You are on page 1of 2

Către : Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, 030084, România
Spre ştiinţă:,
Subscrisa _________________________ , cu sediul în ________________,
nr__________, oraș _________________, județul ____________ , cod unic de
înregistrare _______________, telefon ____________________ , fax
_______________________, e-mail __________________ , reprezentată legal prin
__________________________ - administrator, în calitate de persoană care se
consideră vătămată de către autoritatea contractantă
_________________________ , ___________________, în temeiul art. 255 şi 256
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, formulez prezenta
CONTESTAŢIE
la procedura de cerere de ofertă , publicată pe SEAP sub nr. _________ din
data de _________________, organizată de autoritatea contractantă pentru
atribuirea contractului de lucrări ,, Amenajare camere curate pentru
Banca Celule Stem ” , cu data limită de depunere a ofertelor în
______________2016 .
Actele autorităţii contractante pe care le considerăm neconforme şi pe
care le contestăm sunt fișa de date și caietul de sarcini.
Motivul care stă la baza contestaţiei este :
Faţă de cele evocate mai sus, vă solicităm să dispuneţi obligarea
autorităţii contractante ca măsură de remediere , de a pune la dispoziție
subscrisei toate documentele necesare pentru a putea întocmi în
conformitate propunerea financiară și tehnică .

În cazul care autoritatea contractantă nu poate pune la dispoziție
documentele necesare , solicităm :

2. 34/2006. 271 alin. modificarea caietului de sarcini prin adăugarea obligației ofertantului de a întocmi documentația de proiectare ce va cuprinde proiectul tehnic și detaliile de execuție în conformitate cu normativele și standardele românești în vigoare . potrivit art. modificarea fișei de date la obiectul contractului din . (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Domnului Preşedinte al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor . împreună cu actele anexate ei.Amenajare camere curate pentru Banca Celule Stem '' în . Prezenta contestaţie. a fost/va fi comunicată şi autorităţii contractante. Proiectare și amenajare camere curate pentru Banca Celule Stem ” .1...