You are on page 1of 6

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ

)
Ὁ γάλλος ποὺ συνέθεσε τὸ βίντεο, «συµφώνησε« ὁτι τὸ βίντεο «λέει
ψέµµατα». Μία ἡµέρα ἀργότερα 128 πολῖτες δολοφονήθηκαν ἀπὸ
ἰσλαµιστὲς στὴν Γαλλία. Κρατεῖστε τὰ σπίτια σας, τὴν οἰκογένειά σας καὶ
τοὺς ἀγαπηµένους σας ἀσφαλεῖς ἂν ζεῖτε στὴν Εὐρώπη. Εὔχοµαι σὲ ὅλους
καλὴ τύχη γιὰ τὸ µέλλον, εἴµαστε ἀντιµέτωποι µὲ σκληρὲς στιγµές.
Ἕνα ἔθνος µπορεῖ νὰ διατηρήσῃ τοὺς ἀνόητους ἀκόµα καὶ τοὺς
φιλόδοξους.. Ἀλλὰ δὲν µπορεῖ νὰ ἐπιβιώσῃ ἀπὸ τὴν προδοσία. «Ἑνας
ἐχθρὸς στὶς πῦλες εἶναι λιγότερο ἐπικίνδυνος, ἐπειδὴ εἶναι γνωστὸς καὶ
κρατάει τὴν σηµαία του φανερά». (Marcus Tullius Cicero, 106-43 π.Χ.)
Αὐτὴν τὴν στιγµὴ παρακολουθεῖτε τὴν αἰτία ποὺ θὰ ἀποδειχθῇ στὸ
µέλλον ἡ ἀφορµὴ γιὰ τὴν πτώση µιᾶς αὐτοκρατορίας.
Μὲ τοὺς σηµερινοὺς ῥυθµοὺς µεταναστεύσεων καὶ τὴν ἐξαφάνιση τῶν
ποσοστῶν γεννήσεων, οἱ αὐτόχθονες Εὐρωπαῖοι, µέσα στὶς ἑπόµενες
δεκαετίες πρόκειται νὰ γίνουν µειονότητα µέσα στὴν ἴδια τους τὴν
χώρα.Αὐτὸ συµβαίνει ἤδη στὶς περισσότερες ἀπὸ τὶς µεγάλες Εὐρωπαϊκὲς
πόλεις.
Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν χάσει µέσα στὴν ἴδια τους τὴν χώρα, τὸ δικαίωµα νὰ
διατηροῦν τὸ ἔθνος καὶ τὸν πολιτισµό τους καὶ ἡ πατρίδα τους ἀπειλεῖται
µὲ ἐξαφάνιση.
Ἑκατοµµύρια νεαρῶν µουσουλµάνων ἔχουν ἀφήσει πίσω τὶς οἰκογένειές
τους καὶ πληρώνουν χιλιάδες δολλάρια σὲ λαθραίους διακινητὲς
προκειµένου νὰ φθάσουν στὴν γῆ ποὺ παρανόµως τοὺς ὑποσχέθηκαν οἱ
Εὐρωπαῖοι πολιτικοί.
Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ µὲ τὴν ψεύτικη ἐπωνυµία «µετανάστες» ποὺ προέβαλλαν
τὰ µέσα ἐνηµερώσεως, διασχίζουν 6 -10 ἀσφαλεῖς χῶρες γιὰ νὰ φθάσουν
σὲ πλούσιες χῶρες ὅπως εἶναι ἡ Γερµανία ἢ ἡ Σουηδία, ὅπου ἐλπίζουν σὲ
µία καλύτερη ζωὴ εἰς βάρος τῶν φορολογουµένων.
Μόνο ἕνα µικρὸ ποσοστὸ ἀπὸ αὐτοὺς προέρχονται ἀπὸ τὴν Συρία, καθῶς
διέρχονται χωρὶς ἔλεγχο, ἔγγραφα καὶ χωρὶς κανένα νόµιµο δικαίωµα νὰ
ζητήσουν ἄσυλο. Οἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδιὰ σπανίζουν, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς
ἐπιλεγµένες δακρύβρεκτες περιπτώσεις ποὺ διαλέγουν καὶ προβάλλουν
τὰ µέσα ἐνηµερώσεως.
Κάθε ἐντόπια ἀντίσταση τῶν Εὐρωπαίων, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ παραδώσουν
τὶς χῶρες τῶν προγόνων τους στοὺς παράνοµους, ἐγκληµατίες
µουσουλµάνους ἀλλοδαπούς, πλαισιώνεται µὲ τὸν χαρακτηρισµό τοῦ
«ἀπεχθοῦς», «ῥατσιστὴ» ἢ ἀκόµη καὶ «Ναζί».

1

Τὰ ἐπίπεδα τῆς πολιτιστικῆς ἠθικῆς καὶ πολιτικῆς ἀνατροπῆς µὲ ἰσονοµία
καὶ Μαρξιστικὴ ἰδεολογία, ἔχουν φθάσει σὲ ἐπίπεδα ποὺ οὔτε ἡ KGB δὲν
θὰ µποροῦσε νὰ ὀνειρευτῇ. Ἀνεκτικότητα καὶ ἰσότητα εἶναι ψέµµατα ποὺ
δὲν ἐξυπηρετοῦν κανέναν ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα µικρὸ ποσοστό.
Ἡ Ἀριστερὰ ποὺ ἐνορχηστρώθηκε κυρίως ἀπὸ σιωνιστικὰ συµφέροντα,
καταστρέφει τὶς πατρίδες µας ἀπὸ τὸ ἐσωτερικό. Ὁ πατριωτισµός, τὸ πιὸ
βασικὸ καὶ θεµελιῶδες χαρακτηριστικὸ τοῦ κάθε ἔθνους ποὺ θέλει νὰ
ἐπιβιώσῃ ἔχει καταντήσει κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ντρεπόµαστε.
Ὁ φεµινισµὸς ἔχει καταστρέψει τὶς ἀξίες τῆς οἰκογένειας καὶ τὰ ποσοστὰ
τῶν γεννήσεων. Ὁ ὑγειὴς ἐθνικισµὸς ἔχει ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ µία
κουλτούρα ἐνοχῆς, αὐτο-µίσους, ἀπάθειας, ἐκφυλισµοῦ καὶ παθολογικοῦ
ἀλτρουϊσµοῦ. Μᾶς λένε νὰ ἀγκαλιάσουµε τὴν «ποικιλοµορφία», στὴν
πραγµατικότητα αὐτὸ σηµαίνει , ἀντὶ ἁπλὰ οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ εἶναι µία
παγκόσµια µειοψηφία, ὀφείλουν νὰ γίνουν µειονότητα στὴν ἴδια τους τὴν
χώρα. Καµµία πολιτισµένη κοινωνία µπορεῖ νὰ συµβαδίσῃ µὲ τὸν ῥυθµὸ
γεννήσεων τῶν µεταναστῶν τοῦ τρίτου κόσµου, εἰδικὰ ὅταν ὁ κύριος
στόχος εἶναι ἡ ἐνσωµάτωση καὶ ὄχι ἡ ἀφοµοίωσή τους. Παρόµοιες
κοινωνίες ἐγκυµονοῦν φτώχεια, ἐγκληµατικότητα καὶ ἀναρχία.
Ὁ πολυπολιτισµὸς δὲν ἔχει εὐοδωθεῖ ποτὲ σὲ οἰαδήποτε περίοδο τῆς
ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ἐὰν πιστεύετε τὸ ἀντίθετο ἔχετε παραισθήσεις .
Στὴν πραγµατικότητα εἶναι ὁ κυριώτερος λόγος γιὰ κάθε µεγάλη
σύγκρουση. Ἀναφορά: (Clash of Civilizations By Samuel P. Huntington)
http://www.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Huntington_Clash.pdf
Τὰ ἐγκλήµατα ποὺ διαπράττονται ἀπὸ τὴν Ε. Ε. εἰς βάρος τῶν λαῶν τῆς
Εὐρώπης εἶναι εὐθέως κατὰ παράβασιν τῆς συµβάσεως γενοκτονίας τοῦ
1948 τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν, Ἄρθρο ΙΙ, Παρ. (γ): Περὶ ἐθελουσίας ἐπιβολῆς
σὲ ὁµάδα, εἰδικῶν συνθηκῶν διαβίωσης ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν φυσικὴ
ἐξόντωσή της, ἐν ὅλῳ ἢ ἐν µέρει, (δ): Ἐπιβολὴ µέτρων ποὺ ἀποσκοποῦν
στὴν παρεµπόδιση τῶν γεννήσεων ἐντὸς τῆς ὁµάδος, (ε): Διὰ τῆς βίας
µεταφορὰ παιδιῶν τῆς ὁµάδας σὲ ἄλλη ὁµάδα.
“1948 UN Genocide Convention, Article II: (c) Deliberately inflicting on the
group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in
whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent births within the
group; (e) Forcibly transferring children of the group to another group».
Ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀδικίας, παντοῦ στὴν Εὐρώπη, τὰ ἀκροδεξιὰ κόµµατα
ἀποκτοῦν ἐκπληκτικὰ ποσοστὰ στήριξης καὶ σὲ πολλὲς χῶρες
ἀναδεικνύονται κυρίαρχα.

2

Κάθε Εὐρωπαῖος ποὺ δὲν ἀντιστέκεται γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ τὴν χώρα του
ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ ἐπειδὴ φοβᾶται τὶς λέξεις, εἶναι ἄξιος της τύχης του.
Βρισκόµαστε ἀκόµη στὸ σηµεῖο στὶς περισσότερες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ
µὴν φυλακιζόµαστε γιὰ τὴν πολιτική µας γνώµη, ἀλλὰ αὐτὸ θὰ ἀλλάξῃ
πολὺ σύντοµα. Μὴν εἶστε ἀπαθεῖς, µὴν εἶστε ἀδύναµοι, γίνετε κάποιος
ποὺ µπορεῖ νὰ εἶναι περήφανος νὰ ἀποκαλῇ τὸν ἑαυτό του Εὐρωπαῖο.
Ἔγινε µία προσπάθεια νὰ ἀποτρέψῃ τὸ ἀρνητικὸ κλῖµα ποὺ ἀποπνέει τὸ
βίντεο ἀπὸ τὸν Phillip Kleinfeld στὶς 27 Νοεµβρίου 2015 καὶ βρίσκεται στὴν
ἱστοσελίδα µὲ διεύθυνση:
http://www.vice.com/read/with-open-gates-the-forced-collective-suicide-of-european-nationsdebunked-938

Ἀλλὰ τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ µέχρι στγµῆς, ἀπὸ τὰ 77 σχόλια
ἀναγνωστῶν στὸ τέλος τοῦ ἄρθρου, κραυγάζουν τὴν γενικὴ διαπίστωση
κι αὐτὸ χωρὶς νὰ ἀναφέρουµε τὰ ἑκατοµµύρια τῶν θεατῶν ποὺ
ἀποφάσισαν ἢ ἦταν ἀρκετὰ φοβισµένοι ὥστε νὰ µὴν σχολιάσουν τὸ θέµα.
Ἂν καὶ ἀδιαφόρως τοῦ πόσο προσπαθεῖ ὁ ἱστότοπος vice.com νὰ ἀποσβέσῃ
τὸ περιεχόµενο, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποκρύψῃ τὴν πραγµατικότητα ἢ τὸ
προφανές.
This video will not be online long, download and mirror it while you can.
https://www.youtube.com/watch?v=4YCuhOzoKp8&feature=youtu.be

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ. Τὸ ἀρχικὸ βίντεο προέρχεται ἀπὸ τὴν διεύθυνση:
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc
Credits to: Dimokratia Info Published on Jan 1, 2016
Τµήµατα ἤχου ἔχουν καταργηθεῖ ἐξ αἰτίας «πνευµατικῆς ἰδιοκτησίας». Ἀντίγραφο µὲ
ἦχο βρίσκεται στὴν διεύθυνση:
http://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-acrosseurope/

3

The English article follows.
Published on Nov 9, 2015
COPYRIGHT TAKEDOWN AVERTED BY MUTING PARTS OF THE
AUDIO: MIRROR WITH AUDIO HERE :
http://www.breitbart.com/london/2015/11/11/watch-anti-migrant-video-going-viral-acrosseurope/

French composer agreed that video is "full of lies": 1 day later 128 civilians
were murdered by Islamists in Paris. Keep your homes , your family and
loved ones safe if you live in Europe. I wish you all the best of luck for the
future, we are facing harsh times.
“A nation can survive its fools, and even the ambitious. But it cannot survive
treason from within. An enemy at the gates is less formidable, for he is known
and carries his banner openly."- Marcus Tullius Cicero, 106-43 BC
You are witnessing what will be shown to future generations as the reason for
the fall of an Empire.
At current immigration levels and disappearing birth rates native Europeans
are destined to become a minority in their own countries within decades. This
is already the case for many of Europe's largest cities.
Europeans have effectively lost their right to exist as cultures and nations in
their own homelands and are facing extinction.
Millions of young Muslim men leave behind their family, pay thousands to
criminal traffickers to reach the land they have been promised by European
politicians illegally.
Dubbed by the media as "refugees", they cross through 6-10 safe countries to
reach wealthy nations like Germany or Sweden where they hope to receive a
better life at the expense of the taxpayer.
Only a fraction of them are Syrian, as they enter unfiltered, without any
documents and without any legitimate right to claim asylum. Women and
children are rarely seen, except in the cherry-picked sob stories of the media.
Any indigenous resistance of Europeans who refuse to hand over the

4

countries of their ancestors to often radical and criminal Muslim foreigners is
labeled "hateful", "racist", even "Nazi".

The level of cultural, moral and political subversion with egalitarian and
Marxist ideologies has reached levels the KGB would never have dreamed of.
Equality and tolerance are lies that serve none but a few.
The Left, mainly orchestrated by Zionist interests, is destroying our countries
from the inside. Patriotism, the most basic and fundamental trait of any
nation that wants to survive, has become something to be ashamed of.
Feminism has destroyed family values and birth rates. Healthy nationalism
has been replaced with a culture of guilt, self-hatred, apathy, degeneracy and
pathological altruism. We are told to embrace "diversity", in reality this
simply means instead of just being a global minority, Europeans are supposed
to become a minority in their own countries as well. No civilized society can
keep up with the birth rate of third world immigrants, especially when the
main goal is integration rather than assimilation. Parallel societies breed
poverty, crime and radicalism.
Multiculturalism has never, at any time in human history, worked anywhere.
If you believe otherwise, you're delusional. In fact it's the primary reason for
every major conflict.
The crimes committed by the EU against the European peoples are directly in
violation of the 1948 UN genocide convention, Article II: (c) Deliberately
inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical
destruction in whole or in part; (d) Imposing measures intended to prevent
births within the group; (e) Forcibly transferring children of the group to
another group.
Because of this injustice, far-right parties everywhere in Europe are gaining
astonishing amounts of support, becoming the biggest parties in some
countries.
Any European that does not rise up to defend his country from foreign
invasion because he's too scared of words does not deserve it.
We are still at a point where you will not get imprisoned for your political
opinion in most European countries, but this will change very soon. Do not be

5

apathetic, do not be weak. Be someone that can be proud to call himself
European.
https://www.youtube.com/watch?v=44vzMNG2fZc

An effort to alter the reality was made By Philip Kleinfeld
November 27, 2015 at:

Writer on

http://www.vice.com/read/with-open-gates-the-forced-collective-suicide-ofeuropean-nations-debunked-938
But the 77 comments added at the end of the page speak loudly the truth, not
to mention the millions of people that decided or got scared to comment.
Nevertheless regardless how much the vice.com web page tries to aleviate the
contents the reality is sound and obvious.

6