You are on page 1of 26

MANAGEMENTUL RISCURILOR

ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE –
CHEIA SUCCESULUI ÎN
REALIZAREA INVESTIŢIILOR
PUBLICE
Conf. univ.dr. Corneliu
BURADA
VICEPREŞETINTE A.N.R.M.A.P.

dr.C.B.

1

OUG 34/2006 nu îşi propune să reglementeze
întreg procesul de achiziţie
Procesul de achiziţie publică = Mai mult decât o
“procedură de atribuire”
Identificarea nevoii
sociale

Finalizarea contractului
de achiziţie publică
atribuit

dr.C.B.

2

C. Realizarea contractul ui de achiziţie publică 3 .B.Etapele procesului de achiziţie publică Planificar e Procedur a de achiziţie publică dr.

4 .Etapele procesului de achiziţie publică  Identificarea nevoii  Identificarea surselor de finanţare  Pregătirea procedurii de atribuire  Aplicarea procedurii de atribuire  Încheierea contractului  Îndeplinirea contractului  Finalizarea contractului dr.C.B.

dr.B. 5 .Managementul riscului Prin managementul riscului se realizează o analiză a expunerii la riscuri şi în acelaşi timp determinarea celor mai bune gestionări ale acestora. Autorităţile publice şi firmele pot utiliza anticiparea riscurilor.C. pentru gestionarea evenimentelor viitoare. evitarea lor. controlul sau transferul acestora.

B. 6 .C.Managementul riscului Gestionarea riscurilor pe toată durata derulării proiectului Analiza riscurilor Manipularea riscurilor Identificarea riscurilor în diferitele stadii ale achiziţiei publice dr.

inclusiv oportunităţile şi riscurile asociate fiecărei opţiuni. dr.Manipularea riscurilor • Chibzuirea cu eficienţă a opţiunilor de achiziţie publică.C. 7 .B. • Stabilirea de criterii care au relevanţă pentru evaluare. • Dezvoltarea de strategii pentru alocarea şi rezolvarea riscurilor în timpul negocierii contractului.

C.Manipularea riscurilor • Identificarea termenilor-cheie şi condiţiilor de inclus în proiectul de contract. dr.B. • Identificarea măsurilor de control al riscurilor observate care sunt incluse în situaţiile de lucrări. 8 . specificarea performanţelor în contracte. • Prioritizarea alocării efective a resurselor.

B. revizu ire Analiza riscurilor Evaluarea riscurilor Acceptare Da Nu Gestionarea riscurilor dr. comunic are Monit orizar e.C. 9 .Procesul de gestionare a Stabilireariscurilor contextului Identificarea riscurilor Consulta re.

Sursele de risc • Riscuri de livrare. • Riscuri de amplasament. • Riscuri de forţă majoră. • Riscuri de finanţare. de punere în funcţiune. de acţionariat. 10 • Riscuri legate dr. • Riscuri de piaţă. • Riscuri legate de proiectare.C. .B. de realizarea construcţiei. • Riscuri operaţionale. • Riscuri legate de legislaţie şi politici guvernamentale.

revederea experienţei anterioare ca o ilustrare a riscurilor ce pot apărea. • Opinii apărute în sesiuni ale “focus grupului”.Metode de identificare a riscurilor • Raportarea la o listă obligatorie de riscuri generice. care poate face apel şi la o expertiză (consiliere) externă. • Experienţa unor proceduri anterioare. de exemplu ateliere despre11 dr. .B. • Investigarea şi cercetarea elementelor proiectului de către echipa de proiect.C.

• Derulare contract/acord-cadru. • Încheierea contractului de achiziţie publică. 12 . Elaborarea documentaţiei de atribuire. Derulare procedură de atribuire. Atribuirea contractului de achiziţie publică sau încheierea acordului-cadru.C.B. dr.Riscuri ce pot apărea în procesul de achiziţie publică • • •  • Planificarea achiziţiilor publice. Chemare la competiţie.

B.lipsa de comunicare între departamente pentru stabilirea corectă a nevoilor . .identificarea nevoilor după aprobarea bugetului. 13 .C.achiziţia este nejustificată din punct de vedere economic sau dăunătoare din punct de vedere al mediului.Riscuri în planificarea achiziţiilor publice • Identificarea necesităţii: . . dr.

14 presupună aplicarea unei proceduri Riscuri în planificarea achiziţiilor publice .C.supraevaluare în ideea favorizării unui anumit contractant. .subevaluarea contractului în scopul evitării aplicării procedurilor de licitaţie deschisă/restrânsă.• Estimare valoare contract: .B. . .evaluare superficială a contractului fără a fi luate în calcul toate costurile care pot interveni.utilizarea unui model de calcul care să conducă la o valoare care să nu dr.

abuzul în utilizarea situaţiei de Riscuri în planificarea achiziţiilor publice .divizarea contractelor cu obiecte similare în contracte de valoare mică. 15 .• Corespondenţa cu CPV: .abuzul utilizării de proceduri necompetitive prin invocarea existenţei excepţiilor legale.C. • Alegere procedură: .superficialitate în identificarea codului corespunzător achiziţiei . • Ierarhizare şi prioritizare: . invocându-se scopuri diferite. .B. dr.influenţa actorilor externi precum consultanţii.

16 înainte de începerea procedurii de achiziţie Riscuri în planificarea achiziţiilor publice .planificarea deficitară a procesului de achiziţie. • Elaborare calendar: .B. .• Identificare fonduri: -alocarea nerealistă a bugetului.neluarea în calcul a posibilităţii de apariţie a unor elemente care întârzie finalizarea procedurii de atribuire depunerea unei contestaţii.alocarea de timp insuficient pentru derularea corespunzătoare a fiecărei etape. • Revizuirea studiilor şi proiectelor tehnice dr..C. . acesta fiind fundamentat doar pe istoricul de cheltuieli şi nu pe acoperirea necesităţilor.

în vederea Riscuri în elaborarea documentaţiei de atribuire . .întâlniri frecvente şi fără motiv cu un dr.stabilirea de specificaţii vagi sau care nu sunt în concordanţă cu nivelul dorit al performanţelor.B.ajustarea specificaţiilor la cererea nejustificată a unui factor decizional de la nivelul autorităţii contractante.ajustarea specificaţiilor de aşa manieră încât să corespundă unui singur operator economic.C. .• Stabilire specificaţii tehnice: . 17 ofertant “preferat”. .

factorii de evaluare permit speculaţii. achiziţiei.se completează superficial.nu sunt definite în mod clar şi obiectiv. • Completarea Fişei de date a achiziţiei: . lăsând loc de18 speculaţii. însoţite de note justificative superficiale.C. Riscuri în elaborarea documentaţiei de atribuire .cerinţe “croite” pentru anumiţi operatori economici.B.• Stabilire cerinţe minime de calificare: . fără o susţinere reală. • Stabilire criterii de selectare şi/sau criteriu de atribuire: . nu sunt fundamentaţi pe calcule economice. . fără a se ţine cont de specificitatea dr. nu pot fi cuantificabili în vederea comparării lor.

• Definitivare documentaţie de atribuire: .inexistenţa procedurilor de auditare internă. ceea ce conduce la informaţii contradictorii.C. • Stabilire clauze contractuale: .B.stabilirea unor clauze cu caracter general care nu au legătură specifică cu nevoia autorităţii contractante şi cu obiectul contractului. .neverificarea corespunzătoare. 19 ATENŢIE : factorii de evaluare trebuie să Riscuri în elaborarea documentaţiei de atribuire .• Stabilirea datei limită de depunere a ofertelor: .acordarea unei perioade de timp insuficientă pentru pregătirea ofertei. dr.

riscul de a nu introduce în anunţul de participare toate informaţiile sau de a-l modifica ulterior prin erate. • Răspuns la solicitările de clarificări: .C. în final ajungându-se la anularea procedurii. • .B.Riscuri în chemarea la competiţie Publicarea anunţului de participare: .oferirea de răspunsuri evazive sau care schimbă specificaţiile din documentaţie fără a acorda un termen corespunzător operatorilor economici20 dr.

• Anulare procedură.• Primire candidaturi şi selectare candidaţi: .deviaţii de la procedura corectă de deschidere a ofertelor. dacă este cazul: dr.C.vicii de procedură la deschiderea ofertelor . • Examinare.B. Riscuri în desfăşurarea procedurii de atribuire . • În derularea rundelor de discuţii: .dezvăluirea de informaţii confidenţiale concurenţilor. evaluare oferte şi stabilire ofertă câştigătoare: .inventarea cu uşurinţă a motivelor de anulare.sunt consideraţi calificaţi operatori economici prin acceptarea de autorizări sau certificări care nu corespund realităţii. • Deschiderea ofertelor: .erori sau omisiuni pe parcursul evaluării în scopul de a favoriza anumiţi ofertanţi. 21 .

C. soluţionare contestaţiei: .apar înţelegeri cu contestatorii pentru a-şi retrage contestaţia. dr. Perioada de aşteptare şi dacă este cazul.publicare cu mult după expirarea termenului limită impus de lege.Riscuri în atribuirea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru • • • • Notificare rezultat: . motivându-se că au fost omise sau că nevoia nu a fost bine cuantificată. Transmitere spre publicare anunţ de atribuire: . 22 .la momentul semnării contractului apar modificări faţă de documentaţia de atribuire şi faţă de ofertă. Semnare contract/încheiere acord-cadru: .înştiinţarea privind rezultatul este lapidară fără a se preciza avantajele ofertei câştigătoare.B.

dr.Riscuri în încheierea contractului de achiziţie publică Semnarea cu mare întârziere a contractului de achiziţie publică.C. din varii motive şi numai după insistenţe prelungite ale operatorului economic câştigător. 23 .B.

.lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost .acceptarea dr. .schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuţie şi preţuri mai mari pentru contractant.B.întâlniri frecvente şi fără motiv cu executantul contractului.C. .Riscuri în desfăşurarea contractului de achiziţie publică • Îndeplinirea obligaţiilor asumate şi recepţiile parţiale: .calitate – durată de execuţie a contractului. schimbării specificaţiilor24 .

neîntocmirea unor documente de recepţie finală a lucrărilor care să reflecte realitatea. . • Recepţie finală: .Riscuri în desfăşurarea contractului de achiziţie publică plata cu întârziere a facturilor. 25 . • Concluzii şi măsuri de îmbunătaţire: .B.C. . amânarea plăţilor pentru a fi revizuite preţurile în scopul creşterii valorii contractelor. - dr.plăţi temporare în avans fără temei.lipsa analizei procesului prin care să se identifice dacă s-a obţinut într-adevăr ceea ce s-a dorit şi la valoarea previzionată.facturarea în fals a unor cantităţi nerealizate.

C.Vă mulţumesc pentru atenţie dr.B. 26 .