You are on page 1of 16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

EKONOMI ASAS TINGKATAN 4
SMK PANTAI REMIS,
34900 PANTAI REMIS, PERAK
MINGGU

1-2
4/01/16
15/01/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

1.0 Pengenalan Kepada
Ekonomi

Pelajar dapat:

1.1 Pengertian ekonomi.

Menerangkan maksud ekonomi dari sudut
individu dan masyarakat.

a. Masalah ekonomi
 kekurangan
 pilihan
 kos lepas

b. Jenis barang
 barang percuma
 barang awam
 barang ekonomi

a) Menyatakan apa yang akan berlaku
apabila sumber terhad dan kehendak tidak
terhad.
b) Memberi contoh kos lepas yang wujud
apabila individu membuat pilihan
c) Menjelaskan tiga unit ekonomi
d) Menganalisis bagaimana pilihan yang
dibuat oleh unit ekonomi mengakibatkan
kos lepas kepada masyarakat keseluruhan.

a) Mengenalpasti jenis-jenis barang
b) Menghuraikan ciri-ciri jenis barang
c) Membandingkan jenis-jenis barang

1

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Perbincangan contoh
kehendak tidak terhad
dan sumber yang
terhad

Mendefinisikan

Rasional

Mengenalpasti

Kerjasama

Menghubung
kait

Kesederhanaan

Perbincangan isu
semasa mengenai
kekurangan
Mengenalpasti pilihan
terbaik bagi
menyelesaikan
masalah kekurangan
serta faedah diperoleh
dari kos lepas yang
terlibat.

Kesyukuran
Membanding
bezakan

Membandingkan ciriciri air sungai, air
mineral dan air paip
dari segi ekonomi

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

3

1.2 Masalah asas ekonomi
 Apa yang hendak
dikeluarkan
 Berapa yang
hendak
dikeluarkan
 Bagaimana
hendak
dikeluarkan
 Untuk siapa
dikeluarkan

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Pelajar dapat:
18/01/16
22/01/16

4-5
25/01/16
05/02/16

1.3 Sistem ekonomi dan
penyelesaian masalah
asas ekonomi.
Ciri-ciri sistem ekonomi
 kapitalis/pasaran
bebas
 perancangan
pusat
 campuran
Islam

6
08/02/16
-

a) Menyatakan masalah asas ekonomi
b) Menerangkan bagaimana setiap masalah
asas ekonomi diselesaikan

Penerangan keempatempat masalah asas
ekonomi.
Memberi contoh
masalah ekonomi
dulu
dan kini

Kerjasama
Mengenalpasti
idea utama
Kerajinan
Menghubungkait
Rasional

Perbincangan
mengapa masalah
asas ekonomi
diselesaikan
a) Mengenalpasti pelbagai sistem ekonomi
b) Menerangkan ciri-ciri setiap sistem
ekonomi
c) Memberi contoh negara untuk setiap
sistem ekonomi
d) Menerangkan bagaimana setiap sistem
ekonomi menyelesaikan masalah asas
ekonomi.
e) Membanding bezakan cara penyelesaian
masalah asas ekonomi antara sistemsistem ekonomi.

Membuat kajian kes
tentang sistem
ekonomi yang
diamalkan di
sesebuah negara.
Penilaian cara barang
dan perkhidmatan
diperuntukkan oleh
setiap sistem ekonomi

CUTI TAHUN BARU CINA
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

2

Mencirikan

Keadilan

Membandingbezakan

Amanah

Analisis

Hormat kepada
hak asasi

12/02/16
MINGGU

7
15/02/16
19/02/16

8
22/02/16
26/02/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

2.0 Pendapatan dan
Penggunaan
Pendapatan Individu.

Pelajar dapat:

2.1 Pemilihan pekerjaan
a) Jenis-jenis pekerjaan
dalam sektor
ekonomi
 sektor utama
 sektor kedua
 sektor ketiga

a) Mengenalpasti jenis-jenis pekerjaan dalam
komuniti dan negara Malaysia
b) Memadankan jenis-jenis pekerjaan dengan
sektor ekonomi

Menghasilkan buku
skrap jenis-jenis
pekerjaan dan
mengklasfikasikannya
mengikut sektor
ekonomi.

Mengenalpasti

Keikhlasan

Memadankan

Kesederhanaan

b) Faktor-faktor
pemilihan pekerjaan
 upah wang
 faedah
sampingan
 faktor-faktor lain

c) Membincangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi pilihan pekerjaan.
d) Membandingkan peluang-peluang kerjaya
dan pekerjaan mengikut sektor-sektor
ekonomi

Tugasan memilih
pekerjaan daripada
beberapa iklan jawatan
kosong atau melalui
internet dan memberi
sebab mengapa
jawatan itu dipilih.

Membandingka
n

Tanggung
jawab

a) Mentakrifkan pendapatan individu

Mengisi borang soal
selidik untuk
mengetahui butir-butir
pendapatan ibu
bapa/individu

Mendefinisikan

2.2 Pendapatan individu
a) Maksud pendapatan
individu

3

Ketepatan

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

9

07/03/16
11/03/16

b) Jenis pendapatan individu
 upah/gaji
 faedah
 untung
 Bayaran
pindahan
 Dividen

c) Sumber pendapatan
individu.
 Bekerja sendiri
 Bekerja dengan
orang lain
 Punca-punca lain
12/03/16
20/03/16

KBKK

NILAI

UJIAN BULAN MAC
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

29/02/16
04/03/16

10

AKTIVITI

Pelajar dapat:
a) Mengenalpasti jenis-jenis pendapatan
individu.
b) Menghuraikan maksud upah, faedah,sew,
untung, bayaran pindahan dan dividen
c) Membezakan antara upah benar dengan
upah wang.
d) Mengira faedah dan untung
e) Menerangkan sumber-sumber pendapatan
individu.

Menganalisis hasil
dapatan soal selidik
dan mengira
pendapatan ibu
bapa/individu

Mengatur satu strategi
bagi menambah
pendapatan individu

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

4

Mengengenal
pasti

Dedikasi

Membezakan

Daya usaha

Mengira

Ketepatan

Menyenaraikan

Bersyukur

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

a) Menerangkan maksud konsep pendapatan
boleh guna
b) Mengenalpasti pelbagai potongan wajib
daripada pendapatan individu.
c) Menghuraikan pelbagai potongan wajib
d) Mengira pendapatan boleh cukai, cukai
pendapatan dan pendapatan boleh guna

Mengumpul dan
mengkaji risalah cukai
pendapatan,zakat dan
KWSP.
Mengenalpasti syaratsyarat dan kadar
potongan serta
mengira potongan
tersebut.

Mendifinisikan

Ketepatan

Mengenalpasti

Menyusun atur
ikut keutamaan

Menyenarai keperluan
dan kehendak
mengikut kepentingan
dan membincangkan
perbezaannya.

Membezakan

2.3 Pendapatan boleh guna

11
21/03/16
25/03/16

a) Maksud pendapatan
boleh guna
b) Potongan pendapatan
c) Pengiraan pendapatan
boleh guna

12
28/03/16
01/04/16

2.4 Penggunaan pendapatan
boleh guna.

Pelajar dapat:

a) Keperluan dan kehendak
individu.
 Perbezaan antara
keperluan asas
dengan kehendak.

a) Mengenalpasti keperluan dan kehendak
individu.
b) Membezakan ciri-ciri keperluan asas
dengan kehendak individu.

5

Mengira
Jimat - cermat

Kesyukuran
Menyusun atur
Penaakulan

MINGGU

13
04/04/16
08/04/16

14
11/04/16
15/04/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

b) Belanjawan peribadi
 jenis
perbelanjaan
peribadi
 kepentingan
belanjawan
peribadi
 Penyediaan
belanjawan
peribadi

a) Menyatakan maksud belanjawan peribadi
b) Menyenaraikan perbelanjaan peribadi.
c) Menerangkan langkah-langkah
menyediakan belanjawan peribadi
d) Membincangkan kepentingan belanjawan
peribadi.
e) Menghasilkan satu jadual belanjawan
peribadi

c) Konsep tabungan,
pinjaman dan pelaburan.

Pelajar dapat:

Maksud
 tabungan
 pinjaman
 pelaburan
TujuanCara


menabung
meminjam
melabur
menabung
meinjam
melabur

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Mengisi borang soal
selidik mengenai
sumber pendapatan dan
perbelanjaan keluarga.

Menyenaraikan

Kesederhanaan

Menyusun atur
mengikut
keutamaan

Keadilan

Menyediakan
belanjawan peribadi .

a) Menerangkan maksud tabungan, pinjaman
dan pelaburan

Perbincangan
kumpulan konsep dan
tujuan menabung

Mendefinisikan

Amanah

b) Menyatakan tujuan menabung, meminjam
dan melabur
c) Membandingkan antara pulangan dari
pelaburan dengan pulangan dari tabungan.

Melayari laman web
institusi kewangan.

Membanding
bezakan

Berdikari

d) Menerangkan cara menabung, meminjam
dan melabur
e) Membandingkan pelbagai cara dan faedah
menabung, meminjam dan melabur.

Mengenalpasti jenis
tabungan dan
kemudahan pinjaman
yang disediakan oleh
institusi kewangan

Mengenalpasti
sebab dan
akibat

Yakin diri

6

MINGGU

15
18/04/16
22/04/16

16
25/04/16
29/04/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

3.0 Isi Rumah Sebagai
Pengguna

Pelajar dapat:

3.1 Isi rumah
a. Pengertian isi rumah
b. Objektif penggunaan
isi rumah

a) Menerangkan pengertian isi rumah dengan
tepat.
b) Menyatakan peranan isi rumah
c) Menjelaskan objektif penggunaan isi
rumah untuk memaksimakan utiliti

3.2 Permintaan
a. Konsep permintaan
 maksud
permintaan
 hukum
permintaan

a) Menerangkan maksud permintaan
b) Menyatakan tindak balas pengguna
apabila harga berubah
c) Menerangkan hukum permintaan
d) Melukis keluk permintaan individu
e) Merumus hubungan antara harga dengan

7

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Membandingkan
peranan individu
sebagai pengguna dan
pengeluar

Membandingkan

Rasional

Membincangkan cara
isi rumah membuat
keputusan

Menganalisis

Pertimbangan

Main peranan sebagai
pembeli dan membuat
keputusan.

Penyelesaian
masalah

Kebebasan

Melengkapkan jadual
dan membina keluk.

Membuat
analisis

Membuat
pertimbangan

jadual dan keluk
permintaan

b. Penentu permintaan
Faktor-faktor mempengaruhi
permintaan

a) Mengenalpasti faktor-faktor
mempengaruhi permintaan.
Membezakan antara perubahan dalam kuantiti
diminta dengan perubahan permintaan sesuatu
barang berdasarkan keluk

Perbincangan dan
penerangan faktor –
faktor mempengaruhi
permintaan

Mengenalpasti

Kerjasama

Membezakan

Kesederhanaan

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(03/05/2016 -13/05/2016)

17-18

MINGGU

kuantiti diminta berdasarkan rajah.

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

8

AKTIVITI

KBKK

NILAI

19-20
16/05/16
27/05/16

b) Konsep keanjalan harga
permintaan.

Maksud
keanjalan harga
permintaan.
Rumus pengiraan
keanjalan harga
permintaan.
Jenis keanjalan
harga permintaan
- Anjal
- Tak anjal
- Anjal satu

30/05/16
12/06/16

MINGGU

Pelajar dapat:
a) Mentakrifkan keanjalan harga permintaan.
b) Menerangkan tiga jenis keanjalan harga
permintaan
c) Mengira keanjalan harga permintaan
d) Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan
harga
e) Menunjukkan bagaimana pengeluar
menggunakan pekali keanjalan harga
permintaan untuk memaksimumkan hasil.

Menganalisis dan
membuat rumusan
tentang tindakbalas
kuantiti diminta
terhadap perubahan
harga.

Mendefisikan

Ketepatan

Mengelaskan

Cermat

Mengklasifikasi
barangan mengikut
jenis keanjalan harga
permintaan.

Membezakan

Mengira
Rasional

Melukis keluk untuk
barang biasa dan mesti

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2016

UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

9

AKTIVITI

KBKK

NILAI

/ISI KANDUNGAN

21-22
13/06/16
24/06/16

MINGGU

4.0 Firma Sebagai
Pengeluar.
4.1 Firma dan pengeluaran
a) Pengertian firma
 konsep firma
 objektif firma
b) Pengeluaran
 konsep
pengeluaran
 konsep input
 konsep jangka
masa pengeluaran
 fungsi
pengeluaran
jangka pendek
c) Kos pengeluaran
 konsep kos
pengeluaran
 kos pengeluaran
jangka pendek
- kos tetap
- kos berubah

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

Pelajar dapat:
a) Menerangkan maksud firma
b) Menyatakan matlamat firma
c) Menerangkan konsep pengeluaran dengan
menggunakan contoh
d) Menerangkan maksud pengeluaran jangka
pendek dan jangka panjang
e) Menerangkan fungsi pengeluaran jangka
pendek dengan menggunakan jadual.
f) Mengira jumlah keluaran, keluaran purata
dan keluaran sut.
g) Menunjukkan hubungan berdasarkan
jadual yang diberi.
h) Menerangkan maksud kos pengeluaran
i) Mengenalpasti jenis-jenis kos jangka
pendek
j) Mengira jumlah kos, kos purata dan kos
sut
k) Menganalisis hubungan antara kos
berdasarkan jadual.

HASIL PEMBELAJARAN

10

Membuat kajian kes
tentang pengeluaran di
sesebuah firma yang
berhampiran.
Menyenarai dan
mengklasifikasi input
tetap dan input
berubah.

Menyusun
mengikut
keutamaan

Kejujuran

Menghubungkait

Kesungguhan

Berdikari

Kerjasama
Menyelesaikan
masalah

Mengkaji dan mentafsir
jadual pengeluaran
jangka pendek.
Mengira dan
melengkapkan jadual
pengeluaran.

AKTIVITI

KBKK

NILAI

23
27/06/16
01/07/16

4.2 Penawaran
a) Konsep penawaran
 maksud
penawaran
 hukum
penawaran
 jadual dan keluk
penawaran

24

25

MINGGU

a) Menerangkan maksud penawaran
b) Menyatakan tindak balas pengeluar
apabila harga berubah
c) Menerangkan hukum penawaran
d) Melengkapkan jadual penawaran individu
e) Melukis keluk penawaran individu
f) Merumus hubungan antara harga dengan
kuantiti di tawar berdasarkan rajah.

Main peranan sebagai
penjual dan membuat
keputusan.

Mendefinisikan

Keadilan

Melukis rajah

Rasional

Membuat
rumusan

Bertanggung
jawab

Mengenalpasti

Ketepatan

Membezakan

Berdikari

Melukis keluk

Kebersihan

Melengkapkan jadual
Melukis keluk
penawaran

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

04/07/16
08/07/16
11/07/16
15/07/16

Pelajar dapat:

b) Penentu penawaran
 Harga barang itu
 Harga barang lain
 Harga faktor
pengeluaran
 Tingkat teknologi
 Jangkaan harga
masa depan
 Cuaca
 Matlamat
pengeluar
 Dasar kerajaan

a) Mengenal pasti faktor-faktor yang
mempengaruhi penawaran
b) Menghuraikan bagaimana faktor-faktor
tersebut mengakibatkan perubahan dalam
penawaran sesuatu barang.
Membezakan antara perubahan dalam kuantiti
yang ditawar dengan perubahan penawaran
sesuatu barang berdasarkan keluk.

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

11

Penerangan dan
perbincangan.
Mengumpul keratan
akhbar/berita terkini
mengenai faktor-faktor
mempengaruhi
penawaran.

AKTIVITI

KBKK

NILAI

26
18/07/16
22/07/16

c) Konsep keanjalan harga
penawaran.

maksud keanjalan
harga penawaran

rumusan
pengiraan
keanjalan harga
penawaran

b) Menerangkan tiga jenis keanjalan harga

jenis keanjalan
harga penawaran
- anjal
- tak anjal
- anjal satu

e) Mentafsir tiga jenis pekali keanjalan harga
penawaran

MINGGU

27

Pelajar dapat:

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
5.0 Pasaran

a) Mentakrifkan keanjalan harga penawaran

c) Penawaran

Mengira dan
mengklasifikasikan
jenis keanjalan harga
penawaran berdaarkan
jadual

d) Mengira keanjalan harga penawaran

f) Membezakan ketiga-tiga jenis keanjalan
harga penawaran menggunakan rajah dan
pengiraan mudah.

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar dapat:

12

Mentakrifkan
Menerangkan

Kerjasama
Mengira
Mentafsir

Perbincangan keanjalan
penawaran ke atas
barang perkilangan dan
barang pertanian.

AKTIVITI

Ketepatan

Kejujuran

Membezakan
Berdikari

KBKK

NILAI

25/07/16
29/07/16

28
01/08/16
05/08/16

MINGGU

29

5.1 Konsep pasaran

a) Menerangkan maksud pasaran

5.2 Pasaran barangan

b) Menerangkan maksud pasaran barangan

a) Permintaan pasaran
 maksud
permintaan
pasaran
 jadual dan keluk
permintaan
pasaran

c) Menerangkan maksud permintaan pasaran

b) Penawaran pasaran
 maksud
penawaran
pasaran
 jadual dan keluk
penawaran
pasaran

f) Melengkapkan jadual, melukis dan
menerangkan pembentukan keluk
penawaran pasaran

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
c) Keseimbangan pasaran
 maksud

d) Menerangkan maksud penawaran pasaran
e) Melengkapkan jadual, melukis dan
menerangkan pembentukan keluk
permintaan pasaran

HASIL PEMBELAJARAN
Pelajar dapat:
a) Menerangkan maksud keseimbangan

13

Menjalankan
pemerhatian ke atas
aktiviti jual beli di
kantin sekolah.
Mengadakan satu
permainan untuk
mengumpul maklumat
bagi membina jadual
permintaan dan
penawaran pasaran.
Membina keluk
permintaan dan
penawaran pasaran
berdasarkan jadual
yang diperoleh.

AKTIVITI

Melengkapkan jadual
keseimbangan.

Mendefinisikan

Toleransi

Menerangkan

Kesedrhanaan

Membina
jadual

Ketepatan
Kekemasan

Melukis keluk

Kekemasan
Kebersihan

KBKK

Menganalisis

NILAI

Rasional

08/08/16
12/08/16

keseimbangan
pasaran

30
15/08/16
19/08/16

ketidakseimbanga
n pasaran
- lebihan
permintaan
- lebihan
penawaran

5.3 Pasaran faktor
a) Maksud pasaran
faktor
b) Maksud
keseimbangan pasaran
buruh
c) Ketidakseimbangan
pasaran buruh

pasaran
b) Melukis rajah keseimbangan pasaran
berdasarkan jadual yang diberi
c) Menerangkan penentuan harga dan
kuantiti keseimbangan pasaran
berdasarkan jadual dan rajah
d) Menganalisis keadaan ketidakseimbangan
pasaran.

a) Menerangkan maksud pasaran faktor
b) Mengenalpasti jenis-jenis pasaran faktor
c) Melukis dan menerangkan keseimbangan
pasaran buruh
d) Menjelaskan penentuan kadar upah dan
keseimbangan pasaran buruh berdasarkan
jadual dan rajah
e) Menerangkan keadaan ketidakseimbangan
pasaran buruh

Melukis rajah
keseimbangan

Melukis keluk

Keadilan

Menerangkan

Ketepatan

Mengenalpasti

Daya usaha

Melukis rajah

Hormatmenghormati

Perbincangan keadaan
pasaran pada tingkat
harga
ketidakseimbangan.

Mengumpul dan
mengkaji maklumat
tentang pasaran fktor
dari sumber-sumber
seperti iklan,jawatan
kosong dan hartanah.

Menjelaskan
Kegigihan

Melengkapkan jadual
dan melukis rajah
Perbincangan keadaan
pasaran buruh.

31

UJIAN BULAN OGOS
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

22/08/16
26/08/16
MINGGU

32-33

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
5.4 Aliran pusingan

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Melukis dan

Pelajar dapat:

14

KBKK

Mengenalpasti

NILAI

Bermuafakat

29/08/16
09/09/16

pendapatan dalam
ekonomi dua sektor
a) Maksud aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua
sektor
b) Aliran fizikal dan aliran
wang

melabelkan rajah aliran
pusingan pendapatan
ekonomi dua sektor
a) Mengenalpasti kompenen-kompenen
ekonomi dua sektor
b) Menerangkan maksud aliran pusingan
pendapatan ekonomi dua sektor
c) Melukis rajah dan menerangkan aliran
pusingan pendapatan ekonomi dua sektor
d) Menunjukkan pergantungan antara sektor
isi rumah dengan sektor firma
e) Membezakan aliran fizikal dan aliran
wang

10/09/16
18/09/16

Menjelaskan konsep
pusingan dalam aliran
fizikal dan aliran wang

Melukis rajah
aliran
Melabelkan
Menghubungkait
Membezakan

Kerjasama
Keadilan
Kesyukuran

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

34– 40

LATIH TUBI / ULANGKAJI

16/9/10
15/10/09

41-43
07/11/16
24/11/16

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

26/11/16
31/12/16
DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

DISEMAK OLEH

DISAHKAN OLEH :

....................................................
(
)

...........................................
(EN YURHAMY B YUSUF)

.......................................................
(PN. TIN SOOK TING)

.......................................................

CUTI AKHIR TAHUN

15

GURU MATAPELAJARAN
EKONOMI ASAS

KETUA PANITIA
EKONOMI ASAS

KETUA BIDANG VOTEK

16