You are on page 1of 16

1

Körmendi Híradó

2015. december 11. • XIII . évfolyam 20. szám

Városi lap

Körmendi Híradó
Az egyiptomi Habi magyar állampolgár lett
Kétszer van karácsonya a családcentrikus fiatalembernek

11. oldal

Tartalmunkból:

A család a szent bázis,
erőt, megújulást ad
Steinbach József református lelkész, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Azt
mondja, az advent azt hirdeti,
hogy az Istennel való találkozás
várása az egyetlen lehetőség,
amelyet nem kísér csalódás, és
ami megszabadít a hamis illúzióktól. 
n 3. oldal

Kémek világa, avagy
feltárul a levéltárak titka
A Körmendi Kulturális Műhely
novemberi rendezvényének a
körmendi származású dr. Soós
Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja volt a vendége. A „Levéltárak titka” címmel meghirdetett beszélgetést
Szabó Ferenc alpolgármester
vezette a Körmendi Kulturális
Központ Berzsenyi utcai épülen 4. oldal
tében.

Adventi készülődés
kulturális programokkal
Az iskola hagyományainak megfelelően a TIE program keretében az idén is megrendezésre
került az egészségnap. A nap
egy vidám, zenés reggeli tornával indult, melyen nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok is
lelkesen vettek részt. n 6. oldal

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új esztendőt kívánunk!
a Körmendi Híradó
szerkesztősége

Címlapunkon:
Adventi hangulat a Szabadság
téren. 
Fotó: Jámbori Tamás

2 | 2015. december 11. |

aktuális

rövid hírek

Békés, boldog
ünnepeket!
Elröppent eg y év. Mintha
tegnap lett volna karácsony
és íme, újra itt van. Gyorsan
múlik az idő, g yorsan történik minden ebben az új világban. Lehet, a dig itális
kor teszi, de tény, hog y a hír
sem él már tovább pár percnél, a gondolat meg fél napnál. És rövidülnek az érzelmek, g yorsan köttetnek és
ug yanilyen g yorsan hunynak ki barátságok, szerelmek. Mint eg y fékevesztett
autó, amit valahol valakik
belöktek és most eg y re
g yorsulva szág uld – olyan
ez a világ, és ezen az autón
ül az emberiség, önmagának kiszolgáltatva.
De az ünnep most is mérték. Zsinórmérték. Megállásra, meditálásra késztet,
kényszerít. A mag unk kis
portáján, városunkban nem
kell szég yenkeznünk a most
hátrahag yandó év okán.
Felsorolni is nehéz, mennyi
mindennel g yarapodott a
város. Megmaradt az emberek biztonsága, ami eg yre
nag yobb érték. Sikerült kivédeni nem éppen kellemes
dolgokat. Működik a sport, a
kultúra, az oktatás, a szociális ellátás – nem is akármilyen szinten. A város vezetése teszi a dolgát, ebben pedig partner a körmendi polgár. Batthyány szellemisége
a vezérlő elv, s e szellemiség
mit sem csorbult az elmúlt
évszázadok alatt, sőt! Ez a
hag yaték a legnag yobb érték Körmend számára, s
most ezt visszük tovább. Reményeink szerint a Körmendi Híradó által is, amelynek
kollektívája nevében boldog
karácsonyt és békés új esztendőt kívánok! 
n Kozma gábor 

felelős szerkesztő

Körmendi Híradó

Kerékpárút-építés, óvoda- és gimnáziumfelújítás

Átadás előtt több városi beruházás
Terepbejárás keretében tekintette
meg Bebes István, Körmend város
polgármestere a városban éppen
futó projekteket, fejlesztéseket. Mint
közismert Körmenden jelenleg három olyan beruházás is zajlik, aminek az év végig el kell készülnie. A
polgármester most a helyszínen tájékozódott a Dienes Lajos úti Óvoda és
a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium felújításáról, a Rábán aluli városrész csatornázási munkálatairól,
valamint a várost a Horvátnádaljai
településrésszel összekötő kerékpárút építéséről.
A bejárás során kiderült, hogy
mindhárom projekt rendben halad
és jelen állás szerint a határidőket is
sikerül tartania a kivitelezőknek.
Sőt, a két ütemben elkészülő kerékpárút esetében a projekt mindkét
része készre lett jelentve, gyakorlatilag a végéhez közeledik a beruházás. Elkészült az útburkolat, megtörtént a burkolat felfestése és
ottjártunkkor a lakosság már használatba vette a bicikliutat. A hivatalos átadásra december hónapban
kerülhet sor.
A két nevelési-oktatási intézmény
energetikai megújítását célzó pályázat is a végéhez közeledik. Mindkét
épületben kicserélésre kerültek a
nyílászárók. A Dienes úti óvoda keleti oldalán a műemléki környezet és a
homlokzati elemek megtartása miatt fa nyílászárók kerültek elhelyezésre. Ezenkívül új szigetelést és
színezést kapott mindkét épület. A

munkálatok előreláthatólag december közepére befejeződnek.
A Rábán aluli településrészek csatornázási munkálatai során 1,7 kilométernyi gerincvezeték kerül kiépítésre, három átemelővel és nyomóvezetékekkel. A fejlesztés 68 lakóingatlan érint. Ezzel a fejlesztéssel a kiépített csatornavezeték megközelíti a
100 százalékos lefedettséget a településen. A beruházásnak még az idei
évben el kell készülnie. Ezt követően
szakaszosan fogják helyreállítani az
útburkolatot.
Bebes István polgármester öszszegzésként elmondta, hogy elégedett a munkálatok jelenlegi állásával
és a szűkös határidők ellenére is úgy
tűnik, hogy sikerül mindhárom projektet időben befejezni és lezárni.
„Úgy gondolom, hogy ez a három projekt méltó lezárása lehet az idei évnek. Az idén több olyan fejlesztést is

sikerült megvalósítanunk, amivel javítottuk, bővítettük a város és az itt
élők lehetőségeit, életminőségét. A
színfalak mögött igen kemény munka
folyt, sokszor pedig igen kemény harcot kellett folytatnunk azért, hogy
forrást szerezzünk egy-egy fejlesztéshez. A kemény munka azonban
mindig kifizetődő, hiszen láthatjuk,
hogy mennyi mindent sikerült elérnünk ez alatt az egy év alatt is. Természetesen ezután sem dőlhetünk
hátra, hiszen folytatnunk kell a megkezdett fejlesztéseket és újabb forrásokat kell találnunk ahhoz, hogy javítsuk Körmend lehetőségeit. Egyúttal szeretnék köszönetet mondani
minden lakosnak és érintettnek, amiért türelemmel és megértéssel viseltettek, viseltetnek a munkálatokból
származó átmeneti nehézségek és
kellemetlenségek iránt” – emelte ki a
város első embere.

Államtitkári látogatás a Batthyány Örökségközpontban
Körmendre látogatott dr. Puskás
Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára. Látogatásának célja a Batthyány Örökségközpont, valamint a teljes kastélyegyüttes megtekintése volt. A Bebes István polgármesterrel folytatott megbeszélés
során a helyettes államtitkár részletesebben is megismerkedhetett a
kastélyegyüttes hasznosítási koncepciójával is.
A város vezetője ismertetőjében
kiemelte, fontos, hogy lépésről-lépésre haladva sikerüljön nem csak kül-

sőségeiben, hanem funkcióiban is
megújítani ezt a fantasztikus épített
örökséget. A koncepció megvalósításához, a hazai források mellett, európai uniós pályázati lehetőségeket
is fel szeretnének használni. „A célunk nem más, mint hogy továbbhaladva az Örökségközpont kialakításával megkezdett úton, fokozatosan
építkezve sikerüljön megújítanunk a
teljes Batthyány-kastélyt és a hozzá
tartozó kiszolgáló épületeket. A
hasznosítási koncepcióban szereplő
elképzelések olyan új kulturális és
turisztikai funkciókkal bővítik a

kastély lehetőségeit, amelyek méltó
módon állítanak emléket a Batthyány család életének, munkásságának
és örökségének” – emelte ki Bebes
István polgármester. Az ismertetőt
és a megbeszélést követően dr. Puskás Imre megtekintette a már elkészült Örökségközpontot, valamint a
kastélyhoz tartozó egyéb épületeket.
A jelek szerint a tervek elnyerték a
tetszését a helyettes államtitkárnak,
hiszen ígéretet tett rá, hogy képviselni fogja a körmendi kastély ügyét
a magyar kormány és az egyéb fórun pome
mok előtt.

KÖRMENDI HÍRADÓ • Körmend város önkormányzatának ingyenes lapja

Felelős szerkesztő: Kozma Gábor (tel.: 06 20 278-5588 ) Szerkesztőség címe: 9900 Körmend, Szabadság tér 7.,
e-mail: kozmamedia@gmail.com Kiadja: Show Plus Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit ügyvezetők
Nyomdai előkészítés: Ginagrafika Nyomtatás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12.
A lap alapítója: Körmend város Önkormányzata • Megjelenik 5 000 példányban kéthetente. • Terjeszti a DMH Magyarország Lapterjesztő Kft.

hit | 2015. december 11. |

Körmendi Híradó

3

Interjú Steinbach Józseffel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével

A család a szent bázis, erőt, megújulást ad
Steinbach József református lelkész, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke. Azt mondja, az advent azt hirdeti, hogy
az Istennel való találkozás várása az egyetlen lehetőség, amelyet
nem kísér csalódás, és ami megszabadít a hamis illúzióktól.
– Advent időszakában vagyunk. Hogyan érdemes megélni, átélni ezeket a
heteket és a karácsony ünnepét?
– Advent a várakozás, karácsony
pedig az ígéretek beteljesedésének
ideje. Adventben nagy kérdés, hogy
mit várunk életünk során. Sokan csalódnak, mert valamire nagyon várnak, és amikor megvalósul, kiderül,
hogy nem azt kapták, amit akartak.
Csehov Három nővér című drámájában a szereplők elvágyódnak valahová, ahol teljesebb az élet, de Olga, Irina és Mása megkapják a tényleges
választ: most Moszkvába vágyódtok,
de ha Moszkvában élnétek, észre
sem vennétek Moszkvát. József Attila
is ezt írja: „Csak ami nincs, annak
van bokra, ami van, az széthullik darabokra”. Advent azt hirdeti, hogy az
Istennel való találkozás várása az
egyetlen lehetőség, amelyet nem kísér csalódás, és ami megszabadít a
hamis illúzióktól is, így a földi életet is
erővel, világos látással ruházza fel.
Karácsonykor pedig eljött az Isten,
emberré lett Jézus Krisztusban, akiben bebizonyította, hogy Ő van és
hogy milyen, és megoldotta életünk
alapvető problémáit, amelyek előtt tehetetlenül állunk: a bűn, a betegség, a
halál kérdését. Ez a megváltás.

– Hogyan tölti ezt a néhány hetet lelkészként, egyházi vezetőként és családapaként?
– Advent az egyik legmegfeszítettebb időszak, püspökként is. Az adventi feladatok után következnek a
karácsonyi, majd az év végi istentiszteletek. Mindegyiken prédikálunk is,
és ha sokan mást is gondolnak, mégis ki kell hangsúlyoznom: azért, hogy
a hallgatóságnak tényleg szóljon,
építsen, üdítsen, segítsen az igehirdetésünk, nagyon sokat kell készülni
a beszédekre. A lekötöttség ellenére
nagyon fontos számomra a család.
Mindig igyekszünk közösen élményeket szerezni. Nagy áldás, hogy
két felnőtt, egyetemista lányunk szeret hazajönni hozzánk. Nagy élmény
a közös istentiszteleteken túl a közös
kirándulás vagy kulturális program,

film, zene, színház; mindenevők vagyunk. Ilyen élmények után hetekig
beszélünk a látottakról, feltöltenek
bennünket. Hiszem, minden, ami elgondolkoztat, ami jobbá tesz, ami közelebb visz a másikhoz, mert a másikkal együtt éltük meg; az valójában istentisztelet. Ez különösképpen
érvényes a családra. Most, az ünnepekre készülve A vihar című Shakespeare-darabot nézzük meg az egyik
budapesti színházban, a jegyünk
már megvan, és egy rockkoncertet is
kinéztünk már.

– Karácsony közeledtével mindig előtérbe kerül a család. Melyek a legfontosabb minták, amelyeket egy szülőnek
feltétlen át kell adni a gyermekének?
– Talán egy ilyen ünnepi interjúban szabad személyesebben válaszolni, amit egyébként ritkán engedek meg magamnak. A családom az
a szent bázis, ahol mindig erőt, megújulást kapok, ahol valóságosan érzem az Isten jelenlétét, szeretetét.
Innen jó elindulni az emberek, a feladatok közé. Ez távolról sem jelenti
azt, hogy ez egy tökéletes család lenne. Egyikünk sem lehet elbizakodott,
sem a házasságában, sem a családjában, mert ha ezek az alapsejtek működnek, az kegyelmi állapot, vagyis
nem a mi érdemünk. Mostanság látjuk, mit okozhat, ha a gyermekeinknek nem adjuk át saját értékeink,
kultúránk, hitünk mintáit. Nem szeretem a radikális megfogalmazásokat, de most mégis azt kell mondanom, hogy ez egy öngyilkos viszonyulás jövőnkhöz, a következő generációhoz. Nem értem, mi baj van a
keresztyénséggel? Fedezzük fel újra
a keresztyén üzenet szépségét, emberségét, gyengédségét.

– Milyen karácsonyai voltak régebben, ehhez képest milyenek a mostaniak, mennyit változott a világ?
– Fontosak, emlékezetesek voltak
a régi karácsonyok. Szüleim rengeteget küzdöttek, hogy egzisztenciát teremtsenek. Mi ezt nem éreztük soha,
de ma már tudom. Ez már a múlt.

Édesapám 18 éve elment ebből a világból, öcsémet távolra sodorta az
élet. Mindketten saját családunkban
ünneplünk, és hálát adunk szüleinkért, akik az akkori karácsonyokon
és az akkori időkben mindent megtettek értünk. Hála az elmúltakért és
hála azért, hogy az idei karácsonyra
is megtartott bennünket a mi Urunk,
leginkább hála a reményteli jövőért,
mert a reménység nem szégyenít
meg.

– Visszatérve még egy kicsit a múltra,
hogyan lett lelkész?
– Én belenőttem az egyházba, ezt
fontosnak tartom hangsúlyozni, mert
a szüleim gyermekkoromtól kezdve
minden vasárnap vittek engem és az
öcsémet az istentiszteletre, a legnehezebb időkben is. Tehát a templom
az otthonom, mióta az eszemet tudom. Ez nem elég, de fontos kezdet,
amit a mai nemzedék nem kap meg,
és nem tudja, ki ő, hova tartozik, mit
hisz, ebből még nagy baj lehet egyszer. A lelkészi szolgálatra való elhívás pedig egy külön történet, de nagyon boldog ember vagyok, mint lelkész.

– Az embertársakra való fokozott
odafigyelés, pozitív és negatív értelemben is előtérbe került az utóbbi néhány
hónapban. Mit gondol a migránsügyről,
a vallási problémákról?
– Vallhatjuk, hogy a jelen szenvedéseit enyhíteni kell; minden szenvedő emberen segíteni kell. Erre sokféle bibliai igét idéznek manapság, jövevények befogadásáról, egymás befogadásáról. Bár ezeket a bibliai
verseket sokan az összefüggéséből
kiragadva, nem korrekten idézik. Ne
felejtsük el, az ókori és a krisztusi
vendégszeretet sem jelentette soha
azt, hogy a vendéglátó vég nélkül és
határok nélkül biztosította volna a
vendéglátás és a befogadás irgalmas
cselekedetét. Soha nem adta át a segítséget kérőnek végérvényesen a
saját házát vagy a saját háza feletti
uralmat. Vagyis csupán néhány napról, éjszakáról volt szó, és az illető
ment a dolgára. Ránk, mindennapi
emberekre, Isten nem a világ összes
nyomorúságát bízta, hanem a közvetlen környezetünket, azt a kultúrát,
azt az ügyet, ami a miénk. Ez Európában még mindig a keresztyénség
ügye, Jézus Krisztus evangéliuma, a
megváltás evangéliuma. Szégyell-

hetjük magunkat, hogy ezzel kapcsolatban szinte mindent feladtunk,
miközben távolabbi földrészeken keresztyének ezrével halnak kínhalált,
és arról alig beszélünk.

– Az élete lelkészként, püspökként
nyilván szigorú szabályokhoz kötött.
Hogyan tud kikapcsolódni?
– A feladat nagyon sok, az segít,
hogy szolgálatnak tekintem, és
örömmel végzem. A teljes képhez
hozzátartozik, hogy továbbra is gyülekezeti lelkész maradtam, mert a
terepen élve lehetséges a hiteles egyházvezetés, továbbá elsőként református lelkész vagyok, és csak utána
egyházvezető. A gyülekezet az otthonom, miközben minden erőmmel
igyekszem pásztorolni az egész Dunántúl reformátusságát, nagyobb
gyülekezetemet. A Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának
elnökeként is helyt kell állnom. Kikapcsolódni persze kell, de ez ebben
a formában most a szükséges alvásra
korlátozódik. Nagy szükségem van a
fizikai aktivitásra, hogy a szellemi is
áldott lehessen. Püspökségem előtt
húsz éven át mindennap lefutottam
minimum tíz kilométert, de többször
teljesítettem maratoni távot is. Ez
igazi pihenést jelentett. Nem panasz,
de tény, hogy erről is le kellett mondanom, mert nem fér bele az időbe. A
családom mellettem van, mindenben
támogat, és remélem, szeretnek a
dunántúli reformátusok is. Ez a két
forrás pedig mindenhez erőt és jókedvet ad. n tóth judit

4 | 2015. december 11. |

mélyvilág

Körmendi Híradó

Dr. Soós Viktor Attila előadása a Nemzeti Emlékezet Bizottság munkájáról

Kémek világa, avagy feltárul a levéltárak titka
A Körmendi Kulturális Műhely novemberi rendezvényének a körmendi származású dr. Soós Viktor Attila, a Nemzeti
Emlékezet Bizottság tagja volt a vendége. A Levéltárak titka
címmel meghirdetett beszélgetést Szabó Ferenc alpolgármester vezette a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi
utcai épületében.
A Körmendi Kulturális Központ
klubhelyiségében sok érdeklődőt
vonzott a dr. Soós Viktor Attilával
folytatott beszélgetés november 20án este. Szabó Ferenc először elmondta, hogy a kaszinóestekre
mindig is szívesen hívtak meg körmendi származású előadókat, mert
sokak érdeklődésére tart számot a
mondanivalójuk. A köszöntő szavak
után kérte, hogy mutatkozzon be a
fiatalember, aki elmondta, hogy
1998-ban a helyi Kölcsey Ferenc
Gimnáziumban érettségizett, majd
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem és hittanár szakán
diplomázott. Eközben Császár István akkori körmendi káplánnal –
ma a szombathelyi egyházmegye
általános helynöke – Brenner János
káplán meggyilkolásával kapcsolatban végzett kutatómunkát és interjúkat készített. Mire elkészült
volna az ezzel kapcsolatos diplomamunkája, már megjelent egy könyv
e témakörben, ezért inkább egy
1949 és 1965 között Veszprémben
működő püspök – Badalik Bertalan
domonkos szerzetes – munkásságát
dolgozta fel. Az egyetem elvégzése
után doktori fokozatot szerzett,
2005-től 2012. február közepéig a
Magyar Országos Levéltár, Politikai Kormányszervek (1945-) MDPMSzMP iratok Főosztályán dolgozott, 2010-től ő lett a főosztályvezető. Aztán ugyanennek az évnek február 15-étől június 30-ig a Külügyminisztérium Dokumentációs Főosztályán levéltári referens, majd
július 1-jétől kinevezték főosztályvezető-helyettesnek. Tavaly február
elején kérték fel, hogy legyen a
Nemzeti Emlékezet Bizottsága
(NEB) tagja. 2014. február 5-én a
parlament minősített kétharmaddal
megválasztotta ötüket a NEB tagjainak. Soós Viktor Attila a külügyi
munkacsoportot vezeti. A NEB-nek
egyébként csak olyan tagjai lehettek, akik 1972 után születtek, mivel
így nem töltötték be 18. életévüket a
rendszerváltozás előtt, így nem tudta őket beszervezni az előző rendszer állambiztonsága ügynöknek.

Ez a megbízatás az előadó számára
óriási lehetőség és nagy megtiszteltetés. Első beszámolójuk tevékenységükről már elhangzott az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában.
E beszámolót minimális érdemi vitát követően elfogadták. Amúgy is
úgy érzik, hogy egyik politikai oldal
részéről sem kell ellenszélben dolgozniuk, inkább kíváncsiak tevékenységükre, és támogatásukról
biztosítják őket. Szabó Ferenc felvetette, hogy a rendszerváltás után
mindenki arra számított, hogy az
ügynöklistákat majd nyilvánosságra hozzák, de mintha az elkenés lenne a cél, pedig az tudható, hogy a
teljes anyag nincs meg, és a NEB
létrehozásával mintha az ügy méregfogát húzták volna ki. Dr. Soós
Viktor Attila azt válaszolta, hogy a
meglévő 1945 és 1990 közötti anyag
átvizsgálása a cél. Kevés és megrostált iratanyag maradt fenn 1970
után. Léteznek mágneses szalagok,
amelyek a korabeli adatbázis lementett anyagait tartalmazzák,
ezek 1990-ben elkerültek az ál­
lambiztonságtól, ezeket nézhette
meg a Kenedi bizottság. Tudni kell,
hogy a ’70-es, ’80-as évek folyamán
sok dokumentumot mikrofilmre vettek, és aztán ezek nagy részét
Moszkvába vitték. Az biztos, hogy
ezek a közeljövőben nem lesznek
hozzáférhetők. A mikrofilm élettartama amúgy 120 év. A papír alapú
iratok nagy pusztítása 1956-hoz és
1989-hez kötődik. Sok terhelő adat
semmisült meg, ezek papír alapú regiszterek voltak. A névsorokat felesleges lenne közzétenni, hiszen
minden ügyet egyesével kellene feldolgozni, hogy látni lehessen, ki mit
tett beszervezett ügynökként, mert
ez az igazán nagy kérdés. Ezt mindenki esetében – főleg művészek,
sportolók – fontos tisztázni. Az biztos, hogy a feltárás elkerülhetetlen.
Természetesen a beszervezett ember halála után később megsemmisítették a vele kapcsolatos anyagokat. Hamisítást viszont nem követtek el, tehát pusztán rosszindulatból senkiről sem gyártottak aktát,

hogy úgy tegyenek, mintha az illető
ügynök lett volna. Ha valakiről kiderült, hogy együttműködött az állampárttal, az valóban úgy volt. Sajnos arra is volt korábban lehetőség,
hogy az iratokhoz hozzáférők elvileg bármit elvihettek. De ezt is hiába tette volna meg valaki, ugyanis
egy dokumentum ritkán keletkezett
egy példányban, ezek az iratok 3–5
példányszámban íródtak. Attól,
hogy a másolataik nehezen fellelhetők, még meglehetnek. A cseheknél,
lengyeleknél például a NEB-hez hasonló bizottságok, intézetek megkapták az összes anyagot, a NEBnek viszont nincsenek saját dokumentumai, ezért elengedhetetlen a
jó kapcsolat kiépítése és ápolása a
levéltárakkal. A bizottság egyébként kezdeményezi a minősített
anyagok feloldását. Máig nem tudjuk például, hogy mikor volt az ’56os forradalommal kapcsolatba hozható utolsó per, mert ezeket a politikai elítélteket köztörvényesítették.
Sokszor a család is szégyelli, hogy
’56 miatt börtönben volt a nagypapa, pedig az áldozatok emlékét meg
kellene őrizni, és a helyi közösségnek emlékezni kellene rájuk. Az előadó nagynénje, Kovács Józsefné
Csöpi néni, aki 94 évesen halt meg,
1956-ban lemásolta a Hruscsov miatyánkot, amiért három hónap börtönt kapott. Soós az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában megtalálta a vizsgálati dossziét
és az ítéletet, és elég megrendítő
volt ezeket elolvasnia. Körmend
kapcsán is tudna más bebörtönzöttekről beszélni, de tudja azt, hogy
vannak olyanok, akik nem szívesen
veszik, ha ezekről a perekről megemlékeznek. Eddig hat könyv jelent

meg, ami konkrétan a NEB nevéhez
kötődik. Nagyon nehéz a fiatalokban
érdeklődést kelteni e korszak iránt,
és az is jó lenne, ha kutatási eredményeik bekerülnének a középiskolai
és a felsőoktatási tananyagba. Pozitív kezdeményezés, hogy a recski
internálótáborról készült egy 3D-s
program, ami az interneten keresztül elérhető. Olofsson Placid bencés
szerzetes tíz évet raboskodott a
Gulagon, róla már 1964-ben titokban
elkezdtek egy dokumentumfilmet
forgatni, és máig készítettek felvételeket vele. Ezeket hamarosan átadják a NEB-nek, és így elkészülhet és
bemutatható lesz a film a Gulagról és
arról az időszakról. Ugyancsak fontos lenne egy olyan mobiltelefonos
alkalmazás kifejlesztése, ami azt
tenné lehetővé, hogy ha valaki épp az
országot járja, akkor megtudhatná,
hogy a közelben milyen történelmi
esemény történt az előző rendszerben.
Soós Viktor Attila befejezésül
körmendi kötődéseiről beszélt. Elmondta, hogy amikor megkérdezik
tőle, hogy hova járt gimnáziumba, ő
büszkén válaszolja, hogy a Kölcsey
Ferenc Gimnáziumba, és máig nagyon hálás minden somogyis általános iskolai és középiskolai tanárának, hiszen egy viszonylag kis város pedagógusaitól kapott rengeteg
tudást. A gimnáziumban még a
rendszerváltás előtt a történelemtanárok akkor tiltott cikkeket adtak a
kezükbe, és őszintén beszéltek a
magyar történelemről. Az egyetem
elvégzése óta egyre ritkábban jön
haza, de nincs olyan nap, hogy ne
kattintana a körmendi honlapra, hiszen bár Szigetszentmiklóson él,
szíve ide kötődik. n csihar tamás

líra | 2015. december 11. |

Körmendi Híradó

5

Fogynak a világosság órái, de él a remény

Elcsendesedés a líra tükrében
Külsőségeiben már jelei mutatkoznak az ünnepnek: a
kirakatok csillogó vörös-arany díszei,az adventi koszorúk
színes gyertyái, a kertek aprólékos gonddal fényfüzérbe
öltöztetett fenyői várnak valamire.
De valahogy az a mély, belső elcsendesedés, ami számomra a karácsony sajátja, még várat magára.
Azt látom magam körül, hogy
sokadjára nekilódulunk újra meg
újra feladatnak, megfelelésnek, engedünk a kényszernek és kisajtoljuk magunkból az utolsó csepp erőt
is: elégedett legyen velünk a családunk, a főnökünk, a barátunk és
még a sarki boltosnak is jusson egy
mosoly vagy egy kedves szó a bevásárlás után!
Ahogy a nappali világosság órái
fogynak, úgy kellene nőni bennünk
a fénynek.
A fénynek, ami nem a villódzó neoncsodával vakítja el a szemet és
fájdítja meg a fejet.
Arra a fényre várok, ami beszédesebb a szavaknál és melengetőbb a
központi fűtés steril, gombnyomásra működő, hófehér radiátorainál.
Amire várok, az a mai világban
hiánycikk: nem kapható időhiány,
túlzsúfoltság, érdektelenség és
irigység miatt.
A karácsony melengető fényét
nem a plafonig érő fa és a roskadásig terített asztal jelenti nekem, hanem az az 50 éves, törékeny, kis
üveggömb, ami túlélt költözéseket,

halál árnyékában átsírt fájdalmas
díszítéseket, az az egyetlen, aprócska mézeskalács figura, amit csak
nekem sütöttek, az a gipszből öntött, ujjnyi fenyőfácska, ami magán
hordozza alkotója összes gyarlóságát – vigyázva rakosgatom mindet
évről évre, mert tudom, nagy veszteség érne, ha bajuk esne.
Azokra a pillanatokra, tíz percekre, ajándék fél órákra várok,
amikor úgy érzem megáll az idő,

mert a karácsonyi angyal megrázza fejem felett fehér szárnyait és
rázza, csak rázza, mert semmi
mással nem kell törődnie és reménykedem, hogy ezekből az ajándékokból mindannyiunknak jut
bőségesen.
Az elképzelt betlehemi kép, ami
minden évben rejteget valami újat,
valami régit, valami elmúltat, valami egyetlent – idén így jelent meg
emlékeimben.
Ezekkel a sorokkal kívánok minden körmendi nőnek, férfinak, gyereknek, nagymamáknak, nagypapáknak, magányosan és hangzavarban ünneplőnek nagyon boldog
ünnepeket. n Dobosi Valéria

Dobosi Vali
Tűnődések egy
betlehem előtt
énazsák
barmok előtt tömött sz
őrzi a szeretet illatát,
an
lehelet-meleg jászolokb
hatottan
ringatják minden meg
át,
karácsony tétova angyal
át,
karácsony tétova angyal
ő,
ezüstös ágán egy kis feny
nyerőszégyenlős voltában meg
ndbe,
havat himbál a szűzi cse
várva valaki beeressze
alát,
karácsony toporgó angy
alát,
karácsony toporgó angy
gyúl,
emberi lakokban lámpa
irul,
csengettyűk szavától elp
!őrizd meg,
keresd meg!találd meg
tedet:
mint veled született hi
gyalát,
karácsony könnyező an
alát!
karácsony egyetlen angy

Gyémántdiploma Németh János nyugalmazott magyartanárnak
Németh János nyugalmazott középiskolai tanár az Eötvös Loránd
Tudományegyetem szenátusa által
kibocsátott gyémántdiplomáját vette
át a gimnázium galériájában november 19-én megrendezett ünnepségen.
Bebes István polgármester, Farkas
Tiborné, a KLIK körmendi tankerü­
letének igazgatója és Laczó Tamás
intézményvezető, valamint egykori
és jelenlegi kollégái köszöntötték a
nyugalmazott pedagógust.
Németh János idén februárban ünnepelte 85. születésnapját. Diplomáját szűkebb családjának és hitvestársának köszönhette. 60 évvel ezelőtt,
1955 júliusában szerezte meg magyar
nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelét az ELTE-n.
Ugyanabban az évben kötött házasságot és szeptembertől a körmendi

gimnáziumban kezdett dolgozni.
Négy és fél évtizedes aktív pedagógusi munkája során generációkat tanított. Szakmája iránti hűsége Jani bácsit a „Kölcsey Ferenc Gimnázium
emlékezetévé” avatja. Nem szereti az
ünneplést, világ életében szerény ember volt, ezért is ragaszkodott ahhoz,
hogy gyémántdiplomáját ne a városi
ünnepségen kapja meg. Megköszönte,
hogy Bebes István polgármester személyesen adta át a díszes dokumentumot. Hálás szavakkal szólt egykori
és volt kollégáihoz, akiknek körében
örömmel tanított, és – mint mondta –
nehezen is ment el nyugdíjba. A kollégák hajdani fotókból összeállított
montázsképpel gratuláltak volt kollégájuknak a jeles évforduló alkalmából. 
n tama

6 | 2015. december 11. |

ünnep

Körmendi Híradó

Kósa Csaba: Adventi gondolatok
„A hajnali félhomályban
Az örök mécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.”
(Juhász Gyula: Rorate)
Sorra ide állítom a kis festett agyagszobrokat az íróasztalomra, ahogy
minden esztendőben, a karácsony előtti negyedik vasárnapon. Három pásztor, három király, Mária, József, a kisdedes jászol és a szamár, a marha meg
a juhok. Még várakoznak, hiszen még a
várakozás ideje van.
A hajnali roráték ideje. Adventus Domini. Úrjövet.
Még nem mennek be a szereplők a
fából ácsolt betlehemünkbe, majd
egyenként mennek be, de szentestére
együtt lesznek. Az én Szentföldemen.
Jártam ama másikon − a valódin −,
annak éppen tíz esztendeje múlt idén.
Október vége volt, szinte még nyár
Betlehemben, de hát ott akkor is karácsony volt. Mindig az van. Fénylett a
nap, beragyogta a városkát övező sziklás dombokat. A vörös dombok alján
pásztorok legeltették a juhaikat, éppen
úgy, mint kétezer esztendeje. Katonák,
sorompók, ellenőrzés. Ám ahogy átléptem a páncélozott zsilipkapun, amely a
Betlehem városát körbekerítő magas
kőfalon nyílt, szinte azonnal beléptem
a karácsonyba.
A faltól néhány száz méternyire, a
világ legnagyobb betlehem-boltjában
találtam magamat. Van itt faragott Jézus kicsinyben, nagyban, százféle méretben, ember nagyságú szoborként is.
Kifaragták a Megváltót, ahogy a keresztfa alá görnyed, ahogy a kínzói
reászögezik, ahogy a kereszten függő
szenvedőbe lándzsát döf a római katona. Kifaragták Máriát, Józsefet, az

ajándékkal érkező háromkirályokat, a
pásztorokat, külön-külön és együtt is.
Gyermekkoromban, a kis Vas megyei faluban még hordoztuk a barátaimmal a nyakba akasztható, templomot formázó kis betlehemet. Kartonpapírból készítettük, vékony deszkalapra ragasztottuk. De a betlehem üres
volt: a szereplőket már nem tudtuk
megmintázni.
A dédszüleim viszont tizenkilencedik századi, agyagból kiégetett betlehemet hagytak rám és gyermekeimre:
a kisdedet, a szüleit, a három királyokat, a pásztorokat, a barmokat. Féltett
kincsünkként állítjuk oda őket minden
évben a karácsonyfa alá.
Betlehemben a világ legszebb faragott betlehemeit csodálhattam meg. A
legszebbeket és a legnagyobbakat. A
legeslegnagyobb szobányi méretű.
E betlehemeket Szentföldön olajfából kell faragni. Időtállóbb, mint a diófa. És óriásra nő. Egy-egy olajfából kifaragható egy-egy nagy betlehem.
Csak akkor érti ezt az ember, ha állt
már öreg olajfák előtt. Olyanok, mint a
vén elefántok. Hatalmas, elefántlábakra emlékeztető fatörzsek, amelyek még
hatalmasabb koronát hordoznak.
Mennyi faragóművész él ebben a városkában! Él és megél, bár szegényesen − a faragásból. A turistákból.
Mert másból nehezen élne meg, különösen azóta, hogy Betlehem körül is
megépült a fal. Aki tud, farag. Mennyi
álmodója, költője a betlehemi történetnek! Talán azért is, mert a városkában
élő palesztinok többsége katolikus.
Mennyi művész! Mennyi türelem, kitartás kell ehhez a munkához!
Karácsony szentestéjén elmerengek: a mi dédszülői, Rába-menti betlehemünket vajon ki álmodta meg, ki és

hol égette ki agyagból, mily emberfia a
múlt időknek? Tán egy falusi magányba vonult szobrászművész? Tán egy
azóta rég elporladt fazekasmester?
Sosem tudom már meg. Csak azt látom, hogy mennyi szeretet, mennyi türelem, mennyi tudás van ebben a munkában is! Agyagba álmodva − a Dunántúlon − mindaz, amit a messzi
Betlehemben a névtelen faragóember
fába álmodik.
Előttem tehát a molnaszecsődi betlehem szereplői, és mostantól szentestéig együtt várakozom velük.
Mire is?
Egy boldogabb, szívderítőbb, békésebb világra. Ahol nem hullnak a bombák, ahol nem menekülnek szülőföldjükről az emberek, ahol nem lelik a
halálukat kisgyermekek a Földközitengerben. Várok egy Európára, amely
nem ér véget a Lajtánál.
Ám mindenekelőtt egy jobb országra, egy szeretetteljes, megtartó hazára, amit meglakunk. Olyan országra,
ahol a legnagyobb szentség a szabadság és az igazság. Ahol szabad az út
minden hazugság, képmutatás, álszentség leleplezésére. Ahol nem hajthatja el pökhendien a miniszter, az államtitkár meg a helyettese az újságírót, ahol nem ő mondja meg, hogy netán mire hajlandó válaszolni.
Olyan országra, ahol félelem nélkül
sétálhatunk haza este a színházból.
Ahol nem szúrnak nyakon senkit
azért, mert nem tudott egy szál cigarettát adni egy késes legénynek. Ahol
nem fóliázzák be a trafikok ablakát,
hogy odabenn fedésben gyilkoljon egy
másik késes legény. Ahol nem kell a
kerítésbe áramot vezetni, a boroshordóba fagyállót önteni, mert a rendőrség csípi el és a bíróság dugja rács

mögé a tolvajt. És nem a tulajdonát védőt üldözi.
Ahol nem ül ott a hajléktalan, a koldus a nagyvárosok utcáin, a fal mellett,
és nem alszik gönceibe burkolózva a
kapualjban. Ahol nem köpnek bele a
menekülőknek sütendő pogácsába.
Ahol nem kell idő előtt meghalni, mert
a kórházakból eltűnt az orvosok java
része. Ahol ezt azzal próbálják kompenzálni, hogy bevezetik az intézményesített korrupciót, biztosítják az
adócsalást egy társadalmi réteg számára, az orvosi hálapénz törvényesítésével. Ahol nem silányítják komédiává
egy népszavazás engedélyezését – a
nép nevében.
Ahol nem lopják le a sírcsokrot édesanyánk sírjáról.
Ahol az emberi hang helyett nem a
kofastílus uralkodik el a társadalmi
élet színterein. Ahol az emberi becsület érvényre juttatásáról senki és semmi kedvéért nem mondunk le soha, fél
percig sem.
Ahol jónak lenni lehet és kell, ahol a
jó emberek vannak többségben.
Ahol hallgatunk a Karácsony felé
című vers poétájára, Juhász Gyulára:
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.”

Adventi készülődés kulturális programokkal
Javában tart a Körmendi Advent
rendezvénysorozata. Az idén különösen sok a sztárvendég, persze a szokásos műsorszámok, programok sem
maradnak el. Fellépnek a város ovisai,
iskolásai, naponta nyílik az óriás adventi kalendárium egy-egy ajtaja, és
benépesültek a Szabadság téren álló
bódék árusokkal. Minden adott tehát
az év végi kulturális és gasztronómiai
feltöltődéhez.
Két adventi hétvége már eltelt, az
elsőn Pál Dénes, a The Voice 2013-as
győztese lépett színpadra, a másodikon Hevesi Tamás szórakoztatta a
közönséget. Felléptek a körmendi ovi-

sok, és két gyertyát is meggyújtottak
már a város hatalmas adventi koszorúján, az elsőt Németh Zoltán plébános, a másodikat Farkas Tiborné, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ körmendi tankerületének
igazgatója.
Az idén is ellátogatott a városba a
Mikulás, több százan várták a téren a
nagyszakállút, akit énekekkel, versekkel köszöntöttek.
A karácsony előtti két hétvége is bővelkedik programokban. December
12-én a 20 éves Kastélyszínház Társulatot ünnepelheti a város. A jeles alkalomból kiállítás nyílik, amelyet V. Né-

meth Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős
államtitkár ajánl majd a közönség figyelmébe. Ugyanezen a napon a színtársulat a Katyi című darabbal is megörvendezteti a színházbarátokat. Lesz
lucázás, tüzesdob-produkció, fellép
Vikidál Gyula és a musicalénekes
Dávid Roland is.
Az utolsó hétvégén csokoládékészítéssel indul a program, majd két sztárvendég is lesz: Szűcs Judith és
ByeAlex. A kalendáriumjáték vasárnap kivételével mindennap várja a
gyerekeket, és természetesen az adventi koszorún is meggyújtják a továb-

bi két gyertyát. A harmadikat Gombásné Nardai Ibolya, a Vas Megyei
Kormányhivatal Körmendi Járási Hivatalának vezetője, a negyediket
Bebes István polgármester.
Az idén sem marad el a szokásos
Adventi Kórusmuzsika, amelyet a katolikus templomban tartanak december 13-én, 16 órától a Városi Vegyeskar
és az iskolai kórusok közreműködésével.
December 18-án ismét Körmendre
érkezik a népszerű Coca Cola Karaván, a programon Oláh Gergő, az
X-Faktor harmadik szériájának győztese lép fel.

portré | 2015. december 11. |

Körmendi Híradó

7

A néptánc mindent túlél
Korbacsics Tibor, a körmendi Béri Balogh Ádám Táncegyüttes (BBÁ) alapítója és vezetője mára a hazai
néptáncmozgalom egyik meghatározó személyiségévé
nőtte ki magát. Népes családjával együtt örült, amikor a
megye legrangosabb kulturális kitüntetését, a Berzsenyidíjat vehette át.
Mit érzett, amikor átvette a magas elismerést? – kérdeztük a
népszerű táncost. – Az utolsó pillanatig – a meg yei ünnepségig –
nem volt ismert, hog y konkrétan
miért invitáltak ily rangos eseményre. Azért sejthető volt számomra, hog y ez nem eg y mindennapi dolog lesz. A díj átvételekor
– a Berzsenyi név elhangzásakor
– a meg tiszteltetést érzékeltem
eg yértelműen. Érzék letes volt
számomra a nag yszerűsége, hiszen a vasi táncosok első számú
mestere, Peso vár Er n ő a z
Ungaresca próbáin fülem hallatára nag yon sokszor emlegette a
Dani Uraságot. Amely a tágabb
szülőföldünk szellemiségének jeles alakja – példa még ma is. Teremtő képességével, a tájon vele
élő emberek közösségéért érzett
felelősség tudatta l meg á ldott,
születéséből adódó státuszával
nem visszaélő nemes, gondolkodóról elnevezett díj… Azonnal
szerettem volna azokkal a társakkal megosztani ennek örömét,
akik életem, munkám során mellettem, mögöttem álltak, előttem
jártak. Nag yon hosszú a listám:
szüleim, szülőfalum, nevelőfalum
és városom szimpatizáló lakói,
tanáraim, iskolatársak, barátok,
a családom – a tanításomra fig yelő, követő tanítványok…
A BBÁ mára történelem, s ebben rengeteg munka fekszik. Melyek voltak a főbb állomások? –
Az eg yüttes próbatermébe 1970.
március 20-án tettem be a lábamat, hosszú vívódás után, leg yőzve gátlásosságomat. A menet közben felmerült meg ingásaimon
szüleim intő szavai segítettek át:
„Amit valaki elkezd, azt fejezze is
be, vig ye végig!” Ez máig hat rám.
Az első táncos nyaramon már részese lehettem az első csehország i vendégszereplésnek Roznov
pod Radhostem városában. Az
akkor sarjadzó eg yüttesi barátság ma is tart. Az ott szerezhető
élményanyag pedagógiai programunk fontos elemévé vált. Két év
múlva már a meg yei Ungaresca

Tánceg yüttesbe is bevitt Antal
László, aki a BBÁ vezetője, alapítója
volt.
Pesová r
Ernő
néptánckutató tudós, koreog ráfus és asszisztense, Horváth János Gedi szárnyai alatt kialakult
bennem az elkötelezettség a műfaj iránt. A heti nég y alkalom a
próbateremben nag yon jó iskola
volt. Ifjú körmendi főiskolásként a
fő motiváció a jó társaság, a szereplési élmények, utazások, a világlátás – kalandosnak is nevezhető külföldi, nyugati turnék élményei jelentették. Már akkor
nyilvánvalóvá vált, hog y a tánchag yomány kutatása révén a mag yarság tudat túlnyúlik az országhatáron... A műszaki tanulmányaim mellé befért a „C” és
„B” kategóriás táncoktatói tanfolyamra járás, később a tánc­
házvezetői, mivel ekkorra vált
tudatossá, hog y a tanítói, oktatói
tevékenység húz engem. A vége:
Táncművészeti Főiskola, nép­
tánc­p edagógus szak.
A körmendi Főiskola (1977–78)
megszűnésével a BBÁ is gazdátlanná vált és az akkori előttünk
járók döntése szerint a város átvette és a Művelődési és Ifjúsági
Központban adott fedelet. Számomra is sorsfordulót jelentett.
Pintér Pál, Horváth György – az
intézmény akkori igazgatója és
Antal László – azzal az ötlettel
álltak elő, hog y kellene eg y személy, aki az eg yüttes mindennapi
teendőit ellátná, gondozná, és
rá m gondolta k, jöjjek haza.
Ug yanis akkoriban Vépen a Szakmunkásképző Intézetben oktatói
állásban dolgoztam, ideális egzisztenciális és munkakörülmények között. Hatalmas, sorsfordító kihívás volt! A döntéshez hozzásegített a szülői ház hangosan
ki nem mondott, de erős hívó szava is. Nag yon emlékezetes, szép
időszak következett. S kezdtünk
az óvodákban, iskolákban is foglalkozásokat tartani, melyből a
mai iskolai rendszerünk kialakult. Eredményességét jelezte,
hog y a területi szemléken bemu-

tatókon jó eredményeket értünk
el. Ezek közül a legemlékezetesebb az ajkai középiskolás szemle (1983–84), ahol a zsűri elnöke
Novák Ferenc, a Tata, a Dunántúl
leg jobb középiskolás csoportjaként jellemezte a körmendieket.
Az akkori hátországot Kóri Ernő,
Bata Imre, Fazekas Imréné igazgatók jelentették, az általános iskolai utánpótlás zömét a Kölcsey
Utcai Általános Iskola tanulóiból
verbuváltuk, szakköri keretek között. Jelentős állomás: 1986-ban
az eg yüttes teljes vezetése rám
maradt, 1990-ben pedig eg yesületté váltunk. Néptáncoktató, kulturális és szabadidőprog ramszervező vállalkozói igazolván�nyal tanultam ki a szabadúszó
életmód megélhetési, kenyérkereső módszereit. Az elvégzett munkát, az elért eredményeket, sikereket sosem az eg yéni teljesítményemből fakadónak, hanem a kisebb nag yobb közösségeim erejének, közös erőfeszítésének tulajdonítottam. Első köre ennek a
családom, a Társam – ma már az
u noká i n k na g y ma m ija –, a
táncoskáknak a Linus, esetleg
Linanéni, igazi nevén Porpáczi
Erika. A próbateremben szegődtünk eg ymáshoz, aztán eg ymásnak, s mindketten a néptáncnak
élünk immár 37 éve. Három g yermekem, menyem, vőm szintén táncos és velük eg yütt mondom, ha
nehézségekbe ütközün k: „A z
erőm elfog yhat, de a hitem nem!”
Miként látja a tánc, a BBÁ jövőjét? Miért is táncoljon ma egy fiatal, amikor ott a digitális világ
ezernyi csábítása? – A néptáncpróbatermekben a teljesítményhez

komoly önként vállalt szellemi és
fizikai erőfeszítés, alkalmazkodó
képesség, az önfegyelem folyamatos fejlesztése szükséges. A hagyományban a táncalkalmak eg yik
funkciója a társas létben történő
mulatság, amelyben illemszabályok között kitombolhatták magukat az emberek, jó feszültségle­ve­
zető és kapcsolatteremtő lehetőség
volt. Nem is volt nagy szükség a
pszichológus munkájára. Jó kapcsolatokra épült a közösség. Jól illusztrálja a táborozásaink alkalmával a technikai eszközök korlátozott használati lehetősége – nincs
például a mobiltelefonokhoz térerő... A jövőnkről: a személyi feltétel adott. Az oktató és néptánc­
pedagógus stábunk rendelkezésre
áll, a jelenleg színpadra lépő generációt Anna lányom és férje nevelte
kisiskolás koruktól. Mintegy 35–
40 fős óvodás csoport és 170 fős iskolás tanuló jár a próbatermeinkbe. Korábban biztosított volt az a
közösségi és a személyi egzisztenciális feltételrendszer, mely megalapozta azt az értéket, melynek az
elért szintjét nem lehet, nem szabadna elveszíteni. Ennek visszaszerzése, visszaállítása és fejlesztése lesz a következő kihívás. Az
elért szint hobbiból hosszú távon
nem tartható, ez már tisztán látszik. Reményeink szerint a jelenlegi városvezetéssel közösen kell
ezt a feladatot megoldani, a hosszú
távú megoldást kidolgozni. Az eddigi közös munka erre jó alapot ad.
És amiben szintén biztos vagyok: a
néptánc mindent túlél. Csak helyben sem mindeg y, hog y milyen
szinten és minőségben. 
n kozma gábor

8 | 2015. december 11. |

panoráma

Körmendi Híradó

Gasztro-blogger, Sturm-focista, Chubby Band és a Farkas család

Ez az év más, mint a többi – Megvalósult
Ez az esztendő sokak számára nagy változást hozott. Van,
ahol egy kis jövevénynek örülhettek, van, aki belevágott
valamibe, amire már régóta készült és vannak olyanok is,
akik a munkában, sportban teljesedhettek ki. Katafai Erna és
Farkas Csaba idén már kislányával ünnepli a karácsonyt, ami
bizonyára különleges lesz az új családtaggal. Bartakovics
Anna Boróka élete egyik nagy álmát teljesítette azzal, hogy
elindított egy gasztro-blogot. Az ismert kéttagú zenekar,
a Chubby Band pedig csak növelte népszerűségét ebben
az évben, hiszen rengetegen hívták őket rendezvényekre, lakodalmakba muzsikálni. Németh Gergő, a Sturm Graz
Akadémia fiatal labdarúgója pedig idén bekerült az U17-es
magyar válogatottba, s először játszott tévés meccsen.
Katafai Erna és Farkas Csaba számára az idei karácsony más lesz, mint
az eddigiek, ugyanis ebben az évben,
július 28-án egy kislánnyal bővült a
család. Teljesen megváltozott az életünk, mióta Vanda megszületett, éppen ezért az idei lesz életünk legszebb
ünnepe. Eddig két közös karácsonyunk volt Csabival, de most már hárman vagyunk, ezért úgy gondolom,
hogy különleges ünnepnek leszünk
részesei. Vanda még nagyon pici, karácsonykor még csak 5 hónapos lesz, így
nem is tudja igazán megérteni. Mégis
megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy érezze, ezek a
napok mások, különlegesek.
A fiatal pár kislányával együtt családi körben tölti az ünnepeket. Azt
mondják szeretetben és jókedvben
nem lesz hiány, hiszen Vanda az első

unoka, a nagyszülők odáig vannak
érte. Erna szeret főzni, az egyik nap
biztos, hogy házi koszt kerül az asztalra, de ilyenkor mindig nagyon várják a
két nagymama főztjét: a pulykát, a halat és a finom házi sütiket.
Bartakovics Anna Boróka januárban volt huszonhárom éves. Akkor
döntötte el, hogy gyökeresen átalakítja
az életmódját. Elkezdett rendszeresen
sportolni és megváltoztatta az étrendjét is. Eleinte fitneszoldalakról szerzett
információkat, és az étkezései nagy
része csirke-párolt-zöldség-barna-rizs
hármasából állt, kiegészítve némi gyümölccsel és tejtermékkel. Ezt hamar
megunta, úgyhogy nekiállt keresgélni
a neten. Rábukkant pár érdekességre,
és elkezdett főzni, amire azóta aztán
teljesen rákapott. Van, hogy csak nekilátok főzni, abból, amit épp otthon találok, van, amikor konkrét ételt szeretnék elkészíteni. Ilyenkor mindig megnézek egy csomó receptet és átalakítom a saját szám íze szerint. És van
olyan is, hogy csak találok valami érdekeset és kipróbálom.
Boróka egy ideje lefényképezi az ételeit, és feltölti a képeket közösségi oldalára. Igazából innen indult a blog is,
mert a barátok, ismerősök nyaggatni
kezdték, hogy receptet is írjon az ételek mellé, mert ők is szeretnék kipróbálni.
A munka miatt november végén
hosszú napokra a számítógép elé kényszerültem, pihenésképpen pedig mindig főztem valamit. Aztán november
28-án, szombaton este elhatároztam
magam, és három óra alatt összedobtam a blogot. Másnap feltettem egy receptet, megosztottam a közösségi oldalamon és rá is kattintott 1100 ember.
Szeretném megmutatni, hogy szakács

végzettség, profi eszközök és drága
alapanyagok nélkül is lehet finomat,
egészségeset főzni. Valamivel drágábbak ezek az alapanyagok, mint a hagyományosak, de azt hiszem, akinek
van pénze csokira, chipsre, sörre, annak arra is van, hogy jobb minőségű
ételeket fogyasszon. Szeretném, ha az
emberek kísérleteznének, és nem kudarcként élnék meg, ha valami nem sikerül vagy nem ízlik. Jó volna, ha nem
csak futtában habzsolnának be valami
ízfokozókkal teli műanyagkaját, hanem mindenki élvezné, és élményként
élné meg a főzésre fordított perceket és
értékelné az ételt, amit elfogyaszt. Boróka azt mondja, hogy hosszabb távon
pedig még bármi kisülhet ebből az ötletből. Az álma, hogy legyen egy csupa
fából és üvegből épült háza, hatalmas
telekkel, ahol magának termelheti meg
az alapanyagokat, esetleg néhány állatot is tartana. Itt szívesen tartana főzőtanfolyamot is délutáni foglalkozásként, vagy tábor formájában gyerekeknek, fogyatékkal élőknek, vagy azoknak, akiket érdekel. De jó volna egy
saját kis bisztró vagy kézműves falatozó is – mondta a kezdő gasztro blogger.
Boróka két éve dolgozik gyógypedagógusként egy általános iskolában
felső tagozaton, és óraadó egy óvodában, mellette Ausztriában részmunkaidős takarító. Ennek ellenére mindennap főz legalább egyszer. Eddig
talán egy hét maradt ki, amikor nem
volt kedve semmit sem készíteni. Ez
idő alatt főleg nyers gyümölcsöket és
zöldségeket evett, meg azt, amit az
édesanyja elé tett az asztalra. A jelenlegi kedvence a túrós puffancs. A
másik nagy favorit a hal, de csak jó
minőségűt eszik, pangasiust például
egyáltalán nem. A halat egyébként
bármilyen formában elkészítve sze-

reti, főleg a tonhalat, a lazacot és a
hekket.
Karácsonyra csak különlegességgel
készülök. Mióta az eszemet tudom, nem
ettem itthon hagyományos karácsonyi
menüt. Szerencsére édesanyám is
nagy ételforradalmár, így a karácsonyi
ételek mindig nagyon különlegesek nálunk, ezt még fokozza az is, hogy a nővérem évek óta vegetáriánus, a bátyám
viszont nagy húsimádó, így hosszú
egyezkedés és megbeszélés után szokott csak eldőlni, mi lesz az a menü,
ami mindenki számára megfelelő.
Boróka az idei ünnepi asztalra sok
különlegességet ajánl. Előételnek

panoráma | 2015. december 11. |

Körmendi Híradó

9

álmok és remények
gombakrémes és lazackrémes pirítóst,
valamint friss salátát, aztán cék­la­
krémlevest, főételnek narancsos kacsacombot, hajdinasalátát friss spenóttal és gránátalmával, desszertnek
pedig csokis-kókuszos pohárkrémet.
A felsorolt ételeket bárki elkészítheti,
aki valami igazán különleges kulináris élvezetre vágyik, a receptek Boróka közösségi oldalán olvashatók.
A Chubby Band zenekart nem kell
bemutatni, Kovács Róbert és Joó Tamás régóta muzsikálnak már, korábban külön-külön, most már évek óta
együtt. A közös formáció több mint öt
éve létezik, a Chubby Band népszerűségét mutatja az is, hogy szinte teljesen
tele a naptáruk.
A chubby azt jelenti, duci, kövér, így
lettünk mi Chubby Band. Megszámolhatatlan esküvőn, falunapon, búcsúban, iskolai és céges rendezvényen
vettünk részt. A környező falvakban
rendszeresen buliztunk, sokszor Horvátnádalján, Harasztifaluban és Molnaszecsődön, de nem egyszer voltunk
Szombathelyen is a Tóvendéglőben, a
Claudiusban vagy a Kispityerben,
vagy a vasszécsényi kastélyban és
Püspökmolnáriban.
A kéttagú zenekar sikeres évet tudhat maga mögött, idén például tizennégy lagziba hívták őket, és még nincs
vége az évnek. Körmendi rendezvényekre, bálokba is járnak, az újévi fú-

vósbálon, a Kolping bálban is többször
szerepeltek, de a város nagy cégei –
köztük az Egis vagy az ADA – is felkéri
őket nagyszabású programjaira. Tamás egyébként a szentgotthárdi Opelben csoportvezető, Robi az Egisben
dolgozik. A Chubby Band igazából
2009-ben a taródfai falunapon alakult,
és most már a hatodik szilveszterüket
töltik együtt közös zenéléssel. Az év
egyik legjobb eseménye volt számukra
egy balatonfüredi lakodalom a Hotel
Flamingóban, azt mondják, fergeteges
lagzi volt, exkluzív környezetben. A
Chubby Band tavaly óta jó barátságban
van a Matyi és a hegedűssel, több közös
programon vettek már részt az ismert
zenészekkel. December a bulik hava,
és mivel hátravan még néhány nap az
évből, fellépés is lesz bőven. A 2016-os
év is teljes gőzzel indul, hiszen a báli
szezonban is sokan számítanak a zenekarra, így a fúvósok, a Kolpingok, a
kézilabdások vagy a Somogyi iskola.
Egy nagyszabású tervük is van, mégpedig a senior táncosokkal közösen, de
ez még titok, nem árultak el részleteket. Addig is bulira fel, hiszen az év
utolsó napjaiban talán mindenkinek
több ideje van kikapcsolódni. Az még
külön szerencse, hogy a Chubby Band
számára a zeneszolgáltatás nem munka, hiszen a zene az életük.
Németh Gergő nyolcéves korában
kezdett futballozni Kutasi Tibornál, a

Kék Sünik utánpótlás egyesületben.
Nem sokkal később kikerült Ausztriába Horváth Géza „Cézár” segítségével, aki akkoriban Stremben a gyerekcsapatnál edzősködött. Gergőt beválogattak a „LAZ”-ba, vagyis Landesver­
bandsausbildungzentrumba, ami egy
osztrák országos labdarúgó kiképző
központ. Itt húsz egyforma képességű
játékossal edzhetett négy éven keresztül, a burgenlandi fociakadémia keretein belül. Ott tanultam a legtöbbet, mivel
mindennap voltak edzések. Itt magyar
szakember keze alatt is játszottam,
Mitterstiller Csaba volt a trénerem,
akit a magyar futballban elismert szakemberként tartanak számon. Gergő tizenkilenc alkalommal szerepelt a burgenlandi U14-es válogatottban, ahol
több neves csapat játékos-megfigyelője
is láthatta. Így történt, hogy tizenöt évesen három osztrák klub is bejelentkezett érte, mégpedig a Red Bull Salzburg, a Mattersburg és a Sturm Graz
Akadémia. A fiatal játékos az utóbbit
választotta, elsősorban a szülei és az
akkor még aktívan Grazban futballozó
Szabics Imre javaslatára. Gergőnek
nem egyszerűek a mindennapjai: délelőtt kétórás edzés, utána tanulás, este
megint edzés, aztán már szinte vége is
a napnak, csak néha jut egy kis ideje
kikapcsolódásra. Minden napja szinte
órára pontosan be van osztva, így nem
tudja igazán azt az életet élni, mint a
hozzá hasonló korú társai.
A példaképem David Beckham,
mert ő sok mindent elért a sportban és
az életben is. A másik játékos, akit sokra tartok, Gera Zoltán, mert nemcsak
kiváló focista, hanem nagyszerű ember is. A tervem az, hogy öt éven belül
szeretnék meghatározó játékos lenni
egy spanyol vagy egy olasz első osztályú csapatban. A fiatal játékos minden
korosztályos válogatottban szerepelt.

Aminek kimondottan örül, hogy nemrégiben tagja lehetett az U17-es Eb-selejtező szűkített keretének. Ide ötven
játékos közül válogatták be Gergőt a
legjobb tizennyolc közé. Ennek kapcsán szerepelt először tévés meccsen,
és büszke, hogy Magyarországot képviselhette, nagy álma teljesült ezzel.
Örülök, hogy a magyar felnőtt válogatott harminc év után kijutott egy rangos nemzetközi tornára. Ez azt mutatja, hogy nincs akkora lemaradás a
magyar fociban, mint ahogy sok kívülálló gondolja. Én, aki külföldön játszom, nem tapasztalok különbséget a
magyar és külföldi edzésmódszerekben, sem a felnőtt, sem az utánpótlás
edzéseken. Talán a dinamika az, ami
egy kicsit nagyobb kint, mint itthon, de
ez is inkább csak 16 éves kor felett tapasztalható, addig csak a technikára
fektetik a hangsúlyt.
Gergő számára sokat jelent a család,
akik Stremben élnek. Azt mondja, nekik köszönheti a legtöbbet, hiszen nagyon sok áldozatot hoztak érte. Tizennégy évesen került el otthonról, ami
nem volt egyszerű sem neki, sem a családjának. Ők mindenben támogatnak,
és mindent megtesznek azért, hogy sikeres legyek, ezért örökké hálás leszek
nekik. Gergő azt mondja, az ünnepek
náluk nagyon vidáman telnek. Szenteste együtt a család, közös vacsora, ajándékozás, karácsony első és második
napját pedig rokonokkal töltik. Sajnos
tavaly karácsony előtt az egyik, idén
májusban a másik nagymamám halt
meg, így az ünnepek hangulata már
nem olyan, mint régen. Emiatt szomorú
vagyok, nagyon hiányoznak – mondta
Gergő. Az ifjú focista az év végén egy
kicsit kikapcsolódik, a szilvesztert baráti körben tölti majd. Nem igazán van
ideje, ezért örül, ha néha-néha van alkalma bulizni. 
n tóth judit

10 | 2015. december 11. |

járás

Körmendi Híradó

Mozgalmas, eredményes évet zárt a Körmendi Járási Hivatal

Lássuk meg az akták mögött az embert
A honi közigazgatás meghatározó eleme a járási rendszer, amely immáron több éve bizonyítja életképességét. A körmendi járás több szempontból is hangsúlyos
a megyében, hiszen a legtöbb települést öleli fel és
része az Őrség is. Az idei év mozgalmas volt, ezzel
kapcsolatban beszélgettünk Gombásné Nardai Ibolya
hivatalvezetővel.
– Az év végéhez közeledve valamennyien hajlamosak vagyunk önértékelésre. Amikor is számba vesszük,
hogy a napi munkánk során milyen
eredményeket értünk el, illetve vezetőként az irányításunkra bízott szervezet megalakulásakor kitűzött célok
közül mit és hogyan sikerült megvalósítani – kezdte a hivatalvezető, majd
így folytatta: – Visszatekintve a 2013-

Secret Valley –
picture on
Remek alternatív évadzáró
parti lesz december 11-én
20.30-tól a Körmendi Kulturális Központ nagytermében.
Immár véglegesen elbúcsúzik
közönségétől a majdnem gyémántlemezes körmendi zenekar, a Secret Valley. 21.30-tól a
Sziámi and Friends lép színpadra, aztán össznépi mulatság kezdődik a minőségi zene
kedvelőinek K-H-J szülinapokkal egybekötötten egészen hajnalig. Kapunyitás
19.30-tól.
Tovább folytatódik a körmendi AlteRába és az osztrák
bildeini (Beled) picture on
rockfesztiválok együttműködése. Jövőre augusztus 12–13án rendezik meg a picture on
fesztivált, amelyen fellép a városunkban is sokat szereplő
Zaporozsec együttes. Az osztrák fesztivál nagyágyúja kétség k í v ü l
a
v i lá g h í r ű
rocklegenda Uriah Heep lesz.
A magyar pinkarockerek részére a szervezők idén is jelentős kedvezményt biztosítanak:
a
2016 - os
A lteR ába bérleteseknek 7 ezer forint a
napijegy és 10 600 forint a bérlet, 20 700 helyett. Jegyelővételi helyszín a Trummerikum.

as esztendőre, akkor azt mondtam:
munkám során három fontos dolgot
tartottam és tartok jelenleg is szem
előtt, és természetesen ezeket várom
el a körmendi Járási Hivatal valamennyi munkatársától is. Ezek pedig:
törvényes, részrehajlás nélküli ügyintézés: az ügyirat, az akta mögött mindig lássuk meg az embert: a ránk bízott munka iránti elkötelezettség és
példamutatás mások számára is. Röviden összefoglalva nekem ez a hitvallásom is. Az elmúlt csaknem három
évben a közigazgatás-fejlesztése a
Magyary-programban meghatározott
ütemben hozta számunkra a feladatokat, a szervezetnek a feladatokhoz
való igazítása mellett.

– Az idei év nagyon sok változást hozott a kormányhivatalok, a járási hivatalok, így a körmendi Járási Hivatal
életében is. Szólna ezekről?
– Igen. Márciusban az Országgyűlés
döntése értelmében a szociális ügyek,
rendszeres pénzellátások intézése átkerült az önkormányzati, illetve jegyzői hatáskörből hozzánk. A feladatokat
a járás 46 települése vonatkozásában
belső átszervezéssel, valamint a települési ügysegédi rendszer bővítésével
oldottuk meg. Április 1-jén a kormány
döntése alapján a kormányhivatalokat
érintő teljes, illetve bizonyos területeket érintően részleges integrációt hajtottuk végre, s ez a tevékenység a Körmendi Járási Hivatal szervezetét is teljes körűen érintette. Mégpedig hatáskör-változással, illetve a foglalkoztatás, munkaügy területén illetékességi
terület bővüléssel járt a szentgotthárdi
és vasvári járásokat tekintve. Május
elején adtuk át a járási hivatal őriszentpéteri kirendeltségén a kormányablakot. Augusztus végén pedig elkészült a
székhelyen lévő körmendi kormányablak. Amely az addigi okmányirodai feladatokon túl számos más hatósági
ügyben illetékesek eljárni, nyújt szolgáltatást a városokban, városkörnyéken élőknek az ott működő vállalkozásoknak. Mindezen felsorolásból látha-

Kormányablakot adtak át idén augusztusban a Városházán, az ünnepi tortát dr. Kovács Zoltán államtitkár szelte fel. Mellette Gombásné Nardai Ibolya járási hivatalvezető, Harangozó Bertalan, a megyei kormányhivatal vezetője és Bebes István körFotó: Kozma Gábor
mendi polgármester
tó, hogy az elmúlt időszakban számos
változást éltünk meg a Körmendi Járási Hivatalban, de valamennyi változásnak, akár szervezeti, feladat-ellátási,
vagy egyéb más területeket érintett is,
egyetlen célja volt: a polgárok, ügyfelek
érdekeinek szolgálata. Ennek lényege,
hogy a hozzánk forduló ügyfelek minél
gyorsabban, szakszerűbben és kulturált körülmények között tudják ügyeiket intézni – fogalmazott Gombásné
Nardai Ibolya.
Aki végül kifejtette: – Szeretnék a
magam és munkatársaim nevében ígéretet tenni arra, hogy a jövőben is azon
célnak, amely az ügyfelek szolgálatára

irányul, elkötelezett szolgálói kívánunk lenni. Nagy a magam és az általam vezetett hivatal felelőssége. Mivel
sok múlik rajtunk annak megítélésében majd, hogy a közigazgatási reform
ezen szakaszáról, vagyis a járási hivatalok létrejöttéről, működéséről, az
állampolgárok, az ügyfelek milyen
véleményt alakítanak majd ki. S amikor advent negyedik hétvégéjén meggyújtjuk a gyertyát az otthoni koszorúnkon, magunkban is gyújtsunk egy
kis fényt: őrizzük azt, igyekezzünk
mások számára is örömöt szerezni.
Így készüljünk közösen az igazi, boldog karácsonyra!

eskü | 2015. december 11. | 11

Körmendi Híradó

Kétszer van karácsonya a családcentrikus fiatalembernek

Az egyiptomi Habi magyar állampolgár lett
Hendawy Rezk Hanna (Habi) hét évvel ezelőtt járt először városunkban, hat évvel ezelőtt egy körmendi
hölgyet vett feleségül, azóta itt lakik. November 19-én
letette az állampolgársági esküt. Az alábbi beszélgetés
ezzel a témával kezdődik, és a kopt ortodox keresztény
karácsonnyal folytatódik.
– Meglepődtél, hogy az állampolgársági eskütételeden 70–80 ember
jelent meg a Polgármesteri Hivatalban?
– Igen, bár azt tudtam, hogy sokan
ismernek és kedvelnek. Például megyek a városban, és rám kiabálnak
az emberek, hogy helló, Habi. A gyerekek, ha bejönnek a cukrászdánkba, akkor is engem keresnek. Nagyon örültem, hogy néhányan meglepetésműsort mutattak be a tiszteletemre az eskütételemen. Utána az
Eszkimóban volt egy kis összejövetel, itt is sokan megjelentek, eljött
Bebes István polgármester úr is.
Édesapám már sajnos nem él, de ő
mondta mindig nekem, hogy nem az
a szegény, akinek kevés a pénze, hanem akinek nincsenek barátai. Én
teljesen otthon érzem magam Körmenden. Egyiptomnak is jelentős a
történelmi múltja, és ugyanez Magyarországról is elmondható. Ennek
a felismerése is segítette a beilleszkedésemet. Isten itt adott nekem családot és lakóhelyet is. Jó barátokat
találtam itt, olyanokat, mint amilyenek Egyiptomban is lennének. Nagyon családcentrikus vagyok, a szemem fénye a kislányom.

– Egyiptomban mivel foglalkoztál?
– Az egyetem után könyvelőként
helyezkedtem el, aztán egy ajándék-

bolt-hálózatot vezettem. Ehhez az is
kellett, hogy az anyanyelvemen, az
arabon kívül jól beszéljek angolul és
németül, de azóta magyarul is tudok
már. Egyiptomban egy fiú- és egy
lánytestvérem él, velük tartom a
kapcsolatot e-maileken és Skype-on
keresztül. Horváth Zsanett hat éve
a feleségem, van egy négyéves kislányunk, Angel. Hat évvel ezelőtt először húsz napra kaptam vízumot, így
haza kellett utaznom Kairóba, aztán
jöttem vissza. Ebbe a húsz napba kellett beleférnie a házasságkötéshez
szükséges összes dokumentáció elrendezésének és magának az esküvőnek is. Türelmetlenül vártam aztán házasságkötésünk óta, hogy
magyar–egyiptomi kettős állampolgár lehessek végre. Mivel hosszú
évekig kellett várnom a magyar állampolgárságra, addig nem tudtak
állandó munkaszerződést kötni velem Magyarországon. Most már ez is
megoldódott, a Biovéd 2005 Kft.-nél
dolgozom, és szívesen besegítek a
cukrászdában.

– Istent említetted, mit jelent neked
a hit?
– Nagyon-nagyon fontos része az
életemnek. Én kopt ortodox keresztény vagyok, és az egyházamnak
Európában csak Budapesten és
Grazban van temploma. Amikor
2011-ben felszentelték a budapestit,

a szertartásra felutaztam Zsanettel.

– Milyen a kopt ortodox karácsony?
– Nálunk, kopt keresztényeknél
november 25-től január 7-ig böjt van,
ami például azt jelenti, hogy ez alatt
a 43 nap alatt nem eszünk húst, csak
zöldséget és halat. A hőmérséklet
egész kellemes ilyenkor Egyiptomban, 15 és 25 fok közötti. Nálunk nem
állítanak karácsonyfát, de a családok új ruhában mennek el január
6-án este tíz órára a templomba az
éjfélig tartó misére. Ezt az estét
paramoonnak hívják. A betegek mi-

att a tévé is közvetíti a szertartást.
Az igazi ünnep január 7-én kezdődik, ez olyan, mint a római katolikusoknál a karácsony másnapja. Ekkor kapnak a gyerekek ajándékot,
azaz játékokat, új ruhákat. Ilyenkor
az egész család együtt van, mindenki hazatér. A felnőttek Egyiptomban
nem ajándékozzák meg egymást, de
Zsanett ekkor is gondoskodik számomra ajándékról. Én nagyon szerencsés ember vagyok, mert minden
évben két karácsonyom van, a de­
cember 24-én kezdődő katolikus és a
január 7-ei kopt ortodox. Tulajdonképpen karácsonnyal zárom és azzal kezdem az évet. n csihar tamás

Segítettek az olcsais diákok
László Szilvia 2009-ben végzett iskolánkban. Az idei tanév
elején értesültünk róla, hog y súlyos szívbeteg, szívátültetésre
van szüksége.
A városban sokan megmozdultak, hog y valamilyen módon segítsenek neki. Iskolánk diákönkormányzatában is felvetődött
az ötlet, hog y a tanulók között
pénzg yűjtést szerveznek. Mindenki a kezdeményezés mellé

állt. December 1-jén aztán ellátogatott hozzánk Szilvi az édesanyjával. Az osztályok képviselői, valamint pedagógusok jelenlétében Dékány Luca, a diákönkormányzat vezetője átadta az
összeg y űjtött pénzt. Megható
pillanatok voltak. Büszkék vag yunk tanulóinkra, hiszen a diákok és szüleik segíteni akarása
igazán szép példája volt az ös�szefogásnak.

12 | 2015. december 11. |

iskola

Körmendi Híradó

Kötéltáncosok is felléptek a vidám diákfesztiválon

Egészségnapot rendeztek a Somogyi iskolában
Az iskola hagyományainak megfelelően a TIE program
keretében október 22-én az idén is megrendezésre került
az egészségnap. A nap egy vidám, zenés reggeli tornával
indult, amelyen nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok
is lelkesen vettek részt.
A felső tagozatos tanulóknak az
intézmény dolgozói több helyszínen
kínáltak változatos programokat.
Minden osztály megismerkedhetett
az Őrségi Nemzeti Park természetvédő munkájával, a különféle
gyógynövényekkel, ehető és mérgező gombákkal. Az ebédlőben vitamindús gyümölcssalátát készíthettek a gyerekek, amit aztán el is
fogyasztottak. A szentgotthárdi Ifjúsági Vöröskereszt csapat segítségével elméletben, majd gyakorlatban is elsajátíthatták a hatékony
újraélesztést és egymáson gyakorolhatták a stabil oldalfektetést.
Kötetlen beszélgetés keretében vé-

dőnők tartottak előadást a serdülőkori problémákról, a család tervezésről. A Béri Balogh Ádám néptáncegyüttes művészeti vezetője,
Korbacsics Tibor és az együttes
néhány tagja, akik között somogyis öregdiákok is szép számmal
képviseltették magukat, tanították
diáktársaikat a néptánc alaplépéseire, a „Tánccal az egészségért”
program jegyében. Kortárssegítők
tartottak előadást és beszélgettek
a tanulókkal a szenvedélybetegségek megelőzéséről. A Vasi Víz szakembereinek útmutatása alapján az
egészséges ivóvíz fogyasztására
buzdították a népes hallgatóságot.

Az Elixír patika munkatársai a cukorbetegség, magas vérnyomás és
az elhízás veszélyeire, következményeire hívták fel a figyelmet.
Ez idő alatt az alsó tagozatosoknak a testnevelő tanárok sportversenyt szerveztek a sportcsarnokban. A verseny végeztével az iskola
védőnője az egészséges táplálkozással kapcsolatban játékos feladatokkal várta a g yerekeket,
majd aszfaltrajzversenyen mutathatták be tehetségüket. A kicsik
sem maradtak ki a gyümölcssaláta
készítéséből, amit utána ők is elfogyasztottak. Délután a már hagyományos tökfesztivál megrendezésére került sor. Mindenki szabadon
választhatott az őt érdeklő helyszínek között. Volt sírkőjárás, almahalászat, célba dobás, arcfestés,
almateke, nemezelés, gyümölcsállat, papírmacska-, denevérkészítés, filmvetítés. Az udvaron sült az
alma, a tök és a burgonya. A társal-

góban finomabbnál finomabb gesztenyés és almás sütik várták az
édesszájúakat. A Somogyi iskola
ebben az évben is nagy szeretettel
várta az óvodásokat és szüleiket,
akiket a nyolcadik osztályos lányok fogadtak és kalauzoltak a különféle helyszíneken. A szépszámú
közönséget az ugróköteles lányok
bemutatója és hip-hop táncosok
szórakoztatták. A nap fénypontja a
Halloween alkalmából megrendezett jelmezes felvonulás volt, ahol a
gyermekek sok ötletes és rémisztő
jelmezbe bújtak. A szülők és a
szakemberek segítségének, az intézmény dolgozóinak, jelenlegi és
volt diákjainak összehangolt munkájának köszönhetően egy programokban és élményekben gazdag,
vidám napnak lehettek részesei az
intézmény diákjai és az oda ellátogatók. Az iskola diákjai és dolgozói
a további programokra is szeretettel várják az érdeklődőket.

Kistérségi matematikaverseny felső tagozatosoknak
A körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskolában kiemelt terület a matematika oktatása. Az átlagosnál magasabb óraszám mellett a felső tagozaton nívócsoportos, ezen belül emelt
szintű oktatás is folyik. A tanórai
oktatáson kívül nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra is.
Több évtizede vesznek részt tanulóik a matematikaversenyeken (Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Varga
Tamás Matematikaverseny, Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny, Curie Matematika Emlékverseny, Bolyai Matematika Csapatverseny). A megyei fordulók eredményhirdetéseire rendszeresen meghívást kapnak versenyzőik, de az országos döntőkön is többen sikeresen szerepeltek már.
A matematika népszerűsítése céljából 13 éve elhatározták, hogy
évente kistérségi versenyt hirdetnek a környék felső tagozatosainak.
Öt iskola diákjai – Körmend, Nádasd, Egyházasrádóc és Csákánydoroszló településről – mérik össze
tudásukat az évente megrendezett
versenyen. Munkaközösség-vezetőként Kovácsné Dolgos Edit feladata a szervezőmunka. A szaktanárok
2–2 főt nevezhetnek évfolyamonként. Kezdetben a kölcseys diákok

is velük versenyeztek, de a kollégák
úgy vélték, hogy ezek a gyerekek
előnyben vannak, mivel magasabb
óraszámban tanulják a tárgyat. Ekkor úgy döntöttek a kölcseys szaktanárok, hogy a megmérettetést
számukra házi versenyként hirdetik meg. A verseny délutánján üdítővel, apró ajándékkal kedveskednek
a résztvevőknek. Az intézményvezető köszöntője után kezdetét veszi
a „kobaktörés”. Amíg a tanulók dolgoznak, nevelőiket is vendégül lát-

ják az iskola fogadószobájában. A
terített asztal mellett lehetőségünk
nyílik egy rövid tapasztalatcserére,
az aktualitások megvitatására, a
kapcsolatápolásra. Az évfolyamok
első három helyezettje a munkaközösség egyik tagja által tervezett
oklevelet és egy körmendi könyvesboltban felhasználható könyvutalványt kap. A kölcseys házi verseny
helyezettjei szintén saját készítésű
oklevelet és szponzorok által felajánlott ajándékot kapnak. Novem-

ber 17-én 34 résztvevő indult az idei
megmérettetésen. Eredmények: 5.
évfolyam: 1. Baranyai Boldizsár
(Egyházasrádóc) 2. Czál Fanni (Somogyi, Körmend), 3. Papp Luca
(Olcsai, Körmend). 6. évfolyam: 1.
Tompa Márk (Somogyi, Körmend),
2. Horváth Zsanett (Csákánydoroszló), 3. Márton Gergely (Csákánydoroszló). 7. évfolyam: 1. Nagy
Sámuel (Olcsai, Körmend), 2. Kovács Kornél (Somogyi, Körmend) 3.
Varga Bence (Olcsai, Körmend). 8.
évfolyam: 1. Takács Noémi (Olcsai,
Körmend), 2. Ulicska Dávid (Somogyi, Körmend) 3. Simon Csaba
(Csákánydoroszló). A kölcseys gyerekek a párhuzamosan megrendezett háziversenyen oldották meg
ugyanezeket a feladatokat. Helyezések: 5. évfolyam: 1. Pusztai Hanna, 2. Faragó Dorka, 3. Molnár
Levente. 6. évfolyam: 1. Sánta Dávid, 2. Töltl Hédi, 3. Honfi Áron. 7.
évfolyam: 1. Varga Anna, 2. Vásárhelyi Szabolcs, 3. Cziráki László.
8. évfolyam: 1. Hajas László, 2. Szakonyi Gyula, 3. Varga Dániel.
A jól szervezett rendezvény sikerét bizonyítja, hogy évről évre szívesen vesznek részt a megmérettetésen a kistérség legtehetségesebb
diákjai. 
n cs

sport-hirdetés | 2015. december 11. | 13

Körmendi Híradó

Körmend, Szabadság tér 9.
Tel.: 94/594-052 · Tel./Fax: 94/594-053

www.gazdabolt-kormend.hu

Sikeres őszi idényt tudhat maga mögött Katafai László, aki több futóversenyen is sikerrel szerepelt. Szep­
temberben az ausztriai Oberpullendorfban a 6,6 km-es távon a 2.
helyen végzett korosztályában, az 50–
59 évesek között. Hiába szerezte meg
az abszolút 3. helyezést, azért nem

• Kályhák, kandallók, tűzhelyek, tüzelés-technikai cikkek
• Őszi ültetési virághagymák, tápoldatok
• Műtrágya, szarvasmarha trágya, virág-föld
• Műanyag áruk, üvegáruk, konyhafelszerelési cikkek
• Barkács- és kéziszerszámok, barkácsgépek, huzalok, szegek, csavarok
• Enyvesvászon, rongyszőnyegek, lábtörlők
• Ágyneműk, lepedők, konyharuhák 100% pamut anyagból
• Gumicsizmák gyerek méretben is
Minden kedves vásárlónknak
• Munkavédelmi lábbelik, rendelésre ruhák

És minden,ami a ház körül kell!

Sikeres volt az őszi szezon

békés boldog karácsonyi
ünnepeket kívánunk!

adtak díjat. Október elején a kőszegi
Írottkő futóverseny Bagoly futásán
korosztályos győztes lett. November
7-én a Sárvár Fürdő Félmaratonon
egyéniben az első helyezést szerezte
meg, csapatban pedig dr. Vásárhelyi
Lászlóval és Vásárhelyi Szabolccsal
n cst
a dobogó 2. fokára állhattak.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet!

80

cm

Samsung LED televízió
Ünnepi ára: 69.990,Körmend, Szabadság tér 11.
94/594-346 • 06/30/9597146

Várjuk ajánlatkérését! kormend@zenitker.hu
FESZTIVÁL – BILDEIN (AUSZTRIA)
2016. AUGUSZTUS 12 – 13.

www.pictureon.at

SOLE Optikák

Új optika: Rákóczi F. u. 18.
Telefon: 412-115 • 06-30-447-7882
Régi optika: Rákóczi Ferenc u. 13.
Telefon: 410-326 • 06-30-263-9658

K

AKIK MÁR BIZTOSAN OTT LESZNE

URIAH HEEP
LA B&RSPAEESRSZABPOARONZSDECA

SEILER
UHUDLER BLUESBANDN AKCIÓS JEGYEK
KORLÁTOZOTT SZÁMBA

a www.zapo.hu alatt.
mbathelyen és Körmenden, ill.

Szo

JEGYEK ››

December végéig
rendkívüli akció!
A prémium réteggel ellátott

(éjszakai autóvezetéshez is ajánlott)

ZEISS szemüveglencsékből
most az egyik oldal ajándék!

AGORA – Jegyiroda (Szombathely, Március 15. tér 5.), pianho hangszerbolt Szombathely, Hollán Ernő u. 9, Körmend – Klub Trummericum – Körmend Bástya u 25. Kellemes ünnepeket kívánunk!

14 | 2015. december 11. |

sport-hirdetés

Körmendi Híradó

Tisztes helytállással búcsúztunk a nemzetközi szerepléstől

Fontos hazai győzelem a Kaposvár ellen
Az Egis Körmend utolsó FIBA Európa Kupa mérkőzését
a magabiztosan az első helyen álló ASVEL Basket LyonVilleurbanne csapatával játszotta idehaza. Eddig hazai
pályán a holland és a belga ellenfelét is le tudta győzni a piros-fekete gárda. Ez most nem sikerült, 86:97-re
győzött a vendég együttes. Ezzel az eredménnyel
eldőlt, hogy nem vesz részt a további küzdelmekben
a legjobb harmadikként kosárlabdacsapatunk. A hazai
bajnokságban viszont javítottunk a mérlegünkön, s a
Kaposvár ellen idehaza szoros, küzdelmes mérkőzésen
91:81-re nyertünk.
A nemzetközi kupaszereplésen
jól kezdett a Körmend, de az első
neg yed közepén átvette a vezetést a Lyon (22:27). Ezt követően
nég y pontra tudtunk felzárkózni,
az első félidő 44:50-nel ért véget.
A szünet után eg yetlen pontra jöttünk fel, de a franciák felpörgették a játékot, már több mint 10
ponttal is vezettek. Újra sikerült
szorosabbá tenni az eredményt,
íg y hatpontos vendégelőnnyel fordultunk a vég játékra. Kemény
küzdelmek árán nég y pontra is
feljöttünk (75:79), de az ASVEL
magabiztos, 11 pontos g yőzelemmel zárta a körmendi meccsét. A
látotta k a lapján elmond ható,
hog y az Eg is Körmend csapata
becsülettel harcolt, de a franciák
két kulcsjátékosukat is nélkülözve simán nyertek. A Körmend 10

értékesített hárompontost jeg yzett, míg a Lyon 17-et. Ferencz
Csaba 18/12-vel a legeredményesebb hazai, míg Newbill 33/24-el
a leg jobb vendég játékos volt. A
hétközi meccset követően a hétvégén nem volt bajnoki forduló. Ekkor játszották le a show-elemekkel gazdagított Kelet-Nyugat Kosárlabda Gálát, ahol a szakmai
teamben Teo Csizmics vett részt,
míg a játékosok közül Perry,
Channels és Dickerson szerepelt.
A körmendiek a mérkőzés elején
léptek pályára, az edző érthető
módon kímélte játékosait. A gála
vég ül döntetlennel ért véget. A
hazai pontvadászatban a Kaposvár csapata volt idehaza az ellenfél. A somog yiak Zoran Kmézics
személyében új vezetőedzővel
próbálkoznak javítani eredmé-

POLSTERMÖBEL – BETTEN – MATRATZEN
ADA Hungária Kft.
H-9900 Körmend, Rákóczi u. 154.
Telefon: +36-94/590-100
Nyitva: H.-P.: 8–16 h Sz.: zárva

Nézzen be hozzánk, megéri!

Bemutatótermünkben

állandó akció!
Kínálatunkból:
Ülő és funkciós
garnitúrák
(bőr, szövet huzattal),
minőségi matracok
és ágybetétek széles
választéka
kiváló minőségű
szövetek akciós áron

nyükön. Kméziccsel már bajnokságot is nyertek régebben. Nos, az
új edző bemutatkozása a játékukban feltétlenül hozott biztató momentumokat, de szerencsére a
végére számunkra lett kedvező az
eredmény (91:81). A kaposváriak
szinte az utolsó pillanatig küzdve
ott loholtak a Körmend után. Eg yszer sikerült a vezetést is átvenniük (32:35). Első neg yed 25:18.
Félidő 46:44. 58:57-es állásnál furcsa bírói ítélet borzolta a hazai
kedélyeket. Elvették tőlünk a labdát támadás közben, ezt követően
a vezetőedző technikait kapott,
de fáradni látszott az ellenfél.
Perry félpályáról az utolsó pillanatban eleresztett hárompontosá-

val 74:63-ra alakította a harmadik neg yed eredményét. A mérkőzés a látottak alapján megérdemelt hazai sikerrel zárult, noha
rengeteg hibát is ejtettünk mind a
védekező-, mind a támadójátékban. Fekszik nekünk a g yors játék, de kidolgozatlan helyzetekből rengeteg labdát elszórtunk,
ziccereket hibáztunk. Legközelebb Pécsre utazunk, majd az idei
utolsó összecsapás a Szolnok ellen lesz december 19-én, szombaton idehaza, várhatóan televíziós
közvetítéssel. Van mit javítani a
játékunkon, most már teljes gőzzel a hazai bajnokságra kell koncentrálni! 
n kéki

sport-hirdetés | 2015. december 11. | 15

Körmendi Híradó

A végére belejöttek, s így a középmezőnyben telelhetnek

Két szezonvégi győzelem a kézilabdásoktól
Úgy tűnik, végre pozitív elmozdulást láthatunk a Körmendi DMTE kézilabdás lányaitól. Többéves munka,
komoly utánpótlás-nevelés mellett kezdik elhinni, hogy
igenis verhető ellenfelekkel mérkőznek. Ha reálisan nézzük, talán két-három csapat akad, aki jobb a körmendieknél. A Celldömölk és a Komárom legyőzésével az őszi
szezon lezárult.
A Celldömölk rutinos játékosai ellenében régóta akadt félsz a körmendi csapatban. Most is érezhető volt a
feszültség, ez rányomta bélyegét a
támadójátékra. Sok volt a pontatlanság, fél helyzetekig jutottunk. Az ellenfél kapusa magabiztosan hárította próbálkozásainkat. A védekezésünk viszont jól összeállt. A második
félidőben felszabadultabban játszottunk. Egyre látványosabb és hatékonyabb támadásokat szőttünk. Bertai
Anett nagyszerű kapusteljesítményt
mutatott be, míg támadásban Kiskós
Kitti (11/6) a szezon legjobb játékával
rukkolt elő. CVSE-Vulkánfürdő–
KDMTE 21:25 (10:8). Oláh Sándor

vezetőedző: „Az az elképzelésünk,
hogy ütközzünk sokat, ragadjunk az
ellenfélre, azt sikeresen megvalósítottuk. Fontos volt, hogy kevés gólt
kapjunk az első játékrészben, mert
számítani lehetett arra, hogy a
celliek elfáradnak és elveszítik a fejüket a hajrára. Ez így is történt. A
második részben végre a saját játékunkat tudtuk játszani. A védekezésünk jó volt, az egész csapaté a győzelem, azoké is, akik most nem léptek
pályára. Reméljük, átszakadt a gát,
ami megakadályozta eddig, hogy
győzelmet érjünk el. Gratulálok a lányoknak, nemcsak játékosként, hanem emberileg is sokat fejlődtek.”

Összefogás
a kötelező betelepítési
kvóta ellen

Az idegenbeli önbizalomnövelő
játék után idehaza a Komárom VSE
volt az ellenfél. Noha vendéggóllal
indult a mérkőzés, sikerült hamar
fordítani, és fokozatosan ellépni az
ellenféltől. Némi fegyelmezetlenség
után az első félidő végére öt gólra
zárkózott a Komárom. A folytatásban nagyobb odafigyeléssel akár
jelentősebb különbséggel is nyerhettünk volna. Körmendi DMTE–
Komárom VSE 32-21(15-10).
Az őszi szezon zárásaként rövid
összegzést kértünk Oláh Sándortól:
„A tavalyi kaotikus évünkhöz képest jobb és tartalmasabb felkészülést tudtunk elvégezni. A keretünk
is bővült. Visszatért Huszár Csenge. Játékba tudott állni az előző szezonban csak az edzéseket látogató
Matetits Gabriella. Kisbalázs Vera
személyében újabb beállós csatlakozott a kerethez, aki a védekezésben is sokat tud segíteni. Végül szezon közben érkezett Szalai Marietta a Büktől. Az ő rutinja pedig sokat
számít a csapatnak. Már a felkészülés végén játszott edzőmérkőzése-

ken látszott, hogy sikerült jó formába hozni a csapatot és abban bíztunk, hogy a bajnokikon nagy önbizalommal fogunk szerepelni. Az
első megmérettetésünkön jól is játszottunk, de a rutintalanságunk
miatt otthagytuk a pontokat Veszp­
rémben. Aztán egy szerencsés döntetlen itthon és egy szűk vereség
idegenben. Ezek azt mutatták, hogy
nem bízunk magunkban, nem his�szük el, hogy nyerhetünk. Az önbizalmat a 2. és a 3. elleni meccsen
szereztük meg, mindkettő döntetlennel végződött, de mindkétszer
előnyből vesztettük el az egyik pontot. Aztán a Celldömölk elleni mec�csen megtörtént az áttörés, idegenből hoztunk két pontot. Az utolsó
hazain érvényesült a papírforma,
így 50 százalékos lett a teljesítményünk, ami az utóbbi évek legjobbja. Helyezésben a tabella 5.helyén
állunk. Elmondhatjuk, hogy fokozatosan fejlődtünk ebben a szezonban. Ezt várjuk a következő idényben is, szeretnénk pozitívra váltani
n kéki
a mérlegünket.”

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

VÉDJÜK MEG

AZ ORSZÁGOT!
Írja alá Ön is a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Kormendi_Hirado_212x133mm.indd 1

02/12/15 10:52

16 | 2015. december 11. |

hirdetés

2016.01.09.

FOGLALD EL AZ EPCOS OKTATÓ BÁZIST. ISMERD
MEG AZ ERŐT, ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG EGYIK
LEGMODERNEBB FEJLESZTŐ- ÉS GYÁRTÓBÁZISÁT
2016. JANUÁR 9-ÉN, AZ EPCOS INVÁZIÓ NAPJÁN.
PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLÓ 8. ÉS 12. osztályos diákok, szüleik FIGYELEM! 2016. Január
9-én, az EPCOS INVÁZÓ napján megnyílnak az EPCOS high-tech fejlesztő és gyártóbázisának
kapui. A különleges nyílt napon megismerhetitek az EPCOS központot, és mindent megtudhattok a vállalat közreműködésével zajló mechatronikai technikus, automatikai technikus szakképzéséről vagy a duális gépészmérnök-képzésről.
A helyek korlátozottak. Ne maradjatok le! Regisztráljatok az elsők között az EPCOS INVÁZIÓ-ra
a kepzes@epcos.com e-mail címre küldött levélben a következő adatok megadásával:
oktatási intézmény / hányadik osztályos a diák / diákigazolvány vagy személyi igazolvány
száma / értesítési e-mail cím / telefonszám

Körmendi Híradó