You are on page 1of 57

Calea Victoriei nr.

12A, Bucuresti
Tel: 021 315 14 46/ 0371349631, Fax: 0372 250 579, Mob: 0729 771 707
E-mail: office@cepecom.ro, Web: www.cepecom.ro

SUPORT CURS
EXPERT ACHIZITII
PUBLICE

Calea Victoriei nr.12A, Bucuresti
Tel: 021 315 14 46/ 0371349631, Fax: 0372 250 579, Mob: 0729 771 707
E-mail: office@cepecom.ro, Web: www.cepecom.ro

4. ACHIZIŢII PUBLICE
A. INTRODUCERE ÎN LEGISL AŢI A ACHIZIŢIILOR PUBLICE

CADRUL GENERAL
Achiziţiile publice desemnează întregul proces de cumpărare de către
autorităţile contractante de la terţi (inclusiv aspectele de ordin logistic) şi
acoperă contractele de furnizare de produse, prestare de servicii şi executare
de lucrări. Acest proces se întinde pe tot ciclul de viaţă al achiziţiei, de la
definirea iniţială a necesităţilor de achiziţii până la sfârşitul duratei de viaţă a
unui produs (inclusiv casarea lui), până la sfârşitul unui contract de servicii
sau expirarea garanţiei unui contract de lucrări.
Domeniul achiziţiilor publice este deosebit de complex. Datorită intereselor
economice semnificative implicate, el este în aceeaşi măsură unul sensibil,
atât la influenţele mediului economic cât şi la cel politic. Legislaţia achiziţiilor
publice a devenit în ultimii ani din ce în ce mai stufoasă şi complicată.
Documentele ce trebuie completate de autoritatea contractantă şi de
ofertanţi sunt din ce în ce mai numeroase şi greoaie.
CADRUL LEGISLATIV
La nivelul Uniunii Europene, achiziţiile publice sunt reglementate printr-un
set de două directive, respectiv:
■■ Directiva 2004/18/CE, privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii
■■ Directiva 2004/17/CE, privind coordonarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţii publice a entităţilor ce operează în sectorul apei,
energiei, transportului şi serviciilor poştale. Directivele europene urmăresc
instaurarea unor dispoziţii de coordonare comunitară a procedurilor interne
de atribuire a contractelor de achiziţii publice, pentru a putea garanta
efectele principiilor achiziţiilor publice şi pentru a asigura un mediu
concurenţial în ceea ce priveşte achiziţiile publice.
Directivele europene urmăresc, între altele:
■■ asigurarea faptului că participarea unui organism de drept public în
calitate de ofertant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii
publice nu duce la o denaturare a concurenţei în ceea ce priveşte ofertanţii
privaţi;
■■ clarificării modului în care autorităţile contractante pot contribui la
protecţia mediului şi la promovarea unei dezvoltări durabile, garantându-le

Calea Victoriei nr.12A, Bucuresti
Tel: 021 315 14 46/ 0371349631, Fax: 0372 250 579, Mob: 0729 771 707
E-mail: office@cepecom.ro, Web: www.cepecom.ro
totodată posibilitatea de a obţine cel mai bun raport calitate/preţ pentru
contractele lor;
■■ respectarea acordului Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind
achiziţiile publice, al cărui scop este stabilirea unui cadru multilateral de
drepturi şi obligaţii echilibrate în domeniul contractelor de achiziţii publice, în
vederea liberalizării şi extinderii comerţului mondial;
■■ prevederea unor definiţii comunitare pentru acordurile-cadru, licitaţiile
electronice, organismul central de achiziţii;
■■ stabilirea cazurilor în care este posibil să nu se aplice măsurile de
coordonare a procedurilor din diverse motive cum ar fi cele de siguranţă sau
de păstrare a secretului de stat sau din cauza aplicabilităţii unor norme
speciale de atribuire a contractelor, care sunt reglementate prin acorduri
internaţionale, care privesc staţionarea trupelor sau care sunt specifice
organizaţiilor internaţionale, încurajarea cercetării şi dezvoltării tehnologice,
contractele de achiziţie sau de locaţiune de bunuri imobile sau de drepturi
asupra unor astfel de bunuri, contractele de achiziţii publice pentru anumite
servicii audiovizuale în domeniul radiodifuziunii,
serviciile de arbitraj şi de conciliere, cele privind instrumente de politică
monetară, cursurile de schimb, datorii publice, gestionarea rezervelor şi de
alte politici care implică operaţiuni cu titluri sau cu alte instrumente
financiare, în special operaţiunile autorităţilor contractante de strângere de
bani sau de capital, încadrarea în muncă şi munca;
■■ exercitarea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice;
■■ încurajarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii la contractele de
achiziţii publice;
■■ asigurarea faptului că mijloacele electronice trebuie se află pe picior de
egalitate cu mijloacele clasice de comunicare şi de schimb de informaţii;
■■ asigurarea unei publicităţi comunitare a anunţurilor de participare
stabilite de autorităţile contractante ale statelor membre;
■■ stabilirea criteriilor nediscriminatorii pe care autorităţile contractante le
pot utiliza în vederea selectării concurenţilor şi mijloacele pe care le pot
utiliza operatorii economici pentru a dovedi că îndeplinesc respectivele
criterii;
■■ recunoaşterea reciprocă a diplomelor, a certificatelor şi a altor titluri de
calificare oficială;
■■ evitarea atribuirii contractelor de achiziţii publice operatorilor economici
care au participat la o organizaţie criminală sau care au fost găsiţi vinovaţi
de corupţie sau de fraudă în detrimentul intereselor financiare ale
Comunităţii Europene sau de spălare de bani;

Calea Victoriei nr.12A, Bucuresti
Tel: 021 315 14 46/ 0371349631, Fax: 0372 250 579, Mob: 0729 771 707
E-mail: office@cepecom.ro, Web: www.cepecom.ro
■■ posibilitatea statelor membre de a elabora liste oficiale de contractanţi,
de furnizori sau de prestatori de servicii sau un sistem de certificare de către
organismele publice sau private, precum şi efectele unei astfel de înregistrări
sau certificări în cadrul unei proceduri de atribuire a contractelor de achiziţii
publice într-un alt stat membru;
■■ stabilirea, pentru atribuirea contractelor, a unor criterii obiective care
asigură respectarea principiilor de transparenţă, de nediscriminare şi de
egalitate de tratament şi care garantează aprecierea ofertelor în condiţii
eficiente de concurenţă.
Prima reglementare modernă a achiziţiilor publice în România a apărut în
1993, o dată cu Ordonanţa nr. 12 privind achiziţiile publice. În condiţiile
negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, România a trebuit să îşi
adapteze legislaţia achiziţiilor publice la cerinţele directivelor europene în
domeniu. Astfel, după o încercare de a adopta o nouă lege cadru în 1999, în
2001 apărut Ordonanţa de Urgenţă nr. 60 privind achiziţiile publice, care, cu
numeroase modificări, a fost în vigoare timp de 5 ani. În 2006 a fost
publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr. 34, privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
48

Legislaţia privind achiziţiile publice în vigoare în România consta în:
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, modificată prin:
■■ Legea nr. 337/2006
■■ Legea nr. 128/2007
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2007
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 143/2008
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 228/2008
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 19/2009
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 72/2009
■■ Ordonanţa de Urgenţă nr. 76/2010
■■ Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 privind Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziţie publică, modificată prin:
■■ Hotărârea de Guvern nr. 1056/2006
■■ Hotărârea de Guvern nr. 1337/2006
■■ Hotărârea de Guvern nr. 834/2009

Calea Victoriei nr.12A, Bucuresti
Tel: 021 315 14 46/ 0371349631, Fax: 0372 250 579, Mob: 0729 771 707
E-mail: office@cepecom.ro, Web: www.cepecom.ro
■■ Hotărârea de Guvern nr. 1660/2006 privind Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice, modificată prin:
■■ Hotărârea de Guvern nr. 198/2008
■■ Hotărârea de Guvern nr. 370/2009
■■ Hotărârea de Guvern nr. 167/2010
■■ Hotărârea de Guvern nr. 71/2007 privind Normele de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune

CADRUL INSTITUŢIONAL

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice (ANRMAP) are ca rol fundamental formularea la nivel de concepţie,
promovarea şi implementarea politicii în domeniul achiziţiilor publice si
îndeplineşte următoarele funcţii:
■■ elaborarea strategiei în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu
cerinţele acquis-ului comunitar;

cepecom. prin complete specializate. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. cu rol de suport în dezvoltarea capacităţii de implementare a legislaţiei la nivelul autorităţilor contractante.12A. Pentru buna funcţionare a unui complet de soluţionare a contestaţiilor.ro. Consiliul adoptă decizii. Fax: 0372 250 579. ■■ consilierea metodologică a autorităţilor contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică. ■■ reglementarea cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. următoarele atribuţii: ■■ asigurarea unui cadru legal coerent şi armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achiziţiilor publice.ro ■■ reglementarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. cu instituţiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene şi cu organisme de interes public naţional. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. ■■ asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene. Consiliul funcţionează pe baza propriului Regulament de organizare şi funcţionare. ■■ îndeplinirea obligaţiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor Directivelor Uniunii Europene în materie de achiziţii publice. cu rol de suport în aplicarea corectă a legislaţiei în acest domeniu. evaluarea şi supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică. analiza. din punct de vedere administrativ sunt repartizaţi pe lângă fiecare complet . Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de atribuire. Consiliul este independent şi se supune doar legii. în principal. organizate de către instituţiile europene. În exercitarea atribuţiilor sale. În ceea ce priveşte deciziile sale.Calea Victoriei nr. ■■ iniţierea/susţinerea proiectelor sau acţiunilor de instruire a personalului implicat în activităţi specific achiziţiilor publice. Web: www. grupurilor de lucru şi reţelelor de comunicare. În realizarea funcţiilor sale ANRMAP are. ■■ dezvoltarea capacităţii de implementare la nivelul autorităţilor contractante Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor este un organism cu activitate administrative jurisdicţională. ■■ asigurarea unui cadru corespunzător de aplicare conformă a legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice. ■■ monitorizarea. ■■ reprezentarea României în cadrul comitetelor consultative. înainte de încheierea contractului.

accesibil prin internet la o adresa www.ro.cepecom. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.Calea Victoriei nr. Web: www. un consilier juridic.ro. lucrări şi servicii prin mijloace electronice. Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională (CNMSI) este entitatea publică care gestionează şi operează Sistemul electronic de achiziţii publice. .12A. Fax: 0372 250 579. utilizat în scopul efectuării de achiziţii publice prin mijloace electronice.e-licitatie.ro personal tehnico-administrativ: un consilier economic. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. un consilier tehnic şi un expert. SEAP reprezintă o infrastructură informatică unitară care oferă instituţiilor publice din România posibilitatea achiziţiei de produse. Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP) este sistemul informatic de utilitate publică.

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract. după caz. Fax: 0372 250 579. în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.Calea Victoriei nr. astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă. după caz. coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire sau. ci este unul complex. 8 din OUG 34/2006. a documentaţiei de concurs. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. a unui program anual al achiziţiilor publice. aşa cum sunt definite acestea în art. Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice.12A.ro. autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona servicii de consultanţă în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire. Compartimentul de achiziţii publice este obligatoriu de constituit la nivelul fiecărei autorităţi contractante.cepecom. pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante. ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie. în special în cazul contractelor de achiziţii complexe şi/sau noi pentru autoritatea contractantă. ■■ elaborarea sau. ■■ îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate. ■■ constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. în cazul organizării unui concurs de soluţii. De asemenea. actualizarea. multifuncţional. Procesul nu se limitează doar la activitatea compartimentului de achiziţii publice. Atribuţiile compartimentului de achiziţii publice sunt: ■■ elaborarea şi. ■■ aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire. şi într-un vocabular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate. Vocabularul principal se bazează pe o structură arborescentă alcătuită din coduri formate din maxim 9 cifre (un cod de 8 cifre plus o cifră de verificare) .ro CADRUL ORGANIZAŢIONAL Buna desfăşurare a oricărui proces de achiziţii publice depinde în foarte mare măsură de coerenţa cu care abordează o entitatea publică respectivul proces. Web: www.

în sensul impunerii respectării unor principii etice. Achiziţiile publice „contestabile” nu sunt în totalitate contrare interesului public.12A. care deţin părţi sociale. Fax: 0372 250 579. Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii. pe baza datelor OECD. Conflictul de interese poate fi împărţit în interese financiare (pecuniare) sau nefinanciare (non pecuniare). Cea de-a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente. ■■ Primele patru cifre identifică clasele (XXXX0000-Y). O parte din banii implicaţi în aceste achiziţii servesc totuşi scopului pentru care a fost iniţiată procedura de achiziţii publice. funcţionarii publici şi angajaţii contractuali sunt influenţaţi.cepecom. Dacă luăm în calcul procentul de 20% ca fiind pierderea efectivă medie suferită de autorităţile contractante din România (chiar dacă el ar putea să pară mai mic decât în realitate) şi calculăm. CONFLICTUL DE INTERESE Interesul special în legătură cu domeniul achiziţiilor publice se manifestă şi printr-o presiune asupra celor ce aplică legislaţia. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. sau prin intermediul unui membru al familiilor acestor categorii de persoane. ■■ Primele trei cifre identifică grupurile (XXX00000-Y).000 de persoane! Conflictele de interese apar atunci când demnitarii. pierderea efectivă la nivel naţional. atunci numai 20% din valoarea contractului sunt bani pierduţi de autoritatea contractantă. cu salariul mediu pe economic. observăm că din banii cheltuiţi ilegal s-ar fi putut plăti. ■■ Primele două cifre identifică diviziunile (XX000000-Y). pe o perioadă de un an de zile. părţi de interes. Web: www. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. dacă la achiziţionarea de tehnică de calcul s-a plătit cu 20% mai mult decât preţul pieţei.Calea Victoriei nr. sau au o anumită poziţie într-un operator economic care participă la .ro. lucrările sau serviciile ce fac obiectul contractului. Aparenţa unui conflict de interese poate fi la fel de dăunătoare ca şi un conflict existent.ro asociate cu o formulă care descrie tipul de furnizori. pentru că subminează încrederea publicului în integritatea entităţii publice implicate şi a celor ce lucrează în cadrul acesteia. funcţionar public sau angajat contractual. Spre exemplu. acţiuni. încă 280. sau par a fi influenţaţi de interese personale atunci când îşi desfăşoară activitatea lor publică. Interesele financiare pot implica un câştig actual sau potenţial care poate fi obţinut cu ajutorul unui demnitar. care să conducă la o aplicare corectă a normelor. ■■ Primele cinci cifre identifică categoriile (XXXXX000-Y).

Toată lumea are interese personale. atunci apare un potenţial conflict de interese. atunci avem de-a face cu un conflict de interese. Banii nu trebuie să neapărat să circule din mână în mână. într-un mod simplu. Persoanele care lucrează în sectorul public nu pot întotdeauna evita situaţiile când aceste interese intră în conflict cu deciziile pe care le iau sau cu activitatea lor oficială. Această situaţie este privită ca un conflict de interese aparent. sau dacă o persoană corectă şi rezonabilă crede că ar putea fi influenţată în acest scop. Un conflict de interese implică un conflict între datoria publică şi interesul personal al oficialului public. Fax: 0372 250 579.Calea Victoriei nr. unde interesul personal al unui oficial public ar putea influenţa în mod necorespunzător îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor oficiale. dar de fapt situaţia este. Un conflict de interese aparent poate genera o problemă foarte serioasă pentru o persoană oficială.ro o procedură de achiziţie publică. Integritatea organizaţiei şi a salariaţilor săi va fi protejată şi riscul apariţiei corupţiei va fi redus dacă organizaţia are politici şi proceduri de rezolvare a potenţialelor conflicte de interese. Această definiţie de bază menţionează trei elemente de conflicte de interes. Web: www.ro. Acestea pot fi testate. De exemplu. Un reprezentant al unei autorităţi contractante poate avea interese personale care pot fi de asemenea natură încât să producă un conflict de . Nu este întotdeauna uşor să hotărăşti când interesul personal şi datoria publică sunt sau ar putea să fie în conflict unul cu celălalt. sau ar putea să fie diferită. Ideea de bază este că acolo unde există o posibilitate inacceptabilă de apariţie a unui conflict între interesele personale ale unui funcţionar public (interese personale) şi obligaţiile acestei persoane ca funcţionar public (datorii oficiale). şi a organizaţiei sale. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.cel mai important lucru este cum sunt ele abordate. acceptă cadouri sau alte atenţii sau primesc un venit dintr-o a doua slujbă. dacă o persoană care doreşte să participle la o procedură de achiziţii publice face o donaţie unei organizaţii neguvernamentale în care un demnitar sau funcţionar public este membru în consiliul director. deoarece dă naştere la suspiciuni potenţiale în legătură cu integritatea persoanei oficiale. importante pentru ei sau pentru cei apropiaţi.cepecom. Testul care dovedeşte acest lucru este reprezentat de faptul dacă o persoană poate fi influenţată de interesul său personal în îndeplinirea funcţiei sale publice. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.12A. Definiţia de bază se poate folosi şi pentru a testa situaţiile în care există un aparent conflict de interese. Faptul că există asemenea interese nu reprezintă neapărat o problemă . pentru că respectiva persoană poate fi influenţată de către donaţia respectivă atunci când analizează ofertele primite. la fel de serioasă ca şi existenţa unui conflict de interese propriu-zis.

în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică.cepecom.ro. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. ofertant. pe parcursul unei perioade de . ■■ persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul.12A. ■■ soţ/soţie. care cunoaşte toţi factorii relevanţi. autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloiale. ■■ persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. ofertant asociat sau subcontractant. persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. ■■ contractantul nu are dreptul de a angaja.ro interese în viitor: atunci vorbim de un potenţial conflict de interese. ofertant asociat sau subcontractant. ETICĂ Aspectele legate de comportamentul etic în domeniul achiziţiilor publice care apar în prezent în legislaţia din România sunt reglementate de legislaţia în vigoare astfel: ■■ pe parcursul aplicării procedurii de atribuire. sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. ajunge la concluzia că interesul personal al unei persoane oficiale este de aşa natură încât ar putea influenţa în mod neadecvat comportamentul persoanei oficiale sau capacitatea sa de a lua decizii oficiale. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. ■■ persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. părţi de interes. de a fi ofertant. până la gradul al patrulea inclusiv. Web: www. ■■ Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: ■■ persoane care deţin părţi sociale. Definiţia presupune că o persoană rezonabilă.Calea Victoriei nr. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. în calitate de operator economic. rudă sau afin. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/ candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi. Fax: 0372 250 579.

prevenirea şi sancţionarea corupţiei. ca fiind fapte de corupţie.ro.Calea Victoriei nr. ■■ Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. sunt reglementate în: ■■ Legea 115/1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor. până la o etapă ulterioară. 254-257 din Codul penal. Această verificare a unui contract de achiziţii publice se produce într-un moment cheie al derulării sale şi este realizată de o echipă . ■■ Legea 78/2000 pentru prevenirea. Web: www. care precizează cine este funcţionar public şi care furnizează cadrul general de definire ale funcţiilor publice. unde articolul 6 califică infracţiunile de luare de mită. în mod special). prietenilor sau persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică. familiei. dare de mită primire de foloase necuvenite şi trafic de influenţă. ci la serviciile publice şi la sectorul public în general. că „funcţionarii publici nu trebuie să solicite sau să accepte cadouri. servicii. ■■ Ordonanţa 119/1999 privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv defineşte noi reguli de auditare în sectorul public. funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere şi Legea 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor.cepecom. Fax: 0372 250 579. 54 ANALIZA PROCESULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE Instrumentul de analiză a procesului de achiziţii publice propus mai jos se bazează pe analiza de tip Gateway. ■■ Legea 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici. favoruri. Procesul de verificare în 5 porţi examinează un contract într-un moment critic al ciclului său de viaţă pentru a se asigura că se va derula în mod corespunzător (în ceea ce priveşte aspectele de ordin financiar şi termeni tehnice. Alte aspecte importante. ■■ Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice. invitaţii sau orice alt avantaj. ce prevede. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. cu impact semnificativ în iniţierea procedurii şi pentru etapa de evaluare a ofertelor. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală. dezvoltată de Biroul pentru Comerţ Guvernamental din Marea Britanie2. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.12A. 14. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. care nu se referă în special la domeniul achiziţiilor publice. prevăzute la art. care le pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute sau pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcţii”. în art. descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. părinţilor. care le sunt destinate personal.ro cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. magistraţilor.

Pentru schimbările asistate de sisteme informatice sau de tehnologia informaţiei.ro de personal specializat. Poarta patru: Promptitudinea pentru servicii. Această verificare evaluează fiabilitatea proiectului. Poarta doi: Strategia de achiziţii publice. Fax: 0372 250 579. Procesul de iniţiere a proiectului presupune o justificare a proiectului. dacă se răspunde nevoilor comerciale. Prin această verificare se asigură că proiectul oferă beneficiile şi valoarea pentru bani identificate în dosarul . Analiza evaluează. şi dacă există o bază de evaluare continuă a performanţei. dacă procesul a fost sau nu bine administrat.ro. posibilitatea de reuşită şi dacă se pot primi oferte de pe piaţă. dacă atât clientul. şi dacă sunt aplicate procesele necesare pentru a obţine rezultatele scontate după atribuirea contractului (sau echivalente). în ce măsură organizaţia este pregătiră să implementeze schimbările care se petrec înainte şi după furnizare. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Prima analiză este realizată după ce a fost elaborat un plan de proiect şi înainte ca orice propunere de proiect să ajungă autoritatea ce ia decizia de începere. Etapele procesului sunt: Poarta unu: Justificarea proiectului. Analiza se concentrează pe justificarea necesităţii proiectului. asigură compartimentul de achiziţii publice că abordarea propusă a fost cercetată în mod corespunzător şi că poate fi realizată. Pentru contractile de lucrări/construcţii. această verificare are loc după a fost încheiată darea în exploatare. Poarta cinci: Evaluarea beneficiilor. Acesta conferă siguranţa asupra procesului de selectare a furnizorului (nu decizia de selecţie a furnizorului în sine). Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.Calea Victoriei nr. Compartimentul de achiziţii publice şi echipa de analiză trebuie să fie satisfăcute că s-a acordat atenţia cuvenită tuturor factorilor.cepecom. cât şi furnizorul poate să implementeze şi să gestioneze soluţia propusă. bazată pe estimarea necesităţilor de achiziţii şi pe o evaluare a costurilor estimate ale programului şi proiectului şi a posibilităţii de reuşită. Această etapă din analiza confirmă faptul că decizia recomandată privind investiţiile trebuie să se realizeze înainte ca un contract să fie atribuit unui furnizor sau unui partener (sau se face comandă de lucrări de la un furnizor existent). Web: www.12A. Această analiză asigură compartimentul de achiziţii publice că procedura de achiziţii selectată este cea corespunzătoare pentru achiziţia publică propusă. De asemenea. de asemenea. această verificare are loc după efectuarea tuturor testelor. Această verificare se concentrează pe a analiza dacă soluţia este bună înainte de furnizare. diferită de cei din compartimentul de achiziţii publice. Poarta trei: Decizia privind investiţia. inclusiv după testarea integrată a lucrării şi după testarea asigurării lucrării şi înainte de pregătire şi lansarea în producţie.

în măsura posibilului. dar şi o evaluare a învăţării instituţionale. fără nici un cost pentru potenţialii furnizori. atunci când sunt disponibile beneficiile la locul de muncă. prestatori . Aceasta trebuie să fie realizată la 6-12 luni de la finalizarea serviciilor. proiectul poate fi iniţiat ca un contract de lucrări şi apoi se transformă în contract de servicii pe termen lung. Pentru contractile pe termen lung şi aranjamentele strategice în parteneriate. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. O verificare de acest tip ar trebui să fie suficientă pentru proiectele fără contract de servicii. Sfera verificării ar trebui să varieze în funcţie dacă proiectul este un proiect de servicii pe termen lung sau contract de lucrări.cepecom. ■■ autoritatea contractantă care respectă principiul transparenţei este şi percepută ca atare. Aceasta utilizează constatările verificării interne. Beneficiile aplicării principiului transparenţei pentru potenţialii furnizori. ■■ asigurarea „vizibilităţii” regulilor.ro achiziţiei şi în planurile privind beneficiile. O verificare de acest tip nu este o verificare post implementare. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. proceselor. Beneficiile aplicării principiului transparenţei pentru autoritatea contractantă: ■■ înţelegerea de către potenţialii furnizori. sporind astfel încrederea potenţialilor furnizori. prestatori sau executanţi: ■■ posibilitatea anticipării succesiunii activităţilor pe parcursul derulării unei proceduri. informaţia relevantă şi suficientă va fi oferită în mod coerent şi la timp tuturor părţilor interesate prin metode de comunicare eficiente şi la costuri reduse sau. Web: www. înregistrărilor datelor de ieşire şi rezultatelor. Se realizează după ce organizaţia a efectuat o verificare post implementare sau doar o verificare majoră. ■■ evidenţa clară a documentelor duce la o rapidă punere la punct a dosarului achiziţiei publice şi posibilitatea urmăririi procesului achiziţiei în conformitate cu cerinţele legii. TRANSPARENŢA În aplicarea principiului transparenţei.ro.12A. ar trebui realizată o verificare de acest tip din trei în trei ani conform planului de verificare a proiectului. Fax: 0372 250 579. prestatori sau executanţi. ■■ claritatea documentelor elaborate pe parcursul derulării procesului de achiziţie. ca dovadă a bunelor practici şi poate să includă sau nu o verificare completă a planurilor pentru viitor. oportunităţilor. prestatori sau executanţi a necesităţilor reale ale autorităţii contractante şi a modului în care aceste necesităţi se reflectă în cadrul cerinţelor din documentaţia de atribuire.Calea Victoriei nr.

Fax: 0372 250 579.Calea Victoriei nr. persoana este îndrumată să le ceară în scris.cepecom. ■■ nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire. numele. Dosarul achiziţiei publice are caracter de document public iar accesul persoanelor la aceste informaţii se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public (Legea 544/2001) şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.12A. Întocmirea lui este o obligaţie a autorităţii contractante. Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). ■■ nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire. dacă se solicită copii de . precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. Web: www. semnate. ■■ raportul procedurii de atribuire. invitaţia de participare. Răspunsul se comunică pe loc. Ea trebuie să conţină: denumirea şi sediul autorităţii/instituţiei publice. potrivit legii. ■■ anunţul de intenţie şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. dacă este cazul.ro sau executanţi. în cadrul unui program afişat la sediul autorităţii publice. Legea liberului acces la informaţiile de interes public permite oricărei persoane interesate accesul la orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice. ■■ contractul de achiziţie publică/acordul-cadru. Acest dosar cuprinde toate documentele relevante legate de aplicarea procedurii respective.ro. prenumele şi semnătura solicitantului. Cererea verbală se adresează compartimentului/biroului de informare şi relaţii publice sau persoanei special desemnate în acest scop. fapt ce duce la participarea acestora în număr mare şi cu oferte optime în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ■■ anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare. fiind alcătuit cel puţin din: ■■ nota privind determinarea valorii estimate. în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Dosarul achiziţiei publice se păstrează atâta timp cât contractul de achiziţie publică/acordulcadru produce efecte juridice. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizării contractului. după caz. ■■ anunţul de participare şi dovada transmiterii acestuia spre publicare şi/sau. care este informaţia solicitată. dacă este cazul. Un alt element de transparenţă îl reprezintă obligativitatea de a realiza dosarul achiziţiei publice. ■■ documentaţia de atribuire.

estimată mai mare decât echivalentul în lei a 30. REGULI SPECIALE DE TRANSPARENŢĂ APLICABILE ACHIZIŢIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE În cazul atribuirii contractelor de publicitate media cu o valoare anuală cumulată. vagă. în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.Calea Victoriei nr. Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.ro pe documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora).12A.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă. anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire prin documentaţia de atribuire. disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a documentelor. algoritmul de calcul al punctajului.publicitatepublica. neclară. cu respectarea în totalitate şi a prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate. în sistemul informatic de utilitate publică disponibil pe Internet la o adresă dedicată (în acest moment. precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut. De asemenea. ■■ informarea completă. incompletă. Web: www. Fax: 0372 250 579.000 euro. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica în sistemul informatic un raport de evaluare a impactului achiziţiei serviciilor de publicitate. Pentru refuzul nejustificat. autoritatea contractantă are obligaţia de a publica un anunţ de participare şi un anunţ de atribuire. în cel mult 120 de zile de la data finalizării contractului de servicii de publicitate. ■■ regulile speciale de transparenţă aplicabile achiziţiei publice de servicii de publicitate. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă.ro. Exemple de aplicare a principiului: ■■ publicarea anunţurilor de intenţie. comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului. de participare şi de atribuire. Contractele de publicitate media trebuie să conţină în mod obligatoriu şi clauze specifice referitoare la obligaţia părţilor de a asigura. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriile de calificare şi selecţie şi. www. fără TVA. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.cepecom. inclusiv pe .ro) şi pe pagina de internet proprie. dar în cazul în care sunt solicitate copii după documente oficiale autoritatea contractantă poate cere contravaloarea serviciilor de copiere. explicit sau tacit.

sumele allocate fiecărui beneficiar final şi termenele de îndeplinire a prevederilor contractuale. serviciului sau lucrării nu poate indica cheltuielile reale ale autorităţii contractante. la un nivel calitativ considerat corespunzător. „valoare pentru banii investiţi” înseamnă obţinerea cantităţii dorite. Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiul proporţionalităţii atunci când stabileşte criteriile de calificare şi selecţie. în conformitate cu actele normative ce . PROPORŢIONALITATEA Principiul proporţionalităţii presupune aplicarea.12A. Web: www.ro parcursul îndeplinirii contractului. folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor economice (raport optim calitate-preţ) pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice. în cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/ autorităţilor contractante în materialul publicitar.Calea Victoriei nr. serviciului sau lucrării respective. la momentul oportun şi în locul oportun. plătind un preţ considerat corespunzător. ASUMAREA RĂSPUNDERII În aplicarea principiului asumării răspunderii. a unor factori de evaluare a căror pondere în punctajul total să fie în raport cu avantajele economice cuantificate. În acest sens. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. în derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice/acordurilor cadru. Toate procesele şi procedurile reglementate cu privire la achiziţiile publice sunt gândite pentru a asigura cea mai mare eficienţă a cheltuirii banilor publici în scopul oferirii unor servicii publice de calitate cetăţenilor („clienţilor”). În plus. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. precum şi nivelul cerinţelor minime solicitate.ro. persoanele cu responsabilităţi în procesul de achiziţii publice îşi vor asuma responsabilitatea pentru consecinţele deciziilor pe care le iau.cepecom. Fax: 0372 250 579. Altfel spus. luând în considerare exigenţele specifice impuse de natura şi complexitatea contractului care urmează să fie atribuit. Pe scurt. criteriile de alocare a acestor fonduri. Costul în sine al produsului. EFICIENŢA UTILIZĂRII FONDURILOR Principiul eficientei utilizării fondurilor este cunoscut şi sub numele de „valoare pentru banii investiţi”. autoritatea contractantă are obligaţia de a deţine informaţii actualizate cu privire la modul de îndeplinire a contractului. Cel mai important test pentru evaluarea eficienţei unei achiziţii este compararea beneficiilor şi costurilor pe toată durata vieţii produsului. iar oferta cu preţul cel mai scăzut nu reprezintă în mod necesar cea mai eficientă folosire a banilor publici. accesul publicului cel puţin la următoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate.

date financiare şi o listă cu clienţii actuali sau potenţiali ai furnizorilor. . funcţionari publici. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.ro guvernează angajaţii din sectorul public (demnitari. metode. Web: www. mărci.Calea Victoriei nr. angajaţi contractuali). şi 2. tehnici. făcut în condiţiile necesare păstrării caracterului lor secret şi de confidenţialitate. care ar putea obţine o valoare economică dacă le-ar face publice sau dacă le-ar folosi. OUG 34/2006 prevede obligaţia autorităţii contractante de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidenţiale. Necunoaşterea sau neînţelegerea responsabilităţilor ce decurg din legislaţie nu este şi nu poate fi o scuză pentru acţiuni ce aduc deservicii autorităţii contractante sau publicului. sunt rezultatul unui efort rezonabil. care: 1. Un secret comercial se defineşte în mod obişnuit în termeni generali. şi audio vizuale). compilaţii. 3 Proprietatea intelectuală este produsul intelectului care are o valoare comercială şi include proprietatea industrială (invenţii.cepecom. care include dar nu se limitează la date tehnice sau netehnice. dar întotdeauna este necesar să se menţioneze sursa foarte corect. proiecte industriale şi proiecte a căror origine e protejată) şi dreptul de autor (lucrări literare. în măsura în care. muzicale. prezentă sau potenţială. dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic. Nu este vorba de limitarea accesului la informaţii ce aparţin sau au fost produse de autoritatea contractantă în cadrul procedurii. urmărindu-se asigurarea profesionalismului. formule. dispozitive. imparţialităţii şi independenţei. în mod obiectiv. ca orice altă informaţie. artistice.12A. sunt suficient de secrete ca să creeze valoare economică. pe baza faptului că aceste informaţii nu sunt în general cunoscute de către alte persoane. programe.ro. modele. Fax: 0372 250 579. Principiul presupune determinarea clară a sarcinilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie. fotografice. în special în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.4 Folosirea proprietăţii intelectuale ce aparţine altei persoane poate sau nu poate implica efectuarea de plăţi pentru dreptul de autor sau solicitarea acceptului folosirii proprietăţii intelectuale respective. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. procese de proiectare. ALTE PRINCIPII ALE ACHIZIŢIILOR PUBLICE CONFIDENŢIALITATEA Confidenţialitatea urmăreşte nedezvăluirea de către autoritatea contractantă a unor informaţii care aparţin ofertanţilor şi care au fost încredinţate autorităţii de aceştia prin înaintarea ofertelor.

■■ persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ ofertelor nu au dreptul de a fi candidat. în sensul impunerii respectării unor principii etice. în scopul îndeplinirii contractului de achiziţie publică. sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. ■■ contractantul nu are dreptul de a angaja. principul confidenţialităţii.cepecom. persoane fizice sau juridice care au fost . Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.Calea Victoriei nr. cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi. Fax: 0372 250 579. astfel: ■■ persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentaţiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant. pentru că subminează încrederea publicului în integritatea organizaţiei implicate şi a angajaţilor săi. Web: www. care să conducă la o aplicare corectă a normelor. ca şi angajaţii autorităţii contractante. aceştia vor respecta şi ei. b) soţ/soţie. Perceperea unui conflict de interese aparent poate fi la fel de dăunătoare ca şi un conflict existent. 66-70). ofertant. sau par a fi influenţaţi de interese personale atunci când îşi desfăşoară activitatea lor oficială. părţi de interes. ■■ nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor următoarele persoane: a) persoane care deţin părţi sociale.12A. OUG 34/2006 defineşte conflictul de interese în Secţiunea 8 (art. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentaţiei de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurenţa. c) persoane care constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. 60 EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE Interesul special în legătură cu domeniul achiziţiilor publice se manifestă şi printr-o presiune asupra celor ce aplică legislaţia. ofertant asociat sau subcontractant. rudă sau afin. ofertant asociat sau subcontractant. Conflictul de interese apare atunci când salariaţii sau oficialii din sectorul public sunt influenţaţi.ro. până la gradul al patrulea inclusiv.ro Dacă autoritatea contractantă foloseşte serviciile unor consultanţi în cadrul oricărei etape a procesului.

DOCUMENT AŢI A DE ATRIBUIRE CADRUL GENERAL Documentaţia de atribuire este. C. documentaţia descriptivă. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.Calea Victoriei nr. potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. nerestricţionat şi deplin. prin mijloace electronice. Fişa de date a achiziţiei B. care. sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală CONSIDERENTE SOCIALE ŞI DE MEDIU Autoritatea contractantă poate impune în cadrul documentaţiei de atribuire. această decizie trebuie să fie precizată explicit în anunţul de participare la procedura de atribuire. În cazul în care autoritatea contractantă decide să limiteze participarea la procedura de atribuire. prin natura sau gravitatea deficienţelor lor.cepecom. Fax: 0372 250 579. Formulare D. Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. nu pot exercita o activitate profesională în condiţii normale. Bunele practici curente în România organizează documentaţia de atribuire în patru părţi componente: A. Web: www. inclusive caietul de sarcini sau. la conţinutul .ro implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei proceduri de atribuire. Clauze contractuale Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice operator economic prin asigurarea accesului direct.ro. Exemplu de aplicare a principiului: ■■ autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se angajează să îndeplinească contractul în contextual unor programe de angajare protejată. în cadrul cărora majoritatea angajaţilor implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar. 34/2006. pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului. regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă. după caz. criteriu. condiţii speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmăreşte obţinerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecţia mediului şi promovarea dezvoltării durabile.12A. documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţie publică şi de procedura de atribuire a acestuia. Caietul de sarcini C.

Fax: 0372 250 579. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. În cazul în care documentaţia este transmisă prin poştă. Autoritatea contractantă b. a. după caz. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. căruia i s-a transmis o invitaţie de participare a unui exemplar din documentaţia de atribuire. • Procedura 1) Procedura selectată 2) Etapa finală de licitaţie electronică 3) Legislaţia aplicată V. pe suport hârtie ori pe suport magnetic. Web: www. În situaţia în care ataşarea documentaţiei de atribuire în SEAP nu este posibilă din motive tehnice. autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor să beneficieze de această facilitate o plată care nu trebuie să depăşească însă costul aferent transmiterii documentaţiei respective. • Criterii de calificare şi/sau selecţie 1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului 2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) 3) Situaţia economico-financiară 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională 5) Standarde de asigurare a calităţii 6) Standarde de protecţia mediului . autoritatea contractantă are obligaţia de asigura obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de acesta. În acest caz de excepţie.cepecom.12A. Sursa de finanţare II. Fişa de date a achiziţiei Fişa de date a achiziţiei cuprinde următoarele capitole: I. • Obiectul contractului 1) Descriere 2) Cantitatea sau scopul contractului III.Calea Victoriei nr. A. • Condiţii specifice contractului IV. Căi de atac d. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante c.ro.ro documentaţiei de atribuire. autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia oricărui operator economic care a înaintat o solicitare în acest sens sau.

CRITERII DE ATRIBUIRE . de natură să elimine potenţiali ofertanţi. d) capacitatea tehnică şi/sau profesională. dar pentru aceasta nu va impune măsuri excesive.cepecom. care se ataşează la dosarul achiziţiei. Atribuirea contractului/ încheierea acordului-cadru 1) Ajustarea preţului contractului 2) Garanţia de bună execuţie a contractului CRITERII DEDE CALIFICARE ŞI SELECŢIE Potrivit principiului proporţionalităţii. Web: www.12A. c) situaţia economică şi financiară. atunci autoritatea contractantă elaborează o notă justificativă prin care să motiveze cerinţele respective. • Prezentarea ofertei 1) Limba de redactare a ofertei 2) Perioada de valabilitate a ofertei 3) Garanţia de participare 4) Modul de prezentare a propunerii tehnice 5) Modul de prezentare a propunerii financiare 6) Modul de prezentare a ofertei 7) Data limită de depunere a ofertelor 8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei 9) Deschiderea ofertelor VII. f) standarde de protecţie a mediului.ro 7) Dacă este aplicabil. modul de selectare/preselectare VI. Criteriile de calificare si selecţie odată stabilite nu mai pot fi schimbate pe parcursul aplicării procedurii.Calea Victoriei nr. • Criterii de atribuire VIII. autoritatea contractantă trebuie să se asigure că viitorul contractant va avea capacitatea de a duce la bun sfârşit scopul contractului. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. e) standarde de asigurare a calităţii. Fax: 0372 250 579. dacă este cazul. b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale.ro. Dacă se solicită îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară sau la capacitatea tehnică şi/sau profesională. Criteriile de calificare şi selecţie se referă numai la: a) situaţia personală a candidatului sau ofertantului.

A. tehnic sau funcţional ■■ caracteristici de mediu. ■■ alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. serviciu sau lucrare să fie descris. ■■ raportul cost/eficienţă. ■■ cerinţe privind impactul asupra mediului înconjurător. specificaţii tehnice. nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire şi poate fi: ■■ fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.cepecom. în mod obiectiv.Calea Victoriei nr.12A. ■■ siguranţa în exploatare. oferta câştigătoare este cea care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare. în mod obligatoriu. Dacă a fost ales criteriul de atribuire „preţul cel mai scăzut”. caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs. Specificaţiile tehnice sunt acele cerinţe. autoritatea contractantă elaborează o notă justificativă ce se ataşează la dosarul achiziţiei. Caietul de sarcini Caietul de sarcini conţine. Factorii de evaluare a ofertei. ■■ fie în mod exclusiv preţul cel mai scăzut. a cărei propunere tehnică răspunde la toate cerinţele minime obligatorii solicitate şi a cărei propunere financiară conţine preţul cel mai scăzut. Factorii de evaluare trebuie să aibă legătură concretă cu specificul contractului. În oricare situaţie. pot fi.ro. . Specificaţiile tehnice pot defini elemente relevante pentru autoritatea contractantă. tehnic şi de performanţă. Când stabileşte criteriul de atribuire. alături de preţ: ■■ caracteristici privind nivelul calitativ. Fax: 0372 250 579. ■■ servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică. atunci oferta stabilită ca fiind câştigătoare este acea ofertă admisibilă. ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.ro Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. În cazul criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”. Web: www. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii autorităţii contractante. ■■ costuri de funcţionare. se precizează în mod obligatoriu în anunţul de participare şi în cadrul documentaţiei de atribuire. prescripţii. ■■ dimensiuni. ■■ termen de livrare sau de execuţie. cum ar fi: ■■ caracteristici referitoare la nivelul calitativ.

necesităţilor şi exigenţelor oricărui utilizator. ■■ simboluri. ■■ prescripţii de proiectare şi de calcul al costurilor. de regulă în următoarea ordine de prioritate. omologări sau reglementări tehnice naţionale privind utilizarea produselor sau proiectarea.ro ■■ terminologie. Specificaţiile tehnice trebuie să fie definite astfel încât să corespundă. marcare şi instrucţiuni de utilizare a produsului. Web: www. inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi. ■■ condiţii pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante. în măsura în care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar.ro. la: i.12A. b)prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. Nicio ofertă nu poate fi respinsă pe motiv că produsele sau serviciile prevăzute în propunerea tehnică nu sunt conforme cu specificaţiile precizate. atunci specificaţiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde. omologări tehnice europene. atunci când este posibil. inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor sau a tehnicilor. Fără a aduce atingere reglementărilor tehnice naţionale obligatorii. iii. ii. ■■ verificarea. care trebuie să fie suficient de precis descrise încât să permită ofertanţilor să . obligatoriu însoţită de menţiunea sau echivalent. ■■ tehnologii şi metode de producţie. calculul şi execuţia lucrărilor. standarde internaţionale iv. Fax: 0372 250 579.Calea Victoriei nr. autoritatea contractantă are obligaţia de a defini specificaţiile tehnice: a) prin referire. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. ■■ ambalare. Specificaţiile tehnice trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. În cazul în care acestea nu există. alte referinţe de natură tehnică elaborate de organisme de standardizare europene. dacă ofertantul demonstrează. etichetare. că propunerea tehnică prezentată satisface într-o manieră echivalentă cerinţele autorităţii contractante definite prin specificaţiile tehnice.cepecom. ■■ teste şi metode de testare. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. ■■ sisteme de asigurare a calităţii. standarde naţionale care adoptă standarde europene. prin orice mijloc adecvat. procedeelor şi metodelor de execuţie.

Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Nicio ofertă nu poate fi respinsă dacă ofertantul demonstrează prin orice mijloc adecvat că produsele. ca mijloc de prezumţie a conformităţii cu nivelul de performanţă şi cu cerinţele funcţionale respective. un standard naţional care adoptă un standard european: ii. iar autorităţii contractante să atribuie contractul respectiv. cât şi prin referirea la standardele. un standard internaţional. iv. Formulare Bunele practici curente identifică următoarele tipuri de formulare ce pot fi solicitate din partea ofertanţilor/candidaţilor: ■■ declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic ■■ informaţii generale ■■ declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani .12A. c) atât prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate. cu scopul de a reduce numărul de soluţii discutate sau propuneri de oferte.cepecom. obiectivelor si constrângerilor autorităţii contractante. omologările tehnice. B. d) fie prin precizarea performanţelor şi/sau cerinţelor funcţionale solicitate pentru anumite caracteristici. ■■ orice alte informaţii pe baza cărora se va derula dialogul pentru identificarea soluţiilor viabile. şi prin referirea la standardele sau omologările tehnice pentru alte caracteristici. ■■ in cazul dialogului competitiv. primele care vor fi acordate participanţilor la dialog. ■■ posibilitatea de a realiza dialogul sau negocierea in runde succesive.ro. iii. Documentaţia descriptivă Documentaţia descriptivă ţine loc de caiet de sarcini in cazul aplicării procedurilor de negociere cu publicare de anunţ de participare si dialog competitiv. Fax: 0372 250 579. Documentaţia descriptivă conţine: ■■ descriere a necesitaţilor. o specificaţie tehnică comună utilizată în Comunitatea Europeană. dacă s-a hotarât astfel.Calea Victoriei nr. Web: www. o omologare tehnică europeană. alte reglementări tehnice elaborate de organisme de standardizare europene.ro determine obiectul contractului de achiziţie publică. serviciile sau lucrările oferite asigură îndeplinirea performanţelor sau cerinţelor funcţionale solicitate deoarece sunt conforme cu: i. v. specificaţiile tehnice comune. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.

echipamentele tehnice ■■ declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere ■■ declaraţie privind lista principalelor prestări de servicii ■■ declaraţie privind lista principalelor lucrări executate ■■ informaţii referitoare la personalul de conducere ■■ model declaraţie subcontractanţi ■■ angajament terţ susţinător financiar ■■ angajament privind susţinerea tehnica si profesională a ofertantului/grupului de operatori economici ■■ declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional ■■ declaraţie terţ susţinător tehnic şi profesional ■■ formular de ofertă .Contractul de achiziţie publică este contractul care include şi categoria contractului sectorial. Clauze contractuale Contractul de achiziţie publică reprezintă instrumentul juridic prin care autorităţile contractante intră in relaţii comerciale cu operatorii economici. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.Calea Victoriei nr.cepecom.servicii ■■ centralizator de preţuri servicii ■■ formular de oferta produse ■■ centralizator de preţuri produse ■■ grafic de livrare produse ■■ formular de ofertă lucrări ■■ informaţii privind obligaţiile contractuale în curs ■■ lista privind consumurile cu transporturile ■■ listă privind consumurile cu mâna de lucru ■■ asigurarea tehnică propusă pentru execuţia lucrării ■■ centralizator financiar al categoriilor de lucrări ■■ persoanele responsabile cu execuţia lucrărilor ■■ grafic fizic şi valoric de execuţie a lucrării ■■ lista privind cantităţile de lucrări (articole comasate) ■■ listă detaliată privind cantităţile de lucrări ■■ lista privind utilajele şi echipamentele tehnologice. inclusiv dotările ■■ lista privind consumurile de ore de funcţionare a utilajelor ■■ lista privind consumurile de resurse materiale ■■ personal muncitor de specialitate C. prin contract se înţelege orice contract de achiziţie publică sau acord-cadru. Fax: 0372 250 579. cu titlu oneros. încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante.ro.12A. pe de o parte. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.ro ■■ declaraţie privind utilajele. şi unul sau . Web: www. Potrivit OUG 34/2006. instalaţiile.

■■ anexe (contractele de subcontractare se pot constitui în anexe la contractul de achiziţie publică) Preambulul – reprezintă partea introductivă a contractului şi conţine informaţii despre: ■■ temeiul legal in baza căruia se semnează contractul de achiziţie publică. ■■ obligaţiile principale ale părţilor. ■■ durata contractului.ro. în cel puţin două exemplare în urma unei proceduri de atribuire sau în termenii unui acord-cadru. având ca obiect execuţia de lucrări. prin acordul părţilor în funcţie de necesităţile obiective ale autorităţii contractante . pe de altă parte. ■■ contracte de lucrări.12A. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. ■■ preţul contractului. Contractul este elaborat în formă scrisă.Calea Victoriei nr.ro mai mulţi operatori economici. rezultând: ■■ contracte de furnizare. ■■ documentele contractului. după caz. Contractul de achiziţie publică conţine: ■■ preambul ■■ clauze contractuale obligatorii ■■ clauze contractuale specifice. ■■ contracte de servicii. de regulă. ■■ interpretare. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Fax: 0372 250 579. Clauzele contractuale obligatorii sunt acele prevederi contractuale pe care orice contract de achiziţie publică trebuie să le conţină referitor la: ■■ obiectul principal al contractului. Clauze contractuale specifice fiecărui contract. ■■ definiţii aplicabile. se stabilesc. Acordul-cadru este înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. Înainte de stabilirea clauzelor contractuale trebuie să se stabilească tipul contractului. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi. ■■ denumirea parţilor contractante. Web: www. cantităţile avute în vedere. ■■ sancţiuni ale neexecutării culpabile a obligaţiilor.cepecom.

Clauzele contractuale specifice pot face referire la: ■■ subcontractori. nu este o procedură de achiziţii publice ci o modalitate de realizare a achiziţiei publice. şi anume: ■■ Acordul-cadru ■■ Sistemul de achiziţie dinamic ■■ Licitaţia electronică 67 LICITAŢIE DESCHISĂ Licitaţia deschisă este procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta. ■■ recepţie. ■■ garanţia de calitate. marcare. ■■ modalitatea de ajustare a preţului. Clauzele specific nu trebuie să anihileze clauzele obligatorii.ro. urmând ca numai candidaţii selectaţi să aibă dreptul de a depune oferta. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Fax: 0372 250 579.Calea Victoriei nr. Web: www. ■■ termene de executare a obligaţiilor părţilor. ■■ asigurări.cepecom. ■■ ambalare. în sensul legii. Autoritatea contractantă va allege procedura de . ■■ alte condiţii de executare a contractului. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. LICITAŢIE RESTRÂNSĂ Licitaţia restrânsă este procedura la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura. OUG 34/2006 prevede o serie de modalităţi speciale de achiziţii. care. PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE Procedurile de achiziţii publice sunt: ■■ Licitaţia deschisă ■■ Licitaţia restrânsă ■■ Dialogul competitiv ■■ Negocierea: ■■ cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ■■ fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare ■■ Cererea de oferte ■■ Concursul de soluţii La acestea se adaugă achiziţia directă. D. transport.a. inspecţii. ş.ro şi de conţinutul ofertei declarată câştigătoare. ■■ garanţia de bună execuţie.12A. teste.

OUG 34/2006): ■■ contractul în cauză este considerat a fi de complexitate deosebită. şi/sau ■■ să stabilească montajul financiar şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului ■■ ŞI aplicarea procedurii de licitaţie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului Dialogul competitiv este o procedură avantajoasă pentru autoritatea contractantă deoarece: ■■ este o metodă relativ simplă ce pune în valoare principiul eficienţei economice. ■■ este o procedură flexibilă. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. ■■ costuri pentru retribuirea comisiei de evaluare (dacă este cazul). Această procedură se poate aplica numai dacă se încadrează în cazurile prevăzute de lege (art. ■■ duce la soluţii în care toate părţile au de câştigat. . Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.ro licitaţie restrânsă atunci când.Calea Victoriei nr. licitaţia restrânsă permite o mai judicioasă cheltuire a resurselor autorităţii contractante. DIALOG COMPETITIV Dialogul competitiv este o procedură la care orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidature şi prin care autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi. respectiv autoritatea contractantă nu poate: ■■ să definească specificaţiile tehnice capabile să îi satisfacă necesităţile şi exigenţele. anticipează o participare numeroasă a ofertanţilor. 94 şi 95. ■■ costurile sunt mai reduse decât în cazul încercării de a obţine soluţia optimă în cadrul autorităţii contractante. etc. cum ar fi: ■■ costuri de copiere.cepecom. ■■ costuri de timp/om. Web: www. pe baza soluţiei/soluţiilor. corespondenţă.. serviciile sau lucrările pe care intenţionează să le achiziţioneze. Dialogul competitiv poate fi atribuit doar pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic. Introducând etapa de selectare a ofertanţilor. urmând ca. ■■ este foarte utilă atunci când autoritatea contractantă poate defini exact care este nevoia pe care o are dar nu poate identifica soluţia cea mai bună pentru a răspunde acestei nevoi.12A. Fax: 0372 250 579. în scopul identificării uneia sau mai multor soluţii apte să răspundă necesităţilor sale.ro. din studiul pieţei pentru produsele. candidaţii selectaţi să elaboreze oferta finală.

atunci când natura lucrărilor/ produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/ prestarea acestora nu permit o estimare iniţială globală a preţului viitorului contract de achiziţie publică. îndeosebi serviciile financiare sau serviciile intelectuale sunt de aşa natură încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin aplicarea licitaţiei deschise sau licitaţiei restrânse. experimentării sau dezvoltării tehnologice. OUG 34/2006): ■■ atunci când. 110. au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme.12A. ■■ atunci când serviciile care urmează să fie achiziţionate. financiare şi juridice ale viitorului contract. ■■ solicită o bună pregătire înainte de declanşarea procedurii. cu unul sau mai mulţi dintre aceştia. . ■■ în situaţii excepţionale. ■■ poate descuraja participarea dacă nu este păstrat principiul confidenţialităţii în legătură cu soluţiile tehnice prezentate de candidaţi. Web: www. Autoritatea contractantă negociază cu candidaţii selectaţi aspectele tehnice. ■■ evaluarea eficienţei este greu de realizat. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Fax: 0372 250 579. Procedura se poate aplica doar dacă se încadrează în cazurile expres prevăzute de lege (art.Calea Victoriei nr.ro Nu trebuie însă ignorate şi posibilele dezavantaje: ■■ nu este foarte transparentă. ■■ atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. inclusiv preţul. în urma aplicării licitaţiei deschise. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente.ro.cepecom. ■■ necesită aptitudini şi competenţe speciale ale persoanelor care reprezintă autoritatea contractantă în negocieri. Aplicarea procedurii de negociere este posibilă în acest caz numai după anularea procedurii iniţiale de licitaţie deschisă. licitaţie restrânsă sau dialog competitiv şi numai dacă cerinţele iniţiale prevăzute în documentaţia de atribuire nu sunt modificate substanţial. licitaţiei restrânse sau a dialogului competitiv. temeinic motivate. NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu candidaţii selectaţi şi negociază clauzele contractuale.

a licitaţiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă. determină incompatibilităţi sau dificultăţi tehnice sporite de operare şi întreţinere. conform regulilor stabilite iniţial. atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise. ■■ ca o măsură strict necesară. ■■ atunci când produsele pot fi achiziţionate în condiţii deosebit de avantajoase. de la un operator economic care îşi lichidează definitiv afacerile. ■■ atunci când produsele ce urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice. concurentului câştigător sau unuia dintre concurenţii câştigători ai concursului respectiv. în . ■■ atunci când. contractul de servicii trebuie să fie atribuit. a unor cantităţi suplimentare de produse destinate înlocuirii parţiale sau extinderii echipamentelor/instalaţiilor livrate anterior. din motive tehnice. ■■ atunci când este necesară achiziţionarea. ca urmare a unui concurs de soluţii. contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. OUG 34/2006): ■■ atunci când. determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nici o formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.Calea Victoriei nr. ■■ atunci când produsele sunt cotate la bursa de mărfuri. iar achiziţia acestora se realizează prin operaţiuni pe piaţa de disponibil. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură similară cu cele anterioare.ro NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICAREA PREALABILĂ A UNUI ANUNŢ DE PARTICIPARE Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se poate aplica doar dacă se încadrează în cazurile expres prevăzute de lege (art. reglementată prin lege. de la furnizorul iniţial. studiilor sau dezvoltării tehnologice. Fax: 0372 250 579.cepecom.ro. şi numai dacă acestea nu se realizează pentru obţinerea unui profit şi nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. şi numai dacă schimbarea furnizorului iniţial ar pune autoritatea contractantă în situaţia de a achiziţiona produse care. datorită caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. de la un judecător-sindic care administrează afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare.12A. Web: www. 122. artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate. experimentării. pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decât cea necesară.

■■ atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale.ro. constau în repetarea unor lucrări sau servicii similare celor prevăzute în contractul atribuit iniţial şi sunt conforme cu cerinţele prevăzute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.cepecom. dar care datorită unor circumstanţe neprevăzute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză. respectiv noi servicii similare. ■■ în anunţul de participare la procedura aplicată pentru atribuirea contractului iniţial s-a precizat faptul că autoritatea contractantă are dreptul de a opta pentru achiziţionarea ulterioară de noi lucrări similare. autoritatea contractantă îşi propune să achiziţioneze noi lucrări. respectiv noi servicii. în special în domeniul amenajării teritoriului. următoarele condiţii: ■■ atribuirea se face contractantului iniţial. ■■ valoarea estimată a contractului iniţial de lucrări/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusive a lucrărilor/serviciilor similare care pot fi achiziţionate ulterior. de la operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câştigătoare în cadrul procedurii respective. ■■ autoritatea contractantă are dreptul de a aplica această procedură întrun interval care nu poate depăşi 3 ani de la atribuirea contractului iniţial. sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. respectiv noile servicii. Web: www. ■■ atunci când. deşi separabile de contractul iniţial. ■■ valoarea cumulată a contractelor atribuite şi a actelor adiţionale nu depăşeşte 50% din valoarea contractului iniţial. ulterior atribuirii unui contract de lucrări sau de servicii. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. următoarele condiţii: ■■ atribuirea să fie făcută contractantului iniţial. ■■ lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale nu pot fi.Calea Victoriei nr. şi numai dacă se respectă. iar noile lucrări. în mod cumulativ. care sunt similare lucrărilor sau serviciilor achiziţionate prin atribuirea contractului iniţial şi numai dacă se respectă. autoritatea contractantă având obligaţia de a transmite invitaţie la negocieri tuturor concurenţilor câştigători. separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau. Fax: 0372 250 579. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. care nu au fost incluse în contractul iniţial. din punct de vedere tehnic şi economic. CONCURS DE SOLUŢII Concursul de soluţii este o procedură prin care autoritatea contractantă achiziţionează.ro acest din urmă caz. ■■ contractul de lucrări/servicii iniţial a fost atribuit prin procedura de licitaţie deschisă sau restrânsă. în mod cumulativ. al proiectării .12A.

■■ 125.12A. servicii sau lucrări. Ea poate fi o procedură independentă sau parte a unei proceduri care se finalizează cu un contract de servicii. prin selectarea acestuia pe baze concurenţiale de către un juriu. lucrărilor. Fax: 0372 250 579. Cererea de ofertă se poate aplica numai pentru contracte cu o valoare estimată mai mică decât suma (pragul) de: ■■ 100. prestatorii sau executanţii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor.ro urbanistice şi peisagistice.000 de Euro pentru produse. Web: www. precum şi cu probitate morală recunoscută. În cazul în care concurenţilor li s-a solicitat o anumită calificare profesională. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.000. autoritatea contractantă are obligaţia de a numi un juriu format din cel puţin 3 membri. atunci cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalentă. servicii sau lucrări. Prin mijloace electronice se înţelege utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea şi stocarea de date care sunt difuzate. în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 15.cepecom.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse.ro. 70 CERERE DE OFERTĂ Cererea de ofertă este acea procedură simplificată prin care autoritatea contractantă solicită oferte de la mai mulţi operatori economici. Elemente semnificative pentru specificitatea procedurii concursului de soluţii: ■■ proiectele trebuie să fie prezentate anonim. ■■ 1.000 de Euro pentru servicii. cu pregătire profesională şi experienţă relevantă în domeniu.Calea Victoriei nr. un plan sau un proiect. al arhitecturii sau în cel al prelucrării datelor. acest anonimat urmând a fi păstrat până în momentul în care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie. cu sau fără acordarea de premii. ACHIZIŢIE DIRECTĂ Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse.000 de Euro pentru lucrări. Ea presupune realizarea unui studiu al pieţei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii. ■■ în scopul evaluării proiectelor prezentate într-un concurs de soluţii. respective a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze MIJLOACE ELECTRONICE Orice autoritate contractantă poate aplica procedurile de atribuire şi prin utilizarea mijloacelor electronice. persoane fizice independente faţă de concurenţi. transmise şi .

Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. în mod special în ceea ce priveşte preţul şi. după caz. al cărei scop este stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de achiziţie publică ce urmează a fi atribuite într-o perioadă dată. autoritatea contractantă consultă în scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv.12A.Calea Victoriei nr. Acordul-cadru se poate încheia ca urmare a oricărei proceduri prevăzute de OUG 34/2006. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. ■■ autoritatea contractantă fixează un termen limită suficient pentru prezentarea ofertelor.ro. iar conţinutul lor rămâne confidenţial până când termenul limită stipulate pentru deschidere a expirat. dacă se încadrează în situaţiile specifice de aplicare. fie ■■ cu cel puţin 3. radio. Fax: 0372 250 579. ACORDUL-CADRU Acordul-cadru este înţelegerea scrisă intervenită între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici. în măsura în care există un număr suficient de operatori economici care au îndeplinit criteriile de calificare şi selecţie şi care au prezentat oferte corespunzătoare. . respectiv: ■■ de regulă prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. cantităţile avute în vedere. în acest sens având obligaţia de a ţine cont de aspecte precum complexitatea obiectului şi timpul necesar pentru transmiterea ofertelor. caz în care procedura de urmat este: ■■ pentru fiecare contract ce urmează a fi atribuit. ■■ prin celelalte proceduri.cepecom. iar Guvernul poate stabili prin hotărâre obligaţia anumitor autorităţi contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziţie publică numai prin utilizarea mijloacelor electronice. Contracte de achiziţie publică subsecvente unui acord-cadru încheiat cu mai mulţi operatori economici pot fi atribuite fie: ■■ fără reluarea competiţiei. Web: www. mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice. ■■ ofertele se prezintă în scris. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizează prin intermediul SEAP.ro recepţionate prin cablu. fie ■■ prin reluarea competiţiei între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Acordul-cadru poate fi încheiat fie: ■■ cu un singur operator economic.

cepecom.Calea Victoriei nr. SISTEMUL DINAMIC DE ACHIZIŢII Sistemul dinamic de achiziţii este procesul în întregime electronic. în care ofertanţii au posibilitatea. Fax: 0372 250 579. Web: www. în orice moment.ro ■■ autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bună ofertă. în cel mult 15 zile de la primirea acesteia. a unei oferte orientative. exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice. După ce autoritatea contractantă a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative. unui anunţ de participare simplificat.12A. Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunţa decizia de utilizare a licitaţiei electronice în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. într-un termen stabilit de autoritatea contractantă. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Data limită de depunere a ofertelor orientative nu trebuie să fie mai devreme de 15 zile de la data publicării anunţului de participare simplificat. Evaluarea finală trebuie să se realizeze în mod automat prin mijloacele electronice utilizate. Autorităţile contractante pot folosi un sistem dinamic de achiziţii numai pentru achiziţia unor produse de uz curent. toţi ofertanţii admişi în sistemul dinamic de achiziţie sunt invitaţi să depună o ofertă fermă pentru contractul de achiziţie publică care urmează să fie atribuit. Atribuirea contractelor de achiziţie publică prin sistemul dinamic de achiziţie publică se realizează prin publicarea. Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta regulile procedurii de licitaţie deschisă în toate fazele sistemului de achiziţie dinamic. pentru fiecare contract în parte. Urmare a verificării. autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica dacă ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare stabilite şi dacă propunerea tehnică prezentată este conformă cu cerinţele din caietul de sarcini. Licitaţia electronică poate fi utilizată: . După primirea unei oferte orientative. Admiterea operatorilor economici în sistemul de achiziţie dinamic se face prin prezentarea. ale căror caracteristici general disponibile pe piaţă satisfac nevoile autorităţii contractante. pe baza criteriului de atribuire precizat în documentaţia în temeiul căreia a fost încheiat acordul-cadru. de a reduce preţurile prezentate şi/sau de a îmbunătăţi alte elemente ale ofertei. LICITAŢIA ELECTRONICĂ Licitaţia electronică este procesul repetitiv realizat după o primă evaluare completă a ofertelor. limitat în timp şi deschis pe întreaga sa durată oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie şi care a prezentat o ofertă iniţială conformă cu cerinţele caietului de sarcini.ro. autoritatea contractantă informează ofertantul cu privire la admiterea lui în sistemul de achiziţie dinamic sau asupra respingerii ofertei orientative. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.

precum şi orice informaţie necesară pentru realizarea conectării individuale la echipamentul electronic utilizat. Acest lucru este posibil doar înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică şi dacă specificaţiile tehnice au fost definite cu precizie în caietul de sarcini. poziţia pe care o ocupă în clasament.12A. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Web: www.ro ■■ ca o etapă finală a licitaţiei deschise. pe cale electronică. Licitaţia electronică se finalizează printr-una sau printr-o combinaţie a următoarelor modalităţi: ■■ la un moment precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare. autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica instantaneu tuturor ofertanţilor: ■■ cel puţin informaţiile necesare acestora pentru a-şi determina. În cursul fiecărei runde a licitaţiei electronice. Invitaţia trebuie să precizeze data şi momentul de start al licitaţiei electronice. ■■ preţuri sau valori noi prezentate în cadrul rundei de licitare de către alţi ofertanţi (dacă documentaţia de atribuire a prevăzut această posibilitate). toţi ofertanţii care au depus oferte corespunzătoare. Fax: 0372 250 579. în conformitate cu criteriul de atribuire stabilit în documentaţia de atribuire şi invită la licitaţia electronică. Pe parcursul efectuării rundelor de licitare. sau a cererii de oferte. ■■ la reluarea competiţiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru. 72 Autoritatea contractantă realizează o evaluare iniţială integrală a ofertelor. Licitaţia electronică se desfăşoară în mai multe runde succesive. simultan. ■■ cu ocazia depunerii ofertelor ferme în vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică prin utilizarea unui sistem de achiziţie dinamic. autoritatea contractantă nu are dreptul de a dezvălui identitatea ofertanţilor. în orice moment.Calea Victoriei nr.ro. a licitaţiei restrânse. după cum au fost prevăzute în documentaţia de atribuire (în cazul în care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic). dar poate comunica şi: ■■ numărul participanţilor în runda respectivă a licitaţiei electronice. a redeschiderii concurenţei prin negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. care nu poate fi mai devreme de două zile lucrătoare după data la care au fost trimise invitaţiile. procesul repetitiv de ofertare referindu-se: ■■ fie numai la preţuri (în cazul în care criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut). .cepecom. ■■ fie la preţuri şi/sau la alte elemente ale ofertei. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.

Instanţa de judecată competentă este Tribunalul. denumirea. recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională sau în justiţie. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.ro. invitaţia de participare trebuie să precizeze un termen limită care va fi lăsat să curgă de la primirea ultimei oferte până la finalizarea licitaţiei electronice. b) denumirea şi sediul autorităţii contractante.Calea Victoriei nr. sediul lor şi codul unic de înregistrare. obligarea autorităţii contractante de a emite un act. în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este mai mare decât pragurile valorice prevăzute pentru publicarea anunţurilor de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice. poate solicita anularea actului. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori. c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată. pentru persoanele juridice.cepecom. în măsura în care este posibil. în termen de: a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia. Web: www. Calea administrativ-jurisdicţională este reprezentată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit este egală sau mai mica decât pragurile valorice prevăzute pentru publicarea anunţurilor de participare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. e) motivarea în fapt şi în drept a cererii. ■■ atunci când nu se mai primesc preţuri şi/sau valori noi care îndeplinesc cerinţele cu privire la diferenţele minime impuse. CONTESTAŢII Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante. g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice. Fax: 0372 250 579. d) obiectul contestaţiei. Contestaţia trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) numele. . în acest caz.ro ■■ după un număr de runde de licitare al căror calendar de desfăşurare a fost precis stabilit în prealabil şi comunicat ofertanţilor în invitaţia de participare. organism independent ce funcţionează pe lângă Secretariatul General al Guvernului. respectiv: b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă de un act al autorităţii contractante considerat nelegal.12A. Contestaţia poate fi introdusă în orice moment al procedurii.

acesta va trimite CNSC sau primei instanţe de judecată şi autorităţii contractante o notificare de renunţare la contestaţie. există şi alte acte care încalcă prevederile OUG 34/2006.cepecom. precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond În situaţia în care CNSC consideră că. nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. După primirea unei contestaţii. CNSC poate respinge contestaţia ca fiind nefondată.12A. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. precum şi o copie a dosarului achiziţiei publice. însoţit de orice alte documente considerate edificatoare.Calea Victoriei nr. ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să formuleze contestaţia. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei. În cazul în care CNSC dispune eliminarea oricăror specificaţii tehnice. în măsura în care acestea sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. obligă autoritatea contractantă să emită un act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire. . în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire. În situaţia în care contestatorul consider că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale. celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de atribuire. autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire. iar când se constată că acestea sunt întemeiate. economice sau financiare din anunţul/invitaţia de participare. Orice astfel de măsuri trebuie comunicate contestatorului. În general. în termen de cel mult 3 zile lucrătoare. atunci acesta va sesiza atât Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice. Web: www. autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite către CNSC. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. CNSC are dreptul de a solicita lămuriri părţilor. nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei. De asemenea. CNSC poate pronunţa o decizie prin care anulează în parte sau în tot actul atacat. tardivă. procedura în faţa CNSC este scrisă. punctul său de vedere asupra contestaţiei. Fax: 0372 250 579. din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire. CNSC are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau juridice. lipsită de obiect. CNSC se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond. de a administra probe şi de a solicita orice alte date sau documente.ro În vederea soluţionării contestaţiei. lipsită de interes.ro. autoritatea contractantă are dreptul de a adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. precum şi CNSC sau primei instanţe de judecată. la care nu s-a făcut referire în contestaţie.

000. din documentaţia de atribuire ori din alte documente emise în legătură cu .000.200. îndeplinirea unei obligaţii de către autoritatea contractantă. autoritatea contractantă are obligaţia de a returna contestatorului sumele reţinute în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei instanţei de judecată.000 lei inclusiv — 1% din această valoare. Dacă instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei CNSC de respingere a contestaţiei. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.001 lei şi 4.200. poate dispune anularea în tot sau în parte a actului autorităţii contractante.01% din ceea ce depăşeşte 4.200. economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare.000.000. inclusiv eliminarea oricăror specificaţii tehnice.001% din ceea ce depăşeşte 42.200 lei + 0. În măsura în care CNSC respinge contestaţia.540 lei + 0. admiţând cererea.000 lei inclusiv — 7. b) între 420.001 lei şi 42.001 lei. rezoluţiunea. f) peste 4.000.12A.ro.760 lei + 0.1% din ceea ce depăşeşte 420. precum şi acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire se soluţionează în primă instanţă de către secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.cepecom.0001% din ceea ce depăşeşte 420.000.001 lei şi 4.001 lei.001 lei — 19.000 lei şi 420.001 lei. stabilită conform următorului algoritm de calcul: a) între 63. rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante. Procesele şi cererile privind executarea.000 lei inclusiv — 15.001 lei. obligarea la emiterea actului de către autoritatea contractantă. Fax: 0372 250 579. anularea. c) între 4.Calea Victoriei nr.000. autoritatea contractantă va reţine contestatorului din garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului o sumă de bani.980 lei + 0. Web: www. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. nulitatea.000.000.320 lei + 0.001 lei şi 420.000 lei inclusiv — 11.200. Procesele şi cererile privind actele autorităţilor contractante emise înainte de încheierea contractului. d) între 42.ro transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.200.200.000 lei inclusiv — 4.001 lei. Instanţa.00001% din ceea ce depăşeşte 4. e) între 420.

001 lei.001 lei şi 4. Cererile introduse la instanţele judecătoreşti.1% din ceea ce depăşeşte 40. ■■ capacitatea tehnică şi/sau profesională. dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare.000.000. g) peste 4. Contractul încheiat înainte de pronunţarea deciziei CNSC sau de pronunţarea hotărârii în primă instanţă este lovit de nulitate absolută.001 lei. e) între 40. astfel: a) până la valoarea de 40.12A. În cazul primirii unei contestaţii de către CNSC sau de către prima instanţă de judecată. Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei. ATRIBUIRE A CONTR ACTULUI CRITERII DE CALIFICARE ŞI SELECŢIE Criteriile de calificare şi selecţie se pot referi numai la: ■■ situaţia personală a candidatului sau ofertantului. b) între 40. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.Calea Victoriei nr. Fax: 0372 250 579.001 lei.000 lei inclusiv — 1. 75 c.01% din ceea ce depăşeşte 400.840 lei + 0.cepecom.ro procedura de atribuire.000. d) între 4. ■■ standarde de asigurare a calităţii. Web: www.000.001 lei şi 4.ro. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. precum şi orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în material achiziţiilor publice.001 lei şi 400.000.000.000 lei — 2.001 lei.000. precum şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează.000 lei inclusiv — 1% din această valoare.120 lei + 0. pentru care nu s-a luat act de renunţare.000. în funcţie de valoare. .00001% din ceea ce depăşeşte 400.480 lei + 0.000 lei inclusiv — 1.000 lei inclusiv — 760 lei + 0. autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după pronunţarea deciziei CNSC sau după pronunţarea hotărârii în primă instanţă.001 lei şi 400.001 lei şi 40.200 lei. ■■ capacitatea de exercitare a activităţii profesionale. având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a OUG 34/2006.000.000 lei inclusiv — 1.0001% din ceea ce depăşeşte 40.000.000. ■■ situaţia economică şi financiară. ■■ standarde de protecţie a mediului.000. c) între 400. f) între 400.001% din ceea ce depăşeşte 4.000 lei inclusiv — 400 lei + 0.001 lei.000.

Fax: 0372 250 579. ■■ prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă. privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară. în legătură cu situaţia proprie. prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti. afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similar cu cele anterioare. Web: www. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. ■■ declaraţii privind cifra de afaceri globală sau.cepecom. ■■ a fost condamnat. dacă este cazul. în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit.Calea Victoriei nr. care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani. în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile . Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale: autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente edificatoare care să dovedească forma de înregistrare ca persoană fizică sau juridică şi. ■■ nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor.ro. după caz. reglementată prin lege. Situaţia economică şi financiară: autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada situaţiei sale economice şi financiare. în ultimii trei ani. prin documente cum ar fi: ■■ declaraţii bancare corespunzătoare sau. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.ro Situaţia personală a candidatului sau a ofertantului: autoritatea contractantă are dreptul de a exclude dintro procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică orice ofertant/candidat care se află în oricare dintre următoarele situaţii: ■■ este în stare de faliment ori lichidare. ■■ bilanţul contabil sau extrase de bilanţ. după caz. de atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional. pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat. în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit.12A. în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul/candidatul. ■■ face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute mai sus. dovezi privind asigurarea riscului profesional.

12A. ■■ măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului. resursele de studiu şi cercetare. şi de o altă persoană. prin furnizarea de informaţii asupra: ■■ principalelor livrări de produse. indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.ro Capacitatea economică şi financiară a ofertantului/candidatului poate fi susţinută. certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea. instalaţiile. pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere. ■■ utilajele.cepecom. situaţia economică şi financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fax: 0372 250 579. echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. dacă este cazul. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. emise de organisme independente.Calea Victoriei nr. ■■ conformităţii produselor. prestări de servicii efectuate în ultimii 3 ani/lucrări executate în ultimii 5 ani. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel . prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii. ■■ efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani. Standarde de asigurare a calităţii: În cazul în care solicită prezentarea unor certificate. pentru îndeplinirea unui contract. autoritatea contractantă trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde europene relevante. precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului. Web: www. Atunci când un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comună. descrieri şi/sau fotografii.ro. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. 187-190 ale OUG 34/2006 în funcţie de tipul de contract. ■■ studiile. Capacitatea tehnică şi/sau profesională: autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică să facă dovada capacităţii sale tehnice şi/sau profesionale. Criteriile referitoare la capacitatea tehnică şi/sau profesională sunt diferenţiate în art. în special pentru asigurarea controlului calităţii. ■■ proporţia în care contractul urmează să fie îndeplinit de către subcontractanţi şi specializarea acestora. ■■ personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant. ■■ echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii. ■■ mostre. precum şi.

■■ alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. ATRIBUIREA CONTRACTULUI . oferta stabilită ca fiind câştigătoare este oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. ■■ raportul cost/eficienţă. ponderea relativă a acestora sau algoritmul de calcul trebuie: ■■ să fie definiţi clar în documentaţia de atribuire. În cazul aplicării criteriului oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. autoritatea contractantă are obligaţia de a indica în anunţul de participare sau în documentaţia de atribuire cel puţin ordinea descrescătoare a importanţei factorilor de evaluare care urmează să fie utilizaţi. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. ■■ să aibă legătura concretă cu specificul contractului.Calea Victoriei nr. Fax: 0372 250 579. În cazul în care. Preţul cel mai scăzut. prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului. ■■ termen de livrare sau de execuţie. Factorii de evaluare a ofertei. CRITERII DE ATRIBUIRE Legislaţia română în vigoare reglementează două criterii de evaluare: 1. ■■ costuri de funcţionare.12A.cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. din motive obiective. este imposibilă stabilirea exacta a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare. pe care autoritatea contractantă le poate justifica temeinic. odată stabiliţi. 77 Factorii de evaluare a ofertei pot fi: ■■ preţ. aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv. Web: www. tehnic sau funcţional. ■■ caracteristici de mediu. ■■ caracteristici privind nivelul calitativ.ro cum este solicitat de autoritatea contractantă.ro. ■■ servicii post-vânzare şi asistenţă tehnică. Standarde de protecţie a mediului: prezentarea unor certificate. şi ■■ nu pot fi schimbaţi pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic sau: 2. emise de organisme independente. în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

• Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele şi. ora şi în locul indicate în anunţul de participare. autoritatea contractantă poate desemna experţi cooptaţi. numai la: a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice. în condiţiile în care ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de selecţie şi calificare impuse. cu excepţia celor care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii: • a) au fost depuse după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant. autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor. Experţii cooptaţi nu au drept de vot. din cadrul respectivei autorităţi contractante.cepecom. la data. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Potrivit HG 925/2006. Mai mult. alte documente prezentate de participanţi. În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte. în comisia de evaluare pot fi nominalizaţi şi membri aparţinând altor compartimente ale autorităţii contractante sau. . după caz. a altor documente care însoţesc oferta. Fax: 0372 250 579. financiare sau juridice asupra cărora. însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice.Calea Victoriei nr.ro. după caz. îşi exprimă punctul de vedere. Web: www. pe baza expertizei pe care o deţin. în cazul în care beneficiarul final al contractului este o altă autoritate contractantă. pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă.12A.ro Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor cooptaţi se pot rezuma. În afară de aceştia. după caz. fie de la începutul procesului de evaluare sau pe parcursul acestuia. care se constituie într-o comisie de evaluare. Modul de lucru al comisiei de evaluare este prezentat sumar mai jos: Atribuţie • Mod de lucru • Deschiderea ofertelor şi. pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică. Comisia de evaluare cuprinde specialişti în domeniul obiectului contractului care urmează să fie atribuit şi se nominalizează din cadrul compartimentului intern specializat. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare. c) analiza efectelor de natură juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

• Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. autoritatea contractantă are dreptul: fie de a anula procedura. a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare. Fax: 0372 250 579. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631.ro. 78 • Atribuţie • Mod de lucru • Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi. aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor. Numărul de candidaţi admişi trebuie să fie cel puţin egal cu numărul minim indicat în anunţul de participare. în cuantumul.12A. Web: www. în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire. în cel mult o zi lucrătoare de la deschidere. consemnându-se totodată lista documentelor depuse de fiecare operator economic în parte. • Realizarea selecţiei / preselecţiei candidaţilor. în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective. • Orice decizie cu privire la selecţia candidaţilor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. . În cazul în care. • În cazul în care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decât numărul minim indicat în anunţul de participare. dacă este cazul. forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.cepecom. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. elementele principale ale fiecărei oferte. • Orice decizie cu privire la calificarea ofertanţilor / candidaţilor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. în cadrul documentaţiei de atribuire.ro • b) nu sunt însoţite de garanţia de participare.Calea Victoriei nr. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare şi de reprezentanţi ai operatorilor economici prezenţi la şedinţă. Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire. indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa respectivă. comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte.

Scopul negocierilor este de îmbunătăţire a ofertei preliminare şi de adaptare a acesteia la condiţiile concrete în care se va derula viitorul contract. care se semnează de către toţi participanţii la negocieri.ro a) fie de a anula procedura. astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă. montajele financiare.12A. autoritatea contractantă nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie. obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.ro. o propunere de ofertă preliminară. Autoritatea contractantă are obligaţia de a organiza. iar numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi să nu afecteze concurenţa . în cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire. Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv constă în organizarea de întâlniri cu fiecare candidat admis în parte.cepecom. astfel cum au fost acestea evidenţiate în documentaţia descriptivă. care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. în cadrul cărora se desfăşoară negocieri cu privire la propunerea tehnică şi la cea financiară. b) fie de a continua procedura numai cu acel/acei candidat/candidaţi care îndeplineşte/ îndeplinesc criteriile solicitate. • Identificarea soluţiilor/opţiunilor se structurează în funcţie de necesităţile. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia are obligaţia consemnării problemelor discutate şi a aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă. autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. La sfârşitul fiecărei întâlniri comisia de evaluare are obligaţia consemnării problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţă. Web: www. • În măsura în care a prevăzut această posibilitate în documentaţia descriptivă. întâlniri cu fiecare candidat preselectat în parte. în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv. care va constitui punctul de pornire al negocierilor. Pe durata dialogului. pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificării soluţiilor/opţiunilor referitoare la aspectele tehnice. în cazul aplicării procedurilor de negociere. În acest sens.Calea Victoriei nr. • Realizarea negocierilor cu operatorii economici. • Realizarea dialogului cu operatorii economici. obiectivele şi constrângerile autorităţii contractante. problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. • Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaţia de a prezenta. Fax: 0372 250 579. în funcţie de necesităţile.

Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. • Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. • Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declară că oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită.ro reală. • Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Web: www. executat sau prestat.12A. cât şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive. din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.Calea Victoriei nr. comisia constată că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de întâlnirile/rundele anterioare. Fax: 0372 250 579. în scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte.cepecom. • Atribuţie • Mod de lucru Verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi. din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă. • În cazul în care. precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. pentru care urmează să se aplice criteriul de atribuire. pe parcursul negocierilor. dacă este cazul. autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului.ro. cu fiecare participant în parte. . 202 din OUG 34/2006. • Verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi. aceasta are dreptul de a stabili o întâlnire finală. În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. În cadrul acestei întâlniri fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare. din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. • Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare ofertă atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse. detalii şi precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă. fapt care se consemnează explicit în procesul-verbal de şedinţă. precum şi.

atunci când preţul ofertat. atunci când preţul ofertat reprezintă mai puţin de 85% din media aritmetică a ofertelor calculată fără a se avea în vedere propunerea financiară cea mai mică şi propunerea financiară cea mai mare. Web: www. • Atribuţie • Mod de lucru . într-o perioadă de timp rezonabil stabilită de autoritatea contractantă. b) soluţiile tehnice adoptate şi/sau orice condiţii deosebit de favorabile de care beneficiază ofertantul pentru executarea lucrărilor.ro O ofertă prezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat. pe parcursul evaluării. oferta respectivă poate fi respinsă pe acest temei numai dacă. performanţele şi costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru. în urma clarificărilor solicitate. Atunci când autoritatea contractantă constată că o ofertă are un preţ aparent neobişnuit de scăzut deoarece ofertantul beneficiază de un ajutor de stat. procesului de producţie sau serviciilor prestate. În scopul efectuării verificărilor respective. d) respectarea dispoziţiilor privind protecţia muncii şi condiţiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrării. Fax: 0372 250 579.12A. fără TVA. e) posibilitatea ca ofertantul să beneficieze de un ajutor de stat. autoritatea contractantă are obligaţia de a efectua verificări detaliate în legătură cu următoarele aspecte: a) fundamentarea economică a modului de formare a preţului. • În cazul în care. după caz. aferent metodelor de execuţie utilizate. autoritatea contractantă va solicita ofertantului inclusive documente privind.cepecom. preţurile la furnizori. ofertantul este în imposibilitate de a demonstra. se constată existenţa unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut. pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor.Calea Victoriei nr. prestarea serviciului sau furnizarea produselor. c) originalitatea ofertei din punct de vedere al îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini. modul de organizare şi metodele utilizate în cadrul procesului de lucru.ro. reprezintă mai puţin de 85% din valoarea estimată a contractului respectiv sau. în cazul în care în procedura de atribuire sunt cel puţin 5 oferte care nu sunt considerate inacceptabile şi/sau neconforme. că ajutorul de stat a fost acordat în mod legal. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. executat sau prestat. nivelul de salarizare a forţei de muncă. situaţia stocurilor de materii prime şi materiale. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.

c) a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat. astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini. fără TVA. g) preţul. deşi există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. conform prevederilor documente relevante în acest sens. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. d) constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini. Fax: 0372 250 579. atunci când această cerinţă este formulată. . Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. f) preţul. h) în urma verificărilor prevăzute la art. • Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a) a fost depusă după data şi ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunţul de participare. inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimate comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi.ro • Stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie. alternativă care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive: . b) nu este însoţită de garanţia de participare.cepecom.în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/ prestat/executat. fără TVA.încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicării acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţă care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice. Web: www. e) nu asigură respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii. inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea estimate comunicată prin anunţul/invitaţia de participare şi nu există posibilitatea disponibilizării de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv. . se constată existenţa a cel puţin uneia dintre următoarele situaţii: .ro.12A. • Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii: .preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimată prevăzută în anunţul/invitaţia de participare.respectiva ofertă alternativă nu respectă cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. forma şi având perioada de valabilitate solicitate în documentaţia de atribuire.Calea Victoriei nr. în cuantumul.

ro. • Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie. f) în cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia erorilor aritmetice sau a viciilor de formă. iar ofertantul. de regulă. şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare. înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire şi. din acest motiv devenind imposibilă aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot în parte. d) în cazul în care ofertantul modifică conţinutul propunerii tehnice prin răspunsurile pe care le prezintă la clarificările comisiei de evaluare. Web: www.ro nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini. Fax: 0372 250 579. • Aplicarea criteriului de atribuire. b) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate. care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă.cepecom. oferta este prezentată fără a se realiza distincţia pe loturile ofertate. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor. numai în următoarele cazuri: . elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire. c) în cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevăzut defalcarea pe loturi.12A. Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile de inacceptabilitate şi neconformitate sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. înainte de data încheierii contractului. astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire. oricum. nu acceptă renunţarea la clauzele respective. • Stabilirea ofertelor admisibile.Calea Victoriei nr. a) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. • Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. dacă ia această decizie. • Atribuţie • Mod de lucru • În cazuri justificate. e) în cazul în care ofertantul modifică conţinutul propunerii financiare prin răspunsurile pe care le prezintă la clarificările comisiei de evaluare.

la rândul lor. neconforme sau necorespunzătoare. o ŞI autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă. motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute. • Elaborarea raportului procedurii de atribuire. respectiv numărul de operatori economici este mai mic decât cel minim prevăzut. denumirea/numele candidaţilor participanţi la procedură. b) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru sau sistemului de achiziţie dinamic. cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare. deşi pot fi luate în considerare. nu pot fi comparate datorită modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare. e) denumirea/numele ofertanţilor participanţi la procedură.ro. Web: www. atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. denumirea/numele candidaţilor selectaţi şi neselectaţi.Calea Victoriei nr. f) denumirea/numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii. g) dacă este cazul. h) denumirea / numele ofertantului / ofertanţilor a cărui/căror ofertă a fost declarată câştigătoare şi motivele care au stat la baza acestei decizii. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Fax: 0372 250 579.ro • nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei. Raportul procedurii de atribuire se elaborează înainte de încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru/sistemului de achiziţie dinamic şi cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) denumirea şi sediul autorităţii contractante. în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării.12A. la încălcarea principiilor. pentru fiecare procedură. • abateri grave de la prevederile legislative afectează procedura de atribuire sau este imposibilă încheierea contractului. respectiv: o în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor achiziţiilor publice. d) dacă este cazul. • au fost depuse numai oferte inacceptabile. c) dacă este cazul. precum şi motivele care au stat la baza selectării sau neselectării respectivilor candidaţi. .cepecom. • Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire. • au fost depuse oferte care.

Poate cea mai importantă parte a achiziţiei publice începe o dată cu semnarea contractului şi se încheie în momentul realizării ultimelor plăţi pentru produsele. a protecţiei mediului. fie că sunt de servicii sau lucrări complexe. serviciile şi lucrările achiziţionate şi recepţionarea acestora sau. Scopul activităţilor de administrare a contractului este obţinerea produselor/serviciilor/lucrărilor aşa cum au fost ele prevăzute în contract în sensul respectării principiului utilizării eficiente a fondurilor publice. Web: www. O bună planificare a achiziţiei şi o aplicare corectă a procedurilor sunt premisele fundamentale ale unei eficiente administrări a contractului. nu se încheie o dată cu atribuirea contractului.Calea Victoriei nr. împreună cu denumirea/numele subcontractanţilor. În continuare ne vom referi în special la administrarea contractelor cu durată mai mare de derulare.conceperea fiecărui contract ca un proiect şi administrarea lui astfel încât să se urmărească realizarea interesului public urmărit de achiziţia respectivă cu respectarea standardelor de calitate. aici intervenind în principal alte reglementări. justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire.cepecom. de respectare a calităţii în construcţii. Merită a fi amintit aici faptul că autoritatea contractantă este cea responsabilă. iniţiat o dată cu începerea activităţilor de planificare. partea din contract pe care acesta/aceştia au declarat că o subcontractează.ro i) în cazul ofertantului/ofertanţilor câştigători. a costurilor şi termenelor stabilite pentru respectiva achiziţie. sau. legislaţia comună în materie civilă şi comercială. respectiv. j) dacă este cazul. de satisfacerea interesului public la are răspunde respectivul contract! Legislaţia privind achiziţiile publice se referă mai puţin la etapa de administrare a contractului.12A. expirarea garanţiei lucrării. un rol foarte important îl joacă managementul de proiect . Un aspect foarte important este acela că administrarea contractului depinde într-o foarte mare măsură de ce s-a întâmplat înainte. de natură contabilă. fie că sunt de produse ce trebuie livrate în tranşe sau pe loturi. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI Procesul de achiziţii publice. Multe aspecte prezentate aici sunt relevante chiar şi în cazul contractelor cu executare imediată (specifice mai ales domeniului produselor). Administrarea contractului înseamnă mult mai mult decât respectarea termenilor acordului dintre părţi. inclusiv în administrarea contractului. mai ales dacă acestea presupun continuarea relaţiei cu furnizorul (de exemplu: service 82în cadrul termenului de garanţie).ro. Fax: 0372 250 579. financiară. Pe lângă aceste cerinţe de natură legală. .

12A. mai ales. Următorii factori sunt esenţiali în realizarea unei bune administrări a contractului: ■■ un contract „bun”. ■■ cunoaşterea foarte bună a pieţei. ■■ proactivitate. Web: www. dar nu reprezintă decât primul pas. Administrarea contractului urmăreşte şi rezolvarea şi limitarea posibilelor tensiuni astfel încât să se atingă scopul contractului. cum ar fi. Fax: 0372 250 579. ■■ posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de îndeplinire a cerinţelor contractuale. vor exista întotdeauna tensiuni între autoritatea contractantă şi contractant. ■■ flexibilitate. Un rol important îl are. a prevederilor contractului. către construirea unor relaţii de parteneriat între părţi. standarde de calitate. mai degrabă decât răspunsul la fiecare problemă după ce acestea intervin. atât din partea autorităţii contractante cât şi a contractantului. în care acesta din urmă este ţinut „din scurt”. reflectat în prevederile contractuale. continuitatea relaţiilor. proceduri de comunicare şi soluţionare a disputelor.. bineînţeles cu stricta respectare a normelor etice. Indiferent de conţinutul contractului. ■■ aspectele legale.cepecom. ■■ persoane cu bună pregătire care să răspundă de contract atât la nivelul autorităţii contractante cât şi a contractantului. ■■ managementul relaţiilor dintre autoritatea contractantă şi contractant. printre altele. financiare. reflectată şi în clauzele din contract. a domeniului de activitate economică de care aparţine obiectul contractului şi. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. etc. pentru fiecare contract ar trebui numit un responsabil de contract la nivelul autorităţii contractante. contabile ale administrării contractului. . a autorităţii contractante (realizarea interesului public) şi a contractantului (profit. Administrarea contractului va fi urmărită în paginile următoare din următoarele perspective: ■■ managementul obţinerii rezultatelor scontate. În plus.Calea Victoriei nr. mai ales că nu toate problemele pot fi identificate corect la momentul semnării contractului. adică arta de anticipa şi răspunde strategic la provocări. tendinţa la nivel european este de a evolua de la relaţii strict formale între autoritatea contractantă şi contractant. În acest sens.ro. care să acopere toate aspectele necesare. ■■ înţelegerea obiectivelor fiecărei părţi. necesară adaptării la schimbare. portofoliu de proiecte de succes). Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom.ro Aceasta este un lucru important. mai ales în contractele care se derulează pe termen lung. ■■ managementul schimbării.

cepecom. ■■ ele corespund standardelor de calitate stabilite. totale sau parţiale. Acest lucru implică. răspuns prompt. Calitatea poate fi definită ca fiind „ansamblul proprietăţilor şi caracteristicilor unei entităţi care îi conferă aptitudinea de a satisface necesităţile exprimate şi implicite. încredere. Dintre cele mai întâlnite cauzele de risc putem aminti: ■■ lipsa capacităţii furnizorului/prestatorului/executantului. Chiar dacă este responsabilitatea furnizorului/prestatorului/executantului de a duce contractul la îndeplinire. disponibilitate.Calea Victoriei nr. încadrare în timp.” Interesant de observat este că termenul de calitate se referă şi la necesităţile implicite. În cele din urmă. satisfacţie. flexibilitate.ro ■■ utilizarea informaţiilor din contract pentru îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice. ■■ pierderea sau mutarea de către prestator/executant a personalului calificat. ceea ce poate duce la reducerea interesului pentru respectivul contract. ■■ se realizează la termenele stabilite.ro. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. în acelaşi timp: ■■ verificarea faptului că produsele/serviciile/lucrările sunt furnizate/prestate/executate în conformitate cu contractul. şi ■■ costurile sunt la nivelurile stabilite. respectiv la cele pe care utilizatorul nu a considerat necesar să fie exprimate în mod expres.12A. autoritatea contractanta are un rol important de jucat în managementul riscului. Web: www. . capacitate. a contractului. Elemente care permit o cuantificare a calităţii: completitudine. pe lângă cantitate şi calitatea. Evaluarea gradului de respectare a contractului trebuie să ia în considerare. fie el pozitiv sau negativ. Fax: 0372 250 579. Riscul este definit ca fiind incertitudinea obţinerii unui rezultat. În administrarea contractului. riscul joacă un rol foarte important. managementul riscului înseamnă acele activităţi necesare pentru a identifica şi controla riscurile ce pot avea impact asupra ducerii la îndeplinire. protecţia mediului. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. MANAGEMENTUL OBŢINERII REZULTATELOR SCONTATE ■■ Managementul obţinerii rezultatelor scontate urmăreşte ca ceea ce a fost convenit de către părţi în contractul de achiziţie publică să fie realizat cu respectarea standardelor de calitate corespunzătoare. respectarea standardelor. În ceea ce priveşte administrarea contractului. securitate. ea este responsabilă de îndeplinirea interesului public implicat. ■■ schimbări în orientarea pe piaţă a furnizorului/prestatorului/ executantului.

cutremure.).ro ■■ reducerea capacităţii financiare a furnizorului/prestatorului/ executantului după semnarea contractului.12A. . Atenţie! „Bunele relaţii” între reprezentanţii autorităţii contractante şi cei ai contractantului nu trebuie să vină în conflict cu regulile de etică în achiziţii publice. este important ca persoanele ce reprezintă părţile să poată să lucreze împreună.cepecom. Chiar dacă se vorbeşte în mod curent de „relaţii” între organizaţii/instituţii. etc. etc. cum ar fi forţa majoră (inundaţii.). ■■ recunoaşterea scopurilor comune ale părţilor. În acest sens sunt esenţiale: ■■ relaţiile bune şi încrederea între autoritatea contractantă („client”) şi contractor (furnizor/prestator/executant). unde interdependenţa între cele două părţi este inevitabilă. ■■ strategică . Tipuri de comunicare între autoritatea contractantă şi contractant: ■■ operaţională . Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Tensiunile ce pot apărea în timpul derulării contractului pot să nu aducă atingere interesului public conţinut în respectivul contract printr-un bun management al conflictelor din partea autorităţii contractante. etc. Fax: 0372 250 579. Atunci când riscurile sunt anticipate. ■■ comunicarea eficientă. Web: www.între persoanele responsabile de administrarea contractului de la nivelul autorităţii contractante şi contractant (priveşte aspecte financiare.între persoanele responsabile de aplicarea contractului de la nivelul autorităţii contractante şi contractant (priveşte aspecte tehnice. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. În afară de acestea. este foarte important ca ea să fie rezolvată rapid şi eficient.Calea Victoriei nr. juridice.ro. Dacă apare o dispută.). MANAGEMENTUL RELAŢIILOR DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT Relaţiile dintre autoritatea contractantă şi contractant joacă un rol esenţial în obţinerea rezultatului urmărit prin achiziţia respectivă în special în contractele de lungă durată. de cele mai multe ori ele sunt reflexia relaţiilor între persoanele reprezentând respectivele entităţi.între conducerea autorităţii contractante şi contractant. alte cauze de risc sunt în afara controlului părţilor. etc. ■■ oficială . autoritatea contractantă şi contractantul vor trebui să lucreze împreună pentru a decide cine răspunde pentru respectivul risc şi să decidă cum poate fi redus sau eliminat atunci când evenimentele anticipate vor avea lor. Din punct de vedere al relaţiilor dintre autoritatea contractantă şi contractant.

în ordine cronologică. nici de a cere părţilor să acţioneze într-un anumit mod sau să ajungă la o înţelegere asupra litigiului în anumite condiţii. arbitraj sau apelarea la instanţa de judecată. aşa cum sunt acestea anexate la contract şi în baza clauzelor contractuale referitoare la plăţi. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. aşa cum sunt acestea stabilite prin contract. ASPECTELE LEGALE.12A. facilitează negocierile între părţile aflate în litigiu. . Medierea este un proces de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul căreia un specialist neutru. ■■ organizarea recepţiei la livrare/terminarea lucrărilor/stadiului serviciilor prestate. inclusiv evidenţierea stadiului angajamentului legal. cu actualizare sistematică. Unica putere a mediatorului este puterea de convingere. Mediatorul nu are autoritatea de a decide asupra nici unui aspect al cazului respectiv. ■■ obţinerea documentelor necesare finalizării contractului. ■■ obţinerea vizelor de control financiar preventiv intern şi control financiar preventiv delegat pe „ordonanţările de plată”.ro Întârzierile pot duce la efecte negative importante pentru autoritatea contractantă. CONTABILE ALE ADMINISTRĂRII CONTRACTULUI În continuare sunt prezentate succint exemple de activităţi cu caracter administrativ ce trebuie avute în vedere pe perioada derulării contractului: ■■ întocmirea unui opis al documentelor contractului. mediatorul.ro. ■■ transmiterea garanţiilor de bună execuţie departamentului economic pentru înregistrarea acestora în contabilitatea autorităţii contractante (înregistrare extra bilanţieră).cepecom. mediere. Metodele de soluţionarea disputelor includ de la simpla comunicare la negociere. Toate aceste estimări trebuie să se regăsească în deschiderile de credite pe fiecare capitol (personal. ■■ obţinerea tuturor documentelor suport pentru efectuarea plăţilor. a graficului de realizare a lucrărilor sau graficului de realizare/prestare a serviciilor. ■■ transmiterea documentelor ce privesc derularea contractelor altor instituţii îndreptăţite (de ex: procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor/de recepţie finală sau rapoarte de monitorizare). Fax: 0372 250 579.Calea Victoriei nr. materiale şi capital). FINANCIARE. Web: www. cu scopul de a le ajuta să găsească o modalitate acceptabilă de soluţionare a diferendelor existente. ■■ estimarea fondurilor necesare pe perioada derulării contractului pe baza graficului de livrare a produselor. aşa cum sunt aceste documente prezentate în contract şi reglementate în legislaţia în vigoare.

■■ în ce măsură administrarea contractului a corespuns scopului acestuia.Calea Victoriei nr.cepecom. . Mob: 0729 771 707 E-mail: office@cepecom. Bucuresti Tel: 021 315 14 46/ 0371349631. Actualizată în mod corespunzător.analizând. Fax: 0372 250 579. ■■ în ce măsură au influenţat rezultatul obţinut metoda de evaluare şi criteriile de evaluare alese. Un alt rezultat al analizei este baza de date pe care persoana/compartimentul responsabil de achiziţii publice o poate realiza cu toate contractele derulate. La încheierea contractului. printre altele: ■■ în ce măsură planificarea achiziţiei a corespuns nevoilor reale ale comunităţii. ■■ în ce mod a influenţat conţinutul caietului de sarcini/termenilor de referinţă rezultatul obţinut. Această evaluare este de natură a furniza informaţii importante conducerii autorităţii contractante şi persoanei/ compartimentului responsabil de achiziţii publice în gestionarea viitoarelor procese de achiziţii publice.ro.ro ■■ eliberarea garanţiilor de bună execuţie. ■■ în ce mod a influenţat planificarea aplicării procedurii bunul rezultat al acesteia. ■■ înregistrarea în patrimoniul autorităţii contractante a echivalentului valoric al rezultatului contractului. autoritatea contractanta va trebui să realizeze evaluarea modului de derulare a contractului. ■■ în ce măsură procedura aleasă a dus la satisfacerea necesităţilor stabilite iniţial. Web: www. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN CONTRACT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE Informaţiile pe care autoritatea contractantă le obţine din derularea contractului pot şi trebuie să fie folosite pentru îmbunătăţirea procesului de achiziţii publice în cadrul respectivei autorităţi contractante.12A. ■■ în ce măsură a contribuit forma contractului la buna lui desfăşurare. această bază de date poate oferi informaţii important pentru viitoarele achiziţii.