…cikTs;Sq;nm

(
p[qmoå?y;y"
aq;t Ek;dxsipR„k˘ Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h .gv;n;]ey"
Eeith;…sk° JvroTp·ˇ"
akLpy• yD;©÷ pur; d=≤S]xU≤lne
tSm;Tp[;,;xy;m;s yD' d=Sy x˚r" 1
t' c n;xyt; yD' deVy;" ip[y…ck°WRy;
£o/eno„,' ivinêSy t;n( lok;n( Vy;ipto Jvr" 2
Jvrp[.;v"
s EW sNt;pyit jgTSq;vrj©mm(
in/ne c;ip .Ut;n;' n;Nyo hetiu vRn; Jvr;t( 3
y;vNtoåNye sm;:y;t; Vy;/yStu xrI·r,;m(
s'vTsre, te fl≤Nt s¥" p[;,hro Jvr" 4
rog;nIkSy svRSy Jvro r;j; p[k°itRt"
JvryTyeW .Ut;in tSm;JJvr îit SmOit" 5
x;rIrm;ns;n;' c rog;,;' p[vro Jvr"
tSm;Tp[qmtStSy p[v+y;…m …cik‚Tstm( 6
Jvrp[.de ;nuindex
R "
¨ˇ_ÂpsmuTq;n; Jvr;í;∑* p[k°itRt;"
xIto„,Jvr* t≤∞ikTs;sU]' c
xItío„mí inyt" sm;s;t( i√iv/o Jvr" 7
xItSyo„,;' i£y;' k⁄y;R√;tXle„m;TmkSy tu
¨„,Sywk;NtipˇSy xIt;' k⁄y;R≤T£y;' ….Wk™ 8
v;yur;m;xy;TpUvmR „U m;,' smudIryet(
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

TvGgto rom c;p•" s'hWRyit m;nvm( 9
s tu ipˇ;nubN/en tejs; p·rp;…ct"
p[;“oit ivly' Xle„m; sMbN/enve toyd" 10
x;Nte xIte pund;Rh' ipˇ;Tp[;“oit m;nv"
¨≤Tpˇ…mN/nI.Ut' vpudhR it p;vk" 11
gtvegie nl" pí;dU„m,; p·rp;…ct"
Svmev .jte Sq;nm;nuloMy' c gCzit 12
Ev' Jvrmv;“oit Áºvmev c muCyte
Etäë≤ımt;' p[oˇ_' sm;sen …cik‚Tstm( 13
dul.R ; bu≤ımNtStu tSm;√+y;…m ivStrm(
Ek;dx/; Jvr…cikTs;
Ek;dxp[k;r' ih Jv·rt;n;' …cik‚Tstm( 14
sipRík
w ;dx' iv¥;t( tNme ivStrt" Í,u
…sı;SSved;" kW;y;í leh" p;cnk;in c 15
cU,"R p[dhe ;Ssek;í vi$k; modk;" py"
sipRík
w ;dx' p[oˇ_' …sım;mmq;ip c 16
EW;' p[yog' v+y;…m vIy;R…, c pOqk™ pOqk™
JvrsMp[;i¢" …cikTs;s'gh[ í
Xle„m;,minl' cwv …jTv; ipˇNtu deihn;m( 17
kroit ySm;dU„m;,' tSm;JJv·rt ¨Cyte
v;yu" ipˇen s's∑O ' Xle„m; v; ipˇmUæCz≥t" 18
Ë„m;,' k⁄®te ySm;ˇt" ipˇmup;cret(
Jvre ¨„,odkp[yogiv…/"
tO„yte co„,s≤ll' dey' doWivp;cnm( 19
141

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

Jvrfl' dIpnIy' c kfipˇ;inl;phm(
ßots;' xo/n' cwv ®…cSvedkr' nO,;m( 20
dIPym;ne ih k;y;¶* Xle„m; v;yuí x;Myt"
tyoí;PynulomTv;≤TpˇmPyupx;Myit 21
tSm;du„,odk˘ pey' ≈eœm;ÛnRvJvre 22
Jvre xItodkp[yogp[itWe/"
xIt' ih s≤ll' pIt' kopyeTkfm;®t*
k⁄y;Rd( .Uyoå…¶mOdtu ;' Stw…mTym®…c' tq; 23
…sıxItp;niv…/"
k;m' tu itˇ_kìæSsı' iht' Kv…qtxItlm(
teW;' s;…mÍt' p;n' ye c;Pyek;NtxItl;" 24
pey;iv…/"
.ojn;q| ih W@^;]' pey; dey; bu.≤u =te
=u≤Tpp;s;ph; pQy; x’NmU];inl;ph; 25
a*„<y;√;tkf* hNy;Ll`uTv;Tprmev c
˙√‰q;' iv…/yuˇ_;' tu s; hNy;TSvedm;vhet( 26
tSm;JJvreWu sveWR u Jvrmuˇ_É c m;nve
p;yyei√…/vTpey;" yq;Sv*W/s;…/t;" 27
xItJvrhr' ’Tòmuˇ_mev' …cik‚Tstm(
Jvre .oJy;.oJym(
at Ë?v| p[v+y;…m .oJy;.oJy' sivStrm( 28
x;ly" Wi∑k;íwv nIv;r;Ssp[modk;
yv;•iv’ití;ip .ojneWu iht;Ssd; 29
kipÔl;Ssh·r,; vtRk;" k;lpuCzk;"
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

E,; vtIRrk;íwv j;©l; Jv·rte iht;" 30
mu{;!k°msUr;,;' stIn;n;' tqwv c
…sı;SsUp;" p[xSyNte yUW;í Jvrn;xn;" 31
¨„,;n( v[IhIn( syvk;n( sˇ_⁄k;'…í]k;nip
m;W;'‚Stl;'ío„,vIy;Rn( Jv·rt" p·rvjRyte ( 32
g[;My;nUp*dk˘ m;'s' tqo.e gVym;ihWe
z;g' sor,v;r;h' d…/ xuˇ_' vjRyte ( 33
ip∑;•;in c sv;R…, x;k;in iviv/;in c
ivd;hINyu„,vIy;R…, Jv·rt" p·rvjRyte ( 34
bihR,‚St·ˇ·r£*ç;n( kpot;nq k⁄‘$⁄ ;n(
pçwt;…Nv‚„kr;nu„,;n( Jv·rt" p·rvjRyte ( 35
vmn;idk;l;nuindex
R "
vmne c ivrekÉ c òehne lÏne tq;
p[oˇ_; me Jv·r," k;l;" sU]Sq;ne sivStr;" 36
Jv·rtSy ivnodn;in
am;Ty;í;lyí;ip su˙dí;nux;…sn"
zNdD; mitsMp•;" x;S]D;neWu koivd;" 37
te vdey"u kq;…í]; /mRk;m;qRsi' ht;"
a;turSy ivnod;q| tN{;xokivn;xn" 38
d;®,;í;mnoD;í n c p[Iitivv/Rn;"
ipˇVy;…/prIt;n;' kq;í p·rvjRyte ( 39
¨Ts;hmev jnyod;turSy …cikTsk"
¨dg[Sy ih .wWJymmOtTv;y kLpte 40
c;N{;nn;" pInk⁄c;" sugN/;" xuKlv;ss"
143

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

®j;Klmivn;x;qRmpu ;sIt c yoiWt" 41
Jvre vJyRm(
aTyxnmitSq;nmitc˚^m,;in c
Jv·rto vjRy…e •Ty' p[;,;n( r=e∞ svRx" 42
£o/' ≤S]y' c˚^m,' idv;Sv“;it.;W,m(
JvrSy punr;vOˇ* hetv"
guÂ<y?v; iv®ı;in Vy;y;mo veg/;r,m( 43
p[d∑u o m;®t" p;n' in≤x j;gr,' c yt(
k;r,;Nyupx;NtSy JvrSy p[.ve pun" 44
n cwn' ò;pye∆;tu shs; Jvrk≤xRtm(
s'diU Wt;' ÁSy tnu' punr;vtRte Jvr" 45
Jvre dwvVyp;≈y…cikTs;
mheêr£o/.vo Jvr" p[oˇ_; mhiWR…."
tSm;JJvrivmo=;q| pUjyet( AW.?vjm( 46
ò;n;in x;Ntyo homv[t;in inymo ym"
xSyNte ce∑y" k;My; vedoˇ_; Jvrn;xn;" 47
rog;…/pit®g[*j;" Vy;/In;' p[svo Jvr"
svR.tU ;Ntko `oro Ût;x;Tm; Jvr" SmOt" 48
p[s©« du…íikTSy" Sy;≤∫W‚G." p;psM.v"
tSm;√πdoidtwmR NR ]whoRmíw ivinvtRyte ( 49
.Utiv¥;smuTp•' c<@kmR Jvr;phm(
tTk;y| .Utvw¥ne tq; n;ivxit Jvr" 50
®{.ˇ_Én xu…cn; vw¥ne ;q tpæSvn;
p[yten p[yoˇ_Vy' …crJvr…cik‚Tstm( 51
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste p[qmoå?y;y"
i√tIyoå?y;y"
aq;to ivWmJvr…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
ivWmJvro∫ve ….Wj;' mt;in
kÉ…c√;t;Tmk˘ p[;Û….RWjo ivWmJvrm(
s…•p;to∫v' kÉ…cdpre ipˇsM.vm( 1
Xle„mj' Tvpre p[;Ûrpre .UtsM.vm(
jNmn=]pI@;….rpre dev…cNtk;" 2
ÈÎx" x;S]k;r;,;' mtyoåq pOq‚Gv/;"
a] .el;c;yRmtm(
s…•p;to∫v' Áºtdh' v+y;…m het…u ." 3
pKv;xySqpvno ÁiSqm∆gtStq;
k⁄ipt" kopyTy;xu Xle„m;,' ipˇmev c 4
s gM.IrsmuTp·ˇSq;ntN]]yo mh;n(
aNye¥„u kìk;Nt·rt* k⁄y;R√;ip ctuqk
R m( 5
ivWmJvre dU„y;iddUW,p·rp;$I
m∆;nmiSq medí dUWyeTp[qmeåhin
i√tIyeåhin sMp[;¢e dUWyeNm;'sxo…,tm( 6
ttStOtIye idvse dUWyeTkfm;®t*
a….gMy tt" ipˇ' dUWyeˇu ctuqk
R É 7
Jvroåy' p[;…,n;' dehe r*{o m;heêrStq;
145

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

p[ytet p[x;Nt* tu tSm;dSy ivc=," 8
ctuqk
R Sy du…íikTSyTvm(
gM.IrSq;nsM.Uto /;tusk
' rdUiWt"
tSm;∞tuqk
R o n;m du…íikTSytmo mt" 9
ctuqk
R É xoWopc;r;itdex"
xoWyTyeW .Ut;in d;®,o ivWmJvr"
tSm;CzoWopc;re, k⁄y;RˇSy …cik‚Tstm( 10
ivWmJvre òehnxo/n…cikTs;
i]fl;Kv;q…sıen `Otne mitm;n( ….Wk™
òehyeˇ' yq;Ny;y' yuKTy; vOW`Otne v; 11
ß'syeˇm/o.;g' yq;Vy;…/bl;blm(
doWe„v;m;xySqeWu k;rye√mn' ….Wk™ 12
a;Sq;pn' c k⁄vIRt tq; c;Pynuv;snm(
mh;pçgVy`Otm(
EtNmh;pçgVy' iv:y;t' sipR®ˇmm( 13
ctuqk
R ˘ mo=yit mN]…s≤ıyuto yq;
êyqu' p;<@urog' c PlIh;n' s.gNdrm( 14
¨dr;…, tq; guLm;n( k;…ml;' c;pkWRit 15
pçgVy`Otm(
x’{s' pyo mU]' d…/ sipRí p;yyet(
tTpçgVy' xmyeCz™vyqu' p;<@ut;' Jvrm( 16
vOW`Otm(
smUlp]x;%Sy xt' ’Tv; vOWSy tu
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

jl{o,e ivpˇ_Vym∑.;g;vxeiWtm( 17
g.e,R vOWpu„p;,;m;!k˘ sipRW" pcet(
t‚Tsı' p;yye¥Ku Ty; m/up;dsm…Nvtm( 18
k;s' ê;s' p;<@urog' tOtIykctuqk
R *
rˇ_ipˇ' =y' cwv vOWsipRinRyCzit 19
n;gr;id`Otm(
n;gr' swN/v' cVy' ipPplI =;r…c]k*
EteW;' p≤lkì.;Rg`w tRO p[Sq' ivp;cyet( 20
=Irp[Sqen s'yoJy xnwm√RO …¶n; pcet(
Eten guLm;" x;My≤Nt k⁄œ;in j#r;…, c 21
Jvre c ivWme pey' PlIhêyqumie hn;m(
xUle p;<@±v;mye cwv g[h,IdIpneWu c 22
Ë?vRv;t;í ye kÉ…cTsveWR ;m*W/' prm(
}yUW,;id`Otm(
}yUW,' …c]k˘ ih'ß;' ivl©;in hrItk°m( 13
iv.Itk;Ny;mlk˘ …cr…bLvTvc' tq;
dxwt;in sm;'x;in Xl+,;Ny=sm;in c 24
tw" p;cyeıtO p[Sq' sMyk™ py…s W@±g,u e
g[h,I dIPyte ten v;tguLmí x;Myit 25
axRs;' xmn' cwv gudxofÉ c pU…jtm(
Etdev ih vw ≈eœmud;vteR `Ot' .vet( 26
mh;pµktwlm(
d.Rvte smUl;in cNdn' m/uk˘ bl;
fÉinl; pµkoxIrmu.e c kmloTple 27
147

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

ik˘xk
u íeit .;g;" Syu" pOqk™ pçplo‚Nmt;"
jl{o,e ivpˇ_Vy' ctu.;Rg;vxeiWtm( 28
jIvkWR.k* med;' lo/[' l;m∆k˘ tq;
k;leyk˘ sip[yk˘ d¥;TkÉsrmev c 29
i]pu<@rIk˘ lo/[' c pµk˘ pµkÉsrm(
sur….' k⁄ïm' cwv m≤Ôœ;' mdy≤Ntk;m( 30
m;…cp]' c tuLy;in i√gu,' k⁄ïm' .vet(
ctug,Ru ;' c m≤Ôœ;' s*vIr' òehs‚Mmtm( 31
twlp[Sq' pceˇne kW;ye,;/Rpie Wtm(
Etd>yÔn' twl' ivWmJvrn;xnm( 32
mh;pµkm;:y;tmetTsvRJvr;phm(
v;tipˇo∫v' ≤=p[' Jvrmet…•yCzit 33
mh;pwx;…ck`Otm(
];ym;,;' jy;' vIr;' n;k⁄lI' gN/n;k⁄lIm(
k;ySq;' c vy"Sq;' c jIrk˘ spl˚Wm( 34
z];itCz]ji$l;' sUkrI' kkú$I' tq;
c;r$I' pUtn;' kÉxI' vc;' k$ukroih,Im( 35
mh;pu®WdNt;' c vO…ík;lI' k$M.r;m(
iSqr;' ipÇ; twæSsı' ctuqk
R ivn;xnm( 36
mh;pwx;…ck˘ n;m sipRrte JJvr;phm(
.Utg[h;npSm;r;nuNm;d;'í;pkWRit 37
p[dhe " /Umí
Etwrve *W/g,w" p[dhe ' k;rye≤∫Wk™
/UpyeJJv·rt' cwv tq; sMp¥te su%I 38
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

dwvVyp;≈y…cikTs;
bly" x;≤Ntkm;R…, homSvSTyyn;in c
ò;n;in copv;sí xmy≤Nt ctuqk
R m( 39
ß∑;r' c;Sy rogSy .Ut;…/pitmCyutm(
pUjy'í;….gCzπ∞ Xmx;ne vOW.?vjm( 40
.Utiv¥;smuTp•wbNR /nwSs;/nwrip
homwb≤R liv/;nwí n;xyei√WmJvrm( 41
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste i√tIyoå?y;y"
tOtIyoå?y;y"
aq;to rˇ_ipˇ…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
rˇ_ipˇ.edinÂp,m(
Ë?v| c;/í mTy;Rn;' rˇ_ipˇ' p[vtRte
atStu i√iv/; p[oˇ_; …cikTs; rˇ_ip·ˇn" 1
rˇ_ipˇind;n' l=,;in c
aTyMllv,;h;r;t( stt;tpsevn;t(
¨pv;s;d(.m[ ;T];s;i√®ı;?yxn;id…." 2
itlip<y;kx;k;n;' tq; ip∑’tSy c
ipˇl;n;' c sveWR ;' mTSy;dIn;' c sevn;t( 3
Ë?v| c;/í k⁄ipt' rˇ_ipˇ' p[vtRte
`[;,k,;R≤=mu%t" p;yutome!t^ Stq; 4
inœIvit srˇ_' c itˇ_mMlmq;ip v;
149

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n c tTpitt' .Um* .=y≤Nt ippI≤lk;" 5
m≤=k; v;ip itˇ_Tv;Cz⁄„k˘ ipˇ' c l+yte
sNdÁte dUyte c k<#St;lu c xu„yit 6
lohg‚N/ mu%' c;Sy k<#o /Um;yte tq;
Et;Nyev' Tv/o.;ge l=,;Nyupl=yet( 7
rˇ_ipˇe s;?y;s;?yl=,m(
Ë?vR.;g' tu s;?y' Sy;d/o vw y;PymuCyte
svRßot"p[vˇO ' tu rˇ_ipˇ' n …s?yit 8
rˇ_ipˇm/o.;g' zdRnSw smup;cret(
îit .ele …cik‚Tste tOtIyoå?y;y"
ctuqoRå?y;y"
yæ+m,;' pUvÂ
R p;…,
Sv“eWu inTy' pXy≤Nt xu„k;NdG/;'í p;dp;n(
m≤=k;tO,kÉx;í sMptNTySy .ojne 1
rom;…, mU/jR ;í;Sy ivv/RNte ivxeWt"
avgu<#nxIlí rh"k;moTqkopn" 2
jugPu s;lurmWIR c S]Ik;mo dubl
R ≤e N{y"
¨…ct; hIyte z;y; t;luxoWí j;yte 3
n;s;ß;v" p[itXy;y" Svr.edÆXxro®j;
ËÂ c æSv¥toåTyq| h;iní blv,Ryo" 4
≤xrs" p·rpU,TR v' hStp;d' c dÁte
a®…cí;ivp;kí mUCz;R ê;so mOdJu vRr" 5
=torSkí k;sen inœIvit sxo…,tm(
Et;in pUvÂ
R p;…, yæ+m,;' k°itRt;in c 6
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

yæ+m,;' Âp;…,
W$(ck
w ;dxÂp;…, xu„ytSt;in l=yet(
s;?y;s;?yinÂp,m(
¨æCz^top{v' cwn' pUvÂ
R pwr….&tm( 7
p[=I,blm;'s' c n …cikTsei√xoiW,m(
aLpop{vs'yˇu _m…crop{vo‚Tqtm( 8
{VyvNt' vy"Sq' c p[Ty;:y;y;r.et vw
…cikTs;iv…/"
aq;Sy;numt' pUv| p[v+y;…m …cik‚Tstm( 9
yd/ITy ….WGyuKTy; yx" SvgRmv;“uy;t(
xoWI inTyjugPu s;lu" su%xIlí m;nv" 10
lolo √π∑; in’∑;n;' vw¥.wWJyk⁄Tsk"
tSm;ˇSy;nukl
À ne ….Wj;ååêsnen c 11
as'.;[ Nten yuˇ_Én p[yoˇ_Vy' …cik‚Tstm(
b≤ln" pçkmR
xoiW,oåq blSqSy pçkmR iv/Iyte 12
tdev =I,m;'sSy p[yˇu _' ivWm' .vet(
yæ+m," .ojn;in
tSy s'xı
u k;ySy .ojn;NyupkLpyet( 13
klm;n( dI`Rxk
U ;'í rˇ_x;≤l' sWi∑k;n(
yv;•iv’tIí;ip j;©l;'í mOgi√j;n( 14
.ojneWu p[xs' ≤Nt muÌ;n( sUp;qRmve c
s'vTsriSqt' /;Ny' .ojne xoiW,;' ihtm( 15
t≤ı vIy;RdhIn' Sy;Nm;'s' s¥oht' c yt(
151

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivxeWtí m;'s;in £Vy;d…blv;…sn;m( 16
xoWI inTy' inWevte m¥;in iviv/;in c
xoWSy xoWTvm(
Xle„m; dehe ivvOıoåip v;yun; susmI·rt" 17
ipˇ' rˇ_' c sNdU„y ßot;'SyU?v| ®,≤ı ih
te prSprs'®ı; /;tv" pvne·rt;" 18
kfp[/;n; ®N/≤Nt sv;R rsvh;" …sr;"
td; t; rsv;ihNy" …sr; ˙dyv;ihk;" 19
rsm;h;rj;t;n;' n vh≤Nt yq; pur;
tSy .uˇ_' n rˇ_;y n m;'s;y c kLpte 20
n c medoåiSqm∆>yo n xuKlTv;y deihn;m(
teW;mvOı/;tUn;' bı;n;myne„vq 21
.uÔ;n;n;mip srog;…, g;];…, deihn;m(
hetnu ; ten xu„y≤Nt xu„yt;' xoWv≤Nt c 22
EtCzoWSy xoWTv' mu:ym;ÛmRnIiW,"
£Vy;dm;'sSy m¥Sy c;.ihRtTvm(
sÊve„vitp[m;…qTv' Vy;lkmR yq;pid 23
m;'s;Nyip tq; teW;' ßot;'…s ivksNTyip
xo/y≤Nt p[m;…qTv;Tßot;'…s g[…qt;Nyip 24
tSm;T£Vy;dm;'s;in xoWI xKTy;vxIlyet(
rhSymet√w¥;n;mupid∑' …cikTskì" 25
m¥' £Vy;dm;'s' c xoiW,;mmOtopmm(
apdexne m;'sp[yog"
vOk;" Íg;l; A=;" ê…s'hVy;`[;SssUkr;" 26
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

E,xBden d;tVy; n;n;{Vy;….s'Skét;"
gO/;[ n( sh's;nulk
U ;Nm<@Ük;HXyenv;ys;n( 27
d¥;äihR,xBden m¥' c inyt' ipbet(
a;%um;j;Rrlop;k;n( i√…j◊;HxLyk;nip 28
nk⁄l;'St;m[c@U ;'í .=ye∞ susS' két;n(
aNym;'sopdexne m;'s;Nyet;in d;pyet( 29
jugPu sy; vmit v; p;kÉåTyvihto .vet(
tSm;{hSy…sı;in m;'s;Nyet;in .=yet( 30
…blexy`Otm(
…blexy£Vy.uj;' ….Wõ™ m;'s;in l;.t"
toy{o,eWu dxsu tul;mq ivp;cyet( 31
a∑.;g;v≤x∑Ntu rs' ivß;vye≤∫Wk™
g.e,R jIvnIy;n;' sipR{oR,' ivp;cyet( 32
t≤TpbeNm;]t" sipRm;|s' tenvw s;/yet(
k;s' ê;s' s˙{og' Jvr' p;êR®j;mip 33
êyqu' Svr.ed' c xoiW,;mpkWRit
rs;ynIysipR" sipRg@Ru ; modk;í
pçmUl' mhd(/S[ v' golomI' m/uk˘ bl;m( 34
ivp;cye∆l{o,e ctu.;Rg;vxeiWtm(
tTkW;y' jl' pUt' `Otp[Sq' ivp;cyet( 35
ctug,Ru ne pys; jIvnIywí peiWtw"
ivd;y;Rml;k;n;' tu tqwv=e o rsSy c 36
d¥;d( `Otsm;n( .;g;n( tTpceNmOdnu ;å…¶n;
rs;ynIy…mit tt( :y;t' sipRbl
R ;vhm( 37
153

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

˙{og=tk;s;n;' =y;,;' c inv;r,m(
at" sipRg@Ru ÷ k⁄y;RCzkúr;m/usy' tu m( 38
go/UmcU,neR sh modk;Nv;ip k;ryet(
pUvoRˇ_ÉWu ivk;reWu xoiW,;mmOtopmm( 39
=Ir;nup;n' .+y;Ste modk; blv/Rn;"
m¥;nup;n;SseVy;Ste xoW" Xle„m;…/ko yid 40
itlsipRmoRdk;"
p[Sq;/| /*tlu≤çtitl;n;' kLkpeiWtm(
toyp[Sqen s'yoJy `Otp[Sq' ivp;cyet( 41
aq …sı' c pUt' c punSti√pce´tO m(
sh £Vy;dm;'sne =Ire,he c svRx" 42
…bLvm;]e, ip<@ºn .;ivten sd;Mbun;
j;©len c m;'sne su’ten iv/;nivt( 43
aq …sı' c pUt' c punr¶;v…/≈yet(
p[Sqen pys; s;/| sMy…g=urs;!kÉ 44
ivd;rI' muÌp,I| c m;Wp,I| kse®km(
Í©;$kmO,;l;in pµbIj' sjIvkm( 45
=IrxuKl;' sAW.;' med;' sm/uk;' tq;
pySy;' =Irk;kolI' kNd' nIloTplSy c 46
sh t;lkdMben kLk;'St;n=s‚Mmt;n(
t‚Sm•;lo@‰ tTsv| ivpceNmOdnu ;…¶n; 47
t‚Tsı' ß;v…yTv; tu inv;Rt' Sy;¥q;mOtm(
tt" p[;t`RnI.Ut' %jen;….p[mNqyet( 48
aq;] xkúr;cU,| pç;xTpls‚Mmtm(
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

mQym;n' tto d¥;∂Êv; dÊv; c mNqyet( 49
gN/;q| c;] dey' Sy;∞U,| Tvõ™n;gpu„pyo"
Ek°.Ut' tq; r;i]mek;' p·rvsedq 50
a=p[m;,s'Sq;n;" k;y;RStu modk;Stq;
yvgo/UmcU,;R>y;' tug;=Iy;R c cU…,Rt;n( 51
.=yeNmodk;n( k;le =Irp;n' ipbeTpun"
y+m;,' xmyNTyete vO=…mN{;xinyRq; 52
asOGdr' =t' =I,' ˙{og' ivWmJvrm(
¨Nm;d' rˇ_ipˇ' c k;s' cwtne s;/yet( 53
aêTqmUl;idmodk"
aêTqSy;q mUl;in xu©;in sfl;in c
xt;vrI' pO‚Xnp,I| bOhtI' k<$k;·rk;m( 54
golomI' ≈eysI' k;l;' x;·rv;' spunnRv;m(
=Ir{o,eWu dxsu k⁄iØt;in ivp;cyet( 55
tCzét' xItl' pUt' %jen;….p[mNqyet( 56
.wWJy;in c ip∑;in t]em;in sm;cret(
m/uk˘ m/u≤l' {;=;' med;' vOW.jIrk* 57
t;lm∆;' sl;m∆' tq; pu„krbIjkm(
jIvNtI' ];ym;,;' c m/uk;in kxe®km( 58
nIloTpl' pu<@rIk˘ v;t;Rk;nip co∞$;m(
k;Xmy;RmlkÉ=,U ;' ivd;y;‹" Svrs' c v; 59
t‚Tsı' d;pyet( pUt' klxe r;jte Î!º
tul;/| xkúr;y;í dÊv; cwv;….mNqyet( 60
p[≤=pe∞ tul;=Iy;‹" p[Sq' p[Sq' c m;≤=k;t(
a;Tmgu¢; flSy Sy;d( gu@Sy m·rcSy c 61
155

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨∞$I=urs;>y;' c √* p[Sq* t] d;pyet(
Tvgel;n;gpu„p;,;' cU,| t] p[d;pyet( 62
p≤lk;n( modk;n( ’Tv; Sq;pyeNmO<mye nve
aXnIy;ˇTpl' kLy' s;y' .Uy" pl' nr" 63
xyn' mOdu sevte b[˜c;rI sm;iht"
kmR,;nen inyt' y+m;,mpkWRit 64
s'bh'O yit xu„k˘ c pu®W' dubl
R ≤e N{ym(
v;jIkr,mPyet•r;,;' =I,rets;m( 65
S]I….hRt; .;rht;" jI,;Rí;tIty*vn;"
=I,m;'s;" =I,bl;" ye c;q =I,xo…,t;" 66
ipˇroge rˇ_ipˇe xoWe doWJvre tq;
hte≤N{y; n∑xuKl;" sˇ_k<#;í ye SmOt;" 67
axˇ_mNdk; ye c ritn∑e≤N{y;nr;"
punnRv;'St;Nk⁄®te yogoåymmOtopm" 68
apSm;r;nqoNm;d;n( ˙{og;nptN]km(
tejo v;p˙t' yeW;' .Ut/me,R kÉn…ct( 69
=Ir;nup;n;ˇNv≤Nt s¥" poW' ih modk;"
Vy;k⁄l;¥Lp/;tUn;' xoiW,;' mNddeihn;m( 70
aip yogxten;ip du"%mev …cik‚Tstm(
tSm;{s;yniv…/' v/Rm;ne =ye ….Wk™ 71
s'vTsr' prmOtmu yn' v; sm;cret(
ipPplIv/Rm;niv…/"
ipPplIv/Rm;n' tu pçpçivv…/Rtm( 72
sukm⁄ ;rtwlm(
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

nSye c;>yÔne p;ne p[xSt' b‚StkmR…,
v;tVy;…/Wu sveWR u =t=I,e ≤xrog[he 73
p;êRxl
U e p[mhe e c guLme s;xoR.gNdre
Cyut.¶;©hIn;n;' k;se ê;se c ˙d(gh[ e 74
Jvr;its;re„v®c* v,R.de e Svr=ye
sukm⁄ ;r…md' twl' b;lvOısu%;vhm( 75
Et≤ı vO„y' bLy' c m;s;Nm;'sivv/Rnm(
Svrv,Rkr' cwv xoiW,;mmOtopmm( 76
in„p;kí;Sy twlSy sMyk™ …sıSy yo .vet(
¨d…êidv d?yq| soåip ’Tykro .vet( 77
Ek;dx c W$( cwv xoWj; y ¨p{v;"
sukm⁄ ;r' p[xmyeNme`oå¶Iinv vOi∑m;n( 78
xtp;km/uktwlm(
lu≤çt;n;' itl;n;' tu twlp[Sq' ivp;cyet(
pl' tu m/ukSy;] g.| =Ir' ctug,R m( 79
mOdpu ;k˘ c t‚Tsı' .Uy Ev ivp;cyet(
ctug,Ru ne pys; m/ukSy plen c 80
Eten iv…/n; cwv m/ukSy xt' pcet(
xt’Tvo ivpKvNtu xtp;k…mit SmOtm( 81
p;n;>yÔnnSyeWu bSt* VyÔns;/ne
.ojne c;mOtp[:y' nr;,;' r;jyæ+m,;m( 82
˙{og' t;luxoW' c p;êRxl
U ' p[t;nkm(
tO„,;muNm;dvIsp| k;s' ê;smsOGdrm( 83
rˇ_ipˇ' p[vı
O ' c svRto .;gmUæCz≥tm(
157

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k;ml;' p;<@urog' c p;n;det…•yCzit 84
mu%p;k;≤=p;k* c b;…/y| k,Rvde n;m(
nˇ_;N?y' it…mr' k;c' ≤l©n;x' …sr;cym( 85
…b@;≤lk;' pUitnSy' ≤xrorog' ≤xrog[hm(
nSt" ’t' p[,du it %;≤lTy' p≤lt;in c 86
a/o.;ge rˇ_ipˇe rˇ_;xRSsu .gNdre
svRg;]gte v;te rˇ_ipˇsmu∫ve 87
ap[jSsu c n;rIWu pus' ;' n∑e c ret…s
j;nui]k;idk⁄BjeWu p[xSt' b‚StkmR…, 88
bÙpro/;" S]IinTy;" teW;' vO„ytm' mtm(
p[yoge, p[yˇu _' c rs;ynmnuˇmm( 89
shßp;k…mTyetTkLpentw ne s;/yet(
rs;yn…md' p[;ÛnO,R ;' vWRshß’t( 90
=yoNmdRnkLk"
aêgN/; Áp;m;goR n;k⁄lI g*rsWRp;"
itl; …bLv' c kLk˘ Sy;ˇT=yoNmdRn' prm( 91
dwvVyp;≈y…cikTs;
m©l;c;rs'yˇu _o .veTSvSTyyno nr"
ò;n;in x;≤Nthom;'í xoWI inTy' sm;cret( 92
î∑yo vediviht; n;xn; r;jy+m,"
t;í inTy' inWevte pUjyed( vOW.?vjm( 93
¨p{v;,;' yq;Sv' …cikTs;itdex"
¨p{v;í ye xeWe W$( cwk;dx coidt;"
teW;' …cik‚Tst' k⁄y;R¥q; Sve Sve …cik‚Tste 94
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

[Bhela]

îTyev' p[ytenoˇ_' r;jy+m…cik‚Tstm(
yx" SvgRkr' pu<y' ≤x„y;,;mqR…sıye 95
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste ctuqoRå?y;y"
pçmoå?y;y"
aq;to guLm…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h .gv;n;]ey"
guLm.edindex
R "
pç guLm;" smui∂∑; ind;neWu sivStrm(
guLmTv' teWu v+y;…m …cikTs;' tu pOqk™ pOqk™ 1
m;®t" k⁄ipto dehe ßot;'Syu•Á svRx"
a>y;gTy dUWyit pUv| ipˇ' kf˘ tt" 2
dUWyTyq rˇ_' c medo m;'s' iv/;vit
s sÏ;tiSqrI.Uto guLmTvmupp¥te 3
du∑;n;' hNtuk;m;n;' pr' p[;,.Ot;' yq;
hSTyêrqy;n;n;' s'`;to guLm ¨Cyte 4
Ev' dehe rs;dIn;' /;tUn;' ivp[kWR,m(
s'sgoR guLm îTyuˇ_" s'`;to guLm ¨Cyte 5
St‚MbinSt‚MbnIn;' tu vLlIn;' vI®/;mip
s'`;to ghn' guLm" t√d( guLmStu deihn;m( 6
amUtTR v;iı v;tSy s'iv·ˇnoRpj;yte
sN/;y ipˇXle„m;,* m;®to guLmt;' v[jte ( 7
m/UæCz∑my' ip<@÷ …cNv≤Nt .[mr; yq;
tq; koœºWu pvno /;tuS' t;…Nv…cnoTyip 8
159

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;t;idguLm;n;' Sq;n;in l=,' c
Sq;n;in tSy guLmSy x's≤Nt gu®l;`vm(
k⁄≤=b‚Stgto guLmo v;t.U…yœ ¨Cyte 9
s v;tguLmÂp;…, k⁄y;RTSq;nvxen tu
tqwv ipˇSq;nSq" ipˇÂp;…, dxRyte ( 10
Ev' Xle„m…, rˇ_É c s…•p;te c svRx"
sveWR ;' s…•p;te tu Sv' Sv' Âp' indxRnm( 11
a;gNtudWRU yTy] /;tu' Sq;nSq ¨Lb,"
Sq;n;nus;·r…cikTs;iv…/"
…cik‚Tst' tu Sq;nSy s ih t] bl;…/k" 12
yid b‚Stgt" p;k˘ v;tguLmStu gCzit
˙•;>yorNtr guLm" p;k˘ gCzit pw·ˇk" 13
˙id c Xle„mguLmStu p;k˘ y;Tynnuiœt"
pCyte s…•p;t;ˇu guLmXxo…,tjStq; 14
doW√yen s's∑O ;" sveR guLm;" p[m;…qn"
tSm;ˇeW;' .ednIy;" i£y;Ssv;R" p[yojyet(
aTyq| ≤òÁm;noåip guLmo vO≤ımv;“uy;t( 15
v;tguLm…cikTs;
atStu v;tguLmSy p[v+y;…m …cik‚Tstm(
p[.iu hR svR.tU ;n;' v;yu" p[;,eêro blI 16
dx;©`Otm(
hrItk° i]k$uk˘ vc; k$ukroih,I
s*vcRl' yv=;ro iv@©÷ …c]kStq; 17
a=p[m;,wrte Sw tu `Otp[Sq' ivp;cyet(
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

t‚Tsı' ß;v…yTv; tu p;yyeˇu yq;blm( 18
v;tguLm' i£…m' k;s' ê;s' PlIh;nmev c
dx;©÷ n;xyTyet{og;n' vj[…mv;sur;n( 19
d;…/k`Otm(
√π pçmULy* suWvImêgN/; punnRv;m(
k;l;' …z•®h;' r;ò;' .;©«| go=urk˘ bl;m( 20
xi$' pu„krmUl' c pl;x' gN/s'Dkm(
EteW;' i√pl;n( .;g;n( jl{o,e ivp;cyet( 21
kol;n;' sk⁄lTu q;n;' m;W;,;' c yvwSsh
p[Sq' p[Sq' pOqk™ ’Tv; t‚Sm•ev sm;vpet( 22
ten p;d;v≤x∑en `Otp[Sq' ivp;cyet(
d?y;id….Ssm' xuˇ_m;rn;l' tuWodkm( 23
d;…@m;m[;tkrs' m;tul©u rs' tq;
ctug,Ru ' c;] d…/ g.eR cwW;' sm;vpet( 24
k;rvI' }yUW,' dNtI' ]I<yev lv,;in c
ih'ß;' r;ò;' vc;' cwv yv;nImMlovetsm( 25
iv@©÷ d;…@m' ih©ë' nI≤lk;' i]vOt;mip
√* =;r* c;jmod;' c p;#;' p;W;,.edkm( 26
ËWk˘ vOWk˘ .;©«| êd'∑;^ ' hpuW;mip
]pusov;R®bIj;in xtvIyoRpk⁄≤çkÉ 27
aj;jI' …c]k˘ mUv;| tuMbu®˘ gjipPplIm(
/;Nyk˘ surs' cwv d¥;d=e, s‚Mmtm( 28
g.e,R ;nen t‚Tsı' p;yyeTsipR®ˇmm(
rˇ_guLm;Îte sv;Rn( guLm;netTp[,;xyet( 29
Ek;©ge p=gte gO/S[ y;' PlIiˆ cwv ih
161

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

˙{oge g[h,IdoWe v;tguLme c d;®,e 30
d;…/k˘ n;m iv:y;t' sipRrte Nmh;gu,m(
¨Nm;d' koœxUl;in c;pSm;r' c n;xyet( 31
W$(pl`Otm(
y;vxUk˘ tq; =;r' swN/v' h‚StipPplIm(
ipPplI' Í©ber' c m·rc' c sm;vpet( 32
EW;' W<,;' W@ºv Syu" pOqG.;g;" pl' plm(
EW;m/Rpl;n( .;g;n( kW;ymups;/yet( 33
pe„ywr/RplInwStu `Otp[Sq' ivp;cyet(
òehtuLy' kW;y' tu =Ir' t‚d(√gu,' .vet( 34
îTyett( W$(pl' n;m sipRgLRu mivn;xnm(
PlIh;nmx;|…s tq; g[h,IdoWmev c 35
b‚Stk⁄<@lv?m;‹in p;n;dev;pkWRit
EW;mNytmw" òeh"w òeiht' v;tguæLmnm(
ivrecnen ≤òG/en yuKTy; s'xo/ye≤∫Wk™ 36
=Irp;k"
`Ot' c sˇ_⁄' c tq; …c]k˘ swN/v' vc;m(
ipPplI' c pceT=Ir' p[xSt' c;vt;ryet( 37
tto …b@;lpdk˘ ipbed„u ,en v;·r,;
`Otne pys; v;ip m¥eno„,en v;·r,; 38
v;tguLm' nudTyeW guLmxUl;in y;in c
sPlIh;nmud;vt| Xle„mguLm' c n;xyet( 39
=;r;gd"
mh*W/' devd;® v;s; k$ukroih,I
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

…c]k" ipPplImUl' ipPpLyo h‚StipPplI 40
k⁄œ' c spRgN/; c pçwv lv,;in c
√* =;r* i]vOt; dNtI {vNtI copk⁄≤çk; 41
EW;m/Rpl;n( .;g;n( lv,;n;' pl' plm(
cU,;Rin d›" p[Sq;/eR sm;lo@‰ ivp;cyet( 42
vs;twl`Ot;n;' c p[Sq' p[Sq' p[d;pyet(
p[dI¢' c yq;x;Ntmqwnmvt;ryet( 43
tto …b@;lpdk˘ ipbed„u ,en v;·r,;
`Otne pys; v;ip m¥en;Mlen v; pun" 44
EW =;r;gdo n;m v;tguLmivn;xn"
PlIh;nmxR"xUl;in v?moRd;vtRk<⁄ @lm( 45
i£mIn( sg[h,IdoW;n( ivW;n( v;t;pt;nk*
spRmWU kd'x;'í g[‚Nqt;n( gdyo…jt;n( 46
v;tXle„msmuTq;n' s…•p;t;Tmk˘ tq;
p[sÁ n;xyeÌLu m' …z•;.[;,Iv m;®t" 47
vN?y; c l.te g.| gr;nip c n;xyet(
apSm;r;nqoNm;d;n( ----îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste pçmoå?y;y"
Wœoå?y;y"
k⁄œsM.v"
--- ipˇ' .Ox' dehe p[kP⁄ yit
tTp[d∑u ' dUWyit rˇ_m;'smqoLb,m( 1
t] k⁄œ;in j;yNte dehe bÛiv/;in tu
163

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

teW;' Âp;…, v+y;…m …cikTs;' c yq;£mm( 2
k⁄œ{Vy;…,
doW;,;' s≤çt;n;' tu TvÑ;'s;Cz;ßc;·r,;m(
p[dWU ,' ih sveWR ;' k⁄œ…mTy…./Iyte 3
k⁄œind;nsMp[;¢I
iv®ım;h;rytoåPyjI,;R?yxnen c
zidRm]U purIW;,;' veg;n;' c iv/;r,;t( 4
g[;My;nUp*dk˘ m;'s' x;k˘ h·rtk;in c
m¥mMlmq;Tyq| seivTv; y" ipbeTpy" 5
.uKTv; v;Pyu„,m;h;r' m/u m;'s' c sevte
m¥' m/u c y" pITv;Tyu„,m•' c sevte 6
ivdG/.uˇ_o yí;ip g[;My/m| inWevte
¨„,;tp;>y;' shs; yí;PyPsu inm∆it 7
tSyo„m; s…•®ıStu p[kopyit m;®tm(
¨dIryit v;yuStu dUiWto doWs'cy;n( 8
doW;ÆXxr;" p[p•;Ste ®…/r' dUWyNTyit
rˇ_m;'sin®ı;Stu v;tipˇkf;S]y" 9
jnyNTy;xu k⁄œ;in nO,;m∑;dxwv tu
ind;ne„vip inidR∑' ind;n' s;¢k⁄iœkm( 10
tˇ∂oW;…/kk⁄œl=,m(
a∑;dx tu k⁄œ;in teW;' v+y;…m l=,m(
yTk⁄œm®,;.;s' Xy;m' Â=' svednm( 11
ippI≤lk;k°,R…mv kkúx' c;ip v;itkm(
≤=p[m·u ˇœte yStu dU„yte p·rdÁte 12
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

t;m[' Xy;vp[ki⁄ pt' sJvr' c;ip pw·ˇkm(
smuTp•eWu v; teWu ‚St…mt' bÛl' gu® 13
p;<@u÷ ≤òG/' c gu® c yTk⁄œ' Xle„msM.vm(
Sf⁄i$t' ß;vbÛl' d;hr;g®j;…Nvtm( 14
Tvg[omn%m;'síw dIyR≤∫Ss;…•p;itkm(
k⁄œpUvÂ
R p;…,
p[;du.iR v„yt;' cwv pUvÂ
R p;…, me Í,u 15
t;in s'l+y me/;vI …cik‚Tstmup;cret(
Ë„m;y,' prIt;p" Svedo r*+y' ivv,Rt; 16
su¢Tv' romhWRí g;];,;' g*rv' Klm"
r;g" ipp;s; d*bRLy' dvqu" ip$k;dy" 17
tt" k⁄œ;in j;yNte teW;' v+y;…m l=,m(
a∑;dxk⁄œl=,m(
Svedn' k;k,;.;s' smuTp•' svednm( 18
Sf⁄i$t' nIlpyRNt' k;k,' k⁄œmuCyte
¨dMbrin.wyˇR u m<@lwbÛR ….…ítm( 19
inr;ß;vw" ßv≤∫v;R iv¥;d*duMbr' tu tt(
m<@lwbNR /ujIv;.w®Ts•wí ivd;ih…." 20
iv¥;Nm<@lk⁄œ' t√πdn;coW,;…Nvtm(
AXy…j◊opm' k⁄œ' AXy…j◊÷ iv.;vyet( 21
pu<@rIkdl;.;s' pu<@rIk˘ tu ti√du"
al;bup„u psÎx' …s?m' k⁄œmud;˙tm( 22
kp;lk⁄œ' ’„,Ntu m<@lw" p®W' tq;
cmRk∑⁄ ' tu bÛl' h‚StcmRin.' %rm( 23
165

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sSfo$k; smNt;p; p;m; k<@Ü®j;…Nvt;
Î!" pun" p[ßvit k<@Üro/;…Nvt' c yt( 24
vtRte c smuTp•' iki$b' tTp[k°itRtm(
Xy;v; rˇ_; smuTp•; p[ÆKl•; ß;iv,I tq; 25
m;'sne op…ct; yuˇ_; ivDey; s; ivc…cRk;
p·rxu„k;…, Â=;…, k<@Ür;…, `n;in c 26
m<@l;Nyu•t;g[;…, d&k⁄œ' ih tTSmOtm(
a®≤@±.í;ym;n' tu nIlloihtkì" %rw" 27
bÛ….í ßv≤∫í xt;®„kNtu ti√du"
x;≤lxUkp[tIk;xwloRm…." xuKlloihtm( 28
aNyoNywm<R @lwivRı' …ê]' tdupp;dyet(
mInmUiWkk°$;n;' ivWvegne dUiWtm( 29
skN@Ür;gip$k˘ ivWj' Xy;mmev v;
p;…,p;dtl;©ëœp;‚„,Rdx
e We u j;yte 30
Sf⁄i$t' vedn;d;hyuˇ_' vwp;idk˘ SmOtm(
¨duMbrsv,| tu smuTp•' svednm( 31
ipCz;r;givv,| c k⁄œ' SqUl;®®Cyte
ivspwSR s'p·r£;Nt' ivkÀ,' sp·rßvm( 32
tdekk⁄œ…mTyuˇ_mek˘ vIspRsM.vm(
Et;Ny∑;dxoˇ_;in k⁄œ;nIh Svl=,w" 33
s;?y;s;?y k⁄œ;in
nv teW;ms;?y;in …cikTSy;in tqwv c
pu<@rIkmq …ê]' A„y…j◊÷ sk;k,m( 34
¨duMbrxt;®„k˘ cmRkœ⁄ ' c yTSmOtm(
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

Ekk⁄œ' tu yTp[oˇ_' k⁄œ' vwp;idk˘ c yt( 35
Et;in nv k⁄œ;in n …s?y≤Nt kd;cn
…s?m' ivc…cRk; p;m; d&í iki$k;in c 36
kp;lk⁄œ' SqUl;®mR<@l' ivWj' c yt(
Et;in nv s;?y;in k⁄œ;Ny;ÛmRnIiW," 37
as;?ys;?yk⁄œ;n;' kmRdoWjTvm(
kmRj;in nv ÁºW;' doWj;in nvwv tu
kmRj;in n …s?y≤Nt …s?y≤Nt hItr;…, tu 38
a;Tmv;NmuCyte te>y" k⁄xlen Svnuiœt"
k⁄œº …sr;ve/Sy;>yihRtTvm(
rˇ_o∫v;in k⁄œ;in s…•p;to∫v;in c 39
tSm;ˇeW;' p[qmt" …sr;kmR iv/Iyte
aLpk⁄œWº u p[Czn;id
k⁄œSy;TyLpto Ny;Yy' bÛx" p[Czn' SmOtm( 40
jlUk;l;buÍ©¯v;R xo…,t' tSy inhRrte (
v;t;iddu∑xuırˇ_l=,m(
Í,u rˇ_ivk;r;'Stu pOqG/;tusm;…≈t;n( 41
sfÉnm®,' Â=' v;itk˘ xo…,t' tnu
nIlpIt;…st' t¢' rˇ_' ipˇ;…Nvt' SmOtm( 42
iv∆l' p;<@ur' ≤òG/' tNtum∞ kf;Tmkm(
sveWR ;' dxRne iv¥;Czo…,t' s;…•p;itkm( 43
îN{gopks˚;xmdu∑' rˇ_muCyte
xo/niv…/" s;pv;d"
167

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

nrSy muˇ_rˇ_Sy p[it.uˇ_vtStq; 44
…sıw`tRO "w òeihtSy k⁄y;RTs'xo/n' tt"
vmn' recn' cwv tq; xIWRivrecnm(
a;Sq;pn' c k⁄vIRt n cwnmnuv;syet( 45
k⁄œº pQy;pQym(
x;lIn( sWi∑k;'ívw j;©l;'í mOgi√j;n(
yv;•iv’tIíwv k⁄œI inTy' sm;cret( 46
g[;My;nUp*dk˘ m;'s…m=u‚Stl`Ot' sur;
d…/ duG/' idv;Sv“" fl;NyMl;in mwqnu m( 47
mUlk˘ ip∑iv’itvRs; h·rtk;in c
kf˘ ipˇ' c rˇ_' c svRmte Tp[kopyet( 48
Ev'iv/;in c;•;in Á….„yNdkr;…, c
ajI,;R?yxn' cwv k⁄œI inTy' ivvjRyte ( 49
k⁄œflyogindex
R "
/;NvNtr' ipbeTsipR" òehn;qeWR u k⁄iœt"
mh√w pçgVy' v; twl' xwrIWmev v; 50
ipPplIv/Rm;n' v; m;≤=kÉ, sm;cret(
a·r∑m.y;·r∑' g<@«r;·r∑mev v; 51
%idrkLp"
mui∑' %idrs;rSy k⁄iØt' p[it.ojyet(
}yh' Ít' ipbeˇ∞ ò;y;du√tRyˇe t" 52
ten …sı' c .uÔIt p;nIy;q| c k;ryet(
p=' m;smOt'u v;ip W<m;s;nevm;cret( 53
p[sÁ %idro h≤Nt k⁄œ;in sugÂ
u <yip
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

s'vı
O o lokpy;Rye yug;Nt;…¶nRg;inv 54
a.y;p[yog"
pç;.y;Stu sVyoW;" sgu@; v;ip cU…,Rt;"
≤lÁ;TpQy;xn" k⁄œx;≤Ntv;R n…cr;∫vet( 55
rs;Ônh·r{;p[yog*
gomU],e h·r{;' tu rs;Ônmq;ip v;
p[yoge, ipbeTk⁄œI tq; rog;Tp[mCu yte 56
{;=;idcU,mR (
{;=; h·r{; m≤Ôœ; i]fl; devd;® c
n;gr' pçmULy* √π muSt; m/urs; tq; 57
s¢p,oR Áp;m;gR" ipcumNd;$ÂWk*
iv@©÷ …c]k˘ dNtI ipPpLyo m·rc;in c 58
teW;' tu sm.;g;n;' k⁄œI cU,pR l' ipbet(
m;s' gomU]s'yˇu _' tq; k⁄œ;Tp[mCu yte 59
¨∑^I=Iriv/;nm(
¨∑^I=Ir' ipbe∆I,Re =IrvO·ˇ.Rv•e r"
j;ti£mI…, k⁄œ;in Cyutromn%;Nyip 60
aip v; xI,Rm;'s;in =Irm*∑^' ivn;xyet(
Et;STv;>yNtr;" p[oˇ_;" i£y;" k⁄œinbhR,;" 61
bih"p·rm;jRn;in
b;Á;' i£y;' p[v+y;…m ivStre, inbo/ me
a;lepn;in k⁄vIRt muˇ_rˇ_Sy deihn" 62
iv`O„y xS]w" p]wv;R gomywrip v; pun"
169

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tt" k⁄œ;in lePy;in p[lpe "w k⁄œn;xnw" 63
SvjRk;k⁄œtuTq;in iv@©m·rc;in c
mn"≤xl; c lo/[' c lep" k⁄œivn;xn" 64
avLgujfl' dNtI' Xyon;k˘ gjipPplIm(
…c]k* sWRp* √* tu h·r{e √π ivpeWyet( 65
m;tul©u rsentw Tsm;lo@‰ in%;nyet(
s¢r;];Tpr' cwv k⁄œ;n;' lepn' prm( 66
d&' kp;lk⁄œ;in iki$k;in ivc…cRk;m(
SqUl;®„k;…, ivWj' …s?m;in c inyCzit 67
krvIro l;©≤lk° dNtI ih'ß; xuk;nn;
…c]k;kú≤S]k$uk˘ i]fl; k$uroih,I 68
kox;tk° .{muSt; bOhtI sWRp; vc;
krÔbIj' su/; c Sv,R=IrI inid‚G/k; 69
ipcumNdí j;Ty;◊" pIluitLvkpLlvm(
s*/;mlkbIj;in k…,Rk;roÁvLguj" 70
--- .Ll;tkm( ---îit .ele …cik‚Tste Wœoå?y;y"
s¢moå?y;y"
p[mhe e iht;ihtm(
≤S]y' c yuKTy; sevte idv;Sv“' c vjRyte (
doW.edne …cikTs;sU]m(
kW;yò;ninTySy kW;yodkseivn" 1
ivxeWt" Xle„mmeh;n( tI+,wrve sm;cret(
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

skW;y' c itˇ_' c pw·ˇkÉWu p[yojyet( 2
as;?yv;tj;Nmeh;'ítur" p·rvjRyte (
p[mhe op{v;"
a®…cí;©mdRí tO„,;k;s* .[mStm" 3
xUl;in ip$k; k<@Ü" p[mhe ;,;mup{v;"
p[yog;itdex"
ai£y;…." p[mhe We u ip$k;Svip k;ryet( 4
¨p{vwí yuˇ_;n;' ip$k;….Stqwv c
p[mie h,;…md' p[oˇ_' my; .wWJymuˇmm( 5
VyStwrte Sw smStwí yogwStu p[iv.;gx"
…cikTs;' kLpye√¥w o yq;doW' yq;blm( 6
…v'xtwm]RU rog;,;' l=,;in inrI+y tu
doWs'sgRhte í'U tto yog;n( p[kLpyet( 7
¨∂ºxm;]' teW;' tu tSm;√+y;…m .eWjm(
.Uyo mU]p[x;NTyq| p[iv.;g' c tCzé,u 8
p[mhe .ed;n;' pOqk™ …cikTs;
xt;vrImUlrs" sm;'xo m/usipRW;
î=umhe e tu p;tVy" kfipˇp[x;Ntye 9
ikr;titˇ_Svrs" p$ol;®kyoStq;
s=*{" xmyeNmeh' Kv;qStUdks'…Dtm( 10
ipPplI Íi©ber' c m·rc;in tqwv c
ipbeTsu%;Mbun; ÁºtTs;N{meh;Tp[mCu yte 11
cVy…c]kmUl;in pUitkSy TvcStq;
%le yUWWe u s'SkéTy .uÔ;no vw su%I .vet( 12
171

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

=Ir…sıwyvR .w +R ywyCR zSt' ih©ësy' tu m(
`Ot' p[s©πn ipbn( .Smmeh;Tp[mCu yte 13
kipTqí;jmod; c m·rc;in tqwv c
tto yut' twlvR ,' k;cp[oˇ_' p[d;pyet( 14
ipPplIk,s'yˇu _' m/uyˇu _' sxkúrm(
jyeLlv,mehNtu pIt' xIten v;·r,; 15
mehyuˇ_Én .oˇ_Vy' s;N{p[ßv,en v;
Etˇu ivjye…•Ty' meh' lv,s'.vm( 16
El;p[v;lk˘ ih©ë lv,' c sm' .vet(
m¥eno„,en v; pIt' meh' s…skt' jyet( 17
tubÂ
u …, kipTq;n;' iny;Rs' =*{s'ytu m(
xuKlmehe p[xs' ≤Nt yv;•Sy c sevnm( 18
sk⁄lTu q;in yUW;…, s{v;…, ivxeWt"
.oJy;in xuKlmehWe u yv;•iv’itStq; 19
êd'∑;^ d.Rml
U Sw tu kÉvl' Kv…qt' py"
sxkúr' ipbe∆Ntu" =;rmeh;Tp[mCu yte 20
{;=;Ít' v;ip ipbet( tq; =I·rÍt' nr"
ipˇmeh;Tp[mCu yet =;rmeh;∞ svRx" 21
pIt;m≤Ôœ;cU,*R √* mehn;∞ p[yojyet(
s=*{' xItmehe tu yv;•opiht' sd; 22
mdyNTy;í p];,;' kLk˘ =*{yut' ipbet(
d.Rml
U Sy c tq; rˇ_mehI su%I .vet( 23
ipbeˇu te spysI nIlmeh;Tp[mCu yte
p[rohw" =I·rvO=;,;' =Ir' s'Kv…qt' ipbet( 24
sxkúr,e muCyet nIlmeh;ˇu pw·ˇk;t(
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

k⁄mdu oTpld<@¯í sn;lw" Kv…qtwStq; 25
ipbeTp[;yo yq;x·ˇ_ v;·rmeh;Tp[mCu yte
sm;' =Ir;xní;ip yv;•…mt.ojn" 26
xkúr;sm.;g' tu =*{e, sh s'sjO te (
xIten toyen ipv•Mbumhe ;Tp[mCu yte 27
îTyett( Wo@x;n;' tu kfipˇhr' pOqk™
…cik‚Tst' my; p[oˇ_' p[mhe ;,;' ivn;xnm( 28
as;?y; v;tj;íwv ivDey; .Oxd;®,;"
avg;Á;itsU+mTv;∂;y; p[ßvg' Ítm( 29
a;Sq;pnwv;Rthrw" su’twí;nuv;snw"
m∆p[mie h,' ÎÇ; bÛxStmup;cret( 30
p[;t" p[;tí sevte kÉvle m/usipRWI
kordUWyv;•;in iSqt;in c ivxeWt" 31
h‚Stmeh' jyedve ' b‚StSved"w p[yàt"
yàv;Nv;tmeh' ih bStmU];…, v; cret( 32
p;yye∞;rye∞;ip gjmeh' .y;vhm(
kW;yw‚Stˇ_k$uk"ì rswrte "w ipveTpy" 33
x;S]oˇ_;mq s'p+e[ y i£y;met;' ivc=,"
yq;Sv' ih sMp[/;yR p[mhe ;n( s;/ye≤∫Wk™ 34
EtTp[mie hk˘ p[oˇ_' ≤x„y;,;mqR…sıye
…cik‚Tst' ivStre, yq;vdnupvU x
R " 35
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste s¢moå?y;y"
173

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a∑moå?y;y"
aq;t ¨Nm;d…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
pçoNm;d;Ssm;:y;t; ind;neWu sivStr;"
s≤l©;SssmuTq;n;" Í,u teW;' …cik‚Tstm( 1
…cˇbuıI≤N{y;,;' ih teW;mip ivcei∑tm(
mn…íˇbuıIn;' Sq;n;id
≤xrSt;LvNtrgt' sve≤R N{ypr' mn" 2
t]Sq' t≤ı ivWy;in≤N{y;,;' rs;idk;n(
smIpSq;n( ivj;n;it ]In( .;v;'í inyCzit 3
sumn"p[.v' c;ip sve≤R N{ymy' blm(
k;r,' svRbı
u In;' …cˇ' ˙dys'…≈tm( 4
i£y;,;' cetr;s;' c …cˇ' svR] k;r,m(
su…cˇ;SsTpq' y;≤Nt du…íˇ;Stu ivm;gRg;" 5
ividt' mns; …cˇm;l>y p[.veˇt"
tto bu≤ı" p[.vit k;y;Rk;yRivc;·rk; 6
xu.;xu.' ih k⁄v;R,; bo/n' bu≤ı·r„yte
bo/n;∞;ip bo?ySy nro bu/ îhoCyte 7
s; bu≤ı" prm;Tm; c s xrIre p[k°itRt"
yq; ’tI kmRkr" i£y;' yojyte nOWu 8
mns…íˇbuıIn;' Sq;n;Nyet;in kmR c
sNdUiWt;n;' teW;' tu Í,u hetmu t" prm( 9
¨Nm;dsMp[;i¢"
Ë?v| p[ki⁄ pt; doW;" ≤xrSt;LvNtre iSqt;"
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

mn" sNdUWyNTy;xu tt…íˇ' ivp¥te 10
…cˇe Vy;pdm;p•e bu≤ın;Rx' inyCzit
ttStu bu≤ıVy;pˇ* k;y;Rk;y| n bu?yte 11
mdoNm;dinÂp,m(
tSm;i√xeW' v+y;…m ÁuNm;dmdyorip 12
xok;Tkop;ˇq; hW;Rd( {Vy;,;' c ivn;xn;t(
c≤lte …cˇmn…s mdm;xu inyCzit 13
p[?y;yit p[æSvipit roidtIh;in…mˇt"
hsTykSm;…•{;lurLpv;õ™ inTymuTsuk" 14
]St" xrIrI dIn;=" £o/no inrp]p"
purSt;dvlok° c n yq;vOˇ Ev c 15
p®WTv' tq; loª;m;ivl' c=uWre ip
Et;in ySy Âp;…, s mdo n;m k°itRt" 16
ivv/Rm;nStu md ¨Nm;dTv' inyCzit
sv;itk;in Âp;…, Xle„mipˇo∫v;in c 17
¨Nm;dStUCyte /Irw" s…•p;t;Tmk;in c
EtLl=,mui∂∑muNm;dSy in®·ˇ_t" 18
…cikTs;
ind;ne pUvmR iu ∂∑' Í,u teW;' …cik‚Tstm(
òeiht' Sveidt' cwv yojyeTpçkmR,; 19
d;…/k˘ v; ipbeTsipRStwl' xwrIWmev v;
xtp;k˘ bl;twl' mh;pwx;…ck˘ `Otm( 20
d;…/k˘ c mh;=;rmuNmˇ" xIlyeˇq;
y≤∞ik‚Tstm;:y;tmpSm;rivn;xnm( 21
175

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

tdev sv| in≤%leWNU m;de„vvc;ryet(
¨p;yw…íikTs;
`;tyeˇ' kx;….í b›Iy;ˇ;@yeˇq; 22
gjen;Pyqv;êen ];syeTp•gen v;
punStO,;…¶n; v;ip svRtSsmv;ikret( 23
avk°y;Rqv;©;rw" p[dI¢w" p;·r.{kì"
p[yˇu _' xItlenvw jlen;>yu=yeTpun" 24
p[s;rye√; s·rit sr,e v; inro/yet(
bu.=u y; xoWye√; kÀpe p[≤=Py m;nv" 25
apUv;R .IWyeySu t' pu®W;" xS]p;,y"
iv];syeyvu ¥Rw ;St' ];snwStu pOq‚Gv/w" 26
tIv[];sp[itWe/"
];s;StIv[; ih k⁄v≤R Nt …cˇSy iv’it' .y;t(
.ymev tu …cˇSy m;nv;nqRmCu yte 27
as;?yl=,m(
p[≤=¢…cˇo ivcret( ];Sym;noåip xS]t"
k⁄m;rbONd;nugtStms;?y' ivinidRxte ( 28
d;h;id
t;pn;ÔnnSywí =;rw" =;r;gdwrip
p[oˇ_ìrpSm;rhrw®Nm;d' smup;cret( 29
pur;,' p;yye∞nw ' sipR®Nm;dn;xnm(
iSqt' vWRxt' ≈eœ' k⁄M.sipRStduCyte 30
p;n;>yÔnnSyeWu ihtmuNm;idn;' sd;
k;≤Ôk˘ lxun' cwv bStmU],e peWyet( 31
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

¨Nm;idn;' p[yogoåy' pur;,`Ots'ytu "
Et;" i£y;" p[yÔu It vw¥" k;y…cikTsk" 32
dwvVyp;≈y…cikTs;
x;≤Ntkm;R…, hom;'í k⁄y;Rd( .Ut…cikTsk"
î∑y" x;≤Ntkm;R…, hom;" SvSTyyn;in c
vedoˇ_;" kmRiv/y" k;y;RíoNm;dn;xn;" 33
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele …cik‚Tste a∑moå?y;y"
nvmoå?y;y"
aq;toåpSm;r…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
¨ˇ_' Âp' smuTq;nmpSm;rSy ’Tòx"
ind;neWu …cikTs;' tu ivStre, inbo/ me 1
apSm;rind;n;id
gj;êy;n;Tptn;d….`;t;t( .[m;dip
î∑{Vyivn;x;∞ …cˇ' iv.[mmOCzit 2
tSy …cˇe p·r.[;Nte ˙dy' p·rxu„yit
®,≤ı v;yu„m;,' n;@«' p[;Py jl;vh;m( 3
.Ox' tO„,;p·rt" s moh' gCzTypSmrn(
apSmrTypSm;rI fÉn' muçit vepte 4
apSm;r…cikTs;
sevte twl' xwrIW' `Ot' kLy;,k˘ tq;
mh;pwx;…ck˘ v;ip mh;=;r' c d;…/km( 5
177

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

x,bIj;idcU,mR (
x,bIj;in kì@y| k⁄lTq c;plUnkm(
ÂpSq; c vySq; c pUtn; kÉxm;·r,I 6
i]fl; }yUW,' muSt; lxun' p;pce≤lk;
Et;in sm.;g;in vs;twl`Ot;in c 7
Ë,Rk˘ c tqwk?y' pced( gomU]s'ytu m(
yd; p[Jv≤lt' x;Ntmqwnmvt;ryet( 8
…b@;lpdm;]' tu =;rSy;Sy su%;Mbun;
ipbedpSm;rhrmuNm;dSy c n;xnm(
ax;|…s guLm;Nmeh;'í PlIh;nmudr;mym( 9
dxmoå?y;y"
aq;toåits;r…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.g;v;n;]ey"
.y;√; yid xok;√; yoåits;r" p[vtRte
aits;re lÏniv…/"
aits;rStu .U…yœ' s;m Ev s s'.vet(
tSm;TsvRmtIs;r' lÏnwSsmup;cret( 1
dubl
R e ivxeWiv…/"
lÏyeälvNt' c
dIpnIy;in k;ryet(
dubl
R Sy tu s'sgI| k;ryeˇu iv·rˇ_vt( 2
ß'sniv…/"
‚St…mt' ySy gu® c py;R?m;t…mvodrm(
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

dIpnIyoppp•' tu bÛdoW' tu deihnm( 3
Stok˘ Stok˘ ß'sm;n' ingOhIt' svednm(
dIpnIysm;yuˇ_' p;yyeTß'sn' prm( 4
ivxuıßotsStSy doWeWu ß'…steWu c
su%' td(gh[ ,' kt|u p;cn' StM. Ev c 5
a;mXle„m;tIs;r…cikTs;
hrItk°' i]k$uk˘ ih©ë s*vcRl' vc;m(
xuKl;mitivW;' cwv p;yyed„u ,v;·r,; 6
inyt' jint;?m;nmits;r' svednm(
Sq;pyTyits'vı
O ' velve v®,;lym( 7
hrItk° s;itivW; ih©ë s*vcRl' vc;
swN/v' ceit ip∑;in p;yyed„u ,v;·r,; 8
a;m;its;re yogoåy' iv…/tStu …cikTskì"
yuˇ_É Kv;qe p[yoˇ_Vyo vw¥ne ;ip yxoå…qRn; 9
a;m;its;ro yo Á;>y;' yog;>y;' n invtRte
n s s;/…ytu' xKyo ÁNywm;Rgx
R twrip 10
.U…yœm;mp[.v" k⁄≤=rog" kf;Tmk"
p[vtRte nO,;' tSy Í,u sMyk™ …cik‚Tstm( 11
…c]k" ipPplImUl' vc; k$ukroih,I
p;#; vTskbIj;in hrItKyo mh*W/m( 12
Etd;msmuTq;nmits;r' svednm(
kf;Tmk˘ sipˇ' c vcoR b›;it c /[vu m( 13
p;#; vc; i]k$uk˘ k⁄œ' k$ukroih,I
tt( s;/upIt;Nyet;in Xle„m;tIs;rn;xnm( 14
.Ll;tk˘ x£yv;" p;#; k$ukroih,I
179

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

yv;Nyj;jIk⁄œ' c …c]koåitivW; vc; 15
x$I pu„krmUl' c tq; ih©ë hrItk°
s*vcRl' Í©ver' gv;' mU],e peWyet( 16
v$k;n=m;];'St;n( z;y;xu„k;…•/;pyet(
teW;mek˘ ipbed√( * v; su%o„,envw v;·r,; 17
Etı‰;msmuTq;nmits;r' svednm(
nudTyx;|…s c tq; tm;'sIv idv;kr" 18
g[h,IdIpnIy;í ye yog;" p·rk°itRt;"
Xle„m;its;re te k;y;‹" =;r" =;rgu@Stq; 19
Etd;m;its;r;,;' Xle„m;tIs;·r,;mip
…cik‚Tst' sm;:y;t' ipˇ;tIs;·r,;' Í,u 20
ipˇ;its;r…cikTs;
aits;rStu y" ipˇ;duTqoåitsrtIh s"
p;…ct' StM.yedne ' yq;vˇ…•bo/ me 21
…b@÷ …bNvxl;$Uin it≤N],Ik˘ sd;…@mm(
s*vcRl' /;tk° c sm©; ceit tTsmm( 22
kLkip∑' .veTpey' k;Lymu„,en v;·r,;
ipˇ;tIs;rxUl;t| nr' s¥…íikTste 23
rs;Ôn' s;itivW' k⁄$jSy fl' Tvcm(
/;tk°' Í©ber' c p;yyeˇ<@ul;Mbun; 24
m;=Ivyuˇ_o nudit ipˇ;tIs;rmuLb,m(
mNd' dIpyte c;…¶' xUl' c;xu invtRyte ( 25
p;#; d;®h·r{; c ipPplImUlmev c
flTvce vTskSy Í©ber' tqwv c 26
Et;in kLkpe„y;…, p;yyeˇ<@ul;Mbun;
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

aMbœk° ≤xlo∫ºd' /;tk° c;Mlvetsm( 27
¨xIr' b;lhIber' d;…@mTvõ™ mh*W/m(
jMbUfl' kipTqSy m?y' …bLvxl;$u c 28
Et;in cwv tuLy;in p;yyeˇ<@ul;Mbun;
m;=Ikyuˇ_' nudit ipˇ;tIs;rl=,m( 29
sv;t;' c smUl;' c n;xyeTp·rkitRk;m(
sm©; incul' lo/[' /;tk° m/uk˘ tq; 30
b$lo/[pv[ ;l;í d;…@mSy fl' Tvcm(
m;Wp,IR≤xlo∫ºd' s;Mbœ;kmq;ip c 31
ipˇ;its;re d;tVy' t<@ulodks'ytu m(
sm©; /;tk°pu„p' s;Mbœ;kmq;ip c 32
ipˇ;its;re pµ' c t<@ul;≤∫" ipbe•r"
xxSyw,Sy v; rˇ_' m/uk˘ ’„,mO·ˇk; 33
ipˇ;its;re d;tVy' t<@ulodks'ytu m(
rˇ_;its;rp·rcy"
du∑" ipˇ;its;rStu gM.IrSq;nm;…≈t" 34
atIv s;yRte rˇ_mits;rSs rˇ_j"
rˇ_;its;r…cikTs;
nIloTpl' …bLvitl; m/uk˘ gu@xkúr; 35
kÉsr' pu<@rIkSy k⁄mdu ' =*{mev c
a;jen pys; pIt' rˇ_;tIs;rn;xnm( 36
inv;Rih --purIW=ye ¨p£m"
aq;Sy vcoRjnnImnuy·u ˇ_' p[d;pyet(
181

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

dI¢;…¶=I,m;'sSy sxUlSy;its;·r," 37
ajSy mhto m?y;√πxv;r' sxo…,tm(
d›;q y;vkÉ …sı' gu@i]k$uk;…Nvtm( 38
ten s'.ojyeTk;le mOdsu æu Sv•deihnm(
kLpentw ne v;r;h' £*ç' m;'sç k;ryet( 39
Etenvw c kLpen k;rye∞r,;yu/;n(
it·ˇrIn( kCzp;n( l;.;NmyUr;N£kr;nip 40
v;t;its;·r,;metTsm;:y;t' …cik‚Tstm(
v;t;its;reåxR…íik‚Tst;itdex"
v;t;its;re ktRVy' svRmxR…íik‚Tstm( 41
.yxokj;its;r…cikTs;
.y;√; yid v; xok;¥oåits;r" p[vtRte
y" k⁄Pyit tto doWStSy k⁄y;R≤∞ik‚Tstm( 42
inTym;ê;syeySu t' su˙dí ivp…ít"
mn" p[˙∑' k⁄y;R∞ td; sMp¥te su%I 43
as;?yl=,m(
svRg;]p·rStB/o ivv,R" ‚St…mtí y"
n c du"%' ivj;nIte p·rvJyRStq;iv/" 44
ySy kÉx;" p[l„u yNte bl' v,Rí hIyte
p·rxu„kmu%o yí n s jIvit t≤√/" 45
ivce∑m;no yXxete svRg;];…, iv≤=pet(
StB/g;]o n s'c;rI p·rvJyRStq;iv/" 46
hnu' dxit yoå.I+,' n vedyit yoåsu%m(
…j◊;' %;dit c;Tyq| gt;yu·rit inidRxte ( 47
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

s'r=Nvw yx" p[;Do n cwn' smup;cret(
aqRfl' c yxofl' c n kmR smup;cret( 48
ÎÇ; s;?yms;?y' c y" kroit s …s?yit
pUj;' c l.teåTyq| iv√Tsu c ivr;jte 49
ivWUcI
ivWUCy;Stu p[v+y;…m …cikTs;' l=,;in c
iv®ıgu®ip∑;•x;kÂ=rs;≤xn;m( 50
ajI,R.o…jn;' inTy' ]y" k⁄Py≤Nt /;tv"
t∂oWblmu∫tÀ m;®ten ivv…/Rtm( 51
a/ío?v| c ityRk™ c ßot;'…s in®,ı‰it
®ıwí m;®te ®ıßot;'…s in®,≤ı c 52
teWu doWprIteWu du∑ne ;•rsen c
Ë?v| c;/í vegoåSy kq'…cTs'pv[ tRte 53
ivl‚Mbk;
t;' ivlMbI' ivghR≤Nt ivWkLp;' ivWUcIk;m(
als"
yq;pqoTp•rso dehWe u ivWm;…≈t" 54
n;@«Ss Vy;k⁄lI’Ty v/Ryˇe u bl;skm(
tSy k;so Jvro mUz;‹ .ˇ_√πWo ivv,Rt; 55
Gl;iníwv;ivp;kí Xle„msek" p[v;ihk;
¨ro`;tStq;Tyq| ˙{ogí;N]kÀjnm( 56
ivbN/o g;]h;iní soålso n;m d;®,"
ivWUcIpUvÂ
R p;…,
¨TKlexo vepquXzidRivRd;ho ve∑n' Jvr" 57
183

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

ê;s;?m;n' x’∫ºdo ivi√∑;h;rl=,m(
Xle„mp[cru k;sí jOM.,' ˙dyg[h" 58
tq; ê;sí k;sí p;êRxIWR®j;…Nvt"
ivWUCy;" pUvÂ
R p;…, Svedo g;]Sy xItt; 59
a•iv.[ml=,m(
¨Ì;ro gu®koœTv' mU];inlxkÀdg( h[ "
EtTpçiv/' p[oˇ_m•iv.[ml=,m( 60
a;m;its;r…cikTs;itdex"
…cikTs;' t] k⁄vIRt sv;Rm;m;its;·r,;m(
¨p{v…cikTs;
¨p{v;í ye p[oˇ_;" ivWUCy;mlse tq; 61
t;'…íikTse≤∫Wk™ sMyGyq;Svwí …cik‚Tstw"
Eti√WUCy;m;:y;t' sm;sen …cik‚Tstm( 62
ivStre, …cikTs;
£ÀrTv;dSy rogSy .Uyo v+y;…m ivStrm(
ivWUCy;" pUvÂ
R p;…, s'inxMy …cikTsk" 63
vmn' k;ryeæT=p[m„u ,en lv,;Mbun;
y;vTs itœºˇSy Sy;•;Nyduır,;Tsu%m( 64
k;rk˘ c kW;y' Sy;dqv;junR s;…/tm(
pIt' kW;y' vmn' s¥o h≤Nt ivWU…ck;m( 65
tq; muSt;idk" kLk" ipPplIkLks'ytu "
pItío„,en toyen hNy;æT=p[' ivWU…ck;m( 66
iv®ı; ih rs; .uˇ_; dUiWt;" pvn;id…."
ivWI.v≤Nt dehWe u pUvvR ı
O mw l
R ;xye 67
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

tSm;i√Wsm; Á;xu i£y;Ssv;R" h(py[ ojyet(
/Um;n( kW;y;n( vtIRí p[dhe oTs;dn;in c 68
avpI@;n( p[/mnm…¶kmoRpn;hnm(
s'Spx;RNyupc;r;'í ivWUCy;' k;rye≤T£y;m( 69
≤xv;vitR"
.Ll;tk˘ i]k$uk˘ pUitk˘ =vk˘ bl;m(
f…,∆' lxun' k⁄œ' krÔSy fl;in c 70
i]fl;' c yv;nI' c k⁄$jSy fl;in c
vitRmte ;' ≤xv;' n;m bStmU],e peWyet( 71
ivWUcl;=;=;rí j;yte --aidRtl=,m(
hnu>y;' ingOhIt;>y;mVyˇ_' Vy;hrTyip
sush' thnuv;Rip n Vy;hrit ik˘cn 1
aidRt…cikTs;
òehp;n;in nSy' c Sved;" pQy;xn;in c
¨pn;hí xSyNte bStyí;idRte iht;" 2
d?y;rn;lyo{oR,e vs; l;.en c;!kÉ
a;nUp*dkinTy;n;' m;'s;Nyip c l;.t" 3
itl;n( k⁄lTu q;Nm;W;'í bdr;…, yv;n( bl;m(
√π pçmULy* r;ò;' c xtmUl;' xt;vrIm( 4
EtTsv| sm;˙Ty s;/yeNmOdnu ;…¶n;
b;„pe,o∞rt; ten n;@«Svedne Svedyet( 5
twlme….í ivpced>yÔ‰;∞ ipbe∞ tt(
Etmev c sM.;rmupn;h' c k;ryet( 6
185

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

y≤∞ik‚Tstm;:y;t' v;tVy;…/ivn;xnm(
tdev sv| in≤%lmidRt„e vip k;ryet( 7
mh;òeh' bl;twl' twl' xwrIWmev v;
p;n;>y©πWu nSyeWu bSt* v;ip p[yojyet( 8
a;nUp;in c m;'s;in vexv;r' p[kØ⁄ yet(
n;it≤òG/en ten;Sy k;ryedpu n;hnm( 9
Xle„mop∑B/;idRtm(
Xle„m,; smupStB/o ySyeh pvno .vet(
mNyyomU…R ›R g<@º c xoWStSyopj;yte 10
mUko in{;prItí k<#inê…sto .Oxm(
.Ox' l;l;prItí …j˜…j◊I’to nr" 11
Xle„mop∑B/met;ÎgidRt' p·rk°itRtm(
Xle„mop∑B/;idRt…cikTs;
tSy;nuv;sn' k⁄y;Rˇq; xIWRivrecnm( 12
itLvkÉn ivreˇ_Vyo .ved( …bNdu`tO ne v;
pur;,' v; ipbeTsipR/mRU ' tI+,' ipbeˇq; 13
Xle„m<yuprte tSy bOh' ,w" smup£m"
v;tVy;…/…cikTs;' c yqoˇ_;' smup;cret( 14
Sq;nSqSt] c kf" v;yur;gNtu®Cyte
tSm;ˇyogRit' ÎÇ; v;tflI' k;rye≤T£y;m( 15
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele dxmoå?y;y"
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

[Bhela]

Ek;dxoå?y;y"
aq;to g[h,I…cikTs;' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h .gv;n;]ey"
a…¶mUlm;yu"
a…¶v;RååyumnR „u y;,;' p[;,;St] p[itiœt;"
blm;roGym;yuí su%du"%' td;≈ym( 1
…m[yte Áupx;Nteå¶* yuˇ_É co„m…, jIvit
tSm;Tp[;,;yuWI iv¥;d…¶mUle xrI·r,;m( 2
a¶e" kmR
soå…¶Stmu…ct' .uˇ_' rs;y ivtnoTy/"
ten≤e N{ybl' pui∑' v,Rç l.te nr" 3
ctuivR/' pcTy…¶" sm' tI+,' tq; mOdu
ivWm' ceit teW;' tu y" smoå…¶" s xSyte 4
g[h,IdoWind;nm(
.jt;' gu® Â=' c idv;Sv“' c inTyx"
r;]* n v; s'Svpt;' tq; vegiv/;·r,;m( 5
a?yXnt;mjI,Råe •e Áitòehe ivreik,;m(
Jvr;Nm¥p[s©;∞ tq;s;TMyinWev,;t( 6
m/ur=IrinTy;n;' tq; jlivh;·r,;m(
ip∑;•d…/x;k;n;m˙¥;n;' inWev,;t( 7
ÈÎxwghR[ ,I jNtodU„R yteåit inWeivtw"
mNd; tI+,;itivWm; i]iv/' s; p[kP⁄ yit 8
g[h,IdoWj; rog;"
tq; rog;" p[vtRNte g[h,IdoWj; nO,;m(
Jvr" k;s" p;<@urog" êyqu" p·rkitRk; 9
187

[Bhela]

.el s'iht;

a®…cí;ivp;kí guLm;x;|…s .gNdrm(
aits;rí k⁄œ' c xUl;Nylsko .[m" 10
Et;'í;Ny;'í jnye{og;nSy;…mt;≤xn"
g[h,I dUiWt; jNto" s;m; rog;…•h≤Nt v; 11
mNd;…¶"
ySy;£;Nte ih k;y;¶* Xle„m,; m/ur;≤xn"
n pCyteå•' k;len s mNd;…¶·rit SmOt" 12
a¶* mNde kfÉn;Sy xI`[' .uˇ_' n pCyte
s .Uyo mOdtu ;' y;it gu®.ojndUiWt" 13
ivWm;…¶"
Ev' Âpí vOıí kfÉ tSy p[x;Myit
Ev' s ivWmo n;m g[h,IdoW ¨Cyte 14
aTy…¶"
a…¶Ssom=y;¥Sy .Ox' dehe p[kP⁄ yit
.uˇ_' .uˇ_' jryte n c v,Rbl;y c 15
.uˇ_É .uˇ_É =u/;åPySy j;yte n c pu„yit
aTy…¶·rit t' iv¥;Ts c du"%tm" SmOt" 16
îTyeW rog≤S]iv/" g[h,Is'…≈to my;
p[oˇ_StSy …cikTs;' tu ivStre, inbo/ me 17
g[h,I…cikTs;
/;NvNtr' ipbeTsipR" p[;j;pTymq;ip v;
ttoåSmw vmn' d¥;ˇtío?v| ivrecnm( 18
ipPplIv/Rm;n' v; ipbeT=;r;gd;nip
t£˘ m;s' ipbe∞;ip g<@«r;·r∑mev v; 19
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

d;…/k˘ c ipbeTsipRStwl' xwrIWmev v;
mh¥TpçgVy' v; --- 20
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele Ek;dxoå?y;y"
√;dxoå?y;y"
aq;to mU]’Cz^…cikTs;' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
mU]’Cz^…cikTs;
t;lp]IkW;y' tu mU];`;teWu d;pyet(
.ojn' £*çm;'sne mU];`;teWu xSyte 1
ipÇ; tu tSy cwv;iSq =Ire, sh p;yyet(
mU]’Cz^;…, xmyedXmrI' c ….nÊyip 2
xkroır,iv…/"
E….yRid p[yogwStu xkúr; nopx;Myit
t;muıreCzLyht;R Î∑km;R bÛ≈ut" 3
xu£;XmrI’Cz^…cikTs;
p[tI`;t;id≤N{ySy ySy ’Cz^' p[vtRte
anus•' c xUl' c Í,u tSy …cik‚Tstm( 4
bl;twlne Sv>yˇ_mu„,;Mbup·rWe…ctm(
a;Sq;pyeTp;cnen muSt;¥en tu b‚Stn; 5
p[Ty;gte inÂhe t' .ojye‚Tsımodnm(
tnun; muÌyUW,e j;©len rsen v; 6
ttStu xuı;Mbry; n;y;R ò;t;nu≤l¢y;
189

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

î∑y; s'ivxeTs;/| kLy;,gu,yuˇ_y; 7
ivxuıe retso m;geR m;®t" p[g,u I .vet(
Sv' Sq;n' m;®te p[;¢e ’Cz^' tSy invtRte 8
¨ps'h;r"
a∑;n;' mU]’Cz^;,;metduˇ_' …cik‚Tstm(
Âp;…, cwv sveWR ;' ≤x„y;,;mqR…sıye 9
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele √;dxoå?y;y"
]yodxoå?y;y"
aq;t ¨dr…cikTs;' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h .gv;n;]ey"
v;todrind;nm(
.;r;….htdehSy k$uitˇ_opseivn"
v;yuSsvRxrIrSqo du∑o v;tht;" …sr;" 1
gTv; ih pUryeTkoœ' tq;?m;n' kroit c
Îitv∞ smu•ımudr' Sy;TsmNtt" 2
’„,r;jIåvnı' c ’„,rom;…ct' tq;
Et√;todr' iv¥;det≤w lR©S¯ sm…Nvtm( 3
ipˇodrind;nm(
¨„,;….t¢o yo jNtuivRd;hINyupsevte
ipˇ' tSy xrIrSq' du∑' ipˇht;" …sr;" 4
sMp[;Py pUryeTkoœ' tq;?m;n' kroit c
Îit bSTy;Tsmu•ımudr' tTsmNtt" 5
æSv•' ÆKl•' mOdSu px| ≤=p[p;k˘ tqwv c
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

pItr;…j…sr;bı' pItrom sm;…ctm( 6
.v≤Nt JvrtO@∂( ;h;tIs;rk$uk;Syt;"
iv¥;≤Tpˇodr' cwtt( ipˇ≤l©¯" sm…Nvtm( 7
Xle„modrind;nm(
yoåTyNt' m/ur ≤òG/ipæCzl;in inWevte
Vy;y;moprtíwv Kl;Nto yíodk˘ ipbet( 4
tSy dehe kfo du∑" …sr;" kfvh; gt"
¨Ts•o dUiWtí;ip koœm>yNtr;…≈t" 5
svRm;?ym;pyeTkoœ' vedn;' c kroit s"
xuKlr;jIåvnı' c xuKlrom;…ct' tq; 6
tSy sId≤Nt g;];…, mu%ß;ví j;yte
dug‚R N/t;Sym;lSy' skfod·rl=,m( 7
s…•p;todrind;nm(
smXnt" svRrs;n( …mQy;h;rivh;·r,"
tSy;Ny;/R…mv;TyqRmdu r' s'pk
[ ;xte 8
n;n;r;jIåvnı' c n;n;rom;…ct' tq;
tq; n;n;vedn;!‰mudr' s;…•p;itkm( 9
dU„yodrind;nm(
a;mnNTyudr' n;yoR grm;Tmo∫v' yd;
k,Rro/’t' c;ip xuKl' …j◊;ml' n%m( 10
mnu„ymedorom;…, S]I,;m;tRvxo…,tm(
purIW' c p[yCz≤Nt .ˇ_É du∑odr' .vet( 11
svRv,R…sr;nı' nIlpItp[.' tq;
nO,;' dU„yodr' n;m j;yte s;…•p;itkm( 12
191

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

tSy;©mdR" k;sí ê;so ih‘; c j;yte
in{; tN{; tq;lSy d;hí;©gto .vet( 13
sdn' svRg;];,;' xoW,' p;<@uv,Rt;
ivWpIte c yÆLl©÷ t∞ tSyopj;yte 14
Ev' dU„yodr' Tvet≤w lR©m¯ rR ,mOCzit
¨dkodrind;nm(
a.uKTv; y" ipbe…•Tymudk˘ p[;t®‚Tqt" 15
vW;Rhme Ntk;leWu ipbe¥íodk˘ bÛ
tSyodreå…/k; pI@; c;Nyt" sMp[p¥te 16
sdn' romhWRí xIt;…¶Tv' ≤xrog[h"
tq; ≤òG/;v.;sç ≤òG/rom;…ct' c yt( 17
Etw≤lR©S¯ smStwStu nO,;' tdudkodrm(
=todrind;nm(
xïn; ò;yu.de ne mTSy;n;' v;q k<$kì" 18
x’ˇO,;g[vw ;R .uˇ_ìrN]' ySy iv….¥te
ten;•p;n' …z{e, ßveˇSy;Ntrodre 19
¨•t' j;yte tSm;dudr' Sy;TsmNtt"
…sr;åyt; j;yte c Tv/eR j#rs…•/* 20
s'ß;iv…, c j#re l=,' p·rk°itRtm(
bıodrind;nm(
y" PlveLlÏye√;ip yí Vy;yCzte nr" 21
ten;Sy;N];…, tu¥Nte b?yNte c;Pyqwkt"
tq; muÔíw b;lwí .uˇ_ìrN]' inve∑‰te 22
ten bı' gud' nO,;' j;yteåN]inpI@n;t(
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

¨æT=¢k⁄≤=.Rvit tq; s'≤=¢mehn" 23
xUn;=" xUnvOW," xUnhStStqwv c
xUnp;dgudíwv su¢;©í;ip j;yte 24
nto•t" smí;ip nro bıodrI .vet(
PlIhodrind;nm(
a;m/;Nyyv;n( yStu nro .u¤π inWevte 25
skÉsr' fl' v;ip .=…yTvodk˘ ipbet(
ÓSTyêrqy;n' c .uˇ_m;]e inWevte 26
tSy;….vıRte PlIh; pOqk™ tdupde+yte
suv,RsmkcU,mR (
mh*W/' sm·rc' √* =;ro i]fl; vc;
yv;nI k⁄≤çk; ih©ë it≤N],Ik;Mlvets* 27
/;Ny;jgN/e ];yNtI d;…@m' syv;skm(
k$uk; k*$j' bIj' swN/v' c sm;n( ….Wk™ 28
i]vOt; s¢l; dNtI k‚MpLl' nI≤lk;å.y;
suv,R=IrI i√gu,' sv;R<yet;in cU,yR te ( 29
a;je gVyeåqv; mU]e s¢;h' p·r.;Vy tm(
i√gu,' xkúr;' c;] d;pyeT}y©ël' ipbet( 30
gomU]i]fl;=;rrswm¥R "w su%;Mbun;
suv,Rsmk˘ cU,| svRrog;itR.We jm( 31
svoRdrPlIhxoWguLm˙{ogn;xnm(
v;t;œIl;mq;n;h" êyqu' svRg;]jm( 32
hlImk;…ml;p;<@upm[ he ;n( sJvr;n( jyet(
spRivWp[yog"
193

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

jIivte s'xy' ’Tv; grl' j#rI ipbet( 33
]pusov;R®k˘ v;ip mUlk˘ v;ip d'xyet(
£⁄ıne ’„,spe,R j#rI t;in .=yet( 34
…z{odre xS]…cikTs;
k⁄≤=' ivp;$‰m;nen …z{mN]Sy vI+y c
tt" ippI≤lk;d'x' …z{e TvN]Sy d;pyet( 35
aN]æCz{e s'ghO Ite sIVyeTk⁄≤=' tto ….Wk™
Ev' …z{odr' vw¥" xLyktu®R p;cret( 36
bıodre xS]…cikTs;
tq; bıgud' cwv p;$yeCzLyx;S]ivt(
muÔ;n( v;l;'StqoıOTy bı' sIVyeˇto ….Wk™ 37
¨dkodr…cikTs;
dkv≤Nt ih sv;R…, j#r;<yi£y;vt;m(
Vy/n' teWu k⁄vIRt xLyktu"R p[yogivt( 38
v;me p;êeR Tv/" k⁄=me KuR Tv; c ctur©ëlm(
n;>y;' v; p[,yeCzS]' m;];yuˇ_' …cikTsk" 39
ivß;vye∞ j#r' ….Wg;mypI…@tm(
mdRyde du r' c;Sy ve∑nen tu ve∑yet( 40
vei∑t' j#r' c;Sy n;?m;pyit m;®t"
yv;Gv;¥;h;ryN],;"
ipbe¥v;gU' c tto lv,òehv…jRt;m( 41
tt" pr' tu =Ire, m;s;/| smup;cret(
tt" =Iryv;gU' c ]INm;s;'Stu yv;‚N.Wk™ 42
.uÔIt;lv,' tSm;N]INm;s;n( l`u .ojnm(
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

tt" slv,' .oJymuCyte tUdreåip c 43
kÉ tUdr;,;…mCz≤Nt lv,' yogv;ht"
¨dre a…¶kmR
kÉ…cˇu j#re p[;Ûr…¶kmR …cikTsk;" 44
aj;ttoye j#re pvnXle„msM.ve
PlIhodreå…¶kmR
PlIhodr' ihnSTy…¶" jyeˇSm;i√xeWt" 45
invO·ˇvR…,Rt; t] s≤llodrSveidn"
¨dksM.vl=,m(
--- y;vTpey; p[kodrm( 46
m<@l' in…mRt' y∞ êyqu" SpxRne mOd"u
a;koi#tmxBd' c n c r;…jsm;k⁄lm( 47
a;£Mym;,' n;>y;Ntu mOdru ve ih spRit
ttí s≤llo∫Àit' pCznwí ivinidRxte (
i£y;ytIí sv;R…, si£y;ipí deihn;m( 48
.Ll;tkyog"
.Ll;tk;n;' pvn;ht;n;' vONtCyut;n;…mh c;!k˘ Sy;t(
tidi∑k;cU,k
R ,wivR`„O y p[=;l…yTv; ivsOjte ( p[v;te 49
xu„k˘ punSti√dlI’t' c ivin≤=pedPsu ctug,Ru ;su
p;d;v≤x∑' p·rpUtxIt' =Ire, tuLyen pun" pcet 50
td/Ry; xkúry;vg;!' loh;.y;VyoWkcU,yR ˇu _m(
EtTsm' xkúrp;dyuˇ_' tt" %jenoNm…qt' in/;y 51
p[Sq√yen;mlk°m/Un;' xIteåq /;Nyen pun" pcet
tTs¢r;];dupj;tvIy| su/;rs;dPy…/kTvmeit 52
195

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p[;tivRxı
u I’tdeh.;j;' m;];' ddIt;TmxrIryoGy;m(
n c;•p;ne p·rh;yRm‚St n co„mv;t;?vin mwqnu e c 53
jNtuinRt;Nt' nr…s'hvTSy;∫ve•r" k;çnr;≤xs;r"
dNt;í xI,;R" pun®∫v≤Nt kÉx;í xuKl;" punrev ’„,;" 54
ivxI,Rk,;R©≤ë ln;…skoåip ’t;NtdNt;Ntgtoåip k⁄œI
soåip £me,;©ë≤lg;]x;%St®yRq; rohit v;·r…sˇ_" 55
mh;myUr;Ôyit Svre, blen n;g;'Sturg;Ôven
SmOitmitblmsTy ---- –
îit .ele ]yodxoå?y;y"
ctudx
R oå?y;y"
aq;t Ë®StM. …cikTs; Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
ˮStM.e v'xk;idp[yog"
v'xko nˇ_m;lí mUv;R k$ukroih,I
tk;≥rI p[gh[ íwv pIlUin incul;in c 1
asn" s¢p,Rí i]fl; m·rc;in c
Et;in sm.;g;in kW;ymupp;dyet( 2
Et;Nyev c cU,;Rin m;≤=kÉ, ipbe•r"
anenvw kW;ye, .ojye‚Tsımodnm( 3
ipcumNd;¥uıtRnm(
ipcumNdSy mUl;in …c]ko h‚StipPplI
TvKp]flmUl;in krÔ;TsWRp;Stq; 4
tuLy;Nyet;in sv;R…, vLmIkSy c mO·ˇk;
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

gv;' mU],e ip∑;in Xl+,;Nyu√tRn' vrm( 5
r;ò;¥u√tRnm(
r;ò; vc; Ákúml
U ' ih'ß; dNtI tqwv c
xtpu„p; c k⁄œ' c √e h·r{e punnRv; 6
aêmU]I Tvp;m;gR" x;·rv; nˇ_m;≤lk;
vLmIkmO·ˇk; yuˇ_met®w √tRn' vrm( 7
kr'j;idseklep*
kr'jSsurso …bLv' devd;® vc;junR "
tkúrI meWÍ©« c xo.;Ônk a;r,I 8
¨.e bOhTy* Xyon;k" êd'∑;^ %idr;sn*
jle …sıw·rmwStuLyw" kW;yp·rWecnm( 9
Etwrve *W/wStuLyw" =Irip∑' p[lpe yet(
anen iv…/n; xI`[m®U StM." p[x;Myit 10
dxmUl;idtwlm(
√e pçmULy* i]fl; …c]ko devd;® c
Ek;œIl; Tvp;m;gR" ≈eysI v;ysI su/; 11
k;l; .;©«‹ pOqKp,IR suvh; mdy≤Ntk;
k;XmrI c ivxLy; c ih'ß; hem ivd;·rk; 12
…cr…bLvo Áxokí bl; c;'xmu tI tq;
vy"Sq; pIlup,IR c p;#; cwv xt;vrI 13
EW;' p'cpl;n( .;g;n( jl{o,eWu s¢su
a∑.;g;vxeW' c pceˇl
w ;!k˘ xnw" 14
k⁄œ' c xtpu„p; c …c]kS}yUW,' tq;
devd;vRg® ≈eœ' iv@©÷ muStmev c 15
197

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aêgN/; c p;#; c mUv;R Xyon;k Ev c
ipPpLy" Í©ber' c dNtI ihõ±GvMlvets* 26
g.e,R ;nen vw¥Stu kW;ye, sus;/yet(
…sı' pUt' c xIt' c =*{;Jyen;nuss' jO te ( 17
tdSy d¥;Tp;n;q| tqwv;>yÔn;idWu
Ë®StM.…íroTp•Stwlne tw ne x;Myit 18
XlIpd;Ny;!‰v;t' c %u@v;t;'í n;xyet(
ipPplIv/Rm;n;idp[yogiv…/"
ipPplIv/Rm;n' v; m;≤=kÉ, jlen v; 19
Ë®StM.e p[xs' ≤Nt g<@«r;·r∑mev v;
=;r;" =;r;gd;íwv inÂh;í pOq‚Gv/;" 20
hrItKy;" p[yogo v; ÁU®StM.e p[xSyte
.ojniv…/"
ivle:ym;no ih yt" =I,m;'sblo .vet( 21
xrIrr=,;q;Ry .ojyed( bOh' yedip
.uÔIt Wi∑k;n( jI,;Rn( pur;,;'ívw x;≤lk;n( 22
j;©l;in c m;'s;in sevte mOgp≤=,;m(
Ë®StM.prIto yo yd; v;t;…/ko .vet( 23
sMyk™ p[oˇ_…md' svRm®U StM.…cik‚Tstm( 24
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele ctudx
R oå?y;y"
pçdxoå?y;y"
aq;to ivspRv;txo…,t' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

.gv;n;]ey"
ivspR.de ;"
v;t;≤Tpˇ;Tkf;∞wv s…•p;t;d(√y;dip
ivsp;R" pç inidR∑;SteW;' v+y;…m l=,m( 1
v;tivspRind;nm(
kW;yk$uÂ=;'í yo inTymupsevte
tSy v;yu" p[ki⁄ pt" Tvg[ˇ_' m;'smev c 2
…sr;í sm…/œ;y ivsp| jnyeälI
ippI≤lk;' ivspRNtI' mNyte tu `Otåe ip c 3
jO‚M.k; t;luxoWí p;êRxl
U g[hJvr;"
`orí;®,v,;R." êyqu" ’„, Ev c 4
v;tvIspR…cikTs;
tSy kmRiv…/' Í,u
tSy inv;Rp,' k⁄y;RT=Ire, p·rWecnm( 5
pITv; c twLvk˘ sipRhrR ItKy; ivrecnm(
aivd;hIin c;•;in .ojn;q| p[d;pyet( 6
=Ir' c yvcU,| c `Ot' cwv;] s;/yet(
y∑Im/uks'yˇu _metd;lepn' vrm( 7
gv;' mU]' c =Ir' c gox’{s Ev v;
pçmUlI c t‚Tsı' jl' sekÉ p[xSyte 8
r;ò;' c m/uk˘ cwv peWye∂…/mStun;
p[dhe o v;tvIspeR `Ot;ˇ_Sy p[xSyte 9
xu©;…, =I·rvO=;,;' m/uk˘ nIlmuTplm(
=Ir…sı…md' ko„,' v;tvIspRn;xnm( 10
199

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Etwrve *W/wSsvw"R =Irip∑w" p[lpe yet(
su%o„,wv;RtvIspeR tq; sMp¥te su%I 11
aq v; d…/m<@ºn twl=Ir`Otne v;
secy≤Nt su%o„,en ivspeR v;tsM.ve 12
ipˇivspRind;nm(
k$(vMllv,=;rtI+,' Áu„,;in c;Xnt"
tSy ipˇ' p[ki⁄ pt' ≤xr;m;'sTvg;…≈tm( 13
rˇ_Én sh s's∑O ' xrIre dehvei∑tm(
Jvl…yTv; Jvr' pUv| Jv≤lt;…¶≤x%opmm( 14
ivsp| jnyeˇIv[' d;®,' ipˇsM.vm(
Sfo$;StSyopj;yNte viˆnev smI·rt;" 15
y] y] c j;yNte Sfo$;St] ivlIyte
h;·r{' h·rt' ’„,' doW' muçTy.I+,x" 16
EWoå…¶kLpo vIspR" pw·ˇko dehn;xn"
ipˇivspR…cikTs;
…cikTs;' t] k⁄vIRt p[Ty;:y;y …cikTsk" 17
ivrecn' òehyuˇ_' p;yyeˇ' …cikTsk"
p·rWek;'í k⁄vIRt =Irw·r=ursen v; 18
a.I+,' secye∞vw ihmkLpen v;·r,;
=I·rvO=kW;ywv;R kW;ywm/R k
u Sy v; 19
p[dhe ' TvSy k⁄vIRt xt/*ten sipRW;
m/ukoTplkLkìStu =Irip∑w" p[lpe yet( 20
m≤Ôœ; pµk˘ pµ' cNdn' nIlmuTplm(
p/Uk˘ m/uk˘ {;=; l;m∆kkse®k* 21
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

mO,;l;in ivd;rI c smu{;Nt; xt;vrI
shßvIy;R nld' bl; dNtI m/U≤lk; 22
Et;in sm.;g;in jl{o,e iv.;vyet(
Etwrve kW;ywí ip∑wívw ivp;cyet( 23
`Ot' tSy ihtoå>y©" ivspRe ipˇsM.ve
Nyg[o/oduMbr;êTqPl=vetsj;Stq; 24
kLk;" pç p[xSyNte =Irip∑;" p[lpe ne
Xle„mivspRind;nm(
Xle„ml;Ny•p;n;in Xle„mlo yo inWevte 25
tSy Xle„m; p[ki⁄ pto rˇ_É itœit deihn"
ttoåSy Xle„mvIspoR j;yte mNdvedn" 26
Sfo$;í tSy j;yNte êyqu" p;<@urve c
tSy tN{; c in{; c Jvr" k;s" ≤xrog[h" 27
…cr;∞ p;k˘ v[jit ivspR" Xle„msM.v"
Xle„mivspR…cikTs;
vmn' recn' cwv k⁄y;RˇSy yq;blm( 28
twLvk˘ v; ipbeTsipR" pur;,' `Otmev v;
sj;Rêk,*R muSt; sLlk° somvLkl" 29
√* krÔ* kipTqTvk™ ≤xrIWoxIrs;·rb;"
=I·rvO=p[v;l;in k⁄$jTvG/nÔy" 30
/v" pl;x" Syon;k" %idro vets;sn*
kW;y' s;/yedte ' su%o„,en c secyet( 31
aj;=Ire, ip∑wStu kLkìrte "w p[lpe yet(
twlp[Sq' pced…e ." kW;ywrq peiWtw" 32
201

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

a>yÔnen vIspR" Xlw‚„mkSten x;Myit
gom;'s%<@¯®„,wí ivspRmpu n;hyet( 33
m∆….j;R©l;n;' c td>y©÷ p[kLpyet(
m;'sopn;h' k⁄vIRt Xlw‚„mkÉ v;itkÉåip v; 34
j;©lwgVR ym;yUr"w k⁄‘$⁄ Xw z;glwrip
s…•p;tivspRind;nm(
yd; p[ki⁄ pt; doW;S]ySTvÑ;'sm;…≈t;" 35
rˇ_Én sh s's∑O ;" xrIro∂ºxcei∑t;"
s'Xy;m' m<@l' t] j;yte ’„,mev c 36
aq loihtpyRNt' ivspRit svednm(
JvrStO„,; c d;hí zidRmzRU ;‹ .[mStq; 37
y¥∞ SpOXyte ten t]o„m; n invtRte
dG/e c xo…,te g;]' xu„k;l;buin.' .vet( 38
----- y;' t] k;ryet(
v;txo…,t*W/index
R "
sukm⁄ ;r' bl;twl' twl' xw·rWmev v;
/;NvNtr' c;ip `Ot' p;yye√;txo…,te 39
ipPplIv/Rm;n' v; t£;svmq;ip v;
%;idr' v; inWevte v;txo…,tpI…@t" 40
inTym;Sq;pye∞nw ' muSt;¥en tu b‚Stn;
p;yyet v‚St>y;m( aqv; m;/ut≤w lkì" 41
v;tivspR…cikTs;itdex"
y≤∞ik‚Tstm;:y;t' ivspeR v;tsM.ve
t√;txo…,te sv| ktRVy' xo…,toˇre 42
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

v;t;£;Ntxo…,t…cikTs;
yid xo…,tm;£;Nt' gM.Ire v;txo…,te
v;tvˇ≤∞ikTset òehp;n;nuv;snw" 43
myUr£*çl;v;n;' vs; m∆; c l;.t"
p;neå>y©π c bSt* c bl;twl' p[xSyte 44
xS]kmR
ai£y;…." i£y;….v;R pKv' p√;txo…,tm(
p;$n' t] k⁄vIRt suivkLPy p[yogivt( 45
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele pçdxoå?y;y"
Wo@xoå?y;y"
aq;toåxRs;' …cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
axoR.de p·rcy"
v;t;≤Tpˇ;Tkf;∞wv s…•p;t;ˇqwv c
shj;in c rˇ_;∞ Wo!;x;|Syq deihn;m( 1
teW;' ind;n' v+y;…m …cikTs;' c;nupvU x
R "
aÎXy;n;' c yTp[oˇ_' ÎXy;n;' c yq;£mm( 2
axoRind;n' s'p;[ i¢í
ivd;ihgu®Â=;,;m;nUp*dksevn;t(
d…/duG/gu@;dIn;' ip≤xt;n;' c .o…jn;m( 3
yv;n;mudk;n;' c du∑;n;mvc;r,;t(
inTy;jI,R.ju ;' c;ip veg;n;' c iv/;r,;t( 4
203

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

p[v;h,;∞;itm;]' mwqnu Sy;itsevn;t(
du∑p;np[s©;∞ ki#n;t( pOœpI@n;t( 5
inÂhSy;ityog;∞ bStIn;' iv.[m;dip
òehp;n;∞ iv.[;Nt;Nm¥doW;z^m;T=y;t( 6
E…." p[ki⁄ pt; doW; v;tipˇkf;S]y"
EkxSsvRxo v;q √N√x" xo…,ten v; 7
gud;….„yNdmev;xu k⁄v≤R Nt gudm;…≈t;"
k°l;St] p[roh≤Nt sU+msWRps…•.;" 8
yvmuÌ;idin„p;vkkúN/ubdropm;"
xrIr;©ëœm;]; v; t;m[; goStns…•.;" 9
¨d;vtR"
inÂ!;Ste gude k°l;" StM.y≤Nt gud' .Oxm(
ßots;'gdu m;nÁ mUl' b›≤Nt v;Pyq 10
inro/;Tßots;' teW;mU?v| doW;Ssmu‚Tqt;"
Ekìk˘ dUW…yTv; tu rog;n( k⁄v≤R Nt c;xy;n( 11
axR" s;m;NyÂp;…,
purIW.edo vwv<y| xUl' inv;Rihk; tq;
avd;rStOW; d;ho gudpOϼ mdo Jvr" 12
a®…cí;ivp;kí g;]=ybl=y*
p;<@uTv' pvR.de í êyquí;≤=kÀ$yo" 13
Gl;inmwqR nu h;iní gud.[x
' o gudg[h"
axRs;' Âps;ÎXy' pOqKTv' teWu v+yte 14
v;t;xR"
’„,' purIW' .vit Â=' ik˘…cTsfÉinlm(
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

inTy' g;!purIWí ….•vc;‹" pun" pun" 15
Ë®pOœki$g[;ho inTy;nısudbu l
R "
j;yte pvR.de í k,Rxl
U StOW; .[m" 16
axoR y’≤ı pvno j#r' v;ip v/Ryte (
xUl;í;Syopj;yNt a;?m;n' c pun" pun" 17
g[h,I dUiWt; c;Sy vwv<y| copj;yte
˙Tp;êRkoœxUl;í dun;RMyinlsM.ve 18
ipˇ;xR"
sJvr' ip$k˘ tO„,; tI+,veg' sxo…,tm(
¨„,' {v' sd;h' c ipˇ;xRSsUpveXyte 19
p;<@uv,Rí .vit pIt;.;sí l+yte
dÁte c gudoåTyq| gudp;kí j;yte 20
Xle„m;xR"
Xle„mje„vip c;xRSsu ipæCzl' xuKls'Plvm(
purIW' skf˘ y;it Stok˘ Stok˘ svednm( 21
¨piv∑…ír' c;Ste in"Svn' copveXyte
xUyte me!v^ WO ,' b‚Stí gud Ev c 22
a®…cí;ivp;kí n c pKv' iv·rCyte
êyquí ivxTyen' ivxeW,e ;≤=kÀ$yo" 23
EtCz™l„e msmuTq;n;mxRs;' ÂpmuCyte
s…•p;t;xR"
s…•p;tsmuTq;n' j;nIy;TsvRl=,w" 24
rˇ_;xR"
sÏ;trˇ_' ivß' v; ….•' v; ipˇ…m…≈tm(
205

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

…cre, c p[v;hoåSy p[sˇ_' v; kd;cn 25
a….„y<,;in muç≤Nt rˇ_;x;|Syq xo…,tm(
vh≤Nt /;ry; rˇ_' yq; ivı; …sr; iSqt; 26
rjSvlev yuvtI rˇ_' muçNTy.I+,x"
Xle„m;xR…íikTs;
atIvmu" {' sur;' dNtI' kk⁄.' smpUrkm( 27
gv;' c mihWI,;' c mU];<yq sm;cret(
.SmI’Ty tu t' =;r' yuKTy; m¥en p;yyet( 28
Xle„m;x;|…s p[xmyeCz™vyqu' p;<@ut;mip
axRs;' v;itk;n;' tu yduˇ_' vw …cik‚Tstm( 29
tdev Xlw‚„mk;,;' tu òehvj| sm;cret(
rˇ_;xR…íikTs;
rˇ_je„vip c;xRSsu =Irm;j' p[xSyte 30
Atu' v;Pyyn' v;ip ipbeNm;smq;ip v;
bl;id`Otm(
bl; …bLvxl;$Uin i]fl; h‚StipPplI 31
krÔm/up;l;xm/ukoTplitNduk"ì
kLkìr=smwrte `w tRO p[Sq' ivp;cyet( 32
aj;=Ire dxgu,e t‚Tsı' m;]y; ipbet(
Et{ˇ_smuTq;in ipˇj;in ih y;in c 33
ax;|…s n;xyTy;xu …z•;.[;,Iv m;®t"
rˇ_;xoRflyog;"
lo/[' d;®h·r{; c m∆; vw.Itk° tq; 34
t<@ulodkpIt;in m/un;xoRivn;xnm(
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

l;=; h·r{; m≤Ôœ; m/uk˘ nIlmuTplm( 35
aj;=Ire, pIt;in rˇ_j;n;' ivn;xnm(
≤xrIWpu„p' pu„p' c k*$j' kk⁄.Sy c 36
d;vI| h·r{; lo/[' c /;tk° k$(fl' vOW"
EteW;' p;yyeTkLk;Nyu·ˇ_tSt<@ul;Mbun; 37
m/uyˇu _" p[xmyedxoR vw rˇ_ipˇjm(
m/uk˘ bdr' {;=; mUl' c k⁄xk;xyo" 38
t<@ulodkpIt;in m/un;xoRivn;xnm(
c;©πrI`Otm(
Ny;g[o/oduMbr;êTqbdrIPl=vets;m( 39
pOqk™ p[v;l;Ny;{;R…, i√plIn;in s'hret(
av;Kpu„Py;" pl;Ny∑;v∑* d;Vy;RStqwv c 40
x;≤lp,IRp‚O Xnp<yoR" ple √π √π sm;vpet(
√π r;lx;kSy ple svRmte Tsm;vpet( 41
i√{o,e s≤lle s;?ym∑.;g;vxeiWtm(
`OtSy c;!k" s;?y" skW;y" su%;Mbun; 42
c;©πy;RÆMlky; j;t" Svrs" òehs‚Mmt"
devd;vR.y; muSt; …c]ko …bLvpe≤xk; 43
k$(fl' Íi©ver' c ipPplI cNdn' tq;
s*vIrmÔn' mUl' ipPpLy;‚Stˇ_roih,I 44
ip[y©ëg@u pu„p' c x;LmlIipCzs;◊y;
vTskSy c bIj;in tqwv;itivW; vc; 45
Et;n=sm;n( .;g;n( pOqGdTv; ivp;cyet(
Et‚Tsı' `Ot' yuKTy; rˇ_;xoR vw ivn;xyet( 46
207

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

ipˇguLmmtIs;r' xUl' Jvrmrockm(
S]I,;msOGdr' `or' rˇ_ipˇ' p[v;ihk;m( 47
p;<@urog' ivW' k;s' ’mI'ívw ;pkWRit
n;xn' Xle„mj;t;n;' k;y;¶edIRpn' prm( 48
g.;R/;n' c vN?y;n;' xoiW,;' c;mOtopmm(
c;©πrI`Ot…mTyett( :y;tmxoRivn;xnm( 49
blv,Rkr' cwv rˇ_guLmhr' tq;
ipˇje„vip c;xRSsu iht' t{ˇ_je„vip 50
s…•p;tsmuTqeWu sve„R vev c pU…jtm(
shj;xR…íikTs;
axRs;' shj;n;Ntu yq;p[’it c;cret( 51
…cik‚Tst' Svy' buı‰; sMp[/;yR yq;blm(
p[;,;dv$k"
i]pl' Í©verSy ctuq| m·rcSy c 52
ipPplI k⁄@v;/| c cVySy plmev c
t;lIsp]Sy pl' pl;/| kÉsrSy c 53
√π ple ipPplImUl' …c]kSy pl' tq;
tq; TvKp]yo" kW*R sU+mwl;kWRmve c 54
i]'xÌu@ple xuıe cU,;RNyet;in s;/yet(
ttoå=m;]; vi$k;" p[;,d; îit iv≈ut;" 55
t;lIsp]v$k;St Ev p·rk°itRt;"
pUv| .ˇ_Sy pí;√; .=yeˇu yq;blm( 56
m¥wm;|srswyWRU "w =Irwí;Pyup.ojyet(
Eten h≤Nt kfj;Nyx;|…s shj;in c 57
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

v;tipˇsmuTq;in rˇ_j;nItr;…, c
md;Tyye mU]’Cz^π p[mhe e ˙dyg[he 58
ivWJvre p;êRxl
U e =te =I,e ivre…cte
mNd;…¶ivWm;¶In;' tqwv ’…mkoiœn;m( 59
xUlguLmprIt;n;' z¥RtIs;·r,;mip
˙{o…g,;' k;m≤ln;' xoiW,;mU?vRv;itn;m( 60
k;sê;sprIt;n;' seVy;í v$k;" xu.;"
shj;xRs;' xoW…cikTs;itdex"
.U…yœ' shj;nIh =py≤Nt xrI·r,m( 61
tSm;CzoWopc;re, k⁄y;RˇSy …cik‚Tstm(
axR…s xS]=;riv…/"
rog;nIkSy svRSy prmxR" suk°itRtm( 62
tSm;dxoR ivStre, …cikTseˇu …cik‚Tsk"
xS]e, zπdn' teW;' =;re, dhn' tq; 63
xLykt;R p[yÔu It Î∑km;R …cik‚Tstm(
a;lepn;id…cikTs;
a;yuvdRe ivd; yˇu p[yoˇ_Vy' …cik‚Tstm( 64
a;lepn;>y©iv…/' SvedkmR c tCzé,u
a>yJy n;….' k⁄≤=' c b‚Stmu„k* gud' tq; 65
aMlw" =Irwí mU]íw su%o„,w" p·rWecyet(
t®,wml
RU kì" æSv•wStq; gOÔnkìrip 66
su%o„,w" Svedye¥Ku Ty; ip<y;kìgoRmyen v;
r;#mer<@mUl' c m/Uk˘ devd;® c 67
yvcU,nR yuˇ_;in =Ire,;lo@‰ p;yyet(
209

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

tenopn;h' k⁄vIRt Svedye∞ pun" pun" 68
ax;|…s xmm;y;≤Nt vedn; c invtRte
vOW;kúnˇ_m;l;n;' k;Xmy;Rm<@yoStq; 69
p]Kv;qw" Svedyeˇu t] cwvopvexyet(
mh;inMb;idtwlm(
mh;inMb' Í©ber' k⁄œ' k;sIsmev c 70
swN/v' …c]k˘ dNtI' krvIr' ≤xl;' k,;m(
pUitk˘ v®,;√Lk˘ ivd;rI' l;©l;◊y;m( 71
iv@©÷ hemduG/;' c h·rt;l' c peWyet(
g.e,R ;nen ivpcet( twl' mU]ctug,Ru e 72
òuÁkú=Iryoí;] k⁄@v" k⁄@vo .vet(
Etd;lepn' yuˇ_mxRs;' xmn' prm( 73
=;rkmRkr' Áºt• c dUWyte gudm(
lep;idyog;"
k⁄lIrÍ©« hSTyiSq bl; l;©≤lk° tq; 74
ih©ë k⁄œ' c tuTq' c …bLv' .Ll;tk;in c
axRs;' lepn' ten s¢r;]' pun" pun" 75
≤xrIWbIj' √* =;r* l;©lI swN/v' tq;
òuhI=Ire, ip∑;in gv;' ipˇen .;vyet( 76
ax;|…s lepyeˇne s¢r;]' pun" pun"
Eten ≤l¢;Nyx;|…s ivnXy≤Nt n s'xy" 77
≤xg[u ipPp≤lk; gÔ; h·r{; k*‘⁄$x
' ’t(
svRmk
e ] s'˙Ty òuhI=Ire, peWyet( 78
krvIroånv¥í m;ltI Sv,Ry…U qk;
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

p[=;lnkW;yoåymxRs;' iht ¨Cyte 79
s=*{' nvnIt' tu p[lpe o v[,rop,"
dÁte s¢r;]e, puS' Tv' c n ivnXyit 80
s*…mRk;ivdd' d'xTvk™ ipPplI swN/v' tq;
k⁄œ' dUx;Ri]k$uk˘ òuhI=Ire, peWyet( 81
Etd;lepn' ≈eœ' dun;Rm;n' ivn;xyet(
Sv,R=IrI tu‚Mbk;yobIRj;in s vTskm(
k⁄‘$⁄ Sy purIW' c òuhI=Ire, peWyet(
Etd;lepn' ≈e∑mxRs;' =;rs‚Mmtm( 83
dÁNteåx;|…s s¢;h;TpuS' Tv' c n ivnXyit
/Upnyog;"
yv;æSsı;qRk;íwv .Ll;tkmqo vs; 84
/Upn' cNdn' k⁄œ' ≤x'xp;s;r Ev c
gv;' x’∞ v;r;h' p]e v;·r∑≤xg[ju e 85
`Ot…m≈' p[xs' ≤Nt ≈eœ' /UpnmxRs;m(
b‚Stp[yog"
rˇ_ipˇsmuTqeWu p[xSt;" =IrbSty" 86
tI+,;" kfsmuTqeWu v;itkɄvnuv;snm(
s;?y;s;?y;t;
s…•p;t;ds;?y;in …croTq;nIh y;in tu
rˇ_j;Sshj; y;Py;" s;?y; aNye ]yoåip te 87
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele Wo@xoå?y;y"
211

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s¢dxoå?y;y"
aq;t" êyqu…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
xofind;n' sMp[;i¢í
y" =I,m;'so mNd;…¶" Vy;…/yuˇ_Ssudbu l
R "
guÂ…, sevteåTyqRmMlipˇkr;…, c 1
s¥o v;Nto iv·rˇ_o v; guÂ<y•;in sevte
¨poiWtí yoåTyq| x;kmUlfl;xn" 2
mTSy;n( d…/ pyo .u¤π idv;Sv“rití y"
¨pQy;jI,R.ojI c nro Vy;y;mseivt" 3
yí itˇ_kW;y;…, =;r;Mlk$uk;in c
l`Uin sevteåTyq| Â=;…, tu ivxeWt" 4
tSy v;t" p[ki⁄ pt" ≤xr; b;Á;" p[p¥te
s ipˇ' kopyTy;xu rˇ_' Xle„m;,mev c 5
…sr;St; doWsMpU,;R" s'ivspR≤Nt d;®,;"
smupTe ywkdexe v; svRg;]eWu v; pun" 6
Ev' tCz™vyqun;Rm Vy;…/.Rvit d;®,"
doWw" pKv;xyStwStw" soå/St;Cz™vyqu.vR te ( 7
xofSy;s;?yt;
p;dp[vˇO " êyqunrR ;,;' n;xyTysUn(
yoiWt;' mu%sM.Ut ¨.yorip guÁj" 8
i]doWjTveåip xofSy doW*Tk$‰en Vyvh;r"
.U…yœ…mh xofStu doWsÏ;ts'.v"
ySteW;' Tv…/ko ih Sy;Ts SvÂp' ih dxRyte ( 9
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

v;txof"
êyquv;Ritko Â=" ’„,v,RSsvedn"
kroit pI…@to inªmin…mˇ' c nXyit 10
ipˇxof"
pw·ˇkêyqunIRlo loiht" pIt Ev v;
®j;d;hprItí ≤=p[p;ko Jvr;…Nvt" 11
kfxof"
xuKl;v.;so bhl" êetpIt" iSqrStq;
a;lMbí;Pyn;xí .Ox' xof" kf;Tmk" 12
s…•p;txof"
v;tipˇkf;n;Ntu Âp' Sy;Ts;…•p;itkÉ
as;?yxof"
as;?y" sopsgRí êyqu" p[stO í y" 13
nIlpIt;®,' JyoitÎ≥Xyte êyq* yid
ik≤çT=rTys≤ll' tms;?y' ivinidRxte ( 14
a;gNtuxof" …cikTs;itdexí
xS]d<@p[h;r;>y;' p[p;t;diSq.©t"
êyqu" pçmo Î∑o .U…yœ' s tu rˇ_j" 15
a….`;t;∞ j;t;n;' m;'smiSq c pI…@tm(
…sr;" sNdUWyTy;xu tto rˇ_' p[d„u yit 16
s d;hr;gbÛlo v/Rte tIv[vde n"
=tvwsipRk°' tSy i£y;' k⁄y;R≤∞ikTsk" 17
EtLl=,mui∂∑' êyqUn;' yq;iv…/
213

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xof…cikTs;
…cik‚Tst' p[v+y;…m yq;vdnupvU x
R " 18
kLy;,k˘ ipbeTsipRmhR ;itˇ_mq;ip v;
mh¥TpçgVy' v; ttSs'xo/ye•rm( 19
xoffl; yog;"
hrItk°' sm/uk;' s=*{' v;ip lehyet(
m;≤=kÉ, c ’„,;' c ≤lÁ;T=Ire, v; ipbet( 20
hrItk° Í©ber' devd;® c tTsmm(
EtTsu%;Mbun; pIt' êyqUn;' inv;r,m( 21
ayorj≤S]k$uk˘ i]vOt; itˇ_roih,I
i]fl;rspIt' tCz™vyqUn; inv;r,m( 22
mh*W/' devd;® su/; vW;R.ru ve c
Etw" =Ir' smw" …sı' ≈eœ' êyqun;xnm( 23
gomU]Sy p[yogo v; ≈eœ" êyqun;xn"
s=Ir' v; ipbeNmU]' m;ihW' mU]mev v; 24
a*∑^' mU]' ipbe∞vw tdu∑I^ =Irmev v;
yq;bl' yq;doW' ≈eœ' êyqun;xnm( 25
mUlk;in c …sı;in s;inle .=ye•r"
xofÉ bih"p·rm;jRnm(
rsen mUlk;n;' tu k⁄vIRt p·rWecnm( 26
nˇ_m;l;kúml
U ;n;' vOWSy;rGv/Sy c
kW;y' p·riWˇ_' tu êyqUn;' inv;r,m( 27
suvcRl; Vy;`[n%' k⁄œ' k$ukroih,I
k;km;…c AW.ko r;ò; mUv;R punnRv; 28
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

v;t;Rk° incul' mUl' i]fl; …c]ko vc;
k⁄#rπ ko h·r{e √π Xy;m; mUWkp…,Rk; 29
iv@©÷ ≤xg[vu Lk˘ c nˇ_m;l' mh*W/m(
gomU]ip∑' êyq* mu:ymu√tRn' .vet( 30
dNTy;¥;ysm(
dNtI iv@©÷ i]fl; }yUW,' k$uroih,I
…c]k˘ devk;œ' c i]vOt; h‚StipPplI 31
cU,;RNyet;in tuLy;in i√gu,' Sy;dyorj"
=Ire,;lo@‰ pIt;in ≈eœ' êyqun;xnm( 32
ayorjIym(
i]fl;y;Stu k⁄@v' ipPplIk⁄@v' tq;
iv@©m·rc;n;Ntu √π √π cwv ple SmOte 33
pl' pl' c k⁄vIRt dNtI…c]kyorip
pl' c ipPplImUl' tu∑>e yí pl' tq; 34
Í©berple √π c gVy;Tpç pl;in c
xeW;<y/RplIn;in y;in t;in inbo/ me 35
r;ò; bl; go=urk˘ m/uk˘ devd;® c
vc; s;itivW; p;#; muSt; k$ukroih,I 36
k$(fl' s;·rve √π c Xy;m; .Ll;tk;in c
punnRv; stejo◊; Tvk™ c p]' xt;vrI 37
inid‚G/k; Vy;`[n%' m≤Ôœ; k⁄xxM.lI
i]fl; i]vOt; .;©«‹ k⁄$jSy flTvc" 38
Etd;˙Ty sM.;r' i√St;vTSy;dyorj"
tdwkQy' ’t' yuKTy; lehyeNm/usipRW; 39
215

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

=Ir' c;nuipbe¥Ku Ty; inr•=Irseivt;
ayorjIy…mTyett( :y;t' …sırs;ynm( 40
s'vTsrp[yoge, xtvW;R…, jIvit
vWR√yen mnujo √π jIveCzrd;' xte 41
inhNy;Cz™vyqu' `or' vO=;…mN{;xinyRq;
p;<@urogmq;x;|…s mNdm…¶' ’mInip 42
.gNdr' k;…ml;' c k⁄œ;in j#r;…, c
sPlIh;nmpSm;r' xUl;in p·rkitRk;m( 43
aits;r' p[mhe ;'í =tk;s' =y' tq;
y‚SmNy‚Sm…Nvk;re tu yogoåy' sMp[yJu yte 44
t' t' inh≤Nt vw rog' dev;rIn( kÉxvo yq;
anupy[ ogo l;j;n;' sˇ_vo m/un; sh 45
=Ir;nup;n' leÁoåy' idvs;n( s¢ pç v;
axRSSv;m;its;reWu iv…/" Sy;Tp·rktRne 46
tq; =I,eWu k;seWu JvreWu ivWmeWu c
vWoR‚Tqtoåip êyquStSm;Nm;sen x;Myit 47
rs;ynp[yog;∞ pUvoRi∂∑;¥q;iv…/
x;lIn( sWi∑k;'ívw nv;•iv’tIStq; 48
=;r;Mllv,;'í;ip sd; /Um' ivvjRyte (
xofÉWu s;m;Nyop£m"
a;gNtuêyquv;Rip yo v; Sy;∂oWsM.v" 49
lÏnwí ivlepíw rˇ_sek"ì p[x;Myit
xofop{v;"
aivp;ko JvrXzidRd*RbLR y' p·rkitRk;
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

ê;soåits;ro ih‘; c xofSyop{v;" SmOt;" 50
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele s¢dxoå?y;y"
a∑;dxoå?y;y"
aq;t ¨d;vtR…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
¨d;vtRind;n' s'p;[ i¢í
p[’Ty; v;tlo yStu Â=;<y•;in sevte
kW;y' k$uk;…•Ty' rs;'‚Stˇ_;'í sevte 1
kkúN/Uin kipTq;in krIr≤lk⁄c;in c
p;r;vt;in .Vy;in y∞;NyTflmIÎxm( 2
xuˇ_k;in c vLlUr' ip<y;k˘ ko{v*dnm(
a….„yNdIin k$uk˘ ve]x;k˘ c sevte 3
v;tmU]purIW;,;' iv/OTy; mwqnu Sy c
EtwrNywí gu®….hetR …u ." k⁄iptoåinl" 4
ingO ;in gud√;r' xrIr' Vy;Py svRx"
s xoWyit t]Sq" xrIr' xoWyn( .Oxm( 5
a/ovh;in ßot;'…s ipˇXle„mvh;Nyip
mU];•mlv;hIin b›;it pvno .Oxm( 6
v;tsNdUiWt;Ste tu /;vNto ÁU?vRm;iSqt;"
a;mpKv;xySq;n' ¨Nm;¥≤Nt sud;®,m( 7
Ë?v| Áp;nSsMp[;Py cod;nen sm;gt"
¨d;vtR îit p[oˇ_" xS]spRivWopm" 8
217

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

l=,;in
aq xUl;in tIv[;…, d;ho mUCz;R ivv,Rt;
xUyte b‚StmUl' c mU]vcoRgh[ Stq; 9
bSt;vq c k⁄=* c ˙id p;êoRdre tq;
vedn;….prItí inSs'Do vepteås’t( 10
¨p{v;"
inê…sTyq t;My'í tO„yTyip c ih‘te
¨p{v; ¨d;vteR Í,u teW;' …cik‚Tstm( 11
…cikTs;
su≤òG/menm>yJy twlne lv,en c
s'kre p[Stre Svede {o<y;' v; Svedyeˇt" 12
ttoåSy gudm>yJy inÂh' sMp[d;pyet(
Ek˘ √* v; ….Wk™ ’Tv; y;v√; s;/u mNyte 13
suinÂ!' c t' D;Tv; su%;Mbup·rWe…ctm(
¨„,odk;nup;n' c .ojyeNmOdmu odnm( 14
òuh;y;" p]x;kÉn i]vOCz;kÉn v; pun"
t;>y;' yUW,e .uÔIt y∞;Ny∫ºdn' prm( 15
inTy' ….•purIWwStu .ojnIyw®p;cret(
Ev' gSy purIW' ih v;yu.yRU o n xoWyet( 16
îit .ele …cik‚Tsteå∑;dxoå?y;y"
Ekon…v'xoå?y;y"
aq;t ˙{og…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h .gv;n;]ey"
s…•p;t˙{og"
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

sv;R<yet;in ≤l©;in ÎXyNte mmRro…g,"
s…•p;tsmuTqoås* nwv …s?yit kmR,; 1
i£…m˙{og"
in….R¥te vedn;t| dÁte mmR dUyte
.ˇ_√πWo Jvro mUCz;R ê;sí p·rtPyte 2
….•v,oRåq dIní ˙id k<@Üí j;yte
˙{og" i£…mj" p[oˇ_" pçmSs tu dujyR " 3
s;?y;s;?yt;
s;?y;S]yStu ˙{og; v;tipˇkf;Tmk;"
√* c;s;?y* SmOt* t] s;?y;n;' Í,u .eWjm( 4
˙{og…cikTs;
˙{o…g,' òeh…yTv; xmyeCzo/yeˇq;
lÏyed…croTq' t' ˙{og' v;itk;i√n; 5
hrItk° vc; r;ò; ipPpLy* ivê.eWjm(
x#« pu„krmUl' c cU,| ˙{ogn;xnm( 6
p;#;idcU,mR (
p;#;vc;yv=;r; a.y; c;Mlvetsm(
dur;l.; …c]k˘ c }yUW,' lv,]ym( 7
x#« pu„krmUl' c it≤N],Ik˘ sd;…@mm(
m;tul©u ‰;í bIj;in sU+mcU,;Rin k;ryet( 8
su%odkÉn m¥wv;R cU,;RNyet;in p;yyet(
axR" xUl' s˙{og' guLm' c;ip Vypohit 9
ih©ëpçmm(
219

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

s*vcRl' Í©ver' d;…@m' s;Mlvetsm(
ê;s˙{ogxmn…md' Sy;≤ı©ëpçmm( 10
vLl.k`Otm(
pç;xd.y;kLk˘ ple s*vcRlSy c
ctug,Ru jle mu:y' `Otp[Sq' ivp;cyet( 11
Et√Ll.k˘ n;m p[;…,n;' sipR®ˇmm(
amOtp[itm' sO∑' ê;s˙{ogn;xnm( 12
kLy;,k`Ot;idp[yogindex
R "
ipbeTkLy;,k˘ sipR/;RNvNtrmq;ip v;
m;tul©u Sy c rs' ipbeT=;r;gd;nip 13
xtp;k˘ bl;twl' xwrIW' sukm⁄ ;rkm(
twl;Nyet;in sevte sd; ˙ÌdpI…@t" 14
ipbe{s;yn' sipR" =Ir;…, c gu@;nip
ipˇ˙{ogxmn; ye coˇ_; `Otmodk;" 15
jIvk;id`Otm(
jIvkWR.k* {;=; xkúr; ≈eysI bl;
√π mede √π c k;koLy* %jUyR …R stmuTplm( 16
`Otp[Sq' pced…e ." tuLy;'xmw ;RihW' ….Wk™
ctug,Ru ne pys; p;tVy' yu·ˇ_tí tt( 17
v;tipˇsmuTq;ne ˙{oge n;xn' prm(
mh;òeh"
vs; l;.en m∆; c tuLy' twl`Ot' tq; 18
amUin l;.to d¥;dq c;ip ctug,Ru m(
vc; i]k$uk˘ r;ò; jIvNtI ∆Ivko bl; 19
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

inid‚G/k; c;'xmu tI nIlI .;©«‹ punnRv;
…sıme….mRh;òeh' blm;leKy p;yyet( 20
˙{og' v;itk˘ òeh" s¥ Ev …cikTsit
doW.edne …cikTs;index
R "
ivc;ryeTSvy' buı‰; vw¥o ˙{og.eWjm( 21
m/ur' ipˇ˙{oge ≤òG/mu„,' c v;itkÉ
]yStu p·rxeW; ye tI+,o„,wSt;nup;cret( 22
=;rw" =;r;gdwívw vmnwSsivrecnw"
i£…m˙{og…cikTs;
…cik‚Tst' ivStre, yduˇ_' ’…mkoiœn;m( 23
tdev i£…m˙{oge ktRVymnsUyy;
pQy;pQym(
a*dk;nUpm;'s;in d…/ duG/' gu@o rs" 24
a….„yNdkr' sv| v;t˙{ogn;xnm(
Et;Nyev tu xeWWe u ˙{ogeWu ivvjRyte (
l`Uin c;•p;n;in xSyNte teWu svRd; 25
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele Ekon…v'xoå?y;y"
…v'xoå?y;y"
aq;t" k;s…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
k;s.ed;"
pç k;s;" smui∂∑; v;tipˇkf;Tmk;"
221

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

=tj" =yjíeit teW;' v+y;…m l=,m( 1
k;sind;nm(
¨d;vt;Rd.I`;t;√‰;y;m;∞;ip kxRn;t(
s'.ojn;i∂v;Sv“;d( &tp;n;Tp[lMbn;t( 2
k≤xRt;n;' c roge>yo doW;s;TMy’t;T=y;t(
tId,o„,gu®sev;….nO,R ;' k;s; .v≤Nt te 3
teW;' Âp;…, v+y;…m …cikTs;' c pOq‚Gv/;m(
v;tk;s"
m;®t;Tk;ste xu„k˘ xUkpU,gR lo yq; 4
inœIvit c xu„k˘ c t] muˇ_É n k;ste
p[t;MyeTk;sm;nSy ˙dy' c;v’„yte 5
p;êeR c ®jtoåTyq| ê;sen c ivkÀjit
xƒyoj;Ryte xUl' t;luxoWStqwv c 6
Xy;ve ne]e c vI+yete Svro v,Rí ….¥te
ivxeW;i{ˇ_koœí k;ste v;tpI…@t" 7
ipˇk;s"
aMlÂ=;•p;n;idVy;y;mo„,inWev,;t(
k$uk=;rÂ=;•tI+,m¥inWev,;t( 8
sd;h" sJvríwv ipˇk;s" p[vtRte
h;·r{' k$uko„,' c pIt' œIvit c;it s" 9
mu%Sy k$ukTv' c tO„,; c;Syopj;yte
h;·r{e c=uWI c;Sy l+yete ipˇk;…sn" 10
kfk;s"
a….„y≤Ndgu®≤òG/xItme¥;•seivn"
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

idv;Sv“p[sˇ_Sy veg;'í;ip in®N/t" 11
kfp[sk
e o bhl" k;sStSyopj;yte
gu®Tv' ≤xrsoåTyq| m;/uy| vdnSy c 12
kf;t( STy;n' c ˙dy' .ˇ_Sy;n….nNdnm(
StM.íwv;ivp;kí kfk;sSy l=,m( 13
=tk;s"
Vy;y;m;∫;rhr,;…•g[h;dêd≤Ntn;m(
inhNyte ySy v=" =tk;s" s ¨Cyte 14
srˇ_' pUitpUy;.' g[…qt' doWsçym(
inœIvit s k;s;toR JvyRte c;its;yRte 15
¨ro in….R¥m;n' c mNyte p[ê…sTyip
s t;MyeTk;sm;ní tO„,; xoWo mu%Sy c 16
muÛr;xUyte k<#" Svr.edí j;yte
s`oW' k;ste c;ip iv’t' ….•ivSvrm( 17
dugNR /' c tqoÌ;r' =tk;se ivmuçit
=yk;s"
sveWR ;' s…•p;t;∞ =yk;s" p[vtRte 18
tSy Jvr" p;êR®j; hStp;d' c dÁte
k;sm;ní inœIvet( kfpUv| s xo…,tm( 19
=Iyte blv,*R c g;]' c p·rhIyte
n c;Sy Svdte .oJy n .uˇ_' c ivpCyte 20
aits;ro JvrXzidRmCRU z;R c;Syopj;yte
=yk;sSsm;:y;t"
s;?y;s;?yiv.;g"
223

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

s c;s;?y" p[k°itRt" 21
=tk;sStu y;Py" Sy;Ts;?y;n;' s;/n' Í,u
k;sop£m"
blvNt' òeiht' c xo/nwSsmup;cret( 22
xo…/t' .ojye∞nw ' pur;,;n( x;≤lWi∑k;n(
j;©l;n;' c m;'s;in inWevNe mOgp≤=,;m( 23
a*dk;nUpm;'s;in guÂ…, c ivvjRyte (
dxkLkop…sı' v; kLy;,kmq;ip v; 24
rs;yn' c sevte sipR" sipRg@Ru ;in c
sipRmoRdkyog' v; rs;yniv…/' tq; 25
yduˇ_' xo…,te pUv| tTk;se„vip yojyet(
ipPpLy;mlk˘ {;=; tug;=IyRq xkúr; 26
l;j; `Ot' m;≤=k˘ c leh" k;sivn;xn"
ipPpLy;mlk˘ r;ò; leho m;≤=ks'ytu " 27
hrItKy;SsipPpLy;íU,| m;≤=ks'ytu m(
p[lhe " Sy;Nm/u`tO ' s=*{' xkúr;…Nvtm( 28
}yUW,;idcU,mR (
}yUW,' i]fl;' cwv pµk˘ devd;® c
r;ò;' bl;' iv@©;in sU+mcU,;Rin k;ryet( 29
cU,| xkúry; yuˇ_' lehyeNm/usipRW;
EW leh" p[,du it pç k;s;n( smu‚Tqt;n( 30
yv=;r;idcU,mR (
yv=;r' iv@©;in ih©ë .;©«‹ mh*W/m(
swN/v' ipPplI r;ò; tuLy;Nyet;in cU,yR te ( 31
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

`Otm;];yut' cU,| ipbeTk;sivn;xnm(
mNd;…¶t;' tmê;s' ih‘;' cwv;pkWRit 32
k<$k;y;R¥vleh"
smUlflx;%;' tu k⁄ØyeTk<$k;·rk;m(
t;' pceTs≤ll{o,e ctu.;Rg;vxeiWtm( 33
kW;y' t' p·rß;Vy punr¶;v…/≈yet(
`Ot' c yuKTy; d;tVy' kLk;'íme ;Np[d;pyet( 34
dur;l.; …z•®h; }yUW,' …c]k˘ tq;
r;ò; kkú$k;:y; c ipPplImUlmev c 35
Et;Ny/RplIn;in tq; f;…,txkúr;
pl;in …v'xit' dTv; t' leh' s;N{muıret( 36
xIte d¥;≤TpPplIn;' cU,SR y k⁄@v' …mtm(
tug;=Iy;Rí k⁄@v' m/un" k⁄@v' tq; 37
t' ≤lÁ;Nm;]y; leh' pçk;sivn;xnm(
˙{og;nq ih‘;' c ê;s' cwv;pkWRit 38
…sı' mN]' yq; spoR n;it£;meddu I·rtm(
tq; leh…mm' k;so n;it£;mit deihn;m( 39
agSTyrs;ynm(
dxmUlImp;m;g| xƒpu„pI' x#«' vc;m(
…c]k˘ c;Tmgu¢;' c ipPplImUlmev c 40
bl;' pu„krmUl' c tqwv gjipPplIm(
i√plIn;n( pOqGd¥;Tp[Tyg[' c;.y;xtm( 41
yv;!k˘ shw….í jl' pç;!k˘ pcet(
avt;yR yvwæSsıw®ıreˇu hrItk°" 42
225

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

.edn' t;su ktRVy' tto v'xxl;ky; 43
Ek…v'xoå?y;y"
≤xrorog…cikTs;
xƒk…cikTs;
Etd;lepn' k;y| xƒkSy ivn;xnm(
Et;Nyev tu sv;R…, kW;ymup/;ryet(
ten xIten ktRVy' bÛx" p·rWecnm( 1
sUy;RvtR"
inTy' vegp[tI`;t;djI,;R?yxn;dip
rˇ_' v;yuí k⁄ipt* mStkÉ p[ititœt" 2
s mStkgto v;yu" rˇ_' cwk] mU…Cz≥tm(
¨dyeåkúSy s'p;t;d;idTykrdUiWtm( 3
vedn;' jnyeˇIv[;' xƒyomU…R ›R g<@yo"
infl…•v ≤xroåTyq| muÛgO R ;it p;…,n; 4
in„yNdte ih m‚St„km;idTyo„msmuıtm(
v/Rte v/Rm;ne tu sUyRe xIWR®j; Át" 5
s m‚St„kí inv;Rit idvsSy p·r=y;t(
sUy;RvtR îit p[;ÛmRnu yoånen hetnu ; 6
…cikTs;
kLy;,k˘ ipbeTsipR" sUy;RvtRinpI…@t"
ivrecn' c k;y| Sy;t( tq; xIWRivrecnm( 7
nSykmR tq; k⁄y;Rt( òehí*ˇr.·ˇ_t"
`Ottwlvs;….Stu /;y;‹" Syu" xIWRbSty" 8
myUr;n( k⁄‘$⁄ ;n( l;v;n( =Ire, sh s;/yet(
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

tT=IrmNqno∫Àt' nvnItmqoıret( 9
tT=Ire W@±g,u e s;?y' jIvnIywSsh*W/w"
ttoåSy nSy' d;tVy' sUy;RvtRivn;xnm( 10
…bLvm'xmu tI r;ò; shdev; punnRv;
k;l; gu@cÜ I suWvI pµk˘ m/uk˘ bl; 11
Et;Ny;jen duG/en …sı;in p·rWecnm(
Etwrve *W/wæSsı' sipRr;j' ivn;xyet( 12
j;©l;in c m;'s;in k;ryedpu n;hnm(
ten;Sy x;Myit Vy;…/SsUy;RvtRSsud;®," 13
anNtv;t"
pll' d…/ mTSy;'í ip∑;•iv’tI" py"
idv;Sv“' c .jtS]y" k⁄Py≤Nt /;tv" 14
mNy;p;í;Ty`;$;su tIv[; k⁄v≤R Nt vedn;m(
ttíwvo‚Tqt; tI+,; .[vu oí;+,oí itœit 15
SpNdyed( g<@p;êeR c hnUv;Sq;y itœit
ne]yor;my;n( k⁄y;RCzƒ* c;Sy p[todyet( 16
anNtv;t îTyeW xIWRVy;…/" sud;®,"
s…•p;tsmuTq;nStSy v+y;…m .eWjm( 17
…cikTs;
ll;$Sq…sr;' iv?yet( òehp;n' c k;ryet(
k;y' ivrecyedSy ≤xrí;ip ivrecyet( 18
…cik‚Tst' yq;:y;t' sUy;RvtR≤xrog[he
anNtv;te tTk;y| td; sMp¥te su%m( 19
a/;Rv.ed"
227

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

sM.ojn;i∂v;Sv“;CzidR=vquing[h;t(
a….`;t;Tp[t;p;∞ vegsN/;r,;dip 20
≤xrovh;' .Ox' gOÁ tSyo.* kfm;®t*
xIW;R/| xƒmUl' c d;ryNt* c itœt" 21
êyquj;Ryte g<@º c=uívw ivrJyte
a/;Rv.edko n;m xIWRVy;…/" sudSu tr" 22
…cikTs;
ivrecn' c ≤xrso nSykmR c k;ryet(
l;.tí vs; sv;R `Ot' twl' c yu·ˇ_t" 23
tSywv mhtI' m;];' p;yyeˇne …s?yit
k;p;RsbIj' m;W;'í go/Um;n( sWRp;n( yv;n( 24
pçmULy* tq; √π c =Ire, sh s;/yet(
a*„<ymu√ht; ten n;@«Svedne Svedyet( 25
¨„,wí tw" =Ir…sıw" k⁄y;RˇSyopn;hnm(
≤xrorogeWu nSy;id
krÔ' ≤xg[bu Ij;in Tvk™ p]' xkúr; tq; 26
sveWR ;' xIWRrog;,;metCz«WRivrecnm(
≤xrsoåNte ll;$;Nte xƒpyRNt Ev c 27
mNyyoí;ip ipPpLy; dheTk;<@ºn v; pun"
tqwv;/;Rv.edSy tenvw iv…/n; .vet( 28
v;itkÉ xIWRroge c dhn' Xlw‚„mkÉåip c
tSm;ditp[vı
O We u xIWRrogeWu bu≤ım;n( 29
a;r<yipPplI….v;R dheTk;<@ºn v; pun"
≤xr"kMpind;nm(
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

Â=;•seivn;' inTy' tqod;vitRn;mip 30
Ë?vRmTu £My pvn" ≤xr"kMpmudIryet(
…cikTs;
t' p;yyeNmOdu òeh' bl;twlmq;ip v; 31
nSykmR òehp;n' inTy' cwv;nuv;snm(
mU/êR yqu"
smXnt" svRrs;njI,;R?yxn;dip 32
k⁄v≤R Nt mU…›R êyqu' ]yo doW;Ssmu‚Tqt;"
…cikTs;
tSy pUv| ≤xr; iv?yet( ipbe∆I,R`tO ' tq; 33
ivxo/n' /Ump;n' ≤xrsí ivrecnm(
îTyeW xIWRrog;,;' p[dx
e " p·rk°itRt" 34
k<#rogSt≤∞ikTs; c
aNt"k<#gt;n( rog;n( v+y;…m s…cik‚Tst;n(
¨∞w" p[l;p;Ts'rM.;dtIv;?yxn;id…." 35
Â=;•p;nsev;….….Rn·ˇ pvn" prm(
/Um;yte glStSy tq; /um/um;yte 36
dUyte ˙dy' c;Sy Svr.edí m;®t;t(
nSykmR…, p;ne c bl;twl' p[xSyte 37
kfv;toˇre /;y;RStqwv kvlg[h;"
arock…cikTs;
ipPplI ipPplImUl' m·rc;in hrItk° 38
Í©ver' yv=;ro lo/[' tejovtI tq;
229

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

Et;in sm.;g;in cU,;Rin m/un; sh 39
arockÉ Xle„m.ve p[/;n' mu%/;vnm(
ipPpLyo m/uk˘ mUv;R cNdn' kmloTplm( 40
¨xIr' pµk˘ lo/[ml
e ; l;m∆k˘ tq;
Et;in sm.;g;in =*{e, sh s;/yet( 41
i√gu,' xkúr;' dÊv; ipˇj;y;mq;®c*
aj;Jy* m·rc' k⁄œ' …bLv' s*vcRl' tq; 42
m/uk˘ xkúr; twl' v;itkÉ mu%/;vnm(
jMBv;m[pLlv' lo/[' i]fl; cVy…c]k* 43
p$ol' nˇ_m;l' c ≤xrIW" %idr;sn*
d;vIR nˇ_m;l' c ≤xrIW" %idr;sn*
d;vIR h·r{; muSt; c tejo◊; m/uk˘ bl; 44
Et;in sm.;g;in kW;ymups;/yet(
îTyeW kvlg[;h" ktRVyo m/usy' tu " 45
s;{Rkí kipTqo v; sVyoWm/uxkúr"
arockÉWu sveWR u p[xSto /;r,o mu%e 46
aj;Jyo m·rc' {;=; it≤N],Ik˘ sd;…@mm(
s*vcRl' k;rvI' c gu@m;≤=ks'ytu m( 47
{;=*`*tky mu%ivxo/n"
arock;n;' sveWR ;' p[xSt" kvloˇm" 48
glxu<@« t≤∞ikTs; c
sM.v≤Nt ]yo doW;" gle n;s*dne·r,Im(
glxu<@«' v/Ry≤Nt `or; glivs;·r,Im( 49
…sr;Vy/" òehp;n' tI+,' xIWRivrecnm(
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

xS];vc;ro /Umí n;xyeÌlxui<@k;m( 50
k,Rrog;"
v;itk" k,Rxl
U í k,Rv;tí v;itk"
b;…/y| c sm;:y;t' v;tXle„msmu∫vm( 51
k,Rrog…cikTs;
òehp;n;in nSy' c n;@«Svedopn;hnm(
a;nUp;í vs; m∆;" p[xSt;" k,RprU ,e 52
ipPpLy* …bLvmUl' c k⁄œ' m/ukmev c
lo/[o Vy;`[n%' m;'sI sU+mwl; devd;® c 53
g.e,R ;nen twlSy p[Sq' mO√…¶n; pcet(
mUlkSy;{RkSy;ip rs* òehsm* tq; 54
ten k,Re ipcu' d¥;•SykmR c k;ryet(
tenopx;Myit ≤=p[' k,Rxl
U Ssud;®," 55
xwrIW' xtp;k˘ c bl;twl' c …m≈km(
a;xu k,Rgt' xUl' b;…/y| c;pkWRit 56
z;gspRmyUr;,;' n£xLykyorip
tul;' m;'sSy ivpcet( =Ir{o,eWu s¢su 57
p;d.;g;v≤x∑Ntu xIt' pUt' ivmNqyet(
t] y•vnIt' Sy;ˇde….ivRpceTsmw" 58
=v" --- f…,∆ko swN/v' bl;
vc; Vy;`[n%o m;'sI devd;vRg tq; 59
jIvkWR.k* med; Í©« kkú$kSy c
a;Tmgu¢;fl' {;=; TvKp]mq v;lukm( 60
tTsv| ß;v…yTv; tu Svnug¢u ' in/;pyet(
231

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ipcum>yÔn' p;n' b‚StkmR c k;ryet( 61
Eten xIWRrog;í k,Rxl
U ;in y;in c
k,Rß;v;í x;My≤Nt rog; j]ugt;í ye 62
Et√;toˇre p[oˇ_' k,Rxl
U e …cik‚Tstm(
rˇ_ji£…mjk,RroginÂp,p[itD;
at Ë?v| p[v+y;…m rˇ_j' i£…mj' c yt( 63
rˇ_jk,Rrog"
yd; du∑' ipˇrˇ_' k,Rmve p[/;vit
êyquí ih r;gí k,Rxl
U í j;yte 64
rˇ_jk,Rrog…cikTs;
iv?ye‚Tsr;' ll;$Sy d¥;∞;Sy ivrecnm(
Mle ≤xrp;n' c tq; xIWRivrecnm( 65
ai£y;…." i£y;….í k,Re p;k˘ inyCzit
tSyopn;h' k⁄vIRt v[,twl' c rop,m( 66
tq; k,Rxl;k;…." k,Rß;v' ivxo/yet(
]yUW,' swN/v' k⁄œ' m≤Ôœ; m/uk˘ tq; 67
r;ò; h·r{; tejo◊; vr;©÷ itLvkTvc"
l;=; mUv;R ÂbUk;kúksÉ r;snvIr,;" 68
sU+mwl; tgr' p]' TvGVy;`[n%mev c
a;rn;litl; m;W; .UjgR ‚[ NqinRid‚G/k; 69
EtwStuLy’tw.;RgSw twlp[Sq' ivp;cyet(
.o…gní vs;' d¥;Nm;'s' b.[o" %rSy c 70
Eten pUryeTk,| muÙt;R∞;vn;myet(
k,Rß;v' k,Rxl
U ' b;…/y| k,Rvde n;m( 71
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

sv;|ívw ≤xrorog;n( twlmet…•yCzit
i£…mjk,Rrog"
k,RßotSsu ®ıeWu t;lukÉ mStkÉ tq; 72
vedn; j;yte tIv[; ivd;hStodiv.[m*
Et;in k,Rxl
U Sy ’…mjSy mnIiW," 73
Âp;<y;Û" smSt;in s c;s;?y îhoCyte
pt©" xtp¥í tq; k°$ippI≤lk;" 74
p[ivXy k,Rßoto vw .Ox' k⁄v≤R Nt vedn;m(
k,*R inStu¥tStSy tq; `ur`ur;y,m( 75
k°$e crit ®k™ tIv[; in„pNden .ved®k™
i£…mjk,Rrog…cikTs;
m/uxˇu _Én pys; sury; v;ååsven v; 76
¨„,en pUryeTk,| muÙt;R∞;vn;myet(
ßute k°$e tu y¥Sy k,Rß;v" p[vtRte 77
yqoˇ_' tSy k⁄vIRt k,Rß;v…cik‚Tstm(
√;…v'xoå?y;y"
ajI,Re .uˇ_Sy;vSq;vx;Tp·r,;m"
ajI,Re yi∂v; .uˇ_' n du„yit yq; nO,;m(
VyuiWt' dU„yte v;ip t] het'u inbo/ me 1
Vy;yCzto ivcrt" Vy;≤=¢mnsStq;
mNde rsp[sk
e É c idv;.uˇ_' n du„yit 2
kmlp[itm' p[;Û˙≥dy' idvs=y;t(
s'vtO ' ivvOt' cwv .vTy;idTyr‚Xm…." 3
233

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivbuıe ˙dye c;Sy ßotSsu ivvOtWe u c
˙dyp[.v;í;Sy ßoto….ivRvtO iw dRv; 4
n KledmupgCz≤Nt idv; ten;Sy /;tv"
ajI,Re p[;tr;xe tu tO¢Sy;ip idv; tq; 5
anen iv…/n; .Uy" s;ym;xo n du„yit
VyuiWt' dU„yte c;ip rog;n( sÔnyTyip 6
s'vtO „e vyne„vev' v;yuí;…¶í deihn;m(
Vy;y;…mn' ivnwvhe t* Á•' pcto in≤x 7
Ml;ne tu ˙dye r;];vuTKlexk
w pdeWu c
s'vtO „e vip ßotSsu Vy;y;m' c n sevte 8
yd•xeW' ˙dye itœTy;m;xyeåip c
ten;Sy;mp[lMben dehe p·ˇ_mgCzt; 9
˙dye Vy;…/te ®ıe iv<mU]åe Sy inx;Tyye
¨piSqte c;•rse ipˇXle„msmu∫ve 10
a•s'p$u ®ıe c m;®te co?vRm;iSqte
˙dyg[hmuTKlex' ˙Ll;s' gu®g;]t;m( 11
td•xeW' jnyNmUz;| p·riknI tOW;m(
Jvr' zidRmtIs;r' ih‘;' .ˇ_Sy v;®…cm( 12
ajI,Re VyuiWt' k⁄y;R{og;net;n( ivWopm;n(
tSm;djI,Re VyuiWt' .ojn' p[itiW?yte 13
îit .ele …cik‚Tste √;…v'xoå?y;y"
]yo…v'xoå?y;y"
in{;idinÂp,p[itD;
in{; cwv;itin{;' c mUz;| cwv inbo/ me
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

in{;sM.v"
tms; ih sm;£;Nte sÊve idvss'=y;t( 1
î≤N{y;<ySy kmR>y" £m;Tp[ivrmNTyq
.uˇ_Éå•e pCym;ne c Xle„m,; ˙Ìten tu 2
ivvOıne in®ıeWu c=u"≈o]vheWu c
kmRi£y;sUypR ;dwXzπidt; p[;…,no idv; 3
x;rIrm;nswívw twStw®ˇ_ì®p;˙t;
Ev'i£y;•s'D;in tN{; ivxit t;msI 4
Ev' sveWR u .UtWe u in{; n;mopj;yte
…cNt;xok≈mhrI b[˜,; iviht; pur; 5
SvptStSy dehåe ‚Smn( p[;,;p;n* sho„mk*
j;gOt" jIvs'yˇu _Sten;s* n ivnXyit 6
î≤N{y;,;muprme mnSsUprt' yd;
sevte gocr' teW;' iv≤ı t' Sv“n;mkm( 7
iptOdve mnu„yeWu s'.;W,mupiw t c
pr' c l.te Sv“.edSs ih n v;Tmn" 8
aitin{;
aitin{; tu jNtUn;' Xle„m<yuCz^;ym;gte
in{;n;xSt≤∞ikTs; c
v;toˇr;,;' inyt' in{; n;x' v[jTyip 9
bSty" òehp;n;in g[;My;nUp*dk; rs;"
gu@duG/Sy p;n' c in{;s'jnn' prm( 10
a>y©o√tRn' ò;n' m¥' m/u `Ot' tq;
mn"p[s;d* inv;R,' n∑in{Sy .eWjm( 11
235

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

aitin{;…cikTs;
/Ump;n' ivrekí k;ySy ≤xrsStq;
p[CzdRn' lÏn' c in{;s©÷ invtRyte ( 12
ay;ny;n' Vy;y;mo gU!;qRp·r…cNtnm(
yv;•inTysev;q in{;s©÷ invtRyte ( 13
mUCz;RsMp[;i¢"
î≤N{y;,;' p[s•Tv' mnSt;LvNtr;…≈tm(
˙id s≤Ntœte …cˇ' bu≤ısve≤R N{y;≈ym( 14
s…•pTy c rˇ_' c ]yo doW;í dUiWt;"
sMpI@yNtIh nO,;' ˙dy' xoWyNTyip 15
a;xu„ym;,' ˙dy' p[m;d;≤ı ivmuÁit
s'pI…@t' c ˙dy' mn…íˇ' c mohyet( 16
sdn;≤∞ˇmnso" sMp[;“oit ivs'Dt;m(
ctu…v|xoå?y;y"
aq v;tVy;…/…cik‚Tst;?y;y"
v;trog…cikTst;
p;©ëLy' %Ôt;mU®StM.m; =epmidRtm(
hnugh[ ' p;dhW| p;êRxl
U ' Jvr' =ym(
v?yRk<⁄ @≤l’Cz^;…, ˙d(gh[ ' g;]j' Klmm( 1
axIit' v;itk;n( rog;n( twlmetı‰pohit
s…•p;tsmuTq;'í s's∑O ;íwkj;'Stq; 2
yoinVy;p·ˇvN?y;Tv' p[vı
O ' ydsOGdrm(
blv,Rkr' cwv k;s=yinbhR,m( 3
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

bl;idtwlm(
bl;mUl;Tplxt' dxmUl;Czt' tq;
xt;vy;R gu@CÜ y;í r;ò;m/ukd;®," 4
k⁄y;R∂xpl;N.;g;n( k⁄lTu q;n( bdr;n( yv;n(
m;W;'í k⁄@v;'xne jl{o,eWu pçsu 5
Kv;q' {o,;v≤x∑Ntu twl;!ksm;yutm(
`Otp[Sqen ivpcet( =Ir{o,en c;Pyq 6
pe„y;n( p[d¥;√w¥o vw tgroxIrv;lkm(
k⁄œ/;NykmuStwl; vc;ç;gu®cNdnm( 7
p·rpelvk;lIy' m;'sI' ≈Ive∑k˘ rsm(
k⁄Ndu®„k˘ c t‘ol' srl' n≤lk;' n%m( 8
SpO‘;k⁄k
˘ m⁄ kpUrR ' j;ititNdukyo" flm(
p]' corkn;g;◊÷ xt;◊;' shre,k
u ;m( 9
stu®„k˘ jIvnIy' ip[yg' 'u hpuW;' tq;
Sq*,eykmuxIr;…, xwlye ' c sm' `Otm( 10
kLkip∑w" pceˇl
w met√;t;my;phm(
p;ne c;>yÔne nSy bSt* c;ip p[yojyet( 11
svRdhe ;≈y; v;t;" s's∑O ;íwkj;í ye
teW;' ing[h,e yu·ˇ_…mTyuv;c punvRs"u 12
twlne ;nen stt' iv…/vˇipRt' nrm(
sv;Rmy; vjRy≤Nt …sˆ;v;s' yq; mOg;" 13
bl;twlm(
bl;y; j;ts;r;y;Stul; k⁄y;RTsuki⁄ Øt;m(
pceˇoye ctu{oR,e ctu.;Rg;vxeiWtm( 14
pl;in dx ip∑;in bl;y;St] d;pyet(
237

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

lu≤çt;n;' itl;n;Ntu d¥;ˇwl;!k√ym( 15
ctug,Ru ne pys; pceˇNmOdnu ;…¶n;
v;tVy;…/Wu sveWR u rˇ_ipˇe =t=ye 16
Vy;p•;su c yonIWu xSt' n∑e c ret…s
t;luxoW' tOW;' d;h' p;êRxl
U msOGdrm( 17
h≤Nt xoWmpSm;r' ivsp| s≤xrog[hm(
a;yuv,R k
R r' p[oˇ_' bl;twl' p[j;krm( 18
r;ò;twlm(
r;ò;mUlSy k⁄vIRt √π xte c bl;xtm(
xt;vrIgu@cÜ I>y;' vr,;∞ xt' xtm( 19
a;!k°≤xg[k
u rì <@≤xrIW;rGv/;dip
êd'∑;^ .Uitk;>y;' c pOqk™ pçpl' ≤=pet( 20
toy{o,eWu dxsu s;/yeTsU+mk⁄iØtm(
{o,;vxeWe t‚Sm'Stu twlSy;/;Rm,R ' pcet( 21
{o,;n( dx c duG/Sy `OtSy;/;R!k˘ tq;
tdwk?y' ivpˇ_Vy' g.eR c;] ivp;cyet( 22
m/uk˘ m;ltIpu„p' m≤Ôœ;' mdy≤Ntk;m(
k;Xmy;Rmjmod;' c Í©«' kiplmuStkm( 23
a;Tmgu¢;!k°mUv;Rv;t;Rk;in m/U≤lk;m(
shdev;mqwr<@;' roihW' nvm;≤lk;m( 24
f…,∆k˘ m/Uk;in vIr;nIrkdMbkm(
fl' c pIlup;l;x' k⁄m;y;RêTqtwNdukm( 25
Ó«ver' ipPplIk⁄œ' {;=;' k$ukroih,Im(
k;ySq;' c m/up,I| s…c]k;m( 26
mh;pu®WdNt;' c modk°' sLlk°mip
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

devd;vRg®u ≈eœ' cNdn' p·rpelvm( 27
nIloTplmuxIr;…, mO√«k;' s;Mlvets;m(
Etw" plsmw" ip∑wSsm' twl' ivp;cyet( 28
.ojneå>yÔne p;ne bSt* nSye c xSyte
v;tVy;…/Wu sveWR u =t=I,e ≤xrog[he 29
Svr=ye rˇ_ipˇe ih‘;ê;se„vsOGdre
m;®te ipˇs's∑O e s's∑O e xo…,ten c 30
ivWmJvr˙{oge g;]kMpe tqwv c
apSm;re rˇ_guLme pus' ;' n∑e c ret…s 31
r;ò;twl…md' ≈eœ' blm;'sivv/Rnm(
shcrtwlm(
smUlp]x;%Sy xt' shcrSy c 32
ctuWRu toy{o,eWu s;/yeTsU+mk⁄iØtm(
{o,;vxeWpUte c pceˇl
w ;!k˘ xnw" 33
a;viSqkiv…/"
aMbuj;nUpm;'síw ≤xrStSyopn;hyet(
nSykmR c k⁄vIRt ipcu' mU…›R c d;pyet( 34
mu%' iv`$yeˇSy sNd'xne yq;su%m(
.O©;re, p[yCzπ∞ òehm;'srs' tq; 35
aVy;dd;nSy tq; dNt;nu´;$‰ s'ht;n(
a;m;xygtv;t…cikTs;
a;m;xygte v;te òehnw oRpcred( ….Wk™ 36
lÏn' tSy k⁄vIRt tq; s'xo/n;in c
a;mp[lpe sM.Ut" Xle„mSq;ngtoåinl" 37
239

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

òehmw ;|srswívw òeÁm;no ivv/Rte
tSm;ˇSy ivÂ=;…, .ojn;in k$Uin c 38
a;h;re c*W/;qeR c ivd?y;Cz;S]koivd"
a;m;xySqe vmn' =;r;" =;rgu@;Stq; 39
a·r∑;XxI/víwv iht' m;'s' c j;©lm(
Xy;m;k;" kordUW;í muÌ; loihtx;ly" 40
Svedo yv;•' c ihtm;m;xygteåinle
pKv;xy;idgtv;t…cikTs;
yd; pKv;xygto Âp;…, k⁄®teåinl" 41
…sr;su svRg;]eWu m∆SviSqgtoåip v;
inÂPy Âpmuˇ_Sy tSy k⁄y;R≤∞ik‚Tstm( 42
’Tò' ydupid∑' tu v;tVy;…/…cik‚Tstm(
rˇ_Sq;ngte v;y* …cikTs;itdex"
rˇ_Sq;ngte v;y* pUvmR ˇu _' …cik‚Tstm( 43
v;txo…,tkÉ tˇu k⁄y;R{ˇ_gteåinle
gO/s[ I…cikTs;
smu‚Tqt;y;' gO/S[ y;' bl;twl' p[xSyte 44
≈eœ' mUlktwl' v; twl' shcrSy v;
bSty" òehp;n;in òehíoNmdRn;in c 45
gO/S[ y;' tu p[xSyNte xo…,tSy c mo=,m(
axIitv;trogeWu …cikTs;itdex"
axIitv;Rtj; rog;" ye ye pUv| p[k°itRt;" 46
teW;meW; …cikTs; tu v;yo" Sq;neWu s¢su
s;?y; ye c;Pys;?y;Stu rog; m;®tsM.v;" 47
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

¨TptNTyq itœ≤Nt v;yo" Sq;neWu s¢su
aiSqm∆;gtv;tj; rog;"
aiSqm∆;gto .©÷ kMpn' g;]xoW,m( 48
p=g[hmpSm;rmuNm;dmip c;idRtm(
hnugh[ ' k⁄…,' k⁄Bj' p;©ëLy' s‚N/ivCyuitm( 49
kroit m;®toåNye c v;trog; .vNTyip
Sq;nvx;t( …cikTs;itdex"
s;?y;n( Sq;nvx;dev t;'…íikTse¥q;£mm( 50
îtIy' ivStre,oˇ_; …cikTs; v;tro…g,;m(
v;tp[.;v"
v;to ih jIivte het"u p[;…,n;' c tq;Tyye 51
sNtTy; gmye…•Ty' sUy| cN{ms' tq;
vWR,' v;yun; lokÉ tqwv c inv;r,m( 52
vhte c ivm;n;in svRx" SvgRv;…sn;m(
s;gre k⁄®te vel;' v;yum`Re ;n( sOjTyip 53
ivgitv;Rynu ; me`o iv¥u∫vit v;yun;
]wloKy/;rI pvnSsv| v;t;Tp[vtRte 54
invRtyR Te pu„pfl' v;yu/;Rryte jlm(
¨Lk;p;t;n( mhIkMp;n( /r,I/;r,;in c 55
a;k;xe /;ryeÌ©;' v;yuSTvitbl;…Nvt"
Et;í;Ny;í bhvo v;yogu,R iv.;vn;" 56
tSm;Tp[yàtStSy …cikTs;' ….Wj;' vr"
k⁄y;RCz;S];nus;re, tq; …s≤ımv;“uy;t( 57
îTy;h .gv;n;]ey"
241

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit .ele ctu…v|xoå?y;y"
pç…v'xoå?y;y"
aq;t" PlIhhlImk…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
PlIhind;nm(
a….„yNdIin .oJy;in .uÔIt;tIv yo nr"
l…Ïˇo v; iv·rˇ_o v; Vy;y;mmupsevte 1
.uKTv; pItodko yStu shs; s'p/[ ;vit
pOœy;n;d( &t;∞;ip Plvn;Tòehiv.[m;t( 2
rogwrNywí ÆKl•;n;' dubl
R ;n;' c deihn;m(
PlIh; Sq;n;Tp[v/etR tSy Âp;…,me Í,u 3
v;tjPlIhÂp;…,
kroTy¶em;RdvR ' c xUl' ki#n Ev c
mh;p·rg[híwW PlIh; v;tsmu∫v" 4
ipˇjPlIhÂp;…,
sJvr" sipp;sí SvednStIv[vde n"
pItk" StB/g;]í PlIh; ipˇ;Tmko .vet( 5
Xle„mjPlIhÂp;…,
inTy;n;ihtkoœí inTyod;vtRpI…@t"
vedn;….prItí PlIh; Xle„m;Tmko mt" 6
s;…•p;itkPlIhÂp;…, s;?y;s;?yiv.;gí
]y;,;' y] Âp;…, doW;,;' l=yed( ….Wk™
as;?y…mit t' iv¥;t( PlIh;n' s;…•p;itkm( 7
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

mui∑m;]Ssus;?yStu prmStmup;cret(
aitp[m;,vOıStu n …s?yit kqçn 8
PlIhs;m;Nyl=,m(
sveWR u teWu d*bRLym;n;ho g;]s;dnm(
a®…cí;ivp;kí vcoRm]U g[ho jvr" 9
m;√«‹k˘ c ipbe¥Ku Ty; g<@«r;·r∑mev v;
cN{p[.' x;kúr' v; p;yyeˇu hlImkÉ 10
ayorjIy' =Ire, p;yyeˇu rs;ynm(
agSTy;.yleh' v; sevte p[yt" xu…c" 11
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele pç…v'xoå?y;y"
WÆ@±vx
' oå?y;y"
aq;toåptN]k…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
aptN]kind;n' sMp[;i¢í
Â=;•p;nsev;….vegR sN/;r,en c
k≤xRtSy;itm;]Ntu cei∑tSy tqwv c 1
iv·rˇ_yuˇ_nSySy b‚Stn; k≤xRtSy c
apt≤N]t.ˇ_Sy .ˇ_Sy;Pyitseivn" 2
xuı" pKv;xygto v;yuvı
RO " p[p¥te
s pI@…yTv; ˙¥' /mnIdRx s'iSqt" 3
Ë?vRm;pUyR ßot;'…s ≤xrXxƒ* c /;vit
a;=ep;ˇSy g;];…, n;MyNte c /nuyqR ; 4
243

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

inmI≤lt;=" StB/o v; inÂCz™v;so ivce∑te
’Cz^;Cz^v…sit spIRv kÀjTyip kpotvt( 5
muˇ_É c ˙id v;ten pun" Sv;SQy' inyCzit
.UyStu xete ßSt;=o muÁTyp[yto yq; 6
`orSs v;itko rogo /mnI˙dy;…≈t"
s…•ro/;∞ n;@«n;' y≤N]t;n;' c vegt" 7
ßots;' Vy;k⁄lI.;v;…•Ty' Sy;dptN]k"
aptN]kÉ vmn;idinWe/"
n cwn' v;myeıIro n c;Pyen' ivrecyet( 8
n c;Sy;Sq;pn' d¥;• cwnmptpRyte (
aptN]kÉ nSyyog;"
ipPpLyoåq iv@©;in ≤xg[…U , m·rc;in c 9
Et;in sU+mip∑;in k⁄y;RCz«WRivrecnm(
êsto ySy s'v≤O ı" Xle„m,o m;®tSy c 10
tSy Xle„m<yuphte s'D; smupj;yte
s*vcRl;idcU,mR (
s*vcRl' d;…@m' c tq; ih'GvMlvetsm( 11
mh*W/' c pIt;in n;xyNTyptN]km(
ihõ±Gv;idcU,mR (
ih©ë pu„krmUl' c tuMbuÂ…, hrItk° 12
yvKv;qodkÉntw ∂;tVy' lv,w≤S]…."
˙{og' p;êRxl
U ' c p[vı
O ' c;ptN]km( 13
yogoåy' xmyTy;xu xUl' guLm' c v;itkm(
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

iv.Itk;idcU,mR (
iv.Itk˘ c;itivW;' .{muSt;' sipPplIm( 14
.;©«‹ sÍ©ber;' c sU+mcU,;Rin k;ryet(
t;in cU,;Rin m¥en pIt;Nyu„,odkÉn v; 15
n;xy≤Nt nO,;' ≤=p[' ê;sk;s;pt;nkm(
hrItKy;idcU,mR (
hrItk° vc; r;ò; swN/v' s;Mlvetsm( 16
`Otm;];sm;yuˇ_' n;xyTypt;nkm(
xukn;s;id`Otm(
xukn;s; mh;vLlI √π bOhTy* mh*W/m( 17
inculíwv .;©«‹ c k;≤lk;
punnRv; ceit smwr=m;]w" pce≤∫Wk™ 18
toy;!kÉ `Otp[Sq' t‚Tsı' c;ip p;yyet(
ê;sk;s; mh;ih‘; ˙{ogí;ptN]k" 19
n;it£;meidd' sipR" vel;…mv mhod…/"
k;k;dNy;id`Otm(
k;k;dnI bl; lMb; √π bOhTy* mh*W/m( 20
kdMbpu„pI k;l; c cN{vLlI tq; vOW;
a;d;rI c ivd;rI c suvh; kÉxvTyip 21
EteW;' i√pl;n( .;g;n( jl{o,e ivp;cyet(
Etwrve ;=m;]wí `Otp[Sq' ivp;cyet( 22
i√gu,ne kW;ye, t‚Tsı' yu·ˇ_t" ipbet(
as;?y; mhtI' ih‘;' ê;s' cwv;pkWRit
apt;n' s˙{og' êyqu' p;<@ut;mip 23
245

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

hrItKy;id`Otm(
hrItKy;í pç;xd( √π c s*vcRl;Tple
ivp;cyed( `Otp[Sq' i√gu,=Irs'ytu m( 24
apt;n' s˙{ogmetTsipRVyRpohit
ih‘;ê;s* c s'vı
O * s¥ Ev …cikTsit 25
apt;nkn;x;qRmte duˇ_' …cik‚Tstm(
aidRtinÂp,p[itD;
aq;idRt;n;' v+y;…m …cikTs;' l=,;in c 26
aidRtind;nm(
xS]k;œp[h;r;∞ g[;My/m;Ritsevn;t(
zdRn;Nm¥p;n;∞ /nuWí ivkWR,;t( 27
inTy' Vy;y;mxIl;n;' ptn;LlÏn;dip
avß'…st.ˇ_Sy Vy;…/n; k≤xRtSy c 28
nrSy k⁄ipto v;yuÂ?vRmve p[p¥te
hnuml
U ' ≤xrí;ip g[Iv;' cwv;dRyTyip 29
s …j˜' k⁄®te tSy vdn' c=urve c
kMpteåSy ≤xrog[Iv' n;s; v£°.vTyip 30
tSy;≤=,I inmILyete in„pNde ivWme tq;
Ë?v| ivp[=e teåTyq| ityRg;kÉkre=," 31
aoœ* êyqumNt* c …cbuk˘ c ivn;Myte
œIvTyq;itm;]' ih kl; s∆it c;Sy v;k™ 32
s¢…v'xoå?y;y"
aq v[,…cik‚Tst;?y;y"
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

a;idtStu yq;s•' xo/n' v[,n;xnm(
v[,o ¨p£m;"
v[,Sy k;le sMpXyn( tt" k⁄y;Rdpu £mm(
.edn' p;cn' cwv StM.n' xoW,' tq; 1
ß;v,' rop,' cwv v[,e k⁄y;Rdpu £mm(
pI@nIylep"
¨idt; k,Rmo$í r;ò; mUlkp…,Rk; 2
xukn;s; sugN/; c sm©; cwv k⁄œkm(
k;leyk˘ bl; dNtI p;#; xtpdI iSqr; 3
pI@nIy" p[lpe oåy' v[,êyqun;xn"
v[,r;ghrlep"
¨duMbr" ≤xrIWí m/uk˘ cNdn' itl;" 4
îNduk;Nt' smu{;Nt; tqwv c xt;vrI
nIloTpl' pµk˘ c Tvc; √π c;ip s;·rve 5
EW p[lpe o r;g' v[,;n;' tu ivn;xyet(
v[,rop,lep*
itlkLkSsm/uk" ipcumNdSy kLkv;n( 6
pUv;R>y;' sipRW; yuˇ_o v[,We u v[,rop,"
v[,rop,twlm(
i]fl; /;tk° lo/[' sm©; m/uk˘ bl; 7
√π bOhTy* smu{;Nt; tqwv c xt;vrI
nIloTpl' k$(fl' c m;ltI Sv,Ry…U qk; 8
EW;' kLkìSsmw‚Ssı' twl' Sy;d( v[,rop,m(
247

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v[,inbhR,twlm(
inMb;m[;mlk°n;' c pLlv' m/uk˘ bl; 9
EtwXx’{se …sı' twl' v[,inbhR,m(
v[,xo/nkW;y;"
Nyg[o/oduMbr;êTqPl=p;#;vr;junR ;" 10
xmIbdy;R EteW;' kW;y; v[,/;vn;"
v[…,n" pQy;in
yv;•' x;≤lk; rˇ_; muÌ; nIv;rWi∑k;" 11
j;©l;in c m;'s;in v[i,tXxIlyeTsd;
v[…,n" vJy;Rin k;y…cikTski£y;ingmn' c
aMl' d…/ c x;k˘ c m;'s' c;nUpv;·rjm( 12
=Ir' guÂ…, c;•;in v[…,t" p·rvjRyte (
Et;nup£m;n( k⁄y;Rdv( ,[ e k;y…cikTsk" 13
v[,e xLy’t;' kmR
xLy’∞;ip k⁄vIRt v[,e xeW;nup£m;n(
zπ¥' .e¥' c le:y' c sIVy' p[Cznmev c 14
p;cn' y∞ twStuLy' .vedNy∞ ik˘cn
v[,doW;dy"
√;dx v[,doW;í prI=; cwv WÆ@±v/; 15
¨p£m;í Wæ$(]x
' …•yt;" xLyhetk
u É
¨∂ºxt" i£y;íwt;" k⁄y;RTk;y…cikTsk" 16
v[,rop,cU,mR (
i]fl; m/uk˘ lo/[' m≤Ôœ; …bLvxu‚<#k;
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

sm©; /;tk° l;=; iny;Rs" x;Lmlerip 17
p;l;xSy c iny;Rso iny;Rs" kk⁄.Sy c
sU+m;Nyet;in cU,;Rin v[,;n;' rop,' prm( 18
guGgulo" sLlk°n;' c sjRSy itinxSy c
iny;Rs; rop,;" p[oˇ_;" smSt;" pOqgev v; 19
v[,e /Um£m; ye c p[TyuTpˇ* c y; i£y;
EtCzπW' xLy’t; ktRVy' Î∑kmR,; 20
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele s¢…v'xoå?y;y"
a∑;…v'xoå?y;y"
aq;t" p;n;Tyy…cik‚Tst' Vy;:y;Sy;m îit h Sm;h
.gv;n;]ey"
m¥gu,doW;"
sveR lv,vJy;RStu rs; m¥e p[itiœt;"
tI+,' co„,' tq; sU+mm;xuk;·r Vyv;…y c 1
dIpnIy' c ˙¥' c svR.tU iht' l`u
…cNt;xokKlmhr' ritp[Iitivv/Rnm( 2
hWRSq;ne hWRkr' .ySq;ne .y;phm(
ritivh;rjnn' ¥uitx*yRkr' prm( 3
xrIr;vyv;n( sv;RnnugCzTy,Unip
tw+<y;Nmohyte …cˇm*„<y;≤Tpˇkr' c tt( 4
˙¥' vwx¥.;v;∞ r*+y;Nm;®tkopnm(
Xle„mfl' tI+,.;v;∞ hWR,;√é„ymuCyte 5
249

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

aitp;njtO„,;
m¥;vc;r,;ˇSy k⁄ipt* ipˇm;®t*
xoWyet;' rsvh;" …sr;" Klom c t;lu c 6
tO„,;prItSsoåTyq| p;nmev;….nNdit
pIt' pIt' xoWyto dehe tSy;…¶m;®t* 7
gCzTy;xu jr;' dehe …skt;y;…mvodkm(
tSm;dhor;]mip ipbt" p;nseivn" 8
tO„,; nopxm' y;it p;n' jIyRit c;xu c
m¥jVy;pd"
.[;…mtSy tu m¥en ipˇ' v;yuí deihn"
ivhIne …cˇmn…s bu≤ı' pI@ytStt"
sroidit p[hrit ivsOjTyit /;vit 10
ptTyuTptte h≤Nt b◊bı' c .;Wte
gCzTygMy;mNy;' c k;y;Rk;yeR n bu?yte 11
tq; ê.[e c ptit xete c mOtx;…yk;m(
n¶o ivxei√cwtNy' ivcre≤ı ivcetn" 12
ÈÎxoåip .veNmˇ" p;nenoNm…qte≤N{y"
yuKTy; p;ne gu,;"
p[m;,en ipbeNm¥' n;itsevte pi<@t" 13
yuKTy; tu seVym;n' tTp;n' c;mOtmuCyte
p;n' t∫ojneåTyq| ®…cmNt' kroit c 14
hW| jnyte S]IWu t∆rog' …cikTsk"
p;nenvw p[xmye•;NyˇSy …cik‚Tstm( 15
tSm;Nm¥' inWevte
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

¨pc;r;"
xu.;[ …, vcn;in c
.jeLl`Uin c;•;in j;©l;• mOg;i√j;n( 16
ò;n' sugN/w" ò;nIyw" ’Tv; Tvgnulpe nm(
xBd;n( mnoD;n( Í<v'í mnoDwSsh bN/u…." 17
gOhåe TyNtsu%e ÁºtTk⁄y;Rt( p[Sqoˇroˇrm(
k;Nt;Ssum?yvys" tnum?y;Xxu…c‚Smt;" 18
cN{p;d;Nmno˙∑;…í]m;Ly;Mbrßj"
ctur;" =*mvsn; muˇ_;m…,iv.UiWt;" 19
rˇ_cNdnidG/;©; mnoD; m…,me%l;"
t;" sm;≤l©‰ xyne xyIt;p[itm;" ≤S]y" 20
yoiWto vw p[/;n; vw xItSpxR" Sv.;vt"
nO,;' Sv.;vtíwv n;yoR hWRivv/Rn;" 21
somo he ≤x≤xro /;tu˙i≥ d hW;Rt( p[v/Rte
tSm;d;l;p s'l;pwSs'v;hnivnodnw" 22
n;rI' p[hWRjnnI' sevte ;xu md;Tyye
gIttUySR vn;St] su˙dí mdoTk$;" 23
ip[y;nuvitR g;yNto hW| k⁄ymRu dR ;Tyye
indoRW;…, c m¥;in yuˇ_;in ≤x≤xrwjl
R "w 24
t;in t;in xu.mw ;|s"w sopd'x;in p;yyet(
p;nk;in c mu:y;in W;@v;'StpR,;in c 25
tv=IrI' scu£°' c sevte ;s* md;Tyye
t£˘ {;=;rsSsI/uStw·ˇrIko rso m/u 26
a;rn;l' c xu£˘ c kold;…@myo rs*
l;j;" sNtpR,;íwv sU+m;í yvtpR,;" 27
251

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

s*vcRlmj;Jyí swN/v' lv,' tq;
≤x≤xre, jlentw ˇpR,' p;nv≤Tpbet( 28
m;tul©u opd'x' c hNy;Tp;n;Tyy' nO,;m(
l;=;rsStw·ˇrIko d;…@mSy rso m/u 29
pUvk
R Lpen p;tVy' sMp•e p;niv.[me
kkúN?v;idp;nkm(
kkúN/ubdr;,;' c p[Sq' k⁄y;RTsuki⁄ Øtm( 30
i√p[Sqe g;ly'Stoye s¢’Tv" pun" pun"
mO<mye t] vw .;<@º Svnug¢u ' in/;pyet( 31
√π c d¥;Ìu@ple xkúr;y;" pl' tq;
sU+m' c m·rc;TkW| ctuq| kÉsrSy c 32
TvKp]/r,e √π c sU+mwl;kWRmve c
amO,;l;/RkW| c sU+mcU,;Rin k;ryet( 33
j;tIv;snyopet' p;nk˘ p;niv.[me
n;xyTy;xu p;nen …z•;.[;,Iv m;®t" 34
EtCzidR tOW;' d;hmits;r' p[v;ihk;m(
¨®…c' mU]’Cz^' c hNy;Tp;n;Tyy' nO,;m( 35
k;Xmy;Ridp;nm(
k;Xmy| d;…@m' {;=;' m/uk˘ spÂWkm(
k⁄$j;in c s'=¥u p[≤=peˇ∆l;!kÉ 36
sU+mwl;m/uk˘ lo/[' m≤Ôœ; ipPplI tq;
Et;in sU+mcU,;Rin d¥;Nm;n' c yu·ˇ_t" 37
kÉsr' c;] d;tVy' pu„p' nIloTplSy c
EtTp;n;Tyye dey' tOW;CzidRinv;r,m( 38
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

gu@CÜ y;idp;nkm(
√π gu@cÜ I ple √π c bl; i√plmev c
l;m∆kmO,;l;>y;' √π ple m/ukoTplm( 39
Et;Ny;poQy dey;in nve .;<@º jl;!kÉ
gu@Sy c pl;Ny∑* d¥;•IloTpl' tq; 40
EtTp;n;Tyye dey' p;nk˘ kÉsrwytRu m(
Jvrd;htOW;ê;sCzidRih‘;í n;xyet( 41
p;n;Tyye xo/niv…/"
yid s'xmnwrte nw R x;MyeTp;niv.[m"
p;yyeˇ' i]vO∞,U | yuKTy; m¥en s'ytu m( 42
ipbei√recn' cU,| mh;tpR,mev v;
pUvoRˇ_;Nmodk;'í;ip .=…yTv; ipbeTsur;m( 43
vmnIy' yd; iv¥;ˇdwn' v;mye≤∫Wk™
vmnwm¥R s'yˇu _ìí,U "Rw p;cnkìrip 44
yv=;rwí s'sgI| tSy k⁄y;R≤∞ikTsk"
pey;idinWe/"
n ih pey;" p[xSyNte mnu„y;,;' md;Tyye 45
md;Tyye n xSyNte yv;Gvo doWn;xn;"
j;„y;t( p;nSy pItSy veg' jnyte pun" 46
tNm¥xeW' s'vı
O ' k⁄y;Rıor;nup{v;n(
tSm;Tp;n;TyyeåpQy;" òeh;" pey; yv;Gvip 47
p;n;Tyy;t*R p;nmev*W/m(
sU+m;…, dehßot;'…s m¥' smnu/;vit
itœTyvyvwí;NyßotSsu ivWme„vip 48
253

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

iv„vG/Ot;'Stu koœSq;n( kopyTy;inl;idk;n(
/;tvSte %rI.Ut; ivvOı;" p;ndUiWt;" 49
p;nen sh s's∑O ; jnNTy;my;n( bÙn(
Vyv;…y m¥mui∂∑' ivxeW,e mnIiW…." 50
ye tu sU+m;idivWy; m¥;dInnuy;≤Nt vw
n ih t;…NvWy;nNyo rsXxˇ_o iv/;·rtum( 51
tSm;Tp;n;Tyy;t;R,;' m¥mev*W/' prm(
Sv; ih yoiní tTp;n' p[lIn' koœm;…≈tm( 52
vxI.Ut' p[yàen mh;ßot" p[p¥te
a;tRSy m¥s'yˇu _;Ny*W/;Nyip svRx" 53
m¥;Tyye p[kv⁄ IRt i£y;" xIt;í svRx"
atí m¥s'yˇu _;StpR,;" %lu deihn" 54
dey;í;itiv·rˇ_;y ßots;' xo/n;y c
p;n;Tyye ivWvdupc;r"
a*„<y;ˇw+<y;i√k;…sTv;d( Vyv;…yTv;∞ r*+yt" 55
tuLy' ih rsvIy;R>y;' ivW' m¥' c k°itRtm(
tSm;ˇˇt( i£y;Ssv;R ivWvTsmup;cret( 56
vJy;Rin
Kledn' tI+,mu„,' c ivd;ÁÔnn;vnm(
tSm;du„,odk˘ Sved' /Um' p;n' c sipRW" 57
Jv;l;nl' tu sveWR ;' yv;gUí ivvjRyte (
d…/ duG/' c x;k˘ c g[;My;nUp*dk;in c 58
itlip∑’t' cwv p;nrogI ivvjRyte (
seVy;in
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

x;lIn( sWi∑k;n( muÌ;n( j;©l;NmOgp≤=," 59
p;n;Tyye p[xs' ≤Nt .ojneWu …cikTsk;"
v;t;idjp;n;Tyy…cikTs;p[St;v"
smeWu /;tukopeWu ivivˇ_ÉWu c me Í,u 60
v;tp;n;Tyy…cikTs;
aitm;]' yd; p;n' pIt' kopyteåinlm(
s'ÎXy v;itk˘ Âp' tSy k⁄y;R≤∞ik‚Tstm( 61
s*vcRlVyoWyut' m¥' m;≤=ks'ytu m(
cu£˘ d;…@ms'yˇu _' v;tp;n;Tyye ihtm( 62
toy' m¥' c xuˇ_' c d…/ TvMl' c k;≤Ôkm(
sm;≤=kStpR,oåy' v;tp;n;Tyye iht" 63
a>y©o mdRn' ò;n' p;n;Ny/oRdk;in c
Vyˇ_;MlVyoWs'yˇu _;n( rs;n( v[IhI'í xIlyet( 64
z;gl' tw·ˇr' £*ç' k*‘⁄$' b;ihR,' tq;
v;tp;n;Tyy;t;Rn;' .ojn;q| iht' nO,;m( 65
a;m[m;m[;tk˘ .Vy' kipTq' krmdRkm(
pUvk
R Lpen p;tVy' p;nk˘ v;tro…g,;m( 66
s;r s*vcRl' ih©ë m;tul©u ÷ mh*W/m(
tq;jmodcU,| c m¥en sh p;yyet(
cVy;idcU,mR (
cVy' s*vcRl' ih©ë m;tul©u mh*W/m(
tq;jmodcU,| c m¥en sh p;yyet( 67
ipˇp;n;Tyy…cikTs;
255

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;n;Tyye ipˇ’te p;nk˘ xkúr;yutm(
ipbeNm;≤=ks'yˇu _m/Rtoyp·rPlutm( 68
kÉ…cTp;n' tu ghR≤Nt ipˇp;n;Tyye nO,;m(
tNm¥;• ih ceCzKy' ivn; c;Nyw…íik‚Tstum( 69
s'yˇu _' t≤ı ipˇflwm¥R mev;ip seVyte
ivd;y;Rmlk;n;' c rsw·r=ursen v; 70
m/Ukm/uk;XmyR%jUrR ' nIlmuTplm(
p;nk˘ m¥s'yˇu _' pUvk
R Lpen s;/yet( 71
a;{R=*mp·rCz•; muˇ_;m…,iv.UiWt;"
Xy;m;íNdnidG/;©;" SvPy;d;ÆXl„y yoiWt" 72
m¥' %jUrR kLkÉn ipbeid=ursen v;
pKv' pIlurs' v;ip v;t;Rk°rsmev v; 73
rso {;=;ivd;rI>y;' m¥…m=urso m/u
ipˇp;n;Tyy;t;Rn;metTp;n' iht' nO,;m( 74
Îit' ihm;MbusMpU,;| gN/m;LysmuæCz^t;m(
SvPy;Tp·r„vJy gOhe ipˇp;n;Tyy;idRt" 75
sr;'…s vnr;…jí n≤lnI f⁄Llp˚j;
.veTp˚jp]wí xyn' cNdno≤=tm( 76
¨pgUÁ mO,;l;in kLh;rk⁄smu ;in c
xyIt jls's∑O Vyjnw®pvI…jt" 77
p;n;Tyye ipˇ’te xS];xinivWoWme
j;©lw`tRO s'yˇu _ì.oRjye{ˇ_x;≤lk;n( 78
muÌyUW,e v; xIt' .ojyeNmOdl
u *dnm(
i]fl;y;" kW;y' v; ipbeNm¥en s'ytu m( 79
=*{e, rs…m=ov;R i]vOTkLkÉn v; pun"
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

icikTs;Sq;nm( 6

i]fl;TvÑ/Uk;in pµk˘ pµkÉsrm( 80
nIloTpl' mO,;l;in nld' cNdn' bl;m(
…sı' kW;y' xIt' tw" xkúr;m/usy' tu m( 81
ik˘…cNm¥en s'yˇu _' ipˇp;n;Tyye ihtm(
{;=; pIlUin pKv;in %jUrR ;…, pÂWkm( 82
.Vy' pnsm∆; c m∆; t;lflSy c
a;poQy t;in sv;R…, pl;'x;in jl;!kÉ 83
ctu.;Rg;vxeW' tu nve k⁄M.e sm;vpet(
dTv; …st;pl;Ny∑* pl' nIloTplSy tu 84
t≤TpbeTp;nk˘ yuKTy; ipˇp;n;Tyy;idRt"
Xle„mp;n;Tyy…cikTs;
Xlw‚„mkÉ p;nroge c m¥en vmn' ihtm( 85
p$ol' ipcumNd' c mdnSy c pLlvm(
gu@cÜ I c;$ÂWí i]fl; p;·r.{k" 86
kW;y' p;yyedte ' xIt' m;≤=ks'ytu m(
inTy' sevte itˇ_;in kW;yk$uk;in c 87
j;©l;in c m;'s;in sevte mOgp≤=,;m(
ipbeTk⁄$•$;cU,| i]fl;rss'ytu m( 88
dIpnIy;'í sevte yog;n( p;nen inTyx"
ivk;re Xle„m…, iht' m¥' .U…yœmev ih 89
tSm;Tp;n;Tyye m¥' Xlw‚„mkÉ p·rc+mhe
EW; ivm;nt" p[oˇ_; Xle„mp;n;Tyye i£y; 90
s…•p;tp;n;Tyy…cikTs;
svRt" s…•p;te tu sd; k⁄y;R≤∞ik‚Tstm(
257

[Bhela]

[Bhela]

.el s'iht;

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

p;n;jI,Rm(
ah;in s¢ c;∑* v; nO,;' p;n;Tyye SmOtm( 91
p;n' ih .jte jI,Rmt Ë?v| ivm;gRt"
anen k;lyogen yo rogo n invtRte 92
’Tv;nupVU y;R p;nSy k⁄y;RˇSy …cik‚Tstm(
¨p{v;" teW;' …cikTs;itdexí
ih‘;ê;s;dyo rog; ye c sveR smu‚Tqt;" 93
teW;' …cik‚Tst' k⁄y;R¥q; Sve Sve …cik‚Tste
îit p;n;Tyy;t;Rn;' ivStre, …cik‚Tstm( 94
p[j;iht…md' p[oˇ_' ≤x„y;,;mqR…sıye 95
îTy;h .gv;n;]ey"
îit .ele a∑;…v'xoå?y;y"
îit .els'iht;y;' …cikTs;Sq;n' sm;¢m(

258

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful