popular. Y cuando sigue incidiendo
en estas cosas cada vez pierde ms credibilidad.
Cuntenos cunto se han ingresado de la previsin de
tasas que hicieron, cuntenos eso, cuntenos eso. Es que
es falso, es que no es cierto. Y ustedes vienen aqu una vez
ms y nos dan lecciones y nos dan lecciones de cmo hacer
el presupuesto, nos dan lecciones de cmo gestionar la
economa.
Tampoco nos dicen que cada valenciano debemos 8.000
euros por su mala gestin. Y no por una gestin que nos lleva
a un modelo productivo diferente sino por una gestin que

Pgina 992

fue pura ruina, 8.000 euros que debemos cada valenciano por
su gestin, 40.000 millones de euros de dficit.
Hay una enmienda que no quiere hablar y no ha hecho
referencia respecto a la gratuidad de los libros de texto. Y
nos dice que la Generalitat valenciana pague en su integridad
el programa de la gratuidad de libros de texto. Y yo me
pregunto, por qu? Pues muy sencillo. Pues, porque ni la
diputacin de Castelln, ni la diputacin de Alicante queran
pagar la gratuidad de los libros de texto y tuvo que ser la
presin social la que hicieran (Aplaudiments) Porque
ustedes, ustedes una vez ms, vuelven a estar en el lugar
del extremismo, de la radicalidad. Ustedes no estn en el
consenso, en el dilogo.
Este proceso de elaboracin del presupuesto ha
demostrado que los grupos parlamentarios quieren construir
un futuro mejor para los valencianos y las valencianas. Y una
vez ms ustedes se quedan en la orilla del extremismo y de la
radicalidad. Y nosotros estaremos en la orilla del consenso,
del dilogo, de la construccin. Porque nosotros, este
Consell, estos grupos parlamentarios, queremos crecimiento
econmico sostenible, redistribucin de la riqueza y sobre
todo justicia, que era lo que no tuvieron con veinte aos de
su gobierno.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Muoz.
Senyories, anem a passar a votaci.
Primer que res votarem lesmena tcnica que ens han fet
arribar sobre el rgim general de la seguretat social. Esmena
tcnica. Senyories, comena la votaci. Senyories, saprova
lesmena.
Senyories, anem a passar al bloc desmenes del Grup
Parlamentari Popular, que sn les niques presentades a
estes seccions. Comenarem amb les esmenes nmeros
12, 13 i 15. Senyories, comena la votaci. Senyories, les
esmenes sn rebutjades amb 51 vots en contra, 31 vots a
favor i 12 abstencions. Queden rebutjades.
Passem a votaci de les esmenes de la 25 a la 29.
Senyories, comena la votaci. Senyories, les esmenes sn
rebutjades amb 53 vots en contra, 29 a favor, 12 abstencions.
Queden rebutjades.
Senyories, passem a votaci de les esmenes nmero 45,
46, 47 i 1.511. Senyories, comena la votaci. Senyories, les
esmenes han sigut rebutjades amb 53 vots en contra, 29 vots
a favor i 12 abstencions.
Senyories, passem a la votaci de larticulat, tot larticulat
en una nica votaci. Senyories, comena la votaci.
Senyories, queda aprovat larticulat amb 54 vots a favor, 40
no i 0 abstencions. Queden aprovat larticulat i disposicions
del projecte de llei de pressupostos de La Generalitat per a
lexercici 2016.
Senyories, passem a la secci nmero 01, que ens afecta,
perqu sn les Corts Valencianes; secci 02, Sindicatura
de Comptes; 03, Consell Valenci de Cultura; i 04, Consell
Jurdic Consultiu.
Senyories, passem primer a la secci 01, Corts Valencianes.
Comena la votaci. Senyories, queda aprovada amb 52 vots
a favor, 41 en contra, 1 nul.
Passem, senyories, a la votaci de la secci nmero 02,
que s Sindicatura de Comptes. Comena la votaci. Queda
aprovada la secci amb 53 vots a favor, 41 en contra.
Senyories, passem a la secci 03, Consell Valenci de
Cultura. Comena la votaci. Senyories, queda aprovada la
secci nmero 03, Consell Valenci de Cultura, amb 53 vots
a favor, 41 vots en contra.

Nmero 27

21.12.2015

Senyories, passem a la secci nmero 04, que es Consell


Jurdic Consultiu. Comena la votaci. Senyories, queda
aprovada la secci nmero 04, del Consell Jurdic Consultiu,
amb 52 vots a favor, 41 vots en contra.
Senyories, queden aprovades les seccions 01, 02, 03 i 04.
Els informe que esta vesprada podrem reprendre els
nostres treballs a les quatre i mitja. I, per tant, les votacions
es preveuen a partir de les 19:30, no ms prompte de les
19:30; a les set i mitja.
I, per tant, suspenem la sessi.
(Se suspn la sessi a les 14 hores i 24 minuts)
(Es reprn la sessi a les 16 hores i 39 minuts)
El senyor president:
Es reprn la sessi i passem al punt de... B, primer que
res hem dinformar les seues senyories que en principi les
votacions es realitzaran no ms prompte de les set i mitja,
19:30.
Per ara anem a passar a la part de debat de les esmenes,
i concretament la secci nmero 12. No, a no pot ser, no?
Perd, perd. 05, s.
Debat de les esmenes a la secci 05, Presidncia de
La Generalitat i previsi pressupostria de les entitats
adscrites funcionalment a esta
El senyor president:
Passem a la secci 05, que s la Presidncia de La
Generalitat. I per a substanciar el debat, anem a plantejar
el torn a favor de les esmenes plantejades per part del Grup
Ciudadanos. I t la paraula el senyor Antonio Subiela per un
temps mxim de huit minuts. Quan vost vullga.
El senyor Subiela Chico:
Grcies, president.
Bueno, pues volvemos a presentar la mayora de nuestras
enmiendas hoy aqu, porque no acabamos de entender del
todo por qu se denegaron. Y empezamos con una partida
muy pequea, muy concreta, en la que pedamos una
partida presupuestaria para el cuerpo de la polica local de
Alborache, un pueblo sin apenas equipos tcnicos, que se
encuentra en una zona boscosa, de alto riesgo de incendio,
y que en el pasado incendio de Buol, sin ir ms lejos, su
material no pasaba de unos cuantos cubos y unas cuantas
mantas. Y no es que queramos meternos en competencia
de la diputacin. Seguramente sera quien tendra que
estar solucionando este problema. Pero entendemos que
la necesidad es importante, y apenas costara un esfuerzo
presupuestario paliarla, siempre que hubiera un mnimo de
compromiso.
Tambin hemos mantenido nuestras enmiendas
presentadas en la parte de turismo. Es que no acabamos
de entender cmo todas, absolutamente todas, fueron
rechazadas. Sobre todo porque el actual Consell se ha
hecho publicidad del esfuerzo que estn haciendo para
incentivar el turismo de interior y pensaba que algunas,
por lo menos alguna de las propuestas s que seran
aceptadas. Concretamente presentamos enmiendas para la
promocin de la ruta de los castillos del Vinalop, que es
un itinerario histrico cultural, por algunas de las fortalezas

Pgina 993

ms representativas de la provincia de Alicante, que sin duda


necesita una especial atencin y, por supuesto, promocin.
Tambin presentamos una enmienda cuyo beneficiario era
el arte rupestre del arco mediterrneo, que es un bien cultural
del patrimonio de la humanidad, cuyo mantenimiento
y promocin es nuestra obligacin. Y repito que, si no
podemos dejar de lado el turismo de playa que sostiene
parte de nuestra economa, la economa de esta comunidad,
consideramos que es indispensable diversificarlo y buscar
modelos sostenibles y de calidad en interior. Espero que,
al menos, aunque vuelvan a ser rechazadas, aunque sea
de reojo, mantengan la atencin sobre estos objetivos que
nosotros le marcamos y a lo mejor en el 2016, en alguna de
las partidas que tengan ms generalistas puedan destinarles
un mnimo de presupuesto.
Y tambin mantenemos las enmiendas que presentamos
para que se aumentaran los presupuestos destinados a las
vctimas del terrorismo. Todas fueron denegadas, con la
excusa de que sacbamos el dinero del fondo de cohesin
territorial, y que interpretaban que eso era un velado intento de
llevar a cabo nuestra amenaza electoral de exterminar de la faz
de la tierra casi los municipios de no menos de no s cuntos
habitantes. De verdad, no entiendo esa excusa. Si hubiera la
ms mnima intencin de que el trato con las vctimas del
terrorismo, as como las vctimas en general, pero sobre todo
con las vctimas de terrorismo, que ese trato empezara a ser
diferente, empezara a ser justo y apropiado, hubieran ofrecido
otra opcin. Pero no lo hicieron. La poltica es la misma
que la de antes con las vctimas. Y solamente por criticarla
no va a cambiar. Si no hacen algo diferente, estn haciendo
exactamente lo mismo que se haca.
Incid en la comisin en una de las enmiendas, la nmero
64, la que haca referencia a la Asociacin de Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado Vctimas del Terrorismo,
colectivo que desgraciadamente est de actualidad por
los pasados atentados terroristas en Kabul, colectivo que
tiene que constituirse en asociacin, porque se ve obligado
a reivindicar lo que habamos estado ofrecindoles, sin
pedirlo. Se ven obligados a constituirse como asociacin,
porque nos empeamos en ser unos desagradecidos con
quienes ofrecen su vida por las nuestras. Una asociacin
nacional que, adems, tiene su sede en la Comunidad
Valenciana, en Paterna, que de sus ms de mil asociados,
335 son valencianos y valencianas, vctimas del terrorismo
de nuestra comunidad, y no reciben ni un euro de esta
administracin.
20.000 euros hemos solicitado, los mismos que se van
a aprobar para el colectivo de vctimas del terrorismo en
el Pas Vasco, exactamente los mismos. Me imagino que
las vctimas del colectivo de vctimas del Pas Vasco han
tenido la suerte de que sean los partidos del gobierno los que
propongan su ayuda, y no que sea un partido de la oposicin
el que la traiga aqu. O a lo mejor es que han tenido la suerte
de que los miembros de esa asociacin no suelen llevar
uniforme, estn mejor vistos como vctimas, que los policas
nacionales, los guardias civiles o los policas locales de la
Asociacin de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
Vctimas del Terrorismo.
Sea como sea, espero una reflexin profunda de quien
ahora sustenta al gobierno, para que las vctimas del
terrorismo en este pas y en esta comunidad, sobre todo,
tengan que dejar de asociarse, tengan que dejar de pelear por
lo que es de justicia o incluso tengan que enfrentarse con las
migajas de unos presupuestos.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
(Ocupa la presidncia la vicepresidenta primera, senyora
Carmen Martnez Ramrez)

Nmero 27

21.12.2015

La senyora vicepresidenta primera:


Muchas gracias, seor diputado.
Per a fer el torn en contra, la senyora Mireia Moll, per
part del Grup Parlamentari Comproms.
La senyora Moll Herrera:
Grcies, senyora presidenta.
Jo vaig a explicar les esmenes en les quals vost ha incidit.
Algunes, com per exemple, la promoci dart rupestre
llevant, ja li vam explicar que existia una lnia precisament
en lAgncia Valenciana de Turisme que diu, impulsa la
imatge de les destinacions turstiques, que est dotada amb
ms de 750.000 euros. I s de concurrncia competitiva, i
efectivament va adreada a ajuntaments, mancomunitats,
organismes autnoms, entitats pbliques, etctera. I per
tant, promoure concretament lart rupestre llevant pot ser
molt interessant, per dintre dun projecte que concrrega
competitivament amb la resta de projectes que tamb tenen
dret a tindre este espai en una lnia pressupostria i que
sense cap dubte eixe projecte en eixa lnia pressupostria
segurament tindr la seua dotaci pressupostria. Per en
esta concurrncia competitiva, que s el que vol promoure
efectivament les lnies pressupostries de les que estan
assignades a lAgncia Valenciana de Turisme.
Digual manera li dic que la planificaci i promoci
de la ruta dels castells del Vinalop ens sembla molt
interessant. Per s que existeix tamb precisament una
lnia de ms de tres-cents mil euros, adreada a este
tipus de conceptes, i que efectivament podran, amb
concurrncia competitiva, estar estos projectes desprs
assignats i tindre la seua dotaci en lAgncia Valenciana
de Turisme. s una qesti de concepte. Si volem fer lnies
molt ms dotades, amb una concurrncia competitiva,
presentant projectes turstics que sn molt lloables i que
tenen el seu espai i avaluats els projectes, se li assigna i
es repartix eixos fons, o volem assignar-los a dit, que s el
que vosts proposen. No s un demrit del projecte en s,
sin estem confrontant una idea de com shan de repartir
els fons pblics. I per tant, jo no desmeresc que estes
lnies concretes puguen tindre lnies pressupostries, per
en base a la concurrncia competitiva i a estes lnies que
els he comentat.
Tamb, per exemple, quan vosts proposaven el
Campionat dEspanya de Llagut Mediterrani 2016, li ho
explicrem tamb. Existeix tamb en 300.000 euros una
lnia que diu, recolzament dactivitats esportives i culturals
dimpacte turstic internacional. Ah han danar els projectes
que tenen efectivament eixa finalitat, i, segons els projectes,
concrrer competitivament i assignar-los els fons destos
300.000 euros que es van a repartir per a 2016. Eixa s la
diferncia, nicament i exclusiva. No el fons o la concreci
del que vost parla, sin de com es repartixen els fons. I per
aix s el fet que se li va dir que no sacceptaven.
A ms, les baixes vost sap que nosaltres les discutim.
Perqu vosts treuen les baixes la majoria de les seues
esmenes en els fons de cohesi territorial, i nosaltres
discutim que aix siga positiu. Discutim que efectivament
es puguen detreure ms diners del fons de cohesi territorial,
precisament que s un fons que ajuda els municipis ms
xicotets del nostre territori, perqu la capacitat que tenen de
desenvolupar poltiques de promoci turstica, de serveis,
etctera, dalguna manera han de disposar dun complement
o un suplement que es faa a travs dadministracions,
ja siga per part de diputaci o per part del govern de La
Generalitat, perqu no poden sostindres pels seus propis
fons, per la magnitud de les seues entitats, com s lgic.

Pgina 994

I per tant, anar a restar-li diners al fons de cohesi


territorial em sembla un error i va en perju de tantssims
i tantssims municipis, que la majoria dels municipis del
nostre territori, en el conjunt de la Comunitat Valenciana,
tenen menys de cinc mil habitants, i per aix s necessari
este tipus de lnies. No s exactament tamb per qu vosts
detreuen deixes lnies, que de fet ho fan en quasi la majoria.
Potser si vosts explicaren per qu consideren que els fons
de cohesi territorial no sn importants, doncs aleshores
tindrem una discussi tamb sobre la baixa. Jo li dic: lalta
pot ser molt lloable. Confrontem com shan de distribuir els
fons. Per la baixa tamb han dexplicar-la, perqu tota una
alta t una baixa. I aix sn els pressupostos, perqu si no, no
quadren.
I per tant, hem de coincidir per a votar una esmena tant
en les altes com en els baixes. I com a principi, tampoc
coincidim en les baixes que planteja el Grup de Ciudadanos,
que tamb ens agradaria que ens explicaren el perqu treuen
els diners deixes baixes.
I desprs jo no vaig a entrar molt, sincerament, en este
argumentari a favor o en contra de les associacions de
vctimes del terrorisme. Jo no ho entenc. Em pareix una
utilitzaci perversa i de fet em pareix desagradable, fins i
tot, vindre a plantejar que els pressupostos que ja hi ha, i
vosts ho saben, hi ha lnies pressupostries a favor de les
associacions vctimes del terrorisme. No sols aix, sin que
sha aprovat un augment deixes lnies pressupostries en
comissi, i que sn, al nostre parer, suficients per a lactivitat
que ells fan. Perqu eixos diners que van a eixes entitats s
per a la seua activitat com a associaci o com a fundaci. No
s la protecci personal, individual, que es fa a les vctimes
del terrorisme, que compten amb suports, ms enll dels
diners que se li puga assignar a la seua associaci o a la seua
fundaci, en les quals sagrupen per a fer activitats.
I hi han diners ja assignats, jo crec que de forma molt
justa, i fins i tot hem arribat a ampliar-ho en el procs de
comissi. Aleshores, no s si ests ms o menys implicat en
la vctima en s, o si nosaltres li reconeguem a les vctimes
el mal que han patit, i que tinguen eixe reconeixement i el
suport governamental, legislatiu, dels poders pblics. s
que s lactivitat prpia duna associaci, una fundaci que
ja tenen unes lnies pressupostries que semblen adequades
per a desenvolupar la seua activitat dassociacionisme o
de fundaci. Aleshores, no hi ha ms, no som cabudes.
Magradaria que vosts concretaren, quan parlen destes
coses que sn tan delicades, el fet al qual se li dota els
diners, que s per a la seua activitat com a fundaci, com a
associaci.
Dah no es trauen diners per ajudar personalment les
vctimes. Es trauen daltres lnies pressupostries, per cert,
que estan en els pressupostos generals de lestat. I per tant,
sigam en a una miqueta ms delicats o almenys no posem el
focus en una cosa de separar-nos per no votar unes esmenes,
perqu alg vol vendre la idea que aix s ms o menys
suport a la vctima del terrorisme. A mi em pareix un debat
que no toca, em resulta fins i tot incmode i desagradable.
Amb la qual cosa, jo crec que espere que mhaja ents el que
jo vull dir-li i sobretot que en tot cas em diga qu hi ha ms
darrere de les seues lnies pressupostries, perqu nosaltres
entenem que no sajusten als pressupostos de Presidncia. I
conforme estan, ja perseguixen els objectius que vost fins i
tot ha plantejat ac.
Grcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Grcies, senyora Moll.


Per a rplica, senyor Subiela. Quan vost vullga.

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Subiela Chico:


Seora Moll, usted cree que es justo el reparto que se hace
de las subvenciones a las vctimas del terrorismo, a usted no
le parece adecuado que yo haya sacado aqu este tema, usted
cree que estoy intentando separar. No, no lo estoy intentando
y, de hecho, creo que mi tono no daba pie a eso.
Tengo muy claro que las partidas a las que se dedican las
indemnizaciones a las vctimas del terrorismo es otra, no es
est. Estamos hablando de 20.000 euros.
Tengo muy claro para lo que se dedican esos 20.000
euros, exactamente para lo mismo que se dedicarn a la
asociacin a la que este ao se le aprueba una partida. No s,
dgame usted por qu se le aplica a esa asociacin y no a la
que yo le estoy comentando.
Esos 20.000 euros, igual que a la asociacin, al colectivo
de vctimas del terrorismo en el Pas Vaso, no le solucionan
sus problemas, simplemente le dicen, sabemos que estis
ah, sabemos que no os estamos tratando suficientemente
bien y sabemos que esto va a empezar a cambiar. Eso es
lo que quiero intentar hacer con esos 20.000 euros a esta
asociacin que tiene su residencia aqu en esta comunidad.
Yo, no es que no me sienta incmodo metindome en
este berenjenal o en esta discusin sino que creo que es justo
hacerlo, y no quiero ser yo el que lleve el estandarte de las
vctimas del terrorismo, ni mi partido, ni quiero hacerles
a ustedes, ni a ustedes, ni a ellos contrarios a las vctimas
ni del terrorismo ni de nada; pero s que creo que no se les
ha tratado justamente, s que creo que debera cambiarse la
actitud haca ellos, y s que creo que estos presupuestos no
reflejan un cambio de actitud hacia estas personas.
Gracias.
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, seor Subiela.


Senyora Moll, quan vullga.

La senyora Moll Herrera:


Grcies, senyora vicepresidenta.
Jo espere que mentenga el que vaig a dir-li ara, ho
vaig a fer tranquillament i, a ms, no magradaria que se
malinterpretara en cap cas perqu fer comparatives entre
vctimes normalment s perills si no sha explicat b.
Jo crec que este govern la primera acci que fu va ser
precisament abraar una de les associacions de vctimes, en
este cas de laccident del metro, perqu feia molt de temps
que van haver de patir un govern que els va obviar, que els
va negar la veritat i que va atemptar contra la seua dignitat i
la de les seues vctimes i familiars.
Per tant, magradaria que vost sabera que no tinc cap
dubte que tenim un govern que reconeix les vctimes, que
est al costat delles, que va a estar all on faa falta perqu
la seua dignitat, el seu reconeixement, el suport que han de
tindre a nivell governamental sempre estiga garantit.
I espere que shaja ents el que jo vullc dir, per a mi s
una demostraci.
Quan vost diu que vost el que necessita s que es
trasllade, tamb, sabemos que estis ah, jo li dic que a
mi tamb em sembla prou significatiu que les ajudes a les
associacions de vctimes del terrorisme estiguen en la secci
de Presidncia.
Alguns podran pensar que aix no t importncia, doncs
jo crec que t, de veritat, un reconeixement que la Presidncia
de La Generalitat, eh?, que digurem s la imatge per
excellncia, no?, dun govern que vol comunicar tamb
cap a fora qu es el que sha de fer en poltica, on cal estar

Pgina 995

present, qu s el que cal resoldre, on cal posar el focus de


les persones, estiguen les lnies en Presidncia per a mi ja s
una demostraci tamb de sabemos que estis ah. I, a ms,
si a aix li sumes que estan reconegudes en diverses lnies,
perqu vost ha parlat duna per s una que se va tramitar i
se va votar en comissi per a parlar daugmentar en una part
de lassociacionisme de vctimes del terrorisme una partida,
per ja existien altres dos vullc dir, ja venia Presidncia
plantejant les partides a favor de lassociaci dac, de casa
nostra, de vctimes del terrorisme. I est en els pressupostos,
i el que feien s augmentar tamb el parany dassociacions
que treballen a favor de les vctimes del terrorisme sense fer
cap tipus de sectarisme o quedar-se a mig recorregut diguent,
estes accions s i altres no. Exacte. No, i a s el que fa
precisament este pressupost.
Aleshores, jo no dic que vost tinga voluntat de separarnos en el discurs, jo lnica cosa que dic s que intentem que
precisament en a no mos separem per a un futur.
Perqu jo crec i estic fermament convenuda que cap
dels que estem ac anem a oblidar que existeixen les vctimes
del terrorisme i que necessiten que estigam al seu costat per a
dignificar-les i per a donar-los tot el suport que faa falta, en
lnies de suport a les seues associacions i en les reparacions
que calga fer que tamb saben vosts estan en altres
pressupostos com els generals de lestat i que, efectivament,
tots estem compromesos que continuen existint i vagen a
ms que s el que correspon.
Moltssimes grcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyora Moll.
Anem a continuar amb el segon bloc desmenes, totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular.
Per a fer el torn a favor t la paraula lillustre diputat
senyor Jorge Bellver per un temps de huit minuts.
El senyor Bellver Casaa:
Seora presidenta.
Seoras, buenas tardes.
Veinte aos ha tardado la izquierda tripartita en conseguir
la confianza del pueblo valenciano y le han sobrado con
escasamente veinte semanas para dilapidarla, para perderla.
Seoras, estamos aqu hablando de unos presupuestos,
unos presupuestos irreales, irresponsables, distantes,
demaggicos, opacos, sectarios, delatores, cobardes y
transitorios. (Aplaudiments)
Irreales, seoras, porque todo aquello que aparece en las
partidas de gasto deber minorarse en un porcentaje muy
importante pues los gastos no estn sustentados en ingresos
reales.
Miren, saben muy bien que no van a poder hacer viables
unos presupuestos con unos ingresos que ustedes mismos
han calificado de ficticios, 1.325 millones de euros
ficticios.
Y, adems, son unos presupuestos irresponsables;
irresponsables pues en un momento en el que todas las
familias, todas las empresas, incluso las administraciones
estn haciendo esfuerzos por reducir, por acotar lo que son
los gastos de funcionamiento, ustedes se han empeado
en hacer ms grande la administracin; lo hicieron en su
da con la creacin de una nueva conselleria, conselleria
de transparencia, y lo estn haciendo en concreto en esta
seccin con la creacin de una agencia valenciana de
seguridad y respuestas a las emergencias, una agencia
fantasma puesto que no existe ni a efectos administrativos ni
a efectos prcticos, solo existe a efectos presupuestarios.

Nmero 27

21.12.2015

Y por contra nosotros hemos presentado unas enmiendas


en las que solicitbamos que este presupuesto se destinase
a algo con sentido, que tuviese una finalidad, dedicado al
personal voluntario, a la Proteccin Civil, a Cruz Roja, a la
agrupacin de voluntarios. Pero, claro, ustedes nada de nada.
Deca que son unos presupuestos distantes, son unos
presupuestos que estn alejados absolutamente de las
necesidades sociales. Miren, presentamos un paquete
importante de enmiendas a lo que es el presupuesto de la
Agencia Valenciana de Turismo, y cuando las presentamos
les dijimos que estas no son unas reivindicaciones del
Partido Popular, son las reivindicaciones del sector turstico
valenciano y de un porcentaje muy importante de los
ayuntamientos de nuestra comunidad. Pero, claro, nada de
nada porque para ustedes cualquier cosa que venga de la
mano del Partido Popular pues ya se sabe, a rechazar, rodillo
y fuera.
Y deca que son unos presupuestos demaggicos pues
tratan de hacer ver lo que no es. Ustedes estn diciendo
que para sus grupos parlamentarios es muy importante la
atencin a las personas pero a la hora de la verdad nada.
Aqu no estn ustedes primando lo que es la prestacin de
los servicios bsicos fundamentales, no estn primando
las inversiones, estn destinando el incremento de los
presupuestos del 2016 exclusivamente a lo que es gasto
corriente, otra de sus inconsistencias.
Y son unos presupuestos opacos, a ustedes que tanto
les gusta hablar de transparencia. Mire, hemos presentado
enmiendas para que quede claro cules son las funciones
de la abogaca de La Generalitat porque ustedes intentaron,
a travs de la ley de acompaamiento, vaciar de contenido
las competencias de la abogaca creando un cuerpo de
funcionarios a su medida.
Y por eso nosotros lo que pretendemos con nuestras
enmiendas es que quede negro sobre blanco en esta ley
cules son las competencias de la abogaca de La Generalitat,
pero nada, ustedes no quieren y siguen maquinando para ver
cmo consiguen crear un cuerpo de lite que est trabajando
exclusivamente a su servicio.
Y hablan de unos presupuestos, seoras, sectarios;
sectarios como son ustedes, como han demostrado en
cada una de las partidas que han tenido ocasin, han
hecho ustedes unos presupuestos en los que la secta es lo
ms importante, sea premiando mataderos o castigando
asociaciones valencianas (aplaudiments) por el mero hecho
de serlo.
Miren, han rechazado ustedes cada una de las enmiendas
que hemos presentado destinadas a apoyar entidades y
personas fsicas que destaquen en la promocin sociocultural
de la Comunidad Valenciana, y eso teniendo en cuenta
que adems el Grupo Parlamentario Podemos present en
el ltimo momento una enmienda que le fue aprobada
incorporando 600.000 euros ms al milln de euros que ya
estableca el presupuestos.
Pues, miren, han dicho ustedes que no, adems ese
presupuesto lo van a repartir a dit!, a dedo!, a travs
de convenios singulares, castigando todas y cada una de
las asociaciones, seoras, que estn defendiendo en este
momento todo lo que representa el pueblo valenciano,
castigando asociaciones como van a hacer desde la cobarda
con la ley de seas de identidad, castigando asociaciones
como el Tribunal de las Aguas, como el Misteri dElx,
como la Festa de la Mare de Du dAlgemes, como la
Federacin de Pelota Valenciana, s, s, ranse!, ranse!,
como la Federacin de Colombicultura, como la Federacin
de Asociaciones de Folklore de la Comunidad Valenciana,
la Federacin de Bandas de Msica de la Comunidad
Valenciana, por no hablar de la oposicin frontal al

Pgina 996

reconocimiento que hacen ustedes tanto a Lo Rat Penat


como a la Real Academia de Cultura Valenciana.
Miren, son estos, tambin, unos presupuestos delatores;
delatores porque, aparte de constatar que todo aquello
que ustedes han estado clamando a los cuatro vientos no
era cierto, demuestran y dejan bien a las claras una parte
importante de sus mentiras al descubierto, como el aumento
de las partidas destinadas a contratar asesores, esas partidas
que ustedes han estado criticando durante tantos aos,
pues, bueno, lo han hecho tanto en el presupuesto genrico
como en esta seccin, han incrementado un 20% el gasto
de personal en la seccin de Presidencia para incrementar
ese cuerpo de ciento setenta y ocho asesores que estn
disposicin del seor Ximo Puig. (Aplaudiments)
Seoras, hablaba tambin de unos presupuestos cobardes
y deca que esta seccin, tanto en la seccin como en
el presupuesto, han quedado al descubierto una parte
importante de sus mentiras, y deca una parte importante de
sus mentiras, no todas, saben por qu no todas? Porque han
estado ustedes condicionados por estas elecciones generales
y no han tenido la valenta de poner negro sobre blanco lo
que queran poner en los presupuestos.
Han convertido, seoras, este presupuesto en un autntic
escornacabres. Es imposible saber qu es lo que van a hacer
ustedes en los prximos (aplaudiments) trescientos sesenta y
cinco das.
Y, seoras acabo, son unos presupuestos transitorios;
unos presupuestos transitorios por una doble razn. Son unos
presupuestos transitorios debido a esa cobarda que ustedes
han demostrado a la hora de redactarlos, porque no se han
atrevido a poner negro sobre blanco lo que ustedes hubiesen
querido poner en esos presupuestos, porque han sido ustedes
cobardes a la hora de hacerlo, como han hecho con la ley
de seas de identidad (colpejant la trona) que no se han
atrevido a traerla a esta cmara para su derogacin antes de
las elecciones generales.
Pero, adems, son unos presupuestos tambin transitorios
porque, vamos a ver, ayer tuvimos unas elecciones generales;
unas elecciones generales en las que la escena poltica en la
Comunidad Valenciana ha cambiado sustancialmente, y
desde luego ha cambiado dentro de lo que es su tripartido.
Miren, yo no s si con la entrada de Podemos en el
gobierno, si con las reclamaciones de Comproms respecto
a ese mismo gobierno o con la huida hacia adelante del
presidente Puig...
La senyora vicepresidenta primera:

Seor Bellver, vaya acabando.

El senyor Bellver Casaa:


...voy acabando, acabo, seora, inmediatamente no s
muy bien cmo va a acabar esta partida. No s si esta partida
de presidencia va a acabar en manos del seor Puig o de la
seora Oltra.
Nada ms y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, seor Bellver.
Per a fer el torn en contra, t la paraula lillustre diputat
senyor Muoz, per part del Grup Parlamentari Socialista.
Huit minuts, com a mxim.

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Muoz Lladr:Gracias, vicepresidenta.
La verdad es que, seor Bellver, me gusta mucho ms su
tono cuando es presidente de comisin que cuando hace la
intervencin del Partido Popular. (Aplaudiments) Pero me
gusta ms, no nicamente el tono, sino, sobre todo, me gusta
ms su rigurosidad. Cuando hace de presidente de comisin
es una persona rigurosa. Cuando hace este alegato totalmente
lleno de falsedades, medias verdades y directamente mentiras,
pues la verdad es que sonroja al ms pintado.
Miren, deca, despus de veinte aos, despus de veinte
aos de rodillo del Partido Popular, yo creo que todos nos
podemos enorgullecer hoy de vivir una etapa en la que el
parlamentarismo vuelve a estar vivo, y ello se ha demostrado
en la elaboracin de estos presupuestos. Despus de veinte
aos, tenemos un Consell con capacidad y voluntad de
dilogo que trabaja para lograr el mximo consenso posible.
Y que cuando no es posible lograrlo, cuando no es posible
lograrlo, nunca es por poltica soberbia de tierra quemada,
como hacan ustedes, sino por motivos de fondo que se
debaten y se proponen.
Cunto ha cambiado el parlamentarismo valenciano
desde que gobernamos nosotros, que ha hecho la transicin
desde el secuestro de la palabra, que hacan ustedes, a la
centralidad de la actividad poltica, como estamos haciendo
ahora.
Por ello me congratulo de todas aquellas enmiendas en
las que los grupos parlamentarios hemos sido capaces de
llegar a un acuerdo para mejorar este proyecto de ley de
presupuestos, que han sido muchas. Como, por ejemplo,
de la enmienda 116, relativa al incremento de las sesiones
orientativas de coordinacin de la polica local. Asimismo,
yo creo que es demostrable que la escasa cantidad de
enmiendas que vamos a debatir en el pleno de hoy, las
sesiones de esta semana, hablan muy bien por s mismas del
espritu compartido de un presupuesto que es digno de ser el
que marca el inicio de una nueva etapa poltica.
Y respecto a las enmiendas, porque yo quiero hablar
de las enmiendas que se han presentado a la seccin de
Presidencia, queremos comentar por qu se van a rechazar,
por qu no se van a aprobar, y vamos a explicar los
motivos que nos llevan a hacerlo; no, como ustedes, cuando
rechazaban nicamente con la poltica esa de tierra quemada
a la que aludamos antes.
Se han presentado enmiendas en tres apartados
fundamentales que enumerar de manera sucinta. La primera
es gobernacin, turismo y la Acadmia Valenciana de
Llengua.
En gobernacin, ustedes presentan una enmienda que no
puede ser aceptada porque menoscaba lo que ha de ser una
lnea fundamental de futuro de la Comunidad Valenciana,
ya que el Partido Popular propona, en su enmienda 92, una
disminucin de la cantidad prevista para reforzar el personal
de la oficina de la Comunidad Valenciana ante la Unin
Europea en Bruselas.
Seoras, la interconexin con Europa, el acceso a los
fondos de la Unin Europea es fundamental para hacer una
reconversin econmica que nos aleje de la especulacin
como modelo de desarrollo. Pero no solo eso, y aqu quiero
centrarme. Cmo ustedes nos dicen que recortemos fondos
para mejorar la imagen de la Comunidad Valenciana en la
Unin Europea cuando ustedes lo que han hecho ha sido
tirar el buen nombre de la Comunidad Valenciana por
el suelo, cuando ustedes, cuando ustedes han hecho que
estemos condenados por manipular el dficit en la Unin
Europea? Somos la nica comunidad autnoma en toda
la Unin Europea, la nica regin que ha sido condenada

Pgina 997

por manipular el dficit, y lo hicieron ustedes, y lo hicieron


ustedes, pero de eso ya no se acuerdan.
O ustedes, cmo vamos a recortar cuando han
realizado ayudas ilegales con costes astronmicos para
todos y todas en beneficios cuantiosos para unos pocos? Si
no, acordmonos de la Ciudad de la Luz, que an estamos
pagando y que no va a servir para producir pelculas porque
van contra el derecho de la competencia, y eso lo han hecho
ustedes. Pocas lecciones, seoras.
Claro que s que hace falta reforzar la oficina en Bruselas
de la Comunidad Valenciana para que dejemos de ser un
referente en irregularidades, como hicieron ustedes, y
pasemos a serlo en progreso y desarrollo.
Hubo otro despropsito, como la enmienda 117 de su
grupo, que propona reducir la dotacin presupuestaria de la
polica de La Generalitat que ustedes dejaron bajo mnimos,
en precario. Creo que todo estaremos conformes que, en
el contexto socioeconmico y poltico actual, reducir las
dotaciones en polica no debe ser lo ms adecuado.
Luego me centrar en turismo. En turismo, nos
encontramos la enmienda 137 y 139 en la que ustedes
pretenden incluir dotaciones presupuestarias cuyos
beneficiarios sean las diputaciones provinciales, que, por
cierto, gestionan ustedes mismos. Curioso. Lo que quieren es
no aumentar el dinero para las provincias, sino lo que quieren
es aumentar el dinero para las diputaciones provinciales, que,
qu casualidad, gestionan ellos, la de Alicante y la Castelln.
Y nosotros lo que estamos diciendo es que vaya a los
pueblos y a las mancomunidades, porque creemos que as se
puede hacer mucha poltica. Esto no consiste en que ustedes
aumenten su tarta en beneficio de no se sabe muy bien quin.
Esto consiste en gestionar bien la poltica y, evidentemente,
se pueden hacer a travs de las mancomunidades, las
ciudades y los pueblos; no nicamente en las diputaciones
provinciales que controlan ustedes.
Y el tercero que quera hablar es la Acadmia
Valenciana de la Llengua. Altre despropsit per als
valencians sn les esmenes que han presentat vosts,
la 1.432, 1.434 i 1.435, on el Grup Popular elimina de
colp 199.000 euros que anaven destinats a fomentar
ls del valenci a travs de beques i subvencions. El
perju per al valenci seria considerable, especialment
per als collectius ms febles que aposten pel valenci,
llicenciats, universitaris, premsa i rdio no empresarial,
teatre amateur. Per exemple, si prosperara esta esmena,
seliminarien les ajudes a les convocatries pbliques
dajudes a la premsa i rdio locals i comarcals. Unes
ajudes que, al llarg destos anys, han beneficiat 160
publicacions i rdios escampades per tota la geografia
valenciana. Grcies a elles, el valenci escrit est present
en revistes de pobles ben menuts, com s el cas de Clig,
Traiguera, la Salzadella, la Jana, la Pobla de Benifass.
Esta esmena elimina tamb les beques per a la realitzaci
de prctiques de formaci en lAcadmia Valenciana de la
Llengua. Grcies a estes beques que lAVL convoca des
de lany 2004, hi ha hagut quaranta joves valencians que
han pogut completar la seua formaci i obtindre treball en
mbits laborals de difcil accs, com s el cas dels titulats
en filologia, i vosts volen eliminar estes ajudes.
I pareix que la radicalitat i lantivalencianisme del PP ha
augmentat en loposici, perqu suprimix tamb les lnies
que han continuat durant els seus anys de govern.
En resumen, estos presupuestos de presidencia se
recordarn por ser los primeros, despus de veinte aos, que
van a ser gestionados por un presidente cuya honradez no
puede ser puesta en duda.
Y para acabar, quera referirme al conjunto de la seccin
de Presidencia, porque en ella han querido reeditar su

Nmero 27

21.12.2015

estrategia de siempre. Le deca, seor Bellver, que le


prefera como presidente de comisin que como portavoz
parlamentario del Partido Popular, fundamentalmente por su
rigurosidad en la comisin. Han vertido mentira tras mentira,
en ocasiones torturando las cifras y en otras, torturando
simplemente la realidad. En demasiadas ocasiones han
mentido. Han querido extender una cortina de humo tras otra
sobre estos presupuestos, porque quizs no les interesa que
sean los presupuestos que acaban con el copago y consigan la
gratuidad de los libros de texto. O quizs para tapar que con
estos presupuestos, con la ruina en la caja que nos dejaron
y la ruina en los cajones que nos encontramos, estamos
recuperando derechos, poniendo en marcha la educacin
pblica de dos a tres aos o haciendo a todos y todas iguales
ante la enfermedad. Y para ello utilizan argumentos que
sonrojaran al mejor de los actores.
Pero una cosa les vamos a reconocer, tienen sangre fra.
Porque hay que tenerla para hablar de colocaciones de
personal, aumentos del gasto en asesores y dems falacias
que han vertido, siendo los mismos que hasta hace unos
meses eran parte de un gobierno que todo el mundo ya
cataloga como corrupto sin que nadie pueda discutirlo.
Pero, una vez ms, las cifras les dejan en evidencia.
Ustedes denunciaban alarmados el gasto en asesores. Pues
fjense, podan haberse alarmado mucho antes, cuando
Alberto Fabra gastaba un 30% ms en este concepto
o cuando, en vez de contratar asesores como toca, los
contrataban como falsos autnomos, que eso era lo que
hacan ustedes durante su gobierno. Y ah no decan nada,
no se alarmaban, no se preocupaban. O podan haberse
alarmado cuando ustedes, sin gestionar en presidencia,
turismo y emergencias, gastaban 150 millones de euros
ms. Pero les voy a dar un dato que creo que cierra la
puerta a todas sus manipulaciones. Repiten mentira tras
mentira, ustedes gastaban en personal de la Conselleria de
Presidencia casi 74 millones de euros. Actualmente se gastan
37. Esto se llama hipocresa.
La senyora vicepresidenta primera:

Seor Muoz, tiene que ir acabando.
El senyor Muoz Lladr:

Voy acabando.
Pero, miren, afortunadamente ha cado el teln de los
mantras y sus mentiras. Lo nico que pueden hacer para
intentar vestirlas de credibilidad es gritarlas ms fuerte.
Pero, seoras, las falsedades y las manipulaciones, se
griten como se griten, solo siguen siendo eso, falsedades y
manipulaciones.
Pero lo vamos a tomar como un cumplido. Porque si
lo nico y acabo de verdad porque si lo nico en lo que
ustedes pueden centrar su labor de oposicin es en falsedades
y manipulaciones, quiere decir que, aunque les pese y no lo
hagan pulsando el botn de los escaos, nos estn votando a
favor de estos presupuestos con su actitud.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Muchas gracias, seor Muoz.


Para rplica tiene la palabra, seor Bellver.

El senyor Bellver Casaa:


Moltes grcies, senyora presidenta.
La verdad, seor Muoz, es que le agradezco que valore

Pgina 998

usted mi actuacin en mi condicin de presidente de la


comisin de hacienda, presupuestos y economa, cosa que
le agradezco. Entiendo que eso s, lo tiene que valorar y lo
puede valorar la oposicin y, le vuelvo a repetir, le agradezco
que lo haga positivamente, pero me importa bastante
poco cmo valora usted mi actuacin como portavoz.
(Aplaudiments)
Mire, no puede usted venir aqu, no puede usted venir
aqu a hablar de que seamos rigurosos cuando yo tenga
una intervencin y usted me contesta con una cosa que ya
trae escrita, que me parece muy bien. Pero, desde luego,
su intervencin o su turno en contra es muy poco riguroso
cuando le importa bien poco lo que yo diga. Ya tiene escrito
lo que le han escrito y viene aqu y me lo suelta. Mire
no. Y, adems, no le puedo consentir, seor Muoz, que un
representante del Partido Socialista, que si algo saben los
espaoles y los valencianos es que socialismo es igual a
dficit, no le puedo consentir que usted venga aqu a darnos
lecciones. (Aplaudiments) No se lo puedo consentir.
Miren, pero si es que eso lo sabe lo sabe hasta el
ltimo de los ciudadanos, que cuando el Partido Socialista
ha gobernado, ha dejado a Espaa en la ruina, pero lo ha
dejado en la ruina y, adems, con un dficit insoportable; tan
insoportable, que ha llegado un gobierno del Partido Popular
a tener que tomar decisiones a tener que tomar decisiones
muy duras.
Y, adems, viene usted aqu, como estn haciendo en casi
todas sus intervenciones, echando mano del fondo del armario,
hablando del pasado, que me parece muy bien. Pero yo aqu
vengo a hablarles de los presupuestos de La Generalitat para el
2016. Y dice usted: Ah, es que ha venido usted aqu a contar
unas mentiras sin ningn tipo de rigor. Me quiere decir a m si
es verdad o no es verdad que el Partido Socialista, Comproms,
con el mando a distancia de Podemos, han intentado cargarse
los informes de la abogaca de La Generalitat? S o no? Claro
que lo han hecho! Y han intentado crear un cuerpo de lite a su
imagen y semejanza. (Aplaudiments) Eso no es falta de rigor.
Eso es denunciar la realidad.
Me quieren decir a m que las enmiendas que hemos
presentado a la Agencia Valenciana de Turismo, que son
enmiendas que les avisamos son enmiendas que vienen de
la mano del sector turstico valenciano, no han hecho ni caso
por pura demagogia, por puro sectarismo, solamente porque
venan de la mano del Partido Popular?
Y lo que es el colmo es que se atreva usted a decirme a
m que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de
las Emergencias que, cuando estoy haciendo esta denuncia,
estoy carente de rigor en la misma. Mire, no. Ustedes
tienen presupuestada una lnea para la Agencia Valenciana
de Seguridad y Respuesta de las Emergencias que no han
aprobado con ninguna ley, con ningn decreto, que no tiene
ninguna misin administrativa y que lo nico que tiene es
partida presupuestaria. Eso es lo nico que estn haciendo.
Mire, y adems, es que en su intervencin le traiciona
el subconsciente. Dice, hombre, es que estas partidas de
los ayuntamientos y no s qu, estas partidas son muy
importantes para hacer poltica. Lo ha dicho usted. No son
mis palabras. Ah tiene el Diario de Sesiones.
Pero es que le traiciona una vez ms su subconsciente,
que aqu no estamos hablando de lo que interesa para hacer
polticas o no hacer polticas. Aqu estamos hablando de lo
que interesa a los ciudadanos valencianos, de lo que interesa
a cada uno de los ciudadanos. De eso estamos hablando.
Eso es lo que hemos hecho nosotros con cada una de las
enmiendas y eso es lo que han hecho ustedes con cada una
de esas enmiendas rechazadas. (Aplaudiments)
Miren termino, seora presidenta, como empezaba,
presentan ustedes, van a aprobar ustedes unos presupuestos

Nmero 27

21.12.2015

irreales, irresponsables, opacos, distantes, demaggicos,


sectarios, delatores, cobardes y, lo que es peor, transitorios.
Nada ms y muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, seor Bellver.


Para rplica, el seor Muoz.

El senyor Muoz Lladr:Seor Bellver, lo que ocurre en todo esto es que llevamos
ya desde la enmienda presentada por su grupo a la totalidad
del presupuesto, las comisiones de la semana pasada,
y ustedes repiten siempre los mismos argumentarios. Yo
creo que podramos (remors) creo que podramos tener
todos una intervencin escrita sabiendo lo que van a decir.
Y fjense cmo otra vez empiezan a hablar, y ya lo apuntaba
en su primera intervencin, de ingresos ficticios. Y yo
podra volverle a contestar que los ingresos ficticios son los
que hacan ustedes y no los que hacemos nosotros, porque
lo nuestro es una reivindicacin, que, por cierto, ustedes
estaban de acuerdo en firmar un acuerdo histrico por
responsabilidad para mejorar la financiacin, y que luego,
cuando pasan las elecciones, se quitan la careta y ahora ya
se olvidan de que estamos mal financiados. Ahora, para el
Partido Popular, estamos bien financiados. Podra decirle
que sus ingresos eran ficticios. (Remors) Podra decirle,
no se pongan, tranquilos, tranquilos. Yo he escuchado con
calma. No se preocupen.
Y podramos hablar de que sus ingresos eran ficticios y
podra enumerar la venta de inmuebles, la previsin de tasas,
etctera, etctera. Ustedes presentaban ingresos ficticios. Y
no pasa nada! Pero no nos hagan igual que a ustedes.
Miren, ha hablado de muchas cosas, la izquierda..., mejor
dicho, la derecha gestiona mejor la economa. Oiga! aqu
esto se lo puede decir en cualquier otro sitio, pero no en la
Comunidad Valenciana que nos han dejado 40.000 euros
de dficit. (Aplaudiments) Que es el PIB, el PIB estaba al
60%..., la deuda estaba al 60% del PIB y la han dejado al
cien por cien del PIB. Es que aqu se ha llevado dinero hasta
el apuntador. Es que en su bancada, en su bancada se ha
sentado gente que ahora est en Picassent. Y ustedes nos
dan lecciones de cmo gestionar el presupuesto?
Mire, yo no s si sera gestionar mejor o peor. No
s cmo acabaremos la legislatura. Pero por lo menos
podemos decir, y estoy seguro de no equivocarme, que
gestionaremos el presupuesto de una manera honrada,
honrada. (Aplaudiments) Que eso no lo hacan ustedes, no
saban gestionarlo de una manera honrada.
Hablan de asesores, por favor, de asesores. El Partido
Popular habla de colocar asesores. Oiga! No es este
Consell el que tiene primos o tena primas en empresas
pblicas, eh! No es este Consell, es que la Direccin General
de Presupuestos ao tras ao, la Direccin General de
Presupuestos ao tras ao les deca que deban amortizar
los puestos, porque no se haban creado de manera legal.
Si quiere, luego le paso el informe de la Direccin General
de Presupuestos. Cinco puestos de trabajo en el EPSAR
que hacan a dedo para colocar a familiares suyos! Y eso
lo hacan ustedes. As que, por favor, no intenten aqu
equipararnos a su (Remors) No, no, no lo estoy diciendo a
ustedes. Pero le podra decir quin, le podra decir quin. Y
le ensear el informe, y le ensear el informe con nombres
y apellidos. Y probablemente usted lo conozca muy bien. Y
probablemente hayan sido compaeros de bancada, y no s
si amigos. Pero, bueno, eso es otra historia.

Pgina 999

En fin, en fin, que venga el Partido Popular a hablarnos


de eso. Cuando el presupuesto en sueldos de Presidencia se
ha reducido de 79 millones de euros a 37. Intentan repetir
mentiras, mentiras y crear mantras. Pero nadie se cree, no ha
dicho usted, (inintelligible) vuestras afirmaciones porque
no tienen credibilidad.
Habla de una cosa que yo creo que ah se demuestra lo
que ha sido los veinte aos del Partido Popular. Cuando
usted dice: me traiciona el subconsciente cuando hablo que
desde los ayuntamientos y las mancomunidades se puede
hacer poltica. Claro que s! Pero es que la diferencia es
qu consideramos nosotros hacer poltica y qu consideran
ustedes hacer poltica. Saben lo que hacen los ayuntamientos
y las mancomunidades fundamentalmente? Prestar servicios
pblicos fundamentales, los servicios bsicos a la gente que
ms lo necesita. Pues s, yo creo que desde los ayuntamientos
se hace mucha poltica, porque yo creo que la poltica sirve
como vocacin de servicio pblico en mejorar la vida de las
personas que ms nos necesitan. (Aplaudiments)
Y qu piensan ustedes? Qu piensan ustedes? Despus
de veinte aos de gobierno, despus de que pasaran muchos,
muchos dirigentes vuestros por banquillos de los acusados,
creo que la diferencia entre hacer poltica de ustedes y de
nosotros es abismal. Y, evidentemente, nosotros defendemos
servicio pblico, vocacin de trabajo por los que ms lo
necesitan y luchar contra aquellos que utilizan la poltica en
beneficio propio. Creo que de esos ustedes no s si tienen
an, pero s que tenan muchos.
Y memoria histrica, toda la del mundo. Aqu podemos
ser nuevos estos diputados, entrando por primera vez, pero
aqu nadie se olvida de quines han sido ustedes. Pocas
lecciones de presupuestos, pocas lecciones de gestionar la
economa. La derecha tiene mucho que callar y ustedes por
purgar muchos pecados antes de empezar a dar lecciones.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Gracias, seor Muoz.

Debat de les esmenes a la secci 16, vicepresidncia i


igualtat i poltiques inclusives, i previsi pressupostria de
les entitats adscrites funcionalment a esta
La senyora vicepresidenta primera:
Anem a continuar la secci nmero 16, de vicepresidncia,
igualtat i poltiques inclusives i previsi pressupostria de
les entitats adscrites funcionalment a aquesta.
Anem a comenar amb el debat del primer bloc desmenes,
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Ciutadans.
Per a fer el torn a favor, t la paraula el senyor Alberto
Garca, com he dit, del Grup Parlamentari Ciudadanos.
Quan vost vullga, senyor Garca.
El senyor Garca Salvador:
Bona vesprada.
s que preguntava a la presidncia, com s que no hi ha
una rampa perqu la gent amb cadira de rodes puga vindre
ac a parlar? Un poc estrany, no? Algun dia se podrien posar,
no? S o no estem dacord, veritat?
Mire, abans de res volia parlar amb la senyora Moll,
el que passa que veig que no est. Perqu este mat jo crec
que ha sigut immisericorde amb Ciutadans. Ella sha arrogat

Nmero 27

21.12.2015

que sn els grans defensors de les capes populars, dels ms


desprotegits, i que nosaltres som lo peor de lo peor, els grans
defensors del gran capital.
Per jo volia posar alguns exemples. Jo mimagine que
la senyora Moll estar a gust en el govern davui, que
presidix un socialista, no? Aleshores, li volia posar uns
exemples del que s que es de veritat defensar el gran capital
en detriment dels interessos generals. Per exemple, en el
1997, los socialistas valencianos aceptan la ley de cajas de
Zaplana, a canvi dentrar en els consells. Zapatero asume
su responsabilidad por el fracaso del proyecto Castor, 1.400
milions deuros que en lloc danar als interessos generals,
sen van a la butxaca duna gran empresa. Per no he vist
mai en la vida que se puguen socialitzar les prdues duna
empresa. Aix no li passa a un autnom, aix passa al gran
capital. I aix ho fan els socis de govern de la senyora Moll.
Frente poltico para reclamar 3.000 millones condonados
a las elctricas. Recorde, senyor Montiel, que va portar fa
poc una PNL, Iniciativa de Catalunya-Els Verds, Podemos,
Unin Progreso y Democracia, Ciudadanos i EQUO piden
que anticorrupcin reabra el caso y se critique la condonacin
de los 3.000 millones que las elctricas cobraron de ms a los
consumidores, una deuda que el gobierno del PSOE dej
prescribir.
En fi, aix per un costat. I desprs, este cap de setmana, he
estat amb gent amb discapacitat o amb diversitat funcional
a Morella, en unes cases rurals, passrem all el cap de
setmana. I a mi me preguntaven..., me preguntaven moltes
coses, no?, que li volia traslladar a la senyora Moll. I
quan me puga respondre a aix, aleshores de veritat s que
entendr... o quan puga ella mirar als ulls estes persones,
entendr i acceptar que de veritat estan defenent la gent ms
desprotegida i els interessos generals.
I me preguntaven, per exemple, com s que en mar de
2015 sen va la gent del Partit Socialista, cinquanta diputats,
entre ells estava la senyora Carmen Montn i el senyor Puig,
i sen van anar a recrrer al Tribunal Constitucional a Madrid
el que era el copago indecente. El copagament sha eliminat,
el farmacutic, per sha de parlar de lortoprotsic, sha de
parlar de residncies vint-i-quatre hores per a gent gran i
gent amb diversitat que no sha eliminat i ning diu res.
Me preguntaven tamb, que si la senyora Oltra, del seu
partit, va firmar un decleg en la llei de la dependncia, en
la plataforma de la dependncia, i en el punt 4 se parlava
deliminar tot tipus de copagament. Aix de moment encara
no sha fet. Encara no mha contestat a mi la senyora Montn
si els productes ortoprotsics, que no estaran dins del catleg
que fa... ah!, done risa, (remors) no, que estar dins del
catleg del Ministeri de Sanitat, nhi ha alguns perqu sn
elements molt personalitzats, alguns no estaran dins deixe
catleg, si La Generalitat, si la conselleria de sanitat els va a
pagar s o no.
En fi, quan me contesten a a, que ja fa dies que ho
pregunto, quan me contesten a i me diguen el que hi ha...
per cert, arriba la senyora Moll aleshores s que de veritat
entendr que van en defensa de les persones, com vost
reclama. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Moltes grcies, senyor Garca.


Ah! Pensava que havia acabat.

El senyor Garca Salvador:


I desprs nhi ha tres qestions que volia defendre, que
han de vore amb lautonomia personal, que jo s que el
pressupost s important, sn ms de 200 milions deuros.

Pgina 1.000

Per volem afegir una cosa que per a nosaltres s rellevant,


que s la figura de lassistent personal. Eixa est molt verd a
la Comunitat Valenciana. En el Pas Basc, segons informaci
que tenim, hi ha ms de tres mil persones que fan esta tasca,
no? Ac no est desenvolupat, no saplica i no compta amb
cap tipus de pressupost.
Sha de dir que lassistent personal s una prestaci
econmica que garantitza una atenci personalitzada en
la recerca dun projecte de vida independent. La persona
podr escollir el tipus de servei que millor sadapte a
les seues necessitats i requerir lajuda dun assistent
personal per a qestions com les necessitats de la vida
diria, lacompanyament en lmbit educatiu, recolzament
a locupaci, tasques personals, gestions ordinries o
assistncia dels recursos sanitaris, socials o doci, entre
daltres.
La figura de lassistent personal representa una gran
ajuda, tant per a la persona amb diversitat funcional com a les
seues famlies, i colloca la persona en el centre datenci i
de la presa de decisions; facilita la integraci comunitria i la
incorporaci social de les persones amb diversitat funcional.
Sn, en definitiva, un important instrument dempoderament
que facilitar lautonomia personal daquelles persones amb
diversitat funcional.
Una altra esmena, la 185, feia referncia a la integraci
de les persones migrants. Sha de dir que larribada de les
persones migrants al nostre pas ha estat un aspecte positiu
en el cicle econmic, donant una injecci de vida a la
societat espanyola i per extensi a la Comunitat Valenciana.
De les dades sociodemogrfiques hi ha algunes llions que
podem aprendre. La immigraci, tantes voltes denostada, ha
estat sense dubte el shock positiu ms important que ha
tingut lloc a leconomia espanyola des la uni monetria,
que est darrere del nostre creixement econmic, de la
fortalesa de la nostra demanda interna i del consum, i tamb
del desenvolupament de moltes de les nostres empreses.
La immigraci ha donat un respir a la seguretat social, ha
millorat substancialment els nostres ingressos per impostos.
La immigraci ha actuat en un dels aspectes ms positius,
que s la incorporaci de la dona al mercat laboral, perqu
les tasques de la llar encara no sn cosa de dos. A falta
dun sistema de guarderies i ajudes a maternitat, com
tenen altres sistemes de benestar europeus, la immigraci
est sent la xarxa que permet a les dones desenvolupar-se
professionalment.
La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Garca, ha dacabar.

El senyor Garca Salvador:


...s acabo. Ens preocupem perqu les dones entren
en els consells dadministraci, sense ressaltar moltes
voltes que per a fer-ho s compten amb una bona persona,
habitualment immigrant ,que cuidar la famlia major,
atendr els xiquets o simplement far les tasques de la llar.
Este fenomen, especialment significatiu a les ciutats,
ha estat acompanyat tamb en el camp per la presncia
cada volta ms nombrosa dimmigrants que han aturat
la despoblaci i han cobert els treballs abandonats pels
nacionals el servei domstic, la construcci...
La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Garca, ha dacabar.

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Garca Salvador:


...acabo, hostaleria i agricultura.
La immigraci no sols representa avantatges econmics,
tamb ha estat una injecci de vida per a la nostra societat,
una societat envellida i amb unes taxes de natalitat baixes.
La senyora vicepresidenta primera:

Senyor Garca, ha dacabar.

El senyor Garca Salvador:


No obstant aix...

La senyora vicepresidenta primera:


Senyor Garca, ha dacabar. Vost tenia dret a quatre
minuts i en portem almenys huit. Ho dic perqu tingueu en
compte. No, eren quatre, eren quatre.
Per favor, acabe ja.
El senyor Garca Salvador:
S, s. No obstant a i a pesar que els poders pblics
solen tractar destablir mecanismes per tal daconseguir
la integraci, de vegades no s fcil i en moltes societats
receptores com la nostra apareixen casos de xenofbia, brots
de racisme, exclusi social i (inintelligible) ... autntics
guetos. No hi ha cap dubte que els problemes existeixen fins
al punt que sha reobert una divisi social que en molts casos
es dna entre els nacionals i estrangers principalment.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyor Garca.
Per a fer el torn en contra, t la paraula la illustre diputada
senyor Concha Andrs, per part del Grup Parlamentari
Socialista, tamb per quatre minuts.
La senyora Andrs Sanchis:
Gracias, presidenta. Seora presidenta.
Seor Garca, yo los tres minutos y medio primeros
no voy a contestarle porque no tena nada que ver con el
objeto de esta comparecencia. Hablar de elctricas del ao
1997... La verdad es que ha conseguido, no s la memoria
histrica a lo mejor la tienen que hacer ustedes. No les gusta
que les recordemos estos ltimos cuatro aos y me ha dado
usted a m recomendaciones No me hacen falta, muchas
gracias. (Aplaudiments)
En cualquier caso, yo me voy a ajustar, yo me voy a ajustar
a lo que es objeto de debate en esta comparecencia, que son
las tres enmiendas presentadas en este pleno; una de ellas,
que hace referencia a quitar un dinero a un ayuntamiento
para drselo a otro, no se le puede aceptar, pero por una
cuestin tcnica. Las necesidades estn valoradas por los
tcnicos de la conselleria y, por lo tanto, existen.
Y, por otro lado, en otra de las enmiendas que
ustedes presentan, pues tambin es una cuestin que
presupuestariamente es inviable porque mezcla dos
programas presupuestarios que no pueden ser habilitados
para esta cuestin.
S que me quiero detener en la tercera de las enmiendas
que ustedes han presentado y en la que solicitan un
incremento de 30.000 euros para la partida de ayudas a las
mujeres vctimas de violencia de gnero.

Pgina 1.001

Seor Alberto Garca, lgicamente, aqu, en lo que es la


voluntad que ustedes tienen, tenemos que compartirla en
la filosofa, la compartimos. Pero yo quiero decirle, quiero
explicarle, para que usted me entienda, el por qu se rechaza
esta enmienda. Porque tambin pensamos que en estas
cuestiones de violencia de gnero no se debe de hacer ningn
tipo de utilizacin poltica, como se ha mencionado antes,
por parte de la seora Moll con lo que son las vctimas del
terrorismo.
Mire, la Ley orgnica 1/2004, que es la que establece
las medidas de proteccin integral contra la violencia de
gnero, en su artculo 27 establece este tipo de ayudas para
las mujeres que son vctimas de la violencia de gnero. Y
estas ayudas tienen que estar financiadas ntegramente por
el estado, porque se reconocen como un derecho. Todas
aquellas mujeres que tengan unos ingresos inferiores al 65%
del salario mnimo interprofesional tienen derecho a recibir
esta ayuda por un perodo de seis meses, en un pago nico
incluso. Si tienen adems algn tipo de reconocimiento de
discapacidad, en un grado, una cuestin a la que s que
usted es sensible, al igual que otros muchos de nosotros,
esa ayuda puede llegar hasta incluso a doce meses. Y en
el supuesto de que tengan hijos a su cargo las ayudas se
incrementan hasta dieciocho meses o veinticuatro, si tambin
tienen una discapacidad reconocida o una minusvala
reconocida superior al 33%. Es decir, es una competencia del
estado. Y estas partidas se amplan mediante una generacin
de crdito, o deben ampliarse mediante una generacin de
crdito, si no es suficiente la consignacin presupuestaria
que existe en este momento.
Y, por lo tanto, no es un captulo, o no son una serie de
ayudas que deban ser financiadas con presupuestos propios
de la Generalitat valenciana. Es una ley orgnica. Y adems,
pensamos que lo que debe hacerse es respaldar este tipo
de medidas. As se aprob en su da esta ley orgnica, a
propuesta del Partido Socialista. Le recuerdo, no s lo que
hara con las elctricas en el ao 1997, porque no estaba
aqu, pero s que recuerdo que esa ley la aprob el Partido
Socialista y que ha sido buena para muchas mujeres.
Y esperemos que siga avanzando en los prximos aos
para que de verdad se consiga este objetivo, ese que usted
quiere manifestar en esta enmienda y que, lamentablemente,
no podemos aceptar, pero por una cuestin tcnica. Y
es que las mujeres tengan todos aquellos recursos que
verdaderamente necesitan para poderse librar de esta lacra,
empezando por todas las medidas que hay contempladas en
la ley.
Esta es una de las cuestiones por las que nosotros
no podemos aceptar esta enmienda, pero s que es una
satisfaccin ver que ustedes se han puesto al lado del Partido
Socialista. Y se lo digo la verdad es que con cierta alegra,
y que se separan del Partido Popular que durante estos aos
hasta hace cuatro das, eh?, esto no es pasado, esto es
presente aprobaron una reduccin del 26% del presupuesto
destinado a la lucha contra la violencia de gnero.
Entonces, seor Alberto, entiendo, Alberto Garca,
entiendo que usted debera reconsiderar esta enmienda,
porque, en cualquier caso, le hemos dado las explicaciones.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:


Gracias, seora Andrs.


Senyor Garca, t dos minuts per a fer la rplica.
Quan vullga.

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Garca Salvador:


Jo ho puc entendre el que vost mest explicant, que s
una qesti dmbit estatal, per nosaltres tamb tenim la
nostra llei integral contra la violncia de gnere en lmbit
de la Comunitat Valenciana. O no? Penso que s. Shaur de
desenrotllar.
Desprs, tamb han de tindre en compte que en estos
anys de crisi s veritat que tot el que sn les transferncies
corrents de lestat a diferents comunitats autnomes, amb la
finalitat de subvencions i ajudes per a programes en defensa
de les dones vctimes de violncia de gnere, doncs shan
redut bastant.
Que s molt important tamb poder tirar endavant el que
sn campanyes preventives. s fonamental. Jo no s si els
diners han deixir de lestat o poden eixir tamb daqu de
la comunitat autnoma. Que s molt important tamb, per
exemple, el que sestudie, el que saporten recursos per a
leducaci en igualtat. Tot aix s el que nosaltres demanem.
Jo no s si aix s nicament i exclusivament potestat de
lestat o no. Nosaltres el que demanem s que en eixes coses
sha de continuar actuant.
Mire, en el tema de violncia de gnere, si vas dedicant
pocs recursos, la conseqncia al final del cam s ms
violncia de gnere en el futur, segur. Per moltes coses.
Perqu la mancana de recursos, entre altres qestions,
afecta sobretot la conscienciaci deste problema i acaba
suposant una major passivitat i una major distncia de la
societat en el conjunt. I aix s el que nosaltres no voldrem
que poguera arribar a ocrrer.
Grcies.
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyor Garca.
Senyora Andrs. Un segon. Polse, per favor. Polse, per
favor.
Quan vullga.
La senyora Andrs Sanchis:
Estamos de acuerdo en que verdaderamente las polticas
de lucha contra la violencia de gnero tienen que tener
la dotacin presupuestaria necesaria. Pero eso ha sido
el Partido Popular durante estos aos, no ha dotado esas
partidas adecuadamente. Se ha evidenciado ya un cambio
con estos presupuestos aqu en La Generalitat, y yo creo que
puedo ser reconocido por todos.
Pero no obviemos lo que es competencia del estado, tiene
que estar sufragado con los fondos del estado, no podemos
renunciar a esas cantidades econmicas. Y por supuesto
que estamos de acuerdo con que se luche en contra de la
violencia de gnero desde todos los mbitos. Tambin con
programas dirigidos a garantizar la igualdad desde los ms
pequeos y desde la escuela.
Mire, en estos ltimos cuatro aos, el Partido Popular ha
reducido un 60% la dotacin presupuestaria que haba para el
programa de igualdad, dirigido precisamente a las escuelas.
Y por eso le digo: ahora somos ms. Afortunadamente, esa
mayora absoluta del Partido Popular ya no est, ni aqu ni
tampoco en Madrid. Entonces, es el momento de aunar esas
voluntades y de recuperar todo el tiempo que se ha perdido.
Y tambin reponer el dao causado.
Esta maana hemos escuchado a alguno de los
intervinientes aqu del Partido Popular, que nos llamaba
amas de casa. Empecemos por ah, por exigir que se nos
reconozca que ya no somos ni sumisas ni devotas con el
seor de la casa. Somos mujeres que tenemos las mismas

Pgina 1.002

garantas y las mismas oportunidades para poder realizarnos


personal y profesionalmente.
Y, desde luego, tenemos todo el derecho a poder vivir
libres, con una vida digna, y sin miedo. Y para eso, seor
Alberto Garca, siempre estaremos en el mismo lado.
Y espero que usted me entienda. Y no me gustara que
tuviramos que hacer de esta enmienda un debate poltico
ms all de aquello que todos sabemos que estamos de
acuerdo. Y es potenciar y sumar para conseguir que la lucha
contra la violencia de gnero sea de verdad una realidad y
consigamos acabar con esta lacra.
Gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Grcies, senyora Andrs.
Anem a continuar amb el segon bloc desmenes, que sn
presentades pel Grup Parlamentari Popular.
I per a fer el torn a favor, t la paraula lillustre diputat
senyor Jos Juan Zaplana, per un temps mxim de huit
minuts.
El senyor Zaplana Lpez:
Seora presidenta.
Seores diputados.
Podra empezar mi intervencin criticando los
presupuestos y diciendo que son unos presupuestos ficticis,
que ustedes a la hora de su confeccin han puesto los
ingresos que han querido para poder gastarse el dinero en
lo que han estimado oportuno y que con este sistema, donde
ingresos y gastos no se van a equiparar, van a hacer quebrar
la caja. Y cuando esto pase, entonces dirn aquello de que
Madrid, el PP o Espanya ens roba. Ya pasar.
Podra decirles que en la tramitacin de las enmiendas
en comisin, y hoy, se han quejado amargamente de
la infrafinanciacin que sufra nuestra comunidad, pero
que no han reivindicando ni un solo da hasta que han
llegado al gobierno. Pero yo ya aqu en esta tribuna les he
explicado quin aprob ese modelo. Ya les he explicado
que haba algunas personas que ese da apretaron el botn,
pero que ustedes, adems, a esas personas les han dado
responsabilidades de gobierno.
A veces, cuando ustedes reclaman financiacin, deberan
reclamarla mirando a su lado y no mirando a personas o
partidos polticos que nada tienen que ver con la situacin que
hemos heredado. Pero lo tienen fcil. En la prxima y cercana
remodelacin del Consell, ya saben, por lo menos una silla se
puede quedar vacante, para ese nuevo intercambio de cromos
que viene. Tampoco perderemos nada.
Podra tambin hablarles de las chapuzas en los copagos,
que se anuncian que van a desaparecer y que no lo hacen.
Lo que se iba a eliminar, que ustedes engaan y manipulan
a las personas ms vulnerables y que luego transforman
con un fraude de ley de libro en subvenciones de muy
difcil aplicacin y que van a perjudicar a las personas ms
desfavorecidas.
Tambin de la falta de transparencia en el modo de
concesin de ms de treinta y nueve millones de euros
en ayudas que les propusimos por transparencia que lo
especificaran, pero que ustedes no han querido corregir y
que han dejado en manos de la vicepresidenta, que es una
lstima que esta tarde no haya venido a escuchar el debate
de las enmiendas de su presupuesto. El reparto discrecional
no sujeto a la ley de la hacienda pblica valenciana, con
una amenaza encubierta de transformar unas ayudas para
la bsqueda de empleo en lo que ella quiere llamar derecho
subjetivo y que ya veremos cmo acaba. Seguramente con

Nmero 27

21.12.2015

retrasos o, lo que es peor, sin pagar por irregularidades de


tramitacin.
Pero mire, no hablar de eso, le voy a hablar del lenguaje.
Dicen ustedes que este nuevo gobierno ha llegado para
cambiar las cosas, pero mucho me temo que no han cambiado
ms que las palabras. Se enzarzan en cambiar las palabras
para hablar ya no de polticas sociales sino de polticas
inclusivas. Cambian discapacitados, dependientes y
mayores por diversidad funcional, escondiendo con ello
los verdaderos problemas, los que tienen las personas. Las
familias las esconden bajo el paraguas de los menores, como
si no existiera familiar en s mismos, como les explic a la
perfeccin la seora Garrigues en la comisin.
Se les llena a ustedes la boca criticando la gestin
anterior, pero saben que est muy cerca el da en el que
haya que empezar a hablar de la suya, de su nula gestin
y su incapacidad para tomar decisiones. Estn basando su
agenda poltica exclusivamente en criticar e intentar destruir
y dividir a la sociedad.
Pero yo hoy se lo voy a poner fcil, se lo voy a poner muy
fcil. Mire, hemos presentado enmiendas, un paquete de
enmiendas, todas estas, nada sospechosas de tener contenido
ideolgico. Estudio, proyeccin y construccin de quince
centros entre educacin especial, mayores o personas con
diversidad funcional lo digo as para que me entienda.
Muchos ya los pidieron ustedes el ao pasado, 22. Nosotros
15, ustedes 22. Ahora que gobiernan, ya para ustedes no es
prioritario.
Un plan de ayudas para sufragar los gastos de apoyo
a personas con diversidad funcional en el acceso a la
universidad, as como un catlogo de fomento de empleo
para estas personas. Unas lneas de ayudas a familias y
menores en situacin delicada. Planes de accesibilidad
y eliminacin de barreras. Lneas de apoyo a jvenes en
emancipacin, bsqueda de empleo, actividades de ocio y
bsqueda de sus centros de inters. Y no como han hecho
ustedes, eliminando 1.400.000 euros de acondicionamiento
de espacios y talleres en el centro 14 de Alicante, seora
Salvador.
Incremento de ayudas a ayuntamientos, que ustedes han
eliminado o disminuido en las lneas nominativas en ayudas
a personas que lo necesitan. Nuevos programas de atencin
a las familias, a todos los tipos de familias, a todos los tipos
de familias. Lneas de apoyo a asociaciones y familias
acogedoras, a las que ustedes han aumentado la deuda con
ellas desde que ustedes gobiernan. Apoyo a los centros
Infodona.
Lneas nominativas a Cruz Roja, Movimiento contra la
Intolerancia y Federacin de Entidades por el Desarrollo
para apoyar a los inmigrantes. Esos que ustedes se quieren
traer por intereses polticos, pero que eliminan las ayudas
a las entidades que llevan aos trabajando sobre esta
problemtica. Muchos aos y muy bien.
Convenios de intervencin sobre personas en riesgo o
situacin de exclusin, como el Casal de la Pau, Asociacin
Valenciana de la Caridad o Critas, que ustedes han
eliminado, menospreciando de esta manera el gran trabajo
que estas asociaciones y ONG estn desarrollando en nuestra
sociedad.
Y tambin una lnea a la Federacin de Enfermos de
Alzhimer. Mire, y les voy a contar un tema personal. Ya
que parece que ustedes, segn ustedes, nosotros vivimos
al margen de la problemtica de las personas. Se lo voy
a contar. Mire, mi abuela, la ltima que me queda, es una
gran dependiente con alzhimer en su expresin mxima.
Y les pido que reflexionen. Si han pasado en sus familias
situaciones como estas, si tienen amigos o familiares como
yo que hacen el increble trabajo de ser familias de acogida,

Pgina 1.003

si han podido compartir como algunos lo hemos hecho,


porque por suerte tenemos en nuestro entorno personas con
algn tipo de enfermedad mental, y ms si son nios, si creen
que hemos venido a estas Corts con el propsito de dejar el
mundo en mejores condiciones de como lo que encontramos,
no pueden decir ustedes no a estas enmiendas. Y menos
excusarse en que estn recogidas de otra forma o en otro
sitio. Sensibilidad social.
No pueden ustedes votar a favor de dar 360.000 euros
a una empresa arruinada por la mala gestin de un mal
presidente, que ya me da igual si era porque el quera o
porque deba por el cargo que tena, que me da igual si el
tena acciones o tiene acciones o las tienen sus amigos, me da
igual, que no pueden hacerlo. Venan ustedes aqu a rescatar
empresas o venan a rescatar personas? (Aplaudiments) O
mintieron una vez ms a todos?
Miren, empresas crnicas, 360.000 euros. Todos votaron
a favor. Enfermos del alzhimer, 300.000. Qu van a votar?
(Veus) Todos estos Una enmienda que hemos presentado,
300.000, seor Muoz. Todo esto no tiene ideologa, todo
esto mejora los colectivos de personas sobre las que se acta.
Miren, les voy a pedir una cosa desde el corazn y cercano
a las fechas navideas. Como mi compaera, la seora Daz,
les cont hace poco de una manera increble, no dejen que
la mancha naranja haga desaparecer el resto de los colores;
no dejen que desaparezca todo lo que no lleve naranja. Este
naranja que algunos intentan eliminarlos solo por no pensar
como ellos; que otros manipulndoles, hacindoles hacer el
mayor ridculo de la historia que se ha visto en estas Cortes,
eliminando y retirando enmiendas y propuestas a diestro y
siniestro solo para contentar a una persona, no a las personas;
y otros fagocitndolos y echndoles mucho amarillo a su
rojo puro, convirtindolos en un color en el que ya ni ustedes
mismos se reconocen.
Pero miren, yo hoy se lo voy a poner fcil, muy fcil. Mi
grupo no quiere ser un problema para que ustedes no puedan
votar a favor de estas enmiendas. Nos da igual la forma, solo
queremos que entre todos podamos ayudar al mayor nmero
de personas.
Miren, ahora a ustedes solo les queda un problema.
Si quieren ayudar a los dems, voten estas enmiendas. Si
solamente quieren ayudar a los suyos o a los que piensan
como ustedes, voten en contra. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, seor Zaplana.
Per a fer el torn en contra, t la paraula la illustre diputada
del Grup Parlamentari Comproms, senyora Mnica lvaro.
La senyora lvaro Cerezo:
Senyoria, podria comenar dient-li que mhaguera
agradat sentir la seua portaveu en la comissi de poltica
social, per mentiria perqu esperava que no la deixaren
parlar. Podria comenar dient-li el que li vaig dir ja en el seu
dia en la comissi, que el finanament no sols se demana
sin que se demana, se reclama, se lluita i se defn, cosa que
vosts no han fet en la vida i que ens tocar fer-ho un altre
cop a nosaltres.
Ara, ara s el moment de les persones, de defensar un
pressupost per a les persones i en les seues esmenes no est
reflectit, solament hi ha oportunisme. Aix de clar.
I podria seguir-li el rotllo i parlar de tot el que ha parlat
vost, de tot excepte de la secci de vicepresidncia i
poltiques inclusives, que s del que vost no parla. I no parla
tampoc de les seues esmenes. Per aix, bviament, tamb
mho esperava.

Nmero 27

21.12.2015

I mesperava que no parlara en les seues esmenes, perqu


demanen, per exemple, un collegi, la construcci dun
collegi. I que jo spiga la construcci del collegi, com vost
b sap i per aix les trenca, correspon a una altra conselleria,
concretament CIEGSA. Vol que parlem del que han fet
vosts en CIEGSA? Vol que parlem daix? No, veritat?, no.
Eixa no s la resposta. Maana, siempre maana.
El mateix ocorre amb aquelles esmenes on solliciten
beques per a estudis universitaris, que tampoc corresponen
a esta conselleria. O tamb en les que parlen de contractaci
de persones, que tamb correspon a una altra conselleria. De
veres que no podien fer-ho millor? De veres que havien de
presentar a? De veres esperava ms de vosts.
Tamb trobem tot un seguit desmenes en les quals
sesmenta lIvaj parlen vosts de coses que ja sestan fent
amb el pla Avalem joves, solament que amb 200 milions
deuros, un pressupost molt ambicis i tamb amb molts
criteris i amb molta amplitud de mires, cosa que vosts
no feien, perqu solament utilitzaven lIvaj com un lloc
de collocaci digital per a determinats crrecs del Partit
Popular.
Pel que fa, i com vost sap, al gruix de les seues esmenes
hem detectat que sinclouen en altres lnies pressupostries
on vosts han obviat, mimagine que ser per la novetat que
a vosts els suposa la direcci dinclusi social, una cosa
necessria per a nosaltres i (inintelligible) ... del que s el
canvi; un canvi que vosts no acaben dentendre, no acaben
dentendre el significat dinclusi, diversitat, pluralitat, tots
ells conceptes nous per al Partit Popular.
Aix passa en esmenes com la 214, que no retiren, la
215, la 216, on els textos proposats, literalment es recullen
en el punt 2 de la fitxa FP4 de la Direcci General dInclusi
Social. Ja estan, es recullen literalment. Qu estan demanant?
De fet, eixe error es repetix en successives ocasions, en
lnies dactuaci que ja apareixen en el pressupost. Solament
que, per exemple, on vost deia les famlies dacollida les
inclouen vosts en els collectius de diversitat. Perqu ja
sabem, i avui ens ho han tornat a deixar molt claret, que
el concepte de famlia per a vosts s nic i intocable,
mentre que en vicepresidncia aquestes esmenes lgicament
sinclouen i aquestes famlies lgicament sinclouen en
menors on shan de protegir.
s cert tamb que presenten alguns tipus desmenes,
vost mateixa les ha esmentat, molt ms lludores de cara als
municipis, bsicament de construcci de centres, de CEAM,
de centres de geritrics, etctera.
I, mire, tamb li ho vaig dir i veig que no la retiren, que
hagus sigut tot un honor haver acceptat lesmena 195, que
li torne a llegir textualment: Obertura de la residncia de
disminuts son les seues paraules, no les meues disminuts
fsics i psquics de Torrevieja. I tamb vost seguix sense
fer cas, li ho vaig dir en la comissi, que lobertura daquesta
residncia per a la diversitat funcional sarreplega en la lnia
T-6587. Mire-sho, si est ah.
Comentar-li tamb, com li vaig dir en el seu dia, que
sest elaborant un pla estratgic per a la modificaci de
serveis socials, en collaboraci amb lInstitut Cartogrfic
Valenci, que pretn fer una anlisi dels recursos necessaris
i dels disponibles, molts semblants als que vosts demanen
tamb en una esmena seua solament que ja sest fent i que
sespera que en breu comence a donar resultats.
Tamb resulta curis que tot el que vosts demanen
respecte a diversitat funcional siga laccessibilitat i la
creaci de platges accessibles, cosa que bviament tampoc
pertoca a la vicepresidncia, ni a la conselleria de poltiques
inclusives.
La veritat s que si eixe finanament que vosts no han
reclamat en la vida no haguera sigut tan ron, tan sagnant

Pgina 1.004

per al manteniment de les nostres costes, bviament podrem


haver pogut fer molt ms i tindre molt ms punts de platges
accessibles. Per ja li dic que tot depn deixe finanament
que vosts no demanen.
No obstant aix, jo imagine, i tamb li ho vaig dir en el
seu dia, que tot a ser per la falta dexperincia poltica
en loposici, perqu dexperincia parlamentria vosts en
tenen molta, ja que estan ac des que vam prendre la primera
comuni com b els agrada recordar-nos.
Ho tenim molt clar en este pressupost. Renda garantida,
dependncia, pobresa infantil, estan ac en este pressupost
i vost daix tampoc me parla. I, miren, els hem escoltat,
hem arribat a acords on han pogut. Per vosts el que
necessiten clarament i ja s un reset, saber on estan. I ja els
dic jo que aquest pressupost al que vosts li estan negant
el suport, aquest pressupost s el primer pressupost social
destes cambres i t una prioritat molt clara, les persones,
aquelles a les quals vosts deixaren de costat.
I tenen ra. Hi ha pressupostos que avui engreixen, este
engreixa, passem dels 837 milions del pressupost de 2015 als
978 milions en poltiques inclusives del pressupost actual.
Per tamb hem damainar molt, hem damainar el deute que
vosts a soletes ens han deixat.
I no voldria acabar sense parlar de lalzhimer, bviament,
per de lalzhimer que han patit vosts i que estan patint
vosts quan no els han ajudat en la vida, no han fet mai
res per lassociaci dalzhimer. s ms, els ficaren el
copagament, eixe s el seu major alzhimer.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:

Grcies, senyora lvaro.


Per a rplica, quan vulga vost senyor Zaplana.

El senyor Zaplana Lpez:


S, seora lvaro, se puede ser muchas cosas en la vida,
pero frvola, frvola no se puede ser, seora lvaro. Lo
que acaba de hacer usted con los enfermos de alzhimer
es pattico, pattico, seora lvaro. Sabe la partida
presupuestaria que destinaron los presupuestos del ao
pasado a la federacin de enfermos de alzhimer? Saben lo
que han destinado ustedes este ao? Seora lvaro, sabe
lo que pasa? Que usted no ha querido trabajar, estara en
campaa. Ha repetido exactamente la misma intervencin
con las mismas palabras, con las mismas gracias.
Y yo le dije que no he hecho la comunin en estas Cortes,
seora lvaro, llevo menos tiempo o el mismo que usted,
seora lvaro. Ha repetido usted la misma intervencin,
no ha cambiado ninguna coma. Y adems se le ha olvidado
lo de Benicssim que no lo ha dicho. Porque recuerdo
perfectamente la intervencin que usted hizo palabra por
palabra, palabra por palabra y ha cambiado dos cosas. Se
le ha olvidado Benicssim y no tiene usted ni idea que el
portavoz de poltica social de este grupo, a pesar de que
tengo una gran compaera que hace muy buen trabajo, soy
yo, seora lvaro. (Aplaudiments) Debera usted informarse
antes.
Seora lvaro, pero es que adems se lo puse como
ejemplo en la comisin y es que usted parece que es que o
no se lo ha preparado o no quiere escuchar o lo que hablaba
antes de los colores, de las marcas, de las siglas, de lo que
le pasa a ustedes, que no dialogan, que no escuchan, que lo
dicen pero no se lo creen.
Seora lvaro, centro de educacin especial Pla de
la Mesquita en Xtiva, centro de educacin especial.
Usted dice que estos centros de educacin especial van a

Nmero 27

21.12.2015

educacin, esto lo ha dicho usted, lo dijo en comisin. Mire,


centro de educacin especial Pla de la Mesquita Xtiva,
Comproms any 2015, enmienda firmada por la seora Oltra
y el seor Morera. Los mismos centros en las mismas partida
presupuestarias, seora lvaro. (Aplaudiments) Quin no
tiene ni idea? Quin no sabe hacer presupuestos? Quin
lleva aqu tanto tiempo haciendo trabajo?
Mire, seora lvaro, quiero bajar el tono y le voy a leer
mi carta a los Reyes Magos, quiero hacerlo as.
Queridos Reyes Magos, sabis que este ao me he
portado muy bien, creo que he sido un buen compaero, un
gran amigo y he intentado hacer feliz a todos los que me
rodean, pero no quiero pediros nada para m. Mis peticiones
van para otras personas.
Como sabis, desde hace unos meses tengo un nuevo
trabajo, creo que es un trabajo apasionante e increble que
comparto con muchas personas fantsticas, desde donde
como vosotros puedo intentar hacer felices a muchas
personas y ayudar a mejorar este mundo en el que vivimos.
Pero tengo un problema: no todos, ni todas los que estn
all conmigo son iguales. Algunos no creen en vosotros
seguramente porque dicen que son republicanos y esto de los
reyes, aunque sean magos, lo llevan muy mal.
Tienen un problema, odian a todos los que no son como
ellos, a los que no piensan como ellos. Pero no solo en el
debate sino tambin fuera de l, algo que me ha sorprendido
enormemente. Todas las ideas o cosas que se nos ocurren a
los dems no les gustan, pero no es porque sean buenas o
malas, qu va, son cuestiones puramente ideolgicas.
Os pido que les traigis para este ao que viene altitud
de miras, capacidad de escucha y de dilogo y ese punto de
comprensin para que entiendan que aquellas personas que
no piensan como ellas no son tus enemigas.
Pediros que les hagis darse cuenta que las enmiendas
que el PP hoy ha presentado a estos presupuestos son buenas
para las personas que viven en nuestra comunidad y, aunque
vayan a votar ahora en contra, que durante el ao se den
cuenta que son buenas ideas y que intenten aplicarlas.
Me gustara que comprendieran, y lo har en palabras
del indio Seattle, que la tierra no pertenece al hombre, es el
hombre el que pertenece a la tierra. Esto es lo que sabemos,
todas las cosas estn relacionadas, como la sangre que une a
la familia hay unin en todo.
Majestades, traerles la voluntad de trabajar en conjunto
por mejorar esta sociedad donde todos vivimos, que se den
cuenta que nosotros representamos a una gran mayora de
la ciudadana y acabo, seora presidenta y que deben
llevar a entenderse con nosotros por el bien comn, porque
todos nosotros, todos, representamos a los ciudadanos
independientemente de la forma de pensar.
Sin ms, espero y os pido que no sea muy complicado y
que podis traerlo.
Gracias. Atentamente. J..
Y termino con una postdata: Si tenas pensado traerle a
alguno de ellos o de ellas un montn de carbn, no lo hagis,
por favor, seguro que es que no sabe hacerlo mejor.
Gracias. (Aplaudiments)
La senyora vicepresidenta primera:
Gracias, seor Zaplana.

La senyora lvaro Cerezo:

Senyor Zaplana, jo no he vingut esta vesprada a que vost
me conte un conte. Jo estic farta dels seus contes i de les
seues mentides, perqu noms han fet aix des del moment
que han entrat avui en estes Corts, mentir, mentir i mentir.

Pgina 1.005

Senyories del Partit Popular, aterren, aterren ja duna


vegada. S que s molt dur el que els va passar ahir, per
aterren, senyories del Partit Popular. (Rialles) (Aplaudiments)
No sn vosts crebles, no sn vosts crebles. (Remors) Han
perdut 500.000 vots? (Remors)
Crec que entre tot el que vost avui ha contat, la veritat
s que en la seua rplica jo esperava que parlaren de les
persones, per veig que eixe tema vosts no volen tocar-lo.
Per, b, s cert que ha parlat o ha intentat parlar de
lnies nominatives o aix s el que he cregut comprendre,
lnies nominatives. S que s veritat, shan acabat les lnies
nominatives, perqu les que vosts ens deixaren eren
totalment digitals. Shan acabat perqu com en tot, com en
tot, vosts feren un abs de poder beneficiant a qui a vosts
els venia en gana.
I ja que parla vost de Creu Roja, jo li recordar qu
van fer vosts en Creu Roja. Vosts quan els llevaren la
teleassistncia no menejaren un dit. I all on Creu Roja
estava fent la teleassistncia, com en diputaci de Castell,
li la llevaren i li la donaren a una empresa privada.
(Aplaudiments i veus) Exactament feren aix, senyors i
senyories del Partit Popular.
Sobrin les portes, i sobrin a tots i a totes els qui treballen
per a millorar la societat. I podran participar tots i totes
les organitzacions que vullguen treballar. I estic segura,
estic completament segura, perqu els he vist treballar,
els he vist deixar-se la pell, que ni Creu roja ni Critas ni
Casa de la Caritat tindr ningun problema per a seguir sent
subvencionat. Per obrirem la porta i obrirem les finestres,
que feia falta.
I avui sume ja un altre..., doncs, un altre insult que vost
em dedica. Hui mha dit frvola, laltre diu fou prepotent.
Per hi ha un que, ja que el senyor president de la comissi
no em va donar temps ni em va donar allusions, doncs, hui
no voldria deixar-lo passar. Mire que ho haguera perdonat,
per..., per crec que no. Crec que on vost me va dir que era
una mala madre, i aix est gravat, ha vingut ac i mos
ha renyit la mala madre, s perqu vosts no feren mai res
per la conciliaci de la vida familiar i laboral. (Se sent una
veu que diu: Eso es mentira.) De fet, avui ni lhan tocada,
(se sent una altra veu que diu: Estaba yo.) no han fet res
per la conciliaci de la vida familiar i laboral. (Veus) s ms,
els recordem la seua gran proposta deste mat (un diputat,
amb el micrfon desconnectat, diu: Eso es mentira. Eso
es mentira.): Los cheques bebs para las amas de casa.
(Veus) Eixa s la seua gran proposta en conciliaci de vida
familiar i laboral.
I, senyor Zaplana, los reyes son los padres, lo siento
mucho. (Se sent una veu que diu: S senyora.. Rialles i
aplaudiments)
(Ocupa la presidncia el president, senyor Enric Morera i
Catal)
El senyor president:
Senyor Zaplana, per a qu demana vost la paraula? Per
allusions?
El senyor Zaplana Lpez:

La seora lvaro, segn el

El senyor president:

Val. T vost la paraula. (Veus)

Nmero 27

21.12.2015

El senyor Zaplana Lpez:


Mire, ser muy breve. No pongan el tiempo.
Seora lvaro, no es cierto y es mentira e interpretable lo
que usted ha dicho que yo le dije. (Protestes) Yo dije, textual,
textual, que usted haba intentado dar lecciones al Partido
Popular, como si de una mala maestra o una mala madre se
tratara; no que usted fuera una mala madre. No manipule,
que es usted una manipuladora. (Aplaudiments. Se sent una
veu que diu: Ahora ella le puede pedir)
El senyor president:

Per a la rplica a les allusions. (Veus)


Por alusiones de la alusin.

La senyora lvaro Cerezo:


No, ser molt breu.
Vost se pot remetre als vdeos, est tot gravat; i ah
anirem, no sapure.
Per ja avui ne sume un altre: frvola, prepotent, mala
madre i manipuladora. Eixe s el seu tarann.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies. (Veus)
No tiene rplica, per, com que ha fet una allusi...
Senyories, passem seguidament al debat de les esmenes
de la secci 06, hisenda i model econmic. (Veus)
Senyories... (Se sent una veu que diu: Qu ha pasado?)
Senyories, jo no he escoltat res, no he escoltat res en la
bancada. No... (Protestes) s que no, no, no, no ho s, no ho
s. Jo no he escoltat res. No estava en ls de la paraula. No
he escoltat res. (Veus)
Senyories, els indique que la votaci que havem anunciat
sobre les set i mitja tindr lloc, si va tot com ha danar,
sobre les set menys quart. Ho dic perqu avisen les seues
senyories. (Veus)
Per s que... (Protestes) B, doncs, aix no forma part
del debat. Jo no he escoltat res. No estava ning en ls de la
paraula. Jo no he escoltat res. (Protestes)
Senyories, mosatros estem moderant quan les seues
senyories estan en ls de la paraula. El que es puguen dir
entre la bancada, aix no ho hem escoltat. (Veus)
S, senyor Ferri?
El senyor Ferri Fayos:
Senyor president, des del meu esc sha escoltat,
perfectament, com el senyor Zaplana li ha dit a la portaveu
del meu grup, Mireia Moll: Mireia, ten cuidado.
Aleshores, demanem, des de... (Veus) Des del Grup
Parlamentari Comproms, demanem que el senyor Zaplana
explique qu vol dir i que retire les seues paraules.
Moltes grcies. (Aplaudiments)
El senyor president:
Senyor Zaplana, sens informa... Si vost vol fer ls per
a retirar o no...
El senyor Zaplana Lpez:
El seor Ferri tiene el odo muy fino cuando quiere. No
escuch sinvergenza el otro da a la seora Montn,

Pgina 1.006

cuando me lo deca a m; y hoy ha escuchado un comentario.


(Veus) No s.
El senyor president:
Est clar.
Senyories, deixem-ho... (Veus) No, no, no, no. Deixemho ac. Deixem-ho ac. (Veus) No, no. Deixem-ho ac. Anem
a continuar en el debat. Deixem-ho ac i anem a continuar en
el debat.
Debat de les esmenes a la secci 06, hisenda i model
econmic, i previsi pressupostria de les entitats adscrites
funcionalment a esta
El senyor president:
Senyories, anem a continuar en el debat de la secci sexta
dels pressupostos.
I, per al torn a favor de les esmenes presentades, t la
paraula el senyor Rubn Ibez.
El senyor Ibez Bordonau:
Gracias, presidente.
Seoras.
Buenas tardes.
Vicepresidenta.
Consellers.
Conseller de hacienda, le agradezco, de verdad, que haya
estado presente durante todo el debate, y se lo digo con toda la
sinceridad. Creo que ha dado muestras del inters que, por lo
menos, le han despertado estos debates. Y creo que le honra el
haber estado presente durante todo el da de hoy aqu.
Creo que llevamos muchas horas ya aqu encerrados. Y,
quiz, pues, ha empezado a irse un poco esto fuera de lo que
debera ser el debate habitual en esta cmara.
La defensa de esta seccin, las enmiendas que hemos
presentado Esta seccin, ms all del nombre que
tiene, dado que es la seccin de hacienda, es una seccin
prioritariamente tcnica, con unos recursos presupuestarios
muy limitados y que, fundamentalmente, estn destinados a
captulo I y captulo II. Y, por lo tanto, nuestras enmiendas
han tomado un cariz mucho ms tcnico o, de alguna forma,
lo que vienen a pretender es a facilitar, pues, la actividad
de los grupos a la hora de conseguir, pues, la mxima
informacin posible.
Es cierto que esta conselleria tiene competencias en
fondos europeos, en la intervencin general, en el patrimonio
de La Generalitat, en el IVF y en la financiacin.
Sobre la financiacin solo una cosa. Mire, a lo largo
de la maana nos podemos equivocar todos. Yo me he
equivocado tambin esta maana. Usted se ha equivocado
en una cuestin. Es decir, est repitiendo todo el santo da
lo mismo y se est equivocando. Si hay un partido que, de
verdad, ha estado reivindicando desde el primer da la falta
de financiacin, hemos sido nosotros. Porque, adems, la
hemos sufrido tambin como gobierno.
Yo lo que le he explicado, y creo que usted me va a
entender, es que, si en este presupuesto ustedes incluyen
1.325 millones de euros de la nueva financiacin que ustedes
esperan recibir, no pueden hablar de infrafinanciacin
en este presupuesto. No que la comunidad deje de estar
infrafinanciada, no. La comunidad ha estado infrafinanciada;
pero en este presupuesto, porque ustedes ponen los 1.325
millones que los han puesto porque han querido poner esos,

Nmero 27

21.12.2015

que podan haber puesto otra cifra, han dejado de decir que
estamos mal financiados. Simplemente le he dicho eso.
En este presupuesto ustedes ya acaban con la
infrafinanciacin. Por lo tanto, no lo repitan ms. La
comunidad ha estado infrafinanciada durante muchsimos
aos, muchsimos, desgraciadamente una parte
importantsima con los votos suyos, los de su gobierno, los
del Partido Socialista. Pero es lo de menos. Lo que quiero
que quede muy claro es que el Partido Popular siempre ha
reivindicado un cambio de financiacin, y todava hoy lo
sigue realizando.
Las enmiendas, como le he dicho, lo que pretenden
es, pues, facilitar, en algunos casos, la labor de los grupos
parlamentarios en aquellas cuestiones que creo que son
prioritarias para ejercer la labor de control al gobierno.
Mire, yo creo que este presupuesto, desde el punto de
vista del estado macroeconmico, adolece de una cuestin
que yo se la he reiterado en repetidas ocasiones. El cuadro
macro que ustedes presentan no tiene un objetivo de empleo.
Y eso, sinceramente, es achacable a ustedes. Ustedes
han obviado ese objetivo. Y una de nuestras enmiendas
va directamente relacionada a esto, a que ustedes, en la
elaboracin de presupuestos no solo nos hablen en el
cuadro macroeconmico de cul va a ser el crecimiento, que
tambin se marquen un objetivo de empleo, que este ao
ustedes lo han obviado.
Tambin, en otra de las lneas, lo que pretendemos es
intentar que ustedes aumenten la capacidad de captacin de
fondos europeos. En este presupuesto nosotros les hemos
dejado un buen legado, ciertamente. Ha aumentado un 40%
las dotaciones de los fondos europeos en este presupuesto.
Sin embargo, no es menos cierto que la ficha de indicadores
que ustedes presentan en este presupuesto, hombre!, no
le ponen mucha actividad a la captacin de nuevos fondos
europeos. Es ms, simplemente en el indicador de valor lo
que pretenden es realizar cinco participaciones en proyectos
europeos, solo cinco. Creo que deberan de ser ustedes un
poco ms ambiciosos en este sentido.
Por otro lado, consideramos que es necesario un apoyo
a la mejora de la situacin financiera a las entidades
locales, ms que nada porque ustedes estn haciendo una
transferencia de competencias impropia, importante, a las
entidades locales, y lo sabe. El informe de la abogaca sobre
este caso es clarsimo.
Pero, adems, ustedes han achacado al Grupo Ciudadanos
que ellos estaban eliminando, restando, mejor que
eliminando, una parte del fondo de cohesin territorial. Y
ustedes, en la misma seccin, han hecho lo mismo. Ustedes,
que han creado una dotacin para el fondo de cohesin
territorial, en una enmienda en la seccin anterior, lo que
han propiciado es eliminar una parte de esos fondos que lo
van a destinar a la Federacin Valenciana de Municipios y
Provincias, y que nos parece bien, y que nos parece bien,
pero que no lo quiten de ah. Lo podan haber quitado
de otros sitios. Pero ustedes han querido quitarlo de los
ayuntamientos, directamente, y esa es una de las cuestiones
en que nosotros no estbamos de acuerdo.
Y, por ltimo, aunque hay, son diecisis enmiendas,
pero quiero resaltar las ms importantes. Hay una
que ciertamente creo que ustedes deben de ser mucho
ms giles en la gestin, y es en la que va dirigida a
la demora de los plazos de pago. Ustedes heredaron
una administracin que pagaba a 38 das, en el mes de
junio. Ustedes, en noviembre, han marcado un nuevo
rcord, 87,5 das esto est publicado en la pgina de
la conselleria. Es decir, ustedes prcticamente estn
triplicando el plazo de das que heredaron. Y, por lo tanto,
nuestras enmiendas van dirigidas precisamente a eso, a

Pgina 1.007

que sean ms giles en la gestin diaria y paguen lo antes


posible.
Por ltimo, tambin creemos que es importante que, en la
elaboracin mensual que ustedes remiten del estado de los
presupuestos, no solo aparezcan las cuentas, sino tambin las
lneas. Hoy, con los CD que ustedes nos envan, es imposible
realizar la labor de oposicin sobre determinadas lneas en
concreto, porque no permite acceder a ese detalle. Lo que
estamos haciendo es que ustedes permitan que podamos
acceder al detalle exacto, como si se tratara del presupuesto;
que veamos las cuentas, pero que tambin veamos las
subcuentas y que veamos lnea por lnea. Y eso, hoy, con el
estado de ejecucin de presupuestos que ustedes presentan,
es imposible.
En definitiva, habr visto que he obviado crticas a la
mayor. Lo nico que hemos intentado ha sido presentar
unas enmiendas para mejorar la funcin que los grupos de
la oposicin, y tambin los que apoyan al gobierno, puedan
tener a la hora de controlar las cuentas y el presupuesto.
Y tambin aquellas que van destinadas a acelerar plazos
de pago. Y, desde luego, a intentar captar muchos ms
fondos europeos; consideramos que el objetivo de cinco,
que ustedes ese han marcado en el indicador, es un objetivo
excesivamente corto y muy vago.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:
Moltes grcies, senyor Ibez.
Per al torn en contra, senyor Jos Muoz, del Grup
Socialista, prendr la paraula per un temps mxim de huit
minuts.
El senyor Muoz Lladr:
Grcies, president.
Bueno, yo la verdad es que no quera volver a hablar sobre
el tema de la infrafinanciacin. Pero, como es una cuestin
tan recurrente, creo que s que hay, por lo menos, explicar
un poco los hitos de lo que fue ocurriendo con este modelo
de financiacin que actualmente tenemos y que, por activa y
por pasiva, el Partido Popular se encarga de culpabilizar al
gobierno de Zapatero de la infrafinanciacin que padecemos
los valencianos y valencianas.
Por no ser demasiado extenso, todos ya lo conocemos
pero es un modelo que se pacta entre Aznar y Zaplana,
cuando Zaplana era president de La Generalitat y que,
de hecho el propio Zaplana lo califica como el modelo
definitivo porque era un modelo tan positivo que era
inmejorable y que, por tanto, en ningn momento se podra
mejorar. Con lo cual, era el modelo definitivo que ya vemos
pues cmo nos ha ido.
Zapatero lo reforma, y cuando lo reforma el presidente
Zapatero la consecuencia, aun siendo insuficiente, es que
percibimos desde ese momento seis euros ms por cada
valenciano, en la prctica pues 3.000 millones de euros.
Y ahora viene lo suyo, aqu es donde viene toda la Al
final, es que es hipocresa porque es manipular otra vez los
datos, la informacin para intentar llegar a la contestacin
que usted quiere.
Cuando se hace esta reforma el Partido Popular se
abstiene, y aqu se les llena la boca defendiendo que esto
fue por una cuestin porque pensaban que estbamos
infrafinanciados, pero no era para nada as.
Cuando el Partido Popular decide abstenerse de la
votacin de la reforma de la financiacin lo hace porque
ellos no estn de acuerdo con que no se introduzca un criterio
de la dispersin poblacional. Esto, para que nos entendamos,

Nmero 27

21.12.2015

pues que a Castilla y Len esa dispersin poblacional lo


que tiene que hacer es favorecerle porque les va a dar ms
recursos; pero en el caso de la Comunidad Valenciana hay una
dispersin poblacional muy baja, con lo cual esto no es as.
Por tanto y para entendernos todos, cuando se hace la
reforma del modelo de financiacin ustedes lo votan, bueno, no
lo votan en contra, se abstienen por un inters que va justamente
en contra de los intereses de los valencianos. Con cual, no s de
qu se vanaglorian y qu dicen con la boca as, bien ancha, que
ustedes defienden a los valencianos, es que cuando se abstienen
por algo es precisamente para perjudicarnos a nosotros, es que
es una cosa bastante curiosa, no?
Pero, bueno, aun as, ustedes obvian que la LOFCA en
el ao 2014 obliga por ley a que se reforme el sistema de
financiacin. Y lo vuelven a obviar, tenan una mayora
absolutsima en Madrid, tenan el gobierno de prcticamente
todas las comunidades autnomas, y adems la ley les
obligaba a modificarlo y no lo hicieron.
Con lo cual, una vez ms, no nos den lecciones respecto
al modelo de financiacin. Si no tenemos una mejor
financiacin los valencianos es por culpa del Partido Popular
que ha tenido la posibilidad de modificarlo y que aqu firma
acuerdos que califica de histricos y, luego, cuando
cruzan la meseta se les olvida que no tienen nicamente
que defender a Mariano Rajoy sino, fundamentalmente,
tienen que defender los intereses de los valencianos y las
valencianas. Pero, bueno, eso va as.
Usted hablaba de enmiendas y yo, la verdad, es que me
quera centrar en ellas pero s que, previamente, ya que
esto del modelo de financiacin es tan recurrente (rient)
pues lo tena que decir. Pero usted hablaba del retraso de
los pagos, una enmienda que quera incluir ese objetivo.
Hombre!, es un poco curioso que precisamente el Partido
Popular que se ha retrasado en el pago de una manera creo
bastante perjudicial para los intereses de los valencianos,
porque yo me preguntara: cuando empez la crisis, por
retrasos e impagos de la administracin pblica, cuntas
empresas valencianas habrn tenido que cerrar? Pues esa
era su gestin. Y, bueno, pues ahora ustedes nos exigen
que paguemos prcticamente al da, y a m me parece bien
pero, bueno, que precisamente venga de ustedes pues da que
pensar.
Y aqu es donde venimos, sabemos todos que el FLA lleg
la semana pasada si no me equivoco. Qu casualidad,
tambin, que el FLA llegue justo la semana antes de las
elecciones! Pero, bueno, esto de que Montoro utiliza el FLA
para los intereses electoralistas y partidistas yo creo que ya
lo conocemos bastante.
Pero ha llegado el FLA que, por cierto, para ustedes es
el mejor invento del mundo, es un sistema de financiacin
en el que obvian que hay intereses y que se deben pagar
comisiones pero, bueno, para ustedes es el mejor sistema de
financiacin, pero llega el FLA y ahora se han puesto al da
los pagos con los proveedores. Y ahora est ocurriendo una
cosa que no haba ocurrido en los veinte aos del Partido
Popular, que es que los proveedores y los acreedores de la
Generalitat valenciana estn cobrando prcticamente al da,
se est reduciendo el perodo medio de pago una autntica
barbaridad, no hay demoras en el pago.
Y eso yo creo que es una cuestin muy positiva, que
lo queris introducir como enmiendas, pues, bueno, pero
nosotros lo que creemos es que hay que hacerlo no solo
decirlo. Y este gobierno est cumpliendo.
Ustedes hablan de fondos europeos. Hombre!, a
m me parece fundamental, y a este gobierno le parece
fundamental que recibamos fondos europeos. Pero fjense!
que esta maana estaban hablando de eliminar la oficina de
representacin de la Comunidad Valenciana en Bruselas, y

Pgina 1.008

lo hablbamos tambin con la Unin Europea, y es que la


Comunidad Valenciana tiene un gran problema heredado de
ustedes, que es la reputacin que tenemos, es que somos la
nica administracin autonmica que ha sido condenada por
la Unin Europea por manipular el dficit, y es que ha sido
por culpa de ustedes.
Con lo cual, la recepcin de fondos europeos por
supuesto!, pero los fondos europeos hay que saber pedirlos,
hay que ejecutarlos bien y, luego, hay que saber justificarlos
y no manipular el dficit ni manipular la ejecucin de los
fondos europeos porque luego pasa lo que pasa, que no
recibimos.
Luego, hablaba del fondo de cohesin trritorial y la
Federacin Valenciana de Municipios y Provincias, y aqu
antes creo que lo hemos comentado tambin, creo que con el
seor Bellver la sensacin que yo tengo con ustedes es que
si ustedes controlan el reparto de la tarta est muy bien, pero
si no lo controlan ya no les gusta.
Y por qu digo esto? Porque al final el dinero para
municipios se mantiene igual, pero a ustedes no les gusta que
vaya a la Federacin Valenciana de Municipios y Provincias
porque ya no la controlan ustedes, porque no la controlan
ustedes. Mientras la controlaban ustedes, porque como tienen
esa manera de entender lo pblico de una manera privada,
ah les pareca muy bien; ahora que ya no lo controlan pues
ya no les parece tan bien que la Federacin Valenciana de
Municipios y Provincias reciban subvenciones para poder
trabajar por el municipalismo y por la administracin local.
Usted presentaba una enmienda que creo sta es la mejor
de todas, que es incluir cmo lo ponen?, incluir como
(soroll de papers) problema bsico el descontrol en la caja
fija, lo metan como enmienda, afegir en problemtica falta
de transparncia quant a la caixa fixa. S, fjense!, el Partido
Popular es el que quiere poner como problemtica el descontrol
en la caja fija, la falta de transparencia de la caja fija.
Hombre!, es que el descontrol que haba en la caja fija
durante su gobierno pues, hombre!, no lo digo yo, est
saliendo todos los das en los medios de comunicacin;
ustedes pagaban publicidad institucional con caja fija,
pagaban zapatos, pagaban trajes, pagaban absolutamente
de todo. Es que, claro, era un descontrol y era una autntica
vergenza.
Yo no lo metera como un objetivo problemtico, sino que
lo que creo es que vosotros, ustedes tendran que hacer una
enmienda a su propia gestin respecto a esto. Y es sonrojante
que sea precisamente el Partido Popular el que quiere crear
un problema en la caja fija cuando hemos visto cmo ha sido
gestionada.
En cualquier caso, creo que ms o menos no me he
dejado ninguna enmienda pero, una vez ms, creo que lo
hemos hablado con anterioridad el objetivo de este grupo
parlamentario, de este proceso de elaboracin del presupuesto
y de las enmiendas parciales ha sido, precisamente, intentar
ampliar al mximo el consenso y los espacios comunes para
llegar a un dilogo, lo hemos hecho en muchas enmiendas
pero, evidentemente, en otras no. Cuando esas enmiendas no
las aceptamos, a diferencia de lo que hacan ustedes cuando
gobernaban, lo explicamos, explicamos el sentido del voto,
explicamos por qu no se aceptan y, evidentemente, tienen
que ver con cuestiones polticas y no de poltica de tierra
quemada como antes me refera.
En cualquier caso, esta es la explicacin de por qu
se rechazan las enmiendas del Partido Popular y, bueno,
estamos abiertos para seguir hablando.
Es cierto que la conselleria de hacienda, aunque tenga
nombre, este presupuesto en hacienda, aunque tenga un
nombre que parece que sea mucho ms, generalmente casi
todas las enmiendas suelen ser bastante tcnicas; de hecho,

Nmero 27

21.12.2015

en comisin las pasamos directamente a votacin. Aunque


yo creo que, como ejemplo de transparencia, pluralidad y
democracia es bueno que todas las secciones se debatan,
se disputen y se argumenten, a diferencia de lo que pasaba
anteriormente cuando por lo que me cuentan compaeros
y compaeras ustedes pasaban muchos temas a votacin
directamente olvidndose del debate.
Gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Muoz.


Per a rpliques, senyor Rubn Ibez.

El senyor Ibez Bordonau:


Muchas gracias, presidente.
Seor Muoz, lase los diarios de sesiones (rient), es que
lo tiene muy fcil, es que me parece hasta vergonzoso que le
tenga que decir yo esto. Lase usted los diarios de sesiones
y se dar cuenta cmo eso no es as y cmo mi grupo ha
defendido en pleno todas las secciones, todas!, todas!
Mire, lo que no hemos hecho es lo que hicieron el ao
pasado algunos grupos que cuando las cuentas pareca que
no les gustaban se levantaron y se fueron de la comisin, y
no las defendieron, se fueron y no las defendieron. Entonces
dijeron que era porque era todo muy legal y que la justicia
hablara; despus la justicia habl y no les dio la razn, ellos
ya no volvieron a la comisin.
Pero, bueno, simplemente se lo digo como una ancdota
para que lea los diarios de sesiones y se d cuenta cmo
en pleno este grupo ha defendido siempre todas! las
enmiendas, todas!, absolutamente todas las enmiendas.
Hablaba usted otra vez del modelo de financiacin.
Mire, yo no voy a ser la persona que diga que el modelo de
financiacin que actualmente tenemos es el que por fin iba a
hacer justicia con los valencianos. Eso lo dijo la portavoz del
Grupo Socialista en estas Cortes. As calificaba el modelo
de financiacin. Vaya si acert! Que era el que iba a hacer
justicia con los valencianos. Pues, mire, no acert ni una.
Y usted dice que en el modelo de financiacin nosotros
nos abstuvimos. Efectivamente, y nos abstuvimos porque no
creamos en ese modelo, y no por lo que dijo.
Tambin le aconsejo que se lea profundamente el Diario
de Sesiones del Congreso de los Diputados sobre este debate,
es muy elocuente.
Mire, en este modelo de financiacin ustedes pretendan
inyectar 10 millones de euros a las comunidades autnomas;
por otro lado, le restaban 11 millones de euros en lo que
eran las transferencias; y, por otro lado, le pedan 8 ms por
excesos de entrega a cuenta. Le daban 10 para pedirles 19.
Ese era el modelo de financiacin que ustedes aprobaron.
Y me ha empezado a hablar de una serie de cuestiones
sobre cajas fijas y tal, mire, hablamos de futuro; yo presento
una enmienda, si usted quiere, para que al final haya
transparencia en la caja fija. Hombre!, porque a nosotros
nos gustara saber quin se ha gastado 28 euros en el Ritz
de su gobierno actual y quin ha pagado un balneario en
la ciudad de Valencia de su gobierno actual. Es que eso
aparece en la caja fija. (Veus) S, en el Ritz. Es sorprendente,
verdad?, seor Mata, que un gobierno progresista y al lado
de las personas se vaya al Ritz y pase una factura. (Veus) S,
s, s, parece ms un gesto vago, verdad? Pero es que eso ha
pasado con este gobierno.
Y, claro, como la transparencia no es an lo suficientemente
clara, todava no sabemos la persona, pero queremos saber
quin ha sido, queremos saber quin de su gobierno, por

Pgina 1.009

supuesto, se gast en el Ritz y quin ha ido a un balneario de


la ciudad de Valencia, entre otras muchas cosas.
Por lo tanto, como en eso estamos de acuerdo estoy
absolutamente seguro de que ustedes van a votar a favor esta
enmienda.
Y, mire, le voy a decir una cosa, el ao pasado, usted
que dice, no, es que el perodo de pago, es que el FLA ha
venido ahora, el ao pasado vino a final de ao si mal no
recuerdo, el 26 de diciembre.
Pero lo que no me va a negar, aunque lo ha intentado,
es que ustedes hoy pagan a 87,5 das y cuando llegaron al
gobierno la administracin pagaba a 38 das. Y repito eso
no lo digo yo, lo dice la pgina web y los informes de la
conselleria de hacienda.
Por lo tanto, yo creo que vamos a estar en muchsimas
de las enmiendas que hemos presentado y que ustedes van a
dar luz y transparencia a aquello que parece que empiezan a
obviar.
Muchas gracias. (Aplaudiments)
El senyor president:

Moltes grcies, senyor Ibez.


Senyor Muoz, pot fer s de la rplica.

El senyor Muoz Lladr:


Bueno, por partes.
Respecto ya para cerrar el tema de la infrafinanciacin,
que es hasta un poco cargante pero necesaria en cualquier
caso, lo hablbamos esta maana pero se han presupuestado
1.325 millones de euros de ingresos derivados del cambio de
modelo de financiacin.
Pero, realmente, lo que habra que ver, y eso lo dice la
Airef que es bastante, no es sospechosa de ser partidista,
lo que nos dice es que para equiparnos a lo que es el gasto
medio que tiene cualquier otra Comunidad Valenciana no
tendramos que estar en 1.325 millones de euros sino que
tendramos que estar en 4.100 millones de euros de mejora
de la financiacin.
Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta y, evidentemente,
este gobierno est trabajando con un presupuesto realista en
el que los ingresos en ningn caso se puede decir que sean
ficticios.
Y usted se vanagloriaba de que la justicia les dijo que las
cuentas estaban bien hechas cuando se decidi recurrir las
cuentas pblicas por creer que haba ingresos ficticios, y la
justicia no dijo eso. Y, una vez ms, usted intenta confundir
al personal y no lo podr hacer.
La justicia declar que las cuentas pblicas de la
Comunidad Valenciana, el presupuesto para el ejercicio
2015, estaban mal hechas, eran incorrectas; ahora bien, que
no se podan derivar responsabilidades penales, no se podan
derivar responsabilidades penales por esas cuentas que
recogan ingresos ficticios. Eso es lo que dice.
Por favor, seamos rigurosos y seamos serios cuando
expliquemos las cosas porque intentamos confundir al
personal y, luego, nos sonrojan.
Usted me deca que hablemos de futuro y no de pasado.
Eso es lo que ustedes quieren, que no hablemos tampoco de
pasado. Y la verdad es que yo creo que toda esta cmara est
feliz de poder hablar de la caja fija, incluso yo me atrevera
a hacer una propuesta, por qu no creamos una comisin de
investigacin para ver qu ha pasado con la caja fija durante
los ltimos veinte aos de gobierno del PP? (Aplaudiments)
Ustedes estarn de acuerdo con eso, no?, estn de acuerdo,
claro!, estn de acuerdo, estn de acuerdo. (Aplaudiments)

Nmero 27

21.12.2015

No sabemos qu ha pasado con esos 28 euros del Ritz


pero, fjense!, fjense!, fjense lo que s sabemos! Sabemos
que una consellera suya, una consellera suya porque
sali publicado lo que haca era que el dinero que daba en
donativos para la Cruz Roja esto es fuerte, eh?, el dinero
que daba en donativos para la Cruz Roja lo cargaba a gastos
de caja fija. Se puede ser ms miserable? Se puede ser ms
miserable? (Aplaudiments)
Eso s que lo sabemos!, no nos hace falta saber lo del
Ritz, aunque tambin lo sabremos, pero lo que s sabemos
seguro es lo que hacan ustedes con la caja fija. Y ahora, por
fin!, sabemos qu ocurre.
Pero se olvidan, tambin, de las dificultades y obstculos
que ustedes, ahora, adalides de la transparencia, ponan a los
dems grupos; porque los gastos de caja fija, hemos tenido
que acudir al Tribunal Supremo para poder saberlo porque
ustedes reiteradamente se oponan bajo el rgimen de la
opacidad, bajo el teln de acero informativo que impusieron
en la Comunidad Valenciana durante los ltimos veinte
aos porque no queran que conociramos las vergenzas y,
muchas veces, esas cosas miserables que con la caja fija se
han hecho aqu, en la Comunidad Valenciana.
Y por eso, sin problemas, aqu, este nuevo Consell, esta
cmara que debate, que habla, que dialoga, que quiere abrir
las ventanas, que quiere saber qu ha pasado, oigan!, por
qu no lo hacemos de verdad?, una comisin de la verdad,
una comisin de investigacin para saber qu ha ocurrido
aqu durante los ltimos veinte aos. (Veus)
Por supuesto!, por supuesto!, los valencianos y
valencianas se lo merecen y este grupo parlamentario y este
Consell estar de acuerdo. (Aplaudiments) Ahora falta que
contesten ustedes.
Menos enmiendas y objetivos y ms saber la realidad.
Busqumosla!, que todos queremos saber la verdad de lo
que ha pasado durante los ltimos veinte aos de gobierno
nefasto, corrupto del Partido Popular.
Gracias. (Aplaudiments) (Se sent una veu que diu:
Bravo!)
El senyor president:
Molt b, senyories.
Doncs, hem finalitzat el debat i, si sembla oport,
passarem a les votacions.
Molt b. Anem a votar.
Votaci de la secci cinquena, Presidncia de La
Generalitat, i passem al primer bloc desmenes del Grup
Parlamentari Popular.
Anem a votar les esmenes de la 80 a la 84, 86, 89, de la
93 a la 96, 98, de la 101 a 103, de la 105 a la 115, de la 119 a
123 i 153.
Senyories, comena la votaci. Senyories, les esmenes
sn rebutjades amb 52 vots en contra, 29 vots a favor.
Queden rebutjades. I 12 abstencions.
Senyories, passem a la votaci de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular 91, 92, 97, 137, 138, 143, 148, 150 i
151. Senyories, comena la votaci. Senyories, les esmenes
sn rebutjades amb 52 vots en contra, 41 vots a favor.
Queden rebutjades.
Passem a votaci la resta desmenes del Grup Parlamentari
Popular. Senyories, comena la votaci. Senyories, les
esmenes sn rebutjades amb 64 vots en contra, 29 vots a
favor, 0 abstencions.
Passem, seguidament, al segon bloc desmenes que sn
les del Grup Parlamentari Ciudadanos. Passem a votaci les
esmenes 59 i 64. Senyories, comena la votaci. Senyories,
els esmenes sn rebutjades amb 52 vots en contra, 12 a favor
i 29 abstencions.

Pgina 1.010

Senyories, passem a votaci les esmenes del Grup


Ciudadanos 60 i 65. Senyories, comena la votaci.
Senyories, les esmenes sn rebutjades amb 79 vots en contra,
12 s. Queden rebutjades.
Senyories, passem a votaci les esmenes del Grup
Ciudadanos 61, 62, 63, 79 i 132 a 136. Senyories, comena
votaci. Senyories, les esmenes sn rebutjades amb 52 vots
en contra, 41 vots a favor. Queden rebutjades.
Passem a votar, seguidament, la secci nmero 5 de
Presidncia, la secci sencera. Senyories, comena la
votaci. Senyories, saprova la secci amb 51 vots a favor,
41 en contra. Queda aprovada.
Senyories, passem a la votaci dels organismes i entitats
dependents de Presidncia del Consell.
Agncia Valenciana de Turisme. Comena la votaci.
Senyories, saprova el pressupost desta agncia amb 52 vots
a favor, 41 en contra.
Passem, seguidament, a la votaci de la Ciutat de les Arts
i de les Cincies. Senyories, comena la votaci. Senyories,
queda aprovat el pressupost amb 51 a favor, 41 en contra i 1 nul.
Senyories, passem, seguidament, a la votaci de la
Fundaci de la Comunitat Valenciana Regi Europea.
Senyories, comena la votaci. Senyories, queda aprovat el
pressupost amb 52 vots a favor, 40 en contra.
Senyories, passem, seguidament, a la votaci del
pressupost de laeroport de Castell, SL. (Remors) Senyories,
comena la votaci. Senyories, saprova amb 52 vots a favor,
12 no, i 29 abstencions. (Aplaudiments) (Se sent una veu que
diu: Ol! Ah te quiero ver.) Queda aprovada la secci
cinquena del pressupost.
Senyories, passem a la secci 16, vicepresidncia, igualtat
i poltiques inclusives.
Passem a votaci del bloc demenes del Grup Parlamentari
Popular, totes les esmenes. Senyories, comena la votaci.
Senyories, queden rebutjades les esmenes amb 52 vots en
contra, 40 favorables. Queda rebutjada.
Passem, seguidament, al bloc desmenes del Grup
Parlamentari Ciudadanos i votem, en primer lloc, les esmenes
164 i 188. Senyories, comena la votaci. Senyories, queden
rebutjades les esmenes amb 52 vots en contra, 41 vots a
favor. Queden rebutjades.
I passem, seguidament, a la votaci de lesmena 185.
Senyories, comena la votaci. Senyories, queda rebutjada
lesmena amb 51 vots en contra, 12 favorables i 29
abstencions.
Passem, seguidament, a la votaci de tota la secci,
i comencem amb la secci nmero 16, vicepresidncia,
igualtat i poltiques inclusives. Senyories, comena la
votaci. Senyories, queda aprovada la secci amb 52 vots
favorables, 41 vots en contra.
Senyories, seguidament, dins dels organismes dependents
de vicepresidncia, anem a passar a la votaci de lInstitut
Valenci de la Joventut. Comena la votaci. Senyories,
queda aprovat el pressupost amb 53 vots favorables, 40 en
contra. Queda aprovat.
Passem, seguidament, a la votaci de lInstitut Valenci
dAcci Social, IVAC. Senyories, comena la votaci.
Senyories, queda aprovat el pressupost amb 52 vots
favorables, 41 vots en contra.
Senyories, passem, seguidament, ja a les ltimes
votacions que han de vore amb la secci sisena, dhisenda i
model econmic.
En primer lloc, anem a votar el bloc desmenes del Grup
Parlamentari Popular, que sn totes les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular. Per tant, comena
la votaci. Queden rebutjades les esmenes amb 52 vots
contraris, 29 vots favorables, s, i 11 abstencions. I passem a
votar les seccions.

Nmero 27

21.12.2015

Secci nmero 6, hisenda i model econmic. Senyories,


comena la votaci. Senyories, queda aprovada la secci
amb 53 vots a favor, 40 en contra.
Ara, anem a passar les quatre ltimes votacions que sn
els organismes i entitats dependents de la conselleria.
En primer lloc, lInstitut Valenci de Finances. Comena
la votaci. Senyories, quedat aprovat el pressupost amb 52
vots favorables, 41 en contra.
Passem, seguidament, a la votaci de lInstitut Valenci
dAdministraci Tributria, IVAT. Comena la votaci.
Senyories, queda aprovat el pressupost amb 52 vots
favorables, 41 en contra.
Passem, seguidament, a la votaci del pressupost de la
Societat Projectes Temtics, Comunitat Valenciana, SA.
Senyories, comena la votaci. Senyories, queda aprovat el
pressupost amb 52 vots favorables, 41 contraris.
I, ja, finalment, passem a votaci el pressupost de la
Ciutat de la Llum, SAU. Senyories, comena la votaci.
Societat annima unipersonal?, dic jo. Senyories, queda
aprovat el pressupost amb 52 vots a favor, 41 en contra.
Vullc agrair a tots els diputats lagilitat en la votaci i,
especialment, a la diputada Sandra Martn, que no ha pogut
exercir el vot telemticament, per hem comptabilitzat els
seus vots.
Senyories, el ple reprendr els seus treballs dem, a les
deu del mat, i es preveu que les votacions tindran lloc a
partir de les 14:00 hores, no ms prompte de les 14:00 hores.
I intentarem incloure la majoria de punts, per ja tenen
vosts el gui de lordre dintervenci, per intentarem..., les
votacions no seran abans de les 14:00 hores.
Senyories, es suspn la sessi. (El senyor president
colpeja amb la maceta)
(Se suspn la sessi a les 18 hores i 57 minuts)
Dacord amb larticle 18.2 del Reglament de les Corts,
sindiquen les senyories assistents a la sessi:
Alcn Soler, Eva
Almera Serrano, Jos Francisco
lvaro Cerezo, Mnica
Andrs Sanchis, Concha
Argeso Torres, Emilio
Arqus Corts, Vicent
Bachero Traver, Beln
Barcel Chico, Ana
Bellver Casaa, Jorge
Bernal Talavera, Mara
Bertomeu Valls, Antoni
Betoret Coll, Vicente
Boix Pastor, Alfred
Bonig Trigueros, Isabel
Briet Segu, Rafael Francisco
Caballero Hueso, Mercedes
Caballero Montas, Juan Carlos
Cabedo Laborda, Cristina
Campello Moreno, Marian
Calpe Saera, Jos Ramn
Casanova Claramonte, Vicente
Castell Sez, Alfredo
Catal Verdet, Mara Jos
Cerdn Pastor, David
Ciscar Bolufer, Jos
Climent Gonzlez, Rafael
Crdoba Cortijo, Juan Gins
De Miguel Martnez, David
Daz Gonzlez, Elisa
Domnguez Prez, Miquel

Pgina 1.011

Escrig Monz, Mara Sabina


Esta Garca, Antonio
Ferrer Matvieychuc, Graciela Noem
Ferrer San Segundo, Mara Jos
Ferri Fayos, Fran
Font de Mora Turn, Alejandro
Galln Peris, Marta
Garca Gonzlez, Rosa Mara
Garca Jimnez, Mara Jos
Garca Latorre, Francisco Javier
Garca Muoz, Teresa
Garca Salvador, Alberto
Garcia i Toms, Vctor
Garrigues Francs, Mara Blanca
Gasc Enrquez, Beatriz
Gasc Verdier, Beatriz
Geffner Sclarsky, Daniel
Gonzlez Delgado, Fernando
Ibez Bordonau, Rubn
Jimnez Domnech, Csar
Juan i Huguet, Jordi
Marcos Puig, Vernica
Mar Malonda, Alexis Frederic
Martn Prez, Sandra
Martnez Ramrez, Carmen
Marz Ibez, Vicent
Mata Gmez, Manuel
Meco Tbar, Fabiola
Mnguez Corral, Sandra
Moll Herrera, Mireia
Montiel Mrquez, Antonio
Morera i Catal, Enric
Mulet Tal, Miguel ngel
Muoz Lladr, Jos
Mustaf vila, Rosa de Falastn
Nadal Sendra, Jos Ramn
Navarro Caballero, Juan de Dios
Navarro Casillas, Isaura
Oltra Jarque, Mnica
Ortega Requena, Maria Josep
Ortiz Vilella, Eva
Pallars Piquer, Marc
Parra Almiana, Mara Teresa
Pastor Llorens, Fernando
Peremarch Palomares, Covadonga
Prez Fenoll, Manuel
Peris Cervera, Rosa
Pineda Cuenca, Manuel
Ponce Guardiola, Juan
Puig i Ferrer, Ximo
Punset Bannel, Carolina
Quionero Hernndez, Llum
Rodrguez Armigen, Cristina
Salas Maldonado, Jos
Salvador Rubert, Mara Jos
Snchez Zamora, Mara del Carmen
Santamara Ruiz, Luis
Serna Serrano, Toi
Soler Beneyto, Vctor
Subas Ruiz de Villa, Juan Ignacio
Subiela Chico, Antonio
Tirado Museros, Clara
Tormo Moratalla, Emigdio
Torres Garca, David
Ventura Campos, Mercedes
Woodward Poch, Antonio Joaqun
Yez Motos, Mara Remedio
Zaplana Lpez, Jos Juan

Nmero 27

DIARI DE SESSIONS DE LES CORTS VALENCIANES


Subscripcions: Servei de Publicacions de les Corts
subscripcions@corts.es
Plaa de Sant Lloren 4. 46003 Valncia
Telfon: 96 387 61 00
http://www.cortsvalencianes.es
Edita: Servei de Publicacions de les Corts
ISSN: 1133-2492
Dipsit legal: V-1013-1983

21.12.2015

Pgina 1.012

DIARIO DE SESIONES DE LES CORTS VALENCIANES


Subscripciones: Servicio de Publicaciones de Les Corts
subscripcions@corts.es
Plaza de San Lorenzo 4. 46003 Valencia
Telfono: 96 387 61 00
http://www.cortsvalencianes.es
Edita: Servicio de Publicaciones de Les Corts
ISSN: 1133-2492
Depsito legal: V-1013-1983