You are on page 1of 2

AGJENCIA E KOSOVES PER AKREDITIM

KOSOVO ACCREDITATION AGENCY
AGENCIJA ZA AKREDITOVANIE KOSOVA

student'sCenter''I*:il:ffi

**:E*:il?f:;TL1#J*=;rax+38138213087
|rr,.538

l/4

ot.A\.0t_ro,ltt

Nd mbdshtetje td nenit 145, paragrali 2 tE Kushtetutds sd Republikds sd Kosov€s, nenlt 4,2'l-,22 t€
Ligjit p€r Administraten Shtet€rore t€ Republikds s€ Kosoves (nr.03/L-189),neni7 (pika 2.3 dhe a)
neni 15 (pika 1, 2 dhe 3) te Ligjit pdr Arsimin e Larte ne Republik€n e Kosov€s (Nr. 04/L-03n,
Udhdzimit Administrativ p€r Licencimin e Bart€sve Privat td Arsimit td Larte (Nr.25/2012),
Udhdzirnit Administrativ pdr Theme e Agjencis€ s€ Akreditimit te Kosov€s (Nr. 11/2004),
Udh€zimit Administrativ mbi Kriteret dhe Procedurat pdr Akreditimin e Shkollave tE Larta
Profesionale dhe Shkollave td Larta Teknike nd Republik€n e Kosov€s (Nr. 72/2009), dhe
Udhdzimin Administrativ pdr Akreditimin e Institucioneve t€ Arsimit te Lartd n€ Republikdn e
Kosov€s (Nr.02/2013), Kdshilli Shtet€rord i Cildsis€, n€ mbledhjen XXXI-te t€ mbajtur m€
01.07.201,4, duke u bazuar nd rekomandimin e ekspertdve nderkomb€tar t€ akreditirnit mori:

VENDIM
I.

Ri-akreditohen programet e studimit tE Fakultetit te Inxhinierisd Mekanike td Universitetit te
Prishtines "Hasan Prishtina" :

o
o

Komunikacion dhe Transport / BSc (180 ECTS)
Komunikacion Rrugor / Mft (120 ECTS)

pdr periudh€n 3 vjeEare, 1 Tetor 201,+30Shtator 2017

Arsyetim
il. Duke u mbdshtetur nd dispozitat e shEnuara md lartd, dhe rekomandimet e ekspert€ve
nderkombdtar td akreditirnit u vendos si nd dispozitiv te k€tij vendimi.

u.

Ndaj kdtij vendimi tejohet kdrkesa pdr rishqyrtim t€ vendimi t€ KSHC-sd brenda afatit td
parapar€ ligjor.

Vendirri u ddrgohet: - Universitetit te Prishtines "Hasan Prishtina". Fakultetit t€ Inxhinieris€ Mekanike. shqip dhe anglisht dhe nd t€ dy versionet t€ shtypur dhe elektronik ne CD) dhe td njejtin ta dordzoni nd Agjencind e Kosov€s V.4. Arkivit Ferdije Zhushi . MASHT-iI.IV. n€ruhkrimit. p€r Akreditim deri md 30 Tetor Ky vendim hyn nd fuqi diten e 201. lnstitucioni i juaj 6shte i obliguar qe t€ hartoj€ nj€ Plan t€ Pdrmir€simit n€ bazE tE rekomandimeve td dh€na nga Ekipi i ekspertdve (n€ td dy gjuhEt.