You are on page 1of 8

Ruj : SKSR/SUP/001

Tarikh: 15 MEI 2015


Ibu bapa/Penjaga
Tuan,
Peperiksaan Pertengahan Tahun
Sukacitanya dimaklumkan bahawa Sekolah Kebangsaan Sawah Raja akan
menjalankan Peperiksaan Pertengahan Tahun mengikut ketetapan di bawah:
Tarikh: 19 Mei 22 Mei 2015 (Selasa hingga Khamis).
2.

Sehubungan itu, ibu bapa/penjaga diharap dapat memastikan segala

persiapan dilakukan menjelang tarikh di atas. Jadual waktu peperiksaan


adalah seperti dalam lampiran .
3.

Jasa baik tuan puan dalam membantu meningkatkan prestasi murid-

murid didahului dengan ucapan terima kasih.


Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA


Saya yang menjalankantugas,

..
(NOR AZLAN BIN KHAMIS)
Guru Penolong Kanan Pentadbiran

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 12 FEBRUARI 2015
YB Tuan KhairiJamaluddin Bin Abu Bakar
PusatKhidmatMasyarakatParlimenRembau
71300 Rembau
Negeri Sembilan DarulKhusus
Yang Berhormat,
MEMOHON SUMBANGAN HAMPER BAGI MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE 38 SEKOLAH KEBANGSAAN SAWAH RAJA
Segalahormatnyaperkara di atasdirujuk.
2.
Sukacitanyadimaklumkanbahawapihaksekolahbersama PIBG SkSawah
Raja akanmengadakanMesyuaratAgung PIBG sepertiketetapanberikut:
Tarikh : 25 Mac 2015
Hari : Rabu
Masa: 2:00 petang
3.
Sehubunganitu,
pihaksekolahinginmemohonsumbanganhamperdaripada
Berhormatuntukmembantu kami bagimenjayakan program tersebut.
4.
Segalajasabaikdankeprihatinandaripada
Berhormatdidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.

ZAKARIA BIN MUJI


YDP PIBG

Yang

Yang

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 12 FEBRUARI
2015
YB Dato DrHjAwaludin Bin Hj Said
Speaker AhliDewanUndanganNegeri
Negeri Sembilan DarulKhusus
YB Dato
MEMOHON SUMBANGAN HAMPER BAGI MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE 38 SEKOLAH KEBANGSAAN SAWAH RAJA
Segalahormatnyaperkara di atasdirujuk.
2.
Sukacitanyadimaklumkanbahawapihaksekolahbersama PIBG SkSawah
Raja akanmengadakanMesyuaratAgung PIBG sepertiketetapanberikut:
Tarikh : 25 Mac 2015
Hari : Rabu
Masa: 2:00 petang
3.
Sehubunganitu, pihakPIBG sekolahinginmemohonsumbangan hamper
daripada YB Dato untukmembantu kami bagimenjayakan program tersebut.
4.
Segalajasabaikdankeprihatinandaripada
Berhormatdidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

ZAKARIA BIN MUJI


YDP PIBG

Yang

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 12 FEBRUARI
2015
YB Dato DrHjAwaludin Bin Hj Said
Speaker AhliDewanUndanganNegeri
Negeri Sembilan DarulKhusus
YB Dato
JEMPUTAN KE MAJLIS MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 38 SE
SEKOLAH KEBANGSAAN SAWAH RAJA
Segalahormatnyaperkara di atasdirujuk.
2.
Sukacitanyadimaklumkanbahawapihaksekolahbersama PIBG SkSawah
Raja akanmengadakanMesyuaratAgung PIBG sepertiketetapanberikut:
Tarikh : 25 Mac 2015
Hari : Rabu
Masa: 2:00 petang
3.
Sehubunganitu, YB Dato dijemputhadirkemajlistersebutpadapukul
2:40
petangbagimenyempurnakanmajlistersebut.Pihak
PIBG
sekolahamatberbesarhatisekiranya YB Dato dapathadirkemajlistersebut.
4.
Perhatiandansokongandaripada
YB
hargaidandidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

ZAKARIA BIN MUJI


YDP PIBG

Dato

amat

kami

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 08MAC 2015
Tuan Pegawai
Pelajaran Daerah Rembau
71300 Rembau
Negeri Sembilan
Tuan,
JEMPUTAN KE MAJLIS MESYUARAT AGUNG PIBG SEKOLAH KEBANGSAAN
SAWAH RAJA KALI KE 38 TAHUN 2015
Segalahormatnyaperkara di atasdirujuk.
2.
Sukacitanyadimaklumkanbahawapihaksekolahbersama PIBG SkSawah Raja
akanmengadakanMesyuaratAgung PIBG sepertiketetapanberikut:
Tarikh
: 25 Mac 2015
Hari
: Rabu
Masa
: 2:30 petang
Tempat
: Dewansekolah
Ucaptama : Speaker AhliDewanUndanganNegeri
3.

Agenda majlisadalahsepertiberikut:

3.1 UcapanPengerusiMajlis
AhliDewanUndanganNegeri
3.2 Bacaandoa
3.3 Ucapan YDP PIBG
3.4 Ucapan Guru Besar

3.5

Ucapan

Speaker

3.6 Jamuanringan
3.7 MesyuaratAgung PIBG
3.8 Bersurai

4.
PihaksekolahamatberbesarhatidengankehadiranpihaktuankeMesyuaratAgung
PIBG
sekolah
kami.Perhatiandansokongandaripadapihaktuanamat
kami
hargaidandidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

NOR AZLAN BIN KHAMIS


Guru PenolongKananPentadbiran

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 08 Mac 2015
IBUBAPA/PENJAGA
Tuan
JEMPUTAN UNTUK MENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN UPSR
SEMPENA MAJLIS MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 38
SegalahormatnyadimaklumkanbahawaMesyuaratAgung
akandiadakansepertiberikut:
HARI
TARIKH
MASA

:
:
:

PIBG

Kali

ke

38

RABU
25 MAC 2015
2:00 PETANG

2.
Pihakpengurusan
PIBG
dansekolahmengalualukankehadirantuanbersamaanaktuanOsama
Sanim
Bin
Bahrimuntukmenerimaanugerahkecemerlangan
UPSR
tahun
2014.
Kerjasamadaripadapihaktuandidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

NOR AZLAN BIN KHAMIS


Guru PenolongKananPentadbiran

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
Tarikh: 8 MAC 2015
PENGURUS SYARIKAT
PEMBERSIHAN KAWASAN SEKOLAH
Tuan,
MEMOHON SUMBANGAN HAMPER BAGI MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE 38 SEKOLAH KEBANGSAAN SAWAH RAJA
Segalahormatnyaperkara di atasdirujuk.
2.
Sukacitanyadimaklumkanbahawapihaksekolahbersama PIBG SkSawah
Raja akanmengadakanMesyuaratAgung PIBG sepertiketetapanberikut:
Tarikh : 25 Mac 2015
Hari : Rabu
Masa: 2:00 petang
3.
Sehubunganitu, pihak PIBG sekolahinginmemohonsumbangan hamper
daripadapihaktuanuntukmembantu kami bagimenjayakan program tersebut.
4.
Segalajasabaikdankeprihatinandaripadatuandidahuluidenganucapanterimaka
sih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

ZAKARIA BIN MUJI


YDP PIBG

Ruj : SKSR/PLL/900/6/1
TARIKH: 5 Mac 2015
JKKK /IBUBAPA/PENJAGA
Tuan
JEMPUTAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 38
SegalahormatnyadimaklumkanbahawaMesyuaratAgung
akandiadakansepertiberikut:
HARI
:
RABU
TARIKH
:
25 MAC 2015
MASA
:
2:00 PETANG

PIBG

Kali

ke

38

2.
Pihakpengurusan
PIBG
dansekolahmengalualukankehadirantuanbagimenjayakanlagiMajlisMesyuaratAgungpadatahunini.
Kerjasamadaripadapihaktuandidahuluidenganucapanterimakasih.
Sekian,terimakasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menjalankantugas,

ZAKARIA BIN MUJI


YDP PIBG