You are on page 1of 18

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
SMK PANTAI REMIS,
34900 PANTAI REMIS, PERAK
MINGGU

1
04/01/16
08/01/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
6.0 Wang dan Institusi
Kewangan
6.1 Wang
a. Pengertian wang
Maksud wang
Ciri-ciri wang
 diterima umum
 penawaran terhad
 kestabilan nilai
 tahan lama
 mudah dibawa
 boleh dibahagi kepada
unit yang lebih kecil

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajar dapat
a) menyatakan maksud wang
b) menyatakan ciri-ciri wang
c) mengenal jenis-jenis wang
d) memberi justifikasi mengapa
deposit semasa dianggap sebagai
salah satu daripada jenis wang

AKTIVITI

Perbincangan
mengenai
kemampuan wang
kertas RM2.00
dengan wang fotostat
RM2.00 untuk
membeli barang di
koperasi sekolah dan
memberi maksud
serta ciri-ciri wang.

KBKK

Mendefinisikan

Amanah

Menyenaraikan

1

Jimat
cermat

Mencirikan

Perbincangan
tentang ekonomi
masyarakat tanpa
wang tunai (cashless
society) contoh, kad
pintar dan kad kredit.

Jenis-jenis wang
 duit syiling
 wang kertas
 deposit semasa

NILAI

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

2
11/01/16
15/01/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Perbincangan
tentang
bagaimana e–
dagang boleh
membantu
memudahkan urusan
perniagaan.

Mendefinisikan

Amanah

Mencirikan

Kejujuran

Menyenaraikan

Jimat
cermat

b. Fungsi wang
Fungsi wang sebagai alat
 perantaraan
pertukaran
 unit ukuran nilai
 simpanan nilai
 bayaran tertunda

e) menyatakan fungsi wang
f)

menghuraikan kebaikan sistem
wang
berbanding dengan sistem barter.

Pelajar dapat
6.2 Bank
a. Jenis-jenis bank
Jenis-jenis bank
 bank perdagangan
 Bank Simpanan
Nasional
 bank saudagar
 bank pusat

a) menyatakan jenis-jenis bank seperti
bank perdagangan ( termasuk Bank
Islam ), Bank Simpanan Nasional,
bank saudagar dan bank pusat.

2

Mengumpul logo,
pamplet, risalah,
laporan dan borang
berkaitan dengan
bank perdagangan
untuk
membincangkan
persamaan dan
perbezaan antara
bank perdagangan,
Bank Simpanan
Nasional, bank
saudagar serta bank
pusat

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

3-4
18/01/16
29/01/16

5
01/02/16
05/02/16

6
08/02/16
-

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

b. Fungsi bank
perdagangan
Fungsi bank perdagangan
 menerima
simpanan/deposit
 memberi pinjaman
 membuat dan
menerima bayaran
 mengurus pertukaran
asing
Konsep Skim Perbankan
Islam (SPI)
 Al-Wadiah
 Al-Mudharabah
 Al-Murabahah
 Al-Musyarakah
 Al-Bai-Bithaman-Ajil
 Al-Takjiri

HASIL PEMBELAJARAN

a)

menyenaraikan fungsi bank
perdagangan

b) menerangkan jenis-jenis simpanan;
simpanan semasa, simpanan
tabungan dan simpanan tetap

c)

menerangkan cara bank
perdagangan memberi pinjaman

d)

menghuraikan perkhidmatan lain
yang disediakan oleh bank
perdagangan kepada pelanggan

e)

AKTIVITI

NILAI

Mengkaji fungsifungsi bank
perdagangan melalui
bahan dan maklumat
yang diperolehi
seperti risalah, brosur
dan dokumen

Mengadakan sesi
ceramah tentang
skim perbankan
Islam

menerangkan konsep-konsep skim
perbankan Islam

CUTI TAHUN BARU CINA
(ISNIN HINGGA JUMAAT)
3

KBKK

Menyenaraikan

Amanah

Mencirikan

Keadilan

Menerangkan

12/02/16

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

7
15/02/16
19/02/16

8
22/02/16
26/02/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

c. Bank pusat

Pelajar dapat:

Fungsi bank pusat
 mengeluarkan mata
wang
 mengawal kestabilan
nilai mata wang
 jurubank kepada
kerajaan
 jurubank kepada bank
perdagangan

a) menyatakan dan menerangkan
fungsi-fungsi bank pusat

Bank pusat mengawal
inflasi dan kemelesetan
ekonomi melalui
 rizab tunai
 rizab berkanun
 kadar faedah
 jual-beli surat jaminan
kerajaan
 kawalan syarat sewa
beli

b) menghuraikan bagaimana bank
pusat bertindak sebagai jurubank
kepada kerajaan dan juru bank
kepada bank perdagangan

a) menerangkan cara bank pusat
mengawal inflasi dan kemelesetan
ekonomi dengan alat-alat dasar
kewangan.

AKTIVITI

KBKK

Lawatan sambil belajar
ke Bank Negara
Malaysia atau melayari
laman web Bank
Negara untuk
mendapatkan
maklumat tentang
fungsi dan dasar-dasar
kewangan semasa

Menyenaraikan

Rasional

Menerangkan

Kejujuran

Perbincangan secara
ringkas tentang inflasi
dan kemelesetan
ekonomi
Main peranan sebagai
Gabenor Bank Negara
Malaysia untuk
mengawal masalah
inflasi dan
kemelesetan ekonomi

4

NILAI

Tanggung
jawab

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

AKTIVITI

6.3 Institusi kewangan
bukan bank

NILAI

a. Jenis institusi
kewangan bukan
bank

Pelajar dapat:
a) mengenal jenis-jenis institusi
kewangan bukan bank
b) menyatakan dan menerangkan
fungsi-fungsi institusi kewangan
bukan bank

Mengumpul bahan
daripada pelbagai
sumber tentang
institusi kewangan
bukan bank serta
menyenaraikan
fungsinya

Jenis-jenis
 syarikat kewangan
 syarikat insurans
(termasuk takaful)
 Tabung Haji
 Kumpulan Wang
Simpanan Pekerja
12/03/16
20/03/16

KBKK

UJIAN BULAN MAC
(ISNIN HINGGA JUMAAT) 29/02/16-04/03/16

9

10
07/03/16
11/03/16

HASIL PEMBELAJARAN

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

5

Mengenalpasti

Amanah

Menerangkan

Keadilan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

11
21/03/16
25/03/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
b). Fungsi institusi
kewangan bukan bank12 - 13
28/03/16
08/04/16

menerima deposit
menggalakkan
tabungan
menggalakkan
pelaburan
sumber kewangan
kepada pasaran modal
negara

7.0 Ekonomi Malaysia
7.1 Struktur ekonomi
negara
a. Pengenalan kepada
sektor ekonomi
negara


sektor utama
sektor kedua
sektor ketiga

b. Masalah
pergantungan
ekonomi kepada
sektor utama

ketidakstabilan

HASIL PEMBELAJARAN

a) mengkaji sumbangan perkhidmatan
institusi kewangan bukan bank
kepada perkembangan ekonomi
negara Malaysia

AKTIVITI

Perbincangan
mengenai persamaan
dan perbezaan antara
perkhidmatan bank
perdagangan dengan
syarikat kewangan

KBKK

NILAI

Menganalisis

Ketepatan

Menyenaraika
n
Mengklasifika
sikan

Peka
kepada isu
sosial
dalam
masyarakat

Mencerakin

Cermat

Lawatan ke institusi
kewangan bukan bank
berhampiran

Pelajar dapat:
a) menyatakan sektor-sektor
ekonomi di negara Malaysia
b) menerangkan sektor-sektor
ekonomi di negara Malaysia
c) membandingkan sumbangan
setiap sektor ekonomi kepada
pendapatan negara dan guna
tenaga
a) menerangkan masalah
pergantungan ekonomi kepada
sektor utama
b) menghuraikan kesan
6

Mengumpul maklumat
mengenai struktur
ekonomi negara
daripada pelbagai
sumber dan
menghasilkan buku
skrap/folio

Bersyukur
Menganalisis
sumbangan sektorsektor ekonomi
berdasarkan Laporan

Cinta
kepada
negara
Menganalisis

Rasional

harga komoditi
peluang pekerjaan
terjejas

pergantungan
ekonomi negara kepada sektor
utama dari segi pendapatan
negara dan guna tenaga

Ekonomi Negara
Berdikari

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

kehausan dan
kepupusan sumber
merugikan imbangan
perdagangan
c. Perubahan struktur
ekonomi negara

14-15
11/04/16
22/04/16

HASIL PEMBELAJARAN

Faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan
struktur ekonomi negara
Malaysia
 Langkah
mempelbagaikan
ekonomi
 Kehausan sumbersumber asli negara
 Galakan industri
penggantian import
 Peningkatan dalam
pendapatan dan taraf
hidup penduduk

Pelajar dapat:
a) mengenal arah aliran
perubahan struktur ekonomi
negara Malaysia dari segi
keluaran negara dan guna
tenaga
b) menerangkan corak perubahan
struktur ekonomi Negara
Malaysia dari segi keluaran
negara dan guna tenaga
c) membincangkan faktor-faktor
yang mempengaruhi
perubahan struktur ekonomi
negara Malaysia

7

Mengkaji arah aliran
perubahan setiap
sektor terhadap guna
tenaga dan
pendapatan negara
serta implikasinya
kepada pembangunan
ekonomi negara
berdasarkan maklumat
yang diperolehi
Membuat ramalan
tentang masa depan
sektor utama

Menghubungkait

Rasional
Keadilan
Cermat
Bersyukur
Cinta
kepada
negara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

16
25/04/16
29/04/16

Kesan perubahan struktur
ekonomi negara
 pelaburan asing
 perkembangan
sektor perkilangan
 perkembangan
sektor
perkhidmatan
 peluang pekerjaan
 pendapatan
Negara
 taraf hidup

17-18

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Pelajar dapat:
a) menganalisis kesan perubahan
struktur ekonomi terhadap guna
tenaga dan pendapatan negara
Malaysia

Membentangkan kajian
kemungkinan corak
struktur ekonomi negara
Malaysia pada masa
depan berasaskan
k-ekonomi

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
(03/05/2016 -13/05/2016)
8

Mentafsir
maklumat

Bersyukur
Cermat

Membanding

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

19-20
16/05/16
27/05/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
7.2 Belanjawan
Negara
a. Sumber hasil kerajaan

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

Hasil cukai dan hasil
bukan cukai
Komponen perbelanjaan
kerajaan
 perbelanjaan
mengurus
 perbelanjaan
pembangunan

30/05/16

NILAI

Pelajar dapat :
a) mendefinisikan maksud
belanjawan negara.

Menerangkan maksud
belanjawan Negara.

Maksud belanjawan
negara
b. Perbelanjaan kerajaan

KBKK

Membandingkan

Berdikari

Mencirikan

Rasional
Jimat cermat

a) mengenal pasti sumber hasil
cukai dan hasil bukan cukai
kerajaan
b) mengenal pasti komponen
perbelanjaan kerajaan
c) menerangkan sumber hasil
kerajaan
d) menerangkan maksud
perbelanjaan mengurus dan
perbelanjaan pembangunan
kerajaan
e) menerangkan peruntukan
perbelanjaan mengurus
kerajaan dan perbelanjaan
pembangunan kerajaan
f) menerangkan belanjawan
seimbang, belanjawan
lebihandan belanjawan
kurangan

Mengumpul maklumat
daripada pelbagai
sumber mengenai
belanjawan negara untuk
mengetahui jenis-jenis
hasil kerajaan
Menganalisis pelbagai
carta dan jadual
daripada Laporan
Ekonomi untuk
mengenal pasti jenisjenis perbelanjaan
kerajaan

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9

Bijaksana
Adil

12/06/16

2016

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

21-22
13/06/16
24/06/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
c. Tujuan belanjawan
negara
Belanjawan negara
sebagai alat mengawal
inflasi dan kemelesetan
ekonomi

d. Hutang negara

Maksud hutang
negara

Sumber pinjaman
kerajaan

Tujuan pinjaman

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Pelajar dapat:
1. a) menyatakan tujuan utama
belanjawan
2.
negara
3. b) menerangkan konsep inflasi dan
4.
kemelesetan ekonomi serta
kesannya
5.
terhadap pendapatan penduduk
6. c) menghuraikan belanjawan negara
7.
sebagai alat mengawal inflasi dan
8.
kemelesetan ekonomi
a) mentakrif hutang negara
b) mengenalpasti jenis dan sumber
pinjaman kerajaan
c) membincangkan tujuan pinjaman
kerajaan
d) menerangkan cara kerajaan
mendapat pinjaman dalam negeri
dan luar negeri
e) menganalisis kelebihan pinjaman
dalam negeri berbanding
pinjaman luar negeri

10

Main peranan
sebagai Menteri
Kewangan dan
membentangkan
belanjawan untuk
mengawal
inflasi/kemelesetan
ekonomi

Menganalisis

Bertanggung
jawab
Rasional
Kesederhanaan
Muafakat
Kebajikan
bersama

Menganalisis
graf/jadual pinjaman
dalam negeri dan
pinjaman luar
negara dengan
menggunakan data
yang diperoleh
daripada Laporan
Ekonomi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

23
27/06/16
01/07/16

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN
8.0 Hubungan Ekonomi
Antarabangsa
8.1. Perdagangan
antarabangsa
a. Pengenalan kepada
perdagangan
antarabangsa
Maksud perdagangan
antarabangsa
Sebab wujud perdagangan
antarabangsa

24
04/07/16
08/07/16

HASIL PEMBELAJARAN

AKTIVITI

KBKK

Mengumpul
gambar dan
mengenal pasti
barangan
tempatan dan
barangan import

Mendefinisikan

NILAI

Pelajar dapat:
a) mentakrif perdagangan
antarabangsa
b) mengenal dan menyatakan sebabsebab wujudnya perdagangan
antarabangsa
c) menerangkan sebab-sebab
wujudnya perdagangan
antarabangsa
d) membincangkan persamaan dan
perbezaan antara perdagangan
dalam negeri dengan perdagangan
antarabangsa
e) menghuraikan kebaikan dan
keburukan perdagangan
antarabangsa

Membahaskan
tajuk
‘ Kepentingan
Perdagangan
Antarabangsa
Kepada Ekonomi
Negara Malaysia’

CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
(ISNIN HINGGA JUMAAT)

11

Mengenalpasti

Menghubung
kait

Rasional

Kerjasama

Kesederhanan

Kesyukuran
Membanding
bezakan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

12

AKTIVITI

KBKK

NILAI

Komposisi eksport dan
import
 barang nampak
 barang tak nampak

25
11/07/16
15/07/16

Rakan dagang negara

26
18/07/16
22/07/16

b. Imbangan dagangan
Maksud imbangan
dagangan
 imbangan dagangan
seimbang
 imbangan dagangan
lebihan (positif)
 imbangan dagangan
kurangan (negatif)

Pelajar dapat :
a) mentakrif eksport dan import
b) menyatakan makna eksport dan
import nampak serta eksport
dan import tak nampak dengan
contoh
c) menamakan rakan dagang
utama negara Malaysia.
d) menerangkan komposisi eksport
dan import Malaysia
berdasarkan Laporan Ekonomi
Negara
e) meramalkan corak komposisi
eksport dan import negara
Malaysia serta rakan dagang
utama pada masa depan
a) menyatakan maksud imbangan
dagangan
b) menerangkan maksud
imbangan dagangan seimbang,
imbangan dagangan lebihan
dan imbangan dagangan
kurangan
c) mengira imbangan dagangan
dan
d) mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan dagangan

Menganalisis data Laporan
Bank Negara /Jabatan
Perangkaan/
Kementerian
Kewangan/Laporan
Ekonomi dan melukis graf
mengenai komposisi
eksport dan import negara
Malaysia (barang nampak
dan barang tak nampak)
serta rakan dagang utama

Mentafsir
maklumat

Keadilan
Kerja sama

Mengenal
pasti

Amanah
Rasional
Tanggungjawab

Meramal potensi eskport
negara berasaskan kekonomi pada masa
hadapan
Membincangkan keadaan
imbangan dagangan yang
diperoleh daripada pelbagai
sumber seperti
internet/Laporan
Ekonomi/Laporan Bank
Negara bagi tempoh tiga
tahun

Mentafsir
maklumat

Kerja sama
Rasional
Cinta kepada
negara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

13

AKTIVITI

KBKK

NILAI

27-28
25/07/16
05/08/16

c. Imbangan pembayaran
Maksud imbangan
pembayaran
Butir-butir imbangan
pembayaran
 Akaun Semasa
 Akaun Modal
 Akaun Pergerakan
Kewangan

Butir-butir Akaun Semasa
 Akaun Dagangan
 Akaun Perkhidmatan
 Akaun Pendapatan
 Akaun Pindahan

Pelajar dapat :
a) menyatakan maksud imbangan
pembayaran
b) mengenal butir-butir dalam
imbangan pembayaran
c) menerangkan butir-butir Akaun
semasa

Mengkaji butiran
Akaun Semasa
yang dipetik
daripada imbangan
pembayaran
( sumber : Laporan
Ekonomi )

Mengelaskan

Adil

Menyusun
atur

Ketepatan
Tanggungjawab

Mencari
maklumat
Membuat
kesimpulan

d) mengira imbangan Akaun
Semasa
e) menerangkan maksud imbangan
pembayaran seimbang,
imbangan pembayaran lebihan
dan imbangan pembayaran
kurangan
f)

mentafsirkan hasil pengiraan
imbangan pembayaran

g) membuat kesimpulan mengapa
imbangan pembayaran boleh
menjadi positif walaupun
imbangan dagangan adalah
negatif

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU
UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
14

AKTIVITI

KBKK

NILAI

29-30
08/08/16
19/08/16

d. Sekatan perdagangan
antarabangsa
Bentuk sekatan
 tarif
 kuota
 subsidi
 kawalan pertukaran
asing
 embargo
 sekatan bukan
ekonomi
Tujuan
 sumber hasil kerajaan
 melindungi industri
muda dan tempatan
 anti lambakan
 menghadapi
persaingan
 keselamatan

Pelajar dapat:

a) mengenal jenis-jenis sekatan
perdagangan antarabangsa
b) membincangkan perlunya kerajaan
mengenakan sekatan
perdagangan antarabangsa
c) menganalisis kebaikan dan
keburukan sekatan perdagangan
antarabangsa terhadap ekonomi
Malaysia

Mengadakan
forum tentang
tujuan kerajaan
melancarkan
kempen ‘Belilah
Barangan Buatan
Malaysia’

Menyusun atur

Adil

Membezakan

Tanggungjawab

Menganalisis

Muafakat
Saling faham
memahami

Perbahasan
tentang baik
buruknya
globalisasi
terhadap ekonomi
sesebuah negara

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5

MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN
15

AKTIVITI

KBKK

NILAI

31
22/08/16
26/08/16

8.2 Pertukaran asing
a.Pengenalan kepada
pertukaran asing

a) mengenali mata wang negaranegara lain

Maksud pertukaran
asing

b) menyatakan maksud pertukaran
asing

Kepentingan
pertukaran asing

c) menjelaskan kepentingan
pertukaran asing kepada
sesebuah negara

b.Kadar pertukaran asing

Pelajar dapat:

Maksud kadar
pertukaran asing
Pengiraan
pertukaran asing

d) menyatakan maksud kadar
pertukaran asing
e) menunjukkan cara pengiraan
mudah tentang pertukaran asing
seperti menukar mata wang
Amerika (dolar AS) kepada mata
wang negara Malaysia (RM) dan
sebaliknya

Mengumpul
keratan akhbar
berkaitan dengan
pertukaran asing
serta mengira dan
membanding
kadar pertukaran
asing

Mentafsir

Rasional

Menyelesaikan
masalah

Ketepatan
Bijaksana

Membuat
kesimpulan

Berjimat
cermat

Mengadakan
simulasi yang
berkaitan dengan
urusniaga antara
negara Malaysia
dengan negaranegara lain

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN EKONOMI ASAS TINGKATAN 5
MINGGU

UNIT PEMBELAJARAN
/ISI KANDUNGAN

HASIL PEMBELAJARAN

16

AKTIVITI

KBKK

NILAI

32
29/08/16
02/09/16

c. Kesan perubahan kadar
pertukaran asing

Pelajar dapat:

Permintaan dan
penawaran Ringgit
Malaysia

a) mengenal konsep permintaan dan
penawaran terhadap Ringgit
Malaysia

Kesan perubahan kadar
pertukaran asing ke atas
eksport dan import negara
Malaysia

b) menerangkan permintaan dan
penawaran terhadap ringgit
Malaysia
c) menerangkan kesan perubahan
pertukaran asing ke atas eksport
dan import negara Malaysia
d) mengkaji kesan perubahan eksport
atau import Malaysia ke atas kadar
pertukaran asing

33
05/09/16
09/09/16
10/09/16
18/09/16

34– 42
16/9/10
15/10/09
23/11/16
08/12/16

Perbincangan
tentang kadar
pertukaran asing
daripada keratan
akhbar pada
tarikh-tarikh yang
berlainan
Membuat ramalan
mengenai kesan
perubahan kadar
pertukaran asing
rakan dagang ke
atas eksport dan
import negara
Malaysia

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

LATIH TUBI / ULANGKAJI
ULANGKAJI STRATEGIK

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM
CUTI AKHIR TAHUN
(19/11/16 – 31/12/16)

17

Mencari matlamat

Bijaksana

Membuat
kesimpulan

Rasional
Ketepatan

Mentafsir

Menganalisis

Rasional

DISEDIAKAN OLEH :

DISEMAK OLEH :

DISEMAK OLEH

DISAHKAN OLEH :

....................................................
(
)
GURU MATAPELAJARAN
EKONOMI ASAS

...........................................
(EN YURHAMY B YUSUF)
KETUA PANITIA
EKONOMI ASAS

.......................................................
(PN. TIN SOOK TING)
KETUA BIDANG VOTEK

.......................................................

18