You are on page 1of 2

CONVENTIE PENTRU DESFASURAREA INSTRUIRII PRACTICE

NR……………………./ ………………………………..
Art. 1 PARTILE CONVENTIEI
SC CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA CEPECOM SRL, cu sediul social in Str. Brasov nr.20 Bl. OD1, sc.3,
ap.97, sector 6, Bucuresti si punct de lucru in Calea Victoriei nr.12A, sector 3, Bucuresti, inmatriculat la Registrul Comertului cu
nr. J/40/2811/1994, CUI 5248687, autorizat ca furnizor de formare profesionala de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei
Sociale - Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului – Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), reprezentat prin
imputernicit Sevastianov-Duda Elena, in calitate de BENEFICIAR
si
……………………………………………………………………………………………………………………………....................................
Strada………………………………………………………………….nr………
localitatea……………………………..................................
Judetul…………………………………………......… inmatriculat la Registrul Comertului/ Asociatiilor/ Organizatiilor/ Judecatorie cu
nr ………………………............................ avand CUI/ CIF………………………………… reprezentat prin director/ administrator/
manager/ presedinte .................................. ..................................................................., in calitate de PRESTATOR
Art. 2 OBIECTUL CONVENTIEI
Obiectul conventiei il constituie colaborarea pentru desfasurarea instruirii practice a participantilor la programele de
formare profesionala:
Cursantii participa la instruirea practica. Zilele de practica se stabilesc in functie de necesitatea unitatii de practica.
Art. 3 OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR
a) Obligatiile BENEFICIARULUI:
-

organizeaza, in baza autorizatiilor eliberate de ANC, instruirea practica pentru programele de formare profesionala , in
conformitate cu programa de instruire practica autorizata, cerintele si disponibilitatile unitatii;
stabileste grupele de cursanti si asigura plasarea lor conform cerintelor si disponibilitatilor unitatii;
stabileste de comun acord cu conducerea unitatii, programul de practica al cursantilor conform autorizarilor ANC
b) Obligatiile PRESTATORULUI:

-

stabileste numarul cursantilor admisi in practica, programul de instruire in conformitate cu programa aprobata de ANC
cerintele, disponibilitatile unitatii, prin consultare cu furnizorul de formare profesionala;
repartizeaza cursantii pe locuri de munca, echipate conform specificului pregatirii practice;
utilizeaza practicantul la efectuarea operatiilor specifice meseriei in care se desfasoara practica;
acorda, la sfarsitul perioadei, nota de practica pentru cursantii care au activat in unitate.
Mentionam ca prestatorul detine toate avizele de functionare (PSI, protectia muncii, mediu), necesare desfasurarii

activitatii.
ART. 4 OBLIGATIILE PARTILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
a)
-

asigura, in cadrul orelor de teorie, instruirea cursantilor privind prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca si
situatii de urgenta si instruirea privind normele de securitate si sanatate in munca specifice locurilor de practica, instruiri
consemnate in fisa de instruire colectiva, semnata de catre cursanti;
b)

-

Obligatiile BENEFICIARULUI:

Obligatiile PRESTATORULUI:

-asigura, inainte de admiterea la locul de practica, efectuarea controlului medical de medicina muncii si obtinerea fisei de
aptitudine pentru activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare in cadrul efectuarii practicii;
-asigura, inainte de admiterea la locul de practica, instruirea cursantilor privind instructiunile proprii de securitate si sanatate

Art.... instruirea se va completa si cu demonstratii practice privind operatiile ce vor fi efectuate... 136 alin. Din partea SC CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA CEPECOM SRL Imputernicit Nume: Sevastianov-Duda Elena Din partea PRESTATORULUI Functie: Manager/Director/ Presedinte Nume: .. conform legislatiei in vigoare.. cu modificarile ulterioare.. acesta va fi comunicat. -instruieste cursantii privind modul de utilizare a echipamentului individual de protectie. cate unul pentru fiecare parte. 6 DISPOZITII FINALE In caz de litigii intre parti.... Prezenta conventie a fost incheiata in doua exemplare.... persoanele obosite sau aflate sub influenta bauturilor alcoolice / substantelor stupefiante nu vor fi admise la practica si va fi informat Beneficiarul in acest sens.. In cazul unui accident de munca suferit de catre un cursant in timpul efectuarii stagiului de practica.. la intrarea la locul de practica si pe parcursul desfasurarii tuturor activitatilor de practica cursantii sunt echipati corect si complet. Art..5 din HG 1425/2006. 5 DURATA CONVENTIEI Durata contractului este de .. -acorda cursantilor echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor la care urmeaza sa fie expusi la locul de practica. .. acestea vor inceta contractul de colaborare.... luni. Daca accidentul s-a soldat cu incapacitate temporara de munca. a operatiilor desfasurate la locul de practica si remediaza eventualele abateri... -se asigura ca.....- in munca si situatii de urgenta specifice locurilor de practica. cercetarea va fi efectuata de catre comisia numita de Prestator.... de catre Prestator.... conform prevederilor art.... -supravegheaza modul de abordare......... de catre cursanti. organelor abilitate si Beneficiarului. -verifica starea fiziologica a cursantilor la intrarea la programul de practica.... indicandu-se metodele de lucru nepericuloase. ce nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila.... Inregistrarea accidentului de munca suferit de cursant in timpul efectuarii stagiului de practica va fi inregistrat de catre Prestator..