You are on page 1of 3

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 5
Pentru: 5
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind aprobarea proiectului Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.9988/17.12.2015 prezentat de
domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal - responsabil cu achiziiile publice n cadrul
Primriei Comunei Periam, prin care solicit Consiliului Local aprobarea proiectului Programului
anual al achiziiilor publice pentru anul 2016;
- proiectul privind propunerile de investiii care vor fi cuprinse n Programul anual al
achiziiilor publice pentru anul 2016, nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9875/15.12.2015;
- prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile art.3 alin.1 lit.a i art.4 alin.1-4 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G.
nr.34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit. b, ale art. 36 alin.4 lit.d i lit.e, ale art.45, precum i ale
art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare,

HOTRTE:
Art. 1. Se aprob proiectul Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2016 la
nivelul Comunei Periam, conform Anexei nr. 1, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art. 2. n msura n care se vor aloca i alte sume care s sprijine bugetul local al Comunei
Periam pe parcursul anului 2016 i vor fi realizate i alte achiziii care nu sunt prevzute n proiectul
1

Programului Anual al Achiziiilor Publice pentru anul 2016, acestea vor fi cuprinse n Lista anex,
conform Anexei nr. 2, care face parte integrant din prezenta hotrre.
Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul primar Dumitra
Cornel i domnul Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal - responsabil cu achiziiile publice n
cadrul Primriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Domnului Mirea Cristian-Manuel, inspector I principal responsabil cu achiziiile
publice;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Primriei
Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

AVRAM IOAN-MIRCEA

____________________________________

BRON DACIANA

______________________________________

Nr. 111 din 22.12.2015