s;mveds'iht;

pUv;R…cRk"
a;¶ey' k;<@m(
aq p[qmoå?y;y"
aq p[qmp[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö1ã
Ö1-10ã 1-2á 4á 7á 9 .r√;jo b;hRSpTy" 3 me/;it…q" k;<v" 5 ¨xn;"
k;Vy" 6 sudIitpu®mI!;v;i©rs* tyov;RNytr" 8 vTs" k;<v" 10 v;mdev"
– a…¶" – g;y]I –
1 aŶè a;Ä y;Åih vIètÄyeÅ gO,;ènoÅ hèVyÄd;Åtye
inÄ hot;ñ s‚Ts bèihÄRiWÅ 1
2 TvÄmŶe yèD;Ån;è˝ hoÅt;è ivÄêeÅW;˝ ihètÅ"
deèveÅ….èm;RÄnuÅWeè jÄneÅ 2
3 aè…¶'Å dUèt'Ä vOÅ,Imheè hoÄt;År' ivèêÄveÅdsm(
aèSyÅ yèDÄSyÅ suè£ÄtuÅm( 3
4 aè…¶ÅvORè];Ä…,Å jÏn∂^iv,èSyuÄivRÅpèNyÄy;Å
sÄ…mÅı" xuè£Ä a;Ûñt" 4
5 p[eÄœ'Å voè aÄitÅ…q˝StuèWeÅ …mè]Ä…mÅv ipè[yÅm(
aŶeè rÅq'è nÄ ve¥ñm( 5
6 Tv'Ä noÅ a¶eè mÄhoÅ…." p;èihÄ ivêñSy;è aÄr;Åte"
1

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ètÅ i√èWoÄ mTyñRSy 6
7 EÅÁUè WuÄ b[v;ñ…,è tÄeå¶Å îèTqÄetÅr;è …gÄrÅ"
Eè….ÄvRÅ/;Rsè îÄNduÅ…." 7
8 a;Ä tÅe vèTsoÄ mnoñ ymTprèm;Ä≤∞ÅTsè/ÄSq;Åt(
aŶeè TvÄ;' k;Åmye …gèr;Å 8
9 TvÄ;mŶeè puÄ„kÅr;èdÄ?yqñv;Rè inÄrÅmNqt
mUè›oRÄ ivêñSy v;è`ÄtÅ" 9
10 aŶeè ivÄvÅSvèdÄ; .År;èSmÄ>yÅmUètÄyeÅ mèheÅ
deèvoÄ Á…sñ no ÎèxeÅ 10
îit p[qm; dxit" 1 p[qm" %<@" 1
Ö2ã
Ö1-10ã 1 a;yuÕ(v;ih" 2 v;mdevo g*tm" 3á 8-9 p[yogo .;gRv" 4
m/uCzNd; vwê;…m]" 5á 7 xun"xep a;jIgitR" 6 mee/;it…q" k;<v" 10 vTs"
k;<v" – a…¶" – g;y]I –
11 nÄmÅSte a¶è aoÄjÅse gOè,Ä≤NÅt dev ’è∑ÄyÅ"
aÄmwÅrè…mÄ]ÅmdRy 1
12 dUèt'Ä voÅ ivèêÄveÅds˝ hVyèv;ÅhèmÄmÅTyRm(
yÄ…jÅœmOÔse …gèr;Å 2
2

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

13 ¨ÄpÅ Tv; j;èmÅyoè …gÅroè deÄidÅxtIhRivè„kétÅ"
v;èyoÄrnIñkÉ aiSqrn( 3
14 ¨ÄpÅ Tv;¶e idèveÄidÅveè doÄW;ÅvSt…/èRy;Å vèyÅm(
nÅmoè .ÄrÅNtè EÄm…Ås 4
15 jÄr;Åbo/è tÄi√Åivió ivèxeÄivÅxe yè…DÄy;Åy
StoÄmÅ˝®è{;ÄyÅ ÎxIèkÅm( 5
16 p[Åitè Ty'Ä c;®ñm?vèr'Ä goÅpIèq;Åyè p[Ä ÙÅyse
mè®Ä≤∫År¶è a;Ä gÅih 6
17 aÅê'è nÅ Tv;è v;ÄrÅvNt' vèNdÄ?y;Å aè…¶'Ä nmoñ…."
sèm[;ÄjÅNtm?vèr;Ä,;Åm( 7
18 a*èvR.OguvÄCz⁄…cñm“v;nèvÄd; Ûñve
aè…¶Ä˝sÅmuè{Äv;Åssm( 8
19 a腶ąmÅN/;ènoÄ mnñs;è …/ÄyÅ˝scetè mÄTyRÅ"
a腶ąmÅN/e ivèvÄSvÅ…." 9
20 a;ñidTp[èàÅSyè reÄtÅsoè JyoÄitÅ" pXy≤Nt v;sèrÅm(
pèro ô yidè?yÄteÅ idèivÅ 10
îit i√tIy; dxit" 2 i√tIy" %<@" 2
3

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ö3ã
Ö1-14ã 1 p[yogo .;gRv" 2á 5 .r√;jo b;hRSpTy" 3á 10 v;mdevo g*tm" 4á
6 v…sœo mw];v®…," 7 ivÂp a;i©rs" 8 xun"xep a;jIgitR" 9 gopvn a;]ey"
11 p[Sk<v" k;<v" 12 me/;it…q" k;<v" 13 …sN/u√«p a;MbrIW" i]t a;PTyo
v; 14 ¨xn; k;Vy" – a…¶" – g;y]I –
21 aè…¶'Ä voÅ vOè/ÄNtÅm?vèr;Ä,;'Å puÂètÄmÅm(
aÅCz;è nÅP]eè sÄhÅSvte 1
22 a腶łStèGmeÄnÅ xoè…cÅW;è yÅ˝sèi√Åê'è NyÅ3ùi]Ä,Åm(
aè…¶ÄnoRÅ v˝ste rè…yÅm( 2
23 aĶeÅ mOè@Å mèhÅ;˝ aèSyÅyè a;Ä deÅvèyu'Ä jnñm(
îèyeÄqÅ bèihÅRr;èsÄdÅm( 3
24 aŶeè rÄ=;Å ,oè aÄ˝hÅsè" p[ÄitÅ Sm dev rIWètÅ"
tÄipÅœŸrèjÄroÅ dh 4
25 aĶeÅ yuèÕ(vÄ; ih ye tv;ê;ñso dev s;è/ÄvÅ"
aÅr'è vÄhÅNTy;èxÄvÅ" 5
26 inÄ Tv;Å n+y ivXpte ¥uèmÄNt'Å /Imhe vèyÅm(
suèvIÄrÅm¶ a;Ût 6
27 aè…¶ÅmURè/;RÅ idèvÅ" kèk⁄ÄTpitñ" pO…qèVy;Å aèyÅm(
aèp;Ä˝ ret;ñ˝…s …jNvit 7
4

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

28 îèmÅmUè Wôu TvmèSmÄ;kÅ˝ sèinÄ' g;Åyè]'Ä nVy;ñ˝sm(
aĶeÅ dèevÅeWèu p[Ä vÅoc" 8
29 t'Ä TvÅ; goèpÄvÅno …gèrÄ; jinñœd¶e a©r"
sÄ p;Åvk ≈u/Iè hÄvÅm( 9
30 pÅ·rè v;ÄjÅpit" kèivÅrè…¶ÅhRèVyÄ;NyÅ£mIt(
dÅ/è{Äà;Åin d;èxuÄWeÅ 10
31 ¨Åduè Ty'Å j;ètÄveÅds' deèv'Ä vÅh≤Nt kÉètÄvÅ"
ÎèxeÄ ivê;ñyè sUÄyRÅm( 11
32 kèivÅmè…¶Ämupñ Stuih sèTyÄ/Åm;R,m?vèreÅ
deèvÄmÅmIvèc;ÄtÅnm( 12
33 x'Ä noÅ deèvIÅrè….Ä∑Åyeè x'Ä noÅ .vNtu pIètÄyeÅ
x'ô yorè….Ä ßÅvNtu n" 13
34 kÄSyÅ nUèn'Ä prIñ,…sè …/ÄyoÅ …jNv…s sTpte
goÄW;Åt;è yÄSyÅ teè …gÄrÅ" 14
îit tOtIy; dxit" 3 tOtIy" %<@" 3
Ö4ã
Ö1-10ã 1á 3á 7 x'yub;RhRSpTy" 2á 5á 8-9 .gR" p[;g;q" 4 v…sœo mw];v®…,"
5

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

6 p[Sk<v" k;<v" 10 so.·r" k;<v" – a…¶" – bOhtI –
35 yèD;ÄyÅD; vo aè¶ÄyeÅ …gèr;Ä…gÅr; cè dÄ=Åse
p[Äp[Å vèyÅmèmOÄt'Å j;ètÄveÅds' ip[èy'Å …mè]'Ä n xñ˝…sWm( 1
36 p;èihÄ noÅ a¶è EÄkÅy; p;èÁUÄ3ùtÅ i√ètIÄyÅy;
p;èihÅ gIè….RÅ‚StèsOÄ….ÅÂj;| pte p;èihÄ cÅtèsOÄ….ÅvRso 2
37 bOèhÄ≤∫År¶e aè…cÄR….Å" xuè£ÉÄ,Å dev xoè…cÄW;Å
.èrÄ√;Åje s…m/;ènoÄ yÅivœ‰ reèvÄTp;Åvk dIidih 3
38 TÄve aŶe Sv;Ût ièp[yÄ;sÅ" sNtu sUèrÄyÅ"
yèNtÅ;roè yeÅ mè`Äv;Ånoè jÄn;Ån;mUèv|Ä dyñNtè goÄnÅ;m( 4
39 aŶeè jÄ·rÅtivRèXpÄitÅStpè;noÄ deÅv rè=ÄsÅ"
aÄp[oÅiWv;NgOhpte mèhÄ;˝ aÅ…s idèvÅSp;èyuÄduRÅro,èyuÅ" 5
40 aŶeè ivÄvÅSvduèWÄsÅ…íè]Ä˝ r;/oñ amTyR
a;Å d;èxuÄWeÅ j;tvedo vh;è TvÅmè¥;Å deèv;Ä˝ ¨ÅWèbuRÄ/Å" 6
41 Tv'Ä nÅ…íè]Å ËèTy;ô vsoè r;Ä/;Å˝…s cody
aèSyÅ r;èyÄSTvmñ¶e rèqIÄrÅ…s ivèd;Å g;è/'Å tuèceÄ tu nñ" 7
42 Tvñ…mTsèp[Äq;Å aèSyĶeÅ ];tAè≥tÅ" kè…vÅ"
TvÄ;' ivp[;ñs" s…m/;n dIidvè aÄ; ivÅv;s≤Nt veè/ÄsÅ" 8
6

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

43 a;Ä noÅ a¶e vyoèvOÄ/Å˝ rè…y'Ä p;Åvkè xÄ˝SyÅm(
rÄ;Sv;Å c n ¨pm;te puè®ÅSpOhè˝ suÄnIÅtIè suÄyÅxStrm( 9
44 yoô ivê;è dÄyÅteè vÅsuè hoÄt;Å mèN{oÄ jn;ñn;m(
mÅ/oènRÄ p;];ñ p[qèm;ÄNyÅSmwè p[Ä Stom;ñ yNTvè¶ÄyeÅ 10
îit ctuqIR dxit" 4 ctuqR" %<@" 4
Ö5ã
Ö1-10ã 1 v…sœo mw];v®…," 2 .gR" p[;g;q" 3á 7 s*.·r" k;<v" 4
mnuvwRvSvt" 5 sudIitpuÂmI¬;v;'…grs* 6 p[Sk<v" k;<v" 8 me/;itiqme?y;itqI k;<v* 9 ivê;…m]o g;…qn" 10 k<vo `*r" – a…¶" 8 îN{" –
bOhtI –
45 Eèn;Ä voÅ aè…¶'Ä nmñsoèjoRÄ np;ñtèm;Ä ÛÅve
ip[èy'Ä ceitñœmrèitÄ˝ SÅv?vèr'Ä ivêñSy dUètÅmèmOÄtÅm( 1
46 xeÅWeè vneÄWuÅ m;ètOÅWuè s'Å Tv;è mÄt;RÅs îN/te
aÄtNÅ{o hèVy'Ä vÅh…s hivè„kÅétè a;ôid∂ºèveÄWuÅ r;j…s 2
47 aÄdÅ≤xR g;tuèivġÅmoè yÄ‚SÅmNv[èt;ÄNyÅ;dè/uÅ"
¨Åpoè WuÅ j;ètÄm;yRñSy vÄ/ÅRnmè…¶Ä' nÅ=Ntu noè …gÄrÅ" 3
48 a腶ŮèKqeÅ puèroÄihÅtoè g[;Äv;Å,o bèihÄRrÅ?vèreÅ
Aèc;Ä y;ÅÅ…m m®to b[˜,Spteè dÅev;è aÅvoè vÄreÅ<ym( 4
49 aè…¶ÄmIÅ…@è„vÄ;vÅseè g;Äq;Å…." xIèrÄxoÅ…cWm(
aè…¶Å˝ r;èyeÄ pÅu®mI! ≈uèt'ô nroèå…¶Ä" suÅdIètÄyeÅ zèidRÅ" 5
7

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

50 ≈uè…/Ä ≈uÅTk,Rè vÄiˆÅ….deèRvwÄrŶe sèy;ÄvÅ…."
aÄ; sIÅdtu bèihRÄiWÅ …mè]oÄ aÅyRèm;Ä p[Å;tèy;RÄvÅ….r?vèreÅ 6
51 p[Ä dwvoñd;so aè…¶ÅdeèRvô îN{oè nÅ mèJmÄn;Å
aÄnuÅ m;ètÄr'Å pO…qèvI'Ä iv v;ñvOte tèSq*Ä n;kñSyè xÄmRÅ…, 7
52 aÅ/è JmÄo a/ñ v; idèvoÄ bOÅhètoÄ roÅcèn;Äd…/ñ
aèy;Ä vÅ/RSv t¡Nv;ñ …gèr;ô mm; j;èt;Ä suÅ£to pO, 8
53 k;ÄyÅm;no vèn;ô Tv' yNm;ètøÄrjñg•èpÅ"
nÄ tˇeñ a¶e p[èmOÄWeÅ inèvÄtRÅn'è yÅ∂Üère ôs…•èh;Ä.uvÅ" 9
54 inÄ Tv;mñ¶eè mÄnuÅdR/eè JyoÅitèjRÄn;Åyè xÄêÅte
dIèdÅeqè kÄ<vÅ AètÄj;Åt ¨≤=ètoÄ y' nñmèSyÄ≤NtÅ ’è∑ÄyÅ" 10
îit pçmI dxit" 5 pçm" %<@" 5
îit p[qmp[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö6ã
Ö1-8ã 1á 7 v…sœo mw];v®…," 2á 3á 5 k<vo `*r" 4 s*.·r" k;<v" 6
¨Tk°l" k;Ty" 8 ivê;…m]o g;…qn" – a…¶" 2 b[˜,Spit" 3 yUp" –
bOhtI –
aq p[qmp[p;#kSy i√tIyoå/R" 1
55 deèvoÄ voÅ {iv,oèd;Å" pUè,;|Ä ivÅvÇ;è…sÄcÅm(
¨Ä√;Å …sèçÅ?vèmuÄpÅ v; pO,?vèm;Äid√oñ dèevÄ aoÅhte 1
8

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

56 p[Åwtuè b[ĘÅ,èSpÅitè" p[Å de¡Vyeñtu sUènOÄt;Å
aÄCzÅ; vIèr'Ä nyñ| pè…¤Är;Å/s' dèevÅ; yèD'Ä nÅyNtu n" 2
57 Ëè?vRÅ Ëè WuÄ ,Å ËètÅyeè itÄœ;Å dÅevoÄ n sñivèt;Å
Ëè?voRÄ v;jñSyè sÄinÅt;è yÅdè≤ÔÄ….Åv;RÅ`Ä≤∫ÅivèR◊Äy;Åmhe 3
58 p[ô yo r;èyeÄ innIñWitè mÅtoRè yÄSteÅ vsoè d;ÄxÅt(
sÅ vIèr'Ä /Åˇe a¶ ¨Kqx˝è…sÅn'è TmÄn;Å shßpoèiWÄ,Åm( 4
59 p[Ä voÅ yè◊÷Ä puÅÂè,Å;' ivèx;Ä' deÅvyètIÄn;Åm(
aè…¶Å˝sUèˇ_ÅÉ….èvRÄcoÅ….vOR,Imheè yô˝s…mdèNyÅ îèN/ÄteÅ 5
60 aèyÅmè…¶Å" suèvIÅyRèSyeÅxeè ihÄ s*.ñgSy
r;Äyè ÈÅxe SvpèTyÅSyè goÄmÅtè ÈÄxeÅ vO]èhÄq;Ån;m( 6
61 TvÄmŶe gOèhÄpÅitèSTvÄ˝ hot;ñ no a?vèreÅ
Tv'Ä pot;ñ ivêv;rè pÄ[cÅet;è yÅ≤=è yÄ;…sÅ cè vÄ;yÅRm( 7
62 sÄ%;ÅySTv; vvOmhe deèv'Ä mt;Rñs ËètÄyeÅ
aèp;'Ä np;ñt˝ suè.ÄgÅ˝ suèdÄ˝sÅs˝ suèp[ÄtUÅitRmneèhÄsÅm( 8
îit WœI dxit" 6 Wœ" %<@" 6
Ö7ã
Ö1-10ã 1 Xy;v;êo v;mdevo v; 2 ¨pStuto v;ihR∑Vy" 3 bOhduKqo v;mdeVy"
4 k⁄Ts a;'…grs" 5-6 .r√;jo b;hRSpTy" 7 v;mdevo g*tm" 8á 10 v…sœo
9

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mw];v®…," 9 i]≤xr;STv;∑^" – 1á 3á 5á 9 i]∑ëp( 2 4 jgtI 10
i]p;i√r;@±g;y]I –
63 aÄ; juÅhot; hèivÄW;Å mjRyè?v' inÄ hotñ;r' gOèhÄpÅit' d…/?vm(
îè@ÅSpèdeÄ nmñs; r;ètÄhÅVy˝ spèyRÄt;Å yjèt'Å pS¡Ty;ñn;m( 1
64 …èc]ô îæCzxoèStÄ®Å,Sy vè=Åqoè nô yo m;ètÄr;ÅvèNveÅitè /;ÄtÅve
aènU/;Ä ydjIñjnèdÄ/;Å …cèd;Å vèvÄ=ÅTsè¥oÄ mihñ dUèTyÅ;'3ù cÄrÅn( 2
65 îèd'Å tè EÄk˘Å pèrÄ ¨Å tè EÄk˘Å tOètIÄyeÅnè JyoÄitÅW;è s'Ä ivÅxSv
sè'vÄexÅnStèNvÅe3ù c;Ä®Åre…/ ip[èyoÅ dèevÄ;nÅ;' prèmeÅ jèinÄ]eÅ 3
66 îèmô˝ StoèmÄmhRÅte j;ètÄveÅdseè rÄqÅ…mvè s'Ä mÅhem; mnIèWÄy;Å
.è{;ô ih nè" p[ÄmÅitrSy sè˝sÄ¥¶eñ sè:yeÄ m; ·rñW;m; vèy'Ä tvñ 4
67 mUè/;RÄn'Å idèvoÄ aÅrèit'Ä pOÅ…qèVy;Ä vwÅê;nèrÅmOètô a; jè;tÅmè…¶Åm(
kè…vÅ˝ sèm[;ÅjèmÄitÅ…q'è jÄn;Ån;m;èsÅ•è" p;Ä]'Å jnyNt deèv;Å" 5
68 ivô Tvd;poè nÄ pvRñtSy pOèœ;ÅduèKqeÄ….År¶e jnyNt deèv;Å"
t'Å Tv;è …gÄrÅ" su∑uètÄyoÅ v;jyNTy;è…j'Ä n …gñvRèv;ÄhoÅ …jGyuèrÄê;Å" 6
69 a;Å voè rÄ;j;Ånm?vèrÄSyÅ ®è{Ä ˝ hot;ñr˝ sTyèyÅjè˝ roÄdÅSyo"
aè…¶'Å puèr;Ä tÅn…yèàoÅrè…cÅˇ;è≤ıÄrÅ<yÂpèmÄvÅse ’,u?vm( 7
70 îèN/ôe r;j;è sÅmèyoRÄ nmoñ….èyRÅSyè p[ÄtIÅkèm;ÄÛÅt' `OèteÄnÅ
nÄroÅ hèVyÄe….ÅrI@te sèb;Å/è aÄ;…¶rg[ñmuèWÄs;Åmxo…c 8
10

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

71 p[Å kÉètuÄn;Å bOhèt;Ä y;ÅTyè…¶Är; rodñsI vOWè.oÄ rÅrvIit
idèvÅ…íèdÄNt;Ådupèm;Ämud;ñn@èp;ÅmuèpÄSqeÅ mihèWoÄ vÅv/R 9
72 aè…¶'ô nroè dIÄ…/Åit….rèrÅ<yoèhRÄStÅCyut' jnyt p[xèStÅm(
dUreèÎÄx'Å gOèhÄpÅitmqèVyuÅm( 10
îit s¢mI dxit" 7 s¢m" %<@" 7
Ö8ã
Ö1-8ã 1 bu/giviœr;v;]ey* 2á 5 vTsip[.;RlNdn" 3 .r√;jo b;hRSpTy" 4á 7
ivê;…m]o g;…qn" 6 v…sœo mw];v®…," 8 p;yu.;Rr√;j" – a¶e" 3 pUW; –
i]∑ëp( –
73 aÄboÅ?yè…¶Å" sè…mÅ/;è jÄn;Ån;'è p[ÄitÅ /eènuÄ…mÅv;yètIÅmuèW;ÄsÅm(
yè◊;Ä îÅvè p[Å vèy;Åmuè≤∆Äh;Ån;è" p[Å .;ènÄvÅ" sßteè n;ÅkèmÄCzÅ 1
74 p[Å .UèjRÄyÅNt' mèhÄ;' ivÅpoè/;'Å mUèrwÄrmUñr' puèr;'Å dèm;RÄ,Åm(
nÄyÅNt' gIè….RÅvRèn;Ä …/y'ñ /;è hÄ·rÅXm≈u'è nÄ vmR,ñ; /nè…cRÅm( 2
75 xuè£˘ teÅ aèNyÄ¥Åjèt'Ä teÅ aèNyÄi√WuñÂpeè aÄhÅnIè ¥*Ä·rÅv;…s
ivÅê;è ihÅ m;èy;Ä avñ…s Sv/;vN.è{Ä; teÅ pUW…•èhÅ r;èitÄrÅStu 3
76 îÄ@;Åm¶e pu®èdÄ˝sÅ˝ sèin'Ä go" xñêˇèmÄ˝ hvñm;n;y s;/
Sy;Ä•Å" sUènuÄStnñyo ivèj;ôv;¶eè s;Ä teÅ sumèitÄ.URÅTvèSmeÅ 4
77 p[Ä hot;ñ j;ètoÅ mèh;Ä•Å.oèivÅ•OèWĵ;Å sIddèp;'Ä ivÅvèteRÅ
11

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÅ/è¥oÅ /;èyIÅ suèteÄ vy;ñ˝…s yèNt;Ä vsUñin iv/èteÄ tÅnUèp;Å" 5
78 p[Å sèm[;ÅjèmÄsuÅrSy p[xèSt'Å puè˝sÄ" ’Å∑Ièn;ÄmÅnuèm;Ä¥ÅSy
îÄN{ÅSyevè p[Å tèvÄsÅSkèét;ÄinÅ vèNdÄ√;År;è vÄNdÅm;n; ivv∑u 6
79 aèrÅ<yoèinÄRihÅto j;ètÄveÅd;è gÄ.RÅ îèveÄTsu.Oñto gè….ÄR,IÅ…."
idèveÄidÅvè ÈÄ@‰oÅ j;gOèvÄ≤∫ÅhRèivÄ„mÅ≤∫mRnu¡„ye…ñ.rè…¶Å" 7
80 sèn;ÄdŶe mO,…s y;tuè/;Ån;è•Å Tv;è rÄ=;Å˝…sè pOÄtÅn;su …jGyu"
aÄnuÅ dh sèhÄmUÅr;Nkèy;Ådoè m;Ä teÅ heèTy;Ä muÅ=tè dÄwVy;Åy;" 8
îit a∑mI dxit" 8 a∑m" %<@" 8
Ö9ã
Ö1-10ã 1 gy a;]ey" 2 v;mdev" 3á 4 .r√;jo b;hRSpTy" 5 i√to mOˇ_v;h;
a;]ey" 6 vsUyv a;]ey;" 7á 9 gopvn a;]ey" 8 pU®r;]ey" 10 v;mdev"
kXypo v; m;rIco mnuv;R vwvSvt ¨.* v; – a…¶" – anu∑ëp( –
81 aŶè aoÄ…jÅœèm;Ä .År ¥uèªÅmèSmÄ>yÅm…/[go
p[Ä noÅ r;èyeÄ pnIñyseè rÅ‚Tsè v;Äj;Åyè pÄNq;Åm( 1
82 yÄidÅ vIèroô anuè „y;Åd腶ąmÅN/Itè mÄTyRÅ"
a;èjuÄ◊ÅıèVyÄm;ÅnuèWÄKxmRñ .=Itè dwÄVyÅm( 2
83 TveèWÄSteÅ /UèmÄ AÅ<vit idèivô s' Cz⁄è£Ä a;tñt"
sUÅroè nô ih ¥uèt;ô Tv' ’èp;Ä p;Åvkè roÄcÅse 3
12

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

84 TvÄ˝ih =wtñvè¥Äxoå¶eñ …mè]oÄ n pTyñse
Tv'Ä ivÅcWR,eè ≈Åvoè vÄsoÅ puèi∑'Ä n puñ„y…s 4
85 p[è;tÅrè…¶Ä" puÅ®ip[èyoÅ ivèWÄ StÅveèt;ÄitÅ…q"
ivÅêeè yÅ‚Smè•ÄmÅTyeR hèVy'Ä mt;Rñs îèN/ÄteÅ 5
86 yÄ√;ihñœ'è tÅdè¶ÄyeÅ bOèhÄdÅcR iv.;vso
mÄihÅWIvè TvÅ{è…yôSTv√;j;è ¨ÄdIÅrte 6
87 ivèxoÄivÅxo voè aÄitÅ…q' v;jèyÄNtÅ" pu®ip[èyÅm(
aè…¶'Å voè duÅy|è vÄcÅ" StuèWeÅ xUèWÅSyè mÄNmÅ…." 7
88 bOèh√ôyoè ihÅ .;ènÄveåc;Rñ deèv;Åy;è¶ÄyeÅ
y'Å …mè]'Ä n p[xñStyeè mÄt;RÅso d…/èreÅ puèrÅ" 8
89 aÄgÅNm vO]èhÄNtÅm'è JyeÄœÅmè…¶Äm;nñvm(
yÄ SmÅ ≈uètÄvRÅ•;è=eRÅ bOèhÄdÅnIk îè?yÄteÅ 9
90 j;ètÄ" preñ,è /ÄmRÅ,;è yÅTsèvOÄ≤ıÅ" sèh;Ä.uÅv"
ipèt;ô yTkèXyÄpÅSy;è…¶Å" ≈èı;Å m;èt;Ä mnuñ" kè…vÅ" 10
îit nvmI dxit" 9 nvm" %<@" 9
Ö10ã
Ö1-6ã 1 a…¶St;ps" 2á 3 v;mdev" kXyp"á a…sto devlo v; 4
som;Ûit.;RgRv" 5 p;yu.;Rr√;j" 6 p[Sk<v" k;<v" – a…¶" 1 ivêedev;" 2
13

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ai©r;" – anu∑ëp( –
91 soÅmè˝ rÄ;j;Ån'è vÄ®Å,mè…¶ÅmèNv;ÄrÅ.;mhe
a;èidTy'ô iv„,uè˝ sUÄy|Å b[è˜;Än'Å cè bÅOhèSpÄitÅm( 1
92 îètÅ EètÅ ¨èd;Ä®Åh≤NdèvÅ" pOèœ;ÄNy; ®ñhn(
p[Å .UèjRÅyoè yÄq;Å pèqoÄ¥;mi©ñrso yyu" 2
93 r;èyeÄ aŶe mèheÅ Tv;è d;Än;Åyè sÄ…mÅ/Imih
ÈÄ…@Å„v;è ihÅ mèheÄ vOÅW'è ¥;Äv;Å hoè];ÄyÅ pO…qèvIÅ 3
94 dè/NveÅ v;è yÅdIèmÅnuè voÅcèd(b[ô˜eitè veÅ®è tÅt(
pÅ·rè ivÄê;Åinè k;ÄVy;Å neè…mÅíè£Ä…mÅv;.uvt( 4
95 p[ÄTyŶeè hÄrÅs;è hÄrÅ" Í,;èihÅ ivèêÅtèSpÄ·rÅ
y;ètu/;ÄnÅSy rè=Åsoè bÅl'¡ NyuñBjvI¡yRmñ( 5
96 TvÄmŶeè vÄsUÅ˝·rèhÅ ®è{;Ä˝ a;ÅidèTy;Å˝ ¨ètÅ
yÄj;Å Sv?vèr' ôjn'è mÄnuÅj;t' `Otèp[ÄuWÅm( 6
îit dxmI dxit" 10 dxm" %<@" 10
îit p[qmp[p;#kÉ i√tIyoå/R" p[qm" p[p;#kí sm;¢" 1
aq i√tIyp[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö1ã
Ö1-10ã dI`Rtm; a*cQy" 2á 4 ivê;…m]o g;…qn" 3 gotmo r;Ùg," 5 i]t
a;¢‰" 6 î·r‚Mbi#" k;<v" 7á 8á 10 ivêmn; vwyê" 9 A…jê; .;r√;j" –
14

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

a…¶" 5 pvm;n" som" 6 aidit" 9 ivêe dev;" – ¨‚„,k™ –
97 puè® ÄTv;Å d;≤xèvÄ;˝voÅceèå·rÄrŶeè tÄvÅ æSèvdÅ;
toèdÄSyeÅv xrè,ô a; mèhÄSyÅ 1
98 p[Ä ho]eñ pUèVy|ô vcoèå¶ÄyeÅ .rt; bOèhÅt(
ivèp;'Ä JyotIñ˝iWè …bÄ.[Åtèe nÅ veè/ÄseÅ 2
99 aŶeè v;ÄjÅSyè goÄmÅtè ÈÄx;Ån" shso yho
aèSmÄe dÅeih j;tvedoè mÅihè ≈ÄvÅ" 3
100 aŶeè yÄ…jÅœo a?vèreÅ deèv;'Ä deÅvyèteÄ yÅj
hoÄt;Å mèN{oÄ iv r;ñjèSyÅitè ≤ßÄ/Å" 4
101 jèD;nÅ" sè¢Å m;ètOÄ….ÅmeèR/;Äm;x;ñst …≈èyeÅ
aèy'Å /[èuvoÄ rÅyIè,;'Ä …cÅkÉtèd;Å 5
102 ¨èt ôSy; noè idÄv;Å mèitÄridñitÂèTy;ÄgÅmt(
s;Ä xNt;ñtè; mÄyÅSkrèdÅpè ≤ßè/Å" 6
103 ÈÄ…@Å„v;è ihÄ p[ÅtIèVy;Å3\ yÄjÅSv j;ètÄveÅdsm(
cè·r„,uÄ/UÅmèmÄgOÅ.Itxo…cWm( 7
104 nÄ tSyñ m;èyÄy;Å cè nÅ ·rèpuÄrIÅxItè mÄTyRÅ"
yoÅ aè¶ÄyeÅ dèd;ÄxÅ hèVyÄd;Åtye 8
15

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

105 aÅpè Ty'Ä vOÅ…jènÅ˝·rèpuÅ˝StèenÄmŶe dur;¡?yñm(
dÄivÅœmSy sTpte ’è/IÅ suègÅm( 9
106 ≈u¡∑‰ñ¶eè nvÅSy me StoÄmÅSy vIr ivXpte
inÅ m;è…yÅnèStÄpÅs; rè=ÄsoÅ dh 10
îit p[qm; dxit" 1 Ek;dx" %<@" 11
Ö2ã
Ö1-8ã 1 p[yogo .;gRv" 2á 3á 5-7 s*.·r" k;<v" 4 p[yogo .;gRv" s*.·r"
k;<vo v; 8 ivêmn; vwyê" – a…¶" – ¨‚„,k™ –
107 p[Ä m˝ihñœ;y g;yt Aèt;ÄVneÅ bOhèteÅ xuè£ÄxoÅ…cWe
¨èpStut;ÄsoÅ aè¶ÄyeÅ 1
108 p[Ä so añ¶eè tÅvoèitÄ….Å" suèvIÄr;Å….Stritè v;ÄjÅkmR…."
yÅSyè TvÅ˝sè:yÄm;ivñq 2
109 t'Ä gUÅ/Ry;¡ Svñ,Rr' dèev;ÄsoÅ deèvÄmÅrèit'Ä dÅ/…Nvre
dèev];Å hèVyÄmUÅihWe 3
110 m;Ä noÅ ˙,Iq;è aÄitÅ…q'è vÄsuÅrè…¶Ä" puÅ®p[xèStÅ EèWÅ"
yÅ" suèhoÄt;Å Sv?vèrÅ" 4
111 .è{oÄ noÅ aè…¶Är;Ûñto .è{;Å r;èitÄ" suÅ.g .è{oÄ aÅ?vèrÅ"
.è{;Å ¨ètÄ p[xñSty" 5
16

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

112 yÄ…jÅœ' Tv; vvOmhe deèv'Ä dÅevè];Ä hot;ñrèmÄmÅTyRm(
aèSyÅ yèDÄSyÅ suè£ÄtuÅm( 6
113 tÄdŶe ¥uèªÄm; .ñrè yÅTs;ès;Åh;è sÄdÅneè k˘Ä …cÅdèi]Ä,Åm(
mèNyuÄ' jnñSy dU¡!‰ñm( 7
114 yÄ√; ¨ñ ivèXpÄitÅ" ≤xètÄ" sup[Iñtoè mÄnuÅWo ivèxeÅ
ivôêedè…¶ô" p[itè rÄ=;Å˝…s se/it 8
îit i√tIy; dxit" 2 √;dx" %<@" 12
îTy;¶ey' pv| k;<@m( v; – îit p[qmoå?y;y" – îit p[qm' pvR –
aq EeN{' k;<@m(
aq i√tIyoå?y;y"
Ö3ã
Ö1-10ã 1 x'yub;RhRSpTy" 2 ≈utk=" suk=o v; a;'…grs" 3 hyRt" p[;g;q"
4á 5 ≈utk=" a;'…grs" 6 devj;my îN{m;tr" AiWk;" 7á 8 goWUKTyêsU·ˇ_n*
k;<v;yn* 9á 10 me/;it…q" k;<v" ip[yme/í;'…grs" – îN{" – g;y]I –
115 tÄ√oÅ g;y suèteÄ sc;ñ pu®Ùèt;Åyè sÄTvÅne
x'ô yÌveè nÅ x;èikÄneÅ 1
116 yÄStÅe nUènÄ˝xÅt£tèivÄN{Å ¥uè…ªÄtÅmoè mÄdÅ"
teÄnÅ nUèn'Ä mdeñ mde" 2
117 g;Åvè ¨ÄpÅ vd;vè$eÅ mèihÅ yèDÄSyÅ rèPsÄud;Å
¨è.;Ä k,;Rñ ihrè<yÄy;Å 3
17

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

118 aÅrèmÄê;Åy g;ytè ≈uÄtÅkè=;År'è gÄveÅ
aÅrè…mÄN{ÅSyè /;ĪeÅ 4
119 tÄ…mN{'ñ v;jy;m…s mèheÅ vOè];Åyè hÄNtÅve
sÄ vOW;ñ vOWè.oÄ .uÅvt( 5
120 TvÄ…mÅN{è bÅl;èdÅ…/è sÄhÅso j;ètÄ aojñs"
TvÄ˝sNvñOWèNvOÄWedñ…s 6
121 yèDÄ îN{ñmv/Ryè¥ô∫À…m'è VyÄvÅtRyt(
cè£;,Ä aoÅpèx'Å idèivÅ 7
122 yÄidÅN{è;h'ô yq;è TvÄmIxIñyè vÅSvè EÅkè îÅt(
Stoèt;Å mèe goÄsÅ%; Sy;t( 8
123 pÄNyÅ'pNyè…mÄTsoÅt;rè a;Ä /;Åvtè mÄ¥;Åy
soÄm'Å vIèr;Åyè xUÄr;Åy 9
124 îèd'Ä vÅso suètômN/è" ipÅb;è suÄpUÅ,RmuèdÄrÅm(
aÄn;Å.…yn[·rèm;Ä teÅ 10
îit tOtIy; dxit" 3 p[qm" %<@" 1
Ö4ã
Ö1-10ã 1á 2 suk=≈utk=* 3 .;r√;j" 4 ≈utk=" 5á 6 m/uCzNd; vwê;…m]"
18

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

7á 9á 10 i]xok" k;<v" 8 v…sœo mw];v®…," – îN{" – g;y]I –
125 ¨ôıedè….Å ≈uèt;ÄmÅ`' vOWè.'Ä ny;Rñpsm(
aÄSt;ÅrmeiW sUyR 1
126 yÅdè¥Ä k∞ñ vO]h•uèdÄg;Å aè….Ä sUÅyR
sÅv|è tÄidÅN{ tèe vÄxeÅ 2
127 yÄ a;nñyTpr;èvÅtè" suÄnIÅtI tuèvRÅx'è yÄduÅm(
îÅN{è" sÅ noè yuÅv;è sÄ%;Å 3
128 m;Ä nÅ îN{;è>y;Å3ù idÅxè" sUÄroÅ aèˇ_Ä⁄„v; yñmt(
Tv;Å yuèj;Ä vÅnemè tÅt( 4
129 EÄN{Å s;nè…sÅ˝rè…yÅ˝sè…jÄTv;Ån˝sd;èsÄhÅm(
vÄiWRÅœmUètÄyeÅ .r 5
130 îÄN{'Å vèy'Ä mÅh;/ènô îN{èmÄ.eRÅ hv;mhe
yuÄj'Å vOè]eÄWuÅ vè…j[Ä,Åm( 6
131 aÄipÅbTkè&ÄvÅ" suètÄ…mN{ñ" sèhÄßÅb;◊º
tÄ];Ådid∑è p*Ä˝SyÅm( 7
132 vèyÄ…mÅN{ Tv;èyÅvoèå….Ä p[ noñnumo vOWn(
ivèıIÅ Tv; ù3ù ùSyÄ noÅ vso 8
19

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

133 a;Å `;è yeÅ a腶ŅmèN/ÄteÅ StOè,Ä≤NtÅ bèihÄRr;ÅnuèWÅk™
yeÅW;è…mÅN{oè yuÅv;è sÄ%;Å 9
134 ….è‚N/ô ivê;è aÅpè i√ÅWè" pÅ·rè b;Ä/oÅ jèhIÄ mO/ñ"
vÄsuÅ Sp;èh|Ä td; .ñr 10
îit ctuqIR dxit" 4 i√tIy" %<@" 2
Ö5ã
Ö1-10ã 1 k<vo `*r" 2 i]xok" k;<v" 3 vTs" k;<v" 4 k⁄sIdI k;<v"
5 me/;it…q" k;<v" 6 ≈utk=" a;'…grs" 7 Xy;v;ê a;]ey" 8 p[g;q"
k;<v" 9 vTs" k;<v" 10 î·r'…bi#" k;<v" – îN{" – g;y]I –
135 îèheÄvÅ Í<v EW;'è kÅx;è hÄStÅeWèu yÄ√d;ñn(
inÄ y;m'ñ …cè]ÄmÅOÔte 1
136 îèmÄ ¨Å Tv;è ivÄ cÅ=teè sÄ%;Åy îN{ soè…mÄnÅ"
puè∑;ÄvÅNtoè yÄq;Å pèxuÅm( 2
137 sÄmÅSy mèNyÅveè ivÅxoè ivÄê;Å nmNt ’è∑ÄyÅ"
sèmu{;ÄyeÅvè …sÄN/Åv" 3
138 deèv;Ån;è…mÄdvoñ mèhġd; vOñ,Imhe vèyÅm(
vOÄ„,;ÅmèSmÄ>yÅmUètÄyeÅ 4
139 soèm;Ån;è˝SvÄrÅ,' ’,uèihÄ b[Ř,Spte
kè=IÄvÅNt'è yÄ a*Å≤xèjÅ" 5
20

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

140 boÄ/ÅNmn;è îÄdÅStu no vO]èh;Ä .Uy;Rñsuit"
Íè,oÄtuÅ xè£Å a;è≤xÄWÅm( 6
141 aè¥Ä noÅ dev sivt" p[èj;ÄvÅTs;vIè" s*Ä.Ågm(
pÄr;Å duè"„Äv“‰Å˝suv 7
142 Kv;Å3ùSyÄ vOÅWè.oÄ yuv;ñ tuivèg[IÅvoè aÄn;Ånt"
b[è˜;Ä kSt˝sñpyRit 8
143 ¨èp◊reÄ …gÅrIè,;Ä˝sÅ©èmeÄ cÅ nèdIÄn;Åm(
…/èy;Ä ivp[oñ aj;yt 9
144 p[Å sèm[;Äj'Å cWR,Ièn;Ä…mN{ñ˝Stot;è nÄVyÅ' gIè….RÅ"
nÄr'Å nOèW;Åh'è mÄ˝ihÅœm( 10
îit pçmI dxit" 5 tOtIy" %<@" 3
îit i√tIyp[p;#kÉ p[qmoå/R" 1
Ö6ã
Ö1-10ã 1 ≈utk=" a;i©rs" 2 me/;it…q" k;<v" 3 gotmo r;Ùg," 4
.r√;jo b;hRSpTy" 5 …bNdu" pUtd=o v; a;i©rs" 6á 7 ≈utk=" suk=o v;
a;i©rs" 8 vTs" k;<v" 9 xun"xep a;jIgitR" 10 xun"xepo a;jIgitR"
v;mdevo v; – îN{"á 5 m®t" – g;y]I
145 aÄp;Ådu ≤xèp[yÄN/Ås" suèdÄ=ÅSy p[hoèiWÄ,Å"
îÅN{oè·rÅN{oè yÄv;Å≤xr" 1
21

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

146 îèm;Ä ¨Å Tv; puÂvsoèå….Ä p[ noñnvuè…gRÄrÅ"
g;ÄvoÅ vèTs'ô n /eènÄvÅ" 2
147 aô];hè goÄrÅmNvtè n;Åmè TvÄ∑uÅrpI¡Cyñm(
îèTq;Å cèN{ÄmÅso gOèheÅ 3
148 yôidN{oè aÄnÅyèi{ÄtoÅ mèhIÅrèpoÄ vOWñNtm"
tÄ]Å pUèW;Ä.uÅvèTsÄc;Å 4
149 g*Ä/RÅyit mè®Ät;Å˝≈vèSyuÅm;èRt;Å mè`oÄn;Åm(
yuèˇ_;ô vˆIè rÄq;Ån;m( 5
150 ¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suèt'Å y;èihÄ mÅd;n;' pte
¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suètÅm( 6
151 îè∑;Ä ho];ñ asO=èteÄN{'Å vOè/ÄNtoÅ a?vèreÅ
aÄCz;Åv.OèqÄmojñs; 7
152 aèh…ôm≤ı ipètuÄ„p·År meè/;ÅmOètÄSyÅ jèg[ÄhÅ
aèhÄ˝ sUyRñ îv;jin 8
153 reèvÄtIÅnR" s/èm;Ådè îÄN{eÅ sNtu tuèivÄv;Åj;"
=uèmÅNtoè y;Å….èmRÄdeÅm 9
22

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

154 soÄmÅ" pUèW;Ä cÅ cettuèivÄRê;Ås;˝su≤=tIèn;Åm(
deèv];Å rÿQyoñihèRt;Å 10
îit WœI dxit" 6 ctuqR" %<@" 4
Ö7ã
Ö1-10ã 1á 4 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs" 2 v…sœo mw];v®…," 3 me/;it…q"
k;<v" ip[yme/í;'…grs" 5 î·r‚Mbi#" k;<v" 6á 10 m/uCzNd; vwê;…m]" 7
i]xok" k;<v" 8 k⁄sIdI k;<v" 9 xun"xep a;jIgitR" – îN{" – g;y]I –
155 p;ÅNtèm;Å voè aÄN/Åsè îÄN{Åmè….Ä p[ g;ñyt
ivèê;s;ÄhÅ˝xètÄ£Åtuè' mÄ˝ihÅœ' cWR,Ièn;Åm( 1
156 p[Å vè îÄN{;Åyè m;ÄdÅnè˝hÄyRÅê;y g;yt
sÄ%;Åy" somèp;ÄVnÅe 2
157 vèyÄmuÅ Tv; tèidÄdÅq;Rè îÄN{Å Tv;èyÅNtè" sÄ%;Åy"
kÄ<v;Å ¨èKqeÄ….ÅjRrNte 3
158 îÄN{;Åyè mÄ√Åne suèt'Ä p·rñ ∑o.Ntu noè …gÄrÅ"
aèkúÄmÅcRNtu k;èrÄvÅ" 4
159 aèyÄ' tÅ îN{è soÅmoè inÄpUÅtoè aÄ…/Å bèihRÄiWÅ
EÄhIÅmèSyô {v;è ipÄbÅ 5
160 suèÂp’àuÅmUètÄyeÅ suèduÄ`;Å…mv goèduÄheÅ
juèÙmÅ…sè ¥ÄivÅ¥iv 6
23

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

161 aè….Ä Tv;Å vOW.; suèteÅ suètÄ˝sOÅj;…m pIètÄyeÅ
tèOMp;Ä VyÅXnuhIè mÄdÅm( 7
162 yÄ îÅN{ cmèseÄ„v; somñíèmUÄWuÅ te suètÅ"
ipÄbedñSyè TvÄmIÅ≤xWe 8
163 yoÄgeÅyoge tèvÄStÅr'è v;ÄjeÅv;je hv;mhe
sÄ%;Åyè îÄN{ÅmUètÄyeÅ 9
164 a;ô Tvet;è inÄ WIÅdèteÄN{Åmè….Ä p[ g;ñyt
sÄ%;Åyè" StoÄmÅv;hs" 10
îit s¢mI dxit" 7 pçm" %<@" 5
Ö8ã
Ö1-10ã 1 ivê;…m]o g;…qn" 2 m/uCzNd; ivê;…m]" 3 k⁄sIdI k;<@" 4
ip[yme/ a;'…grs" 5á 8 v;mdevo g*tm" 6á 9 ≈utk=" suk=o v; a;'…grs" 7
me/;it…q" k;<v" 10 …bNdu" pUtd=o v; a;'…grs" – îN{" – g;y]I –
165 îèdÄ˝ ÁNvojñs; suètÄ˝ r;Å/;n;' pte
ipÅb;è Tv;è3ùSyÄ …gÅvR," 1
166 mèh;Ä˝îN{ñ" puèrÄíÅ no mihèTvÄmÅStu vè…jÄ[,Åe
¥*ÄnR p[ñ…qèn;Ä xvñ" 2
167 a;Ä tU nñ îN{ =uèmÄNt'Å …cè]'Å g[;è.Ä˝s' gOñ.;y
24

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

mèh;hStIÄ d≤=ñ,en 3
168 aè….Ä p[ gopñit' …gèreÄN{ÅmcRè yÄq;Å ivèdeÅ
sUènuÅ˝ sèTyÅSyè sÄTpÅitm( 4
169 kÄy;Å n…íè]Ä a; .uñvdèUtIÅ sèd;ÄvOÅ/è" sÄ%;Å
kÅy;è xÄ…cÅœy; vOèt;Å 5
170 TyÄmuÅ v" s];ès;h'è ivÄê;Åsu gIè„v;‹ÄyÅtm(
a;Ä Cy;ÅvySyUètÄyeÅ 6
171 sÄdÅsèSpÅitèmÄ∫⁄Åt' ip[èyÄ…mN{ñSyè k;ÄMyÅm(
sèin'Å meè/;ÄmÅy;…sWm( 7
172 yeÅ teè pÄNq;Å aè/oÅ idèvoô ye….¡VyRñêèmwÄrÅy"
¨ètÄ ≈oÅWNtu noè .uÄvÅ" 8
173 .è{'Ä.Å{' nè a;Å .èreÅWèmUÄjRÅ˝ xt£to
yÄidÅN{ mèO@Äy;Å…s n" 9
174 aÅ‚Stè soÄmoÅ aèyÅ˝ suètÄ" ipbñNTySy mè®ÄtÅ"
¨ètÅ Svèr;ÄjoÅ aè…êÄn;Å 10
îit a∑mI dxit" 8 Wœ" %<@" 6
Ö9ã
25

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ö1-10ã 1 devj;my îN{m;tr" 2 go/; AiWk;" 3 d?yõ™õ;qvR," 4
p[Sk<v" k;<v" 5 gotmo r;Ùg," 6 m/uCzNd; vwê;…m]" 7 v;mdevo g*tm"
8 vTs" k;<v" 9 xun"xep a;jIgitR" 10 ¨lo v;t;yn" – îN{" – g;y]I –
175 ÈèƒÄyÅNtIrpèSyuÅvè îÄN{'Å j;ètÄmup;ñste
vèNv;n;ÄsÅ" suèvIÄyRÅm( 1
176 nÄikÅ dev; înIm…sè nÄ Ky; yoñpy;m…s
mèN]Ä≈uÅTy' cr;m…s 2
177 doèWoÄ a;g;ñä»èhÄÌ;Åyè ¥uÄmÅÌ;m•;qvR,
StuèihÅ deèvÄ˝sÅivèt;ÄrÅm( 3
178 EèWoÅ ¨èW;Ä apUñVy;R¡ VyuñCzit ip[èy;Å idèvÅ"
StuèWeÄ v;Åm…ên; bOèhÅt( 4
179 îÄN{oÅ d/IècoÅ aèSqÄ….ÅvORè];Ä<yp[ñit„k⁄t"
jè`;ÄnÅ nvètIÄnRvñ 5
180 îNñ{eihè mÄTSyN/ñsoÄ ivÄêeÅ…." somèpÄvRÅ…."
mèh;Ä˝ aÅ….èi∑Ärojñs; 6
181 a;Ä tU nñ îN{ vO]h•èSm;ÅkèmÅ/Rèm;Ä gÅih
mèh;ÅNmèhIÄ….ÅÂèitÄ….Å" 7
182 aoÅjèStÄdÅSy it‚TvW ¨è.ôe yTsèmÄvÅtRyt(
26

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îÅN{èíÄmeRÅvè roÄdèsI 8
183 aèyÄmuÅ teè sÄmÅt…s kèpoÄtÅ îv g.Rè…/Åm(
vÅcèStÄ≤∞Å• aohse 9
184 v;Åtè a;Ä v;Åtu .eWèjÅ˝ xèM.uÄ mÅyoè.uÄ noÅ ˙èdeÅ
p[Å nè a;ÄyUÅ˝iW t;·rWt( 10
îit nvmI dxit" 9 s¢m" %<@" 7
Ö10ã
Ö1-9ã 1 k<vo `*r" 2á 3á 9 vTs" k;<v" 4 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs"
5 m/uCzNd; vwê;…m]" 6 v;mdevo g*tm" 7 î·r‚Mbi#" k;<v" 8
sTy/Oitv;R®…," – îN{" – g;y]I –
185 yÄ˝ r=ñ≤Ntè p[ÄceÅtsoè vÄ®Å,o …mè]oÄ aÅyRèm;Å
nÅ ikè" sÄ dÅ>yteè jÄnÅ" 1
186 gèVyoô Wu ,oè yÄq;Å puèr;ÅêèyoÄt rñqèy;Å
vè·rvSy;Å mèhoÄn;Åm( 2
187 îèm;ÄStÅ îN{è pOÄXnÅyo `Oèt'Ä duÅht a;è≤xÄrÅm(
Eèn;ÅmOètÄSyÅ ipèPyuÄWIÅ" 3
188 aèy;Å …/èy;Ä cÅ gVyèy;Ä pu®ñ,;mNpu®∑ët
yÄTsomeñsomè a;Ä.uÅv" 4
27

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

189 p;èvk;Å nè" sÄrÅSvtIè v;ÄjeÅ….v;Rè…jÄnIÅvtI
yèD'Ä vÅ∑u …/èy;ÄvÅsu" 5
190 kÅ îèm'Ä n;ÛñWIè„v;ô îN{è˝soÄmÅSy tpRy;t(
sÅ noè vÅsUèNy;Ä .År;t( 6
191 a;Ä y;Åih suWuèm;ô ih tè îÅN{è soÅm'è ipÄb;Å îèmÅm(
Eôd' bèihRÄ" sÅdoè mÄmÅ 7
192 mÄihÅ ]Iè,;ÄmvñrStu ¥uè='Å …mè]ÄSy;ÅyRèM,Å"
dèur;/ÅW|è vÄ®Å,Sy 8
193 Tv;ÄvÅt" puÂvso vèyÄ…mÅN{ p[,et"
SmÄ…sÅ Sq;thRrI,;m( 9
îit dxmI dxit" 10 a∑m" %<@" 8
îit i√tIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R" i√tIy" p[p;#kí sm;¢"
aq tOtIy p[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö1ã
Ö1-10ã 1 p[g;q" k;<v" 2 ivê;…m]o g;…qn" 3á 10 v;mdevo g*tm" 4á 6
≈utk=" a;i©rs" 5 m/uCzNd; vwê;…m]" 7 gOTsmd" x*nk" 8á 9 .r√;j"
b;hRSpTy" – îN{" – g;y]I –
194 ¨ÄÊv;Å mNdNtuè soÄm;Å" ’,uè„vÄ r;/oñ ai{v"
aÄvÅ b[˜èi√ÄWoÅ jih 1
28

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

195 …gÄvRÅ," p;èihÄ nÅ" suèt'ô m/oè/;RÄr;Å….rJyse
îÅN{è Tv;Äd;Åtè…mÄ¥xñ" 2
196 sÄd;Å vè îÅN{èíÄ’úÅWèd;ô ¨poè nuÄ s sñpèyRÅn(
nÅ dèevoÅ vOètô" xUrè îÄN{Å" 3
197 a;Ä Tv;Å ivxèÆNTvÄNdÅv" smuè{Ä…mÅvè …sÄN/Åv"
nô Tv;…mèN{;ÄitÅ ·rCyte 4
198 îÅN{è…mÅÌ;è…qÄnoÅ bOèhÄidN{ñmèkÉÄú….ÅrèikúÄ,Å"
îÅN{'è v;Ä,IÅrnUWt 5
199 îÄN{Å îèWeÄ dÅd;tu n A.uè=Ä,ÅmOè.uÅ˝rè…yÅm(
v;èjIÄ dÅd;tu v;è…jÄnÅm( 6
200 îÄN{oÅ aè©Å mèhÅ∫èyÅmè.IÄ Wdpñ cuCyvt(
sô ih iSqèroÄ ivcñWR…," 7
201 îèm;Ä ¨Å Tv; sèuteÄsuÅteè nÄ=ÅNte …gvR,oè …gÄrÅ"
g;ÄvoÅ vèTs'ô n /eènÄvÅ" 8
202 îÅN{;è nuÅ pUèWÄ,;Å vèyÅ˝sè:y;ÄyÅ SvèStÄyeÅ
ÛèveÅmè v;ÄjÅs;tye 9
203 nÄ ikÅ îN{è TvÄduˇñr'è nÄ Jy;yoñ a‚St vO]hn(
29

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nÅ Kyèevô' yq;è TvÅm( 10
îit p[qm; dxit" 1 nvm" %<@" 9
Ö2ã
Ö1-10ã 1á 4 i]xok" k;<v" 2 m/uCzNd; vwx;R…m]" 3 vTs" k;<v" 5
suk= a;i©rs" 6á 9 v;mdevo g*tm" 7 ivê;…m]o g;…qn" 8
goWUKTyêsU·ˇ_n* k;<v;yn* 10 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs" – îN{" –
g;y]I –
204 tèrÄ…,'Å voè jÄn;Ån;' ]èd'Ä v;jñSyè goÄmÅt"
sèm;nÅmuè p[Ä xÅ˝…sWm( 1
205 aÄsOÅg[…mN{ teè …gÅrè" p[Åitè Tv;Ämudñh;st
sèjoÄW;Å vOWè.'Ä pitñm( 2
206 suènIqoÅ `;è sô mTyoRè y'Å mè®Åtoè yÄmÅyRèm;Å
…mè];ôSp;NTyè&ÄhÅ" 3
207 yÅ√«è@;ÄivÅN{è yÅÆTSqèreÄ yTpxè;Rneûè pÄr;Å.Otm(
vÄsuÅ Spè;h|Ä td; .ñr 4
208 ≈uèt'Ä voÅ vO]èhÄNtÅm'è p[Ä x/|ñ cWR,Ièn;Åm(
a;è≤xÅWeè r;Ä/Åse mèheÅ 5
209 aÄr'Å t îN{è ≈ÄvÅse gèmeÄmÅ xUrè Tv;ÄvÅt"
aÄrÅ˝ x£è pÄreÅm…, 6
30

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

210 /;èn;ÄvÅNt' krè‚M.Ä,ÅmpèUpÄvÅNtmuèÆKqÄnÅm(
îÄN{Å p[;ètÄjuRÅWSv n" 7
211 aèp;'Ä fÉneñnè nÄmuÅceè" ≤xÄrÅ îèN{oÄdÅvtRy"
ivÅê;è yÄdjñyè SpOÄ/Å" 8
212 îèmeÄ tÅ îN{è soÄm;Å" suèt;Åsoè yeÅ cè soÄTv;Å"
teÄW;'Å mTSv p[.Uvso 9
213 tuÄ>yÅ˝suèt;Åsè" soÄm;Å" StIè,|Å bèihRÄivRÅ.;vso
StoètOÄ>yÅ îN{ mO@y 10
îit i√tIy; dxit" 2 dxm" %<@" 10
Ö3ã
Ö1-9ã 1 xun"xep a;jIgitR" 2 ≈utk= a;'…grs" 3 i]xok" k;<v" 4
me/;it…q" k;<v" 5 gotmo r;Ùg," 6 b[˜;it…q" k;<v" 7 ivê;…m]o
g;…qno jmd…¶v;R 8 p[Sk<v" k;<v" 9 me/;it…q" k;<v" – îN{" 6 a…ên*
…m];v®,* 8 m®t" 9 iv„,u" – g;y]I –
214 a;Å vè îÅN{'è ’Å…v'è yÄq;Å v;jèyÄNtÅ" xètÄ£Åtum(
mÄ˝ihÅœ˝…sçè îÄNduÅ…." 1
215 aÄtÅ…íidN{ nè ¨Äp; y;ñih xètÄv;Åjy;
îèW;Å sèhÄßÅv;jy; 2
31

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

216 a;Å buèNd'Ä vOÅ]èh;Ä dÅde j;ètÄ" pOÅCz;èi√Å m;ètÄrÅm(
kÅ ¨èg[;Ä" kÉ hñ Íæ<vre 3
217 bOèbÄduÅKq˝hv;mhe sOèp[ÄkÅròmUètÄyeÅ
s;Ä/Å" ’è<vÅNtèmÄvÅse 4
218 AèjunItIÅ noè vÄ®Å,o …mè]oÄ nÅyit ivè√;Ån(
aèyRm;Å deèvwÅ" sèjoÄW;Å" 5
219 dUèr;ÅidèheÅvè yÅTsètoÅå®è,ÅPsuèrÄ≤xÅ…êtt(
ivÅ .;ènu'Å ivèêÄq;Åtnt( 6
220 a;Ä noÅ …m];v®,; `OètwÄgRVyUñitmu=tm(
mÅ?v;è rÄj;Å˝…s su£tU 7
221 ¨Åduè TyeÅ sUènÅvoè …gÅrè" k;Äœ;Å yèDeÄ„vÅàt
v;è≈;Ä aÅ….èDuÄ y;tñve 8
222 îèd' ôiv„,uèivRÄ cÅ£me ]eè/;Ä in dñ/e pèdÅm(
sÄmUÅ!mSy p;˝suèleÄ 9
îit tOtIy; dxit" 3 Ek;dx" %<@" 11
Ö4ã
Ö1-10ã 1á 7á 8 me/;it…q" k;<v" 2 v;mdevo g*tm" 3á 5 me/;it…q" k;<v"
ip[yme/í;i©rs" 4 ivê;…m]o g;…qn" 6 du…mR]" k*Ts" 9 ivê;…m]o
32

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

g;…qnoå.Ip;d( ¨dlo v; 10 ≈utk=" a;'…grs" – îN{" – g;y]I –
223 aÄtIÅih mNyuW;èivÄ,Å˝suWuèv;Å˝sèmuÄperñy
aèSyÅ r;èt*Å suèt'Ä ipÅb 1
224 kÅduè p[ÄceÅtse mèheÄ vcoñ deèv;ÄyÅ xSyte
tÄid?yñSyè vÄ/RÅnm( 2
225 ¨èKq'Å cè nÅ xèSyÄm;Ån'è n;ÄgoÅ rè…yÄr; …cñkÉt
nÄ g;Åyè]'Å gIèyÄm;Ånm( 3
226 îÄN{Å ¨èKqÅe….èmRÄ≤NdÅœoè v;Äj;Ån;' cè v;ÄjÅpit"
hÄ·rÅv;NTsuèt;Ån;è˝ sÄ%;Å 4
227 a;Å y;èÁÄupÅ n" suèt'Ä v;jeñ….èm;ÄR ˙Å,Iyq;"
mèh;Ä˝îÅvè yuÄvÅj;in" 5
228 kèd;Ä vÅso Stoè]Ä˝hyRñtè a;Ä avñ Xmèx;Ä ®Å/è√;Å"
dIè`RÅ˝suèt'Å v;èt;ÄPy;Åy 6
229 b[;ĘÅ,;idN{è r;Ä/Åsè" ipÅb;è soÄmÅmOètUÄ˝rnuñ
tÅveèdÅ˝sè:yÄmStOñtm( 7
230 vèy'Ä `;Å teè aÄipÅ Sm…s Stoèt;ÄrÅ îN{ …gvR,"
Tv'Ä noÅ …jNv somp;" 8
33

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

231 EÄN{Å pOè=uÄ k;suñ …c•OèM,'Å tènUÄWuÅ /eih n"
sÄ];Å…jdugè[ p*Ä˝SyÅm( 9
232 Eèv;Ä Á…sñ vIrèyuÅreèv;Ä xUrñ ¨ètÅ iSqèrÅ"
Eèv;Å tèe r;Å?y'è mÄnÅ" 10
îit ctuqIR dxit" 4 √;dx" %<@" 12
îit i√tIyoå?y;y" 2
îTyeks;…¶ sm;¢m(
aq tOtIyoå?y;y"
Ö5ã
Ö1-10ã 1á 6á 9 v…sœo mw];v®…," 2 .r√;j" b;hRSpTy" 3 p[Sk<v" k;<v"
4 no/; g*tm" 5 k≤l" p[;g;q" 7 me/;it…q" k;<v" 8 .gR" p[;g;q" 10
p[g;qo `*r" k;<v" – îN{" 9 m®t" – bOhtI –
233 aè….Ä Tv;Å xUr nonuèmoÄåduÅG/; îv /eènÄvÅ"
ÈÄx;ÅnmèSyÄ jgñt" SvèÎ≥ÅxèmIÄx;Ån…mN{ tèSquÄWÅ" 1
234 Tv;Ä…m≤ı hv;ñmhe s;èt*Ä v;jñSy k;èrÄvÅ"
Tv;'Å vOè]eÄ‚„vÅN{è sÄTpÅit'è nÅrèSTv;ô' k;œ;èSvÄvRÅt" 2
235 aè….Ä p[ vñ" suèr;Ä/Åsè…mÄN{ÅmcRè yÄq;Å ivèdeÅ
yoÄ jÅ·rètOÄ>yoÅ mè`Äv;Å puÂèvÄsuÅ" sèhÄßeÅ,evè ≤xÄ=Åit 3
236 t'Ä voÅ dèSmÄmOtôIèWÅh'è vÄsoÅmRNd;ènÄmN/ñs"
aè….Å vèTs'Ä n SvsñreWu /eènÅvè îÄN{'Å gIè….RÄnRÅv;mhe 4
34

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

237 tÄroè….voR ivèdÄ√Åsuè…mÄN{Å˝sèb;Ä/Å ËètÄyeÅ
bOèhÄÌ;yñNt" suètÄsoÅme a?vèreÅ Ûèveô .r'è nÅ k;è·rÄ,Åm( 5
238 tèrÅ…,è·rÄ‚TsÅW;sitè v;Åj'è puÄrÅN?y; yuèj;Å
a;Å vè îÄN{'Å pu®Ùèt'Ä nÅme …gèr;Å neè…m'Ä t∑eñv suè&ÄvÅm( 6
239 ipÄb;Å suètÄSyÅ rè…sÅnoè mÄTSv;Å n îN{è goÄmÅt"
a;èipÄnoRÅ bo…/ s/èm;Ä¥eÅ vOè/eÅ3åSm;Ä˝aÅvNtu teè …/ÄyÅ" 7
240 Tvô˝Áºihè ceÄrÅve ivèd;ô .g'è vÄsuÅˇye
¨Ä√;ÅvOWSv m`vèNgÄivÅ∑yè ¨ÅidèN{;ÄêÅ…m∑ye 8
241 nÄ ih vñírèm'Å cè nÄ v…sñœ" pè·rmÄ˝sÅte
aèSm;ÄkÅmè¥Å mè®ÄtÅ" suèteô sc;è ivÄêeÅ ipbNtu k;è…mÄnÅ" 9
242 m;Ä …cÅdèNyÄi√ xñ˝stè sÄ%;Åyoè m;Ä ·rÅW<yt
îÅN{è…mÄTStoÅt;è vOÄWÅ,è˝sÄc;Å sèutÄe muÛñ®èKq;Ä cÅ x˝st 10
îit pçmI dxit" 5 p[qm" %<@" 1
îit tOtIy p[p;#kÉ p[qmoå/R" 1
Ö6ã
Ö1-10ã 1 pu®hNm; a;'…grs" 2á 3 me/;it…q-me?y;itqI k;<v* 4 ivê;…m]o
g;…qn" 5 gotmo r;Ùg," 6 nOme/pu®me/;v;'…grs* 7á 8á 9
me/;it…qmeR?y;it…qv;R k;<v" 10 dev;it…q" k;<v"
35

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

– îN{" – bOhtI –
243 nÅ ikè∑Ä' kmRñ,; nxè¥Åíèk;ÄrÅ sèèd;ÄvOÅ/m(
îÅN{'è nÅ yèDwÅivRèêÄgÅUtRèmOÄ>vÅsèmÄ/OÅ∑' /Oè„,uÄmojñs; 1
244 yÅ AèteÄ …cÅd…è.…≈ÄWÅ" puèr;Å jè]uÄ>yÅ a;ètOÄdÅ"
sÄN/;Åt; sè‚N/Å' mè`Äv;Å puÂèvÅsuèinRÄ„kÅt;èR ivÄÓuÅt'è puÄnÅ" 2
245 a;Ä Tv;Å sèhÅßèm;Å xèt'Å yuèˇ_;Ä rqeñ ihrè<yÄyeÅ
b[è˜Åyujoè hÄrÅy îN{ kÉè≤xÅnoè vÄhÅNtuè soÄmÅpItye 3
246 a;Å mèN{wÄ·rÅN{è hÄ·rÅ….y;RèihÅ mèyUÄrÅrom…."
m;Å Tv;è kÉÅ …cè…•Ä yeÅmuè·rô• p;è≤xônoåitè /ÄNveÅvè t;Ä˝ îÅih 4
247 TvÅmè©Ä p[ xñ˝…sWo deèvÄ" xÅivœè mÄTyRÅm(
nô TvdèNyoÄ mÅ`v•‚St m…@≥èteÅN{è b[ÄvIÅ…m teè vÄcÅ" 5
248 TvÄ…mÅN{ yèx;Ä aÅSyOjIèWIÄ xvñsèSpÄitÅ"
Tv'Å vOè];Ä…,Å h˝Syp[ètIôNyekè îÅTpuèvRÄnuÅˇíWR,Iè/OÄitÅ" 6
249 îÅN{è…mÅ∂ºèvÄt;Åtyè îÄN{'Å p[y¡Tyñ?vèreÅ
îÄN{Å˝smIèkÉÅ vèinÄnoÅ hv;mhè îÅN{'è /ÄnÅSy s;ètÄyeÅ 7
250 îèm;Ä ¨Å Tv; puÂvsoè …gÄroÅ v/RNtuè y;Ä mmñ
p;èvkÄvÅ,;Rè" xuÄcÅyo ivpè…íÅtoèå….ÄStomwñrnUWt 8
36

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

251 ¨Åduè TyeÄ m/uñmˇm;è …gÅrè StoÅm;ès Èrte
sè];…jÄtoÅ /nès;Ä a≤=ñtotyo v;jèyÅNtoè rÄq;Å îv 9
252 yÄq;Å g*èroÅ aèp;Å ’ètô' tO„yè•eÄTyveÅ·r,m(
a;èipTveÄ nÅ" p[ipèTveô tUyèm;Ä gÅihè kÄ<veÅWuè sôu sc;è ipÄbÅ 10
îit WœI dxit" 6 i√tIy" %<@" 2
Ö7ã
Ö1-10ã 1 .gR" p[;g;q" 2á 8 re." k;Xyp" 3 jmd…¶.;RgRv" 4á 9 me/;it…q"
k;<v" 5á 6 nOme/pu®me/;v;'…grs* 7 v…sœo mw];v®…," 10 .r√;j" b;hRSpTy"
– îN{" 3 …m];v®,;idTy;" – bOhtI –
253 xèG?yUÅ3WuÄ xÅcIptè îÅN{è ivÄê;Å….ÂèitÄ….Å"
.Åg'è nÄ ih Tv;ñ yèxÄsÅ' vsuèivÅdèmÄnuÅ xUrè cÄr;Åm…s 1
254 y;Ä îÅN{è .Åujè a;Ä.År"¡ Svñv;Rè˝ aÄsuÅre>y"
Stoèt;Årè…mÄNmÅ`v•Sy v/Ryè yeÅ cè TvÅe vOÅˇ_ÄbÅihRW" 2
255 pÅ[ …mè];Åyè p[;ÅyRèM,Äe sÅc¡QyñmOt;vso
vèÂQyeÅ3vÄ®Å,eè zÅN¥'è vÄcÅ" Stoè]Ä˝r;jñsu g;yt 3
256 aè….Ä Tv;Å pUèvRÄpIÅtyè îÅN{è StoÄmeÅ….r;èyÄvÅ"
sèmIcIn;ÄsÅ Aè.Åvè" sÄmÅSvrnè[u{;Ä gÅO,Nt pUèVyRÅm( 4
257 p[Å vè îÄN{;Åy bOhèteÄ m®ñtoè b[Ę;ÅcRt
37

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

vOè]Ä˝hÅnit vO]èh;Å xètÄ£ÅtuèvRj[e, xètÄpÅvR,; 5
258 bOèhÄidN{;ñy g;ytè mÄ®Åto vO]èhÄNtÅmm(
yeÅnè JyoÅitèrÄjÅny•Ot;èvOÄ/oÅ deèv'Å deèv;Åyè j;ÄgOÅiv 6
259 îÅN{è £ÄtuÅ' nè a;Ä .År ipèt;Å puè]eÅ>yoè yÄq;Å
≤xÄ=;Å ,o aè‚SmÄNpuÅ®Ùtè y;ÄmÅin jIèv;Ä JyoitñrxImih 7
260 m;Ä nÅ îN{è pÄr;Å vO,èG.Äv;Å n" s/èm;Ä¥eÅ
Tv'Ä nÅ ËètIô Tv…m•è a;ÅPy'è m;Ä nÅ îN{è pÄr;ÅvO,k™ 8
261 vèy'Ä `Å Tv; suèt;ÄvÅNtè a;Åpoè nÅ vOèˇ_ÄbÅihRW"
pèivÄ]ÅSy p[èßÄvÅ,eWu vO]hèNpÄ·rÅ Stèot;ÄrÅ a;ste 9
262 yÄidÅN{è n;ÄÛÅWIè„v;Ä aojoñ nOèM,'Ä cÅ ’èi∑ÄWuÅ
yÅ√;è pÄçÅ≤=tIèn;Å' ¥uèªÄm; .ñr sè];Ä ivê;ñinè p*Ä˝Sy;Å 10
îit s¢mI dxit" 7 tOtIy" %<@" 3
Ö8ã
Ö1-10ã 1 me/;it…q" k;<v" 2 re." k;Xyp" 3 vTs" 4 .r√;j" b;hRSpTy"
5 nOme/ a;'…grs" 6 pu®hNm; a;'…grs" 7 nOme/-pu®me/;v;'…grs* 8 v…sœo
mw];v®…," 9 me/;it…q-me?y;itqI k;<v* 10 k≤l" p[;g;q" – îN{" –
bOhtI –
263 sèTyÅ…mèTq;Ä vOWeñd…sè vOÄWÅjUitnoRåivèt;Å
vOÅW;¡ Áuñg[ Íæ<vèWeÄ pÅr;èvÅitè vOÄWoÅ av;RèvÄitÅ ≈uètÅ" 1
38

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

264 yÅCzè£;Ä…sÅ pr;èvÅitè yÄdÅv;RèvÄitÅ vO]hn(
aÄtÅSTv; gIè….RÅ¥uèRgÄidÅN{ kÉè≤xÄ….Å" suèt;Åv;è˝a;Ä ivÅv;sit 2
265 aè….Ä voÅ vIèrÄmN/ñsoè mÄdeÅWu g;y …gèr;Å mèh;Ä ivceñtsm(
îÅN{'è n;Åmè ≈uÄTyÅ˝x;èikÅn'è vÅcoè yÄq;Å 3
266 îÄN{Å i]è/;ÄtuÅ xrè,'Å i]èvÄÂÅq˝SvèStÄyeÅ
zèidRÄyRÅCz mè`ÄvÅŒíè mÄÁ'Å c y;èvÄy;Å idè¥uÄmeÅ>y" 4
267 ≈;ÄyÅNt îvè sUÅy|è ivÄêeidN{ñSy .=t
vÄsUÅin j;ètoÄ jinñm;èNyÄojÅs;è p[ÄitÅ .;èg'Ä n dIñ…/m" 5
268 nÅ sIèmÄdeÅv a;pè tÄidW'ñ dI`;Ryoè mÄTyRÅ"
EÄtÅGv;è …cè¥;Ä Etñxo yuèyoÄjÅtè îÅN{oè hÄrIÅ yuèyoÄjÅte 6
269 a;Å noè ivÄê;Åsuè hÅVyè…mÄN{Å˝sèmÄTsuÅ .UWt
¨Åpè b[Ę;Å…,è sÄvÅn;in vO]hNprmèJy;Ä AÅcIWm 7
270 tÄveidñN{;vèm'ô vsuè Tv'Ä puÅ„y…s m?yèmÅm(
sè];Å ivêñSy prèmÄSyÅ r;j…sè nÄ ikÅÇ;è goÄWuÅ vO<vte 8
271 Kveñyqè KvÄedÅ…s pu®è];Å …cè≤ıÅ tèe mÄnÅ"
aÄlÅiWR yu?m %j’TpurNdrè p[Ä g;Åyè];Ä aÅg;…sWu" 9
39

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

272 vèyÄmeÅn…mèd;Ä ÁopIñpemeèhÅ vè…jÄ[,Åm(
tÄSm;Å ¨ aè¥Ä svñne suèt'Ä .èr;Å nèUnÄ' .UÅWt ≈uètÅe 10
îit a∑mI dxit" 8 ctuqR" %<@" 4
Ö9ã
Ö1-10ã 1á 6 pu®hNm; a;'…grs" 2 .gR" p[;g;q" 3 î·r‚Mbi#" k;<v" 4
jmd…¶.;RgRv" 5á 7 dev;it…q" k;<v" 8 v…sœo mw];v®…," 9 .r√;jo
b;hRSpTy" 10 me?y" k;<v" – îN{" – bOhtI –
273 yoÄ r;j;ñ cWR,Ièn;ô' y;t;è rÄqeÅ….èrÄ…/[Ågu"
ivÄê;Ås;' t®èt;Ä pOtñn;n;'è JyeÅœ'è yoÄ vOÅ]èh;Å gOè,eÅ 1
274 yÄtÅ îN{è .Äy;Åmheè tÄtoÅ noè aÄ.Åy' ’…/
mÄ`ÅvHzè‚Gô/ tvè tÄ•Å ËètÅyeè ivô i√Woè ivÄ mO/oñ jih 2
275 v;ÄStoÅ„pte /[èuv;Ä SqU,;˝sñ]˝ soèMy;Än;Åm(
{èPsÅ" puèr;'Å .eèˇ;Ä xêñtIn;è…mÅN{oè muÄnIÅn;è˝ sÄ%;Å 3
276 bÅ<mèh;Ä˝ aÅ…s sUèyR bÄ@;ÅidTy mèh;Ä˝aÅ…s
mèhÄSteÅ sètoÄ mÅihèm;Ä pÅin∑m mèˆ;Ä deÅv mèh;Ä˝ aÅ…s 4
277 aèêIÅ rèqIÄ suÅÂèpô îÌom;è˝yÄidÅN{ teè sÄ%;Å
ê;è].;Åj;è vÄyÅs; scteè sÄd;Å cèN{wÄy;Rèit sè.;Ämupñ 5
278 yÄ∂‰;vñ îN{ te xètÅ˝ xèt'Ä .UmIñ®ètÅ Syu"
nÄ Tv;Å v…j[NTsèhÅßè˝sUÅy;èR aÅnèu nÅ j;ètÄmÅ∑è roÄdÅsI 6
40

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

279 yÄidÅN{è p[ô;gp;èguÅd¶¡‰ñGv; ÙèyÅseè nOÄ….Å"
…sÄm;Å pèuÂÄ nOWUñto aèSy;ÅnèveÅå…sÅ p[x/R tuèvRÄxeÅ 7
280 kÄSt…mñN{ Tv; vsèv;Ä mTyoRñ d/WRit
≈èı;Ä ih teñ m`vèNp;ÄyeÅR idèivÄ v;èjIÄ v;jñ˝ …sW;sit 8
281 îÄN{;ŶI aèp;Åidèy'Ä pUv;Rg;ñTpè√ÄtIÅ>y"
ihÅTv;Ä ≤xroñ …jè◊Åy;è r;ÄrÅpè∞ÄrÅ≤T]è˝xÅTpèd;Ä NyÅ£mIt( 9
282 îÅN{è neÄdIÅyè EÄidÅih …mètÄmeÅ/;….ÂèitÄ>yÅ"
a;Ä xÅ'tmè x'ÄtÅm;….rè….Äi∑Å….èr;Ä Svñ;peñ Sv;èipÄ….Å" 10
îit nvmI dxit" 9 îit pçm" %<@" 5
Ö10ã
Ö1-10ã 1 nOme/ a;'…grs" 2á 3 v…sœo mw];v®…," 4 .r√;j" b;hRSpTy" 5
p®Czπpo dwvod;…s" 6 v;mdevo g*tm" 7 me?y;it…q" k;<v" 8 .gR" p[;g;q"
9á 10 me/;it…q" me?y;itqI k;<v* – îN{" – bOhtI –
283 îètÅ ËètIÄ voÅ aèjÄr'Å p[heèt;ÅrèmÄp[Åihtm(
a;èx'Äu jet;ñrè˝ heÄt;År˝ rèqIÄtÅmèmÄtUÅt| tu…g[y;èvOÄ/Åm( 1
284 moÄ Wu Tv;ñ v;è`ÄtÅíè n;ôre aèSmÄ…• rIñrmn(
a;èr;ġ;è√; s/èm;Äd'Å nè a;Ä gÅhIèhÅ v;è sÄ•upñ ≈u…/ 2
285 suènoÄtÅ somèp;ÅVneè soÅmè…mÄN{;Åy vè…jÄ[,Åe
41

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

pÄcÅt; pèˇ_IÄrvñse ’,uè?vñ…mTpOè,Å…•TpOñ,èteÄ myñ" 3
286 yÄ" sÅ];èh;Ä ivcñWR…,è·rÅN{'è tÄ˝ ÙmÅhe vèyÅm(
sÄhÅßmNyo tuivnOM, sTpteè .Äv;Å sèmÄTsuÅ no vOè/eÅ 4
287 xÄcIÅ….nR" xcIvsUè idÅv;è nġ_Å' idxSytm(
m;Ä v;Å˝ r;èitÄ®pñdsTkèd;Åcèn;ôSm{;èitÅ" kèd;ÅcènÅ 5
288 yèd;Å kèd;Ä cÅ mIè!üÄWeÅ Stoèt;Ä jÅretè mÄTyÅR"
a;Äid√ñNdetè vÄ®Å,' ivèp;Å …gèr;Å /èˇ;‹År'è ivÄv[Åt;n;m( 6
289 p;èihÄ g; aN/ñsoè mÅdè îÄN{;Åy me?y;itqe
yÄ" s‚MmñXloè hÅyoRèyoRÄ ihÅrè<yÅyè îÄN{oÅ vèj[IÄ ihÅrè<yÄyÅ" 7
290 ¨è.ÄyÅ˝ Íè,ÄvÅ∞ nè îÄN{oÅ aèv;RÅ…gèd'Ä vcñ"
sè];ÄCy;Å mè`Åv;èNTsoÄmÅpItye …/èy;Ä xivñœè a;Ä gÅmt( 8
291 mèheÅ cè nÅ Tv;Åi{vè" pÄr;Å xuèLk;ÄyÅ dIyse
nÅ sèhÄß;Åyè n;Äyutñ;y v…j[voè nÅ xèt;ÄyÅ xt;m` 9
292 vÄSyÅ;˝îN{;…s me ipètuÅ®ètô .[;tuèrÄ.uÅÔt"
m;èt;Ä cÅ me zdyq" sèm;Ä vÅso vsuTvèn;Åyè r;Ä/Åse 10
îit dxmI dxit" 10 Wœ" %<@" 6
îit tOtIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R" tOtIy" p[p;#kí sm;¢"
42

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

aq ctuqR p[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö1ã
Ö1-10ã 1 v…sœo mw];v®…," 2á 6á 7 v;mdevo g*tm" 3 me/;it…qme?y;itqI k;<v* ivê;…m] îTyekÉ 4 no/; gotm" 5 me/;it…q" k;<v" 8
≈ui∑gu" k;<v" 9 me?y;it…q" k;<v" 10 nOme/ a;'…grs" – îN{" 7 bÛ" –
bOhtI –
293 îèmÄ îN{;ñy su…Nvreè soÄm;Åsoè dÄ?y;Å≤xr"
t;Ä˝ a; md;Åy vj[hSt pIètÅyeè hÄ·rÅ>y;' y;èÁoÅkè a;Å 1
294 îèmÄ îÄN{è mÄd;Åy teè soÄm;Å…íik] ¨èiKqÄnÅ"
mÄ/oÅ" pp;ènÄ ¨pñ noè …gÄrÅ" Í,uè r;ÄSvÅ Stoè];ÄyÅ …gvR," 2
295 a;Ä Tv;Å3ù¥Ä sÅbèduÄR`;Å˝ÛèveÄ g;Åyè]ÄveÅpsm(
îÄN{'Å /eènuÅ˝suèduÅ`;èmÅNy;è…mÄWÅmuè®Ä/;År;mrè˚ÄétÅm( 3
296 nÄ Tv;Å bOèhÅNtoè aÄ{Åyoè vÄrÅNt îN{ vIè@ÄvÅ"
yÄæCz=ñ…s StuvèteÄ m;vñteè vÅsuè nÅ ikè∑Äd; …mñn;it te 4
297 kÄ ÈÅ' ved suèteô sc;è ipÄbÅNt'è kÄ√yoñ d/e
aèy'Ä y" puroñ iv….ènÄTyojñs; mNd;ènÅ" ≤xèp[yÄN/Ås" 5
298 yÄidÅN{è x;ÄsoÅ av[èt'Å Cy;èvÅy;è sÄdÅsèSpÄ·rÅ
aèSm;ÄkÅmè˝x'uÄ mÅ`vNpu®èSpOÄh'Å vèsÅVyeè aÄ…/Å bhRy 6
299 TvÄ∑;Å noè dwÅVy'è vÄcÅ" pèjRÅNyoè b[ĘÅ,èSpÄitÅ"
43

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

puÅ]wÄ.[;RtñO….èrÄidÅitènuRÄ p;Åtu no duè∑År'è ];ÄmÅ,'è vÄcÅ" 7
300 kèd;Å cènÅ StèrIÄrÅ…sè neÄN{Å sí…s d;èxuÄWeÅ
¨ÅpoèpeÄ•u mñ`èvN.UÅyè îñ•u teè d;Än'Å deèvÄSyÅ pOCyte 8
301 yuèÕ(vÄ; ih vOñ]hNtmè hÄrIÅ îN{ pr;èvÄtÅ"
aèv;RcInoÄ mÅ`vèNTsoÄmÅpIty ¨ègÅ[ Aè„vÅe….èr;Ä gÅih 9
302 Tv;Å…mèd;Ä Áo nroåpIñPyNv…j[èN.UÄ,RÅy"
sÄ îÅN{è StoÄmÅv;hs îèhÄ ≈uè?yuÅpè SvÄsÅrèm;Ä gÅih 10
îit p[qm; dxit" 1 s¢m" %<@" 7
Ö2ã
Ö1-10ã 1á 2á 7á 8 v…sœo mw];v®…," 3 a…ên* vwvSvt* 4 p[Sk<v"
k;<v" 5 me/;it…qme?y;itqI k;<v* 6 dev;it…q" k;<v" 9 nOme/ a;'…grs"
10 no/;" g*tm" – îN{" 1 ¨W;á 2á 3 a…ên* – bOhtI –
303 p[ÄTyuÅ adXy;‹yèTyUÅ3ùCzÄNtIÅ duihèt;Å idèvÅ"
aÄpoÅ mèhIÄ vOÅ,uteè cÄ=uÅW;è tÅmoè JyoÄitÅ„ké,oit sUènÄrIÅ 1
304 îèm;Ä ¨Å v;è' idÄivÅ∑y ¨èß;Ä hÅvNte a…ên;
aèyÄ' v;Åmè◊ºÄåvÅse xcIvsUè ivÄx'Å ivxè˝ihÄ gCzñq" 2
305 kÅ⁄œè" koÄ v;Åm…ên; tp;ènoÄ deÅv;è mÄTyRÅ"
flèt;Ä v;ÅmXmèy;Ä =pñm;,oè˝xuÅneèTqÅmuè a;Å√èNyÄq;Å 3
44

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

306 aèy'Å v;'è mÄ/uÅmˇm" suèt"ô somoè idÄivÅi∑Wu
tÄmÅ…ên; ipbt' itèroÄaň‰' /èˇÄ˝rà;ñin d;èxuÄWeÅ 4
307 a;Å Tv;è soÄmÅSyè gÄLdÅy;è sÅd;è y;ÄcÅ•èh'Ä Jy;Å
.UÄ…,|Å mOèg'Ä n svñneWu cu£⁄/'è kÄ Èx;ñn'è y;Å…cWt( 5
308 aÄ?vÅyoR {;èvÅy;è Tvô˝ somè…mÄN{Å" ipp;sit
¨ÄpoÅ nèUnÄ' yuÅyujeè vÄOWÅ,;è hÅrIè a;Ä cÅ jg;m vO]èh;Å 6
309 aè.IÅWètôStd; .èreÅN{è Jy;Åyè" kÄnIÅys"
puèÂvÅsuèihRÄ mÅ`vNbè.UÄivÅqè .ÄreÅ.re cè hÄVyÅ" 7
310 yÄidÅN{è y;ÄvÅtèSTvÅmeèt;ÄvÅdèhÄmIxIñy
Stoèt;Årè…mÄ∂Å…/We rd;vsoè nÄ p;ÅpèTv;ÄyÅ r˝…sWm( 8
311 TvÄ…mÅN{è p[ÄtUÅitR„vè….Ä ivê;ñ a…sè SpOÄ/Å"
aèx‚Sth;Ä jÅinèt;Ä vOÅ]ètUÄrÅ…sè Tv'Ä tUÅyR t®„yètÅ" 9
312 p[Ä yo ·rñ·rè=Ä aojñs; idèvÄ" sdoñ>yèSpÄ·rÅ
nÄ Tv;Å ivVy;cè rÄjÅ îN{è p;Ä…qRÅvèmÅitè ivÄê'Å vv≤=q 10
îit i√tIy; dxit" 2 a∑m" %<@" 8
îit bOhtI sm;¢;"
Ö3ã
45

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ö1-10ã 1á 2á 6 v…sœo mw];v®…," 3 g;tur;]ey" 4 pOquvwRNy" 5
s¢gur;'…grs" 7 g*·rvIit" x;KTy" 8 veno .;gRv" 9 bOhSpitnRk⁄lo v; 10
suho]o .;r√;j" – îN{" 8 ven" – i]∑ëp( –
313 aÄs;Åiv dèevÄ' goAñjIkèmÅN/o¡ Nyñ‚SÅm…•ÄN{oÅ jènuÄWeÅmuvoc
boÄ/;Åm…s Tv; hyRê yèDwÄboR/;ñ nè StoÅmèmÄN/Åsoè mÄdeÅWu 1
314 yoÄinÅ∑ îN{è sÄdÅne ak;·rè tÄm; nO….ñ" pu®Ùtè p[Ä y;Åih
aÅsoè yÄq;Å noåivèt;Å vOè/Å…íè∂Ådoè vÄsUÅin mèmÄdÅíè soÄmwÅ" 2
315 aÄdÅdRè®ÅTsèmÄsOÅjoè ivô %;inè TvÄmÅ,Rèv;ÄNbÅä/;èn;Ä˝ aÅrM,;"
mèh;ÄNtÅ…mN{è pÄvRÅt'è ivô y√" sOèjıô;r;è aÅvè yÄ∂;Ånèv;ÅNhn( 3
316 suè„v;,;ÄsÅ îN{ StuèmÄ…sÅ Tv; sinè„yÄNtÅ…íˇuivnOM,è v;ÄjÅm(
a;Ä noÅ .r suivèt'Ä ySyñ koèn;ô tn;è TmÄn;Å sÁ;m;èTvoÄt;Å" 4
317 jègO˜;Å tèe dÄ≤=Å,…mN{è hÄSt'Å vsUèyÄvoÅ vsupteè vÄsUÅn;m(
ivèµ;ô ih Tv;è goÄpÅit˝xUrè goÄn;ÅmèSmÄ>y'Å …cè]'Ä vOWñ,˝rè…yÄ' d;Å" 5
318 îÅN{'è nÄroÅ nèemÄ…/Åt; hvNteè yÄTp;y;Rñ yuènÄjÅteè …/ÅyèSt;Å"
xÅUroè nOÄW;Åt;è ≈ÄvÅsíè k;Åmè a;Ä gomñit v[èjeÄ .Åj;è TvÄ' nÅ" 6
319 vÄyÅ" supè,;RÄ ¨pñ seduè·rÄN{'Å ip[èyÄmeÅ/;è AÄWÅyoè n;Ä/Åm;n;"
aÄpÅ ?v;èNtÄmUÅ,uRèihÅ pUè…/RÄ c=uñmRumuèG?y;Å3ùSm;Å…•è/ÄyeÅv bèı;Ån( 7
320 n;ÄkÉÅ supè,Rñmupè yÄTptñNt˝˙èd;Ä venñNto aè>yÄcÅ=t Tv;
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

ihÄrÅ<yp='è vÄ®Å,Sy dUèt'Å yèmÅSyè yoÄn*Å xk⁄èn'Ä .uÅrè<yÅum( 8
321 b[ĘŠjD;èn'Ä p[Åqèm'Å puèrÅSt;èi√Ä sIÅmètÅ" sèu®ÄcoÅ veènÄ a;Åv"
sÅ b¡ufiy;ñ ¨pèm;Ä aÅSy ivèœ;Å" sètÅíè yoÅinèmÄsÅtíè ivÄvÅ" 9
322 aÄpUÅVy;R pu®ètÄm;ÅNySmw mèheÅ vIèr;ÄyÅ tèvÄseÅ tuèr;ÄyÅ
ivèr≤PxÄneÅ vè…j[Å,eè xÄNtÅm;inè vÄc;Å˝Sy;Smwè SqÄivÅr;y t=u" 10
îit tOtIy; dxit" 3 îit nvm" %<@" 9
Ö4ã
Ö1-9ã 1á 2á 4 ¥ut;no m;®t" 3 bOhduKqo v;mdeVy" 5 v;mdevo gotm" 6á 8
v…sœo mw];v®…," 7 ivê;…m]o g;…qn" 9 go·rvIit" x;KTy" – îN{" –
i]∑ëp( –
323 aÄvÅ {èPsoÄ aÅ˝xuèmÄtIÅmitœdIy;ènÅ" ’è„,oÅ dèxÄ….Å" sèhÄßwÅ"
a;Åvèˇô…mN{è" xÅCy;è /ÄmÅNtèmÅpè òIÄihÅit' nOèmÄ,;Å a/è{;Å" 1
324 vOè]ÄSyÅ Tv; êèsÅq;èdIÄWÅm;,;è ivÄêeÅ dèev;Ä aÅjÛèyeRÄ s%;ñy"
mè®Ä≤∫Å·rN{ sè:y'Ä teÅ aèSTvÅqeèm;ô ivê;è" pOÄtÅn; jy;…s 2
325 ivè/uÄ' dÅ{;è,Ä˝ smñne bÙèn;Ä˝ yuv;ñnè˝sÄNt'Å p≤lètoÄ jÅg;r
deèvÄSyÅ pXyè k;ÄVy'Å mihèTv;ô¥; mèm;Årè sÄ Á" sm;ñn 3
326 TvÅ˝hè TyÅTsè¢Å>yoè j;ÄyÅm;noåxè]uÄ>yoÅ a.vè" xÄ]uÅ·rN{
gUè!ºÄ ¥;v;ñpO…qèvIÄ aNvñivNdo iv.uèmÅŒoè .uÄvÅne>yoè rÄ,'Å /;" 4
47

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

327 meè…@Ä÷ n Tv;ñ vè…jÄ[,Å' .Oi∑èmÄNt'Å pu®/èSm;Än'Å vOWè.Å˝iSèqrÄPòuÅm(
kèroñ„yyRèStÄ®ÅWIduRvèSyuÄ·rN{ñ ¥uè='Ä vOÅ]èhÄ,'Å gO,IWe 5
328 p[Ä voÅ mèheÄ mÅheè vOÄ/eÅ .r?v'è pÄ[ceÅtseè p[Ä suÅmèit'Ä ’Å,u?vm(
ivÄxÅ" pUèvIRÄ" p[ cñr cWR…,èp[;Å" 6
329 xèunÄ˝ÛÅvem mè`Äv;Ånè…mÄN{Åm‚SmôN.reè nOÄtÅm'è v;ÄjÅs;t*
Í<èvÄNtÅmuèg[ÅmUètÄyeÅ sèmÅTsuè flÄNt'Å vOè];Ä…,Å sè≤ÔÅt'è /Än;Åin 7
330 ¨Åduè b[Ę;Å<ywrt ≈vèSyeÄN{Å˝ smèyeÄR mÅhy; v…sœ
a;Ä yo ivê;ñinè ≈ÄvÅs; tèt;ÄnoÅp≈oèt;Å mè ÈÄvÅtoè vÄc;Å˝…s 8
331 cè£˘Ä ydñSy;èPSv;Ä inWñˇmuètoÄ tdñSmèw mÄæ?v∞ñCz¥;t(
pèO…qVy;ÄmitñiWt'è yôdU/è" pÅyoè goÄ„vdñ/;è aoÄWÅ/IWu 9
îit ctuqIR dxit" 4 dxm" %<@" 10
Ö5ã
Ö1-10ã 1 a·r∑ne…mSt;+yR" 2 .r√;j" 3 ivmd EeN{"á vsu’√; v;su£" 46á 9 v;mdevo g*tm" 7 ivê;…m]o g;…qn" 8 re,uvwRê;…m]" 10 gotmo r;Ùg,"
– îN{" – i]∑ëp( –
332 TyÅmUè WuÅ v;è…jÄn'Å deèvÄjUÅt˝ shoèv;Än'Å t®Åt;Årè˝rÄq;Ån;m(
aÄ·rÅ∑ne…m' pOtèn;ÄjÅm;Åxuè˝SvèStÅyeè t;Ä+yRÅ…mèh;Ä ÛÅvem 1
333 ];èt;Årè…mÄN{Åmivèt;Årè…mÅN{è˝ hÄveÅhve suèhÅvè˝ xUÅrè…mÄN{Åm(
Ûèveô nu xè£˘Ä puÅ®ÙètÄ…mN{ñ…mèdÅ˝ hèivÅmRè`Äv;Å vèe‚TvÄN{Å" 2
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

334 yÄj;Åmhè îÅN{è' vÄj[Åd≤=,è˝hÄrIÅ,;˝rèQy;Å3ùivÄv[Åt;n;m(
p[Ä Xm≈uñ….èdoRÄ/uÅvdUè?vRÄ/;Å .uvèi√Ä sen;ñ….è.RÄyÅm;noè ivÄ r;/ñs; 3
335 sè];hÅ,è' d;Ä/OÅiWè' tuÅm[è…mÄN{'Å mèh;ÄmÅp;èr'Ä vOÅxè.Å˝suèvÄj[Åm(
hÅNt;è yoÅ vOè]Ä˝ sinñtoètô v;j'è d;Åt;Å mè`;ÄinÅ mè`Äv;Å suèr;Ä/;Å" 4
336 yoÄ noÅ vnuè„yÄ•Å….èd;Åitè mÅtRè ¨ÄgÅ,; v;è mÄNyÅm;nStuèroÄ v;Å
≤=è/IÅ yuè/;Ä xvñs; v;è tÄ…mÅN{;è.IÄ „y;Åm vOWm,èSTvoÄt;Å" 5
337 y'Å vOè]eÄWuÅ ≤=ètÅyè SpÄ/RÅm;n;è y'Å yuèˇ_ÄÉWÅu tuèrÄyÅNtoè hÄvÅNte
yÄ˝ xUrñs;t*è yÅmèp;ÄmupñJmèNyÄ' ivp[;ñso v;èjÄyÅNteè sÄ îN{ñ" 6
338 îÄN{;ÅpvRt; bOhèt;Ä rqeñn v;èmIô·rWè a;Ä vÅht˝suèvIÄr;Å"
vIètÅ˝hèVy;ÄNyÅ?vèreÄWuÅ dev;è vÄ/eRÅq;' gIè.IÄR·r@ñy;è mÄdÅNt; 7
339 îÄN{;Åyè …gÅroè aÄinÅ≤xtsg;R aèpÄ" p[wrñyèTsÄgÅrSyè buÄ›;Åt(
yoÄ a=eñ,ev cèi£Åy*è xÄcIÅ….èivRÄ„vÅˇ_èStÄM.Å pO…qèvIÅmuètÅ ¥;m( 8
340 a;Å Tv;è sÄ%;Åy" sè:y;Ä vÅvOTyu‚StèrÅ" puèÂÄ …cÅd,Rèv;'Ä jÅgMy;"
ipètuÄnRp;ñtèm;Ä dÅ/It veè/;Ä aè‚SÄmN=yeñ p[tèr;'Ä dI¥ñ;n" 9
341 koÅ aè¥Ä yuŤπ /èu·rô g; AètÅSyè ≤xÄmIÅvto .;è…mÄnoÅ du˙≥,;èyUÅn(
a;èsÄ•eÅW;mPsuèv;ÄhoÅ myoè.UÄNy EñW;' .OèTy;ÅmOè,Å/èTsÄ jIÅv;t( 10
îit pçmI dxit" 5 Ek;dx" %<@" 11
49

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit i]∑ëp( sm;¢; – îit ctuqRp[p;#kSy p[qmoå/R" 1
Ö6ã
Ö1-10ã 1 m/uCzNd; vwê;…m]" 2 jet; m;/uCzNds" 3á 6 gotmo r;Ùg," 4
ai].*Rm" 5á 8 itríIr;i©rs" 7 nIp;it…q" k;<v" 9 ivê;…m]o g;…qn" 10
itríIr;'…grs" x'yub;RhRSpTyo v;
– îN{" – anu∑ëp( –
342 g;ÄyÅ≤Nt Tv; g;yèi]Ä,oåcRñNTyèkÅúmèikúÄ,Å"
b[è˜;Ä,ÅSTv; xt£tè ¨Å√è˝xÄ…mÅv ye…mre 1
343 îÅN{'è ivÄê;Å avIvO/NTsmuè{ÄVyÅcs'è …gÄrÅ"
rèqIÄtÅm˝rèqIÅn;'è v;Äj;Ån;è˝sÄTpÅit'è pÄitÅm( 2
344 îèmÄ…mÅN{ suèt'Ä ipÅbè JyeÅœèmÄmÅTy|è mÄdÅm(
xuè£ÄSyÅ Tv;¡>yñ=rèN/;Är;Å AètÅSyè s;ÄdÅne 3
345 yÄidÅN{ …c] m îèhô n;‚Stè Tv;Äd;Åtmi{v"
r;Å/èStÄ•oÅ ivd√s ¨.y;hèSTy;Ä .År 4
346 ≈uè/IÄ hv'ñ itrèí‰;ô îN{è yÄSTv;Å spèyRÄitÅ
suèvIÄyRÅSyè goÄmÅto r;èyÄSpUÄ…/R mèh;Ä˝a…Ås 5
347 aÄs;Åivè soÄmÅ îN{ teè xÄivÅœ /O„,èv;Ä gÅih
a;Ä Tv;Å pO,ÆKTv≤N{èyô˝rjè" sUÅyoèR nÅ rè‚XmÄ….Å" 6
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

348 EÄN{Å y;ihè hÄ·rÅ….è®Åpè kÄ<vÅSy su∑ëèitÅm(
idèvoÅ aèmuÅ„yè x;ÄsÅtoè idÄv'Å yèyÄ idÅv;vso 7
349 a;Å Tv;è …gÄroÅ rèqIÅ·rèv;ÄSquÅ" suèteÄWuÅ …gvR,"
aè….Å Tv;è sÄmÅnUWtè g;ÄvoÅ vèTs'ô n /eènÄvÅ" 8
350 EÅtoè …NvÅN{è˝StÄv;Åm xuèıÅ˝xuèıeÅnè s;Ī;Å
xèuıwÅ®èKqwÄv;RÅvOè?v;Ä˝sÅ˝xuèıwÅr;èxIÄv;RÅNmmˇu 9
351 yoÅ rè…y'Ä voÅ rè…yÄNtÅmoè yoÅ ¥uèªwÅ¥uèRªÄvÅˇm"
soÄmÅ" suètÄ" s îñN{è teÄå‚StÅ Sv/;pteè mÄdÅ" 10
îit WœI dxit" 6 √;dx" %<@" 12
îit tOtIyoå?y;y" 3
aq ctuqoRå?y;y"
Ö7ã
Ö1-8ã 1 .r√;jo b;hRSpTy" 2 v;mdevo g*tm" x;kpUto v; 3 ip[yme/
a;i©rs" 4 p[g;q" k;<v" 5 Xy;v;ê a;]ey" 6 x'yub;RhRSpTy" 7 v;mdevo
g*tm" 8 jet; m;/uCzNds" – îN{" 5 m®t" 7 d…/£; v; – anu∑ë.( –
352 p[ÄTyÅSmwè ipÄpIÅWtèe ivÄê;Åin ivèduÄWeÅ .r
aèr©m;Åyè jÅGmèyeÄåpÅí;d?vèneÄ nÅr" 1
353 a;Ä noÅ vyo vy"xèy'Å mèh;ÄNt'Å g◊reèœ;'Å mèh;ÄNt'Å pUivRèneÅœ;m(
¨èg[ô' vcoè aÄp;Åv/I" 2
51

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

354 a;Å Tv;è rÅq'è yÅqoètÄyeÅ suèª;ÄyÅ vtRy;m…s
tèuivkÀ…mÄRmÅOtIèWÅhè…mÄN{Å˝xivœè sÄTpÅitm( 3
355 sÅ pUèVyoÅR mèhoÄn;'Å veènÄ" £tuñ….r;nje
yÅSyè √;År;è mÄnuÅ" ipèt;Å deèveÅWuè …/ÄyÅ a;nèjeÅ 4
356 yÅdIè vÄhÅNTy;èxÅvoè .[;ÄjÅm;n;è rÅqeè„v;Å
ipÄbÅNto midèr' ô m/uè tÅ]è ≈Äv;Å˝…s ’<vte 5
357 TyÄmuÅ voè aÄp[Åh,' gO,IèWeÄ xvñsèSpÄitÅm(
îÄN{Å' ivê;ès;Åh'è nÅrè˝ xÄ…cÅœ' ivèêÄveÅdsm( 6
358 dè…/£;ÄV,oÅ ak;·rW' …jè„,oÄrêñSy v;è…jÄnÅ"
sèur….Å noè mÄu%;Å krèTp[Å nè a;ÄyUÅ˝iW t;·rWt( 7
359 puèr;Å' ….èNduÄyuRv;ñ kèivÄr…mñt*j; aj;yt
îÅN{oè ivÄêÅSyè kÄmRÅ,o /èˇ;‹Å vèj[IÄ puÅ®∑èëtÅ" 8
îit s¢mI dxit" 7 îit p[qm" %<@" 1
Ö8ã
Ö1-10ã 1á 3á 5 ip[yme/ a;i©rs" 2á 10 v;mdevo g*tm" 4 m/uCzNd;
vwê;…m]" 6 .r√;jo b;hRSpTy" 7 ai].*Rm" 8 p[Sk<v" k;<v" 9 i]t
a;¢‰" – îN{" 8 ¨W;" 9 ivêedev;" – anu∑ëp( –
360 pÄ[pÅ[ v≤S]è∑ëÅ.è…mÄW'Å vèNdÄ√«År;èyeÄNdÅve
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

…/èy;Ä voÅ meè/Äs;Åtyeè pÅurèN?y;Ä ivÅv;sit 1
361 kèXyÄpÅSy SvèivRÅdoè y;Åv;èÛÅ" sèyuÅj;èivÄitÅ
yÅyoèivRÅêèmÄipÅ v[èt'Å yèD'Ä /Ir;ñ inèc;ÄYyÅ 2
362 aÄcRÅtè p[;ÄcRÅt; nrè" ipÄ[yÅme/;soè aÄcRÅt
aÄcRÅNtu pu]èk;Å ¨ètô purè…mÅı¡»„<vñcRt 3
363 ¨èKqÄ…mN{;ñyè xÅ˝Syè' vÄ/RÅn' pu®inè"iWÄ/eÅ
xè£oÄ yq;ñ suèteÄWuÅ no r;èrÄ,ÅTsè:yÄeWÅu c 4
364 ivèê;ÄnÅrSy vèSpÅitèmÄn;ÅntSyè xÄvÅs"
EÄvwÅí cWR,Ièn;ÅmUètIÄ ÛÅveè rÄq;Ån;m( 5
365 sÅ `;è yÄStÅe idèvoÄ nroñ …/èy;Ä mtRñSyè xÄmÅt"
ËètIÄ s bOñhètoÅ idèvoÅ i√èWoô a˝hoè nÄ tÅrit 6
366 ivè.oÄ∑Å îN{è r;Ä/Åso ivè>vIÅ r;èitÄ" xÅt£to
aÄq;Å no ivêcWR,e ¥uèªÄ˝suÅd] m˝hy 7
367 vÄyÅ…íˇe ptèi]Ä,oÅ i√èp;Ä∞tuñ„p;djuRin
¨ÅWè" p[;ÄrÅ•OètUÄ˝rnuñ idèvoÄ aNteñ>yèSpÄ·rÅ 8
368 aèmIÄ ye deñv;è SqÅnè mÅ?yè a;Ä roÅcèneÅ idèvÅ"
kÄ√Å Aèt'ô kdèmOÅt'è k;Å p[èà;Å vè a;ÄÛÅit" 9
53

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

369 AÅcè˝ s;ÄmÅ yj;mheè y;Å>y;'è kÄm;RÅ…, ’è<vÄteÅ
ivÄ te sdñ…s r;jto yèD'Å deèveÄWuÅ v=t" 10
îit a∑mI dxit" 8 i√tIy" %<@" 2 îTynu∑ë." –
Ö9ã
Ö1-11ã 1 re." k;Xyp" 2 suved;" xwlUiW" 3 v;mdevo g*tm" 4á 7á 8 sVy
a;i©rs" 5 ivê;…m]o g;…qn" 6 ’„, a;i©rs" 9 .r√;jo b;hRSpTy" 10
me/;it…q" k;<v" 11 k⁄Ts ai©rs" – îN{" 9 ¥;v;pO…qvI – jgtI 1
ait jgtI 10 mh;p…¤" –
370 ivÅê;è" pÄOtÅn; a….è.UÄtÅr'è nÄrÅ" sèjUÄStÅt=uè·rÄN{Å' jjènuÄíÅ r;èjÄseÅ
£ÅTvèe vÄreÅ SqÅemÅNy;èmuÄrIÅmuètoÄg[mo…jñœ' tèrÄs'Å trèæSvÄnÅm( 1
371 ≈ġeÅ d/;…m p[qèm;ÄyÅ mèNyôveåhèNyñ‡∂Syuè' nÄy|Å ivèveÅrèpÅ"
¨è.eô yTv;è roÄdÅsIè /;ÄvÅt;èmÅnuè >yÄs;Åˇeè xuè„m;ÅTpO…qèvIÄ …cÅdi{v" 2
372 sèmeÅtè ivÅê;è aoÄjÅs;è pÄit'Å idèvoñ y Ekè îÄ∫Àritñ…qèjRÄn;Ån;m(
sÅ pUèVyoRÄ nUtñnm;è…jÄgIÅW'è t'Ä vÅˇ‹ènIÄrnuñ v;vOtè EÅkè îÅt( 3
373 îèmeÄ tÅ îN{è tÅe vèy'Ä puÅ®∑ëtè yeÅ Tv;èrÅ>yè cÄr;Åm…s p[.Uvso
nô ih TvdèNyoÄ …gÅvR,oè …gÅrè" sÄ`ÅT=oè,IÄ·rÅvè p[Åitè tÄıÅyR noè vÄcÅ" 4
374 cèWR,I/OÄt'Å mè`Äv;ÅnmuèKQy;Å3ù…mÅN{'è …gÄroÅ bOhètIÅr>¡ynUñWt
v;èvO/;n'Ä puÅ®ÙètÄ˝ suÅvOè·ˇÅ_….èrÄmÅTy|è jÄrÅm;,' idèveÄidÅve 5
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

375 aÄCz;Å vè îÄN{'Å mètÄyÅ" SvèyuÄRvÅ" sè/[IÅcIèivRÄê;Å ¨xètIÄrÅnUWt
pÄ·rÅ „vjNtè jÄnÅyoè yÅq;è pÅit'è mÅy|è nÅ xuèN?yuÅ' mè`Äv;ÅnmUètÄyeÅ 6
376 aè….ô Ty' meèW'Ä pÅu®ÙètÅmOè≤GmÅyè…mÄN{'Å gIè….RÄmRÅdt;è vÄSvoÅ a,RèvÅm(
yÅSyè ¥;Åvoè nÅ ivècÄrÅ≤Ntè m;ÄnuÅW' .uèjeÄ m˝ihñœmè….Ä ivp[ñmcRt 7
377 Tyô˝su meèW'Ä mÅhy; SvèivRÄdÅ˝xèt'Ä ySyñ suè.uÄvÅ" s;èkÄmIrñte
aÅTyè' nÄ v;jñ˝ hvnèSyÅdè˝ rÅqèimÄN{'Å vvOTy;èmÄvÅse suvOè·ˇÄ_….Å" 8
378 `OètÄvÅtIè .uÄvÅn;n;m….è…≈ÅyoèvIRÅ pOèQvIÄ mÅ/uèduÄ`eÅ suèpeÄxÅs;
¥;Äv;ÅpO…qèvIÄ v®ñ,Syè /ÄmRÅ,;è ivÄ„kÅ….te aèjÅreè .UÄ·rÅrets; 9
379 ¨è.eÄ yidñN{è roÄdÅsI a;pèp[;ÅqoèW;Ä îÅv
mèh;ÄNt'Å Tv; mèhIÄn;Å˝ sèm[;Äj'Å cWR,Ièn;Åm(
deèvIÄ jinñ}yjIjn∫è{;Ä jinñ}yjIjnt( 10
380 p[Å mè≤NdÄneÅ iptuèmÄdÅcRèt; vÅcoè yÅ" ’è„,ÄgÅ.;R inèrÄhÅ•Oè…jÄêÅn;
aèvSyÅvoè vOÄWÅ,'è vÄj[Åd≤=,' mè®ÄTvÅNt˝ sè:y;ÄyÅ Ûvemih 11
îit nvm dxit" 9 tOtIy" %<@" 3
îit jgTy"
Ö10ã
Ö1-10ã 1 n;rd" k;<v" 2á 3 goWUKTyêsU·ˇ_n* k;<v;yn* 4 pvRt" k;<v"
5-7á 10 ivêmn; vwyê" 8 nOme/ a;i©rs" 9 gotmo r;Ùg," – îN{" –
¨‚„,k™ –
55

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

381 îÄN{Å suèteÅWuè soÄmeÅWuè £ÄtuÅ' punIW ¨¡KQyñm(
ivèdeÅ vOè/ÅSyè dÄ=ÅSy mèh;Å˝ih W" 1
382 tÄmuÅ aè….Ä p[ g;ñyt pu®Ùèt'Ä pÅu®∑ëètÅm(
îÄN{'Å gIè….ÄRStÅvIèWÄm; ivñv;st 2
383 t'Å tèe mÄd'Å gO,Im…sè vOÄWÅ,' pOè=uÄ s;ÅsèihÅm(
¨è lok’àuÄmÅi{vo h·rè…≈ÄyÅm( 3
384 yÄTsomñ…mN{è ivÄ„,Åivè yÄ√;Å ` i]ètÅ a;èPTyeÅ
yÄ√;Å mè®ÅTsuè mÄNdÅseè sÄ…mNduñ…." 4
385 EÅduè mÄ/oÅmRèidÄNtÅr˝ …sèç;Ä?vèyoRè aÄN/Ås"
Eèv;ô ih vIèrÄStvñte sèd;ÄvOÅ/" 5
386 EÅNduè…mÄN{;Åy …sçtè ipÄb;Åit soèMy'Ä m/uñ
p[Ä r;/;ñ˝…s codyte mihTvèn;Å 6
387 EÅtoè …NvÅN{è˝ StÄv;Åmè sÄ%;Åyè" StoÅMy'è nÄrÅm(
’è∑IÄyoR ivê;ñ aè>yôSTyekè îÅt( 7
388 îÄN{;Åyè s;ÄmÅ g;ytè ivÄp[;Åy bOhèteÅ bOèhÅt(
b[蘒ÄteÅ ivpè…íÄteÅ pnèSyÄveÅ 8
389 yô Ekè îÅi√èdÄyÅteè vÅsuè mÄt;RÅy d;èxuÄWeÅ
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

ÈÄx;Ånoè aÄp[Åit„k⁄tè îÄN{oÅ aè©Å 9
390 sÄ%;Åyè a;Ä ≤xÅW;mheè b[ĘeN{;ñy vè…jÄ[,Åe
StèuWÅ Ëè WuÅ voè nOÄtÅm;y /Oè„,ÄveÅ 10
îit dxmI dxit" 10 ctuqR" %<@" 4
îit ctuqRp[p;#kÉ i√tIyoå/R" ctuqR" p[p;#kí sm;¢"
aq pçm" p[p;#k"
Ö1ã
Ö1-8ã 1 p[g;qo `*r" k;<v" 2 .r√;jo b;hRSpTy" 3 nOme/ a;i©rs" 4
pvRt" k;<v" 5á 7 î·r‚Mbi#" k;<v" 6 ivêmn; vwyê" 8 v…sœo
mw];v®…," – îN{" 5á 7 a;idTy;" – ¨‚„,k™ 8 ivr;@ë‚„,k™ –
391 gOè,eÄ tidñN{ teè xÄvÅ ¨pèm;'Å dèevÄt;Åtye
yÄı˝…sñ vOè]Ämojñs; xcIpte 1
392 yÅSyè TyÄCzMbñr'è mÅdeè idÄvoÅd;s;y rèN/ÄyÅn(
aèyÄ˝s somñ îN{ te suètÄ" ipbñ 2
393 ENÄ{Å no g…/ ip[yè sÄ];Å…jdgoÁ
…gè·rônR ivèêÄtÅ" pOèquÄ" pitñidRèvÅ" 3
394 yÄ îÅN{ somèp;ÄtÅmoè mÄdÅ" xivœè cÄetÅit
yeÅn;è hÅ˝…sè Ny;ñ3ùi]Å,'è tÄmIÅmhe 4
395 tuèceÄ tun;ñyè tôTsu noè {;Ä`IÅyè a;ÄyuÅjIRèvÄseÅ
57

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ÄidÅTy;s" smhs" ’è,oÄtÅn 5
396 veÅTq;è ihÄ inA≥ñtIn;'è vÄj[ÅhSt p·rèvOÄjÅm(
aÄhÅrh" xuèN?yuÄ" pÅ·rèpÄd;Å…mv 6
397 aÄp;mIñv;èmÅpè ≤S]Å/èmÄpÅ se/t dumRèitÅm(
a;ÄidÅTy;so yuèyoÄtÅn; noè aÄ˝hÅs" 7
398 ipÅb;è soÄmÅ…mN{è mÄNdÅtu Tv;è y'Ä teÅ suèW;ÄvÅ hyRèê;Äi{Å"
soètuÅb;RèÛÅ>y;è˝ suÄyÅtoè n;Äv;RÅ 8
îit p[qm; dxit" 1 pçm" %<@" 5 îTyu‚„,h"
Ö2ã
Ö1-10ã s*.·r" k;<v" 7á 8 nOme/ a;'…grs" – îN{" 3á 6 m®t" – kk⁄p(

399 aè.[;tOVyoÅ aèn;Ä Tvmn;ñip·rN{ jènuÄW;Å sèn;ÄdÅ…s
yèu/eÄd;ÅipèTvÄ…mÅCzse 1
400 yoÄ nÅ îèdÄ…mÅd' pèur;Ä p[ vSyñ a;inèn;Åy tÄmuÅ v StuWe
sÄ%;Åyè îÄN{ÅmUètÄyeÅ 2
401 a;Ä gÅNt;è m;Ä ·rÅW<ytè p[ÄSq;Åv;noè m;ÄpÅ Sq;t smNyv"
Îè!;Ä …cÅ¥m…y„,v" 3
402 a;Ä y;ÅÁèyô…mNdèveÄåêÅptèe goÄpÅtè ¨ÄvRÅr;pte
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

soÄmÅ˝ sompte ipb 4
403 TvÄy;Å h æSv¥uèj;Å vèy'Ä p[itñ êèsÄNt'Å vOW. b[uvImih
sè˝SqeÄ jnñSyè goÄmÅt" 5
404 g;ÄvÅ…íı; smNyv" sj;¡Tyeñn mè®Åtè" sÄbÅN/v"
·rèhÄteÅ kèk⁄Ä.oÅ …mèqÅ" 6
405 Tv'Ä nÅ îèN{;Ä .Årè aoÄjoÅ nèOM,Ä˝xÅt£to ivcWR,e
a;Å vIèr'Ä pOÅtn;èsÄhÅm( 7
406 aÅ/;¡ hIñN{ …gvR,è ¨ÄpÅ Tv;è k;ÄmÅ ÈèmÄheÅ ssOèGmÄheÅ
¨èdeÅvè GmÄNtÅ ¨èdÄ….Å" 8
407 sIÄdÅNtSteè vÅyoè yÅq;è goÄ≈IÅteè mÄ/*Å midèreÅ ivèvÄ=Å,e
aè….Ä Tv;…mñN{ nonum" 9
408 vèyÅmuè Tv;ÄmÅpUVyR SqUèr' ôn k≤∞è∫ÄrÅNtoåvèSyÄvÅ"
vÄ…jÅ[≤çè]Ä˝hÅv;mhe 10
îit i√tIy; dxit" 2 Wœ" %<@" 6 îit kk⁄."
Ö3ã
Ö1-10ã 1-8 gotmo r;Ùg," 9 i]t" a;¢‰" 10 avSyur;]ey" – îN{" 9
ivêedev;" 10 a;…ên* – p'·ˇ_" –
409 Sv;èdoÅ·rèTq;Ä ivÅWUèvÅtoè mÄ/oÅ" ipb≤Nt g*¡yRñ"
59

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

y;Ä îN{eñ, sèy;ÄvÅrIèvORÅ„,;è mÄdÅ≤Nt xoè.Åq;è vÅSvIèrÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 1
410 îèTq;ô ih somè îNômdoè b[ĘŠcèk;Årè vÄ/RÅnm(
xÄivÅœ v…j[è•oÄjÅs; pO…qèVy;Ä in" xñx;è aÅihèmÅcRè•ÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 2
411 îÅN{oè mÄd;Åy v;vO/eè xÄvÅse vO]èh;Ä nO….ñ"
tñ…mNmèhÅTSv;è…jÅWUèitÄm.eñR hv;mheè sÄ v;jeñWuè p[Ä noÅåivWt( 3
412 îÅN{è tuÅ>yè…mÄdi{èvoÄånuÅˇ' v…j[NvI¡yRñm(
yñıè TyÅ' m;è…yÄn'Å mOèg'ô tvè TyÅNm;èyÄy;vñ/IèrÅcRè•ÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 4
413 p[eÅÁè.IÄihÅ /O„,uèihô n teè vÅj[oè inÄ yÅ˝ste
îÄN{Å nOèM,ô˝ih teè xÅvoè hÄnoÅ vOè]'Ä jy;ñ aèpoÅåcRè•ÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 5
414 yÅduèdIÄrÅt a;èjÄyoÅ /Oè„,ÄveÅ /Iyteè /ÄnÅm(
yuèõ™+v;Ä mÅdèCyuÅt;è hÅrIè kô˝hnè" kĢ vs*ñ d/oèåSm;Ä˝îÅN{è vÄs*Å d/" 6
415 aÅ=è•ÄmIÅmdNtè ÁÄvÅ ip[èy;Ä aÅ/UWt
aÄStoÅWtè SvÄ.;Ånvoè ivÅp[;è nÄivÅœy; mètIô yoj;¡ …NñvN{ teè hÄrIÅ 7
416 ¨Åpoè WuÄ ÍÅ,uèhIô …groè mÄ`ÅvèNm;ÄtÅq; îv
kèd;Ä nÅ" sUènOÄt;Åvtè" kÅrè îÅdèqRÄy;Åsè î¥oôj;¡ …NñvN{ teè hÄrIÅ 8
417 cèN{Äm;Å aèPSvÅ;'3ùNtÄr; suñpè,oRÄ /;Åvte idèivÅ
nÄ voÅ ihr<ynemy" pèd'Ä ivÅNd≤Nt iv¥uto ivèˇ'Ä meÅ aèSyÄ roÅdsI 9
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

418 p[ÄitÅ ip[èyÄtÅmè˝rÅq'è vOÄWÅ,' vsuèv;ÄhÅnm(
Stoèt;Ä v;Åm…ên;èvOÅ≤Wè StoÄmeÅ…..URWitè p[Åitè m;Å?vIè mÄmÅ ≈utè˝hÄvÅm( 10
îit tOtIy; dxit" 3 s¢m" %<@" 7
Ö4ã
Ö1-8ã 1á 7 vsu≈ut a;]ey" 2á 4 ivmd EeN{" 3 sTy≈v; a;]ey" 5á 6 gotmo
r;Ùg," 8 a'homuGv;mdeVy" – a…¶" 3 ¨W;" 4 som" 5á 6 îN{" 8
ivêedev;" – p'·ˇ_" 8 bOhtI –
419 a;Ä teÅ a¶ î/Imih ¥uèmÄNtÅ' dev;èjÄrÅm(
yÅuıè Sy;Å teè pÄnIÅysI sè…mÅ∂IèdÄyÅitè ¥ÄvIñW˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 1
420 aÄ;…¶' n SvvOñ·ˇ_….èhoRÄt;År' Tv; vO,Imhe
xIèr'Ä p;ÅvèkÄxoÅ…cW'è ivÅ voè mÄdeÅ yèDeÄWuÅ StIè,RÄbÅihRW'è ivÄvÅ=se 2
421 mèheÄ noÅ aè¥Ä boÅ/èyoÄWoÅ r;èyeÅ idèivÄTmÅtI
yÄq;Å …c•oè aÄboÅ/y" sèTyÄ≈Åv…s v;èYyeÄ suj;ñteè aÄêÅsUnOte 3
422 .è{'Å noè aÄipÅ v;tyè mÅnoè dÄ=ÅmuètÄ £tuñm(
aÄq;Å te sè:yeÄ aN/ñsoè iÅv voè mÅdèe rÅ,;è g;Åvoè nÄ yvñseè ivÄvÅ=se 4
423 £ÄTv;Å mèh;Ä˝ aÅnu„vè/'Å .IèmÄ a; v;ñvOteè xÄvÅ"
…≈èyÅ Aè„vÄ ¨Åp;èkÅyoèinRÅ ≤xèp[IÄ h·rñv;' d/eè hÄStÅyoèvRÄj[Åm;yèsÅm( 5
424 sÅ `;è t'Ä vOWñ,è˝ rÅqèmÄ…/Å itœ;it goèivÄdÅm(
61

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÄ" p;]ñ˝ h;·ryojèn'Å pUè,RÄ…mÅN{;è…cÄkÉÅtitè yoÅj;¡ …NñvN{ teè hÄrIÅ 6
425 aè…¶'Ä t' mñNyèe yoô vsuèrÅSt'è y'Ä y≤Nñt /eènÄvÅ"
aÅStèmÄvRÅNt a;èxôvoåSt'è inÄTy;èso v;è…jÅnè îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 7
426 nô tm˝hoè nÄ duÅ·rèt'Ä dev;ñso a∑è mÄTyRÅm(
sèjoÄWÅsoè yÄmÅyRèm;Å …mè]oÄ nyñitè vÄ®Å,oè aÅitè i√ÄWÅ" 8
îit ctuqIR dxit" 4 a∑m" %<@" 8
îit p'KTy"
Ö5ã
Ö1-10ã A,-]sdSyU 7 v…sœo mw];v®…," 8 v;mdevo g*tm" – pvm;n"
som" 7 m®t" 8 a…¶" 9 v;…jn" – i√pd; ivr;$( 8 pdp'·ˇ_" 9
pur¨‚„,k™ 2á 6 i]pd; anu∑ë≤PppI≤lk;m?y; –
427 pÅ·rè p[Å /èNveÄN{;Åy som Sv;èduÅ…mRè];ÄyÅ pUè„,eÄ .g;ñy 1
428 pÅyUèR WuÄ p[ /ñNvè v;ÄjÅs;tyeè pÄ·rÅ vOè];Ä…,Å sè=Ä…,Å"
i√èWÅStèrÄ?y;Å A,èy;Ä nÅ Èrse 2
429 pÄvÅSv som mèh;ÄNTsÅmuè{Å" ipèt;Å deèv;Ån;'è ivÅê;è….Ä /;mñ 3
430 pÄvÅSv som mèheô d=;èy;Åêoè nÅ inèˇ_oÅ v;èjIÄ /n;ñy 4
431 îÄNdÅu" piv∑è c;Å®èmRÄd;Åy;èp;ÅmuèpÄSqeÅ kèivÄ.Rg;ñy 5
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

432 aÅnuè iÄh Tv;Å sèutÄ˝ soÅmè mÄd;Åm…s mèheÄ sÅmyRèr;ÄJyeÅ
v;Äj;Å˝ aè….Ä pÅvm;nè p[Ä g;Åhse 6
433 kÅ È'¡ Vyñˇ_;è nÅrè" sÄnIÅ@; ®è{ÅSyè mÅy;Rè aÅq;è SvÄê;Å" 7
434 aŶeè tÅmè¥;Åê'è nô Stomèw" £Åtuè' nÅ .è{Ä˝ ˙ÅidèSpOÄxÅm(
Aè?y;Äm;Å tè aoÄhwè" 8
435 a;èivÄmRÅy;Rè a;Ä v;j'ñ v;è…jÄnoÅ aGm' deèvÄSyÅ sivètuÅ" sèvÅm(
Svèg;ÄR˝ aÅvRNto jyt 9
436 pÄvÅSv som ¥uèªIÄ suÅ/;èroÅ mèh;Ä˝ avIñn;èmÄnuÅpUèVyRÅ" 10
îit pçmI dxit" 5 îit nvm" %<@" 9
îit p'cmp[p;#kSy p[qmoå/R" 1
Ö6ã
Ö1-10ã ]sdSyu" 7 s'vtR a;'…grs" – îN{" 6 ivêedev;" 7 ¨W;" – i√pd;
ivr;$( –
437 ivÄêÅtod;v…NvèêÄtoÅ nè a;Ä .Årè y'Å Tv;è xÄivÅœèmIÄmÅhe 1
438 EèWÅ b[è˜;ô y Aè‚TÅvyè îÅN{oè n;ÄmÅ ≈uètoÅ gèO,eÅ 2
439 b[è˜;Å,è îÄN{'Å mèhÄyÅNto aèkìÄúrvñ/Ryè•ÄhÅyeè hÅNtèv;Ä ¨Å 3
440 aÄnÅvSteè rÅqèmÄê;Åy t=uèSTvÅ∑;è vÄj['Å pu®Ùt ¥uèmÄNtÅm( 4
63

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

441 x'Å pèd'Å mè`Ä˝ rÅyIèiWÅ,oè nÄ k;mñmv[ÅtoÄ ihÅnoitè nÄ SpOÅx{è…yÅm( 5
442 sÅd;è g;Åvè" xuÄcÅyo ivèêÄ/;Åysè" sÄd;Å deèv;Ä aÅreèpÄsÅ" 6
443 a;Ä y;Åihè vÄnÅs; sèhÄ g;vñ" scNt vt‹èin'Ä ydU/ñ…." 7
444 ¨ÄpÅ p[è=eÄ m/uñmit ≤=èyÅNtè" puÄ„yeÅm rè…yÅ' /IèmÄheÅ t îN{ 8
445 aÄcRÅNTyèk|Å mè®ÄtÅ" Svèk;‹Ä a; Stoñ.it ≈uètoô yuv;è sÄ îN{ñ" 9
446 p[Å vè îÄN{;Åy vO]èhÄNtÅm;yè ivÄp[;Åy g;èq'Ä g;Åytè y'Å juèjoÄWÅte 10
îit WœI dxit" 6 dxm" %<@" 10
Ö7ã
Ö1-10ã 1 pOW/[" k;<v" 2á 3á 4 bN/u" subN/u" ≈utbN/uivRp[bN/uí £me,
gop;yn; l*p;yn; v; 5 s'vtR a;'…grs" 6 .uvn a;¢‰"á s;/no v; .*vn" 7
kvW EelUW" 8 .r√;jo b;hRSpTy" 9 a;]ey" 10 v…sœo mw];v®…," – a…¶"
5 ¨W;" 6á 7á 9 ivêedev;" 3á 4á 8á 10 îN{" – i√pd; ivr;$( 10 Ekpd;

447 aÄceÅTy腶ąíikñithRVyèv;ô@±n suèmÄ{Åq" 1
448 aŶeè Tv'Å noè aÄNtÅm ¨ètÅ ];èt;Å ≤xèvoÄ .uÅvo v¡Qyñ" 2
449 .Ågoè nÅ …cè]oÅ aè…¶ÅmRèhoÅn;'è dÄ/;Åitè rÄàÅm( 3
64

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

450 ivÄêÅSyè p[Ä StoÅ. pèuroÅ v;è sÄNyidñ vèehÅ nUènÅm( 4
451 ¨èW;ô apè SvÅsuè∑Åmè" s'Ä vÅt‹yit vt‹èinÄ˝ suÅj;ètÄt;Å 5
452 îèm;ô nu k˘è .uÄvÅn; sIW/eèmeÄN{Åíè ivÄêeÅ c deèv;Å" 6
453 ivÅ ßuètÅyoè yÄq;Å pèq;ô îN{è TvÄ¥ÅNtu r;ètÄyÅ" 7
454 aèy;Ä v;j'ñ deèvÄihÅt˝ snemè mÄdeÅm xètÄihÅm;" suèvIÄr;Å" 8
455 Ëèj;ÅR …mè]oÄ v®ñ," ipNvèteÅ@;è" pIÄvÅrIè…mÄW'Å ’,uèhIÄ nÅ îN{ 9
456 îÅN{oè ivÄêÅSy r;jit 10
îit s¢mI dxit" 7 Ek;dx" %<@" 11
Ö8ã
Ö1-10ã 1á 10 gOTsmd" x*nk" 2 g*r;'…grs" 3á 5á 9 p®Czπpo dwvod;…s" 4
re." k;Xyp" 6 Evy;m®d;]ey" 7 an;nt" p;®Czπip" 8 nk⁄l" – 1á 3á 4á
10 îN{" 2 sUyR" ivêedev;" 6 m®t" 7 pvm;n" som" 8 sivt; 9 a…¶" –
1á 10 ai∑" 3á 5á 7-9 aTyi∑" 2á 4á 6 aitjgtI
457 i]ÄkÅ&kÉWu mihèWoÄ yv;ñ≤xr' tuivxuè„mÅStOèMpÄTsomñmipbèi√Ä„,uÅn;' suèt'Ä
yÅq;vèxÅm( )
sÄ È'Å mm;dè mÅihè kÅmRè kÄt‹Åve mèh;Åmuè®Ä˝ swnñ˝ sí∂ºèvoÅ deèvÅ˝ sèTyÄ îNduñ"
sèTyÄ…mN{ñm( 1
65

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

458 aèyÅ˝ sèhÅßèm;ÄnÅvo ÎèxÄ" kÅvIèn;'Å mèitôJyoRitèivRÄ/ÅmR
b[è›Å" sèmIÄcIÅ®èWÅsè" sÄmwÅrydrèepÅsè" sÄceÅtsè" SvÄsÅre mNyèumÄNtÅ…íèt;Å go" 2
459 EÄN{Å y;èÁÄupÅ n" pr;èvÅtoè n;ÄymCz;ñ ivèdÄq;ÅnIvè sÄTpÅitèrÅSt;è r;ÄjeÅvè sÄTpÅit" )
hÄv;Åmhe Tv;è p[ÄyÅSvNt" suèteô„v; puè];Åsoè nÅ ipètÅr'è v;ÄjÅs;tyeè mÄ˝ihÅœ'è
v;ÄjÅs;tye 3
460 tÄ…mN{'ñ johvI…m mè`Äv;Ånmuèg[Å˝ sè];Ä d/;ñnèmÄp[Åit„k⁄tè˝ ≈Äv;Å˝…sè .UÄ·rÅ" )
mÄ˝ihÅœo gIè….RÄr; cñ yè…DÄyoÅ vvt‹ r;èyeÅ noè ivÄê;Å suèpÄq;Å ’,otu vèj[IÅ 4
461 aÅStuè ≈*ÄWÅ$(puèroÅ aè…¶'Å …/èy;Ä dÅ/è a;Ä nu TyCz/oRñ idèVy'Ä vOÅ,Imh îN{v;èyUÄ
vOÅ,Imhe )
yÄıÅ £;è,;Å ivèvÅSvÅteè n;Ä.;Å sèNd;Åyè nÄVyÅse )
aÅ/è p[Å nUènÄmupñ y≤Nt /IètÄyoÅ deèv;ô˝aCz;è nÅ /IètÄyÅ" 5
462 p[Ä voÅ mèheÅ mètÄyoÅ yNtuè ivÄ„,Åve mè®ÄTvÅte …g·rèj;Ä EÅvèy;ÄmÅ®t( )
p[Ä x/ñ;Ryè p[Ä yJyñve su%;èdÄyeÅ tèvÄse .èNdÄidÅ∑yeè /uÄinÅv[t;yè xÄvÅse 6
463 aèy;Å ®èc;Ä h·rñ<y; pun;ènoô ivê;è √πÄW;Å˝…s trit sèyuÄGvÅ….è" sUÅroè nÅ
sèyuÄGvÅ…." )
/;Är;Å pOèœÄSyÅ rocte pun;ènoÄ aÅ®èWoÄ h·rñ" )
ivÅê;è yÅ{Uèp;Ä pÅ·rèy;ÄSyOKvñ…." sè¢;ÄSyeÅ….èA≥ÄKvÅ…." 7
464 aè….ô Ty' deèvÄ˝ sÅivèt;ÄrÅmo¡<yoñ" kèivÄ£Åtuèmc;RÄ…mÅ sèTyÄsÅv˝ ràè/;Åmè….Å ip[èy'Å
66

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

mèitÅm(
Ëè?v;Rô ySy;èmÅitè.;RÄ aidñ¥utèTsÄvIÅminè ihÄrÅ<yp;…,r…mmIt suè£ÄtuÅ" ’èp;Ä
SvÅ" 8
465 aè…¶Ä˝ hot;ñr' mNyeè d;ÄSvÅNt'è vÄsoÅ" sUènuÄ˝ shñso j;ètÄveÅds'è ivÅp['è nÅ
j;ètÄveÅdsm( )
yÅ Ëè?vRÄy;Å Sv?vèroÅ deèvoÅ deèv;ÄCy;Å ’èp;Å )
`OètÅSyè ivÄ.[;Åi∑èmÄnuÅ xuè£ÄxoÅ…cW a;èjuÄ◊;ÅnSy sèipRÄWÅ" 9
466 tÅvè TyÄ•ñy| nOètoÄåpÅ îN{ p[qèm'Å pUèVy|Å idèivÅ p[èv;ÄCy'Å ’ètÅm( )
yoÅ deèvÅSyè xÄvÅs;è p[;Ä·rÅ,;è aÄsuÅ ·rè,Å•èpÅ" )
.uÅvoè ivÄêÅmè>yÄdeÅvèmoÄjÅs; ivèdeÄdUjñR˝ xètÄ£ÅtuivRèdÄei√Wñm( 10
îit a∑mI dxit" 8 √;dx" %<@" 12
îTywN{' pvR k;<@÷ v; sm;¢m( –
îit ctuqoRå?y;y" 4
aq p;vm;n' k;<@m(
aq pçmoå?y;y"
Ö9ã
Ö1-10ã 1á 4 amhIyur;i©rs" 2 m/uCzNd; vwê;…m]" 3
.Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 5 i]t a;¢‰" 6 kXypo" m;rIc" 7
jmd…¶.;RgRv" 8 Î!Cyut a;gSTy" 9á 10 a…st" k;Xypo devlo v; –
pvm;n" som" – g;y]I –
467 ¨è∞;Ä teÅ j;ètÄmN/ñso idèivÄ s∫ÀMy; dñde
¨èg[ô˝xmRè mÅihè ≈ÄvÅ" 1
67

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

468 Sv;ÄidÅœy;è mÄidÅœy;è pÄvÅSv somè /;ÄrÅy;
îÄN{;Åyè p;ÄtÅve suètÅ" 2
469 vÄOW;Å pvSvè /;ÄrÅy; mè®ÄTvÅte c mTsèrÄ"
ivÅê;è dÄ/;Ånè aoÄjÅs; 3
470 yÅSteè mÅdoè vÄreÅ<yèStÄen;Å pvèSv;ÄN/Ås;
dèev;vÄIrÅ`x˝sèh;Å 4
471 itèßoô v;cè ¨ÄdÅIrteè g;ÄvoÅ …mm≤Nt /eènÄvÅ"
hÄ·rÅreitè kÄinÅ£dt( 5
472 îÄN{;ÅyeNdo mè®ÄTvÅteè pÄvÅSvè mÄ/uÅmˇm"
aèkúÅSyè yoÄinÅm;èsÄdÅm( 6
473 aÄs;ÅVyè˝xuÄmRd;ñy;èPsuÄ d=oñ …g·rèœ;Å"
Xyeènoô n yoinèm;ÄsÅdt( 7
474 pÄvÅSv d=ès;Ä/Åno deèveÄ>yÅ" pIètÄyeÅ hre
mè®ÄŒoÅ v;èyÅveè mÄdÅ" 8
475 pÄ·rÅ Sv;ènoÄ …gÅ·rèœ;Å" pèivÅ]eè soÄmoÅ a=rt(
mÄdeÅWu svRè/;Ä aÅ…s 9
68

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

476 pÄ·rÅ ipè[y;Å idèvÅ" kèivÄvRy;ñ˝…s n¡¢‰oñihRètÅ"
Sv;ènwÄy;RÅit kèivÄ£Åtu" 10
îit nvmI dxit" 9 p[qm" %<@" 1
Ö10ã
Ö1-10ã 1 Xy;v;ê a;]ey" 2 i]t a;¢‰" 3á 8 amhIyur;i©rs" 4
.Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 5á 6 kXypo m;rIc" 7 in/[u…v" k;Xyp" 9á 10
a…st" k;Xypo devlo v; – pvm;n" som" – g;y]I –
477 p[Ä som;ñso mdèCyuÅtè" ≈ÄvÅse no mè`oÄn;Åm(
suèt;Å ivèdÄqeÅ a£mu" 1
478 p[Ä som;ñso ivpè…íÅtoèåpoÄ nÅyNt ËèmRÄyÅ"
vÄn;Åin mihèW;Ä îÅv 2
479 pÄvÅSveNdoè vOÄW;Å sèutÅ" ’è/IÄ noÅ yèxÅsoè jÄneÅ
ivÅê;è aÅpè i√ÄWoÅ jih 3
480 vÅOW;è ÁÄ…sÅ .;ènuÄn;Å ¥uèmÄNt'Å Tv; hv;mhe
pÄvÅm;n SvèÎ≥ÄxÅm( 4
481 îÄNduÅ" piv∑è ceÄtÅn" ip[èyÄ" kÅvIèn;'Å mèitÅ"
sOèjÄdêñ˝rèqIÄ·rÅv 5
482 aÄsOÅ=tè p[Å v;è…jÄnoÅ gèVy;Ä som;ñso aêèy;Å
xuè£;ÄsoÅ vIrèy;Äxvñ" 6
69

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

483 pÄvÅSv deèvÄ a;ÅyuèWÄ…gN{'ñ gCztu teè mÄdÅ"
v;èyuÄm; roñhè /ÄmRÅ,; 7
484 pÄvÅm;no ajIjni∂èvÅ…íè]'Ä n tñNyètuÅm(
JyoÄitÅvwRê;nèr'Å bOèhÅt( 8
485 pÄ·rÅ Sv;èn;Åsè îÄNdÅvoè mÄd;Åy bèhÄR,;Å …gèr;Å
mÄ/oÅ aWR≤Ntè /;ÄrÅy; 9
486 pÅ·rè p[;Ä…sÅ„ydTkè…vÄ" …sN/oñÂèm;RÄv…/ñ …≈ètÅ"
k;è®˘Ä …b.[ñTpu®èSpÄOhÅm( 10
îit dxmI dxit" 10 i√tIy" %<@" 2
îit pçmp[p;#kSy i√tIyoå/R" pçm" p[p;#kí sm;¢" 5
aq Wœp[p;#kSy p[qmoå/R"
Ö1ã
Ö1-10ã 1á 8á 9 amhIyur;'…grs" 2 bOhNmitr;i©rs" 3 jmd…¶.;RgRv" 4
p[.Uvsur;'…grs" 5 me?y;it…q" k;<v" 6á 7 in/[u…v" k;Xyp" 10 ¨cQy
a;'…grs" – pvm;n" som" – g;y]I –
487 ¨Åpoè WuÅ j;ètÅmè¢uÅr'è goÄ….Å.Rè©÷Ä p·rñ„kétm(
îÄNdu'Å dèev;Ä aÅy;…sWu" 1
488 puèn;noÄ aÅ£mIdè….ô ivê;è mOÅ/oè ivÄcÅWR…,"
xuèM.Å≤Ntè ivÄp['Å /IèitÄ….Å" 2
70

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

489 a;èivxÅNkèlÄxÅ˝ suètoô ivê;è aÄWRÅ•è….Ä …≈yñ"
îÅNduè·rÄN{;Åy /Iyte 3
490 aÄsÅ…jRè rÅQyoè yÄq;Å pèivÄ]eÅ c¡Mvoñ" suètÅ"
k;Ä„mRÅNv;èjIÄ NyÅ£mIt( 4
491 p[ô yÌ;voè nÄ .U,RñySTveèW;Å aèy;Åsoè aÄ£Åmu"
flÄNtÅ" ’è„,;ômpè TvÄcÅm( 5
492 aèpflÄNpÅvseè mOÄ/Å" £tuèivÄTsoÅm mTsèrÅ"
nuèdÄSv;deñvyu'è jÄnÅm( 6
493 aèy;Ä pÅvSvè /;ÄrÅy;è yÅy;è sUÅyRèmÄroÅcy"
ihèNv;noÄ m;nuñWIrèpÅ" 7
494 sÄ pÅvSvè yô a;ivèqeÄN{'Å vOè];Åyè hÄNtÅve
vè…v[v;Ä˝s'Å mèhIÅrèpÅ" 8
495 aèy;Å vIètIÄ p·rñ ßvè yÄStÅ îNdoè mÅdeè„v;Å
aèv;ÄhÅ•vètIÄnRvñ 9
496 pÄ·rÅ ¥èu=Ä˝ snñ{è…y'ô .rè√;Äj'Å noè aÄN/ès;
Sv;ènoÄ aÅWR pèivÅ]è a;Å 10
îit p[qm; dxit" 1 tOtIy" %<@" 3
71

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ö2ã
Ö1-14ã 1 me/;it…q" k;<v" 2á 7 .Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 3 ¨cQy
a;i©rs" 4 avTs;r" k;Xyp" 5 in/[u…v" k;Xyp" 6á 10 a…st" k;Xypo
devlo v; 8á 9 kXypo m;rIc" 11 kiv.;RgRv" 12 jmd…¶.;RgRv" 13 ay;Sy
a;'…grs" 14 amhIyur;'…grs" – pvm;n" som" – g;y]I –
497 aÄ…cÅ£dè√éÅW;è hÄ·rÅmRèh;Å‚Nmè]oÄ n dñxRètÅ"
sÄ˝ sUyeRñ, id¥ute 1
498 a;Å teè dÄ='Å myoè.uÅv'è vÄiˆÅmè¥;Ä vOÅ,Imhe
p;ÅNtèm;Ä puÅ®èSpOÄhÅm( 2
499 aÄ?vÅyoRè aÄi{Å…." suètÄ˝ som'ñ pèivÅ]è a;Ä nÅy
puèn;hIÄN{;Åyè p;ÄtÅve 3
500 tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvitè /;Är;Å suètÄSy;N/ñs"
tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvit 4
501 a;Ä pÅvSv shè≤ßÄ,Å˝ rè…yÄ˝ soÅm suèvIÄyRÅm(
aèSmeÄ ≈v;ñ˝…s /;ry 5
502 aÄnuÅ p[èà;ÄsÅ a;èyÄvÅ" pèd'Ä nvIñyo a£mu"
®èceÄ jÅnNtè sUÄyRÅm( 6
503 aÄW;RÅ som ¥uèmġÅmoèå….Ä {o,;ñinè roÄ®Åvt(
72

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

sIÅdèNyoÅn*è vÅneè„v;Å 7
504 vÄOW;Å som ¥uèm;Ä˝ aÅ…sè vOÄW;Å devè vOÄWÅv[t"
vOÄW;è /Äm;RÅ…, d…/[We 8
505 îèWeÄ pÅvSvè /;ÄrÅy; mOèJyÄm;Åno mnIèiWÄ….Å"
îÄNdoÅ ®èc;Ä…. g; îiñh 9
506 mèN{Äy;Å somè /;ÄrÅy;è vOÄW;Å pvSv devèyuÅ"
aÅVyoè v;ÄreÅ….rSmèyuÅ" 10
507 aèy;Ä soÅm sèu’TyÄy;Å mèh;ôNTs•¡>yñv/Rq;"
mèNd;nÄ î√éñW;yse 11
508 aèy'Ä ivcñWR…,ihRètÄ" pvñm;nè" sÄ cÅetit
ihèNv;nÄ a;Py'ñ bèOhÅt( 12
509 p[Ä nÅ îNdo mèheÄ tu nñ Ëè…m|Ä n …b.[ñdWR…s
aè….Å deèv;Å˝ aèy;ÄSyÅ" 13
510 aèpflÄNpÅvteè mOô/oåpè soÅmoè aÄr;ÅV,"
gÅCzè…•ÄN{ÅSy inè„kÅétm( 14
îit i√tIy; dxit" 2 ctuqR" %<@" 4
îit g;y} y"
73

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Ö3ã
Ö1-12ã s¢WRy" – pvm;n" som" – bOhtI –
511 puèn;nÄ" soÅmè /;ÄrÅy;èpoÄ vs;ñno aWR…s
a;Ä rÅàè/;Ä yoinñmOètÄSyÅ sIdèSyuTsoÅ dèevoÄ ihÅrè<yÄyÅ" 1
512 pÅrIètoÄ iWÅçt; suètô˝ somoè yÄ ¨ÅˇèmÅ˝ hè…vÅ"
dè/Nv;Ä˝ yo nyoñR aèPSv;Å3ùNtñr; suèW;Åvè soÅmèmÄi{Å…." 2
513 a;Ä soÅm Sv;ènoÄ ai{ñ….‚StèroÄ v;r;ñ<yèVyÄy;Å
jÅnoè nÅ puè·rÅ c¡MvoñivRxèıÅ·rè" sÅdoè vÄneÅWu d…/[We 3
514 p[Ä soÅm deèvÄvIÅtyeè …sÅN/uènRÄ ipÅPyèe aÄ,RÅs;
aè˝xoÄ" pyñs; midèroÄ n j;gOñivèrÅCz;è koÄx'Å m/uèíuÄtÅm( 4
515 soÄmÅ ¨ „v;è,Å" soètOÅ….èrÅ…/è „,uÅ….èrÄvIÅn;m(
aÄêÅyev hè·rÄt;Å y;itè /;ÄrÅy; mèN{Äy;Å y;itè /;ÄrÅy; 5
516 tÅv;èhÄ˝ soÅm r;r, sè:yÄ îÅNdo idèveÄidÅve
pèuÂÄ…,Å b.[oè inÄ cÅr≤Nèt m;Ämvñ p·rè/Iô˝ritè t;Ä˝ îÅih 6
517 mOèJyÄm;Ån" suhSTy; smuè{eÄ v;cñ…mNv…s
rè…y'Å ipèxÄ©÷Å bÛèl'Ä puÅ®èSpOÅh'è pÄvÅm;n;¡>yñWR…s 7
518 aè….Ä som;ñs a;èyÅvè" pÄvÅNteè mÅ¥'è mÄdÅm(
sèmu{ÄSy;…/ñ ivè∑ÄpeÅ mnIèiWÄ,oÅ mTsèr;ÄsoÅ mdèCyuÄtÅ" 8
74

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

519 puèn;nÄ" soÅmè j;ÄgOÅivèrÅVy;è v;Årwè" pÄ·rÅ ipè[yÅ"
Tv'Ä ivp[oñ a.voåi©rStmè mÄ?v;Å yèD'Ä …mÅ…m= ," 9
520 îÄN{;Åy pvteè mÅdè" soÄmoÅ mè®ÄTvÅte suètÅ"
sèhÄßÅ/;roè aÄTyVyñmWRitè tÄmIÅ mOjNTy;èyÄvÅ" 10
521 pÄvÅSv v;jès;ÄtÅmoèå….Ä ivê;ñinè v;Äy;RÅ
TvÄ˝ sÅmuè{Ä" p[ÅqèmeÄ iv/ñm| deèveÄ>yÅ" som mTsèrÅ" 11
522 pÄvÅm;n; asO=t pèivÅ]èmÅitè /;ÄrÅy;
mè®ÄTvÅNto mTsèr;Ä îÅ≤N{èy;Ä hy;ñ meè/;Åmè….Ä p[y;ñ˝…s c 12
îit tOtIy; dxit" 3 pçm" %<@" 5 îit bOhTy"
Ö4ã
Ö1-10ã 1á 9 ¨xn; k;Vy" 2 bOWg,o v;…sœ" 3á 7 pr;xr" x;KTy" 4á 6
v…sœo mw];v®…," 5á 10 p[tdRno dwvod;…s" 8 p[Sk<v" k;<v" – pvm;n"
som" – i]∑ëp( –
523 p[Ä tu {ñvè pÅ·rè koÅx'è inÄ WIÅdè nOÄ….Å" pun;ènoÅ aè….Ä v;jñmWR
aÅê'è nÄ Tv;Å v;è…jÄnÅ' mèjRÅyèNtoÄåCz;Å bèhIRÄ rÅxèn;Ä….ÅnRy≤Nt 1
524 p[Ä k;VyñmuèxÄneÅv b[uv;è,oÅ deèvoÅ deèv;Ån;'è jÄinÅm; ivv·ˇ_
mÄihÅv[tè" xuÄ…cÅbN/u" p;vèkÅ" pèd;Ä vÅr;èhoÅ a¡>yeñitè rÄe.Ån( 2
525 itèßoÄ v;cñ Èryitè p[Ä viˆñA≥ètÄSyÅ /Ièit'Ä b[˜ñ,o mnIèW;Åm(
75

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

g;ÄvoÅ y≤Nèt goÄpÅit' pOèCzÄm;Ån;è" soÄm'Å y≤Nt mètÄyoÅ v;vx;èn;Å" 3
526 aèSyÅ p[eèW;Å heèmÄn;Å pUèyÄm;Åno deèvoÅ deèveÅ….è" sÄmÅpOˇ_Å rÄsÅm(
suètÅ" pèivÅ]'è pÄyeRÅitè rÄe.Å‚NmèteÅvè sĵŠpxuèmÅ≤Ntè hoÄt;Å 4
527 soÄmÅ" pvte jinèt;Ä mÅtIèn;'Ä jÅinèt;Å idèvoÄ jÅinèt;Ä pOÅ…qèVy;Å"
jèint;ĶejRñinèt;Ä sUyRñSy jinèteÄN{ÅSy jinètoÄt iv„,oñ" 5
528 aè….Ä i]ÅpOèœ'Ä vOWñ,' vyoè/;Äm;Å©oèiWÄ,Åmv;vxNtè v;Ä,IÅ"
vÅn;è vÄs;Ånoè vÄ®Å,oè nô …sN/uèivRÄ rÅàè/;Ä dÅyteè v;Äy;RÅ…, 6
529 aÄ£;ÅNTsmuè{Ä" p[ÅqèmeÄ iv/ñm| jènÄyÅNp[èj;Ä .uvñnSy goèp;Å"
vOÄW;Å pèivÅ]eè aÅ…/è s;Ånoè aÄVyeÅ bOèhÄTsomoñ v;vO/e Sv;ènoÄ ai{ñ" 7
530 kÄinÅ£≤Nèt hÅ·rèr;Å sOèJyÄm;Ånè" sIÅdèNvÄnÅSy jè#ÄreÅ pun;ènÅ"
nOÄ….ÅyRètÄ" ’Å,ute inè…,RÅj'è g;Ämtoñ mèit'Ä jÅnyt Svè/;Ä….Å" 8
531 EèWô Sy teè mÄ/uÅm;˝ îN{è soÅmoè vOÅW;è vOÅ„,è" pÄ·rÅ pèivÄ]eÅ a=;"
sèhßd;Ä" xÅtèd;Ä .UÅ·rèd;Äv;Å xêˇèm'Å bèihRôr; v;¡JyñSq;t( 9
532 pÄvÅSv somè mÄ/uÅm;˝ Aèt;Åv;èpoÄ vs;ñnoè aÅ…/è s;Ånoè aÄVyeÅ
aÅvè {oÄ,;Åin `OètÄvÅ≤Nt roh mèidÄNtÅmo mTsèrÄ îÅN{èp;ÄnÅ" 10
îit ctuqIR dxit" 4 Wœ" %<@" 6

76

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

Ö5ã
Ö1-12ã 1 p[tdRno dwvod;…s" 2á 10 pr;xr" x;KTy" 3 îN{p[mitv;R…sœ" 4
v…sœo mw];v®…," 5 k,R≈u√;…sœ" 6 no/; g*tm" 7 k<vo `*r" 8
mNyuv;R…sœ" 9 k⁄Ts a;i©rs" 11 kXypo m;rIc" 12 p[Sk<v" k;<v" –
pvm;n" som" – i]∑ëp( –
533 p[Ä seÅn;ènIô" xUroè aŶeè rÄq;Ån;' gèVyÄ•eÅitè hÄWRÅte aSyè seÄn;Å
.è{;NÅ’è<vÄ…•ÅN{hèv;ÄNTs≤%ñ>yè a;ñ somoè vÄS];Å r.ès;ÄinÅ dˇe 1
534 p[Å teè /;År;è mÄ/uÅmtIrsOg[èNv;År'è yÅTpUètoÅ aèTyeÄ„yVyñm(
pÄvÅm;nè pÄvÅseè /;ÄmÅ goÄn;'Å jènÅyèNTsUÄyRÅmipNvo aèkìÅú" 2
535 p[Ä g;Åyt;¡>yñc;Rm deèv;ÄNTsomñ˝ihnot mhèteÄ /n;ñy
Sv;èduÄ" pÅvt;èmitè v;ÅrèmÅVyèm;Ä sIÅdtu kèlÄx'Å deèvÄ îNdñu" 3
536 pÄ[ ihÅNv;ènoÄ jÅinèt;Ä rodñSyoè rÅqoè nÄ v;jñ˝ sinèWÄ•Åy;sIt(
îÅN{'è gÅCzè•;ÄyuÅ/; sè˝≤xÄx;Ånoè ivÅê;è vÅsuè hÄStÅyor;èdÄ/;Ån" 4
537 tÅ=è¥ÅdIè mÄnÅsoè veÄnÅtoè v;ÄGJyeœñSyè /Äm|Å ¥uè=oÄrnIñkÉ
a;ÄdIÅm;yèNvÅrèm;Ä v;Åvx;èn;ô ju∑'è pÄit'Å kèlÅxeè g;Åvè îÄNduÅm( 5
538 s;èkmuÄ=oÅ mjRyNtè SvÄs;Åroè dÅxè /IÄrÅSy /IètÅyoè /ÄnuÅ]I"
hÅ·rè" pÄyRÅ{vè∆;Ä" sUyRñSyè {oÄ,'Å nn=eè aÅTyoè nÅ v;èjIÅ 6
539 aÅ…/è yÄdÅ‚SmNv;è…jÄnIÅvè xuÅ.è" SpÄ/RÅNteè …/Åyè" sUÅreè nÄ ivxñ"
aèpoÄ vOÅ,;ènÄ" pÅvteè kÄvIÅy;Nv[èj'Ä n pñxuèvÄ/RÅn;yè mÄNmÅ 7
77

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

540 îÄNduÅv;RèjIÄ pÅvteè goÄNyoÅ`;è îÅN{eè soÅmè" sÅhè îÅNvèNmÄd;Åy
hÅ≤Ntè rÅ=oè b;Ä/Åteè pÄyRr;ñit'è vÄ·rÅvSkèé<vÅNvOèjÄnÅSyè r;Äj;Å 8
541 aÄy;Å pèv;Ä pÅvSvwèn;Ä vsñUin m;˝íèTvÄ îÅN{oè sÄrÅ…sè p[Ä /ÅNv
b[èflÅ…íè¥ÅSyè v;Åtoè nÅ jUèit'Ä puÅ®èmeÄ/;Å…íèˇÄkÅveè nÄr'Å /;t( 9
542 mèhġTsomoñ mihèWÄíÅk;r;èp;'Ä yÌ.oRåvOñ,It deèv;Ån(
aÄdÅ/;èidÅN{eè pÄvÅm;nè aoÄjoåjñnyèTsÅUyeRè JyoÅitè·rÄNduÅ" 10
543 aÄsÅ…jRè vÅKv;è rÅQyeè yÅq;èj*Å …/èy;Å mènoÄt;Å p[qèm;Ä mÅnIèW;Å
dÅxè SvÄs;Åroè aÅ…/è s;Ånoè aÄVyeÅ mOèjÅ≤Ntè vÅiˆè˝sÄdÅneè„vÄCzÅ 11
544 aèp;Å…mèveÅdUèmRÅyèStÄtu‹r;,;è" p[Ä mÅnIèW;Ä ÈÅrteè soÅmèmÄCzÅ
nèmSyÅNtIè®ÄpÅ cè yÅ≤Ntè s'Ä c;cñ ivxNTyuxètIÅ®èxÄNtÅm( 12
îit pçmI dxit" 5 s¢m" %<@" 7
îit i]∑ë." – îit Wœp[p;#kSy p[qmoå/R" 6
Ö6ã
Ö1-9ã 1 aN.Igu" Xy;v;…ê" 2 nÛxo m;nv" 3 yq;i]n;RÛW" 4 mnu"
s;'vr," 5á 8 aMbrIWo v;W;R…gr" A…j„v; .;r√;jí 6á 7 re.sUnU k;Xyp* 9
p[j;pitvwRê;…m]o v;Cyo v; – pvm;n" som" – anu∑ëp( 7 bOhtI –
aq Wœp[p;#kSy i√tIyoå/R" 6
545 puèroÄ…jÅtI voè aÄN/Ås" suèt;ÄyÅ m;d…yèàÄveÅ
aÅpè ê;ÄnÅ˝Xn…q∑nè sÄ%;Åyo dI`R…j¡◊‰ñm( 1
78

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

546 aèy'Å pèUW;Å rè…yô.Rgè" soÄmÅ" pun;ènoÅ aÅWRit
pÄitèivRÄêÅSyè .UÄmÅno¡ Vyñ:yè{oÄdÅsI ¨è.eÅ 2
547 suèt;Åsoè mÄ/uÅmˇm;è" soÅm;è îÄN{;Åy mè≤NdÄnÅ"
pèivÄ]ÅvNto a=rNdeèv;ÄNgÅCzNtu voè mÄd;Å" 3
548 soÄm;Å" pvNtè îÄNdÅvoèåSmÄ>yÅ' g;tuèivġÅm;"
…mè];Å" Sv;èn;Ä aÅreèpÄsÅ" Sv;¡?yñ" SvèivRÄdÅ" 4
549 aè.IÄ noÅ v;jès;ÄtÅm˝rè…yÄmÅWR xtèSpOÄhÅm(
îÄNdoÅ sèhÄßÅ.,Rs' tuiv¥uèª'Ä ivÅ.;èsÄhÅm( 5
550 aè.IÄ nÅvNte aè&ÄhÅ" ip[èyÄ…mN{ñSyè k;ÄMyÅm(
vèTs'ô n pUvèR a;ÄyuÅin j;ètÄ˝·rÅh≤Nt m;ètÄrÅ" 6
551 a;Ä hÅyRèt;ÄyÅ /Oè„,Åveè /ÄnuÅ∑Nv≤Nèt p*Ä˝SyÅm(
xuè£;ô iv yèNTyÄsuÅr;y inè…,ÄRjÅe ivèp;Ämg[eñ mhIèyuÄvÅ" 7
552 pÅ·rè TyÄ˝hÅyRètÄ˝ h·rñ' bè.[uÄ' puÅn≤Ntè v;ÄreÅ,
yoÅ deèv;ô…Nvê;è˝îôTp·rè mÄdeÅn sèhÄ gCzñit 8
553 p[Ä suÅNv;èn;Äy;N/ñsoè mÅtoRè nÄ vÅ∑è tÄ√cñ"
aÅpè ê;ÄnÅmr;è/ÄsÅ˝hèt;Å mè%'Ä n .Ogñv" 9
îit WœI dxit" 6 a∑m" %<@" 8
79

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îTynu∑ë."
Ö7ã
Ö1-12ã 1-3á 5 kiv.;RgRv" 4á 6 …skt; inv;vrI 7 re,uvwRê;…m]" 8 veno
.;gRv" 9 vsu.;Rr√;j" 10 vTsip[.;RlNd" 11 gOTsmd"á x*nk" 12 piv]
a;i©rs" – pvm;n" som" – jgtI –
554 aè….Å ipè[y;Ä…,Å pvteè cÄnoÅihtoè n;Äm;Åin yè◊oô a…/è yeÅWuè vÄ/RÅte
a;Ä sUyRñSy bOhètoÅ bOèhô•…/è rÅq'è ivÄ„vÅçm®hi√c=è,Å" 1
555 aècodÄsoÅ no /NvèÆNTvÄNdÅvè" p[Å Sv;èn;ÄsoÅ bOèhÅ∂ºèveÅWuè hÄrÅy"
ivÄ …cÅdXn;èn;Å îèWÅyoè aÄr;ÅtyoèåyoRÄ nÅ" sNtuè sÄinÅWNtu noè …/ÄyÅ" 2
556 EèWô p[ koxeè mÄ/uÅm;˝a…c£dèidÄN{ÅSyè vÅj[oè vÄpuÅWoè vÄpuÅ∑m"
aè>yøÅ3tÄSyÅ suèduÄí;Å `OtèíuÄtoÅ v;è≈;Ä aÅWR≤Ntè pÄyÅs; c /eènÄvÅ" 3
557 p[oÄ aÅy;sIèidÅNduè·rÄN{ÅSy in„kèétô˝s%;è sÅ:yuènRÄ p[ …mñn;it sèi©ÄrÅm(
mÄyRÅ îv yuvèitÅ….è" sÄmÅWRitè soÄmÅ" kèlÄxeÅ xètÄy;Åmn; pèq;Å 4
558 /èt;RÅ idèvÄ" pÅvteè ’ÅTVyoè rÅsoè dÄ=oÅ dèev;Än;Åmnuèm;Å¥oè nOÄ….Å"
hÄ·rÅ" sOj;ènoô aTyoè nÄ sTvñ….èvORÅq;è p;Äj;Å˝…s ’,uWe nèdIÅ„v; 5
559 vÄOW;Å mtIènÄ;' pÅvte ivc=è,ô" somoè aĈ;Å' p[trIètoÄWs;ñ˝idèvÅ"
p[;è,;Ä …sN/Uñn;˝kèlÄx;Å˝ a…c£dèidÄN{ÅSyè h;Ä¥;RÅivèxÄNmÅnIèiWÄ….Å" 6
560 i]ÄrÅSmw sè¢Å /eènÄvoÅ duduiÓre sèTy;Åm;è≤xÄr'Å prèmeÄ VyoÅmin
80

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

cèTv;ÅyRèNy;Ä .uvñn;in inè…,RÅjeè c;ÄÂÅ…, c£Éè yÅÎètwÄrvñ/Rt 7
561 îÄN{;Åy somè suÄWuÅtè" pÄ·rÅ ßèv;Äp;mIñv; .vtuè rÄ=Ås; sèhÅ
m;Å teè rÄsÅSy mTst √y;èivÅnoè {ÄivÅ,SvNt îèhÅ sèÆNTÄvNdÅv" 8
562 aÄs;Åivè soÄmoÅ a®èWoô vOW;è hÅrIè r;ÄjeÅv dèSmoÅ aè….Ä g; añ…c£dt(
pèun;noô v;rèmÄTyeÅ„yèVyÄyÅ˝XyeènoÄ n yoin'ñ `OètÄvÅNtèm;ÄsÅdt( 9
563 p[Å deèvômCz;è mÄ/uÅmNtè îÅNdèvoÄå…sÅ„ydNtè g;Åvè a;ô n /eènÄvÅ"
bèihRWÄdoÅ vcèn;ÄvÅNtè ËÄ/Å…." p·rèßuÄtÅmèu≤ßÄy;Å inè…,RÄj'Å …/re 10
564 aèÔÅte ¡ VyñÔteè sÄmÅÔteè £ÄtuÅ˝·rh≤Ntè mÅ?v;¡>yñÔte
…sÄN/oÅ®åCz™v;èseÅ pètÄyÅNtmuè=Ä,Å˝ihr<yp;èv;Å" pèxuÅmèPsuÄ gOÅ>,te 11
565 pèivÄ]'Å teè ivÄtÅt' b[˜,Spte p[è.uÄg;R];ñ…,è pÄyeÅRiW ivèêÄtÅ"
aÄtÅ¢tnUènRô td;èmoÄ aÅXnute Íèt;Åsè îÄ√hñNtè" s'Ä td;ñxt 12
îit s¢mI dxit" 7 nvm" %<@" 9
îit jgTy"
Ö8ã
Ö1-12ã 1á 7á 11 a…¶í;=uW" 2 c=um;Rnv" 3á 4á 9á 10 pvRtn;rd* k;<v*
5 i]t a;¢‰" 6 mnur;Psv" 8á 12 i√t a;¢‰" – pvm;n" som" –
¨‚„,k™ –
566 îÅN{èmÄCzÅ suèt;Å îèmeÄ vOWñ,' yNtuè hÄrÅy"
≈uè∑eÅ j;èt;Åsè îÄNdÅv" SvèivRÄdÅ" 1
81

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

567 p[Ä /ÅNv; somè j;ÄgOÅivè·rÄN{;ÅyeNdoè pÄ·rÅ ßv
¥èumÅNtè˝xuÅ„mèm;Ä .År SvèivRÄdÅm( 2
568 sÄ%;Åyè a;Ä in WIñdt pun;èn;Åyè p[Ä g;Åyt
≤xÅx'uè nÅ yèDwÄ" p·rñ .UWt …≈èyeÅ 3
569 t'Ä vÅ" s%;yoè mÄd;Åy pun;ènÅmè….Ä g;Åyt
≤xÅx'èu nÅ hèVywÄ" SvÅdyNt gUèitRÄ….Å" 4
570 p[;è,;Ä ≤xxuñmRèhIÄn;Å˝ihèNvÅ•OètÅSyè dIÄ…/Åitm(
ivÅê;è pÄ·rÅ ipè[y;Ä .uÅvèdÄ/Å i√èt;Å 5
571 pÄvÅSv deèvÄvIÅtyè îÅNdoè /;Är;Å….èroÄjÅs;
a;Å kèlÅx'è mÄ/uÅm;NTsom n" sd" 6
572 soÄmÅ" pun;ènÅ Ëè…mRô,;Vy'è v;År'è ivÄ /;Åvit
aÄg[Åe v;ècÄ" pvñm;nè" kÄinÅ£dt( 7
573 pÄ[ puÅn;èn;ÄyÅ veè/Åseè soÄm;Åyè vÄcÅ ¨Cyte
.Oèit'Ä n .ñr; mèitÄ….ÅjuRèjoÄWÅte 8
574 goÄmÅ• îNdoè aÄêÅvTsuètÄ" suÅd= /inv
xuÄ…c'Å cè vÅ,RèmÅ…/è goÄWuÅ /;ry 9
82

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

575 aèSmÄ>y'Å Tv; vsuèivÄdÅmè….Ä v;,IñrnUWt
goÄ….Å∑eè vÄ,RÅmè….Ä v;Åsy;m…s 10
576 pÄvÅte hyRètoô h·rèrÅitè ◊Är;Å˝…sè rÄ˝Á;Å
a¡>yñWR StoètOÄ>yoÅ vIèrÅvè¥ÄxÅ" 11
577 pÅ·rè koÄx'Å m/uèíuÅtè˝ soÄmÅ" pun;ènoÄ aÅWRit
aè….ô v;,IèA≥ÄWIÅ,;˝ sè¢;Ä nUÅWt 12
îTy∑mI dxit" 8 dxm" %<@" 10
Ö9ã
Ö1-8ã 1 g*rvIit" x;KTy" 2 ¨?vRsµ; a;i©rs" 3á 8 A…jê; .;r√;j" 4
’tyx; a;'…grs" 5 A,'cyo r;jiWR" 6 x·ˇ_v;R…sœ" 7 Ë®r;'…grs" –
pvm;n" som" – kk⁄p( 5 yvm?y; g;y]I –
578 pÄvÅSvè mÄ/uÅmˇmè îÄN{;Åy som £tuèivġÅmoè mÄdÅ"
mÄihÅ ¥uè=ÄtÅmoè mÄdÅ" 1
579 aè….Å ¥uèª'Å bOèhô¥xè îÄWÅSpte iddIèihÄ deÅv devèyuÅm(
ivÄ kox'ñ m?yèm'Ä yuÅv 2
580 a;Ä soÅt;è pÄ·rÅ iWçèt;Åê'è nÄ Stomñmè¢uÄrÅ˝rjèStuÄrÅm(
vènp[=ÄmuÅdèp[uÄtÅm( 3
581 EètÅmuè Ty'Ä mÅdèCyuÄtÅ˝ sèhÄßÅ/;r' vOWè.'Ä idvoèduÄhÅm(
ivÅê;è vÄsUÅinè …bÄ.[Åtm( 4
83

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

582 sÄ suÅNveè yoÄ vsUñn;'è yoÅ r;èy;Äm;Åneèt;Ä y î@;ñn;m(
soÅmoè yÄ" suÅ≤=tIèn;Åm( 5
583 Tv'Å Á;3ù©Ä dwÅVyè' pÄvÅm;nè jÄinÅm;in ¥uèmġÅm"
aèmOtTv;ÄyÅ `oèWÄyÅn( 6
584 EèWÄ Sy /;rñy; suètoÅåVy;è v;ÄreÅ…." pvte mèidÄNtÅm"
£°Ä@Å•Uè…mRÅrèp;Ä…mÅv 7
585 yÅ ¨è≤ßÅy;è aÅipè y;Å aèNtÄrXmñinè inÄg;R a’ñNtèdoÄjÅs; )
aè….Å v[èj'Ä tÅiàWeè gÅVyèmÄê‰'Å vèmIRÄvÅ /O„,èv;Ä ®Åj )
aoÄ3m( vèmIRÄvÅ /O„,èv;Ä ®Åj 8
îit nvmI dxit" 9 Ek;dx" %<@" 11 îTyu‚„,‘k⁄." –
îit Wœp[p;#kSy i√tIyoå/R" Wœp[p;#kí sm;¢" 6 îit pçmoå?y;y" 5
îit zNdogp[’itAk™ sm;¢; – îit s*My' p;vm;n' k;<@÷ pvR v; sm;¢m( –
îit pUv;R…cRk" sm;¢" –

84

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

a;r<y a;…cRk"
aq a;r<y' k;<@m(
aq Wœoå?y;y"
Ö1ã
Ö1-9ã 1 x'yub;RhRSpTy" 2 v…sœo mw];v®…," 3á 6 v;mdevo g*tm" 4
xun"xep a;jIgitR" ’i]mo devr;to vwê;…m]o v; 5 k⁄Ts a;'…grs" 7á 8
amhIyur;'…grs" 9 a;Tm; – îN{" 4 v®," 5á 7á 8 pvm;n" som" 6 ivêe
dev;" 9 a•m( – 1 bOhtI 2á 4á 5á 9 i]∑ëp( 3á 7-8 g;y]I 6
Ekp;∆gtI –
586 îÅN{è JyeÄœ'Å nè a;Ä .Årè aoÄ…jÅœ'è puÄpuÅ·rè ≈ÄvÅ"
yÄi∂/Oñ=em vj[hStè roÄdÅsIè ¨Ã.e suñ≤xp[ pp[;" 1
587 îÅN{oè r;Åj;è jÄgÅtíWR,Ièn;Ãm…/ô=èm;Å ivèêÄÂÅp'è yÄdÅSy
tÄtoÅ dd;it d;èxuÅWeè vÄsUÅinè codô{;/è ¨ÄpÅStut' …cèdv;RÅk™ 2
588 yÅSyeèdÅm;è rÅjoèyuÄjÅStuèjeô jneè vÅn˝¡ Svñ"
îÄN{ÅSyè rÄNTy'Å bOèhÅt( 3
589 ¨ÄduÅˇèm'Ä vÅ®,è p;ÄxÅmèSmÄdv;ñ/èm'Ä ivñ m?yèmÄ˝ ≈Åq;y
aÄq;ÅidTy v[èteÅ vèy'Ä tv;ñn;ègÅsoè aÄidÅtye Sy;m 4
590 TvÄy;Å vèy'Ä pvñm;nen somè .ÄreÅ ’èt'à ivñ …cnuy;mè xÄêÅt(
tÄ•oÅ …mè]oÄ v®Å,o m;mhNt;è mÄidÅitè" …sÄN/uÅ" pOè…qÅvI ¨ètÅ ¥*" 5
85

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

591 îèm'Ä vOWñ,' ’,uètwôkè…mÅNm;m( 6
592 sÅ nè îÄN{;Åyè yÄJyÅveè vÄ®Å,;y mè®ÄŒÅ"
vè·rvoivÄTp·rñßv 7
593 Eèn;Ä ivê;ñNyèyRô a; ¥uèª;Åinè m;ÄnuÅW;,;m(
…sÄW;ÅsNto vn;mhe 8
594 aèhÄmÅ‚Sm p[qmèj;Ä AètÅSyè pUÄv|Å deèveÄ>yoÅ aèmOÄtÅSyè n;ÄmÅ
yoÅ m;è dÄd;Åitè sô îdeèvÄm;Åvdèhôm•èmÄ•ÅmèdÄNtÅm…µ 9
îit p[qm; dxit" 1 p[qm" %<@" 1
Ö2ã
Ö1-7ã 1 ≈utk= a;i©rs" 2 piv] a;i©rs" 3á 4 m/uCzNd; vwê;…m]" 5
p[qo v;…sœ" 6 gOTsmd" x*nk" 7 nOme/pu®me/;v;'…grs* – îN{" 2 pvm;n"
som" 5 ivêe dev;" 6 v;yu" – g;y]I 2 jgtI 5 i]∑ëp( 7 anu∑ëp( –
595 TvÅmeètÄdÅ/;ry" ’è„,;Åsuè roÄihÅ,IWu c
pĮń,IWuè ®ÅxèTpÄyÅ" 1
596 aÄÂÅ®cduèWÅsè" pOÄ‚XÅnr…g[èyÅ ¨è=;Ä …mÅmeitè .uÄvÅneWu v;jèyuÅ"
m;èy;ivÄnoÅ m…mre aSy m;èyÄy;Å nOècÄ=Ås" ipètÅroè gÅ.Rèm;ÄdÅ/u" 2
597 îÅN{è îôıyoRè" sÅc;è sÄ‚MmÅXlè a;Ä vÅcoèyuÄj;Å
îÄN{oÅ vèj[IÄ ihÅrè<yÄyÅ" 3
86

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

598 îÅN{è v;ÄjeÅWu noåv sèhÄßÅp[/neWu c
¨èg[Å ¨èg[;Ä….ÅÂèitÄ….Å" 4
598 p[ÄqÅíè yÄSyÅ sèp[ÄqÅíè n;Äm;nuñ∑u.Sy hèivÄWoÅ hèivÅyRt(
/;ètuÄ¥uRt;ñn;TsivètuÅíè ivÄ„,oÅ rqNtèrÄm; jñ.;r;è vÄ…sÅœ" 5
600 inèyuÄTv;ñNv;yèv;Ä gÅÁèyÅ˝ xuè£oÄ aÅy;…m te
gÄNt;Å…s suNvètoÅ gOèhÅm( 6
601 yÄ∆;yñq; apUVyRè mÄ`ÅvNvO]èhÄTy;Åy
tÄTpOÅ…qèvIÄmÅp[qyèStÄdÅSt>n; ¨ètoÄ idvñm( 7
îit i√tIy; dxit" 2 i√tIy" %<@" 2
Ö3ã
Ö1-13ã 1á 5á 7á 10 v;mdevo g*tm" 2á 3 gotmo r;Ùg," 4 m/uCzNd;
vwê;…m]" 6 gOTsmd" x*nk" 8 .r√;jo b;hRSpTy" 9 A…jê; .;r√;j" 11
ihr<yStUp a;'…grs" 12á 13 ivê;…m]o g;…qn" – 1 p[j;pit" 2á 3 som"
4á 5á 8á 13 a…¶" 6 ap;'np;t( 7 r;i]" 9 ivêedev;" 10 ≤l'goˇ_; 11
îN{" 12 a;Tm; a…¶v;R – i]∑ëp( 1á 7 anu∑ëp( 4 g;y]I 8á 9 jgtI 10
mh;p'·ˇ_" –
602 mÅ…yè vÅcoRè aÅqoè yÄxoåqoñ yèDÅSyè yÄTpñy"
prèmeœIÅ p[èj;ÄpÅitidRèivÄ ¥;…mñv νhtu 1
603 s'Å teè pÄy;Å˝…sè sÄmuÅ yNtuè v;Åj;è" s'Ã vO„<y;ñNy….m;itèW;ÄhÅ"
a;èPy;ÄyÅm;no aèmOÄt;Åy som idèivÄ ≈v;ñ˝Syuˇèm;ÄinÅ …/„v 2
87

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

604 TvÅ…mèm;Ä aoWñ/I" somè ivÅê;èSTvÅmèpoÄ aÅjnyèSTv'Å g;"
TvÄm;tñno®èv;RÅ3NtÄ·rÅ='è Tv'Ä JyoitñW;è ivÄ tmoñ vvqR 3
605 aè…¶ÄmIÅ@º puèroÄihÅt' yèDÄSyÅ deèvÅmOè‚TvÄjÅm(
hoÄt;År˝ràè/;ÄtÅmm( 4
606 teÄ mÅNvt p[èqm'ô n;mè goÅn;è' i]Å" sè¢Ä pÅrèm'Ä n;mñ jn;n(
t;Ä j;ÅnètÅIr”>yñnUWtè =;Å a;èivÄ.uRÅv•®è,IÄyRxñs;è g;Ävè" 5
607 sÅmèNy;Ä yNTyupñyNTyèNy;Ä" sÅm;ènÅmUèv|Å n¡¥ñSpO,≤Nt
tÅmUè xuÅ…cè˝ xuÄcÅyo dIidèv;Ä˝sÅmèp;Ä•p;ñtèmuÄpÅ yèNTy;ÄpÅ" 6
608 a;Ä p[;g;ñ∫è{;Ä yuÅvèitÄrˆñ" kÉètUÄNTsmIñTsRit
aÄ.UÅ∫è{;Ä inèveÄxÅnIè ivÄêÅSyè jÄgÅtoè r;Ä]IÅ 7
609 p[è=ÅSyè vOÄ„,oÅ a®èWÅSyè nUô mhè" p[Å noè vÄcoÅ ivèdÄq;Å j;ètÄveÅdse
vèwê;nr;ÄyÅ mèitÄnRVyñseè xuÅ…cè" soÄmÅ îv pvteè c;Ä®Årè¶ÄyeÅ 8
610 ivÄêeÅ deèv;Ä mmñ Í<vNtu yèDÅmuè.eà rodñsI aèp;Ã' np;ñ∞è mÄNmÅ
m;Å voè vÄc;Å˝…s p·rècÄ+y;Å…, voc˝ suèªeô‚„v√oè aÄNtÅm; mdem 9
611 yÄxoÅ m;è ¥;Äv;ÅpO…qÅvIÃ yxoñ meN{bOhSpètIÅ
yÅxoè .ÄgÅSy ivNdtuè yÄxoÅ m;è p[ÄitÅmuCyt;m(
yèxs;Å3Sy;Å" sè˝sÅdoèåh'Ä p[Åvidèt;Ä Sy;Åm( 10
88

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

612 îÄN{ÅSyè nuÅ vI¡y;Rñ…,è p[ÄvoÅc'è y;ÄinÅ cèk;ÄrÅ p[qèm;ÄinÅ vèj[IÅ
aÅhè•ÅihèmÅNvèpÄStÅtdRè p[Å vè=Ä,;Å a….nèTpÄvRÅt;n;m( 11
613 aè…¶ÄrÅ‚Smè jÄNmÅn; j;ètÄveÅd; `Oèt'Å meè cÄ=uÅrèmOÄt'Å m a;èsÅn(
i]è/;ÄtuÅrèkoRÄ rjñso ivèm;Änoåjñß'è JyoÄitÅhRèivÄrÅ‚Smè sÄvRÅm( 12
614 p;ÅTyè…¶ÅivRèpoÄ ag[ñ' pèd'à ve" p;itñ yè◊Äírñ,è˝ sUÄyRÅSy
p;Åitè n;Ä.;Å sè¢ÄxIÅW;R,mè…¶Ä" p;itñ deèv;Än;Åmupèm;ÄdÅmOè„vÅ" 13
îit tOtIy; dxit" 3 tOtIy" %<@" 3
Ö4ã
Ö1-12ã v;mdevo g*tm" 3-7 n;r;y," – 1-2 a…¶" 3-7 pu®W" 8
¥;v;pO…qvI 9-11 îN{" 12 g;v" – anu∑ëp( 1-2 p'·ˇ_" 8á 11á 12 i]∑ëp(

615 .[;ÄjÅNTy¶e s…m/;n dIidvo …jè◊;Ä cÅrTyèNtÅr;èsÄinÅ
sÄ Tv' noñ a¶eè pÄyÅs; vsuèivÅ{è…y'Ä vcoRñ ÎèxeÄåd;Å" 1
616 vèsÄNt î•u rNTyoñ g[Iè„mÄ î•u rNTyñ"
vèW;RÄ<ynuñ xèrÄdoÅ hemèNtÄ" ≤x≤xñrè î•uÄ rNTyñ" 2
617 sèhÄßÅxIW;Rè puÄ®ÅW" shß;è=Å" sèhÄßÅp;t(
sà .U…mñ˝ sèvRÄtoÅ vOèTv;ÄTyÅitœ∂èx;©ëlÅm( 3
618 i]èp;ÅdUè?vRô ¨dwèTpuÄ®ÅWè" p;doÅåSyeèh;Ä.ÅvèTpuÄnÅ"
89

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

tÅq;è ivÅ„v¡õ™ Vyñ£;mdxn;nxèneÅ aè….Å 4
619 puÄ®ÅW Eèveôd˝ sv|è yÅ∫Àèt'ô y∞è .;ÄVyÅm(
p;ÄdoÅåSyè sÄv;ÅR .Uèt;ÄinÅ i]èp;ÄdÅSy;èmOÄt'Å idèivÅ 5
620 t;Äv;ÅnSy mihèm;ô ttoè Jy;Äy;Å˝íè pUÄ®ÅW"
¨èt;ÄmOÅtèTvÄSyex;ñnoè yÄd•eñn;itèroÄhÅit 6
621 tÄtoÅ ivèr;Ä@Åj;yt ivèr;Åjoè aÅ…/è pUÄ®ÅW"
sÅ j;ètoÄ aTyñ·rCyt pèí;ô∫À…mèmÄqoÅ puèrÅ" 7
622 mÄNyeè v' ¥;v;pO…qvI suè.oÄjÅs*è yeÄ ap[ñqeq;èmÄ…mÅtmè….Ä yojñnm(
¥;Äv;ÅpO…qvIè .ÄvÅt˝ SyoèneÄ te noñ muçtèmÄ˝hÅs" 8
623 hÄrIÅ t îN{è XmÄ≈UÅ<yuètoÄ teÅ hè·rÅt*è hÄrIÅ
t'Ä Tv;Å Stuv≤Nt kèvÄyÅ" puè®ÄW;Åso vènÄgRÅv" 9
624 yô√coRè ihÄrÅ<ySyè yÅ√;è vÅcoRè gÄv;ÅmuètÅ
sèTyÅSyè b[ĘÅ,oè vÅcRèSteÄnÅ m;è sÄ˝sOÅj;m…s 10
625 sÅhèStÄ•Å îN{è dèı‰oÅjÄ ÈÅxe¡ ÁSy mÅhètoÄ ivÅr≤Pxn(
£Åtuè' nÄ nOèM,Ä˝Sqivñr' cè v;Äj'Å vOè]eÅWuè xÄ]UÅNTsuèhÄn;Å ’/I n" 11
626 sèhÄWRÅ.;" sèhÄvÅTs; ¨èdeÅtè ivÄê;Å Âèp;Å,Iè …bÄ.[ÅtI√‰UR›I"
¨è®Å" pOèquÅrèy'Ä voÅ aStu loèkÅ îèm;Ä a;pñ" sup[p;è,;Å îèhÄ St 12
90

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îit ctuqIR dxit" 4 ctuqR" %<@" 4
Ö5ã
Ö1-14ã 1 xt' vw%ns;" 2 iv.[;$( s*yR" 3 k⁄Ts a;i©rs" 4-6 s;pRr;DI
7-14 p[Sk<v" k;<v" – sUyR" 1 a…¶" pvm;n" 4-6 a;Tm; v; – g;y]I
2 jgtI 3 i]∑ëp( –
627 aŶè a;ÄyUÅ˝iW pvsè a;ÅsuèvoÅjRè…mÄW'Å c n"
a;èreÄ b;Å/Sv duèCz⁄Än;Åm( 1
628 ivè.[;Åõ™bOèhÄ≤TpÅbtu soèMy'ô m?v;yuèdRÄ/Å¥èDÄpÅt;èvÄivÅÓutm(
v;ÄtñjUtoè yoÄ aÅ….èrÄ=Åitè TmÄn;Å p[èj;Ä" ipÅpitR bèÛ/;Ä iv r;ñjit 2
629 …cè]'Å deèv;Ån;èmuÄdÅg;èdÄnIÅk˘è cÄ=uÅ…mRè]ÅSyè vÄ®Å,Sy;è¶eÅ"
a;Åp[;è ¥;Äv;ÅpO…qèvIÅ aèNtÄ·rÅ=è˝sUÄyRÅ a;èTm;Ä jgñtStèSquÄWÅí 3
630 a;Äy' g*" pO‚Xnñr£mIèdÄsÅdNm;ètÄr'Å puèrÅ"
ipètÄrÅ' c p[èyÄNTSvÅ" 4
631 aèNtÄíÅrit rocèn;ôSy p[;è,;ÄdÅp;nètIÅ
Vyñ:yNmihèWoÄ idvñm( 5
632 i]è˝xôı;mè ivÄ r;Åjitè v;ÄKpÅtè©;ÄyÅ /Iyte
p[Åitè vÅStoèrÅhè ¥uÄ….Å" 6
633 aÅpè TyÅe t;èyÄvoÅ yq;è nÄ=Å]; yNTyèˇ_Ä⁄…Å."
91

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUÄr;Åy ivèêÄcÅ=se 7
634 aÄÎÅ≈•Sy kÉètÅvoè ivÅ rèXmÅyoè jÅn;è˝aÄnuÅ
.[;ÄjÅNto aè¶ÄyoÅ yq; 8
635 tèrÄ…,ÅivèRêÄdÅxRto Jyoitè„kÄédÅ…s sUyR
ivÅêèm;Ä.;Å…s rocènÅm( 9
636 p[èTyÅõ™ deèv;Ån;'è ivÄxÅ" p[èTyÄõ™õ⁄deñiWè m;ÄnÅuW;n(
p[èTyôõ™ ivê¡˝SvñÎ≥èxeÅ 10
637 yeÄn;Å p;vkè cÄ=Ås; .urè<yÅNt'è jÅn;è˝aÄnuÅ
Tv'Ä vÅ®,è pÄXyÅ…s 11
638 ¨Ä∂‰;meñiWè rÄjÅ" pOèQvÅh;è …mÄm;Åno aèˇ_⁄Ä….Å"
pÅXyèÔÄNm;Åin sUyR 12
639 aÄyuÅˇ_ sè¢Å xuèN?yuÅvè" sUÅroè rÄqÅSy n¡P}yñ"
t;Ä….Åy;Ritè SvÄyuÅ·ˇ_…." 13
640 sè¢Ä Tv;Å hè·rÅtoè rÅqeè vÄhÅ≤Nt dev sUyR
xoè…cÄ„kÉÅx' ivc=, 14
îit pçmI dxit" 5 pçm" %<@" 5
îit Wœoå?y;y" 6
îit s;mveds'iht;y;m;r<y' k;<@÷ pvR v; sm;¢m(
92

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

mh;n;ª‰;…cRk"
Ö1-10ã p[j;pit" – îN{S]wloKy;Tm; – i]k˘ –
641 ivèd;Ä mÅ`vn( ivèd;Å g;ètuÃmnuñx˝…sWoè idÄxÅ"
≤xÄ=;Å xcIn;' pte pUvIèR,;'Ä puÂÅvso 1
642 a;è….ôÇmè….Äi∑Å….è" Sv;Åå3•;RÅ˝xu"
p[ÄceÅtnè p[ÄceÅtèyeÄN{Å ¥uèª;ÄyÅ n îèWeÅ 2
643 Eèv;ô ih xè£oÅ r;èyeÄ v;j;ñy v…j[v"
xÄivÅœ v…j[•OèÔÅseè mÄ˝ihÅœ v…j[•OèÔÅsè
a;Ä yÅ;ihè ipÅbè mÄTSÅv 3
644 ivèd;Å r;èyeÅ suèvIÅy|è .uÅvoè v;Äj;Ån;'è pÅitèvRÅx;è˝aÄnuÅ
mÄ˝ihÅœ v…j[•OèÔÅseè yÄ" xivñœè" xUÄr;Å,;m( 4
645 yoà m˝ihñœo m`on;m˝ju•R xo…c"
…cÄikÅTvo aè….Ä noÅ nèyeNÄ{oÅ ivdèe ûtmuñ Stuih 5
646 ÈÅxeè ihÅ xè£SôtmUètÄyeÅ hv;mheè jeÄt;ÅrèmÄpÅr;…jtm(
sÄ nÅ" SvèWRÅdèit i√ÅWè" £ÅtuèXzÄNdÅ Aèt'Å bOèhÅt( 6
647 îÅN{è' /ÄnÅSyè s;ÄtÅye hv;mheè jeÄt;ÅrèmÄpÅr;…jtm(
sÄ nÅ" SvWRèdÅitè i√ÅWè" sÄ nÅ" SvWèRdÅitè i√ÄWÅ" 7
648 pUÄvRÅSyè yġeÅ ai{voè˝åxuÃmRd;ñy
93

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

sèuªÄ a; /eñih no vso pUèitRÄ" xiÅvœ xSyte
vèxIô ih xè£oÅ nUèn'Ä t•Vyñ˝s'èNyÄseÅ 8
649 p[è.oà jnñSy vO]hèNTsÄmyeÅRWu b[v;vhw
xUÅroè yoô goWuè gÄCzÅitè sÄ%;Å suèxeÅvoè aÄ√Åyu" 9
aq pç purIWpd;in
650 Eèv;ÅÁoå3å3å3v;Ä ) Eèv;Ä ÁŶe ) Eèv;ÄhIÅN{
Eèv;Ä ih pUñWn( ) Eèv;Ä ih deñv;" — Eèv;Äih deñv;" 10
îit pç purIWpd;in
îit mh;n;ª‰;…cRk" sm;¢"

94

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

s;mveds'iht;
¨ˇr;…cRk"
aq p[qmoå?y;y"
aq p[qmp[p;#kÉ p[qmoå/R" 1
Ö1-23ã 1 a…st" k;Xypo devlo v; 2 kXypo m;rIc" 3 xt' vw%;ns" 4á
21 .r√;jo b;hRSpTy" 5á 7 ivê;…m]o g;…qn" 5 jmd…¶v;R 6 î·r‚Mbi#"
k;<v" 8 amhIyur;'…grs" 9 s¢WRy" 10 ¨xn; k;My" 11 v…sœo mw];v®…,"
12 v;mdevo g*tm" 13 no/; g*tm" 14 k≤l" p[;g;q" 15 m/uCzNd;
vwê;…m]" 16 g*rvIit" x;KTy" 17 a…¶í;=uW" 18 aN/Igu" Xy;v;…ê" 19
kiv.;RgRv" 20 x'yub;RhRSpTy" 22 so.·r" k;<v" 23 nOme/ a;'…grs" – 13á 8-10á 15-19 pvm;n" som" 4á 20á 21 a…¶" 5 …m];v®,* 7 îN{;¶I
6á 11-14á 22-23 îN{" – 1-8á 12á 15á 18á 21 g;y]I 9á 11á 13á 14á
20 p[g;q" 10 i]∑ëp( 12 p;dincOt( 16á 22 k;k⁄." p[g;q" 17 ¨‚„,k™ 18
anu∑ëp( 19 jgtI
23 Ö1ã kk⁄p( Ö2ã ¨‚„,k™ Ö3ã pur ¨‚„,k™ –
651 ¨Äp;ÅSmw g;yt; nrè" pÄvÅm;n;èyeÄNdÅve
aè….Å deèv;Ä˝ îyñ=te 1
652 aè….Å teè mÄ/uÅn;è pÄyoåqñv;R,o a≤x≈yu"
deèv'Å deèv;ÄyÅ devèyuÅ 2
653 sÄ nÅ" pvSvè x'ô gveè x'Ä jn;ñyè xÄmvRñte
xÄ˝r;Åjè•oÄWÅ/I>y" 3 1ÖtIã
95

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

654 dÄivÅ¥utTy; ®èc;Ä pÅ·rè∑oÄ.ÅNTy; ’èp;Å
soÄm;Å" xèu£;Ä gv;ñ≤xr" 1
655 ihèNv;noÅ heètOÄ….ÅihRètÄ a; v;j'ñ v;¡Jyñ£mIt(
sIÄdÅNto vènÄuWoÅ yq; 2
656 Aè/ÄKsoÅm SvèStÄyeÅ s'jGm;ènoÅ idèv;Ä kÅve
pÄvÅSvè sUÄyoRÅ ÎèxeÅ 3 2Öiyã
657 pÄvÅm;nSy te kveè v;Å…jèNTsÄg;RÅ asO=t
aÄvRÅNtoè nÄ ≈ÅvèSyÄvÅ" 1
658 aÅCz;è koÄx'Å m/uèíuÅtèmÄsOÅg['è v;ÄreÅ aèVyÄyeÅ
aÄv;ÅvxNt /IètÄyÅ" 2
659 aÄCz;Å smuè{ô…mNdèvoÅåSt'è g;Åvoè nÅ /eènÄvÅ"
aÄGmÅ•OètÅSyè yoÅinèm;Å 3 3Ök*ã
îit p[qm" %<@" 1
660 aŶè a;Ä y;Åih vIètÄyeÅ gO,;ènoÅ hèVyÄd;Åtye
inÄ hot;ñ s‚Ts bèihRÄiWÅ 1
661 t'Ä Tv;Å sè…mÄ≤∫Åri©ro `OèteÄnÅ v/Ry;m…s
bOèhÄCzoÅc; yivœ‰ 2
96

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

662 sÄ nÅ" pOèquÅ ≈èv;ÅYyèmÄCz;Å dev ivv;s…s
bOèhÄdŶe suèvIÄyRÅm( 3 4
663 a;Ä noÅ …m];v®,; `OètwÄgRVyUñitmu=tm(
mÅ?v;è rÄj;Å˝…s su£tU 1
664 ¨è®xÄ˝s;Å nmoèvOÄ/;Å mèˆ;Ä d=ñSy r;jq"
{;è…`Åœ;…." xu…cv[t; 2
665 gOè,;n;Å jèmÄdÅ…¶n;è yoÄn;ÅvOètÄSyÅ sIdtm(
p;ètÄ˝ somñmOt;vO/; 3 5Öiyã
666 a;Ä y;Åih suWuèm;ô ih tè îÅN{è soÅm'è ipÄb;Å îèmÅm(
Edô' bèihÄR" sÅdoè mÄmÅ 1
667 a;Ä Tv;Å b[˜èyuÅj;è hÅrIè vÄhÅt;…mN{ kèÉ≤xÄn;Å
¨Åpè b[Ę;Å…, n" Í,u 2
668 b[è˜;Ä,ÅSTv; yuèj;Å vèyÄ˝ soÅmèp;Ä…mÅN{ soè…mÄnÅ"
suèt;ÄvÅNto hv;mhe 3 6Öf*ã
669 îÄN{;ŶIè a;Ä gÅt˝ suèt'Å gIè….RônRè.o vÄreÅ<ym(
aèSyÄ p;Åt' …/èyeÅiWèt;Å 1
670 îÄN{;ŶI j·rètuÄ" sc;ñ yèDoÄ …jÅg;itè ceÄtÅn"
97

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aèy;Ä p;Åt…mèmÅ˝ suètÅm( 2
671 îÄN{Åmè…¶'Ä kÅivèCzÄd;Å yèDÄSyÅ jUèTy;Ä vOÅ,e
t;Ä somñSyeèhÄ tOÅMpt;m( 3 7Öt;ã
îit i√tIy" %<@" 2
672 ¨è∞;Ä teÅ j;ètÄmN/ñso idèivÄ s∫ÀMy; ddñe
¨ègô[˝ xmRè mÅihè ßÄvÅ" 1
673 sÅ nè îÄN{;Åyè yÄJyÅveè vÄ®Å,;y mè®ÄŒÅ"
vè·rvoivÄTp·rñ ßv 2
674 Eèn;Ä ivê;ñNyèyRô a; ¥uèª;Åinè m;ÄnuÅW;,;m(
…sÄW;ÅsNto vn;mhe 3 8Ö#Iã
675 puèn;nÄ" soÅmè /;ÄrÅy;èpoÄ vs;ñno aWR…s
a;Ä rÅàè/;Ä yoinñmOètÄSyÅ sIdèSyuÄTsoÅ deèvoÄ ihÅrè<yÄyÅ" 1
676 duèh;nÄ Ë/ñidRèVy'Ä m/uñ ip[èy'Å pè[àÅ˝ sè/ÅSqèm;ÄsÅdt(
a;èpOÄCz‰'Å /è®Ä,'Å v;¡JyñWR…sè nOÄ….Å/*RètoÄ ivÅc=è,Å" 2 9Öluã
677 pÄ[ tu {ñvè pÅ·rè koÅx'è inÄ WIÅdè nOÄ….Å" pun;ènoÅ aè….Ä v;jñmWR
aÅê'è nÄ Tv;Å v;è…jÄn'Å mèjRÅyèNtoÄåCz;Å bèhIRÄ rÅxèn;Ä….ÅnRy≤Nt 1
678 Sv;èyu/Ä" pÅvte deèvÄ îNdurñx‚Stèh;Å vOèjÅn;è rÄ=Åm;,"
98

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

ipèt;Å deèv;Än;'Å jinèt;Å suèdÄ=oÅ iv∑èM.oÅ idèvoÅ /è®Ä,Å" pO…qèVy;Å" 2
679 AÅiWèivRÄp[Å" purEèt;Ä jn;ñn;mOè.uÄ/IRrñ ¨èxÅn;è k;ÄVyÅen
sÄ …cÅi√vedè inÄihÅt'è yÄd;Ås;mpIèCy;Å3ù˝ guÅÁ'è n;Åmè goÄn;Åm( 3 10Ö¸ã
îit tOtIy" %<@" 3
680 aè….Ä Tv;Å xUr nonuèmoÄåduÅG/; îv /eènÄvÅ"
ÈÄx;ÅnmèSyÄ jgñt" SvèÎ≥ÅxèmIÄx;Ån…mN{ tèSqÄuWÅ" 1
681 nÄ Tv;v;ñ˝ aèNyoÅ idèVyoÄ n p;…qRñvoè nÅ j;ètoÄ n jñin„yte
aèê;yÄNtoÅ m`v…•N{ v;è…jÄnoÅ gèVyÄNtÅSTv; hv;mhe 2 11ÖyIã
682 kÄy;Å n…íè]Ä a; .uvñdUètIÅ sèd;ÅvOè/Å" sÄ%;Å
kÅy;è xÄ…cÅœy; vèOtÅ; 1
683 kÄSTv;Å sèTyoÄ md;ñn;'è mÄ˝ihÅœo mTsèdÄN/Ås"
Îè!;Ä …cÅd;è®Åjeè vÄsÅu 2
684 aè.Iô Wu ,è" sÄ%IÅn;mivèt;Ä jÅ·rtøè,;Åm(
xèt'Ä .Åv;SyUètÄyeÅ 3 12Ö$;ã
685 t'Ä voÅ dèSmÄmOÅtIèWÅh'è vÄsoÅmRNd;ènÄmN/ñs"
aè….Å vèTs'Ä n SvsñreWu /eènÅvè îÄN{'Å gIè….RÄnRÅv;mhe 1
686 ¥uè=Å˝ suèd;Ånu'è tÄivÅWI….èr;ÄvOÅt' …gè·rÄ' n puñ®è.oÄjÅsm(
99

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

=uèmÅNt'è v;ÄjÅ˝ xèitÄnÅ˝ shè≤ßÄ,Å' mè=UÄ gomñNtmImhe 2 13ÖhIã
687 tÄroÅ….voR ivèdÄ√Åsuè…mÄN{Å˝ sèb;Ä/Å ËètÄyeÅ
bOèhÄÌ;yñNt" suètÄsoÅme a?vèreÅ Ûèveô .r'è nÅ k;è·rÄ,Åm( 1
688 nô y' duè/[;Ä vrñNteè nÅ iSqèr;ô muroè mÄdeÅWu ≤xèp[ÄmN/ñs"
yÅ a;èÎÄTy;Å xxm;èn;ÄyÅ suNvèteÄ d;t;ñ j·rè]Å ¨¡KQyñm( 2 14Öjuã
îit ctuqR" %<@" 4
689 Sv;ÄidÅœy;è mÄidÅœy;è pÄvÅSv somè /;ÄrÅy;
îÄN{;Åyè p;ÄtÅve sèutÅ" 1
690 rè=oh;Å ivèêÄcÅWR…,rè….ô yoinèmÄyoÅhte
{oÄ,eÅ sè/ÅSqèm;ÄsÅdt( 2
691 vè·rvo/;ÄtÅmo .uvoè mÄ˝ihÅœo vO]èhÄNtÅm"
pÅiWRè r;Ä/oÅ mè`oÄn;Åm( 3 15Öp*ã
692 pÄvÅSvè mÄ/uÅmˇmè îÄN{;Åy som £tuèivġÅmoè mÄdÅ"
mÄihÅ ¥uè=ÄtÅmoè mÄdÅ" 1
693 yÄSyÅ te pIèTv;Ä vOÅWè.oÄ vOÅW;èyÅteèåSyÅ pIèTv;Å SvèivRÄdÅ"
sÅ suèp[ÄkÉÅto a¡>yñ£mIèidôWoåCz;è v;Åj'è nwÄtÅx" 2 16Öpã
694 îÅN{èmÄCzÅ suèt;Å îèmeÄ vOWñ,' yNtuè hÄrÅy"
100

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

≈uè∑eÅ j;èt;Åsè îÄNdÅv" SvèivRÄdÅ" 1
695 aèy'Ä .r;ñy s;nè…sÄ·rN{;ñy pvte suètÅ"
soÅmoè jwÄ]ÅSy cetitè yÄq;Å ivèdeÅ 2
696 aèSyeôidN{oè mÅdeè„v;Å g[;è.' gOÅ>,;it s;nè…sÅm(
vÄj[Å' cè vOÄWÅ,' .rèTsÄmÅPsuè…jÅt( 3 17Öikã
697 puèroÄ…jÅtI voè aÄN/Ås" suèt;ÄyÅ m;d…yèàÄveÅ
aÅpè ê;ÄnÅ˝ Xn…q∑nè sÄ%;Åyo dI`R…j¡◊(yñm( 1
698 yoÄ /;rñy; p;vèkÄy;Å p·rp[èSyÄNdÅte suètÅ"
îÅNduèrÅêoè nÄ ’TVyñ" 2
699 t'Å duèroÄWÅmè.Iô nrè" soÄm'Å ivèê;ÄCy;Å …/èy;Å
yèD;ÄyÅ sèNTvÄ{Åy" 3 18Öiyã
700 aè….Å ipè[y;Ä…,Å pvteè cÄnoÅihtoè n;Äm;Åin yè◊oô a…/è yeÅWuè vÄ/RÅte
a;Ä sUyRñSy bOhètoÅ bOèhô•…/è rÅq'è ivÄ„vÅçm®hi√c=è,Å" 1
701 AètÄSyÅ …jè◊;Ä pÅvteè mÄ/uÅ ip[èy'Å vèˇ_;Ä pitñ…/RèyoÅ aèSy;Ä ad;ñ>y"
dÄ/;Åit puè]Å" ipè]oÄrÅpIèCy;Å'3ùn;ÄmÅ tOètIÅyèmÄ…/Å rocèn'Å idèvÅ" 2
702 aÄvÅ ¥ut;ènÅ" kèlÄx;Å˝a…c£dè•OÄ….ÅyeRm;è,ô" koxè a;Ä ihÅrè<yÄyeÅ
aè.IÅ AètÄSyÅ doèhÄn;Å anUWèt;Ä…/Å i]pOèœÅ ¨èWÅsoè ivÄ r;Åj…s 3 19Öidã
101

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îit pçm" %<@" 5
703 yèD;ÄyÅD; vo aè¶ÄyeÅ …gèr;Ä…gÅr; cè dÄ=Åse
p[Äp[Å vèyÅmèmOÄt'Å j;ètÄveÅds' ip[èy'Å …mè]'Ä n xñ˝…sWm( 1
704 ËèjoRÄ np;ñtè˝sÅ ihèn;ÄymñSmèyuÄd;Rxeñm hèVyÄd;Åtye
.uÅvè√;ÄjeÅ„vivèt;Ä .uvñ√éè/Å ¨ètÅ ];èt;Å tènUÄn;Åm( 2 20Öyuã
705 EÅÁUè WuÄ b[v;ñ…,è teÄå¶Å îèTqeÄtÅr;è …gÄrÅ"
Eè….ÄvRÅ/;Rsè îÄNduÅ…." 1
706 yÅ] ¡Kvñ c teè mÅnoè dÄ='Å d/sè ¨ÄˇÅrm(
tÅ]è; yoÄin'Å ’,vse 2
707 nÄ ih teñ pUètRÄmÅ≤=èpÄ∫⁄vñ•em;n;' pte
aÅq;è duÄvoÅ vnvse 3 21ÖyIã
708 vèyÅmuè Tv;ÄmÅpUVyR SqUèr' ôn k≤∞è∫ÄrÅNtoåvèSyÄvÅ"
vÄ…jÅ[≤çè]Ä˝hÅv;mhe 1
709 ¨ÄpÅ Tv;è kÄmRÅ•UètÅyeè sÅ noè yuÅvoèg[ÄíÅ£;mè yoÅ /OèWÅt(
Tv;Ä…m?yñivèt;Är'Å vvèOmÅheè sÄ%;Åy îN{ s;nè…sÅm( 2 22Öcã
710 aÅ/;¡ hIñN{ …gvR,è ¨ÄpÅ Tv;è k;ÄmÅ ÈèmÄheÅ ssOèGmÄheÅ
¨èdeÅvè GmÄNtÅ ¨èdÄ….Å" 1
102

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

711 v;Ä,R Tv;ñ yèVy;Å….èvRÄ/RÅ≤Nt xUrè bÄ[˜;Å…,
v;èvO?v;Ä˝s'Å …cdi{vo idèveÄidÅve 2
712 yuèuÔÅ≤Ntè hÄrIÅ îiWèrÅSyè g;ÄqÅyoèr*Ä rqñ ¨è®ÄyuÅge vcoèyuÄj;Å
îèN{v;Äh;Å SvèivÄRd;Å 3 23Öiyã
îit Wœ" %<@" 6
îit p[qmp[p;#kÉ p[qmoå/R" 1 îit p[qmoå?y;y" 1
aq i√tIyoå?y;y"
aq p[qmp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 1
Ö1-22ã 1á 4 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs" 2á 8á 13-15 v…sœo mw];v®…,"
3 me/;it…q" k;<v" ip[yme/í;i©rs" 5 î·r‚Mbi#" k;<v" 6 k⁄sIdI k;<v"
7 i]xok" k;<v" 9 ivê;…m]o g;…qn" 10 m/uCzNd; vwê;…m]" 11 xun"xep
a;jIgitR" 12 n;rd" k;<v" 16 avTs;r" k;Xyp" 17 xun"xep a;jIgitR" s
devr;t" ’i]mo vwê;…m]" 17 me?y;it…q" k;<v" 18 a…st" k;Xypo devlo v;
18 amhIyur;i©rs" 19 i]t a;¢‰" 20 s¢WRy" 21 x;v;ê a;]ey" 22
a…¶í;=uW" 22 p[j;pitvwRê;…m]o v;Cyo v; – 1-12 îN{" 13 a…¶" 14 ¨W*
15 a…ên* 16-22 pvm;n" som" – 1-11á 16-19á 21 g;y]I 12á 22
¨‚„,k™ 13-15á 20 p[g;q" 1á 22 anu∑ëp( )
713 p;ÅNtèm;Å voè aÄN/Åsè îÄN{Åmè….Ä p[ g;ñyt
ivèê;s;ÄhÅ˝ xèTÄ£Åtu'è mÄ˝ihÅœ' cWR,Ièn;Åm( 1
714 puè®Ùt'Ä puÅ®∑uèt'Ä g;Åq;èNy;Ä3ù˝ sÄnÅ≈utm(
îÅN{è îÄitÅ b[vItn 2
103

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

715 îÅN{è îÄ•oÅ mèhoÄn;'Å d;èt;Ä v;j;ñn;' nOètuÅ"
mèh;Ä˝aÅ….èJHv;Ä yÅmt( 3 1Öv;ã
716 p[Å vè îÄN{;Åyè m;ÄdÅnè˝ hÄyRÅê;y g;yt
sÄ%;Åy" somèp;ÄVnÅe 1
717 xô˝seduèKqÅ˝ suèd;ÄnÅv ¨ètÅ ¥uè='ô yq;è nÄrÅ"
cè’m;Å sèTyÄr;Å/se 2
718 Tv'Ä n îÅN{ v;jèyuôSTv' gèVyÄu" xÅt£to
TvÄ˝ihÅr<yèyuÄvRÅso 3 2Ög*ã
719 vèyÄmuÅ Tv; tèidÄdÅq;Rè îÄN{Å Tv;èyÅNtè" sÄ%;Åy"
kÄ<v;Å ¨èKqeÄ….ÅjRrNte 1
720 nÄ `eÅmèNyÄd; pñpnè vÄ…j[Å•èpÅsoè nÄivÅ∑*
tñveduè StoÄmwÅ…íkÉt 2
721 îèCzÄ≤NtÅ deèv;Å" suèNvÅNt'è nÄ Sv“;ñy SpOhy≤Nt
yÄ≤NtÅ p[èm;ÅdèmÄtÅN{;" 3 3Öp;ã
722 îÄN{;Åyè mÄ√Åne suèt'Ä p·rñ ∑o.Ntu noè …gÄrÅ"
aèkúÄmÅcRNtu k;èrÄvÅ" 1
104

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

723 yÅ‚Smè…NvÅê;è aÅ…/è …≈Åyoè rÄ,Å≤Nt sè¢Å sè˝sÄdÅ"
îÄN{Å˝ suèteÄ hÅv;mhe 2
724 i]ÄkÅ&kÉWuè ceÄtÅn' deèv;ÄsoÅ yèDÄmÅàt
tÄ…m√ñ/RNtu noè …gÄrÅ" 3 4Öl;ã
îit p[qm" %<@" 1
725 aèy'Ä tÅ îN{è soÅmoè inÄpUÅtoè aÄ…/Å bèihÄRiWÅ
EÄhIÅmèSyô {v;è ipÄbÅ 1
726 x;Ä…cÅgoè x;Ä…cÅpUjn;èyÄ˝r,;ñy te suètÅ"
a;Ä%Å<@lè p[Ä ÙÅyse 2
727 yÄSteÅ Í©vOWo ,p;èTp[Ä,Åp;Tk⁄<@èp;ÄYyÅ"
Nyñ‚Sm' d/è[ a;Ä mnñ" 3 5Öidã
728 a;Ä tU nñ îN{ =uèmÄNt'Å …cè]'Å g[;è.Ä˝ s' gOñ.;y
mèh;hStIÄ d≤=ñ,en 1
729 ivèµ;Ä ih Tv;ñ tuivkÀè…mÅ| tuèivÄdeÅ„,' tuèvIÄmÅ`m(
tuèivm;]Ämvoñ…." 2
730 nÄ ih Tv;ñ xUr deèv;Ä n mt;ñRsoè idÄTsÅNtm(
.Ièm'ô n g;' v;èrÄyÅNte 3 6ÖkÉã
105

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

731 aè….Ä Tv;Å vOW.; suèteÅ suètÄ˝sOÅj;…m pIètÄyeÅ
tOèMp;Ä VyÅXnuhIè mÄdÅm( 1
732 m;Ä Tv;Å mUèr;Ä aÅivè„yÅvoè moÅpèhÄSv;Ånè a;Ä dÅ.n(
m;Ä k°'Å b[˜èi√ÄW'Å vn" 2
733 îèhÅ Tv;è goÄpÅrI,s' mèheÄ mÅNdNtuè r;Ä/Åse
sÄroÅ g*èroÄ yq;ñ ipb 3 7Öy;ã É
734 îèd'Ä vÅso suètômN/è" ipÅb;è suÄpUÅ,RmuèdÄrÅm(
aÄn;Å.…yn[·rèm;Ä teÅ 1
735 nOÄ….Å/*RètÅ" suètoô aXnwèrÅVy;è v;Årèw" pÄ·rÅpUt"
aÅêoè nÅ inèˇ_oÅ nèdIÄWuÅ 2
736 t'Å teè yÅv'è yÅq;è goÄ….Å" Sv;èduÄmÅkmR ≈Iè,ÄNtÅ"
îÄN{Å Tv;è‚SmÄ'TsÅ/èm;ÄdeÅ 3 8Öq*ã
îit i√tIy" %<@" 2
737 îèdÄ˝ÁNvojñs; suètÄ˝r;Å/;n;' pte
ipÅb;è Tv;Å3SyÄ …gÅvR," 1
738 yÅSteè aÄnuÅ Svè/;ÄmsñTsuèteÄ in yñCz t¡Nvñm(
sÄ Tv;Å mmˇu soMy 2
106

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

739 p[Ä teÅ aXnotu k⁄è+yoô" p[eN{è bÄ[˜Å,;è ≤xÄrÅ"
p[Å b;èÙÄ xUÅrè r;Ä/Ås; 3 9ÖpIã
740 a;ô Tvet;è inÄ WIÅdèteÄN{Åmè….Ä p[ g;ñyt
sÄ%;Åyè StoÄmÅv;hs" 1
741 puèÂtÄm'Å puèÂ,Ä;mIxñ;nè' v;Äy;RÅ,;m(
îÅN{è˝soÅmeè sÄc;Å suèteÅ 2
742 sÄ `;Å noè yoÅgè a;Ä .uÅvèTsÅ r;èyeÄ s purñN?y;
gÅmè√;ÄjeÅ….èr;Ä s nñ" 3 10Ö$Iã
743 yoÄgeèyoge tèvÄStÅr'è v;ÄjeÅv;je hv;mhe
sÄ%;Åyè îÄN{ÅmUètÄyeÅ 1
744 aÄnuÅ p[èàÄSy*kñso ÛèveÄ tuÅivp[èit'Ä nrñm(
y'Å teè pUÄv|Å ipèt;Å ÛèveÅ 2
745 a;Ä `;Å gmè¥Åidè ≈ÄvÅTshè≤ßÄ,IÅ….ÂèitÄ….Å"
v;ÄjeÅ….è®ÄpÅ noè hÄvÅm( 3 11Öl;ã
746 îÄN{Å suèteÅWuè soèmeÅWuè £Ätu'Å punIW ¨¡KQyñm(
ivèdeÅ vOè/ÅSyè dÄ=ÅSy mèh;Å˝ ih W" 1
747 sÄ p[ÅqèmeÄ VyoÅmin deèv;Ån;è˝ sÄdÅne vOè/Å"
107

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

suèp;rÅ" suè≈ÄvÅStmè" sÄmÅPsuè…jÅt( 2
748 tÄmuÅ Ûveè v;ÄjÅs;tyè îÅN{'è .Är;Åy xuè‚„mÄ,Åm(
.Äv;Å n" suèªeÄ aNtñmè" sÄ%;Å vOè/eÅ 3 12Öv;ã
îit tOtIy" %<@" 3
749 Eèn;Ä voÅÅ aè…¶'Ä nmñsoèjoRÄ np;ñtèm;Ä ÛÅve
ip[èy'Ä ceitñœmrèitÄ˝ SvÅ?vèr'Ä ivêñSy dUètÅmèmOÄtÅm( 1
750 sÄ yoÅjte a®èW;Å ivèêÄ.oÅjs;è sÄ duÅ{v¡TSv;ñÛt"
suèbÄ[˜;Å yèDÅ" suèxÅmIè vÄsUÅn;' deèvô˝ r;/oè jÄn;Ån;m( 2 13Ötuã
751 p[ÄTyuÅ adXy;‹yèTyUÅ3ùCzÄNtIÅ duihèt;Å idèvÅ"
aÄpoÅ mèhIÄ vOÅ,uteè cÄ=uÅW;è tÅmoè JyoÄitÅ„ké,oit sUènÄrIÅ 1
752 ¨Åduè≤ßÄy;Å" sOjteè sUÅyRè" sÄc;Å ¨è¥Ä•=ñ]m…cRèvÅt(
tÄveduñWoè VyuÅiWè sUÄyRÅSy cè s'Å .èˇ_ÉÄnÅ gmemih 2 14Öv;ã
753 îèm;Ä ¨Å v;è' idÄivÅ∑y ¨èß;Ä hÅvNte a…ên;
aèy'Ä v;Åmè◊ºÄåvÅse xcIvsUè ivÄx'Åivxè˝ ihÄ gCzñq" 1
754 yuèv'Å …cè]'Ä dÅdquè.oRÄjÅn' nr;è coÄdÅeq;˝ sUènOÄt;Åvte
aèv;Rôg[qè˝ sÄmÅns;è inÄ yÅCzt'è ipÄbÅt˝ soèMy'Ä m/uñ 2 15Öc;ã
îit ctuqR" %<@" 4
108

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

755 aèSyÅ p[èà;ômnuè ¥uÄtÅ˝ xuè£˘Ä duÅduÓºè aÄÓÅy"
pÄyÅ" shßès;ÄmOiWñm( 1
756 aèyÄ˝ sUyRñ îvopèÎÅgèyÄ˝ sr;ñ˝…s /;vit
sè¢Å p[èvÅtè a;Ä idvñm( 2
757 aèy'Ä ivê;ñin itœit pun;ènoÄ .uvñnoèpÄ·rÅ
soÄmoÅ deèvoÄ n sUyRñ" 3 16Öteã
758 EèWÅ p[èàÅenè jÄNmÅn; deèvoÅ deèveÄ>yÅ" suètÅ"
hÄ·rÅ" pèivÄ]eÅ aWRit 1
759 EèWÅ p[èàeÅnè mÄNmÅn; deèvoÅ deèveÅ>yèSpÄ·rÅ
kèivÄivRp[eñ, v;vO/e 2
760 duèh;nÅ" p[èàÄ…mTpyñ" pèivÅ]eè pÄ·rÅ iWCyse
£ÄNd'Å deèv;Ä˝ aÅjIjn" 3 17Öh;ã
761 ¨ÄpÅ ≤x=;ptèSquÄWoÅ ….èyÅsèm;Ä /eÅihè xÄ]Åve
pÄvÅm;n ivèd;Å rè…yÅm( 1
762 ¨Åpoè WuÅ j;ètÅmè¢uÅrè' go…..R©÷ p·r„kétm(
îNdu' dev; ay;…sWu" 2
763 ¨Äp;ÅSmw g;yt; nrè" pvm;n;yeNdve
109

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a…. dev;˝ îy=te 3 18Öv*ã
îit pçm" %<@" 5
764 p[Ä som;ñso ivpè…íÅtoèåpoÄ nÅyNt ËèmRÄyÅ"
vÄn;Åin mihèW;Ä îÅv 1
765 aè….Ä {o,;ñin bè.[ÄvÅ" xuè£;Å AètÅSyè /;ÄrÅy;
v;Åj'è goÄmÅNtm=rn( 2
766 suèt;Ä îN{;ñy v;èyÅveè vÄ®Å,;y mè®ÄŒÅ"
soÄm;Å aWRNtuè ivÄ„,Åve 3 19Öivã
767 p[Ä soÅm deèvÄvIÅtyeè …sÅN/èunÄR ipÅPyeè aÄ,RÅs;
aè˝xoÄ" pyñs; midèroÄ n j;gOñivèrÅCz;è koÄx'Å m/èuíÄutÅm( 1
768 a;Ä hÅyRètoÄ ajuRñnoè aÄTkÉÅ aVyt ip[èyÅ" sUènuÄnR mJyRñ"
tÄmIÅ˝ihNvNTyèpÅsoè yÅq;è rÄq'Å nèdIÄ„v; g.ñSTyo" 2 20Ö®ã
769 p[Ä som;ñso mdèCyuÅt" ≈ÄvÅse no mè`oÄn;Åm(
suèt;Å ivèdÄqeÅ a£mu" 1
770 a;ÄdIÅ˝ hè˝soÄ yq;ñ gè,'Ä ivêñSy;vIvxNmèitÅm(
aÅTyoè nÄ go….ñrJyte 2
771 a;ÄdIÅ' i]ètÅSyè yoÄWÅ,oè hÄ·rÅ˝ ihNvèNTyÄi{Å…."
110

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îÅNduè…mÄN{;Åy pIètÄyeÅ 3 21ÖlIã
772 aèy;Ä pÅvSv devèyuÄ re.ñNpèivÅ]'è pÄyeRÅiW ivèêÄtÅ"
mÅ/oè/;RÄr;Å asO=t 1
773 pÄvÅte hyRèto h·rñ rit ◊r;˝…s r˝Á;
a>yWR StotO>yo vIrv¥x" 2
774 p[Ä suÅNv;èn;Äy;N/ñso mtoR n v∑ t√c"
ap ê;nmr;/s˝ ht; m%' n .Ogv" 3 22Öilã
îit Wœ" %<@" 6
îit p[qmp[p;#kÉ i√tIyoå/R" p[qmp[p;#kí sm;¢" 1
îit i√tIyoå?y;y"
aq tOtIyoå?y;y"
aq i√tIyp[p;#kÉ p[qmoå/R" 2
Ö1-19ã 1 jmd…¶.;RgRv" 2á 5á 15 amhIyur;i©rs" 3 kXypo m;rIc" 4á
10 .Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 6-7 me/;it…q" k;<v" 8 m/uCzNd; vwê;…m]"
9 v…sœo mw];v®…," 11 ¨pmNyuv;R…sœ" 12 x'yub;RhRSpTy" 13 v;l≤%Ly;"á
p[Sk<v" k;<v" 14 nOme/ a;i©rs" 16 nÛWo m;nv" 17 Ö1-2ã …skt;
inv;vrI 17 Ö3ã pO‚Xnyoåj;" 18 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs" 19 jet;
m;/uCzNds" – 1-5á 10-11á 15-17 pvm;n" som" 6 a…¶" 7 …m];v®,*
8á 12-14á 18-19 îN{" 9 îN{;¶I – 1-10á 15á 18 g;y]I 11 i]∑ëp( 1214 p[g;q" 16á 19 anu∑ëp( 17 jgtI –
775 pÄvÅSv v;ècoÄ aÅ…g[èyÄ" somñ …cè];Ä….ÅÂèitÄ….Å"
111

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

aè….Ä ivê;ñinè k;ÄVy;Å 1
776 TvÄ˝sÅmuèi{Äy;Å aèpoÅå…g[èyoÄ v;cñ ÈèrÄyÅn(
pÄvÅSv ivêcWR,e 2
777 tuÅ>yeèm;Ä .uvñn; kve mihèªeÄ soÅm tiSqre
tuÄ>y'Å /;v≤Nt /eènÄvÅ" 3 1ÖyIã
778 pÄvÅSveNdoè vOÄW;Å suètÅ" ’è/IÄ noÅ yèxÅsoè jÄneÅ
ivÅê;è aÅpè i√ÄWoÅ jih 1
779 yÄSyÅ te sè:yeÅ vèyÄ˝s;ÅsèÁ;ÄmÅ pOtNyètÅ"
tÄveÅNdo ¥uèªÄ ¨ÅˇèmeÅ 2
780 y;Ä tÅe .Ièm;ÄNy;yuñ/; itèGm;Åinè sÅ≤Ntè /UÄvRÅ,e
rÄ=;Å smSy no inèdÅ" 3 2Öhã
781 vOÄW;Å som ¥uèm;Ä˝aÅ…sè vOÄW;Å devè vOÄWÅv[t"
vOÅW;è /Äm;Rè…, d…/[We 1
782 vOÄ„,ÅSteè vOÅ„<yè˝xÅvoè vOÅW;è vÅn'è vOÄW;Å suètÅ"
sÄ Tv' vOñWNèvOÄWedñ…s 2
783 aÅêoè nÄ cÅ£doè vOÅW;è s'Ä g; îñNdoè sÄmvRñt"
ivÄ noÅ r;èyeÄ duroñ vO…/ 3 3Öluã
112

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

784 vOÅW;è ÁÄ…sÅ .;ènuÄn;Å ¥uèmÄNt'Å Tv; hv;mhe
pÄvÅm;n SvèÎ≥ÄxÅm( 1
785 yÅdè≤∫Ä" pÅ·r≤WèCyÄseÅ mmORèJyÄm;Ån a;èyuÄ….Å"
{oÄ,eÅ sè/ÄSqÅmXnuWe 2
786 a;Ä pÅvSv suèvIÅy|è mÄNdÅm;n" Sv;yu/
îèhoÄ ‚„ÅvNdèv;Ä gÅih 3 4Öy*ã
787 pÄvÅm;nSy te vèy'Å pèiÄvÅ]m>yuNdètÅ"
sè≤%TvÄm; vOñ,Imhe 1
788 yeÄ teÅ pèivÄ]ÅmUèmRÄyoÅå….è=ÄrÅ≤Ntè /;ÄrÅy;
teÄ….ÅnR" som mO@y 2
789 sÄ nÅ" pun;ènÄ a; .ñr rè…y'Å vIèrÄvÅtIè…mÄWÅm(
ÈÄx;Ån" som ivèêÄtÅ" 3 5Öl;ã
îit p[qm" %<@" 1
790 aè…¶'Å dUèt'Ä vOÅ,Imheè hoÄt;År' ivèêÄveÅdsm(
aèSyÅ yèDÄSyÅ suè£ÄtuÅm( 1
791 aè…¶ÄmÅ…¶è˝hÄvIÅm….è" sÄd;Å hvNt ivèXpÄitÅm(
hèVyv;Äh'Å pu®ip[èyÅm( 2
113

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

792 aĶeÅ deèv;Å˝ îèh;Ä vÅh jD;ènoÅ vOèˇ_ÄbÅihRWe
aÅ…sè hoÄt;Å nè ÈÄ@‰Å" 3 6Öy*ã
793 …mè]'Å vèyÄ˝ hÅv;mheè vÄ®Å,è˝ soÄmÅpItye
y;Å j;èt;Å pUètÄdÅ=s; 1
794 AèteÅnè y;ÄvOÅt;èvOÄ/;ÅvOètÅSyè JyoÄitÅWèSpÄtIÅ
t;Å …mè];Äv®ñ,; Ûve 2
795 vÄ®Å," p[;ivèt;Ä .uÅv‚Nmè]oÄ ivê;ñ….ÂèitÄ….Å"
kÄrÅt;' n" suèr;Ä/Ås" 3 7Öv;ã
796 îÅN{è…mÅÌ;è…qÄnoÅ bOèhÄidN{ñmèkÉúÄ….ÅrèikúÄ,Å"
îÅN{'è v;Ä,IÅrnUWt 1
797 îÅN{è îñıyoRè" sÅc;è sÄ‚MmÅXlè a;Ä vÅcoèyuÄj;Å
îÄN{oÅ vèj[IÄ ihÅrè<yÄyÅ" 2
798 îÅN{è v;ÄjeÅWu noåv sèhÄßÅp[/neWu c
¨èg[Å ¨èg[;Ä….ÅÂèitÄ….Å" 3
799 îÄN{oÅ dIè/;RÅyè cÄ=Åsè a;Ä sUyRñ˝rohyi∂èivÅ
ivô go….èrÄi{Åmwryt( 4 8Ö%;ã
114

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

800 îÄN{eÅ aè¶;Ä nmoñ bOèhÄTsuÅvOè·ˇ_Ämerñy;mhe
…/èy;Ä /en;ñ avèSyÄvÅ" 1
801 t;Ä ih xêñNtè ÈÄ@Åt îèTq;Ä ivp[;ñs ËètÄyÅe
sèb;Å/oè v;ÄjÅs;tye 2
802 t;Ä v;Å' gIè….RÄivRÅpèNyuÅvè" pÄ[yÅSvNto hv;mhe
meè/Äs;Åt; sinè„yÄvÅ" 3 9Ö¸ã
îit i√tIy" %<@" 2
803 vOÄW;Å pvSvè /;ÄrÅy; mè®ÄTvÅte c mTsèrÅ"
ivÅê;è dÄ/;Ånè aoÄjÅs; 1
804 t'Ä Tv;Å /èˇ;‹ÄrÅmoè<yoÅ3" pÄvÅm;n SvèÎ≥ÄxÅm(
ihèNveÄ v;jeñWu v;è…jÄnÅm( 2
805 aèy;Å …cèˇoÅ ivèp;ôny;è hÄ·rÅ" pvSvè /;ÄrÅy;
yuÅj'è v;ÄjeÅWu cody 3 10Ö$ã
806 vOÅW;è xoÄ,oÅ a….èkÄinÅ£dèÌ;Å nèdÄyÅ•eiW pO…qèvIÅmuètÅ ¥;m(
îÄN{ÅSyev vè¶uÄr; Íñ<v a;èj*Ä p[ÅcoèdÄyÅ•WR…sè v;ÅcèmeÅm;m( 1
807 rès;ÅYyè" pÄyÅs;è ipÄNvÅm;n ÈèrÄyÅ•eiWè mÄ/uÅmNtmè˝xuÅm(
pÄvÅm;n sNtèinÄmeÅiW ’è<vÄ…•N{;ñy som p·riWèCyÄm;Ån" 2
115

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

808 Eèv;Ä pÅvSv midèroÄ md;ñyodg[;è.ÄSyÅ nèmÄyÅNv/èòuÅm(
pÅ·rè vÅ,|è .ÄrÅm;,oè ®ÄxÅNt' gèVyuÄnoRÅ aWRè pÄ·rÅ som …sèˇ_Å" 3 11Ö·rã
îit tOtIy" %<@" 3
809 Tv;Ä…m≤ı hv;ñmhe s;èt*Ä v;jñSy k;èrÄvÅ"
Tv;'Å vOè]eÄ‚„vÅN{è sÄTpÅit'è nÅrèSTv;ô' k;œ;èSvÄvRÅt" 1
810 sÄ Tv' nñ…í] vj[hSt /O„,uèy;Å mèhÄ StÅv;ènoÄ aÅi{v"
g;Ämêñ˝r¡Qyñ…mN{è s'Ä ikÅr sè];ô v;j'è nÅ …jèGyuÄWÅe 2 12Öf⁄ã
811 aè….Ä p[ vñ" suèr;Ä/Åsè…mÄN{ÅmcRè yÄq;Å ivèdeÅ
yoÄ jÅ·rètOÄ>yoÅ mè`Äv;Å puÂèvÄsuÅ" sèhÄßeÅ,evè ≤xÄ=Åit 1
812 xèt;ÄnIÅkÉvè p[Ä …jÅg;it /O„,uèy;Ä h≤Ntñ vOè];Ä…,Å d;èxuÄWeÅ
…gèreÄ·rÅvè p[Ä rs;ñ aSy ip…Nvreè dÄ];Å…, pu®è.oÄjÅs" 2 13Öihã
813 Tv;Å…mèd;Ä Áo nroåpIñPyNv…jè[N.UÄ,RÅy"
sÄ îÅN{è StoÄmÅv;hs îèhÅ ≈uè?yuÅpè SvÄsÅrèm;Ä gÅih 1
814 mÄTSv;Å su≤xip[Nh·rvèStÄmIÅmheè TvÄy;Å .UW≤Nt veè/ÄsÅ"
tÅvè ≈Äv;Å˝Syupèm;ÄNyuÅKQy suèteÄ‚„vÅN{ …gvR," 2 14Ölã
îit ctuqR" %<@" 4
815 yÅSteè mÅdoè vÄreÅ<yèSteÄn;Å pvèSv;ÄN/Ås;
deèv;vIÄrÅ`x˝sèh;Å 1
116

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

816 jÄ…flÅvORè]ÄmÅ…mèi]Åyè˝sÅ≤òèv;RÄj'Å idèveÄidÅve
goÄW;Åitrêès;Ä aÅ…s 2
817 sÄ'…mÅXlo a®èWoÄ .uÅv" sUpèSq;Ä….ènRÅ /eènuÄ….Å
sIÄd'Å Cz‰eènoô n yoèinm;Å 3 15Öc*ã
818 aèy'Å pUèW;Å rè…yô.Rgè" soÄmÅ" pun;ènoÄ aÅWRit
pÅitèivRÄêÅSyè .UÄmÅno¡ Vyñ:yè{oÄdÅsI ¨è.eÅ 1
819 sÄmuÅ ip[èy;Ä aÅnUWtè g;Åvoè mÄd;Åyè `OÄ„vÅy"
soÄm;Ås" ’<vte pèqÄ" pvñm;n;sè îÄNdÅv" 2
820 yÄ ao…jñœèStÄm; .ñrè pÄvÅm;n ≈èv;ÄYyÅm(
yÄ" pçñ cWRè,IÅrè….Å rè…y'ô yenè vÄn;Åmhe 3 16Öf⁄ã
821 vOÄW;Å mtIèn;'Ä pÅvte ivc=è,ô" somoè aĈ;'Å p[trIètoÄWs;'ñ idèvÅ"
p[;è,;Ä …sN/Uñn;' kèlÄx;Å˝ a…c£dèidÄN{ÅSyè h;Ä¥;ÅRivèxÄNmÅnIèiWÄ….Å" 1
822 mènIiWÄ….Å" pvte pUèVyRÅ" kèivÄnOR….ñyRètô" p·rè koÄx;Å˝ a…s„ydt(
i]ètÅSyè n;ÄmÅ jènÅyèNmÅ/uè =Årè…•ÄN{ÅSy v;èyuÅ˝ sè:y;ÄyÅ vè/RÄyÅn( 2
823 aèy'Ä puÅn;ènÅ ¨èWÄsoÅ arocydèyÄ˝ …sN/uñ>yo a.vdu lokè’Åt(
aèy'ô i]" sè¢Ä duÅduh;ènÅ a;è≤xÅrè˝ soÄmoÅ ˙èdeÄ pÅvteè c;ĮŠmTsèrÅ" 3 17ÖgIã
îit pçm" %<@" 5
117

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

824 Eèv;Ä Á…sñ vIrèyuÅreèv;Ä xUrñ ¨ètÅ iSqèrÅ"
Eèv;Å teè r;Å?y'è mÄnÅ" 1
825 Eèv;Å r;èitÄStuÅvIm`è ivÄêeÅ…./;R…y /;ètOÄ….Å"
aÄ/;Å …cidN{ nè" sÄc;Å 2
826 moô Wu b[è˜eÄvÅ tidN{èyuÄ.uRvoñ v;j;n;' pte
mÄTSv;Å sèutÅSyè goÄmÅt" 3 18Öitã
827 îÅN{'è ivÄê;Å avIvO/NTsmuè{ÄVyÅcs'è …gÄrÅ"
rèqIÄtÅm˝ rèqIÅn;'è v;Äj;Ån;è˝ sÄTpÅit'è pÄitÅm( 1
828 sè:yeÄ tÅ îN{ v;è…jÅnoè m;Ä .eÅm xvsSpte
Tv;Åmè….Ä p[ noñnumoè jeÄt;ÅrèmÄprÅ;…jtm( 2
829 pUèvIRÄ·rN{ñSy r;ètÅyoè nÄ iv dñSyNTyUètÄyÅ"
yèd;Ä v;jñSyè goÄmÅt StoètOÅ>yoè mÄ˝hÅte mè`Åm( 3 19ÖlIã
îit Wœ" %<@" 6 îit i√tIyp[p;#kÉ p[qmoå/R" 2
îit tOtIyoå?y;y" 3
aq ctuqoRå?y;y"
aq i√tIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 2
Ö1-19ã 1 jmd…¶.;RgRv" 2 .Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 3 kiv.;RgRv" 4
kXypo m;rIc" 5 me/;it…q" k;<v" 6-7 m/uCzNd; vwê;…m]" 8 .r√;jo
b;hRSpTy" 9 s¢WRy" 10 pr;xr" x;KTy" 11 pu®hNm; a;i©rs" 12
118

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

me?y;it…q k;<v" 13 v…sœo mw];v®…," 14 i]t a;¢‰" 15 yq;itn;RÛW" 16
piv] a;'…grs" 17 so.·r" k;<v" 18 goWUKTyêsU·ˇ_n* k;<v;yn* 19
itríIr;'…grs* – 1-4á 9á 10á 14-16 pvm;n" som" 5á 17 a…¶" 6
…m];v®,* 7 m®t" 7 Ö1á3ã îN{í 8 îN{;¶I 11-13á 18-19 îN{" – 18á 14 g;y]I 9 Ö3ã i√pd; ivr;$( 10 i]∑ëp( 9 Ö1-2ãá 11á 13 p[g;q" 12
bOhtI 15á 19 anu∑ëp( 16 jgtI 17 p[g;q" 18 ¨‚„,k™ –
830 EètÄ aÅsOg[è…mÄNdÅv‚StèrÅ" pèivÄ]Åm;èxÄvÅ"
ivÄê;ÅNyè….Ä s*.ñg; 1
831 ivèflÄNtoÅ du·rèt;Å puè®Å suèg;Å toèk;ÄyÅ v;è…jÄnÅ"
TmÄn;Å ’è<vÅNtoè aÄvRÅt" 2
832 ’è<vÅNtoè vÄ·rÅvoè gÅve¡å>yñWR≤Nt su∑ëèitÅm(
îÄ@;ÅmèSmÄ>yÅ˝ s'èyÄtÅm( 3 1Öy;ã
833 r;Äj;Å mèe/;Ä….ÅrIyteè pÄvÅm;no mèn;Äv…/ñ
aèNtÄ·rÅ=e,è y;ÄtÅve 1
834 a;Ä nÅ" somè sÅhoè juÄvoÅ Âèp'Ä n vcRñse .r
suè„v;,oÅ deèvÄvIÅtye 2
835 a;Ä nÅ îNdo x;tè‚GvÅn'è gÅv;'è poÅWè˝ SvÄê‰Åm(
vÅh;è .ÄgÅ·ˇmUètÄyeÅ 3 2Öl;ã
836 t'Ä Tv;Å nOèM,;Åinè …bÄ.[Åt˝ sè/ÄSqeÅWu mèhoÅ idèvÅ"
119

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

c;Ä®Å˝ su’èTyÄyeÅmhe 1
837 s'ÄvOÅˇ_/O„,u¡muKQy'ñ mèh;ÄmÅihv[t'è mÄdÅm(
xèt'Ä puroñ ®®è=Ä…,Åm( 2
838 aÄtÅSTv; rè…Åyr¡>yñyè{;Äj;Ån˝su£to idèvÅ"
suèp,oRÄ aÅVyèqIÄ .Årt( 3
839 aÄ/;Å ihNv;ènÄ îÅ≤N{èy'Ä Jy;yoñ mihèTvÄm;Ånxe
aè….i∑’Äi√cñWR…," 4
940 ivÄêÅSm;è îÄ SvÅÎ≥èxeÄ s;/;ñr,˝ rjèStuÄrÅm(
goèp;ÅmOètÅSyè ivÄ.RÅrt( 5 3ÖÙã
841 îèWeÄ pÅvSvè /;ÄrÅy; mOèJyÄm;Åno mnIèiWÄ….Å"
îÄNdoÅ ®èc;Ä…. g; îÅiÅh 1
842 puèn;noÄ v·rñvSkèé?yUÅj|è jÄn;Åy …gvR,"
hÄreÅ sOj;ènÅ a;è≤xÄrÅm( 2
843 puèn;noÅ dèevÄvIÅtyè îÄN{ÅSy y;ih in„kéètÅm(
¥uèt;noÅ v;è…jÄ….ÅihRètÅ" 3 4Öy;ã
îit p[qm" %<@" 1
844 aè…¶Ån;è…¶Ä" s…mñ?yte kèivÅgORèhÄpÅitèyuRÄv;Å
hèVyv;Å@±ju¡◊;ñSy" 1
120

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

845 yÄSTv;mñ¶e hèivÄ„pÅitdURèt'Ä deÅv spèyRÄitÅ
tÄSyÅ Sm p[;ivèt;Ä .Åv 2
846 yoÅ aè…¶'Å deèvÄvIÅtye hèivÄ„m;Å˝ a;èivÄv;Åsit
tÄSmwÅ p;vk mO@y 3 5Öirã
847 …mè]Ä˝ÛÅve pUètÄdÅ='è vÄ®Å,' c ·rèx;ÄdÅsm(
…/Äy'Å `Oèt;ÅcIè˝s;Ä/ÅNt; 1
848 AèteÄnÅ …m];v®,;vOt;vO/;vOtSpOx;
£Ätu'Å bOèhÄNtÅm;x;qe 2
849 kèvIÄ noÅ …mè];Äv®ñ,; tuivj;èt;Ä ¨Å®è=Äy;Å
dÄ='Å d/;te aèpÄsÅm( 3 6Övã
850 îÄN{eÅ,è sÄ˝ih Î=ñse s'jGm;ènoÄ a…bñ>yuW;
mèNdUÄ sÅm;ènÄvÅcRs; 1
851 a;Ädhñ Svè/;ômnuè puÄnÅgR.RèTvÄmeÅ·rèreÅ
dÄ/;Ån;è n;ÄmÅ yè…DÄyÅm( 2
852 vIè@ëÄ …cÅd;®jèàu….èguRÄh;Å …cidN{è vÄiˆÅ…."
aÄivÅNd ¨è≤ßÅy;è aÄnuÅ 3 7Öitã
121

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

853 t;Ä ÛÅveè yÄyoÅ·rèd'Å pè“eÄ ivê'ñ puèr;Å ’ètÅm(
îèN{;¶IÄ n mñ/Rt" 1
854 ¨èg[;Ä ivÅ`èinÅn;è mOÄ/Å îN{;è¶IÄ hÅv;mhe
t;Ä noÅ mO@;t ÈèÎÄxeÅ 2
855 hèqoÅ vOè];Ä<y;y;Rñ hèqoÄ d;sñ;in sTptI
hèqoô ivê;è aÅpè i√ÄWÅ" 3 8ÖpIã
îit i√tIy" %<@" 2
856 aè….Ä som;ñs a;èyÅvè" pÄvÅNteè mÅ¥'è mÄdÅm(
sèmu{ÄSy;…/ñ ivè∑ÄpeÅ mnIèiWÄ,oÅ mTsèr;ÄsoÅ mdèCyuÄtÅ" 1
857 tÄrÅTsmuè{'Ä pvñm;n Ëè…mRÅ,;è r;Äj;Å deèvÅ Aèt'Å bOèhÅt(
aÄW;RÅ …mè]ÅSyè vÄ®Å,Syè /ÄmRÅ,;è p[Ä ihÅNv;ènÅ Aèt'Å bOèhÅt( 2
858 nOÄ….ÅyeRm;è,oÄ hÅyRètoÄ ivÅc=è,oÄ r;j;ñ deèvÄ" sÅmu¡{‰ñ" 3 9Övuã
859 itèßoÄ v;cñ Èryitè p[Ä viˆñA≥ètÄSyÅ /Ièit'Ä b[˜ñ,o mnIèW;Åm(
g;ÄvoÅ y≤Ntè goÄpÅit' pOèCzÄm;Ån;è" soÄm'Å y≤Nt mètÄyoÅ v;vx;èn;Å" 1
860 soÅm'è g;ÄvoÅ /eènÄvoÅ v;vx;èn;ô" som'è ivÄp[;Å mèitÄ….Å" pOèCzÄm;Ån;"
soÄmÅ" suètÄ AÅCyte pèvÄm;Ånè" soÄmeÅ aèkÅ;≥≤S]è∑ëÅ.è" s'Ä nÅvNte 2
861 Eèv;Ä nÅ" som p·riWèCyÄm;Ånè a;Ä pÅvSv pUèyÄm;Ån" Svè‚SÅt
122

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îÅN{èm;Ä ivÅx bOhèt;Ä mdeñn vè/RÅy;è v;Äc'Å jènÅy;è puÄrÅ‚N/m( 3 10ÖpIã
îit tOtIy" %<@" 3
862 yÄ¥;vñ îN{ te xètÅ˝xèt'Ä .UmIñ®èt Syu"
nÄ Tv;Å v…j[NTsèhÅßè˝sUÅy;Rè aÅnuè nÅ j;ètÄmÅ∑è roÄdÅsI 1
863 a;Ä pÅp[;q mihèn;Ä vO„<y;ñ vOWè…NvÄê;Å xivœè xÄvÅs;
aèSm;Ä˝aÅv m`vèNgoÄmÅit v[èjeÄ v…j[ñ≤çè];Ä….Å®èitÄ….Å" 2 11ÖlIã
864 vèy'Ä `Å Tv; suèt;ÄvÅNtè a;Åpoè nÅ vOèˇ_ÄbÅihRW"
pèivÄ]ÅSy p[èßÄvÅ,eWu vO]hèNpÄ·rÅ Stoèt;ÄrÅ a;ste 1
865 SvÄrÅ≤Nt Tv; suèteô nroè vÄsoÅ inreèkÅ ¨èÆKqÄnÅ"
kèd;Å suèt'Ä tOÅW;è,ô aokè a;Ä gÅmèidÄN{Å SvèBdIÅvè vÄ˝sÅg" 2
866 kÄ<veÅ…./OR„,èv;Å /OèWÄ√;j'ñ diWR shè≤ßÄ,Åm(
ipèxÄ©ÅÂp' m`v…NvcWR,e mè=UÄ gomñNtmImhe 3 12Öz;ã
867 tèrÅ…,è·rÄ‚TsÅW;sitè v;Åj'è puÄrÅN?y; yuèj;Å
a;Å vè îÄN{'Å pu®Ùèt'Ä nÅme …gèr;Å neè…m'Ä t∑eñv suè&ÄvÅm( 1
868 nÄ duÅ∑ëèitÄ{RÅiv,oèdeÄWuÅ xSyteè nÄ ße/ñNt˝ rè…yÄnRÅxt(
suèxÅ·ˇè_·rÄNmÅ`v'è tuÅ>y'è m;ÄvÅte dèe„,'Ä yTp;yeRñ idèivÅ 2 13Öiyã
îit ctuqR" %<@" 4
123

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

869 itèßoô v;cè ¨ÄdIÅrteè g;ÄvoÅ …mm≤Nt /eènÄvÅ"
hÄ·rÅreitè kÄinÅ£dt( 1
870 aè….Ä b[˜IñrnUWt yè◊IÅA≥ètÄSyÅ m;ètÄrÅ"
mèjRÄyÅNtIèidRvÄ" ≤xxuñm( 2
871 r;èyÄ" sÅmuè{;Å˝íètuÅroèåSmÄ>yÅ˝ som ivèêÄtÅ"
a;Ä pÅvSv shè≤ßÄ,Å" 3 14Ö$;ã
872 suèt;Åsoè mÄ/uÅmˇm;è" soÅm;è îÄN{;Åy mè≤NdÄnÅ"
pèivÄ]ÅvNto a=r' deèv;ÄNgÅCzNtu voè mÄd;Å" 1
873 îÅNdèu·rÄN{;Åy pvtè îÄitÅ deèv;ÄsoÅ ab[uvn(
v;ècÄSpitñmR%Syteè ivÅêèSyeÄx;Ånè aoÄjÅs" 2
874 sèhÄßÅ/;r" pvte smuè{oÄ v;ÅcmIƒèyÅ"
soÅmèSpÄtIÅ ryIè,;Ä˝s%eN{ñSy idèveÄidÅve 3 15Öilã
875 pèivÄ]'Å teè ivÄtÅt' b[˜,Spte p[è.uÄg;R];ñ…,è pÄyeRÅiW ivèêÄtÅ"
aÄtÅ¢tnUènRô td;èmoÄ aÅXnute Íèt;Åsè îÄ√hñNtè" s'Ä td;ñxt 1
876 tÄpoÅ„pèivÅ]'è ivÄtÅt' idèvÅSpèdeÄåcRÅNto aSyè tÄNtÅvo¡ VyñiSqrn(
aÄvÅNTySy pivèt;ÄrÅm;èxÄvoÅ idèvÅ" pOèœÄm…/ñ roh≤Ntè teÄjÅs; 2
877 aÄÂÅ®cduèWÅsè" pOÄ‚XnÅrè…gÅ[y ¨è=;Ä …mÅmeitè .uÄvÅneWu v;jèyuÅ"
124

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

m;èy;ivÄnoÅ m…mre aSy m;èyÄy;Å nOècÄ=Ås" ipètÅroè gÅ.Rèm;Ä dÅ/u" 3 16Ö$uã
îit pçm" %<@" 5
878 p[Ä m˝ihñœ;y g;yt Aèt;ÄVneÅ bOhèteÅ xuè£ÄxoÅ…cWe
¨èpStut;ÄsoÅ aè¶ÄyeÅ 1
879 a;Ä vÅ˝ste mè`Äv;Å vIèrÅvè¥Åxè" sÄ…mÅıo ¥u誉;ÄÛÅt"
k⁄èivÄ•oÅ aSy sumèitÄ.RvIñyèSyÅCz;è v;ÄjeÅ….r;ègÄmÅt( 2 17Öy;ã
880 t'Å teè mÄdÅ' gO,Im…sè vOÄWÅ,' pOè=uÄ s;ÅsèihÅm(
¨è lok’àuÄmÅi{vo h·rè…≈ÄyÅm( 1
881 yeÅnè JyoÄtIÅ˝„y;èyÅveè mÄnÅve c ivèveÄidÅq
mèNd;noÅ aèSyÅ bèihRÅWoè ivÄ r;Åj…s 2
882 tÅdÅ¥;Ä …cÅˇ ¨èÆKqÄnoånuñ ∑uv≤Nt pUèvRÄq;Å
vOÄWÅpàIèrpoÄ jÅy; idèveÄidÅve 3 18Öhã
883 ≈uè/IÄ hv'ñ itrèí‰;ô îN{è yÄSTv;Å spèyRÄitÅ
suèvIÄyRÅSyè goÄmÅto r;èyÄSpUÅ…/R mèh;Ä˝aÅ…s 1
884 yÄStÅ îN{è nÄvIÅysIè' …gÄr'Å mèN{;ÄmjIñjnt(
…cèik‚TvÄNmÅns'è …/Äy'Å p[èà;ÅmOètÄSyÅ ipèPyuÄWIÅm( 2
885 tÄmuÅ ∑v;mè y'ô …grè îÄN{ÅmuèKq;ÄinÅ v;vOè/uÅ"
125

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

puèÂÄ<yÅSyè p*Å˝Sy;è …sÄW;ÅsNto vn;mhe 3 19Öf;ã
îit Wœ" %<@" 6
îit i√tIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R" i√tIyp[p;#kí sm;¢" 2
îit ctuqoRå?y;y" 4
aq pçmoå?y;y"
aq tOtIyp[p;#kÉ p[qmoå/R" 3
Ö1-22ã 1 a’∑; m;W;" 2 amhIyur;i©rs" 3 me?y;it…q" k;<v" 4á 12
bOhNmitr;i©rs" 5 .Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 6 sut'.r a;]ey" 7 gOTsmd"
x*nk" 8á 21 gotmo r;Ùg," 9á 13 v…sœo mw];v®…," 10 ˙!Cyut a;gSTy"
11 s¢WRy" 14 re." k;Xyp" 15 pu®hNm; a;i©rs" 16 a…st" k;Xypo
devlo v; 17 Ö1ã x·ˇ_v;R…sœ" 17 Ö2ã ¨®r;'…grs" 18 a…¶í;=uW" 19
p[tdRno dwvod;…s" 20 p[yogo .;gRv" 21 p;vkoå…¶b;RhRSpTyo v;á gOhpityivœ*
shs" pu];vNytro v; 22 – 1-5á 10-12á 16-19 pvm;n" som" 6á 20
a…¶" 7 …m];v®,* 8á 13-15á 21 îN{" 9 îN{;¶I 22 – 1á 6 jgtI 25á 7-10á 12á 16á 20 g;y]I 11á 15 p[g;q" 13 ivr;$( 14 Ö1ã ait jgtI
14 Ö2-3ã ¨p·r∑;d( bOhtI 17 k;k⁄." p[g;q" 18 ¨‚„,k™ 19 i]∑ëp( 21
anu∑ëp( –
886 p[Å tè a;Ä…êÅnI" pvm;n /eènÄvoÅ idèVy;Ä aÅsOg[èNpÄyÅs;è /ÄrIÅm…,
p[;ÄNt·rñ=;èTSq;ÄivÅrISte asO=tè yeÄ Tv;Å mOèjÄNTyOÅiWW;, veè/ÄsÅ" 1
887 ¨è.yÅtè" pÄvÅm;nSy rèXmÄyoÅ /[èuvÄSyÅ sètÄ" p·rñ y≤Nt kÉètÄvÅ"
yÄdIÅ pèivÅ]eè aÄ…/Å mOèJyÅteè hÅ·rè" sÅˇ;è inÄ yon*ñ kèlÄxeÅWu sIdit 2
888 ivÅê;è /;Äm;Åin ivêc=è AÄ>vÅs" p[è.oÄ∑eÅ sètÄ" p·rñ y≤Nt kÉètÄvÅ"
126

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

Vy;ènxIÄ pÅvse somè /ÄmRÅ,;è pÅitèivRÄêÅSyè .uÄvÅnSy r;j…s 3 1ÖvIã
889 pÄvÅm;no ajIjni∂èvÅ…íè]'Ä n tñNyètuÅm(
JyoÄitÅvwRê;nèr'Å bOèhÅt( 1
890 pÄvÅm;nè rÅsèStÅvè mÄdoÅ r;j•duCz⁄ènÅ"
ivô v;rèmÄVyÅmWRit 2
891 pÄvÅm;nSy teè rÅsoè dÅ=oè ivÄ r;Åjit ¥uèm;Ån(
JyoÅitèivRÅê¡˝ SvñÎè≥xÅe 3 2Öp;ã
892 p[ô yÌ;voè nÄ .U,RñySTveèW;Å aèy;Åsoè aÄ£Åmu"
flÄNtÅ" ’è„,;ômpè TvÄcÅm( 1
893 suèivtÄSyÅ mn;mèheÅåitè seÄtu'Å dur;¡Yyñm(
s;èÁ;Åmè dÄSyuÅmv[ètm( 2
894 Íè<veÅ vOè∑eÄ·rÅv SvènÄ" pvñm;nSy xuè‚„mÄ,Å"
cÄrÅ≤Nt ivè¥uÄtoÅ idèivÅ 3
895 a;Ä pÅvSv mèhIô…mW'è goÄmÅidNdoè ihÄrÅ<yvt(
aÄêÅvTsom vIèrÄvÅt( 4
896 pÄvÅSv ivêcWR,è a;Å mèhIÄ rodñsI pO,
¨èW;ô" sUyoRè nÅ rè‚XmÄ….Å" 5
127

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

897 pÄ·rÅ ," xmRèyÅNTy;è /;ÄrÅy; som ivèêÄtÅ"
sÄr;Å rèseÄvÅ ivè∑ÄpÅm( 6 3Ö.Iã
îit p[qm" %<@" 1
898 a;èxuÄrÅWR bOhNmteè pÄ·rÅ ip[èyeÅ,è /;Ī;Å
yÄ];Å dèev;ô îitè b[uÄvÅn( 1
899 pè·r„ké<vÄ•inñ„két'è jÄn;Åy y;ètÅyè…•ÄWÅ"
vOèi∑'Å idèvÄ" p·rñ ßv 2
900 aèyô˝ s yo idèvÄSp·rñ r`uèy;Äm; pèivÅ]è a;Å
…sÄN/oÅÂèm;RÄ Vy=ñrt( 3
901 suètÄ EÅit pèivÅ]è a;ô ‚TviW'è dÄ/;Ånè aoÄjÅs;
ivècÄ=;Å,o ivroècÄyÅn( 4
902 a;èivÄv;ÅsNpr;èvÅtoè aÄqoÅ av;RèvÄtÅ" suètÅ"
îÄN{;Åy …sCyteè mÄ/uÅ 5
903 sèmIcIn;Ä aÅnUWtè hÄ·rÅ˝ihNvèNTyÄi{Å…."
îÅNduè…mÄN{;Åy pIètÄyeÅ 6 4ÖjIã
904 ihèNvÅ≤Ntè sUÅrèmuÄßÅyè" SvÄs;ro j;èmÅyèSpÄitÅm(
mèh;Ä…mNdu'ñ mhIèyuÄvÅ" 1
128

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

905 pÄvÅm;n ®èc;Ä®Åc;è deÄvoÅ deèveÄ>yÅ" suètÅ"
ivÅê;è vÅsUèNy;Ä ivÅx 2
906 a;Ä pÅvm;n su∑uèit'Å vOèi∑'Å deèveÅ>yoè duÄvÅ"
îèWeÄ pÅvSv s'èyÄtÅm( 3 5Öhã
îit i√tIy" %<@" 2
907 jÄnÅSy goèp;Ä aÅjin∑è j;ÄgOÅivrè…¶Å" suèdÄ=Å" suivèt;Åyè nÄVyÅse
`OètÄp[ÅtIko bOhèt;Ä idÅivèSpOÄW;Å ¥uèmÄi√ .;ñit .rèteÅ>yè" xuÄ…cÅ" 1
908 Tv;ÄmŶeè aÄi©Årsoè guÄh;Å ihètÄmNvñivNdæHz…≈y;è,'Ä vneñvne
sÄ j;Åyse mèQyÄm;Ånè" sÄhoÅ mèhÄTv;m;ñÛè" sÄhÅsSpuè]ÄmÅi©r" 2
909 yèDÄSyÅ kÉètuÄ' p[Åqèm'Å puèroÄihÅtmè…¶'Ä nrñ≤S]W/èSqeÄ s…mñN/te
îÄN{eÅ, deèvwÅ" sèrÅqè˝sÅ bèihÅRiWè sIÅdè…•Ä hot;ñ yèjÄq;Åy suè£ÄtuÅ" 3 6Öveã
910 aèy'Ä v;'Å …m];v®,; suètÄ" somñ At;vO/;
mômeidèhÄ ≈uÅtè˝hÄvÅm( 1
911 r;Äj;Ån;èvÄnÅ….&h; /[èuvÄe sdñSyuˇèmeÅ
sèhÄßÅSqU, a;x;te 2
912 t;Å sèm[;Äj;Å `Oèt;ÄsuÅtI a;idèTy;Ä d;nñunèSpÄtIÅ
sÄceÅteè aÄnÅv◊rm( 3 7Öipã
129

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

913 îÄN{oÅ d/IècoÅ aèSqÄ….ÅvORè];Ä<yp[ñit„k⁄t"
jè`;ÄnÅ nvètIÄnRvñ 1
914 îèCzÄ•êñSyè yôæCzrè" pÄvRÅteè„vÄpÅ…≈tm(
tÄi√ÅdCzyRè,;ÄvÅit 2
915 aô];hè goÄrÅmNvtè n;Åmè TvÄ∑ÅrpI¡Cyñm(
îèTq;Å cèN{ÄmÅso gOèheÅ 3 8Ö#Iã
916 îèy'Ä v;ÅmèSyÄ mNmñnè îÄN{;ŶI pUèVyRÄStuÅit"
aè.[;Å√éèi∑Ä·rÅv;jin 1
917 Íè,ut'Ä jÅ·rètuôhRvè…mÄN{;ŶIè vÄnÅt'è …grÅ"
Èèx;n;Ä ipÅPyt'è …/ÄyÅ" 2
918 m;Ä p;ÅpèTv;ÄyÅ no nèreÄN{;ŶIè m;Ä….xñStye
m;Ä noÅ rIr/t' inèdeÅ 3 9Öc;ã
îit tOtIy" %<@" 3
919 pÄvÅSv d=ès;Ä/Åno deèveÄ>yÅ" pIètÄyeÅ hre
mè®ÄŒoÅ v;èyÅveè mÄdÅ" 1
920 s'Å deèvwÄ" xoÅ.teè vOÄW;Å kèivôyoRèn;vÄ…/Å ipè[yÅ"
pÄvÅm;noè aÄd;Å>y" 2
130

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

921 pÄvÅm;n …/èy;Å ihètoÄ3å….ô yoinè' kÄinÅ£dt(
/ÄmRÅ,; v;èyuÅm;®ñh" 3 10Ö%ã
922 tÅv;èhÄ˝soÅm r;r, sè:yÄ îÅNdo idèveÄidÅve
puèÂ…,Å b.[oè inÄ cÅr≤Ntè m;Ämvñ pè·r/Iô˝ ritè t;Ä˝îÅih 1
923 tÅv;èh'Ä nˇ_ñmuètÄ soÅm teè idÄv;Å duh;ènoÄ bÅ.[è ËÄ/Åin
`Oè,;Ä tpñNtèmÅitè sUÄy|Å pèrÄ" xÅk⁄èn;Ä îÅv pi¢m 2 11Öitã
924 puèn;noÄ aÅ£mIdè….ô ivê;è mOÅ/oè ivÄcÅWR…,"
xuèM.Å≤Ntè ivÄp[Å' /IèitÄ….Å" 1
925 a;Ä yoinñm®è,oÄ ®ÅhèÌÅmèidÅN{oè vOÄW;Å suètÅm(
/[èuvÄe sdñ…s sIdtu 2
926 nUÄ noÅ rè…yÅ' mèh;Ä…mÅNdoèåSmÄ>yÅ˝ som ivèêÄtÅ"
a;Ä pÅvSv shè≤ßÄ,Åm( 3 12Öc;ã
îit ctuqR" %<@" 4
927 ipÅb;è soÄmÅ…mN{è mÄdÅNtu Tv;è y'Ä teÅ suèW;ÄvÅ hyRèê;Äi{Å"
soètuÅb;RèÛÅ>y;è˝ suÄyÅtoè n;Äv;RÅ 1
928 yÅSteè mÅdoè yuÅJyèí;Å®èrÅ‚Stè yeÄnÅ vOè];Ä…,Å hyRêè hÄ˝…sÅ
sÄ Tv;…mñN{ p[.Uvso mmˇu 2
131

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

929 boÅ/;è suÄ meÅ m`vèNv;Åcèmeôm;' y;' teè vÄ…sÅœoè aÄcRÅitè p[ÄxÅ‚Stm(
îèm;Ä b[˜ñ s/èm;ÄdeÅ juWSv 3 13Öc;ã
930 ivÅê;è" pOÄtÅn; a….è.UÄtÅr'è nÄrÅ" sèjUÄStÅt=uè·rÄN{'Å jjènuÄíÅ r;èjÄseÅ
£ÅTvèe vÄreÅ SqeèmÅNy;èmuÄrIÅmuètoÄg[mo…jñœ' tèrÄs'Å trèæSvÄnÅm( 1
931 neè…mÄ' nÅm≤Ntè cÄ=Ås; meèW'Ä ivp[;ñ a….SvèreÅ
suèdItÄyoÅ vo aè&ôhoåipè kÄ,ReÅ trèæSvÅnè" sÄmOKvñ…." 2
932 sÄmuÅ reè.;ÄsoÅ aSvrè…•ÅN{è˝ soÄmÅSy pIètÄyeÅ
Svñ"pitèyRÄdIÅ vOè/eÅ /OètÄv[Åtoè ÁoÄjÅs;è sÅmUèitÄ….Å" 3 14ÖcIã
933 yoÄ r;j;ñ cWR,Ièn;ô' y;t;è rÄqeÅ….èrÄ…/[Ågu"
ivÄê;Ås;' t®èt;Ä pOtñn;n;'è JyÅeœè' yoÄ vOÅ]èh;Å gOè,eÅ 1
934 îÅN{'è tÄ˝ xuÅM. pu®hNmè•ÄvÅseè yÄSyÅ i√èt;Ä ivÅ/èt‹Ä·rÅ
hÄSteÅnè vÅj[è" p[ÄitÅ /;…y dxRètoÅ mèh;Å' deèvoÄ n sUyRñ" 2 15Öicã
îit pçm" %<@" 5
935 pÄ·rÅ ip[èy;Å idèvÅ" kèivÄvRy;ñ˝…s n¡¢‰oñihRètÅ"
Sv;ènwÄy;RÅit kèivÄ£Åtu" 1
936 sÅ sUènuÅm;RètÅr;è xuÄ…cÅj;RètoÅ j;èteÄ aÅrocyt(
mèh;ÅNmèhIÄ AÅt;èvOÄ/;Å 2
132

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

937 p[Åp[è =Äy;Åyè pÄNyÅseè jÄn;Åyè jÄu∑oÅ aè&ÄhÅ"
vI¡TyñWRè pÄinÅ∑ye 3 16Öirã
938 TvÅ˝ Á;ö3ù˝©Ä dwÅVy;è pÄvÅm;nè jÄinÅm;in ¥uèmġÅm"
aèmOtTv;ÄyÅ `oèWÄyÅn( 1
939 yeÅn;è nÄvÅGvo dè?yÄõ™õÅpo,uRèteô yenè ivÄp[;Ås a;ipèreÅ
deèv;Än;Å˝ suèªeÅ aèmOÄtÅSyè c;Ä®Å,oè yeÅnè ≈Åv;è˝Sy;ÄxÅt 2 17Öp*ã
940 soÄmÅ" pun;ènÅ Ëè…môR,;Vy'è v;År'è ivÄ /;Åvit
aÄg[Åe v;ècÄ" pvñm;nè" kÄinÅ£dt( 1
941 /Iè….ÄmORÅj≤Nt v;è…jÅn'è vÅneè £°Ä@ÅNtèmÄTyÅivm(
aè….Ä i]ÅpOèœ'Å mètÅyè" sÄmÅSvrn( 2
942 aÄsÅ…jR kèlÄx;Å˝ aè….Å mIè!(v;ôNTsi¢ènRÄ v;ÅjèyuÅ"
puèn;noÄ v;c'ñ jènÄyÅ•…s„ydt( 3 18Öf;ã
943 soÄmÅ" pvte jinèt;Ä mÅtIèn;Ä' jÅinèt;Å idèvoÄ jÅinèt;Ä pOÅ…qèVy;Å"
jèint;ĶejRñinèt;Ä sUyRñSy jinèteÄN{ÅSy jinètoÄt iv„,oñ" 1
944 bè[˜;Å deèv;Än;Å' pdèvIÄ" kÅvIèn;ômOiWèivRÄp[;Å,;' mihèWoÅ mOèg;Ä,;Åm(
XyèenÄo gO/[;ñ,;è˝ SvÄ…/ÅitèvRÄn;Ån;è˝ soÄmÅ" pèivÅ]èmÄTyeÅitè reÄ.Ån( 2
133

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

945 p[;ÄvIÅivp√;ècÅ Ëè…m|ô n …sN/uè…gÅRr èStoÅm;èNpÄvÅm;no mnIèW;Å"
aèNtÄ" pXyñNvOèjÅneèm;ÄvÅr;è<y;Ä itÅœit vOWè.oÄ goWuñ j;ÄnÅn( 3 19Öf*ã
îit Wœ" %<@" 6
946 aè…¶'Ä voÅ vOè/ÄNtÅm?vèr;Ä,;'Å puÂètÄmÅm(
aÅCz;è nÅP]eè sÄhÅSvte 1
947 aèy'Ä yq;ñ n a;è.uÅvèÊvÄ∑;Å ÂèpeÅvè tÄ+y;Å
aèSyô £Tv;è yÄxÅSvt" 2
948 aèyÄ' ivê;ñ aè….ô …≈yoèå…¶ÅdeèRvÄeWÅu pTyte
a;ô v;jwè®ÄpÅ no gmt( 3 20Ö@;ã
949 îèmÄ…mÅN{ suèt'Ä ipÅbè JyeÅœèmÄmÅTy|è mÄdÅm(
xuè£ÄSyÅ Tv;¡>yñ=rèN/;Är;Å AètÅSyè s;ÄdÅne 1
950 nÅ ikèÇÅ{èqIÄtÅroè hÅrIè yÄidÅN{è yÄCzÅse
nÅ ikèÇ;ÄnuÅ mèJmÅn;è nÅ ikè" SvÄêÅ a;nxe 2
951 îÄN{;Åy nUènÄmÅcRtoèKq;ÄinÅ c b[vItn
suèt;Ä aÅmTsuè·rÄNdÅvoè JyeÄœ'Å nmSyt;è sÄhÅ" 3 21Örã
952 îÄN{Å juèWÅSvè p[Å vèh;Ä y;Åih xUrè hÄ·rÅh
ipÄb;Å suètÄSyÅ mèitÄnR m/oñík;ènôí;®èmRÄd;Åy 1
134

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

953 îÄN{Å jè#År'è nÅVy'è nÅ pOè,ÅSvè mÄ/oÅidRèvoÅ n
aèSyÅ suètÅSyè Sv;ô3noRÄpÅ Tv;è mÄd;Å" suèv;ÄcoÅ aSqu" 2
954 îÄN{ÅStur;èW;Åæ<mè]oô n jè`;ÄnÅ vOè]'ô yitènRÅ
…bè.eÄdÅ vèl'ô .OguènRÄ sÅs;èheô x]UNèmÅdeè soÄmÅSy 3 22Öõã
îit s¢m" %<@" 7
îit tOtIyp[p;#kÉ p[qmoå/R" 3
îit pçmoå?y;y" 5
aq Wœoå?y;y"
aq tOtIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R"
Ö1-23ã 1 ]y" AWy" 2 kXypo m;rIc" 3á 4á 13 a…st" k;Xypo devlo
v; 5 avTs;r" k;Xyp" 6á 16 jmd…¶.;RgRv" 7 a®,o vwthVy" 8
¨®ci£r;]ey" 9 k⁄®suit" k;<v" 10 .r√;jo b;hRSpTy" 11
.Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 12 s¢WRy" 14á 15á 23 gotmo r;Ùg," 17 Ö1ã
Ë?vRsµ; a;i©rs" 17 Ö2ã ’tyx; a;i©rs" 18 i]t a;¢‰" 19 re.sUnU
k;Xyp* 20 mNyuv;R…sœ" 21 vsu≈ut a;]ey" 22 nOme/ a;i©rs" – 1-6á
11-13á 16-20 pvm;n" som" 7á 21 a…¶" 8 …m];v®,* 9á 14-15á 2223 îN{" 10 î÷{;¶I – 1á 7 jgtI 2-6á 8-11á 13á 16 g;y]I 12 bOhtI
14á 15á 21 p'·ˇ_" 17 k;k⁄." p[g;q" 18á 22 ¨‚„,k™ 19á 23 anu∑ëp( 20
i]∑ëp( –
955 goèivÄTpÅvSv vsuèivÄ≤ıÅr<yèivÄ{eÅtoè/;Ä îÅNdoè .uÄvÅneè„vÄipRÅt"
TvÅ˝ suèvIÄroÅ a…s som ivêèivôˇ' Tv;è nÅrè ¨ÄpÅ …gèreÄm a;ñste 1
956 Tv'Å nOècÄ=;Å a…s som ivèêÅtè" pÄvÅm;n vOW.è t;Ä iv /;ñv…s
135

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÄ nÅ" pvSvè vÄsuÅmè≤ıÄrÅ<yv√èyÄ˝ Sy;Åmè .uÄvÅneWu jIèvÄseÅ 2
957 Èèx;nÅ îèm;Ä .uvñn;inè ÈÄyÅse yuj;ènÄ îÅNdo hè·rÄtÅ" sup¡<yRñ"
t;ÄSteÅ =rNtuè mÄ/uÅm´Oèt'ô pyèStÄvÅ v[èteÄ soÅm itœNtu ’è∑ÄyÅ" 3 1Ö%Iã
958 pÄvÅm;nSy ivêivèTp[Å teè sÄg;RÅ asO=t
sUÄyRÅSyevè nÅ rèXmÄyÅ" 1
959 kÉètuÅ' ’è<v'Å idèvôSp·rè ivÄê;Å Âèp;Ä>yÅWR…s
sèmu{Ä" soÅm ipNvse 2
960 jèD;noÄ v;cñ…m„y…sè pÄvÅm;nè ivÄ/ÅmR…,
£ÄNd' deèvoÄ n sUyRñ" 3 2Öp;ã
961 p[Ä som;ñso a/…NvWuè" pÄvÅm;n;sè îÄNdÅv"
≈Iè,;n;Å aèPsuÄ vOÅÔte 1
962 aè….Ä g;voñ a/…NvWuèr;Åpoè nÅ pè[vÄt;Å yètIÅ"
puèn;n;Ä îN{ñm;xt 2
963 p[Ä pÅvm;n /Nv…sè soÄmeN{;ñyè m;ÄdÅn"
nOÄ….ÅyRètoÄ iv nIñyse 3
964 îÅNdoè yÄdi{ñ…." suètÅ" pèivÄ]'Å p·rèdIÄyÅse
aÅrè…mÄN{ÅSyè /;ĪeÅ 4
136

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

965 TvÄ˝ soÅm nOèm;ÄdÅnè" pÄvÅSv cWR,Iè/OÄitÅ"
sÅ≤òèyoRÄ aÅnuèm;Ä¥Å" 5
966 pÄvÅSv vO]èhÄNtÅm ¨èKqeÄ….Årnuèm;Ä¥Å"
xuÄ…cÅ" p;vèkoÄ a∫ñ⁄t" 6
967 xuÄ…cÅ" p;vèkÄ ¨ÅCyteè soÄmÅ" suètÄ" s m/uñm;n(
deèv;vIÄrÅ`x˝sèh;Å 7 3Öhwã
îit p[qm" %<@" 1
968 p[Å kèivÅdeRèvÄvIÅtèyeÅåVy;è v;ÄreÅ….rVyt
s;è◊;Ä…Nvê;ñ aè….Ä SpO/ñ" 1
969 sÄ ih „m;ñ j·rètOÅ>yè a;ô v;j'è goÄmÅNtè…mÄNvÅit
pÄvÅm;n" shè≤ßÄ,Åm( 2
970 pÅ·rè ivÄê;Åinè ceÄtÅs; mOèJyÅseè pÄvÅse mètIÄ
sÄ nÅ" somè ≈ÄvoÅ ivd" 3
971 a¡>yñWR bOèhÄ¥xoñ mè`ÄvÅŒo /[èuvÅ˝ rè…yÅm(
îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 4
972 TvÄ˝ r;jñev suv[ètoÄ …grñ" soèmÄ;iÅvve≤xq
puèn;noÄ vňe a∫⁄t 5
137

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

973 sÄ viˆñrèPsuÅ duè∑ÄroÅ mOèJyÄm;Ånoè gÄ.ÅSTyo"
soÄmÅíèmUÄWuÅ sIdit 6
974 £°è@ëÅmRè%oÄ n mñ˝hèyuÅ" pèivÄ]Å˝ som gCz…s
dÄ/ÅTStoè]eÅ suèvIÄyRÅm( 7 4Ökoã
975 yÄv'Åyv' noè aÄN/Ås; puè∑'ÄpuÅ∑'è pÄ·rÅ ßv
ivÄê;Å c somè s*Ä.Åg; 1
976 îÅNdoè yÅq;è tÅvè StÅvoè yÄq;Å te j;ètÄmN/ñs"
inÅ bèihRÄiWÅ ip[èyeÄ sÅd" 2
977 ¨ètÄ noÅ goèivÄdÅêèivÄTpvñSv soèm;ÄN/Ås;
mè=ÄUtÅme….èrÄhÅ…." 3
978 yoÅ …jèn;Åitè nÄ jIyñteè hÅ≤Ntè xÄ]uÅmè.IÄTyÅ
sÄ pÅvSv shß…jt( 4 5Öihã
979 y;ÅSteè /;Är;Å m/uèíuÄtoåsOñg[…mNd ËètÄyeÅ
t;Ä….Å" pèivÅ]èm;ÄsÅd" 1
980 soÅ aèWeRÄN{;Åy pIètÄyeÅ itèroÄ v;r;ñ<yèVyÄy;Å
sIÄdÅ•OètÅSyè yoÅinèm;Å 2
138

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

981 TvÄ˝soÅmè pÄ·rÅ ßvè Sv;ÄidÅœoè aÄi©Åro>y"
vè·rvoivÅı»èt'Ä pyñ" 3 6Öihã
îit i√tIy" %<@" 2
982 tÅvè …≈ÄyoÅ v¡„yRñSyev ivè¥uÅtoè¶eÄ…íÅik] ¨èWÄs;Å…mèveÄtÅy"
yÄdoWñ/Irè….ÄsOÅ∑oè vÄn;Åin cè pÄ·rÅ Svèy'Ä …cÅnuèWeÄ a•ñm;èsÄinÅ 1
983 v;ÄtoÅpjUt îiWètoô vx;è˝ aÄnu tOèWuô yd•;è veÄivÅWi√èitÄœÅse
a;Ä teÅ ytNte rèQyoÅ3ùyÅq;è pOÅqèKxÄ/;RÅ˝Sy¶e aèjÄrÅSyè /Ä=Åt" 2
984 meè/;k;r'Å ivèdÄqÅSy p[ès;Ä/Ånmè…¶Ä˝hot;ñr' p·rè.UÄtÅr' mèitÅm(
Tv;Äm.RñSy hèivÄWÅ" sm;ènô…mTv;' mèhoÄ vOÅ,teè n;ÅNy' Tvt( 3 7Övuã
985 puè®Ä,;Å …cèı‰ÄSTyvoñ nUèn'Ä v;Å' v®,
…mÅ]è vÄ˝…sÅ v;˝sumèitÅm( 1
986 t;Ä v;Å˝ sèMyÄgÅ&◊;è,eÄWÅmXy;mè /;ÄmÅ c
vèy'Ä v;'Å …m]; Sy;m 2
987 p;èt'Ä noÅ …m]; p;èyuÄ….Å®ètÄ ];Åyeq;˝ su];è];Å
s;èÁ;Åmè dÄSyUÅ' tènUÄ….Å" 3 8Öyã
988 ¨è·ˇÅœè•oÄjÅs; sèhÅ pIèTv;Ä ≤xp[ñe avepy"
soÄmÅ…mN{ cèmÅU suètÅm( 1
989 aÄnuÅ Tv;è roÄdÅsI ¨è.eÄ Sp/Rñm;nmddet;m(
139

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

îÅN{è yÄ∂ÅSyuèh;Ä.Åv" 2
990 v;ÄcÅmè∑;ÄpÅdImèh'Ä nvñß·ˇ_mOt;èvOÄ/Åm(
îÅN{;èTpÄ·rÅtN¡v'ñ mme 3 9Ö{Iã
991 îÄN{;ŶI yuèv;Å…mèmeÅ3å….Ä Stom;ñ anUWt
ipÄbÅt˝ xM.uv; suètÅm( 1
992 y;Å v;è˝sÄ≤NÅt pu®èSpOÄhoÅ inèyuÄtoÅ d;èxuÄWeè nr;
îÄN{;ŶIè t;Å….èr;Ä gÅtm( 2
993 t;Å….èr;Ä gÅCzt' nèroÅpeèdÄ˝svñn˝suètÅm(
îÄN{;ŶIè soÄmÅpItye 3 10Öh;ã
îit tOtIy" %<@" 3
994 aÄW;RÅ som ¥uèmġÅmoèå…Ä. {o,;ñinè roÄ®Åvt(
sIÅdèNyoÅn*è vÅneè„v;Å 1
995 aèPs;Ä îN{;ñy v;èyÅveè vÄ®Å,;y mè®ÄŒÅ"
soÄm;Å aWRNtuè ivÄ„,Åve 2
996 îÄW'Å toèk;ÄyÅ noè dÄ/ÅdèSmÄ>yÅ˝ som ivèêÄtÅ"
a;Ä pÅvSv shè≤ßÄ,Åm( 3 11Öl;ã
997 soÄmÅ ¨ „v;è,Å" soètOÅ….èrÅ…/è „,uÅ….èrÄvIÅn;m(
140

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

aÄêÅyev hè·rÄt;Å y;itè /;ÄrÅy; mèN{Äy;Å y;itè /;ÄrÅy; 1
998 aènUpeô gom;èNgoÄ….År=;è" soÄmoÅ duèG/;Ä….År=;"
sèmu{'ô n s'èvÄrÅ,;NyGmNmèNdIÄ md;ñy toxte 2 12Öfã
999 yÄTsoÅm …cè]ÅmuK¡Qy'ñ idèVy'Ä p;…qRñv'è vÄsuÅ
tÄ•Å" pun;ènÄ a; .ñr 1
1000 vOÄW;Å pun;ènÄ a;yuñ˝iW StènÅyè•Ä…/Å bèihRÄiWÅ
hÅ·rè" sôNyoinèm;ÄsÅd" 2
1001 yuèvÄ˝ ih Sq" Svñ"ptIè îÄN{Åí somè goÄpÅtI
Èèx;n;Ä ipÅPyt'è …/ÄyÅ" 3 13Öpuã
îit ctuqR" %<@" 4
1002 îÅN{oè mÄd;Åy v;vO/eè xÄvÅse vO]èh;Ä nO….ñ"
tô…mNmèhÅTSv;è…jÅWUèitÄm.eRñ hv;mheè sÄ v;jeñWuè p[Ä noÄåivWt( 1
1003 aÅ…sè ihÄ vIÅrè seôNyoå…sè .UÄ·rÅ pr;dèidÅ"
aÄ…sÅ dè.[ÄSyÅ …c√éè/oÄ yjñm;n;y ≤x=…s suNvèteÄ .U·rñ teè vÄsuÅ 2
1004 yÅduèdIÄrÅt a;èjÄyoÅ /O„,ve /Iyte /nm(
yuÕ(v; mdCyut; hrI k˘ hn" k˘ vs* d/oåSm;˝ îN{ vs* d/"
3 14Ö%uã
141

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1005 Sv;èdoÅ·rèTq;Ä ivÅWUèvÅtoè m?v" ipb≤Nt g*yR"
y; îN{e, sy;vrIvOR„,; md≤Nt xo.q; vSvIrnu Svr;Jym( 1
1006 t;Ä aÅSy pOxn;èyuÅvè" soÄmÅ˝ ≈I,≤Ntè pOÄXnÅy"
ipè[y;Ä îN{ñSy /eènÅvoè vÄj[Å˝ ihNv≤Nèt s;ÄyÅk˘è vÅSvIèrÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 2
1007 t;Ä aÅSyè nÄmÅs;è sÄhÅ" spèyRÅ≤Ntè p[ÄceÅts"
vè[t;ÄNyÅSy s…íre puèÂÄ…,Å pUèvRÄ…cÅˇyeè vÅSvIèrÄnuÅ Svèr;ÄJyÅm( 3 15Övã
îit pçm" %<@" 5
1008 aÄs;ÅVyè˝xuÄmRd;ñy;èPsuÄ d=oñ …g·rèœ;Å"
Xyeènoô n yoinèm;ÄsÅdt( 1
1009 xuè.[ÄmN/oñ deèvÄv;ÅtmèPsuÅ /*èt'Ä nO….ñ" suètÅm(
SvÄdÅ≤Ntè g;Åvè" pÄyoÅ…." 2
1010 a;ÅdIèmÅê'è nÄ het;ñrèmÄxUÅxu.•èmOÄt;Åy
mÅ/oè rÄsÅ˝ s/èm;ÄdeÅ 3 16Öcuã
1011 aè….Å ¥uè>nÄ' bOèhô¥xè îÄWÅSpte dIidèihÄ deÅv devèyuÅm(
ivÄ kox'ñ m?yèm'Ä yuÅv 1
1012 a;Ä vÅCySv sud= c¡Mvoñ" suètoÅ ivèx;'ô viˆènRÅ ivèXpÄitÅ"
vOèi∑Å' idèvÄ" pÅvSv rIèitÅmèpoô …jNvèNgÄivÅ∑yeè …/ÄyÅ" 2 17Ö@;ã
142

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1013 p[;è,;Ä ≤xxuômRèhIÄn;Å˝ ihèNvÅ•OètÅSyè dIÄ…/Åitm(
ivÅê;è pÄ·rÅ ip[èy;Ä .uÅvèdÄ/Å i√èt;Å 1
1014 ¨ÄpÅ i]ètÄSyÅ p;è„yoÅ3ùrÄ.Åˇ_è yÄÌuh;ñ pèdÅm(
yèDÄSyÅ sè¢Ä /;mñ….èrÄ/Å ip[èyÅm( 2
1015 ]IÄ…,Å i]ètÅSyè /;ÄrÅy; pOè∑eÄ„vwrñy{è…yÅm(
…mÄmIÅte aSyè yoÄjÅn;è ivÅ suè£ÄtuÅ" 3 18ÖrIã
1016 pÄvÅSvè v;ÄjÅs;tye pèivÅ]eè /;ÄrÅy; suètÅ"
îÄN{;Åy somè ivÄ„,Åve deèveÅ>yoè mÄ/uÅmˇr" 1
1017 Tv;Ä˝ ·rñh≤Nt /IètÅyoè hÄ·r'Å pèivÄ]eÅ aè&ÄhÅ"
vèTs'Å j;èt'ô n m;ètÅrè" pÄvÅm;nè ivÄ/ÅmR…, 2
1018 Tv'Ä ¥;' cñ mihv[t pO…qèvI'Ä c;itñ j….[We
p[ÄitÅ {;èipÄmÅmuçq;è" pÄvÅm;n mihTvèn;Å 3 19Öt;ã
1019 îÄNduÅv;RèjIÄ pÅvteè goÄNyoÅ`;è îÅN{eè soÅmè" sÅhè îÅNvèNmÄd;Åy
hÅ≤Ntè rÅ=oè b;Ä/Åteè pÄyRr;ñit'è vÄ·rÅvSkèé<vÅNvèOjÄnÅSyè r;Äj;Å 1
1020 aÅ/è /;ÄrÅy;è mÄ?v;Å pOc;ènÅ‚StèroÄ romñ pvteè aÄi{ÅduG/"
îÅNduè·rÄN{ÅSy sè:y'Ä juÅW;è,oÅ deèvoÅ deèvÄSyÅ mTsèroÄ md;ñy 2
1021 aè….Å vè[t;ÄinÅ pvte pun;ènoÅ deèvoÅ deèv;ôNTSvenè rÄseÅn pOèçÅn(
143

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

îÅNduè/RÄm;RÅ<yOtuèq;Ä vs;ñnoè dÅxè ≤=ÄpoÅ aVytè s;Ånoè aÄVyeÅ 3 20ÖpIã
îit Wœ" %<@" 6
1022 a;Ä teÅ a¶ î/Imih ¥uèmÄNt'Å dev;èjÄrÅm(
yuÅıè Sy;Å teè pÄnIÅysI sè…mÅ∂IèdÄyÅitè ¥ÄvIWñ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 1
1023 a;Ä teÅ a¶ Aèc;Å hè…vÅ" xuè£ÄSyÅ JyoitWSpte
suÄíÅN{è dÅSmè ivÄXpÅteè hÄVyÅv;è$(tuÄ>yÅ˝ Ùytè îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 2
1024 aoÄ.e suñíN{ ivXpteè dÄvIRÅ ≈I,IW a;èsÄinÅ
¨ètoÅ nè ¨ÄTpuÅpUy;R ¨èKqeÄWuÅ xvsSptè îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 3 21Ör;ã
1025 îÄN{;Åyè s;ÄmÅ g;ytè ivÄp[;Åy bOhèteÅ bOèhÅt(
b[è˜;’ÄteÅ ivpè…íÄteÅ pnèSyÄveÅ 1
1026 TvÄ…mÅN{;….è.UÄrÅ…sè TvÄ˝ sUyRñmrocy"
ivèêÄkÅm;R ivèêÄdeÅvo mèh;Ä˝ aÅ…s 2
1027 ivè.[;Åj'è JyoÄitÅW;è TvÅ3ùrÄgÅCzo rocèn'Å idèvÅ"
deèv;ÄStÅ îN{ sè:y;ÄyÅ ye…mre 3 22Övã
1028 aÄs;Åivè soÄmÅ îN{ teè xÄivÅœ /O„,èv;Ä gÅih
a;Ä Tv;Å pO,ÆKTv≤N{èyô˝ rjè" sUÅyoRè nÅ rè‚XmÄ….Å" 1
1029 a;Ä itÅœ vO]hènÄ[q'Å yuèˇ_;Å teè b[ĘÅ,;è hÄrIÅ
144

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

aÄv;RcIÅnè˝ suÅ teè mÅnoè g[;Äv;Å ’,otu vè¶uÄn;Å 2
1030 îÅN{è…mÄırIñ vhètoÄåp[Åit/O∑xvsm(
AÄWIÅ,;˝ su∑ëètIÄ®pñ yèD'Å cè m;ÄnuÅW;,;m( 3 23Öp;ã
îit s¢m" %<@" 7
îit tOtIyp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 3
tOtIy" p[p;#kí sm;¢" 3
îit Wœoå?y;y" 6
aq s¢moå?y;y"
aq ctuqRp[p;#kÉ p[qmoå/R" 4
Ö1-24ã 1 ]y" 2á 11 kXypo m;rIc" 3 me/;it…q" k;<v" 4 ihr<yStUp
a;i©rs" 5 avTs;r" k;Xyp" 6 jmd…¶.;RgRv" 7á 21 k⁄Ts a;i©rs" 8
v…sœo mw];v®…," 9 i]xok" k;<v" 10 Xy;v;ê a;]ey" 12 s¢WRy" 13
amhIyur;'…grs" 14 xun"xep a;jIgitR" 15 m/uCzNd; vwê;…m]" 16 Ö1á 3á
2-pUv;R/"ã m;N/;t; y*vn;ê" 16 Ö2 ¨ˇr;/R"ã go/; AiWk; 17 a…st"
k;Xypo devlo v; 18 Ö1ã A,'cyo r;jiWR" 18 Ö2ã x·ˇ_v;R…sœ" 19
pvRtn;rd* k;<v* 20 mnu" s;'vr," 22 bN/u" subN/u" ≈utbN/uivRp[bN/uí £me,
gop;yn; l*p;yn; v; 23 .uvn a;¢‰" s;/no v; .*vn" – 1-6á 11-13á
17-21 pvm;n" som" 7á 22 a…¶" 8 a;idTy" 9á 14-16 îN{" 10 îN{;¶I
23 ivêe dev;" 24 – 1á 7 jgtI 2-6á 8-11á 13-15á 17 g;y]I 12
p[g;q" 16 mh;p'·ˇ_" 18 Ö1ã yvm?y; g;y]I 18 Ö2ã stobOhtI 19 ¨‚„,k™
20 anu∑ëp( 21 i]∑ëp( 22 i√pd; ivr;$( 23 i√pd; i]∑ëp( 24 –
1031 JyoÄitÅyRèDÄSyÅ pvteè mÄ/uÅ ip[èy'Å ipèt;Å deèv;Än;'Å jinèt;Å ivè.UÄvÅsu"
dÄ/;Åitè rÄàÅ˝ Svè/ÄyoÅrpI¡Cy'ñ mèidÄNtÅmo mTsèrÄ îÅ≤N{èyoÄ rsñ" 1
145

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1032 aè….Ä£NdÅNkèlÄx'Å v;¡JyñWRitè pÄitÅidRèvÅ" xètÄ/;Åro ivc=è,Å"
hÄ·rÅ…mRè]ÅSyè sÄdÅneWu sIdit mmORj;ènoÄåivÅ….è" …sÄN/uÅ….èvORÄW;Å 2
1033 aÅg[èe …sÄN/UÅn;'è pÄvÅm;no aWRèSyÄg[Åe v;ècoÄ aÅ…g[èyoÄ goWuñ gCz…s
aÅg[eè v;ÄjÅSy .jse mèhÄınñ˝ Sv;yuè/Å" soètOÄ….Å" som sUyse 3 1Öluã
1034 aÄsOÅ=tè p[Å v;è…jÄnoÅ gèVy;Ä som;ñso aêèy;Å
xuè£;ÄsoÅ vIrèy;Äxvñ" 1
1035 xèuM.Äm;Ån; At;èyuÄ….ÅmORèJyÄm;Ån;è gÄ.ÅSTyo"
pÄvÅNteè v;ÄreÅ aèVyÄyeÅ 2
1036 teÄ ivê;ñ d;èxuÅWeè vÅsuè soÄm;Å idèVy;Åinè p;Ä…qRÅv;
pÄvÅNt;èm;ÄNt·rñ+y; 3 2ÖvIã
1037 pÄvÅSv devèvIÄritñ pèivÄ]Å˝somè rÄ˝Á;Å
îÄN{Å…mNdoè vOÄW; ivñx 1
1038 a;Ä vÅCySvè mÅihè PsÅroè vÄOWeÅNdo ¥uèªÄvÅˇm"
a;Ä yoin'ñ /,Rè…sÄ" sÅd" 2
1039 aÄ/uÅ=t ip[èy'ô m/uè /;Är;Å suètÄSyÅ vèe/ÄsÅ"
aèpoÄ vÅ…s∑ suè£ÄtuÅ" 3
146

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1040 mèh;ÄNt'Å Tv; mèhIÄrNv;poñ aWR≤Ntè …sÄN/Åv"
yÄÌo….ñv;Rs…yè„yÄseÅ 4
1041 sèmu{oÅ aèPsuÄ m;ÅmOje iv∑èM.oÅ /è®Ä,oÅ idèvÅ"
soÄmÅ" pèivÄ]eÅ aSmèyÅu" 5
1042 aÄ…cÅ£dè√éÅW;è hÄ·rÅmRèh;Å‚Nmè]oÄ n dñxRètÅ"
sÄ˝sUyeñR, id¥ute 6
1043 …gÄrÅSt îNdè aoÄjÅs; mmOèRJyÄNteÅ apèSyuÄvÅ"
y;Å….èmRÄd;Åyè xuÄM.Åse 7
1044 t'Å Tv;è mÄd;Åyè `OÄ„vÅy ¨ lok’èàuÄmIÅmhe
tÅvè p[ÄxÅStye mèheÅ 8
1045 goèW;Ä îÅNdo nOèW;Ä aÅSyêès;Ä v;Åjès;Å ¨ètÅ
a;èTm;Å yèDÄSyÅ pUèVyRÅ" 9
1046 aèSmÄ>yÅ…mNdiv≤N{èy'Ä m/ño" pvSvè /;ÄrÅy;
pèjRÄNyoÅ vOi∑èm;Ä˝îÅv 10 3Ökìã
îit p[qm" %<@" 1
1047 sÄn;Å c somè jeÄiWÅ cè pÄvÅm;nè mÅihè ≈ÄvÅ"
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 1
147

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1048 sÅn;è JyoÅitè" sÅn;è SvÅ3ùivRÄê;Å c somè s*Ä.Åg;
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 2
1049 sÅn;è dÄ=Åmuètô £tuèmÄpÅ somè mOÄ/oÅ jih
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 3
1050 pÄvIÅt;r" punIètÅnè soÅmè…mÄN{;Åyè p;ÄtÅve
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 4
1051 TvÄ˝sUyeRñ nè a;Ä .Åjè tÅvè £ÅTv;è tÅvoèitÄ….Å"
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 5
1052 tÅvè £ÅTv;è tÅvoèitÅ….èJyoRÄKpÅXyemè sUÄyRÅm(
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 6
1053 aÿ>yñWR Sv;yu/è soÄmÅ i√èbÄhRÅs˝ rè…yÅm(
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 7
1054 aè>yÅ3W;ÄRnÅpCyutoè v;Ä…jÅNTsèmÄTsuÅ s;èsÅih"
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 8
1055 Tv;'Å yèDwÄrÅvIvO/èNpÄvÅm;nè ivÄ/ÅmR…,
aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 9
1056 rè…y'Ä nÅ…íè]Åmè…êÅnè…mÄNdoÅ ivèê;Åyuèm;Ä .År
148

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

aÄq;Å noè vÄSyÅsSké…/ 10 4Öc;ã
1057 tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvitè /;Är;Å suètÄSy;N/ñs"
tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvit 1
1058 ¨èß;Ä veÅdè vÄsUÅn;'è mÄt‹ÅSy deèVyÄvÅs"
tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvit 2
1059 ?vèßÄyoÅ" pu®èWÅNTyoèr;Å sèhÄß;Å…, dµhe
tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvit 3
1060 a;Ä yyoñ‚S]è˝xÅt'è tÄn;Å sèhÄß;Å…, cè dĵÅhe
tÅrèTsÅ mèNdIÄ /;Åvit 4 5Öh;ã
1061 EèteÄ som;ñ asO=t gO,;èn;Ä" xvñse mèheÅ
mèidÄNtÅmSyè /;ÄrÅy; 1
1062 aè….Ä gVy;ñin vIètÄyeÅ nOèM,;Ä puÅn;ènoÄ aÅWR…s
sènÄ√;Åjè" pÄ·rÅ ßv 2
1063 ¨ètÅ noè goÄmÅtIè·rÅWoè ivÄê;Å aWR p·rè∑ëÄ.Å"
gOè,;noÅ jèmÄdÅ…¶n; 3 6Öivã
1064 îèmô˝ StomèmÄhÅRte j;ètÄvÅedseè rÄqÅ…mvè s'Ä mÅhem; mnIèWÄy;Å
.è{;ô ih nè" p[ÄmÅitrSy sè˝sÄ¥¶eñ sè:yeÄ m; ·ñrW;m; vèy'Ä tvñ 1
149

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1065 .Är;Åmeè?m'Å ’è,Äv;Åm; hèvIÄ˝iWÅ te …cètÄyÅNtè" pÄvRÅ,;pvR,; vèyÅm(
jIèv;ÄtÅve p[tèr;Ä˝ s;Å/y;è …/Äyoå¶eñ sè:yeÄ m ·rñW;m; vèy'Ä tvñ 2
1066 xèkÉÄmÅ Tv; sè…mÄ/Å˝s;è/Åy;è …/ÅyèSTveÅ deèv;Å hèivÄrÅdèNTy;ÄÛÅtm(
TvÄm;ÅidèTy;Ä˝a; vñhè t;NÁUÅ3ùXmÄSy¶eñ sè:yeÄ m; ·rñW;m; vèy'Ä tvñ 3 7Öz*ã
îit i√tIy" %<@" 2
1067 p[ÄitÅ v;è˝sUÅrè ¨ÄidÅte …mè]'Ä gOÅ,IWeè vÄ®Å,m(
aèyRmÄ,Å˝ ·rèx;ÄdÅsm( 1
1068 r;èy;Ä ihÅr<yèy;Å mèitÅ·rèyÄmÅvOèk;Åyè xÄvÅse
îèy'Ä ivp[;ñ meè/Äs;Åtye 2
1069 teÄ Sy;Åm dev v®,è teÄ …mÅ] sUè·rÄ….Å" sèhÅ
îÅW ¡˝ Svñí /Imih 3 8Öh;ã
1070 ….è‚N/ô ivê;è aÅpè i√ÅWè" pÅ·rè b;Ä/oÅ jèhIÄ mO/ñ"
vÄsuÅ Sp;èh|Ä td; .ñr 1
1071 yÄSyÅ teè ivÄêÅm;nuèWÄG.UreñdRèˇSÅy èveÄdÅit
vÄsuÅ Sp;èh|Ä td;.ñr 2
1072 yÅ√«è@;ÄivÅN{è yÅÆTSqèreÄ yTpx;ñRnèe pÄr;Å.Otm(
vÄsuÅ Sp;Åh|Ä td; .ñr 3 9ÖcUã
150

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1073 yèDÅSyè ihô Sq Aè‚TvÅj;è sÅòIè v;ÄjeÅWuè kÄmRÅsu
îÄN{;ŶIè tÄSyÅ bo/tm( 1
1074 toèx;Äs;Å rqèy;Äv;Ån; vO]èhÄ,;pñr;…jt;
îÄN{;ŶIè tÄSyÅ bo/tm( 2
1075 îèd'Ä v;'Å midèr'Ä m?v/uñ=è•Äi{Å….ènRÄrÅ"
îÄN{;ŶIè tÄSyÅ bo/tm( 3 10Ö$;ã
îit tOtIy" %<@" 3
1076 îÄN{;ÅyeNdo mè®ÄTvÅteè pÄvÅSvè mÄ/uÅmˇm"
aèkúÅSyè yoÄinÅm;èsÄdÅm( 1
1077 t'Å Tv;è ivÄp[;Å vcoèivÅdè" pÄ·rÅ„ké<v≤Nt /,Rè…sÅm(
s'Ä Tv;Å mOjNTy;èyÄvÅ" 2
1078 rÄs'Å te …mè]oÄ aÅyRèm;Ä ipbñNtuè vÄ®Å," kve
pÄvÅm;nSy mè®ÄtÅ" 3 11Ölã
1079 mOèJyÄm;Ån" suhSTy smuè{eÄ v;cñ…mNv…s
rè…yÅ' ipèxÄ©÷Å bÛèl'Ä puÅ®èSpOÅh'è pÄvÅm;n;¡>yñWR…s 1
1080 puèn;noô v;reè pÄvÅmno aèVyÅyeè vOÄWoÅ a…c£dè√ÄneÅ
deèv;Än;Å˝ som pvm;n in„kèétÄ' go….ñrÔ;ènoÄ aÅWR…s 2 12Öitã
151

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1081 EètÅmuè Ty'ô dxè ≤=ÄpoÅ mOèjÅ≤Ntè …sÄN/uÅm;trm(
sÄm;ÅidèTyeÄ….År:yt 1
1082 sÄ…mN{eñ,oètÅ v;èyuÄn;Å suètÄ EÅit pèivÅ]è a;Å
sÄ˝ sUyRñSy rè‚XmÄ….Å" 2
1083 sÅ noè .Äg;Åy v;èyÄveÅ pUè„,eÄ pÅvSvè mÄ/uÅm;n(
c;ĮŅmRè]eÄ v®ñ,e c 3 13Öi$ã
îit ctuqR" %<@" 4
1084 reèvÄtIÅnR" s/èm;Ådè îÄN{eÅ sNtu tuèivÄv;Åj;"
=uèmÅNtoè y;Å….èmRÄdeÅm 1
1085 a;Å `è Tv;Åv;è' TmÄn;Å yuèˇ_Å" StoètOÄ>yoÅ /O„,vIy;ènÅ"
Aè,oôr='è nÅ c¡£yoñ" 2
1086 a;Ä y∂uvñ" xt£tèv;Ä k;m'ñ j·rtøè,;Åm(
Aè,oôr='è nÄ xcIñ…." 3 14Ö#Iã
1087 suèÂp’àÅumèUtÄyeÅ suèduÄ`;Å…mv goèduÄheÅ
juèÙmÅ…sè ¥ÄivÅ¥iv 1
1088 ¨ÄpÅ nè" sÅvèn;Ä gÅihè soÄmÅSy somp;" ipb
goèd;ô î{eèvÅtoè mÄdÅ" 2
152

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1089 aÄq;Å teè aÄNtÅm;n;' ivè¥;ÄmÅ sumtIèn;Åm(
m;Å noè aÄitÅ :yè a;Ä gÅih 3 15Ök*ã
1090 ¨è.eÄ yidñN{è roÄdÅsI a;pèp[;ÅqoèW;Ä îÅv
mèh;ÄNt'Å Tv; mèhIÄn;Å˝ sèm[;Äj'Å cWR,Ièn;Åm(
deèvIÄ jinñ}yjIjn∫è{;Ä jinñ}yjIjnt( 1
1091 dIè`RÄ˝ ÁÅïèx'Ä yÅq;è xÅ·ˇ_è' …bÄ.ÅiWR mNtum"
pUÄveRÅ, m`vNpèd;Å vèy;ÅmèjoÄ yq;ñ ym"
deèvIÄ jinñ}yjIjn∫è{;Ä jinñ}yjIjnt( 2
1092 aÄvÅ Sm du˙≥,;yètoÄ mˇ‹ñSy tnuih iSqèrÅm(
aè/Spd'Ä tmIñ' ’…/è yoÅ aSm;Ä˝ aÅ….èd;ÄsÅit
deèvIÄ jinñ}yjIjn∫è{;Ä jinñ}yjIjnt( 3 16Öy*ã
îit pçm" %<@" 5
1093 pÄ·rÅ Sv;ènoÄ …gÅ·rèœ;Å" pèivÅ]eè soÄmoÅ a=rt(
mÄdeÅWu svRè/;Ä aÅ…s 1
1094 Tv'ô ivp[èSTv'Å kèivômR/uè p[Å j;ètÄmN/ñs"
mÄdeÅWu svRè/;Ä aÅ…s 2
1095 TveÄ ivêeñ sèjoÄWÅso deèv;ÄsÅ" pIèitÄm;Åxt
mÄdeÅWu svRè/;Ä aÅ…s 3 17Ö%;ã
153

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1096 sÄ suÅNveè yoÄ vsUñn;'è yoÅ r;èy;Äm;Åneèt;Ä y î@;ñn;m(
soÅmoè yÄ" suÅ≤=tIèn;Åm( 1
1097 yÄSyÅ tè îÅN{è" ipÅb;è¥ÄSyÅ mè®Åtoè yÄSyÅ v;yRèmÅ,;è .ÄgÅ"
a;Ä yenñ …mè];Äv®ñ,;è kÄr;Åmhè EÅN{èmÄvÅse mèheÅ 2 18ÖlIã
1098 t'Ä vÅ" s%;yoè mÄd;Åy pun;ènÅmè….Ä g;Åyt
≤xÅx'uè nÅ hèVywÄ" SvÅdyNt gUèitRÄ….Å" 1
1099 s'Å vèTsÄ îÅv m;ètOÅ….è·rÄNduÅihRNv;ènoÄ aÅJyte
deèv;vIÄmRdoñ mèitÅ….è" pÄ·rÅ„két" 2
1100 aèy'Ä d=;ñyè s;Ä/ÅnoèåyÄ˝ x/;Rñy vIètÄyeÅ
aèy'Å deèveÅ>yoè mÄ/uÅmˇr" suètÅ" 3 19Öiyã
1101 soÄm;Å" pvNtè îÄNdÅvoèåSmÄ>y'Å g;tuèivġÅm;"
…mè];Å" suv;èn;Ä aÅreèpÄsÅ" Sv;¡?yñ" SvèivRÄdÅ" 1
1102 teÅ pUèt;ÄsoÅ ivpè…íÅtè" soÄm;Åsoè dÄ?y;Å≤xr"
sUÄr;Åsoè nÄ dÅxRèt;ÄsoÅ …jgèàÄvoÅ /[uèv;Å `èOtÅe 2
1103 suè„v;,;Åsoè VyÄi{Å….è…íÄt;Ån;è goÄr…/ñ Tvè…cÅ
îÄWÅmèSmÄ>yÅmè….Åtè" sÄmÅSvrNvsuèivÄdÅ" 3 20Öv;ã
154

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1104 aèy;Å pèv;Ä pÅvSvwèn;Ä vsUñin m;˝íèTvÄ îÅNdoè sÄrÅ…sè p[Ä /ÅNv
b[èflÅ…íè¥ÅSyè v;Åtoè nÅ jUèit'Ä pÅu®èmeÄ/;Å…íèˇÄkÅveè nÄr'Å /;t( 1
1105 ¨ètÄ nÅ Eèn;Ä pÅvèy;Ä pÅvèSv;Ä…/Å ≈uèteÅ ≈èv;ÄYyÅSy tIèqeÅR
Wèi∑Å˝ sèhÄß;Å nwguètoÄ vsUñin vOè='ô n pèKvÄ' /UÅnvè{Ä,;Åy 2
1106 mÅhIèmeÄ aÅSyè vOÅWè n;ÄmÅ xUèWeÄ m;˝íñTve v;è pOÄxÅne v;è vÄ/Å]e
aÄSv;Åpy…•èguÄtÅ" òeèhÅyè∞;Åp;è…mÅ];è˝ aÅp;è…cÄtoÅ aceètÅ" 3 21Öikã
îit Wœ" %<@" 6
1107 aŶeè Tv'Å noè aÄNtÅm ¨ètÅ ];èt;Å ≤xèvoÄ .uÅvo v¡Qyñ" 1
1108 vÄsuÅrè…¶ÄvRsuñ≈v;è aÄCz;Å n≤= ¥uèmġÅmo rè…y'Ä d;Å" 2
1109 t'Ä Tv;Å xo…cœ dIidv" suèª;ÄyÅ nUènÄmIÅmheè sÄ≤%Å>y" 3 22Öv;ã
1110 îèm;ô nu k˘è .uÄvÅn; sIW/eèmeÄN{Åíè ivÄêeÅ c deèv;Å" 1
1111 yèD'Ä cÅ nSt¡Nv'ñ c p[èj;'Ä c;ÅidèTywÄ·rN{ñ" sèhÄ sIÅW/;tu 2
1112 a;èidTywô·rN{è" sÄgÅ,o mè®Ä≤∫ÅrèSmÄ>y'Å .eWèj;Ä kÅrt( 3 23Öc;ã
1113 p[Ä v îN{;y vO]hNtm;y ivp[;y g;q' g;yt y' jujoWte 1
1114 acRñNTyk| m®t" Svk;≥ a; Sto.it ≈uto yuv; s îN{" 2
155

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨p p[=e m/umit ≤=yNt" pu„yem r…y' /Imhe t îN{ 3 24Öyã
îit s¢m" %<@" 7
îit ctuqRp[p;#kSy p[qmoå/R" 7 îit s¢moå?y;y" 7
aq;∑moå?y;y"
aq ctuqRp[p;#kSy i√tIyoå/R" 4
Ö1-14ã 1 Ö1-3ã vOWg,o v;…sœ" 1 Ö4-12ãá 2 Ö1-9ã a…st" k;Xypo
devlo v; 2 Ö10-12ãá 11 .Oguv;R®…,jRmd…¶.;RgRvo v; 3á 6 .r√;jo
b;hRSpTy" 4 yjt a;]ey" 5 m/uCzNd; vwê;…m]" 7 …skt; inv;vrI 8
pu®hNm; a;'…grs" 9 pvRtn;rd* k;<v* ≤x%i<@Ny;vPsrs* k;Xyp* v; 10
a¶ye …/„<yo Eeêr;" 12 vTs" k;<v" 13 nOme/ a;'…grs" 14 ai].*Rm" –
1-2á 7á 9-11 pvm;n" som" 3á 12 a…¶" 4 …m];v®,* 5á 8á 13-14 îN{"
6 îN{;¶I – Ö1-3ãá 3 i]∑ëp( 1 Ö4-12ãá 2á 4-6á 11-12 g;y]I 7 jgtI
8 p[g;q" 9 ¨‚„,k™ 10 i√pd; ivr;$(
13 Ö1-2ã kk⁄p( 13 Ö3ã pur ¨‚„,k™ 14 anu∑ëp( –
1116 p[Ä k;VyñmuèxÄneÅv b[uv;è,oÅ deèvoÅ deèv;Ån;'è jÄinÅm; ivv·ˇ_
mÄihÅv[tè" xuÄ…cÅbN/u" p;vèkÅ" pèd;Ä vÅr;èhoÅ a¡>yeñitè reÄ.Ån( 1
1117 p[Å hè˝s;ÄsÅStèOpÄl;Å vè¶uômCz;èm;ôdSt'è vOÄWÅg,; ay;su"
a;è©oiWÅ,'è pÄvÅm;nè˝ sÄ%;Åyo duèmRÄW|Å v;è,'Ä p[ vñd≤Nt s;èkÅm( 2
1118 sÄ yoÅjt ¨®g;èyÄSyÅ jUèit'Å vOq;è £°Ä@èNt' …mmteè nÄ g;vñ"
pèrI,s'Ä ’Å,ute itèGmÄÍÅ©oè idÅv;è hÅ·rèdRÄÎÅxeè nġ_ÅmOèj[Å" 3
156

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1119 p[Å Sv;èn;Åsoè rÄq;Å îèv;ÄvRÅNtoè nÄ ≈ÅvèSyÄvÅ"
soÄm;Åso r;èyeÄ aÅ£mu" 4
1120 ihèNv;n;Åsoè rÄq;Å îv d/…NvèreÄ g.ñSTyo"
.Är;Ås" k;è·rÄ,;Å…mv 5
1121 r;Äj;Ånoè nÄ p[xñ‚St….è" soÄm;Åsoè goÄ….ÅrÔte
yèDoô n sè¢Å /;ètOÄ….Å" 6
1122 pÄ·rÅ Sv;èn;Åsè îÄNdÅvoè mÄd;Åy bèhRÄ,;Å …gèr;Å
mÄ/oÅ aWR≤Nèt /;ÄrÅy; 7
1123 a;èp;n;ÄsoÅ ivèvÄSvÅtoè …jÄNvÅNt ¨èWÅsoè .ÄgÅm(
sUÅr;è aÅ<v'è ivÄ tÅNvte 8
1124 aÅpè √;Är;Å mtIèn;'Å p[èà;Ä AÅ<v≤Nt k;èrÄvÅ"
vOÅ„,oè hÄrÅs a;èyÄvÅ" 9
1125 sèmIcIn;ÄsÅ a;xtè hoÄt;År" sè¢Äj;Åny"
pèdÄmekñSyè ipÄp[Åt" 10
1126 n;Å.;è n;Ä….'Å nè a;Ä dÅdeè cÄ=uÅW;è sUÄyR|Å ÎèxeÅ
kèvÄerpñTyèm;Ä duÅhe 11
1127 aè….Å ip[èy'Å idèvÅSpèdÄmÅ?vèyuRÅ….èguRÄh;Å ihètÅm(
157

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

sUÄrÅ" pXyitè cÄ=Ås; 12 1ÖZ*ã
îit p[qm" %<@" 1
1128 aÄsOÅg[è…mÄNdÅv" pèq;Ä /mRñ•OètÄSyÅ suè…≈ÄyÅ"
ivèd;n;Ä aÅSyè yoÄjÅn; 1
1129 p[ô /;r;è mÄ/oÅ a…gè[yoÅ mèhIÅrèpoÄ iv g;ñhte
hèivÅhRè…vÅ"Wuè vÄN¥Å" 2
1130 p[Å yuèj;Å v;ècoÄ aÅ…g[èyoÄ vOWoñ a…c£dè√ÄneÅ
sŵ;è….Å sèTyoÄ aÅ?vèrÅ" 3
1131 pÅ·rè yÄTk;Vy;ñ kèivÅnORèM,;Ä puÅn;ènoÄ aWRñit
Svñv;RèjIÄ …sÅW;sit 4
1132 pÄvÅm;no aè….ô SpO/oè ivÅxoè r;ÄjeÅv sIdit
yÄdIÅmOè<vÄ≤NtÅ veè/ÄsÅ" 5
1133 aÅVy;è v;Åreè pÄ·rÅ ip[èyoô h·rèvRÄneÅWu sIdit
reè.oÄ vÅnu„yte mètIÅ 6
1134 sÅ v;èyuÄ…mN{ñmè…êÄn;Å s;èk˘Ä mdeñn gCzit
rÅ,;è yoÄ aÅSyè /ÄmRÅ,; 7
1135 a;Å …mè]eÄ v®ñ,eè .Ågeè mÄ/oÅ" pvNt ËèmRÄyÅ"
158

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

ivèd;n;Ä aÅSyè xÄKmÅ…." 8
1136 aèSmÄ>yÅ˝ rodsI rè…yô' m?voè v;ÄjÅSy s;ètÄyeÅ
≈Åvoè vÄsUÅinè sÄ≤ÔÅtm( 9
1137 a;Å tèe dÄ='Å myoè.uÅv'è vÄiˆÅmè¥;Ä vOÅ,Imhe
p;ÅNtèm;Ä puÅ®èSpOÄhÅm( 10
1138 a;Å mèN{Äm; vreñ<yèm;ô ivp[èm;Ä mÅnIèiWÄ,Åm(
p;ÅNtèm;Ä puÅ®èSpOÄhÅm( 11
1139 a;Å rè…yÄm; suñceètuÅnèm;Ä suÅ£to tènUÅ„v;
p;ÅNtèm;Ä puÅ®èSpOÄhÅm( 12 2Ö,ã
îit i√tIy" %<@" 2
1140 mUè/;RÄn'Å idèvoÄ aÅrèit'Ä pOÅ…qèVy;Ä vwÅê;nèrÅmOètñ a; j;ètÅmè…¶Åm(
kè…vÅ˝ sèm[;ÅjèmÄitÅ…q'è jÄn;Ån;m;èsÅ•è" p;Ä]'Å jnyNt deèv;Å" 1
1141 Tv;'Ä ivêeñ amOt'è j;ÄyÅm;nè˝ ≤xÅx'uè nÅ deèv;Å aè….Ä s' nñvNte
tÅvè £ÄtuÅ….rmOtèTvÄm;ÅyèNvwÄê;Ånrè yÅ≤Tpè]oÄrdIñde" 2
1142 n;Ä….'Å yèD;Ån;è˝ sÄdÅn˝ ryIè,;'Å mèh;Äm;Åh;èvÅmè….Ä s' nñvNt
vwèê;nrÅ˝ r¡Qyñm?vèr;Ä,;'Å yèDÄSyÅ kÉètu'Ä jÅnyNt deèv;Å" 3 3Ök⁄ã
1143 p[Ä voÅ …mè];ÄyÅ g;ytè vÄ®Å,;y ivèp;Å …gèr;Å
159

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

mÄihÅ=];vOèt'Å bOèhÅt( 1
1144 sèm[;Åj;è y;Å `OètÄyoÅnI …mè]Åíoè.;Ä v®ñ,í
deèv;Å deèveÄWuÅ p[xèSt;Å 2
1145 t;Ä nÅ" xˇ_'è p;Ä…qRÅvSy mèhoÄ r;èyoÅ idèVyÄSyÅ
mÄihÅ v;' =è]'Å deèveÄWuÅ 3 4Örã
1146 îÄN{; y;ñih …c].;no suèt;Å îèmeÅ Tv;èyÄvÅ"
aÄ<vIÅ….èStÄn;Å pUèt;ÄsÅ" 1
1147 îÄN{; y;ñih …/èyeÅiWètoÄ ivp[ñjUt" suèt;ÄvÅt"
¨Åpè b[Ę;Å…, v;è`ÄtÅ" 2
1148 îÄN{; y;ñihè tUÄtuÅj;nè ¨Åpè b[Ę;Å…, h·rv"
suèteÄ dÅ…/„v nèíÄnÅ" 3 5ÖhIã
1149 tÄmIÅ…@„vè yoÅ aè…cRÅW;è vÅn;è ivÄê;Å p·rè„vÄjÅt(
’è„,;Å ’è,oÄitÅ …jè◊Äy;Å 1
1150 yÅ îèıÅ a;èivÄv;Åsit suèªÄ…mN{ñSyè mÄTyRÅ"
¥uèª;ÄyÅ suètÄr;Å aèpÅ" 2
1151 t;Å noè v;ÄjÅvtIè·rÄWÅ a;èxUÄ≤NpÅpOtèmÄvRÅt"
EÄN{Åmè…¶'Å cè voÄ!Åve 3 6Öyã
160

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îit tOtIy" %<@" 3
1152 p[oÄ aÅy;sIèidÅNduè·rÄN{ÅSy in„kèétô˝ s%;è sÅ:yuènRÄ p[ …mñn;it sèi©ÄrÅm(
mÄyRÅ îv yuvèitÅ….è" sÄmÅWRitè soÄmÅ" kèlÄxeÅ xètÄy;Åmn; pèq;Å 1
1153 p[Å voè …/ÄyoÅ mN{èyuÄvoÅ ivpèNyÄuvÅ" pnèSyuÄvÅ" s'èvÄrÅ,e„v£mu"
hÅ·r'è £°Ä@ÅNtm¡>yñnUWtè StuÅ.oèå….Å /eènÅvè" pÅyèseÄdÅ≤x≈yu" 2
1154 a;Ä nÅ" som s'èyÄt'Å ipèPyÅuWIè…mÅWè…mÅNdoè pÄvÅSvè pÄvÅm;n Ëè…mRÄ,;Å
y;Å noè doÄhÅteè i]ôrhè•ÄsÅíuWI =uèmÄ√;jñvèNmÄ/uÅmTsuèvIÄyRÅm( 3 7Öi#ã
1155 nÅ ikè∑'Ä kmRñ,; nxè¥Åíèk;ÄrÅ sèd;ÄvOÅ/m(
îÅN{'è nÅ yèDwÅivRèêÄgUÅt‹èmOÄ>vÅsèmÄ/OÅ∑' /Oè„,uÄmojñs; 1
1156 aÄW;Å!muèg['Ä pOtñn;su s;sèih'Ä y‚SmñNmèhIĮŮèj[ÄyÅ"
s'Å /eènÅvoè j;ÄyÅm;ne anonvuè¥;RÅvè" =;ÄmIÅrnonvu" 2 8ÖhIã
îit ctuqR" %<@" 4
1157 sÄ%;Åyè a;Ä in WIñdt pun;èn;Åyè p[Äg;Åyt
≤xÅx'uè nÅ" yèDwÄ" p·rñ .UWt …≈èyeÅ 1
1158 sÄmIÅ vèTs'ô n m;ètOÄ….Å" sOÅjÄt;Å gyès;Ä/Ånm(
deèv;Vyÿ'3ùmÄdÅmè….Ä i√xñvsm( 2
1159 puèn;Ät;Å d=ès;Ä/Ån'è yÅq;è xÄ/;RÅy vIètÄyeÅ
161

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÄq;Å …mè];Åyè vÄ®Å,;yè xÄNtÅmm( 3 9Öipã
1160 p[Å v;¡Jyñ=;" sèhÄßÅ/;r‚StèrÅ" pèivÅ]'è ivô v;rèmÄVyÅm( 1
1161 sÅ v;¡Jyñ=;" sèhÄßÅret; aè≤∫ÄmOÅRj;ènoÄ go….ñ" ≈I,;ènÅ" 2
1162 p[Ä soÅm y;èhIÄN{ÅSy k⁄è=;Ä nO….ñyeRm;ènoÄ ai{ñ…." suètÅ" 3 10Öpuã
1163 yeÄ som;ñs" pr;èvÅitè yeÄ aÅv;RèvÄitÅ su…NvèreÅ
yeÅ v;èdÄ" xÅyRè,;ÄvÅit 1
1164 yÄ a;ÅjIRèkÉÅWuè ’ÄTvÅsuè yeÄ m?yeñ p¡STy;ñn;m(
yeÅ v;è jÄneÅWu pèçÄsuÅ 2
1165 teÄ noÅ vOèi∑Å' idèvôSp·rè pÄvÅNt;èm;Å suèvIÄyRÅm(
Sv;èn;Å deèv;Åsè îÄNdÅv" 3 11Öicã
îit pçm" %<@" 5
1166 a;Ä teÅ vèTsoÄ mnoñ ymTprèm;Ä≤∞ÅTsè/ÄSq;Åt(
aŶeè Tv;'Ä k;Åmye …gèr;Å 1
1167 puè®];ô ih sèÎõ™ôõ…sè idÅxoè ivÅê;è aÄnuÅ p[è.uÅ"
sèmÄTsuÅ Tv; hv;mhe 2
1168 sèmÅTSvè…¶Ämvñse v;jèyÄNtoÅ hv;mhe
162

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

v;ÄjeèWu …cè]År;è/sm( 3 12Ö#;ã
1169 Tv'Ä nÅ îèN{;Ä .Årè aoÄjoÅ nOèM,Ä˝ xÅt£to ivcWR,e
a;Å vIèr'Ä pOÅtn;èsÄhÅm( 1
1170 TvÄ˝ ih nñ" ipèt;Ä vÅsoè Tv'Å m;èt;Ä xÅt£to bè.UÄivÅq
aÄq;Å te suèªÄmIÅmhe 2
1171 Tv;Ä˝ xuÅ‚„mNpu®Ùt v;jèyÅNtèmuÄpÅ b[uve shSkét
sÄ noÅ r;Sv suèvIÄyRÅm( 3 13Ölã
1172 yÄidÅN{ …c] m îèhô n;‚Sèt Tv;Äd;Åtmi{v"
r;Å/èStÄ•oÅ ivd√s ¨.y;hèSTy;Ä .År 1
1173 yÄNmNyñseè vÄreÅ<yè…mÄN{Å ¥uè='Ä td; .ñr
ivè¥;Åmè tÄSyÅ te vèyÄmkÀñp;rSy d;èvÄnÅ" 2
1174 yġeÅ idè=uÅ p[èr;Å?y'è mÅnoè aÄ‚StÅ ≈uèt'Å bOèhÅt(
teÄnÅ Îè!;Ä …cÅdi{vè a;Ä v;j'ñ diWR s;ètÄyeÅ 3 14ÖpIã
îit Wœ" %<@" 6
îit ctuqRp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 2 ctuqRp[p;#kí sm;¢" 4
îit a∑moå?y;y" 8
aq nvmoå?y;y"
163

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq pçmp[p;#kÉ p[qmoå?y;y"
Ö1-20ã 1 p[tdRno dwvod;…s" 2á 3á 4 a…st" k;Xypo devlo v; 5á 11
¨cQy a;'…grs" 6á 7 amhIyur;i©rs" 8á 15 in/[u…v" k;Xyp" 9 v…sœo
mw];v®…," 10 suk= a;'…grs" 12 kiv.;RgRv" 13 dev;it…q" k;<v" 14
.gR" p[;g;q" 16 aMbrIWo v;W;R…gr" A…jê; .;r√;jí 17 a¶ye …/„<y; Eeêr;"
18 ¨xn; k;Vy" 19 nOme/ a;'…grs" 20 jet; m;/uCzNds" – 1-8á 11-12á
15-17 pvm;n" som" 9á 18 a…¶" 10á 13á 14á 19-20 îN{" – 1-9 i]∑ëp(
2-8á 10-11á 15á 18 g;y]I jgtI 13á 14 p[g;q" 16á 20 anu∑ëp( 17
i√pd; ivr;$( 19 ¨‚„,k™ –
1175 ≤xÄx'uÅ jD;ènÄ˝ hÅyRèt'Ä mOÅj≤Nt xuèM.Å≤Ntè ivÄp['Å mè®ÄtoÅ gè,eÄnÅ
kèivÅgIRè….RÄ" k;Vyeñn; kè…vÄ" sNTsomñ" pèivÅ]èmÄTyeÅitè reÄ.Ån( 1
1176 AèiWÅmn;è yÄ AÅiWè’ÅTSvèW;ÅR" sèhÄßÅnIq" pdèvIÄ" kÅvIèn;Åm(
tOètIÅy'è /;ÄmÅ mihèWÄ" …sW;ñsèNTsoÄmoÅ ivèr;ÅjèmÄnuÅ r;jitè ∑Åëp( 2
1177 cèmUWÅCz‰eènÄ" xÅk⁄ènoÅ ivè.OÄTv;Å goivèNduÅ{RèPsÄ a;yuñ/;inè …bÄ.[Åt(
aèp;ÅmUè…mRÄ˝ scñm;n" smuè{'Å tuèrIÅy'è /;ÄmÅ mihèWoÄ ivÅv·ˇ_ 3 1Öluã
1178 EèteÄ som;ñ aè….Å ip[èyÄ…mN{ñSyè k;ÄmÅm=rn(
vÄ/RÅNto aSy vI¡yRñm( 1
1179 puèn;n;ÄsÅímUèWÅdoè gÄCzÅNto v;èyÅumè…êÄn;Å
teÄ noÅ /ˇ suèvIÄyRÅm( 2
1180 îÄN{ÅSy somè r;Ä/Åse pun;ènoÄ h;idRñ cody
164

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

deèv;Ån;'è yoÄinÅm;èsÄdÅm( 3
1181 mOèjÄ≤NÅt Tv;è deÅxè ≤=ÄpoÅ ihèNvÄ≤NtÅ sè¢Å /IètÄyÅ"
aÅnuè ivÄp[;Å am;idWu" 4
1182 deèveÄ>yÅSTv;è mÄd;Åyè kÄ˝ sOÅj;ènÄmitñ me¡„yñ"
s'Ä go….ñv;Rsy;m…s 5
1183 puèn;nÅ" kèlÅxeè„v;Ä vS];ñ<y®èWoÄ h·rñ"
pÅ·rè gÄVy;ÅNyVyt 6
1184 mè`oÅnè a;Ä pÅvSv no jèihô ivê;è aÅpè i√ÄWÅ"
îÅNdoè sÄ%;Åyèm;Ä ivÄx 7
1185 nOècÄ=Ås' Tv; vèyÄ…mN{ñpIt˝ SvèivRÄdÅm(
.è=ImÄihÅ p[èj;Ä…mWñm( 8
1186 vOèi∑'Å idèvÄ" p·rñ ßv ¥uèª'Ä pOÅ…qèVy;Ä a…/ñ
sÄhoÅ n" som pOèTsuÄ /;Å" 9 2Öitã
îit p[qm" %<@" 1
1187 soÄmÅ" pun;ènoÄ aÅWRit sèhÄßÅ/;roè aÄTyÅ…v"
v;èyoÄ·rN{ñSy in„kèétÅm( 1
1188 pÄvÅm;nmvSyvoè ivÄp[Åmè….Ä p[ g;ñyt
165

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

suè„v;,'Å deèvÄvIÅtye 2
1189 pÄvÅNteè v;ÄjÅs;tyeè soÄm;Å" sèhÄßÅp;js"
gOè,;n;Å deèvÄvIÅtye 3
1190 ¨ètÅ noè v;ÄjÅs;tyeè pÄvÅSv bOhètIÄ·rWñ"
¥uèmÄidÅNdo suèvIÄyRÅm( 4
1191 aÄTy;Å ihy;èn;ô n heètOÅ….èrÄsOÅg['è v;ÄjÅs;tye
ivô v;rèmÄVyÅm;èxÄvÅ" 5
1192 teÄ nÅ" shè≤ßÄ,Å˝ rè…y'Ä pvñNt;èm;Å suèvIÄyÅRm(
suv;èn;Å deèv;Åsè îÄNdÅv" 6
1193 v;è≈;Ä aÅWèRNtIÄNdÅvoèå….Å vèTs'ô n m;ètÄrÅ"
dè/…NvreÄ g.ñSTyo" 7
1194 juÅ∑è îÄN{;Åy mTsèrÄ" pvñm;nè" kÄinÅ£dt(
ivÅê;è aÅpè i√ÄWoÅ jih 8
1195 aèpflÅNtoè aÄr;ÅV,è" pÄvÅm;n;" SvèÎ≥ÄxÅ"
yoÄn;ÅvOètÄSyÅ sIdt 9 3ÖdUã
îit i√tIy" %<@" 2
1196 soÄm;Å asOgè[…mÄNdÅv" suèt;Å AètÅSyè /;ÄrÅy;
166

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

îÄN{;Åyè mÄ/uÅmˇm;" 1
1197 aè….Ä ivp[;ñ anUWtè g;ÄvoÅ vèTs'ô n /eènÄvÅ"
îÅN{è˝ soÄmÅSy pIètÄyeÅ 2
1198 mèdCyuÄT=eÅitè s;ÄdÅneè …sÄN/oÅÂèm;RÄ ivÅpè…íÅt(
soÄmoÅ g*èrIÄ a…/ñ …≈ètÅ" 3
1199 idèvoÄ n;.;ñ ivc=è,oÅåVy;è v;ÄreÅ mhIyte
soÅmoè yÅ" suè£ÄtuÅ" kè…vÅ" 4
1200 yÄ" somñ" kèlÅxeè„v;Å aèNtÅ" pèivÅ]è a;ÄihÅt"
tô…mNduè" pÄ·rÅ WSvje 5
1201 p[ô v;cè…mÄNduÅ·r„yit smuè{ÄSy;…/ñ ivè∑ÄipÅ
…jÅNvèNkoÄx'Å m/uèíuÄtÅm( 6
1202 inÄTyÅSto]oè vÅnèSpÄitÅ/eRèn;ÅmèNtÄ" sÅbèduRÄ`;Åm(
ihèNv;noÄ m;nuñW; yuèj;Å 7
1203 a;Ä pÅvm;n /;ry; rè…yÅ˝ sèhÄßÅvcRsm(
aèSmeÄ îÅNdo Sv;è.uÄvÅm( 8
1204 aè….Å ip[èy;Å idèvÅ" kèivôivRp[è" sÄ /;rñy; suètÅ"
soÄmoÅ ihNve pr;èvÄitÅ 9 4Ö.eã
167

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

îit tOtIy" %<@" 3
1205 ¨Åˇeè xuÄ„m;Ås Èrteè …sÄN/oÅÂèmeRÄ·rÅv SvènÅ"
v;è,ÄSyÅ cody; pèivÅm( 1
1206 p[èsveÅ tè ¨ÄdIÅrte itèßoÄ v;coñ m%èSyuÄvÅ"
yôdVyè EÅiWè s;ÄnÅiv 2
1207 aÅVy;è v;Årwè" pÄ·rÅ ip[èyÄ˝ h·rñ˝ ihNvèNTyÄi{Å…."
pÄvÅm;n' m/uèíuÄtÅm( 3
1208 a;Ä pÅvSv midNtm pèivÅ]'è /;ÄrÅy; kve
aèkúÅSyè yoÄinÅm;èsÄdÅm( 4
1209 sÄ pÅvSv midNtmè goÄ….ÅrÔ;ènoÅ aèˇ_⁄Ä….Å"
EÄN{ÅSy jè#Är'Å ivx 5 5Ök;ã
îit ctuqR" %<@"
1210 aèy;Å vIètIÄ p·rñ ßvè yÄStÅ îNdoè mÅdeè„v;Å
aèv;ÄhÅ•vètIÄnRvñ 1
1211 puÄrÅ" sè¥Å îèTq;Ä…/Åyeè idÄvoÅd;s;yè x'ÄbÅrm(
aÅ/è Ty'Å tèuvRÅx'è yÄduÅm( 2
1212 pÄ·rÅ noè aÄêÅmêèivÄÌomñidNdoè ihÄrÅ<yvt(
168

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

=Är;Å shè≤ßÅ,Iè·rÄWÅ" 3 6Öihã
1213 aèpflÄNpÅvteè mOô/oåpè soÅmoè aÄr;ÅV,"
gÅCzè…•ÄN{ÅSy in„kèétÅm( 1
1214 mèhoÄ noÅ r;èyÄ a; .ñrè pÄvÅm;n jèhIÄ mO/ñ"
r;ÄSveÅNdo vIèrÅvè¥ÄxÅ" 2
1215 nÄ Tv;Å xèt'Å cè nô Óutoè r;Å/oè idÄTsÅNtèm;Ä …mÅnn(
yÄTpuÅn;ènoÄ mÅ%èSyÄseÅ 3 7Ö%;ã
1216 aèy;Ä pÅvSvè /;ÄrÅy;è yÅy;è sUÅyRèmÄroÅcy"
ihèNv;noÄ m;nuñWIrèpÅ" 1
1217 aÄyuÅˇ_è sUÅrè EÄtÅx'è pÄvÅm;no mèn;Äv…/ñ
aèNtÄ·rÅ=e,è y;ÄtÅve 2
1218 ¨ètô Ty; hè·rÅtoè rÅqeè sUÄroÅ ayuˇè_ y;ÄtÅve
îÅNduè·rÅN{è îÄitÅ b[uèvÅn( 3 8Ök;ã
îit pçm" %<@" 5
1219 aè…¶'Ä voÅ dèevÅm腶ą.Å" sèjoÅW;è yÄ…jÅœ' dUètÄmÅ?vèreÄ ’Å,u?vm(
yoÄ mTyeRñWuè inÄ/[uÅivA≥èt;Åv;è tÄpuÅmUR/;R `Oèt;Ä•Å" p;vèkÅ" 1
1220 p[oÅqèdÅêoè nÄ yvñseåivè„yÅNyèd;Å mèhÅ" sè'vÄrÅ,;è√‰ÄSq;Åt(
169

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

a;ÄdÅSyè v;Åtoè aÄnuÅ v;it xoè…cÄr/ñ Sm teè v[ÄjÅn' ’è„,ÄmÅ‚St 2
1221 ¨Ä¥Syñ teè nÄvÅj;tSyè vOô„,oå¶eè cÄrÅNTyèjÄr;Å î/;èn;Å"
aÅCz;è ¥;ÄmÅ®èWoÅ /UèmÄ EÅiWè s'Å dUètoÄ aŶè ÈÄyÅseè ihÅ deèv;Ån( 3 9Ö$Iã
1222 tÄ…mN{'ñ v;jy;m…s mèheÅ vOè];Åyè hÄNtÅve
sÄ vOW;ñ vOWè.oÄ .uÅvt( 1
1223 îÅN{è" sÄ d;mñne ’ètÄ ao…jñœè" sÄ bleñ ihètÅ"
¥uèªIÅ Xloèk°ô s soèMyÅ" 2
1224 …gèr;ô vj[oè nÄ sM.Oñtè" sÄbÅloè aÄnÅpCyut"
vèv=Å ¨èg[oÄ aStOñt" 3 10Özeã
îit Wœ" %<@" 6
1225 aÄ?vÅyoRè aÄi{Å…." suètÄ˝ som'ñ pèivÅ]è a;Ä nÅy
puèn;hIÄN{;Åyè p;ÄtÅve 1
1226 tÅvè TyÄ îÅNdoè aÄN/Åso deèv;ô m/o¡Vy;Rñxt
pÄvÅm;nSy mè®ÄtÅ" 2
1227 idèvÅ" pIèyUÄWÅmuˇèmô˝ somè…mÄN{;Åy vè…j[Ä,eÅ
suènoÅt;è mÄ/uÅmˇmm( 3 11Ö%;ã
1228 /èt;‹Å idèvÄ" pÅvteè ’ÅTVyoè rÅsoè dÄ=oÅ deèv;Än;Åmnuèm;Å¥oè nOÄ….Å"
170

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

hÄ·rÅ" sOj;ènoô aTyoè nÄ sTvñ….èvORÅq;è p;Äj;Å˝…s ’,uWe nèdIÅ„v; 1
1229 xUÅroè nÄ /Åˇè a;ÄyuÅ/;è g.STyoè" SvÅ3ù" …sÄW;Åsn[…qèroÄ givñi∑Wu
îÄN{ÅSyè xuÄ„mÅmIèrÄyÅ•pèSyuÅ….è·rÄNduÅihRNv;ènoÄ aÅJyte mnIèiWÄ….Å" 2
1230 îÄN{ÅSy somè pÄvÅm;n Ëè…mRÄ,;Å tivè„yÄm;Å,o jè#Åreè„v;Ä ivÅx
p[Ä nÅ" ipNv ivè¥uÅdè.[Åevè roÄdÅsI …/èy;Å noè v;Åj;è˝ ¨ÄpÅ m;ihè xÄêÅt"
3 12Öc;ã
1231 yÄidÅN{è p[;ôgp;èguÅdõ¡™NyñGv; ÙèyÅseè nOÄ….Å"
…sÄm;Å puèÂÄ nOWUñto aèSy;ÅnèveÄå…sÅ p[x/R tuèvRÄxeÅ 1
1232 yÅ√;è ®Åmeè ®ÄxÅmeè Xy;ÄvÅkÉè ’Åpè îÄN{Å m;èdÄyÅseè sÄc;Å
kÄ<v;ÅsSTv;è StoÄmeÅ….èb[RĘÅv;hsè îÄN{; yñCzèNTy;Ä gÅih 2 13Öikã
1233 ¨è.ÄyÅ˝ Íè,ÄvÅ∞ nè îÄN{oÅ aèv;RÅ…gèd'Ä vcñ"
sè];ÄCy;Å mè`Åv;èNTsoÄmÅpItye …/èy;Ä xivñœè a;Ä gmÅt( 1
1234 tô˝ ih Svèr;Äj'Å vOWè.'Ä tmojñs; …/èWÄ,eÅ in∑tè=ÄtuÅ"
¨ètoÅpèm;Än;'Å p[qèmoÄ in WIñd…sè soÄmÅk;mè˝ ihÅ teè mÄnÅ" 2 14ÖcIã
îit s¢m" %<@" 7
1235 pÄvÅSv deèvÄ a;ÅyuèWÄ…gN{'ñ gCztu teè mÄdÅ"
v;èyuÄm; roñhè /ÄmRÅ,; 1
171

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1236 pÄvÅm;nè inÄ toÅxse rè…yÄ˝ soÅm ≈èv;ÄYyÅm(
îÄNdoÅ smuè{Äm; ivñx 2
1237 aèpflÄNpÅvseè mÄO/Å" £tuivTsom mTsr"
nudSv;devyu' jnm( 3 15Öilã
1238 aè.IÄ noÅ v;jès;ÄtÅm˝ r…ymWR xtSpOhm(
îNdo shß.,Rs' tuiv¥uª' iv.;shm( 1
1239 vèy'Ä teÅ aèSyÄ r;/ñsoè vÄsoÅvRso pu®èSpOÄhÅ"
inÄ neidñœtm; îèWÄ" Sy;mñ suèªeÄ teÅ a…/[go 2
1240 pÅ·rè SyÅ Sv;ènoÄ aÅ=rèidÅNduèrÅVyeè mÄdÅCyut"
/;År;è yÅ Ëè?voRÄ aÅ?vèreÅ .[;èj;Ä n y;itñ gVyèyuÅ" 3 16ÖlIã
1241 pÄvÅSv som mèh;ÄNTsÅmuè{Å" ipèt;Å deèv;Ån;'è ivÅê;è….Ä /;mñ 1
1242 xuè£Ä" pÅvSv deèveÄ>yÅ" som idèveÄ pOÅ…qèVywÄ x' cñ p[èj;Ä>yÅ" 2
1243 idèvoÅ /èt;‹Ä…sÅ xuè£Å" pIèyUÄWÅ" sèTyeÄ iv/ñmRNv;èjIÄ pÅvSv 3 17Öihã
îTy∑m" %<@" 8
1244 p[eÄœ'Å voè aÄitÅ…q˝ StuèWeÅ …mè]Ä…mÅv ip[èyÅm(
aŶeè rÅq'è nÄ ve¥ñm( 1
172

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1245 kèivÄ…mÅv p[èxÅ˝Sy'è y'Å deèv;Åsè îÄitÅ i√èt;Å
inÄ mTyeRñ„v;dè/uÅ" 2
1246 Tv'Ä yÅivœ d;èxuÅWoè nøÄ˝p;Åih Í,uèhIÄ …grñ"
rÄ=;Ä toèkÅmuètÄ Tmn;ñ 3 18ÖyIã
1247 EÄN{Å no g…/ ip[yè sÄ];Å…jdgoÁ
…gè·rônR ivèêÄtÅ" pOèquÄ" pitñidRèvÅ" 1
1248 aè….Ä ih sñTy somp; ¨è.eÅ bè.UÅqè roÄdÅsI
îÄN{;…sñ suNvètoÅ vOè/Ä" pitñidRèvÄ" 2
1249 TvÄ˝ ih xêñtIn;è…mÄN{Å /èt;‹Å puèr;Äm…sñ
hèNt;ô dSyoèmRÄnoÅvORè/Ä" pitñidRèvÅ" 3 19ÖfÉã
1250 puèr;'Å ….èNduÄyuRv;ñ kèivÄr…mñt*j; aj;yt
îÅN{oè ivÄêÅSyè kÄmRÅ,o /èt;‹Å vèj[IÄ puÅ®∑ëètÅ" 1
1251 Tv'Å vèlÅSyè goÅmètoÄåp;Åvri{voè …bÄlÅm(
Tv;'Å deèv;Ä a…bñ>yuWStuèJyÄm;Ån;s a;ivWu" 2
1252 îÅN{èmIÄx;ÅnèmoÄjÅs;è….Ä StomwñrnUWt
sèhÅß'è yÄSyÅ r;ètÄyÅ ¨ètÅ v;è sÅ≤Ntè .UÄyÅsI" 3 20ÖhIã
îit nvm" %<@" 9
îit pçmp[p;#kÉ p[qmoå/R" 5-1
173

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

nvmoå?y;y" sm;¢" 9
aq dxmoå?y;y"
aq pçmp[p;#kSy i√tIyoå/R" 5
Ö1-23ã 1 pr;xr" x;KTy" 2 xun"xep a;jIgitR" s devr;t" ’i]mo vwê;…m]"
3 a…st" k;Xypo devlo v; 4á 7 r;Ùg, a;'…grs" 5 Ö1-4ãá 5 Öp[qm
p;d"ã ip[yme/ a;'…grs" 5 ÖxeW;S]y" p;d;"ã 6 Öp[qm p;d"ã 14 nOme/
a;'…grs" 6 ÖxeW;S]y" p;d;"ã î?mv;ho d;!RCyut" 8 piv] a;'…grso v; v…sœo
v; ¨.* v; 9 v…sœo mw];v®…," 10 vTs" k;<v" 11 xt' vw%;ns" 12
s¢WRy" 13 vsu.;Rr√;j" 15 .gR" p[;g;q" 16 .r√;jo b;hRSpTy" 17
mnur;Psv" 18 aMbrIWo v;W;R…gr" A…jê; .;r√;jí 19 a¶yo …/„<y; Eeêr;"
20 amhIyur;'…grs" 21 i]xok" k;<v" 22 gotmo r;Ùg," 23 m/uCzNd;
vwê;…m]" – 1-7á 11-13á 16-20 pvm;n" som" 8 pvm;n;?yet; 9á 14-15á
21 Ö2-3ã 22-23 îN{" 9 a…¶" 21 Ö1ã a¶IN{* – 1á 9 i]∑ëp( 2-7á 1011á 16á 20-21 g;y]I 8á 18á 23 anu∑ëp( 12 Ö1-2ãá 14á 15 p[g;q" 13
Ö3ãá 19 i√pd; ivr;$( 13 jgtI 17á 22 ¨‚„,k™ –
1253 aÄ£;ÅNTsmuè{Ä" p[ÅqèmeÄ ivô/mRèn( jÄnÅyèNp[Äj; .uñvnSyè goÅp;"
vOÄW;Å pèivÅ]eè aÅ…/è s;Ånoè aÄVyeÅ bOèhÄTsomoñ v;vO/e Sv;ènoÄ ai{ñ" 1
1254 mÄ‚TsÅ v;èyuÅ…mè∑Åyeè r;Ä/Åse noè mÄ‚TsÅ …mè];Äv®ñ,; pUèyÄm;Ån"
mÅ‚Tsè xÅ/oRè m;Ä®Åt'è mÄ‚TsÅ deèv;ôNm‚Tsè ¥;Äv;ÅpO…qèvIÄ deÅv som 2
1255 mèhġTsomoñ mihèWÄíÅk;r;èp;'Ä yÌ.oRåvOñ,It deèv;Ån(
aÄdÅ/;èidÅN{eè pÄvÅm;nè aoÄjoåjñnyèTsUÅyeRè JyoÅitè·rÄNduÅ" 3 1Ö$wã
174

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1256 EèWÅ deèvoÄ amñTyR" p,RèvIÄ·rÅv dIyte
aè….Ä {o,;ñNy;èsÄdÅm( 1
1257 EèWÄ ivp[ñwrè….Ä∑ëÅtoèåpoÅ deèvoÄ iv g;Åhte
dÅ/è{Äà;Åin d;èxuÄWeÅ 2
1258 EèWÄ ivê;ñinè v;Åy;Rè xUÅroè yÄ…•Åvè sÄTvÅ…."
pÄvÅm;n" …sW;sit 3
1259 EèWÅ deèvoÄ rÅqyRitè pÄvÅm;no idxSyit
a;èivÄ„kÅé,oit vGvènuÅm( 4
1260 EèWÅ deèvoÄ ivÅpèNyuÅ….è" pÄvÅm;n At;èyuÄ….Å"
hÅ·rèv;RÄj;Åy mOJyte 5
1261 EèWÅ deèvoÅ ivèp;Å ’ètoÅåitè ◊Är;Å˝…s /;vit
pÄvÅm;noè aÄd;Å>y" 6
1262 EèW ôidv'è ivÄ /;Åvit itèroÄ rj;ñ˝…sè /;ÄrÅy;
pÄvÅm;nè" kÄinÅ£dt( 7
1263 EèWô idv'è Vy;ÄsÅr·ˇèroô rj;è˝SyÄStOÅt"
pÄvÅm;n" Sv?vèrÅ" 8
1264 EèWÅ p[èàeÅnè jÄNmÅn; deèvoÅ deèveÄ>yÅ" suètÅ"
175

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

hÄ·rÅ" pèivÄ]eÅ aWRit 9
1265 EèWÅ ¨è SyÄ puÅ®v[ètoÄ jÅD;ènoÅ jènÅyè…•ÄWÅ"
/;ÄrÅy; pvte suètÅ" 10 2ÖdUã
îit p[qm" %<@" 1
1266 EèWÅ …/èy;Å y;èTyÅ<Vy;è xUÅroè rÄqeÅ….r;èxuÄ….Å"
gÅCzè…•ÄN{ÅSy in„kéètÅm( 1
1267 EèWÅ puèÂÄ …/Åy;yte bOhèteÅ deèvÄt;Åtye
yÅ];èmOÄt;Åsè a;ÄxÅt 2
1268 Eèt'Ä mOÅj≤Ntè mÅJyRèmuÅpè {oÄ,eÅ„v;èyÄvÅ"
p[èc£;,'Å mèhIÄ·rWñ" 3
1269 EèWÅ ihètoÄ iv nIñyteèåNtÅ" xuèN?y;ÄvÅt; pèq;Å
yÄdIÅ tuèÔÅ≤Ntè .UÄ,RÅy" 4
1270 EèWÅ ®èÆKmÄ….ÅrIyte v;èjIÅ xuè.[Äe….Årè˝xuÄ….Å"
pÅitè" …sÄN/UÅn;'è .ÄvÅn( 5
1271 EèWÄ Í©;ñ…,è doÄ/uÅvèæCzÄxIÅte yUèQyoÿ3ù vOÄW;Å
nOèM,;Ä d/;ñnè aoÄjÅs; 6
1272 EèWÄ vsUñin ipBdènÄ" p®ñW;è y…yèv;Ä˝ aitñ
176

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

aÅvè x;ÄdeÅWu gCzit 7
1273 EètÅmuè Ty'ô dxè ≤=Åpoè hÄ·rÅ˝ ihNv≤Ntè y;ÄtÅve
Sv;èyu/'Å mèidÄNtÅmm( 8 3ÖkÉã
îit i√tIy" %<@" 2
1274 EèWÅ ¨è Syô vOW;è rôqoåVy;è v;ÄreÅ….rVyt
gÅCzèNv;ÄjÅ˝ shè≤ßÄ,Åm( 1
1275 Eèt'Å i]ètÅSyè yoÄWÅ,oè hÄ·rÅ˝ ihNvèNTyÄi{Å…."
îÅNduè…mÄN{;Åy pIètÄyeÅ 2
1276 EèWÄ Sy m;nuñWIè„v;Å Xyeènoô n ivè=uÄ sIÅdit
gÄCz÷Å j;èroô n yoèiWÄtÅm( 3
1277 EèWô Sy m¥oè rÄsoåvñ c∑e idèvÄ" ≤xxuñ"
yô îNduèv;RÅrèm;ÄivÅxt( 4
1278 EèWô Sy pIètÄyeÅ suètoÄ h·rñrWRit /,Rè…sÅ"
£ÅNdèNyoÄinÅmè….Å ip[èyÅm( 5
1279 Eèt'ô Ty˝ hè·rÅtoè dÄxÅ mmORèJyÄNteÅ apèSyuÄvÅ"
y;Å….èmRÄd;Åyè xuÄM.Åte 6 4ÖvIã
îit tOtIy" %<@" 3
177

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1280 EèWÅ v;èjIÅ ihètoÄ nO….ñivRêèivÄNmnñsèSpÄitÅ"
aÅVy'è v;År'è ivÄ /;Åvit 1
1281 EèWÅ pèivÄ]eÅ a=rèTsoÄmoÅ deèveÄ>yÅ" suètÅ"
ivÅê;è /;Äm;ÅNy;ivèxÅn( 2
1282 EèWÅ deèvÄ" xuÅ.;yèteÅå…/è yoÅn;èvÄmÅTyR"
vOè]h;Ä deÅvèvIÄtÅm" 3
1283 EèWô vOW;è kÄinÅ£d∂èxÄ….Åj;Rè…mÄ….ÅyRètÅ"
aè….Ä {o,;ñin /;vit 4
1284 EèWÄ sUyRñmrocyèTpÄvÅm;noè aÅ…/è ¥ÄivÅ
pèivÄ]eÅ mTsèroÄ mdñ" 5
1285 EèWÄ sUyeRñ, h;ste s'èvÄs;Åno ivèvÄSvÅt;
pÄitÅv;RècoÄ ad;ñ>y" 6 5ÖkÉã
îit ctuqR" %<@" 4
1286 EèWÅ kèivÅrè….Ä∑ëÅt" pèivÅ]eè aÄ…/Å toxte
puèn;noô fl•pè i√ÄWÅ" 1
1287 EèWÄ îN{;ñy v;èyÄveÅ Svè…jRÄTp·rñ iWCyte
pèivÄ]eÅ d=ès;Ä/Ån" 2
178

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1288 EèWô nO….èivRÄ nIÅyte idèvoÅ mUè/;RÄ vOW;ñ suètÅ"
soÅmoè vÄneÅWu ivêèivÅt( 3
1289 EèWÅ gèVyuÄrÅ…c£dèTpÄvÅm;no ihr<yèyuÅ"
îÄNduÅ" s];è…jÄdStOñt" 4
1290 EèWÅ xu¡„Myñ…s„yddèNtÄ·rÅ=eè vOÅW;è hÄ·rÅ"
puèn;nô îNduè·rÅN{èm;Ä 5
1291 EèWÅ xuè„MyÄd;Å>yè" soÄmÅ" pun;ènoÄ aÅWRit
deèv;vIÄrÅ`x˝sèh;Å 6 6Öguã
îit pçm" %<@"
1292 sÅ suètÅ" pIètÅyeè vOÅW;è soÄmÅ" pèivÄ]eÅ aWRit
ivèflÄn[=;ñ˝…s devèyÅu" 1
1293 sÅ pèivÄ]eÅ ivc=è,oÄ h·rñrWRit /,Rè…sÅ"
aè….ô yoin'è kÄinÅ£dt( 2
1294 sÅ v;èjIÄ roÅcèn'Å idèvÄ" pvñm;noè ivÄ /;Åvit
rè=oh;Ä v;rñmèVyÄyÅm( 3
1295 sÅ i]ètôSy;…/è s;ÄnÅivè pÄvÅm;no arocyt(
j;è…mÅ….è" sUÄyRÅ˝sèhÅ 4
179

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1296 sÄ vOÅ]èh;Ä vOW;ñ suètoÄ vÅ·rvoèivÄdd;ñ>y"
soÅmoè v;ÄjÅ…mv;srt( 5
1297 sÅ deèvÅ" kèivÄneÅiWètoÅ3ùå….Ä {o,;ñin /;vit
îÅNduè·rÄN{;Åy mè˝hÄyÅn( 6 7Ö%eã
îit Wœ" %<@" 6
1298 yÄ" p;Åvm;ènIÅrè?yeÄTyOiWñ….è" sÄM.OÅtè˝rÄsÅm(
sÅvRè˝ sÅ pUètÄmÅXn;it Svidèt'Ä m;Åtè·rÄêÅn; 1
1299 p;èvm;nIôyoR aè?yeÄTyOiWñ….è" sÄM.OÅtè˝rÄsÅm(
tÅSmwè sÄrÅSvtI duhe =IèrÅ˝sèipRÄmR/UñdèkÅm( 2
1300 p;èvm;nIÅ" SvèSTyÄyÅnI" suèduÅ`;è ihÄ `OÅtèíuÄtÅ"
AÄiWÅ….è" s'Ä.OÅtoè rÄsoÅ b[;˜è,eÅ„vèmOÄtÅ˝ ihètÅm( 3
1301 p;èvm;nIÄdRÅ/Ntu n îèm'Å loèkÄmqoñ aèmuÅm(
k;Åm;èNTsÄmÅ/RyNtu no deèvIÅdeèRvÅw" sèm;Ä˙Åt;" 4
1302 yeÄnÅ dèev;Å" pèivÄ]eÅ,;èTm;Än'Å puènÅteè sÄd;Å
teÄnÅ sèhÄßÅ/;re, p;vm;ènIÄ" puÅnNtu n" 5
1303 p;èvm;nIÄ" SvèSTyÄyÅnIèSt;Ä….ÅgRCzit n;NdènÅm(
puÄ<y;Å˝í .è=;ÄN.Å=yTymOtèTv'Ä cÅ gCzit 6 8ÖtIã
îit s¢m" %<@" 7
180

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1304 aÄgÅNm mèh;Ä nmñs;è yÄivÅœ'è yoÅ dIèd;Åyè sÄ…mÅıè" SveÄ duÅroè,eÅ
…cè]Ä.;Ånuè˝ roÄdÅsI aèNtÅ®èvIRÄ Sv;ÅÛt' ivèêÄtÅ" p[èTyÄçÅm( 1
1305 sÅ mèˆ;Ä ivêè; ûdu·rèt;ÄinÅ s;è◊;Ånè…¶Ä ∑Åveè dÅmè a;Å j;ètÄveÅd;"
sÄ noÅ r≤=W∂u·rèt;ÄdÅvè¥;ÅdèSm;ÄNgOÅ,ètÅ ¨ètÄ noÅ mè`oÄnÅ" 2
1306 Tv'Ä v®ñ, ¨ètÅ …mè]oÄ aŶeè Tv;Ä' vÅ/R≤Nt mèitÅ….èvRÄ…sÅœ;"
TveÄ vsuñ suW,èn;ÄinÅ sNtu yUèy'Ä p;Åt Svè‚StÅ….è" sÄd;Å n" 3 9ÖhIã
1307 mèh;ô˝ îN{oè yÄ aojñs; pèjRÄNyoÅ vOi∑èm;Ä˝ îÅv
StoÄmwÅvRèTsÄSyÅ v;vO/e 1
1308 kÅ<v;è îÅN{'è yÄd£ñtè StoÄmwÅyRèDÅSyè s;Ä/Ånm(
j;è…mÄ b[uÅvtè a;ÄyuÅ/; 2
1309 p[èj;ÅmOètÅSyè ipÄp[Åtè" p[Ä y∫rñNtè vĈÅy"
ivÄp[;Å AètÅSyè v;ÄhÅs; 3 10Öi$ã
îit a∑m" %<@" 8
1310 pÄvÅm;nSyè …jÄflÅtoè hÄreÅíèN{;Ä aÅsO=t
jIèr;Ä aÅ…jèrÄxoÅ…cW" 1
1311 pèvÅm;no rèqIÄtÅm" xuè.[eÄ….Å" xuè.[ÄxÅStm"
hÄ·rÅíN{o mè®ÄÌÅ," 2
181

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1312 pÄvÅm;n¡ VyñXnuih rè‚XmÄ….Åv;Rjès;ÄtÅm"
dÄ/ÅTStoè]eÅ suèvIÄyRÅm( 3 11Öhã
1313 pÅrIètoÄ iWÅçt; suètô˝ somoè yÄ ¨ÅˇèmÅ˝ hè…vÅ"
dè/Nv;Ä˝ yo nyoRñ aèPSvÅ3ùNtôr; suèW;Åvè soÅmèmÄi{Å…." 1
1314 nUèn'Ä puÅn;ènoÄåivÅ….è" pÄ·rÅ ßèv;ÄdÅB/" surè….ÄNtÅr"
suèteÄ …cÅTv;èPsuÄ mÅd;moè aÄN/Ås; ≈Iè,ÅNtoè goÅ….è®ÄˇÅrm( 2
1315 pÄ·rÅ Sv;ènÄí=ñse devèm;ÄdÅnè" £Åtuè·rÄNdÅuivRc=è,Å" 3 12Ö%;ã
1316 aÄs;Åivè soÄmoÅ a®èWoô vOW;è hÅrIè r;ÄjeÅv dèSmoÅ aè….Ä g; añ…c£dt(
puÅn;noô v;rèmÄTyeÅ„yèVyÄyÅ˝ XyeènoÄ n yoin'ñ `OètÄvÅNtèm;ÄsÅdt( 1
1317 pèjRÄNyÅ" ipèt;Ä mÅihèWÄSyÅ pè…,RÅnoè n;Ä.;Å pO…qèVy;Å …gè·rÅWuè =Äy'Å d/e
SvÄs;Årè a;ÄpoÅ aè….ô g; ¨èd;ÄsÅrèNTs'Ä g[;vñ….vRste vIèteÄ aÅ?vèreÅ 2
1318 kèivÄveRÅ/èSy;Ä pyñeRiWè m;ÄihÅnèmÅTyoè nÅ mOè∑oÅ aè….Ä v;jñmWR…s
aèpseÄ/ÅNdu·rèt;Ä soÅm no mO@ `Oèt;Ä vs;ñnè" pÄ·rÅ y;…s inè…,RÄjÅm( 3 13ÖgUã
îit nvm" %<@" 9
1319 ≈;ÄyÅNt îvè sUÅy|è ivÄêeidN{ñSy .=t
vÄsUÅin j;ètoÄ jinñm;èNyoÄjÅs;è p[ÄitÅ .;èg'Ä n dIñ…/m" 1
182

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1320 aÄlÅiWRr;it' vsuèd;Ämupñ Stuih .è{;Ä îN{ñSy r;ètÄyÅ"
yoÄ aÅSyè k;Äm'Å iv/ètoÄ n roWñitè mÄnoÅ d;èn;ÄyÅ coèdÄyÅn( 2 14ÖlUã
1321 yÄtÅ îN{è .Äy;Åmheè tÄtoÅ noè aÄ.Åy' ’…/
mÄ`ÅvNzè‚G/ô tvè tÄ•Å ËètÅyeè ivô i√Woè ivÄ mO/oñ jih 1
1322 TvÄ˝ ih r;ñ/Sptèe r;Ä/Åso mèhô" =yèSy;Ä…sÅ iv/èt;RÅ
t'Ä Tv;Å vèy'Ä mÅ`v…•N{ …gvR," suèt;ÄvÅNto hv;mhe 2 15Öb;ã
îit dxm" %<@" 10
1323 TvÄ˝ soÅm;…s /;rèyuÅmRèN{Ä ao…jñœo a?vèreÅ
pÄvÅSv m˝hèyÄ{Å…y" 1
1324 TvÅ˝ suètoÅ mèidÄNtÅmo d/èNv;ÄNmÅTsè·rÄNtÅm"
îÄNduÅ" s];Å…jÄdStñOt" 2
1225 TvÄ˝ suÅ„v;è,oÄ ai{ñ….r¡>yñWRè kÄinÅ£dt(
¥uèmÅNtè˝ xuÅ„mèm;Ä .År 3 16ÖlIã
1326 pÄvÅSv deèvÄvIÅtyè îÅNdoè /;Är;Å….èroÄjÅs;
a;Å kèlÅx'è mÄ/uÅm;NTsom n" sd" 1
1327 tÄvÅ {èPs;Ä ¨Ådèp[Åutè îÅN{'è mÄd;Åy v;vO/u"
Tv;'Å deèv;ÄsoÅ aèmOÄt;Åyè k˘Ä pÅpu" 2
183

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1328 a;Ä nÅ" sut;s îNdv" pun;èn;Ä /;Åvt; rè…yÅm(
vOèi∑Ä¥;Åvo rITy;p" SvèivRÄdÅ" 3 17Öv*ã
1329 pÅ·rè TyÄ˝hÅyRètÄ˝h·rñ' bè.[u'Ä puÅn≤Ntè v;ÄreÅ,
yoÅ deèv;ô…Nvê;è˝îTôp·rè mÄdeÅn sèhÄ gCzñit 1
1330 i√ôy| pçè SvÄyÅxsè˝ sÄ%;Åyoè aÄi{Ås˝htm(
ip[èyÄ…mN{ñSyè k;ÄMy'Å p[ò;èpÄyÅNt ËèmRÄyÅ" 2
1331 îÄN{;Åyè somè p;ÄtÅve vO]èfleÄ p·rñ iWCyse
nÄreÅ cè dÄ≤=Å,;vte vIèr;ÄyÅ sdn;èsÄdeÅ 3 18ÖjIã
1332 pÄvÅSv som mèheô d=;èy;Åêoè nÅ inèˇ_oÅ v;èjIÄ /n;ñy 1
1333 p[Ä teÅ soèt;Åroè rÅs'è mÄd;Åy puènÅ≤Ntè soÄm'Å mèheÅ ¥uèª;ÄyÅ 2
1334 ≤xÄx'uÅ jD;ènÄ˝ h·rñ' mOj≤Nt pèivÅ]eè soÄm'Å deèveÅ>yè îÄNduÅm( 3 19Ök;ã
1335 ¨Åpoè WuÅ j;ètÅmè¢uÅr'è goÄ….Å.Rè©÷Ä p·rñ„kétm(
îÄNdu'Å deèv;Ä aÅy;…sWu" 1
1336 tÄ…m√ñ/RNtu noè …gÄroÅ vèTsÅ˝sè˝≤xÄêÅrI·rv
yÄ îN{ñSy ˙dè˝sÄinÅ" 2
1337 aÄW;RÅ n" somè x'Ä gveñ /uè=ÄSvÅ ipèPyuÅWIè…mÄWÅm(
184

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

vÄ/;RÅ smuè{ÄmuÅKQy 3 20ÖhIã
îit Ek;dx" %<@" 11
1338 a;Å `;è yeÅ a腶ŅmèN/ÄteÅ StOè,Ä≤NtÅ bèihRÄr;ÅnuèWÅk™
yeÅW;è…mÅN{oè yuÅv;è sÄ%;Å 1
1339 bOèhô…•idè?mÄ EÅW;'è .UÄ·rÅ xèS]'Å pOèquÄ" Sv®ñ"
yeÅW;è…mÅN{oè yuÅv;è sÄ%;Å 2
1340 aÄyuÅıè îÅ¥uè/;ô vOtè˝ xUÅrè a;ÄjÅitè sÄTvÅ…."
yeÅW;è…mÅN{oè yuÅv;è sÄ%;Å 3 21Ö#ã
1341 yô Ekè îÅi√èdÄyÅteè vÅsuè mÄt;‹Åy d;èxuÄWeÅ
ÈÄx;Ånoè aÄp[Åit„k⁄tè îÄN{oÅ aè©Å 1
1342 yÅ…íè≤ıÄ Tv;Å bèÛÅ>yè a;Å suèt;Äv;Å˝a;èivÄv;Åsit
¨èg['Ä tTpñTyteè xÅvè îÄN{oÅ aè©Å 2
1343 kèd;Ä mt‹ñmr;è/Äs'Å pèd;Ä =uMpñ…mv Sf⁄rt(
kèd;Ä nñ" xu≈vèiÌÅrè îÄN{oÅ aè©Å 3 22Öikã
1344 g;ÄyÅ≤Nt Tv; g;yèi]Ä,oåcRñNTyèkúÅmèikúÄ,Å"
b[è˜;Ä,ÅSTv; xt£tè ¨Å√è˝xÄ…mÅv ye…mre 1
1345 yôTs;noè" s;ÄNv;®ñhoè .UÄyRSpñ∑è kÄTvRÅm(
tôidN{oè aÄq|Å cetit yUèqeÄnÅ vOè‚„Ä,reÅjit 2
185

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1346 yuèÕ(v;ô ih kÉè≤xÅn;è hÅrIè vOÄWÅ,; k+yèp[;Å
aÄq;Å n îN{ somp; …gèr;Ämupñ≈uit' cr 3 23ÖbIã
îit √;dx" %<@" 12 îit pçmp[p;#kÉ i√tIyoå/R" pçmp[p;#kí sm;¢"
îit dxmoå?y;y"
aq Ek;dxoå?y;y"
aq Wœp[p;#kÉ p[qmoå/R" 6
Ö1-11ã me/;it…q" k;<v" 2á 10 v…sœo mw];v®…," 3 p[g;q" k;<v" 4
pr;xr" x;KTy" 5 p[g;qo `*r" k;<v" 6 me?y;it…q" k;<v" 7 }
y®,S]wvO„," ]sdSyu" p*®k⁄TSy 8 a¶yo …/„<y; Eeêr;" 9 ihr<yStUp
a;i©rs" 10 s;pRr;DI – 1 a;p[IsUˇ_' 2 a;idTy" 3á 5-6 îN{" 4á 7-9
pvm;n" som" 10 a…¶" 11 a;Tm; suyoR v; – 1-3á 11 g;y]I 4 i]∑ëp(
5-6 p[g;q" 7 ippI≤lkm?y; anu∑ëp( 8 i√pd; ivr;$( 9 jgtI 10 ivr;$(

1347 suÄWÅ…mıo nè a;Ä vÅh deèv;Ä˝ aŶe hèivÄ„mÅte
hoÄtÅ" p;vkè yÄ≤=Å c 1
1348 mÄ/uÅmNt' tnUnp;¥èD'Å deèveÄWuÅ n" kve
aè¥;Ä ’Å,uÁUètÄyeÅ 2
1349 nÅr;èxÄ˝sÅ…mèhÅ ip[èyÅmè‚SmÅNyèDÄ ¨pñ ◊ye
mÄ/uÅ…j◊˝ hivè„kÄétÅm( 3
1350 aĶeÅ suè%ÄtÅmeè rÄqeÅ dèev;Ä˝ ÈÅ…@ètÄ a; vñh
186

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

aÅ…sè hoÅt;è mÄnuÅihRt" 4 1Ör;ã
1351 yÅdè¥ô sUèr ¨ÅidèteÄån;Åg; …mè]oÄ aÅyRèm;Å
suèv;ÄitÅ sivèt;Ä .gñ" 1
1352 suèp[;vIÄrÅStuè sô =yè" p[Ä nu y;mñNTsud;nv"
yeÅ noè aÄ˝hoÅåitèipÄp[Åit 2
1353 ¨ètÅ Svèr;Åjoè aÄidÅitèrÄdÅB/Sy v[ètÅSyè yeÅ
mèhoÄ r;j;ñn Èxte 3 2Öi%ã
1354 ¨Ä Tv;Å mNdNtuè soÄm;Å" ’,uè„vÄ r;/oñ ai{v"
aÄvÅ b[˜èi√ÄWoÅ jih 1
1355 pèd;Å pè,IÄnÅr;è/Åsoè inÄ b;Å/Sv mèh;Ä˝ aÅ…s
nô ih Tv;è kÅíè nÄ p[itñ 2
1356 TvÄmIÅ≤xWe suèt;Ån;è…mÅN{è TvÄmsuñt;n;m(
Tvô˝ r;j;è jÄn;Ån;m( 3 3Öi#ã
îit p[qm" %<@" 1
1357 a;Ä j;gOñivèivRÄp[Å Aèt'Å mÅtIèn;Ä˝ somñ" pun;ènoÄ aÅsd∞èmUÄWuÅ
sÄpÅ≤Ntè y'Ä …mÅquèn;Åsoè inÄk;Åm; a?vèyRÄvoÅ r…qèr;ÄsÅ" suèhÄSt;Å" 1
1358 sÄ puÅn;ènô ¨pè sUÅreè dÄ/;Ånè aoÄ.e añp[;è roÄdÅsIè vIÄ W a;ñv"
187

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ip[èy;Å …cè¥ÄSyÅ ip[yès;ÄsÅ ËètIÅ sètoÄ /n'ñ k;è·rÅ,eè nÄ p[ yñ˝st( 2
1359 sÄ vÅ…/Rèt;Ä v/Rñn" pUèyÄm;Ånè" soÄmoÅ mIè!(v;Å˝ aè….Å noè JyoÄitÅW;ivt(
yÄ]Å nè" pUÄveRÅ ipètÄrÅ" pdèD;Å" SvèivRÄdoÅ aè….Ä g; ai{ñ…mè„,Ån( 3 4Ötwã
1360 m;Ä …cÅdèNyÄi√ xñ˝stè sÄ%;Åyoè m;Ä ·rÅW<yt
îÅN{è…mÄTStoÅt;è vOÄWÅ,è˝ sÄc;Å suèteÄ muÛñ®èKq;Ä cÅ x˝st 1
1361 aèv£≤=Ä,'Å vOWè.'Ä yÅq;è juÅv'è g;'Ä n cñWR,IèsÄhÅm(
ivè√πÄWÅ,˝ s'èvÄnÅnmu.y˚èr'Ä m˝ihñœmu.y;èivÄnÅm( 2 5ÖyIã
1362 ¨Åduè TyeÄ m/uñmˇm;è …gÅrè" StoÄm;Ås Èrte
sè];…jÄtoÅ /nès;Ä a≤=ñtotyo v;jèyÅNtoè rÄq;Å îv 1
1363 kÄ<v;Å îvè .OÄgÅvè" sUÄy;RÅ îvè ivÅêè…mÅıIètÄm;Åxt
îÅN{è˝ StoÄmeÅ….mRèhÄyÅNt a;èyÄvÅ" ip[èyÄmeÅ/;so aSvrn( 2 6Öl;ã
1364 pÅyURè WuÄ p[ /ñNvè v;ÄjÅs;tyeè pÄ·rÅ vèO];Ä…,Å sè=Ä…,Å"
i√èWÅStèrÄ?y;Å A,èy;Ä nÅ Èrse 1
1365 aÄjIÅjnoè ihÄ pÅvm;nè sUÄy|Å ivè/;Åreè xÄKmÅn;è pÄyÅ"
goÄjIÅry;è rÄ˝hÅm;,è" puÄrÅN?y; 2
1366 aÅnuè ihÄ Tv;Å suètÄ˝ soÅmè mÄd;Åm…s mhe smyRr;Jye
v;j;˝ a…. pvm;n p[ g;hse 3 7Ölã
188

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1367 pÅ·rè p[Ä /ÅNveÄN{;y som Sv;du…mR];y pU„,e .g;y 1
1368 Eèv;ÄmOt;ñy mèheÄ =y;ñyè sÅ xuè£oÄ aÅWR idèVyÅ" pIèyUÄWÅ" 2
1369 îÄN{ÅSte som suètÄSyÅ pey;èT£ÅTveè dÄ=;Åyè ivÄêeÅ c deèv;Å" 3 8Öl;ã
îit i√tIy" %<@" 2
1370 sUÄyRÅSyev rèXmÄyoÅ {;v…yèàÄvoÅ mTsèr;ÄsÅ" p[èsuÄtÅ" s;èkÄmIÅrte
tÄNtu'Å tèt'ô p·rè sÄg;RÅs a;èxÅvoè neÄN{;ÅÎèteÄ pÅvteè /;Åmè ik˘Å cènÅ 1
1371 ¨ÄpoÅ mèitÅ" pOèCyÄteÅ …sèCyÅteè mÄ/uÅ mèN{;ÄjÅnI codte aèNtÅr;èsÄinÅ
pÄvÅm;n" sNtèinÄ" suÅNvèt;Ä…mÅvè mÄ/uÅm;N{èPsô" p·rè v;ÄrÅmWRit 2
1372 ¨è=;Ä …mÅmeitè p[ÄitÅ y≤Nt /eènÄvoÅ deèvÄSyÅ deèvIÄ®pñ y≤Nt in„kéètÅm(
aÄTyÅ£mIèdÄjuRÅn'è v;ÄrÅmèVyÅyèmÅTk˘è nÅ inèˇ_ô' p·rè soÄmoÅ aVyt 3 9Ögã
1373 aè…¶'ô nroè dIÄ…/Åit….rèrÅ<yoèhRÄStÅCyut' jnyt p[xèStÅm(
dUèreÎÄx'Å gOèhÄpÅitmqèVyuÅm( 1
1374 tÅmè…¶ômSteè vÄsÅvo¡ NyOñ<vNTsup[itècÅ=èmÄvÅseè k⁄ÄtÅ…ít(
dè=;ÅYyoè yoô dmè a;Åsè inÄTyÅ" 2
1375 p[eÄıoÅ a¶e dIidih puèroÄ noåjñßy; sU¡My;‹ñ yivœ
Tv;Ä˝ xêñNtè ¨ÄpÅ y≤Ntè v;Äj;Å" 3 10Ö@Iã
189

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1376 a;Äy' g*" pO‚Xnñr£mIèdÄsÅdNm;ètÄr'Å puèrÅ"
ipètÄr'Å c p[èyÄNTSvÅ" 1
1377 aèNtÄíÅrit rocèn;ôSy p[;è,;ÄdÅp;nètIÅ
Vyñ:yNmihèWoÄ idvñm( 2
1378 i]è˝xôı;mè ivÄ r;Åjitè v;ÄKpÅtè©;ÄyÅ /Iyte
p[Åitè vÅStoèrÅhè ¥uÄ….Å" 3 11Öizã
îit tOtIy" %<@" 3
îit Wœp[p;#kÉ p[qmoå/R" 6-1
Ek;dxoå?y;y" sm;¢" 11
aq √;dxoå?y;y"
aq Wœp[p;#kÉ i√tIyoå/R"
Ö1-20ã 1 Ö1-2ã gotmo r;Ùg," 1Ö3ãá 8á 11 v…sœo mw];v®…," 2á 7
.r√;jo b;hRSpTy" 3 p[j;pitvwRê;…m]o v;Cyo v; 4á 13 so.·r" k;<v" 5
me/;it…q-me?y;itqI k;<v* 6 Ö1ã A…jê; .;r√;j" 6 Ö2ã Ë?vRsµ;
a;'…grs" 9 itríIr;i©rs" 10 sut'.r a;]ey" 12á 19 nOme/ pu®me/;v;i©rs*
14 xun"xep a;jIgitR" 15 no/; g*tm" 16 me?y;it…q" k;<v" 17
re,uvwRê;…m]" 18 k⁄Ts a;i©rs" 20 agSTyo mw];v®," – 1-2á 7á 10á 13-14
a…¶" 3á 6á 8á 11á 15á 17-18 pvm;n" som" 4á 5á 8á 12á 16á 19á 20á
îN{" – 1-2á 7á 10á 14 g;y]I 3á 9á 19 Ö1-2ã 20 Ö2-3ã anu∑ëp( 4á 613 k;k⁄." p[g;q" 5á 19 Ö3ã bOhtI 8á 11á 15á 18 i]∑ëp( 12á 15 p[g;q"
17 jgtI 20 Ö1ã SkN/og[IvI bOhtI –
190

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1379 ¨èpp[yÄNtoÅ a?vèr'Ä mN]'ñ vocem;è¶ÄyeÅ
a;èreÅ aèSmeÄ cÅ Í<vèteÅ 1
1380 yÄ" òIihñtIWu pUèVyRÄ" s'ÅjGm;èn;ÄsuÅ ’èi∑ÄWuÅ
aÄrÅ=∂;èxuÅWeè gÄyÅm( 2
1381 sÅ noè veÄdoÅ aèm;ÄTyÅmè¶IÄ rÅ=tuè xÄNtÅm"
¨èt;ôSm;Np;èTvÄ˝hÅs" 3
1382 ¨ètÄ b[uÅvNtu jèNtÅvè ¨Ådè…¶ÄvORÅ]èh;ÄjÅin
/ènÔyoÄ r,ñer,e 4 1Öitã
îit p[qm" %<@" 1
1383 aĶeÅ yuèÕ(v;Ä ih ye tv;ê;ñso dev s;è/ÄvÅ"
aÅr'è vÄhÅNTy;èxÄvÅ" 1
1384 aÄCz;Å no y;èÁ;Ä vÅh;è….Ä p[y;ñ˝…s vIètÄyeÅ
a;Å deèv;ÄNTsomñpItye 2
1385 ¨ÄdŶe .;rt ¥uèmÄdjñße,è dÄivÅ¥utt(
xoÅc;è ivÄ .;èÁjr 3 2ÖyIã
1386 p[Ä suÅNv;èn;Äy;N/ñsoè mÅtoRè nÄ vÅ∑è tÄ√cñ"
aÅpè ê;ÄnÅmr;è/ÄsÅ˝ hèt;Å mè%'Ä n .Ogñv" 1
191

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1387 a;Å j;è…mÄrTkÉñ aVyt .uèjeô n puè]Å ao¡<yoñ"
sÄrÅ∆;èroÄ n yoWñ,;' vèroÅ n yoinñm;èsÄdÅm( 2
1388 sÅ vIèroÄ dÅ=ès;Ä/Ånoè ivô yStèStÅM.è roÄdÅsI
hÄ·rÅ" pèivÄ]eÅ aVyt veè/;Ä n yoinñm;èsÄdÅm( 3Ö%wã
1389 aè.[;tOVyoÅ aèn;Ä Tvmn;ñip·rN{ jènuÄW;Å sèn;ÄdÅ…s
yuè/eÄd;ÅipèTvÄ…mÅCzse 1
1390 nÄ k°Å reèvÄNtÅ˝sè:y;ÄyÅ ivNdseè pIÄyÅ≤Nt te sur;¡êñ"
yèd;Å ’è,oÄiWÅ ndènuÄ˝smUñhèSy;ôid≤TpèteÄvÅ Ùyse 2 4Öipã
1391 a;Ä Tv;Å sèhÅßèm;Å xèt'Å yuèˇ_;Ä rqeñ ihrè<yÄyeÅ
b[è˜yuÅjoè hÄrÅy îN{ kÉè≤xÅnoè vÄhÅNtuè soÄmÅpItye 1
1392 a;Å Tv;è rÄqeÅ ihrè<yÅyeè hÄrIÅ mèyUÄrÅxePy;
≤xèitpOœ;Ä vÅht;'è mÅ?voè aÄN/Åso ivèvÄ=Å,Sy pIètÄyeÅ 2
1393 ipÅb;è TvÅ3ùSyÄ …gÅvR," suètÄSyÅ pUvRèp;Ä îÅv
pÄ·rÅ„kétSy rè…sÄnÅ îèyÄm;Åsuèitôí;®èmRÄd;Åy pTyte 3 5Öpã
1394 a;Ä soÅt;è pÄ·rÅ iWçèt;Åê'è nÄ Stomñmè¢uÄrÅ˝ rjèStuÄrÅm(
vènp[=ÄmuÅdèp[uÄtÅm( 1
1395 sèhÄßÅ/;r' vOWè.'Ä pÅyoèduÄh'Å ip[èy'Å deèv;Åyè jÄNmÅne
192

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

AèteÅnè yÅ AètÄj;Åto ivv;vOè/eÄ r;j;ñ deèvÅ Aèt'Å bOèhÅt( 2 6Öy;ã
îit i√tIy" %<@" 2
1396 aè…¶ÅvORè];Ä…,Å jÏn∂^iv,èSyuÄivRÅpèNyÄy;Å
sÄ…mÅı" xuè£Ä a;Ûñt" 1
1397 gÄ.eRÅ m;ètuÅ" ipètuÅ≤„pèt;Ä ivÅid¥ut;ènoÅ aè=ÄreÅ
sIÄdÅ•OètÅSyè yoÅinèm;Å 2
1398 b[ĘŠp[èj;Åvèd;Ä .Årè j;ÄtÅvedoè ivÄcÅWR,e
aŶeè yÅ∂IèdÄyÅi∂èivÅ 3 7Övã
1399 aèSyÅ p[èeW;Å heèmÄn;Å pUèyÄm;Åno deèvoÅ deèveÅ….è" sÄmÅpOˇ_è rÄsÅm(
suètÅ" pèivÅ]'è pÄyeRÅitè reÄ.Å‚NmèteÅvè sĵŠpxuèmÅ≤Ntè hoÄt;Å 1
1400 .è{;Ä vS];ñ smèNy;Å3ù vÄs;Åno mèh;ÅNkèivÅinRèvÄcÅn;inè xÄ˝sÅn(
a;Ä vÅCySv c¡Mvoñ" pUèyÄm;Åno ivc=è,oÄ j;gOñivdeRèvÄvIÅt* 2
1401 sÄmuÅ ip[èyoÄ mOÅJyteè s;Ånoè aÄVyeÅ yèxÄStÅro yèxÅs;'è =wÄtoÅ aèSmeÅ
aè….Ä SvÅrè /ÄNv;Å pUèyÄm;Åno yUèy'Ä p;Åt Svè‚StÅ….è" sÄd;Å n" 3 8Öirã
1402 EÅtoè …NvÅN{è˝StÄv;Åm xuèıÅ˝xuèıeÅnè s;Ī;Å
xuèıwÅ®èKqwÄv;RÅvOè?v;Ä˝sÅ˝ xuèıwÅr;èxIÄv;RÅNmmˇu 1
1403 îÄN{Å xuèıoÅ nè a;Ä gÅih xuèıÅ" xuèı;Ä….ÅÂèitÄ….Å"
193

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

xuèıoÅ rè…yÄ' iv /;ñry xuèıoÄ mÅm≤ı soMy 2
1404 îÄN{Å xuèıoÄ ih noñ rè…yÅ˝ xuèıoÄ rà;ñin d;èxuÄWeÅ
xuèıoÅ vOè];Ä…,Å …jflse xèuıoÄ v;jñ˝ …sW;s…s 3 9ÖyIã
îit tOtIy" %<@" 3
1405 aè¶eÄ Stom'ñ mn;mhe …sè/[Åmè¥Ä idÅivèSpOÄxÅ"
deèvÄSyÅ {iv,èSyÄ vÅ" 1
1406 aè…¶ÄjuRÅWt noè …gÅroè hoÅt;è yoÄ m;nuñWeè„v;Å
sÄ yÅ=è∂ŸÅVy'è jÄnÅm( 2
1407 TvÄmŶe sèp[Äq;Å a…sè juÅ∑oè hoÅt;è vÄreÅ<y"
TvÄy;Å yèD'Ä iv tñNvte 3 10Öirã
1408 aè….Ä i]ÅpOèœ'Ä vOWñ,' vyoè/;Äm;Å©oèiWÄ,Åmv;vx'tè v;Ä,IÅ"
vÅn;è vÄs;Ånoè vÄ®Å,oè nô …sN/uèivRÄ rÅàè/;Ä dÅyteè v;Äy;RÅ…, 1
1409 xUÄrÅg[;mè" sÄvRÅvIrè" sÄh;Åv;èn( jeÄt; pvSvè sÄinÅt;è /Än;Åin
itèGm;ÄyuÅ/" ≤=èp[Ä/ÅNv; sèmÄTSvW;ñ!" s;è◊;ÄNpOtñn;suè xÄ]UÅn( 2
1410 ¨è®ÄgÅVyUitèrÄ.Åy;in ’è<vÄNTsÅmIcIèneÄ a; pñvSv;è puÄrÅN/I
aèpÄ" …sW;ñs•uèWÅsè" SvÅå3g;‹Ä" s' …cñ£do mèhoÅ aèSmÅ>y'è v;Äj;Ån( 3 11Ö5ã
1411 TvÄ…mÅN{ yèx;Ä aÅSyOjIèWIÄ xvñsèSpÄitÅ"
194

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

Tv'Å vOè];Ä…,Å h˝Syp[ètIôNyekè îÅTpuèvRÄnuÅˇíWR,Iè/OÄitÅ" 1
1412 tÄmuÅ Tv; nUènÄmÅsurè p[ÄceÅtsè˝ r;Ä/oÅ .;ègÄ…mÅvemhe
mèhIÅvè ’Ä·ˇÅ" xrè,;Ä tÅ îN{è p[Ä teÅ suèª;Ä noÅ aXnvn( 2 12Ötã
1413 yÄ…jÅœ' Tv; vvOmhe deèv'Ä deÅvè];Ä hot;ñrèmÄmÅTyRm(
aèSyÅ yèDÄSyÅ suè£ÄtÅum( 1
1414 aèp;'Ä np;ñt˝ suè.ÄgÅ˝ suèdIÄidÅitmè…¶Åmuè ≈eÄœÅxo…cWm(
sÄ noÅ …mè]ÅSyè vÄ®Å,Syè soÅ aèp;ôm; suèª'Ä yÅ=te idèivÅ 2 13Öt;ã
îit ctuqR" %<@" 4
1415 yÄmŶe pOèTsuô mTyRèmÅv;è v;ÄjeÅWuè y'Å juèn;Å"
sô yNt;è xÄêÅtIè·rÄWÅ" 1
1416 nÄ ikÅrSy shNTy pyeèRt;Ä kyñSy …ct(
v;ÄjoÅ a‚St ≈èv;ÄYyÅ" 2
1417 sÄ v;j'ñ ivèêÄcÅWR…,èrÄvRÅ≤∫rStuè tÄ®Åt;
ivÄp[eÅ….rStuè sÄinÅt; 3 14Ö#;ã
1418 s;èkmuÄ=oÅ mjRyNtè SvÄs;Åroè dÅxè /IÄrÅSy /IètÅyoè /ÄnuÅ]I"
hÅ·rè" pÄyRÅ{vè∆;Ä" sUyRñSyè {oÄ,'Å nn=eè aÅTyoè nÅ v;èjIÅ 1
1419 s'Å m;ètOÅ….ènRÄ ≤xxuñv;Rvx;ènoÄ vOW;ñ d/Nve pu®èv;ÄroÅ aè≤∫Å"
195

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

mÅyoRè nÄ yoW;ñmè….Ä inÅ„kéèt'Ä yNTs' gñCzte kèlÄxÅ ¨è≤ßÄy;Å…." 2
1420 ¨ètÄ p[ ipñPyè ËÅ/èrÄfl‰;Åy;è îÅNduè/;RÄr;Å…." scte sumèe/;Å"
mUè/;RÅn'è g;Åvè" pÄyÅs; cèmUÅ„vè….Ä ≈IÅ,≤Ntè vÄsuÅ….ènRÅ inèˇ_ìÅ" 3 15ÖvUã
1421 ipÄb;Å suètÄSyÅ rè…sÅnoè mÄTSv;Å n îN{è goÄmÅt"
a;èipÄnoRÅ bo…/ s/èm;Ä¥eÅ vOè/eÅ3ùåSm;Ä˝ aÅvNtu teè …/ÄyÅ" 1
1422 .Uèy;ÄmÅ te sumèt*Å v;è…jÄnoÅ vèy'Ä m; nñ Strè….Äm;Åtye
aèSm;'Å …cè];Ä….Årvt;dè….Äi∑Å….èr;Ä nÅ" suèªeÄWuÅ y;my 2 16Ölã
1423 i]ÄrÅSmw sè¢Å /eènÄvoÅ duduiÓre sèTy;Åm;è≤xÄr'Å prèmeÄ Vyoèmin
cèTv;ÅyRèNy;Ä .uvñn;in inè…,RÅjeè c;ÄÂÅ…, c£Éè yÅÎètwÄrvñ/Rt 1
1424 sÄ .=ñm;,o aèmOÄtÅSyè c;Ä®Å, ¨è.eô ¥;v;è k;ÄVyeÅn;è ivÄ xÅ≈qe
teÄ…jÅœ; aèpoÅ mè˝hÅn;è pÄ·rÅ Vytè yÄdIÅ deèvÅSyè ≈ÄvÅs;è sÄdoÅ ivèduÅ" 2
1425 teÄ aÅSy sNtu kÉètÄvoåmOñTyèvoÄåd;Å>y;so jènuÄWIÅ ¨è.eÄ anuñ
yeÄ….ÅnORèM,;Ä cÅ de¡Vy;ñ c punètÄ a;id{;j;ñn' mènÄn;Å agO>,t 3 17Öceã
îit pçm" %<@" 5
1426 aè….Å v;èyu'Å vI¡TyñW;R gO,;ènoÅ3ùå….Å …mè];Äv®ñ,; pUèyÄm;Ån"
aè.IÄ nr'ñ /IèjÄvÅn˝ rqeèœ;Åmè.IÅN{'è vOÄWÅ,'è vÄj[Åb;Ûm( 1
1427 aè….Ä vS];ñ suvsèn;ÄNyÅW;Rè….Å /eènUÅ" suèduÄ`;Å" pUèyÄm;Ån"
196

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

aè….Å cèN{;Ä .t‹ñve noè ihÄrÅ<y;è>yÄê;Ån[è…qÄnoÅ dev som 2
1428 aè.IÄ noÅ aWR idèVy;Ä vsUñNyè….ô ivê;è p;Ä…qRÅv; pUèyÄm;Ån"
aè….ô yenè {ÄivÅ,mèXnÄv;Åm;¡>y;ñWeRèy'Ä jÅmd…¶èvÄ•Å" 3 18Ö%ã
1429 yÄ∆;yñq; apUVyRè mÄ`ÅvNvO]èhÄTy;Åy
tÄTpOÅ…qèvIÄmÅp[qyèStÄdÅSt>n; ¨ètoÄ idvñm( 1
1430 tġeÅ yèDoÄ aÅj;ytè tÅdèkúÅ ¨ètÄ hSkéñit"
tÄi√êñm….è.UÄrÅ…sè yÅ∆;èt'ô y∞è jÄNTvÅm( 2
1431 a;èm;ÄsuÅ pèKvÄmwrñyè a;Ä sUyRñ˝ rohyo idèivÅ
`èmÄ| n s;m'ñ tpt; suvOè·ˇ_Å….èjuRÅ∑'è …gÄvRÅ,se bOèhÅt( 3 19Öpeã
1432 mÄTSyp;ñ…y teè mÅhè" p;Ä]ÅSyev h·rvo mTsèroÄ mdñ"
vOÄW;Å teè vOÅ„,è îÄNduÅv;RèjIÄ sÅhßès;ÄtÅm" 1
1433 a;Ä nÅSte gNtu mTsèroô vOW;è mÅdoè vÄreÅ<y"
sèh;Äv;Å˝ îN{ s;nè…sÄ" pOÅtn;èW;Ä@mñTyR" 2
1434 Tvô˝ ih xUrè" sÄinÅt; coèdÅyoè mÄnuÅWoè rÄqÅm(
sèh;Åv;èNdÄSyuÅmv[ètômoWè" p;Å]'è nÅ xoè…cÄW;Å 3 20Öibã
îit Wœ" %<@" 6
îit Wœp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 6-2
îit √;dxoå?y;y" sm;¢" 12
197

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

aq ]yodxoå?y;y"
aq Wœp[p;#kÉ tOtIyoå/R"
Ö1-20ã 1 k…v.;RgRv" 2á 9á 16 .r√;jo b;hRSpTy" 3 a…st" k;Xypo devlo
v; 4 suk=" a;'…grs" 5 iv.[;$(s*yR" 6á 8 v…sœo mw];v®…," 10-17
.;gRv" p[;g;q" 10á 17 ivê;…m]o g;…qn" 11 me/;it…q" k;<v" 12 xt'
vw%;ns;" 13 yjt a;]ey" 14 m/uCzNd; vwê;…m]" 15 ¨xn; k;Vy" 18
hyRt" p[;g;q" 19 bOhi∂v a;qvR," 20 gOTsmd" x*nk" – 1á 3á 15
pvm;n" som" 2á 4á 6á 7á 14á 19á 20 îN{" 8 srSv;n( 9 srSvtI 10
sivt; 11 b[˜,Spit" 12 a…¶" pvm;n" 13 …m];v®,* 16-18 a…¶" 18
hvI'iW v; 5 sUyR" – 1á 3-4á 8-14á 16 Ö2-3ã 18 g;y]I 2 Ö1-3ã
anu∑ëp( 2 Ö4ã bOhtI 6á 7 p[g;q" 16 Ö1ã v/Rm;n; 19 i]∑ëp( 20 Ö1ã ai∑"
20 Ö2-3ã aitxKvrI 5 jgtI
1435 pÄvÅSv vOèi∑ôm; su noèåp;ÅmUè…m|Å idèvÄSp·rñ
aèy+m;Ä bOÅhètIÄ·rWñ" 1
1436 tÄy;Å pvSvè /;ÄrÅy;è yÅy;è g;ÄvÅ îèh;Ågmñn(
jÄNy;Åsè ¨ÄpÅ no gOèhÅm( 2
1437 `Oèt'Ä pÅvSvè /;ÄrÅy; yèDeÄWuÅ devèvIÄtÅm"
aèSmÄ>y'Å vOèi∑Äm; pñv 3
1438 sÄ nÅ ËèjeRÅ Vy¡3ùVyÄy'Å pèivÄ]'Å /;vè /;ÄrÅy;
deèv;ÄsÅ" Íè,Åvè≤NhÄ kÅm( 4
198

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1439 pÄvÅm;no a…s„ydè{Ä=;Å˝SypèjÄÏÅnt(
p[èàvÅ{oècÅyèn[ÄucÅ" 5 1ÖcIã
1440 p[ÄTyÅSmwè ipÄpIÅWteè ivÄê;Åin ivèduÄWeÅ .r
aèr©m;Åyè jÅGmèyeÄåpÅí;d?vneè nÄrÅ" 1
1441 EÄmeÅn' p[èTyeÄtÅnè soÄmeÅ…." somèp;ÄtÅmm(
aÄmÅ]e….A≥jIèiWÅ,è…mÄN{Å˝ suèteÅ….è·rÄNduÅ…." 2
1442 yÄdIÅ suèteÅ….è·rÄNduÅ….è" soÄmeÅ…." p[itè.UÄWÅq
veÅd;è ivÄêÅSyè meÄ…/Åro /OèWôˇNtè…mÄdeWñte 3
1443 aèSm;ÄaÅSm;è îdôN/èsoÄå?vÅyoRè p[Ä .År; suètÅm(
k⁄èivÄTsÅmSyè jeÄNyÅSyè xÄ/RÅtoèå….ÄxÅStervèSvÄrÅt( 4 2Ö#ã
îit p[qm" %<@" 1
1444 bè.[Åveè nuÄ Svtñvseå®è,;ÄyÅ idivèSpOÄxeÅ
soÄm;Åy g;èqÄmÅcRt 1
1445 hÄStÅCyute….èrÄi{Å…." suètÄ˝ som'ñ punItn
mÅ/;èv;Ä /;Åvt;è mÄ/uÅ 2
1446 nÅmèseÄdupñ sIdt dè›eÅdè….Ä ≈IÅ,Itn
îÅNduè…mÄN{eÅ d/;tn 3
199

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1447 aè…m]h;Ä ivcñWR…,è" pÄvÅSv somè x'Ä gveñ
deèveÄ>yoÅ anuk;mè’Åt( 4
1448 îÄN{;Åy somè p;ÄtÅveè mÄd;Åyè pÄ·rÅ iWCyse
mèn…íÄNmnñsèSpÄitÅ" 5
1449 pÄvÅm;n suèvIÄyRÅ˝ rè…yÄ˝ soÅm ·rrIih ,"
îÅNdèivÄN{eÅ, no yuèj;Å 6 3ÖyUã
1450 ¨ñıedè….Å ≈uèt;ÄmÅ`' vOWè.'Ä ny;Rñpsm(
aÄSt;ÅrmeiW sUyR 1
1451 nÅvè yoÄ nÅvèit'Ä puroñ …bè.eÄdÅ b;¡◊oñjs;
aÄih'Å c vO]èh;ÄvÅ/It( 2
1452 sÅ nè îÄN{Å" ≤xèvÄ" s%;ê;ñvèÌoÅmè¥ÄvÅmt(
¨è®Ä/;Årev dohte 3 4ÖtIã
îit i√tIy" %<@" 2
1453 ivè.[;Å@± bOèhÄ≤TpÅbtu soèMy'ô m?v;yuèdRÄ/Å¥èDÄpÅt;èvÄivÅÓutm(
v;ÄtÅjUtoè yoÄ aÅ….èrÄ=Åitè TmÄn;Å p[èj;Ä" ipÅpitR bÛè/;Ä iv r;ñjit 1
1454 ivè.[;Å@± bOèhÄTsu.Oñt' v;jès;ÄtÅm'è /Äm|Å idèvoÅ /è®Ä,eÅ sèTyÄmipRñtm(
aè…m]h;Ä vOÅ]èh;Ä dÅSyuèhÄNtÅm'è JyoÄitÅjRDe asurèh;Ä sÅpàèh;Å 2
200

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1455 îèdô˝ ≈eœ'è JyoÄitÅW;'è JyoÄitÅ®ˇèm'Ä ivÅêè…jÄıÅnè…jÄduÅCyte bOèhÅt(
ivèê.[;Å@± .[;èjoô mihè sUÄyoRÅ ÎèxÅ ¨è®Ä pÅp[qeè sÅhè aoÅjoè aÄCyuÅtm( 3 5Öijã
1456 îÄN{è £ÄtuÅ' nè a;Ä .År ipèt;Å puè]eÅ>yoè yÄq;Å
≤xÄ=;Å ,o aè‚SmÄNpuÅ®Ùtè y;ÄmÅin jIèv;Ä JyoiètûrxImih 1
1457 m;Å noè aÄD;Åt; vOèjÄn;Å dur;è?yoÅ3ù m;Ä≤xÅv;èsoÄåvÅ £mu"
TvÄy;Å vèy'Å p[èvÅtè" xÄêÅtIrèpoÄåitÅ xUr tr;m…s 2 6Ölã
1458 aè¥;Å¥;è êÅ"êè îÅN{è ];ÄSvÅ pèreÄ cÅ n"
ivÄê;Å c no j·rètøÄNTsÅTpteè aÅh;è idÅv;è nġ_'Å c r≤=W" 1
1459 p[è.©«Ä xUroñ mè`Äv;Å tuèvIÄmÅ`è" sÄ‚MÅmXlo vI¡y;Rñyè kÅm(
¨è.;Ä teÅ b;èÙÄ vOWñ,; xt£toè inÄ y; vj['ñ …m…mè=ÄtuÅ" 2 7ÖvIã
îit tOtIy" %<@" 3
1460 jènIÅyNtoè NvÄgÅ[v" pu]IèyÄNtÅ" suèd;ÄnÅv"
sÄrÅSvNt˝hv;mhe 1 8Ör*ã
1461 ¨ètÄ nÅ" ip[èy;Å ip[èy;ÄsuÅ sè¢ÄSvÅs;è suÄjuÅ∑;
sÄrÅSvtIè StoÄMy;Å .Ut 1 9Öh*ã
1462 tÄTsÅivètuÄvRreñ<y'è .ÄgoRÅ deèvÄSyÅ /Imih
…/Åyoè yoÄ nÅ" p[coèdÄy;Åt( 1
201

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1463 soèm;Ån;'è SvÄrÅ,' ’,uih b[˜,Spte
k=IvNt˝ y a*≤xj" 2
1464 aŶè a;ÄyUÅ˝iW pvseè a; suvoj| îW' c n"
a;re b;/Sv duCz⁄n;m( 3 10Öyã
1465 t;Ä nÅ" xˇ_'è p;Ä…qRÅvSy mho r;yo idVySy
mih v; =]' deveWu 1
1466 AètÅmOèteÅnè sÄpÅNteiWèr'Ä d=ñm;x;te
aè&Äh;Å deèv*Ä vÅ/eRte 2
1467 vOèi∑Ä¥;Åv; rI¡Ty;ñpeèWôSptIè d;ÄnuÅmTy;"
bOèhÅNt'è gÄt‹Åm;x;te 3 11Öp;ã
1468 yuèÔÄ≤NtÅ b[è›ÄmÅ®èW'Ä crñNt'è pÄ·rÅ tèSquÄWÅ"
roÄcÅNte rocèn;Å idèivÅ 1
1469 yuèÔÄNTyÅSyè k;ÅMy;è hÅrIè ivÄpÅ=s;è rÄqeÅ
xoÄ,;Å /Oè„,UÅ nOèv;ÄhÅs; 2
1470 kÉètu'Å ’è<vÄ•ÅkÉètÅveè peÄxoÅ my;R apeèxÄseÅ
sÅmuèWÄ≤∫Årj;yq;" 3 12Öyã
îit ctuqR" %<@" 4
202

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1471 aèyÄ˝somñ îN{è tuÄ>yÅ˝suNveè tuÄ>y'Å pvteè TvÄmÅSy p;ih
TvÅ˝hè y'Ä cÅ’èWeÄ Tv' vñvOèWô îNdu'è mÄd;Åyè yuÄJy;Åyè soÄmÅm( 1
1472 sÅ Èè˝ rÅqoè nÄ .uÅ·rèW;Ä@Åyo…j mèhÅ" puèÂÄ…,Å s;ètÅyeè vÄsUÅin
a;ÅdI'è ivÄê;Å nÛ¡„y;ñ…, j;èt;Ä SvÅW;Rt;è vÄnÅ Ëè?v;RÄ nÅvNt 2
1473 xuè„mIô x/oRè nÄ m;®ñt' pvèSv;ÄnÅ….xSt; idèVy;ô yq;è ivÅ$(
a;Åpoè nÅ mè=UÄ suÅmèitÄ.RÅv; n" sèhÄß;ÅPs;" pOtn;èW;ô<n yèDÅ" 3 13Ö`Iã
1474 TvÄmŶe yèD;Ån;è˝hoÅt;è ivÄêeèW;˝ihètÅ"
deèveÅ….èm;RÄnuÅWeè jÄneÅ 1
1475 sÄ noÅ mèN{;Ä….År?vèreÅ …jè◊;Ä….ÅyRj; mèhÅ"
a;Å deèv;ÄNvÅ≤=è yÄ≤=Å c 2
1476 veÅTq;è ihÄ veÅ/oè aÄ?vÅn" pèqÄíÅ deèv;ÄÔÅs;
aĶeÅ yèDeÄWuÅ su£to 3 14Öh*ã
1477 hoÄt;Å deèvoÄ amñTyR" puèrÄSt;Ådeit m;èyÄy;Å
ivèdÄq;Åin p[coèdÄyÅn( 1
1478 v;èjIÄ v;jeñWu /Iyteå?vèreÅWuè p[Ä ,IÅyte
ivÄp[oÅ yèDÅSyè s;Ä/Ån" 2
1479 …/èy;Ä cÅ£Éè vÄreÅ<yo .èUt;Ån;'è gÅ.Rèm;Ä dÅ/e
203

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

dÄ=ÅSy ipètÅr'è tÄn;Å 3 15Ör;ã
îit pçm" %<@" 5
1480 a;Å suèteÄ …sÅçtè …≈Åyè˝roÄdÅSyor….è…≈ÄyÅm(
rès;Ä dÅ/It vOWè.Åm( 1
1481 teÄ j;Åntè SvÅmoèKy'Å3ù s'Å vèTs;Åsoè nÅ m;ètOÄ….Å"
…mèqoÄ nÅsNt j;è…mÄ….Å" 2
1482 ¨Åpè ßÄKvÅeWèu bÄPsÅt" ’<vèteÅ /è®Ä,'Å idèivÅ
îÄN{eÅ aè¶;ô nm¡" Svñ" 3 16Öcã
1483 tÄidd;ñs .uÄvÅneWuè JyeÅœ'è yÄtoÅ jèDÅ ¨èg[ÅSTveèWÄnOÅM,"
sè¥oÄ jÅD;ènoÄ in ·rñ,;itè xÅ]UènÅnuè y'ô ivêeè mÅdèNTyUÄm;Å" 1
1484 v;èvO/;nÄ" xvñs;è .UÄyoRÅj;è" xÄ]uÅd;Rès;ÄyÅ ….èyÄs'Å d/;it
aÄVyÅn∞ VyènÅ∞è sÅ≤òè s'Ä teÅ nvNtè p[Ä.OÅt;è mÄdeÅWu 2
1485 Tveô £tuèmÄipÅ vOÔ≤Ntè ivÅêeè i√ôyRdeèteô i].RvèNTyUÄm;Å"
Sv;èdoÄ" Sv;dIñy" Sv;èduÄn;Å sOj;è sÅmèdô" su m/uè mÄ/uÅn;è….Ä yoÅ/I"
3 17Ö,Iã
1486 i]ÄkÅ&kÉWu mihèWoÄ yv;ñ≤xr' tuivxuè„mÅStOèMpÄTsoñmmipbèi√Ä„,uÅn; suèt'Ä
yÅq;vèxÅm(
sÄ È'Å mm;dè mÅihè kÅmRè kÄtRÅve mèh;Åmuè®Ä˝ swnñ˝ sí∂ºèvoÅ deèvÅ˝ sèTyÄ îNduñ"
204

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

sèTyÄ…mN{ñm( 1
1487 s;èk˘Å j;ètÄ" £tuñn; s;èkÄmojñs; vv≤=q s;èk˘Å vOèıoÅ vI¡ywRñ" s;sèihômOR/oè
ivÄcÅWR…," )
d;Åt;è r;Ä/Å Stuvèteô k;My'è vÅsuè p[ÄceÅtnè swÄnÅ˝ sí∂ºèvoÅ deèvÅ˝ sèTyÄ îNduñ"
sèTyÄ…mN{ñm( 2
1488 aÅ/è ‚TvÄWIÅm;˝aè>yoÄjÅs;è ’Ä…v'Å yuè/;Ä.Åvèd;Ä rodñsI a;pO,dSy mèJmÅn;è p[Ä
v;ÅvO/e )
aÄ/Åˇ;èNy'Å jè#Åreè p[ÄemÅ·rCytè p[Ä ceÅtyè swÄnÅ˝ sí∂ºèvoÅ deèvÅ˝sèTyÄ îNduñ"
sèTyÄ…mN{ñm( 3 18Öiqã
îit Wœ" %<@" 6
îit Wœp[p;#kÉ tOtIyoå/R" Wœ" p[p;#kí sm;¢" 6
îit ]yodxoå?y;y"
aq ctudRxoå?y;y"
aq s¢mp[p;#kÉ p[qmoå/R" 7-1
Ö1-16ã 1á 9 ip[yme/ a;i©rs" 2 nOme/-pu®me/;v;i©rs* 3á 7 } y®,S]wvO„,"
]sdSyu" p*®k⁄Ts" 4 xun"xep a;jIgitR" 5 vTs" k;<v" 6 a…¶St;ps" 8
ivêmn; vwyê" 10 v…sœo mw];v®…," 11 s*.·r" k;<v" 12 xt' vw%;ns"
13 vsUyv a;]ey" 14 gotmo r;Ùg," 15 kÉtur;¶ey" 16 ivÂp a;i©rs" –
1-2á 5á 8-9 îN{" 3á 7 pvm;n" som" 4á 10-11á 13-16 a…¶" 6 ivêe
dev;" 12 a…¶" pvm;n" – 1á 4-5á 12-16 g;y]I 2á 10 p[g;q" 3á 7
Ë?v;R bOhtI 6 anu∑ëp( 8-9 ¨‚„,k™ 11 bOhtI –
1489 aè….Ä p[ gopñit' …gèreÄN{ÅmcRè yÄq;Å ivèdeÅ
205

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sUènuÅ˝ sèTyÅSyè sÄTpÅitm( 1
1490 a;Ä hrñy" ssO…j[èreÄå®ÅWIèrÄ…/Å bèihRÄiWÅ
yÅ];è….Å s'ènÄv;Åmhe 2
1491 îÄN{;Åyè g;ÄvÅ a;è≤xÄr'Å duduèӺŠvè…jÅ[,èe mÄ/uÅ
yÄTsIÅmup◊èreÅ ivèdÅt( 3 1Öh;ã
1492 a;Å noè ivÄê;Åsuè hÅVyè…mÄN{Å˝ sèmÄTsuÅ .UWt
¨Åpè b[Ę;Å…,è sÄvÅn;in vO]hNprmèJy;Ä AÅcIWm 1
1493 Tv'Å d;èt;Ä p[ÅqèmoÄ r;/ñs;mèSyÄ…sÅ sèTyÄ ÈÅx;nè’Åt(
tuèiv¥uªÅSyè yuÄJy; vOñ,Imhe puè]ÅSyè xÄvÅso mèhÅ" 2 2Öy;ã
1494 p[èà'Å pIèyUÄW'Å pUèVy|ô ydu¡KQy'ñ mèhoÅ g;èh;Åi∂èvÄ a; inrñ/u=t
îÄN{Åmè….Ä j;yñm;nè˝ sÄmÅSvrn( 1
1495 a;ÅdI'è kÉÅ …cèTpÄXyÅm;n;sè a;ÄPy'Å vsuè®ÄcoÅ idèVy;Å a¡>yñnUWt
idèvoÄ n v;rñ˝ sivèt;Ä VyUÅ,uRte 2
1496 aÅ/è yÅidèmeÄ pÅvm;nè roÄdÅsI îèm;Å cè ivÅê;è .uÄvÅn;è….Å mèJmÄn;Å
yUèqeô n inèœ;Ä vOÅWè.oÄ iv r;ñj…s 3 3Ö%Uã
1497 îèmÅmUè Wuô TvmèSm;ÄkÅ˝ sèin'Ä g;Åyè]'Ä nVy;ñ˝sm(
aĶeÅ deèveÅWuè p[Ä voÅc" 1
206

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1498 ivè.ˇ_;Ä…sÅ …c].;noè …sÄN/oÅÂèm;RÄ ¨Åp;èkÅ a;
sè¥oÅ d;èxuÄWeÅ =r…s 2
1499 a;Ä noÅ .j prèmeÄ„v; v;jeñWu m?yèmeÄWuÅ
≤xÅ=;è vÅSvoè aÄNtÅmSy 3 4Ö$;ã
1500 aèhô…m≤ı ipètuÄ„p·rñ meè/;ÅmOètÄSyÅ jèg[ÄhÅ
aèhÄ˝sUyRñ îv;jin 1
1501 aèh'Å p[èàeÅnè jÄNmÅn;è …gÄrÅ" xuM.;…m k<vèvÅt(
yeôneN{è" xuÅ„mè…mÅ∂è/eÅ 2
1502 yeÄ Tv;…mñN{è nÄ tuÅ∑uèvuÄA≥Wñyoè yeÄ cÅ tu∑uèvuÅ"
mÄme√ñ/RSvè suÄ∑Åët" 3 5Öquã
îit p[qm" %<@" 1
1503 aŶeè ivÄêeÅ….r腶Ņ.èjoRÅiWè b[ĘŠshSkét
yeÄ deÅvè];ô y a;èyuÅWuè teÄ….ÅnoR mhy;è …gÄrÅ" 1
1504 p[Ä s ivêeñ….r腶ą.Årè…¶Ä" s ySyñ v;è…jÄnÅ"
tÄnÅye toèkÉÅ aèSmôd; sèMyôõ™v;jwè" pÄrIÅvOt" 2
1505 Tv'Ä noÅ a¶e a腶Ņ.èb[RĘŠyèD'Ä cÅ v/Ry
Tv'Ä noÅ deèvÄt;Åtye r;èyoÄ d;n;ñy cody 3 6Öi@ã
207

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1506 TveÄ soÅm p[qèm;Å vOèˇ_ÄbÅihRWo mèheÄ v;j;ñyè ≈ÄvÅseè …/Äy'Å d/u"
sÄ Tv' noñ vIr vI¡y;Rñy cody 1
1507 a¡>yñ….è ihÄ ≈vñs; tètÅidRèqoÅTs'è nÄ k˘ …cñ∆nèp;ÅnèmÄ≤=Åtm(
xÄy;RÅ….ènRÄ .rñm;,oè gÄ.ÅSTyo" 2
1508 aÄjIÅjno amOtè mÄTy;RÅyè aÅmOètÅSyè /ÄmRÅ•èmOÄtÅSyè c;Ä®Å,"
sÄd;Åsroè v;ÅjèmÅCz;è sÄinÅ„ydt( 3 7Öleã
1509 EÅNduè…mÄN{;Åy …sçtè ipÄb;Åit soèMy'Ä m/uñ
p[Ä r;/;ñ˝…s codyte mihTvèn;Å 1
1510 ¨Åpoè hÄrIÅ,;'è pÅit'è r;Ä/Å" pOèçÄNtÅmb[vm(
nUènÄ˝ ≈uÅ…/ StuvètoÅ aèê‰ÄSyÅ 2
1511 nÅ Á¡™˝3ùgÅ puèr;Å cè nÅ jèDeÅ vIèrÄtÅrèSTvÅt(
nÄ k°Å r;èy;ô nwvq;è nÅ .èNdÄn;Å 3 8Öc;ã
1512 nèd'Å vè aoÄdÅtIn;' nèd'Ä yoyuñvtIn;m(
pÄit'Å voè aÄfl‰;Ån;' /enUèn;Ä…mÅWu?y…s 1 9Övã
îit i√tIy" %<@" 2
1513 deèvoÄ voÅ {iv,oèd;Å" pUè,;|Ä ivÅvÇ;è…sÄcÅm(
¨Ä√;Å …sèçÅ?vèmuÄpÅ v; pO,?vèm;Äid√oñ deèvÄ aohÅte 1
208

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1514 tÄ˝hot;ñrm?vèrÅSyè p[ÄceÅts'è vÄiˆ'Å deèv;Ä aÅ’<vt
dÄ/;Åitè rÄà'Å iv/èteÅ suèvIÄyRÅmè…¶ÄjRn;ñy d;èxuÄWeÅ 2 10Öilã
1515 aÄdÅ≤xR g;tuèivġÅmoè yÄ‚SmÅNv[èt;ÄNy;Ådè/uÅ"
¨Åpoè WuÅ j;ètÄm;yRÃSyè vÄ/RÅnmè…¶'Ä nÅ=Ntu noè …gÄrÅ" 1
1516 yÅSm;è{eÄjÅNt ’è∑ÄyÅíè’úÄTy;Åin ’<vètÅ"
sèhßs;'Å meè/Äs;Åt;ivvè TmÅn;è…¶'Å /Iè….ÄnRÅmSyt 2
1517 p[Ä dwvoñd;so aè…¶ÅdeRv îN{o n mJmn;
anu m;tr' pO…qvI' iv v;vOte tSq* n;kSy xmR…, 3 11Öh;ã
1518 aŶè a;ÄyUÅ˝iW pvsè a;suvojR…mW' c n"
a;re b;/Sv duCz⁄n;m( 1
1519 aè…¶ôA≥iWè" pÄvÅm;nè" p;ÄçÅjNy" 2"
tÄmIÅmhe mh;gèyÅm( 1519
1520 aŶeè pÄvÅSvè SvÄp;Å aèSmeÄ vcRñ" suèvIÄyRÅm(
dÄ/Å{è…y'ô m…yè poÄWÅm( 3 12Öfã
1521 aĶeÅ p;vk roè…cÄW;Å mèN{Äy;Å dev …jè◊Äy;Å
a;Å deèv;ÄNvÅ≤=è yÄ≤=Å c 1
209

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1522 t'Ä Tv;Å `OtòvImheè …cÄ]Å.;no SvèÎ≥ÄxÅm(
deèv;ô˝ a; vIètÄyeÅ vh 2
1523 vIèitÄhoÅ]' Tv; kve ¥uèmÅNtè˝ sÄ…mÅ/Imih
aĶeÅ bèOhÄNtÅm?vèreÅ 3 13Ö$*ã
îit tOtIy" %<@" 3
1524 aÄv;Å no a¶ ËèitÄ….Åg;Ryè]ÅSyè p[Ä.ÅmR…,
ivÄê;Åsu /IèWuÄ vÅN¥ 1
1525 a;Ä noÅ a¶e rè…y'Ä .År s];ès;Åh'è vÄreÅ<ym(
ivÄê;Åsu pOèTsuÅ duè∑ÄrÅm( 2
1526 a;Ä noÅ a¶e suceètuÄn;Å rè…y'Å ivèê;ÄyuÅpoWsm(
m;è@«‹k˘Ä /eÅih jIèvÄseÅ 3 14Öv*ã
1527 aè…¶Ä˝ ihÅNvNtu noè …/Åyè" sÄi¢Åm;èxuÄ…mÅv;è…jÄWuÅ
teÄnÅ je„mè /Än'Å/nm( 1
1528 yÅy;è g;Å a;èkÄr;Åmhwè seÄnÅy;¶eè tÅvoèTy;Å
t;'Ä noÅ ihNv mè`ġÅye 2
1529 a;ĶeÅ SqUèrÅ˝ rè…y'Ä .År pOèqu'Ä gomñNtmè…êÄnÅm(
aèõ™…/ô %' vèt‹Äy;Å pèivÅm( 3
210

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1530 aŶeè nÄ=Å]mèjÅrèm;Ä sUyRñ˝ rohyo idèivÅ
dÅ/è∆‰oÅitèjRÄneÅ>y" 4
1531 aĶeÅ kÉètuÅivRèx;ÄmÅ…sè p[Åeœè" ≈eĜŠ¨pSqèsÅt(
boÄ/;Å Stoè]eô vyoè dÄ/Åt( 5 15Öq;ã
1532 aè…¶ÅmUèR/;RÅ idèvÅ" kèk⁄ÄTpitñ" pO…qèVy;Å aèyÅm(
aèp;Ä˝ ret;ñ˝…s …jNvit 1
1533 ÈÄ≤xÅWeè v;ÄyRÅSyè ihÅ d;è]ÄSy;Ŷe¡ Svñ"pit"
Stoèt;Å Sy;'è tÅvè xÄmRÅ…, 2
1534 ¨ÄdŶeè xuÄcÅyèStÄvÅ xuè£;Ä .[;jñNt Èrte
tÅvè JyoÄtIÅ˝„yècRÄyÅ" 3 16ÖlIã
îit ctuqR" %<@" 4
îit s¢mp[p;#kÉ p[qmoå/R" 7-1
îit ctudRxoå?y;y" 14
aq pçdxoå?y;y"
aq s¢mp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 7-2
Ö1-14ã 1á 11 gotmo r;Ùg," 2á 9 ivê;…m]o g;…qn" 3 ivÂp a;i©rs"
4á 7 .gR" p[;g;q" 5 i]t a;¢‰" 10 so.·r" k;<v" 12 gopvn a;]ey" 13
.r√;jo b;hRSpTyo vIthVy a;i©rso v; 13 p[yogo .;gRv" p;vkoå…¶b;RhRSpTyo
v; gOhpit-yivœ* shs" pu]v;Nytro v; – a…¶" – 1-3á 6á 9á 14 g;y]I
4á 7á 8 p[g;q" 5 i]∑ëp( 10 k;k⁄." p[g;q" 11 ¨‚„,k™ 12 anu∑ëMmu%"
211

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

p[g;q" 13 jgtI –
1535 kÄStÅe j;è…mÄjRn;ñn;èmŶeè koÅ d;¡êñ?vr"
koÅ hè kÄ‚SmÅ•…s …≈ètÅ" 1
1536 Tv'Å j;è…mÄjRn;ñn;èmĶeÅ …mè]oÄ aÅ…s ip[èyÅ"
sÅ%;è sÄ≤%Å>yè ÈÄ@‰Å" 2
1537 yÄj;Å no …mè];Äv®ñ,;è yÄj;Å deèv;Å˝ Aèt'Å bOèhÅt(
aŶeè yÅ≤=è Sv'Ä dmñm( 3 1Ö®ã
1538 Èè@ºÄNyoÅ nm¡Syñ‚StèrÄStm;ñ˝…s dxRètÅ"
sÅm腶ķrÅ?yteè vOÄW;Å 1
1539 vOÄWoÅ aè…¶Ä" s…mñ?yèteÅåêoè nÄ deÅvèv;ÄhÅn"
tÅ˝ hèivÄ„mÅNt È@te 2
1540 vOÄWÅ,' Tv; vèy'Ä vOÅWNèvOÄWÅ,è" sÄ…mÅ/Imih
aŶeè dIÄ¥Åt' bOèhÅt( 3 2Öilã
1541 ¨ÄˇeÅ bOèhÄNtoÅ aècRÄyÅ" s…m/;ènÄSyÅ dIidv"
aĶeÅ xuè£;ÄsÅ Èrte 1
1542 ¨ÄpÅ Tv; juè◊oÅ3ù mÄmÅ `Oèt;ÄcIÅyRNtu hyRt
aĶeÅ hèVy;Ä juÅWSv n" 2
212

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1543 mèN{Ä˝ hot;ñrmOè‚TvÄj'Å …cè]Ä.;Ånu' ivè.;ÄvÅsum(
aè…¶ÄmIÅ@ºè sÄ ¨Å ≈vt( 3 3Öhã
1544 p;èihÄ noÅ a¶è EÄkÅy; p;èÁUÅ3ùtÅ i√ètIÄyÅy;
p;èihÅ gIè….RÅ‚StèsOÄ….ÅÂj;| pte p;èihÄ cÅtèsOÄ….ÅvRso 1
1545 p;èihÄ ivêñSm;{è=Åsoè aÄr;ÅV,è" p[Å Smè v;ÄjeÅWu noåv
Tv;Ä…m≤ı neidñœ' deèvÄt;Åty a;èip'Ä n=;ñmhe vOè/eÅ 2 4Öiyã
îit p[qm" %<@" 1
1546 îènoÄ r;Åj•rèitÄ" s…mñıoè r*Å{oè dÄ=;Åy suWuèm;Ä˝ aÅd≤xR
…cèikÄi√ .;ñit .;ès;Ä bOÅhèt;Ä…sÅKnImeitè ®ÄxÅtImèp;ÄjÅn( 1
1547 ’è„,;'Ä ydenIñmè….Ä vpRñs;è.UÅ∆ènÅyèNyoÄW;'Å bOhètÅ" ipètuÅj;Rm(
Ëè?v|Å .;ènuÄ˝ sUyRñSy St.;èyÅ≤NdèvoÄ vsuñ….rrèitÄivR .;ñit 2
1548 .è{oÅ .è{Åy;è sÄcÅm;nè a;Åg;èTSvÄs;År' j;èroÅ a¡>yeñit pèí;Åt(
suèp[kÉtwÄ¥uR….ñrè…¶ÅivRèitÅœèn[ÄuxÅ≤∫èvRÄ,wRÅrè….Å r;èmÄmÅSq;t( 3 5Öyoã
1549 kÄy;Å te a¶e ai©rè ËÄjoRÅ np;èduÄpÅStuitm(
vÄr;Åy dev mèNyÄveÅ 1
1550 d;ÄxeÅmè kÅSyè mÄnÅs; yèDÄSyÅ shso yho
kÄduÅ voc îèd'Ä nmñ" 2
1551 aÄ/;è Tvô˝ ih nèSkÅroè ivÄê;Å aèSmÄ>yÅ˝ su≤=ètIÅ"
213

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

v;ÄjÅ{iv,soè …gÄrÅ" 3 6Ö$ã
1552 aŶè a;Ä y;ÅÁ腶Ņ.èhoRÄt;År' Tv; vO,Imhe
a;Ä Tv;mñnˇ_⁄è pÄ[yÅt; hèivÄ„mÅtIè yÄ…jÅœ' bèihRÅr;èsÄdeÅ 1
1553 aÅCz;è ihÄ Tv;Å shs" sUno ai©rè" ßuÅcèíÄrÅNTy?vèreÅ
ËèjoRÄ np;ñt' `OètÄkÉÅxmImheèå…¶'Å yèDeÄWuÅ pUèVyRÅm( 2 7Öy;ã
1554 aÄCz;Å n" xIèrÄxoÅ…cW'è …gÄroÅ yNtu dxRètÅm(
aÄCz;Å yèD;Åsoè nÄmÅs; puÂèvÄsÅu' pu®p[xèStÅmUètÄyeÅ 1
1555 aè…¶Å˝ sUènuÄ˝ shñso j;ètÄveÅds' d;èn;Åyè v;Äy;RÅ,;m(
i√èt;ô yo .UdèmOÅtoè mÅTyeRè„v;Ä hot;ñ mèN{ÄtÅmo ivè≤xÅ 2 8Ö$;ã
îit i√tIy" %<@" 2
1556 aÄd;Å>y" purEèt;Å ivèx;Åmè…¶Äm;RnuñWI,;m(
tUÅ,IRè rÅqè" sÅd;è nÄvÅ" 1
1557 aè….Ä p[y;ñ˝…sè v;ÄhÅs; d;èê;Ä˝ aÅXnoitè mÄTyRÅ"
=Äy'Å p;vèkÄxoÅ…cW" 2
1558 s;è◊;Ä…Nvê;ñ a….èyuÅjè" £ÄtuÅdeRèv;Ån;èmÄmOÅˇ_"
aè…¶ÅStuèivÄ≈ÅvStm" 3 9Öivã
1559 .è{oÄ noÅ aè…¶Är;Ûñto .è{;Å r;èitÄ" suÅ.g .è{oÄ aÅ?vèrÅ"
214

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

.è{;Å ¨ètÄ p[xñSty" 1
1560 .è{'Ä mnñ" ’,u„v vO]ètUÅyeRè yeÄn;Å sèmÄTsÅu s;sèihÅ"
aÄvÅ iSqèr;Ä tÅnuihè .UÅ·rè xÄ/RÅt;' vèneÄm;Å te aè….Ä∑Åye 2 10Öilã
1561 aŶeè v;ÄjÅSyè goÄmÅtè ÈÄx;Ån" shso yho
aèSmeÄ deÅih j;tvedoè mÅihè ≈ÄvÅ" 1
1562 sÄ îÅ/;ènoÄ vsuñ„kèivÅrè…¶ÅrIè@ºÄNyoÅ …gèr;Å
reèvÅdèSmÄ>y'Å puvR,Ik dIidih 2
1563 =èpoÄ r;Åj•uètô Tmn;¶eè vÄStoÅ®ètoÄWsñ"
sÄ itÅGmjM. rè=ÄsoÅ dhè p[ÄitÅ 3 11Ö$;ã
îit tOtIy" %<@" 3
1564 ivèxoÄivÅxo voè aÄitÅ…q' v;jèyÄNtÅ" pu®ip[èyÅm(
aè…¶'Å voè duÅy|è vÄcÅ StuèWeÅ xUèWÅSyè mÄNmÅ…." 1
1565 y'Ä jn;ñso hèivÄ„mÅNto …mè]'ô n sèipRÄr;Åsuitm(
p[èxÄ˝sÅ≤Ntè p[ÄxÅ‚St…." 2
1566 pÄNy;Å˝s' j;ètÄveÅds'è yoÅ deèvÅt;èTyuÄ¥Åt;
hèVy;ÄNywrñyi∂èivÅ 3 12Ö$;ã
1567 sÄ…mÅımè…¶'Å sè…mÄ/;Å …gèr;Ä gOÅ,eè xuÄ…c'Å p;vèk˘Å puèroÄ aÅ?vèreÅ /[èuvÅm(
215

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

ivÅp[è˝ hoÄt;År' pu®èv;ÄrÅmè&Äh'Å kè…vÅ˝ sèuªwÄrIÅmhe j;ètÄveÅdsm( 1
1568 Tv;'Å dUètÄmŶe aèmOÄt'Å yuègeÄyuÅge hVyèv;Äh'Å d…/re p;ÅyuÄmI@‰ñm(
deèv;ÄsÅíè mÄt;‹Åsíè j;ÄgOÅ…v' ivè.u'Å ivèXpÅit'è nÄmÅs;è inÄ WeÅidre 2
1569 ivè.UÄWÅ•¶ ¨è.Åy;è˝ aÄnuÅ v[èt;Å dUètoÅ deèv;Ån;è˝ rÄjÅsIè sÄmIÅyse
yġeÅ /IèitÄ˝ suÅmèitÄm;ÅvO,IèmÄheå/ñ Sm n≤S]èvÄÂÅq" ≤xèvoÄ .Åv 3 13Öy;ã
1570 ¨ÄpÅ Tv; j;èmÅyoè …gÅroè deÄidÅxtIhRivè„kéÄtÅ"
v;èyoÄrnIñkÉ aiSqrn( 1
1571 yÄSyÅ i]è/;ÄTvvOñt' bèihRÅStèSq;Ävsñ≤Ndnm(
a;ÄpÅ…íè…•Ä dÅ/; pèdÅm( 2
1572 pèd'Å deèvÄSyÅ mIè!üÄWoån;ñ/O∑;….ÂèitÄ….Å"
.è{;Ä sUyRñ îvopèÎÅk™ 3 14Ö¸ã
îit ctuqR" %<@" 4
îit s¢mp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 7-2
îit pçdxoå?y;y" sm;¢" 15
aq Wo@xoå?y;y"
aq s¢mp[p;#kÉ tOtIyoå/R" 7-3
Ö1-21ã 1á 8á 18 me?y;it…q" k;<v" 2 ivê;…m]o g;…qn" 3-4 .gR" p[;g;q"
5 so.·r" k;<v" 6á 15 xun"xep a;jIgitR" 7 suk= a;i©rs" 9 ivêkm;R
.*vn" 10 an;nt" p;®Czπip" 11 .r√;jo b;hRSpTy" 12 gotmo r;Ùg," 13
216

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

A…jê; .;r√;j" 14 v;mdevo g*tm" 17 dev;it…q" k;<v" 19 v;l≤%Ly"
20 pvRtn;rd* 21 ai].*Rm" – 1á 3-4á 7-8á 15á 17-19 îN{" 2 îN{;¶I
6 v®," 9 ivêkm;R 10á 20á 21 pvm;n" som" 11 pUW; 12 m®t" 13
ivêe dev;" 14 ¥;v; pO…qvI 16 a…¶" hvI'iW v; – 1á 3-5á 8á 17-19
p[g;q" 2á 6-7á 11-16 g;y]I 9 i]∑ëp( 10 aTyi∑" 20 ¨‚„,k™ 21 jgtI

1573 aè….Ä Tv;Å pUèvRÄpIÅtyè îÅN{è StoÄmeÅ….r;èyÄvÅ"
sèmIcIn;ÄsÅ Aè.Åvè" sÄmÅSvrn[èu{;Ä gOÅ,Nt pUèVyRÅm( 1
1574 aèSyeÄidN{oñ v;vO/eè vOÅ„<yè˝xÅvoè mÄdeÅ suètÅSyè ivÄ„,Åiv
aè¥;Ä tmñSy mihèm;ÄnÅm;èyÄvoånuñ ∑ëv≤Nt pUèvRÄq;Å 2 1Öirã
1575 p[Ä v;ÅmcRNTyuèÆKqÄnoÅ nIq;èivÄdoÅ j·rèt;ÄrÅ"
îÄN{;ŶIè îÅWè a;Ä vOÅ,e 1
1576 îÄN{;ŶI nvèitÄ' puroñ d;èsÄpÅàIr/Unutm(
s;èkÄmekÉñnè kÄmRÅ,; 2
1577 îÄN{;ŶIè aÄpÅsèSpñyuRpè p[Ä yÅ≤Nt /IètÄyÅ"
AètÄSyÅ pèQy;Å3 aÄnuÅ 3
1578 îÄN{;ŶI tivèW;Ä,IÅ v;˝sè/ÄSq;Åinè p[Äy;Å˝…s c
yuèvoÅrè¢UÄyRÅ˝ihètÅm( 4 2Ö$;ã
1579 xèG?yUÅ3ù WuÄ xÅcIptè îÅN{è ivÄê;Å….ÂèitÄ….Å"
217

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

.Åg'è nÄ ih Tv;ñ yèxÄs'Å vsuèivÅdèmÄnuÅ xUrè cÄr;Åm…s 1
1580 p*èroÄ aêñSy pu®è’ÄÌv;ñmèSyuÄTsoÅ dev ihrè<yÄyÅ"
nÅ ikèihRÄ d;n'ñ p·rè mÄ…/RÅWèTveô y¥è¥;Å…mè tÄd; .ñr 2 3Öcuã
1581 Tvô˝Áºihè ceÄrÅve ivèd;ô .g'è vÄsuÅˇye
¨Ä√;ÅvOWSv m`vèNgÄivÅ∑yè ¨ÅidèN{;ÄêÅ…m∑ye 1
1582 Tv'Å puèÂÅ sèhÄß;Å…, xèt;ÄinÅ c yUèq;Å d;èn;ÄyÅ m˝hse
a;Ä puÅrNdèr'Ä cÅ’mè ivÄp[Åvcsè îÅN{'è g;ÅyèNtoÄåvÅse 2 4Öf*ã
1583 yoô ivê;è dÄyÅteè vÅsuè hoÄt;Å mèN{oÄ jn;ñn;m(
mÅ/oènRÄ p;];ñ p[qèm;ÄNyÅSmwè p[Ä Stom;ñ yNTvè¶ÄyeÅ 1
1584 aÅê'è nÅ gIè.IRÅ r¡Qyñ˝ suèd;ÄnÅvo mmORèJyÄNteÅ devèyÄvÅ"
¨è.eÅ toèkÉÄ tnñye dSm ivXpteè pÅiWRè r;Ä/oÅ mè`oÄn;Åm( 2 5Öpuã
îit p[qm" %<@" 1
1585 îèm'Ä meÅ v®, ≈u/Iè hÄvÅmè¥;Ä cÅ mO@y
Tv;ÄmÅvèSyÄur; cñkÉ 1 6Övã
1586 kÅy;è Tv'Ä nÅ ËèTy;Ä…. p[ mñNdse vOWn(
kÄy;Å StoètOÅ>yè a;Ä .År 1 7Öyã
1587 îÅN{è…mÅ∂ºèvÄt;Åtyè îÄN{'Å p[y¡Tyñ?vèreÅ
218

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îÄN{Å˝smIèkÉÅ vèinÄnoÅ hv;mhè îÅN{'è /ÄnÅSy s;ètÄyeÅ 1
1588 îÄN{oÅ mèˆ;Ä rodñsI pp[qèCzÅvè îÅN{è" sUÄyRÅmrocyt(
îÄN{eÅ hè ivÅê;è .uÄvÅn;in ye…mrè îÄN{eÅ Sv;èn;Åsè îÄNdÅv" 2 8Öv;ã
1589 ivÄêÅkmRNhèivÄW;Å v;vO/;ènÅ" Svèy'Ä yÅjSv tèNvÅ3˝ Sv;Ä ih teñ
muÄÁÅNTvèNyeÅ aè….Åtoè jÄn;Ås îèh;ÄSm;k˘ñ mè`Äv;Å sUè·rÄrÅStu 1 9Öl;ã
1590 aèy;Å ®èc;Ä h·rñ<y; pun;ènoô ivê;è √πÄW;Å˝…s trit sèyÄuGvÅ….è" sUÅroè nÅ
sèyuÄGvÅ…." )
/;Är;Å pOèœÄSyÅ rocte pun;ènoÄ aÅ®èWoÄ h·rñ" )
ivÅê;è yÅ{Uèp;Ä pÅ·rèy;ÄSyOKvñ…." sè¢;ÄSyeÅ….èA≥ÄKvÅ…." 1
1591 p[;ÅcIèmÄnuÅ p[èidÄx'Å y;itè ceÄikÅtèTsÅ˝ rè‚XmÄ….ÅyRtte dxRètoô rqoè dwÄVyoÅ dxRètoÄ
rqñ" )
aÄGmÅ•uèKq;Åinè p*ô˝SyeN{'è jwÄ];Åy hWRyn( )
vÄj[Åíè yÄ∫vñqoè aÄnÅpCyut; sèmÄTSvnñpCyut; 2
1592 TvÅ˝ hè TyÄTpÅ,Ièn;'Ä ivÅdoè vÅsuè s'Å m;ètOÄ….ÅmRjRy…sè SvÄ a; dmñ AètÄSyÅ
/IèitÅ….èdRÄmÅe )
pèr;vÅtoè nô s;mè tô¥];è rÄ,Å≤Nt /IètÄyÅ" )
i]è/;ÄtuÅ….èrÄ®ÅWI….èvRÄyoÅ d/eè roÄcÅm;noè vÄyoÅ d/e 3 10Öõπã
îit i√tIy" %<@" 2
1593 ¨ètÄ noÅ goèWÅ…,'è …/ÄyÅmêès;'Ä v;Åjès;ÅmuètÅ
219

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

nOèvÄTkéÅ,uÁUètÄyeÅ 1 11Öy*ã
1594 xèxm;nÄSyÅ v; nrè" SveÄdÅSy sTyxvs"
ivèd;Ä k;mñSyè veÄnÅt" 1 12Övã
1595 ¨ÄpÅ n" sUènÅvoè …gÄrÅ" Íè<vÅNTvèmOÄtÅSyè yeÅ
suèmO@«k;Ä .ÅvNtu n" 1 13Ör*ã
1596 p[Å v;'è mÅihè ¥ÄvIÅ aè>yuÄpÅStuit' .r;mhe
xuÅcIè ¨Åpè p[ÄxÅStye 1
1597 puèn;neÅ t¡Nv;ñ …mèqô" Svenè dÄ=eÅ, r;jq"
ËèÁ;ÄqeÅ sèn;ÅÎètÅm( 2
1598 mèhIÅ …mè]ÄSyÅ s;/qèStÄrÅNtIè ipÄp[ÅtI AètÅm(
pÄ·rÅ yèD'Ä in Wñedqu" 3 14Ök;ã
1599 aèyÄmuÅ teè sÄmÅt…s kèpoÄtÅ îv g.Rè…/Åm(
vÅcèStÄ≤∞Å• aohse 1
1600 Stoè]Ä˝ r;Å/;n;' pteè …gÄv;RÅho vIrè yÄSyÅ te
ivÄ.UÅitrStu sUènOÄt;Å 2
1601 Ëè?vRÄ‚StÅœ; n ËètÅyeèå‚SmÄNv;jñe xt£to
sÅmèNyeÄWuÅ b[v;vhw 3 15Öhã
220

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1602 g;Åvè ¨ÄpÅ vd;vè$eÅ mèhIÅ yèDÄSyÅ rèPsuÄd;Å
¨è.;Ä k,;Rñ ihrè<yÄy;Å 1
1603 aè>y;Årè…mÄd{ñyoè inÄiWÅˇ_'è puÄ„kÅreè mÄ/uÅ
aèv$ÄSyÅ ivèsÄjRÅne 2
1604 …sèçÅ≤Ntè nÄmÅs;vè$Åmuè∞;ÄcÅ£˘è pÄ·rÅJm;nm(
nIècIÄnÅb;rèmÄ≤=Åtm( 3 16Ör;ã
îit tOtIy" %<@" 3
1605 m;Ä .eÅmè m;Ä ≈Å…m„moèg[ÄSyÅ sè:yeÄ tvñ
mèhÅˇeè vOÄ„,oÅ a….ècÄ+y'Å ’èt'Ä pXyeñm tuèvRÅx'è yÄduÅm( 1
1606 sèVy;Ämnuñ ‚Sf¡Gy'ñ v;vseè vOÅW;è nÅ d;ènoÄ aÅSy roWit
mÅ?v;è s'ÄpOÅˇ_;" s;rè`eÄ,Å /eènÅvèStUÅyèmeÅihè {Åv;è ipÄbÅ 2 17ÖvIã
1607 îèm;Ä ¨Å Tv; puÂvsoè …gÄroÅ v/RNtuè y;Ä mmñ
p;èvkÄvÅ,;Rè" xuÄcÅyo ivpè…íÅtoèå….Ä StomwñrnUWt 1
1608 aèyÅ˝ sèhÅßèmOÄiWÅ….è" sÄhÅSkét" smuè{Ä îÅv pp[qe
sèTyÄ" so añSy mihèm;Ä gOÅ,eè xÄvoÅ yèDeÄWuÅ ivp[èr;ÄJyeÅ 2 18Öirã
1609 yÅSy;èy'ô ivêè a;ÅyoRè d;ÄsÅ" xev…/èp;Å aè·rÅ"
itèrÄ…íÅdèyeRÅ ®èxÅmeè pÄvIÅrivè tuÄ>yeTso añJyte rè…yÅ" 1
221

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1610 tuèr<yÅvoè mÄ/uÅmNt' `OtèíuÅt'è ivÄp[;Åso aèkúÄm;ÅnOcu"
aèSmeÅ rè…yÄ" pÅp[qeè vOÅ„<yè˝ xÅvoèåSmeÅ Sv;èn;Åsè îÄNdÅv" 2 19Ötã
1611 goÄmÅ• îNdoè aÄêÅvTsuètÄ" suÅd= /inv
xuÄ…c'Å cè vÅ,RèmÅ…/è goÄWuÅ /;ry 1
1612 sÄ noÅ hrI,;' ptè îÄNdoÅ deèvÄPsÅrStm"
sÄ%eÅvè sÅ:yeè nÄyoRÅ ®èceÄ .Åv 2
1613 sÄneÅ…mè TvÅmèSmÄd; adeñv'è k˘Ä …cÅdèi]Ä,Åm(
s;è◊;Ä˝ îÅNdoè pÅ·rè b;Å/oè aÄpÅ √èyuÅm( 3 20Ölã
1614 aèÔÅte¡ VyñÔteè sÄmÅÔteè £ÄtuÅ˝ ·rh≤Ntè mÅ?v;¡>yñÔte
…sÄN/oÅ®Cz™v;èseÅ pètÄyÅNtmuè=Ä,Å˝ ihr<yp;èv;Å" pèxuÅmèPsuÄ gOÅ>,te 1
1615 ivèp…íÅteè pÄvÅm;n;y g;yt mèhIÄ n /;r;TyN/oñ aWRit
aÅihènRÅ jUè,;RÄmitñ spRitè TvÅcèmÅTyoè nÄ £°@ñ•srè√éÅW;è hÄ·rÅ" 2
1616 aèg[egoÄ r;j;PyñStiv„yte ivèm;Ånoè aň;'è .uÄvÅneè„vÄipRÅt"
hÄ·rÅ`ORètÄòuÅ" suèÎÄxIÅko a,RèvoÅ JyoètIÄrÅq" pvte r;èyÅ ao¡Kyñ" 3 21Öleã
îit ctuqR" %<@" 4
îit s¢mp[p;#kSy tOtIyoå/R" s¢m" p[p;#kí sm;¢" 7-3
îit Wo@xoå?y;y"
aq s¢dxoå?y;y"
222

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

aq;∑mp[p;#kÉ p[qmoå/R"
Ö1-14ã 1á 7 xun"xep a;jIgitR" 2 m/uCzNd; vwê;…m]" 3 x'yub;RhRSpTy" 4
v…sœo mw];v®…," 5 v;mdevo g*tm" 6 re.sUnU k;Xyp* 8 nOme/ a;'…grs" 9á
11 goWUKTyêsU·ˇ_n* k;<v;yn* 10 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs" 12 ivÂp
a;'…grs" 13 vTs" k;<v" – 1á 3á 7á 12 a…¶" 2á 8-11á 13 îN{" 4
iv„,u" 5 Ö1ã v;yu 5 Ö2-3ã îN{v;yU 6 pvm;n" som" – 1-2á 7á 9á 10á
12á 13 g;y]I 3á 8 p[g;q" 4 i]∑ëp( 5á 6 anu∑ëp( 11 ¨‚„,k™ –
1617 ivÄêeÅ….r¶e a腶ą.Å·rèm'Å yèDÅ…mèd'Ä vcñ"
cÄnoÅ /;" shs; yho 1
1618 yÅ≤∞è≤ıÄ xêñt;è tÄn;Å deèv'ÄdeÅv'è yÄj;Åmhe
TveÄ îıÜñyte hè…vÅ" 2
1619 ip[èyoÄ noÅ aStu ivèXpÅitèhoRÄt;Å mèN{oÄ vreñ<y"
ipè[y;Å" Svè¶ÄyoÅ vèyÅm( 3 1ÖhIã
1620 îÄN{'Å vo ivèêÅtèSpÅ·rè hÄv;Åmheè jÄneÅ>y"
aèSm;ÄkÅmStuè kÉÄvÅl" 1
1621 sÄ noÅ vOW•èmu'Å cè®Ä˝ s];ñd;vè•Äp;Å vO…/
aèSmÅ>yèmÄp[Åit„k⁄t" 2
1622 bOÄW;Å yUèqeÅvè vÄ˝sÅg" ’è∑IÄ·rÅyèTyoRÄjÅs;
ÈÄx;Ånoè aÄp[Åit„k⁄t" 3 2Örã
223

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1623 Tv'Ä nÅ…íè]Å ËèTy;ô vsoè r;Ä/;Å˝…s cody
aèSyÅ r;èyÄSTvmñ¶e rèqIÄrÅ…s ivèd;Å g;è/'Å tuèceÄ tu nñ" 1
1624 pÄiWRÅ toèk˘Ä tnñy' pètORÅ….èÇÄmdñB/wèrÄp[ÅyuTv…."
aŶeè heÄ@;Å˝…sè dwÄVy;Å yuyo…/è noÄådeÅv;inè hÄr;Å˝…s c 2 3Ök°ã
1625 ikÄ…mˇeñ iv„,o p·rècÅ≤=è n;Åmè p[Ä y√ñvè=eÄ ≤xÅipivè∑oÄ aÅ‚Sm
m;Ä vpoRñ aèSmÄdpñ gUh Eètô¥dèNyÄÂÅp" s…mèqeÅ bè.UÄqÅ 1
1626 p[Ä tˇeñ aè¥Ä ≤xÅipiv∑ hèVyÅmèyRÄ" xÅ˝s;…m vèyuÄn;Åin ivè√;Ån(
t'Ä Tv;Å gO,;…m tèvÅsèmÄtÅVy;èN=ÄyÅNtmèSyÄ rjñs" pr;èkÉÅ 2
1627 vÄWÅ$( te iv„,v;èsÄ a; ’ñ,o…mè tÄNmeÅ juWSv ≤xipiv∑ hèVyÅm(
vÄ/RÅNtu Tv; su∑ëètÅyoè …gÄroÅ me yUèy'Ä p;Åt SvèiStÅ….è" sÄd;Å n" 3 4Öteã
îit p[qm" %<@" 1
1628 v;ÄyoÅ xuè£oÄ aÅy;…m teè mÅ?voè aÅg['è idÄivÅi∑Wu
a;Ä y;Åihè soÄmÅpItye Sp;èhoRÄ deÅv inèyuÄTvÅt; 1
1629 îÄN{Åí v;yveW;è˝soÄm;Ån;' pIèitÄmÅhRq"
yuèv;Ä˝ih yNtINdñvo inèªôm;poè nÅ s¡/[‰ñk™ 2
1630 v;ÅyèivÄN{Åí xuè‚„Äm,;Å sèrÄqÅ˝ xvsSptI
inèyuÄTvÅNt; n ËètÅyè a;Ä y;Åtè˝soÄmÅpItye 3 5Öt;ã
224

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1631 aÄ/Å =èp;Ä p·rñ„kétoè v;Äj;Å˝aè….Ä p[ g;ñhse
yÄdIÅ ivèvÄSvÅtoè …/Åyoè hÄ·rÅ˝ihèNvÅ≤Ntè y;ÄtÅve 1
1632 tÄmÅSy mjRy;m…sè mÅdoè yÄ îÅN{èp;ÄtÅm"
y'Ä g;vñ a;èsÄ….ÅdRè/uÅ" puèr;Å nUèn'Ä cÅ sUèrÄyÅ" 2
1633 t'Ä g;qñy; pur;è<y;Ä puÅn;ènÅm¡>yñnUWt
¨ètoÄ ’ÅpNt /IètÄyoÅ deèv;Ån;'è n;Åmè …bÄ.[ÅtI" 3 6Öluã
1634 aÅê'è nÅ Tv;è v;ÄrÅvNt' vèNdÄ?y;Å aè…¶'Ä nmoñ…."
sèm[;ÄjÅNtm?vèr;Ä,;Åm( 1
1635 sÄ `;Å n" sUènuÄ" xvñs; pOèquÄp[Åg;m; suèxeÄvÅ"
mIè!(v;Å˝ aèSm;Äk˘Å b.Uy;t( 2
1636 sÄ noÅ dUèr;Å∞;ès;Å∞è inÄ mTy;RÅd`;èyoÅ"
p;èihô sdè…mÅi√èê;ÄyuÅ" 3 7Öi$ã
1637 TvÄ…mÅN{è p[ÄtUÅitR„vè….Ä ivê;ñ a…sè SpOÄ/Å"
aèx‚Sth;Ä jÅinèt;Ä vOÅ]ètUÄrÅ…sè Tv'Ä tUÅyR t®„yètÅ" 1
1638 aÄnuÅ teè xuÄ„m'Å tuèrÄyÅNtmIytu" =oè,Iô ≤xx'uè nÅ m;ètÄr;Å
ivÄê;ÅSteè SpOÄ/Å" XnqyNt mèNyÄveÅ vOè]'Ä yidÅN{è tUÄvRÅ…s 2 8Ö$;ã
îit i√tIy" %<@" 2
225

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1639 yèDÄ îN{ñmv/Ryè¥ñ∫À…m'è VyÄvÅtRyt(
cè£;,Ä aoÅpèx'Å idèivÅ 1
1640 Vy;Å3ùNtÄ·rÅ=mitrèNmÅdeè soÄmÅSy rocèn;Å
îÅN{oè yÄd….ñnäèlÅm( 2
1641 ¨ÄÌ; a;ñjèdÄi©Åro>y a;èivÅ„kéè<vÄNguh;ñ sètIÅ"
aèv;RÄç'Å nunude vèlÅm( 3 9ÖpIã
1642 TyÄmuÅ v" s];ès;Åh'è ivÄê;Åsu gIè„v;‹ÄyÅtm(
a;Ä Cy;ÅvySyUètÄyeÅ 1
1643 yuè?mÄ˝sNtñmnèv;RÄ,Å˝somèp;ÄmnñpCyutm(
nÄrÅmv;èyÄR£Åtum( 2
1644 ≤xÄ=;Å , îN{ r;èyô a; puè®Å ivè√;Ä˝AÄcIWm
aÄv;Å nè" p;ÅyeRè /ÄneÅ 3 10Öt;ã
1645 tÅvè TyÄidÅ≤N{èy'Å bOèhôˇvè dÄ=ÅmuètÄ £tuñm(
vÄj[Å˝ ≤xx;it …/èWÅ,;è vÄreÅ<ym( 1
1646 tÅvè ¥*Ä·rÅN{è p*Ä˝Sy'Å pO…qèvIÄ vÅ/Ritè ≈ÄvÅ"
Tv;ôm;pè" pÄvRÅt;sí ih…Nvre 2
1647 Tv;'Ä iv„,uñbOèRhÄN=yoñ …mè]oÄ gOÅ,;itè vÄ®Å,"
226

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

Tv;Ä˝ x/oRñ mdèTyÅnuè m;Ä®Åtm( 3 11Ö#Iã
îit tOtIy" %<@" 3
1648 nÄmÅSte a¶è aoÄjÅse gOè,Ä≤NtÅ dev ’è∑ÄyÅ"
aÄmwÅrè…mÄ]ÅmdRy 1
1649 k⁄èivôTsu noè gÄivÅ∑èyeÄå¶eÅ s'èveÄiWÅWo rè…yÅm(
¨Ä®Å’duè®Ä ,ÅSké…/ 2
1650 m;Ä noÅ a¶e mh;/èneÄ pr;ñ vG.;‹rè.OÄ¥Åq;
s'èvÅgRè˝ sÅ˝ rè…y'Ä jÅy 3 12Öpã
1651 sÄmÅSy mèNyÅveè ivÅxoè ivÄê;Å nmNt ’è∑ÄyÅ"
sèmu{;ÄyeÅvè …sÄN/Åv" 1
1652 ivÄ …cÅ√éè]ÅSyè doÄ/Åtè" ≤xÄroÅ …b.ed vOè‚„,Än;Å
vÄj[eÅ, xètÄpÅvR,; 2
1653 aoÅjèStÄdÅSy it‚TvW ¨è.eô yTsèmÄvÅt‹yt(
îÅN{èíÄmeÅRvè roÄdÅsI 3 13Öt*ã
1654 suèmÅNm;è vÅSvIè rÄNtIÅ sUènÄrIÅ 1
1655 sÄÂÅp vOWè•;Ä gÅhIèm*Å .è{*Ä /uy;ñRvè….Å
t;Åivèm;Ä ¨pñ spRt" 2
227

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1656 nIñv xIèW;RÄ…,Å mO!(v'è mÅ?yè a;ÄpÅSy itœit
ÍÄ©πÅ….dRèxÄ….ÅidRèxÅn( 3 14Öiyã
îit ctuqR" %<@" 4
îTy∑mp[p;#kSy p[qmoå/R" 8-1 îit s¢dxoå?y;y" 17
aq;∑;dxoå?y;y"
aq;∑mp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 8-2
Ö1-19ã 1 me/;it…q" k;<v" ip[yme/í;i©rs" 2 ≈utk=" suk=o v; a;i©rs"
3 xun"xep a;jIgitR" 4 x'yub;RhRSpTy" 5 me/;it…q" k;<v" 6á 9 v…sœo
mw];v®…," 7 v;l≤%Lym( 8 aMb·rWo v;W;R…gr" A…jê; .;r√;jí 10
ivêmn; vwyê" 11 so.·r" k;<v" 12 s¢WRy" 13 k≤l" p[;g;q" 14á 17
ivê;…m]" p[;g;q" 15 me?y;it…q" k;<v" 16 in/[u…v" k;Xyp" 18 .r√;jo
b;hRSpTy" – 1-2á 4á 6-7á 9-10á 13á 15 îN{" 3á 11á 18 a…¶" 5 iv„,u"
5 Ö6ã devo v; 8á 12á 16 pvm;n" som" 14á 17 îN{;¶I – 1-5á 14á 1618 g;y]I 6á 7á 9á 12á 13 p[g;q" 8 anu∑ëp( 10 ¨‚„,k™ 11 k;k⁄."
p[g;q" 15 bOhtI –
1657 pÄNy'ÅpNyè…mÄTsoÅt;rè a;Ä /;Åvtè mÄ¥;Åy
soÄm'Å vIèr;Åyè xUÄr;Åy 1
1658 EÄh hrIñ b[˜èyuÄj;Å xèGm;Ä vÅ=tè" sÄ%;Åym(
îÄN{'Å gIè….RÄ…gRvRñ,sm( 2
1659 p;Ät;Å vO]èh;Å suètÄm; `;ñ gmè•;ôre aèSmÅt(
inÄ yÅmte xètÄmUÅit" 3 1Öitã
228

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1660 a;Ä Tv;Å ivxèÆNTvÄNdÅv" smuè{Ä…mÅvè …sÄN/Åv"
nô Tv;…mèN{;ÄitÅ ·rCyte 1
1661 ivèVyÄKqÅ mihèn;Ä vOÅWN.è=Ä˝ somñSy j;gOve
yÄ îÅN{ jè#ÄreÅWu te 2
1662 aÄr'Å t îN{ k⁄è=Åyeè soÄmoÅ .vtu vO]hn(
aÅr'è /;ÄmÅ>yè îÄNdÅv" 3 2Ökã
1663 jÄr;Åbo/è tÄi√Åivió ivèxeÄivÅxe yè…DÄy;Åy
StoÄmÅ˝ ®è{;ÄyÅ ÎxIèkÅm( 1
1664 sÄ noÅ mèh;Ä˝ aÅinm;ènoÅ /UèmÄkÉÅtu" pu®íèN{Å"
…/èyeÄ v;j;ñy ihNvtu 2
1665 sÅ reèv;Ä˝ îÅv ivèXpÅitèdwRÄVyÅ" kèÉtÄu" ÍÅ,otu n"
¨èKqwÅrè…¶ÅbORèhÄ∫;Ånu" 3 3Öhã
1666 tÄ√oÅ g;y suèteÄ sc;ñ pu®Ùèt;Åyè sÄTvÅne
x'ô yÌveè nÅ x;èikÄneÅ 1
1667 nÅ `;è vÅsuèinRÄ yÅmte d;èn'Ä v;jñSyè goÄmÅt"
yÅTsIèmuÅpè≈ÅvèiÌÄrÅ" 2
1668 k⁄èivÄTsÅSyè p[ô ih vèj['Ä gomñNt' dSyuèh;Ä gmñt(
229

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

xÄcIÅ….èrÄpÅ no vrt( 3 4Öf°ã
îit p[qm" %<@" 1
1669 îèd'ô iv„,uèivRÄ cÅ£me ]eè/;Ä in dñ/e pèdÅm(
sÄmUÅ!mSy p;˝suèleÅ 1
1670 ]IÄ…,Å pèd;Ä iv cñ£meè ivÄ„,uÅgoRèp;Ä ad;ñ>y"
aÅtoè /Äm;RÅ…, /;èrÄyÅn( 2
1671 ivÅ„,oè" kÄm;RÅ…, pXytè yÄtoÅ v[èt;ÄinÅ pSpèxeÅ
îÄN{ÅSyè yuÅJyè" sÄ%;Å 3
1672 tÄi√„,oñ" prèm'Å pèdÄ˝ sd;ñ pXy≤Nt sUèrÄyÅ"
idèvIÅvè cÅ=uèr;ÄtÅtm( 4
1673 tÄi√p[;ñso ivpèNyuÄvoÅ j;gOèv;Å˝sè" sÄ…mÅN/te
ivÅ„,oèyRÄTpÅrèm'Å pèdÅm( 5
1674 aÄtoÅ deèv;Ä aÅvNtu noè yÅtoè ivÄ„,uÅivRc£èmeÅ
pOè…qVy;ô a…/è s;ÄnÅiv 6 5Ö#Uã
1675 moÄ Wu Tv;ñ v;è`ÄtÅíè n;ôre aèSmÄ…• rIñrmn(
a;èr;ġ;Å√; s/èm;Äd'Å nè a;Ä gÅhIèhÅ v;è sÄ•upñ ≈u…/ 1
1676 îèmeÄ ih teñ b[˜è’ÄtÅ" suèteô sc;è mÅ/*è nô m=è a;ÄsÅte
230

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

îÅN{eè k;Äm'Å j·rèt;ÄroÅ vsUèyÅvoè rÅqeè nô p;dèm;Ä dÅ/u" 2 6Ö@Iã
1677 aÄSt;Åivè mÄNmÅ pUèVy|Ä b[˜eN{;ñy voct
pUèvIRÅA≥ètÄSyÅ bOhètIÄrÅnUWt StoètuÅmeRè/;Ä aÅsO=t 1
1678 sô…mN{oè r;ÄyoÅ bOhètIÄrÅ/Unutè s'Å =oè,Iô smuè sUÄyRÅm(
sÅ˝xuè£;Åsè" xuÄcÅyè" s'Ä gv;ñ≤xrè" soÅm;è îÄN{Åmm≤NdWu" 2 7Ö#;ã
1679 îÄN{;Åy somè p;ÄtÅve vO]èfleÄ p·rñ iWCyse
nÄreÅ cè dÄ≤=Å,;vte vIèr;ÄyÅ sdn;èsÄdeÅ 1
1680 tÄ˝ sÅ%;y" puÂè®Äc'Å vèy'Å yUèy'Å cÅ sUèrÄyÅ"
aèXy;Åmè v;ÄjÅgN?y˝ sèneÅmè v;ÄjÅSpTym( 2
1681 pÅ·rè TyÄ˝ hÅyRètÄ˝ h·rñ' b.[u' pun≤Nt v;re,
yo dev;…Nvê;˝ îTp·r mden sh gCzit 3 8Öh;ã
1682 kÄSt…mñN{ Tv; vsoè mTyoR d/WRit
≈ı; îˇem`vn( p;yeR idiv v;jI v;j' …sW;sit 1
1683 mè`oÄnÅ" Sm vO]èhÄTyeÅWu codyè yeÄ ddñit ipè[y;Ä vsuñ
tÅvè p[Ä,IÅtI hyRê sUè·rÅ….èivRÄê;Å trem du·rèt;Å 2 9Öiyã
îit i√tIy" %<@" 2
1684 EÅduè mÄ/oÅmRèidÄNtÅr˝…sèç;Ä?vÅyoRè aÄN/Ås"
231

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Eèv;ô ih vIèrÄ Stvñte sèd;ÄvOÅ/" 1
1685 îÄN{Å Sq;thRrI,;'è nÄ ikÅ∑e pUèVyRÄStuÅitm(
¨Äd;Ån˝x èxÄvÅs;è nÅ .èNdÄn;Å 2
1686 t'Å voè v;Äj;Ån;'è pÅitèmÄÙÅmih ≈vèSyÄvÅ"
aÄp[;Åyu….yèRDeÄ….Åv;RvèO/ÄeNyÅm( 3 10Ökã
1687 t'Ä gUÅıRy¡; Svñ,Rr' dèev;ÄsoÅ deèvÄmÅrèit'Ä dÅ/…Nvre
deèv];Å hèVyÄmUÅihWe 1
1688 ivÄ.UÅtr;it' ivp[ …cè]ÄxoÅ…cWmè…¶ÄmIÅ…@„v yèNtuÄrÅm(
aèSyÄ me/ñSy soèMyÄSyÅ so.rèe p[ÄemÅ?vèr;Åyè pUÄVyRÅm( 2 11Öy;ã
1689 a;Ä soÅm Sv;ènoÄ ai{ñ….‚StèroÄ v;r;ñ<yèVyÄy;Å
jÅnoè nÅ puè·rÅ c¡MvoñivRxèıÅ·rè" sÅdoè vÄneÅWu d…/[We 1
1690 sÄ m;ÅmOje itèroÄ a<v;ñin me¡„yoñ mIè@±v;ôNTsi¢ènRÄ v;ÅjèyuÅ"
aènum;Å¥è" pÄvÅm;no mnIèiWÅ….è" soÅmoè ivÄp[eÅ….èA≥ÄKvÅ…." 2 12Ötuã
1691 vèyÄmeÅn…mèd;Ä ÁoåpIñpemeèhÅ vè…j[Ä,Åm(
tÄSm;Å ¨ aè¥Ä svñne suèt'Å .èr;Å nUèn'Ä .UÅWt ≈uèteÅ 1
1692 vOÄkÅ…ídSy v;rè,Ä ¨År;èmÅ…qèr;Å vèyuÄneÅWu .UWit
seôm' nè StoÄm'Å jujuW;è,ô a; gèhIÅN{è pÅ[ …cè]Äy;Å …/èy;Å 2 13Ö%;ã
232

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1693 îÄN{;ŶI rocèn;Å idèvô" p·rè v;ÄjeÅWu .UWq"
tÄ√;'Å ceitè p[Å vI¡yRñm( 1
1694 îÄN{;ŶIè aÄpÅsèSpyñuRp p[ y≤Nt /Ity"
AtSy pQy;3 anu 2
1695 îÄN{;ŶI tivèW;Ä…,Å v;' s/Sq;in p[y;˝…s c
yuvor¢Uy| ihtm( 3 14Ökã
1696 kÄ È'Å ved suèteô sc;ñ ipbNt' k√yo d/e
ay' y" puro iv….nÊyojs; mNd;n" ≤xp[‰N/s" 1
1697 d;èn;Å mOègoÄ n v;ñrè,Ä" puÅ®è];Å cèrÄq'Å d/e
nÄ ikÅÇ;è inÄ yÅmèd;Å suèteÄ gÅmo mèh;Ä˝íÅrèSyoÄjÅs; 2
1698 yÅ ¨èg[Ä" s•inñ∑»t" iSqèroÄ r,;ñyè sÄ˝SkéÅt"
yÄidÅ StoètuÅmRè`Äv;Å Íè,ÅvèıÅv'è neÄN{oÅ yoWèTy;Ä gÅmt( 3 15ÖhIã
îit tOtIy" %<@" 3
1699 pÄvÅm;n; asO=tè soÄm;Å" xuè£;Åsè îÄNdÅv"
aè….Ä ivê;ñinè k;ÄVy;Å 1
1700 pÄvÅm;n; idèvôSpyRèNtÄ·rÅ=;dsO=t
pOè…qVy;ô a…/è s;ÄnÅiv 2
233

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

1701 pÄvÅm;n;s a;èxÄvÅ" xuè.[;Ä aÅsOg[è…mÄNdÅv"
flÅNtoè ivÅê;è aÅpè i√ÄWÅ" 3 16Öfã
1702 toèx;Ä vOÅ]èhÄ,;Å Ûve sè…jÅTv;èn;ÄpÅr;…jt;
îèN{;¶IÄ v;Åjès;ÄtÅm; 1
1703 p[Ä v;ÅmcRNTyuèÆKqÄnoÅ nIq;ivdo j·rt;r"
îN{;¶I îW a; vO,e 2
1704 îÄN{;ŶI nvèit'Ä puroñ d;spàIr/Unutm(
s;kmekÉn kmR,; 3 17Örã
1705 ¨Äp ÅTv; rè<vÄs'ÅÎx'è p[ÄyÅSvNt" shSkét
aĶeÅ ssOèJmÅheè …gÄrÅ" 1
1706 ¨ÄpÅ Cz;èy;Ä…mÅvè `OÅ,eèrÄgÅNmè xÄmRÅ te vèyÅm(
aŶeè ihÄrÅ<ys'Îx" 2
1707 yÅ ¨ègÄ[ îÅv xyRèh;Å itèGmÄÍÅ©oè nÄ v˝sñg"
aŶeè puÄroÅ ®èroÄ…jÅq 3 18Öyã
1708 Aèt;Äv;Ån' vwê;nèrÅmOètÅSyè JyoÄitÅWèSpÄitÅm(
aÄjÅß' `èmRÄmIÅmhe 1
234

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1709 yÅ îèd'Ä p[Åitpp[èqeÅ yèDÅSy¡ Svñ®·ˇèrÅn(
AètUÄnuTsOñjte vèxIÅ 2
1710 aè…¶Å" ip[èyeÅWuè /;ÄmÅsuè k;ÄmoÅ .UètÅSyè .ÄVyÅSy
sè.[;ô@ºkoè ivÄr;Åjit 3 19Ök;ã
îit ctuqR" %<@" 4
îTy∑mp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 8 - 2
îTy∑;dxoå?y;y" 18
aqwkon…v'xoå?y;y"
aq;∑mp[p;#kÉ tOtIyoå/R" 8-3
Ö1-18ã 1 ivÂp a;i©rs" 2á 18 avTs;r" k;Xyp" 3 ivê;…m]o g;…qn" 4
dev;it…q" k;<v" 5á 8á 9á 16 gotmo r;Ùg," 6 v;mdevo g*tm" 7 p[Sk<v"
k;<v" 10 vsu≈ut a;]ey" 11 sTy≈v; a;]ey" 12 avSyur;]ey" 13
bu/givi∑r;v;]ey* 14 k⁄Ts a;i©rs" 15 ai].*Rm" 17 dI`Rtm; a*cQy" –
1á 10á 13 a…¶" 2á 18 pvm;n" som" 3-5 îN{" 6á 8á 11á 14á 16 ¨W;"
7á 9á 12á 15á 17 a…ên* – 1-2á 6-7á 18 g;y]I 3á 13-15 i]∑ëp( 4-5
p[g;q" 8-9 ¨‚„,k™ 10-12 p…¤" 16á 17 jgtI –
1711 aè…¶Å" p[èàeÅnè jÄNmÅn;è xuÄM.;ÅnStèNv3˝ Sv;Åm(
kèivÄivRp[eñ, v;vO/e 1
1712 Ëè∆oRÄ np;ñtèm;Ä ÛÅveèå…¶'Ä p;ÅvèkÄxoÅ…cWm(
aè‚SmÅNyèDeÄ SvÅ?vèreÅ 2
1713 sÄ noÅ …m]mhèSTvÄm¶eñ xuè£ÉÄ,Å xoè…cÄW;Å
235

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

deèvwÄr; sñ‚Ts bèihRÄiWÅ 3 1ÖlIã
1714 ¨Åˇeè xuÄ„m;Åso aSqUè rÄ=oÅ ….èNdÄNtoÅ ai{v"
nuèdÅSvè y;Ä" pÅ·rèSpOÄ/Å" 1
1715 aèy;Ä inÅjè…flÄrojñs; rqsè©πÄ /neñ ihèteÅ
StÅv;è aÄ…bû>yuW; ˙èd;Å 2
1716 aÄSyÅ v[èt;Åinè n;ô/OWeè pÄvÅm;nSy dU¡!‰;ñ
®èjÄ ySTv;ñ pOtèNyÄitÅ 3
1717 tÄ˝ ihÅNv≤Nt mdèCyuÅtè˝ hÄ·rÅ' nèdIÄWuÅ v;è…jÄnÅm(
îÅNduè…mÄN{;Åy mTsèrÅm( 4 2ÖpIã
1718 a;Å mèN{wÄ·rÅN{è hÄ·rÅ….y;RèihÅ mèyUÄrÅrom…."
m;Å Tv;è kÉÅ …cè…•Ä yeÅmuè·rô• p;è≤xônoåitè /ÄNvÅevè t;Ä˝ îÅih 1
1719 vOè]%;doÄ vÅl˝ ®èjÅ" puèr;'Å dèmoRÅ aèp;ÅmèjÅ"
Sq;Åt;è rÄqÅSyè hÄyoRÅr….SvèrÄ îN{oñ Îè!;Ä …cÅd;®èjÅ" 2
1720 gèM.Ir;Ä˝ ¨Ådè/IÄ˝·rÅvè £Ätu'Å pu„y…sè g;Ä îÅv
p[Ä suÅgoèp;Ä yvñs' /eènÄvoÅ yq; Óèd'Å k⁄èLy;Ä îÅv;xt 3 3Öz;ã
1721 yÄq;Å g*èroÅ aèp;Å ’èt'ô tO„yè•eÄTyve·rñ,m(
a;èipTveÄ nÅ" p[ipèTveô tUyèm;Ä gÅihè kÄ<veÅWuè suô sc;è ipÄbÅ 1
236

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1722 mÄNdÅNtu Tv; m`v…•èN{eÄNdÅvo r;/oèdeÄy;Åy suNvèteÅ
a;èmuÅ„y;è soÄmÅmipbíèmUÅ suèt'ô Jyeœ'è tÄ∂Å…/Weè sÄhÅ" 2 4Ö`ã
1723 TvÅmè©Ä p[ xñ˝…sWo deèvÄ" xÅivœè mÄTyRÅm(
nô TvdèNyoÄ mÅ`v•‚St m…@è≥teÅN{è b[ÄvIÅ…m teè vÄcÅ" 1
1724 m;Å teè r;Ä/;Å˝…sè m;Å tÅ ËètÄyoÅ vsoèåSm;ÄNkd;ñ cèn;Ä dÅ.n(
ivÄê;Å c n ¨p…mmIèihÄ m;ÅnuWè vÄsUÅin cWRè…,Å>yè a;Å 2 5Ök;ã
îit p[qm" %<@" 1
1725 p[Åitè „y;Å sUènÅrIè jÄnIÅ VyuèCzÅNtIè pÅ·rè SvÄsuÅ"
idèvoÄ aÅd≤xR duihèt;Å 1
1726 aÄêeÅv …cè];Ä®ÅWI m;èt;Ä gv;ñmOèt;ÄvÅrI
sÄ%;Å .Udè…êÄnoÅ®èW;Å" 2
1727 ¨ètÄ s%;ñSyè…êÄnoÅ®ètÅ m;èt;Ä gv;ñm…s
¨ètoÅWoè vÄSvÅ È≤xWe 3 6Öilã
1728 EèWoÅ ¨èW;Ä apUñVyRÿ VyuñCzit ip[èy;Å idèvÅ"
StuèWeÄ v;Åm…ên; bOèhÅt( 1
1729 y;Å dèß;Ä …sN/uñm;tr; mnoètÄr;Å ryIè,;Åm(
…/èy;Å deèv;Ä vÅsuèivÄd;Å 2
237

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1730 vèCyÄNteÅ v;' kk⁄èh;ÄsoÅ jUè,;RÅy;èmÄ…/Å ivè∑ÄipÅ
yÅ√;è˝ rÅqoè ivÅ….è„pÄt;Åt( 3 7Öilã
1731 ¨ÅWèStÅ≤∞è]Äm; .ñr;èSmÄ>y'Å v;…jnIvit
yeÄnÅ toèk˘Å cè tÄnÅy' cè /;ÄmÅhe 1
1732 ¨ÄWoÅ aè¥eÄh goñmèTyÄê;Åvit iv.;v·r
reèvÅdèSmeÄ VyuÅCz sUnOt;vit 2
1733 yuèÕ(v;Ä ih v;ñ…jnIvèTyÄê;Å˝ aè¥;Å®è,;Ä˝ ¨ÅW"
aÄq;Å noè ivÅê;è s*Ä.Åg;èNy;Ä vÅh 3 8Öihã
1734 aÄ…êÅn; vèitRÅrèSmÄd; gomñ∂ß;è ihÄrÅ<yvt(
aèv;Rôg[qè˝ sÄmÅns;è inÄ yÅCztm( 1
1735 Eôh deèv;Ä mÅyoè.uÄv;Å dèß;Ä ihrñ<yvt‹nI
¨èWbuRÄ/oÅ vhNtuè soÄmÅpItye 2
1736 y;ÅivèTq;ô Xlokèm;Å idèvoô JyoitèjRÄn;Åy cè£ÄquÅ"
a;Å nè ËÄj|Å vhtm…ên; yuèvÅm( 3 9Ö.;ã
îit i√tIy" %<@" 2
1737 aè…¶'Ä t' mñNyeè yoô vsuèrÅSt'è y'Ä y≤Ntñ /eènÄvÅ"
aÅStèmÄvRÅNt a;èxôvoSt'è inÄTy;Åso v;è…jÅnè îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 1
238

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1738 aè…¶ôihR v;è…jÄn'Å ivèxeÄ dd;ñit ivèêÄcÅWR…,"
aè¶Iñ r;èyeÅ Sv;è.uÅvè˝ sÅ p[IètoÄ y;Åitè v;ÅyRè…mÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 2
1739 soÅ aè…¶ÄyoR vsuñgOèR,ôe s' ym;èyÄ≤NtÅ /eènÄvÅ"
sÄmvRñNto r`èu&Åvè" sÄ˝ suÅj;èt;ÄsÅ" sUèrÅyè îÄWÅ˝ StoètOÅ>yè a;Ä .År 3 10Ö`uã
1740 mèheÄ noÅ aè¥Ä boÅ/èyoÄWoÅ r;èyeÅ idèivÄTmÅtI
yÄq;Å …c•oè aÄboÅ/y" sèTyÄ≈Åv…s v;èYyeÄ suj;ñteè aÄêÅsUnOte 1
1741 y;Ä suÅnIèqeÄ x*Åc{èqeÄ Vy*Czoñ duihtidRv"
s;Ä VyuÅCzè sÄhIÅy…s sèTyÄ≈Åv…s v;èYyeÄ suj;ñteè aÄêÅsUnOte 2
1742 s;Ä noÅ aè¥;Å.èrÄ√ÅsuV¡yuRñCz; duihtidRv"
yoô Vy*Czè" sÄhIÅy…s sèTyÄ≈Åv…s v;èYyeÄ suj;ñteè aÄêÅsUnOte 3 11Ötuã
1743 p[ÄitÅ ipè[yÄtÅmè˝ rÅq'è vOÄxÅ,' vsuèv;ÄhÅnm(
Stoèt;Ä v;Åm…ên;èvOÅiWè StoÄmeÅ…..URWitè p[Åitè m;Å?vIè mÄmÅ ≈utè˝ hÄvÅm( 1
1744 aèTy;Äy;Åtm…ên; itèroÄ ivê;ñ aèhÄ˝ sn;ñ
dÅß;è ihÄrÅ<yvt‹nIè suÄWuÅM,;è …sÄN/uÅv;hs;è m;Å?vIè mÄmÅ ≈utè˝ hÄvÅm( 2
1745 a;Å noè rÄà;Åinè …bÄ.[Åt;èvÄ…êÅn;è gÄCzÅt' yuèvÅm(
®Å{;è ihÄrÅ<yvt‹nI juW;è,;Ä v;Å…jnIvsUè m;Å?vIè mÄmÅ ≈utè˝ hÄvÅm( 3 12Öv;ã
îit tOtIy" %<@" 3
239

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1746 aÄboÅ?yè…¶Å" sè…mÅ/;è jÄn;Ån;'è p[ÄitÅ /eènuÄ…mÅv;yètIÅmuèW;ÄsÅm(
yè◊;Ä îÅvè p[Å vèy;Åmuè≤∆Äh;Ån;è" pÅ[ .;ènÄvÅ" sßteè n;ÅkèmÄCzÅ 1
1747 aÄboÅ…/è hoÄt;Å yèjÄq;Åy deèv;ÅnUè?voRÅ aè…¶Å" suèmÄn;Å" p[;ètÄrÅSq;t(
sÄ…mÅıSyè ®ÄxÅdd≤xRè p;ÄjoÅ mh;ÅNdeèvÄStmñsoè inÄrÅmo…c 2
1748 yÄdI'Å gè,ÄSyÅ rxèn;ÄmjIñgè" xuÄ…cÅrõ™teè xuÄ…cÅ….ègoRÄ….Årè…¶Å"
a;Ä∂≤=ñ,; yuJyte v;jèyÄNTyuÅˇ;èn;ÅmUè?voRÄ aÅ/y∆èuÙÄ….Å" 3 13Öilã
1749 îèdô˝ ≈eœ'è JyoÄitÅW;'è JyoÅitèr;Äg;Å≤∞è]Ä" p[ÅkÉètoÄ aÅjin∑è iv>v;Å
yÅq;è p[ÄsÅUt; sivètÅu" sèv;Åywèv;ô r;}yuèWÅseè yoÄinÅm;rwk™ 1
1750 ®ÄxÅ√Ts;è ®ÄxÅtI êeèTy;Åg;èd;ÄrwÅgu ’è„,;Ä sdñn;NySy;"
sèm;nÄbÅN/U aèmOÄteÅ anUècIô ¥;v;è vÄ,|Å crt a;…mn;èneÅ 2
1751 sèm;noô a?v;è SvÄßoÅrnèNtôStmèNy;ÄNy;Å crto deèvÄ≤xÅ∑e
nÄ mÅeqeteè nÄ tÅSqtu" suèmeÅkÉè nÅˇ_oèW;Ås;è sÄmÅns;è ivÄÂÅpe 3 14Ömã
1752 a;Ä .;ÅTy腶ŮWès;ÅmènIÄkÅmuèi√Äp[;ñ,;' devèy;Ä v;coñ aSqu"
aèv;RÄç;Å nUènÄ˝ rÅQyeèhÄ y;Åt' pIipèv;Ä˝sÅm…ên; `èmRÄmCzñ 1
1753 nÄ sÅ˝SkèétÄ' p[ …mñmItoè gÅ…mèœ;Ä≤NtÅ nUènÅmè…êÄnopñStuteèhÅ
idÄv;Å….ipèTveÅåvès;ÄgÅ…mœ;è p[ÄTyvñ·t| d;èxuÅWeè xÄM.Åivœ; 2
240

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1754 ¨èt;Ä y;Åt˝ s'gèveÅ p[;ètÄrˆoñ mè?yÄ≤NdÅnè ¨ÄidÅt;è sUÄyRÅSy
idÅv;è nÅˇ_èmÄvÅs;è xÄNtÅmenè neÄd;nI'ñ pIèitÅrè…êÄn; tñt;n 3 15Öloã
îit ctuqR" %<@" 4
1755 Eèt;Å ¨è Ty;Å ¨èWÄsÅ" kÉètuÄmÅ£tè pUÅveRè aÅ/eRè rÄjÅso .;ènuÄmÅÔte
inè„ké<v;n;Ä a;yuñ/;nIv /Oè„,Åvè" p[Åitè g;Ävoå®ñWIyR≤Nt m;ètÄrÅ" 1
1756 ¨ÄdÅp¢•®è,;Å .;ènÅvoè vOÄq;Å Sv;èyuÄjoÅ aÄ®ÅWIèg;ÄR aÅyu=t
aģŕuèW;ÄsoÅ vèyuÄn;Åin pUèvRÅq;è ®ÄxÅNt' .;ènuÄm®ñWIr≤x≈yu" 2
1757 aÄcRÅ≤Ntè n;ÄrIÅrèpÅsoè nÅ ivèi∑Ä….Å" sm;èneÅnè yoÄjÅneèn;Ä pÅr;èvÄtÅ"
îÅW'è vÄhÅNtI" suè’ÄteÅ suèd;ÄnÅveè ivôêedhè yÄjÅm;n;y suèNvÅte 3 16Öikã
1758 aÄboÅ?yè…¶ÄJmR ¨deñitè sUÅyoRè VyÅU3ùW;ÅíèN{;Å m¡Á;ñvo aè…cRÄW;Å
a;ÄyuÅ=;t;mè…êÅn;è y;ÄtÅveè rÅq'è p[;Äs;ÅvI∂ºèvÄ" sÅivèt;ô jgèTpOÄqÅk™ 1
1759 yÅ¥uèÔ;Åqeè vOÄWÅ,m…ên;è rÄq'Å `OèteÄnÅ noè mÄ/uÅn; =è]ÄmuÅ=tm(
aèSm;Åk˘è b[Řè pÄOtÅn;su …jNvt' vèy'ô /n;è xUÄrÅs;t; .jemih 2
1760 aèv;RÄõ™ i]Åcè£oÄ mÅ/uèv;ÄhÅnoè rÄqoÅ jIèr;ÄêoÅ aè…êÄnoÅy;Rtuè suÄ∑ëÅt"
i]èbN/uroÅ mè`Äv;Å ivèêÄs*Å.gè" x'Å nè a;Ä vÅ=‚d(√èpÅdeè cÄtuÅ„pde 3 17Öz;ã
1761 p[Å teè /;Är;Å asèíÄtoÅ idèvoÄ n yñ≤Nt vOè∑ÄyÅ"
aÅCz;è v;ÄjÅ˝ shè≤ßÄ,Åm( 1
241

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1762 aè….Å ipè[y;Å…,è k;ÅVy;è ivÅê;è cÄ=;Å,o aWRit
hÄ·rÅStuÔ;ènÄ a;yuñ/; 2
1763 sÄ mÅmORj;ènÅ a;èyuÅ….è·rÅ.oè r;ÄjeÅv suv[ètÅ"
XyeènoÄ n v˝suñ WIdit 3
1764 sÅ noè ivÄê;Å idèvoô vsUètoÄ pOÅ…qèVy;Ä a…/ñ
puèn;nÄ îÅNdèv;Ä .År 4 18ÖtIã
îit pçm" %<@" 5
îit a∑mp[p;#kÉ tOtIyoå/R" a∑mp[p;#kí sm;¢" 8
îTyekon…v'xoå?y;y" 19
aq …v'xoå?y;y"
aq nvmp[p;#kÉ p[qmoå/R" 9-1
Ö1-18ã 1 nOme/ a;i©rs" 2-3 ip[yme/ a;i©rs" 4 dI`Rtm; a*cQy" 5
v;mdevo g*tm" 6 p[Sk<v" k;<v" 7 bOhduKqo v;mdeVy" 8 …bNdu" pUtd=o v;
a;'…grs" 9á 17 jmd…¶.;RgRv" 10 suk= a;'…grs" 11-13 v…sœo mw];v®…,"
14 sud;" pwjvn" 15 me/;it…q" k;<v" 16 nIp;it…q" k;<v" 18 p®Czπpo
dwvod;…s" – 1á 17 pvm;n" som" 3 7á 10á 16 îN{" 4-6á 18 a…¶" 9
m®t" 10 sUyR" – 1á 8á 10á 15-17 g;y]I 3 anu∑ëMmu%" p[g;q" 4á 11á
13 ivr;$( 5 pdp'·ˇ_" 6á 9á 12 p[g;q" 7 i]∑ëp( 14 xKvrI 18 aTyi∑"

1765 p[;ÅSyè /;Är;Å a=rèNvOÄ„,Å" suètÄSy*jñs"
deèv;Ä˝ anuñ p[è.UÄWÅt" 1
242

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

1766 sÄi¢'Å mOj≤Nt veè/ÄsoÅ gOè,ÄNtÅ" k;èrÄvoÅ …gèr;Å
JyoÄitÅjRD;ènÅmu¡KQyñm( 2
1767 suèWÄh;Å somè t;ÄinÅ te pun;èn;ÄyÅ p[.Uvso
vÄ/;RÅ smuè{ÄmuÅKQy 3 1Öiyã
1768 EèWÅ b[è˜;ô y Aè‚TvÅyè îÅN{oè n;ÄmÅ ≈uètoÅ gOè,e 1
1769 Tv;Ä…mCzñvsSpteè yÅ≤Ntè …gÅroè nÅ s'èyÄtÅ" 2
1770 ivÅ ßuètÅyoè yÄq;Å pèq;ô îN{ Tv¥Ntu r;ty" 3 2Öpã
1771 a;Å Tv;è rÅq'è yÅqoètÄyeÅ suª;y vˇ‹y;m…s
tuivkÀ…mRmOtIWh…mN{' xivœ sTpitm( 1
1772 tuÄivÅxu„mè tuÄivÅ£toè xÄcIÅvoè ivÄêÅy; mte
a;Ä pÅp[;q mihTvèn;Å 2
1773 yÄSyÅ te mihèn;Å mèhÄ" p·rñ Jm;èyÄNtÅmIèyÄtuÅ"
hÅSt;è vÄj[Å˝ ihrè<yÄyÅm( 3 3Övã
1774 a;ñ y" pur'è n;Ä…mRÅ,IèmÄdIÅdeèdÄTyÅ" kèivÄnRÅ.èNyoÅ3 n;Äv;RÅ
sUÅroè nÄ ®Å®èKv;ÅHzèt;ÄTm;Å 1
1775 aè….Å i√èjÅNm;è ]IÄ roÅcèn;Åinè ivÅê;è rÄj;Å˝…s xuxuc;ènoÄ aÅSq;t(
243

[SŒma Veda]

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

hoÅt;è yÄ…jÅœo aèp;Å˝ sè/ÄSqeÅ 2
1776 aèyô˝ s hot;è yoÅ i√èjÅNm;è ivÄê;Å dè/eÄ v;y;Rñ…, ≈vèSy;Å
mÅtoRè yoÄ aÅSmw suètuÄkoÅ dèd;ÄxÅ 3 4Özã
1777 aŶeè tÅmè¥;Åê'è nô Stomwè" £Åtu'è nÅ .è{Ä˝ ˙ÅidèSpOÄxÅm(
Aè?y;Äm;Å tè aoÄhwÅ" 1
1778 aÅ/;¡ Áñ¶eè £ÄtoÅ.Rè{ÅSyè dÄ=ÅSy s;è/oÅ"
rèqIÅA≥ètÄSyÅ bOhètoÅ bè.UÄqÅ 2
1779 Eè….ÄnoRÅ aèkìúÄ.Rv;ñ no aèv;RÅ˚±Sv3ù ù,RÄ Jyoitñ"
aŶeè ivÄêeÅ…." suèmÅn;è aÄnIÅkì" 3 5Öicã
îit p[qm" %<@" 1
1780 aŶeè ivÄvÅSvduèWÄsÅ…íè]Ä˝ r;/oñ amTyR
a;Å d;èxuÄWeÅ j;tvedo vh;è TvÅmè¥;Å dèev;Ä˝ ¨ÅWèbuRÄ/Å" 1
1781 juÅ∑oè ihÅ dUètoÄ a…sñ hVyèv;ÅhènoÄå¶eÅ rèqIÄrÅ?vèr;Ä,;Åm(
sèjUÅrè…êÄ>y;ÅmuèWÄs;Å suèvIÄyRÅmèSmeÄ /eÅihè ≈ÄvoÅ bOèhÅt( 2 6Öl;ã
1782 ivè/uÄ' dÅ{;è,Ä˝ smñne bÙèn;'Å yuv;ñnè˝ sÄNt'Å p≤lètoÄ jÅg;r
deèvÄSyÅ pXyè k;ÄVy'Å mihèTv;ô¥; mèm;Årè sÄ Á" sm;ñn 1
1783 x;ÄKmÅn; x;èkoÄ aÅ®è,Ä" suÅpè,Rô a; yo mèhÄ" xUrñ" sèn;ÄdnIñ@"
244

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

yÅ≤∞èkÉÄtÅ sèTyô…mˇ• mo`'è vÄsuÅ Sp;èhRÅmuèt'ô jetoètÄ d;t;ñ 2
1784 EeÄ….ÅdRdeè vOÅ„<y;è p*Ä˝Sy;Åinè yeÅ….èr*Ä=Å√é]èhÄTy;Åy vèj[IÅ
yeÄ kmRñ," i£èyÄm;Å,Sy mèˆÄ AÅte kèmRÅmuèdÄj;ÅyNt deèv;Å" 3 7Ö`eã
1785 aÅ‚Stè soÄmoÅ aèyÅ˝ suètÄ" ipbñNTySy mè®ÄtÅ"
¨ètÅ Svèr;ÄjoÅ aè…êÄn;Å 1
1786 ipÄbÅ≤Nt …mè]oÄ aÅyRèm;Ä tn;ñ pèUtÅSyè vÄ®Å,"
i]èW/SqÅSyè j;ÄvÅt" 2
1787 ¨ètoÄ NvÅSyè joÅWèm;Ä îN{ñ" suètÅSyè goÄmÅt"
p[;ètÄhoRteñv mTsit 3 8ÖlIã
1788 bÅ<mèh;Ä˝ aÅ…s sUyRè bÄ@;ÅidTy mèh;Ä˝ aÅ…s
mèhÄSteÅ sètoÄ mÅihèm;Ä pÅin∑m mèˆ;Ä deÅv mèh;Ä˝ aÅ…s 1
1789 bÄ$( sUÅyRè ≈ÄvÅs; mèh;Ä˝ aÅ…s sè];Ä deÅv mèh;Ä˝ aÅ…s
mèˆ;Å dèev;Än;Åmsu¡yRñ" puèroÄihÅto ivè.uô JyoitèrÄd;Å>ym( 2 9Ötã
îit i√tIy" %<@" 2
1790 ¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suèt'Å y;èihÄ mÅd;n;' pte
¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suètÅm( 1
1791 i√èt;Ä yo vOñ]èhÄNtÅmo ivèdÄ îN{ñ" xètÄ£Åtu"
245

[SŒma Veda]

¨ˇr;…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suètÅm( 2
1792 TvÄ˝ ih vOñ]h•eW;' p;èt;Ä som;ñn;èmÄ…sÅ
¨ÄpÅ noè hÄ·rÅ…." suètÅm( 3 10ÖrIã
1793 p[Ä voÅ mèheÄ mÅheèvOÄ/eÅ .r?v'è p[ÄceÅtseè p[Ä suÅmèit'Ä ’Å,u?vm(
ivÄxÅ" pUèvIRÄ" p[ cñr cWR…,èp[;Å" 1
1794 ¨è®VyÄcÅse mèihÄneÅ suvOè·ˇ_Ä…mN{;ñyè b[ĘŠjnyNtè ivÄp[;Å"
tÄSyÅ v[èt;Åinè nÄ …mÅn≤Ntè /IÄr;Å" 2
1795 îÅN{'è v;Å,IèrÄnuÅˇmNyumeèvÅ sè];Ä r;j;ñn' d…/reè sÄhÅ?yw
hÄyRÅê;y bhRy;è sÅm;èpIÅn( 3 11Öihã
1796 yÄidÅN{è y;ÄvÅtèSTvÅmeèt;ÄvÅdèhÄmIxIÅy
Stoèt;Årè…mÄ∂Å…/We rd;vsoè nÄ p;ÅpèTv;ÄyÅ r˝…sWm( 1
1797 ≤xÄ=eÅyè…mÄNmÅhyèteÅ idèveÄidÅve r;èyÄ a; k⁄ñh…cèi√ÄdeÅ
nñ ih TvdèNyÄNmÅ`v•è a;ÅPy'è vÅSyoè aÄ‚StÅ ipèt;Å cè nÅ 2 12Öt;ã
1798 ≈uè/IÄ hv'ñ ivipp;ènôSy;{eèboRÅ/;è ivÅp[èSy;ÄcRÅto mnIèW;Åm(
’è„v;ô duv;è˝SyÄNtÅm;è sÅceèm;Å 1
1799 nÅ teè …gÅroè aÄipÅ mO„ye tuèrÅSyè nÄ suÅ∑ëèitÄmÅsu¡yRñSy ivè√;Ån(
sÄd;Å teè n;ÄmÅ Svyxo ivvÆKm 2
246

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1800 .UÅ·rè ihÅ teè sÄvÅn;è m;ÄnuÅWeWuè .UÄ·rÅ mnIèWIÄ hÅvteè Tv;Å…mt(
m;ôre aèSmÄNmÅ`vèÔ‰oÄ‘Å" 3 13Öb;ã
îit tOtIy" %<@" 3
1801 p[oÄ „vÅSmw purorèqÄ…mN{;ñy xUèWÄmÅcRt )
aè.IÄkÉÅ …cdu lokè’ÅTsè©πÅ sèmÄTsuÅ vO]èh;Å )
aèSm;Äk˘Å bo…/ coidèt;Ä n.ñNt;mNyèkÉÄW;'Å Jy;èk;ô a…/è /ÄNvÅsu 1
1802 Tvô˝ …sN/èU˝rÄv;ÅsOjoå/èr;Åcoè aÅhè•ÄihÅm( )
aèx]uÄ·rÅN{ j…DWeè ivÄê'Å pu„y…sè v;ÄyRÅm( )
t'Å Tv;è pÄ·rÅ „vj;mheè nÄ.ÅNt;mNyèkÉÄW;'Å Jy;èk;ô a…/è /ÄNvÅsu 2
1803 ivñ Wu ivê;è aÄr;ÅtyoèåyoRÄ nÅxNt noè …/ÄyÅ" )
aÄSt;Å…sè xÄ]Åve vè/'Ä yo nñ îN{è …jÄ`;Å˝sit )
y;Ä teÅ r;èitÅdRèidôvsuè nÄ.ÅNt;mNyèkÉÄW;'Å Jy;èk;ô a…/è /ÄNvÅsu 3 14Öi$ã
1804 reèv;ô˝ î{eèvÄtÅ Stoèt;Ä Sy;Tv;vñto mè`oÄnÅ"
p[ÄedÅu h·rv" suètÄSyÅ 1
1805 ¨èKq'Å cè nÅ xèSyÄm;Ån'è n;ÄgoÅ rè…yÄr; …cñkÉt
nÄ g;Åyè]'Å gIèyÄm;Ånm( 2
1806 m;Ä nÅ îN{ pIyèàÅveè m;Ä x/Rñteè pÄr;Å d;"
≤xÄ=;Å xcIvè" xÄcIÅ…." 3 15Öitã
247

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1807 EÄN{Å y;ihè hÄ·rÅ….è®Åpè kÄ<vÅSy su∑ëèitÅm(
idèvoÅ aèmuÅ„yè x;ÄsÅtoè idÄv'Å yèyÄ idÅv;vso 1
1808 aÅ];è ivÅ neè…mÄreÅW;èmuÅr;'è nÄ /UÅnuteè vÄOkÅ"
idèvoÅ aèmuÅ„yè x;ÄsÅtoè idÄv'Å yèyÄ idÅv;vso 2
1809 a;Å Tv;è g[;Åv;è vÄdÅ…•èhÅ soèmIÄ `oWeñ, v=tu
idèvoÅ aèmuÅ„yè x;ÄsÅtoè idÄv'Å yèyÄ idÅv;vso3 3 16Övã
1810 pÄvÅSv som mèNdÅyè…•ÄN{;Åyè mÄ/uÅmˇm" 1
1811 teÅ sèut;ÄsoÅ ivpè…íÄtÅ" xuè£;Å v;èyuÄmÅsO=t 2
1812 aÄsOÅg[' deèvÄvIÅtye v;jèyÅNtoè rÄq;Å îv 3 17Ör*ã
îit ctuqR" %<@" 4
1813 aè…¶Ä˝ hot;ñr' mNyeè d;ÄSvÅNt'è vÄsoÅ" sUènuÄ˝ shñso j;ètÄveÅds'è ivÅp[è' nÅ
j;ètÄveÅdsm( )
yÅ Ëè?vRÄroÅ Sv?vèroÅ deèvoÅ deèv;ÄCy;Å ’èp;Å )
`OètÅSyè ivÄ.[;Åi∑èmÄnuÅ xuè£ÄxoÅ…cW a;èjuÄ◊;ÅnSy sèipRÄWÅ" 1
1814 yÄ…jÅœ' Tv;è yÄjÅm;n; Ûvemè JyeÅœèmÄi©Års;' ivp[è mÄNmÅ….èivRÄp[Åe…." xu£è
mÄNmÅ….")
pÄ·rÅJm;n…mvè ¥;Ä˝ hot;ñr' cWR,Ièn;Åm( )
248

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

xoè…cÄ„kÉÅx'è vOÄWÅ,'è yÅ…mèm;ô ivxè" p[;ÄvÅNtu jUètÅyeè ivÄxÅ" 2
1815 sô ih puèÂÅ …cèdoÄjÅs; ivè®ÄKmÅt;è dIÄ¥;Ånoè .ÄvÅit &hNtèrÄ" pÅrèxuÄnR &ñhNtèrÅ" )
vIè@ëÅ …cè¥ÅSyè sÄmOÅt*è ≈uÅvè√ÄneÅvè yÅÆTSqèrÅm( )
inè„WÄhÅm;,o ymteè n;ÄyÅte /Nv;èsÅh;è n;ÄyÅte 3 18Ö#Iã
îit nvmp[p;#kÉ p[qmoå/R" 8-1
2
aq nvmp[p;#kÉ i√tIyoå/R" 9-2
Ö1-13ã 1 a…¶" p;vk" 2 so.·r" k;<v" 3 a®,o vwthVy" 5-6 avTs;r"
k;Xyp" 9 goWUKTyêsU·ˇ_n* k;<v;yn*" 10 i]≤xr;Tv;∑^" …sN/u√«p a;MbrIWo
v; 11 ¨lo v;t;yn" 13 veno .;gRv" – 4á 7á 8á 12 -- 1-4á 7-8á 12
a…¶" 5-6 ivêe dev;" 9 îN{" 10 a;p" 11 v;yu" 13 ven" – 1 Ö1-2ã
iv∑;rp'·ˇ_" 1 Ö3-5ã stobOhtI
1 Ö6ã ¨p·r∑;∆‰oit" 2 k;k⁄." p[g;q" 3 jgtI 5-6á 13 i]∑ëp( 4á 7-11
g;y]I 4á 7á 8á 12 –
1816 aŶeè tÅvè ≈Åvoè vÅyoè mÄihÅ .[;jNte aècRÄyoÅ iv.;vso )
bOÄhÅ∫;noè xÄvÅs;è v;ÄjÅmuèKQy;Å˝3 dÄ/;Å…s d;èxuÄWeÅ kve 1
1817 p;èvkÄvÅc;‹" xuè£ÄvÅc;Rè aÄnÅUnvc;Rè ¨ÄidÅyiWR .;ènuÄn;Å
puè]oÅ m;ètÄr;Å ivècÅrè•uÄp;Åv…s pOè,Å≤=è roÄdÅsI ¨è.eÅ 2
1818 ËÄjoRÅ np;∆;tved" suxè‚StÅ….èmRÄNdÅSv /IèitÄ….ÅihRètÅ"
Tveô îWè" s'Ä dÅ/uè.URÄ·rÅvWRs…íè]oÄtÅyo v;èmÄj;Åt;" 3
1819 îèrJyĕŶe p[qySv jèNtuÄ….ÅrèSmeÄ r;yoñ amTyR
249

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

sÄ dÅxRètÅSyè vÄpuÅWoè ivÄ r;Åj…s pOè,Ä≤=Å dxRèt'Ä £tuñm( 4
1820 îè„kt;‹ÄrÅm?vèrSyè p[ÄceÅts'è =ÄyÅNtè˝ r;Ä/Åso mèhÅ"
r;èit'Å v;èmÄSyÅ suè.Äg;'Å mèhIñ…mW'è dÄ/;Å…s s;nè…sÅ˝ rè…yÅm( 5
1821 Aèt;Äv;Ån' mihèW'Å ivèêÄdÅxRtmè…¶Å˝ suèª;ÄyÅ d…/re puèroÄ jn;ñ"
≈uÄTkÅ,R˝ sèp[ÄqÅStm' Tv; …gèr;ô dwVy'è m;ÄnuÅW; yuèg;Å 6 1Öidã
îit pçm" %<@" 5
1822 p[Ä so añ¶eè tÅvoèitÄ….Å" suèvIÄr;Å….Stritè v;ÄjÅkmR…."
yÅSyè TvÅ˝ sè:yÄm;ivñq 1
1823 tÄvÅ {èPsoÄ nIlñv;Nv;èxÅ Aè‚TvÅyè îÄN/;Ån" …s„,èv;Ä dÅde
Tv'Å mèhIÄn;ÅmuèWÄs;Åm…s ip[èyÅ" =èpoÄ vStuñWu r;j…s 2 2ÖyIã
1824 tÄmoWñ/IdR…/reè gÄ.RÅmOè‚TvÅy'è tÄm;poñ aè…¶'Ä jÅnyNt m;ètÄrÅ"
tÄ…mTsñm;èn'Å vèinÄnÅí vIè®Å/oèåNtÄvRÅtIíè suÄvÅte c ivèêÄh;Å 1 3Öirã
1825 a腶ķrN{;ñy pvte idèivÅ xuè£oÄ iv r;ñjit
mÄihÅWIvè ivÄ j;Åyte 1 4Öy;ã
1826 yoÅ j;èg;Årè tÄmOcñ" k;myNteè yoÅ j;èg;Årè tÅmuè s;Äm;Åin y≤Nt
yoÅ j;èg;Årè tÅmèyÄ˝ somñ a;hè tÅv;èhÄmÅ‚Sm sè:yeÄ NyoÅk;" 1 5Öy;ã
1827 aè…¶Äj;RÅg;rè tÄmOcñ" k;myNteèå…¶Äj;RÅg;rè tÅmuè s;Äm;Åin y≤Nt
250

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

aè…¶Äj;RÅg;rè tÅmèyÄ˝ somñ a;hè tÅv;èhÄmÅ‚Sm sè:yeÄ NyoÅk;" 1 6Öv;ã
1828 nÄmÅ" sè≤%Ä>yÅ" pUvRèsÅŒoè nÄmÅ" s;k…•èWeÄ>yÅ"
yuèÔeÄ v;cñ˝ xètÄpÅdIm( 1
1829 yuèÔeÄ v;cñ˝ xètÄpÅdI'è g;ÄyeÅ sèhÄßÅvt‹in
g;èy]'Ä ]w∑ëñ.'è jÄgÅt( 2
1830 g;èy]'Ä ]w∑ëñ.'è jÅgèi√Äê;Å Âèp;Å…,è sÄM.OÅt;
deèv;Ä aok;ñ˝…s ci£èreÅ 3 7Öyuã
1831 aè…¶ôJyoRitèJyoRÄitÅrè…¶ô·rN{oè JyoÅitèJyoRÅitè·rÄN{Å"
sUÅyoRè JyoÅitèJyoRÅitè" sUÄyRÅ" 1
1832 puÄnÅÂèj;ÄR in vñt‹Svè puÄnÅr¶ îèW;ÄyuÅW;
puÄnÅnR" p;èÁÄ˝hÅs" 2
1833 sèhÅ rèYy;Ä in vñtRèSv;Ŷeè ipÄNvÅSvè /;ÄrÅy;
ivèêÄPSNy;Å ivèêÅtèSpÄ·rÅ 3 8Ö#;ã
îit Wœ" %<@" 6
1834 yÄidÅN{;èh'ô yq;è TvmIxIñyè vÅSvè EÅkè îÅt(
Stoèt;Å mèe goÄsÅ%; Sy;t( 1
1835 ≤xÄ=eÅymSmwè idÄTseÅyè˝ xÄcIÅpte mnIèiWÄ,eÅ
251

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

yÅdèh'Ä gopñitè" Sy;Åm( 2
1836 /eènuÄ∑Å îN{ sUènOÅt;è yÄjÅm;n;y suNvèteÅ
g;Ämê'ñ ipèPyuÄWIÅ duhe 3 9Öipã
1837 a;Åpoè ihÄ œ; mñyoè.uÅvèSt;Ä nÅ ËèjeRÄ dÅ/;tn
mèheÄ r,;ñyè cÄ=Åse 1
1838 yoÄ vÅ" ≤xèvÄtÅmoè rÅsèStÄSyÅ .;jyteèhÄ nÅ"
¨èxtIÄ·rÅv m;ètÄrÅ" 2
1839 tÅSm;è aÄr'Å gm;m voè yÅSyè =Äy;Åyè …jÄNvÅq
a;ÄpoÅ jènÄyÅq; c n" 3 10Öv;ã
1840 v;Åtè a;Ä v;Åtu .eWèjÅ˝ xèM.uÄ mÅyoè.uÄ noÅ ˙èdeÅ
p[Å nè a;ÄyUÅ˝iW t;·rWt( 1
1841 ¨ètÄ v;Åt ipèt;Ä…sÅ n ¨ètô .[;toètÅ nè" sÄ%;Å
sÄ noÅ jIèv;ÄtÅve ’…/ 2
1841 yÅdèdoÄ v;Åt te gOèheÅ3ùåmOÅt'è inÄihÅt'è guÄh;Å
tÄSyÅ no /eih jIèvÄseÅ 3 11Öp*ã
1843 aè….Å v;èjIÅ ivèêÄÂÅpo jèinÄ]Å˝ ihrè<yÅy'è …bÅ.[èdÄTkÅ˝ supè,RÅ"
sUÄyRÅSy .;ènuÄmOÅtuèq;Ä vs;ñnè" pÄ·rÅ Svèy'Ä me/ñmOèj[oÄ jÅj;n 1
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1844 aèPsuÄ retñ" ≤x…≈ye ivèêÄÂÅp'è teÄjÅ" pO…qèVy;ôm…/è yÄTsÅMbè.UÄvÅ
aèNtÄ·rÅ=eè Sv'Ä mÅihèm;Ån'è …mÄm;Ånè" kÄinÅ£≤Ntè vOÅ„,oè aÄêÅSyè reÄtÅ" 2
1845 aèyÅ˝ sèhÅß;è pÄ·rÅ yuèˇ_;Ä vs;ñnè" sUÄyRÅSy .;ènu'Å yèDoÄ d;Å/;r
sèhßd;Ä" xÅtèd;Ä .UÅ·rèd;Äv;Å /èt;‹Å idèvoÄ .uvnñSy ivèXpÄitÅ" 3 12Öpuã
1846 n;ÄkÉÅ supè,Rômupè yÄTptñNt˝ ˙èd;Ä venñNto aè>yÄcÅ=t Tv;
ihÄrÅ<yp='è vÄ®Å,Sy dUèt'Å yèmÅSyè yoÄn*Å xk⁄èn'Ä .uÅrè<yuÅm( 1
1847 Ëè?voRÄ gÅN/èvoRô a…/è n;ÄkÉÅ aSq;Tp[èTyÅõ™…cè];Ä …b.[ñdèSy;ÄyuÅ/;in
vÄs;Ånoè aÄTkÅ˝ surè….'Å ÎèxeÅ k˝ Sv;3,RÄ n;mñ jnt ip[èy;Ä…,Å 2
1848 {èPsÄ" sÅmuè{Åmè….Ä y≤∆g;ñitè pÅXyèNgOÄ/[ÅSyè cÄ=Ås;è ivÄ/ÅmRn(
.;ènuÅ" xuè£ÉÄ,Å xoè…cÄW;Å ck;ènÅStOètIÄyeÅ c£Éè rÄjÅ…s ip[èy;Ä…,Å 3 13Ö%uã
îit s¢m" %<@" 7
îit nvmp[p;#kSy i√tIyoå/R" 9-2 îit …v'xoå?y;y" 20
aqwk…v'xoå?y;y"
aq nvmp[p;#kÉ tOtIyoå/R" 9-3
Ö1-9ã 1-4á 5 Ö1-2ã ap[itrq EeN{" 5 Ö3ãá 6 Ö3ãá 8 Ö1á 3ã
p;yu.;Rr√;j" 7 Ö1-2ã D;so .;r√;j" 9 Ö1ã jy EeN{" 9 Ö2-3ã gotmo
r;Ùg," 4Ö3ãá 6Ö1-2ãá 7Ö3ãá 8Ö2ã – 1á 2 Ö2-3ãá 3-4á 5 Ö2ãá 6á 7á
9 Ö1ã îN{" 5 Ö2ã îN{o m®to v; 2 Ö1ã bOhSpit" 5 Ö1ã aPv; devI 5 Ö3ã
îWv"
253

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

6 Ö3ã yuı.U…mkvcb[;˜,SpTy;idty" 8 Ö1á 3 s'g[;m;≤xW"
1 vmR somv®,;" 3 devb[˜;…,ã 9 som;v®,* –
Ö2-3ã ivêe dev;" 8 Ö3ã – 3 – 1-4 5 6 8 9 Ö1-2ã i]∑ëp( 5 Ö23ãá 6 Ö2ãá 7 Ö1-2ãá 8 Ö2ã anu∑ëp( 6 Ö3ã p'·ˇ_"
9 Ö3ã ivr;$(Sq;n;" 7 Ö3ã ivr;@± jgtI 8 Ö2ã –
1849 a;èxuÄ" ≤xx;ñno vOWè.oô n .IèmoÄ `Ån;`ènÄ" =o.ñ,íWR,Ièn;Åm(
sèõ™£ÄNdÅnoåin…mèWÄ EÅkvIèrÅ" xètÄ˝ sen;ñ ajyTs;èkÄ…mN{ñ" 1
1850 sèõ™£ÄNdÅnen;in…mèWeÄ,è …jè„,uÄn;Å yuTk;èreÄ,Å duí‰vèneÄnÅ /Oè„,uÄn;Å
tÄidN{eñ, jytè tÄTsÅh?v'è yuÄ/oÅ nrè îÄWuÅhStenè vOÄ„,;Å 2
1851 sÄ îWuñhStwè" sÄ inÅWèi©Ä….ÅvRèxIÄ s˝ßñ∑;è sô yu/è îÄN{oÅ gè,eÄnÅ
sè˝ sO∑…jÄTsoÅmèp;Ä b;ÅÛxè?yUÅR3ùg[Ä/ÅNv;è p[ÄitÅiht;….èrÄSt;Å 3 1ÖfÉã
1852 bOÄhÅSpteè pÄ·rÅ dIy;è rÄqeÅn r=oèh;Ä…m];ñ˝ apèb;Ä/Åm;n"
p[è.ÔÄNsen;ñ" p[mèO,Åo yèu/;Ä jyñ•èSm;ÄkÅme?yivèt;Ä rq;ñn;m( 1
1853 bèlivD;yÄ" Sqivñrè" p[ÄvIÅrè" sÄhÅSv;Nv;èjIÄ shñm;n ¨èg[Å"
aè….ÄvIÅro aè….ÄsÅTv; shoèj;Ä jw]ñ…mN{è rÅqèm;Ä itÅœ goèivÅt( 2
1854 goè]….Äd'Å goèivÅd'è vÄj[Åb;huè' jÄyÅNtèmÄJmÅ p[mOè,ÅNtèmoÄjÅs;
îèmÄ˝ sÅj;t;è aÄnuÅ vIry?vè…mÄN{Å˝ s%;yoè aÅnuè sÄ˝ rÅ.?vm( 3 2Öheã
1855 aè….Å goè];Å…,è sÄhÅs;è g;ÄhÅm;noådèyoÅ vIèrÅ" xètÄmÅNyèu·rÄN{Å"
duèí‰vnÄ" pOÅtn;èW;Ä@Åyèu?yoÅ3åSm;Åkè˝ seÄn;Å avtuè p[Å yuèTsuÅ 1
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1856 îÄN{Å a;s;' neèt;ô bOhèSpÅitèdRÄ≤=Å,; yèDÅ" puèrÄ EÅtuè soÄmÅ"
dèevsen;Än;Åm…..ÔtIèn;'Ä jyñNtIn;' mè®ÄtoÅ yèNTvÄg[Åm( 2
1857 îÄN{ÅSyè vOÅ„,oè vÄ®Å,Syè r;ÄDÅ a;idèTy;Än;'Å mè®Åt;è˝ xÄ/RÅ ¨èg[Åm(
mèh;ÄmÅns;' .uvnCyèv;Ån;'è `oÄWoÅ deèv;Ån;'è jÄyÅt;èmuÄdÅSq;t( 3 3Öcã
1858 ¨ÄıÅWRy m`vè•;ÄyuÅ/;èNyuÄTsTvñn;' m;mèk;Ån;'è mÄn;Å˝…s
¨Ä√éÅ]hNv;è…jÅn;'è v;Ä…jÅn;èNyuÄ{q;ñn;'è jÄyÅt;' yNtuè `oÄW;Å" 1
1859 aèSm;Åkè…mÅN{è" sÄmOÅteWu ?vèjeÅ„vèSm;Åk˘è y;Ä îWñvèSt;Ä jÅyNtu
aèSm;Äk˘Å vIèr;Ä ¨ˇñre .vNTvèSm;Ä˝ ¨Å dev; avt;è hÄveÅWu 2
1960 aès*Ä y; sen;ñ m®tè" pÄreÅW;mè>yeÄitÅ nè aoÄjÅs;è SpÄ/RÅm;n;
t;'Ä gUÅhtè tÅmès;ÄpÅv[tenè yÅqwèteÄW;ÅmèNyoÅ aèNy'ô n j;èn;Åt( 3 4Öcuã
1861 aèmIÄW;'Å …cèˇ'Ä p[Åitloè.ÄyÅNtI gOh;è,;Ä©;ÅNyPveè pÄreÅih
aè….ô p[eihè inÄdRÅh ˙èTsuÄ xokìñrèN/eÅn;è…mÅ];èStÄmÅs; scNt;m( 1
1862 p[Ået;è jÄyÅt; nrè îÄN{oÅ vè" xÄmRÅ yCztu
¨èg[;Ä vÅ" sNtu b;èhÄvoÅån;/Oè„y;Ä yq;sñq 2
1863 aÄvÅsO∑;è pÄr;Å ptè xÄrÅVyeè b[ĘÅs˝≤xte
gÅCz;è…mÅ];èNp[Ä pÅ¥Svè m;ômIW;'è k˘Å cè noÄæCzÅW" 3 5Ö#;ã
255

[SŒma Veda]

pUv;R…cRk"

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

1864 kè˚;Ä" suÅpè,;RÄ anuñ yNTven;èNgOÄ/[;Å,;èmÄ•Åmès;ÄvÅStuè seÄn;Å
mwÄW;'Å moCy`h;èrÅíè neÅN{è vÄy;Å˝Syen;nnuès'ÄyÅNtuè sÄv;RÅn( 1
1865 aè…m]sen;'Ä mÅ`v•èSm;ÄHzÅ]uyètIÅmè….Å
¨è.*Ä t;…mñN{ vO]h•è…¶ÄíÅ dht'è p[ÄitÅ 2
1866 yÄ]Å b;è,;Å" sèMpÄtÅ≤Nt k⁄m;èr;Ä ivÅ≤xè%;Ä îÅv
tÄ]Å noè b[ĘÅ,èSpÅitèrÄidÅitè" xÄmRÅ yCztu ivèê;Åh;è xÄmRÅ yCztu 3 6Öy;ã
1867 ivñ r=oè ivÄ mO/oñ jihè ivÅ vOè]ÅSyè hÄnUÅ ®j
ivÅ mèNyuÄ…mÅN{ vO]h•è…mÄ]ÅSy;….èd;ÄsÅt" 1
1868 ivÄ nÅ îN{è mOÄ/oÅ jih nIèc;Ä yÅCz pOtNyètÅ"
yoÅ aèSm;Ä˝ aÅ….èd;ÅsèTyÄ/År' gmy;è tÄmÅ" 2
1869 îÄN{ÅSy b;èÙÄ Sqivñr*è yuÄv;Ån;vn;/Oè„y*Ä suÅp[tIèk;ÄvÅsèÁ*Å
t*Ä yuÅÔIt p[qèm*ô yogè a;ÄgÅteè y;Ä>y;'Å …jètÄmsuñr;,;è˝ sÄhoÅ mèhÅt(
3 7Öiqã
1870 mÄm;RÅ…, teè vÄmRè,; Cz;dy;…mè soÄmÅSTv;è r;Åj;èmOÅteèn;ÄnuÅ vSt;m(
¨èroÄvRrIñyoè vÄ®Å,Ste ’,otuè jÄyÅNt'è Tv;ÄnuÅ deèv;Ä mÅdNtu 1
1871 aèN/;Ä aÅ…m]; .vt;xIW;Rè,oÄåhÅy îv
teÄW;'Å vo aè…¶ÄnuÅ•;n;è…mÄN{oÅ hNtuè vÄr'Åvrm( 2
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

s;m ved

[SŒma Veda]

1872 yoÅ nè" SvoÄårÅ,oè yÅíè inÅœ‰oè …jÄ`;Å˝sit
deèv;ÄSt˝ sveñR /UvRNtuè b[Řè vÅmRè mÄm;Ntñrè˝ xÅmRè vÅmRè mÄm;Ntñrm( 3 8ÖvIã
1873 mOègoô n .IèmÄ" k⁄ÅcèroÄ …gÅ·rèœ;Ä" pÅr;èvÅtè a;Ä jÅgNq;è pÄrÅSy;"
sOèkÅ˝ sè˝x;ÄyÅ pèivÄ…mÅN{ itèGm'Ä iv x]U'ñ t;…!è mO/oñ nudSv 1
1874 .è{'Ä k,Reñ…." Í,uy;m dev; .è{'Ä pÅXyem;è=Ä….ÅyRj];"
iSqèrwÄr©ñ¯Stu∑èëv;Ä˝ sÅStènUÅ….¡VyRñxemih deèvÄihÅt'è yÄd;yuñ" 2
1875 Svè‚StÅ nè îÄN{oÅ vOèıÄ≈Åv;" Svè‚StÄ nÅ" pUèW;Å ivèêÄveÅd;" )
Svè‚StÅ nèSt;Å+yoRè aÄ·rÅ∑ne…m" Svè‚StÅ noè bOÅhèSpÄitÅdR/;tu
— Svè‚StÅ noè bOÅhèSpÄitÅdR/;tu 3 9ÖkÀã
îit nvmp[p;#kSy tOtIyoå/R" nvmp[p;#kí sm;¢" 9-3
îTyek…v'xoå?y;y" 21
îTyuˇr;…cRk" sm;¢"
îit s;mveds'iht; sm;¢;
Source: SŒma Veda-SaµhitŒ,
SvŒdhyaya Mandala Edition, PŒrad´
Typescript: Prepared by Jost Gippert
Conversion to Devanagari using
Vedapad Software by Ralph Bunker
Additional data entry and proofing by Peter Freund
Formatted for
Maharishi University of Management Vedic Literature Collection
257

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful