Tema 3: Transformasi desa & pembandaran

Transformasi desa dan pembandaran

Transformasi desa 
Konsep strategi transformasi desa Proses perubahan desa Konsep bandar dan pembandaran Peranan/ fungsi bandar dalam pembangunan Impak transformasi desa dan pembandaran kepada penduduk, ekonomi dan alam sekitar

Konsep strategi transformasi desa
Konsep: -Perubahan sosioekonomi yang berlaku di kawasan desa atau di luar bandar. -Sosioekonomi ± proses pembangunan ekonomi dan masyarakat melibatkan; beberapa komponen penting: i) Pembauran inovasi. ii) Penyediaan kemudahan dan perkhidmatan asas iii) Pewujudan pusat- pemprosesan, pembuatan dan pemasaran.

Matlamat transformasi desa 
Matlamat utama: i. Meningkatkan pengeluaran dan produktiviti ekonomi desa ii. Meningkatkan pendapatan penduduk desa iii. Meningkatkan taraf hidup penduduk setempat iv. Memodenkan cara hidup penduduk desa

Dasar dan strategi 
Di Malaysia dasar pembangunan desa dilaksanakan mengikut rancangan lima kerajaan. Rancangan Jangka Panjang (2001-2010) telah memperuntukkan sebanyak RM 28.4 bilion untuk tujuan pembangunan luar bandar.

Pelaksanaan dasar dan strategi 
Terdapat beberapa saluran digunakan untuk melaksanakan pembangunan di luar bandar: i. Pembangunan ³in-situ´ ii. Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) iii. Pembangunan wilayah iv. Perindustrian desa (IKS)

Pembangunan ³in-situ´ 
Program untuk membangunkan kawasan pertanian sedia ada di sesebuah lokasi. Bertujuan untuk memaksimumkan pengeluaran per hektar. Tumpuan utama merupakan sektor pertanian memandangkan ia merupakan tumpuan utama masyarakat desa. Contoh kawasan terbabit seperti Terengganu, Sabah, Sarawak dan Pahang.

Sambungan«.. 
Industri sawit bangunkan sosioekonomi negara
Oleh Mohd Saufi Awang -.saufi@mpob.gov.my 

KUALA LUMPUR: Tanaman sawit yang menjangkau keluasan 4.2 juta hektar meliputi lebih 60 peratus kawasan pertanian negara terus berperanan penting menyumbang kesejahteraan ekonomi negara. Peningkatan pengeluaran minyak sawit yang mencecah 15.9 juta pada 2006 menjadikan Malaysia di antara negara pengeluar utama minyak sawit dunia. Peningkatan eksport produk sawit yang dieksport ke lebih 145 negara terus menjana pendapatan negara yang mencatatkan RM32.9 bilion sehingga Oktober 2007, kata Ketua Pengarah MPOB. ³Ada 122,000 pekebun kecil dengan keluasan 425,000 hektar tanaman sawit di seluruh negara kini menikmati pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik kesan kenaikan harga minyak sawit yang tinggi,´ kata Dato¶ Dr Mohd Basri. (Sumber : Berita Harian, 15 Mei 2008)

Pembangunan ³in-situ´
Program-program bantuan oleh pihak kerajaan: i. Penggunaan bioteknologi dan R&D (baka/ benih baik) ii. Kemudahan pengairan iii. Subsidi baja dan modal iv. Peranan agensi kerajaan seperti MARDI.  Hasilnya dalam RMK-9, kerajaan berjaya melancarkan program penyatuan dan pemulihan tanah seluas 100, 000 hektar di seluruh negara.

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) 
Salah satu medium untuk membangunkan masyarakat desa. Matlamat: i. Menyatukan tanah pertanian dan menambah prasarana ii. Menggalakkan pertumbuhan peluangpeluang ekonomi baru : Industri asas tani & IKS serta sektor perkhidmatan.

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP) 
i. ii. iii. iv. Program ini membabitkan agensi seperti: Kemen. Pertanian dan Industri Asas Tani Kemen. Sumber Manusia Kemen. Belia dan Sukan Kemen. Pembangunan Usahawan dan Koperasi v. Kemen. Perdagangan Antarabangsa dan Industri vi. Kemen. Kerja Raya vii. Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi viii. Agensi-agensi kerajaan negeri

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP)
Dengan adanya pertautan antara pelbagai pihak banyak peluang mampu dijana seperti: i. Pemasaran produk / hasil- pembinaan jalanjalan raya- meningkatkan kesan ketersampaian sesebuah lokasi ii. Latihan, khidmat nasihat dan penyebaran inovasi baru oleh pegawai agensi yang terlibat. iii. Kemudahan utiliti- bekalan air paip dan eletrik ke kawasan luar bandar. 

Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADP)
iv. Pemasaran, koperasi dan harga hasil-hasil pertanian ±penglibatan FAMA dan pertubuhan peladang. v. Kemudahan modal dan pinjaman- Bank Pertanian dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Malahan pihak kerajaan telah menggalakkan penglibatan agensi swasta dalam menjana pertumbuhan IKS dan menjadi negara pengeksport makanan menjelang 2010.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful