k*hlIyix=;

aq ix=;' p[v+y;im k*hlIymt;nug;m(
Svr;idin,RySt] i£yte ti•bo/t 1
¨d;ˇí;nud;ˇí Svirt" p[cyStq;
îit cTv;r.;ge ih Svr;" p[oˇ_; mnIiWi." 2
¨∞w®∞;yRte yStu s ¨d;ˇ ¨d;˙t"
a;y;mo Î!t; s*+My' g;]eå©πWu tq; gle
¨∞Tvk;rk;net;n;¸" p[;D; ivxeWt" 3
nIcw®∞;yRte yStu soånud;ˇoåi./Iyte
p[ßt; mOdtu ; Sq*Ly' g;];de" k;rk˘ ivdu" 4
nIcTve Svirt" p[oˇ_StyoSs'/;n î„yte
tSy tu SvirtSy;¥m/Rmu∞wStr;' ivdu"
xeWSy;/RSy nIcTv' ik˘icÊv;d( .Oxim„yte 5
kÉicdSy;idm' .;gmud;ˇsÎx' ivdu"
anud;ˇsmXxeW Et;vNto i√/; SmOt;" 6
p[cy" kQyte si∫®d;ˇsÎx≈uit" 7
Sv;r;Ss¢iv/; Dey; v+yNte te ivxeWt"
inTy" =wp[oåi.inht" p[iXl∑" p[;ithtStq;
p;dvOˇStq; twroVyÔnSvirtoåip c 8
a,um;]k îTyekÉ SvrmNy' p[c=te
¨d;ˇ;duˇro nIcSs'/;ne SvirtSSmOt" 9
251

[Kauhal´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

Sv;rod;ˇpríet( Sy;t( td; inht î„yte
SvirtSy;Sy mNyNte p[D;n' p[;’tiSTvit 10
Svirt;duˇro nIcSs'/* p[cy î„yte
b¸Tveåq tq; te SyuSSv;rod;ˇpro n tu 11
îv,oRk;ryoSs'/* yv.;v ¨d;ˇyo"
t] ySSvyRte Sv;r" =wp[ EW ¨d;˙t" 12
aivk;rSTvs;vev inTy îTyi./Iyte 13
aok;ro y ¨d;ˇSSy;dek;rí pd;Ntg"
tyoyRSSvirte s'/* inhtenoˇre, tu
EWoåi.inht;:yStu Svr" p[oˇ_o mnIiWi." 14
Ek;id∑ ¨d;ˇen inTy" p[;itht;i./" 15
√yo®k;ryoSs'/;vud;ˇpryo" £m;t(
t] ySSvyRte Sv;r" p[iXl∑Ssoåi./Iyte 16
tOtIyo v; ctuqoR v; .;go inht ¨Cyte
p;dvOˇ;i./SSv;ro ivvOˇ* y" pdSy tu 17
kMpeWu p[qmSSv;ro a,um;i]k î„yte
]y;,;m;idtSteWu s'inp;to imqo yid
apr" p[qmSy;/| inht' tu iv/Iyte 18
tOtIyo v; ctuqoR v; .;go inht î„yte
p[iXl∑Sy c s'yogSteW;mNytmen cet( 19
SveCz;p[yog îCziNt kMp' t];ip kÉcn
252

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k*hlIyix=;

KAUHALÚYA SHIKSHÌ

adI`| dI`Rvt( k;y| t] ÓSvSy kWR,;t( 20
aq Sv;y'.vu e k;<@º kMp;" kÉicdud;˙t;"
t]od;ˇ;" p[yoˇ_Vy; inht;'xStu pUvvR t( 21
vIy| blimit Á] ÓSv" kMp ¨dIirt"
tNv;' Sv;y;imtITy;id dI`R" kMpo iv/Iyte 22
te aSmidit v;Ky;'xe kìiít( kMpo n p$‰te
l=,p[itkÀl' td( b[vu te kÉåip sUry" 23
ye pd' n ht' kSm;t( Sy;d;nqRKymSy tu
Ev' b¸iv/; doW;" p[ÎXyNte mnIiWi." 24
aivnIte tu p;#eåiSmn( Vyˇ_ySs;/uir„yte
Vyˇ_yo b¸l; vede ÎXyNte Svrv,Ryo" 25
¨CyNte iv£m;Steåip ivDey;„Wi@±v/; bu/w"
¨.y' Svirt" kiídu.yod;ˇk" pr"
¨d;ˇpUvRk" Sv;r" pr EkStu iv¥te 26
EkSy ivprItoåNyStq; p[cypUvRk"
prod;ˇStq; Sv;rpr Ev inbo/t 27
¨.yoSSv;ryomR?ye inhto y] ÎXyte
¨Cyte iv£mSTveW ¨.ySvirt;i./" 28
ître iv£m; EvmUhnIy; mnIiWi."
p[yàSSy;d( Î!tro iv£me„veWu s'yt" 29
¨d;ˇ;Nynud;ˇ;in b¸l;in p[t;Nyip
253

[Kauhal´ya]

[Kauhal´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

inrNtr;i, ÎXyNte SvirtSy n s'hit" 30
¨d;ˇ;Sshk; y] ÎXyNte c inrNtr;"
¨∞;du∞tr' teWu £m;t( t] iv/Iyte 31
smt;vnud;ˇ;n;' nIc;•Ictr' ivdu"
SvirtSy s'inp;te kMpSTvi.iht" pur; 32
p[qm;n( iv£m;n( bud?( v; sMygu∞;ryeÎiWm(
yStu ivp[o ivxeWe, ≈eyo inTym.IPsit 33
nvp[k;r' ivDey' pd;n;' Svrl=,m(
aNtod;ˇmqod;ˇm;¥ud;ˇmud;ˇkm( 34
m?yod;ˇ' Áud;ˇ' c inhtSvirt' tq;
EkSvirtimTyet;" pdxBdnvSmOt;" 35
Svr;n( hSten ivMySyed( ivpiíd( di=,en tu
≈eyo ivpulmiNvCzn( n sVyen kd; cn 36
ten cei•„fl' tSy b[vu te te ivpiít"
aivdoWStq; k;yRStt Etd( ivj;nt; 37
kiniœk;n;imk; c m?ym; c p[die xnI
nIcSv;r/Otod;ˇ;n©üœ;g[e, inidRxet( 38
ivNySy i√Svr' s*My' m?yme pvRi, SpOxet(
îh k«iˇRmv;“oit p[Te y SvgeR mhIyte 39
atoåNyq; tu yo mTyoR inidRxNe mitmoiht"
s gCze•rk˘ `or' p;pyoinWu j;yte 40
254

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k*hlIyix=;

KAUHALÚYA SHIKSHÌ

SvrivNy;sxIlStu hSten vedivˇm"
yStSy gu,doW* y* t] t* fld* Sf⁄$m( 41
Èj;nSy yq; ten d;=;y,svo mu%"
tSm;t( t];v/;tVy' ≈eyo ivpulimCzt; 42
a/ITy ivi/vt( pUvRmOiWm;c;yRtXxu.;t(
anNtr' pd;?y;y" ktRVyo /Imt; /[vu m( 43
tt" £mm/IyIt Svrs'Sk;rs'yutm(
Ev' Tvv/;nSy ≈eyo .vit inTyd; 44
ySy;' pd£m;]eyo vOiˇk;rStu ki,Rn"
t;' iv√;'so mh;x;%;' .{mXnuvte mht( 45
£mo √;>y;mnu£My p[Ty;d;yoˇr' tyo"
¨ˇre,vw s'd?y;d/Rc;RNt' sm;pyet( 46
yq;l=,mVyg[' yq;Ny;y' sm;cret(
tihR t;vt( pd' pUv| tyo" pdvduˇrm( 47
a;vOiˇrvs;nSy p[g[hSy c ne„yte
a;]eye, tq;Py] s; tyoSTvv/Iyte 48
a;k;r;Ntmud;ˇ;Ntm;õ™pr' y] ÎXyte
i]£m' t' ivj;nIy;NmoWU, ËWu,Stq; 49
i]£me v+ym;,e tu p[qme i]pd£m"
m?y;Nt;>y;' ttSteWu n ivxeWStt" prm( 50
smSt;in pd;in Syuy;Rin p[;¢;in tSy tu
255

[Kauhal´ya]

[Kauhal´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

punSsuvrkhoRtrNtr;ivivRví k"
ajIgirit ref,É sh;Jyˇ; pd;vil" 51
Ev' £mm/Iy;nSsvRdoWivvijRt"
≈ey" prmv;“oit dwvTvmi/gCzit 52
y îCzit j$;' vˇ_⁄˘ s ivp[o vedivˇm"
tSy k«iˇRivRv/etR s vedflmXnute 53
pd√ymnu£My VyuT£MyoT£My s'i/mt(
yq;vt( Svrs'yˇu _˘ p[yÔu ‰;t( s; j$; mt; 54
s'iht; p[’it" p[oˇ_; pdSywtt( £mSy tu
j$;y;" p[’itSTveW Ev' inTy' inbo/t 55
j$;y;' v+ym;,;y;' kMps'i/Svr;dy"
av/;y p[yoˇ_Vy; inpu,' tdudIirtm( 56
p[;itx;:y;idx;S]DSsvRix=;ivx;rd"
buiıxiˇ_smeto ySs j$;' vˇ_⁄mhRit 57
yd;/Itmip D;t' ingdenvw xKyte
anXn;ivivxu tto Jvlit kSyict( 58
itßStu vOˇyo v;co &tm?yivliMbt;"
p[yoJy; inyt' ved Ev' p[D;" p[c=te 59
aNyÊv' yid vOˇIn;' kmR,;m] i.•t;
vOiˇ' p[it ivxeWStu m;]y; i.¥te /[vu m( 60
a>y;s;qeR &t;' vOiˇ' p[yog;qeR tu m?ym;m(
256

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

k*hlIyix=;

KAUHALÚYA SHIKSHÌ

ix„y;,;mupdex;qeR k⁄y;Rd( vOiˇ' ivliMbt;m( 61
ved£mo &t;' vOiˇ' buiık;mStu m?ym;m(
k⁄vIRt vedivvOit' SvgRk;mo ivliMbt;m( 62
a;sur;idp[m;¥;'íed( dugiR t' ivprItk"
y¥Ny;i•yt' y;it iv¥;dev tto i√j" 63
a]wv' mNvte kÉict( svRx;S]ivx;rd;"
m?ymwv p[yoˇ_Vy; inpu,' tdudIirtm( 64
Svr;=rsm;n;n;' vOiˇvedp[vitRn;m(
m;];y;" kqn' kt|u kìr <yen xKyte 65
tSm;d( vOiˇ" p[yoˇ_Vy; m?ym; vedivˇmw"
Ev' susS' ’t' inTy' p[yˇu _˘ b[˜ r;jte 66
£miv£ms'p•;m&t;mivliMbt;m(
nIco∞Sv;rs'p•;' vded( /OtvtI' sm;m( 67
b¸xo mNyte m;];l=,' tNmnIiWi."
teWu te„vev k;yeWR u p[g[h 68
Eki√i]£me,vw m;];k;l' mnIiW,"
xBdwinRdxRyNTy] c;Wk;kkl;ipn;m( 69
Ev' b¸iv/' m;];l=,' b[vu te bu/;"
t] t] p[boıVym;TmnX≈ey îCzt; 70
b[˜," p[,v' k⁄y;Rd;d;vNte c svRd;
ßvTyno'’t' pUv| prSt;∞ ivxIyRte 71
257

[Kauhal´ya]

[Kauhal´ya]

ix=;
SHIKSHÌ

p[,v;¥;SsvRved;" p[,vopir c iSqt;"
p[,vStu sd; k;yoR ved;rM.e mnIiWi." 72
a?y/R tyo yoåSy t•;dSTvekm;i]k"
];sur/R/| v; √y' tq; 73
vedSq" p[,ve tu Sy;t( smk;ro i√m;i]k"
Svrm;]' i√m;]' v; VyÔn' Tv,um;i]km( 74
k;<@p[Xn;nuv;k;n;' sm;¢* k;l î„yte
dx;∑pçm;];SSyuStN];,;' c }yh' .vet( 75
iv≈mo n sm;sSy
m?ye tu pdv;Kye v; aÎ∑;qoR iniW?yte 76
refSy Ë„ms'yog EW y;it Svr;Tmt;m(
sm;nkr,Âp.;k™ 77
Ak;r a;idr,um;]o m?ye refoå/Rm;i]k"
a,um;]Stq;NTy;'xo m?ye .iˇ_ivR/Iyte 78
anuSv; s'yog;idyRid iSqt"
ao∑‰Svr;Nte c;Pyev' inpu,' ti•bo/t 79
a yoRivR¥te yVy ti√y;' p[y
x;S]metˇt" svRmiO WrSy p[sIdit 80
ix=;imm;' tu yoå/Ite vedtÊvp[k;ixk;m(
atul;mXnute k«iˇ| pre b[˜i, lIyte 81
k*hlIyix=; sm;¢;
≈IrStu
258

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful