You are on page 1of 359

OPEL ASTRA

Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας

Περιεχόμενα

Εισαγωγή ....................................... 2
Εν συντομία ................................... 6
Κλειδιά, πόρτες και παράθυρα ..... 22
Καθίσματα, προσκέφαλα ............. 41
Αποθήκευση ................................ 63
Όργανα και χειριστήρια .............. 105
Φωτισμός ................................... 148
Σύστημα κλιματισμού ................. 163
Οδήγηση και χρήση ................... 172
Φροντίδα οχήματος .................... 241
Σέρβις και συντήρηση ................ 304
Τεχνικά χαρακτηριστικά ............. 308
Πληροφορίες πελατών ............... 348
Ευρετήριο ................................... 350

2

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Εισαγωγή

Στοιχεία οχήματος
Καταχωρήστε τα στοιχεία του οχήμα‐
τός σας στην προηγούμενη σελίδα,
ώστε να μπορείτε να ανατρέξετε σε
αυτά άμεσα. Οι σχετικές πληροφορίες
παρατίθενται στα κεφάλαια "Σέρβις
και συντήρηση" και "Τεχνικά στοι‐
χεία", καθώς και στην πινακίδα αριθ‐
μού πλαισίου.

Εισαγωγή
Το αυτοκίνητό σας αποτελεί έναν
προσεκτικό συνδυασμό προηγμένης
τεχνολογίας, ασφάλειας, φιλικότητας
προς το περιβάλλον και οικονομίας.
Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρή‐
σης και Λειτουργίας περιλαμβάνονται
όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για
την ασφαλή και αποδοτική οδήγηση
του οχήματός σας.
Βεβαιωθείτε ότι όσοι επιβαίνουν στο
αυτοκίνητό σας γνωρίζουν τους πιθα‐
νούς κινδύνους ατυχήματος και τραυ‐
ματισμών που ενδέχεται να προκλη‐
θούν από την ακατάλληλη χρήση του
οχήματος.

Πρέπει πάντοτε να τηρείτε τους ειδι‐
κούς νόμους και διατάξεις της χώρας
στην οποία οδηγείτε. Ενδέχεται να
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυ‐
τούς τους νόμους και τις πληροφορίες
που παρατίθενται σε αυτό το Εγχειρί‐
διο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας.
Όταν σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας γίνεται ανα‐
φορά σε επίσκεψη στο συνεργείο, συ‐
νιστούμε να απευθύνεστε στο δικό
σας Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή
της Opel. Για τα αυτοκίνητα που κι‐
νούνται με υγραέριο, συνιστούμε έναν
Επισκευαστή Opel εξουσιοδοτημένο
για σέρβις αυτοκινήτων με υγραεριο‐
κίνηση.
Όλοι οι Εξουσιοδοτημένοι Επισκευα‐
στές της Opel προσφέρουν σέρβις
εξαιρετικής ποιότητας σε λογικές τι‐
μές. Οι πεπειραμένοι μηχανικοί, εκ‐
παιδευμένοι από την Opel, εργάζο‐
νται σύμφωνα με συγκεκριμένες οδη‐
γίες της Opel.
Τα εγχειρίδια κατόχου πρέπει να βρί‐
σκονται πάντοτε μέσα στο όχημα,
άμεσα προσβάσιμα στο όχημα.

3

Χρήση του παρόντος
εγχειριδίου
■ Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφονται
όλες οι προαιρετικές επιλογές και
λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για
αυτό το μοντέλο. Ορισμένες από τις
περιγραφές,
συμπεριλαμβανομένων. των
περιγραφών των λειτουργιών της
οθόνης και των μενού, μπορεί να
μην ισχύουν για το όχημά σας λόγω
διαφορετικής έκδοσης μοντέλου,
προδιαγραφών της εκάστοτε
χώρας, ειδικού εξοπλισμού ή
αξεσουάρ.
■ Στο κεφάλαιο "Εν συντομία" παρα‐
τίθεται μια αρχική συνοπτική πα‐
ρουσίαση.
■ Ο πίνακας περιεχομένων, που πα‐
ρατίθεται τόσο στην αρχή αυτού του
εγχειριδίου όσο και σε κάθε ενό‐
τητα, σας κατευθύνει στις πληρο‐
φορίες που θέλετε.
■ Το ευρετήριο σας δίνει τη δυνατό‐
τητα να αναζητήσετε συγκεκριμένες
πληροφορίες.

4

Εισαγωγή

■ Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας απεικονί‐
ζονται αριστεροτίμονα αυτοκίνητα.
Η λειτουργία των δεξιοτίμονων οχη‐
μάτων είναι ίδια.
■ Σε αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγιών
Χρήσης και Λειτουργίας χρησιμο‐
ποιούνται οι εργοστασιακοί κωδικοί
των κινητήρων. Μπορείτε να δείτε
τις αντίστοιχες εμπορικές ονομα‐
σίες των κινητήρων στην ενότητα
"Τεχνικά χαρακτηριστικά".
■ Οι λέξεις που προσδιορίζουν κατεύ‐
θυνση ή φορά, π.χ. αριστερά ή δε‐
ξιά και μπροστά ή πίσω, αναφέρο‐
νται πάντοτε στην κατεύθυνση
προς την οποία κινείται το όχημα.
■ Οι ενδείξεις στην οθόνη του οχήμα‐
τος μπορεί να μην υποστηρίζονται
σε όλες τις γλώσσες.
■ Τα μηνύματα που εμφανίζονται
στην οθόνη και οι ετικέτες στο εσω‐
τερικό του αυτοκινήτου αναγράφο‐
νται με έντονη γραμματοσειρά.

Κίνδυνος,
προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις
9 Κίνδυνος
Το κείμενο με την επισήμανση
9 Κίνδυνος παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τον κίνδυνο θανάσιμου
τραυματισμού. Εάν αγνοήσετε αυ‐
τές τις πληροφορίες, ενδέχεται να
προκληθεί θάνατος.

9 Προειδοποίηση
Το κείμενο με την επισήμανση
9 Προειδοποίηση παρέχει πληρο‐
φορίες σχετικά με τον κίνδυνο ατυ‐
χήματος ή τραυματισμού. Εάν
αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες,
ενδέχεται να προκληθεί τραυματι‐
σμός.

Προσοχή
Το κείμενο με την επισήμανση
Προσοχή παρέχει πληροφορίες
για πιθανή ζημιά στο όχημα. Εάν
αγνοήσετε αυτές τις πληροφορίες,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο
όχημα.

Σύμβολα
Οι παραπομπές στις σελίδες υποδει‐
κνύονται με την επισήμανση 3. Το βέ‐
λος 3 σημαίνει "βλ. σελίδα".
Σας ευχόμαστε πολλές ώρες απολαυ‐
στικής οδήγησης.
Adam Opel AG

Εισαγωγή

5

πιέστε το διακόπτη στο πλαίσιο αφής κάτω από το έμβλημα. . Sports tourer Εισαγωγικές πληροφορίες οδήγησης Πατήστε το κουμπί c για να ξεκλειδώ‐ σετε τις πόρτες και το χώρο απο‐ σκευών. Ανοίξτε τις πόρτες τραβώ‐ ντας τη λαβή.6 Εν συντομία Εν συντομία Ξεκλείδωμα του οχήματος 5-θυρο δυόμισι όγκων. Για να ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

το καπό του χώρου αποσκευών ανοίγει ελαφρά. Θέση καθίσματος 3 43. σύστημα κε‐ ντρικού κλειδώματος 3 24. .Εν συντομία 3-θυρο δυόμισι όγκων 4-θυρο τριών όγκων 7 Ρύθμιση καθίσματος Ρύθμιση θέσης καθίσματος Για να ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. σύρετε το κάθισμα. πιέστε το έμβλημα της μάρκας στο κάτω μισό τμήμα. χώρος αποσκευών 3 27. ρύθμιση κα‐ θίσματος 3 43. Τηλεχειριστήριο 3 23. 9 Κίνδυνος Για να μπορέσει ο αερόσακος να ανοίξει με ασφάλεια. αφήστε τη λαβή. Τραβήξτε τη λαβή. δεν πρέπει να κάθεστε σε απόσταση μικρότερη από 25 cm από το τιμόνι. Πατήστε το κουμπί x στο τηλεχειρι‐ στήριο επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχι‐ στον. Πατήστε το κουμπί x στο τηλεχειρι‐ στήριο για να ξεκλειδώσετε και να ανοίξετε την πόρτα του χώρου απο‐ σκευών ενώ οι πόρτες παραμένουν κλειδωμένες.

αναδίπλωση καθί‐ σματος 3 46. . ρύθμιση κα‐ θίσματος 3 43.8 Εν συντομία Πλάτες καθισμάτων Ύψος καθίσματος Ανάκλιση καθίσματος Τραβήξτε το μοχλό. ρυθμίστε την κλίση και απελευθερώστε το μοχλό. Αφήστε το κάθισμα να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο. Θέση καθίσματος 3 43. Θέση καθίσματος 3 43. ρύθμιση κα‐ θίσματος 3 43. ρύθμιση κα‐ θίσματος 3 43. Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του μοχλού προς τα = ανύψωση του καθίσμα‐ πάνω τος προς τα = βύθιση του καθίσματος κάτω Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του μοχλού προς τα = μπροστινό άκρο υψηλό‐ πάνω τερα προς τα = μπροστινό άκρο χαμη‐ κάτω λότερα Θέση καθίσματος 3 43.

Η ζώνη ασφαλείας δεν πρέπει να έχει συ‐ στραφεί και πρέπει να εφαρμόζει σφι‐ κτά στο σώμα. Για να μειώσετε την εκτυφλωτική αντανάκλαση τη νύχτα. Τραβήξτε έξω τη ζώνη ασφαλείας και ασφαλίστε τη στην πόρπη. Θέση καθίσματος 3 43. Εσωτερικός καθρέπτης 3 35. Προσκέφαλα 3 41. . εσω‐ τερικός καθρέπτης με αυτόματη αντι‐ θαμβωτική λειτουργία 3 35. πιέστε το κόκκινο κουμπί στην πόρπη.Εν συντομία Ρύθμιση του προσκέφαλου Ζώνη ασφαλείας 9 Ρύθμιση καθρέπτη Εσωτερικός καθρέπτης Πατήστε το κουμπί απασφάλισης. ρυθμίστε το ύψος. Μη ρυθμίζετε την πλάτη του καθίσματος σε μεγάλη ανά‐ κλιση προς τα πίσω (η συνιστώμενη μέγιστη γωνία κλίσης είναι περί‐ που 25°). ζώνη ασφα‐ λείας 3 48. ασφαλίστε το προ‐ σκέφαλο. Για να απασφαλίσετε τη ζώνη. χρησιμοποιή‐ στε το μοχλό στην κάτω πλευρά του κελύφους του καθρέπτη. σύστημα αερόσακων 3 52.

παρά μόνο εάν το όχημα είναι σταματημένο και η κλει‐ δαριά της κολόνας τιμονιού είναι απα‐ σφαλισμένη. ρυθμίστε το τιμόνι και στη συνέχεια ασφαλίστε το μοχλό και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφα‐ λίσει. Ασφαιρικοί εξωτερικοί καθρέπτες 3 33. Μη ρυθμίζετε το τιμόνι.10 Εν συντομία Εξωτερικοί καθρέπτες Ρύθμιση τιμονιού Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό κα‐ θρέπτη και ρυθμίστε τον. θέσεις διακόπτη ανάφλεξης 3 173. Αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέ‐ πτες 3 33. . Ηλεκτρική ρύθμιση 3 33. Απασφαλίστε το μοχλό. Θερμαινόμενοι εξωτερι‐ κοί καθρέπτες 3 34. Σύστημα αερόσακων 3 52.

Εν συντομία Επισκόπηση του ταμπλό 11 .

............. 156 Φωτισμός εξόδου ........................... 188 Ηλεκτρονικός έλεγχος ευστάθειας ....................... 105 Κέντρο πληροφοριών οδηγού ....................... 215 Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας ..... υποδοχή κάρτας SD . 107 10 Λειτουργία Sport ........... σινιάλο προβολέων.. 170 Φλας......... 195 Adaptive Cruise Control .. σύστημα πλύσης παρμπρίζ......... σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ ........... 191 11 Οθόνη πληροφοριών ................................ 27 16 Σύστημα κλιματισμού ... 126 9 Υαλοκαθαριστήρας παρμπρίζ....... 189 Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ... 211 Σύστημα προηγμένης υποβοήθησης στάθμευσης . 36 Εξωτερικοί καθρέπτες ............... σύστημα αυτόματης ρύθμισης μεγάλης σκάλας ................... ................... 112 Χειριστήρια τιμονιού .. σύστημα πλύσης προβολέων...... 158 6 7 8 Κουμπιά για το κέντρο πληροφοριών οδηγού . 33 Cruise control ... 163 17 Είσοδος AUX........................................ 11 18 Πρίζα ............................. 111 .... είσοδος USB......... 161 Φώτα στάθμευσης .......... 226 Κουμπί Eco για το σύστημα stop/start ....... μεσαία σκάλα και μεγάλη σκάλα......................... 118 Λειτουργία Tour ....12 1 2 3 Εν συντομία Ηλεκτρικά παράθυρα ........ 119 Ενδεικτική λυχνία ζώνης ασφαλείας συνοδηγού ..... πίσω υαλοκαθαριστήρας... 197 4 5 Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης ................... 156 Ενδεικτική λυχνία απενεργοποίησης αερόσακου ...... 114 Αλάρμ ................................... 205 Πλευρικοί αεραγωγοί ................. 30 13 Κεντρικοί αεραγωγοί ........... 194 Περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) .. 126 Όργανα ... 170 14 Ντουλαπάκι συνοδηγού .......... 191 Σύστημα κεντρικού κλειδώματος ........................................ 63 15 Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης .................................................................................... 175 Κουμπί ξεκλειδώματος για το καπό χώρου αποσκευών .... 24 Επιλογέας τύπου καυσίμου . 131 12 Λυχνία LED κατάστασης αντικλεπτικού συστήματος συναγερμού .......

........... 272 25 Ρύθμιση τιμονιού .......................... 106 Αερόσακος οδηγού ..... 186 21 Διακόπτης ανάφλεξης με κλειδαριά τιμονιού ..........Εν συντομία 19 Επιλογέας ταχυτήτων..... 158 Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων: 7 = φώτα σβηστά 8 = φώτα στάθμευσης 9 = μεσαία σκάλα Αυτόματη ρύθμιση φώτων AUTO = αυτόματη ρύθμιση φώτων: τα εξωτερικά φώτα ανά‐ βουν και σβήνουν αυτό‐ ματα m = ενεργοποίηση ή απενερ‐ γοποίηση της αυτόματης ρύθμισης φώτων = φώτα στάθμευσης 8 = μεσαία σκάλα 9 Φώτα ομίχλης Πατήστε το διακόπτη φώτων: > = μπροστινοί προβολείς ομίχλης r = πίσω φως ομίχλης ..... κουτί ασφαλειών ............................... 148 Ρύθμιση της δέσμης των προβολέων ................ 243 24 Θήκη μικροαντικειμένων................. 157 Φωτισμός οργάνων ....................................... 105 26 Διακόπτης φώτων .......... 180 20 Ηλεκτρικό χειρόφρενο ..... 184 13 Εξωτερικά φώτα Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ...... 151 Μπροστινοί προβολείς ομίχλης ........................................ 157 Πίσω φως ομίχλης .................................... μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .... 173 22 Κόρνα ..... 52 23 Μοχλός απασφάλισης καπό κινητήρα ..

. Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης 3 152.14 Εν συντομία Φωτισμός 3 148. Με‐ γάλη σκάλα 3 150. φώτα στάθμευσης 3 158. Σινιάλο προβο‐ λέων 3 151. Σινιάλο προβολέων. = δεξί φλας = αριστερό φλας Σήματα για στροφή και αλλαγή λωρί‐ δας 3 156. μεγάλη σκάλα και μεσαία σκάλα Σήματα για στροφή και αλλαγή λωρίδας σινιάλο προβολέων μεγάλη σκάλα μεσαία σκάλα μοχλοδιακόπτης προς τα επάνω μοχλοδιακόπτης προς τα κάτω = τραβήξτε το μοχλο‐ διακόπτη = πιέστε το μοχλοδια‐ κόπτη = πιέστε ή τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη Αυτόματη ρύθμιση φώτων 3 149.

2 = Γρήγορη λειτουργία 1 = Αργή λειτουργία P = Διακοπτόμενη λειτουργία ή αυ‐ τόματη λειτουργία υαλοκαθαρι‐ στήρων με αισθητήρα βροχής § = Απενεργοποιημένοι .Εν συντομία Αλάρμ Κόρνα 15 Συστήματα πλύσης παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρων Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ Για να τα ενεργοποιήσετε. Πιέστε το j. Αλάρμ 3 156. πατήστε το κουμπί ¨.

Σύστημα πλύσης παρμπρίζ και προβολέων Υαλοκαθαριστήρας πίσω παρμπρίζ Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη. υγρό πλύσης 3 245.16 Εν συντομία Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐ ρες μία διαδρομή στο παρμπρίζ όταν είναι απενεργοποιημένοι. Σύστημα πλύσης παρμπρίζ και προ‐ βολέων 3 107. πιέστε το μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω. Πιέστε το διακόπτη δύο θέσεων για να ενεργοποιήσετε τον υαλοκαθαρι‐ στήρα του πίσω παρμπρίζ: επάνω = συνεχής λειτουργία διακόπτης κάτω = διακοπτόμενη λει‐ διακόπτης τουργία μέση θέση = απενεργοποιημένος . αντικατάσταση μάκτρου υαλοκαθαρι‐ στήρα 3 249. Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ 3 107.

Εν συντομία Σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ Πιέστε το μοχλοδιακόπτη. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ 3 38. . Σύστημα κλιματισμού 3 163. Σύστημα κλιματισμού Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ. πατήστε το κου‐ μπί Ü. Το υγρό πλύσης ψεκάζεται στο πίσω παρμπρίζ και ο υαλοκαθαριστήρας εκτελεί μερικές διαδρομές. Η ψύξη n είναι ενεργοποιημένη. θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες Για τη θέρμανση. Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στην υψηλότερη τιμή. 17 Αποθάμβωση και ξεπάγωμα των παραθύρων Πατήστε το κουμπί V. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü. Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ 3 109.

. Για να επιλέξετε P ή R. P R N D = = = = Στάθμευση Όπισθεν Νεκρά Οδήγηση Χειροκίνητη λειτουργία: μετακινήστε τον επιλογέα από τη θέση D προς τα αριστερά. < = Μεγαλύτερη σχέση ] = Μικρότερη σχέση Ο επιλογέας μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση P μόνο όταν η ανάφλεξη είναι ενεργοποιημένη και έχει πατηθεί το πεντάλ φρένου.18 Εν συντομία Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Όπισθεν: με το όχημα σταματημένο. Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 3 184. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 3 180. Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει". επιλέξτε ξανά τη σχέση. με‐ τακινήστε το μοχλό στη νεκρά. Στη συνέχεια. αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη και πατήστε το ξανά. περιμένετε 3 δευτερόλεπτα αφότου πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί στον επιλογέα ταχυτήτων και επιλέξτε τη σχέση. πατήστε το κουμπί απασφάλι‐ σης.

οι καθρέπτες. 3 43. ■ Λειτουργία των φρένων σε χαμηλή ταχύτητα. ■ Οι καθρέπτες. δεν έχουν καλυ‐ φθεί με χιόνι και πάγο και ότι λει‐ τουργούν σωστά. 3 50.Εν συντομία Εκκίνηση Εκκίνηση του κινητήρα Πριν ξεκινήσετε. ■ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παράθυρα. ■ Γυρίστε το κλειδί στη θέση 1 ■ στρίψτε ελαφρά το τιμόνι για να ξε‐ κλειδώσει ■ πατήστε το πεντάλ συμπλέκτη και φρένου ■ στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επιλέξτε P ή N ■ μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού 19 ■ πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το κλειδί στη θέση 2 για την προθέρ‐ μανση και περιμένετε μέχρι να σβή‐ σει η ενδεικτική λυχνία ελέγχου ! ■ γυρίστε το κλειδί στη θέση 3 και αφήστε το Εκκίνηση του κινητήρα 3 174. ■ Στάθμη λαδιού κινητήρα και στάθμη υγρών 3 243. τα καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας έχουν ρυθμιστεί σωστά 3 33. τα εξωτερικά φώτα και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφο‐ ρίας είναι καθαρά. . 3 334. ιδίως εάν τα φρένα είναι βρεγμένα. ελέγξτε τα εξής ■ Πίεση και κατάσταση ελαστικών 3 278.

τραβήξτε το χειρόφρενο όσο το δυνατόν πιο πάνω. Στα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη θέση 0 και αφαιρέστε το.20 Εν συντομία Σύστημα Stop-Start Εάν το όχημα κινείται με μικρή ταχύ‐ τητα ή είναι σταματημένο και πληρού‐ νται συγκεκριμένες συνθήκες. Τραβήξτε το χειρόφρενο χωρίς να πατάτε το κουμπί απασφάλισης. Για να μειώσετε τη δύναμη που θα χρειαστεί να ασκήσετε. Στάθμευση ■ Τραβάτε πάντοτε το χειρόφρενο. Στα οχήματα με ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο. Στρίψτε το τιμόνι μέ‐ χρι να αισθανθείτε την κλειδαριά του τιμονιού να ασφαλίζει. ■ Σβήστε τον κινητήρα. πα‐ τήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ξανά. τραβήξτε το διακόπτη m επί ένα δευτερόλεπτο περίπου. Για επανεκκίνηση του κινητήρα. το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί μόνο όταν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P. πα‐ τήστε ταυτόχρονα το ποδόφρενο. επιλέξτε πρώτη ή μετα‐ κινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε το . ■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ή σε επιφάνεια με ανηφο‐ ρική κλίση. Σύστημα Stop-Start 3 175. ενεργο‐ ποιήστε τη λειτουργία Autostop ως εξής: ■ Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ■ θέστε το μοχλό στη νεκρά ■ αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη Η λειτουργία Autostop επισημαίνεται από τη βελόνα στη θέση AUTOSTOP στο στροφόμετρο. Όταν βρίσκεστε σε ανηφορικές ή κατηφορικές επιφάνειες.

αφήστε τον κινητήρα να λειτουργή‐ σει για λίγο με μικρό φορτίο ή στη νεκρά επί 30 δευτερόλεπτα περί‐ που πριν τον σβήσετε. Στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς προς το πεζοδρόμιο. ■ Οι ανεμιστήρες ψύξης του κινητήρα ενδέχεται να συνεχίσουν να λει‐ τουργούν μετά το σβήσιμο του κινη‐ τήρα 3 242. στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς αντίθετα από το πεζοδρόμιο. ■ Μετά τη λειτουργία σε υψηλές στρο‐ φές ή με μεγάλο φορτίο κινητήρα. Κλειδιά. Εάν το όχημα βρίσκεται σε επιφά‐ νεια με κατηφορική κλίση. επιλέξτε όπισθεν ή μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης. Σε επιφάνεια με ανηφορική κλίση. Ενεργοποιήστε το αντικλεπτικό σύ‐ στημα συναγερμού 3 30. για να προ‐ στατεύσετε το στροβιλοσυμπιεστή. ■ Κλειδώστε το όχημα με το κου‐ μπί e στο τηλεχειριστήριο. ■ Κλείστε τα παράθυρα και την ηλιο‐ ροφή. κλειδαριές 3 22. 21 . Η υψηλή θερμοκρασία του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. ακινητο‐ ποίηση του οχήματος για μεγάλο χρο‐ νικό διάστημα 3 241.Εν συντομία διακόπτη ανάφλεξης. ■ Μη σταθμεύετε το όχημα σε επιφά‐ νεια που μπορεί να αναφλεγεί εύ‐ κολα.

. 27 Ασφάλεια οχήματος .. Car Pass Το Car Pass περιέχει όλα τα στοιχεία ασφαλείας του οχήματος και.............. αυτά τα στοιχεία οχήματος είναι απαραίτητα για να πραγματο‐ ποιηθούν ορισμένες λειτουργίες.......... πόρτες και παράθυρα Κλειδιά..... 22 Πόρτες ....... Κλειδαριές 3 300.. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξει.... πόρτες και παράθυρα Κλειδιά. Για να αναδιπλώσετε το κλειδί......... 35 Οροφή ..................................... πατήστε πρώτα το κουμπί...... κλειδαριές Κλειδιά Κλειδί με αναδιπλούμενο στέλεχος Εφεδρικά κλειδιά Ο αριθμός κλειδιού αναγράφεται στο Car Pass ή σε μια αφαιρούμενη ετι‐ κέτα....... Όταν παραγγέλνετε εφεδρικά κλειδιά...... 38 Κλειδιά.. πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό κλει‐ διού καθώς αποτελεί μέρος του συ‐ στήματος ακινητοποίησης (immobiliser).... Όταν προσέρχεστε με το όχημα στο συνεργείο............... ........................... 35 Παράθυρα . για το λόγο αυτό......... 33 Εσωτερικοί καθρέπτες ............... κλειδαριές ............22 Κλειδιά..... πρέπει να το φυλάσσετε σε ασφαλές σημείο..... 30 Εξωτερικοί καθρέπτες .........

Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐ δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐ κλωση. . Εάν ο χειρισμός του συστήματος κε‐ ντρικού κλειδώματος δεν είναι εφικτός από το τηλεχειριστήριο. επαναλαμβανόμενη χρήση του τηλεχειριστηρίου όταν βρίσκε‐ ται εκτός εμβέλειας. Σφάλμα Χρησιμοποιείται για το χειρισμό των παρακάτω: ■ Σύστημα κεντρικού κλειδώματος ■ Αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος ■ Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού ■ Ηλεκτρικά παράθυρα ■ Ηλιοροφή Η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου ανέρχεται περίπου στα 20 μέτρα. Μπορεί να περιοριστεί λόγω εξωτερι‐ κών παραγόντων. Τα αλάρμ αναβο‐ σβήνουν επιβεβαιώνοντας τη λειτουρ‐ γία. ■ Συχνή. με αποτέλεσμα να χρειάζεται εκ νέου συγχρονισμό. ■ Η τάση της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Ξεκλείδωμα 3 24. ■ Παρεμβολές από ραδιοκύματα υψηλότερης έντασης από άλλες πηγές. ■ Υπερφόρτωση του συστήματος κε‐ ντρικού κλειδώματος λόγω χειρι‐ σμού σε τακτά χρονικά διαστήματα. αυτό μπορεί να οφείλεται στα εξής: ■ Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐ πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐ ματα. Αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου Αντικαταστήστε την μπαταρία μόλις η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου αρχίσει να μειώνεται.Κλειδιά. πόρτες και παράθυρα Ασύρματο τηλεχειριστήριο Πρέπει να το χειρίζεστε με προσοχή. 23 Βασικές ρυθμίσεις Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐ ριών. σύντομη διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. να το προστατεύετε από την υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες και να αποφεύγετε την άσκοπη χρήση του.

Σύστημα κεντρικού κλειδώματος Ξεκλειδώνει και κλειδώνει τις πόρτες. πόρτες και παράθυρα Κλειδί με αναδιπλούμενο στέλεχος Ανοίξτε το κλειδί προς τα έξω και ανοίξτε το κάλυμμα. οι πόρτες κλειδώνουν αυτόματα εάν δεν ανοίξει καμία πόρτα. το κλειδί απομνημονεύει αυτόματα τις παρα‐ κάτω ρυθμίσεις: ■ Φωτισμός ■ Σύστημα Infotainment ■ Σύστημα κεντρικού κλειδώματος ■ Ρυθμίσεις λειτουργίας Sport ■ Ρυθμίσεις άνεσης Οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις χρησι‐ μοποιούνται αυτόματα την επόμενη φορά που θα τοποθετήσετε το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης και θα το γυ‐ ρίσετε στη θέση 1 3 173. Το τηλεχειριστή‐ ριο θα συγχρονιστεί όταν ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Αντικαταστήστε την μπαταρία (μπαταρία τύπου CR 2032). Εάν τραβήξετε τη λαβή μία φορά ακόμη. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Επισήμανση Για ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά το ξεκλείδωμα με το τηλεχειριστήριο. το όχημα ξεκλειδώνει αυτόματα. ξεκλειδώστε την πόρτα τοποθε‐ τώντας το κλειδί στην κλειδαριά της πόρτας του οδηγού. Αποθηκευμένες ρυθμίσεις Κάθε φορά που αφαιρείτε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης. προσέχοντας τη θέση το‐ ποθέτησης.24 Κλειδιά. το χώρο αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να γίνει για κάθε χρησιμοποιούμενο κλειδί. . Στα οχή‐ ματα με έγχρωμη οθόνη πληροφο‐ ριών. Συγχρονισμός τηλεχειριστηρίου Μετά την αντικατάσταση της μπατα‐ ρίας. Κλείστε το κάλυμμα και συγχρονίστε το τηλεχειριστήριο. η λειτουργία εξατομίκευσης εί‐ ναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει ενερ‐ γοποιηθεί η λειτουργία Personalization by driver (Εξατομίκευση ανά οδηγό) στις προ‐ σωπικές ρυθμίσεις στην οθόνη γραφικών πληροφοριών. Επισήμανση Σε περίπτωση ατυχήματος στο οποίο ενεργοποιήθηκαν αερόσακοι ή προεντατήρες ζωνών ασφαλείας. η πόρτα ανοίγει. Η πόρτα ξεκλειδώνει εάν τραβήξετε την εσωτερική λαβή στην εν λόγω πόρτα.

Κλειδιά. πα‐ τήστε το κουμπί c δύο φορές ή ■ πατήστε το κουμπί c μία φορά για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες. πα‐ τήστε το κουμπί c μία φορά. Μπορείτε να επιλέξετε δύο ρυθμίσεις: ■ Για να ξεκλειδώσετε μόνο την πόρτα του οδηγού. Για να ξεκλειδώσετε όλες τις πόρτες. Αποθηκευμένες ρυθμίσεις 3 24. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Πατήστε το κουμπί c για να ξεκλειδώ‐ σετε. το χώρο αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ Κλείστε τις πόρτες. πόρτες και παράθυρα Ξεκλείδωμα Η ρύθμιση μπορεί να τροποποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφοριών. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη ρύθ‐ μιση για το χρησιμοποιούμενο κλειδί. Κουμπιά κεντρικού κλειδώματος Κλειδώνει και ξεκλειδώνει όλες τις πόρτες. το χώρο αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ μέσα από το χώρο επιβατών. το χώρο αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ. . Ξεκλείδωμα και άνοιγμα της πόρτας χώρου αποσκευών 3 27. το σύστημα κεντρικού κλειδώματος δεν λειτουργεί. 25 Εάν η πόρτα του οδηγού δεν έχει κλεί‐ σει σωστά. Κλείδωμα Πατήστε το κουμπί c. το χώρο απο‐ σκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐ βουάρ. Πατήστε το κουμπί e. Πατήστε το κουμπί e για να κλειδώ‐ σετε.

26 Κλειδιά. Στη συνέχεια κλείστε την πόρτα του οδηγού και κλειδώστε την απ' έξω με το κλειδί. το χώρο των αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ μόλις το αυτοκίνητο υπερβεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα. μπορεί να ρυθμιστεί έτσι. Αν ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Το πορτάκι του ρεζερβουάρ και η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν μπορούν να κλειδωθούν. Οι ρυθμίσεις για το χρησιμοποιού‐ μενο κλειδί μπορούν να αποθηκευ‐ τούν 3 24. Μπορείτε να ανοίξετε τις υπόλοιπες πόρτες τραβώντας δύο φορές την εσωτερική λαβή. Δεν μπο‐ ρείτε να ανοίξετε το χώρο των απο‐ σκευών και το πορτάκι του ρεζερ‐ βουάρ. ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης 3 30. θα απενεργοποιηθεί το αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος. ώστε να κλειδώνει αυτόματα όλες τις πόρτες. ώστε να ξεκλειδώνει την πόρτα του οδηγού ή όλες τις πόρτες όταν κλείνει ο διακόπτης ανάφλεξης και το κλειδί ανάφλεξης αφαιρείται από το διακό‐ πτη (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακι‐ νείται στη θέση P (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων). Επιπλέον. Αυτόματο κλείδωμα Αυτή η λειτουργία ασφαλείας μπορεί να ρυθμιστεί έτσι. Βλάβη στο σύστημα κεντρικού κλειδώματος Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί στην κλειδαριά. Ξεκλείδωμα Ξεκλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί στην κλειδαριά. . Κλείδωμα Πιέστε προς τα μέσα το κουμπί ασφά‐ λισης σε όλες τις πόρτες εκτός της πόρτας του οδηγού. Για να απενεργοποιήσετε το αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος. Οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιη‐ θούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφοριών. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης και πατήστε το κουμπί κε‐ ντρικού κλειδώματος c για να ξεκλει‐ δώσουν οι υπόλοιπες πόρτες. ο χώ‐ ρος αποσκευών και το πορτάκι του ρεζερβουάρ. Εξατομί‐ κευση οχήματος 3 140. πόρτες και παράθυρα Βλάβη στο ασύρματο τηλεχειριστήριο Ξεκλείδωμα Κλείδωμα Κλειδώστε χειροκίνητα την πόρτα του οδηγού περιστρέφοντας το κλειδί στην κλειδαριά.

γυρίστε την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών της πίσω πόρτας στην οριζόντια θέση. . γυρίστε την στην κατακόρυφη θέση. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί ή κατάλ‐ ληλο κατσαβίδι. πιέστε το διακό‐ πτη του πλαισίου αφής κάτω από το έμβλημα και ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών. Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει από μέσα. Για να Μετά το ξεκλείδωμα.Κλειδιά. πόρτες και παράθυρα Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών απενεργοποιήσετε την κλειδαριά ασφαλείας παιδιών. 27 Πόρτες Χώρος αποσκευών Πόρτα χώρου αποσκευών Άνοιγμα 5-θυρο δυόμισι όγκων 9 Προειδοποίηση Χρησιμοποιείτε τις κλειδαριές ασφαλείας παιδιών κάθε φορά που κάθονται παιδιά στα πίσω κα‐ θίσματα.

28 Κλειδιά. πόρτες και παράθυρα 3-θυρο δυόμισι όγκων Πατήστε το κουμπί x στο τηλεχειρι‐ στήριο ή πιέστε το έμβλημα της μάρ‐ κας στο κάτω μισό τμήμα για να ξε‐ κλειδώσετε και να ανοίξετε την πόρτα του χώρου αποσκευών. για να ανοίξετε από μέσα. . ή. πιέστε το διακό‐ πτη του πλαισίου αφής κάτω από το διακοσμητικό πλαίσιο της πόρτας χώ‐ ρου αποσκευών και ανοίξτε την πόρτα χώρου αποσκευών. το καπό του χώρου αποσκευών ανοί‐ γει ελαφρά. πατήστε το κουμπί x στο τηλεχειριστήριο επί 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. πατήστε το κουμπί x στην κεντρική κονσόλα. 4-θυρο τριών όγκων Πατώντας το κουμπί x ανοίγει η πόρτα του χώρου αποσκευών ακόμη κι αν οι πόρτες είναι κλειδωμένες. Sports tourer Μετά το ξεκλείδωμα. Για να ξεκλειδώσει το καπό του χώρου αποσκευών. Σύστημα κεντρικού κλειδώματος 3 24.

διότι μπορεί έτσι η πόρτα του χώρου αποσκευών να ξεκλειδω‐ θεί ξανά. για να μην υποστεί ζη‐ μιά η πόρτα του χώρου απο‐ σκευών. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αι‐ σθήσεων ή/και σε θάνατο. διότι μπορεί να εισέλθουν τοξικά. Χρησιμοποιήστε μία από τις εσωτερι‐ κές λαβές. το καπό του χώρου αποσκευών δεν μπορεί να ανοίξει με το κουμπί x στην κε‐ ντρική κονσόλα. Μην οδηγείτε με την πόρτα του χώ‐ ρου αποσκευών ανοικτή ή μισά‐ νοικτη. Ελέγχετε πάντοτε το χώρο επάνω και πίσω από την πόρτα του χώρου αποσκευών. όταν μεταφέρετε ογκώδη αντικείμενα. Μην πατάτε το διακόπτη του πλαισίου αφής κάτω από το έμβλημα κατά το κλείσιμο.Κλειδιά. ελέγξτε για τυχόν υπερκείμενα εμπόδια. Σύστημα κεντρικού κλειδώματος 3 24. πόρτες και παράθυρα Κλείσιμο 29 Γενικές συμβουλές για το χειρισμό της πόρτας χώρου αποσκευών 9 Προειδοποίηση Όταν οι πόρτες είναι κλειδωμένες με το κεντρικό κλείδωμα. αόρατα και άοσμα καυσαέρια στο εσωτερικό του οχήματος. όπως γκα‐ ραζόπορτα. .χ. π. Προσοχή Πριν ανοίξετε την πόρτα του χώ‐ ρου αποσκευών.

Εάν ξεκλειδώσετε το όχημα. .30 Κλειδιά. πόρτες και παράθυρα Επισήμανση Η τοποθέτηση ορισμένων βαριών αντικειμένων στην πόρτα του χώρου αποσκευών. Το σύστημα ασφαλίζει όλες τις πόρτες με διπλό κλείδωμα. πρέπει να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα του οδηγού μία φορά για να μπορέσει να ασφαλίσει το όχημα. μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα της πόρτας να παρα‐ μένει ανοικτή. Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερ‐ μού συνδυάζεται με το αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος. το μηχα‐ νικό αντικλεπτικό σύστημα κλειδώμα‐ τος απενεργοποιείται. Ασφάλεια οχήματος Ενεργοποίηση Αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος 9 Προειδοποίηση Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν μέσα στο όχημα υπάρχουν άν‐ θρωποι! Οι πόρτες δεν μπορούν να ξεκλειδωθούν από μέσα. διαφορετικά το σύστημα δεν μπορεί να ενεργο‐ ποιηθεί. Όλες οι πόρτες πρέπει να είναι κλειστές. Αυτό δεν είναι εφικτό με το κουμπί κεντρικού κλειδώ‐ ματος. Πατήστε το κουμπί e του ασύρματου τηλεχειριστηρίου δύο φορές εντός 15 δευτερολέπτων. Εάν ο διακόπτης ανάφλεξης ήταν ανοικτός.

1. το καπό ■ Το χώρο επιβατών συμπεριλαμβα‐ νομένου του χώρου αποσκευών ■ Την κλίση του οχήματος.χ.Κλειδιά. 4. πρέπει να απενεργοποιείτε τη λειτουργία πα‐ ρακολούθησης του χώρου επιβατών και της κλίσης του οχήματος. πόρτες και παράθυρα Παρακολουθεί τα εξής: ■ Τις πόρτες. όπως η τοποθέτηση καλυμμάτων στα καθίσματα και τα ανοικτά παράθυρα ή η ανοικτή ηλιο‐ ροφή. Κλείστε την πόρτα του χώρου αποσκευών. την πόρτα του χώρου αποσκευών. εάν ανυψωθεί ■ Την ανάφλεξη Ενεργοποίηση χωρίς παρακολούθηση του χώρου επιβατών και της κλίσης του οχήματος Ενεργοποίηση ■ Αυτόματη ενεργοποίηση 30 δευτερόλεπτα ύστερα από το κλείδωμα του οχήματος (ενεργο‐ ποίηση του συστήματος) ■ Απευθείας με πάτημα του κου‐ μπιού e στο ασύρματο τηλεχειρι‐ στήριο μία ακόμη φορά μετά το κλεί‐ δωμα Επισήμανση Τυχόν τροποποιήσεις στο εσωτερικό του οχήματος. Κλείστε τις πόρτες. 2. Λυχνία LED κατάστασης Όταν μέσα στο όχημα πρόκειται να παραμείνει κάποιο κατοικίδιο. 31 . Επίσης. τα παράθυρα και την ηλιο‐ ροφή. π. Πατήστε το κουμπί o. το καπό του κινη‐ τήρα. Ενεργοποιήστε το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού. μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του συστήματος παρακο‐ λούθησης του χώρου επιβατών. λόγω των πολυάριθμων σημάτων υπερή‐ χων και των κινήσεων που μπορούν να ενεργοποιήσουν το συναγερμό. Η λυχνία LED στο κουμπί o ανάβει το πολύ επί 10 λεπτά. 3. απενεργοποιείτε τις λειτουρ‐ γίες αυτές όταν το όχημα μεταφέρεται με πορθμείο ή τρένο. Το μήνυμα κατάστασης εμφανίζεται στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού.

ο οποίος δεν διακόπηκε από τον οδηγό. ενώ ταυτόχρονα αναβοσβήνουν τα αλάρμ. εμ‐ φανίζεται ένα προειδοποιητικό μή‐ νυμα ή ένας κωδικός προειδοποίησης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. Ο αριθμός και η διάρκεια των σημάτων συναγερ‐ μού ορίζονται από τη νομοθεσία. το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού απενεργοποιείται. Κλείστε το διακό‐ πτη ανάφλεξης και επιχειρήστε να θέ‐ σετε ξανά τον κινητήρα σε λειτουργία. Κατάσταση μετά την ενεργοποίηση του συστήματος: Η λυχνία LED = Το σύστημα έχει αναβοσβήνει ενεργοποιηθεί. θα επισημανθεί μέσω των φώ‐ των αλάρμ. Μηνύματα οχήματος 3 133. αργά Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο σε πε‐ ρίπτωση βλαβών. Το σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser) ενεργοποιείται αυτό‐ ματα όταν το κλειδί αφαιρεθεί από το διακόπτη ανάφλεξης. Η λυχνία LED = Οι πόρτες. Συναγερμός Όταν ενεργοποιηθεί. Θα αναβοσβήσουν γρή‐ γορα τρεις φορές την επόμενη που θα ξεκλειδώσετε το όχημα με το ασύρ‐ ματο τηλεχειριστήριο. ο συναγερμός ηχεί μέσω ανεξάρτητης ηλεκτρικής σειρήνας μπαταρίας. Εάν η ενδεικτική λυχνία d αναβοσβή‐ νει όταν ανοίξετε το διακόπτη ανάφλε‐ ξης. πόρτες και παράθυρα Η λυχνία LED κατάσταση είναι ενσω‐ ματωμένη στον αισθητήρα. Απενεργοποίηση Εάν ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο. Ένας ενεργοποιημένος συναγερμός. Επιπλέον. η αναβοσβήνει πόρτα του χώρου γρήγορα αποσκευών ή το καπό του κινητήρα έχουν ανοίξει ή δεν έχουν κλείσει σω‐ στά ή σφάλμα του συστήματος. καθυστέ‐ είναι ρηση ενεργοποίη‐ αναμμένη σης. Σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser) Το σύστημα αποτελεί μέρος του δια‐ κόπτη ανάφλεξης και ελέγχει αν επι‐ τρέπεται η εκκίνηση του οχήματος με το χρησιμοποιούμενο κλειδί. αφού ανοίξετε το διακόπτη ανάφλε‐ ξης. σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα . Το αντικλεπτικό σύστημα συναγερ‐ μού μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο πατώντας το κουμπί c ή ανοίγοντας το διακόπτη ανάφλεξης. Κατάσταση κατά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα της ενεργοποίησης του αντικλεπτικού συστήματος συνα‐ γερμού: Η λυχνία LED = Δοκιμή.32 Κλειδιά.ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. . στην επάνω πλευρά του ταμπλό. Ο συναγερμός σταματά να ηχεί εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο ασύρματο τηλεχειριστήριο ή εάν ανοί‐ ξετε το διακόπτη ανάφλεξης.

Πρέπει πάντοτε να κλειδώνετε το όχημα όταν πρόκειται να απομα‐ κρυνθείτε και να ενεργοποιείτε το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού 3 24. 3 30. επιχειρήστε να θέ‐ σετε τον κινητήρα σε λειτουργία χρη‐ σιμοποιώντας το εφεδρικό κλειδί και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Στη θέση 0 δεν είναι επιλεγμένος κα‐ νένας καθρέπτης.Κλειδιά. Εξωτερικοί καθρέπτες Σφαιρικό σχήμα Ο κυρτός εξωτερικός καθρέπτης πε‐ ριλαμβάνει μια ασφαιρική περιοχή και μειώνει τα "τυφλά" σημεία. Επισήμανση Το σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) δεν κλειδώνει τις πόρ‐ τες. που σημαί‐ νει ότι μπορεί να μην υπολογίσετε σω‐ στά την απόσταση των αντικειμένων. Λόγω του σχήματος των καθρεπτών. Αναδίπλωση . Ενδεικτική λυχνία d 3 124.τι στην πραγματικότητα. τα αντικεί‐ μενα απεικονίζονται μικρότερα απ' ό. Ηλεκτρική ρύθμιση 33 Επιλέξτε τον αντίστοιχο εξωτερικό κα‐ θρέπτη περιστρέφοντας το χειριστή‐ ριο προς τα αριστερά (L) ή προς τα δεξιά (R). πόρτες και παράθυρα Εάν η ενδεικτική λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει. Στη συνέχεια περιστρέψτε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε τον καθρέπτη.

. πατήστε το κουμπί Ü. Επαναφέ‐ ρετε τους καθρέπτες στη θέση τους ασκώντας μικρή πίεση στο κέλυφος του καθρέπτη. Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐ τουργία και απενεργοποιείται αυτό‐ ματα μετά από ένα μικρό χρονικό διά‐ στημα. Ηλεκτρική αναδίπλωση Πατήστε και πάλι προς τα κάτω το χει‐ ριστήριο .και οι δύο εξωτερικοί κα‐ θρέπτες επιστρέφουν στην αρχική τους θέση. Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης. ο άλλος καθρέπτης θα επανέλθει ηλεκτρικά στην αρχική του θέση. Εάν επαναφέρετε έναν ηλεκτρικά αναδιπλούμενο καθρέπτη χειροκί‐ νητα στην αρχική του θέση και πατή‐ σετε το κουμπί. οι εξω‐ τερικοί καθρέπτες αναδιπλώνονται από τη συνήθη θέση τους εάν χτυπη‐ θούν με αρκετή δύναμη. Θέρμανση Περιστρέψτε το χειριστήριο στη θέση 0 και στη συνέχεια πιέστε το προς τα κάτω.34 Κλειδιά. πόρτες και παράθυρα Για την ασφάλεια των πεζών. Αναδιπλώνονται και οι δύο εξω‐ τερικοί καθρέπτες.

από τους σταθμούς διο‐ δίων. πόρτες και παράθυρα Εσωτερικοί καθρέπτες Χειροκίνητη μείωση της αντανάκλασης Αυτόματη μείωση αντανακλάσεων 35 Παράθυρα Ευρεία οθόνη Θερμοανακλαστικό παρμπρίζ Το θερμοανακλαστικό παρμπρίζ φέ‐ ρει μια επίστρωση που ανακλά την ηλιακή ακτινοβολία. Τα σημεία που επισημαίνονται στο παρμπρίζ δεν φέρουν αυτή την επί‐ στρωση. Η εκτυφλωτική αντανάκλαση τη νύχτα από τα φώτα των επερχόμενων οχη‐ μάτων μειώνεται αυτόματα. Μπορεί επίσης να γίνει ανάκλαση σημάτων δεδομέ‐ νων. χρησιμοποιή‐ στε το μοχλό στην κάτω πλευρά του κελύφους του καθρέπτη. π. Οι συσκευές για την κατα‐ γραφή ηλεκτρονικών δεδομένων και . Για να μειώσετε την εκτυφλωτική αντανάκλαση τη νύχτα.Κλειδιά.χ.

Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για να τεθούν σε λειτουργία τα ηλεκτρικά πα‐ ράθυρα. Προσέχετε τα παράθυρα όταν τα κλείνετε. ενεργοποιήστε το σύστημα ασφαλείας παιδιών για τα ηλε‐ κτρικά παράθυρα. Διατηρηθείσα εφεδρική ισχύς 3 173. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη για το αντίστοιχο παράθυρο πιέζοντάς τον για να το ανοίξετε ή τραβώντας τον για να το κλείσετε. . Πιέστε ή τραβήξτε πιο δυνατά το δια‐ κόπτη μέχρι το δεύτερο στοπ και στη συνέχεια αφήστε τον: το παράθυρο κινείται αυτόματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω με τη λειτουργία ασφα‐ λείας ενεργοποιημένη. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που μπορεί να παγιδευτεί ενώ κλείνουν τα παράθυρα. ιδίως για τα παιδιά. μπορεί να προκληθούν σφάλματα στην καταγραφή. Εάν στα πίσω καθίσματα κάθονται παιδιά. η κίνησή του διακόπτεται αμέσως και το παράθυρο ανοίγει ξανά. πόρτες και παράθυρα την πληρωμή τελών πρέπει να προ‐ σκολλώνται σε αυτά τα σημεία. Για να διακό‐ ψετε την κίνηση. Ηλεκτρικά παράθυρα 9 Προειδοποίηση Προσέχετε όταν χειρίζεστε τα ηλε‐ κτρικά παράθυρα. Αυτοκόλλητα στο παρμπρίζ Μην κολλάτε αυτοκόλλητα στο παρ‐ μπρίζ στην περιοχή του εσωτερικού καθρέπτη. μετακινήστε μία ακόμη φορά το διακόπτη προς την ίδια κατεύθυνση. Δια‐ φορετικά. Διαφορετικά η ζώνη ανί‐ χνευσης του αισθητήρα και η περιοχή θέασης της κάμερας στο κέλυφος του καθρέπτη μπορεί να περιοριστούν. Υπάρχει κίνδυ‐ νος τραυματισμού. Λειτουργία ασφαλείας Εάν το τζάμι του παραθύρου συνα‐ ντήσει αντίσταση πάνω από τη μέση της διαδρομής του κατά το αυτόματο κλείσιμο. Χειροκίνητα παράθυρα Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε τα παράθυρα από το γρύλο του αντίστοι‐ χου παραθύρου.36 Κλειδιά. Πιέστε ή τραβήξτε ελαφρά μέχρι το πρώτο στοπ: το παράθυρο κινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω για όσο διάστημα είναι πατημένος ο διακό‐ πτης.

Ανάβει η λυχνία LED. κατόπιν.Κλειδιά. ύστερα από αποσύνδεση της μπαταρίας του οχή‐ ματος). τα αλάρμ ανα‐ βοσβήνουν δύο φορές. η λειτουργία τους απενεργο‐ ποιείται για κάποιο διάστημα. πατήστε ξανά το διακόπτη z. εμφανίζεται ένα προειδοποιη‐ τικό μήνυμα ή ένας κωδικός προειδο‐ ποίησης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. τραβήξτε το διακόπτη μέχρι το πρώτο στοπ και κρατήστε τον. Εάν τα παράθυρα δεν μπορούν να κλείσουν αυτόματα (π. Το παράθυρο κινείται χωρίς ενεργοποιημένη λει‐ τουργία ασφαλείας. Χειρισμός των παραθύρων απ' έξω Μπορείτε να χειρίζεστε τα παράθυρα από απόσταση. έξω από το όχημα. Μηνύματα οχήματος 3 133. Για να διακόψετε την κίνηση.χ. Πατήστε το διακόπτη z για να απε‐ νεργοποιήσετε τα ηλεκτρικά παρά‐ θυρα πίσω θυρών. 37 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί e για να κλείσουν τα παρά‐ θυρα. πόρτες και παράθυρα Παράκαμψη της λειτουργίας ασφαλείας Σε περίπτωση που παρουσιάζονται δυσκολίες στο κλείσιμο λόγω πάγου ή παρόμοιας κατάστασης. ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης και. απελευθερώστε το διακό‐ πτη. Υπερφόρτωση Όταν τα παράθυρα κινούνται επανει‐ λημμένα σε σύντομα χρονικά διαστή‐ ματα. Εάν τα παράθυρα είναι εντελώς ανοι‐ κτά ή εντελώς κλειστά. Αφήστε το κουμπί για να σταματήσει η κίνηση των παραθύρων. Για την ενεργοποίηση. Σύστημα ασφαλείας παιδιών για τα πίσω παράθυρα Ενεργοποίηση των ηλεκτρικών παραθύρων Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί c για να ανοίξουν τα παρά‐ θυρα. .

Εάν τα σκιάδια διαθέτουν ενσωματω‐ μένο καθρεπτάκι. πόρτες και παράθυρα Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό σύ‐ στημα παραθύρων ως εξής: 1. Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης. Υπάρχει κίνδυνος τραυ‐ ματισμού. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο που μπορεί να παγιδευτεί ενώ κλείνουν τα παράθυρα. . Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε παράθυρο.38 Κλειδιά. Ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα. ιδίως για τα παιδιά. η θέρμανση του πίσω παρμπρίζ ενερ‐ γοποιείται αυτόματα όταν διεξάγεται η διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου. πατήστε το κουμπί Ü. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης. Τραβήξτε το διακόπτη μέχρι το παράθυρο να κλείσει και συνεχί‐ στε να τον τραβάτε επί 2 δευτερόλεπτα ακόμη. 4. Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐ τουργία και απενεργοποιείται αυτό‐ ματα μετά από ένα μικρό χρονικό διά‐ στημα. Κλείστε τις πόρτες. Οροφή Ηλιοροφή 9 Προειδοποίηση Προσέχετε όταν χειρίζεστε την ηλιοροφή. Η θήκη εισιτηρίων βρίσκεται στην πίσω πλευρά του σκιαδίου. 2. Σκιάδια Τα σκιάδια μπορούν να αναδιπλω‐ θούν προς τα κάτω ή να τοποθετη‐ θούν στο πλάι για προστασία από το εκτυφλωτικό φως. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για να τεθεί σε λειτουργία η ηλιοροφή. Προσέχετε τα κινούμενα μέρη όταν τα χειρίζεστε. το κάλυμμα για το καθρεπτάκι πρέπει να είναι κλειστό όταν οδηγείτε. 3.

πατήστε ακόμη μία φορά το διακόπτη. απελευθερώστε το διακόπτη. Η ηλιοροφή κλείνει χω‐ ρίς ενεργοποιημένη λειτουργία ασφα‐ λείας. Για να διακό‐ ψετε την κίνηση. Εάν η ηλιοροφή είναι ανοικτή σε ανά‐ κλιση. μπορείτε να την ανοίξετε απευ‐ θείας πατώντας το διακόπτη p. Το αλεξήλιο λειτουργεί χειροκίνητα. 39 Παράκαμψη της λειτουργίας ασφαλείας Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο κλείσιμο λόγω παγετού κλπ. Το αλεξήλιο είναι συνεχώς ανοικτό όταν είναι ανοικτή η ηλιο‐ ροφή. Για να διακόψετε την κίνηση.. το κλείσιμο διακόπτεται αμέσως και η ηλιοροφή ανοίγει και πάλι. Πατήστε δυνατά το διακόπτη p ή r μέχρι το δεύτερο στοπ και ύστερα αφήστε τον: η ηλιοροφή ανοίγει ή κλεί‐ νει αυτόματα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ασφαλείας. Αλεξήλιο Άνοιγμα ή κλείσιμο Πατήστε στιγμιαία το διακόπτη p ή r μέχρι το πρώτο στοπ: η ηλιοροφή ανοίγει ή κλείνει με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ασφαλείας για όσο διά‐ στημα είναι πατημένος ο διακόπτης. Κλείστε ή ανοίξτε το αλεξήλιο σύρο‐ ντάς το. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί e για να κλείσει η ηλιοροφή. διατη‐ ρήστε πατημένο το διακόπτη r στο δεύτερο στοπ. πόρτες και παράθυρα Ανύψωση ή κλείσιμο Πατήστε το διακόπτη q ή r: η ηλιοροφή ανοίγει σε ανάκλιση ή κλεί‐ νει αυτόματα με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ασφαλείας.Κλειδιά. Γενικές συμβουλές Λειτουργία ασφαλείας Εάν η ηλιοροφή συναντήσει αντί‐ σταση κατά το αυτόματο κλείσιμο. έξω από το όχημα. . Κλείσιμο της ηλιοροφής απ' έξω Μπορείτε να κλείνετε την ηλιοροφή με τηλεχειρισμό.

πόρτες και παράθυρα Αφήστε το κουμπί για να σταματήσει η κίνηση της ηλιοροφής. Ηλιοροφή Πανοραμική οροφή Γυρίστε τη λαβή και μετακινήστε το κάλυμμα της οροφής στην κατάλληλη θέση. Επισήμανση Κλείνετε τα σκιάδια πριν σύρετε την επένδυση οροφής. η λειτουργικότητα της ηλιορο‐ φής ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Το κάλυμμα της οροφής κουμπώνει στη θέση του όταν αφήσετε τη λαβή. Ενεργοποίηση μετά από βλάβη ηλεκτρικής τροφοδοσίας Μετά από βλάβη ηλεκτρικής τροφο‐ δοσίας.40 Κλειδιά. Απευθυνθείτε στο συνεργείο της πε‐ ριοχής σας για την ενεργοποίηση του συστήματος. .

............. ρυθμίστε το ύψος.... Εάν αυτό δεν είναι εφι‐ κτό στην περίπτωση πολύ ψηλών επι‐ βατών ρυθμίστε το στην ψηλότερη 41 θέση. Ρύθμιση Προσκέφαλα στα μπροστινά καθίσματα Ρύθμιση ύψους Πατήστε το κουμπί απασφάλισης... Το επάνω άκρο του προσκέφαλου πρέπει να ανέρχεται στο επάνω άκρο του κεφαλιού.................. το προσκέφαλο πρέπει οπωσδήποτε να είναι σω‐ στά ρυθμισμένο.............................................. προσκέφαλα Προσκέφαλα .....Καθίσματα. 41 Μπροστινά καθίσματα ....... ......... 43 Πίσω καθίσματα . ασφαλίστε το προ‐ σκέφαλο. ή στη χαμηλότερη θέση στην περίπτωση ιδιαίτερα μικρόσωμων επιβατών. 56 Προσκέφαλα Θέση 9 Προειδοποίηση Όταν οδηγείτε.... προσκέφαλα Καθίσματα.. 48 Ζώνες ασφαλείας ...... 52 Παιδικά καθίσματα ασφαλείας ... 48 Σύστημα αερόσακων ..............

Για να το επαναφέρετε στην τέρμα πίσω θέση. . τρα‐ βήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω και αφαιρέστε το. το μπροστινό τμήμα των ενεργών προσκέφαλων μετακινούνται ελαφρά προς τα εμπρός. Ρύθμιση ύψους Τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα πάνω ή πατήστε την ασφάλεια για να απασφαλίσει το προσκέφαλο και πιέ‐ στε το προσκέφαλο προς τα κάτω. Έτσι το κεφάλι υπο‐ στηρίζεται από το προσκέφαλο. Ασφα‐ λίζει σε διάφορες θέσεις. προσκέφαλα Οριζόντια ρύθμιση Προσκέφαλα στα πίσω καθίσματα Ενεργά προσκέφαλα Σε περίπτωση οπίσθιας σύγκρουσης. τραβήξτε το τέρμα μπρο‐ στά και αφήστε το. Επισήμανση Εγκεκριμένα αξεσουάρ μπορούν να τοποθετηθούν μόνο εάν το κάθισμα δεν χρησιμοποιείται. Για οριζόντια ρύθμιση.42 Καθίσματα. ώστε ο κίνδυνος τραυματισμού του αυχένα να είναι μικρότερος. Αφαίρεση Πιέστε και τις δύο ασφάλειες. τραβήξτε το προσκέφαλο προς τα εμπρός.

■ Καθίστε έτσι. οι ώμοι πρέπει να εφάπτονται στην πλάτη του καθί‐ σματος.Καθίσματα. ■ Ρυθμίστε το ύψος του καθίσματος τόσο ψηλά. ώστε οι ώμοι σας να βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο πίσω και να εφάπτονται στην πλάτη του καθίσματος. ώστε τα πόδια σας να είναι ελαφρώς λυγισμένα όταν πα‐ τάτε τα πεντάλ. ■ ■ ■ ■ 43 Οι μηροί σας πρέπει να ακουμπούν ελαφρά στο κάθισμα και όχι να πιέ‐ ζονται προς τα κάτω. Ρυθμίστε το υποστήριγμα των μη‐ ρών έτσι. ■ Καθίστε έτσι. Σύρετε το κάθισμα του συνοδηγού όσο το δυνατόν πιο πίσω. Μη ρυθμίζετε την πλάτη του καθίσματος σε μεγάλη ανά‐ κλιση προς τα πίσω. ώστε να υπάρχει από‐ σταση περίπου δύο δακτύλων σε πάχος από το άκρο του καθίσματος μέχρι την κλείδωση των γονάτων. Ρυθμίστε την ανά‐ κλιση της πλάτης του καθίσματος έτσι. ώστε να εφαρμόζει στο φυσικό σχήμα της σπονδυλικής σας στήλης. Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης ασφα‐ λείας 3 50. το κάθισμα πρέπει οπωσδήποτε να είναι σωστά ρυθ‐ μισμένο. Ανάμεσα στο κεφάλι σας και την οροφή πρέπει να υπάρχει από‐ σταση τουλάχιστον μιας παλάμης. ■ Ρυθμίστε το τιμόνι 3 105. Ρυθμίστε την από‐ σταση ανάμεσα στο κάθισμα και τα πεντάλ έτσι. Ρυθμίστε το υποστήριγμα οσφυϊκής χώρας έτσι. ώστε να έχετε καλή ορατότητα προς όλες τις πλευρές και να μπορείτε να βλέπετε όλα τα όργανα στον πίνακα οργάνων. δεν πρέπει να κάθεστε σε απόσταση μικρότερη από 25 cm από το τιμόνι. . Όταν στρί‐ βετε το τιμόνι. ώστε η λεκάνη σας να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο πίσω και να εφάπτεται στην πλάτη του καθίσματος. Ρυθμίστε το προσκέφαλο 3 41. προσκέφαλα Μπροστινά καθίσματα Θέση καθίσματος 9 Προειδοποίηση Όταν οδηγείτε. Ρύθμιση καθίσματος 9 Κίνδυνος Για να μπορέσει ο αερόσακος να ανοίξει με ασφάλεια. ώστε να μπορείτε να φτάνετε εύκολα στο τιμόνι με τους αγκώνες ελαφρά λυγισμένους. Συνιστώμενη μέγιστη ανάκλιση: 25° περίπου.

Τραβήξτε το μοχλό. ρυθμίστε την κλίση και απελευθερώστε το μοχλό. σύρετε το κάθισμα. 9 Προειδοποίηση Μην αφήνετε ποτέ αντικείμενα κάτω από τα καθίσματα. διότι μπορεί να με‐ τακινηθούν ανεξέλεγκτα. αφήστε τη λαβή. Να οδηγείτε μόνον όταν τα καθίσματα και οι πλάτες έχουν ασφαλίσει στη θέση τους. Ποτέ μη ρυθμίζετε τα καθίσματα ενώ οδηγείτε. Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο. προσκέφαλα 9 Προειδοποίηση Ρύθμιση θέσης καθίσματος Πλάτες καθισμάτων Τραβήξτε τη λαβή.44 Καθίσματα. .

Καθίσματα. προσκέφαλα 45 Ύψος καθίσματος Ανάκλιση καθίσματος Υποστήριγμα οσφυϊκής χώρας Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του μοχλού Προς τα = ανύψωση του καθίσμα‐ πάνω τος Προς τα = βύθιση του καθίσματος κάτω Απαιτείται επανειλημμένη κίνηση του μοχλού Προς τα = μπροστινό άκρο υψηλό‐ πάνω τερα Προς τα = μπροστινό άκρο χαμη‐ κάτω λότερα Ρυθμίστε το διακόπτη τεσσάρων κα‐ τευθύνσεων του υποστηρίγματος οσφυϊκής χώρας σύμφωνα με τις προ‐ σωπικές σας προτιμήσεις. Αύξηση και μείωση της στήριξης: με‐ τακινήστε το διακόπτη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Ρύθμιση του υποστηρίγματος προς τα επάνω και προς τα κάτω: μετακινήστε το διακόπτη προς τα επάνω ή προς τα κάτω. .

Για να την επαναφέρετε. έκδοση OPC Ρυθμίστε το πλάτος του καθίσματος και το πλάτος της πλάτης του καθί‐ σματος χρησιμοποιώντας τους διακό‐ πτες όπως σας εξυπηρετεί. Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει στο κά‐ θισμα να ασφαλίσει στην αρχική του θέση. Σύρετε το κάθισμα προς τα εμπρός. προσκέφαλα Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα μηρών Τραβήξτε το μοχλό και σύρετε το υπο‐ στήριγμα μηρών. Χειριστείτε τον πίσω διακόπτη δύο θέ‐ σεων για να αλλάξετε το πλάτος της πλάτης του καθίσματος. Πλαϊνή ενίσχυση. Χειριστείτε τον μπροστινό διακόπτη δύο θέσεων για να αλλάξετε το πλά‐ τος του καθίσματος. σύρετε το κά‐ θισμα προς τα πίσω. Μετακινήστε την πλάτη του καθίσματος μέχρι να αι‐ σθανθείτε αντίσταση στην όρθια θέση και ασφαλίστε την.46 Καθίσματα. Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω και αναδιπλώστε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός. .

Ρυθμίστε τη θέρμανση στην ένταση που επιθυμείτε πατώντας το κουμπί ß για το αντίστοιχο κάθισμα μία ή πε‐ ρισσότερες φορές. για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. Η εικόνα δείχνει το μοχλό απασφάλι‐ σης σε κάθισμα OPC. πιέστε τα προσκέ‐ φαλα προς τα κάτω και σηκώστε τα σκιάδια προς τα πάνω. Η ενδεικτική λυ‐ χνία στο κουμπί ανάβει ως ένδειξη της ρύθμισης. .Καθίσματα. Αποθηκευτικοί χώροι στα υποβραχιό‐ νια 3 65. Υποβραχιόνιο Μπορείτε να μετακινήσετε το υποβρα‐ χιόνιο προς εμπρός κατά 10 cm. 9 Κίνδυνος 47 Θέρμανση Μετακινήστε τις πλάτες των καθι‐ σμάτων στην όρθια θέση πριν τις αναδιπλώσετε. Η παρατεταμένη χρήση του συστήμα‐ τος θέρμανσης στη μέγιστη ρύθμιση για άτομα με ευαίσθητο δέρμα δεν συ‐ νιστάται. Το σύστημα θέρμανσης καθισμάτων λειτουργεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία και στη διάρκεια της λει‐ τουργίας Autostop. Κάτω από το υποβραχιόνιο υπάρχει μία θήκη αποθήκευσης μικροαντικειμέ‐ νων. Οχήματα με πανοραμική οροφή: για να γείρετε την πλάτη του καθίσματος προς τα εμπρός. προσκέφαλα Μη χρησιμοποιείτε το μοχλό ανάκλι‐ σης της πλάτης καθίσματος όταν η πλάτη του καθίσματος έχει αναδιπλω‐ θεί προς τα εμπρός.

Το υποβραχιόνιο περιλαμ‐ βάνει ποτηροθήκες και μία θήκη μι‐ κροαντικειμένων. Οι ζώνες ασφαλείας ασφαλίζουν σε περίπτωση απότομης επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του οχήματος συγκρα‐ τώντας τους επιβάτες στη θέση τους. Πίσω καθίσματα Ζώνες ασφαλείας Υποβραχιόνιο Αναδιπλώστε το υποβραχιόνιο προς τα κάτω.48 Καθίσματα. . προσκέφαλα Σύστημα Stop-Start 3 175. Με αυτό τον τρόπο ο κίνδυνος τραυ‐ ματισμού μειώνεται σημαντικά.

. Μετά από ατύχημα. αφαίρεση ή τοποθέ‐ τηση ζωνών ασφαλείας). τα άτομα που δεν φορούν ζώνη ασφαλείας θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη ζωή των συνεπιβατών τους όσο και τη δική τους. Τα ανοίγματα στις πλάτες των κα‐ θισμάτων OPC δεν έχουν σχεδια‐ στεί για τη στερέωση ή την προ‐ σαρμογή οποιουδήποτε είδους πρόσθετων ζωνών ασφαλείας. Φροντίστε ώστε να μην εισέλθει βρομιά στους μηχα‐ νισμούς τύλιξης των ζωνών ασφα‐ λείας. οι ζώνες ασφαλείας και οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας που έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να αντικαθίστανται στο συνεργείο. 9 Προειδοποίηση Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρι‐ σμού (π. Οι ζώνες ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο από ένα άτομο κάθε φορά. εάν έχουν ρυπανθεί και εάν λειτουργούν σωστά. Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας Σε περίπτωση μετωπικής ή οπίσθιας σύγκρουσης συγκεκριμένης σφοδρό‐ τητας.χ. 49 Περιοριστής δύναμης που επενεργεί στις ζώνες ασφαλείας Στα μπροστινά καθίσματα.Καθίσματα. Παιδικό κάθισμα ασφαλείας 3 56. Σε περίπτωση ατυχήματος. Τα μέρη που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται. προσκέφαλα 9 Προειδοποίηση 9 Προειδοποίηση Προσδένετε πάντοτε τη ζώνη ασφαλείας πριν ξεκινήσετε. οι ζώνες ασφαλείας των μπρο‐ στινών καθισμάτων τεντώνουν. Επισήμανση Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες δεν έχουν υποστεί ζημιά από τα παπούτσια ή από αιχμηρά αντικείμενα και ότι δεν έχουν παγιδευτεί. οι προε‐ ντατήρες των ζωνών μπορούν να ενεργοποιηθούν. Ελέγχετε ανά διαστήματα όλα τα μέρη του συστήματος ζωνών ασφαλείας για να διαπιστώσετε εάν έχουν υπο‐ στεί ζημιά. Η ενδεικτική λυχνία v 3 118 ανάβει συνεχώς ως ένδειξη ότι οι προεντατή‐ ρες των ζωνών ασφαλείας έχουν ενεργοποιηθεί. Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας Τα μπροστινά καθίσματα διαθέτουν υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας. η δύναμη που επενεργεί στο σώμα των επιβα‐ τών μειώνεται χάρη στη βαθμιαία χα‐ λάρωση της ζώνης σε περίπτωση σύ‐ γκρουσης. . η οποία επισημαίνεται για το κάθισμα του οδηγού μέσω της ενδεικτικής λυ‐ χνίας X στο στροφόμετρο 3 118 και για το κάθισμα του συνοδηγού στην κεντρική κονσόλα 3 116.

προσκέφαλα Οι προεντατήρες των ζωνών ασφα‐ λείας που έχουν ενεργοποιηθεί πρέ‐ πει να αντικαθίστανται στο συνεργείο. . Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας X 3 118. Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων Πρόσδεση Επισήμανση Μην τοποθετείτε αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να παρε‐ μποδίσουν τη λειτουργία των προε‐ ντατήρων ζωνών ασφαλείας. Τραβήξτε τη ζώνη έξω από το μηχα‐ νισμό τύλιξης. 9 Προειδοποίηση Η ζώνη δεν πρέπει να περνά επάνω από σκληρά ή εύθραυστα αντικείμενα στις τσέπες σας. Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα των προεντατήρων ζωνών ασφαλείας. τραβώντας από‐ τομα το διαγώνιο τμήμα της ζώνης. Ανάμεσα στη ζώνη και το σώμα σας δεν πρέπει να υπάρχουν αντικεί‐ μενα όπως τσάντες ή κινητά τηλέ‐ φωνα. Τεντώ‐ νετε τακτικά το οριζόντιο τμήμα της ζώνης ενώ οδηγείτε.50 Καθίσματα. Εάν φοράτε φαρδιά ή χοντρά ρούχα. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφα‐ λείας ενεργοποιούνται μόνο μία φορά. περάστε τη διαγώνια του σώματός σας φροντίζοντας να μην έχει συστραφεί και εισάγετε το με‐ ταλλικό έλασμα στην πόρπη. η ζώνη δεν μπορεί να εφαρμόσει σφι‐ κτά. διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την έγκριση τύπου του οχήματος.

Πατήστε το κουμπί. Μη ρυθμίζετε τη ζώνη ενώ οδηγείτε. 2. Δεν πρέπει να περνά από το λαιμό ή το βραχίονά σας. Τραβήξτε ελαφρά τη ζώνη έξω από το μηχανισμό τύλιξης. πιέστε το κόκκινο κουμπί στην πόρπη. Ρυθμίστε το ύψος και προσδέστε την. ώστε να διέρχεται διαγώνια του ώμου σας. 51 Ρυθμίστε το ύψος της ζώνης έτσι. προσκέφαλα Αφαίρεση Ρύθμιση ύψους 1. 3. Ζώνες ασφαλείας στα πίσω καθίσματα Μπορείτε να τραβήξετε τη ζώνη ασφαλείας του πίσω μεσαίου καθί‐ σματος έξω από το μηχανισμό τύλιξης μόνο εάν η πλάτη του καθίσματος έχει ασφαλίσει στην όρθια θέση.Καθίσματα. Για να απασφαλίσετε τη ζώνη. .

Ξεφουσκώνουν επίσης τόσο γρήγορα που συχνά δεν γίνονται καν αντιληπτοί κατά τη σύγκρουση. Όταν οι αερόσακοι ανοίγουν. Επι‐ πλέον.52 Καθίσματα. Σύστημα μπροστινών αερόσακων Το σύστημα μπροστινών αερόσακων αποτελείται από έναν αερόσακο στο τιμόνι και έναν στο ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού. Μην κολλάτε τίποτα στα καλύμματα των αερόσακων και μην τα καλύ‐ πτετε με άλλα υλικά. μέρη των επενδύσεων. Επισήμανση Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου των συστημάτων αερόσακων και των προεντατήρων των ζωνών ασφαλείας βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα. Ενδεικτική λυχνία v για τα συστήματα αερόσακων 3 118. Οι αερόσα‐ κοι αυτοί επισημαίνονται με τη λέξη AIRBAG. φουσκώνουν σε χιλιοστά του δευτε‐ ρολέπτου. Οι αερόσακοι που έχουν ενεργοποιηθεί πρέπει να αντι‐ καθίστανται σε συνεργείο. 9 Προειδοποίηση 9 Προειδοποίηση Το οριζόντιο τμήμα της ζώνης πρέ‐ πει να περνά όσο το δυνατόν πιο χαμηλά στη λεκάνη ώστε να μην ασκεί πίεση στην κοιλιά. Μην τοποθετείτε μαγνη‐ τικά αντικείμενα σε αυτή την περιοχή. Κάθε αερόσακος ενεργοποιείται μόνο μία φορά. Όταν οι αερόσακοι ενεργοποιηθούν. μπορεί να χρειαστεί να αντι‐ κατασταθεί το τιμόνι. τα συστήματα αερόσακων μπορεί να ενεργοποιηθούν με εκρηκτικό τρόπο. τα στεγανο‐ ποιητικά λάστιχα των θυρών. Μην τροποποιείτε το σύστημα αερό‐ σακων. Σε περίπτωση λανθασμένης χρή‐ σης. προσκέφαλα Χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την κύηση Σύστημα αερόσακων Το σύστημα αερόσακων αποτελείται από διάφορα μεμονωμένα συστήματα ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού. το ταμπλό. . το θερμά αέρια που εκλύονται μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα. διότι κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την έγκριση τύπου του οχήματος. οι χει‐ ρολαβές και τα καθίσματα.

Καθίσματα, προσκέφαλα

53

Τοποθετήστε τη ζώνη ασφαλείας
σωστά και προσδέστε την. Μόνο
τότε ο αερόσακος μπορεί να σας
προστατεύσει.

Σύστημα πλευρικών
αερόσακων

Επιπλέον, υπάρχει μια προειδοποιη‐
τική ετικέτα στο πλάι του ταμπλό, που
είναι ορατή όταν είναι ανοικτή η πόρτα
του συνοδηγού, ή στο σκιάδιo του συ‐
νοδηγού.
Το σύστημα μπροστινών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση μετωπι‐
κής πρόσκρουσης συγκεκριμένης
σφοδρότητας. Ο διακόπτης ανάφλε‐
ξης πρέπει να είναι ανοικτός.

Οι φουσκωμένοι αερόσακοι αποσβέ‐
νουν την πρόσκρουση, μειώνοντας
έτσι σημαντικά τον κίνδυνο τραυματι‐
σμού στον άνω κορμό και το κεφάλι
του οδηγού και του συνοδηγού.

9 Προειδοποίηση
Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνε‐
ται μόνο όταν το κάθισμα είναι σω‐
στά ρυθμισμένο 3 43.
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
αποτελείται από έναν αερόσακο στην
πλάτη κάθε μπροστινού καθίσματος.
Ο αερόσακος αυτός επισημαίνεται με
τη λέξη AIRBAG.

54

Καθίσματα, προσκέφαλα

Το σύστημα πλευρικών αερόσακων
ενεργοποιείται σε περίπτωση πλευρι‐
κής πρόσκρουσης συγκεκριμένης
σφοδρότητας. Ο διακόπτης ανάφλε‐
ξης πρέπει να είναι ανοικτός.

9 Προειδοποίηση
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Επισήμανση
Χρησιμοποιείτε μόνο προστατευτικά
καλύμματα καθισμάτων που έχουν
εγκριθεί για το όχημα. Φροντίστε οι
αερόσακοι να μην καλύπτονται.

Σύστημα αερόσακων
τύπου κουρτίνας

Οι φουσκωμένοι αερόσακοι αποσβέ‐
νουν την πρόσκρουση, μειώνοντας
έτσι σημαντικά τον κίνδυνο τραυματι‐
σμού στον επάνω κορμό και τη λε‐
κάνη σε περίπτωση πλευρικής σύ‐
γκρουσης.

Το σύστημα αερόσακων τύπου κουρ‐
τίνας αποτελείται από έναν αερόσακο
στο πλαίσιο της οροφής σε κάθε
πλευρά του οχήματος. Ο αερόσακος
αυτός επισημαίνεται με τη λέξη
AIRBAG στις κολόνες οροφής.
Το σύστημα αερόσακων τύπου κουρ‐
τίνας ενεργοποιείται σε περίπτωση
πλαγιομετωπικής πρόσκρουσης συ‐
γκεκριμένης σφοδρότητας. Ο διακό‐
πτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοι‐
κτός.

Οι φουσκωμένοι αερόσακοι αποσβέ‐
νουν την πρόσκρουση, μειώνοντας
έτσι σημαντικά τον κίνδυνο τραυματι‐
σμού στο κεφάλι σε περίπτωση πλα‐
γιομετωπικής πρόσκρουσης.

9 Προειδοποίηση
Στην περιοχή που καταλαμβάνει ο
αερόσακος όταν φουσκώνει δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια.
Τα άγκιστρα στις χειρολαβές στο
πλαίσιο της οροφής προορίζονται
μόνο για να κρεμάτε ελαφριά εν‐
δύματα, χωρίς κρεμάστρα. Μην

Καθίσματα, προσκέφαλα
τοποθετείτε αντικείμενα στις τσέ‐
πες των ρούχων που έχετε κρεμά‐
σει.

Απενεργοποίηση
αερόσακων
Το σύστημα αερόσακων συνοδηγού
πρέπει να απενεργοποιείται όταν στο
κάθισμα του συνοδηγού πρόκειται να
τοποθετηθεί παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας. Το σύστημα πλευρικών αερό‐
σακων και αερόσακων τύπου κουρτί‐
νας, οι προεντατήρες των ζωνών
ασφαλείας και όλα τα συστήματα αε‐
ρόσακων του οδηγού παραμένουν
ενεργά.

Το σύστημα αερόσακου του συνοδη‐
γού μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω
ενός διακόπτη που λειτουργεί με
κλειδί, στη δεξιά πλευρά του ταμπλό.

55

Χρησιμοποιήστε το κλειδί ανάφλεξης
για να επιλέξετε τη θέση:
*OFF = Ο αερόσακος του συνοδη‐
γού είναι απενεργοποιη‐
μένος και δεν θα ανοίξει σε
περίπτωση σύγκρουσης.
Η ενδεικτική λυχνία *OFF
παραμένει αναμμένη στην
κεντρική κονσόλα. Μπο‐
ρείτε να τοποθετήσετε ένα
παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας σύμφωνα με τον πί‐
νακα Θέσεις τοποθέτησης
παιδικού καθίσματος
ασφαλείας 3 58. Στο κά‐
θισμα του συνοδηγού δεν
επιτρέπεται να κάθεται κα‐
νείς ενήλικας.
VON = Ο αερόσακος του συνοδη‐
γού είναι ενεργός. Δεν
πρέπει να τοποθετηθεί
παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας.

56

Καθίσματα, προσκέφαλα
9 Κίνδυνος

Εάν χρησιμοποιηθεί παιδικό κάθι‐
σμα ασφαλείας στο κάθισμα του
συνοδηγού με τον αερόσακο συ‐
νοδηγού ενεργοποιημένο, υπάρ‐
χει κίνδυνος το παιδί να τραυματι‐
στεί θανάσιμα.
Εάν χρησιμοποιηθεί το κάθισμα
του συνοδηγού με τον αερόσακο
συνοδηγού απενεργοποιημένο,
υπάρχει κίνδυνος θανάσιμου
τραυματισμού.

Εάν η ενδεικτική λυχνία V ανάψει επί
60 δευτερόλεπτα περίπου από τη
στιγμή που θα ανοίξει ο διακόπτης
ανάφλεξης, ο αερόσακος συνοδηγού
θα ανοίξει σε περίπτωση σύγκρου‐
σης.
Εάν ανάψουν και οι δύο ενδεικτικές
λυχνίες ταυτόχρονα, σημαίνει ότι
υπάρχει βλάβη στο σύστημα. Η κατά‐
σταση του συστήματος δεν είναι δια‐
κριτή, συνεπώς κανείς δεν επιτρέπε‐
ται να καθίσει στο κάθισμα του συνο‐
δηγού. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα
συνεργείο.
Αλλάζετε την κατάσταση μόνο όταν το
όχημα είναι ακινητοποιημένο με απε‐
νεργοποιημένη ανάφλεξη.
Η κατάσταση διατηρείται έως την επό‐
μενη αλλαγή.
Ενδεικτική λυχνία απενεργοποίησης
αερόσακου 3 119.

Παιδικά καθίσματα
ασφαλείας
Συνιστούμε το παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας Opel, το οποίο έχει προσαρμο‐
στεί ειδικά για το αυτοκίνητο.
Όταν χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα
ασφαλείας, λαμβάνετε υπόψη τις ακό‐
λουθες οδηγίες χρήσης και εγκατά‐
στασης, καθώς και τις οδηγίες που
συνοδεύουν το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας.
Τηρείτε πάντοτε τους τοπικούς ή εθνι‐
κούς κανονισμούς. Σε ορισμένες χώ‐
ρες, απαγορεύεται η τοποθέτηση παι‐
δικών καθισμάτων ασφαλείας σε ορι‐
σμένα καθίσματα.

Καθίσματα, προσκέφαλα
9 Προειδοποίηση
Όταν έχετε τοποθετήσει παιδικό
κάθισμα ασφαλείας στο κάθισμα
του συνοδηγού, το σύστημα αερό‐
σακων για το κάθισμα του συνο‐
δηγού πρέπει να είναι απενεργο‐
ποιημένο - διαφορετικά, εάν οι αε‐
ρόσακοι ενεργοποιηθούν, υπάρ‐
χει κίνδυνος το παιδί να
τραυματιστεί θανάσιμα.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν στο κά‐
θισμα του συνοδηγού έχει τοποθε‐
τηθεί παιδικό κάθισμα ασφαλείας
με φορά προς τα πίσω.
Απενεργοποίηση αερόσακου 3 55.

Επιλογή του σωστού
καθίσματος

Τα πίσω καθίσματα παρέχουν τις πιο
άνετες θέσεις για τη στερέωση ενός
παιδικού καθίσματος ασφαλείας.
Τα παιδιά πρέπει να κάθονται σε παι‐
δικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διά‐
στημα. Με αυτό τον τρόπο διασφαλί‐
ζεται ότι η σπονδυλική στήλη του παι‐

διού, η οποία είναι ακόμη πολύ ευαί‐
σθητη, υπόκειται σε λιγότερη καταπό‐
νηση σε περίπτωση ατυχήματος.
Κατάλληλα είναι τα παιδικά καθί‐
σματα ασφαλείας που πληρούν τα
πρότυπα ECE 44-03 ή ECE 44-04.
Ανατρέξτε στους νόμους και τις διατά‐
ξεις της εκάστοτε χώρας για την υπο‐
χρεωτική χρήση παιδικών καθισμά‐
των ασφαλείας.
Εξακριβώστε αν το παιδικό κάθισμα
ασφαλείας που πρόκειται να εγκατα‐
στήσετε, είναι συμβατό με τον τύπο
του οχήματος.
Βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης
του παιδικού καθίσματος ασφαλείας
στο όχημα είναι σωστή.
Τα παιδιά πρέπει να επιβιβάζονται και
να αποβιβάζονται από το όχημα μόνο
από την πλευρά που δεν κινούνται
αυτοκίνητα.
Όταν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
δεν χρησιμοποιείται, ασφαλίζετε το
κάθισμα με ζώνη ασφαλείας ή αφαι‐
ρέστε το από το όχημα.

57

Επισήμανση
Μην κολλάτε τίποτα επάνω στο παι‐
δικό κάθισμα ασφαλείας και μην το
καλύπτετε με άλλα υλικά.
Εάν το παιδικό κάθισμα ασφαλείας
υποστεί καταπόνηση σε περίπτωση
ατυχήματος, πρέπει να αντικαταστα‐
θεί.

58

Καθίσματα, προσκέφαλα

Θέσεις εγκατάστασης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας
Στο κάθισμα του συνοδηγού
Στα πίσω
Ενεργοποιημένος
Απενεργοποιημένος εξωτερικά
Κατηγορία βάρους και ηλικιακή ομάδα αερόσακος
αερόσακος
καθίσματα

Στο πίσω
κεντρικό κάθισμα

Ομάδα 0: έως 10 kg
ή περίπου 10 μηνών

X

U1

U2

U

Ομάδα 0+: έως 13 kg
ή περίπου 2 ετών

X

U1

U2

U

Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg
ή περίπου 8 μηνών έως 4 ετών

X

U1

U2

U

Ομάδα ΙΙ: 15 έως 25 kg
ή περίπου 3 έως 7 ετών

X

X

U

U

Ομάδα ΙΙΙ: 22 έως 36 kg
ή περίπου 6 έως 12 ετών

X

X

U

U

Καθίσματα, προσκέφαλα

59

= Μόνο όταν το σύστημα αερόσακου συνοδηγού είναι απενεργοποιημένο. Όταν στερεώνετε ένα παιδικό κάθισμα ασφα‐
λείας με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων, ανεβάστε το εξάρτημα ρύθμισης ύψους της ζώνης ασφαλείας στην ψηλότερη
θέση και βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφάλειας του οχήματος περνά μπροστά από το σημείο στερέωσης. Ρυθμίστε την
κλίση της πλάτης του καθίσματος όσο χρειάζεται μέχρι την κατακόρυφη θέση, διασφαλίζοντας ότι η ζώνη έχει σφίξει
στην πλευρά της πόρπης.
2 = Κάθισμα διαθέσιμο με σύστημα ISOFIX και άνω σημεία πρόσδεσης 3 61.
U = Γενικής χρήσης σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας τριών σημείων.
X = Ακατάλληλη θέση για παιδικό κάθισμα ασφαλείας αυτής της κατηγορίας βάρους.
1

Επιτρεπτές επιλογές τοποθέτησης παιδικού καθίσματος ασφαλείας ISOFIX
Κατηγορία βάρους

Στο κάθισμα του
Κατηγορία μεγέθους Στερέωση συνοδηγού

Στα πίσω εξωτερικά
καθίσματα

Στο πίσω κεντρικό
κάθισμα

Ομάδα 0: έως 10 kg

Ε

ISO/R1

X

IL

X

Ομάδα 0+: έως 13 kg Ε

ISO/R1

X

IL

X

D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

Ομάδα Ι: 9 έως 18 kg D

ISO/R2

X

IL

X

C

ISO/R3

X

IL

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

X

ISO/R1 = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για μικρά παιδιά στην κατηγορία βάρους έως 13 kg.ISO/R2 = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους έως 13 kg. εγκε‐ κριμένο για αυτή την κατηγορία βάρους. "περιορισμένης χρήσης" ή "ημι-γενικής χρήσης". Κατηγορία μεγέθους ISOFIX και διάταξη καθίσματος A . IUF = Κατάλληλο για παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX με φορά προς τα εμπρός.60 Καθίσματα. D . C . X = Κανένα παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX εγκεκριμένο για αυτή την κατηγορία βάρους.ISO/R3 = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία βά‐ ρους έως 13 kg. B1 . . κατηγορίας γενικής χρήσης.ISO/F2 = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως 18 kg.ISO/F2X = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για μικρότερα παιδιά στην κατηγορία βάρους 9 έως 18 kg. B . E . προσκέφαλα IL = Κατάλληλο για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX που υπάγονται στις κατηγορίες "ειδικό όχημα". Το παιδικό κάθισμα ασφαλείας ISOFIX πρέπει να είναι εγκεκριμένο για τον τύπο του συγκεκριμένου οχήματος.ISO/F3 = Παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα εμπρός για παιδιά σωματικής διάπλασης στην κατηγορία βάρους 9 έως 18 kg.

Ο ιμά‐ ντας πρέπει να περνά ανάμεσα από τα δύο στελέχη-οδηγούς του προσκέ‐ φαλου. στερεώστε τον άνω ιμάντα πρόσδεσης στους κρί‐ κους άνω σημείων πρόσδεσης. ανοίξτε το κάλυμμα του κατάλληλου κρίκου πρό‐ σδεσης στο σημείο τοποθέτησης Στην έκδοση δυόμισι όγκων και στο Sports Tourer. Οι κρίκοι άνω σημείων πρόσδεσης επισημαίνονται με το σύμβολο : για το παιδικό κάθισμα. Εκτός από το σημείο στερέωσης ISOFIX.Καθίσματα. Ανάλογα με το εξοπλισμό που διατί‐ θεται για κάθε χώρα. Στην έκδοση τριών όγκων. Οι βάσεις στήριξης ISOFIX επισημαί‐ νονται με μία ετικέτα στην πλάτη του καθίσματος. Τα εγκεκριμένα για το όχημα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX πρέπει να στερεώνονται στις ειδικές βάσεις στήριξης ISOFIX. το όχημα μπορεί να διαθέτει δύο ή τρεις κρίκους πρό‐ σδεσης. οι κρίκοι πρόσδεσης βρίσκονται στην πίσω πλευρά των πίσω καθισμάτων. προσκέφαλα Παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX Παιδικά καθίσματα ασφαλείας με άνω σημεία πρόσδεσης 61 πίσω από τα προσκέφαλα. Τα ειδικά για το όχημα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX επισημαίνονται στον πίνακα ως IL. που επι‐ σημαίνεται με το σύμβολο του παιδι‐ κού καθίσματος. .

62 Καθίσματα. προσκέφαλα Τα παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX που υπάγονται στην κατηγο‐ ρία γενικής χρήσης επισημαίνονται στον πίνακα ως IUF. .

Αποθήκευση Αποθήκευση Αποθηκευτικοί χώροι 63 Ποτηροθήκες Ντουλαπάκι συνοδηγού Αποθηκευτικοί χώροι ........ 103 Το ντουλαπάκι του συνοδηγού διαθέ‐ τει μια θήκη για στυλό........... 102 Πληροφορίες φόρτωσης . Οι ποτηροθήκες βρίσκονται στην κε‐ ντρική κονσόλα.... 86 Σύστημα σχάρας οροφής ............................. Το ντουλαπάκι του συνοδηγού πρέ‐ πει να είναι κλειστό όταν οδηγείτε........ μια θήκη πι‐ στωτικών καρτών και μια κερματο‐ θήκη... 63 Χώρος αποσκευών .. ...

Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω. Στην έκδοση με σύστημα πίσω φορέα 3 67. το κιτ επισκευής ελαστικών φυλάσσεται στη συρταρωτή θήκη.64 Αποθήκευση Ανάλογα με την έκδοση. πιέστε προς τα μέσα και ασφαλίστε την. Διπλώστε το υποβραχιόνιο προς τα κάτω. Θήκη κάτω από κάθισμα Πατήστε το κουμπί στην εσοχή και τραβήξτε έξω τη συρταρωτή θήκη. οι ποτηρο‐ θήκες βρίσκονται κάτω από ένα κά‐ λυμμα στην κεντρική κονσόλα. Μέγιστο βάρος φορτίου: 3 kg. Μπροστινοί αποθηκευτικοί χώροι Ένας αποθηκευτικός χώρος υπάρχει δίπλα στο τιμόνι. Μπορείτε να τοποθετήσετε μπουκάλια εάν ανα‐ διπλώσετε το ενδιάμεσο ράφι 3 65. Κιτ επισκευής ελαστικού 3 283. Πρόσθετες ποτηροθήκες βρίσκονται στο πίσω υποβραχιόνιο. . Για να την κλείσετε.

65 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αποθηκευτικό χώρο για να αποθηκεύ‐ σετε μικρά αντικείμενα. Σύρετε το κάλυμμα προς τα πίσω. Το υποβραχιό‐ νιο πρέπει να βρίσκεται στην τέρμα πίσω θέση. υπάρχει ένας αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάλυμμα.Αποθήκευση Αποθηκευτικοί χώροι στα υποβραχιόνια Αποθηκευτικός χώρος στο πίσω υποβραχιόνιο Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το μπροστινό υποβραχιόνιο Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα Μπροστινή κονσόλα Διπλώστε προς τα κάτω το υποβρα‐ χιόνιο και ανοίξτε το κάλυμμα. Ανάλογα με την έκδοση. . Κλείστε το κάλυμμα προτού αναδι‐ πλώσετε το υποβραχιόνιο. Πατήστε το κουμπί για να αναδιπλώ‐ σετε το υποβραχιόνιο.

Τραβήξτε έξω το συρτάρι.66 Αποθήκευση Πίσω κονσόλα Πατήστε το κουμπί για να αφαιρέσετε το πλαίσιο της ποτηροθήκης. . Μπορείτε να επανατοποθετή‐ σετε το πλαίσιο της ποτηροθήκης για να τοποθετήσετε μπουκάλια. Μπο‐ ρείτε να αποθηκεύσετε το πλαίσιο στο ντουλαπάκι του συνοδηγού. Αναδιπλώστε το ενδιάμεσο ράφι και σταθεροποιήστε το στην κάθετη θέση. Κάτω από το ενδιάμεσο ράφι υπάρχει ένας πρόσθετος αποθηκευτικός χώ‐ ρος. Προσοχή Μην το χρησιμοποιείτε για στάχτες ή άλλα υλικά που πυρακτώνουν.

Προσοχή Μη συνδέετε ποδήλατα με μπρά‐ τσο πεντάλ από ανθρακονήματα στο φορέα ποδηλάτου. Η μεταφορά άλλων αντι‐ κειμένων επάνω στο σύστημα δεν επι‐ τρέπεται. Τα ποδή‐ λατα μπορεί να υποστούν ζημιά. τα οποία θα μπορούσαν να αποσυνδε‐ θούν κατά τη μεταφορά. Το σύστημα πίσω φορέα (σύστημα Flex-Fix) καθιστά εφικτή τη στερέωση ποδηλάτων στο συρόμενο φορέα που είναι ενσωματωμένος στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω. Το μέγιστο φορτίο ανά ποδήλατο είναι τα 20 kg. Το μέγιστο φορτίο του συστήματος πίσω φορέα είναι τα 40 kg. Το σύστημα αποσυν‐ δέεται και εκτείνεται γρήγορα έξω από τον προφυλακτήρα.Αποθήκευση Σύστημα πίσω φορέα Σύστημα πίσω φορέα για δύο ποδήλατα 67 Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα φορέα. πρέπει να το σύρετε ξανά μέσα στο δάπεδο του αυτοκινήτου. Επέκταση Ανοίξτε την πόρτα του χώρου απο‐ σκευών. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα αντι‐ κείμενα επάνω στα ποδήλατα. διότι υπάρχει κίνδυ‐ νος τραυματισμού. 9 Προειδοποίηση Δεν πρέπει να βρίσκεται κανείς στη ζώνη επέκτασης του πίσω συστή‐ ματος φορέα. .

68 Αποθήκευση Τραβήξτε τέρμα έξω το σύστημα του πίσω φορέα. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα του πίσω φορέα δεν μετακινείται προς τα μέσα ακόμη κι αν το πιέσετε. χωρίς να τρα‐ βήξετε ξανά το μοχλό απασφάλισης Τοποθετήστε τα πίσω φώτα Ανοίξτε εντελώς το στήριγμα του λα‐ μπτήρα στην πίσω πλευρά του πίσω φωτός. 9 Προειδοποίηση Η τοποθέτηση αντικειμένων στο σύστημα πίσω φορέα επιτρέπεται μόνο εάν το σύστημα έχει συνδεθεί σωστά. Πρώτα αφαιρέστε το πίσω (1) και στη συνέχεια το μπροστινό (2) πίσω φως από τις υποδοχές. Σπρώξτε προς τα κάτω το μοχλό σύ‐ σφιξης και σπρώξτε το στήριγμα του λαμπτήρα στην ασφάλεια μέχρι να ασφαλίσει. μέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει. . Πραγματοποιήστε αυτή τη διαδικασία και για τα δύο πίσω φώτα. μην το‐ ποθετείτε αντικείμενα στο σύστημα και σύρετε το σύστημα προς τα πίσω. Εάν το πίσω σύστημα φο‐ ρέα δεν συνδέεται σωστά. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐ γείο.

Επισήμανση Κλείστε την πόρτα χώρου απο‐ σκευών. . και κατόπιν τον αρι‐ στερό μοχλό σύσφιξης (2). Περιστρέψτε πρώτα το δεξιό μοχλό σύσφιξης (1). μέχρι να γίνει αισθητή η αντίσταση.Αποθήκευση 69 Ασφαλίστε το σύστημα του πίσω φορέα Ελέγξτε τη θέση του καλωδίου και του φωτός για να βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι έχουν στε‐ ρεωθεί. Διαφορετικά δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του. Το σύστημα πίσω φορέα ασφαλίζει όταν οι μοχλοί σύσφιξης περιστρέφο‐ νται κατά περίπου 50°.

Προσαρμογή του συστήματος πίσω φορέα σε ποδήλατο Αφαιρέστε τις βάσεις στερέωσης των μπράτσων πεντάλ από τις υποδοχές των μπράτσων πεντάλ.70 Αποθήκευση Ανοίξτε τις υποδοχές των μπράτσων πεντάλ Ανοίξτε τη μία ή και τις δύο υποδοχές των μπράτσων πεντάλ προς τα πάνω μέχρι το διαγώνιο στήριγμα να ασφα‐ λίσει. . Πιέστε το μοχλό απασφάλισης και τραβήξτε έξω τις υποδοχές ζάντας.

Το πεντάλ στο αριστερό μπράτσο πρέπει να είναι οριζόντιο.Αποθήκευση Πιέστε το μοχλό απασφάλισης επάνω στη δέστρα και αφαιρέστε τη δέστρα. βιδώστε το μπράτσο του πε‐ ντάλ μέχρι τέρμα (θέση 1). Επισήμανση Το μέγιστο πλάτος για το μπράτσο του πεντάλ είναι 38. . Το πίσω ποδήλατο πρέπει να είναι το‐ ποθετημένο με την μπροστινή του ζά‐ ντα στραμμένη αριστερά. ξεβιδώστε το μπράτσο του πεντάλ εντελώς (θέση 5). Προετοιμάστε το ποδήλατο για τη στερέωση Το μπροστινό ποδήλατο πρέπει να εί‐ ναι τοποθετημένο με την μπροστινή του ζάντα στραμμένη αριστερά. Στερέωση ποδηλάτου στο σύστημα πίσω φορέα Εάν το ποδήλατο έχει κυρτά μπράτσα πεντάλ. προ‐ σαρμόστε κατά προσέγγιση το ρυθμι‐ ζόμενο μπράτσο πεντάλ στην προε‐ ξοχή του.3 mm και το μέ‐ γιστο βάθος είναι 14.4 mm. Γυρίστε το αριστερό πεντάλ (χωρίς προστατευτικό κάλυμμα αλυσίδας) κάθετα προς τα κάτω. Με τον περιστροφικό μοχλό στις υπο‐ δοχές των μπράτσων πεντάλ. 71 Εάν το ποδήλατο έχει ίσια μπράτσα πεντάλ.

η μεσαία τριβή μπορεί να υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εισάγετε τη βάση στερέωσης του μπράτσου πεντάλ στην εξωτερική ράγα κάθε υποδοχής μπράτσων πε‐ ντάλ από την πάνω πλευρά και σύ‐ ρετέ την προς τα κάτω. Διαφορετικά. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ δεν έρ‐ χεται σε επαφή με την επιφάνεια του πίσω φορέα. .72 Αποθήκευση Τοποθετήστε το ποδήλατο. μέχρι να φτά‐ σει τουλάχιστον κάτω από την εγκοπή. Συνδέστε το μπράτσο του πεντάλ πε‐ ριστρέφοντας τη ρυθμιστική βίδα στη βάση στερέωσης του μπράτσου πε‐ ντάλ. Το μπρά‐ τσο του πεντάλ σε αυτή την περί‐ πτωση πρέπει να τοποθετηθεί στο άνοιγμα της υποδοχής των μπρά‐ τσων πεντάλ όπως φαίνεται στην ει‐ κόνα.

Και τα δύο ελαστικά του ποδηλάτου πρέπει να βρίσκονται μέσα στις υπο‐ δοχές ζάντας. Ευθυγραμμίστε το ποδήλατο με τον κατακόρυφο άξονα του αυτοκινήτου: Λασκάρετε ελαφρά το σημείο στερέω‐ σης του πεντάλ. η επανα‐ τοποθέτηση του ποδηλάτου γίνεται ευκολότερα. Εάν είναι απαραίτητο. Με τη σωστή εκ των προτέρων ρύθμιση. χρησιμοποιώντας τον περιστροφικό μοχλό στην υποδοχή των μπράτσων πεντάλ. . Τοποθετήστε το ποδήλατο όρθιο. Ελέγξτε το ποδήλατο για να βεβαιω‐ θείτε ότι έχει στερεωθεί καλά. ώστε το ποδήλατο να είναι σχε‐ δόν σε οριζόντια θέση. 73 Στερεώστε και τους δύο τροχούς του ποδηλάτου στις υποδοχές ζάντας.Αποθήκευση Τοποθετήστε τις υποδοχές ζάντας έτσι. λασκάρετε το τιμόνι και στρίψτε το προς τα πλάι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετή απόσταση από το όχημα. Σφίξτε τη βίδα στερέωσης για τη βάση της μεσαίας τριβής των πεντάλ μέχρι τέρμα με το χέρι. Σε αυτή την περίπτωση. χρησιμοποιώντας τους ιμάντες συ‐ γκράτησης. η απόσταση ανάμεσα στα πεντάλ και την πόρτα του χώρου αποσκευών πρέπει να είναι τουλάχι‐ στον 5 cm. μπορείτε να προσαρμόσετε τις σχετικές θέσεις των ποδηλάτων ρυθ‐ μίζοντας τις υποδοχές ζάντας και τον περιστροφικό μοχλό στην υποδοχή των μπράτσων πεντάλ μέχρι τα πο‐ δήλατα να μην έρχονται σε επαφή με‐ ταξύ τους. Εάν το ένα ποδήλατο εμποδίζει το άλλο. Οι ρυθμίσεις για τις υποδοχές ζάντας και στον περιστροφικό μοχλό στην υποδοχή των μπράτσων πεντάλ πρέ‐ πει να σημειώνονται και να φυλάσσο‐ νται για κάθε ποδήλατο. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο ανά‐ μεσα στο ποδήλατο και το όχημα είναι τουλάχιστον 5 cm.

. λα‐ σκάρετε τη βίδα σύνδεσης για τη βάση της μεσαίας τριβής των πεντάλ και στη συνέχεια σηκώστε τη βάση της με‐ σαίας τριβής προς τα πάνω για την αφαιρέσετε.74 Αποθήκευση Συνιστάται η προσάρτηση μιας προει‐ δοποιητικής πινακίδας στο τέρμα πίσω μέρος του ποδηλάτου για καλύ‐ τερη ορατότητα. Σπρώξτε τις βάσεις στερέωσης μπρά‐ τσων πεντάλ στην υποδοχή μπρά‐ τσων πεντάλ όπως φαίνεται στην ει‐ κόνα. Αφαίρεση του ποδηλάτου από το σύστημα του πίσω φορέα Επαναφορά του συστήματος πίσω φορέα στην κλειστή θέση Αφαιρέστε τις δέστρες και από τα δύο ελαστικά του ποδηλάτου. Κρατήστε σταθερό το ποδήλατο.

και στη συνέχεια το δεξί μοχλό σύσφιξης (2) μέχρι την τερ‐ ματική τους θέση. Τοποθετήστε τη δέστρα και τραβήξτε σφικτά όσο το δυνατόν πιο κάτω. Αποσυνδέστε το μοχλό ασφάλισης στο διαγώνιο στήριγμα και αναδιπλώ‐ στε και τις δύο υποδοχές των μπρά‐ τσων πεντάλ προς τα κάτω.Αποθήκευση 75 Πιέστε το μοχλό απασφάλισης και σύ‐ ρετε προς τα μέσα στις υποδοχές ζά‐ ντας μέχρι το τέρμα. 9 Προειδοποίηση Κίνδυνος σύνθλιψης. Περιστρέψτε πρώτα τον αριστερό μο‐ χλό σύσφιξης (1). .

Η με‐ ταφορά άλλων αντικειμένων επάνω στο σύστημα δεν επιτρέπεται.76 Αποθήκευση Σύστημα πίσω φορέα για τέσσερα ποδήλατα Πιέστε το μοχλό σύσφιξης προς τα κάτω και τραβήξτε και τα δύο στηρίγ‐ ματα φώτων έξω από τις υποδοχές. Ο μοχλός απασφάλισης πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση. Επίσης. Το μέγιστο φορτίο ανά ποδήλατο στο συρόμενο φορέα είναι . Σηκώστε το σύστημα ελαφρά και πιέστε το μέσα στον προφυλακτήρα μέχρι να ασφαλίσει. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου απο‐ σκευών. Το σύστημα πίσω φορέα (σύστημα Flex-Fix) καθιστά εφικτή τη στερέωση δύο ποδηλάτων στο συρόμενο φορέα που είναι ενσωματωμένος στο δά‐ πεδο του οχήματος. 9 Προειδοποίηση Εάν το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά. Αναδιπλώστε προς τα μέσα τα στη‐ ρίγματα των λαμπτήρων στην πίσω πλευρά των πίσω φώτων. είναι δυ‐ νατή η προσάρτηση δύο ακόμη πο‐ δηλάτων σε έναν προσαρμογέα. Πρώτα τοποθετήστε το μπροστινό (1) και στη συνέχεια το πίσω (2) πίσω φως μέσα στις υποδοχές και πιέστε τα όσο το δυνατόν πιο κάτω. Πιέστε τα καλώδια τέρμα μέσα σε όλους τους οδηγούς για να αποτραπεί τυχόν ζη‐ μιά. απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Το μέγιστο φορτίο του συστήματος πίσω φορέα είναι 80 kg μαζί με τον προσαρμογέα και 60 kg χωρίς τον προσαρμογέα. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω και κρατήστε τον.

9 Προειδοποίηση Δεν πρέπει να βρίσκεται κανείς στη ζώνη επέκτασης του πίσω συστή‐ ματος φορέα. Αυτό επιτρέπει την προσάρ‐ τηση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στο συρόμενο φορέα. 77 Προσοχή Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο ποδηλάτων πριν την προσάρτηση ποδηλάτων με σκελετούς από αν‐ θρακονήματα.Αποθήκευση 30 kg. πρέπει να το σύρετε ξανά μέσα στο δάπεδο του αυτοκινήτου. . Προσοχή Εάν το σύστημα πίσω φορέα προεκταθεί και το όχημα έχει πλή‐ ρες φορτίο. Τα ποδήλατα ενδέ‐ χεται να υποστούν ζημιά. τα οποία θα μπορούσαν να αποσυνδε‐ θούν κατά τη μεταφορά. Επέκταση Ανοίξτε την πόρτα του χώρου απο‐ σκευών. το διάκενο του πλαι‐ σίου θα μειωθεί. Να οδηγείτε προσεκτικά όποτε ο δρόμος παρουσιάζει μεγάλη κλίση ή όταν οδηγείτε επάνω σε ράμπα. Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω. Το σύστημα αποσυν‐ δέεται και εκτείνεται γρήγορα έξω από τον προφυλακτήρα.λπ. Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα αντι‐ κείμενα επάνω στα ποδήλατα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύστημα φορέα. διότι υπάρχει κίνδυ‐ νος τραυματισμού. Το μέγιστο φορτίο ανά ποδήλατο στον προσαρμογέα εί‐ ναι 20 kg. σαμαράκια κ.

Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐ γείο. μέχρι να το ακούσετε να ασφαλίζει.78 Αποθήκευση ποθετείτε αντικείμενα στο σύστημα και σύρετε το σύστημα προς τα πίσω. Εάν το πίσω σύστημα φο‐ ρέα δεν συνδέεται σωστά. 9 Προειδοποίηση Η τοποθέτηση αντικειμένων στο σύστημα πίσω φορέα επιτρέπεται μόνο εάν το σύστημα έχει συνδεθεί σωστά. Ανυψώστε τη βάση της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και αναδιπλώ‐ στε την προς τα πίσω. Έκπτυξη πίσω φώτων Ξεδιπλώστε τη βάση της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας Τραβήξτε τέρμα έξω το σύστημα του πίσω φορέα. . χωρίς να τρα‐ βήξετε ξανά το μοχλό απασφάλισης. μην το‐ Εκπτύξτε και τα δύο πίσω φώτα. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα πίσω φο‐ ρέα δεν μετακινείται προς τα μέσα ακόμη κι αν το πιέσετε.

Έκπτυξη υποδοχών ζαντών Εκπτύξτε και τις δύο υποδοχές ζα‐ ντών. η ασφαλής λειτουργία δεν μπορεί να διασφαλιστεί. μέχρι να τερ‐ ματίσουν. Διαφορετικά. . Αναδιπλώστε τη βάση (2) προς τα πάνω.Αποθήκευση Ασφαλίστε το σύστημα του πίσω φορέα Περιστρέψτε και τους δύο μοχλούς σύσφιξης προς το πλάι. 79 Συναρμολόγηση της βάσης ποδηλάτων Ανυψώστε τη βάση στο πίσω μέρος (1) και τραβήξτε την προς τα πίσω.

Πιέστε τη βάση (1) προς τα κάτω και περιστρέψτε τη λαβή (2) προς τα πίσω ώστε να ασφαλίσει. 4. 3. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο ανά‐ μεσα στο ποδήλατο και το όχημα είναι τουλάχιστον 5 cm. . Φροντίστε ώστε το ποδήλατο να εδράζεται κεντραρισμένο στις υποδοχές ζαντών. Προσάρτηση του πρώτου ποδηλάτου 2. Προσαρτήστε το μικρό βραχίονα στερέωσης στο σκελετό του πο‐ δηλάτου. Στερεώστε και τους δύο τροχούς του ποδηλάτου στις υποδοχές ζά‐ ντας. Στρέψτε την ασφάλεια δεξιόστροφα για να δέσει.80 Αποθήκευση 1. λασκάρετε το τιμόνι και στρίψτε το προς τα πλάι. Ελέγξτε το ποδήλατο για να βε‐ βαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί καλά. Εάν είναι απαραίτητο. χρησιμοποιώντας τους ιμά‐ ντες συγκράτησης. Περιστρέψτε τα πεντάλ στη θέση που υποδεικνύεται στην εικόνα και τοποθετήστε το ποδήλατο στην μπροστινή θέση της υποδο‐ χής ζάντας.

χαμηλώστε τον προ‐ σαρμογέα (2) στο πίσω μέρος. Στρέψτε το μοχλό (1) προς τα εμπρός και κρατήστε τον και. Εφαρμόστε τον προσαρμογέα στο σύστημα πίσω φορέα. 4. 3. πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν ορισμένα βήματα: . Δέστε τον ιμά‐ ντα. Περάστε τον ιμάντα που είναι προ‐ σαρτημένος στον προσαρμογέα κάτω από το μοχλό για να αναδι‐ πλώσετε προς τα πίσω το σύ‐ στημα πίσω φορέα. Επιπλέον. 1. ο προσαρμογέας πρέπει να στερεωθεί προτού προσαρτηθεί το δεύτερο ποδήλατο. Αποδεσμεύστε το μοχλό και ελέγξτε εάν ο προσαρμογέας έχει ασφαλίσει καλά. στη συνέχεια. 2. Προσάρτηση περισσότερων ποδηλάτων Η διαδικασία προσάρτησης περισσό‐ τερων ποδηλάτων είναι παρόμοια με τη διαδικασία προσάρτησης του πρώ‐ του ποδηλάτου.Αποθήκευση 81 Προσάρτηση του προσαρμογέα Κατά τη μεταφορά άνω των δύο πο‐ δηλάτων. όπως υπο‐ δεικνύεται στην εικόνα.

Χρησιμοποιήστε το μακρύτερο βοηθητικό βραχίονα στερέωσης για να προσαρτήσετε το τρίτο πο‐ δήλατο στη βάση. Ο βραχίονας πρέπει να στερεωθεί ανάμεσα στους σκελε‐ τούς του τρίτου και του τέταρτου ποδηλάτου. Ευθυγραμμίστε τα ποδήλατα με εκείνο που τοποθετήσατε προη‐ γουμένως. να ξεδιπλώνετε πάντοτε τις υποδοχές ζαντών για το επόμενο ποδήλατο. 4. Οι πλήμνες τροχών των ποδηλάτων δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε το μακρύ βρα‐ χίονα στερέωσης για να προσαρ‐ τήσετε το δεύτερο ποδήλατο στη βάση. Οι βρα‐ χίονες στερέωσης θα πρέπει να στερεωθούν σε παράλληλη διά‐ ταξη.82 Αποθήκευση 1. Επίσης. 2. Να περιστρέφετε πάντοτε τα πε‐ ντάλ στην κατάλληλη θέση πριν την τοποθέτηση του ποδηλάτου. . Τοποθετήστε τα ποδήλατα στο σύστημα πίσω φορέα. Προτού τοποθετήσετε το ποδή‐ λατο. 5. 6. ευθυγραμ‐ μίζοντας εναλλάξ προς τα αρι‐ στερά και προς τα δεξιά. στερεώστε και τους δύο τροχούς του τέταρτου ποδηλάτου στις υποδοχές τροχών χρησιμο‐ ποιώντας τους ιμάντες στερέω‐ σης. 3. εάν κριθεί απαραίτητο. Προσαρτήστε τα ποδήλατα με βραχίονες στερέωσης και ασφά‐ λειες ιμάντων. όπως περιγράφεται για το πρώτο ποδήλατο. Χρησιμοποιήστε τον κοντό βοη‐ θητικό βραχίονα στερέωσης για να προσαρτήσετε το τέταρτο πο‐ δήλατο.

■ Με προσαρτημένο προσαρμογέα: 9 Προειδοποίηση Προσέξτε κατά την αποδέσμευση του συστήματος πίσω φορέα. Κρατήστε το πιο πίσω ποδήλατο με τα δύο χέρια και ανασύρετε το σύ‐ στημα πίσω φορέα προς τα πίσω. Κίνδυνος τραυματισμού. τα πίσω φώτα του οχήματος ανάβουν κατά την ανάσυρση του συστήματος πίσω φο‐ ρέα προς τα πίσω. κα‐ θώς θα πάρει κλίση προς τα πίσω. παρέχο‐ ντας πρόσβαση στο χώρο απο‐ σκευών. Για καλύτερη ορατότητα. 83 Συγκρατήστε το σκελετό (1) του πιο πίσω ποδηλάτου με το ένα χέρι και τραβήξτε τη θηλιά (2) για να το απο‐ δεσμεύσετε. Τραβήξτε τη βάση (2) προς τα πίσω για να ανασυρθεί το σύστημα πίσω φορέα. ■ Χωρίς προσαρτημένο προσαρμο‐ γέα: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το μοχλό (1) για αποδέσμευση. Ανάσυρση του συστήματος πίσω φορέα προς τα πίσω Το σύστημα πίσω φορέα μπορεί να ανασυρθεί προς τα πίσω.Αποθήκευση Συνιστάται η προσάρτηση μιας προει‐ δοποιητικής πινακίδας στο τέρμα πίσω μέρος του ποδηλάτου για καλύ‐ τερη ορατότητα. .

Ξεκουμπώστε τον ιμάντα. Αποσυναρμολόγηση της βάσης ποδηλάτων 2. 1. Στρέψτε το μοχλό (1) προς τα εμπρός και κρατήστε τον. φροντίστε το σύστημα εμπλακεί σταθερά. Προσαρμόστε τους βραχίονες στε‐ ρέωσης στη διάταξη που υποδεικνύε‐ ται στην εικόνα. Αναδιπλώστε τις υποδοχές ζα‐ ντών. . Αφαίρεση ποδηλάτων Αφαιρέστε τις δέστρες και από τα δύο ελαστικά του ποδηλάτου.84 Αποθήκευση 3. 4. Αποσύνδεση του προσαρμογέα Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα προ‐ τού αφαιρέσετε το τελευταίο ποδή‐ λατο που απέμεινε στο σύστημα πίσω φορέα. Στρέψτε την ασφάλεια αριστερό‐ στροφα και αφαιρέστε τους βραχίονες στερέωσης. Περιστρέψτε τη λαβή (1) προς τα εμπρός για να αποσυνδέσετε και να ανυψώσετε τη βάση (2). Ανυψώστε τον προσαρμογέα (2) στο πίσω μέρος και αφαιρέστε. 9 Προειδοποίηση Όταν αναδιπλώνετε το σύστημα πίσω φορέα και πάλι προς τα εμπρός.

. Αναδίπλωση υποδοχών ζαντών Αναδιπλώστε και τις δύο υποδοχές ζαντών. κατόπιν. μέχρι να τερ‐ ματίσουν. Αναδίπλωση πίσω φώτων Περιστρέψτε προς τα μέσα και τα δύο πίσω φώτα. Πιέστε τη βάση προς τα κάτω στο πίσω μέρος (2). Εναποθέστε τις ασφάλειες των ιμά‐ ντων με ακρίβεια. Περιστρέψτε και τους δύο μοχλούς σύσφιξης προς τα μέσα.Αποθήκευση 85 Απασφάλιση του συστήματος πίσω φορέα Αναδιπλώστε τη βάση προς τα πίσω και. ωθήστε προς τα εμπρός μέχρι να τερματίσει (1). Αναδίπλωση βάσης πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας Ανυψώστε τη βάση της πινακίδας αριθμού κυκλοφορίας και αναδιπλώ‐ στε την προς τα εμπρός.

Ο μοχλός απασφάλισης πρέπει να επανέλθει στην αρχική του θέση. ■ Αναδιπλώστε το πίσω υποβραχιό‐ νιο. .86 Αποθήκευση Επαναφορά του συστήματος πίσω φορέα στην κλειστή θέση Προσοχή Φροντίστε έτσι ώστε όλα τα αναδι‐ πλούμενα εξαρτήματα. Χώρος αποσκευών Η πλάτη των πίσω καθισμάτων χωρί‐ ζεται σε δύο τμήματα. Και τα δύο τμή‐ ματα μπορούν να αναδιπλωθούν. 4-θυρο τριών όγκων ■ Μόνο 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων: αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών εάν είναι απα‐ ραίτητο. απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Προέκταση χώρου αποσκευών. 9 Προειδοποίηση Εάν το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί σωστά. Σηκώστε το σύστημα ελαφρά και πιέστε το μέσα στον προφυλακτήρα μέχρι να ασφαλίσει. Διαφορετικά. Πιέστε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω και κρατήστε τον. το σύ‐ στημα πίσω φορέα ενδέχεται να υποστεί ζημιά κατά την προσπά‐ θεια ανάσυρσής του. ■ Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια για να πιέσετε τα προσκέ‐ φαλα προς τα κάτω 3 41. όπως οι υποδοχές ζάντας ή οι βραχίονες στερέωσης να είναι ασφαλισμένοι στη θέση τους. 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων.

Όταν αναδιπλώνετε τις πλάτες των καθισμάτων. Διαφορε‐ τικά. Για να τις ανοίξετε. ■ Αφαιρέστε τη ζώνη ασφαλείας από τον οδηγό της πλάτης του καθίσμα‐ τος και τοποθετήστε την πίσω από το εξάρτημα συγκράτησης όπως φαίνεται στην εικόνα. 87 Οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά μόνο όταν δεν είναι ορατές οι κόκκινες ενδείξεις και στις δύο πλευρές κοντά στο μοχλό απα‐ σφάλισης. υπάρχει κίνδυνος τραυματι‐ σμού ή ζημιάς στο φορτίο ή το όχημα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης. . ■ Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης στη μία ή και τις δύο πλευρές και αναδιπλώστε προς τα κάτω τις πλά‐ τες των καθισμάτων επάνω στην έδρα του καθίσματος. 9 Προειδοποίηση Κατά την αναδίπλωση. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας των ακριανών καθισμάτων έχουν το‐ ποθετηθεί στους αντίστοιχους οδη‐ γούς τους. τραβήξτε τις ζώνες ασφαλείας μαζί με τις πλάτες. βεβαιω‐ θείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει καλά στη θέση τους πριν οδηγήσετε. ανασηκώστε τις πλάτες των καθισμάτων και οδηγήστε τις στην όρθια θέση μέχρι να ασφαλί‐ σουν με το χαρακτηριστικό ήχο.Αποθήκευση ■ Περάστε τις ζώνες ασφαλείας μέσα από τα πλευρικά στηρίγματα για να τις προστατεύσετε από τυχόν ζημιά.

. Όταν αναδιπλώνετε τις πλάτες των καθισμάτων. ■ Τραβήξτε το διακόπτη στο αριστερό ή δεξί τοίχωμα του χώρου απο‐ σκευών για αν αναδιπλώσετε το αντίστοιχο τμήμα του πίσω καθί‐ σματος. Προέκταση χώρου αποσκευών. Η ζώνη ασφαλείας του μεσαίου καθί‐ σματος μπορεί να μπλοκάρει εάν η πλάτη του καθίσματος αναδιπλωθεί προς τα πάνω πολύ γρήγορα. Sports tourer Αναδίπλωση της πλάτης των πίσω καθισμάτων ■ Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου αποσκευών εάν είναι απαραίτητο. ■ Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης στη μία ή και τις δύο πλευρές και αναδιπλώστε προς τα κάτω τις πλά‐ τες των καθισμάτων επάνω στην έδρα του καθίσματος. Αναδίπλωση πλάτης ηλεκτρικού κα‐ θίσματος Σε οχήματα με ηλεκτρική αναδίπλωση καθίσματος. πιέ‐ στε προς τα μέσα τη ζώνη ασφαλείας ή τραβήξτε την έξω κατά 20 mm περί‐ που και αφήστε την. ■ Περάστε τις ζώνες ασφαλείας μέσα από τα πλευρικά στηρίγματα για να τις προστατεύσετε από τυχόν ζημιά. ■ Αναδιπλώστε το πίσω υποβραχιό‐ νιο. Για να απασφαλίσει το σύστημα τύλιξης. τραβήξτε τις ζώνες ασφαλείας μαζί με τις πλάτες.88 Αποθήκευση ■ Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια για να πιέσετε τα προσκέ‐ φαλα προς τα κάτω 3 41. τα πίσω καθίσματα μπο‐ ρούν επίσης να αναδιπλωθούν από το χώρο αποσκευών.

Η πλάτη του καθίσματος αναδιπλώνεται με αρκετή δύναμη. όπως φαίνεται στην εικόνα. Διαφορε‐ τικά υπάρχει κίνδυνος τραυματι‐ σμού ή ζημιάς στο φορτίο ή το όχημα σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σύγκρουσης.Αποθήκευση 9 Προειδοποίηση Προσέξτε όταν χειρίζεστε τα ηλε‐ κτρικά αναδιπλούμενα πίσω καθί‐ σματα. . 9 Προειδοποίηση Μην οδηγήσετε εάν πρώτα δεν ασφαλίσετε τις πλάτες του καθί‐ σματος στη θέση τους. ■ Για να τις ανοίξετε. ανασηκώστε τις πλάτες των καθισμάτων και οδηγή‐ στε τις στην όρθια θέση μέχρι να ασφαλίσουν με το χαρακτηριστικό ήχο. Εάν πρόκειται να φορτώσετε το αυ‐ τοκίνητο μέσω κάποιας πίσω πόρ‐ τας. 89 Οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά μόνο όταν δεν είναι ορατές οι κόκκινες ενδείξεις και στις δύο πλευρές κοντά στο μοχλό απα‐ σφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες ασφαλείας των ακριανών καθισμάτων έχουν το‐ ποθετηθεί στους αντίστοιχους οδη‐ γούς τους. Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κάτι συνδεδεμένο στα πίσω καθίσματα ή τοποθετημένο στην έδρα του κα‐ θίσματος. ιδίως για τα παιδιά. βγάλτε τη ζώνη ασφαλείας από τον οδηγό της πλάτης του καθίσμα‐ τος και τοποθετήστε το εξάρτημα συγκράτησης έτσι. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Ανύψωση της έδρας του καθίσματος και αναδίπλωση της πλάτης ■ Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ασφάλεια για να πιέσετε τα προσκέ‐ φαλα προς τα κάτω 3 41. Αφαίρεση της έδρας καθίσματος ■ Για να τη στερεώσετε. πιέ‐ στε προς τα μέσα τη ζώνη ασφαλείας ή τραβήξτε την έξω κατά 20 mm περί‐ που και αφήστε την. Άνοιγμα της θυρίδας στην πλάτη του πίσω μεσαίου καθίσματος ■ Αναδιπλώστε το πίσω υποβραχιό‐ νιο προς τα κάτω. ■ Τραβήξτε τον ιμάντα στη μία ή και τις δύο έδρες καθίσματος και ανα‐ σηκώστε το πίσω μέρος της έδρας προς τα εμπρός. Για να απασφαλίσει το σύστημα τύλιξης. εφαρμόστε την έδρα του καθίσματος όπως φαί‐ νεται την εικόνα και ασφαλίστε και τους δύο μοχλούς.90 Αποθήκευση Η ζώνη ασφαλείας του μεσαίου καθί‐ σματος μπορεί να μπλοκάρει εάν η πλάτη του καθίσματος αναδιπλωθεί προς τα πάνω πολύ γρήγορα. . ■ Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης στη μία ή και τις δύο πλευρές από τις πλάτες και αναδιπλώστε τες στην έδρα του καθίσματος ώστε να προκύψει ένας επίπεδος χώρος φορτίου. ■ Σπρώξτε και τους δύο μοχλούς προς τα εμπρός και αφαιρέστε την έδρα του καθίσματος για να επεκτεί‐ νετε την περιοχή φορτίου.

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει ασφαλίσει αφού το αναδιπλώσετε προς τα πάνω. Περιστρέψτε την ασφάλεια κατά 90°: Ασφάλεια σε = κάλυμμα στερεω‐ οριζόντια μένο από το πλάι θέση του χώρου επιβα‐ τών Ασφάλεια σε = Το κάλυμμα δεν εί‐ κατακόρυφη ναι στερεωμένο θέση Πίσω αποθηκευτικός χώρος 3-θυρο δυόμισι όγκων 91 Πατήστε και τα δύο κουμπιά και δι‐ πλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω. Κάλυμμα χώρου αποσκευών Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο κάλυμμα.5 kg. Κατάλληλος χώρος αποθήκευσης αντικειμένων μεγάλου μήκους και μι‐ κρού πλάτους.Αποθήκευση ■ Τραβήξτε τη λαβή και ανοίξτε το κά‐ λυμμα. Μέγιστο βάρος φορτίου: 0. . Μπορείτε να στερεώσετε το κλειστό κάλυμμα από το πλάι του χώρου απο‐ σκευών.

Άνοιγμα καλύμματος . Ανασηκώστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος και σπρώξτε το προς τα πάνω στο μπροστινό. Κάλυμμα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος 3 94. Αφαίρεση Sports tourer Αποσυνδέστε τους ιμάντες συγκράτη‐ σης από την πόρτα του χώρου απο‐ σκευών. Συνδέστε τους ιμάντες συ‐ γκράτησης στην πόρτα του χώρου αποσκευών.92 Αποθήκευση 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων Πρόσδεση Τοποθετήστε το κάλυμμα στους πλευ‐ ρικούς οδηγούς και διπλώστε το προς τα κάτω. Κλείσιμο καλύμματος Τραβήξτε το κάλυμμα προς τα πίσω από τη λαβή μέχρι να ασφαλίσει στις προεξοχές συγκράτησης σε κάθε πλευρά. Αφαιρέστε το κάλυμμα. Εάν τοποθετήσετε το καθ' ύψος ρυθ‐ μιζόμενο κάλυμμα στη μεσαία ή την επάνω θέση. μπορείτε να τοποθετή‐ σετε το κάλυμμα του χώρου απο‐ σκευών από κάτω.

Αφού αφαιρεθεί. εισάγετε τη δεξιά πλευρά του καλύμματος και ασφαλίστε το. 93 Αφαίρεση καλύμματος Το κάλυμμα στην πάνω θέση Σπρώξτε τη λαβή στο άκρο του κα‐ λύμματος προς τα κάτω. Κάλυμμα πίσω αποθηκευτικού χώ‐ ρου του δαπέδου 3 94. Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου απο‐ σκευών. Τραβήξτε το μοχλό απασφάλισης στη δεξιά πλευρά προς τα πάνω και κρα‐ τήστε τον. Θα τυλιχτεί αυτόματα. Σηκώστε το κάλυμμα πρώτα στη δεξιά πλευρά και αφαιρέ‐ στε το από τις προεξοχές συγκράτη‐ σης. τραβήξτε και κρα‐ τήστε το μοχλό απασφάλισης προς τα πάνω. Τοποθέτηση καλύμματος Εισάγετε την αριστερή πλευρά του κα‐ λύμματος του χώρου αποσκευών μέσα στην εγκοπή. Το πίσω μέ‐ ρος του καλύμματος οδηγείται προς τα πάνω αυτόματα.Αποθήκευση Τραβήξτε τη λαβή στο άκρο του κα‐ λύμματος προς τα πίσω και προς τα κάτω. . το κάλυμμα μπορεί να αποθηκευτεί κάτω από το κάλυμμα του πίσω δαπέδου όπως φαίνεται στην εικόνα.

■ σε μια μεσαία θέση (2). 3-θυρο δυόμισι όγκων.94 Αποθήκευση Κάλυμμα πίσω αποθηκευτικού χώρου του δαπέδου Πίσω κάλυμμα δαπέδου. . 5θυρο δυόμισι όγκων Το ρυθμιζόμενο καθ' ύψος κάλυμμα μπορεί να στερεωθεί σε τρεις θέσεις: ■ ακριβώς επάνω από το κάλυμμα πίσω δαπέδου (1). 3-θυρο δυόμισι όγκων. ■ σε μια επάνω θέση (3). Ρύθμιση ψηλότερα Το κάλυμμα πίσω δαπέδου είναι ανοι‐ γόμενο προς τα πάνω. Περάστε τη θηλιά στο άγκιστρο στην κάτω πλευρά του καλύμματος χώρου απο‐ σκευών. Προσοχή Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό και πίσω άκρο του ρυθμιζόμενου καθ' ύψος καλύμματος είναι συνδεδε‐ μένα στο ίδιο ύψος. Κάλυμμα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. 5-θυρο δυόμισι όγκων Προσοχή Χρησιμοποιείτε το άγκιστρο μόνο για τη στερέωση του πίσω καλύμ‐ ματος του δαπέδου και του ρυθμι‐ ζόμενου καθ' ύψος καλύμματος.

Σηκώστε και τοποθετήστε το κάλυμμα πίσω από τα πίσω καθίσματα. . Το subwoofer μπορεί να υποστεί ζημιά. ο χώρος ανάμεσα στο κάλυμμα του πίσω δαπέδου και του ρυθμιζόμε‐ νου καθ' ύψος καλύμματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευ‐ τικός χώρος. ■ Μπορείτε να ανασηκώσετε το ρυθ‐ μιζόμενο καθ' ύψος κάλυμμα και να το αγκιστρώσετε με τον ιμάντα όταν είναι στερεωμένο στη θέση 1 ή 2. Ρύθμιση χαμηλότερα Για να κατεβάσετε το κάλυμμα. ■ Εάν έχει στερεωθεί στη θέση 2. Προσοχή Μην κατεβάζετε το ρυθμιζόμενο καθ' ύψος κάλυμμα στη θέση 1 στα οχήματα που διαθέτουν subwoofer. τρα‐ βήξτε τον ιμάντα προς τα πίσω και πιέστε ταυτόχρονα προς τα κάτω το μπροστινό κεντρικό τμήμα του καλύμ‐ ματος. ■ Μπορείτε να ανοίξετε τα πλαϊνά καλύμματα (π. κατά την αντικα‐ τάσταση των λαμπτήρων των 95 πίσω φώτων) μόνο όταν το ρυθμι‐ ζόμενο καθ' ύψος κάλυμμα είναι στερεωμένο στη θέση 1 ή 2. δη‐ μιουργείται ένας σχεδόν εντελώς επίπεδος χώρος φόρτωσης εάν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωθούν προς τα εμπρός. Προσοχή Η φέρουσα ικανότητα του ρυθμι‐ ζόμενου καθ' ύψος καλύμματος δεν υπερβαίνει τα 100 kg. τραβήξτε τη θηλιά προς τα πίσω και σηκώστε το πίσω άκρο του καλύμματος τοποθετώντας το στα αντίστοιχα στηρίγματα. Κάλυμμα πίσω δαπέδου. Sports tourer Ανασηκώστε το κάλυμμα πίσω δαπέ‐ δου τραβώντας τη λαβή. Επισήμανση ■ Εάν στερεωθεί στη θέση 2 ή 3.χ.Αποθήκευση Για να ρυθμίσετε το κάλυμμα σε ψη‐ λότερη θέση.

Κρίκοι πρόσδεσης Οι κρίκοι πρόσδεσης έχουν σχεδια‐ στεί για τη στερέωση αντικειμένων ώστε να μη γλιστρούν από τη θέση τους χρησιμοποιώντας π. Τα εξαρτήματα τοποθετούνται σε ρά‐ γες στα δύο πλαϊνά τοιχώματα χρησι‐ μοποιώντας αντάπτορες και άγκι‐ στρα. ■ σετ ιμάντων. Το σύστημα αποτελείται από: ■ αντάπτορες. Προσοχή Τοποθετήστε τη ράβδο στην πιο πίσω υποδοχή όταν μεταφέρετε βαριά αντικείμενα στο χώρο απο‐ σκευών. ■ άγκιστρα.96 Αποθήκευση Ο χώρος αποθήκευσης κάτω από το κάλυμμα πίσω δαπέδου μπορεί να χωριστεί από μια ράβδο. ιμάντες πρόσδεσης ή δίχτυ αποσκευών. Τοποθέτηση των ανταπτόρων στις ράγες .χ. Τοποθετήστε τη ράβδο στις υποδοχές που βρίσκονται στα πλαϊνά τοιχώ‐ ματα. Διαφορετικά μπορεί να υποστεί ζημιά το κάλυμμα πίσω δαπέδου. Σύστημα διαχείρισης φορτίου Το FlexOrganizer είναι ένα ευέλικτο σύστημα διαίρεσης του χώρου απο‐ σκευών. ■ δικτυωτές θήκες. ■ κουτί σέρβις.

Εισάγετε τους αντάπτορες στην επι‐ θυμητή θέση στις ράγες. Για να το αφαιρέσετε. Ενώστε τα μισά τμήματα των ράβδων του δι‐ χτιού. εισάγετε τον αντάπτορα στην επάνω και κάτω αυλάκωση της ράγας και μετακινήστε το στην επιθυμητή θέση. γυρίστε το έλασμα της λαβής προς τα κάτω και μετακινήστε το έξω από τη ράγα. Για την τοποθέτηση. Τοποθετήστε το άγκιστρο στην επιθυ‐ μητή θέση πρώτα στην επάνω αυλά‐ κωση της ράγας και στη συνέχεια πιέ‐ στε το προς τα μέσα στην κάτω αυλά‐ κωση. Μπορείτε να αναρτήσετε τη δικτυωτή θήκη στους αντάπτορες. πιέστε ελαφρά τη μία ράβδο προς την άλλη και εισάγετέ τις στα αντίστοιχα ανοίγματα στους αντάπτορες. Για να το αφαιρέσετε.Αποθήκευση Ανοίξτε το έλασμα της λαβής. Γυρίστε το έλασμα της λαβής προς τα πάνω για να ασφαλίσει ο αντάπτορας. Για την αφαίρεση. . τραβήξτε το πρώτα έξω από την επάνω αυλά‐ κωση. πιέστε τη μία ράβδο του διχτιού προς την άλλη μαζί και αφαιρέστε τις από τους αντάπτορες. 97 Τοποθέτηση των αγκίστρων στις ράγες Δικτυωτή θήκη Ρυθμιζόμενο διαχωριστικό δίχτυ Εισάγετε τους αντάπτορες στην επι‐ θυμητή θέση στις ράγες.

εάν οι πλάτες των πίσω καθισμάτων . από την επάνω πλευρά. Ο ιμάντας μπορεί να τεντωθεί. Εισάγετε τους αντάπτορες του ιμάντα σε μία ράγα. Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας δεν έχει συστραφεί. τοποθετήστε και τα δύο άγκιστρα στην κάτω ράγα. Εναλλακτικά. Συνδέστε τα κάτω στηρίγματα του κουτιού. Εισάγετε τα επάνω στη‐ ρίγματα του κουτιού από την επάνω πλευρά μέσα στα άγκιστρα. Το σετ ιμάντων φέρει δύο ασφάλειες για να ανοίγει.98 Αποθήκευση Σετ ιμάντων Κουτί σέρβις Τοποθετήστε τα δύο άγκιστρα στην επάνω ράγα. Δίχτυ ασφαλείας Το δίχτυ ασφαλείας διατίθεται για το Sports tourer και μπορεί να τοποθε‐ τηθεί πίσω από τα πίσω καθίσματα ή. μέσα στα κάτω άγκιστρα.

με το άνοιγμα στραμμένο προς τα πίσω. Μετακινήστε τα μπροστινά καθίσματα προς τα εμπρός για να χαλαρώσετε την τάνυση. και συμπιέστε τη ράβδο και αναρτήστε και ασφαλί‐ στε στην άλλη. Πίσω από το δίχτυ ασφαλείας δεν πρέπει να υπάρχουν επιβάτες. κους του ιμάντα. Τυ‐ λίξτε το δίχτυ και ασφαλίστε με έναν ιμάντα. στον κρίκο στα δεξιά και αριστερά του δαπέδου. Αφαίρεση Απαγκιστρώστε τις ράβδους του δι‐ χτυού ασφαλείας από τα στηρίγματα στο πλαίσιο οροφής. Αποσυνδέστε τους ιμάντες από τους κρίκους. Προσαρμόστε το μήκος του ιμάντα στο δίχτυ ασφαλείας συνδέο‐ ντας το πάνω άγκιστρο με τους κρί‐ Συνδέστε τον ιμάντα στους κρίκους κάτω από την έδρα του πίσω καθί‐ σματος.Αποθήκευση είναι αναδιπλωμένες και οι έδρες των καθισμάτων ανυψωμένες. Αναδιπλώστε τις πλάτες προς τα εμπρός. Υπάρχουν δύο ανοίγματα τοποθέτη‐ σης στο πλαίσιο της οροφής: αναρτή‐ στε και ασφαλίστε τη ράβδο του δι‐ χτυού στη μία πλευρά. εάν κριθεί απαραίτητο. . πίσω από τα μπροστινά καθίσματα. Για επίπεδο χώρο φορτίου. Κρατήστε τον ιμάντα τεντωμένο. Χώρος αποσκευών 3 86. πρώτα αναδιπλώστε την έδρα καθίσματος και μετά συνδέστε το δίχτυ ασφαλείας. ενόσω τοποθετείτε τη ρά‐ βδο. 99 Τοποθέτηση της ράβδου Πίσω από τα μπροστινά καθίσματα Τοποθέτηση Πίσω από τα πίσω καθίσματα Συνδέστε το κάτω άγκιστρο.

Sports tourer 4-θυρο τριών όγκων Αναδιπλώστε τους ιμάντες. Αποθηκεύστε το προειδοποιητικό τρί‐ γωνο στην εσοχή στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών. Αποθη‐ κεύστε το προειδοποιητικό τρίγωνο στο χώρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών. πίσω από τους ιμάντες. Προειδοποιητικό τρίγωνο 3-θυρο δυόμισι όγκων. 5-θυρο δυόμισι όγκων Αποθηκεύστε το προειδοποιητικό τρί‐ γωνο στο χώρο στη δεξιά πλευρά του χώρου αποσκευών. .100 Αποθήκευση Το δίχτυ ασφαλείας μπορεί να απο‐ θηκευτεί κάτω από το κάλυμμα του πίσω δαπέδου 3 94. πίσω από τον ιμάντα.

Πριν από την πρώτη χρήση. Κατόπιν ανα‐ διπλώστε την επένδυση προς τα έξω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο. Ανάλογα με τον εξοπλισμό.Αποθήκευση Κουτί πρώτων βοηθειών 101 3-θυρο δυόμισι όγκων Sports tourer Αποθηκεύστε το κουτί πρώτων βοη‐ θειών στον αποθηκευτικό χώρο πίσω από το προειδοποιητικό τρίγωνο. Αναδιπλώστε τον ιμάντα. Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές για να δι‐ πλώσετε το κάλυμμα προς τα κάτω. μπορείτε να αποθηκεύσετε το κουτί πρώτων βοηθειών στην πίσω θήκη αποθήκευ‐ σης 3 91. . πιέστε προς τα μέσα την εσωτερική επέν‐ δυση στο πάνω μέρος και στα πλαϊνά της διάτρητης γραμμής. Αποθηκεύ‐ στε το κουτί πρώτων βοηθειών στον ειδικό χώρο στην εσωτερική πλευρά της πόρτας χώρου αποσκευών. 5-θυρο δυόμισι όγκων Αποθηκεύστε το κουτί πρώτων βοη‐ θειών στον αποθηκευτικό χώρο πίσω από το προειδοποιητικό τρίγωνο. πίσω από τον ιμάντα.

4-θυρο τριών όγκων Σχάρα οροφής Αποθηκεύστε το κουτί πρώτων βοη‐ θειών στο χώρο πίσω από το μεταλ‐ λικό πλέγμα στη δεξιά πλευρά του χώ‐ ρου αποσκευών. 3-θυρο δυόμισι όγκων . Για λόγους ασφαλείας και για να απο‐ φύγετε τυχόν ζημιά στην οροφή. Για περισσότερες πληρο‐ φορίες απευθυνθείτε στο συνεργείο της περιοχής σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης και αφαιρείτε τη σχάρα οροφής όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Τοποθέτηση της σχάρας οροφής Αφαιρέστε το κάλυμμα από κάθε ση‐ μείο στερέωσης χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα. σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε σχάρες οροφής που έχουν εγκριθεί για το όχημά σας.102 Αποθήκευση 4-θυρο τριών όγκων Σύστημα σχάρας οροφής 5-θυρο δυόμισι όγκων.

Πατή‐ στε για να ανοίξει το άγκιστρο. Πληροφορίες φόρτωσης ■ Τα βαριά αντικείμενα στο χώρο αποσκευών πρέπει να τοποθετού‐ νται κόντρα στις πλάτες των καθι‐ σμάτων. ■ Στερεώστε τα μη προσδεδεμένα αντικείμενα στο χώρο αποσκευών για να μη μετακινηθούν. . Συνδέστε το ρυθμιζόμενο καθ' ύψος κάλυμμα στην κάτω θέση (1) 3 94. ■ Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα άγκι‐ στρα στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου αποσκευών για να κρεμά‐ σετε σακούλες με ψώνια. ■ Sports tourer:: Χρησιμοποιήστε τα άγκιστρα στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου αποσκευών για να κρε‐ μάσετε σακούλες με ψώνια. Εάν μπορείτε να στοιβάξετε αντικείμενα. όπως δείχνουν τα βέλη στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάτες των καθισμάτων έχουν ασφαλίσει σωστά. Ανώτατο φορτίο: 5 kg ανά άγκιστρο. πρέπει να τοποθετείτε τα πιο βαριά αντικείμενα στη βάση.Αποθήκευση Sports tourer με ράγες οροφής Στερεώστε τη σχάρα οροφής στην πε‐ ριοχή που βρίσκονται οι οπές. ■ Στερεώστε τα αντικείμενα με τους ιμάντες πρόσδεσης αφού τους συν‐ δέσετε στους κρίκους πρόσδεσης 103 3 96.

■ Το ωφέλιμο φορτίο είναι η διαφορά ανάμεσα στο επιτρεπόμενο μικτό βάρος του οχήματος (βλ. πινακίδα αριθμού πλαισίου 3 308) και στο απόβαρο EK. Για να υπολογίσετε το ωφέλιμο φορτίο.104 Αποθήκευση ■ Όταν μεταφέρετε αντικείμενα στο χώρο αποσκευών. Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών και προσαρμόστε την ταχύτητά σας σύμφωνα με το φορτίο. οι πλάτες των πίσω καθισμάτων δεν πρέπει να έχουν ρυθμιστεί σε ανάκλιση προς τα εμπρός. Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐ τερη από 120 km/h. του χειρό‐ φρενου και του μοχλού ταχυτήτων ή τις κινήσεις του οδηγού. Πρέπει να ελέγχετε και να σφίγγετε τους ιμά‐ ντες συχνά. ■ Το φορτίο δεν πρέπει να εμποδίζει το χειρισμό των πεντάλ. ■ Μην οδηγείτε με την πόρτα του χώ‐ ρου αποσκευών ανοικτή. . Το επιτρεπόμενο φορτίο οροφής εί‐ ναι 75 κιλά για τα 3-θυρα / 5-θυρα μοντέλα δυόμισι όγκων και τα 4θυρα μοντέλα τριών όγκων. για την έκδοση Sports tourer είναι 100 κιλά. Στο εσω‐ τερικό του οχήματος δεν πρέπει να υπάρχουν μη στερεωμένα αντικεί‐ μενα. Το απόβαρο ΕΚ περιλαμβάνει το βάρος του οδηγού (68 kg). εισάγετε τα στοιχεία του αυ‐ τοκινήτου σας στον πίνακα Βάρη στην αρχή αυτού του εγχειριδίου. ■ Το ύψος του φορτίου δεν πρέπει να εξέχει από το επάνω μέρος της πλά‐ της των καθισμάτων. Το φορτίο πρέπει να είναι κατανεμη‐ μένο ομοιόμορφα και στερεωμένο σωστά με ιμάντες συγκράτησης. 9 Προειδοποίηση Πρέπει πάντοτε να βεβαιώνεστε ότι το φορτίο στο όχημα είναι καλά στερεωμένο. Διαφορετικά μπορεί να εκτιναχθούν αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο και να προκαλέ‐ σουν τραυματισμούς ή ζημιά στο φορτίο ή το αυτοκίνητο. των αποσκευών (7 kg) και όλων των υγρών (πλήρωση ρεζερβουάρ κατά 90 %). Ο προαιρετικός εξοπλισμός και τα αξεσουάρ αυξάνουν το απόβαρο. Το φορτίο οροφής είναι το άθροισμα του βάρους της σχάρας οροφής και του φορτίου. ■ Η οδήγηση με φορτίο στην οροφή καθιστά το όχημα πιο ευάλωτο στους πλάγιους ανέμους και επη‐ ρεάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την οδική του συμπεριφορά λόγω του υψηλότερου κέντρου βάρους. ■ Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο κάλυμμα του χώρου απο‐ σκευών ή στο ταμπλό και μην κα‐ λύπτετε τον αισθητήρα στην επάνω πλευρά του ταμπλό.

...... Μη ρυθμίζετε το τιμόνι.... .. δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες .... 137 Εξατομίκευση οχήματος ......................... 112 Οθόνες πληροφοριών ........ Για περισσότερες πληροφορίες... το cruise control και το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο από τα χειριστήρια στο τιμόνι..Όργανα και χειριστήρια Όργανα και χειριστήρια Χειριστήρια 105 Χειριστήρια στο τιμόνι Ρύθμιση του τιμονιού Χειριστήρια ... 105 Προειδοποιητικές λυχνίες.. Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα Infotainment............. 126 Μηνύματα οχήματος ............... 140 Απασφαλίστε το μοχλό......... ρυθμίστε το τιμόνι και στη συνέχεια ασφαλίστε το μοχλό και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφα‐ λίσει. Συστήματα υποβοήθησης οδηγού 3 194.... ανα‐ τρέξτε στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment.. 133 Υπολογιστής ταξιδίου ... παρά μόνο εάν το όχημα είναι σταματημένο και η κλει‐ δαριά της κολόνας του τιμονιού είναι απασφαλισμένη......

106 Όργανα και χειριστήρια Θερμαινόμενο τιμόνι Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα θέρμανσης. πατήστε το κουμπί *. . Πιέστε το j. Η ενεργοποίηση σηματοδοτείται από τη λυχνία LED του κουμπιού. Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λει‐ τουργία και στη διάρκεια της λειτουρ‐ γίας Autostop. Σύστημα Stop-Start 3 175. Κόρνα Τα σημεία στα οποία συνιστάται ο οδηγός να κρατά το τιμόνι θερμαίνο‐ νται γρηγορότερα και σε υψηλότερη θερμοκρασία από τα υπόλοιπα ση‐ μεία.

Όργανα και χειριστήρια Υαλοκαθαριστήρας/ σύστημα πλύσης παρμπρίζ Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ 2 1 P § = = = = Γρήγορη λειτουργία Αργή λειτουργία Διακοπτόμενη λειτουργία Απενεργοποιημένοι Για να εκτελέσουν οι υαλοκαθαριστή‐ ρες μία διαδρομή στο παρμπρίζ όταν είναι απενεργοποιημένοι. πιέστε το μοχλοδιακόπτη προς τα κάτω. Μη χρησιμοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐ στήρες εάν το παρμπρίζ είναι παγω‐ μένο. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα λει‐ τουργίας των υαλοκαθαριστήρων που επιθυμείτε: Μικρό διάστημα Μεγάλο διάστημα 107 = Γυρίστε τον περιστρο‐ φικό ρυθμιστή προς τα πάνω = Γυρίστε τον περιστρο‐ φικό ρυθμιστή προς τα κάτω Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων με αισθητήρα βροχής P = Αυτόματη λειτουργία υαλοκα‐ θαριστήρων με αισθητήρα βροχής . Ρυθμιζόμενο μεσοδιάστημα λειτουργίας υαλοκαθαριστήρων Μοχλοδιακόπτης υαλοκαθαριστήρων στη θέση P. Απενεργοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐ στήρες στο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Εάν μεταξύ των διαδρομών του υαλο‐ καθαριστήρα μεσολαβούν περισσό‐ τερα από 20 δευτερόλεπτα. Περιστρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐ στή για να ρυθμίσετε την ευαισθησία: Χαμηλή = Γυρίστε τον περι‐ ευαισθησία στροφικό ρυθμιστή προς τα κάτω Υψηλή = Γυρίστε τον περι‐ ευαισθησία στροφικό ρυθμιστή προς τα πάνω Σύστημα πλύσης παρμπρίζ και προβολέων Ρυθμιζόμενη ευαισθησία του αισθητήρα βροχής Διατηρείτε τον αισθητήρα καθαρό. βρομιά και πάγο. με την προϋπόθεση ότι έχετε τραβήξει το μοχλοδιακόπτη για όσο διάστημα χρειάζεται. ο βραχίο‐ νας του υαλοκαθαριστήρα μετακινεί‐ ται ελαφρά προς τη θέση ηρεμίας. ψε‐ κάζεται επίσης υγρό πλύσης στους προβολείς. Το υγρό πλύσης ψεκάζεται στο παρμπρίζ και οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μερι‐ κές διαδρομές. Στη συνέ‐ χεια.108 Όργανα και χειριστήρια Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα νερού στο παρμπρίζ και ρυθμίζει αυτόματα τις διαδρομές που εκτελούν οι υαλοκαθαριστήρες στο παρμπρίζ. χωρίς σκόνη. Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη. Εάν οι προβολείς είναι αναμμένοι. το σύστημα πλύσης προβολέων .

. Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να τρο‐ ποποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐ ριών. 109 Μη χρησιμοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐ στήρες εάν το πίσω παρμπρίζ είναι παγωμένο. Ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρ‐ μπρίζ ενεργοποιείται αυτόματα όταν οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού παρμπρίζ είναι ενεργοποιημένοι και επιλέξετε την όπισθεν. Το σύστημα πλύσης του πίσω παρ‐ μπρίζ απενεργοποιείται όταν η στάθμη του υγρού είναι χαμηλή. Το υγρό πλύσης ψεκάζεται στο πίσω παρ‐ μπρίζ και ο υαλοκαθαριστήρας εκτελεί μερικές διαδρομές. Υαλοκαθαριστήρας/ σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ Πιέστε το διακόπτη δύο θέσεων για να ενεργοποιήσετε τον υαλοκαθαρι‐ στήρα του πίσω παρμπρίζ: επάνω = συνεχής λειτουργία θέση κάτω = διακοπτόμενη λειτουρ‐ θέση γία μεσαία = απενεργοποιημένος θέση Πιέστε το μοχλοδιακόπτη. Εξατομίκευση οχήματος 3 140.Όργανα και χειριστήρια δεν ενεργοποιείται επί 5 κύκλους πλύ‐ σης ή μέχρι να σβήσετε και να ανά‐ ψετε ξανά τους προβολείς ή τον κινη‐ τήρα. Απενεργοποιείτε τους υαλοκαθαρι‐ στήρες στο πλυντήριο αυτοκινήτων.

Εμφανί‐ ζεται το μενού Settings (Ρυθμίσεις). Εάν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους 3 °C. ενώ τυ‐ χόν αύξηση στη θερμοκρασία εμφανί‐ ζεται μετά από λίγο.110 Όργανα και χειριστήρια Εξωτερική θερμοκρασία Τυχόν πτώση της θερμοκρασίας εμ‐ φανίζεται ως ένδειξη αμέσως. Δυνατότητες επιλογών ρύθμισης: ■ Set time (Ρύθμιση ώρας): Αλλάζει την ώρα που εμφανίζεται στην οθόνη. . 9 Προειδοποίηση Στο οδόστρωμα μπορεί να έχει ήδη σχηματιστεί πάγος. Επιλέξτε Time & Date (Ώρα & ημερομηνία). ακόμη κι αν στην οθόνη εμφανιστεί ένδειξη λίγο μεγαλύτερη από 0 °C. Ρολόι Η ημερομηνία και η ώρα εμφανίζονται στην οθόνη πληροφοριών. θα εμφανιστεί ένα προει‐ δοποιητικό μήνυμα στο κέντρο πλη‐ ροφοριών οδηγού με επάνω οθόνη ή με επάνω οθόνη Combi. ■ Set date (Ρύθμιση ημερομηνίας): Αλλάζει την ημερομηνία που εμφα‐ νίζεται στην οθόνη. Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας Πατήστε το κουμπί CONFIG.

Επίσης. Σε αυτές τις περιπτώ‐ σεις. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. οι πρίζες είναι ανε‐ νεργές εάν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή. διότι η πρίζα ρεύματος θα υποστεί ζη‐ μιά. Μη χρησιμοποιήσετε ακατάλληλα φις. Sports tourer:: Μια ηλεκτρική πρίζα 12 Volt βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του χώρου αποσκευών. Σύστημα Stop-Start 3 175. . Η μέγιστη κατανάλωση ρεύματος των ηλεκτρικών αξεσουάρ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 W. Ορι‐ σμένοι πομποί δεν στέλνουν σωστό σήμα ώρας. Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός.ΜΜ. ηλεκτρικούς φορτιστές ή μπαταρίες. 111 Μία ακόμα πρίζα ρεύματος 12 Volt βρίσκεται στην πίσω κονσόλα. ■ RDS clock synchronization (Αυτόματη αλλαγή ώρας): Το σήμα RDS των περισσότερων πομπών VHF ρυθμίζει αυτόματα την ώρα. Μη συνδέετε αξεσουάρ ρευματοδότη‐ σης. Πρίζες ρεύματος Μία πρίζα ρεύματος 12 Volt βρίσκεται στην μπροστινή κονσόλα. Αναδι‐ πλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω.Όργανα και χειριστήρια ■ Set time format (Ρύθμιση διάταξης 12/24 ωρών): Αλλάζει την ένδειξη των ωρών μεταξύ 12 hours (12-ωρη ένδειξη) και 24 hours (24-ωρη ένδειξη). Ο συγχρονισμός της ώρας RDS μπο‐ ρεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. οι πρίζες ρεύματος είναι ανε‐ νεργές. ■ Display digital clock (Εμφάνιση ψηφιακού ρολογιού): Εναλλαγή με‐ ταξύ ενεργοποίησης/απενεργο‐ ποίησης της ώρας στην οθόνη.MM.YYYY (ΗΗ.χ. ■ Set date format (Ρύθμιση διάταξης ανά μήνα και ημέρα): Αλλάζει την ένδειξη της ημερομηνίας μεταξύ MM/DD/YYYY (ΜΜ/ΗΗ/ΕΕΕΕ) και DD. Τα ηλεκτρικά αξεσουάρ που είναι συνδεδεμένα στην πρίζα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές ηλεκτρο‐ μαγνητικής συμβατότητας κατά το πρότυπο DIN VDE 40 839. συνιστάται να απενεργο‐ ποιείτε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού ώρας. π.ΕΕΕΕ).

Τραβήξτε έξω τον αναπτήρα. Ταχύμετρο Ο αναπτήρας βρίσκεται στην μπρο‐ στινή κονσόλα. οι βελόνες των οργάνων μετακινούνται για λίγο στην τερματική τους θέση όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης. Το αποσπώμενο σταχτοδοχείο μπο‐ ρεί να τοποθετηθεί στις ποτηροθήκες.112 Όργανα και χειριστήρια Αναπτήρας Σταχτοδοχεία Προσοχή Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τη στάχτη και όχι για εύφλεκτα απορρίμματα. . Απενεργοποιείται αυτόματα μόλις το θερμαντικό στοιχείο πυρακτωθεί. δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες Πίνακας οργάνων Σε ορισμένες εκδόσεις. Προειδοποιητικές λυχνίες. Πιέστε τον αναπτήρα προς τα μέσα. Δείχνει την ταχύτητα του οχήματος.

Προσοχή Εάν η βελόνα βρίσκεται στην κόκ‐ κινη προειδοποιητική ζώνη. ση‐ μαίνει ότι ο κινητήρας έχει υπερβεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό στροφών. πατήστε το κουμπί SET/CLR στο μοχλοδιακόπτη των φλας επί μερικά δευτερόλεπτα 3 126.Όργανα και χειριστήρια Χιλιομετρητής Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν κουμπί μηδενισμού ανάμεσα στο ταχύμετρο και το κέντρο πληροφοριών οδηγού: για να μηδενίσετε την ένδειξη. Ο χιλιομετρητής ταξιδίου μετρά απο‐ στάσεις έως 2000 χλμ. κρατή‐ στε το κουμπί πατημένο επί μερικά δευτερόλεπτα με το διακόπτη ανάφλε‐ ξης ανοικτό. 113 Οδηγείτε κατά το δυνατόν περισσό‐ τερο σε χαμηλές στροφές σε κάθε σχέση. Δείκτης καυσίμου . Για να τον μηδενίσετε. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα. Κίνδυνος ζημιάς στον κινητήρα. Στροφόμετρο Στην κάτω γραμμή εμφανίζεται η από‐ σταση που έχει διανύσει το όχημα σε χιλιόμετρα (km). και στη συνέ‐ χεια αρχίζει ξανά από το 0. Χιλιομετρητής ταξιδίου Στην επάνω γραμμή εμφανίζονται τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα από τον τελευταίο μηδενισμό.

Επιλογέας τύπου καυσίμου Μόλις αδειάσει το ντεπόζιτο του υγραερίου. Η κατάσταση 1 της λυ‐ χνίας LED δείχνει τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. .114 Όργανα και χειριστήρια Εμφανίζει τη στάθμη βενζίνης ή υγραερίου που υπάρχει στο ρεζερ‐ βουάρ ανάλογα με τη λειτουργία κίνη‐ σης. Ποτέ μην αφήνετε το ρεζερβουάρ να αδειάσει. η ποσό‐ τητα που χρειάζεται να συμπληρώ‐ σετε για να γεμίσει το ρεζερβουάρ εν‐ δέχεται να είναι μικρότερη από τη χω‐ ρητικότητά του. το σύ‐ στημα μεταβαίνει αυτόματα στη λει‐ τουργία βενζινοκίνησης όταν τα ντε‐ πόζιτα υγραερίου αδειάσουν 3 114. Συμπληρώσετε αμέ‐ σως καύσιμο εάν η λυχνία αναβοσβή‐ νει. Κατά την υγραεριοκίνηση. Λόγω της ποσότητας καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ. Καύσιμο για υγραεριοκίνηση 3 229. ανάβει η ενδει‐ κτική λυχνία i. ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία βενζινοκίνησης μέχρι να κλείσει ο διακόπτης ανάφλεξης. Εάν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερ‐ βουάρ είναι χαμηλή. 1 σβηστή = βενζινοκίνηση 1 ανάβει = υγραεριοκίνηση 1 = η εναλλαγή δεν αναβοσβήνει είναι εφικτή. Δείκτης θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα Πατήστε το κουμπί LPG για εναλλαγή μεταξύ βενζινοκίνησης και υγραεριο‐ κίνησης. ο ένας τύπος καυ‐ σίμου έχει εξα‐ ντληθεί Παρέχει τη θερμοκρασία του ψυκτι‐ κού.

το διάστημα αλλαγής λα‐ διού κινητήρα και του φίλτρου λαδιού που υποδεικνύεται μπορεί να παρου‐ σιάζει σημαντικές διακυμάνσεις. Στη μεσαία οθόνη.Όργανα και χειριστήρια Αριστερό τμήμα Κεντρικό τμήμα Δεξιό τμήμα 115 = Η θερμοκρασία λει‐ τουργίας του κινητήρα δεν έχει ακόμη επιτευ‐ χθεί = Κανονική θερμοκρα‐ σία λειτουργίας = Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή Προσοχή Εάν η θερμοκρασία του ψυκτικού του κινητήρα είναι υπερβολική. Στην επάνω οθόνη ή στην επάνω οθόνη Combi. η υπολειπόμενη διάρ‐ κεια ζωής του λαδιού εμφανίζεται στο Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος). Απευ‐ θυνθείτε σε ένα συνεργείο. Ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης. η ενδεικτική λυχνία I δείχνει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής λαδιού. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στη θέση Remaining Oil Life (Υπολειπόμενη διάρκεια ζωής λαδιού). Για να προβάλλετε την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής του λαδιού του κινη‐ τήρα: Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε το μενού Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος). Οθόνη σέρβις Το σύστημα διάρκειας ζωής λαδιού σας ενημερώνει πότε πρέπει να αλ‐ λάζετε το λάδι του κινητήρα και το φίλ‐ τρο λαδιού. σταματήστε το όχημα και σβήστε τον κινητήρα. Μπορείτε να επιλέγετε τα μενού και τις λειτουργίες με τα κουμπιά και το μο‐ χλοδιακόπτη των φλας. . πρέπει να το μηδενίζετε κάθε φορά που αλλάζετε λάδι. Κίνδυνος για τον κινητήρα. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού. Προκειμένου το σύστημα να λειτουρ‐ γεί σωστά. που σημαίνει ότι ο δια‐ κόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός και ο κινητήρας σβηστός.

Όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης. Η περιγραφή ισχύει για όλες τις εκδόσεις οργάνων. σημαντική υπενθύμιση Κίτρινη = Προειδοποίηση. Όταν το σύστημα έχει υπολογίσει ότι η διάρκεια ζωής λαδιού του κινητήρα έχει μειωθεί. οι περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν στιγμιαία ως ένδειξη ελέγχου λειτουργίας. η θέση των ενδεικτικών λυχνιών μπορεί να ποικίλλει. πληρο‐ φορίες. Ανάλογα με τον εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης ανάφλεξης πρέπει να είναι ανοικτός και ο κινητήρας σβηστός. Πληροφορίες σέρβις 3 304. Το χρώμα των ενδεικτικών λυχνιών έχει την εξής σημασία: Κόκκινη = Κίνδυνος. Κέντρο πληροφοριών οδηγού 3 126. Ενδεικτικές λυχνίες Οι ενδεικτικές λυχνίες που περιγρά‐ φονται εδώ δεν υπάρχουν σε όλα τα οχήματα. βλάβη Πράσινη = Επιβεβαίωση ενεργο‐ ποίησης Μπλε = Επιβεβαίωση ενεργο‐ ποίησης Λευκή = Επιβεβαίωση ενεργο‐ ποίησης . Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για αλλαγή λαδιού και φίλτρου εντός μίας εβδομάδας ή 500 km (όποιο επέλθει πρώτα).116 Όργανα και χειριστήρια Πατήστε το κουμπί SET/CLR για να μηδενίσετε το σύστημα. στο κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού εμφανίζεται η ένδειξη Change Engine Oil Soon (Αλλαγή λαδιού κινητήρα σύντομα) ή ένας κω‐ δικός προειδοποίησης.

Όργανα και χειριστήρια Ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων 117 .

η ενδεικτική λυχνία ανάβει επί 4 δευτερόλεπτα περίπου. Η λυχνία k για το κάθισμα του συνο‐ δηγού ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκ‐ κινο χρώμα όταν το κάθισμα είναι κα‐ τειλημμένο. Αναβοσβήνει Μόλις θέσετε τον κινητήρα σε λειτουρ‐ γία το πολύ έως 100 δευτερόλεπτα μέχρι να προσδεθεί η ζώνη ασφα‐ λείας. Οι αερόσακοι και οι προεντατήρες ζωνών ασφα‐ λείας ενδέχεται να μην μπορέσουν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση ατυ‐ χήματος. Η λυχνία X ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. . Αερόσακοι και εντατήρες ζωνών ασφαλείας Η λυχνία v ανάβει με κόκκινο χρώμα.118 Όργανα και χειριστήρια Ενδεικτικές λυχνίες στην κεντρική κονσόλα Αναβοσβήνει γρήγορα: έχει καεί κά‐ ποιος λαμπτήρας των φλας ή η αντί‐ στοιχη ασφάλεια. Ανάβει Όταν ανοίξει ο διακόπτης ανάφλεξης μέχρι να προσδεθεί η ζώνη ασφα‐ λείας. Η ενδεικτική λυχνία v παραμένει συ‐ νεχώς αναμμένη ως ένδειξη ότι οι προεντατήρες ζωνών ασφαλείας ή οι αερόσακοι έχουν ενεργοποιηθεί. Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα Σήμα στροφής Η λυχνία O ανάβει ή αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Φλας 3 156. Ανάβει στιγμιαία Τα φώτα στάθμευσης είναι αναμμένα. Όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλε‐ ξης. ή έχει καεί κάποιος λαμπτήρας στα φλας του τρέιλερ. σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο σύστημα των αερόσακων. Απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο. Αναβοσβήνει Είναι αναμμένο το φλας ή τα αλάρμ. Εάν δεν ανάψει. ασφάλειες 3 269. Αντικατάσταση λαμπτήρα 3 249. δεν σβήσει μετά από 4 δευτερόλεπτα ή ανάψει ενώ οδη‐ γείτε.

Όργανα και χειριστήρια 9 Προειδοποίηση Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την άμεση αποκατάσταση της αι‐ τίας της βλάβης. Πατάτε ελαφρά το πε‐ ντάλ γκαζιού μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει. Ανάβει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Σταματήστε και σβήστε τον κινητήρα. Ανάβει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Υπάρχει βλάβη στο σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα συνεργείο. Αναβοσβήνει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Υπάρχει βλάβη η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά στον καταλυτικό μετατροπέα. Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας. 9 Κίνδυνος Σε περίπτωση χρήσης παιδικού καθίσματος ασφαλείας ενώ ο αε‐ ρόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα ψύξης του κινητήρα. Η μπαταρία δεν φορτίζει. σύ‐ στημα αερόσακων 3 48. Ο αερόσακος συνο‐ δηγού είναι ενεργοποιημένος. 3 52. . Το σερβόφρενο ενδέχεται να μη λειτουργεί. 119 Ενδεικτική λυχνία βλάβης Η λυχνία Z ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Η λυχνία * ανάβει με κίτρινο χρώμα. Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Απενεργοποίηση αερόσακων Η λυχνία V ανάβει με κίτρινο χρώμα. Ο αερόσακος συνοδηγού είναι απε‐ νεργοποιημένος 3 55. Ανάβει επί 60 δευτερόλεπτα περίπου από τη στιγμή που ανοίγει ο διακό‐ πτης ανάφλεξης. Απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο. υπάρχει κίνδυ‐ νος το παιδί να τραυματιστεί θανά‐ σιμα. Κίνδυνος θανάσιμου τραυματι‐ σμού σε περίπτωση χρήσης από ενήλικα εάν ο αερόσακος του συ‐ νοδηγού είναι απενεργοποιημέ‐ νος. Οι εκπομπές καυσαερίων ενδέχεται να έχουν υπερ‐ βεί τα επιτρεπτά όρια. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα συνεργείο. Σύστημα φόρτισης Η λυχνία p ανάβει με κόκκινο χρώμα.

Αναβοσβήνει Το ηλεκτρικό χειρόφρενο δεν είναι εντελώς τραβηγμένο ή είναι λυμένο. Σύστημα φρένων και συμπλέκτη Στάθμη υγρού φρένων και υγρού συμπλέκτη Η λυχνία & ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μη συνεχί‐ σετε να οδηγείτε. Επιπλέον. μην οδηγείτε το όχημα και απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Ηλεκτρικό χειρόφρενο Η λυχνία m ανάβει ή αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. εμφανίζεται ένα προειδο‐ ποιητικό μήνυμα ή ένας κωδικός προειδοποίησης. Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.120 Όργανα και χειριστήρια Το όχημα πρέπει να υποβληθεί σε σέρβις το συντομότερο δυνατό Η λυχνία g ανάβει με κίτρινο χρώμα. Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης εάν το μηχανικό χειρό‐ φρενο είναι τραβηγμένο 3 186. Ανάβει Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ φρέ‐ νων για να απασφαλίσει το ηλεκτρικό χειρόφρενο 3 186. Λειτουργία πεντάλ Η λυχνία . Η στάθμη του υγρού φρένων και συ‐ μπλέκτη είναι πολύ χαμηλή 3 246. . Αναβοσβήνει Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ συ‐ μπλέκτη για την εκκίνηση του κινη‐ τήρα 3 174. Το όχημα χρειάζεται σέρβις. 9 Προειδοποίηση Σταματήστε το όχημα. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Εάν η λυχνία m εξακολουθεί να ανα‐ βοσβήνει. πα‐ τήστε το πεντάλ φρένου και επιχειρή‐ στε να επανεκκινήσετε το σύστημα πρώτα απασφαλίζοντας και ύστερα τραβώντας το ηλεκτρικό χειρόφρενο. Μηνύματα οχήματος 3 133. Βλάβη του ηλεκτρικού χειρόφρενου Η λυχνία j ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Ανάβει Το ηλεκτρικό χειρόφρενο είναι τρα‐ βηγμένο 3 186. Πρέπει να πατήσετε το πεντάλ του συ‐ μπλέκτη για να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία. Σύστημα Stop-Start 3 175.

Σύστημα Stop-Start 3 175. Το σύστημα πέδησης παραμένει ενεργό χωρίς ωστόσο τη λειτουργία του ABS. σημαίνει ότι υπάρχει βλάβη στο ABS. Στα‐ ματήστε το αυτοκίνητο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. τραβήξτε και απασφαλίστε το ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο για να επαναρυθμιστεί. EcoFlex drive assistant 3 137. 121 Υδραυλικό τιμόνι Η λυχνία c ανάβει με κίτρινο χρώμα. Σε ορισμένες εκδόσεις. Εάν η ενδεικτική λυχνία δεν σβήσει μετά από μερικά δευτερόλεπτα ή εάν ανάψει ενώ οδηγείτε. Επιλογή μεγαλύτερης σχέσης Το [ ανάβει με πράσινο χρώμα ως ενδεικτική λυχνία ή εμφανίζεται ως σύμβολο στο κέντρο πληροφοριών οδηγού με οθόνη υψηλού επιπέδου ή συνδυαστική οθόνη υψηλού επιπέ‐ δου. 9 Προειδοποίηση Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την άμεση αποκατάσταση της αι‐ τίας της βλάβης. Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας Η λυχνία ) ανάβει με πράσινο χρώμα ή αναβοσβήνει με κίτρινο. Αναβοσβήνει Το ηλεκτρικό χειρόφρενο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας σέρβις. Το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει όταν η ενδεικτική λυχνία σβήσει. Ανάβει με απενεργοποιημένη λειτουργία υδραυλικού τιμονιού Βλάβη στο σύστημα υδραυλικού τιμο‐ νιού. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) Η λυχνία u ανάβει με κίτρινο χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία σβήνει μόλις κρυώσει το σύστημα. όταν συνιστάται η επιλογή μεγα‐ λύτερης σχέσης για λόγους εξοικονό‐ μησης καυσίμου. . Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τρο‐ χών 3 185. Ανάβει με πράσινο χρώμα Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο και έτοιμο για λειτουργία. Ανάβει με μειωμένη λειτουργία υδραυλικού τιμονιού Η λειτουργία υδραυλικού τιμονιού εί‐ ναι μειωμένη λόγω υπερθέρμανσης του συστήματος. Ανάβει επί μερικά δευτερόλεπτα αφού ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. εμφανίζεται η ένδειξη αλλαγής σχέσης ως πλήρης σελίδα στο κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού.Όργανα και χειριστήρια Ανάβει Το ηλεκτρικό χειρόφρενο λειτουργεί με μειωμένη απόδοση 3 186.

Η λυχνία r ανάβει με κίτρινο χρώμα. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Η λυχνία b ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.122 Όργανα και χειριστήρια Αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα Το σύστημα ανιχνεύει ακούσια αλ‐ λαγή λωρίδας. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Η ευ‐ στάθεια κατά την οδήγηση ενδέχεται ωστόσο να μειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες του οδοστρώματος. το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά. Μόλις σταματήσουν οι παρεμβολές. Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης 3 188. Υπάρχει βλάβη στο σύστημα ή Υπάρχει βλάβη λόγω αισθητήρων οι οποίοι είναι βρόμικοι ή έχουν καλυ‐ φθεί με πάγο ή χιόνι ή Παρεμβολές λόγω εξωτερικών πηγών υπερήχων. Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με αισθητήρες υπερήχων 3 211. Η ισχύς του κινητήρα ενδέχεται να μειω‐ θεί και το όχημα να φρενάρει αυτό‐ ματα σε ένα μικρό βαθμό. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας εκτός λειτουργίας Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης υπερήχων Η λυχνία n ανάβει με κίτρινο χρώμα. Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης εκτός λειτουργίας Η λυχνία k ανάβει με κίτρινο χρώμα. . Προθέρμανση Η λυχνία ! ανάβει με κίτρινο χρώμα. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας 3 189. Μπο‐ ρείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε. Ανάβει Υπάρχει σφάλμα στο σύστημα. Ενεργοποιείται μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή. Αναβοσβήνει Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐ βης του συστήματος. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐ βης. Η προθέρμανση είναι ενεργοποιη‐ μένη.

9 Προειδοποίηση Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. 4. Συνεχίστε να οδηγείτε μέχρι η λυχνία % να σβήσει. Αρχίστε τη διαδι‐ κασία καθαρισμού αμέσως για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον κινη‐ τήρα. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 3 178. χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύ‐ ναμη για την πέδηση και για το χει‐ ρισμό του τιμονιού.λ. 123 Ανάβει όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Προσοχή Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα λίπανσης του κινη‐ τήρα. 3. μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση N. Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών Η λυχνία w ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα.χ.α.Όργανα και χειριστήρια Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου Η λυχνία % ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα ή/και να μπλοκάρουν οι κινητήριοι τροχοί. 2. Μετά από 60 . Βγείτε από το ρεύμα κύριας κυ‐ κλοφορίας το συντομότερο δυνα‐ τόν χωρίς να δημιουργήσετε πρό‐ βλημα στα επερχόμενα οχήματα. Πίεση λαδιού κινητήρα Η λυχνία I ανάβει με κόκκινο χρώμα. Στη διάρκεια . Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου χρειάζεται καθαρισμό. Αρχίστε τη διαδικασία κα‐ θαρισμού το συντομότερο δυνατόν. Ανάβει Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου εί‐ ναι γεμάτο. εφεδρικός τρο‐ χός). Ανάβει όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης και σβήνει λίγο μετά την εκκίνηση του κινητήρα. Πατήστε το συμπλέκτη. Εάν είναι εφικτό. Σταματήστε αμέσως και ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.90 δευτερόλεπτα η ενδεικτική λυχνία παραμένει συνε‐ χώς αναμμένη. 1. Ανάβει Υπάρχει απώλεια πίεσης ελαστικού. Αναβοσβήνει Το φίλτρο βρίσκεται στην ανώτατη στάθμη πλήρωσης. Σύστημα Stop-Start 3 175. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Αναβοσβήνει Υπάρχει βλάβη στο σύστημα ή στο ελαστικό δεν έχει τοποθετηθεί αισθη‐ τήρας πίεσης (π. Επιλέξτε νεκρά. φρο‐ ντίστε οι στροφές του κινητήρα να μη μειωθούν κάτω από τις 2000 σ.

Ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα ή στη διάρκεια του σινιάλου προβολέων 3 150. Χαμηλή στάθμη καυσίμου Η λυχνία i ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Συμπλη‐ ρώστε καύσιμο αμέσως. βλ. διαφο‐ ρετικά η κλειδαριά του τιμονιού μπορεί να ενεργοποιηθεί απροσ‐ δόκητα. Ανάβει Η στάθμη στο ρεζερβουάρ είναι πολύ χαμηλή. Σύστημα αυτόματης ρύθμισης μεγάλης σκάλας Η λυχνία l ανάβει με πράσινο χρώμα. Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας είναι ενεργοποιη‐ μένο. σύστημα προβο‐ λέων προσαρμοζόμενης δέσμης 3 152. Καταλυτικός μετατροπέας 3 180. Σύστημα προβολέων προ‐ σαρμοζόμενης δέσμης 3 152. Μεγάλη σκάλα Η λυχνία C ανάβει με μπλε χρώμα. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Ποτέ μην αφήνετε το ρεζερβουάρ να αδειάσει. Σύστημα ακινητοποίησης (immobiliser) Η λυχνία d αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Τα εξωτερικά φώτα είναι αναμμένα 3 148. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐ γείο. . Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού πριν απευθυνθείτε σε συνεργείο 3 243. ή όταν είναι αναμ‐ μένη η μεγάλη σκάλα παράλληλα με το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας. Αναβοσβήνει Το καύσιμο έχει εξαντληθεί. Εξωτερικά φώτα Η λυχνία 8 ανάβει με πράσινο χρώμα. το σερ‐ βόφρενο εξακολουθεί να λειτουργεί. Μειωμένη ισχύς κινητήρα Η λυχνία # ανάβει με κίτρινο χρώμα.124 Όργανα και χειριστήρια της λειτουργίας Autostop. Μην αφαιρείτε το κλειδί εάν πρώτα το όχημα δεν σταματήσει. Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης Η λυχνία f ανάβει ή αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα. Η ισχύς του κινητήρα είναι περιορι‐ σμένη. Εξαέρωση του συστήματος πετρε‐ λαίου 3 248. Ανάβει Υπάρχει βλάβη στο σύστημα. Υπάρχει βλάβη στο σύστημα ακινητο‐ ποίησης (immobiliser).

. Ανάβει με λευκό χρώμα Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Ανάβει με πράσινο χρώμα Το Adaptive cruise control είναι ενεργό. Ανίχνευση προπορευόμενου οχήματος Cruise control Η λυχνία A ανάβει με πράσινο χρώμα. Ανιχνεύθηκε ένα προπορευόμενο όχημα στην ίδια λωρίδα. 125 Η στάθμη του υγρού πλύσης είναι χα‐ μηλή. ως υπενθύμιση ότι το σύ‐ στημα έχει ενεργοποιηθεί 3 151. Adaptive cruise control 3 197. Adaptive Cruise Control Η λυχνία m ανάβει με λευκό ή πρά‐ σινο χρώμα. Προβολέας ομίχλης Η λυχνία > ανάβει με πράσινο χρώμα.Όργανα και χειριστήρια Αναβοσβήνει Το σύστημα μεταβαίνει στη λειτουργία της συμμετρικής μεσαίας σκάλας. Adaptive Cruise Control 3 197. Αυτόματη ρύθμιση φώτων 3 149. Κάποια πόρτα ή η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι ανοικτή. Προει‐ δοποίηση μετωπικής σύγκρουσης 3 205. Οι μπροστινοί προβολείς ομίχλης εί‐ ναι αναμμένοι 3 157. Το πίσω φως ομίχλης είναι αναμμένο 3 157. Ανοικτή πόρτα Η λυχνία h ανάβει με κόκκινο χρώμα. Υγρό πλύσης 3 245. Cruise control 3 194. Η λυχνία m ανάβει με λευκό ή πρά‐ σινο χρώμα. Ανάβει με λευκό χρώμα Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Ανάβει με πράσινο χρώμα Το Cruise control είναι ενεργό. Πίσω προβολέας ομίχλης Η λυχνία r ανάβει με κίτρινο χρώμα. Η ενδεικτική λυχνία f αναβοσβήνει επί 4 δευτερόλεπτα περίπου από τη στιγμή που θα ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Χαμηλή στάθμη υγρού πλύσης Η λυχνία G ανάβει με κίτρινο χρώμα.

μπο‐ ρείτε να επιλέξετε τα παρακάτω βα‐ σικά μενού πατώντας το κουμπί MENU: ■ Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) ■ Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/ καυσίμου) ■ Performance Menu (Μενού επιδόσεων) Στη συνδυαστική οθόνη υψηλού επι‐ πέδου. Διατίθεται ως μεσαία ή επάνω οθόνη ή επάνω οθόνη Combi. Το κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC) βρίσκεται στον πίνακα οργάνων ανάμεσα στο ταχύμετρο και το στρο‐ φόμετρο. Στην οθόνη μεσαίου επιπέδου εμφα‐ νίζονται τα εξής: ■ συνολικός χιλιομετρητής ■ χιλιομετρητής ταξιδίου ■ ορισμένες ενδεικτικές λυχνίες Στην οθόνη υψηλού επιπέδου. τα σύμβολα μενού εμφανίζο‐ νται στην επάνω γραμμή της οθόνης: ■ X Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) ■ W Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/ καυσίμου) ■ s Μενού EcoFlex Drive Assist ■ C Performance Menu (Μενού επιδόσεων) .126 Όργανα και χειριστήρια Οθόνες πληροφοριών Κέντρο πληροφοριών οδηγού ■ πληροφορίες οχήματος ■ πληροφορίες διαδρομής/καυσίμου ■ μηνύματα οχήματος. εμφανίζονται ως κωδικοί αριθμοί 3 133. μπορείτε να επιλέγετε τις σε‐ λίδες μενού πατώντας το κουμπί MENU.

. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα υπομενού. ενώ ορισμένες λειτουρ‐ γίες είναι ενεργές μόνο όταν οδηγείτε το όχημα. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Πατή‐ στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐ βαίωση. Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) ή στην επάνω οθόνη Combi επιλέξτε X. 127 Πατήστε το κουμπί MENU για να με‐ τακινηθείτε στα μενού ή να επιστρέ‐ ψετε από ένα υπομενού στο αμέσως ανώτερο επίπεδο μενού. Επιλογή μενού και λειτουργιών Μπορείτε να επιλέγετε τα μενού και τις λειτουργίες με τα κουμπιά και το μο‐ χλοδιακόπτη των φλας. Απο‐ θηκευμένες ρυθμίσεις 3 24. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα μενού ή να ρυθ‐ μίσετε μια αριθμητική τιμή.Όργανα και χειριστήρια Ορισμένες από τις λειτουργίες που εμ‐ φανίζονται διαφέρουν όταν το αυτοκί‐ νητο βρίσκεται σε κίνηση και όταν εί‐ ναι ακίνητο. Πατήστε το κουμπί SET/CLR για να επιλέξετε μία λειτουργία ή να επιβε‐ βαιώσετε ένα μήνυμα.

ανάλογα με την έκδοση. Τα πιθανά υπομενού. . Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/καυσίμου) Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/ καυσίμου) ή επιλέξτε W στην επάνω οθόνη Combi. μπορούν να είναι: ■ Unit (Μονάδα): μπορείτε να αλλά‐ ξετε τις προβαλλόμενες μονάδες μέ‐ τρησης ■ Πίεση ελαστικών: ελέγχει την πίεση όλων των ελαστικών κατά την οδή‐ γηση 3 279 ■ Υπολειπόμενη διάρκεια ζωής λαδιού: δείχνει πότε πρέπει να αλ‐ λάξετε το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο 3 115 ■ Speed Warning (Προειδοποίηση ταχύτητας): σε περίπτωση υπέρβα‐ σης της καθορισμένης ταχύτητας ενεργοποιείται μια ηχητική προειδο‐ ποίηση ■ Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας: εμφανίζει τα σήματα οδικής κυκλοφορίας που έχουν ανι‐ χνευτεί για τον τρέχον τμήμα της διαδρομής 3 222 ■ Ένδειξη μπροστινής απόστασης: εμφανίζει την απόσταση έως ένα προπορευόμενο κινούμενο όχημα3 208 Η επιλογή και οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στη μεσαία. την επάνω οθόνη και την επάνω οθόνη Combi.128 Όργανα και χειριστήρια Ακολουθήστε τις οδηγίες στα υπομε‐ νού.

την επάνω οθόνη και την επάνω οθόνη Combi. Υπολογιστής ταξιδίου 3 137. Τα υπομενού είναι: ECO Information Menu (Μενού πληροφοριών ECO) ■ Ένδειξη αλλαγής σχέσης: Η τρέ‐ χουσα σχέση εμφανίζεται μέσα σε ένα βέλος. υπάρχουν περισσότερα υπομενού διαθέσιμα. Πατή‐ στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐ βαίωση. Μηδενίστε το χιλιομετρητή ταξιδίου πατώντας το κουμπί SET/CLR στο μοχλοδιακόπτη των φλας επί μερικά δευτερόλεπτα ή πατώντας το κουμπί 129 μηδενισμού ανάμεσα στο ταχύμετρο και το κέντρο πληροφοριών οδηγού με το διακόπτη ανάφλεξης ανοικτό. Το σύμβολο παραπάνω συνιστά επιλογή μεγαλύτερης σχέ‐ σης για λόγους εξοικονόμησης καυ‐ σίμου.Όργανα και χειριστήρια Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα υπομενού. Στα οχήματα με υπολογιστή ταξιδίου. Η επιλογή και οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν ανάμεσα στη μεσαία. Όσο περισσότερες τμηματικές Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε s στην επάνω γραμμή της συνδυαστικής οθόνης υψηλού επιπέ‐ δου. ώστε οι γεμάτες τμηματικές ενδείξεις να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο Eco. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα υπομενού. Οθόνη δείκτη Eco: Η τρέχουσα κα‐ τανάλωση καυσίμου εμφανίζεται με τη μορφή τμηματικών ενδείξεων. . ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 1 ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 2 ■ Ψηφιακή ταχύτητα Ο χιλιομετρητής ταξιδίου 2 και η ψη‐ φιακή ταχύτητα είναι διαθέσιμα μόνο σε οχήματα με επάνω οθόνη ή επάνω οθόνη Combi. Πατή‐ στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐ βαίωση. Μενού πληροφοριών διαδρομής/καυ‐ σίμου. Για οικονομική οδήγηση. προσαρ‐ μόστε τον τρόπο που οδηγείτε έτσι.

τόσο υψη‐ λότερη είναι η κατανάλωση καυσί‐ μου. ■ Economy Trend (Τάση οικονομίας): Εμφανίζει την ανά‐ λυση μέσης κατανάλωσης σε από‐ σταση 50 χλμ. Οι γεμάτες τμηματι‐ κές ενδείξεις δείχνουν την κατανά‐ λωση σε βήματα των 5 χλμ. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε ένα υπομενού. και η τιμή κα‐ τανάλωσης ενημερώνεται. Ταυτόχρονα εμφανίζεται η τρέ‐ χουσα τιμή κατανάλωσης. Πατή‐ στε το κουμπί SET/CLR για επιβε‐ βαίωση. ■ Top Consumers (Συσκευές μεγαλύτερης καταλάνωσης): Τα τρέχοντα ενεργοποιημένα συστή‐ ματα άνεσης με τη μεγαλύτερη κα‐ τανάλωση εμφανίζονται σε λίστα με φθίνουσα σειρά. και πώς επηρεάζει η μορφολογία του εδά‐ φους ή η οδηγική συμπεριφορά την κατανάλωση καυσίμου. δεν εμφανί‐ ζεται πλέον στη λίστα. . Όταν ένα σύστημα κατανάλω‐ σης απενεργοποιηθεί. Εμφανίζονται οι δυνατότητες εξοικονόμησης καυσί‐ μου.130 Όργανα και χειριστήρια Performance Menu (Μενού επιδόσεων) ενδείξεις είναι γεμάτες. Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε Performance Menu (Μενού επιδόσεων) ή επιλέξτε C στην επάνω οθόνη Combi.

περι‐ γραφή στο εγχειρίδιο του συστήμα‐ τοσ Infotainment ■ ρυθμίσεις για την εξατομίκευση του οχήματος 3 140 Ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα Ιnfotainment. 131 Οθόνη γραφικών πληροφοριών. ψυκτικού): Ένδειξη της θερμοκρασίας ψυκτι‐ κού. . ■ Battery Volt. (Θερμ.Όργανα και χειριστήρια Τα υπομενού είναι: ■ Oil Temp. Η οθόνη πληροφοριών βρί‐ σκεται στο ταμπλό επάνω από το σύ‐ στημα Ιnfotainment. Ακολου‐ θήστε τις οδηγίες στο υπομενού. (Πίεση υπερπλήρωσης): Ένδειξη της πίε‐ σης υπερπλήρωσης του turbo. (Τάση μπαταρίας): Έν‐ δειξη της τάσης της μπαταρίας. ■ Boost Pres. το αυτο‐ κίνητο διαθέτει οθόνη γραφικών πλη‐ ροφοριών ή έγχρωμη οθόνη πληρο‐ φοριών. της μέσης ταχύτη‐ τας και του μέσου χρόνου. ■ Επιτάχυνση: Εμφάνιση της τρέχου‐ σας επιτάχυνσης προς όλες τις κα‐ τευθύνσεις. βλ. έγχρωμη οθόνη πληροφοριών Ανάλογα με τη σύνθεσή του. της τε‐ λικής ταχύτητας. (Θερμ. (Πίεση λαδιού): Ένδειξη της πίεσης λαδιού. Οθόνη γραφικών πληροφοριών Στην οθόνη γραφικών πληροφοριών εμφανίζονται τα εξής: ■ ώρα 3 110 ■ εξωτερική θερμοκρασία 3 110 ■ ημερομηνία 3 110 ■ σύστημα Infotainment. η οθόνη γραφικών πληροφοριών διατί‐ θεται σε δύο εκδόσεις. ■ Coolant Temp. ■ Lap Timer (Χρονομετρητής γύρου): Ένδειξη των χρόνων γύρου. λαδιού): Ένδειξη της θερμοκρασίας λαδιού. ■ Oil Pres.

περι‐ γραφή στο εγχειρίδιο του συστήμα‐ τος Infotainment ■ ρυθμίσεις συστήματος Επιλέξτε μια λειτουργία μέσω των κουμπιών του συστήματος Ιnfotainment.132 Όργανα και χειριστήρια Έγχρωμη οθόνη πληροφοριών ■ μηνύματα οχήματος 3 133 ■ ρυθμίσεις για την εξατομίκευση του οχήματος 3 140 Το είδος των πληροφοριών και ο τρό‐ πος με τον οποίο εμφανίζονται εξαρ‐ τάται από τον εξοπλισμό του οχήμα‐ τος και τις ρυθμίσεις. . περι‐ γραφή στο εγχειρίδιο του συστήμα‐ τοσ Infotainment ■ σύστημα πλοήγησης. Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών χρησιμοποιείται για την επιλογή ενός στοιχείου και την επιβεβαίωση της επιλογής. Οι επιλογές γίνονται μέσω: ■ των μενού ■ των κουμπιών λειτουργιών και του κουμπιού πολλαπλών λειτουργιών του συστήματος Ιnfotainment Επιλογή με το σύστημα Infotainment Επιλογή μενού και ρυθμίσεων Η πρόσβαση στα μενού και τις ρυθμί‐ σεις είναι εφικτή μέσω της οθόνης. βλ. Εμφανίζεται το μενού της λειτουργίας που έχει επιλεγεί. βλ. Στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών εμφανίζονται με έγχρωμες ενδείξεις τα εξής: ■ ώρα 3 110 ■ εξωτερική θερμοκρασία 3 110 ■ ημερομηνία 3 110 ■ σύστημα Infotainment.

Εξατομίκευση οχήματος 3 140. . το κου‐ μπί MENU ή περιστρέψτε το ρυθμιστή για να επιβεβαιώσετε ένα μήνυμα. 133 Μηνύματα οχήματος Τα μηνύματα εμφανίζονται κυρίως στο κέντρο πληροφοριών οδηγού (DIC). Αυτά τα στοιχεία μπορούν στη συνέ‐ χεια να προβληθούν και να αναλυ‐ θούν στο smartphone. Σύστημα ελέγχου Smartphone Το σύστημα ελέγχου smartphone επι‐ τρέπει στο smartphone να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία οχήματος μέσω σύνδεσης WLAN ή Bluetooth. Πατήστε το κουμπί SET/CLR.Όργανα και χειριστήρια Κουμπί πολλαπλών λειτουργιών Το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών είναι το κεντρικό χειριστήριο για τα με‐ νού: Περιστρέψτε ■ Για να μαρκάρετε μια επιλογή μενού ■ Για να ορίσετε μια αριθμητική τιμή ή για να εμφανίσετε μια επιλογή με‐ νού Πατήστε (τον εξωτερικό δακτύλιο) ■ Για να επιλέξετε ή να ενεργοποιή‐ σετε τη μαρκαρισμένη επιλογή ■ Για να επιβεβαιώσετε μια τιμή που έχετε ορίσει ■ Για να ενεργοποιήσετε/απενεργο‐ ποιήσετε μια λειτουργία του συστή‐ ματος Κουμπί BACK Πατήστε το κουμπί για: ■ έξοδο από ένα μενού χωρίς να αλ‐ λάξετε τις ρυθμίσεις ■ επιστροφή από ένα υπομενού σε υψηλότερο επίπεδο μενού ■ να διαγράψετε τον τελευταίο χαρα‐ κτήρα σε μια σειρά χαρακτήρων Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για μερικά δευτερόλεπτα για να διαγράψετε ολόκληρη την καταχώ‐ ρηση. Αποθηκευμένες ρυθμίσεις 3 24. σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με ένα προειδοποιητικό ήχο και σήμα.

πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη για επανεκκίνηση Στρίψτε το τιμόνι. κλείστε και μετά ανοίξτε και πάλι το διακόπτη ανάφλεξης 24 Βλάβη φωτισμού πινακίδας κυκλοφορίας 25 Βλάβη μπροστινού αριστερού φλας 26 Βλάβη πίσω αριστερού φλας 27 Βλάβη μπροστινού δεξιού φλας 28 Βλάβη πίσω δεξιού φλας 29 Ελέγξτε το φως φρένου του τρέιλερ 30 Ελέγξτε το φως όπισθεν του τρέιλερ 31 Ελέγξτε το αριστερό φλας του τρέιλερ 32 Ελέγξτε το δεξί φλας του τρέιλερ 33 Ελέγξτε τον πίσω προβολέα ομίχλης του τρέιλερ 34 Ελέγξτε τον πίσω φως του τρέιλερ 9 Τα μηνύματα οχήματος προβάλλονται με μορφή κωδικών αριθμών. Μήνυμα οχήματος 2 Δεν ανιχνεύθηκε ασύρματο τηλεχειριστήριο. Μήνυμα οχήματος 5 Το τιμόνι είναι κλειδωμένο 22 6 Πατήστε το πεντάλ φρένου για να απασφαλίσετε το ηλεκτρικό χειρόφρενο Βλάβη δεξιού φωτός στάθ‐ μευσης 23 Βλάβη φωτός όπισθεν 7 Στρίψτε το τιμόνι.134 Όργανα και χειριστήρια Μηνύματα οχήματος στη μεσαία οθόνη Αρ. εκκινήστε και πάλι τον κινητήρα 12 Υπερφορτωμένο όχημα 13 Υπερθέρμανση συμπιεστή 15 Βλάβη τρίτου φωτός φρένων 16 Βλάβη φωτός φρένων 17 Βλάβη συστήματος ρύθμισης ύψους δέσμης προβολέων 18 Βλάβη μεσαίας σκάλας αριστερού προβολέα 19 Βλάβη πίσω προβολέα ομίχλης 3 Χαμηλή στάθμη ψυκτικού κινη‐ τήρα 20 Βλάβη μεσαίας σκάλας δεξιού προβολέα 4 Σύστημα κλιματισμού εκτός λειτουργίας 21 Βλάβη αριστερού φωτός στάθ‐ μευσης . Μήνυμα οχήματος Αρ. Αρ.

Μήνυμα οχήματος 35 Αντικαταστήστε τη μπαταρία στο ασύρματο τηλεχειριστήριο 61 Ανοίξτε και μετά κλείστε το πίσω αριστερό παράθυρο 77 Σέρβις προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας 48 Τερματισμός του συστήματος συναγερμού πλευρικής τυφλής ζώνης 62 Ανοίξτε και μετά κλείστε το πίσω δεξιό παράθυρο 79 Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων Μη διαθέσιμη προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας Επιχειρήθηκε κλοπή 81 49 65 66 Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα το συντομότερο δυνατό 53 Σφίξτε το καπάκι του ρεζερ‐ βουάρ Σέρβις του αντικλεπτικού συστήματος συναγερμού 82 67 Σέρβις κλειδαριάς τιμονιού 83 Σέρβις προσαρμοστικού συστή‐ ματος Cruise Control 54 Νερό στο φίλτρο καυσίμου (πετρελαίου) 68 Σέρβις του υποβοηθούμενου συστήματος διεύθυνσης 84 Μειωμένη ισχύς κινητήρα 69 Σέρβις του συστήματος ανάρ‐ τησης 94 Μετακινήστε στη θέση στάθ‐ μευσης πριν από την έξοδο 70 Σέρβις του συστήματος ελέγχου στάθμης 95 Ο αερόσακος χρειάζεται σέρβις 71 Σέρβις του πίσω άξονα 74 Σέρβις του συστήματος προβο‐ λέων προσαρμοζόμενης δέσμης (AFL) 55 Το φίλτρο σωματιδίων πετρε‐ λαίου είναι γεμάτο 3 178 56 Άνιση πίεση ελαστικών στο μπροστινό άξονα 57 Άνιση πίεση ελαστικών στον πίσω άξονα 58 Ανιχνεύθηκαν ελαστικά χωρίς αισθητήρες TPMS 59 Ανοίξτε και μετά κλείστε το παράθυρο του οδηγού 60 Ανοίξτε και μετά κλείστε το παράθυρο του συνοδηγού 75 Σέρβις συστήματος κλιματισμού 76 Σέρβις του συστήματος συνα‐ γερμού πλευρικής τυφλής ζώνης 128 Καπό κινητήρα ανοικτό 134 Σφάλμα υποβοήθησης στάθ‐ μευσης. καθαρίστε τον προφυ‐ λακτήρα 136 Σέρβις στο σύστημα υποβοή‐ θησης στάθμευσης 145 Ελέγξτε τη στάθμη υγρού πλύσης . Μήνυμα οχήματος Αρ. Μήνυμα οχήματος Αρ.Όργανα και χειριστήρια 135 Αρ.

Το σύστημα προβάλλει μηνύματα για τα ακόλουθα θέματα: ■ Στάθμη υγρών ■ Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού ■ Φρένα ■ Συστήματα κίνησης ■ Συστήματα ελέγχου οδηγικής συ‐ μπεριφοράς ■ Cruise control ■ Συστήματα ανίχνευσης εμποδίων ■ Φωτισμός. . αντικατάσταση λαμπτή‐ ρων ■ Σύστημα υαλοκαθαριστήρων/πλύ‐ σης ■ Πόρτες. ■ Εάν η ζώνη ασφαλείας δεν έχει προσδεθεί. Ορισμένα μηνύματα εμφανίζο‐ νται μόνο επί μερικά δευτερόλεπτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχουν τα μηνύματα. Πατή‐ στε το κουμπί πολλαπλών λειτουρ‐ γιών για να επιβεβαιώσετε ένα μή‐ νυμα. Η ηχητική προειδοποίηση σχετικά με τις απασφαλισμένες ζώνες ασφαλείας βρίσκεται πάντα σε προτεραιότητα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ηχητική προειδοποίηση. παράθυρα ■ Ασύρματο τηλεχειριστήριο ■ Ζώνες ασφαλείας ■ Συστήματα αερόσακων ■ Κινητήρας και κιβώτιο ταχυτήτων ■ Πίεση ελαστικών ■ Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου ■ Μπαταρία Μηνύματα οχήματος στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών Ορισμένα σημαντικά μηνύματα εμφα‐ νίζονται επίσης στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών. ■ Εάν κάποια πόρτα ή η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν έχει κλείσει καλά όταν ξεκινήσετε. Μήνυμα οχήματος 174 Χαμηλή μπαταρία 258 Υποβοήθηση στάθμευσης απενεργοποιημένη Μηνύματα οχήματος στην επάνω οθόνη ή στην επάνω οθόνη Combi Τα μηνύματα οχήματος προβάλλονται με μορφή κειμένου. Ηχητικές προειδοποιήσεις Κατά την εκκίνηση του κινητήρα ή ενώ οδηγείτε Θα ακούγεται μόνο μία ηχητική προει‐ δοποίηση τη φορά.136 Όργανα και χειριστήρια Αρ.

ή άλλα βασικά ηλεκτρικά εξαρτήματα. όπως τη θέρμανση καθίσμα‐ τος. ■ Εάν ανοίξει η πόρτα του οδηγού. ■ Εάν προκύψει αναπάντεχη αλλαγή λωρίδας. ■ Εάν εμφανιστεί ένα προειδοποιη‐ τικό μήνυμα ή ένας κωδικός προει‐ δοποίησης στο κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού.Όργανα και χειριστήρια ■ Εάν το όχημα υπερβεί μια συγκε‐ κριμένη ταχύτητα με το χειρόφρενο τραβηγμένο. 1. το θερμαινόμενο πίσω παρ‐ μπρίζ. 2. ■ Με τα εξωτερικά φώτα αναμμένα. εμφα‐ νίζεται ένα μήνυμα ή ο κωδικός προειδοποίησης 174 στο κέ‐ ντρο πληροφοριών οδηγού. Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο και/ή ανοίξει η πόρτα του οδηγού ■ Όταν το κλειδί βρίσκεται στο διακό‐ πτη ανάφλεξης. Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/ καυσίμου) ή επιλέξτε W στην επάνω οθόνη Combi. ■ Εάν το φίλτρο σωματιδίων πετρε‐ λαίου γεμίσει μέχρι την ανώτατη στάθμη. . ■ Εάν το όχημα υπερβεί μια προ‐ γραμματισμένη ταχύτητα. ■ Εάν το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης ανιχνεύσει κάποιο αντικείμενο. ■ Εάν επιλεγεί η όπισθεν και επεκτα‐ θεί το σύστημα πίσω φορέα. Κλείστε αμέσως τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που δεν είναι απαραί‐ τητα για την ασφάλεια του ταξι‐ διού. Το μήνυμα ή ο κωδικός προειδοποίη‐ σης θα εξαφανιστούν μετά από δύο συνεχόμενες εκκινήσεις του κινητήρα χωρίς πτώση της τάσης. απευθυνθείτε σε συ‐ νεργείο για την αποκατάσταση της αι‐ τίας της βλάβης. Φορτίστε την μπαταρία οδηγώ‐ ντας συνεχώς για ένα διάστημα ή χρησιμοποιώντας συσκευή φόρτι‐ σης. Αν δεν είναι δυνατή η επαναφόρτιση της μπαταρίας. Όταν πέφτει η τάση μπαταρίας. 137 Σε λειτουργία Autostop Υπολογιστής ταξιδίου Τάση μπαταρίας Μπορείτε να επιλέγετε τα μενού και τις λειτουργίες από τα κουμπιά και το μο‐ χλοδιακόπτη των φλας 3 126.

138 Όργανα και χειριστήρια Περιστρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐ στή για να επιλέξετε τα υπομενού: Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/καυσίμου) στην επάνω οθόνη Περιστρέψτε τον περιστροφικό ρυθμι‐ στή για να επιλέξετε ένα από τα υπο‐ μενού: ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 1 ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 2 ■ Απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο ■ Μέση κατανάλωση ■ Στιγμιαία κατανάλωση ■ Μέση ταχύτητα ■ Ψηφιακή ταχύτητα ■ Βοηθός σημάτων οδικής κυκλοφο‐ ρίας ■ Καθοδήγηση στον προορισμό Trip/Fuel Information Menu (Μενού πληροφοριών διαδρομής/καυσίμου) στην επάνω οθόνη Combi ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 1 ■ Μέση κατανάλωση 1 ■ Μέση ταχύτητα 1 .

Ο χιλιομετρητής ταξιδίου μετρά απο‐ στάσεις έως 2000 χλμ. εμφανίζεται ένα μήνυμα στα οχήματα με επάνω οθόνη ή επάνω οθόνη Combi. γεγονός που σας επιτρέπει να δείτε πληροφο‐ ρίες από διαφορετικές διαδρομές για διαφορετικούς οδηγούς. Όταν η στάθμη καυσίμου στο ρεζερ‐ βουάρ είναι χαμηλή. και στη συνέ‐ χεια αρχίζει ξανά από το 0. Μετά τον ανεφοδιασμό καυσίμου. . τη μέση κα‐ τανάλωση και τη μέση ταχύτητα πα‐ τώντας το κουμπί SET/CLR. Απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο Η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο υπολο‐ γίζεται με βάση την ποσότητα του καυ‐ σίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ και την τρέχουσα κατανάλωση. Για επαναφορά πατήστε το πλήκτρο SET/CLR για λίγα δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζονται μέσες τιμές. η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο ενημερώ‐ νεται αυτόματα μετά από λίγο.Όργανα και χειριστήρια ■ Ψηφιακή ταχύτητα ■ Απόσταση που μπορεί να διανυθεί με το υπολειπόμενο καύσιμο ■ Στιγμιαία κατανάλωση ■ Καθοδήγηση στον προορισμό Υπολογιστής ταξιδίου 1 και 2 ■ Χιλιομετρητής ταξιδίου 2 ■ Μέση κατανάλωση 2 ■ Μέση ταχύτητα 2 Μπορείτε να μηδενίσετε τις ενδείξεις των δύο υπολογιστών ταξιδίου ξεχω‐ ριστά για το χιλιομετρητή. 139 Μερικός χιλιομετρητής Ο χιλιομετρητής ταξιδίου εμφανίζει την καταγεγραμμένη απόσταση μετά από κάποιο συγκεκριμένο μηδενισμό.

ανάβει η ενδεικτική λυχνία i στο δείκτη καυσίμου ή αναβοσβή‐ νει 3 124. εμφανίζεται ένας κωδι‐ κός προειδοποίησης ή ένα προειδο‐ ποιητικό μήνυμα στα οχήματα με με‐ σαία και επάνω οθόνη ή επάνω οθόνη Combi. Εξατομίκευση οχήματος Προσωπικές ρυθμίσεις οχήματος Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συ‐ μπεριφορά του οχήματος στις προτι‐ μήσεις σας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στην οθόνη πληροφοριών. Για επαναφορά πατήστε το πλήκτρο SET/CLR για λίγα δευτερόλεπτα. Ψηφιακή ταχύτητα Μέση κατανάλωση Καθοδήγηση στον προορισμό Ένδειξη μέσης κατανάλωσης. Επίσης. ορισμέ‐ νες από τις λειτουργίες που περιγρά‐ φονται ακολούθως μπορεί να μην εί‐ ναι διαθέσιμες. Βοηθός σημάτων οδικής κυκλοφορίας Εμφανίζει τα σήματα οδικής κυκλοφο‐ ρίας που ανιχνεύτηκαν για το συγκε‐ κριμένο τμήμα της διαδρομής 3 222. Στιγμιαία κατανάλωση Ένδειξη στιγμιαίας κατανάλωσης. Ψηφιακή ένδειξη της στιγμιαίας ταχύ‐ τητας.140 Όργανα και χειριστήρια Όταν το ρεζερβουάρ απαιτεί άμεσα ανεφοδιασμό. Ορισμένες από τις προσωπικές ρυθ‐ μίσεις του εκάστοτε οδηγού μπορούν να αποθηκευτούν ξεχωριστά για κάθε κλειδί του οχήματος. Ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται ή είναι ενεργές μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Αποθηκευμένες ρυθμίσεις 3 24. Για επαναφορά πατήστε το πλήκτρο SET/CLR για λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να μηδενίσετε τη μέτρηση οποιαδή‐ ποτε στιγμή. . Εκτός από τις πληροφορίες πλοήγη‐ σης στην έγχρωμη οθόνη πληροφο‐ ριών. Μέση ταχύτητα Ένδειξη μέσης ταχύτητας. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει επανα‐ φορά της μέτρησης και εκκίνηση με προεπιλεγμένη τιμή. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχή‐ ματος και τους κανονισμούς που ισχύουν στην εκάστοτε χώρα. στο κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού εμφανίζεται η καθοδήγηση δια‐ δρομής.

■ Sport steering (Λειτουργία διεύθυνσης Sport): Μειωμένη υπο‐ βοήθηση τιμονιού. ■ Sport suspension (Sport ανάρτηση): Σκληρότερη ρύθμιση της ανάρτησης.Όργανα και χειριστήρια Προσωπικές ρυθμίσεις στην οθόνη γραφικών πληροφοριών Πατήστε το κουμπί CONFIG. Εμφανί‐ ζεται το μενού Settings (Ρυθμίσεις). ■ Swap backlight colour main instr. Languages (Γλώσσες) Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας. ■ Sport powertrain performance (Sport επιδόσεις συστήματος μετάδοσης κίνησης): Ο κινητήρας ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις κινήσεις του πεντάλ γκαζιού και στις αλλαγές σχέσεων. 141 Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐ σεις: Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις περιστρέφοντας και πατώ‐ ντας το κουμπί πολλαπλών λειτουρ‐ γιών: ■ Sport mode settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας Sport) ■ Languages (Γλώσσες) ■ Time Date (Ώρα και ημερομηνία) ■ Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) ■ Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) ■ Vehicle settings (Ρυθμίσεις οχήματος) Sport mode settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας Sport) Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τις λει‐ τουργίες που μπορούν να ενεργο‐ ποιούνται σε λειτουργία Sport 3 191. . (Αλλαγή χρώματος φόντου κύριων οργάνων): Αλλαγή χρώματος φωτι‐ σμού οργάνων.

Rear auto wipe in reverse (Αυτόμ. Ρολόι 3 110. ειδοποίησης): Αλλάζει την ένταση των ηχητικών προειδοποιήσεων. λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα κατά την όπισθεν): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί την αυτόματη ενεργο‐ ποίηση του υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρμπρίζ όταν επιλέγεται η όπισθεν.142 Όργανα και χειριστήρια Time Date (Ώρα και ημερομηνία) Βλ. Auto rear demist (Αυτόματη αποθάμβωση πίσω): Ενεργοποιεί αυτόματα το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ. . ■ Comfort settings (Ρυθμίσεις άνεσης) Chime volume (Ένταση ηχητ. Climate control mode (Λειτουργία ελέγχου κλιματισμού): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ψύξη κάθε φορά που ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης ή χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατα επιλεγμένη ρύθμιση. Η νέα ρύθ‐ μιση θα ισχύσει μόλις ο διακόπτης ανάφλεξης κλείσει και ανοίξει ξανά. Personalization by driver (Εξατομίκευση ανά οδηγό): Ενερ‐ γοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουρ‐ γία εξατομίκευσης. Vehicle settings (Ρυθμίσεις οχήματος) ■ Climate and air quality (Κλιματισμός και ποιότητα αέρα) Auto fan speed (Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα): τροποποιεί τη ρύθ‐ μιση του ανεμιστήρα. Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύ‐ στημα Ιnfotainment στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment. Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύ‐ στημα Ιnfotainment στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment.

Exterior lighting by unlocking (Φώτα εντοπισμού οχήματος): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φωτισμό εισόδου. Side blind zone alert (Ειδοποίηση πλαϊνού τυφλού σημείου): Αλλάζει τις ρυθμίσεις του συστήματος προειδοποίησης πλαϊνού τυφλού σημείου. Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης): Αλλάζει ή ενεργο‐ ποιεί/απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις για το Adaptive cruise control. Delayed door lock (Καθυστέρηση κλειδώματος θυρών): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία χρο‐ νοκαθυστέρησης κλειδώματος θυ‐ ρών. unlocking. ■ Remote locking. . ■ Exterior ambient lighting (Εξωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός) Duration upon exit of vehicle (Διάρκεια φωτισμού μετά την έξοδο από το όχημα): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί και αλλάζει τη διάρκεια του φωτισμού εξόδου. ■ Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Ενερ‐ γοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουρ‐ γία αυτόματου κλειδώματος των θυ‐ ρών αφού αρχίσετε να οδηγείτε.Όργανα και χειριστήρια ■ Park assist / Collision detection (Υποβοήθηση στάθμευσης/ Ανίχνευση σύγκρουσης) Park assist (Υποβοήθηση στάθμευσης): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί την υποβοήθηση στάθ‐ μευσης με αισθητήρες υπερήχων. Remote door unlock (Ξεκλείδωμα θυρών με τηλεχ/ριο): Αλλάζει την παραμετροποίηση ώστε να ξεκλει‐ δώνει μόνο η πόρτα του οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το ξεκλείδωμα. Auto relock doors (Αυτόματο επανακλείδωμα θυρών): Ενεργο‐ ποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης επανάληψης κλειδώμα‐ τος ύστερα από ξεκλείδωμα χωρίς να ανοίξετε το όχημα. ξεκλείδωμα. Stop door lock if door open (Αποτροπή κλειδώματος θυρών με ανοικτή πόρτα): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος των θυρών όταν κά‐ ποια πόρτα είναι ανοικτή. το σύστημα προειδοποίησης μετωπι‐ κής σύγκρουσης και το σύστημα πέδησης επικείμενης σύγκρουσης. εκκίνηση) 143 Remote unlock feedback (Σήμα ξεκλειδώματος με τηλεχ/ριο): Ενερ‐ γοποιεί ή απενεργοποιεί την αντα‐ πόκριση των αλάρμ κατά το ξεκλεί‐ δωμα. starting (Τηλεχειριζόμενο κλείδωμα. ■ Power door locks (Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών) Auto door lock (Αυτόματο κλείδωμα θυρών): Ενεργοποιεί ή απενεργο‐ ποιεί τη λειτουργία αυτόματου ξε‐ κλειδώματος των θυρών αφού κλεί‐ σετε το διακόπτη ανάφλεξης.

. ■ Sport suspension (Σπορ ανάρτηση): Σκληρότερη ρύθμιση της ανάρτησης. Εμφανί‐ ζεται το μενού Settings (Ρυθμίσεις). ■ Vehicle settings (Ρυθμίσεις οχήματος) ■ Display settings (Ρυθμίσεις οθόνης) Στα αντίστοιχα υπομενού μπορείτε να τροποποιήσετε τις ακόλουθες ρυθμί‐ σεις: Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις περιστρέφοντας και πατώ‐ ντας το κουμπί πολλαπλών λειτουρ‐ γιών: ■ Sport mode settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας Sport) ■ Languages (Γλώσσες) ■ Time & Date (Ώρα & ημερομηνία) ■ Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) ■ Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) ■ Navigation settings (Ρυθμίσεις πλοήγησης) Sport mode settings (Ρυθμίσεις λειτουργίας Sport) Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τις λει‐ τουργίες που μπορούν να ενεργο‐ ποιούνται σε λειτουργία Sport 3 191. ■ Sport powertrain performance (Επιδόσεις σπορ συστήματος μετάδοσης κίνησης): Ο κινητήρας ανταποκρίνεται πιο γρήγορα στις κινήσεις του πεντάλ γκαζιού και στις αλλαγές σχέσεων.144 Όργανα και χειριστήρια Προσωπικές ρυθμίσεις στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών Πατήστε το κουμπί CONFIG.

αποθάμβωση πίσω): Ενεργοποιεί αυτόματα το θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ. Η νέα ρύθμιση θα ισχύσει μόλις ο διακό‐ πτης ανάφλεξης κλείσει και ανοίξει ξανά. ■ Climate and air quality (Κλιματισμός και ποιότητα αέρα) Auto fan speed (Αυτόματη ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα): τροποποιεί τη ρύθμιση του ανεμιστήρα. . ■ Swap backlight colour main instr. Vehicle settings (Ρυθμίσεις οχήματος) Languages (Γλώσσες) Επιλογή της επιθυμητής γλώσσας. Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου) Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύ‐ στημα Ιnfotainment στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment.Όργανα και χειριστήρια ■ Sport steering (Σπορ αίσθηση τιμονιού): Μειωμένη υποβοήθηση τιμονιού. (Αλλαγή χρώματος φόντου κύριων οργάνων): Αλλαγή χρώματος φωτι‐ σμού οργάνων. Auto rear demist (Αυτόμ. 145 Climate control mode (Λειτουργία ελέγχου κλιματισμού): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την ψύξη όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης ή χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατα επιλεγμένη ρύθμιση. ■ Comfort settings (Ρυθμίσεις άνεσης) Chime volume (Ένταση ηχητικής ένδειξης): Αλλάζει την ένταση των ηχητικών προειδοποιήσεων. Navigation settings (Ρυθμίσεις πλοήγησης) Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύ‐ στημα Ιnfotainment στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment. Ρολόι 3 110. Radio settings (Ρυθμίσεις ραδιοφώνου) Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύ‐ στημα Ιnfotainment στο εγχειρίδιο του συστήματος Infotainment. Time & Date (Ώρα & ημερομηνία) Βλ.

Remote door unlock (Ξεκλείδωμα θυρών με τηλεχ/ριο): Αλλάζει την παραμετροποίηση ώστε να ξεκλει‐ δώνει μόνο η πόρτα του οδηγού ή όλες οι πόρτες κατά το ξεκλείδωμα. λειτουργία πίσω υαλοκαθ/ρα κατά την όπισθεν): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί την αυτόματη ενεργο‐ ποίηση του υαλοκαθαριστήρα του πίσω παρμπρίζ όταν επιλέγεται η όπισθεν. ■ Park assist / Collision detection (Υποβοήθηση στάθμευσης / Ανίχνευση σύγκρουσης) Park assist (Υποβοήθηση στάθμευσης): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί την υποβοήθηση στάθ‐ μευσης με αισθητήρες υπερήχων. Auto relock doors (Αυτόματο επανακλείδωμα θυρών): Ενεργο‐ ποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης επανάληψης κλειδώμα‐ τος ύστερα από ξεκλείδωμα χωρίς να ανοίξετε το όχημα. Exterior lighting by unlocking (Ενεργ/ση εξωτερικών φώτων με το ξεκλείδωμα): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί το φωτισμό εισόδου. Ενερ‐ γοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουρ‐ γία αυτόματου κλειδώματος των θυ‐ ρών αφού αρχίσετε να οδηγείτε. ■ Power door locks (Ηλεκτρικό κλείδωμα θυρών) Auto door lock (Αυτόματο κλείδωμα θυρών): Ενεργοποιεί ή απενεργο‐ ποιεί τη λειτουργία αυτόματου ξε‐ κλειδώματος των θυρών αφού κλεί‐ σετε το διακόπτη ανάφλεξης. ■ Exterior ambient lighting (Εξωτερικός ατμοσφαιρικός φωτισμός) Duration upon exit of vehicle (Διάρκεια κατά την έξοδο από το όχημα): Ενεργοποιεί ή απενεργο‐ ποιεί και αλλάζει τη διάρκεια του φωτισμού εξόδου. Prevent doorlock while door open (Αποτροπή κλειδώματος θυρών με ανοικτή πόρτα): Ενεργοποιεί ή απε‐ νεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματου κλειδώματος των θυρών όταν κά‐ ποια πόρτα είναι ανοικτή.146 Όργανα και χειριστήρια Rear auto wipe in reverse (Αυτόμ. το σύστημα προειδοποίησης μετωπι‐ κής σύγκρουσης και το σύστημα πέδησης επικείμενης σύγκρουσης. ■ Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων): Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Side blind zone alert (Προειδοποίηση πλαϊνής τυφλής ζώνης): Αλλάζει τις ρυθμίσεις του συστήματος προειδοποίησης πλαϊ‐ νού τυφλού σημείου. ■ Lock / Unlock / Start by remote (Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα / Εκκίνηση με τηλεχ/ριο) Remote unlock feedback (Σήμα ξεκλειδώματος με τηλεχ/ριο): Ενερ‐ γοποιεί ή απενεργοποιεί την αντα‐ πόκριση των αλάρμ κατά το ξεκλεί‐ δωμα. . Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης): Αλλάζει ή ενεργο‐ ποιεί/απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις για το Adaptive cruise control.

■ Night mode (Λειτουργία νύχτας): Βελτιστοποίηση για το σκοτάδι.Όργανα και χειριστήρια Display settings (Ρυθμίσεις οθόνης) Μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ρυθμί‐ σεις οθόνης: ■ Day mode (Λειτουργία ημέρας): Βελτιστοποίηση για συνθήκες φω‐ τός ημέρας. ■ Picture frame (Πλαίσιο εικόνας): Ανατρέξτε στην περιγραφή για το σύστημα Ιnfotainment στο εγχειρί‐ διο του συστήματος Infotainment. 147 . ■ Rear view camera (Κάμερα πίσω θέασης): Αλλάζει τις ρυθμίσεις της κάμερας πίσω θέασης. ■ Automatic mode (Αυτόματη λειτουργία): Η οθόνη αλλάζει λει‐ τουργία όταν τα φώτα του οχήματος ανάβουν/σβήνουν.

..... 158 Στοιχεία φωτισμού .....148 Φωτισμός Φωτισμός Εξωτερικός φωτισμός Διακόπτης φώτων Διακόπτης φώτων με αυτόματη ρύθμιση φώτων Εξωτερικός φωτισμός .. 160 Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων: 7 = Φώτα σβηστά 8 = Φώτα στάθμευσης 9 = Μεσαία σκάλα Ενδεικτική λυχνία 8 3 124......... = Φώτα στάθμευσης 8 = Μεσαία σκάλα 9 ......................................... 148 Πλαφονιέρες .... m = Ενεργοποίηση ή απενερ‐ γοποίηση της αυτόματης ρύθμισης φώτων. Ο διακό‐ πτης επιστρέφει στη θέση AUTO.... Περιστρέψτε το διακόπτη φώτων: AUTO = Αυτόματη ρύθμιση φώτων: η μεσαία σκάλα προβο‐ λέων ανάβει και σβήνει αυ‐ τόματα ανάλογα με τις εξω‐ τερικές συνθήκες φωτι‐ σμού...

Επιπλέον οι προβολείς ανάβουν αν οι υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ έχουν ενεργοποιηθεί για αρκετά περάσματα. η λειτουργία αυτόματης ρύθμισης φώτων ενεργοποιείται. Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμε‐ νης δέσμης 3 152. ανάβει η ενδεικτική λυχνία 8. Φώτα πορείας ημέρας Τα φώτα πορείας ημέρας βελτιώνουν την ορατότητα του οχήματος σε συν‐ θήκες φωτισμού ημέρας.Φωτισμός Στο κέντρο πληροφοριών οδηγού με επάνω οθόνη ή με επάνω οθόνη Combi προβάλλεται η τρέχουσα κα‐ τάσταση της αυτόματης ρύθμισης φώ‐ των. Ενδει‐ κτική λυχνία 8 3 124. Αυτόματη ρύθμιση φώτων Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων Οι προβολείς ανάβουν υπό συνθήκες περιορισμένου φωτισμού. Όταν εισέρχεστε σε σήραγγα. Ανίχνευση σήραγγας Πίσω φώτα Τα πίσω φώτα ανάβουν μαζί με τη με‐ σαία/μεγάλη σκάλα προβολέων και τα φώτα στάθμευσης. Όταν είναι αναμμένη η μεσαία σκάλα. το σύστημα μετα‐ βαίνει από τα φώτα πορείας ημέρας στη λειτουργία των προβολέων ή αντί‐ στροφα ανάλογα με τις συνθήκες φω‐ τισμού και τις πληροφορίες που πα‐ ρέχει το σύστημα του αισθητήρα βρο‐ χής. Όταν ανοίγετε το διακόπτη ανάφλε‐ ξης. . 149 Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυ‐ τόματης ρύθμισης φώτων με τον κινη‐ τήρα σε λειτουργία. οι προ‐ βολείς ανάβουν χωρίς καμία καθυστέ‐ ρηση.

Ενεργοποιεί τη μεσαία σκάλα όταν: ■ ένας αισθητήρας ανιχνεύσει τα φώτα επερχόμενων ή προπορευό‐ μενων οχημάτων ■ η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μι‐ κρότερη από 20 km/h ■ επικρατεί ομίχλη ή χιονίζει ■ οδηγείτε εντός πόλης Εάν δεν ανιχνευθούν περιορισμοί. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία l είναι διαρκώς αναμμένη όταν το σύστημα είναι ενεργό. Σύστημα αυτόματης ρύθμισης μεγάλης σκάλας Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της μεγάλης σκάλας ως τον κύριο φω‐ τισμό οδήγησης τη νύκτα και όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύ‐ τερη από 40 km/h. Ενεργοποίηση Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με διπλό πάτημα του μοχλοδιακόπτη των φλας όταν η ταχύτητα του οχήμα‐ τος υπερβαίνει τα 40 km/h. πιέστε το μοχλοδιακό‐ πτη. το σύστημα ενεργοποιεί ξανά τη μεγάλη σκάλα. Ενδεικτική λυχνία l 3 124. πιέστε το μοχλοδιακόπτη ξανά ή τρα‐ βήξτε τον. ενώ η μπλε ενδεικτική λυχνία 7 ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα.150 Φωτισμός Μεγάλη σκάλα Για να μεταβείτε από τη μεσαία στη μεγάλη σκάλα. Για να μεταβείτε στη μεσαία σκάλα. .

όταν οδηγείτε σε χώρες όπου κανονικά οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.Φωτισμός Απενεργοποίηση Πιέστε μία φορά το μοχλοδιακόπτη των φλας. Προβολείς κατά την οδήγηση στο εξωτερικό Για να ρυθμίσετε το ύψος της δέσμης προβολέων ανάλογα με το φορτίο του οχήματος ώστε το φως να μην είναι εκτυφλωτικό: περιστρέψτε τον περι‐ στροφικό διακόπτη ? στην επιθυμητή θέση. το σύστημα αυτόματης ρύθ‐ μισης της μεγάλης σκάλας θα παρα‐ μείνει ενεργό. Σινιάλο προβολέων Για να ενεργοποιήσετε το σινιάλο προβολέων. 0 = Μπροστινά καθίσματα κατει‐ λημμένα 1 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα Η ασύμμετρη δέσμη προβολέων διευ‐ ρύνει την ορατότητα στο άκρο του οδοστρώματος στην πλευρά του συ‐ νοδηγού. Το σύστημα απενεργο‐ ποιείται επίσης όταν ανάψετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης. το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας θα απενεργοποιηθεί. Ρύθμιση της δέσμης των προβολέων Χειροκίνητη ρύθμιση ύψους δέσμης προβολέων 151 2 = Όλα τα καθίσματα κατειλημμένα και φορτίο στο χώρο απο‐ σκευών 3 = Κάθισμα οδηγού κατειλημμένο και φορτίο στο χώρο απο‐ σκευών Δυναμική αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης των προβολέων 3 152. πρέπει να ρυθ‐ μίζετε τους προβολείς ώστε το φως να μην είναι εκτυφλωτικό για τα επερχό‐ μενα οχήματα. Εάν το σινιάλο προβολέων ενεργο‐ ποιηθεί όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη. Εάν το σινιάλο προβολέων ενεργο‐ ποιηθεί όταν η μεγάλη σκάλα είναι σβηστή. . Η τελευταία ρύθμιση του συστήματος αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας θα παραμείνει σε ισχύ όταν ανοίξετε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης. Οχήματα με σύστημα προβολέων αλογόνου Οι προβολείς δεν χρειάζεται να ρυθ‐ μιστούν. τραβήξτε το μοχλοδιακό‐ πτη. Ωστόσο.

Φωτισμός σε κατοικημένες περιοχές Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η τα‐ χύτητα του οχήματος κυμαίνεται με‐ ταξύ 40 και 55 km/h περίπου και όταν ο αισθητήρας φωτός ανιχνεύσει το φωτισμό του δρόμου. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουρ‐ γία ακολουθήστε την ίδια διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης 1. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι επίσης διαθέσιμες με το διακόπτη φώτων στη θέση 9: ■ Δυναμικός φωτισμός σε στροφές ■ Φως στροφής ■ Λειτουργία όπισθεν ■ Δυναμική αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης των προβολέων Φωτισμός σε δρόμους που παίζουν παιδιά Ενεργοποιείται αυτόματα σε χαμηλή ταχύτητα έως και 30 km/h περίπου. Η εν‐ δεικτική λυχνία f δεν αναβοσβήνει όταν η λειτουργία είναι απενεργο‐ ποιημένη. Μετά από 5 δευτερόλεπτα περί‐ που. Ενδεικτική λυχνία f 3 124. τις καιρικές συνθήκες και το είδος της οδού. όλες οι λειτουργίες φωτισμού είναι διαθέσιμες. Οι λειτουργίες του συστήματος προ‐ βολέων προσαρμοζόμενης δέσμης εί‐ ναι διαθέσιμες μόνο με προβολείς BiXenon. η κατανομή και η ένταση των φώτων με‐ ταβάλλονται ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Η φωτεινή δέ‐ σμη περιορίζεται από τη διευρυμένη κατανομή του φωτισμού. 2. Η φωτεινή δέσμη ρυθμίζεται υπό γωνία 8° ως προς το κράσπεδο του δρόμου. 3. η ενδεικτική λυχνία f αρχίζει να αναβοσβήνει και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 4. Όταν ο διακόπτης φώτων βρίσκεται στη θέση AUTO. Η δέσμη των προβολέων. Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη των φλας και κρατήστε τον (σινιάλο προβολέων).152 Φωτισμός Οχήματα με σύστημα προβολέων Xenon Κάθε φορά που ανοίγετε το διακόπτη ανάφλεξης. . Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης. η ενδεικτική λυχνία f ανα‐ βοσβήνει ως υπενθύμιση επί 4 δευτε‐ ρόλεπτα περίπου. Τοποθετήστε το κλειδί στο διακό‐ πτη ανάφλεξης.

από την όπισθεν. Δυναμικός φωτισμός σε στροφές Η φωτεινή δέσμη στρέφεται ανάλογα με τη θέση του τιμονιού και την ταχύ‐ τητα του οχήματος. όταν ο αι‐ σθητήρας βροχής ανιχνεύσει ποσό‐ τητα νερού ή όταν ο υαλοκαθαριστή‐ ρας λειτουργεί αδιάλειπτα. ανάβουν και τα δύο φώτα στροφής. ανάλογα με τη θέση του τιμονιού ή το φλας. επιλέξετε άλλη σχέση ή μέχρι να οδηγήσετε σε εμπ‐ ροσθοπορεία με ταχύτητα μεγαλύ‐ τερη από 17 km/h. Λειτουργία όπισθεν Φωτισμός σε εθνικές οδούς Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η τα‐ χύτητα του οχήματος υπερβαίνει τα 115 km/h περίπου και με ελάχιστες κινήσεις του τιμονιού. Αυτόματη ρύθμιση μεγάλης σκάλας Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της μεγάλης σκάλας ως τον κύριο φω‐ τισμό οδήγησης τη νύκτα και όταν η ταχύτητα του οχήματος είναι μεγαλύ‐ τερη από 40 km/h. 153 Σε κλειστές στροφές ή σε αναστρο‐ φές. η κατανομή και η ένταση του φωτισμού ρυθμίζονται ανάλογα με την ορατό‐ τητα. Ενεργοποιεί τη μεσαία σκάλα όταν: ■ η κάμερα στο παρμπρίζ ανιχνεύει τα φώτα των επερχόμενων ή των προπορευόμενων οχημάτων ■ η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι μι‐ κρότερη από 20 km/h . Φωτισμός στροφής Φωτισμός σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες Ενεργοποιείται αυτόματα σε ταχύτη‐ τες έως 70 km/h περίπου. Ενδεικτική λυχνία f 3 124. Η δέσμη. Ενεργο‐ ποιείται σε ταχύτητες έως και 40 km/h. Ενεργοποιείται μετά από καθυστέρηση ή αμέσως όταν το όχημα επιταχύνει απότομα. Η φωτεινή δέσμη έχει μεγαλύτερο μήκος και μεγαλύτερη ένταση. Ενδεικτική λυχνία f 3 124. την κατεύθυνση κίνησης. Παραμένουν αναμμένα επί 20 δευτερόλεπτα εάν. βελτιώνοντας τις συνθήκες φωτισμού στις στροφές. Η φω‐ τεινή δέσμη και η ένταση του φωτι‐ σμού είναι διαφορετικές στην αρι‐ στερή και στη δεξιά πλευρά. ενεργοποιείται ένα πρό‐ σθετο αριστερό ή δεξί κάτοπτρο που φωτίζει το οδόστρωμα κάθετα προς Όταν οι προβολείς είναι αναμμένοι και έχει επιλεγεί η όπισθεν. περίπου.Φωτισμός Φωτισμός στην ύπαιθρο Ενεργοποιείται αυτόματα όταν η τα‐ χύτητα του οχήματος κυμαίνεται με‐ ταξύ 55 και 115 km/h.

Ενεργοποίηση Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται με διπλό πάτημα του μοχλοδιακόπτη των φλας όταν η ταχύτητα του οχήμα‐ τος υπερβαίνει τα 40 km/h. ενώ η μπλε ενδεικτική λυχνία 7 ανάβει όταν είναι αναμμένη η μεγάλη σκάλα. Η μεγάλη σκάλα απενεργοποιείται όταν η εμβέλεια της μεσαίας σκάλας μειώνεται για μην τυφλώνονται οι υπόλοιποι οδηγοί όταν ανιχνευτούν οι παρακάτω περιορισμοί από την μπροστινή κάμερα στο παρμπρίζ: ■ ανιχνεύτηκε προπορευόμενο όχημα. το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας θα απενεργοποιηθεί. Απενεργοποίηση Πιέστε μία φορά το μοχλοδιακόπτη των φλας. ■ επικρατεί ομίχλη ή χιονίζει.154 Φωτισμός ■ επικρατεί ομίχλη ή χιονίζει ■ οδηγείτε εντός πόλης Εάν δεν ανιχνευθούν περιορισμοί. Λειτουργία έξυπνης δέσμης φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση μεγάλης σκάλας προβολέων Η λειτουργία έξυπνης δέσμης φώτων αξιοποιεί τις ιδιότητες των προβο‐ λέων Bi-Xenon για να επεκτείνει την εμβέλεια της μεσαία σκάλας έως 400 μέτρα και επιπλέον ενεργοποιεί την αυτόματη λειτουργία μεγάλης σκάλας χωρίς να τυφλώνει ή να ενο‐ χλεί τους οδηγούς των επερχόμενων οχημάτων ή των οχημάτων που ακο‐ λουθούν. Το σύστημα αυτόματης ρύθμισης της μεγάλης σκάλας είναι πάντοτε ενεργό μετά το άνοιγμα του διακόπτη ανά‐ φλεξης. . Εάν το σινιάλο προβολέων ενεργο‐ ποιηθεί όταν η μεγάλη σκάλα είναι σβηστή. Εάν το σινιάλο προβολέων ενεργο‐ ποιηθεί όταν η μεγάλη σκάλα είναι αναμμένη. Το σύστημα απενεργο‐ ποιείται επίσης όταν ανάψετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης. το σύστημα αυτόματης ρύθ‐ μισης της μεγάλης σκάλας θα παρα‐ μείνει ενεργό. Ενδεικτική λυχνία l 3 124. το σύστημα ενεργοποιεί ξανά τη μεγάλη σκάλα. ■ ανιχνεύτηκε επερχόμενο όχημα. ■ το αυτοκίνητο εισήλθε σε αστική πε‐ ριοχή. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία l είναι διαρκώς αναμμένη όταν το σύστημα είναι ενεργό.

Το σύστημα ρυθμίζει το ύψος της φωτεινής δέσμης. Μπορούν να ενεργοποιηθούν όταν ανοίγετε το δια‐ κόπτη ανάφλεξης. η μπροστινή κάμερα παρακολουθεί την περιοχή μπροστά από το όχημα και διασφαλίζει τη βέλτιστη κατανομή φω‐ τός για την καλύτερη δυνατή ορατό‐ τητα του οδηγού σχεδόν σε όλες τις συνθήκες. . εάν πιέσετε το μοχλο‐ διακόπτη δύο φορές. αναγνωρίζοντας τα πίσω φώτα των προπορευόμενων οχημάτων. Η λειτουργία έξυπνης δέσμης φώτων και η αυτόματη ενεργοποίηση της με‐ γάλης σκάλας προβολέων ενεργο‐ ποιούνται μαζί. Η λειτουργία έξυπνης δέσμης φώτων ενεργοποιείται σε ταχύτητες πάνω από 55 km/h. Η αυτόματη ενεργοποίηση της μεγά‐ λης σκάλας προβολέων λειτουργεί σε ταχύτητες πάνω από 40 km/h και απε‐ νεργοποιείται κάτω από τα 20 km/h. Η λειτουργία έξυπνης δέσμης φώτων με αυτόματη ενεργοποίηση της μεγά‐ λης σκάλας προβολέων μειώνει συνε‐ πώς τη διαφορά ανάμεσα στη συμβα‐ τική μεσαία και μεγάλη σκάλα χωρίς σημαντικές αλλαγές στην εμβέλεια.Φωτισμός Εάν δεν ανιχνευθούν περιορισμοί. την κατανομή και την ένταση της φω‐ τεινής δέσμης. Όταν το σύστημα είναι ενεργό. για να δια‐ σφαλιστεί ο βέλτιστος φωτισμός του οδοστρώματος μπροστά από το όχημα χωρίς να θαμπώνει. 155 Ενεργοποίηση Μια ειδική λειτουργία τοπογραφικής αξιολόγησης ανιχνεύει τα προπο‐ ρευόμενα οχήματα σε λόφους ή επι‐ κλινείς δρόμους. το σύστημα ενεργοποιεί ξανά τη μεγάλη σκάλα.

τα αλάρμ ενεργο‐ ποιούνται αυτόματα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό. Απενεργοποίηση Πιέστε μία φορά το μοχλοδιακόπτη των φλας. το σύστημα μετακι‐ νείται σε μια προκαθορισμένη θέση ώστε το φως να μην είναι εκτυφλωτικό για τα επερχόμενα οχήματα. το ύψος της δέσμης των προβολέων ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τις πληροφορίες για την κλίση που προσ‐ διορίζονται στο μπροστινό και στον πίσω άξονα. Βλάβη στο σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης Όταν το σύστημα ανιχνεύσει σφάλμα στο σύστημα προβολέων προσαρμο‐ ζόμενης δέσμης. Σε περίπτωση ατυχήματος με ενεργο‐ ποίηση αερόσακου. ενώ η μπλε ενδεικτική λυχνία 7 ανάβει όταν η μεγάλη σκάλα ανάβει αυτόματα. Στο κέντρο πληροφοριών οδηγού εμ‐ φανίζεται μια προειδοποίηση. πατήστε το κουμπί ¨. Για να τα ενεργοποιήσετε. ο προβολέας που έχει υποστεί βλάβη θα σβήσει αυτό‐ ματα.156 Φωτισμός Η πράσινη ενδεικτική λυχνία l πα‐ ραμένει αναμμένη όταν η λειτουργία είναι ενεργή. Το σύστημα απενεργο‐ ποιείται επίσης όταν ανάψετε τα μπροστινά φώτα ομίχλης. Σήματα για στροφή και αλλαγή λωρίδας Αλάρμ Μοχλοδιακόπτης προς τα επάνω Μοχλοδιακόπτης προς τα κάτω = δεξί φλας = αριστερό φλας . Σε κάθε περίπτωση. Δυναμική αυτόματη ρύθμιση ύψους της δέσμης των προβολέων Προκειμένου το φως να μην είναι εκτυ‐ φλωτικό για τα επερχόμενα οχήματα. την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση και την ταχύτητα του οχήματος. ο ένας προβολέας θα παραμείνει αναμμένος.

π. πιέστε το μοχλοδιακόπτη μέχρι να αι‐ σθανθείτε αντίσταση και αφήστε τον.Φωτισμός Εάν μετακινήσετε το μοχλοδιακόπτη μετά το σημείο αντίστασης. το πίσω φως ομίχλης του οχήματος απενεργοποιεί‐ ται. Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη έως το σημείο αντίστασης και κρατήστε τον. Όταν επαναφέρετε το τιμόνι στην ευ‐ θεία θέση. Για να αναβοσβήσουν τα φλας τρεις φορές. ανάβουν αυτόματα οι προβο‐ λείς. όταν αλλάζετε λωρίδα. πατήστε το κουμπί >. Μπροστινοί προβολείς ομίχλης Για να τα ενεργοποιήσετε. προκειμένου τα φλας να παρα‐ μείνουν περισσότερο σε λειτουργία. επαναφέρετε το μοχλοδιακόπτη στην αρχική του θέση. 157 Πίσω προβολείς ομίχλης Για να τα ενεργοποιήσετε. . Διακόπτης φώτων στη θέση AUTO: ανάβοντας τα μπροστινά φώτα ομί‐ χλης. Κατά τη ρυμούλκηση. Διακόπτης φώτων στη θέση 8: ο πίσω προβολέας ομίχλης μπορεί να ανάψει μόνο μαζί με τους μπροστι‐ νούς προβολείς ομίχλης. το φλας θα αναβοσβήσει έξι φορές αν πατήσετε το μοχλό μέχρι να γίνει αι‐ σθητή η αντίσταση και κατόπιν αφή‐ σετε. ανάβουν αυτόματα οι προβολείς. τα φλας παραμένουν συνεχώς αναμμένα. Όταν υπάρχει συνδεδεμένο τρέιλερ. πατήστε το κουμπί r.χ. Διακόπτης φώτων στη θέση AUTO: ανάβοντας το πίσω φως ομίχλης. τα φλας σβήνουν αυτό‐ ματα. Για να σβήσει το φλας χειροκίνητα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινό‐ τητα των ακόλουθων φώτων όταν εί‐ ναι αναμμένα τα εξωτερικά φώτα: ■ Φωτισμός πίνακα οργάνων ■ Οθόνη πληροφοριών ■ Φωτεινοί διακόπτες και στοιχεία χει‐ ρισμού Γυρίστε τον περιστροφικό διακό‐ πτη A και κρατήστε τον μέχρι να επι‐ τευχθεί η επιθυμητή φωτεινότητα. Το θάμπωμα εξαφανίζεται γρή‐ γορα από μόνο του .για να επιταχύ‐ νετε την αποθάμβωση. Μετακινήστε το μοχλοδιακόπτη των φλας τέρμα πάνω (δεξιά φώτα στάθμευσης) ή τέρμα κάτω (αρι‐ στερά φώτα στάθμευσης). όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός και επιλέξετε την όπισθεν. Η ρύθμιση επιβεβαιώνεται με ένα σήμα και την αντίστοιχη ενδεικτική λυ‐ χνία των φλας. Η εσωτερική επιφάνεια των κρυστάλ‐ λων των φώτων ενδέχεται να θαμπώ‐ σει σε συνθήκες υγρασίας και χαμη‐ λής θερμοκρασίας. . 2. σε περίπτωση ισχυρής βροχόπτωσης ή μετά το πλύ‐ σιμο. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης. μπορείτε να ανάψετε τα φώτα στάθ‐ μευσης στη μία πλευρά του οχήματος: 1. Πλαφονιέρες Διακόπτης φωτισμού πίνακα οργάνων Θολωμένα κρύσταλλα φώτων Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. ανάψτε τους προβολείς.158 Φωτισμός Φώτα στάθμευσης Φώτα όπισθεν Τα φώτα όπισθεν ανάβουν.

οι πλαφονιέ‐ ρες ανάβουν αυτόματα. η μπροστινή και η πίσω πλα‐ φονιέρα ανάβουν αυτόματα και σβή‐ νουν μετά από λίγο. Χειρισμός διακοπτών δύο θέσεων: μεσαία θέση = Αυτόματη ενεργο‐ ποίηση και απενερ‐ γοποίηση. Πατήστε το = Ανάβει. Χρησιμοποιήστε το διακόπτη: w = Αυτόματη ενεργο‐ ποίηση και απε‐ νεργοποίηση. πατήστε το 0 = Σβήνει. Επισήμανση Σε περίπτωση ατυχήματος με ενερ‐ γοποίηση αερόσακου. κουμπί v Το αριστερό και το δεξί φως ανάβουν ξεχωριστά. η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν τα εξωτερικά φώτα είναι αναμμένα και ο αισθητήρας ανιχνεύει συνθήκες νυχτερινού φωτισμού.Φωτισμός Σε οχήματα με αισθητήρα φωτισμού. Μπροστινή πλαφονιέρα 159 Πλαφονιέρα στην έκδοση με πανοραμική οροφή Πλαφονιέρες Κατά την είσοδο και έξοδο από το όχημα. κουμπί u Πατήστε το = Σβήνει. πατήστε το I = Ανάβει. .

■ φώτα εστιασμένης δέσμης. ■ φώτα όπισθεν. Τα παρακάτω φώτα ανάβουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. ■ φωτισμός ταμπλό. ■ φώτα πινακίδας αριθμού κυκλοφο‐ ρίας. Φωτισμός σκιαδίων Ο φωτισμός ανάβει όταν ανοίξετε το κάλυμμα. όταν ξεκλει‐ δώνετε το όχημα με το τηλεχειριστή‐ ριο: ■ προβολείς. ■ πλαφονιέρες.160 Φωτισμός Πίσω πλαφονιέρες Φώτα ανάγνωσης Στοιχεία φωτισμού Φωτισμός κεντρικής κονσόλας Το φως που είναι ενσωματωμένο στον εσωτερικό φωτισμό ανάβει όταν ανάψετε τους προβολείς. Ανάβουν/σβήνουν με τα κουμπιά s και t στην μπροστινή και την πίσω πλαφονιέρα. ■ φώτα θυρών και κονσόλας. Πατήστε s ή t για να ανάψει χειρο‐ κίνητα. ■ πίσω φώτα. Φωτισμός εισόδου Ανάβει σε συνδυασμό με την μπρο‐ στινή πλαφονιέρα ανάλογα με τη θέση του διακόπτη δύο θέσεων. .

Ανοίξτε την πόρτα του οδηγού. . Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να τρο‐ ποποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐ ριών. τα φώτα σβήνουν μετά από δύο λεπτά. Αφαιρέστε το κλειδί ανάφλεξης. εάν ανοίξει η πόρτα του οδηγού. τα πίσω φώτα. Ο φωτισμός σβήνει αμέσως μόλις το κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης γυρί‐ σει στη θέση 1 3 173. ανάβουν επίσης τα παρακάτω φώτα: ■ όλοι οι διακόπτες ■ Κέντρο πληροφοριών οδηγού ■ φώτα στις θήκες των θυρών ■ φώτα κονσόλας. 5. 2. Οι ρυθμίσεις για το χρησιμοποιού‐ μενο κλειδί μπορούν να αποθηκευ‐ τούν 3 24. 161 Ενεργοποίηση 1. ανάβουν τα παρα‐ κάτω φώτα: ■ Πλαφονιέρες ■ Φωτισμός ταμπλό (στο σκοτάδι μόνο) ■ Φώτα θυρών και κονσόλας ■ Εξωτερικά φώτα δαπέδου (Puddle lights) Θα σβήσουν αυτόματα μετά από κά‐ ποια καθυστέρηση και θα ενεργο‐ ποιηθούν ξανά. Τραβήξτε το μοχλοδιακόπτη των φλας. Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης. αφού απομα‐ κρυνθείτε από το όχημα. 4. Φώτα εξόδου Όταν το κλειδί αφαιρεθεί από το δια‐ κόπτη ανάφλεξης. τα φώτα όπισθεν και τα φώτα πινακίδας κυ‐ κλοφορίας φωτίζουν το γύρω χώρο για ένα χρονικό διάστημα. Κλείστε την πόρτα του οδηγού. Όταν ανοίξει η πόρτα του οδηγού. 3. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί. Οι προβολείς.Φωτισμός Ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές μόνο στο σκοτάδι και σας διευκολύ‐ νουν να εντοπίσετε το αυτοκίνητο. Εάν η πόρτα του οδηγού δεν κλείσει. Ο φωτισμός εξόδου σβήνει αμέσως εάν τραβήξετε το μοχλοδιακόπτη των φλας όταν η πόρτα του οδηγού είναι ανοικτή.

ορισμένες πλαφονιέ‐ ρες σβήνουν αυτόματα ύστερα από κάποιο διάστημα. Προστασία κατά της αποφόρτισης της μπαταρίας Λειτουργία κατάστασης φορτίου της μπαταρίας Με αυτή τη λειτουργία εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής της μπαταρίας μέσω ενός δυναμό με ελεγ‐ χόμενη παροχή και βελτιστοποιημένη διανομή ισχύος. καθώς και η διάρκεια του φωτισμού μπορούν να τροποποιηθούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφοριών. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Οι ρυθμίσεις για το χρησιμοποιού‐ μενο κλειδί μπορούν να αποθηκευ‐ τούν 3 24. Απενεργοποίηση του ηλεκτρικού φωτισμού Για να αποτραπεί η αποφόρτιση της μπαταρίας όταν η ανάφλεξη είναι απε‐ νεργοποιημένη.162 Φωτισμός Η ενεργοποίηση και η απενεργο‐ ποίηση αυτής της λειτουργίας. στο κέντρο πλη‐ ροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα μή‐ νυμα που επιβεβαιώνει την ενεργο‐ ποίηση της προστασίας της μπατα‐ ρίας από αποφόρτιση. . Προς αποφυγή της εκφόρτισης της μπαταρίας κατά την οδήγηση. τα ακό‐ λουθα συστήματα υποβαθμίζονται αυτόματα σε δύο στάδια και τελικά απενεργοποιούνται: ■ Βοηθητικός θερμαντήρας ■ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ και καθρέπτες ■ Θερμαινόμενα καθίσματα ■ Ανεμιστήρας Στο δεύτερο στάδιο.

........ 163 Αεραγωγοί ..... ......................................... 171 Συστήματα κλιματισμού Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού 163 Θερμοκρασία Κόκκινη = Θέρμανση Μπλε = Ψύξη Η πλήρης απόδοση του συστήματος θέρμανσης επιτυγχάνεται όταν ο κινη‐ τήρας φτάσει στην κανονική θερμο‐ κρασία λειτουργίας του....... Κατανομή αέρα s = Προς το μπροστινό παρμπρίζ και τα μπροστινά παράθυρα M = Προς το χώρο της κεφαλής μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐ γών. Αποθάμβωση και ξεπάγωμα ■ Πατήστε το κουμπί V: ο ανεμιστή‐ ρας αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και η κατα‐ νομή του αέρα κατευθύνεται προς το παρμπρίζ. K = Προς το χώρο ποδιών Είναι εφικτοί όλοι οι συνδυασμοί. Ταχύτητα ανεμιστήρα Ρυθμίστε τη ροή του αέρα ρυθμίζο‐ ντας τον ανεμιστήρα στην ταχύτητα που επιθυμείτε................. Χειριστήρια για: ■ Θερμοκρασία ■ Κατανομή αέρα ■ Ταχύτητα ανεμιστήρα ■ Αποθάμβωση και ξεπάγωμα Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü 3 38.Σύστημα κλιματισμού Σύστημα κλιματισμού Συστήματα κλιματισμού .... 170 Συντήρηση .

Σύστημα κλιματισμού Εκτός από το σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού. Εάν δεν επιθυμείτε ψύξη ή αφύ‐ γρανση. η υγρασία του αέρα αυξάνεται και τα παράθυρα μπορεί να θαμπώσουν από μέσα. όταν προσπίπτει πάνω του κρύος αέρας. Σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα 4 Για να τα ενεργοποιήσετε. το σύστημα κλιματισμού διαθέτει τις εξής λειτουργίες: n = Ψύξη 4 = Ανακυκλοφορία αέρα Θερμαινόμενα καθίσματα ß 3 47. πατήστε το κουμπί 4. ■ Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρ‐ μανσης του πίσω παρμπρίζ Ü. Εάν το παρ‐ μπρίζ θαμπώσει απ' έξω. απενεργοποιήστε το σύ‐ στημα ψύξης για να εξοικονομήσετε καύσιμο. 9 Προειδοποίηση Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται στο αυτοκίνητο μειώνεται στη λει‐ τουργία ανακυκλοφορίας αέρα. Για το λόγο αυτό ενδέχεται να σχηματιστούν υδρατμοί και να στάζουν κάτω από το όχημα. ενεργοποιή‐ στε τον υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ και απενεργοποιήστε τη λειτουργία s. . Η ποιότητα του αέρα στο χώρο επιβατών αλλοιώνεται. το παρμπρίζ μπορεί να θα‐ μπώσει απ' έξω. γεγονός που μπορεί να προκαλέ‐ σει υπνηλία στους επιβάτες του οχήματος. Όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πολύ υψηλής υγρασίας. Όταν το σύστημα ψύξης εί‐ ναι απενεργοποιημένο. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και αφυγραίνει τον αέρα μόλις η εξωτε‐ ρική θερμοκρασία αυξηθεί λίγο επάνω από το μηδέν. Μέγιστη ψύξη Ανοίξτε για λίγο τα παράθυρα για να διαφύγει γρήγορα ο ζεστός αέρας. Κατά τη λειτουργία χωρίς ψύξη. δεν θα ζητη‐ θεί επανεκκίνηση του κινητήρα από το σύστημα κλιματισμού όταν είναι ενεργή η λειτουργία Autostop. ■ Ανοίξτε τους πλευρικούς αεραγω‐ γούς όπως είναι απαραίτητο και στρέψτε τους προς τα παράθυρα. Ψύξη n Ενεργοποιείται από το κουμπί n και λειτουργεί μόνο όταν ο κινητήρας και ο ανεμιστήρας βρίσκονται σε λειτουρ‐ γία. θερμαινόμενο τιμόνι * 3 106.164 Σύστημα κλιματισμού ■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη θέση μέγιστης θέρμανσης.

Επισήμανση Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. ■ Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στη μέγι‐ στη ταχύτητα. ■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη θέση μέγιστης θέρμανσης. ■ Το σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα 4 είναι ενεργοποιημένο. ■ Ανοίξτε τους πλευρικούς αεραγω‐ γούς όπως είναι απαραίτητο και στρέψτε τους προς τα παράθυρα. ■ Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς. ■ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ψύ‐ ξης n. Χειριστήρια για: ■ Θερμοκρασία στην πλευρά του οδηγού ■ Κατανομή αέρα ■ Ταχύτητα ανεμιστήρα ■ Θερμοκρασία στην πλευρά του συ‐ νοδηγού . θα γίνει αυτόματα επανεκ‐ κίνηση του κινητήρα. ■ Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας στη θέση μέγιστης ψύξης. ■ Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρ‐ μανσης του πίσω παρμπρίζ Ü. ■ Πατήστε το διακόπτη κατανομής αέρα M. 165 Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού Το σύστημα κλιματισμού δύο ζωνών επιτρέπει τη ρύθμιση διαφορετικής θερμοκρασίας κλιματισμού στην πλευρά του οδηγού και στην πλευρά του συνοδηγού.Σύστημα κλιματισμού ■ Η ψύξη n είναι ενεργοποιημένη. Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Autostop. Αποθάμβωση και ξεπάγωμα των παραθύρων V ■ Πατήστε το κουμπί V: ο ανεμιστή‐ ρας αρχίζει να λειτουργεί αυτόματα με μεγαλύτερη ταχύτητα και η κατα‐ νομή του αέρα κατευθύνεται προς το παρμπρίζ. η λειτουργία Autostop θα ανασταλεί μέχρι να πατήσετε και πάλι το κουμπί V.

■ Πατήστε το n για τη βέλτιστη ψύξη και αποθάμβωση. Η πλήρης λειτουργικότητα του ηλε‐ κτρονικού συστήματος κλιματισμού επιτυγχάνεται μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Θερμαινόμενα καθίσματα ß 3 47. ■ Ανοίξτε όλους τους αεραγωγούς. Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ρυθ‐ μίζεται αυτόματα. Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα μέσω των κουμπιών κατανομής αέρα και ροής αέρα. η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η κατανομή του αέρα ρυθμίζουν αυτόματα τη ροή του αέρα. Στην αυτόματη λει‐ τουργία. Βασική ρύθμιση για μέγιστη άνεση: ■ Πατήστε το κουμπί AUTO.166 Σύστημα κλιματισμού Αυτόματη λειτουργία AUTO = Ψύξη n AUTO = Αυτόματη λειτουργία = Χειροκίνητη λειτουργία 4 ανακυκλοφορίας αέρα = Αποθάμβωση και ξεπά‐ V γωμα Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ Ü 3 38. γυρίζοντας το αριστερό και το δεξί περιστροφικό κουμπί στη θέση 22 °C. ■ Ρυθμίστε τις προεπιλεγμένες θερ‐ μοκρασίες για τον οδηγό και το συ‐ νοδηγό. για να ρυθμιστεί αυτόματα η κατανομή αέρα και η ταχύτητα του ανεμι‐ στήρα. Κάθε τροποποίηση των ρυθμίσεων εμφανίζεται για ορισμένα δευτερόλε‐ πτα στην οθόνη πληροφοριών. Θερμαινόμενο τιμόνι * 3 106. .

εάν είναι ενεργοποιη‐ μένη η ψύξη n. Αποθάμβωση και ξεπάγωμα των παραθύρων V ■ Πατήστε το κουμπί V. Όλοι οι αεραγωγοί ενεργοποιούνται αυτόματα σε κατάσταση αυτόματης λειτουργίας. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. ■ Πατήστε το κουμπί ψύξης n. οι αε‐ ραγωγοί πρέπει να είναι πάντοτε ανοι‐ κτοί. το σύστημα κλιματισμού λειτουρ‐ γεί στη μέγιστη θέρμανση. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Επισήμανση Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Εάν πατήσετε το κουμπί V όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία Autostop. . Για το λόγο αυτό. Προεπιλογή θερμοκρασίας Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στην επιθυ‐ μητή τιμή. ■ Για επιστροφή στον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας: πατήστε το κου‐ μπί V. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την αυτόματη αποθάμβωση του πίσω παρμπρίζ στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην οθόνη πληροφοριών. η λειτουργία Autostop θα ανασταλεί μέχρι να πατήσετε και πάλι το κουμπί V. Σύστημα Stop-Start 3 175. Εάν ρυθμίσετε τη μέγιστη θερμοκρα‐ σία. όταν ενεργο‐ ποιηθεί το σύστημα ψύξης. η λειτουργία Autostop μπορεί να ανα‐ σταλεί ή θα γίνει αυτόματα επανεκκί‐ νηση του κινητήρα. το ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού λειτουργεί στη μέγιστη ψύξη. Εάν έχετε ρυθμίσει τη θερμοκρασία στην ελάχιστη τιμή. για επιστροφή στην αυτό‐ ματη λειτουργία: πατήστε το κουμπί AUTO.Σύστημα κλιματισμού Η ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα σε αυτόματη λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις). Επισήμανση Εάν η θερμοκρασία μειωθεί για λό‐ γους άνεσης στο χώρο επιβατών. ■ Η θερμοκρασία και η κατανομή αέρα ρυθμίζονται αυτόματα και ο ανεμιστήρας λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα. θα γίνει αυτόματα επανεκ‐ κίνηση του κινητήρα. 167 ■ Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρ‐ μανσης του πίσω παρμπρίζ Ü.

Η τροποποίηση μίας ρύθμισης απενερ‐ γοποιεί την αυτόματη λειτουργία. Επιστροφή στην αυτόματη κατανομή αέρα: Απενεργοποιήστε την αντί‐ στοιχη ρύθμιση ή πατήστε το κουμπί AUTO. απενεργοποιήστε το σύ‐ στημα ψύξης για να εξοικονομήσετε καύσιμο. K Πατήστε το κατάλληλο κουμπί για τη ρύθμιση που θέλετε. Ψύξη n Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε με το κουμπί n. Κατανομή αέρα s. Μπορείτε να αλλάξετε την ενεργο‐ ποίηση ή απενεργοποίηση της λει‐ τουργίας ψύξης μετά την εκκίνηση του . Εξαί‐ ρεση: το σύστημα ξεπαγώματος ενερ‐ γοποιείται και. Η ταχύτητα ανε‐ μιστήρα σηματοδοτείται από τον αριθμό των γραμμών στην οθόνη. s = Προς το παρμπρίζ και τα μπρο‐ στινά παράθυρα. Το σύστημα κλιματισμού ψύχει και αφυγραίνει τον αέρα όταν η εξωτερική θερμοκρασία υπερβαίνει ένα συγκε‐ κριμένο επίπεδο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι συνδυασμοί. όπως φαίνεται στην εικόνα. Η ενεργοποίηση σηματοδοτείται από τη λυχνία LED του κουμπιού. Για να επιστρέψετε στην αυτόματη λει‐ τουργία: Πατήστε το κουμπί AUTO. λόγω της εξωτερικής θερμοκρασίας πάνω από 0° C. M = Προς το χώρο της κεφαλής μέσω ρυθμιζόμενων αεραγω‐ γών K = Προς το χώρο ποδιών. δεν θα ζητη‐ θεί επανεκκίνηση του κινητήρα από το σύστημα κλιματισμού όταν είναι ενεργή η λειτουργία Autostop.168 Σύστημα κλιματισμού Χειροκίνητες ρυθμίσεις Οι ρυθμίσεις του συστήματος κλιματι‐ σμού μπορούν να τροποποιηθούν με ενεργοποίηση των κουμπιών και των περιστροφικών κουμπιών ως εξής. Πατήστε το κάτω κουμπί για να μειώ‐ σετε ή το πάνω κουμπί για να αυξή‐ σετε την ταχύτητα ανεμιστήρα. Εάν πατήσετε το επάνω κουμπί πα‐ ρατεταμένα: ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα. Εάν δεν επιθυμείτε ψύξη ή αφύ‐ γρανση. Όταν το σύστημα ψύξης εί‐ ναι απενεργοποιημένο. Ταχύτητα ανεμιστήρα Z Εάν πατήσετε το κάτω κουμπί παρα‐ τεταμένα: ο ανεμιστήρας και η λει‐ τουργία ψύξης απενεργοποιούνται. Για το λόγο αυτό εν‐ δέχεται να σχηματιστούν υδρατμοί και να στάζουν κάτω από το όχημα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ACON κατά την ενεργοποίηση της ψύξης ή η ένδειξη ACOFF κατά την απενεργοποίηση της ψύξης. M. ζητεί‐ ται επανεκκίνηση.

όταν προσπίπτει πάνω του κρύος αέρας. Κατά τη λειτουργία χωρίς ψύξη. μπρίζ θαμπώσει απ' έξω. Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα 4 Ο φρέσκος αέρας που εισέρχεται στο αυτοκίνητο μειώνεται στη λει‐ τουργία ανακυκλοφορίας αέρα. γεγονός που μπορεί να προκαλέ‐ σει υπνηλία στους επιβάτες του οχήματος. ενεργοποιή‐ στε τον υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ και απενεργοποιήστε τη λειτουργία s.Σύστημα κλιματισμού κινητήρα στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην οθόνη πληροφοριών. Βασικές ρυθμίσεις Ορισμένες ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφο‐ ριών. Εάν το παρ‐ Βοηθητικός θερμαντήρας Θερμαντήρας αέρα Το σύστημα ταχείας θέρμανσης Quickheat είναι ένας ηλεκτρικός βοη‐ θητικός θερμαντήρας ο οποίος θερ‐ μαίνει αυτόματα το χώρο επιβατών πιο γρήγορα. Η ενεργοποίηση σηματοδοτείται από τη λυχνία LED του κουμπιού. . Η ποιότητα του αέρα στο χώρο επιβατών αλλοιώνεται. η υγρασία του αέρα αυξάνεται και τα παράθυρα μπορεί να θαμπώσουν από μέσα. το παρμπρίζ μπορεί να θα‐ μπώσει απ' έξω. 9 Προειδοποίηση Όταν επικρατούν συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πολύ υψηλής υγρασίας. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. 169 Πατήστε το κουμπί 4 μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη λει‐ τουργία ανακυκλοφορίας αέρα. Εξατομίκευση οχήματος 3 140.

τα παράθυρα και στους χώρους ποδιών.170 Σύστημα κλιματισμού Αεραγωγοί Σταθεροί αεραγωγοί Πρόσθετοι αεραγωγοί υπάρχουν κάτω από το παρμπρίζ. πρέπει να είναι ανοικτός τουλάχιστον ένας αεραγωγός. γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή προς το μικρό σύμβολο W. . Υπάρ‐ χει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά και τραυματισμός σε περίπτωση ατυχήματος. Ρυθμίστε την πο‐ σότητα του αέρα στον αεραγωγό πε‐ ριστρέφοντας το ρυθμιστή. Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί Όταν το σύστημα ψύξης βρίσκεται σε λειτουργία. 9 Προειδοποίηση Μη στερεώνετε αντικείμενα στις περσίδες των αεραγωγών. Κατευθύνετε τη ροή του αέρα ρυθμί‐ ζοντας τις περσίδες κάθετα και οριζό‐ ντια. Για να ανοίξετε τον αεραγωγό. γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή προς το μεγάλο σύμβολο W. Για να κλείσετε τον αεραγωγό.

Κανονική λειτουργία συστήματος κλιματισμού Η θυρίδα εισαγωγής αέρα στην μπρο‐ στινή πλευρά του παρμπρίζ στο χώρο του κινητήρα πρέπει να διατηρείται καθαρή. συνιστάται να ελέγχετε το σύστημα κλιματισμού μία φορά το χρόνο. τη γύρη και τους σπόρους από τον εξωτερικό αέρα που εισέρχε‐ ται στο όχημα μέσω της εισαγωγής αέρα. για να είναι εφικτή η εισα‐ γωγή του αέρα. συμπ. Σέρβις Για τη βέλτιστη απόδοση του συστή‐ ματος ψύξης. των εξής: ■ Δοκιμή λειτουργίας και πίεσης ■ Λειτουργία συστήματος θέρμανσης ■ Έλεγχος διαρροής ■ Έλεγχος ιμάντων κίνησης ■ Καθαρισμός συμπυκνωτή και απο‐ στράγγιση εξατμιστή ■ Έλεγχος απόδοσης . την αιθάλη. Για να διασφαλίσετε τη συνεχή απο‐ τελεσματική λειτουργία του συστήμα‐ τος. πρέπει να ενεργοποιείτε τη λει‐ τουργία ψύξης επί μερικά λεπτά μία φορά το μήνα.Σύστημα κλιματισμού Συντήρηση Θυρίδα εισαγωγής αέρα Φίλτρο γύρης Το φίλτρο γύρης αφαιρεί τη σκόνη. ακαθαρσίες ή χιόνι. αρχίζοντας στα τρία χρόνια 171 από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Αφαιρέστε τυχόν φύλλα. ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και εποχής του χρόνου. Ο χειρισμός της λειτουργίας ψύξης δεν είναι εφικτός όταν η εξωτερική θερμο‐ κρασία είναι πολύ χαμηλή.

.............. πρέπει να αυ‐ ξηθεί η έξοδος ισχύος της γεννήτριας.....χ. 184 Φρένα . Ενίσχυση ρελαντί Αν απαιτείται φόρτιση της μπαταρίας λόγω εξασθένισής της........................... 194 Καύσιμο .....172 Οδήγηση και χρήση Οδήγηση και χρήση Συμβουλές οδήγησης Έλεγχος του οχήματος Συμβουλές οδήγησης ..... ωστόσο υπάρχει ελεγχόμενη μείωση στην υδραυλική υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης και η τα‐ χύτητα του οχήματος είναι μειωμένη. τα πατά‐ κια δεν πρέπει να βρίσκονται κάτω από τα πεντάλ... 185 Συστήματα ελέγχου οδηγικής συμπεριφοράς ... ................ Στα οχήματα με οθόνη υψηλού επιπέ‐ δου ή συνδυαστική οθόνη υψηλού επιπέδου.................... 228 Ρυμούλκηση ......... Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ενί‐ σχυση ρελαντί που μπορεί να γίνεται αντιληπτή ακουστικά. 180 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων .. 173 Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα ............... Πεντάλ Για να διασφαλίσετε ότι η διαδρομή των πεντάλ δεν εμποδίζεται... 172 Εκκίνηση και λειτουργία ............. στο κέντρο πληροφοριών εμφανίζεται ένα μήνυμα...... Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Autostop λειτουργούν όλα τα συστή‐ ματα....... μονάδα σερβόφρε‐ νου......... 178 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ........ 188 Συστήματα υποβοήθησης οδηγού .................... Σύστημα Stop-Start 3 175........................... Η οδήγηση σε αυτή την περίπτωση ενέχει κίνδυνο τόσο για εσάς όσο και για τρίτους...... υδραυλικό τιμόνι)......... 235 Ποτέ μην κινείστε με τη νεκρά με τον κινητήρα σβηστό (εκτός εάν είναι ενεργή η λειτουργία Autostop) Πολλά από τα συστήματα του αυτοκι‐ νήτου δεν λειτουργούν σε αυτή την περίπτωση (π................................

Η λειτουργία Autostop ενδέχεται να ανασταλεί. στους πετρελαιοκινητήρες: προθέρμανση 3 = Εκκίνηση 173 Διατηρούμενη εφεδρική ισχύς Τα παρακάτω ηλεκτρονικά συστή‐ ματα μπορούν να λειτουργούν μέχρι να ανοίξει η πόρτα του οδηγού ή έως και 10 λεπτά μετά το κλείσιμο του δια‐ κόπτη ανάφλεξης: ■ Ηλεκτρικά παράθυρα ■ Ηλιοροφή ■ Πρίζες ρεύματος Το σύστημα Infotainment θα εξακο‐ λουθήσει να τροφοδοτείται με ρεύμα επί 30 λεπτά ή μέχρι να αφαιρεθεί το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης. το κερί και το λάδι στο σύ‐ στημα εξαγωγής καυσαερίων ενδέχε‐ ται να εξατμιστούν εκλύοντας καπνό. .Οδήγηση και χρήση Εκκίνηση και λειτουργία Ροντάρισμα καινούργιου οχήματος Μη φρενάρετε δυνατά χωρίς λόγο στις πρώτες σας διαδρομές με το αυτοκί‐ νητο. Σταθμεύστε για λίγο το όχημα σε ανοι‐ κτό χώρο μετά την πρώτη οδήγηση και μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις. ανεξάρτητα εάν ανοίξει κάποια πόρτα. Κατά την περίοδο του στρωσίματος. η κατανάλωση καυσίμου και λαδιού κινητήρα ενδέχεται να είναι αυξημένη και η διαδικασία καθαρισμού του φίλ‐ τρου σωματιδίων πετρελαίου ενδέχε‐ ται να πραγματοποιείται συχνότερα. Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης 0 = Διακόπτης ανάφλεξης κλειστός 1 = Τιμόνι ξεκλείδωτο. Την πρώτη φορά που θα οδηγήσετε το όχημα. Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου 3 178. διακόπτης ανάφλεξης κλειστός 2 = Διακόπτης ανάφλεξης ανοικτός. ώστε να επιτραπεί η φόρ‐ τιση της μπαταρίας.

Αυτόματος έλεγχος μίζας. το σύ‐ στημα θα συνεχίσει τις προσπάθειες εκκίνησης μέχρι ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία. το σωστό καύσιμο. βλ. Στη διάρκεια της λειτουργίας Autostop. Απαιτείται λάδι κινητήρα με το σωστό ιξώδες. Ο επιλογέας τα‐ χυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη θέση P. και έως τους -30 °C για βενζινοκινητήρες. Με θερμοκρασίες κάτω από -30 °C το αυτόματο κιβώτιο τα‐ χυτήτων χρειάζεται φάση προθέρμαν‐ σης έως και 5 λεπτά. Μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού. ο κινητήρας τίθεται σε λει‐ τουργία με μια μικρή καθυστέρηση. Λόγω της διαδικασίας ελέγχου. σωστή συντήρηση και επαρκώς φορτισμένη μπαταρία. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να κρατά το κλειδί στη θέση 3. ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λειτουργία με το πάτημα του πε‐ ντάλ συμπλέκτη. . Πετρελαιοκινητήρας: γυρίστε το κλειδί στη θέση 2 για την προθέρμανση μέ‐ χρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ελέγχου !. Αυτόματος έλεγχος μίζας Αυτή η λειτουργία ελέγχει τη διαδικα‐ σία εκκίνησης του κινητήρα. Γυρίστε στιγμιαία το κλειδί στη θέση 3 και αφήστε το: μια αυτόματη διαδι‐ κασία ενεργοποιεί τη μίζα με μια μικρή καθυστέρηση όσο ο κινητήρας βρί‐ σκεται σε λειτουργία. Όταν ενεργοποιηθεί.174 Οδήγηση και χρήση Εκκίνηση του κινητήρα Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων: πατή‐ στε το πεντάλ του συμπλέκτη. γυρίστε το κλειδί πίσω στη θέση 0. Πριν επανεκκινήσετε ή σβήσετε τον κινητήρα. Εκκίνηση του οχήματος σε χαμηλές θερμοκρασίες Η εκκίνηση του κινητήρα χωρίς επι‐ πλέον θερμαντήρες είναι δυνατή με θερμοκρασίες έως τους -25 °С για τους πετρελαιοκινητήρες. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων: πατή‐ στε το πεντάλ φρένου και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P ή N.

η λυχνία LED στο κουμπί σβήνει.χ. το σύστημα σβήνει τον κινητήρα μόλις το όχημα μειώσει ταχύτητα ή σταματή‐ σει. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 175 Ενεργοποίηση Το σύστημα Stop-Start είναι διαθέ‐ σιμο μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λει‐ τουργία. πατή‐ στε το κουμπί eco. Θέτει τον κινητήρα σε λειτουργία αυτόματα μόλις πατή‐ σετε το πεντάλ συμπλέκτη. . π. Απενεργοποίηση Σύστημα Stop-Start Το σύστημα Stop-Start συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση των εκπομπών καυσαερίων. στο φανάρι ή σε κυκλοφο‐ ριακή συμφόρηση. Ως ένδειξη της απενεργοποίησης. Διακοπή παροχής καυσίμου κατά την υπέρβαση στροφών κινητήρα με τη φόρα του οχήματος Η τροφοδοσία καυσίμου διακόπτεται αυτόματα όταν το όχημα κινείται με επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο αλλά χωρίς το πεντάλ γκαζιού να είναι πα‐ τημένο. Για να απενεργοποιήσετε το σύ‐ στημα Stop-Start χειροκίνητα. ιδίως όταν ο κινητήρας είναι κρύος. η διαθέσιμη ροπή του κινητήρα μπορεί να είναι περιορι‐ σμένη για λίγο. Ένας αι‐ σθητήρας μπαταρίας διασφαλίζει ότι η λειτουργία Autostop εκτελείται μόνο εάν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτι‐ σμένη για την επανεκκίνηση.Οδήγηση και χρήση Πιθανοί λόγοι για τους οποίους ο κινη‐ τήρας δεν τίθεται σε λειτουργία: ■ Δεν έχει πατηθεί το πεντάλ του συ‐ μπλέκτη (μηχανικό κιβώτιο ταχυτή‐ των) ■ Δεν έχει πατηθεί το πεντάλ φρένου ή ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρί‐ σκεται στη θέση P ή N (αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) ■ Πέρας χρόνου Προθέρμανση υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα Κατά την εκκίνηση. το όχημα ξεκινήσει και οι συνθήκες που αναφέρονται παρα‐ κάτω σε αυτό το κεφάλαιο πληρού‐ νται. Ο περιορισμός χρησιμο‐ ποιείται για να μπορέσει το σύστημα λίπανσης να προστατεύσει πλήρως τον κινητήρα.

176 Οδήγηση και χρήση Autostop Εάν το όχημα κινείται με μικρή ταχύ‐ τητα ή είναι σταματημένο. κεφάλαιο Σύστημα κλι‐ ματισμού για περισσότερες λεπτομέ‐ ρειες 3 165. μετά από οδήγηση με υψηλό φορτίο κινητήρα ■ η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από -5° C ■ το σύστημα κλιματισμού επιτρέπει τη λειτουργία Autostop ■ η υποπίεση φρένων είναι επαρκής ■ η λειτουργία αυτοκαθαρισμού του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου δεν είναι ενεργή ■ το όχημα οδηγήθηκε τουλάχιστον με ταχύτητα βάδισης από την τελευ‐ ταία φορά που ενεργοποιήθηκε η λειτουργία Autostop Διαφορετικά. Κατά τη λειτουργία Autostop. Η λειτουργία Autostop επισημαίνεται από τη βελόνα στη θέση AUTOSTOP στο στροφόμετρο. η από‐ δοση του συστήματος θέρμανσης και των φρένων διατηρείται. Βλ. . ■ Το σύστημα Stop-Start δεν απενερ‐ γοποιείται χειροκίνητα ■ το καπό του κινητήρα είναι καλά κλειστό ■ η πόρτα του οδηγού είναι κλειστή ή η ζώνης ασφαλείας του οδηγού εί‐ ναι προσδεδεμένη ■ η μπαταρία είναι επαρκώς φορτι‐ σμένη και σε καλή κατάσταση λει‐ τουργίας ■ ο κινητήρας έχει προθερμανθεί ■ η θερμοκρασία ψυκτικού του κινη‐ τήρα είναι πολύ υψηλή ■ η θερμοκρασία των καυσαερίων δεν είναι πολύ υψηλή. η λειτουργία Autostop θα ανασταλεί.χ. Ορισμένες ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού ενδέχεται να λειτουργούν ανασταλτικά ως προς τη λειτουργία Autostop. Προσοχή Η υποβοήθηση τιμονιού μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια της λει‐ τουργίας Autostop. π. η λειτουργία Autostop μπορεί να ανασταλεί. Αμέσως μετά από οδήγηση σε αυτο‐ κινητόδρομο. Συνθήκες για τη λειτουργία Autostop Το σύστημα Stop-Start ελέγξει εάν πληροίται κάθε μία από τις παρακάτω συνθήκες. μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Autostop ως εξής: ■ Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη ■ θέστε το μοχλό στη νεκρά ■ αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη Ο κινητήρας θα σβήσει ενώ ο διακό‐ πτης ανάφλεξης παραμένει ανοικτός.

διάφορα ηλεκτρικά συστή‐ ματα.Οδήγηση και χρήση Ροντάρισμα καινούργιου οχήματος 3 173. θα γίνει αυτόματα επανεκ‐ κίνηση του κινητήρα από το σύστημα Stop-Start. Προστασία κατά της αποφόρτισης της μπαταρίας Για να διασφαλιστούν οι αξιόπιστες επανεκκινήσεις του κινητήρα. . Εάν συνδεθεί ένα ηλεκτρικό αξε‐ σουάρ. Η ταχύτητα του ανε‐ μιστήρα του συστήματος κλιματισμού μειώνεται για να εξοικονομηθεί ισχύς. π. Επανεκκίνηση του κινητήρα από τον οδηγό Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη για επανεκκίνηση του κινητήρα. φορητό CD player. Επανεκκίνηση του κινητήρα από το σύστημα Stop-Start O επιλογέας ταχυτήτων πρέπει να βρίσκεται στη νεκρά για να είναι εφι‐ κτή η αυτόματη επανεκκίνηση. Μέτρα εξοικονόμησης ισχύος Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Autostop.3 120. έχουν υιοθετηθεί αρκετές λειτουργίες προ‐ στασίας κατά της αποφόρτισης της μπαταρίας στο σύστημα Stop-Start. απενεργοποιούνται ή εισέρχονται σε λειτουργία εξοικονό‐ μησης ενέργειας. Η υψηλή θερμοκρασία του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη. όπως ο ανεξάρτητος ηλεκτρικός θερμαντήρας ή οι αντιστάσεις του πίσω παρμπρίζ. ■ Το σύστημα Stop-Start απενεργο‐ ποιείται χειροκίνητα ■ το καπό κινητήρα ανοίξει ■ η ζώνη ασφαλείας του οδηγού απα‐ σφαλίσει και η πόρτα του οδηγού ανοίξει ■ η θερμοκρασία του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή 177 ■ το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλότερο από το καθορι‐ σμένο επίπεδο ■ η υποπίεση φρένων δεν είναι επαρ‐ κής ■ το όχημα οδηγείται τουλάχιστον με ταχύτητα βάδισης ■ το σύστημα κλιματισμού 'ζητά' εκκί‐ νηση του κινητήρα ■ το σύστημα κλιματισμού τεθεί σε λειτουργία χειροκίνητα Εάν το καπό του κινητήρα δεν είναι καλά κλειστό. εμφανίζεται ένα προει‐ δοποιητικό μήνυμα στο Κέντρο πλη‐ ροφοριών οδηγού.χ. Ενδεικτική λυχνία . Στάθμευση ■ Μη σταθμεύετε το όχημα σε επιφά‐ νεια που μπορεί να αναφλεγεί εύ‐ κολα.ανάβει ή εμφανίζε‐ ται ως σύμβολο στο κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού. Η εκκίνηση του κινητήρα επισημαίνε‐ ται από τη βελόνα στη θέση στροφών ρελαντί στο στροφόμετρο. η εν‐ δεικτική λυχνία . στην πρίζα ρεύματος. Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων μετακινη‐ θεί από τη νεκρά σε άλλη θέση πριν πατήσετε πρώτα το συμπλέκτη. μπορεί να παρατη‐ ρήσετε μια σύντομη πτώση τάσης κατά την επανεκκίνηση. Εάν προκύψει κάποια από τις παρα‐ κάτω περιπτώσεις κατά τη λειτουργία Autostop.

Για να μειώσετε τη δύναμη που θα χρειαστεί να ασκήσετε. Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα Επισήμανση Σε περίπτωση ατυχήματος με ενερ‐ γοποίηση αερόσακου. Στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς προς το πεζοδρόμιο. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο τραβώντας το διακόπτη m επί ένα δευτερόλεπτο περίπου. 9 Κίνδυνος Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου Το φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου αφαιρεί τα επιβλαβή σωματίδια αιθά‐ λης από τα καυσαέρια.178 Οδήγηση και χρήση ■ Βάζετε πάντοτε χειρόφρενο. ανοίξτε τα παράθυρα. πα‐ τήστε ταυτόχρονα το ποδόφρενο. επιλέξτε όπισθεν ή μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατά‐ σταση της αιτίας της βλάβης. Τα καυσαέρια από τον κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άν‐ θρακα. Στρίψτε το τι‐ μόνι μέχρι να κλειδώσει. στρέψτε τους μπροστινούς τροχούς αντίθετα από το πεζοδρόμιο. Εάν το όχημα βρίσκεται σε επιφά‐ νεια με κατηφορική κλίση. Εάν εισέλθουν καυσαέρια στο εσωτερικό του οχήματος. ■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ή σε επιφάνεια με ανηφο‐ ρική κλίση. το οποίο είναι δηλητηριώ‐ δες. τραβήξτε το χειρόφρενο όσο το δυνατόν πιο πάνω. ■ Κλειδώστε το όχημα και ενεργο‐ ποιήστε το αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού. Το σύστημα . Τρα‐ βάτε το μηχανικό χειρόφρενο χωρίς να πατάτε το κουμπί απασφάλισης. Όταν βρίσκεστε σε ανηφορικές ή κατηφορικές επιφάνειες. Σε επιφάνεια με ανηφορική κλίση. ■ Σβήστε τον κινητήρα και κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης. διότι μπορεί να εισέλθουν καυσαέρια στο όχημα. επιλέξτε πρώτη ή μετα‐ κινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P πριν κλείσετε το διακό‐ πτη ανάφλεξης. Αποφύγετε την οδήγηση με την πόρτα του χώρου αποσκευών ανοικτή. ο κινητήρας σβήνει αυτόματα εάν το όχημα έρθει σε στάση σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. άχρωμο και άοσμο και μπορεί να επιφέρει το θάνατο σε περί‐ πτωση εισπνοής.

179 Διαδικασία καθαρισμού Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία καθαρισμού. ενώ οδη‐ γείτε. π. Εάν το φίλτρο χρειάζεται καθαρισμό και ο καθαρισμός δεν ήταν εφικτός λόγω των προηγούμενων συνθηκών οδήγησης. Η λει‐ τουργία Autostop δεν είναι διαθέσιμη και η κατανάλωση καυσίμου ενδέχεται να είναι υψηλότερη τη δεδομένη χρο‐ νική περίοδο.000 στροφές ανά λεπτό. . Η ενδεικτική λυχνία % σβήνει μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτοκαθα‐ ρισμού. Θα αρχίσει η διαδικασία καθαρισμού του φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου.Οδήγηση και χρήση περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτοκα‐ θαρισμού η οποία ενεργοποιείται αυ‐ τόματα. γεμάτο. Στο κέντρο πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται ταυτόχρονα το μήνυμα Diesel partic. Ο καθαρισμός πραγματοποιείται γρη‐ γορότερα όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε υψηλές στροφές και υπό μεγάλο φορτίο. Αρ‐ χίστε τη διαδικασία καθαρισμού αμέ‐ σως για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στον κινητήρα. Η λυχνία % αναβοσβήνει όταν το φίλ‐ τρο μικροσωματιδίων πετρελαίου γε‐ μίσει μέχρι την ανώτατη στάθμη. ση‐ μαίνει ότι ο καθαρισμός δεν είναι εφι‐ κτός. πετρελ. Σε ορισμένες περιπτώσεις. αυτό θα επισημανθεί μέσω της ενδεικτικής λυχνίας %. Συνεχίστε να οδηγείτε. συνεχίστε να οδηγείτε διατηρώντας τη λειτουργία του κινη‐ τήρα πάνω από τις 2. Εάν ανάψει επίσης η λυχνία g. filter is full continue driving (Φίλτρο σωματ. απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Η διαδικασία αυτή πραγματο‐ ποιείται αυτόματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες οδήγησης και μπορεί να διαρκέσει έως 25 λεπτά. το σύστημα δεν μπορεί να πραγματο‐ ποιήσει αυτόματα τη διαδικασία αυτο‐ καθαρισμού. Επιλέξτε μικρότερη σχέση εάν είναι απαραίτητο. Αρχίστε τη διαδικασία καθαρι‐ σμού το συντομότερο δυνατόν.) ή ο κωδικός προειδοποίη‐ σης 55. κατά την οδήγηση σε μικρές αποστάσεις.χ. Προσοχή Εάν η διαδικασία καθαρισμού δια‐ κοπεί. Οι οσμές και η εμφάνιση καπνού στη διάρκεια αυτής της διαδι‐ κασίας είναι κάτι φυσιολογικό. Το φίλτρο καθαρίζεται ανά δια‐ στήματα μέσω της καύσης των σωμα‐ τιδίων αιθάλης σε υψηλή θερμοκρα‐ σία. Η λυχνία % ανάβει όταν το φίλτρο μι‐ κροσωματιδίων πετρελαίου είναι γε‐ μάτο. Συνήθως χρειάζεται από 7 έως 12 λεπτά. χωρίς ειδοποίηση. υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.

180 Οδήγηση και χρήση Καταλυτικός μετατροπέας Ο καταλυτικός μετατροπέας μειώνει την ποσότητα επιβλαβών ουσιών στα καυσαέρια. απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο για την αποκα‐ τάσταση της αιτίας της βλάβης το συ‐ ντομότερο δυνατόν. Σε περίπτωση ρεταρίσματος. με χαμηλή ταχύτητα και χαμηλές στροφές. . Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων Η επιλεγμένη λειτουργία ή σχέση εμ‐ φανίζεται στην οθόνη του κιβωτίου τα‐ χυτήτων. 3 313 μπορεί να προκλη‐ θεί ζημιά στον καταλυτικό μετατρο‐ πέα ή στα ηλεκτρονικά εξαρτή‐ ματα. να αφήνετε το ρεζερβουάρ να αδειά‐ σει ή να θέτετε τον κινητήρα σε λει‐ τουργία με σπρώξιμο ή ρυμούλ‐ κηση. Προσοχή Εάν χρησιμοποιηθεί καύσιμο ποιότητας διαφορετικής από αυτές που αναγράφονται στις σελίδες 3 228. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. ακανό‐ νιστης λειτουργίας ή μείωσης της απόδοσης του κινητήρα ή άλλων ασυ‐ νήθιστων προβλημάτων. μπορείτε να συνε‐ χίσετε να οδηγείτε για ένα μικρό χρο‐ νικό διάστημα. Τυχόν άκαυστη βενζίνη θα προκα‐ λέσει υπερθέρμανση και ζημιά στον καταλυτικό μετατροπέα. Για το λόγο αυτό. δεν πρέπει να γυρί‐ ζετε παρατεταμένα τη μίζα. Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επι‐ τρέπει την αλλαγή σχέσεων αυτόματα (αυτόματη λειτουργία) ή χειροκίνητα (χειροκίνητη λειτουργία).

πρέπει να την επιλέ‐ γετε μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο N = Νεκρά D = Αυτόματη λειτουργία με όλες τις σχέσεις Ο επιλογέας ταχυτήτων ασφαλίζει στη θέση P και μπορεί να μετακινηθεί μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης εί‐ ναι ανοικτός και το πεντάλ του ποδό‐ φρενου πατημένο. βλ. Πέδηση από τον κινητήρα Όταν δεν είναι πατημένο το πεντάλ του ποδόφρενου ανάβει η ενδεικτική λυχνία j. επιλέξτε έγκαιρα χαμηλότερη σχέση. Μην επιταχύνετε επιλέγοντας ταυτό‐ χρονα μια σχέση στο κιβώτιο. 181 Για να ενεργοποιήσετε την πέδηση από τον κινητήρα όταν οδηγείτε σε κατηφορική διαδρομή. Για να επιλέξετε P ή R. το όχημα θα αρχίσει να κινείται με πολύ χαμηλή ταχύτητα χωρίς να πατάτε γκάζι. πατήστε το πεντάλ φρένου ή τραβήξτε το χειρόφρενο πριν ξεκινήσετε. Όταν έχετε επιλέξει μια σχέση. Εάν ο επιλογέας ταχυτήτων δεν βρί‐ σκεται στη θέση P όταν κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης. αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες j και P. οι τροχοί εί‐ ναι μπλοκαρισμένοι. Χει‐ ροκίνητη λειτουργία. επιλέγετε μόνο όταν το όχημα είναι στα‐ ματημένο με τραβηγμένο το χει‐ ρόφρενο R = Όπισθεν.Οδήγηση και χρήση Επιλογέας ταχυτήτων P = Θέση στάθμευσης. Όταν επι‐ λέξετε τη θέση N. όταν αφήσετε το πεντάλ φρέ‐ νου. . πατήστε το κουμπί απασφάλισης. Ο κινητήρας μπορεί να τεθεί σε λει‐ τουργία μόνο όταν ο επιλογέας ταχυ‐ τήτων είναι στη θέση P ή N. Ποτέ μην πατάτε το πεντάλ γκαζιού και το πεντάλ φρένου ταυτόχρονα.

■ Η λειτουργία αυτόματης επιλογής της νεκράς θέτει τον κινητήρα αυτό‐ ματα στο ρελαντί όταν το όχημα σταματήσει με επιλεγμένη σχέση εμπροσθοπορείας στο κιβώτιο και το πεντάλ φρένου πατημένο. ] = Επιλέξτε μικρότερη σχέση. Το κλειδί ανάφλεξης μπορεί να αφαι‐ ρεθεί από το διακόπτη μόνο όταν ο επιλογέας ταχυτήτων βρίσκεται στη θέση P. Εάν επιλέξετε μεγαλύτερη σχέση όταν το όχημα κινείται με χαμηλή ταχύτητα ή μικρότερη σχέση όταν το όχημα κι‐ νείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Χειροκίνητη λειτουργία Ηλεκτρονικά προγράμματα οδήγησης Στάθμευση Τραβήξτε το χειρόφρενο και επι‐ λέξτε P. Μετακινήστε αρ‐ κετές φορές τον επιλογέα ταχυτήτων μεταξύ των θέσεων D και R. ο κινητήρας λει‐ τουργεί σε υψηλότερες στροφές (εκτός εάν είναι ενεργοποιημένο το cruise control). το πρό‐ γραμμα της θερμοκρασίας λειτουρ‐ γίας αυξάνει τις στροφές του κινη‐ τήρα ώστε ο καταλυτικός μετατρο‐ πέας να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. η αυτό‐ ματη επιλογή μεγαλύτερης σχέσης δεν είναι εφικτή όταν ο κινητήρας λει‐ τουργεί σε υψηλές στροφές. ■ Όταν είναι ενεργοποιημένη η λει‐ τουργία SPORT. Λειτουργία SPORT 3 191. Μη ζορίζετε τον κινητήρα και αποφύγετε την απότομη επιτάχυνση. . η αλ‐ λαγή σχέσης δεν πραγματοποιείται. ■ Μετά από κρύα εκκίνηση. < = Επιλέξτε μεγαλύτερη σχέση. Στη χειροκίνητη λειτουργία. Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων από τη θέση D προς τα αριστερά και στη συνέχεια προς τα εμπρός ή πίσω.182 Οδήγηση και χρήση Απελευθέρωση του οχήματος Η απελευθέρωση του οχήματος επι‐ τρέπεται μόνο εάν έχει κολλήσει σε άμμο. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη πληροφοριών οδηγού. λάσπη ή χιόνι.

2. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐ βης. Μόνο η μεγαλύτερη σχέση είναι δια‐ θέσιμη. το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κι‐ βωτίου ταχυτήτων επιλέγει αυτό‐ ματα υψηλότερη σχέση. αλλάζοντας σχέσεις χειροκί‐ νητα. Επιπλέον. Διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρι‐ κής τροφοδοσίας. . στο κέντρο πλη‐ ροφοριών οδηγού εμφανίζεται επίσης ένας κωδικός αριθμός ή ένα μήνυμα οχήματος. Το κλειδί δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το διακόπτη ανάφλεξης. Απασφαλίστε το κάλυμμα του επι‐ λογέα ταχυτήτων από το μπρο‐ στινό μέρος της κεντρικής κονσό‐ λας. Μηνύματα οχήματος 3 133. Μπορείτε να συνεχίσετε να οδη‐ γείτε. το κιβώτιο ταχυτήτων μεταβαί‐ νει σε μικρότερη σχέση ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα. 1. θέ‐ στε το όχημα σε λειτουργία χρησιμο‐ ποιώντας καλώδια βοηθητικής εκκί‐ νησης 3 296. πα‐ τήσετε το πεντάλ γκαζιού μέχρι το τέρμα. στην αυτόματη λειτουργία. ανάβει η λυ‐ χνία g. Σφάλμα Σε περίπτωση βλάβης.Οδήγηση και χρήση ■ Ειδικά προγράμματα προσαρμό‐ ζουν αυτόματα τα σημεία αλλαγής σχέσεων όταν οδηγείτε ανηφορικά ή κατηφορικά σε έδαφος με κλίση. ■ Κατά την εκκίνηση σε χιόνι ή πάγο ή σε άλλες ολισθηρές επιφάνειες. απασφαλίστε τον επιλο‐ γέα ταχυτήτων. Οι αλλαγές σχέσεων στο κιβώτιο τα‐ χυτήτων δεν γίνονται πλέον αυτό‐ ματα. αναδιπλώστε το προς τα πάνω και περιστρέψτε το προς τα αριστερά. Εάν μπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τραβήξτε το χειρόφρενο. ο επιλογέας ταχυ‐ τήτων δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση Ρ σε άλλη θέση. Επιλέξτε σχέση μόνο όταν το όχημα βρίσκεται σε στάση. Kickdown Εάν. ενδέ‐ χεται να είναι διαθέσιμη και η 2α στη χειροκίνητη λειτουργία. Ανάλογα με τη βλάβη. 183 Εάν η αιτία του προβλήματος δεν είναι η μπαταρία.

Εάν επιλέξετε και πάλι τη σχέση P ή N. ο επιλογέας ταχυτήτων θα ασφαλίσει και πάλι στη θέση του. 3. Εάν η ταχύτητα δεν "κουμπώνει". με το όχημα σταματημένο περιμένετε 3 δευτερόλεπτα αφότου πατήσετε το πεντάλ του συμπλέκτη. με‐ τακινήστε το μοχλό στη νεκρά. Εισάγετε ένα κατσαβίδι όσο ποιο βαθιά μπορείτε στο άνοιγμα και μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτή‐ των έξω από τις θέσεις P ή N. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της διακοπής ηλεκτρικής τροφο‐ δοσίας. επιλέξτε ξανά τη σχέση.184 Οδήγηση και χρήση Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Όταν αλλάζετε σχέσεις. . Προσοχή Δεν συνιστάται να οδηγείτε με το χέρι επάνω στον επιλογέα ταχυτή‐ των. πατάτε το πε‐ ντάλ του συμπλέκτη μέχρι τέρμα. Στη συνέχεια. 4. πατήστε το κουμπί απασφάλισης στον επιλογέα ταχυτήτων και επιλέξτε τη σχέση. Τοποθετήστε το κάλυμμα του επι‐ λογέα ταχυτήτων στην κεντρική κονσόλα και προσαρμόστε το ξανά στη θέση του. Μην πατάτε άσκοπα το συμπλέκτη. Μην αφήνετε το πόδι σας επάνω στο πε‐ ντάλ. Για να επιλέξετε την όπισθεν. αφήστε το πεντάλ του συμπλέκτη και πατήστε το ξανά.

ενδέχεται . Το ABS αρχίζει να ρυθμίζει την πίεση πέδησης μόλις κάποιος τροχός τείνει να μπλοκάρει.Οδήγηση και χρήση Φρένα Το σύστημα πέδησης αποτελείται από δύο ανεξάρτητα κυκλώματα φρέ‐ νων. Η ενεργοποίηση του ABS γίνεται αντι‐ ληπτή από την αίσθηση κραδασμών στο πεντάλ φρένου και το θόρυβο που ακούγεται κατά τη διαδικασία της ρύθ‐ μισης. παρά τους κραδασμούς στο πεντάλ. Εάν το ένα κύκλωμα φρένων παρου‐ σιάσει βλάβη. η υποβοήθηση από τη μονάδα του σερ‐ βόφρενου απενεργοποιείται μόλις πατήσετε το πεντάλ φρένου μία ή δύο φορές. Για την καλύτερη δυνατή πέδηση. Ενδεικτική λυχνία & 3 120. Η απόσταση ακινητοποίησης σε αυτή την περίπτωση είναι μεγαλύ‐ τερη. Όταν ο κινητήρας είναι σβηστός. Μπορείτε ακόμη να κα‐ τευθύνετε το όχημα. 185 Μετά την εκκίνηση. Μη μειώσετε την πίεση που ασκείτε στο πεντάλ. Ωστόσο. Πρέπει να το πατήσετε με αρκετά μεγαλύτερη δύ‐ ναμη. Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) δεν επιτρέπει στους τροχούς να μπλοκάρουν. Φως φρένων προσαρμοζόμενης έντασης Όταν πατάτε το πεντάλ φρένου μέχρι το τέρμα.τι συνήθως. Σε περίπτωση δυ‐ νατού φρεναρίσματος. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο πριν συνεχίσετε το ταξίδι σας. πρέπει να κρατάτε το πεντάλ φρένου πατημένο μέχρι το τέρμα σε όλη τη διάρκεια του φρεναρίσματος. Αυτό είναι πολύ σημα‐ ντικό να το θυμάστε κατά τη ρυμούλ‐ κηση του οχήματος. ωστόσο χρειάζεται ση‐ μαντικά μεγαλύτερη δύναμη για το φρενάρισμα. Τα πλεονεκτή‐ ματα του ABS δεν ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. το όχημα μπορεί να φρενάρει χρησιμοποιώντας το άλλο κύκλωμα φρένων. ακόμη και σε πε‐ ρίπτωση πολύ δυνατού φρεναρίσμα‐ τος. Σφάλμα 9 Προειδοποίηση Εάν υπάρχει βλάβη στο ABS. το σύστημα πραγ‐ ματοποιεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ο οποίος μπορεί να γίνει αντι‐ ληπτός από το σχετικό θόρυβο. οι τροχοί μπορεί να μπλοκάρουν διότι η πέδηση είναι πιο απότομη απ' ό. το όχημα φρενάρει μόνο εάν πατήσετε το πε‐ ντάλ φρένου με δύναμη. Ενδεικτική λυχνία u 3 121. Η λειτουργία πέδησης δεν αναστέλλεται. και τα τρία φώτα φρένων αναβοσβήνουν όσο επενεργεί το σύ‐ στημα ABS.

Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό σύ‐ στημα χειρόφρενου πολύ συχνά χω‐ ρίς να λειτουργεί ο κινητήρας επειδή αυτό θα προκαλέσει την αποφόρτιση της μπαταρίας. πιέστε το κουμπί απασφάλισης και κατεβάστε το μοχλό μέχρι κάτω. π. ακόμη και με κλειστό διακόπτη ανάφλεξης. Για να μειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο χειρόφρενο. κατά τη στάθμευση με τρέιλερ ή σε επικλινή επιφάνεια. τραβήξτε το διακόπτη m δύο φορές. Ενδεικτική λυχνία & 3 120. Το ηλεκτρικό χειρόφρενο μπορεί να ενεργοποιείται πάντοτε. πατήστε ταυτόχρονα το ποδόφρενο. Το ηλεκτρικό χειρόφρενο ενεργο‐ ποιείται όταν ανάβει η ενδεικτική λυ‐ χνία m 3 120. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της βλά‐ βης.χ. Για να λύσετε το χειρόφρενο. Ενδεικτική λυχνία m 3 120. ιδίως όταν βρίσκεστε σε ανηφο‐ ρικές ή κατηφορικές επιφάνειες. ελέγξτε την κατάσταση του ηλεκτρικού χειρόφρενου. Για τη μέγιστη δύ‐ ναμη ακινητοποίησης. Ηλεκτρικό χειρόφρενο Χρήση όταν το όχημα είναι σταματημένο Τραβήξτε το διακόπτη m επί ένα δευ‐ τερόλεπτο περίπου. Προτού αποβιβαστείτε από το όχημα. Χειρόφρενο Μηχανικό χειρόφρενο Πρέπει πάντοτε να τραβάτε το χειρό‐ φρενο όσο το δυνατόν πιο πάνω χω‐ ρίς να πατάτε το κουμπί απασφάλι‐ σης. τρα‐ βήξτε ελαφρά το μοχλό προς τα πάνω.186 Οδήγηση και χρήση να μην μπορέσετε να κατευθύνετε το όχημα και να εκτραπεί της πο‐ ρείας του. . το ηλεκτρικό χει‐ ρόφρενο επενεργεί αυτόματα με επαρκή δύναμη.

Οδήγηση και χρήση Απασφάλιση Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης. Αυτό δεν είναι εφικτό εάν ταυτόχρονα τραβήξετε το διακό‐ πτη. Εάν σβήσει η ενδει‐ κτική λυχνία m. η μέγιστη δύναμη πέδησης μειώνεται αυτόματα. Τα φρένα αποσυμπλέκονται αυτόματα μόλις το όχημα αρχίσει να επιταχύνει. Σφάλμα Τυχόν κατάσταση βλάβης του ηλε‐ κτρικού χειρόφρενου επισημαίνεται με την ενδεικτική λυχνία j και με έναν κωδικό αριθμό ή μήνυμα οχήματος. Λύστε το ηλεκτρικό χειρόφρενο: πα‐ τήστε και κρατήστε πατημένο το δια‐ κόπτη m για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα. Πατάτε σταθερά το πεντάλ φρένου για όσο διάστημα είναι απαραίτητη η πλή‐ ρης πέδηση. Όταν αφήσετε το πεντάλ φρένου. το ηλεκτρικό χειρόφρενο απενεργοποιεί‐ ται αυτόματα. Εάν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει 187 συνεχώς. Η ενδεικτική λυχνία m αναβοσβήνει: το ηλεκτρικό χειρόφρενο δεν έχει ασφαλίσει ή δεν έχει λυθεί εντελώς. Μηνύματα οχήματος 3 133. Η απότομη εκκίνηση μπορεί να πε‐ ριορίσει τη διάρκεια ζωής των φθαρ‐ τών εξαρτημάτων. Κρα‐ τήστε το πεντάλ φρένου πατημένο και στη συνέχεια πιέστε το διακόπτη m. Αυτή η λειτουργία διευκολύνει επίσης την οδήγηση σε δρόμους με κλίση. το οποίο εμφανίζεται στο κέντρο πληρο‐ φοριών οδηγού. το σύστημα ηλεκτρικού χειρό‐ φρενου επιβραδύνει το όχημα. απενεργοποιήστε το ηλε‐ κτρικό χειρόφρενο και προσπαθήστε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Λειτουργία εκκίνησης Εάν πατήσετε το πεντάλ του συμπλέ‐ κτη (μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) ή επιλέξετε τη σχέση οδήγησης (αυτό‐ ματο κιβώτιο ταχυτήτων) και στη συ‐ νέχεια πατήσετε το πεντάλ γκαζιού. το ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο έχει αποδεσμευτεί. εφαρμόζεται αμέσως η μέγιστη δύναμη πέδησης (πλήρης πέδηση). αλλά δεν ασφαλίζει στατικά. το ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο έχει ασφαλίσει. τα φρένα συνεχίζουν να επε‐ νεργούν επί δύο δευτερόλεπτα ακόμη. Η δυναμική πέδηση διακόπτεται μόλις απελευθερωθεί ο διακόπτης m. Υποβοήθηση πέδησης Εάν πατήσετε το πεντάλ φρένου από‐ τομα και δυνατά. Όταν αφήνετε το ποδόφρενο αφότου σταματήσετε το όχημα σε επικλινές έδαφος. Δυναμική πέδηση όταν το όχημα είναι σε κίνηση Όταν το όχημα είναι σε κίνηση και ο διακόπτης m παραμένει τραβηγμέ‐ νος. Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα Το σύστημα συμβάλλει ώστε να απο‐ τραπεί τυχόν ακούσια κίνηση όταν το όχημα ξεκινάει σε επικλινές έδαφος. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρικό χειρό‐ φρενο: τραβήξτε και κρατήστε το δια‐ κόπτη m περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Εάν ανάψει η ενδει‐ κτική λυχνία m. .

αναβοσβήνει η λυχνία b.188 Οδήγηση και χρήση Το σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα δεν ενεργοποιείται κατά τη λειτουργία Autostop. Ενδεικτική λυχνία b 3 122. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η ευστάθεια του οχήματος σε ολισθηρό οδόστρωμα. 9 Προειδοποίηση Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη οδήγηση βασιζόμενοι στα πλεονε‐ κτήματα αυτής της ειδικής λειτουρ‐ γίας ασφαλείας. αποτρέποντας το σπινά‐ ρισμα των κινητήριων τροχών. Το σύστημα TC βελτιώνει την ευστά‐ θεια του οχήματος όταν χρειαστεί. Όταν το σύστημα TC βρίσκεται σε λει‐ τουργία. Συστήματα ελέγχου οδηγικής συμπεριφοράς Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Το Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TC) αποτελεί μέρος του Ηλεκτρονι‐ κού προγράμματος ευστάθειας (ESC) 3 189. ανεξάρτητα από την ποιότητα του οδοστρώματος ή την πρόσφυση των ελαστικών. Προσαρμόστε την ταχύτητα του οχήματος στην κατάσταση του δρόμου. . Το σύστημα TC βρίσκεται σε λειτουρ‐ γική ετοιμότητα μετά από κάθε εκκί‐ νηση του κινητήρα μόλις σβήσει η εν‐ δεικτική λυχνία b. Μόλις οι κινητήριοι τροχοί αρχίζουν να σπινάρουν. η ισχύς του κινητήρα μειώνεται και εφαρμόζεται πέδηση στον τροχό που σπινάρει περισσό‐ τερο.

αναβοσβήνει η λυχνία b. Απενεργοποίηση . ανεξάρ‐ τητα από την ποιότητα του οδοστρώ‐ ματος ή την πρόσφυση των ελαστι‐ κών. 189 9 Προειδοποίηση Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη οδήγηση βασιζόμενοι στα πλεονε‐ κτήματα αυτής της ειδικής λειτουρ‐ γίας ασφαλείας. Το ESC λειτουργεί σε συνδυασμό με το σύ‐ στημα ελέγχου πρόσφυσης (TC) 3 188. Το σύστημα TC επανενεργοποιείται επίσης την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστά‐ θειας (ESC) βελτιώνει την ευστάθεια του οχήματος όταν χρειαστεί.Οδήγηση και χρήση Απενεργοποίηση Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα TC όταν το σπινάρισμα των κινητήριων τροχών είναι απαραίτητο: πατήστε το κουμπί b στιγμιαία για να απενεργοποιήσετε το TC. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται σημαντικά η ευ‐ στάθεια του οχήματος σε ολισθηρό οδόστρωμα. Προσαρμόστε την ταχύτητα του οχήματος στην κατάσταση του δρόμου. η λυχνία k ανάβει. Το σύστημα TC επανενεργοποιείται εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί b. Το ESC βρίσκεται σε λειτουργική ετοι‐ μότητα μετά από κάθε εκκίνηση του κινητήρα μόλις σβήσει η ενδεικτική λυ‐ χνία b. Μόλις το όχημα αρχίσει να αποκλίνει από την πορεία του (υποστροφή/ υπερστροφή). Όταν το σύστημα ESC βρίσκεται σε λειτουργία. Η απενεργοποίηση επιση‐ μαίνεται με τη μορφή μηνύματος κα‐ τάστασης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. Αποτρέπει επίσης το σπινάρι‐ σμα των κινητήριων τροχών. η ισχύς του κινητήρα μειώνεται και εφαρμόζεται πέδηση στους κατάλληλους τροχούς. Ενδεικτική λυχνία b 3 122.

Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται επίσης την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. τόσο το TC όσο και το πρόγραμμα ESC επανε‐ νεργοποιούνται. η λυχνία k ανάβει ■ πατήστε το κουμπί b δύο φορές στιγμιαία εντός 2 δευτερολέπτων: το TC είναι ανενεργό. η λυχνία k ανάβει ■ κρατήστε το κουμπί b πατημένο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα: τα συστήματα TC και ESC απενεργο‐ ποιούνται. Επίσης. οι λυχνίες k και n ανάβουν. τα συστήματα ESC και TC μπορούν να απενεργοποιηθούν ξεχωριστά: ■ πατήστε το κουμπί b στιγμιαία: μόνο το σύστημα ελέγχου πρόσφυ‐ σης είναι ανενεργό. οι λυχνίες k και n ανά‐ βουν. η επιλεγμένη λειτουργία εμ‐ φανίζεται ως μήνυμα κατάστασης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. το σύστημα θα επανενεργοποιήσει το ESP για το διάστημα που διαρκεί το όριο. Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί b. το ESC βρί‐ σκεται σε λειτουργική ετοιμότητα χωρίς να μειωθεί η ισχύς του κινη‐ τήρα. Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται επίσης την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το διακόπτη ανάφλεξης. Στην έκδοση OPC. Εάν προηγουμένως είχατε απενεργο‐ ποιήσει το σύστημα TC. Επίσης. . τόσο το TC όσο και το πρόγραμμα ESC επανε‐ νεργοποιούνται. Το σύστημα ESC επανενεργοποιείται εάν πατήσετε και πάλι το κουμπί b. Εάν προηγουμένως είχατε απενεργο‐ ποιήσει το σύστημα TC. Εάν το όχημα φτάσει το όριο με απε‐ νεργοποιημένο το ESP. τα συστήματα TC και ESC παραμένουν απενεργοποιη‐ μένα ακόμη κι αν το όχημα φτάσει στο όριο με ασταθή οδηγική συμπερι‐ φορά. η επιλεγμένη λειτουργία εμ‐ φανίζεται ως μήνυμα κατάστασης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. έκδοση OPC Για οδήγηση πολύ υψηλών επιδό‐ σεων.190 Οδήγηση και χρήση Για πιο σπορ οδηγική συμπεριφορά. Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω λειτουργίες: ■ πατήστε το κουμπί b στιγμιαία: μόνο το σύστημα ελέγχου πρόσφυ‐ σης είναι ανενεργό. Απενεργοποίηση. το ESC παρα‐ μένει ενεργό. το ESC παρα‐ μένει ενεργό. όταν πατήσετε το πεντάλ φρένων μία φορά. μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα συστήματα ESC και TC ξεχωριστά. οι λυχνίες k και n ανάβουν ■ κρατήστε το κουμπί b πατημένο τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα: τα συστήματα TC και ESC είναι εντε‐ λώς ανενεργά.

Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουρ‐ γίες SPORT και TOUR. ■ Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία SPORT. ■ Ο κινητήρας αποκρίνεται πιο γρή‐ γορα στις κινήσεις του πεντάλ γκα‐ ζιού.ανάβει η λυχνία LED. δεν ανάβει καμία λυχνία LED. το σύ‐ στημα Flex Ride δικτυώνει τα ακό‐ λουθα ηλεκτρονικά συστήματα: ■ Συνεχής έλεγχος απόσβεσης. ■ Λειτουργία TOUR: πατήστε το κου‐ μπί TOUR . . ■ Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. πατήστε το αντίστοιχο κουμπί άλλη μία φορά. ■ Η υποβοήθηση του τιμονιού μειώ‐ νεται. 191 Λειτουργία Sport Οι ρυθμίσεις των συστημάτων προ‐ σαρμόζονται σε ένα πιο σπορ στιλ οδήγησης: ■ Η ανάρτηση είναι πιο σκληρή ώστε να παρέχει καλύτερη επαφή με το οδόστρωμα. ■ Έλεγχος πεντάλ γκαζιού. ■ Οι αυτόματες αλλαγές σχέσεων πα‐ ρουσιάζουν καλύτερη απόκριση. το χρώμα του φωτισμού των κύριων οργάνων αλλάζει από λευκό σε κόκκινο.ανάβει η λυχνία LED. ■ Η ανταπόκριση του πεντάλ γκαζιού αντιστοιχεί στις βασικές ρυθμίσεις. Λειτουργία TOUR Οι ρυθμίσεις των συστημάτων προ‐ σαρμόζονται σε ένα πιο άνετο στιλ οδήγησης: ■ Η ανάρτηση είναι πιο μαλακή. ■ Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστά‐ θειας (ESC). ■ Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης. Σε κάθε λειτουργία οδήγησης. ■ Λειτουργία NORMAL: τα κουμπιά SPORT και TOUR δεν είναι πατη‐ μένα.Οδήγηση και χρήση Διαδραστικό σύστημα οδήγησης Σύστημα οδήγησης Flex Ride Το σύστημα οδήγησης Flex Ride πα‐ ρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ τριών λειτουργιών οδήγησης: ■ Λειτουργία SPORT: πατήστε το κουμπί SPORT . ■ Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τρο‐ χών (ABS) σύστημα ελέγχου πέδη‐ σης στις στροφές (CBC).

έχει επιλεγεί η λειτουργία TOUR και απαιτηθεί αιφνι‐ δίως ένα απότομο φρενάρισμα κατά την οδήγηση σε μία οδό με στροφές. .Έκδοση OPC Η έκδοση OPC του συστήματος Flex Ride λειτουργεί όπως και το στάνταρ σύστημα Flex Ride. Αυ‐ τές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροπο‐ ποιηθούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην Οθόνη πληροφο‐ ριών. το σύστημα ελέγχου λει‐ τουργίας οδήγησης (DMC) ανιχνεύει και αναλύει συνεχώς τις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. για παράδειγμα. Σύστημα ελέγχου λειτουργίας οδήγησης (DMC) Σε κάθε χειροκίνητη επιλεγμένη λει‐ τουργία οδήγησης SPORT. Όταν τα χαρακτηριστικά της οδήγη‐ σης ή η δυναμική κατάσταση του οχή‐ ματος επανέλθουν στην προηγού‐ μενη κατάσταση. Εάν χρεια‐ στεί. όταν διαπιστώσει σημαντικές διαφορές. ■ Η απόκριση των αυτόματων αλλα‐ γών σχέσεων δεν είναι τόσο άμεση. Εάν. TOUR ή NORMAL. τις αντιδράσεις του οδηγού και την ενεργή δυναμική κατάσταση του οχήματος. για παράδειγμα.192 Οδήγηση και χρήση ■ Ο χειρισμός του τιμονιού πραγμα‐ τοποιείται με την τυπική υποβοή‐ θηση. Το σύστημα DMC επιλέγει τη λειτουργία SPORT στην περί‐ πτωση που η συμπεριφορά οδήγη‐ σης είναι αντίστοιχη της λειτουργίας Sport. Λειτουργία κανονικής οδήγησης (NORMAL) Όλες οι ρυθμίσεις των συστημάτων προσαρμόζονται στις βασικές τιμές. έχει επιλεγεί η λειτουργία NORMAL και το σύστημα DMC ανιχνεύει μία σπορ συμπερι‐ φορά οδήγησης. η μονάδα ελέγχου του συστήμα‐ τος DMC τροποποιεί αυτόματα τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης λειτουρ‐ γίας οδήγησης ή. το DMC προσαρμό‐ ζει διάφορες ρυθμίσεις της λειτουρ‐ γίας κανονικής οδήγησης σε ρυθμί‐ σεις Sport. με τη διαφορά ότι οι λειτουργίες έχουν περισσότερα σπορ χαρακτηριστικά. Flex Ride . Εξατομίκευση οχήματος 3 140. η λειτουργία οδήγησης αλλάζει για όσο διάστημα παρατηρείται αυτή η διαφορά. ■ Το χρώμα το φωτισμού των κύριων οργάνων είναι λευκό. το σύστημα DMC επαναφέρει τις ρυθμίσεις στην προε‐ πιλεγμένη λειτουργία οδήγησης. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις σε λειτουργία Sport Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τις ρυθ‐ μίσεις της λειτουργίας SPORT όταν εί‐ ναι πατημένο το κουμπί SPORT. Εάν. το σύστημα DMC ανιχνεύει τη δυνα‐ μική κατάσταση του οχήματος και αλ‐ λάζει τις ρυθμίσεις για την ανάρτηση σε εκείνες της λειτουργίας SPORT για να βελτιώσει την ευστάθεια του οχή‐ ματος.

Σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας. ■ Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τρο‐ χών (ABS) σύστημα ελέγχου πέδη‐ σης στις στροφές (CBC). Εξατομί‐ κευση οχήματος 3 140. ■ Έλεγχος πεντάλ γκαζιού. όταν δεν έχει πατηθεί το κουμπί SPORT ή OPC. Για να απενεργοποιήσετε τις λειτουρ‐ γίες SPORT και OPC. ■ Λειτουργία SPORT: πατήστε το κουμπί SPORT . δεν ανάβει καμία λυχνία LED. Σε κάθε λειτουργία οδήγησης. πατήστε το αντίστοιχο κουμπί άλλη μία φορά.Οδήγηση και χρήση Το σύστημα οδήγησης OPC Flex Ride παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ τριών λειτουργιών οδήγησης: ■ Λειτουργία OPC: πατήστε το κου‐ μπί OPC . ■ Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης. Λειτουργία Sport Οι ρυθμίσεις των συστημάτων προ‐ σαρμόζονται σε ένα πιο σπορ στιλ οδήγησης. 193 Λειτουργία OPC Τα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγη‐ σης προσαρμόζονται στις ρυθμίσεις υψηλών επιδόσεων.ανάβει η λυχνία LED. Λειτουργία κανονικής οδήγησης (NORMAL) Στη λειτουργία NORMAL. το σύ‐ στημα OPC Flex Ride δικτυώνει τα ακόλουθα ηλεκτρονικά συστήματα: ■ Συνεχής έλεγχος απόσβεσης. ■ Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστά‐ θειας (ESC). .ανάβει η λυχνία LED. όλες οι ρυθμίσεις των συστημά‐ των προσαρμόζονται στις τυπικές τι‐ μές. ο φωτισμός των κεντρικών οργάνων γί‐ νεται κόκκινος. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιη‐ θούν στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην Οθόνη πληροφοριών. ■ Λειτουργία NORMAL: δεν έχει πα‐ τηθεί το κουμπί SPORT ή OPC. Εξατομικευμένες ρυθμίσεις στη λειτουργία OPC Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τις ρυθ‐ μίσεις της λειτουργίας OPC όταν είναι πατημένο το κουμπί OPC.

ενδέχεται να παρατηρηθούν αποκλίσεις από τις αποθηκευμένες ταχύτητες. το cruise control δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί εάν πρώτα δεν πατήσετε το ποδό‐ φρενο μία φορά. Η ένδειξη m στον πίνακα οργάνων ανάβει με πρά‐ σινο χρώμα. Ενεργοποίηση Επιταχύνετε στην επιθυμητή ταχύ‐ τητα και περιστρέψτε τον περιστρο‐ φικό διακόπτη στη θέση SET/-. Η ενεργοποίηση. . το όχημα επιστρέφει στην ταχύτητα που αποθηκεύτηκε τε‐ λευταία. Όταν χρησιμοποιείτε συστήματα υποβοήθησης οδηγού. όταν έχει επιλεγεί πρώτη ταχύτητα. Μπορείτε να επιταχύνετε πατώντας το πεντάλ γκαζιού. Cruise control Το Cruise control μπορεί να αποθη‐ κεύσει στη μνήμη και να διατηρήσει ταχύτητες 30 έως 200 km/h περίπου. Όταν οδηγείτε σε ανηφορικούς ή κα‐ τηφορικούς δρόμους. Ενδεικτική λυχνία m 3 125. Στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Μπορείτε να απελευθε‐ ρώσετε το πεντάλ γκαζιού. δεν είναι εφικτή. πρέπει πά‐ ντοτε να προσέχετε τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες. Ενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί m. Το cruise control παραμένει ενεργο‐ ποιημένο κατά τις αλλαγές σχέσεων. για να ανάψει στον πίνακα οργάνων η ένδειξη m με λευκό χρώμα.194 Οδήγηση και χρήση Συστήματα υποβοήθησης οδηγού 9 Προειδοποίηση Για λόγους ασφαλείας. Ο οδηγός φέρει πλήρη ευθύνη όταν οδηγεί το όχημα. ενεργοποιείτε το cruise control μόνο στην αυτόματη λειτουργία. Μη χρησιμοποιείτε το cruise control εάν δεν είναι σκόπιμο να διατηρήσετε την ταχύτητα του οχήματος σταθερή. Όταν αφήσετε το πε‐ ντάλ γκαζιού. η τρέ‐ χουσα ταχύτητα αποθηκεύεται στη μνήμη και διατηρείται. Τα συστήματα υποβοήθησης οδη‐ γού έχουν σχεδιαστεί να υποβοη‐ θούν τον οδηγό και όχι να υποκα‐ θιστούν την προσοχή του.

πρέπει να υπερβαίνει τα 25 km/h. Το όχημα θα ανα‐ κτήσει την αποθηκευμένη ταχύτητα.ή γυρίστε τον στιγ‐ μιαία στη θέση SET/.Οδήγηση και χρήση Αύξηση ταχύτητας Με το cruise control ενεργοποιημένο. Επιστροφή στην αποθηκευμένη ταχύτητα Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση RES/+ σε ταχύτητα μεγαλύ‐ τερη από 30 km/h. Η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να οριστεί. για να σβήσει στον πίνακα οργάνων η ένδειξη m. ■ όταν το πεντάλ του συμπλέκτη πα‐ τηθεί για μερικά δευτερόλεπτα. . Ο οδηγός μπορεί να επιταχύνει μόνο μέχρι την προκαθορισμένη ταχύτητα. Στη μνήμη αποθηκεύεται η τελευταία ρύθ‐ μιση ταχύτητας. ■ όταν λειτουργεί το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ή το ηλεκτρονικό πρό‐ γραμμα ευστάθειας. κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET/. Απενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί m. απενεργο‐ ποιείται επίσης το Cruise control και διαγράφεται η αποθηκευμένη ρύθ‐ μιση ταχύτητας. Το σύστημα Cruise control έχει απενεργοποιηθεί. κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση RES/+ ή γυρίστε τον στιγ‐ μιαία στη θέση RES/+ επανειλημμένα: η ταχύτητα αυξάνεται συνεχώς ή σε μικρά βήματα. Απενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί y. Αυτόματη απενεργοποίηση: ■ όταν η ταχύτητα του οχήματος μειω‐ θεί κάτω από τα 30 km/h περίπου. η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αργότερα. ■ όταν η ταχύτητα του οχήματος υπερβεί τα 200 km/h περίπου. Μείωση ταχύτητας Με το cruise control ενεργοποιημένο. ενδέχεται να παρατηρηθούν αποκλίσεις από την οριακή ταχύτητα. για να ανάψει στον πίνακα οργάνων η ένδειξη m με λευκό χρώμα. Η αποθηκευμένη ταχύτητα διαγράφεται. ■ όταν ο επιλογέας ταχυτήτων μετα‐ κινηθεί στη θέση N. Εναλλακτικά επιταχύνετε στην επιθυ‐ μητή ταχύτητα και αποθηκεύστε την στη μνήμη περιστρέφοντας το διακό‐ πτη στη θέση SET/-. ■ όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε πολύ χαμηλές στροφές. Περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) δεν επιτρέπει στο όχημα να υπερβεί μια προκαθορισμένη μέγιστη ταχύ‐ τητα. Όταν το σύστημα είναι ενεργό. ■ όταν πατηθεί το πεντάλ φρένου. 195 Με το πάτημα του κουμπιού L για την ενεργοποίηση του περιοριστή ταχύ‐ τητας (κόφτη) ή με την απενεργο‐ ποίηση της ανάφλεξης. Όταν οδηγείτε σε κατηφορικούς δρό‐ μους. το προκαθορισμένο όριο ταχύτητας εμ‐ φανίζεται στην επάνω γραμμή στο Κέ‐ ντρο πληροφοριών οδηγού.επανειλημμένα: η ταχύτητα μειώνεται συνεχώς ή σε μικρά βήματα.

Εάν το Cruise control ή το Adaptive cruise control έχει ήδη ενεργοποιηθεί.196 Οδήγηση και χρήση Ενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί L. κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη στραμμένο προς το RES/+ ή στρέψτε τον σύντομα και επανειλημ‐ μένα προς το RES/+. Απενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί y: ο περιοριστής ταχύτητας απενεργοποιείται και το όχημα μπορεί να κινηθεί χωρίς όριο ταχύτητας. Εναλλακτικά. η λει‐ τουργία του περιοριστή ταχύτητας απενεργοποιείται όταν η ταχύτητα του οχήματος μειωθεί κάτω από την οριακή ταχύτητα. Το όριο ταχύτητας εμφανίζεται στο Κέ‐ ντρο πληροφοριών οδηγού. πατώντας δυνατά το πεντάλ γκαζιού πέρα από το σημείο αντίστα‐ σης. θα απενεργο‐ ποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί ο περιο‐ ριστής ταχύτητας και η ένδειξη m θα σβήσει. συγχρόνως. θα ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση. Αλλαγή ορίου ταχύτητας Με τον περιοριστή ταχύτητας ενεργο‐ ποιημένο.για να μειώ‐ σετε την επιθυμητή μέγιστη ταχύτητα. επιταχύνετε στην επιθυ‐ μητή ταχύτητα και περιστρέψτε σύ‐ ντομα τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση SET/-: η τρέχουσα ταχύτητα αποθηκεύεται ως μέγιστη ταχύτητα. Υπέρβαση ορίου ταχύτητας Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η οριακή ταχύτητα θα αναβοσβήνει στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού και. Ρύθμιση ορίου ταχύτητας Με τον περιοριστή ταχύτητας ενεργο‐ ποιημένο. Αφήνοντας το πεντάλ γκαζιού. μπορείτε να υπερβείτε το όριο ταχύ‐ τητας. στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη προς το RES/+ για να αυ‐ ξήσετε ή προς το SET/. μέχρις ότου εμ‐ φανιστεί στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού η μέγιστη ταχύτητα που επι‐ θυμείτε. .

Για λόγους ασφαλείας. το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί πριν πα‐ τήσετε το πεντάλ φρένου μία φορά από τη στιγμή που θα ανοίξετε το δια‐ κόπτη ανάφλεξης. Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται ή μειώνεται. Η χρήση του Adaptive Cruise Control συνιστάται κυρίως σε μεγάλους. Πατώντας το κουμπί m για την ενερ‐ γοποίηση του Adaptive Cruise Control ή του Cruise control ή απε‐ νεργοποιώντας την ανάφλεξη. Το όχημα θα επα‐ νέλθει στο αποθηκευμένο όριο ταχύ‐ τητας. όπως σε αυτοκινητο‐ δρόμους ή εξοχικούς δρόμους με στα‐ θερή κυκλοφορία. ώστε το όχημα να ακολου‐ θεί το προπορευόμενο όχημα. Η ενεργοποίηση δεν είναι εφικτή όταν έχει επιλεγεί η πρώτη ταχύτητα. το Adaptive Cruise Control θα συμπερι‐ φερθεί ως τυπικό Cruise control. Το Adaptive cruise control μπορεί να αποθηκεύει και να διατηρεί ταχύτητες άνω των 50 km/h περίπου και φρενά‐ ρει αυτόματα ώστε να μπορέσει να ακολουθήσει ένα προπορευόμενο όχημα που κινείται πιο αργά. Μην χρησιμο‐ ποιείτε το σύστημα εάν δεν είναι σκό‐ πιμο να διατηρήσετε την ταχύτητα του οχήματος σταθερή.Οδήγηση και χρήση Η οριακή ταχύτητα αποθηκεύεται στη μνήμη και στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα σχετικό μή‐ νυμα. ευ‐ θείς δρόμους. χωρίς όμως να υπερβαίνει την καθορισμένη ταχύτητα. Στη συνέχεια. Η αποθηκευ‐ μένη ταχύτητα διαγράφεται. Adaptive cruise control Το Adaptive cruise control αποτελεί βελτίωση του παραδοσιακού Cruise control με πρόσθετη λειτουργία αυτή της διατήρησης μιας συγκεκριμένης απόστασης πίσω από το προπορευό‐ μενο όχημα. Απενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί L και θα σβήσει η ένδειξη ορίου ταχύτητας στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Το Adaptive Cruise Control επιβρα‐ δύνει αυτόματα το όχημα όταν αυτό πλησιάζει κάποιο προπορευόμενο όχημα που κινείται με χαμηλότερη τα‐ χύτητα. μέχρι την ελάχιστη ταχύτητα των 30 km/h. απε‐ νεργοποιείται επίσης ο περιοριστής ταχύτητας και διαγράφεται η αποθη‐ κευμένη ταχύτητα. Ενδέχεται να εφαρμόσει περιορισμένη πέδηση ενεργοποιώ‐ ντας τα φώτα φρένων. στην επιλεγμένη μπροστινή απόσταση. . 197 Το Adaptive Cruise Control χρησιμο‐ ποιεί έναν αισθητήρα ραντάρ για να ανιχνεύει τα προπορευόμενα οχή‐ ματα. ρυθμίζει την τα‐ χύτητα του οχήματος στην ταχύτητα του προπορευόμενου οχήματος. Συνέχιση οριακής ταχύτητας Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή στη θέση RES/+. Εάν δεν ανιχνευθεί κανένα όχημα στη διαδρομή οδήγησης.

διότι το πεντάλ φρένου. η ρύθμιση μπροστινής από‐ στασης και η καθορισμένη ταχύτητα υποδεικνύονται στην επάνω γραμμή στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Το Adaptive cruise control παραμένει ενεργοποιημένο κατά την αλλαγή σχέσεων. Για την εμφάνιση της σελίδας του Adaptive Cruise Control στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Ενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί C για να ενεργο‐ ποιήσετε το Adaptive Cruise Control. 9 Προειδοποίηση Απαιτείται πάντοτε η πλήρης προ‐ σοχή από τον οδηγό κατά την οδή‐ γηση με adaptive cruise control. πατήστε το κουμπί MENU στο μοχλοδιακόπτη των φλας και στρέψτε τον περιστρο‐ φικό ρυθμιστή για να επιλέξετε τη σε‐ λίδα του Adaptive Cruise Control. Ο οδηγός συνεχίζει να έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματος. m 3 125. Η ενδεικτική λυχνία m ανάβει με λευκό χρώμα. Το σύμβολο του Adaptive Cruise Control. Η ενδεικτική λυ‐ χνία m ανάβει με πράσινο χρώμα. Μπορείτε να απελευθερώσετε το πε‐ ντάλ γκαζιού. Επιταχύνετε στην επιθυμητή ταχύ‐ τητα και περιστρέψτε τον περιστρο‐ φικό διακόπτη στη θέση SET/-. η τρέ‐ χουσα ταχύτητα αποθηκεύεται στη μνήμη και διατηρείται. Ενεργοποίηση με ρύθμιση της ταχύτητας Το Adaptive Cruise Control ενεργο‐ ποιείται μεταξύ των 50 km/h και 180 km/h.198 Οδήγηση και χρήση Ενδεικτική λυχνία A 3 125. . το πεντάλ γκα‐ ζιού και ο διακόπτης ακύρωσης έχουν προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε λειτουργίας του adaptive cruise control.

εμφανίζεται μια ανα‐ δυόμενη προειδοποίηση στο κέ‐ ντρο πληροφοριών οδηγού.Οδήγηση και χρήση Υπέρβαση καθορισμένης ταχύτητας Έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να οδη‐ γήσετε ταχύτερα από την καθορι‐ σμένη ταχύτητα. Ως σχε‐ τική ένδειξη. Μείωση ταχύτητας Με το Adaptive cruise control ενεργό. τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ταχύ‐ τητα και να τη διατηρήσετε στρέφο‐ ντας τον περιστροφικό διακόπτη στη ρύθμιση SET/-. με ενεργοποιημένο το Adaptive cruise control. Διαφορε‐ τικά. το όχημα επιστρέφει στην επιθυ‐ μητή απόσταση εάν υπάρχει κάποιο προπορευόμενο όχημα που κινείται με χαμηλότερη ταχύτητα. για παράδειγμα μετά το πάτημα του πεντάλ γκαζιού. Μόλις το σύστημα ενεργοποιηθεί. τότε μπορείτε να αποθηκεύσετε την τρέχουσα ταχύτητα και να τη δια‐ τηρήσετε στρέφοντας τον περιστρο‐ φικό διακόπτη στη ρύθμιση SET/-. κινείται πολύ ταχύτερα από την επιθυμητή ταχύ‐ τητα. Αύξηση ταχύτητας Με το Adaptive cruise control ενεργό. Επιστροφή στην αποθηκευμένη ταχύτητα Εάν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο αλλά ανενεργό. κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη στραμμένο στη ρύθμιση SET/-: η τα‐ χύτητα μειώνεται συνεχώς με μεγάλες προσαυξήσεις ή πατήστε επανειλημ‐ μένα το SET/-: η ταχύτητα μειώνεται με μικρές προσαυξήσεις. στρέψτε τον περι‐ στροφικό διακόπτη στο RES/+ όταν η ταχύτητα υπερβαίνει τα 50 km/h για να επιτευχθεί η αποθηκευμένη ταχύ‐ τητα. το Adaptive cruise control επιβραδύνει ή φρενάρει. . κινείται πολύ πιο αργά από την επιθυμητή ταχύ‐ τητα. Εάν το όχημα. το σύστημα επιστρέφει στην αποθηκευμένη τιμή ταχύτητας. η πέδηση από το σύ‐ στημα απενεργοποιείται. Όταν αφήσετε το πεντάλ γκα‐ ζιού. εάν ανιχνεύσει κάποιο προ‐ πορευόμενο όχημα που κινείται με χα‐ μηλότερη ταχύτητα ή εάν η μπροστινή απόσταση είναι μικρότερη από την καθορισμένη. για παράδειγμα λόγω προπο‐ ρευόμενου οχήματος που κινείται πιο αργά. Ρύθμιση της μπροστινής απόστασης Όταν το Adaptive Cruise Control ανι‐ χνεύσει στη διαδρομή οδήγησης κά‐ ποιο προπορευόμενο όχημα που κι‐ νείται πιο αργά. θα ρυθμίσει την ταχύ‐ τητα του οχήματος προκειμένου να διατηρήσει τη ρύθμιση της μπροστι‐ νής απόστασης που επιλέχθηκε από τον οδηγό. με ενεργοποιημένο το Adaptive cruise control. 199 Εάν το όχημα. πατώντας το πεντάλ γκαζιού. 9 Προειδοποίηση Εάν ο οδηγός πατήσει το πεντάλ γκαζιού. κρατήστε τον περιστροφικό διακόπτη στραμμένο στη ρύθμιση RES/+: η τα‐ χύτητα αυξάνεται συνεχώς με μεγάλες προσαυξήσεις ή πατήστε επανειλημ‐ μένα το RES/+: η ταχύτητα αυξάνεται με μικρές προσαυξήσεις.

ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Πρέπει να σημειωθεί πως η ρύθμιση της μπροστινής απόστασης είναι κοινή με τη ρύθμιση της ευαισθησίας χρονισμού προειδοποίησης του συ‐ στήματος προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης. τις καιρικές συνθή‐ κες και την ορατότητα. 9 Προειδοποίηση Ο οδηγός φέρει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της σωστής από‐ στασης από το προπορευόμενο όχημα. ενδιάμεση ή μα‐ κρινή. Παράδειγμα: Εάν επιλεγεί η ρύθμιση 3 (μακρινή).200 Οδήγηση και χρήση Η μπροστινή απόσταση μπορεί να ρυθμιστεί σε κοντινή. . Η επιλεγμένη μπροστινή απόσταση υποδεικνύεται από πλήρεις μπάρες απόστασης στη σελίδα του Adaptive Cruise Control. Πατήστε και πάλι το κουμπί E για να αλλάξετε την μπροστινή απόσταση. ο οδηγός ειδοποιείται νω‐ ρίτερα πριν από πιθανή σύγκρουση. Η ρύθμιση εμ‐ φανίζεται επίσης στην επάνω γραμμή στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. ακόμα και αν το Adaptive Cruise Control είναι ανενεργό ή απενεργο‐ ποιημένο. Ανίχνευση του προπορευόμενου οχήματος Πατήστε το κουμπί E για να εμφανι‐ στεί η τρέχουσα ρύθμιση στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού.

Εάν αυτή η λυχνία δεν εμφανίζεται. Το σύστημα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα όταν: ■ η ταχύτητα του οχήματος πέσει κάτω από 45 km/h ή υπερβεί τα 190 km/h. όταν το σύ‐ στημα ανιχνεύσει κάποιο όχημα στην πορεία σας. . ο οδηγός πρέ‐ πει να αναλάβει τον έλεγχο των φρένων και του κινητήρα. Απενεργοποίηση Το Adaptive Cruise Control απενερ‐ γοποιείται από τον οδηγό όταν: ■ πατηθεί το κουμπί y. Η αποθηκευμένη ταχύτητα διατηρεί‐ ται. ■ δεν υπάρχει κυκλοφορία στο δρόμο και δεν ανιχνεύεται τίποτα στις πλευρές του οδοστρώματος για αρ‐ κετά λεπτά. στο κέντρο πληροφοριών οδηγού ανάβει με 201 λευκό χρώμα η ενδεικτική λυχνία m και αναδύεται ένα προειδοποιητικό σύμβολο. ■ ανιχνεύεται βλάβη στο ραντάρ. ■ το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης λειτουργεί περισσότερο από 20 δευτερόλεπτα. ■ το σύστημα πέδησης επικείμενης σύγκρουσης ενεργοποιεί τα φρένα. ■ ο αισθητήρας ραντάρ έχει μπλοκά‐ ρει από στρώμα πάγου ή νερού. Σε αυτή την περίπτωση. ■ πατηθεί το πεντάλ φρένου. ■ το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστά‐ θειας βρίσκεται σε λειτουργία. 9 Προειδοποίηση Όταν το adaptive cruise control απενεργοποιηθεί.Οδήγηση και χρήση Η ενδεικτική λυχνία προπορευόμενου οχήματος A ανάβει με πράσινο χρώμα στο ταχύμετρο. τον κινητήρα ή το φρένο. Όταν το Adaptive cruise control απε‐ νεργοποιηθεί αυτόματα. ή αν εμφανίζεται στιγμιαία. το Adaptive cruise control δεν αποκρίνεται στα προπορευόμενα οχήματα. ■ πατηθεί το πεντάλ του συμπλέκτη περισσότερο από τέσσερα δευτε‐ ρόλεπτα. δεν υπάρχει ηχώ στο ραντάρ και ο αισθητήρας μπορεί να αναφέρει ότι φράσσεται. ■ ο επιλογέας ταχυτήτων του αυτόμα‐ του κιβωτίου ταχυτήτων μεταβεί στη θέση N.

πάγου ή χιονιού. ■ Το Adaptive Cruise Control αγνοεί τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα κυ‐ κλοφορίας. Αυτή η προβλεπόμενη διαδρομή μπορεί να λάβει υπ' όψιν το τρέχον χαρακτηρι‐ στικό στροφής. μειώνεται ή καταστέλλεται εντελώς η ορατότητα. Η ένδειξη m σβήνει. Προσοχή οδηγού ■ Να χρησιμοποιείτε με προσοχή το Adaptive Cruise Control σε ορει‐ νούς δρόμους ή δρόμους με πολλές στροφές. Στροφές Το Adaptive Cruise Control υπολογί‐ ζει μια προβλεπόμενη διαδρομή με βάση τη φυγόκεντρο δύναμη. με αποτέλε‐ σμα να χάσετε τον έλεγχο. ■ Μην χρησιμοποιείτε το Adaptive Cruise Control όταν βρέχει. πεζούς ή ζώα. καθώς ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να κα‐ λυφθεί με μια λεπτή στρώση νερού. Έτσι. Έτσι. Η απο‐ θηκευμένη ταχύτητα διαγράφεται. διότι μπορεί να προκαλέσει απότομες αλλαγές στην πρόσφυση των ελαστικών (σπινάρισμα τροχών). χιονίζει ή όταν υπάρχει πολύ χώμα. το σύστημα χρειάζεται ορι‐ σμένο χρόνο μέχρι να ανιχνεύσει το επόμενο προπορευόμενο όχημα. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά την είσοδο ή την έξοδο από μια στροφή ή εάν τη . εάν ανιχνευτεί νέο όχημα. ■ Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα σε ολισθηρό οδόστρωμα. σκόνης. με αποτέλεσμα να χρειαστεί χρόνος για να το ανιχνεύσει και πάλι. Όρια συστήματος ■ Η δύναμη αυτόματης πέδησης του συστήματος δεν επιτρέπει το δυ‐ νατό φρενάρισμα και το επίπεδο πέδησης ενδέχεται να μην επαρκεί για την αποφυγή σύγκρουσης. καθαρίστε το κάλυμμα του αισθητήρα. καθώς το σύστημα ενδέ‐ χεται να "χάσει" το προπορευόμενο όχημα. το σύστημα μπορεί να επιταχύνει αντί να επιβραδύνει. Με την απενεργοποίηση της ανάφλε‐ ξης.202 Οδήγηση και χρήση Απενεργοποίηση Πατήστε το κουμπί C για να απενερ‐ γοποιήσετε το Adaptive Cruise Control. αλλά δεν μπορεί να υπολογίσει μια μελλοντική αλλαγή στροφής. Το σύστημα ενδέχεται να χάσει το τρέχον προπορευόμενο όχημα ή να υπολογίσει κάποιο όχημα που βρίσκεται σε άλλη λωρίδα. απενεργοποιείται επίσης το Adaptive Cruise Control και διαγρά‐ φεται η αποθηκευμένη ρύθμιση ταχύ‐ τητας. ■ Μετά από απότομη αλλαγή λωρί‐ δας. Στην περίπτωση εμπ‐ λοκής του αισθητήρα. ■ Το Adaptive Cruise Control δεν φρενάρει για ακινητοποιημένα οχή‐ ματα.

Εάν η φυγόκεντρη δύναμη είναι πολύ μεγάλη σε μια στροφή. Έχετε πά‐ ντοτε υπόψη σας ότι το Adaptive cruise control διαθέτει περιορισμένη εμβέλεια ορατότητας. περιορισμένη δυνατότητα πέδησης και συγκεκρι‐ μένο χρόνο αντίδρασης για να επιβε‐ βαιώσει εάν κάποιο όχημα βρίσκεται στην πορεία σας ή όχι. Οδήγηση σε λόφους και ρυμούλκηση με τρέιλερ Η απόδοση του συστήματος κατά την οδήγηση σε λόφους και κατά τη ρυ‐ μούλκηση τρέιλερ εξαρτάται από την . το Adaptive Cruise Control ενδέχεται να "χάσει" το προ‐ πορευόμενο όχημα και να επιταχύνει στην καθορισμένη ταχύτητα. Εάν το σύστημα δεν ανιχνεύει πλέον κανένα προπορευόμενο όχημα. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα κατά τη γρήγορη οδήγηση ή εάν η ορατό‐ τητα είναι μειωμένη λόγω καιρικών συνθηκών. το σύστημα επιβραδύνει το όχημα ελαφρά. η ενδεικτική λυχνία A θα σβή‐ σει. προσαρ‐ μόστε την ταχύτητα ανάλογα με τις συνθήκες και τον καιρό. γε‐ νικά. Αυτό το επίπεδο πέδησης δεν σχεδιάστηκε για να αποφεύγεται το σπινάρισμα στη στροφή. Το Adaptive cruise control ενδέχεται να μην μπο‐ ρέσει να φρενάρει έγκαιρα το όχημα για την αποφυγή σύγκρουσης με όχημα που κινείται με πολύ χαμηλό‐ τερη ταχύτητα ή μετά από αλλαγή λω‐ ρίδας. Κατά την είσοδο ή την έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο. 203 Αλλαγές διαδρομής οχήματος Εάν κάποιο άλλο όχημα εισέλθει στη διαδρομή οδήγησής σας. Για το λόγο αυτόν. Αυτοκινητόδρομοι Στους αυτοκινητοδρόμους.Οδήγηση και χρήση στροφή γίνεται πιο κλειστή ή πιο ανοι‐ χτή. το Adaptive Cruise Control θα λάβει υπ' όψιν του το όχημα όταν αυτό βρεθεί κανονικά στη διαδρομή σας. Να είστε έτοιμοι να αντιδράσετε και να πατήσετε το πε‐ ντάλ φρένου. Ο οδηγός φέρει την ευ‐ θύνη να μειώνει την επιλεγμένη ταχύ‐ τητα πριν εισέλθει σε στροφή και. μειώστε την καθορισμένη ταχύτητα πριν την έξοδο ή πριν την είσοδο. να προσαρμόζει την ταχύτητα ανάλογα με τον τύπο του οδοστρώ‐ ματος και τα ισχύοντα όρια ταχύτητας. εάν χρειαστεί να φρενά‐ ρετε γρηγορότερα.

Δεν συνιστάται η χρήση του Adaptive Cruise Control σε από‐ τομους λόφους. ειδικά κατά τη ρυ‐ μούλκηση τρέιλερ. Κατά την οδήγηση σε λόφους.χ. Πρέπει να σημειωθεί πως η ενεργο‐ ποίηση του φρένου απενεργοποιεί το σύστημα. στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. μετά από μετωπική σύγκρουση. κάτω από το έμβλημα της μάρκας. μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ γκαζιού για να διατηρήσετε την ταχύτητα του οχήματός σας. απευ‐ θυνθείτε σε ένα συνεργείο για την επαλήθευση και διόρθωση της θέ‐ σης του αισθητήρα Adaptive cruise control. Μονάδα ραντάρ από αυτόν μπορεί να έχει μετατο‐ πιστεί και να αντιδρά λανθασμένα. το σύστημα εν‐ δέχεται να μην ανιχνεύσει κάποιο όχημα στη διαδρομή σας. Ο μπροστινός προφυλακτήρας μπο‐ ρεί να φαίνεται άθικτος. έμφραξη λόγω πάγου) ή εάν υπάρχει μόνιμο σφάλμα συστήματος. τις συνθήκες κυκλοφορίας και την κλίση του οδοστρώματος. ωστόσο ο αισθητήρας που βρίσκεται πίσω Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης) στην εξατομίκευση οχή‐ ματος. μπορεί να χρειαστεί να φρενάρετε για να διατηρήσετε ή να μειώσετε την τα‐ χύτητά σας. ειδικά όταν ρυμουλκείτε κάποιο τρέιλερ. μη χρησιμοποιήσετε το σύστημα.204 Οδήγηση και χρήση ταχύτητα και το φορτίο του οχήματος. Σε απότο‐ μους λόφους. Για το λόγο αυτό. 3 140. . 9 Προειδοποίηση Η μονάδα του ραντάρ ευθυγραμ‐ μίστηκε προσεκτικά κατά την κα‐ τασκευή. Σε κατωφέρεια. Ρυθμίσεις Η μονάδα του ραντάρ είναι στερεω‐ μένη πίσω από τη μάσκα του ψυγείου. Μετά από κάποιο ατύχημα. Σφάλμα Εάν το Adaptive Cruise Control δεν λειτουργεί λόγω προσωρινών συνθη‐ κών (π.

Το σύμβολο προπορευόμενου οχή‐ ματος A ανάβει με πράσινο χρώμα στο ταχύμετρο. Εάν πλησιάζετε κάποιο προπο‐ ρευόμενο όχημα με μεγάλη ταχύτητα. παρακάτω). όταν το σύστημα ανι‐ χνεύσει κάποιο όχημα στη διαδρομή οδήγησης. Προϋπόθεση αποτελεί το σύστημα προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης να είναι ενεργοποιημένο στο μενού εξατομίκευσης οχήματος 3 140 ή να μην έχει απενεργοποιηθεί από το κουμπί V (ανάλογα με το σύ‐ στημα. Ενεργοποίηση Το σύστημα προειδοποίησης μετωπι‐ κής σύγκρουσης λειτουργεί αυτόματα σε ταχύτητα μεγαλύτερη από την τα‐ χύτητα βάδισης. Μηνύματα οχήματος 3 133. ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχή‐ ματος.Οδήγηση και χρήση 205 ■ Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης που βασίζεται σε σύστημα ραντάρ σε οχήματα που είναι εξοπλισμένα με Adaptive Cruise Control 3 197. σε απόσταση έως 150 μέτρα. υπάρχουν διαθέσιμες δύο εκ‐ δόσεις συστήματος προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης: Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης που βασίζεται σε σύστημα ραντάρ Το σύστημα χρησιμοποιεί τον αισθη‐ τήρα ραντάρ που βρίσκεται πίσω από τη μάσκα του ψυγείου για να ανιχνεύ‐ σει τυχόν προπορευόμενο όχημα στη λωρίδα σας. βλ. ■ Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης που βασίζεται σε σύστημα μπροστινής κάμερας σε οχήματα χωρίς ή με το τυπικό Cruise control 3 194. με την προϋπόθεση ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η ρύθ‐ μιση Auto collision preparation . Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης Το σύστημα προειδοποίησης μετωπι‐ κής σύγκρουσης μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή ή τη μείωση πρόκλη‐ σης ζημιάς από μετωπικές συγκρού‐ σεις.

Πατήστε το πεντάλ φρένου. μιση εμφανίζεται επίσης στην επάνω γραμμή στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Πατήστε και πάλι το κουμπί E για να αλλάξετε την ευαισθησία προειδοποίησης. Η ρύθ‐ Πρέπει να σημειωθεί πως η ρύθμιση της ευαισθησίας χρονισμού προειδο‐ ποίησης είναι κοινή με τη ρύθμιση μπροστινής απόστασης του Adaptive Cruise Control. Όταν πλησιάζετε κάποιο άλλο όχημα πολύ γρήγορα. . Συγ‐ χρόνως. εάν απαιτείται. Πατήστε το κουμπί E για να εμφανι‐ στεί η τρέχουσα ρύθμιση στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. στο Κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού θα εμφανιστεί η σελίδα προειδοποίησης σύγκρουσης.206 Οδήγηση και χρήση (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης) στο μενού εξατομίκευ‐ σης οχήματος 3 140. ενδιάμεση ή μακρινή. με την αλλαγή της ευαισθησίας χρονισμού προειδο‐ ποίησης αλλάζει και η ρύθμιση μπρο‐ στινής απόστασης του Adaptive Cruise Control. Ρυθμίσεις Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης) στην εξατομίκευση οχή‐ ματος 3 140. Προειδοποίηση του οδηγού Επιλογή ευαισθησίας προειδοποίησης Η ευαισθησία προειδοποίησης μπο‐ ρεί να ρυθμιστεί σε κοντινή. Έτσι. θα ακουστεί μια ηχητική προειδοποίηση.

βλ.Οδήγηση και χρήση Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης που βασίζεται σε σύστημα μπροστινής κάμερας Το σύστημα προειδοποίησης μετωπι‐ κής σύγκρουσης χρησιμοποιεί το σύ‐ στημα μπροστινής κάμερας στο παρ‐ μπρίζ για την ανίχνευση ενός προπο‐ ρευόμενου οχήματος που βρίσκεται ακριβώς μπροστά σας στη λωρίδα σας σε απόσταση 60 μέτρων περί‐ που. παρακάτω. Προειδοποίηση του οδηγού 207 . Ενεργοποίηση H προειδοποίηση μετωπικής σύ‐ γκρουσης λειτουργεί αυτόματα σε τα‐ χύτητα μεγαλύτερη από 40 χλμ./ώρα. εάν δεν έχει απενεργοποιηθεί από το κουμπί V. Πατήστε το κουμπί V για να εμφανι‐ στεί η τρέχουσα ρύθμιση στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Πατήστε και πάλι το κουμπί V για να αλλάξετε την ευαισθησία προειδοποίησης. ενδιάμεση ή μακρινή. Επιλογή ευαισθησίας προειδοποίησης Η ευαισθησία προειδοποίησης μπο‐ ρεί να ρυθμιστεί σε κοντινή.

είτε το ραντάρ που βρίσκεται πίσω από τη . Η προειδοποίηση μετωπικής σύ‐ γκρουσης είναι απλώς ένα σύ‐ στημα προειδοποίησης και δεν θέ‐ τει σε εφαρμογή τα φρένα. η προει‐ δοποίηση μετωπικής σύγκρουσης μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα προπο‐ ρευόμενο όχημα ή ενδέχεται να μειω‐ θεί η απόδοση του αισθητήρα: ■ σε δρόμους με συνεχείς στροφές. ανάλογα με τον εξοπλισμό του οχήματος. βροχή ή χιόνι. όπως ομίχλη. Κατά την οδήγηση. 9 Προειδοποίηση Περιορισμοί συστήματος Το σύστημα σχεδιάστηκε να προειδο‐ ποιεί μόνο για οχήματα. Γενικές πληροφορίες και για τις δύο εκδόσεις του συστήματος προειδοποίησης μετωπικής σύγκρουσης Απενεργοποίηση Το σύστημα μπορεί να απενεργο‐ ποιηθεί. λά‐ σπη. Όταν πλησιάζετε ένα προπορευόμενο όχημα με μεγάλη ταχύτητα. τις καιρικές συνθή‐ κες και την ορατότητα. Ένδειξη μπροστινής απόστασης Η ένδειξη μπροστινής απόστασης εμ‐ φανίζει την απόσταση μέχρι το προ‐ πορευόμενο. ■ όταν υπάρχει περιορισμένη ορατό‐ τητα λόγω καιρικών συνθηκών. εν‐ δέχεται επίσης να αντιδράσει και με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. κινούμενο όχημα. στο Κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού θα εμφανιστεί η σελίδα προειδοποίησης σύγκρουσης. θα ακουστεί μια ηχητική προειδοποίηση. ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας. Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να ενερ‐ γήσει και να φρενάρει. ωστόσο. μπορεί να μην σας διαθέσει επαρκή χρόνο για να αποφύγετε ενδεχόμενη σύγ‐ κρουση.208 Οδήγηση και χρήση Όταν πλησιάζετε κάποιο άλλο όχημα πολύ γρήγορα. Συγ‐ χρόνως. λασπόχιονο. Ο οδηγός φέρει την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της σωστής από‐ στασης από το προπορευόμενο όχημα. πάγο. εάν απαιτείται. Πατήστε το κουμπί V όσο συχνά εμφανίζεται το ακόλουθο μή‐ νυμα στο Κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού. Το σύστημα χρησιμοποιεί. είναι πάντα απαραίτητη η πλήρης προσοχή από τον οδηγό. ■ όταν ο αισθητήρας έχει καλυφθεί από χιόνι. Πατήστε το πεντάλ φρένου. βρομιά ή εμποδίζεται λόγω ζη‐ μιάς στο παρμπρίζ. Στις παρακάτω περιπτώσεις.

όταν δεν είναι πλέον δυνατόν να απο‐ φευχθεί μια σύγκρουση πατώντας 209 φρένο ή στρίβοντας το τιμόνι. η απόσταση υποδεικνύε‐ ται μέσα σε δευτερόλεπτα σε μια σε‐ λίδα στο Κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού 3 126. πίεση φρένου.. Πριν ενεργοποιηθεί το σύστημα ενεργής πέδησης έκτακτης ανάγκης. Εάν δεν υπάρχει κανένα προπορευό‐ μενο όχημα ή εάν το προπορευόμενο όχημα είναι εκτός εμβέλειας. αισθητήρα ρα‐ ντάρ. Ενεργοποιείται σε ταχύ‐ τητες άνω των 40 km/h.s. ο οδηγός ειδοποιείται μέσω της προειδοποίη‐ σης μετωπικής σύγκρουσης 3 205. Ενεργή πέδηση έκτακτης ανάγκης Το σύστημα ενεργής πέδησης έκτα‐ κτης ανάγκης συμβάλλει ώστε να μειωθεί η ζημιά από μετωπικές συγ‐ κρούσεις με οχήματα και αντικείμενα. Πατήστε το κουμπί MENU στο μοχλοδιακόπτη των φλας για να επιλέξετε Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) X και στρέψτε τον περι‐ στροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε τη σελίδα εμφάνισης της ένδειξης μπρο‐ στινής απόστασης. θα εμφα‐ νιστούν δύο παύλες: -. Το σύστημα περιλαμβάνει: ■ Σύστημα προετοιμασίας φρένων ■ Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης ■ Προοδευτική υποβοήθηση πέδησης .χ. αντιστοιχεί σε 0. ταχύτητα οχήμα‐ τος) προκειμένου να υπολογίσει την πιθανότητα μιας μετωπικής σύγκρου‐ σης. Το σύστημα πέδησης επικείμενης σύ‐ γκρουσης λειτουργεί αυτόματα σε τα‐ χύτητα μεγαλύτερη από την ταχύτητα βάδισης.Οδήγηση και χρήση μάσκα του ψυγείου είτε την μπροστινή κάμερα που βρίσκεται στο παρμπρίζ για να ανιχνεύσει την απόσταση από κάποιο προπορευόμενο όχημα στην πορεία σας.5 s. Η ελάχιστη απόσταση που υποδει‐ κνύεται. Όταν ανιχνευθεί κάποιο προπορευό‐ μενο όχημα. με την προϋπόθεση ότι δεν έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης) στο με‐ νού εξατομίκευσης οχήματος 3 140. Η λειτουργία χρησιμοποιεί διάφορα στοιχεία εισόδου (π.

το σύστημα προετοιμασίας φρένων και η αυτόματη πέδηση έκτα‐ κτης ανάγκης. το σύστημα προετοιμα‐ σίας φρένων αυξάνει ελαφρά την πίεση στα φρένα. πατώ‐ ντας ελαφρά το πεντάλ φρένων έχει ως αποτέλεσμα ένα άμεσο και δυνατό φρενάρισμα. 9 Προειδοποίηση Το σύστημα ενεργής πέδησης έκτακτης ανάγκης δεν έχει σχεδια‐ στεί για να ενεργοποιεί δυνατό και ανεξάρτητο φρενάρισμα ούτε για να αποτρέπει αυτόματα τυχόν σύγκρουση. Ο οδηγός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος να ενερ‐ γήσει και να φρενάρει ή να στρίψει για να αποφύγει πιθανή σύγ‐ κρουση. Η λειτουργία αυτή βοηθά τον οδηγό να φρενάρει πιο γρήγορα και πιο δυνατά πριν από την επικείμενη σύγκρουση. είναι πάντα απαραίτητη η πλήρης προσοχή από τον οδηγό. καθώς και η προοδευ‐ τική υποβοήθηση πέδησης καθιστούν την υποβοήθηση πέδησης ακόμα πιο ευαίσθητη. Μετά από απότομη αλλαγή λωρίδας. ώστε το φρενάρισμα να μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερα. Προοδευτική υποβοήθηση πέδησης Επιπλέον. Κατά την οδήγηση. πεζούς ή ζώα. Σχεδιάστηκε για να μειώνει την ταχύτητα του οχήματος πριν τη σύγκρουση. μειώνεται ο χρόνος απόκρισης όταν απαιτηθεί αυ‐ τόματο ή μη αυτόματο φρενάρισμα. Ο οδηγός θα συνεχίζει να πατά το πεντάλ του φρένου. Το σύστημα λει‐ τουργεί βοηθητικά και μόνο. το σύστημα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό διά‐ στημα μέχρι να ανιχνεύσει το επό‐ μενο προπορευόμενο όχημα. Έτσι. Σύστημα προετοιμασίας φρένων Όταν πλησιάζετε ένα προπορευόμενο όχημα τόσο γρήγορα που επίκειται σύγκρουση. Με αυτό τον τρόπο. . Ενδέχεται να μην αντιδράσει μπροστά σε ακινη‐ τοποιημένα οχήματα. Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης Μετά την προετοιμασία των φρένων και ακριβώς πριν από την επικείμενη σύγκρουση. ανάλογα με την κατάσταση οδήγησης. ο οποίος φέρει την ευθύνη της οδή‐ γησης του οχήματος και της προ‐ σοχής στο δρόμο.210 Οδήγηση και χρήση 9 Προειδοποίηση Το σύστημα αυτό δεν προορίζεται να αντικαταστήσει τον οδηγό. η λειτουργία αυτή ενερ‐ γοποιεί αυτόματα ένα περιορισμένο φρενάρισμα για να μειωθεί η ταχύτητα κρούσης κατά τη σύγκρουση. Το σύστημα έχει σχεδια‐ στεί να λειτουργεί με όλους τους επιβάτες προσδεδεμένους με τη ζώνη ασφαλείας. Το σύστημα πέδησης προετοιμάζεται με τέτοιο τρόπο.

όταν χιονίζει ή όταν υπάρχει πολύ χώμα. Η λειτουργία αυτή είναι αποδεκτή και το όχημα δεν χρειάζεται σέρβις. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις. 211 Υποβοήθηση στάθμευσης Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐ σης διευκολύνει τη στάθμευση μετρώ‐ ντας την απόσταση ανάμεσα στο αυ‐ τοκίνητο και σε τυχόν εμπόδια και εκ‐ πέμποντας ηχητικά σήματα. καθαρίστε το κάλυμμα του αισθητήρα. όταν υπάρχουν σήματα οδικής κυκλοφορίας σε στροφή ή οχή‐ ματα σε άλλη λωρίδα. 3 140. για πα‐ ράδειγμα. Ρυθμίσεις Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στο μενού Auto collision preparation (Αυτόματη προετοιμασία σύγκρουσης) στην εξατομίκευση οχή‐ ματος. Στην περίπτωση εμπλοκής του αισθητήρα. Μηνύματα οχήματος 3 133. Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις αισθητήρες στάθμευσης υπερήχων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στον πίσω προφυλακτήρα. σκόνης. Ωστόσο. στο Κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα. Πατήστε δυνατά το πεντάλ γκαζιού για να παρακάμψετε το αυτόματο φρενάρισμα. Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. πλήρη ευθύνη για τους ελιγμούς στάθμευσης φέρει ο οδηγός. Σφάλμα Σε περίπτωση που το σύστημα χρειά‐ ζεται σέρβις. το σύστημα ενεργής πέδησης έκτακτης ανάγκης μπορεί να παρέχει ένα σύν‐ τομο αυτόματο φρενάρισμα σε συν‐ θήκες που φαίνονται περιττές.Οδήγηση και χρήση Περιορισμοί συστήματος Η ενεργή πέδηση έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με περιορισμούς ή δεν λει‐ τουργεί καθόλου όταν βρέχει. πάγου ή χιονιού. Εάν το όχημα διαθέ‐ τει μπροστινό σύστημα υποβοήθησης . καθώς ο αισθητήρας ραντάρ μπορεί να έχει καλυφθεί με μια λεπτή στρώση νερού. εμφανίζονται μηνύματα του οχήματος στο Κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού.

Κουμπί r ή D Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐ σης θα ενεργοποιηθεί και θα απενερ‐ γοποιηθεί με το πάτημα του κουμπιού υποβοήθησης στάθμευσης r. . Για να ενεργοποιήσετε ή να απενερ‐ γοποιήσετε το σύστημα υποβοήθη‐ σης στάθμευσης. το σύστημα διαθέτει τέσ‐ σερις πρόσθετους αισθητήρες στάθ‐ μευσης υπερήχων στον μπροστινό προφυλακτήρα. Ενδεικτική λυχνία r 3 122. πατήστε το r ή D επί ένα δευτερόλεπτο περίπου. ο χειρισμός και των δύο συστημάτων γίνεται από το κουμπί D. Ενεργοποίηση Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγετε την όπισθεν. Η αναμμένη λυχνία LED στο κουμπί του συστήματος υποβοήθησης στάθ‐ μευσης δείχνει ότι το σύστημα βρίσκε‐ ται σε ετοιμότητα λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το μπροστινό σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης όταν οδηγείτε με χαμηλή ταχύτητα.212 Οδήγηση και χρήση στάθμευσης. πατώντας στιγμιαία το κου‐ μπί υποβοήθησης στάθμευσης r ή D. πατήστε στιγμιαία το r ή D μία φορά. Εάν ένα σύστημα είναι ενεργό. υπάρ‐ χει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των δύο συστημάτων με το πάτημα του κουμπιού για μικρότερο ή μεγα‐ λύτερο χρονικό διάστημα. καθεμία με διαφορετικό ήχο. Για να ενερ‐ γοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προηγμένο σύστημα υποβοήθη‐ σης στάθμευσης. Σε αυτή την περίπτωση. Εάν το όχημα διαθέτει επιπλέον προηγ‐ μένο σύστημα υποβοήθησης στάθ‐ μευσης 3 215. για το σύστημα υπο‐ βοήθησης στάθμευσης υπάρχει το κουμπί D. Το σύστημα χρησιμοποιεί δύο διαφο‐ ρετικές συχνότητες για τους μπροστι‐ νούς και τους πίσω αισθητήρες αντί‐ στοιχα.

Όταν η απόσταση μειωθεί κάτω από 30 cm. Στην έκδοση με οθόνη υψηλού επιπέ‐ δου. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε κάθε ηχητικό σήμα μειώνεται όσο το όχημα πλησιά‐ ζει στο εμπόδιο. το σήμα του βομβητή είναι συνεχές. η απόσταση μέχρι κάποιο μπρο‐ στινό εμπόδιο επισημαίνεται με εναλ‐ λασσόμενες τμηματικές ενδείξεις που αλλάζουν. η απόσταση μέχρι κάποιο μπροστινό και πίσω εμπόδιο επισημαίνεται με εναλλασσόμενες γραμμές απόστασης γύρω από το όχημα. Επιπλέον.Οδήγηση και χρήση 213 Ένδειξη Το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά σήματα για τυχόν εμπόδια μπροστά ή πίσω από το όχημα. Μόλις η ένδειξη απόστασης πα‐ ρακαμφθεί από κάποιο μήνυμα οχή‐ ματος. Η ένδειξη απόστασης στην οθόνη μπορεί να ανασταλεί από μηνύματα οχήματος με μεγαλύτερη προτεραιό‐ τητα. η απόσταση σταματά να εμφα‐ νίζεται μέχρι να ενεργοποιηθεί ξανά το σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης. υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται η απόσταση μέχρι τα εμπόδια στο κέντρο πληροφοριών οδηγού 3 126. Ανά‐ λογα ποιοι αισθητήρες βρίσκονται πιο κοντά στο εμπόδιο. Στην έκδοση με συνδυαστική οθόνη υψηλού επιπέδου. θα ακούσετε την ηχητική προειδοποίηση από τους αντίστοιχους αισθητήρες. .

Επισήμανση Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐ σης ανιχνεύει αυτόματα τον εργο‐ στασιακό εξοπλισμό ρυμούλκησης. mini van. Η αναγνώριση εμποδίων στο επάνω μέρος αυτών των οχημά‐ των δεν είναι εγγυημένη. οχήματα εκτός δρόμου. .χ. Εάν πατήσετε το κουμπί r ή D μία φορά στη διάρκεια ενός κύκλου ανά‐ φλεξης. Η αποτελεσματικότητα του συστή‐ ματος υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να μειωθεί λόγω μεγάλου φορτίου. το μπροστινό σύστημα υπο‐ βοήθησης στάθμευσης επανενεργο‐ ποιείται πάντοτε όταν η ταχύτητα του οχήματος μειωθεί κάτω από συγκε‐ κριμένο όριο. Η λυχνία LED στο κουμπί σβήνει και στο κέντρο πληροφοριών οδηγού εμ‐ φανίζεται η ένδειξη Park Assist Off (Υποβοήθηση στάθμευσης απενεργ/ νη). Το σύστημα απενεργοποιείται αυτό‐ ματα όταν γίνει υπέρβαση μιας συγκε‐ κριμένης ταχύτητας. το σύ‐ στημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει τυχόν εμπόδια λόγω διάφορων ανακλαστικών επιφανειών σε αντι‐ κείμενα ή ρούχα ή λόγω εξωτερι‐ κών πηγών θορύβου. από πάγο ή χιόνι. Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί λόγω προσωρινών συνθηκών. ανάβει η ενδεικτική λυχνία r ή εμφανίζεται ένα μήνυμα στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. π. ενδέχεται να μην ανιχνευτούν από το σύστημα. Σφάλμα Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα.214 Οδήγηση και χρήση Απενεργοποίηση Απενεργοποιήστε το σύστημα πατώ‐ ντας στιγμιαία το κουμπί υποβοήθη‐ σης στάθμευσης r ή D. 9 Προειδοποίηση Σε ορισμένες περιπτώσεις. Απενεργοποιείται όταν η φίσα συν‐ δεθεί. όπως στην περίπτωση που οι αισθητήρες καλύ‐ πτονται από χιόνι. van) ισχύουν ειδικοί περιορισμοί. ανάβει η ενδεικτική λυχνία r ή εμ‐ φανίζεται ένα μήνυμα στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Προσοχή Η απόδοση των αισθητήρων μπο‐ ρεί να είναι μειωμένη εάν έχουν κα‐ λυφθεί. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προ‐ σοχή σε χαμηλά εμπόδια τα οποία μπορούν να προκαλέσει ζημιά στο κάτω άκρο του προφυλακτήρα. Για τα ψηλότερα οχήματα (π. Το σύστημα υποβοήθησης στάθ‐ μευσης δεν θα ανιχνεύσει αντικεί‐ μενα που βρίσκονται εκτός εμβέ‐ λειας ανίχνευσης. Τα αντικείμενα πολύ μικρής αντα‐ νάκλασης. όπως τα αντικείμενα με μικρό πλάτος ή τα μαλακά υλικά.χ. Ο αισθητήρας μπορεί να ανιχνεύσει ένα ανύπαρκτο εμπόδιο (ηχώ πα‐ ρεμβολής) εξαιτίας ηχητικών ή μηχα‐ νικών παρεμβολών. Μηνύματα οχήματος 3 133.

πρέπει να ενεργοποιήσετε το σύ‐ στημα πατώντας το κουμπί D για ένα δευτερόλεπτο περίπου. υπάρ‐ χει η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των δύο συστημάτων με το πάτημα του κουμπιού για μικρότερο ή μεγα‐ λύτερο χρονικό διάστημα. Εάν ένα σύστημα είναι ενεργό. πατήστε το κουμπί D για ένα δευτερόλεπτο περίπου. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συστήματος υποβοήθησης στάθ‐ μευσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη παράλληλη απόσταση ανάμεσα στο όχημα και μια σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων εί‐ ναι 1. Ωστόσο. 215 Ενεργοποίηση Κουμπί D Το προηγμένο σύστημα υποβοήθη‐ σης στάθμευσης κατευθύνει τους ελιγ‐ μούς του οδηγού σε μια θέση στάθ‐ μευσης παρέχοντας οδηγίες στο Κέ‐ ντρο πληροφοριών οδηγού και ηχη‐ τικά σήματα. Όταν αναζητάτε θέση στάθμευσης. . Το σύστημα χρησιμοποιεί τους αισθη‐ τήρες του συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης σε συνδυασμό με δύο πρόσθετους αισθητήρες που βρίσκο‐ Το σύστημα προηγμένης υποβοήθη‐ σης στάθμευσης και το σύστημα υπο‐ βοήθησης στάθμευσης 3 211 λει‐ τουργούν με το ίδιο κουμπί. πλήρη ευθύνη για την αποδοχή της θέσης στάθμευ‐ σης που προτείνει το σύστημα και για τον ελιγμό φέρει ο οδηγός. Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του συστήματος προηγμένης υποβοήθησης στάθμευ‐ σης.8 μέτρα. πατήστε σύντομα το κουμπί μία φορά. Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον όταν η ταχύτητα φθάνει έως και 30 km/h και το σύστημα αναζητά θέση στάθμευσης όταν η ταχύτητα φθάνει έως και 30 km/h.Οδήγηση και χρήση Σύστημα προηγμένης υποβοήθησης στάθμευσης νται και στις δύο πλευρές του μπρο‐ στινού προφυλακτήρα και του πίσω προφυλακτήρα.

Κέντρο πληροφοριών οδηγού εμφα‐ νίζεται μια οπτική ειδοποίηση και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. προκειμέ‐ νου το σύστημα να βαθμονομηθεί αυτόματα. το προηγμένο σύστημα υπο‐ βοήθησης στάθμευσης αναζητά την κατάλληλη θέση στάθμευσης. ■ υπόδειξη στον οδηγό να σταματή‐ σει το αυτοκίνητο. Το σύστημα υπολογίζει τη βέλτι‐ στη πορεία προς τη θέση στάθμευ‐ σης. στο Η πρόταση θέσης στάθμευσης του συστήματος γίνεται αποδεκτή. όταν ανιχνευτεί θέση στάθμευσης. Λειτουργία Όταν το όχημα περάσει μια σειρά από αυτοκίνητα και το σύστημα ενεργο‐ ποιηθεί. ■ για ορισμένες από τις οδηγίες εμ‐ φανίζεται μια ράβδος προόδου. Όταν ανιχνευθεί μια κατάλληλη θέση. .216 Οδήγηση και χρήση Επισήμανση Προτού χρησιμοποιήσετε το σύ‐ στημα προηγμένης υποβοήθησης στάθμευσης για πρώτη φορά. πρέ‐ πει να οδηγήσετε το όχημα για του‐ λάχιστον 40 χιλιόμετρα. ■ την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί το αυτοκίνητο κατά τον ελιγμό στάθμευσης. ■ τη θέση του τιμονιού κατά τη στάθ‐ μευση. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής: ■ υπόδειξη. όταν το αυτοκίνητο κινεί‐ ται με ταχύτητα μεγαλύτερη από 30 km/h. εάν ο οδηγός ακινητοποιήσει το όχημα εντός 10 μέτρων από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το μήνυμα ακινητοποίη‐ σης. Στη συνέχεια κατευθύνει τον οδηγό στη θέση στάθμευσης παρέχο‐ ντας λεπτομερείς οδηγίες.

στάθμευσης απενεργ/νη) στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Εμφανίζονται μηνύματα με μεγαλύ‐ τερη προτεραιότητα όπως τα μηνύ‐ ματα οχήματος 3 133.Οδήγηση και χρήση Εάν ο ελιγμός στάθμευσης είναι επι‐ τυχής. 217 Η απενεργοποίηση από τον οδηγό ή από το σύστημα στη διάρκεια των ελιγμών επισημαίνεται με την ένδειξη Parking Deactivated (Λειτ. τα μηνύματα υποβοή‐ θησης στάθμευσης εμφανίζονται ξανά και μπορείτε να συνεχίσετε τη διαδι‐ κασία στάθμευσης. Εάν ο οδηγός δεν σταματήσει το αυ‐ τοκίνητο εντός 10 μέτρων από τη στιγμή που το σύστημα θα προτείνει τη θέση στάθμευσης. γυρίστε το δείκτη φλας προς την πλευρά οδηγού. στο Κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα. Προτεραιότητες ενδείξεων Μετά την ενεργοποίηση του προηγ‐ μένου συστήματος υποβοήθησης στάθμευσης. Σφάλμα Στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού εμ‐ φανίζεται ένα μήνυμα όταν: Απενεργοποίηση Το σύστημα ενεργοποιείται: ■ με το πάτημα του κουμπιού D για περίπου ένα δευτερόλεπτο ■ όταν ο ελιγμός στάθμευσης ολοκλη‐ ρωθεί με επιτυχία ■ εάν οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐ τερη από 30 km/h ■ εάν κλείσετε το διακόπτη ανάφλε‐ ξης ■ υπάρχει βλάβη στο σύστημα ■ ο οδηγός δεν ολοκληρώσει με επι‐ τυχία τον ελιγμό στάθμευσης ■ το σύστημα δεν λειτουργεί . εμφανίζεται το σύμβολο τελι‐ κής θέσης. Όταν επιβε‐ βαιώσετε το μήνυμα πατώντας το κου‐ μπί SET/CLR. το σύστημα αρ‐ χίζει να αναζητά άλλη κατάλληλη θέση στάθμευσης. Αλλαγή πλευράς στάθμευσης Το σύστημα έχει ρυθμιστεί να ανι‐ χνεύει θέσεις στάθμευσης στην πλευρά του συνοδηγού. Για την ανί‐ χνευση θέσεων στάθμευσης στην πλευρά οδηγού.

χ. Η αναγνώριση εμποδίων στο επάνω μέρος αυτών των οχημά‐ των δεν είναι εγγυημένη. για να ενεργοποιήσετε το σύστημα και να γί‐ νει αναζήτηση νέας θέσης στάθμευ‐ σης. Προσοχή Η απόδοση των αισθητήρων μπο‐ ρεί να είναι μειωμένη εάν έχουν κα‐ λυφθεί. Η αποτελεσματικότητα του συστή‐ ματος υποβοήθησης στάθμευσης μπορεί να μειωθεί λόγω μεγάλου φορτίου. από πάγο ή χιόνι. Τα αντικείμενα πολύ μικρής αντα‐ νάκλασης. . το σύ‐ στημα ενδέχεται να μην ανιχνεύσει τυχόν εμπόδια λόγω διάφορων ανακλαστικών επιφανειών σε αντι‐ κείμενα ή ρούχα ή λόγω εξωτερι‐ κών πηγών θορύβου. Απενεργοποιείται όταν η φίσα συν‐ δεθεί. στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού εμ‐ φανίζεται η ένδειξη Stop (Σταματήστε). Σε ορισμένες περιπτώσεις. ενδέχεται να μην ανιχνευτούν από το σύστημα. Επισήμανση Το σύστημα υποβοήθησης στάθμευ‐ σης ανιχνεύει αυτόματα τον εργο‐ στασιακό εξοπλισμό ρυμούλκησης. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προ‐ σοχή σε χαμηλά εμπόδια τα οποία μπορούν να προκαλέσει ζημιά στο κάτω άκρο του προφυλακτήρα. Εάν το εμπόδιο δεν απο‐ μακρυνθεί. Μόλις απομακρυνθεί το εμπόδιο. Πατήστε το κουμπί D για ένα δευτερόλεπτο περίπου.218 Οδήγηση και χρήση Σημαντικές συμβουλές για τη χρήση των συστημάτων υποβοήθησης στάθμευσης 9 Προειδοποίηση Εάν στη διάρκεια των οδηγιών στάθ‐ μευσης ανιχνευτεί κάποιο εμπόδιο. Το σύστημα υποβοήθησης στάθ‐ μευσης δεν θα ανιχνεύσει αντικεί‐ μενα που βρίσκονται εκτός εμβέ‐ λειας ανίχνευσης. οχήματα εκτός δρόμου. mini van. το σύστημα θα απενεργο‐ ποιηθεί. π. ο ελιγμός στάθμευσης θα συνεχιστεί. van) ισχύουν ειδικοί περιορισμοί. Για τα ψηλότερα οχήματα (π. Υπάρχει πιθανότητα ο αισθητήρας να ανιχνεύσει ένα ανύπαρκτο εμπό‐ διο (ηχώ παρεμβολής) εξαιτίας ηχη‐ τικών ή μηχανικών παρεμβολών.χ. όπως τα αντικείμενα με μικρό πλάτος ή τα μαλακά υλικά.

θα ανάψει ένα πορτο‐ καλί προειδοποιητικό σύμβολο B στον αντίστοιχο εξωτερικό καθρέπτη. Το σύστημα δεν ανιχνεύει: ■ Οχήματα εκτός των πλαϊνών τυ‐ φλών ζωνών. εάν έχει ήδη αρ‐ χίσει ο ελιγμός παράλληλης στάθ‐ μευσης.Οδήγηση και χρήση Το σύστημα προηγμένης υποβοήθη‐ σης στάθμευσης μπορεί να μην ανταποκριθεί σε τυχόν αλλαγές στο χώρο στάθμευσης. τα οποία ενδέχεται να πλησιάζουν με μεγάλη ταχύ‐ τητα. ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας. είτε προσπερνάτε κάποιο όχημα είτε σας προσπερνούν. Όταν το σύστημα ανιχνεύσει ένα όχημα στην πλαϊνή τυφλή ζώνη κατά την οδήγηση προς τα εμπρός. όταν ανιχνεύονται αντικείμενα που εν‐ δέχεται να μην είναι ορατά εντός και εκτός του πεδίου των καθρεπτών. Οι αισθητήρες του συστήματος βρί‐ σκονται στον προφυλακτήρα. Εάν οδη‐ γείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 140 km/h. Προειδοποίηση πλαϊνού τυφλού σημείου Το σύστημα προειδοποίησης πλαϊ‐ νού τυφλού σημείου ανιχνεύει και αναφέρει αντικείμενα σε οποιαδήποτε πλευρά του οχήματος. τότε. να ελέγ‐ χετε πάντοτε όλους τους καθρέ‐ πτες. Εάν. Πριν την αλλαγή λωρίδας. τα οποία βρί‐ σκονται εντός μιας συγκεκριμένης ζώ‐ νης "τυφλού σημείου". να κοιτάζετε πίσω από τον ώμο σας και να χρησιμοποιείτε το φλας. στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του οχή‐ ματος. το σύστημα απενεργοποιείται. Εάν μειώσετε κι άλλο την ταχύτητα. Η προειδοποίηση πλαϊνών τυφλών σημείων είναι ενεργή σε ταχύτητες από 10 km/h έως 140 km/h. ποδηλάτες ή ζώα. 9 Προειδοποίηση Η προειδοποίηση πλαϊνού τυφλού σημείου δεν αντικαθιστά την όραση του οδηγού. τα προειδοποιητικά σύμβολα θα σβή‐ σουν. Το σύστημα ενεργοποιεί μια οπτική προειδο‐ ποίηση σε κάθε εξωτερικό καθρέπτη. γεγονός που υποδεικνύεται από τα προειδοποιητικά σύμβολα χαμηλού φωτισμού B που εμφανίζονται και στους δύο εξωτερικούς καθρέπτες. Εάν στη συνέχεια ανιχνευτεί . αποτρέπο‐ ντάς τον να αλλάξει λωρίδα. ■ Πεζούς. το προειδοποιητικό σύμβολο B θα αρχίσει να αναβοσβήνει με πορ‐ 219 τοκαλί χρώμα και θα ακουστεί μια ηχητική προειδοποίηση.

Η απενεργοποίηση υποδεικνύεται από ένα μήνυμα στο κέντρο πληρο‐ φοριών οδηγού. θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στο Κέντρο πληροφοριών οδηγού. Το ύψος της ζώνης κυμαίνεται μεταξύ 0. Κατά την εκκίνηση του οχήματος. Οι ζώνες ανίχνευσης δεν αλλάζουν. υποδεικνύοντας πως το σύστημα λει‐ τουργεί κανονικά. τοίχοι και δοκοί. 9 Προειδοποίηση Η κάμερα πίσω θέασης δεν αντι‐ καθιστά την όραση του οδηγού. Κάμερα πίσω θέασης Η κάμερα πίσω θέασης βοηθά τον οδηγό κατά την οπισθοπορεία. Ζώνες ανίχνευσης Ο αισθητήρας του συστήματος καλύ‐ πτει μια ζώνη περίπου 3 μέτρων και στις δύο πλευρές του οχήματος. τα προει‐ δοποιητικά σύμβολα B ανάβουν ως συνήθως στην αντίστοιχη πλευρά. κράσπεδα. λασπό‐ χιονο ή όταν επικρατούν ισχυρές κα‐ ταιγίδες. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. στύ‐ λοι. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Το σύστημα προειδοποίησης πλαϊ‐ νού τυφλού σημείου δεν λειτουργεί όταν η αριστερή ή η δεξιά γωνία του πίσω προφυλακτήρα είναι καλυμμένη με λάσπη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην οθόνη δεν εμφανίζονται τα αντικεί‐ μενα που βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας και των αισθητήρων προηγμένης .220 Οδήγηση και χρήση ένα όχημα στην τυφλή ζώνη. χώμα. Δεν ανιχνεύονται τα σταθμευμένα οχή‐ ματα ή τα οχήματα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Το σύστημα προειδοποίησης πλαϊ‐ νών τυφλών σημείων έχει σχεδιαστεί ώστε να αγνοεί τα ακίνητα αντικείμενα υποδομής.5 και 2 μέτρων περίπου από το έδαφος. εάν το όχημα ρυμουλκεί κάποιο τρέι‐ λερ. Η προβολή της κάμερας γίνεται στην έγχρωμη οθόνη πληροφοριών. Σφάλμα Η περιστασιακή απουσία προειδο‐ ποιήσεων μπορεί να προκύψει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες και αυ‐ ξάνεται σε υγρές καιρικές συνθήκες. όπως κιγκλιδώματα. Οδηγίες καθαρισμού 3 300. οι οθόνες και των δύο εξωτερικών κα‐ θρεπτών θα ανάψουν προσωρινά. Σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ή εάν το σύστημα δεν λειτουργεί προ‐ σωρινά. χιόνι. Το σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην οθόνη πληροφοριών. πάγο. Αυτή η ζώνη ξεκινά από κάθε εξωτερικό κα‐ θρέπτη και εκτείνεται προς τα πίσω κατά 3 μέτρα περίπου. προ‐ βάλλοντας στην οθόνη την περιοχή πίσω από το όχημα.

Λειτουργία Γραμμές καθοδήγησης Οι δυναμικές γραμμές καθοδήγησης είναι οριζόντιες γραμμές σε διαστή‐ ματα του 1 μέτρου που προβάλλονται .χ. στην εικόνα. 221 Η κάμερα είναι στερεωμένη στην πόρτα του χώρου αποσκευών και δια‐ θέτει γωνία λήψης 130°. στην οθόνη εμ‐ φανίζεται ο πίσω προφυλακτήρας που λειτουργεί ως σημείο αναφοράς. Ενεργοποίηση Η κάμερα πίσω θέασης ενεργοποιεί‐ ται αυτόματα κατά την επιλογή της όπισθεν. Λόγω της υψηλής θέσης στην οποία βρίσκεται η κάμερα.Οδήγηση και χρήση υποβοήθησης στάθμευσης π. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Η απόσταση της εικό‐ νας που εμφανίζεται στην οθόνη δια‐ φέρει από την πραγματική απόσταση. Μην κάνετε όπισθεν κοιτάζοντας μόνο στην οθόνη πληροφοριών. κάτω από τον προφυλακτήρα ή κάτω από το όχημα. ελέγξτε το χώρο πίσω και γύρω από το όχημα πριν αρχίσετε τη δια‐ δικασία οπισθοπορείας. Η περιοχή λήψης της κάμερας είναι περιορισμένη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) στην οθόνη πληροφο‐ ριών. Η νοητή λωρίδα του οχήματος εμφα‐ νίζεται σύμφωνα με τη γωνία του τι‐ μονιού. για να καθορίσουν την απόσταση από τα αντικείμενα που εμ‐ φανίζονται.

Η κάμερα πίσω θέασης ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά εάν: ■ ο περιβάλλον χώρος είναι σκοτει‐ νός. χιόνι. Σφάλμα Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας Η κάμερα απενεργοποιείται όταν το όχημα υπερβεί μια συγκεκριμένη τα‐ χύτητα εμπροσθοπορείας ή εάν δεν επιλεγεί η όπισθεν επί 10 δευτερόλεπτα περίπου. ■ το όχημα είχε υποστεί ζημιά στο πίσω μέρος από ατύχημα. Καθαρίστε το φακό. Λειτουργία Το σύστημα ανίχνευσης σημάτων οδι‐ κής κυκλοφορίας ανιχνεύει σήματα οδικής κυκλοφορίας μέσω της μπρο‐ στινής κάμερας και τα εμφανίζει στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. ξε‐ πλύνετέ τον με νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.222 Οδήγηση και χρήση Προειδοποιητικά σύμβολα Τα προειδοποιητικά σύμβολα υποδει‐ κνύονται ως τρίγωνα 9 στην εικόνα όπου φαίνονται τα εμπόδια που ανι‐ χνεύθηκαν από τους πίσω αισθητήρες του συστήματος προηγ‐ μένης υποβοήθησης στάθμευσης. Ρυθμίσεις οθόνης Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινό‐ τητα με τα κουμπιά πάνω/κάτω στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. ■ επικρατούν ακραίες θερμοκρασια‐ κές αλλαγές. Απενεργοποίηση ■ ο φακός της κάμερας καλύπτεται από πάγο. λάσπη ή οτιδή‐ ποτε άλλο. Εξατομίκευση οχήματος 3 140. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αντίθεση με τα κουμπιά αριστερά/δεξιά στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Τα μηνύματα σφάλματος εμφανίζο‐ νται με ένα 9 στην επάνω γραμμή της οθόνης πληροφοριών. ■ ο ήλιος ή η δέσμη των προβολέων χτυπά απευθείας στο φακό της κά‐ μερας. . ■ η πόρτα του χώρου αποσκευών δεν έχει κλείσει σωστά. Η ενεργοποίηση ή η απενεργοποίηση της κάμερας πίσω θέασης μπορεί να αλλάξει στο μενού Settings (Ρυθμίσεις) της οθόνης πληροφοριών.

223 Υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστούν περισσότερα σήματα στην οθόνη. .Οδήγηση και χρήση Στα σήματα οδικής κυκλοφορίας που μπορούν να ανιχνευτούν συμπερι‐ λαμβάνονται τα εξής Σήματα ορίων και απαγόρευσης προ‐ σπέρασης ■ όριο ταχύτητας ■ απαγορεύεται η προσπέραση ■ τέλος ορίου ταχύτητας ■ τέλος απαγόρευσης προσπέρασης Οδικά σήματα αρχή και τέλος για τα εξής: ■ αυτοκινητόδρομοι ■ εθνικές οδοί ■ πεζόδρομοι Πρόσθετα σήματα ■ πρόσθετες συμβουλές για σήματα οδικής κυκλοφορίας ■ περιορισμός ρυμούλκησης τρέιλερ ■ προειδοποίηση υγρού οδοστρώμα‐ τος ■ προειδοποίηση πάγου στο οδό‐ στρωμα ■ βέλη κατεύθυνσης Τα σήματα ορίου ταχύτητας εμφανί‐ ζονται στο κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού μέχρι να ανιχνευτεί το επόμενο σήμα ορίου ταχύτητας ή τέλους ορίου ταχύτητας ή μέχρι την υπέρβαση χρο‐ νικού ορίου για το σήμα οδικής κυ‐ κλοφορίας.

Εμφάνιση στην οθόνη Τα σήματα οδικής κυκλοφορίας εμφα‐ νίζονται στη σελίδα Traffic sign detection (Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας) στο κέντρο πληροφο‐ ριών οδηγού. το περιεχόμενο της σελίδας σημάτων οδικής κυκλοφορίας στα‐ ματά να εμφανίζεται (αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση συστήματος πλοή‐ γησης). στη συνέχεια. Τη νύχτα το σύστημα είναι ενεργό σε ταχύτητες έως και 160 km/h.224 Οδήγηση και χρήση Ένα θαυμαστικό μέσα σε πλαίσιο αποτελεί ένδειξη ότι έχει ανιχνευτεί κά‐ ποιο πρόσθετο σήμα το οποίο δεν μπορεί να αναγνωριστεί από το σύ‐ στημα. θα εμφανιστεί το τελευταίο σήμα οδικής κυκλοφορίας που αναγνωρίστηκε. . Μόλις η ταχύτητα μειωθεί κάτω από τα 55 km/h. το οποίο μπορείτε να επιλέξετε με τον περιστροφικό ρυθμι‐ στή στο μοχλοδιακόπτη των φλας 3 126. γεγονός που επισημαίνεται με το παρακάτω σύμβολο: Το περιεχόμενο της σελίδας σημάτων οδικής κυκλοφορίας σταματά επίσης να εμφανίζεται κατά την οδήγηση εάν πατήσετε το κουμπί SET/CLR στο μο‐ χλοδιακόπτη των φλας για μεγαλύ‐ τερο χρονικό διάστημα. Εάν επιλέξετε κάποια άλλη λειτουργία στο μενού του Κέντρου πληροφοριών οδηγού και. Το σύστημα είναι ενεργό σε ταχύτητες έως 200 km/h ανάλογα με τις συνθή‐ κες φωτισμού. Εάν το σύστημα απενεργοποιηθεί αυ‐ τόματα. οι ενδείξεις στην οθόνη θα μηδενιστούν και το περιεχόμενο της σελίδας με τα σήματα οδικής κυκλο‐ φορίας θα διαγραφεί. επιλέξετε ξανά τη σελίδα Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Θα εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη ταχύτητας που θα εντοπιστεί.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναδυόμενων ενδείξεων στη σελίδα με τα σήματα οδικής κυ‐ κλοφορίας. επιλέγοντας On (Ενεργοποίηση). . επιλέξτε Off (Απενεργοποίηση) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανα‐ δυόμενων ενδείξεων. 225 Μόλις εμφανιστεί η σελίδα ρύθμισης. η λειτουργία αναδυόμενων ενδείξεων απενεργο‐ ποιείται. πατώντας το κουμπί SET/ CLR στο μοχλοδιακόπτη των φλας. Ενεργοποιήστε και πάλι. Η αναδυόμενη ένδειξη εμφανίζεται επί 8 δευτερόλεπτα περίπου στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. Κατά το άνοιγμα του διακόπτη ανάφλεξης.Οδήγηση και χρήση Λειτουργία αναδυόμενων ενδείξεων Τα όρια ταχύτητας και τα σήματα απα‐ γόρευσης προσπέρασης εμφανίζο‐ νται ως αναδυόμενες ενδείξεις σε κάθε σελίδα του κέντρου πληροφο‐ ριών οδηγού.

όπου βρί‐ σκεται η μπροστινή κάμερα. δεν εί‐ ναι καθαρή ■ τα σήματα οδικής κυκλοφορίας είναι εντελώς ή μερικώς καλυμμένα ή δυσδιάκριτα ■ επικρατούν δυσχερείς καιρικές συν‐ θήκες όπως έντονη βροχόπτωση. Σε αυτή την περί‐ πτωση. Μην αγνοείτε τα σήματα οδικής κυκλοφορίας που δεν δείχνει το σύστημα.226 Οδήγηση και χρήση Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας σε συνδυασμό με σύστημα πλοήγησης Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα πλοήγησης. χιόνι. Το σύστημα διακρίνει μόνο τα συ‐ νήθη σήματα οδικής κυκλοφορίας έναρξης ή λήξης ορίων ταχύτητας. άμεση έκθεση στο φως του ήλιου ή σκιές. στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη No Traffic Sign Detection due to Weather (Η ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας δεν είναι εφικτή λόγω καιρικών συνθηκών) ■ τα σήματα οδικής κυκλοφορίας δεν είναι σωστά τοποθετημένα ή έχουν υποστεί ζημιά ■ σήματα οδικής κυκλοφορίας που δεν πληρούν τη Συνθήκη της Βιέν‐ νης περί σημάτων οδικής κυκλοφο‐ ρίας (Wiener Übereinkommen über Straßenverkehrszeichen) Προσοχή Το σύστημα χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον οδηγό που κινεί‐ ται με συγκεκριμένη ταχύτητα να διακρίνει συγκεκριμένα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας Το σύστημα προειδοποίησης αλλα‐ γής λωρίδας ελέγχει τις διαγραμμίσεις λωρίδων οδοστρώματος. Μην παρασυρθείτε σε επικίνδυνη οδήγηση βασιζόμενοι στα πλεονε‐ κτήματα αυτής της ειδικής λειτουρ‐ γίας. Προσαρμόζετε πάντοτε την ταχύ‐ τητα του οχήματος ανάλογα με τις οδικές συνθήκες. . μεταξύ των οποίων κινείται το αυτοκίνητο. εάν: ■ η περιοχή του παρμπρίζ. Το συστήματα υποβοήθησης οδη‐ γού δεν απαλλάσσουν τον οδηγό από την πλήρη ευθύνη του χειρι‐ σμού του οχήματος. μέσω μιας μπροστινής κάμερας. είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες: ■ διαρκής ένδειξη των τρεχόντων ορίων ταχύτητας ■ σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το σύ‐ στημα ανιχνεύει τις αλλαγές λωρίδων και προειδοποιεί τον οδηγό σε περί‐ πτωση ακούσιας αλλαγής λωρίδας μέσω οπτικών και ηχητικών σημάτων. εμ‐ φανίζονται τα στοιχεία πλοήγησης για τα όρια ταχύτητας Σφάλμα Το σύστημα βοηθός σημάτων οδικής κυκλοφορίας ενδέχεται να μη λειτουρ‐ γεί σωστά.

. το σύστημα είναι έτοιμο να τε‐ θεί σε λειτουργία. η ενδεικτική λυ‐ χνία ) ανάβει με κίτρινο χρώμα και αναβοσβήνει. Η αναμμένη λυ‐ χνία LED στο κουμπί αποτελεί ένδειξη ότι το σύστημα είναι ενεργοποιημένο. Όταν το σύστημα αναγνωρίσει ακού‐ σια αλλαγή λωρίδας.Οδήγηση και χρήση Τα κριτήρια ανίχνευσης της μη προτι‐ θέμενης αλλαγής λωρίδας είναι: ■ δεν χρησιμοποιούνται τα φλας ■ δεν χρησιμοποιείται το πεντάλ φρέ‐ νου ■ δεν χρησιμοποιείται ενεργά το πε‐ ντάλ ή δεν υπάρχει επιτάχυνση ■ δεν χρησιμοποιείται ενεργά το τι‐ μόνι Εάν το σύστημα ανιχνεύσει χειρι‐ σμούς από τον οδηγό. Σε ταχύτητες κάτω από 56 km/h. Όταν η ενδεικτική λυχνία ) στον πί‐ νακα οργάνων ανάψει με πράσινο χρώμα. Ταυτόχρονα ακούγεται μια ηχητική ειδοποίηση. Ενεργοποίηση Το σύστημα προειδοποίησης αλλα‐ γής λωρίδας ενεργοποιείται πατώ‐ ντας το κουμπί ). Απενεργοποίηση 227 Το σύστημα απενεργοποιείται πατώ‐ ντας το κουμπί ). η λυχνία LED στο κουμπί σβήνει. δεν θα ενεργο‐ ποιηθεί καμία προειδοποίηση. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν η ταχύτητα του αυτοκινή‐ του κυμαίνεται πάνω από 56 km/h και αν στο οδόστρωμα υπάρχουν δια‐ γραμμίσεις λωρίδων κυκλοφορίας. το σύστημα δεν λειτουργεί.

Προσοχή Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο ή πρό‐ σθετα καυσίμου που περιέχουν μεταλλικά στοιχεία όπως πρό‐ σθετα βάσης μαγγανίου. Χρησιμοποιείτε καύσιμο με το συνι‐ στώμενο αριθμό οκτανίων 3 313. χιόνι. Κάτι τέ‐ τοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα.228 Σφάλμα Οδήγηση και χρήση Το σύστημα προειδοποίησης αλλα‐ γής λωρίδας ενδέχεται να μη λειτουρ‐ γήσει σωστά εάν: ■ το παρμπρίζ δεν είναι καθαρό ■ επικρατούν δυσχερείς καιρικές συν‐ θήκες όπως έντονη βροχόπτωση. Προσοχή Τυχόν χρήση καυσίμου που δεν πληροί το πρότυπο EN 228 ή E DIN 51626-1 ή αντίστοιχο μπο‐ ρεί να προκαλέσει επικαθίσεις κα‐ ταλοίπων ή ζημιά στον κινητήρα και να επηρεάσει την εγγύησή σας. Καύσιμο για πετρελαιοκινητήρες Χρησιμοποιείτε μόνο πετρέλαιο κίνη‐ σης που πληροί το πρότυπο EN 590. Προσοχή Η χρήση καυσίμου με πολύ μικρό αριθμό οκτανίων μπορεί να προ‐ καλέσει ανεξέλεγκτη καύση και ζη‐ μιά στον κινητήρα. Καύσιμο Καύσιμο για βενζινοκινητήρες Χρησιμοποιείτε μόνο αμόλυβδη βεν‐ ζίνη που πληροί το ευρωπαϊκό πρό‐ τυπο EN 228 ή E DIN 51626-1 ή αντί‐ στοιχο. μπορεί να μειωθεί η ισχύς και η ροπή στρέ‐ ψης του κινητήρα και να αυξηθεί ελα‐ φρά η κατανάλωση καυσίμου. άμεση έκθεση στο φως του ήλιου ή σκιές Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργή‐ σει όταν δεν ανιχνευτούν διαγραμμί‐ σεις λωρίδων κυκλοφορίας. . Το καύσιμο E10 περιέχει έως 10 % βιοαι‐ θανόλη. Εάν χρησιμοποιήσετε καύσιμο με πολύ μικρό αριθμό οκτανίων. Ο κινητήρας του οχήματός σας μπο‐ ρεί να λειτουργήσει με καύσιμο E10 που πληροί αυτά τα πρότυπα.

Προσοχή Τυχόν χρήση καυσίμου που δεν πληροί το πρότυπο EN 590 ή πα‐ ρόμοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος του κινητήρα. Το υγραέριο αποτελείται κυρίως από προπάνιο και βουτάνιο. Aquazole και παρόμοια διαλύ‐ ματα diesel-νερού. αυ‐ ξημένη φθορά ή ζημιά στον κινη‐ τήρα και να επηρεάσει την εγ‐ γύησή σας. Οι απαιτήσεις πληρούνται συνήθως μετά από 60 δευτερόλεπτα περίπου (ανάλογα με την εξωτερική . Καύσιμο για λειτουργία με υγραέριο Το υγραέριο είναι γνωστό ως LPG (Liquefied Petroleum Gas) ή με τη γαλλική του ονομασία ως GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). Προσοχή Το σύστημα λειτουργεί σε θερμο‐ κρασία περιβάλλοντος περίπου -8 °C έως 100 °C.Οδήγηση και χρήση Σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένω‐ σης. θερμοκρασία υγραερίου και ελάχιστες στροφές κινητήρα). Το πετρέλαιο δεν πρέπει να αραιώνεται με καύσιμο για βενζινοκινητήρες. πετρέλαιο θέρμαν‐ σης. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε υγρή μορφή υπό πίεση περίπου 5 10 bar. 229 Η πλήρης λειτουργία του συστήματος υγραερίου μπορεί να είναι εγγυημένη μόνο με υγραέριο που πληροί τις ελά‐ χιστες απαιτήσεις του προτύπου DIN EN 589. Επιλογέας τύπου καυσίμου Πατώντας το κουμπί LPG γίνεται εναλλαγή μεταξύ βενζινοκίνησης και υγραεριοκίνησης μόλις ισχύσουν οι απαιτούμενες παράμετροι (θερμο‐ κρασία ψυκτικού. Το σημείο βρασμού εξαρτάται από το λόγο πίεσης και μίξης. Το υγραέριο ονομάζεται επίσης Autogas. κυμαίνεται μεταξύ -42 °C (καθαρό προπάνιο) και -0. χρησιμοποιείτε καύσιμο EuroDiesel με περιεκτικότητα σε θείο κάτω από 50 ppm. Ο αριθμός οκτανίων κυμαίνεται μεταξύ 105 και 115.5 °C (καθαρό βουτάνιο). Στην πίεση πε‐ ριβάλλοντος. Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο diesel ναυτικής χρήσης. ανάλογα με την αναλογία σε βου‐ τάνιο.

Η κατά‐ σταση της λυχνίας LED δείχνει τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται τη συγκεκριμένη στιγμή. Η πολλα‐ πλή βαλβίδα βρίσκεται στο ντεπόζιτο υγραερίου στο χώρο φόρτωσης. ο ένας τύπος καυ‐ σίμου έχει εξα‐ ντληθεί Μόλις αδειάσει το ντεπόζιτο του υγραερίου. κλείστε τη χειροκί‐ νητη βαλβίδα διακοπής παροχής στην πολλαπλή βαλβίδα. Στο υγραέριο έχει προσδοθεί μια χα‐ ρακτηριστική μυρωδιά έτσι. Σε ακραίες περιπτώσεις. Απαγορεύονται οι ακάλυπτες φλό‐ γες ή οι πηγές ανάφλεξης.230 Οδήγηση και χρήση θερμοκρασία) και το πρώτο δυνατό πάτημα στο πεντάλ γκαζιού. Βλάβες και τρόποι αντιμετώπισης Εάν η λειτουργία υγραεριοκίνησης δεν είναι εφικτή. ελέγξτε τα εξής: ■ Υπάρχει αρκετό υγραέριο. Κάθε έξι μήνες. 1 σβηστή = βενζινοκίνηση 1 ανάβει = υγραεριοκίνηση 1 = η εναλλαγή δεν αναβοσβήνει είναι εφικτή. Εάν είναι εφικτό. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας καυσίμου και της λειτουρ‐ γίας του συστήματος για τη βενζινοκί‐ νηση. το σύστημα μπορεί να επιστρέψει στη λειτουργία βενζινοκίνησης εάν δεν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις. η μετάβαση του συστήματος από τη βενζινοκίνηση στην υγραεριοκί‐ νηση μπορεί να διαρκέσει λίγο περισ‐ σότερο. Γεμίζετε τελείως το ρεζερβουάρ σε τα‐ κτά χρονικά διαστήματα για να απο‐ φευχθεί τυχόν οξείδωση στο ρεζερ‐ βουάρ. Απαγορεύεται το κάπνισμα. ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία βενζινοκίνησης μέχρι να κλείσει ο διακόπτης ανάφλεξης. Λόγω ακραίων θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τη σύνθεση του καυσί‐ μου. πρέπει να αφήνετε το ρεζερβουάρ βενζίνης να αδειάσει μέ‐ χρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία i και στη συνέχεια να το ξαναγεμίζετε. ώστε τυ‐ χόν διαρροές να μπορούν να ανιχνευ‐ τούν εύκολα. Προσοχή Οι επισκευές και οι ρυθμίσεις πρέ‐ πει να γίνονται μόνο από εκπαι‐ δευμένους τεχνικούς για να διατη‐ ρηθεί η ασφάλεια και η εγγύηση του συστήματος LPG. επιλέξτε αμέσως τη λειτουργία βενζινοκίνη‐ σης. . 9 Προειδοποίηση Εάν μέσα ή κοντά στο όχημα υπάρχει οσμή υγραερίου. ■ Υπάρχει αρκετή βενζίνη για εκκί‐ νηση. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για όλες τις υπόλοιπες βλάβες. κάτω από το κάλυμμα του πίσω δαπέδου.

Ανεφοδιασμός καυσίμου Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα δεξιά. ακολουθείτε τις οδηγίες του χειριστή και τους ισχύο‐ ντες νόμους στην εκάστοτε χώρα. Σε περίπτωση χρήσης λανθασμέ‐ νου καυσίμου. σβήστε τον κινητήρα και τυ‐ χόν εξωτερικά συστήματα θέρμαν‐ σης με θαλάμους καύσης. μην ανοίξετε το δια‐ κόπτη ανάφλεξης. Προσοχή 9 Κίνδυνος Πριν από τον ανεφοδιασμό καυσί‐ μου. το όχημα μπο‐ ρεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία βενζινοκίνησης. Εάν η οσμή υγραε‐ ρίου εμμένει. Εάν υπάρχει οσμή καυσίμου μέσα στο όχημα. κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και σβήστε τα φώτα. Όταν χρησιμοποιείτε υπόγειους χώ‐ ρους στάθμευσης. Το πορτάκι του ρεζερβουάρ βρίσκεται στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήμα‐ τος. 231 Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του πρατηρίου καυ‐ σίμων κατά τον ανεφοδιασμό καυ‐ σίμου.Οδήγηση και χρήση Επισήμανση Σε περίπτωση ατυχήματος. . Μην καπνίζετε. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει οσμή όταν η χειροκίνητη βαλβίδα διακοπής παροχής είναι κλειστή. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας της βλάβης. 9 Κίνδυνος Το καύσιμο είναι εύφλεκτο και εκρηκτικό. μη θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Οι ακά‐ λυπτες φλόγες και οι σπινθήρες απαγορεύονται. απευθυνθείτε αμέσως σε ένα συνεργείο για την αποκα‐ τάσταση της αιτίας. Απενερ‐ γοποιήστε τυχόν κινητά τηλέφωνα. Κλείστε τη χειροκίνητη βαλ‐ βίδα διακοπής παροχής στην πολ‐ λαπλή βαλβίδα.

Ανεφοδιασμός υγραερίου Μπορείτε να ανοίξετε το πορτάκι του ρεζερβουάρ μόνο όταν το όχημα είναι ξεκλείδωτο. Η βαλβίδα πλήρωσης για το υγραέριο βρίσκεται πίσω από την τάπα πλήρω‐ σης καυσίμου. περιστρέψτε την αργά προς τα αριστερά. Τραβήξτε το πορτάκι από την εσοχή και ανοίξτε το. Για τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Προσοχή Σκουπίστε αμέσως τυχόν καύσιμο που έχει υπερχειλίσει. μπορείτε να γεμίσετε το ρεζερβουάρ μέχρι τη μέγιστη στάθμη. Για να ανοίξετε την τάπα.232 Οδήγηση και χρήση Για να κλείσετε την τάπα πλήρωσης καυσίμου. . Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας του πρατηρίου καυσίμων κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμου. Μπορείτε να στερεώσετε την τάπα του στομίου πλήρωσης καυσίμου στο στήριγμα στο πορτάκι. περιστρέψτε την προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε κλικ. Μετά την αυτόματη διακοπή.. Κλείστε το πορτάκι και αφήστε το να σταθεροποιηθεί. Ξεβιδώστε την προστατευτική τάπα από το στόμιο πλήρωσης. εισ‐ αγάγετε πλήρως το ακροφύσιο της αντλίας και ενεργοποιήστε την. διοχετεύοντας δύο επιπλέον δόσεις καυσίμου.

Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ασφάλισης στο στόμιο πλήρω‐ σης. 233 Αφήστε το κουμπί στο σύστημα πλή‐ ρωσης και η διαδικασία πλήρωσης σταματά. Μπορεί να διαφύγει μια μικρή ποσότητα υγραερίου. . Αντάπτορας ACME: Βιδώστε το παξι‐ μάδι του ακροφυσίου πλήρωσης στον αντάπτορα. 9 Προειδοποίηση Στο ντεπόζιτο υγραερίου μπορεί να πληρωθεί μόνο έως το 80 % για λόγους ασφαλείας. Στόμιο πλήρωσης EURO: Πιέστε το ακροφύσιο πλήρωσης στον αντά‐ πτορα μέχρι να ασφαλίσει. Τραβήξτε το μοχλό ασφάλισης του ακροφυσίου πλήρω‐ σης μέχρι τέρμα. 9 Προειδοποίηση Λόγω του σχεδιασμού του συστή‐ ματος. η διαφυγή υγραερίου μετά την απασφάλιση του μοχλού ασφάλισης είναι αναπόφευκτη. Στόμιο πλήρωσης μπαγιονέτ: Τοπο‐ θετήστε το ακροφύσιο πλήρωσης στον αντάπτορα και γυρίστε το αρι‐ στερά ή δεξιά κατά το ένα τέταρτο της περιστροφής. Το σύστημα πλή‐ ρωσης σταματά ή αρχίζει να λειτουρ‐ γεί αργά όταν το ντεπόζιτο φτάσει στο 80% της χωρητικότητάς του (μέγιστη στάθμη πλήρωσης). Αποφύγετε την εισπνοή. Τοποθετήστε την προστατευτική τάπα για να μην εισχωρήσουν ξένες ύλες στο άνοιγμα πλήρωσης και το σύστημα. Αφαιρέστε τον αντάπτορα και αποθη‐ κεύστε τον στο όχημα. Αφήστε το μοχλό ασφάλι‐ σης και αφαιρέστε το ακροφύσιο πλή‐ ρωσης. Πιέστε προς τα κάτω το μοχλό ασφάλισης στο στόμιο πλή‐ ρωσης. Στόμιο πλήρωσης DISH (Ιταλία): Το‐ ποθετήστε το ακροφύσιο πλήρωσης στον αντάπτορα.Οδήγηση και χρήση Τοποθετήστε τον απαραίτητο αντά‐ πτορα. Πατήστε το κουμπί στο σημείο τροφο‐ δοσίας υγραερίου.

234 Οδήγηση και χρήση Η πολλαπλή βαλβίδα στο ντεπόζιτο υγραερίου περιορίζει αυτόματα την ποσότητα πλήρωσης. Ελβετία Αντάπτορας πλήρωσης Καθώς τα συστήματα πλήρωσης δεν είναι τυποποιημένα. Αντάπτορας EURO: Ισπανία Αντάπτορας μπαγιονέτ: Ολλανδία. Ισπανία. Γαλλία. συνιστούμε το όχημα να μην εκτεθεί στον ήλιο μέχρι η πλεονάζουσα ποσότητα να κατανα‐ λωθεί. Εσθονία. . Βουλγαρία. Δανία. Γερμα‐ νία. Εάν προστεθεί μεγαλύτερη ποσότητα. Ιταλία. απαιτούνται δια‐ φορετικοί αντάπτορες οι οποίοι διατί‐ θενται από τους Διανομείς της Opel και τους Εξουσιοδοτημένους Επι‐ σκευαστές Opel. Ηνωμένο Βασί‐ λειο Αντάπτορας DISH (Ιταλία): Βοσνία Ερζεγοβίνη. Νορβηγία. Λουξεμβούργο. Αντάπτορας ACME: Βέλγιο. Ελλάδα. Ιρλανδία.

Τα πετρελαιο‐ κίνητα οχήματα διαθέτουν ειδικές τά‐ πες στομίου πλήρωσης καυσίμου.χ. Με την τοποθέτηση εξοπλισμού ρυ‐ μούλκησης. Ουκρανία. . 715/2007 (στην έκδοση που ισχύει αντίστοιχα). Για τις τιμές που ισχύουν ειδικά για το όχημά σας. όπως ορίζεται στον κανονισμό. η κατανάλωση καυσίμου εξαρ‐ τάται από τον τρόπο που οδηγείτε. ΠΓΔΜ. Οι τιμές παρέχονται μόνο για λόγους σύγκρισης ανάμεσα σε διαφορετικές εκδόσεις του οχήματος και δεν πρέπει να θεωρούνται εγγύηση για την πραγ‐ ματική κατανάλωση καυσίμου του συ‐ γκεκριμένου οχήματος. τα θερμοπροστα‐ τευτικά καλύμματα ή άλλο εξοπλισμό. Η λειτουργία ανίχνευσης καμένων λαμπτήρων για το φως φρένων του τρέιλερ δεν μπορεί να ανιχνεύσει με‐ ρική διακοπή λειτουργίας λαμπτή‐ ρων. Σερβία. Ο κοτσαδόρος πρέπει να βρίσκεται πά‐ ντοτε μέσα στο όχημα. χρησιμοποιήστε τον κοτσαδόρο για ρυμούλκηση. Σλο‐ βακία. Ουγγαρία Τάπα στομίου πλήρωσης καυσίμου Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες τάπες πλήρωσης καυσίμου. Κατανάλωση καυσίμου Εκπομπές CO2 Η κατανάλωση καυσίμου (μικτή) του μοντέλου Opel Astra κυμαίνεται με‐ ταξύ 3. Αυστρία.7 και 8. Επι‐ πλέον. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Λιθουανία. Πολωνία. Ρου‐ μανία. η ανίχνευση κα‐ μένων λαμπτήρων γίνεται μόνο όταν έχει απομείνει μόνο ένας λαμπτήρας 5 Watt ή κανένας λαμπτήρας.Οδήγηση και χρήση Κροατία. Τα δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO2 έχουν προσδιορι‐ στεί σύμφωνα με τον κανονισμό R (EC) No. στην περίπτωση 4 λαμπτή‐ ρων 5 Watt έκαστος. Τουρκία. Ο συμπληρω‐ ματικός εξοπλισμός μπορεί να επιφέ‐ ρει ελαφρώς υψηλότερες τιμές κατα‐ νάλωσης και εκπομπών CO2. το άνοιγμα του κρίκου ρυ‐ μούλκησης μπορεί να καλυφθεί. Ελβετία. Σλοβενία. Σουηδία. Λετονία. 235 Ρυμούλκηση Γενικές πληροφορίες Χρησιμοποιείτε μόνο εξοπλισμό ρυ‐ μούλκησης που έχει εγκριθεί για το όχημά σας. Πορτογαλία. ανατρέξτε στο Πιστοποιη‐ τικό Συμμόρφωσης EEC που παρέχε‐ ται με το όχημά σας ή στην άδεια του οχήματος. καθώς και από τις συνθήκες του οδο‐ στρώματος και της κυκλοφορίας.1 λίτρων/100 χλμ. Ίσως χρειαστούν τροπο‐ ποιήσεις που μπορεί να επηρεάσουν το σύστημα ψύξης. Γενικές πληροφορίες Η επίσημη κατανάλωση καυσίμου και οι συγκεκριμένες τιμές εκπομπών CO2 που αναφέρονται αφορούν στο βασικό μοντέλο EE με βασικό εξοπλι‐ σμό. λαμβάνοντας υπόψη το βάρος του οχήματος σε κα‐ τάσταση λειτουργίας. Δημοκρατία της Τσε‐ χίας. Αναθέστε την τοποθέτηση του εξοπλισμού ρυμούλκησης σε ένα συνεργείο. π. Οι εκπομπές CO2 (μικτή τιμή) κυμαί‐ νονται μεταξύ 99 και 189 g/km.

236

Οδήγηση και χρήση

Διαστάσεις τοποθέτησης εργοστασια‐
κού εξοπλισμού ρυμούλκησης
3 344.

Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών
στην τιμή που καθορίζεται για πλήρες
φορτίο 3 334.

Οδηγικά χαρακτηριστικά
και συμβουλές
ρυμούλκησης

Ρυμούλκηση τρέιλερ

Πριν συνδέσετε το τρέιλερ, γρασάρετε
τον κοτσαδόρο. Ωστόσο, δεν πρέπει
να γρασάρετε τον κοτσαδόρο εάν έχει
τοποθετηθεί σταθεροποιητική μπάρα
που επενεργεί στον κοτσαδόρο για τη
μείωση της δίπλωσης.
Στην περίπτωση των τρέιλερ μικρής
ευστάθειας ή επιτρεπόμενου μικτού
βάρος άνω των 1.300 kg συνιστάται η
χρήση ενός σταθεροποιητή για την
οδήγηση με ταχύτητα άνω των
80 km/h.
Εάν το τρέιλερ αρχίσει να διπλώνει,
ελαττώστε ταχύτητα, μην επιχειρήσετε
να διορθώσετε την πορεία σας και
φρενάρετε δυνατά εάν χρειαστεί.
Κατά την οδήγηση σε κατηφορική δια‐
δρομή, οδηγείτε με την ίδια σχέση και
την ίδια ταχύτητα που θα χρησιμο‐
ποιούσατε και στην ανηφόρα.

Φορτία τρέιλερ

Τα επιτρεπόμενα φορτία για τα τρέι‐
λερ είναι μέγιστες τιμές, εξαρτώμενες
από το όχημα και τον κινητήρα και δεν
πρέπει να τις υπερβαίνετε. Το πραγ‐
ματικό φορτίο του τρέιλερ είναι η δια‐
φορά ανάμεσα στο πραγματικό μικτό
βάρος του τρέιλερ και το πραγματικό
φορτίο στο σημείο σύνδεσης του κο‐
τσαδόρου όταν το τρέιλερ είναι συν‐
δεδεμένο στο όχημα.
Τα επιτρεπόμενα φορτία για τα τρέι‐
λερ αναγράφονται στα έγγραφα του
οχήματος. Γενικά, ισχύουν για κλίσεις
έως και 12 %.
Το επιτρεπόμενο φορτίο για το τρέιλερ
ισχύει για την αναγραφόμενη κλίση
και για υψόμετρο έως 1.000 μέτρα
από το επίπεδο της θάλασσας. Κα‐
θώς η ισχύς του κινητήρα μειώνεται
όσο αυξάνεται το υψόμετρο επειδή ο
αέρας γίνεται πιο αραιός, με αποτέλε‐

σμα να μειώνεται η ικανότητα ανάβα‐
σης του οχήματος, το επιτρεπόμενο
μικτό βάρος του οχήματος με τρέιλερ
μειώνεται επίσης κατά 10 % για κάθε
1.000 μέτρα υψομέτρου. Δεν χρειάζε‐
ται να μειώσετε το μικτό βάρος του
οχήματος με τρέιλερ όταν οδηγείτε σε
δρόμους με μικρή κλίση (κάτω από
8 %, π.χ. αυτοκινητόδρομοι).
Δεν πρέπει να υπερβαίνετε το επιτρε‐
πόμενο μικτό βάρος του οχήματος με
τρέιλερ. Το βάρος αυτό αναγράφεται
στην πινακίδα αριθμού πλαισίου
3 308.

Κάθετο φορτίο κοτσαδόρου

Το κάθετο φορτίο κοτσαδόρου είναι το
φορτίο που ασκείται από το τρέιλερ
στον κοτσαδόρο. Μπορεί να διαφέρει
εάν αλλάξει η κατανομή βάρους όταν
φορτώνετε το τρέιλερ.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο κάθετο φορ‐
τίο του κοτσαδόρου, (75 kg), αναγρά‐
φεται στην πινακίδα τύπου του εξο‐
πλισμού ρυμούλκησης και στα έγ‐
γραφα του οχήματος. Στοχεύετε πά‐
ντοτε στο μέγιστο φορτίο, ιδίως εάν το

Οδήγηση και χρήση
τρέιλερ είναι βαρύ. Το κάθετο φορτίο
κοτσαδόρου δεν πρέπει να είναι ποτέ
μικρότερο από 25 kg.

237

Αποθήκευση του κοτσαδόρου

Τοποθέτηση του κοτσαδόρου

Η σακούλα με τον κοτσαδόρο τοπο‐
θετείται στον πίσω χώρο αποθήκευ‐
σης, στο δάπεδο.
Περάστε τον ιμάντα μέσω του κρίκου
πρόσδεσης, τυλίξτε τον δύο φορές και
σφίξτε τον για να στερεώσετε τη θήκη.

Πιέστε τα σημεία στερέωσης προς τα
μέσα και αφαιρέστε το κάλυμμα, όχι
για 3-θυρο δυόμισι όγκων.

Φορτίο πίσω άξονα

Όταν το τρέιλερ είναι συνδεδεμένο και
το όχημα που το ρυμουλκεί πλήρως
φορτωμένο, μπορείτε να υπερβείτε το
επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω
άξονα (ανατρέξτε στην πινακίδα τύ‐
που ή στα έγγραφα του οχήματος)
κατά 60 kg και το μικτό βάρος του
οχήματος κατά 60 kg. Εάν υπερβείτε
το επιτρεπόμενο φορτίο στον πίσω
άξονα, η μέγιστη ταχύτητα του οχήμα‐
τος δεν πρέπει να υπερβεί τα
100 km/h.

Εξοπλισμός ρυμούλκησης
Προσοχή
Όταν οδηγείτε χωρίς τρέιλερ, αφαι‐
ρείτε τον κοτσαδόρο.

238

Οδήγηση και χρήση
Έλεγχος σύσφιξης του κοτσαδόρου

Αποσυνδέστε και αναδιπλώστε την
υποδοχή. Αφαιρέστε τη στεγανοποιη‐
τική τάπα από το άνοιγμα για τον κο‐
τσαδόρο και αποθηκεύστε την.

■ Το κόκκινο σημάδι στο περιστρο‐
φικό κουμπί πρέπει να είναι στραμ‐
μένο προς το πράσινο σημάδι στον
κοτσαδόρο.
■ Το διάκενο ανάμεσα στο περιστρο‐
φικό κουμπί και τον κοτσαδόρο
πρέπει να είναι περίπου 6 mm.
■ Το κλειδί πρέπει να βρίσκεται στη
θέση c.
Διαφορετικά, πρέπει να σφίξετε τον
κοτσαδόρο πριν τον συνδέσετε:
■ Ξεκλειδώστε τον κοτσαδόρο γυρί‐
ζοντας το κλειδί στη θέση c.

■ Τραβήξτε έξω το περιστροφικό κου‐
μπί και γυρίστε το τέρμα δεξιά.
Σύνδεση του κοτσαδόρου

Οδήγηση και χρήση
Εισάγετε το σφιγμένο κοτσαδόρο στο
άνοιγμα και πιέστε τον δυνατά προς
τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει με ένα
κλικ.
Το περιστροφικό κουμπί επιστρέφει
στην αρχική του θέση και εφάπτεται
στον κοτσαδόρο χωρίς διάκενο.

Κρίκος για το συρματόσχοινο
ρυμούλκησης

■ Ο κοτσαδόρος πρέπει να έχει συν‐
δεθεί σφιχτά στο άνοιγμα.
■ Ο κοτσαδόρος πρέπει να έχει
ασφαλίσει και το κλειδί να έχει αφαι‐
ρεθεί.

9 Προειδοποίηση

9 Προειδοποίηση

Η ρυμούλκηση ενός τρέιλερ επι‐
τρέπεται μόνο όταν ο κοτσαδόρος
έχει τοποθετηθεί σωστά. Εάν ο κο‐
τσαδόρος δεν συνδέεται σωστά,
απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.

Μην πιάνετε το περιστροφικό κου‐
μπί όταν συνδέετε τον κοτσαδόρο.
Κλειδώστε τον κοτσαδόρο γυρίζοντας
το κλειδί στη θέση e. Αφαιρέστε το
κλειδί και κλείστε το προστατευτικό
κάλυμμα.

239

Συνδέστε το συρματόσχοινο ρυμούλ‐
κησης στον κρίκο.
Βεβαιωθείτε ότι ο κοτσαδόρος έχει
τοποθετηθεί σωστά
■ Το πράσινο σημάδι στο περιστρο‐
φικό κουμπί πρέπει να είναι στραμ‐
μένο προς το πράσινο σημάδι στον
κοτσαδόρο.
■ Δεν πρέπει να υπάρχει διάκενο
ανάμεσα στο περιστροφικό κουμπί
και τον κοτσαδόρο.

Αποσύνδεση του κοτσαδόρου

240

Οδήγηση και χρήση

Ανοίξτε το προστατευτικό κάλυμμα
και γυρίστε το κλειδί στη θέση c για να
απασφαλίσετε τον κοτσαδόρο.
Τραβήξτε έξω το περιστροφικό κου‐
μπί και γυρίστε το τέρμα δεξιά. Τρα‐
βήξτε τον κοτσαδόρο έξω και προς τα
κάτω.
Τοποθετήστε τη στεγανοποιητική
τάπα στο άνοιγμα. Αποθηκεύστε την
υποδοχή.
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα, όχι
για 3-θυρο δυόμισι όγκων.

Υποβοήθηση ευστάθειας
τρέιλερ
Εάν το σύστημα ανιχνεύσει δίπλωση,
η ισχύς του κινητήρα μειώνεται και ο
συνδυασμός οχήματος/τρέιλερ φρε‐
νάρει επιλεκτικά μέχρι να διορθωθεί
το φαινόμενο δίπλωσης. Κρατήστε το
τιμόνι όσο το δυνατόν πιο σταθερό
όσο το σύστημα είναι σε λειτουργία.
Η λειτουργία υποβοήθησης ευστά‐
θειας του τρέιλερ (TSA) αποτελεί μέ‐
ρος του Ηλεκτρονικού συστήματος
ελέγχου ευστάθειας 3 189.

Φροντίδα οχήματος

Φροντίδα οχήματος
Γενικές πληροφορίες .................. 241
Έλεγχοι οχήματος ...................... 242
Αντικατάσταση λαμπτήρων ........ 249
Ηλεκτρικό σύστημα .................... 269
Εργαλεία οχήματος .................... 276
Ζάντες και ελαστικά .................... 278
Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια 296
Ρυμούλκηση ............................... 298
Φροντίδα της εμφάνισης του
οχήματος .................................... 300

Γενικές πληροφορίες

Αποθήκευση οχήματος

Αξεσουάρ και
τροποποιήσεις οχήματος

Αποθήκευση για μεγάλο
χρονικό διάστημα

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε γνήσια
ανταλλακτικά και αξεσουάρ, τα οποία
έχουν εγκριθεί από το εργοστάσιο και
διατίθενται συγκεκριμένα για τον τύπο
του οχήματός σας. Δεν μπορούμε να
αξιολογήσουμε ή να εγγυηθούμε την
αξιοπιστία άλλων προϊόντων - ακόμη
κι αν φέρουν έγκριση από ρυθμιστικό
ή άλλο φορέα.
Μην κάνετε τροποποιήσεις στο ηλε‐
κτρικό σύστημα, π.χ. αλλαγές ηλε‐
κτρονικών μονάδων ελέγχου (chip
βελτίωσης).

Προσοχή
Κατά τη μεταφορά του οχήματος
σε τρένο ή σε όχημα περισυλλο‐
γής, οι λασπωτήρες μπορεί να
υποστούν ζημιά.

241

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το
όχημα για αρκετούς μήνες:
■ Πλύνετε και κερώστε το όχημα.
■ Ελέγξτε την προστατευτική επί‐
στρωση κεριού στο χώρο του κινη‐
τήρα και την κάτω πλευρά του αμα‐
ξώματος.
■ Καθαρίστε και συντηρήστε τα στε‐
γανοποιητικά λάστιχα.
■ Γεμίστε το ρεζερβουάρ.
■ Αλλάξτε το λάδι του κινητήρα.
■ Αδειάστε το δοχείο υγρού πλύσης.
■ Ελέγξτε την αντιψυκτική και αντιδια‐
βρωτική προστασία.
■ Ρυθμίστε την πίεση των ελαστικών
στην τιμή που καθορίζεται για πλή‐
ρες φορτίο.
■ Σταθμεύστε το όχημα σε στεγνό,
καλά αεριζόμενο χώρο. Επιλέξτε
πρώτη ή νεκρά ή μετακινήστε τον

242

Φροντίδα οχήματος

επιλογέα ταχυτήτων στη θέση P.
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην
κυλίσει.
■ Μην τραβήξετε το χειρόφρενο.
■ Ανοίξτε το καπό του κινητήρα, κλεί‐
στε όλες τις πόρτες και κλειδώστε το
όχημα.
■ Αποσυνδέστε την κλέμα από τον
αρνητικό πόλο της μπαταρίας του
οχήματος. Φροντίστε να απενεργο‐
ποιήσετε όλα τα συστήματα, π.χ. το
αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού.

Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα
Για να χρησιμοποιήσετε ξανά το
όχημα:
■ Συνδέστε την κλέμα στον αρνητικό
πόλο της μπαταρίας του οχήματος.
Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό σύ‐
στημα των ηλεκτρικών παραθύ‐
ρων.
■ Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
■ Γεμίστε το δοχείο υγρού πλύσης.
■ Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα.

■ Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού.
■ Τοποθετήστε την πινακίδα αριθμού
κυκλοφορίας εάν είναι απαραίτητο.

Έλεγχοι οχήματος
Εκτέλεση εργασιών

Απόσυρση οχήματος στο
τέλος του κύκλου ζωής του
Πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα
απόσυρσης οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους και την ανακύ‐
κλωση των οχημάτων παρατίθενται
στο δικτυακό μας τόπο. Αναθέστε
αυτή τη διαδικασία μόνο σε εξουσιο‐
δοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.
Τα οχήματα με υγραεριοκίνηση πρέ‐
πει να ανακυκλώνονται από ένα κέ‐
ντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο για
υγραεριοκίνητα οχήματα.

9 Προειδοποίηση
Οι έλεγχοι στο χώρο του κινητήρα
πρέπει να πραγματοποιούνται
μόνο όταν ο διακόπτης ανάφλεξης
είναι κλειστός.
Ο ανεμιστήρας ψύξης ενδέχεται να
τεθεί σε λειτουργία ακόμη κι όταν ο
διακόπτης ανάφλεξης είναι κλει‐
στός.

Πριν κλείσετε το καπό του κινητήρα. . Βε‐ βαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται λάδι σωστών προδιαγραφών. Ελέγχετε χειροκίνητα τη στάθμη λα‐ διού κινητήρα τακτικά για να αποφύ‐ γετε τυχόν ζημιά στον κινητήρα.Φροντίδα οχήματος 243 Στερεώστε το υποστήριγμα του καπό του κινητήρα. Καπό κινητήρα Κλείσιμο Άνοιγμα Πιέστε την ασφάλεια στη δεξιά πλευρά και ανοίξτε το καπό. 9 Κίνδυνος Το σύστημα ανάφλεξης και οι προ‐ βολείς Xenon χρησιμοποιούν πολύ υψηλή τάση. Εάν το καπό του κινητήρα ανοίξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Autostop. Λάδι κινητήρα Τραβήξτε τη λαβή απασφάλισης και επαναφέρετέ τη στην αρχική της θέση. πιέστε το υποστήριγμα μέσα στην υποδοχή. Μην τα αγγί‐ ζετε. θα γίνει αυτόματα επανεκ‐ κίνηση του κινητήρα για λόγους ασφαλείας. Συνιστώ‐ μενα υγρά και λιπαντικά 3 305. Κατεβάστε το καπό του κινητήρα και αφήστε το να πέσει ώστε να ασφαλί‐ σει στο μάνδαλο. Βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.

Χωρητικότητες 3 333. Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα χρησιμοποιούνται διαφορετικοί δεί‐ κτες στάθμης λαδιού. Τραβήξτε έξω το δείκτη στάθμης λα‐ διού.244 Φροντίδα οχήματος Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε το δείκτη στάθμης λα‐ διού μέσα στο σωλήνα μέχρι το στοπ της λαβής και γυρίστε τη λαβή κατά μισή στροφή. τραβήξτε τον πάλι έξω και δείτε τη στάθμη λαδιού κινητήρα. Προσοχή Το πλεονάζον λάδι κινητήρα πρέ‐ πει να αποστραγγιστεί ή να "μετα‐ γγιστεί" σε δοχείο μέσω ενός σω‐ λήνα. συ‐ μπληρώστε λάδι κινητήρα. Η στάθμη λαδιού του κινητήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει την ένδειξη MAX στο δείκτη στάθμης λαδιού. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την ίδια ποιότητα λαδιού κινητήρα που χρησι‐ μοποιήσατε και κατά την τελευταία αλ‐ λαγή. . τοποθετήστε τον μέσα στο σωλήνα μέχρι το στοπ της λαβής. σκουπίστε τον. Ο κινη‐ τήρας πρέπει να βρίσκεται σε θερμο‐ κρασία λειτουργίας και να έχει παρα‐ μείνει σβηστός επί 5 λεπτά τουλάχι‐ στον. Όταν η στάθμη λαδιού του κινητήρα μειωθεί μέχρι την ένδειξη MIN.

το εργοστασιακό ψυκτικό παρέχει αντιψυκτική προστασία σε θερμοκρασίες έως και -37°C περίπου. Σφίξτε την τάπα. η στάθμη του ψυκτικού πρέπει να βρί‐ σκεται πάνω από την ένδειξη πλήρω‐ σης. Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα. προκειμέ‐ νου η πίεση να εκτονωθεί αργά. Ψυκτικό κινητήρα Το ψυκτικό παρέχει αντιψυκτική προ‐ στασία σε θερμοκρασίες έως και -28 °C περίπου. Για τη σωστή αναλο‐ γία μίγματος. χρησιμοποιήστε καθαρό νερό βρύσης. . μπορεί να προκλη‐ θεί ζημιά στον κινητήρα. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ψυ‐ Συμπληρώστε καθαρό νερό αναμε‐ μιγμένο με την κατάλληλη ποσότητα υγρού πλύσης παρμπρίζ που περιέ‐ χει αντιψυκτικό. Προσοχή Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο αντιψυκτικό. δείτε το δοχείο του υγρού πλύσης. Απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο για τον έλεγχο της συγκέντρωσης ψυκτικού και την αποκατάσταση της αιτίας απώλειας ψυκτικού. Για να συμπλήρωση. χρησιμοποιήστε ένα μίγμα συμπυκνωμένου ψυκτικού με καθαρό νερό βρύσης σε αναλογία 1:1. κτικό. Συμπληρώστε ψυκτικό εάν η στάθμη είναι χαμηλή. 245 Υγρό συστήματος πλύσης Όταν το σύστημα ψύξης είναι κρύο. Στις βόρειες χώρες όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερ‐ μοκρασίες. 9 Προειδοποίηση Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν ανοίξετε την τάπα.Φροντίδα οχήματος Τοποθετήστε την τάπα σωστά και σφίξτε την. Στάθμη ψυκτικού Προσοχή Εάν η στάθμη του ψυκτικού είναι πολύ χαμηλή.

Στις πρώτες σας διαδρομές μετά την τοποθέτηση καινούργιων θερμουί. βεβαιω‐ θείτε ότι υπάρχει απόλυτη καθαριό‐ τητα διότι σε περίπτωση ρύπανσης . Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για την αποκατάσταση της αιτίας απώλειας υγρού φρένων. Όταν συμπληρώνετε υγρό. Δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση που τα θερμουί μειω‐ θούν στο ελάχιστο πάχος. Υγρό φρένων και υγρό συμπλέκτη 3 305. με την προϋ‐ πόθεση ότι ο τρόπος οδήγησης επι‐ τρέπει την επαρκή φόρτιση της μπα‐ ταρίας. Φρένα Υγρό φρένων 9 Προειδοποίηση Το υγρό φρένων είναι δηλητηριώ‐ δες και διαβρωτικό.246 Φροντίδα οχήματος Προσοχή Μόνο το υγρό πλύσης με επαρκή συγκέντρωση αντιψυκτικού παρέ‐ χει προστασία στις χαμηλές θερ‐ μοκρασίες ή απότομη πτώση στη θερμοκρασία. Η στάθμη του υγρού φρένων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων MIN και MAX. Μη χρησιμο‐ ποιείτε τους ηλεκτρικούς καταναλωτές που δεν χρειάζεστε. μη φρενάρετε δυνατά χωρίς λόγο. Μπαταρία Η μπαταρία του αυτοκινήτου δεν χρειάζεται συντήρηση. κατά το φρενάρισμα ακούγεται ένα σφύριγμα. Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων υψηλής απόδοσης για το όχημα. του υγρού φρένων μπορεί να προ‐ κληθούν βλάβες στο σύστημα πέδη‐ σης. Μπορείτε να συνεχίσετε να οδηγείτε. Η οδήγηση σε μικρές αποστά‐ σεις και οι συχνές εκκινήσεις του κινη‐ τήρα μπορεί να οδηγήσουν σε απο‐ φόρτιση της μπαταρίας. ωστόσο πρέπει να αντικαταστήσετε τα θερμουί το συντομότερο δυνατόν. το δέρμα και τα ρούχα σας ή με βαμ‐ μένες επιφάνειες.

πρέπει να την κλείσετε με μια προσω‐ ρινή τάπα και να ανοίξετε τον εξαερι‐ σμό κοντά στον αρνητικό πόλο. Επισήμανση Εάν χρησιμοποιηθεί μπαταρία AGM διαφορετική από την εργοστασιακή μπαταρία Opel. Εάν το όχημα παραμείνει ακινητο‐ ποιημένο περισσότερο από 4 εβδομάδες.Φροντίδα οχήματος Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρί‐ πτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμ‐ ματα. Σύστημα Stop-Start 3 175. βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοικτές οπές εξαερισμού κοντά στο θετικό πόλο. η μπαταρία μπορεί να αποφορτιστεί. Συνι‐ στούμε να χρησιμοποιείτε αυθεντική μπαταρία Opel. Αποσυνδέστε την κλέμα από τον αρνητικό πόλο της μπαταρίας του οχήματος. φροντίστε να έχετε αντικα‐ ταστήσει την μπαταρία AGM (Absorptive Glass Mat) με μια μπατα‐ ρία AGM. Αντικατάσταση της μπαταρίας Επισήμανση Οποιαδήποτε απόκλιση από τις οδη‐ γίες που παρατίθενται σε αυτή την παράγραφο μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος Stop-Start. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που επιτρέπουν στην ασφαλειοθήκη να τοποθετηθεί επάνω από την μπατα‐ ρία. Σε οχήματα που διαθέτουν σύστημα Stop-Start. Προστασία κατά της αποφόρτισης της μπαταρίας 3 162. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ανάφλε‐ ξης είναι κλειστός πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία του οχή‐ ματος. η απόδοση του συ‐ στήματος Stop-Start μπορεί να είναι χαμηλή. 247 Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια μπα‐ ταρία AGM από την ετικέτα της. . Εάν σε αυτή την περιοχή υπάρχει ανοικτή οπή εξαερισμού. Πρέπει να απορρίπτονται σε ει‐ δικούς χώρους συλλογής για ανακύ‐ κλωση. Σας συνιστούμε να αναθέσετε την αντικατάσταση της μπαταρίας σε ένα συνεργείο. Κατά την αντικατάσταση της μπατα‐ ρίας.

απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο.248 Φροντίδα οχήματος Φόρτιση της μπαταρίας 9 Προειδοποίηση Στα οχήματα με σύστημα StopStart. Επανα‐ λάβετε αυτή τη διαδικασία μετά από 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον. η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζη‐ μιά. οι ακάλυπτες φλόγες και το κάπνισμα. Προειδοποιητική ετικέτα Σημασία των συμβόλων: ■ Απαγορεύονται οι σπινθήρες. ■ Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης και Λειτουργίας για περισ‐ σότερες πληροφορίες. ■ Ενδέχεται να υπάρχουν εκρηκτικά αέρια στην περιοχή της μπαταρίας.6 Volt όταν χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας. ■ Καλύπτετε πάντοτε τα μάτια σας. ■ Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια 3 296. Στη συ‐ νέχεια. πρέπει να εξαερώσετε το σύστημα τροφοδοσίας πετρελαίου. Εξαέρωση του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου Εάν το ρεζερβουάρ έχει αδειάσει. Τυχόν εκρηκτικά αέρια μπορεί να προκαλέσουν τύφλωση ή τραυμα‐ τισμό. ■ Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ το οποίο μπορεί να προκαλέσει τύ‐ φλωση ή σοβαρό τραυματισμό από εγκαύματα. γυρίστε τη μίζα όχι περισσό‐ τερο από 40 δευτερόλεπτα. Διαφορετικά. Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία. βεβαιωθείτε ότι το δυναμικό φόρτισης δεν υπερβαίνει τα 14. . Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης τρεις φορές επί 15 δευτερόλεπτα κάθε φορά.

Προσαρμόστε το μάκτρο του υαλοκα‐ θαριστήρα ελαφρά υπό γωνία στο βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει. Χαμηλώστε προσεκτικά το βραχίονα υαλοκαθαριστήρα. Προσαρμόστε το μάκτρο του υαλοκα‐ θαριστήρα ελαφρά υπό γωνία στο βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει. 249 Αντικατάσταση λαμπτήρων Κλείστε το διακόπτη ανάφλεξης και τον αντίστοιχο διακόπτη ή κλείστε τις πόρτες. . Έλεγχος λαμπτήρων Μετά από αντικατάσταση λαμπτήρα. Αντικαθιστάτε τους λαμπτήρες των προβολέων μέσα από το χώρο του κινητήρα. ανάψτε τα φώτα και ελέγξτε τα.Φροντίδα οχήματος Αντικατάσταση μάκτρου υαλοκαθαριστήρα Ανασηκώστε το βραχίονα του υαλο‐ καθαριστήρα μέχρι να παραμείνει στην όρθια θέση. Χαμηλώστε προσεκτικά το βραχίονα υαλοκαθαριστήρα. Κρατάτε τον καινούργιο λαμπτήρα μόνο από τη βάση του! Μην αγγίζετε το γυάλινο τμήμα του λαμπτήρα με το χέρι. πατήστε το κουμπί για να απασφαλίσει το μάκτρο του υα‐ λοκαθαριστήρα και αφαιρέστε το. Μάκτρο υαλοκαθαριστήρα στο πίσω παρμπρίζ Σηκώστε το βραχίονα του υαλοκαθα‐ ριστήρα. Πρέπει να αντικαθιστάτε τους λαμπτή‐ ρες μόνο με λαμπτήρες ίδιου τύπου. Αποσυνδέστε το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα όπως φαίνεται στην εικόνα και αφαιρέστε το. ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης.

Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα έξω από το κάτοπτρο. Προβολείς αλογόνου με ξεχωριστούς λαμπτήρες για τη μεσαία και τη με‐ γάλη σκάλα. 4-θυρο τριών όγκων. . Φώτα στάθμευσης/Φώτα πορείας ημέρας (3). Αποσυνδέστε το λαμπτήρα από το ντουί και αντικαταστήστε τον. Τοποθετήστε το καπάκι και περι‐ στρέψτε το δεξιά. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐ μπτήρα αριστερά για να το απο‐ συνδέσετε. 3.250 Φροντίδα οχήματος Προβολείς αλογόνου Μεσαία σκάλα (1) 5-θυρο δυόμισι όγκων. Περιστρέψτε το καπάκι (1) αριστε‐ ρόστροφα και αφαιρέστε το. 5. 4. Sports tourer 2. 1. Μεγάλη σκάλα (2) εσωτερικός λαμ‐ πτήρας. συνδέοντας τα δύο ελά‐ σματα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε το δεξιά για να ασφαλίσει. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα. Μεσαία σκάλα (1) εξωτερικός λαμπτή‐ ρας.

Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα. συνδέοντας τα δύο ελά‐ σματα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε το δεξιά για να ασφαλίσει. 251 Φώτα στάθμευσης/Φώτα πορείας ημέρας (3) 1. 2. Περιστρέψτε το καπάκι (2) αριστε‐ ρόστροφα και αφαιρέστε το. . Τοποθετήστε το καπάκι και περι‐ στρέψτε το δεξιά.Φροντίδα οχήματος Μεγάλη σκάλα (2) 1. Περιστρέψτε το καπάκι (3) αριστε‐ ρόστροφα και αφαιρέστε το. 2. Αποσυνδέστε το λαμπτήρα από το ντουί και αντικαταστήστε τον. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα έξω από το κάτοπτρο. Πιέστε τις ασφάλειες μεταξύ τους και αφαιρέστε το ντουί του λα‐ μπτήρα από το κάτοπτρο. 3. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐ μπτήρα αριστερά για να το απο‐ συνδέσετε. 5. Χρη‐ σιμοποιήστε το κατσαβίδι για να περιστρέψετε το καπάκι. 4.

Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα. 3. συνδέοντας τα δύο ελά‐ σματα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε το δεξιά για να ασφαλίσει. Μεσαία/μεγάλη σκάλα (1) 2. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα και συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα με τη φίσα. Τοποθετήστε το καπάκι και περι‐ στρέψτε το δεξιά. 4. Τοποθετήστε το καπάκι και περιστρέψτε το δε‐ ξιά.252 Φροντίδα οχήματος 3. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από την υποδοχή και αντικαταστήστε τον. 6. Φώτα στάθμευσης/Φώτα πορείας ημέρας (2). 4. Προβολέας Bi-Halogen (1) με ένα λα‐ μπτήρα για τη μεσαία και τη μεγάλη σκάλα. . 3-θυρο δυόμισι όγκων 1. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐ μπτήρα αριστερά για να το απο‐ συνδέσετε. 5. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα μέσα στο κάτοπτρο. Περιστρέψτε το καπάκι (1) αριστε‐ ρόστροφα και αφαιρέστε το. Αποσυνδέστε το ντουί του λα‐ μπτήρα από τη φίσα πιέζοντας τη γλωττίδα συγκράτησης. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα έξω από το κάτοπτρο.

3. Μην τα αγγίζετε. . Οι λαμπτήρες για το φωτισμό στρο‐ φής μπορούν να αλλαχθούν. Αναθέστε την αντικατάσταση των λαμπτή‐ ρων σε συνεργείο. Αντικαταστήστε και εισαγάγετε το νέο λαμπτήρα στο ντουί. 4. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα έξω από το κάτο‐ πτρο. Το σύστημα προβολέων προσαρ‐ μοζόμενης δέσμης χρησιμοποιεί προβολείς Xenon. 2. Περιστρέψτε το ντουί (2) του λα‐ μπτήρα αριστερόστροφα για να το αποσυνδέσετε. Εισαγάγετε το ντουί του λαμπτήρα μέσα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε δεξιόστροφα. Τα πλαϊνά φώτα/φώτα πορείας ημέ‐ ρας έχουν σχεδιαστεί ως δίοδοι φω‐ τοεκπομπής (LED) και δεν μπορούν να αλλαχθούν. τραβώντας.Φροντίδα οχήματος 253 Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης Φώτα στάθμευσης/Φώτα πορείας ημέρας (2) 9 Κίνδυνος 1. Οι προβολείς Xenon λειτουργούν με εξαιρετικά υψηλή ηλεκτρική τάση. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το ντουί.

Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα. συνδέοντας τα δύο ελά‐ σματα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε το δεξιά για να ασφαλίσει. Προβολείς ομίχλης 5-θυρο δυόμισι όγκων. 5. Αποσυνδέστε το λαμπτήρα από τη φίσα τραβώντας. 1. Τοποθετήστε το καπάκι και περι‐ στρέψτε το δεξιά. 3. Περιστρέψτε το ντουί του λα‐ μπτήρα αριστερά για να το απο‐ συνδέσετε. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα και συνδέστε το ντουί του λαμπτήρα με τη φίσα. 6. Αποσπάστε και τα δύο καπάκια με ένα κατσαβίδι στο σημείο που επι‐ σημαίνεται. Περιστρέψτε το καπάκι αριστερά και αφαιρέστε το.254 Φροντίδα οχήματος Φωτισμός στροφής 2. 4. . Sports tourer 1. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα έξω από το κάτοπτρο. 4-θυρο τριών όγκων.

6. 9.Φροντίδα οχήματος 3. Γυρίστε το ντουί του λαμπτήρα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από το κάτοπτρο. περιστρέψτε το ντουί δεξιά και συνδέστε τη φίσα. 3-θυρο δυόμισι όγκων 2. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες και αφαι‐ ρέστε το φωτιστικό σώμα ομίχλης από τον προφυλακτήρα περιστρέ‐ φοντάς το. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες και αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα από τον προφυλακτήρα περιστρέφο‐ ντάς το. Αποσπάστε το κάλυμμα τοποθε‐ τώντας ένα κατσαβίδι στην εγκοπή και αφαιρέστε το κάλυμμα. Αντικαταστήστε και εισάγετε το ντουί λαμπτήρα στο κάτοπτρο. . Αποσυνδέστε το ντουί του λα‐ μπτήρα από τη φίσα πιέζοντας τη γλωττίδα συγκράτησης. 8. 5. 1. Συνδέστε το φωτιστικό σώμα φλας στον προφυλακτήρα και στερεώ‐ στε το με τις δύο βίδες. 255 7. Συνδέστε το φωτιστικό σώμα ομί‐ χλης στον προφυλακτήρα και στε‐ ρεώστε το με τις τρεις βίδες. Κουμπώστε και τα δύο καπάκια. 4.

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το ντουί του λαμπτήρα με το λα‐ μπτήρα και προσαρτήστε τη φίσα. 4-θυρο τριών όγκων. 8. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες και αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα από τον προφυλακτήρα. Αποσυνδέστε το ντουί του λα‐ μπτήρα από τη φίσα πιέζοντας τη γλωττίδα συγκράτησης. 6. . Τοποθετήστε το κάλυμμα και κου‐ μπώστε το. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα μέσα στο κάτοπτρο περι‐ στρέφοντάς το δεξιά και κουμπώ‐ στε το. 4. Sports tourer 1. Μπροστινά φλας 5-θυρο δυόμισι όγκων. Αποσπάστε και τα δύο καπάκια με ένα κατσαβίδι στο σημείο που επι‐ σημαίνεται. 5.256 Φροντίδα οχήματος 2. 7. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα σφίγγοντας τις δύο βίδες. Γυρίστε το ντουί του λαμπτήρα αριστερόστροφα και αφαιρέστε το από το κάτοπτρο. 3.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το ντουί λαμπτήρα πιέζοντας τη γλωττίδα συγκράτησης. Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες και αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα από τον προφυλακτήρα. Αποσυνδέστε το ελατηριωτό κλιπ και στη συνέχεια γυρίστε το προς τα πίσω. Κουμπώστε και τα δύο καπάκια. 257 5-θυρο δυόμισι όγκων. 4-θυρο τριών όγκων. . 5. 2. 4.Φροντίδα οχήματος 3. Τραβήξτε το ντουί του λαμπτήρα μαζί με το λαμπτήρα έξω από το κάτοπτρο. 1. 8. Τοποθετήστε το ντουί του λα‐ μπτήρα μέσα στο κάτοπτρο και συνδέστε τη φίσα. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το ντουί λαμπτήρα με το λαμπτήρα. 6. Συνδέστε το φωτιστικό σώμα στον προφυλακτήρα και στερεώστε το με τις δύο βίδες. Sports tourer με μπροστινό προφυλακτήρα Sport/GSi Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λαμπτήρες από την κάτω πλευρά του αυτοκινήτου. Αποσυνδέστε το ντουί λαμπτήρα από το κάτοπτρο πιέζοντας και τις δύο γλωττίδες συγκράτησης. 7. 2.

Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το ντουί λαμπτήρα με το λαμπτήρα. 7. Αφαιρέστε το λαμπτήρα από το ντουί. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα μέσα στο κάτοπτρο. 5. περι‐ στρέφοντας δεξιόστροφα.258 Φροντίδα οχήματος 3-θυρο δυόμισι όγκων 3. Περιστρέψτε το ντουί λαμπτήρα αριστερά για να το αποσυνδέσετε και τραβήξτε το έξω από το κάτο‐ πτρο. Συνδέστε τη φίσα. Γυρίστε το ελατηριωτό κλιπ προς τα εμπρός και ασφαλίστε το. 6. . Αποσυνδέστε το ντουί του λα‐ μπτήρα από τη φίσα πιέζοντας τη γλωττίδα συγκράτησης. 4. περιστρέφοντας αριστερό‐ στροφα. Εισαγάγετε το ντουί του λαμπτήρα μέσα στο κάτοπτρο και περι‐ στρέψτε δεξιόστροφα. Περιστρέψτε το καπάκι (1) αρι‐ στερά και αφαιρέστε το. 3. 1. 4. 6. 2. Αντικαταστήστε και εισαγάγετε το νέο λαμπτήρα στο ντουί. 5. Τοποθετήστε το καπάκι και περι‐ στρέψτε το δεξιά.

1. 5. 5-θυρο δυόμισι όγκων 2. Αποσυνδέστε τη φίσα της καλω‐ δίωσης από τη βάση του λα‐ μπτήρα. Τραβήξτε προσεκτικά το πίσω φωτιστικό σώμα από τις υποδοχές και αφαιρέστε το. 4. 6. Αποσυνδέστε το καλώδιο από το στήριγμα. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε τη βάση του λαμπτήρα από το φωτιστικό σώμα.Φροντίδα οχήματος Πίσω φώτα 259 3. Ξεβιδώστε με το χέρι το πλαστικό παξιμάδι στερέωσης από την εσωτερική πλευρά. Προσέξτε ώστε η καλωδίωση να μείνει στη θέση της. . Απασφαλίστε το κάλυμμα στην αντίστοιχη πλευρά και αφαιρέστε το.

Προσέξτε ώστε η καλωδίωση να μείνει στη θέση της. Πιέστε τη γλωττίδα συγκράτησης και αφαιρέστε τη βάση του λα‐ μπτήρα από το φωτιστικό σώμα. 3. Αφαιρέστε το φωτιστικό σώμα. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το λαμπτήρα. Εισάγετε τη βάση του λαμπτήρα στο πίσω φωτιστικό σώμα και βι‐ δώστε τη στη θέση της. 2. Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών 7. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις τρεις βίδες. Το‐ ποθετήστε το φωτιστικό σώμα με τους πείρους συγκράτησης μέσα στις υποδοχές του αμαξώματος 4. Συνδέστε τη φίσα καλωδίωσης και πιέστε το καλώδιο μέσα στο στήριγμα. 1. . Κλείστε το κάλυμμα και κουμπώ‐ στε το. τραβώντας ή πιέζο‐ ντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφοντάς τον δεξιά: Πίσω φως (1) Φως φρένων (2) Φλας (3) 8.260 Φροντίδα οχήματος του αυτοκινήτου και σφίξτε το πα‐ ξιμάδι στερέωσης από τη μέσα πλευρά του χώρου αποσκευών. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε το κά‐ λυμμα και τα δύο τυφλά καλύμ‐ ματα στην αντίστοιχη πλευρά.

Εισάγετε τη βάση του λαμπτήρα στο πίσω φωτιστικό σώμα.Φροντίδα οχήματος 4-θυρο τριών όγκων 5. 3. Αφαιρέστε το κάλυμμα στην αντί‐ στοιχη πλευρά. Τοπο‐ θετήστε το φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών και σφίξτε τις βίδες από τη μέσα πλευρά. Προσέξτε ώστε η καλωδίωση να μείνει στη θέση της. τραβώντας ή πιέζο‐ ντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφοντάς τον δεξιά: Πίσω φως (1) Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν (2). . Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το λαμπτήρα. Αποσυνδέστε τη φίσα της καλω‐ δίωσης από τη βάση του λα‐ μπτήρα. 4. 1. Τοποθετήστε όλα τα κα‐ λύμματα. ανάλογα με την πλευρά. 261 2. Ξεβιδώστε με το χέρι τα δύο πλα‐ στικά παξιμάδια στερέωσης από την εσωτερική πλευρά. Τραβήξτε προσεκτικά το πίσω φωτιστικό σώμα από τις υποδοχές και αφαιρέστε το. 6.

Κου‐ μπώστε το κάλυμμα. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το και αντικατα‐ στήστε το λαμπτήρα τραβώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφο‐ ντάς τον δεξιά: Πίσω φως/Φως φρένων (1) Φλας (2) 6. ανάλογα με την πλευρά. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε το κά‐ λυμμα στην αντίστοιχη πλευρά. 3.262 Φροντίδα οχήματος ξιμάδια στερέωσης από τη μέσα πλευρά του χώρου αποσκευών. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το και αντικατα‐ στήστε το λαμπτήρα τραβώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφο‐ ντάς τον δεξιά: Πίσω φως (1) Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν (2). 2. Συν‐ δέστε τη φίσα καλωδίωσης. Τοπο‐ θετήστε το φωτιστικό σώμα με τους πείρους συγκράτησης μέσα στις υποδοχές του αμαξώματος του αυτοκινήτου και σφίξτε τα πα‐ 1. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα και γυρίστε το δεξιόστροφα. . Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών 5. Εισάγετε το ντουί του λαμπτήρα και γυρίστε το δεξιόστροφα. Κουμπώστε το κάλυμμα.

3. Ξεβιδώστε με το χέρι τα δύο πλα‐ στικά παξιμάδια στερέωσης από την εσωτερική πλευρά. Στην αριστερή πλευρά. 4. . 5.Φροντίδα οχήματος Sports tourer 1. Προσέξτε ώστε η καλωδίωση να μείνει στη θέση της. 263 2. αναδι‐ πλώστε το σκιάδιο και αφαιρέστε το. Αφαιρέστε το κάλυμμα στην αντί‐ στοιχη πλευρά. Αποσυνδέστε τη φίσα της καλω‐ δίωσης από τη βάση του λα‐ μπτήρα. Τραβήξτε προσεκτικά το πίσω φωτιστικό σώμα από τις υποδοχές και αφαιρέστε το.

Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις βίδες. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το αριστερά και αντικαταστήστε το λαμπτήρα τρα‐ βώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περι‐ στρέφοντάς τον δεξιά: Πίσω φώτα (1 + 2) Φλας (3) Φως φρένων (4) 7. . πιέ‐ στε το τυφλό κάλυμμα στην αρι‐ στερή πλευρά μέσα στις λαστιχέ‐ νιες ροδέλες για να στερεωθεί καλά. 3. 2. Κουμπώστε το κά‐ λυμμα. Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών 1. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα με τους πείρους συγκράτη‐ σης μέσα στις υποδοχές του αμα‐ ξώματος του αυτοκινήτου και σφίξτε τα παξιμάδια στερέωσης Κατά την επανατοποθέτηση. 6. Συνδέστε τη φίσα καλωδίωσης και πιέστε το καλώδιο μέσα στο στή‐ ριγμα.264 Φροντίδα οχήματος από τη μέσα πλευρά του χώρου αποσκευών. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε τα τυ‐ φλά καλύμματα στην αντίστοιχη πλευρά. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό σώμα και αποσυνδέστε τη φίσα καλωδίωσης από τη βάση του λα‐ μπτήρα.

Το πίσω φως ομίχλης και αντίστοιχα το φως όπισθεν (2). ανάλογα με την πλευρά. 5. μπορούν να αντικαταστα‐ θούν με ένα κάλυμμα στην πόρτα χώ‐ ρου αποσκευών χωρίς να αφαιρεθεί το φωτιστικό σώμα: αφαιρέστε το κά‐ λυμμα. ανάλογα με την πλευρά.Φροντίδα οχήματος 4. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το αριστερά και αντικαταστήστε το λαμπτήρα τρα‐ βώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περι‐ στρέφοντάς τον δεξιά: Πίσω φως (1) Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν (2). 3-θυρο δυόμισι όγκων 265 . περιστρέψτε το ντουί του λα‐ μπτήρα και αντικαταστήστε το λα‐ μπτήρα περιστρέφοντάς τον αρι‐ στερά. Τοποθετήστε όλα τα κα‐ λύμματα. Τοποθετήστε το φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών και σφίξτε τις βίδες από τη μέσα πλευρά.

Απασφαλίστε το κάλυμμα στην αντίστοιχη πλευρά και αφαιρέστε το. 2. 5. Ξεβιδώστε με το χέρι και τα δύο πλαστικά παξιμάδια στερέωσης από την εσωτερική πλευρά. 3. Εισάγετε και περιστρέψτε το ντουί του λαμπτήρα προς τα δεξιά στο πίσω φωτιστικό σώμα. 4. Αποσυνδέστε τη φίσα της καλω‐ δίωσης από τη βάση του λα‐ μπτήρα.266 Φροντίδα οχήματος 1. Συνδέστε . 6. Τραβήξτε προσεκτικά το φωτι‐ στικό σώμα από τις υποδοχές και αφαιρέστε το. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το και αντικατα‐ στήστε το λαμπτήρα τραβώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφο‐ ντάς τον δεξιά: Πίσω φως/Φως φρένων (1) Φλας (2) έκδοση με δίοδο φωτοεκμπομπής (LED) Μόνο το φλας (2) μπορεί να αντι‐ κατασταθεί.

Πλευρικά φλας Αναθέστε την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε συνεργείο. Προσαρ‐ μόστε το πίσω φωτιστικό σώμα στην πόρτα του χώρου απο‐ σκευών και σφίξτε τις βίδες. Αφαιρέστε το πίσω φωτιστικό σώμα από την πόρτα του χώρου αποσκευών. Εισάγετε και περιστρέψτε το ντουί του λαμπτήρα προς τα δεξιά στο πίσω φωτιστικό σώμα. 1. μπορούν να αντικατασταθούν. 4. 5. Το‐ ποθετήστε όλα τα καλύμματα. Ανοίξτε την πόρτα του χώρου αποσκευών και αφαιρέστε τα κα‐ λύμματα στην αντίστοιχη πλευρά. Κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα. 3. ανάλογα με την πλευρά. 2. (2) (μόνο μία πλευρά) έκδοση με δίοδο φωτοεκμπομπής (LED) . Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα περιστρέφοντας το και αντικατα‐ στήστε το λαμπτήρα τραβώντας ή πιέζοντας το λαμπτήρα ελαφρά μέσα στο ντουί και περιστρέφο‐ ντάς τον δεξιά: Φωτιστικό σώμα στην πόρτα χώρου αποσκευών 267 Μόνο το πίσω φως ομίχλης και αντίστοιχα το φως όπισθεν (2).Φροντίδα οχήματος τη φίσα καλωδίωσης στο φωτι‐ στικό σώμα. ανάλογα με την πλευρά. Τοποθετήστε το φω‐ τιστικό σώμα με τους πείρους συ‐ γκράτησης μέσα στις υποδοχές του αμαξώματος του αυτοκινήτου και σφίξτε τα παξιμάδια στερέω‐ σης από τη μέσα πλευρά του χώ‐ ρου αποσκευών. Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες. Πίσω φως (1) Πίσω φως ομίχλης/φως όπισθεν (2).

Απασφαλίστε τη γλωττίδα συ‐ γκράτησης και αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα από τη φίσα της κα‐ λωδίωσης. . Αφαιρέστε το κά‐ λυμμα. Αφαιρέστε και αντικαταστήστε το ντουί του λαμπτήρα μαζί με το λα‐ μπτήρα. πιέστε το προς το πλάι και απελευθερώστε την ασφάλεια. 4. Φως χώρου αποσκευών Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐ νεργείο. Πιέστε το ντουί του λαμπτήρα μέσα στο κέλυφος και κλείστε το κάλυμμα. 3. 6. προσέχοντας να μην τραβήξετε το καλώδιο. 2. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή του καλύμματος. 5. 1.268 Φροντίδα οχήματος Φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας Πλαφονιέρες Πλαφονιέρα. Αφαιρέστε το ντουί του λαμπτήρα προς τα κάτω. Φωτισμός ταμπλό Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐ νεργείο. φώτα ανάγνωσης Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πρέπει να πραγματοποιείται σε συ‐ νεργείο. Συνδέστε τη φίσα καλωδίωσης στο ντουί του λαμπτήρα.

Φροντίδα οχήματος

Ηλεκτρικό σύστημα
Ασφάλειες
Τα χαρακτηριστικά της καινούργιας
ασφάλειας πρέπει να είναι ίδια με τα
χαρακτηριστικά της καμένης ασφά‐
λειας.
Στο όχημα υπάρχουν τρεις ασφαλειο‐
θήκες:
■ στην μπροστινή αριστερή πλευρά
του χώρου του κινητήρα,
■ στα αριστεροτίμονα οχήματα, στο
εσωτερικό πίσω από το χώρο απο‐
σκευών ή, στα δεξιοτίμονα οχή‐
ματα, πίσω από το ντουλαπάκι του
συνοδηγού,
■ πίσω από ένα κάλυμμα, στην αρι‐
στερή πλευρά του χώρου απο‐
σκευών.
Πριν αντικαταστήσετε μια ασφάλεια,
κλείστε τον αντίστοιχο διακόπτη και το
διακόπτη ανάφλεξης.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κα‐
μένη ασφάλεια από το λιωμένο
σύρμα. Μην τοποθετήσετε την και‐
νούργια ασφάλεια εάν πρώτα δεν
αποκατασταθεί η βλάβη.

269

Ορισμένες λειτουργίες προστατεύο‐
νται από πολλές ασφάλειες.
Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν ασφά‐
λειες χωρίς το όχημα να διαθέτει την
αντίστοιχη λειτουργία.

Τσιμπίδα ασφαλειών

Ενδέχεται να υπάρχει μια τσιμπίδα
ασφαλειών στην ασφαλειοθήκη του
χώρου του κινητήρα.

270

Φροντίδα οχήματος

Ασφαλειοθήκη χώρου
κινητήρα

Τοποθετήστε την τσιμπίδα ασφα‐
λειών στην επάνω πλευρά ή στο πλάι
της εκάστοτε ασφάλειας και τραβήξτε
την ασφάλεια για να την αφαιρέσετε.

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην
μπροστινή αριστερή πλευρά του χώ‐
ρου του κινητήρα.
Αποσπάστε το κάλυμμα και διπλώστε
το προς τα πάνω μέχρι να σταματήσει.
Αφαιρέστε το κάλυμμα κάθετα προς
τα πάνω.

Φροντίδα οχήματος

271

Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

1

Μονάδα ελέγχου κινητήρα

2

Αισθητήρας λάμδα

17 Μονάδα ελέγχου κιβωτίου ταχυ‐
τήτων

3

Ψεκασμός καυσίμου, σύστημα
ανάφλεξης

4

Ψεκασμός καυσίμου, σύστημα
ανάφλεξης

5

21 ABS

6

Θέρμανση καθρεπτών

7

Χειρισμός ανεμιστήρα

22 Μεγάλη σκάλα, αριστερά
(αλογόνου)

8

Αισθητήρας λάμδα, κινητήρας

9

Αισθητήρας πίσω παρμπρίζ

10 Αισθητήρας μπαταρίας
11 Απασφάλιση πόρτας χώρου
αποσκευών

18 Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ
19 Μπροστινά ηλεκτρικά παρά‐
θυρα
20 Πίσω ηλεκτρικά παράθυρα

23 Σύστημα πλύσης προβολέων
24 Μεσαία σκάλα, δεξιά (Xenon)
25 Μεσαία σκάλα, αριστερά
(Xenon)
26 Φώτα ομίχλης

12 Μονάδα προβολέων προσαρ‐
μοζόμενης δέσμης

27 Θέρμανση πετρελαίου

13 –

29 Ηλεκτρικό χειρόφρενο

14 Υαλοκαθαριστήρας πίσω
παρμπρίζ

30 ABS

15 Μονάδα ελέγχου κινητήρα

32 Αερόσακος

16 Μίζα

28 –

31 –

272

Φροντίδα οχήματος

Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

33 Σύστημα προβολέων προσαρ‐
μοζόμενης δέσμης

47 Κόρνα

34 –

49 Αντλία καυσίμου

35 Ηλεκτρικά παράθυρα
36 –
37 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
εξαέρωσης κάνιστρου εκπο‐
μπών αναθυμιάσεων
38 Αντλία κενού
39 Μονάδα ελέγχου συστήματος
καυσίμου
40 Σύστημα πλύσης μπροστινού
παρμπρίζ, σύστημα πλύσης
πίσω παρμπρίζ
41 Μεγάλη σκάλα, δεξιά
(αλογόνου)
42 Ανεμιστήρας ψυγείου
43 Υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ
44 –
45 Ανεμιστήρας ψυγείου
46 –

Ασφαλειοθήκη ταμπλό

48 Ανεμιστήρας ψυγείου
50 Ρύθμιση δέσμης προβολέων
51 Ανεμοθώρακας
52 Ανεξάρτητος θερμαντήρας,
πετρελαιοκινητήρας
53 Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
κιβωτίου ταχυτήτων, ηλεκτρο‐
νική μονάδα ελέγχου κινητήρα
54 Παρακολούθηση καλωδίωσης
Όταν αντικαταστήσετε τις προβλημα‐
τικές ασφάλειες, κλείστε το κάλυμμα
της ασφαλειοθήκης και πιέστε το για
να ασφαλίσει.
Εάν το κάλυμμα της ασφαλειοθήκης
δεν κλείσει σωστά, ενδέχεται να προ‐
κληθεί βλάβη.

Στα αριστεροτίμονα οχήματα, η ασφα‐
λειοθήκη βρίσκεται πίσω από τον
αποθηκευτικό χώρο στο ταμπλό.
Ανοίξτε τον αποθηκευτικό χώρο και
σπρώξτε προς τα αριστερά για να
απασφαλίσει. Αναδιπλώστε το κά‐
λυμμα του αποθηκευτικού χώρου
προς τα κάτω και αφαιρέστε το.

Φροντίδα οχήματος

273

Αρ. Κύκλωμα
10 Κλειδαριές θυρών
11 Εσωτερικός ανεμιστήρας
12 –
13 –
14 Διαγνωστική φίσα
15 Αερόσακος
16 –
17 Σύστημα κλιματισμού
Στα οχήματα που έχουν το τιμόνι δε‐
ξιά, η ασφαλειοθήκη βρίσκεται πίσω
από ένα κάλυμμα, στο ντουλαπάκι
του συνοδηγού. Ανοίξτε το ντουλα‐
πάκι του συνοδηγού και στη συνέχεια
ανοίξτε το κάλυμμα και αναδιπλώστε
το προς τα κάτω.

Αρ. Κύκλωμα
1

Οθόνες

2

Εξωτερικά φώτα

3

Εξωτερικά φώτα

4

Ραδιόφωνο

5

Σύστημα Ιnfotainment, πίνακας
οργάνων

6

Πρίζα ρεύματος μπροστά

7

Πρίζα ρεύματος στο πίσω
κάθισμα

8

Αριστερή μεσαία σκάλα

9

Δεξιά μεσαία σκάλα

18 Προ ασφαλειών: ραδιόφωνο,
σύστημα Infotainment, οθόνες
19 Φώτα φρένων, πίσω φώτα,
εσωτερικά φώτα
20 –
21 –
22 Διακόπτης ανάφλεξης
23 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)
24 Μονάδα ελέγχου ηλεκτρικών
κυκλωμάτων αμαξώματος
(BCM)

274

Φροντίδα οχήματος

Αρ. Κύκλωμα
25 –
26 Πρίζα χώρου αποσκευών (εάν
δεν υπάρχει ασφαλειοθήκη στο
χώρο αποσκευών) (μόνο Sports
tourer)

Ασφαλειοθήκη χώρου
αποσκευών
3-θυρο δυόμισι όγκων, 5-θυρο
δυόμισι όγκων

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην αρι‐
στερή πλευρά του χώρου των απο‐
σκευών, πίσω από ένα κάλυμμα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Sports tourer

Αναδιπλώστε το σκιάδιο και αφαιρέ‐
στε το.

Η ασφαλειοθήκη βρίσκεται στην αρι‐
στερή πλευρά του χώρου των απο‐
σκευών, πίσω από ένα κάλυμμα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Φροντίδα οχήματος
Αντιστοιχίσεις ασφαλειών

Αρ. Κύκλωμα

Αρ. Κύκλωμα

1

Μονάδα τρέιλερ

19 Θέρμανση τιμονιού

2

Πρίζα τρέιλερ

20 Ηλιοροφή

3

Σύστημα υποβοήθησης στάθ‐
μευσης

21 Θέρμανση καθίσματος

4

5

23 –

6

7

8

Αντικλεπτικό σύστημα συνα‐
γερμού

9

10 –
11 Μονάδα τρέιλερ, πρίζα τρέιλερ
12 –
13 Πρίζα τρέιλερ
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –

275

22 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –
29 –
30 –
31 Ενισχυτής, subwoofer
32 Ενεργό σύστημα απόσβεσης
κραδασμών, σύστημα προειδο‐
ποίησης αλλαγής λωρίδας

Ορισμένα εργαλεία και ο κρίκος ρυ‐ μούλκησης είναι τοποθετημένα μαζί με το κιτ επισκευής ελαστικών σε μια εργαλειοθήκη στο χώρο αποσκευών κάτω από το κάλυμμα του δαπέδου. το κιτ επισκευής ελαστικών. ένα κατσαβίδι και ο κρίκος ρυμούλκησης βρίσκονται στη συρταρωτή θήκη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού 3 64.276 Φροντίδα οχήματος Εργαλεία οχήματος Εργαλεία Sports Tourer και 4-θυρο τριών όγκων Οχήματα με κιτ επισκευής ελαστικού Κατά την επανατοποθέτηση. πιέστε το κάλυμμα μέσα στις λαστιχένιες ρο‐ δέλες για να στερεωθεί καλά. . 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων Στην έκδοση με σύστημα πίσω φορέα 3 67.

Το μπουλονόκλειδο και ένα μπουλόνι προέκτασης για τη στερέωση του τρο‐ χού που έχει υποστεί ζημιά (μόνο οχήματα με προσωρινό εφεδρικό τροχό) είναι τοποθετημένα στην τσά‐ ντα εργαλείων που βρίσκεται μέσα στη φωλεά του εφεδρικού τροχού κο‐ ντά στην εργαλειοθήκη. ο κρίκος ρυ‐ μούλκησης και ένα μπουλόνι προέ‐ κτασης για τη στερέωση του τροχού που έχει υποστεί ζημιά (μόνο οχήματα με προσωρινό εφεδρικό τροχό) είναι τοποθετημένα στην τσάντα εργαλείων που βρίσκεται μέσα στη φωλεά του εφεδρικού τροχού κοντά στην εργα‐ λειοθήκη. Το μπουλονόκλειδο και ο κρίκος ρυ‐ μούλκησης είναι τοποθετημένα στην τσάντα εργαλείων που βρίσκεται μέσα στη φωλεά του εφεδρικού τροχού κο‐ ντά στην εργαλειοθήκη.Φροντίδα οχήματος 277 Οχήματα με εφεδρικό τροχό Τύπος 2: Sports Tourer με προσω‐ ρινό ή κανονικών διαστάσεων εφε‐ δρικό τροχό Τύπος 3: 4-θυρο τριών όγκων με προ‐ σωρινό ή κανονικών διαστάσεων εφε‐ δρικό τροχό Ο γρύλος. Εφεδρικός τροχός 3 291. Ο γρύλος και τα εργαλεία βρίσκονται στην εργαλειοθήκη κάτω από τον εφε‐ δρικό τροχό στο χώρο αποσκευών. Το μπουλονόκλειδο. τα εργαλεία και ο κρίκος ρυμούλκησης βρίσκονται στην εργα‐ λειοθήκη κάτω από τον εφεδρικό τροχό στο χώρο αποσκευών. Εφεδρικός τροχός 3 291. Εφεδρικός τροχός 3 291. Τύπος 1: 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων με προσωρινό εφεδρικό τροχό . Ο γρύλος. τα εργαλεία και ένας ιμά‐ ντας για τη στερέωση του τροχού που έχει υποστεί ζημιά βρίσκονται μέσα στην εργαλειοθήκη κάτω από τον εφε‐ δρικό τροχό στο χώρο αποσκευών.

Αυτό ισχύει επίσης για τα οχήματα με σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών. ίντσες 95 = Δείκτης φορτίου π. Χειμερινά ελαστικά Τα χειμερινά ελαστικά παρέχουν με‐ γαλύτερη οδηγική ασφάλεια σε θερ‐ μοκρασίες κάτω των 7 °C και. Έκδοση OPC: Τα ελαστικά διαστά‐ σεων 235/45 R18 επιτρέπονται για χρήση μόνο ως χειμερινά ελαστικά. πρέπει να τοποθετούνται σε όλους τους τροχούς. το 95 αντιστοιχεί σε 690 kg H = Γράμμα δείκτη ταχύτητας Γράμμα δείκτη ταχύτητας: Q = έως 160 km/h S = έως 180 km/h T = έως 190 km/h H = έως 210 km/h V = έως 240 km/h W = έως 270 km/h Πίεση ελαστικών Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών όταν είναι κρύα. % R = Τύπος λινών: Radial (Ακτι‐ νικά) RF = Τύπος: RunFlat 16 = Διάμετρος ζάντας. Χαρακτηρισμός ελαστικών Π.χ. συνε‐ πώς. Μην ξεχνάτε τον εφεδρικό τροχό. mm 60 = Λόγος εγκάρσιας διατομής (ύψος προς πλάτος ελαστι‐ κού).278 Φροντίδα οχήματος Ζάντες και ελαστικά Κατάσταση ελαστικών. . απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. τα ελαστικά και οι ζάντες ενδέχεται να υποστούν ζη‐ μιά. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας. Πίεση ελαστικών 3 334 και στην πι‐ νακίδα στο πλαίσιο της μπροστινής αριστερής ή δεξιάς πόρτας. Εάν περνάτε πάνω από αιχμηρά σημεία. Κατά τη στάθμευση. κάθε 14 ημέρες του‐ λάχιστον και πριν από μεγάλα ταξίδια. πρέπει να τοποθετήσετε μια αυτοκόλλητη ετικέτα σε κάποιο σημείο στο οπτικό πεδίο του οδηγού. τα ελαστικά δεν πρέπει να πιέζονται επάνω στο κράσπεδο. 215/60 R 16 95 H 215 = Πλάτος ελαστικού.χ. Σε περίπτωση ζημιάς ή μη φυ‐ σιολογικής φθοράς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκά‐ στοτε χώρας. οδηγείτε αργά και κάθετα εάν αυτό είναι εφικτό. κατάσταση ζαντών Όταν περνάτε πάνω από σημεία με γωνίες. Ελέγχετε τακτικά τις ζάντες για τυχόν ζημιά.

Όλοι οι τροχοί πρέπει να διαθέτουν αισθητήρες πίεσης και τα ελαστικά να είναι φουσκωμένα στην καθορισμένη πίεση. Πατήστε το κουμπί MENU για να επι‐ λέξετε το μενού Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος). Φουσκώνετε πάντοτε τον εφεδρικό τροχό στη συνιστώμενη πίεση για πλήρες φορτίο. μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπερθέρμανση των ελαστικών και εσωτερική ζημιά. . Το μενού μπορεί να επιλεγεί με τα κουμπιά του μοχλοδιακόπτη σημάτων στροφής. 9 Προειδοποίηση Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή. Εάν η πίεση των ελαστικών είναι λαν‐ θασμένη. 279 Εάν αυξηθεί ή μειωθεί η πίεση ελαστι‐ κών σε ένα όχημα με σύστημα παρα‐ κολούθησης πίεσης ελαστικών. ενδέχεται να διακυβευτεί η ασφάλεια. ο χειρισμός του οχήματος. η άνεση και η οικονομία καυσίμου και να αυξηθεί η φθορά των ελαστικών.Φροντίδα οχήματος Η πίεση ελαστικών ισχύει για κρύα ελαστικά. Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών Το σύστημα παρακολούθησης πίε‐ σης ελαστικών ελέγχει την πίεση και των τεσσάρων ελαστικών μία φορά το λεπτό όταν το όχημα υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητας. Η πίεση ελαστικών ECO χρησιμο‐ ποιείται για να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή κατανάλωση καυσίμου. κλεί‐ στε το διακόπτη ανάφλεξης. Η τρέχουσα πίεση των ελαστικών εμ‐ φανίζεται στο μενού Vehicle Information Menu (Μενού πληροφοριών οχήματος) του κέντρου πληροφοριών οδηγού. με κίνδυνο να σχιστεί το πέλμα ή ακόμη και να κλατάρει το ελαστικό σε υψηλές ταχύτητες. Ισχύουν επίσης για θερινά και χειμερινά ελαστικά.

Το σύ‐ στημα παρακολούθησης πίεσης ελα‐ στικών δεν είναι λειτουργικό για τους συγκεκριμένους τροχούς. Εξωτερικοί πομποί υψηλής ισχύος μπορεί να παρεμποδίσουν τη λειτουρ‐ γία του συστήματος παρακολούθη‐ σης πίεσης ελαστικών. Η παρακάτω διαδικασία επανεκμάθησης προϋποθέτει έως και 10 λεπτά οδήγησης με ελάχιστη ταχύ‐ τητα 20 km/h. Εάν προκύψουν προβλήματα κατά τη διαδικασία προσαρμογής. Λειτουργία αυτόματης προσαρμογής Μετά την αλλαγή των τροχών. Σε αυτή την περίπτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κιτ επι‐ σκευής εγκεκριμένα από το εργοστά‐ σιο. Ενδεικτική λυχνία w 3 123. Μηνύματα οχήματος 3 133. Εάν πρέπει να μειωθεί ή να αυξηθεί η πίεση των ελαστικών. Λειτουργία προσαρμογής ορίου Το σύστημα παρακολούθησης πίε‐ σης ελαστικών ανιχνεύει αυτόματα αν το όχημα οδηγείται με πίεση ελαστι‐ κών κατάλληλη για φορτίο έως 3 ατό‐ μων ή για πλήρες φορτίο.χ. τέσ‐ σερα χειμερινά ελαστικά). Εάν πρέπει να μειωθεί η πίεση των ελαστικών. Οι αισθητήρες μπορούν να τοπο‐ θετηθούν και εκ των υστέρων. Εάν τοποθετήσετε ένα πλήρες σετ τροχών χωρίς αισθητήρες (π. εμφανίζονται με ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο κέντρο πληροφοριών οδηγού. το όχημα πρέπει να παραμείνει ακίνητο επί 20 λεπτά περίπου. Το σύστημα πα‐ ραμένει λειτουργικό για τους υπόλοι‐ πους τρεις τροχούς. κλείστε το δια‐ κόπτη ανάφλεξης. κλείστε πρώτα το διακό‐ πτη ανάφλεξης. Η κατάσταση του συστήματος και μι‐ κρές διαφορές πίεσης εμφανίζονται με ένα προειδοποιητικό μήνυμα στο οποίο αναβοσβήνει το αντίστοιχο ελα‐ στικό στο κέντρο πληροφοριών οδη‐ γού. τυχόν σημαντικές διαφο‐ ρές πίεσης ανάμεσα στα ελαστικά του ενός άξονα. Επιπλέον. Η χρήση κιτ επισκευής ελαστικού υγρού τύπου που διατίθενται στο εμπόριο μπορεί να επηρεάσει αρνη‐ τικά τη λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα παρακολού‐ θησης πίεσης ελαστικών δεν λειτουρ‐ γεί. στο κέντρο πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Οι σημαντικές διαφορές πίεσης σημα‐ τοδοτούνται επιπρόσθετα από την εν‐ δεικτική λυχνία w. Ένας εφεδρικός τροχός ή εφεδρικός τροχός ανάγκης δεν είναι εξοπλισμέ‐ νος με αισθητήρες πίεσης. στο κέντρο πληροφοριών οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα. πριν το σύ‐ στημα πραγματοποιήσει εκ νέου υπο‐ λογισμό. μπορεί να εμφανίζεται η ένδειξη $ ή να εναλλάσσονται οι τιμές πίεσης στο κέντρο πληροφοριών οδηγού.280 Φροντίδα οχήματος Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακό‐ πτη για να επιλέξετε το σύστημα πα‐ ρακολούθησης πίεσης ελαστικών. . Οι πυρήνες των βαλβίδων και οι δα‐ κτύλιοι στεγανοποίησης του συστή‐ ματος παρακολούθησης πίεσης ελα‐ στικών πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που αλλάζετε ελαστικά. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία w.

Για λόγους ασφαλείας. Βάθος πέλματος Ελέγχετε το βάθος πέλματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αλλαγή διάστασης ελαστικού και ζάντας Το πέλμα έχει μειωθεί μέχρι το ελάχι‐ στο βάθος που προβλέπεται από το νόμο (1. αντικαταστήστε την ετι‐ κέτα πιέσεων ελαστικών. Το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών συνυπολογίζει αυτό το φαι‐ νόμενο για τα μηνύματα προειδοποίη‐ σης. Εάν χρησιμοποιηθούν ελαστικά με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές των εργοστασιακών ελαστικών.6 mm) όταν η φθορά έχει φτά‐ σει μέχρι έναν από τους δείκτες φθο‐ ράς (TWI). Εάν η φθορά στα μπροστινά ελαστικά είναι μεγαλύτερη απ' ό.Φροντίδα οχήματος Αντιστάθμιση θερμοκρασίας Τα κρύα ελαστικά μειώνουν την πίεση. Βεβαιω‐ θείτε ότι η φορά περιστροφής των τροχών είναι ίδια όπως και πριν. τα ελαστικά πρέπει να αντικαθίστανται εάν το βά‐ θος πέλματος μειωθεί κάτω από τα 2-3 mm (4 mm για τα χειμερινά ελα‐ στικά). . εναλλάξτε κατά περιόδους τα μπρο‐ στινά με τα πίσω ελαστικά. Σας συνι‐ στούμε να αντικαθιστάτε τα ελαστικά κάθε 6 χρόνια. Η τιμή πίεσης ελαστικών που προ‐ βάλλεται στο κέντρο πληροφοριών οδηγού είναι η πραγματική πίεση των ελαστικών. συνιστάται το βάθος πέλματος μεταξύ των δύο ελα‐ στικών σε έναν άξονα να μην διαφέρει περισσότερο από 2 mm. ενώ τα ζεστά την αυξάνουν. καθώς και άλλες τροποποιήσεις στο όχημα. 9 Προειδοποίηση Η χρήση ακατάλληλων ελαστικών ή ζαντών μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα και να ακυρώσει την έγκριση τύπου του οχήματος. 281 Τα ελαστικά παλιώνουν ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούνται. Για λόγους ασφαλείας. Συνεπώς είναι σημαντικό να ελέγχετε την πίεση με κρύα ελα‐ στικά. μπο‐ ρεί να χρειαστεί επαναπρογραμματι‐ σμός του ταχύμετρου και τις ονομα‐ στικής πίεσης των ελαστικών. Η θέση τους επισημαίνεται από σημάδια στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού.τι στα πίσω. Εάν επιλέξετε ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων.

215/60 R 16. Στα ελαστικά διαστάσεων 245/45 R 18.282 Φροντίδα οχήματος Τάσια Αντιολισθητικές αλυσίδες Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα τάσια και τα ελαστικά που έχουν εγκριθεί από το εργοστάσιο για το αντίστοιχο όχημα και που πληρούν όλες τις προ‐ διαγραφές των σχετικών συνδυα‐ σμών ζάντας-ελαστικού. 235/40 R 19. χωρίς κρίκους στην εσωτερική πλευρά των ελαστικών και εάν δεν προσθέτουν περισσότερα από 12 . δεν πρέπει να έχουν προστατευτικό προεξέχον χείλος. ατύχημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιολισθη‐ τικών αλυσίδων σε ελαστικά διαστά‐ σεων 205/65 R 16. 225/45 R 18. 235/45 R 18. 9 Προειδοποίηση Τυχόν ζημιά μπορεί να προκαλέ‐ σει κλατάρισμα του ελαστικού. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες με λεπτούς κρίκους οι οποίες δεν προσθέτουν περισσό‐ τερα από 10 mm στο πέλμα και στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού (μαζί με την κλειδαριά της αλυσίδας). Εάν χρησιμοποιηθούν μη εγκεκρι‐ μένα τάσια και ελαστικά. μπορεί να προκληθεί ξαφνική απώλεια πίε‐ σης και. οι ειδικές αντιολισθητικές αλυσί‐ δες επιτρέπονται μόνο εάν έχουν σχε‐ διαστεί με περιστρεφόμενο ιμάντα αλυσίδας πάνω στο πέλμα του ελα‐ στικού. Χρησιμοποιείτε αντιολισθητικές αλυ‐ σίδες μόνο στους μπροστινούς τρο‐ χούς. 3-θυρο δυόμισι όγκων Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιτρέπεται μόνο σε ελαστικά διαστά‐ σεων 225/55 R 17. Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιτρέπεται μόνο σε ελαστικά διαστά‐ σεων 205/60 R 16 και 215/50 R 17. 4-θυρο τριών όγκων. 5-θυρο δυόμισι όγκων. 225/50 R 17. Sports tourer Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες με λεπτούς κρίκους οι οποίες δεν προ‐ σθέτουν περισσότερα από 10 mm στο πέλμα και στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού (μαζί με την κλειδαριά της αλυσίδας). κατά συνέπεια. Τα τάσια δεν πρέπει να εμποδίζουν την ψύξη των φρένων. 9 Προειδοποίηση Εάν χρησιμοποιηθούν ακατάλ‐ ληλα ελαστικά ή τάσια.

9 Προειδοποίηση Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύ‐ τερη από 80 km/h. 235/50 R 18. Μην αφαιρείτε τα ξένα σώματα από τα ελαστικά. Στις εικόνες φαίνονται διαφορετικές εκδόσεις. Κιτ επισκευής ελαστικού Τυχόν μικρές ζημιές στο πέλμα του ελαστικού μπορούν να επιδιορθω‐ θούν με το κιτ επισκευής ελαστικού. Τυχόν ζημιά μεγαλύτερη από 4 mm ή κοντά στο πλευρικό τοίχωμα του ελα‐ στικού. . 235/45 R 19 και 245/40 R 20. Μπορεί να επηρεαστεί η διεύ‐ θυνση και ο χειρισμός. δεν μπορεί να επιδιορθωθεί με το κιτ επισκευής ελαστικού. Για πε‐ ρισσότερες πληροφορίες για τη σω‐ στή χρήση των αντιολισθητικών αλυ‐ σίδων σε ελαστικά αυτών των διαστά‐ σεων. όπισθεν ή P. Το κιτ επισκευής ελαστικών βρίσκεται σε μια θήκη κάτω από το κάλυμμα του δαπέδου στο χώρος αποσκευών ή.Φροντίδα οχήματος mm στο πέλμα του ελαστικού. Γενικά Μην τοποθετείτε αντιολισθητικές αλυ‐ σίδες στον προσωρινό εφεδρικό τροχό. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιολισθη‐ τικών αλυσίδων σε ελαστικά διαστά‐ σεων 235/55 R 17. Έκδοση OPC Η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων επιτρέπεται μόνο σε ελαστικά διαστά‐ σεων 235/45 R18. Δεν επιτρέπεται η χρήση αντιολισθη‐ τικών αλυσίδων σε ελαστικά διαστά‐ σεων 245/40R19 και 245/35R20. στη συρταρωτή θήκη κάτω από το κάθισμα συνοδηγού 3 64. απευθυνθείτε σε έναν εξειδι‐ κευμένο αντιπρόσωπο αξεσουάρ αυ‐ τοκινήτου ή στον κατασκευαστή αντι‐ ολισθητικών αλυσίδων. Μην το χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε αλυσίδες με λεπτούς κρίκους οι οποίες δεν προσθέτουν περισσό‐ τερα από 10 mm στο πέλμα και στην εσωτερική πλευρά του ελαστικού (μαζί με την κλειδαριά της αλυσίδας). 283 στην έκδοση με σύστημα πίσω φο‐ ρέα. Εάν κλατάρει κάποιο ελαστικό: Τραβήξτε το χειρόφρενο και επιλέξτε πρώτη.

Για να μην αποφορτιστεί η μπατα‐ ρία. Συνδέστε το βύσμα του συμπιεστή στην πρίζα αξεσουάρ ή στην πρίζα του αναπτήρα. Ο διακόπτης στο συμπιεστή πρέ‐ πει να ρυθμισθεί στη θέση J. Αφαιρέστε το κιτ επισκευής ελα‐ στικών από τη θήκη. 8. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας από το ελαττωματικό ελαστικό. 2. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στη βαλβίδα του ελα‐ στικού. 6.284 Φροντίδα οχήματος 3. 5. . Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης και τον εύκαμπτο σω‐ λήνα αέρα από τις θήκες αποθή‐ κευσης στην κάτω πλευρά του συ‐ μπιεστή. Τοποθετήστε τη φιάλη στεγανο‐ ποιητικού στη βάση του συμπιε‐ στή. 4. Τοποθετήστε το συμπιεστή κοντά στο ελαστικό κατά τρόπον ώστε η φιάλη στεγανοποιητικού να είναι σε όρθια θέση. σας συνιστούμε να αφήσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα του συμπιεστή στη σύνδεση της φιάλης στεγανοποιητικού. 9. Αφαιρέστε το συμπιεστή. 7. 1.

Πίεση ελαστικών 3 334. 12. ση‐ μαίνει ότι το ελαστικό έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά. αποσυνδέστε το κιτ επισκευής ελαστικού. Ο αέρας στο ελαστικό πρέπει να φτάσει στη σωστή πίεση εντός 10 λεπτών. 10. Επανασυνδέστε το κιτ επισκευής ελαστικού και συνεχί‐ στε τη διαδικασία πλήρωσης επί 10 λεπτά. χρη‐ σιμοποιώντας ένα πανί. Εάν η σωστή πίεση δεν επιτευχθεί εντός 10 λεπτών. Μόλις επιτευχθεί η σωστή πίεση. Αρχίστε να οδηγείτε αμέσως για να κατανεμηθεί ομοιόμορφα το στεγανοποιητικό σε όλο το ελα‐ στικό. Αποσυνδέστε το κιτ επισκευής ελαστικών. Ξεφουσκώστε το ελαστικό για να εκτονωθεί η περίσσεια πίεση πα‐ τώντας το κουμπί επάνω από την ένδειξη πίεσης. Εάν η σωστή πίεση δεν επιτευχθεί ούτε αυτή τη φορά. Αφού οδηγήσετε περίπου . 285 Μην αφήνετε το συμπιεστή σε λει‐ τουργία περισσότερο από 10 λεπτά.Φροντίδα οχήματος 14. Τότε η πίεση αρχίζει να μειώνεται. 11. Αφαιρέστε από τη φιάλη στεγανο‐ ποιητικού την ετικέτα στην οποία αναγράφεται η μέγιστη επιτρεπό‐ μενη ταχύτητα και κολλήστε την σε κάποιο σημείο στο οπτικό πεδίο του οδηγού. κλείστε το συμπιεστή. Τοποθετήστε το κιτ επι‐ σκευής ελαστικού στο χώρο απο‐ σκευών. Απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο. Μετακι‐ νήστε το όχημα ώστε τα ελαστικά να διαγράψουν μία ολόκληρη πε‐ ριστροφή. Βιδώστε τον εύκαμπτο σω‐ λήνα φουσκώματος στο ελεύθερο στόμιο της φιάλης στεγανοποιητι‐ κού. Πιέστε την ασφάλεια στη βάση για να αποσυνδέσετε τη φιάλη στεγανοποιητικού από τη βάση. 16. 15. Ρυθμίστε το διακόπτη του συμπιε‐ στή στη θέση I. 17. Το ελα‐ στικό φουσκώνει. Όλο το στεγανοποιητικό διοχε‐ τεύεται μέσα στο ελαστικό. Αφαιρέστε τυχόν στεγανοποιητικό υλικό που έχει υπερχειλίσει. Με αυτό τον τρόπο αποτρέ‐ πεται η διαφυγή του στεγανοποιη‐ τικού. 13. Η ένδειξη στο μανόμετρο του συ‐ μπιεστή δείχνει για λίγο 6 bar όσο η φιάλη στεγανοποιητικού αδειά‐ ζει (περίπου 30 δευτερόλεπτα). Το ελαστικό γεμίζει με στεγανοποιητικό.

θέστε το συμπιεστή εκτός λειτουρ‐ γίας επί 30 λεπτά τουλάχιστον. Αλλαγή τροχών Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ επι‐ σκευής ελαστικού αντί για εφεδρικό τροχό 3 283. σταματήστε το αυ‐ τοκίνητο και ελέγξτε την πίεση του ελαστικού. το ελαστικό πρέπει να αντικατασταθεί. Πετάξτε τη φιάλη όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.286 Φροντίδα οχήματος 10 km (ωστόσο όχι περισσότερο από 10 λεπτά). μη ολισθηρή επιφά‐ νεια. βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα του συμπιεστή και αφαιρέστε τον αντάπτορα. ■ Τραβήξτε το χειρόφρενο και επι‐ λέξτε πρώτη. για το λόγο αυτό. ρυθμίστε τη στη σωστή τιμή. Προσέξτε τις πληροφορίες αποθήκευσης που αναγράφονται στη φιάλη του στεγα‐ νοποιητικού. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστους θορύβους ή εάν ο συμπιεστής ανα‐ πτύξει πολύ υψηλή θερμοκρασία. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να σταματήσει η απώλεια πίεσης. Βιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα απευθείας στη βαλ‐ βίδα του ελαστικού και το συμπιε‐ στή όταν κάνετε κάτι τέτοιο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις και τηρείτε τις παρακάτω πληροφο‐ ρίες: ■ Σταθμεύστε το όχημα σε μια επί‐ πεδη. αερο‐ στρώματα. Οι μπροστινοί τροχοί πρέπει να βρίσκονται στη θέση ευθείας πο‐ ρείας. Αποθηκεύστε το κιτ επισκευής ελαστικού στο χώρο αποσκευών. Εάν η πίεση του ελαστικού έχει μειωθεί κάτω από τα 1. Ο συμπιεστής και το στεγανοποιη‐ τικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους -30 °C περίπου. Για να τους αφαιρέσετε. μικρές φουσκωτές βάρ‐ κες κ. Βρίσκονται στην κάτω πλευρά του συμπιεστή.3 bar. Επισήμανση Οι ιδιότητες κύλισης του επισκευα‐ σμένου ελαστικού έχουν επηρεαστεί σημαντικά και. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στο κιτ. Η ενσωματωμένη βαλβίδα ασφα‐ λείας ανοίγει στα 7 bar. στέρεη. μη συνεχίσετε να οδηγείτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους συνοδευτικούς αντάπτορες για να φουσκώσετε και άλλα αντικείμενα π.3 bar. . όπισθεν ή P. μπάλες ποδοσφαίρου.λπ. Αντικαταστήστε τη φιάλη στεγανο‐ ποιητικού εάν τη χρησιμοποιήσετε.χ. Εάν η πίεση του ελαστικού είναι μεγαλύτερη από 1. 18. Απευθυν‐ θείτε σε ένα συνεργείο. οι στεγανοποιητικές του ιδιότητες δεν είναι πλέον εγγυημένες. Μετά από αυτό το διάστημα.

Ζάντες ελαφρού κράματος: Ανα‐ σηκώστε τις τάπες των μπουλο‐ νιών τροχού με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε τις. Ζάντες ελαφρού κράματος με κε‐ ντρικό καπάκι μπουλονιού: Απο‐ σπάστε το κεντρικό καπάκι τοπο‐ θετώντας και τραβώντας τον εξολ‐ κέα στην εγκοπή του εμβλήματος της μάρκας. Τραβήξτε το τάσι από το άγκιστρο και αφαιρέ‐ στε το. ■ Καθαρίστε τα παξιμάδια των τρο‐ χών και το σπείρωμά τους με ένα καθαρό πανί πριν τοποθετήσετε τον τροχό. Διατίθενται δύο τύποι γρύλου και μπουλονόκλειδου ανάλογα με την έκδοση. Έκδοση 1: . τοποθετήστε ένα 287 μαλακό πανί ανάμεσα στο κατσα‐ βίδι και τη ζάντα ελαφρού κράμα‐ τος. εργαλεία του οχήμα‐ τος 3 276. ■ Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι ή κατοικίδια μέσα στο όχημα όταν το ανυψώνετε με το γρύλο. ■ Εάν το όχημα βρίσκεται σε μαλακό έδαφος.Φροντίδα οχήματος ■ Αφαιρέστε τον εφεδρικό τροχό 3 291. Εργαλεία οχήματος 3 276. Ανασηκώστε τις τάπες των μπου‐ λονιών τροχού με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε τις. πρέπει να τοποθετήσετε μια σανίδα (μέγ. 3 276. 1. 9 Προειδοποίηση Μη γρασάρετε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια των τροχών και τις τά‐ πες. ■ Μη θέσετε το όχημα σε λειτουργία όσο είναι ανυψωμένο με το γρύλο. Για να προστατεύ‐ σετε τη ζάντα. ■ Ποτέ μην αλλάζετε περισσότερους από έναν τροχούς κάθε φορά. ■ Χρησιμοποιείτε το γρύλο μόνο για την αλλαγή των τροχών με σκα‐ σμένα ελαστικά και όχι για την επο‐ χική αλλαγή χειμερινών ή θερινών ελαστικών. 2. ■ Ποτέ μην μπαίνετε κάτω από το όχημα όταν είναι ανυψωμένο με γρύλο. πάχους 1 cm) κάτω από το γρύλο.

Ορισμένες εκδόσεις διαθέτουν επένδυση μαρσπιέ με καλυμμένα σημεία υποδοχής του γρύλου: πρώτα τραβήξτε έξω το κάλυμμα στο αντίστοιχο σημείο υποδοχής του γρύλου. 3-θυρο / 5-θυρο δυόμισι όγκων και 4-θυρο τριών όγκων.288 Φροντίδα οχήματος 3. Βεβαιωθείτε ότι ο γρύλος έχει το‐ ποθετηθεί σωστά κάτω από τις αντίστοιχες υποδοχές στο όχημα. 3 276: . εκδόσεις γρύλου 1 και 3. Εκδόσεις 2 και 3: Αναδιπλώστε το μπουλονόκλειδο και τοποθετήστε το φροντίζοντας να εφαρμόσει σωστά και λασκά‐ ρετε κάθε μπουλόνι κατά μισή πε‐ ριστροφή. 4. Τοποθετήστε το μπουλονόκλειδο φροντίζοντας να εφαρμόσει σω‐ στά και λασκάρετε κάθε παξιμάδι του τροχού κατά μισή περι‐ στροφή.

ώστε να μη γλιστρή‐ σει από τη θέση του. Συνδέστε τη λαβή του γρύλου και. περιστρέψτε τη λαβή μέχρι ο τροχός να ανασηκωθεί εντελώς από το έδαφος. ώστε να μη γλιστρή‐ σει από τη θέση του. 3 276: 289 Ρυθμίστε το γρύλο στο απαραί‐ τητο ύψος. Τοποθετήστε τον ακρι‐ βώς κάτω από την υποδοχή ανύ‐ ψωσης έτσι. Sports Tourer. Τοποθετήστε τον ακρι‐ βώς κάτω από την υποδοχή ανύ‐ ψωσης έτσι. έκδοση γρύλου 2. . με το γρύλο σωστά ευθυγραμμι‐ σμένο.Φροντίδα οχήματος Ρυθμίστε το γρύλο στο απαραί‐ τητο ύψος.

Αντικαταστήστε τον τροχό. 12. με το γρύλο σωστά ευθυγραμμι‐ σμένο. 13. Φροντίδα οχήματος Συνδέστε το μπουλονόκλειδο και. Αντικαταστήστε ή επιδιορθώστε το προβληματικό ελαστικό το συντομό‐ τερο δυνατόν. 7. Θέση τοποθέτησης γρύλου για την πλατφόρμα ανύψωσης Θέση πίσω βραχίονα της πλατφόρμα ανύψωσης κεντρικά κάτω από την υποδοχή στο μαρσπιέ. Ελέγξτε την πίεση στο καινούργιο ελαστικό που τοποθετήσατε και τη ροπή σύσφιξης των παξιμαδιών το συντομότερο δυνατόν. Τοποθετήστε το κάλυμμα του ση‐ μείου υποδοχής γρύλου του οχή‐ ματος στις εκδόσεις με επένδυση μαρσπιέ.290 5. Ευθυγραμμίστε την οπή της βαλ‐ βίδας στο τάσι με τη βαλβίδα του ελαστικού πριν το τοποθετήσετε. 9. 11. Βιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐ χού. 10. περιστρέψτε το μπουλονό‐ κλειδο μέχρι ο τροχός να αναση‐ κωθεί εντελώς από το έδαφος. Ξεβιδώστε τα μπουλόνια του τρο‐ χού. . Αποθηκεύστε τον τροχό που αντι‐ καταστήσατε 3 291 και τα εργα‐ λεία του οχήματος 3 276. Εφε‐ δρικός τροχός 3 291. Η ροπή σύσφιξης είναι 140 Nm. 8. Τοποθετήστε το μπουλονόκλειδο φροντίζοντας να εφαρμόσει σω‐ στά και σφίξτε τα μπουλόνια χια‐ στί. Τοποθετήστε το κεντρικό καπάκι στις ζάντες ελαφρού κράματος. 6. Κατεβάστε το όχημα και αφαιρέ‐ στε το γρύλο. Τοποθετήστε τις τάπες των μπου‐ λονιών τροχού.

. είτε προσω‐ ρινό εφεδρικό τροχό είτε εφεδρικό τροχό πλήρους μεγέθους. οι οποίοι ωστόσο έχουν μικρότερο μέγεθος από τους υπόλοιπους τροχούς του οχήματος. Εφεδρικός τροχός Ορισμένα οχήματα διαθέτουν κιτ επι‐ σκευής ελαστικού αντί για εφεδρικό τροχό. 291 Ο εφεδρικός τροχός βρίσκεται στο χώρο αποσκευών. Για να τον αφαιρέσετε: 1. Ο εφεδρικός τροχός φέρει πάντοτε σι‐ δερένια ζάντα. ■ Το Sports Tourer και το 4-θυρο μο‐ ντέλο τριών όγκων διαθέτουν. ανά‐ λογα με την έκδοση. Προσοχή Εάν χρησιμοποιηθεί εφεδρικός τροχός μικρότερος από τους άλ‐ λους τροχούς του οχήματος ή σε συνδυασμό με χειμερινά ελαστικά. Ανοίξτε το κάλυμμα του δαπέδου. κάτω από το κά‐ λυμμα του δαπέδου. Ο εφεδρικός τροχός θεωρείται προ‐ σωρινός ανάλογα με τη διάστασή του σε σχέση με τους υπόλοιπους τρο‐ χούς που είναι τοποθετημένοι στο όχημα και τις σχετικές διατάξεις κάθε χώρας. Οχήματα με εφεδρικό τροχό: ■ Τα 3-θυρα και 5-θυρα μοντέλα δυό‐ μισι όγκων διαθέτουν πάντοτε προ‐ σωρινό εφεδρικό τροχό. Στερεώνεται με μια πεταλούδα. Αντι‐ καταστήστε το προβληματικό ελα‐ στικό το συντομότερο δυνατόν.Φροντίδα οχήματος Θέση μπροστινού βραχίονα της πλατ‐ φόρμας ανύψωσης στην κάτω πλευρά του αμαξώματος. μπορεί να επηρεαστεί η οδηγική συμπεριφορά του οχήματος.

292 Φροντίδα οχήματος Κάτω από τον εφεδρικό τροχό υπάρχει το κουτί με τα εργαλεία του οχήματος. Ξεβιδώστε το παξιμάδι. Ένας τροχός κανονικών διαστάσεων που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών και να στερεωθεί με ιμά‐ ντα. 2. στερεώστε την εργαλειοθήκη πε‐ ριστρέφοντας την πεταλούδα προς την αντίθετη κατεύθυνση και κλείστε το κάλυμμα του δαπέδου. Περάστε το άκρο του ιμάντα με το βρόχο μέσα στον μπροστινό κρίκο πρόσδεσης στην κατάλληλη πλευρά. Μόνο 3-θυρο δυόμισι όγκων: αφαιρέστε την πίσω θήκη φύλα‐ ξης πατώντας τα δύο κουμπιά. 4. 3-θυρο και 5-θυρο δυόμισι όγκων Η φωλεά του εφεδρικού τροχού δεν έχει σχεδιαστεί για ελαστικά άλλων διαστάσεων. 3. . δεν τοποθετηθεί άλλος τροχός στη φωλεά του εφεδρικού τροχού. Αναδιπλώστε το κάλυμμα προς τα κάτω και τραβήξτε τη θήκη φύλα‐ ξης προς τα πάνω. Τοποθετήστε τον τροχό. Ο εφεδρικός τροχός στερεώνεται με μια πεταλούδα. 2. 3. Φύλαξη κανονικού τροχού που έχει υποστεί ζημιά στο χώρο αποσκευών. αφαιρέστε τον κώνο (μόνο 3-θυρο δυόμισι όγκων) για να αφαιρέσετε τον εφεδρικό τροχό. Εργαλεία οχήματος 3 276. Όταν. Περάστε το άκρο του ιμάντα με το άγκιστρο μέσα από το βρόχο και τραβήξτε μέχρι ο ιμάντας να στε‐ ρεωθεί καλά στον κρίκο πρόσδε‐ σης. Για να στερεώσετε τον τροχό: 1. με την εξωτερική πλευρά του προς τα πάνω. κοντά στο ένα πλευρικό τοίχωμα του χώρου αποσκευών. μετά από αλλαγή τροχού.

με την εξωτερική πλευρά του προς τα πάνω. Φύλαξη κανονικού τροχού που έχει υποστεί ζημιά στη φωλεά του εφεδρικού τροχού. 5. Περάστε τον ιμάντα μέσα από τις ακτίνες της ζάντας όπως φαίνεται στην εικόνα. που βρίσκεται στην τσάντα εργαλείων 3 276.Φροντίδα οχήματος χώρο αποσκευών έχετε τοποθετή‐ σει έναν τροχό κανονικών διαστά‐ σεων που έχει υποστεί ζημιά. Τεντώστε τον ιμάντα και στερεώ‐ στε τον χρησιμοποιώντας την πόρπη. 6. Sports Tourer και 4-θυρο τριών όγκων Οχήματα με εφεδρικό τροχό κανονι‐ κών διαστάσεων: 4. Στερεώστε το βρόχο στον πίσω κρίκο πρόσδεσης. 9 Κίνδυνος Οδηγείτε πάντοτε με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων ασφαλισμέ‐ νες στην όρθια θέση όταν στο Ο εφεδρικός τροχός κανονικών δια‐ στάσεων που υποστεί ζημιά πρέπει να τοποθετηθεί με την εξωτερική του 293 πλευρά προς τα πάνω στη φωλεά του εφεδρικού τροχού και να στερεωθεί με την πεταλούδα. με την πεταλούδα στη φωλεά του εφεδρικού τροχού αφότου αντικα‐ ταστήσετε το βιδωτό μπουλόνι με μπουλόνι προέκτασης. Το κάλυμμα δαπέδου μπορεί να το‐ ποθετηθεί στον προεξέχοντα τροχό. Για να αντικαταστήσετε το μπουλόνι: . Οχήματα με προσωρινό εφεδρικό τροχό: Στερεώστε τον τροχό κανονικών δια‐ στάσεων που έχει υποστεί ζημιά.

ξεβιδώστε και αφαιρέστε την πεταλούδα και τον κώνο. 3.294 Φροντίδα οχήματος 1. Φύλαξη του εφεδρικού τροχού στη φωλεά μετά την αντικατάσταση του τροχού που έχει υποστεί ζημιά 1. με την εξωτερική του πλευρά προς τα πάνω. Βγάλτε το μπουλόνι προέκτασης από την τσάντα εργαλείων 3 276 και βιδώστε το με το χέρι χρησιμο‐ ποιώντας το εξάγωνο κλειδί του μπουλονόκλειδου. 2. 3. Τοποθετήστε το εξαγωνικό κλειδί του μπουλονόκλειδου. 2. 4. μέσα στη φωλεά του εφεδρικού τροχού και στερεώ‐ στε τον περιστρέφοντας την πετα‐ λούδα δεξιά στο μπουλόνι. Το κάλυμμα δαπέδου μπορεί να το‐ ποθετηθεί στον προεξέχοντα τροχό. Τοποθετήστε τον εφεδρικό τροχό με την εξωτερική του πλευρά προς τα πάνω στη φωλεά του τροχού και στερεώστε τον περιστρέφο‐ ντας την πεταλούδα πάλι προς τα πίσω. Αντικαταστήστε το μπουλόνι προέ‐ κτασης με το κοντό μπουλόνι πριν το‐ ποθετήσετε τον προσωρινό εφεδρικό τροχό στη φωλεά αφότου αντικατα‐ στήσετε ή επισκευάσετε τον ελαττω‐ ματικό τροχό. 4. το μπουλόνι προέκτασης με το κο‐ ντό μπουλόνι χρησιμοποιώντας το εξάγωνο κλειδί του μπουλονό‐ κλειδου. Μόνο Sports tourer και 4-θυρο μο‐ ντέλο τριών όγκων με προσωρινό εφεδρικό τροχό: αντικαταστήστε Μόνο 3-θυρο δυόμισι όγκων: Το‐ ποθετήστε τον έκκεντρο κώνο στην εγκοπή του εφεδρικού . Ανοίξτε το κάλυμμα του δαπέδου. ξεβιδώστε και αφαιρέστε την πε‐ ταλούδα. Τοποθετήστε τα εργαλεία στην ερ‐ γαλειοθήκη ή την τσάντα εργα‐ λείων 3 276. Μόνο 3-θυρο δυόμισι όγκων: ανοίξτε το κάλυμμα του δαπέδου. Αποθηκεύστε την εργαλειοθήκη και τον τροχό που έχει υποστεί ζη‐ μιά. έτσι ώστε να εφαρμόζει καλά στο μπουλόνι. αφαιρέστε την πίσω θήκη φύλα‐ ξης. Αφαιρέστε το μπουλόνι. Περιστρέψτε το μπουλονόκλειδο αριστερόστροφα για να χαλαρώ‐ σετε το μπουλόνι.

■ Πρέπει να οδηγείτε πολύ προσε‐ κτικά όταν το οδόστρωμα είναι βρεγμένο ή εάν έχει καλυφθεί με χιόνι. Αντι‐ καταστήστε το προβληματικό ελα‐ στικό το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να αποθηκεύετε το γρύλο του οχήματος και τα εργαλεία πά‐ ντοτε στην αντίστοιχη θήκη τους και να τα στερεώνετε τα σωστά. 295 Ελαστικά μονής κατεύθυνσης Τοποθετήστε τα ελαστικά μονής κα‐ τεύθυνσης έτσι. τροχού ή άλλου εξοπλισμού στο χώρο αποσκευών μπορεί να προ‐ κληθεί τραυματισμός εάν δεν στε‐ ρεωθούν κατάλληλα. Εφεδρικός τροχός ανάγκης Προσοχή Εάν χρησιμοποιηθεί εφεδρικός τροχός μικρότερος από τους άλ‐ λους τροχούς του οχήματος ή σε συνδυασμό με χειμερινά ελαστικά. Για τα ελαστικά που τοποθετούνται αντίθετα από τη φορά κύλισης ισχύουν τα παρακάτω: ■ Η οδηγική συμπεριφορά του οχή‐ ματος μπορεί να επηρεαστεί. . μπορεί να επηρεαστεί η οδηγική συμπεριφορά του οχήματος.χ. 5. τα αντικείμενα που δεν έχουν στερεωθεί μπορεί να χτυπήσουν κάποιον επιβάτη. ένα βέλος) στο πλευ‐ ρικό τοίχωμα του ελαστικού. 9 Προειδοποίηση Κατά την αποθήκευση του γρύλου. Εάν στο όχημά σας κλατάρει κάποιο από τα πίσω ελαστικά ενώ ρυμουλ‐ κείτε άλλο όχημα. ώστε να περιστρέφο‐ νται προς την κατεύθυνση οδήγησης.Φροντίδα οχήματος τροχού και στερεώστε τον περι‐ στρέφοντας την πεταλούδα πάλι προς τα πίσω. Ο τροχός που έχει υποστεί ζημιά και που έχει τοποθετηθεί στο χώρο αποσκευών πρέπει πάντοτε να εί‐ ναι στερεωμένος με ιμάντα. Σε περί‐ πτωση απότομου σταματήματος ή σύγκρουσης. Αντιολισθητικές αλυσίδες 3 282. Κλείστε το κάλυμμα του δαπέδου και εισάγετε την πίσω θήκη φύλα‐ ξης στη θέση της (μόνο 3-θυρο δυόμισι όγκων). Αντι‐ καταστήστε ή επιδιορθώστε το προ‐ βληματικό ελαστικό το συντομότερο δυνατόν. Μη χρησιμο‐ ποιείτε τον προσωρινό εφεδρικό τροχό για μεγάλο χρονικό διάστημα. τοποθετήστε τον προσωρινό εφεδρικό τροχό μπροστά και το κανονικό ελαστικό πίσω. Τοποθετείτε μόνο έναν εφεδρικό ανά‐ γκης τροχό στο όχημα. Στρίβετε αργά. Μην οδηγείτε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 80 km/h. Η φορά κύλισης επισημαίνεται με ένα σύμβολο (π.

■ Μη σκύβετε πάνω από την μπατα‐ ρία κατά την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια. ■ Χρησιμοποιήστε βοηθητική μπατα‐ ρία ίδιας τάσης (12 Volt). ■ Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ρουχισμό προστασίας όταν πραγ‐ ματοποιείτε εργασίες στην μπατα‐ ρία. ■ Τραβήξτε το χειρόφρενο και επι‐ λέξτε νεκρά .296 Φροντίδα οχήματος Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια Μη χρησιμοποιείτε ταχυφορτιστή για την εκκίνηση του οχήματος. 9 Προειδοποίηση Η μπαταρία δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με τα μάτια. ■ Τα δύο οχήματα δεν πρέπει να ακουμπούν μεταξύ τους κατά την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια. ■ Η αποφορτισμένη μπαταρία μπορεί να έχει ήδη παγώσει εάν η θερμο‐ κρασία είναι 0 °C. 9 Προειδοποίηση Κατά την εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια απαιτείται μεγάλη προ‐ σοχή. Τα υγρά περιέχουν θειικό οξύ το οποίο μπορεί να προκαλέ‐ σει τραυματισμό και ζημιά σε περί‐ πτωση άμεσης επαφής. . ■ Μην αποσυνδέετε την αποφορτι‐ σμένη μπαταρία από το όχημα. διατομής τουλάχιστον 16 mm2 (25 mm2 για τους πετρε‐ λαιοκινητήρες). ■ Η μπαταρία δεν πρέπει να βρίσκε‐ ται ποτέ κοντά σε ακάλυπτες φλό‐ γες ή σπινθήρες. Αφήστε την πα‐ γωμένη μπαταρία να ξεπαγώσει πριν συνδέσετε τα καλώδια βοηθη‐ τικής εκκίνησης. καθώς και σε βλάβη στο ηλεκτρικό σύστημα και των δύο οχημάτων. Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παρακάτω οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ζη‐ μιά λόγω έκρηξης της μπαταρίας. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώ‐ δια βοηθητικής εκκίνησης και την μπαταρία ενός δεύτερου οχήματος. ■ Οι ακροδέκτες των καλωδίων δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με‐ ταξύ τους. Για να θέσετε το όχημα σε λειτουργία όταν η μπαταρία έχει αποφοριστεί.στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων επιλέξτε P. Η χωρητι‐ κότητά της (Ah) δεν πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από τη χωρητικό‐ τητα της αποφορτισμένης μπατα‐ ρίας. ■ Χρησιμοποιήστε καλώδια βοηθητι‐ κής εκκίνησης με μονωμένους ακροδέκτες. ■ Θέστε εκτός λειτουργίας όλους τους καταναλωτές που δεν χρειάζεστε. το δέρμα και τα ρούχα σας ή με βαμμένες επιφά‐ νειες.

Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό πόλο της βοηθητικής μπαταρίας. 3. Αυτό το σημείο σύνδεσης πρέπει να βρί‐ σκεται όσο το δυνατόν μακρύτερα από την αποφορτισμένη μπατα‐ ρία. Διευθετήστε τα καλώδια έτσι. Οι προσπάθειες εκκίνησης του οχήματος πρέπει να γίνονται ανά 1 λεπτό και δεν πρέπει να διαρκούν περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Συνδέστε το άλλο άκρο του μαύ‐ ρου καλωδίου σε ένα σημείο γείω‐ σης του οχήματος. Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος που διαθέτει τη βοη‐ θητική μπαταρία. 2. Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο θετικό πόλο της βοηθητικής μπα‐ ταρίας. όπως στο μπλοκ κινητήρα ή σε έναν κοχλία στερέωσης του κινητήρα.Φροντίδα οχήματος Συνδέστε τα καλώδια με την εξής σειρά: 1. θερμαι‐ νόμενο πίσω παρμπρίζ) στο όχημα που δέχεται τη βοηθητική εκκίνηση. προβολείς.χ. 2. 5. Συνδέστε το άλλο άκρο του κόκκι‐ νου καλωδίου στο θετικό πόλο της αποφορτισμένης μπαταρίας. θέστε σε λει‐ τουργία τον κινητήρα του οχήμα‐ τος με την αποφορτισμένη μπατα‐ ρία. ώστε να μην παγιδευτούν σε περιστρεφόμενα μέρη στο χώρο του κινητήρα. Για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουρ‐ γία: 1. Αφήστε και τους δύο κινητήρες να λειτουργήσουν στο ρελαντί επί 3 λεπτά περίπου με τα καλώδια συνδεδεμένα. 297 4. Μετά από 5 λεπτά. Ακολουθήστε ακριβώς την αντί‐ στροφη διαδικασία όταν αφαιρείτε τα καλώδια. Ενεργοποιήστε ορισμένους κατα‐ ναλωτές (π. 4. . τουλάχιστον 60 cm. 3.

χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύναμη για την πέδηση και το χειρι‐ σμό του τιμονιού.298 Φροντίδα οχήματος Ρυμούλκηση Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να βρί‐ σκεται στη νεκρά. Συνδέστε ένα συρματόσχοινο ρυ‐ μούλκησης . Ανοίξτε το διακόπτη ανάφλεξης για να ξεκλειδώσει το τιμόνι και να μπορέ‐ σετε να χειριστείτε τα φώτα φρένων. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή στην κάτω ακμή του καλύμματος. ενεργοποιήστε το σύστημα ανακυκλοφορίας αέρα και κλείστε τα παράθυρα. Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις. Ρυμούλκηση του οχήματος Προσοχή Οδηγήστε αργά. με ταχύτητα όχι μεγαλύτερη από 80 km/h και σε απόσταση όχι μεγαλύ‐ τερη από 100 km. Ο κρίκος ρυμούλκησης αποθηκεύεται μαζί με τα εργαλεία του οχήματος 3 276. Για να μην εισέλθουν καυσαέρια από το ρυμουλκό όχημα. Αφαιρέστε το κάλυμμα μετακινώντας προσεκτικά το κατσαβίδι προς τα κάτω.ή καλύτερα μια ράβδο ρυμούλκησης . Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη ρυμούλ‐ κηση. και όχι για την ανάσυρση του οχήματος.στον κρίκο ρυμούλκη‐ σης. Όταν ο κινητήρας δεν βρίσκεται σε λει‐ τουργία. Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο ρυ‐ μούλκησης μέχρι να σταματήσει σε οριζόντια θέση. Ενεργοποιήστε τα αλάρμ και στα δύο οχήματα. Οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυ‐ τήτων: Το όχημα πρέπει να ρυμουλ‐ κείται στραμμένο προς τα εμπρός. την κόρνα και τους υαλοκαθαριστήρες παρμπρίζ. Η υπερβολική ελκτική δύναμη μπορεί να προκα‐ λέσει ζημιά στο όχημα. Σε όλες τις άλλες .

Τοποθετήστε την τάπα στην πάνω πλευρά και κουμπώστε την προς τα πάνω.Φροντίδα οχήματος περιπτώσεις ή όταν υπάρχει πρό‐ βλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Η υπερβολική ελκτική δύναμη μπορεί να προκα‐ λέσει ζημιά στο όχημα. Ο κρίκος ρυμούλκησης αποθηκεύεται μαζί με τα εργαλεία του οχήματος 3 276. και όχι για την ανάσυρση ενός οχήματος. Αφαιρέστε το κάλυμμα μετακινώντας προσεκτικά το κατσαβίδι προς τα κάτω. Μετά τη ρυμούλκηση ξεβιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης. ο μπροστινός άξονας πρέπει να είναι ανυψωμένος από το έδαφος. Ο κρίκος ρυμούλκησης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη ρυμούλ‐ κηση. . Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο. Ο κρίκος πρόσδεσης στην πίσω κάτω πλευρά του οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ για ρυμούλ‐ κηση. Ρυμούλκηση άλλου οχήματος Βιδώστε μέχρι μέσα τον κρίκο ρυ‐ μούλκησης μέχρι να σταματήσει σε οριζόντια θέση. 299 Συνδέστε ένα συρματόσχοινο ρυ‐ μούλκησης . Μετά τη ρυμούλκηση ξεβιδώστε τον κρίκο ρυμούλκησης. Εισάγετε ένα κατσαβίδι στην εγκοπή στην κάτω ακμή του καλύμματος.ή ακόμη καλύτερα μια ράβδο ρυμούλκησης . Τοποθετήστε την τάπα στην πάνω πλευρά και κουμπώστε την προς τα πάνω. Αποφύγετε τις απότομες κινήσεις.στον κρίκο ρυ‐ μούλκησης. Προσοχή Οδηγήστε αργά.

πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστή του πλυντηρίου. Ξεπλένετε το πετσί συχνά.300 Φροντίδα οχήματος Φροντίδα της εμφάνισης του οχήματος Φροντίδα εξωτερικού του οχήματος Κλειδαριές Οι κλειδαριές έχουν λιπανθεί στο ερ‐ γοστάσιο με υψηλής ποιότητας γράσο για ομφαλούς κλειδαριάς. Οι υαλοκαθαριστή‐ ρες του μπροστινού παρμπρίζ και ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρ‐ μπρίζ πρέπει να είναι απενεργοποιη‐ μένοι. Χρησιμο‐ ποιείτε ουσίες ξεπαγώματος μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό‐ ματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Πλύσιμο Η βαφή του οχήματός σας είναι εκτε‐ θειμένη στο περιβάλλον. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο για το γρασάρισμα των μεντεσέδων όλων των θυρών. Στα οχήματα με πλαίσιο αφής με έμ‐ βλημα: κατά τον καθαρισμό με πιε‐ στικό υψηλής πίεσης. η γύρη και συνα‐ φείς ουσίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. Μετά τη χρήση ουσίας ξεπαγώ‐ ματος. Αφαιρέστε την κεραία και τα εξωτερικά αξεσουάρ όπως τη σχάρα οροφής κ. διότι περιέχουν επιβλαβή συστατικά τα οποία μπορεί να προ‐ καλέσουν ζημιά στη βαφή.λπ. φροντίστε επίσης να ξεπλένετε καλά την εσωτερική επιφάνεια στους θό‐ λους των τροχών. Εάν πλένετε το όχημά σας με το χέρι. Χρησιμοποιείτε διαφορετικό πετσί για τις βαμμένες και τις γυάλινες . Πρέπει να πλένετε και να κερώνετε το όχημά σας τακτικά. Ξεπλένετε καλά και σκουπίζετε το όχημα με το πετσί. Τα περιττώματα πουλιών. τα νεκρά έντομα. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικούς παράγοντες σε επιφάνειες που αναπτύσσονται πολύ υψηλές επι‐ φάνειες. Καθαρίζετε τις ακμές και τις πτυχές στις ανοικτές πόρτες και το καπό του κινητήρα. καθώς και τις περιοχές που καλύπτονται από τις πόρτες. απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐ γείο για το γρασάρισμα των κλειδα‐ ριών. Μην καθαρίζετε το χώρο του κινητήρα με σύστημα καθαρισμού με ατμό ή σύ‐ στημα πλύσης υψηλής πίεσης. βεβαιωθείτε ότι τηρείτε ελάχιστη απόσταση 30 cm όταν βρίσκεστε κοντά στην πόρτα χώ‐ ρου αποσκευών για να αποτραπεί το ακούσιο ξεκλείδωμα. Προσοχή Χρησιμοποιείτε πάντοτε καθαρι‐ στικό παράγοντα με pH μεταξύ 4 και 9. επι‐ λέξτε ένα πρόγραμμα που περιλαμ‐ βάνει και κέρωμα. το ρετσίνι. Εάν χρησιμοποιείτε πλυντήριο αυτο‐ κινήτων. διότι έχουν ιδιότητες απολίπανσης και εμποδίζουν τη λειτουργία των κλειδα‐ ριών.

χ.λπ. Μην επαλείφετε με κερί ή γυαλιστικές ουσίες την ηλιο‐ ροφή. Χρησιμοποιείτε σπρέι αφαί‐ ρεσης πίσσας στις βαμμένες επιφά‐ νειες. Τα πλαστικά μέρη του αμαξώματος δεν πρέπει να επαλείφονται με κερί ή γυαλιστικές ουσίες. όξινα ή αλκαλικά μέσα ή λειαντικά υλικά. ισχυρά καθαριστικά (π. Παρμπρίζ και μάκτρα υαλοκαθαριστήρων Χρησιμοποιείτε ένα απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή ένα πετσί σε συν‐ δυασμό με καθαριστικό τζαμιών και ένα προϊόν για την αφαίρεση υπολειμ‐ μάτων εντόμων. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή καυστικά καθαριστικά ή ξύστρα πά‐ γου και μην τα καθαρίζετε στεγνά. Γυάλισμα και κέρωμα Κερώνετε το όχημα τακτικά (το αργό‐ τερο όταν το νερό δεν σχηματίζει πλέον σταγόνες επάνω στη βαμμένη επιφάνεια). . Μην επαλείφετε με κερί ή γυαλιστικές ουσίες την ηλιο‐ ροφή. Ηλιοροφή Ποτέ μην την καθαρίζετε με διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά. προσέχετε ώστε να μην υποστεί ζημιά η αντίσταση στην εσωτερική επιφά‐ νεια του παρμπρίζ. καθαριστικά χρώματος. Για την αφαίρεση του πάγου με μηχα‐ νικά μέσα. όξινα ή αλκαλικά μέσα ή λειαντικά υλικά. βενζίνη. Διαφορετικά το χρώμα θα ξεραθεί.Φροντίδα οχήματος επιφάνειες: τυχόν υπολείμματα κε‐ ριού στα παράθυρα θα εμποδίσουν την ορατότητά σας. ισχυρά καθαριστικά (π. η οποία καταργεί την ανάγκη για κέρωμα.χ. Πιέστε δυνατά την ξύ‐ στρα επάνω στο τζάμι έτσι.λπ.). Ζάντες και ελαστικά Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής πίεσης. ώστε η βρομιά να μην εισχωρήσει κάτω από την ξύστρα και προκαλέσει ζημιά στο τζάμι. Εξωτερικά φώτα Τα καλύμματα των προβολέων και των υπόλοιπων φώτων είναι πλα‐ στικά. διαλύματα που περιέχουν ασετόν κ.). Όταν καθαρίζετε το πίσω παρμπρίζ. βενζίνη. Το γυαλιστικό χρώματος με σιλικόνη σχηματίζει μια προστατευτική μεμ‐ βράνη. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά αντικεί‐ μενα για να αφαιρέσετε τους λεκέδες πίσσας. Καθαρίζετε τις ζάντες με καθαριστικό ζαντών ουδέτερου pH. 301 Καθαρίζετε τα βρόμικα μάκτρα υαλο‐ καθαριστήρων χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί και καθαριστικό τζαμιών. καθαριστικά χρώματος. χρησιμοποιείτε ειδική ξύ‐ στρα πάγου. Το γυάλισμα είναι απαραίτητο μόνο εάν το χρώμα έχει θαμπώσει ή εάν έχουν προσκολληθεί στερεές ξένες ύλες στις βαμμένες επιφάνειες. διαλύματα που περιέχουν ασετόν κ. Ηλιοροφή Ποτέ μην την καθαρίζετε με διαλυτικά ή λειαντικά καθαριστικά.

μόνο με ένα στεγνό πανί ή κα‐ θαριστικό εσωτερικού αυτοκινήτων. το ντε‐ πόζιτο υγραερίου πρέπει να αφαιρεί‐ ται.302 Φροντίδα οχήματος Οι ζάντες είναι βαμμένες και μπορείτε να τις επαλείψετε με τα ίδια προϊόντα που χρησιμοποιείτε για το αμάξωμα. Εξοπλισμός ρυμούλκησης Μην καθαρίζετε τον κοτσαδόρο με σύ‐ στημα καθαρισμού με ατμό ή σύστημα πλύσης υψηλής πίεσης. Κάτω πλευρά αμαξώματος Ορισμένες επιφάνειες στην κάτω πλευρά του αμαξώματος έχουν καλυ‐ φθεί με PVC. Μην κάνετε τροποποιήσεις στο σύ‐ στημα υγραερίου. συμπ. του‐ λάχιστον μία φορά το χρόνο. Προσέχετε όταν πραγματοποιείτε εργασίες στην κάτω πλευρά του αμαξώματος στο χώρο επισκευής οχημάτων. αν δεν το χρησιμοποιείτε τακτικά. Μετά το πλύσιμο της κάτω πλευράς του αμαξώματος. Σύστημα πίσω φορέα Καθαρίζετε το σύστημα πίσω φορέα με σύστημα καθαρισμού με ατμό ή σύ‐ στημα πλύσης υψηλής πίεσης. Ανεμοθώρακας Καθαρίζετε το σύστημα του ανεμοθώ‐ ρακα στον μπροστινό προφυλακτήρα για να εξακολουθεί να λειτουργεί σω‐ στά. πρέπει να πλένετε την κάτω πλευρά του αμαξώματος και να ελέγχετε την προστατευτική επίστρωση κεριού. Σύστημα υγραερίου 9 Κίνδυνος Το υγραέριο είναι πιο βαρύ από τον αέρα και μπορεί να συσσω‐ ρευτεί σε κοιλώματα. Πριν και μετά τη χειμερινή περίοδο. Οι εργασίες στην κάτω πλευρά του αμαξώματος πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργείο. του ταμπλό και των πλαι‐ σίων. ενώ άλλα κρίσιμα σημεία φέρουν μια ανθεκτική προστατευτική επίστρωση κεριού. Ζημιά στη βαφή Επιδιορθώστε τις μικρές ζημιές στη βαφή με στικ επιδιόρθωσης χρώμα‐ τος πριν σχηματιστεί σκουριά. Φροντίδα εσωτερικού του οχήματος Εσωτερικό οχήματος και ταπετσαρία οχήματος Καθαρίζετε το εσωτερικό του οχήμα‐ τος. Πρέπει ανά διαστήματα να θέτετε σε λειτουργία το σύστημα του πίσω φο‐ ρέα. Τα υλικά από άσφαλτο/καουτσούκ μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επίστρωση PVC. Για τις εργασίες φανοποιείας και κατά τη χρήση θαλάμου στεγνώματος σε θερμοκρασία πάνω από 60 °C. πρέπει να ελέγχετε την περιοχή και να την κερώνετε εάν είναι απαραίτητο. Τα ση‐ μεία που έχουν υποστεί μεγαλύτερη ζημιά ή που έχουν σκουριάσει πρέπει να επισκευάζονται στο συνεργείο. . ιδίως το χειμώνα.

Μη χρησιμοποιείτε άλλη ουσία. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκα‐ λέσει αποχρωματισμούς. Πλαστικά και λαστιχένια μέρη Για τον καθαρισμό των πλαστικών και λαστιχένιων μερών. Αποφύγετε τα διαλυτικά και ιδίως τη βενζίνη. Για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες. Οι λεκέ‐ δες και οι αποχρωματισμοί που μπο‐ ρούν να αφαιρεθούν πρέπει να καθα‐ ρίζονται το συντομότερο δυνατόν. Το ύφασμα των ρούχων μπορεί να ξε‐ βάφει. διότι εάν είναι ανοικτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επέν‐ δυση των καθισμάτων. Καθαρίζετε τις ζώνες ασφαλείας με χλιαρό νερό ή καθαριστικό εσωτερι‐ κού αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει για το ρουχισμό με αιχμηρά αξεσουάρ.Φροντίδα οχήματος Καθαρίστε τη δερμάτινη ταπετσαρία με καθαρό νερό και μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε καθα‐ ριστικό εσωτερικού αυτοκινήτων εάν χρειαστεί. χρη‐ σιμοποιήστε καθαριστικό ταπετσα‐ ρίας αυτοκινήτων. Σε περίπτωση έντονης βρομιάς. 303 . Καθαρίζετε την υφασμάτινη επένδυση με ηλεκτρικό σκουπάκι και βούρτσα. όπως φερ‐ μουάρ ή ζώνες ή τζιν με διακοσμη‐ τικά καρφιά. χρησι‐ μοποιήστε προϊόν φροντίδας δερμά‐ τινων επιφανειών. ιδίως στις ανοιχτόχρωμες ταπετσαρίες. Πρέπει να καθαρίζετε το ταμπλό χρη‐ σιμοποιώντας μόνο ένα απαλό υγρό πανί. μπορείτε να χρη‐ σιμοποιήσετε το ίδιο καθαριστικό που χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό του αμαξώματος. Προσοχή Κλείνετε τα Velcro στα ρούχα σας. Μη χρησιμοποιείτε πλυστικά υψηλής πίεσης.

Νορβηγία... Δημοκρατία της Τσεχίας. Σουηδία. Ολλαν‐ δία. Βουλγαρία.. Δα‐ νία. Λετο‐ νία. Αυστρία. Μάλτα. Σλοβακία.. Τα διαστήματα ευρωπαϊκού σέρβις ισχύουν για τις εξής χώρες: Ανδόρα. λιπαντικά και εξαρτήματα . εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ένδειξη σέρ‐ βις.. Γερ‐ μανία.. ΦΥ‐ ΡΟΜ. Ιταλία. Λιθουανία.... Γροιλανδία.... Ουγγα‐ ρία. Βέλγιο..... Ιρλανδία... Σλοβενία.. Ηνωμένο Βα‐ σίλειο.. Ισπα‐ νία.. Στο συνεργείο υπάρχει διαθέσιμο ένα λεπτομερές.. Διαστήματα διεθνούς σέρβις Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται συντή‐ ρηση κάθε 15. όποιο επέλθει πρώτα. Κύ‐ προς. Οθόνη σέρβις 3 115... εκτός εάν υπάρξει διαφορετική ένδειξη σέρ‐ βις.. Πορτογαλία.. Ισλανδία. έχει πολύ μεγάλη σημασία όλες οι εργα‐ σίες συντήρησης να πραγματοποιού‐ νται στα χρονικά διαστήματα που κα‐ θορίζονται.. 304 Συνιστώμενα υγρά. Οθόνη σέρβις 3 115.. Διαστήματα ευρωπαϊκού σέρβις Το αυτοκίνητό σας χρειάζεται συντή‐ ρηση κάθε 30.. Τα διαστήματα διεθνούς σέρβις ισχύουν για τις χώρες που δεν υπά‐ γονται στα διαστήματα ευρωπαϊκού σέρβις... Συ‐ μπληρώνεται η ημερομηνία και η χι‐ λιομετρική ένδειξη μαζί με τη . Κροατία.. Οθόνη σέρβις 3 115. Ρουμανία.304 Σέρβις και συντήρηση Σέρβις και συντήρηση Γενικές πληροφορίες Πληροφορίες σέρβις Γενικές πληροφορίες ..000 km ή μετά από 1 χρόνο. Ελβετία.... Φινλανδία... Λουξεμβούργο. Μαυροβούνιο. Βεβαιώσεις Η βεβαίωση του σέρβις καταχωρείται στα προβλεπόμενα σημεία στο Εγχει‐ ρίδιο συντήρησης & εγγύησης... Γαλλία. ενημερωμένο χρονοδιά‐ γραμμα σέρβις για το όχημά σας. Ελλάδα... Εσθονία. Πολωνία. όποιο επέλθει πρώτα. 305 Για να διασφαλιστεί η οικονομική και ασφαλής λειτουργία του οχήματός σας και να διατηρηθεί η αξία του. Βοσνία-Ερ‐ ζεγοβίνη.000 km ή μετά από 1 χρόνο..

Σέρβις και συντήρηση
σφραγίδα και την υπογραφή του συν‐
εργείου που πραγματοποιεί το σέρ‐
βις.
Βεβαιωθείτε ότι το Εγχειρίδιο συντή‐
ρησης & εγγύησης συμπληρώνεται
σωστά καθώς οι συνεχείς αποδείξεις
διενέργειας σέρβις είναι απαραίτητες
σε περίπτωση αξιώσεων στο πλαίσιο
της εγγύησης ή καλής θέλησης, και
επίσης η σωστή τήρηση του Εγχειρι‐
δίου θεωρείται πλεονέκτημα όταν θα
πουλήσετε το όχημα.

Διάστημα σέρβις με
υπολειπόμενη διάρκεια ζωής
λαδιού κινητήρα

Το διάστημα σέρβις βασίζεται σε αρ‐
κετές παραμέτρους, ανάλογα με τη
χρήση.
Η ένδειξη σέρβις σας ενημερώνει πότε
πρέπει να αλλάξετε το λάδι κινητήρα.
Οθόνη σέρβις 3 115.

Συνιστώμενα υγρά,
λιπαντικά και
εξαρτήματα
Συνιστώμενα υγρά και
λιπαντικά
Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα που
πληρούν τις συνιστώμενες προδια‐
γραφές. Τυχόν ζημιά που προκύπτει
από τη χρήση προϊόντων που δεν
πληρούν αυτές τις προδιαγραφές δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.

9 Προειδοποίηση
Τα υλικά λειτουργίας είναι επι‐
βλαβή και ενδεχομένως δηλητη‐
ριώδη. Ο χειρισμός τους απαιτεί
προσοχή. Δώστε προσοχή στις
πληροφορίες που αναγράφονται
στην συσκευασία.

Λάδι κινητήρα

Το λάδι του κινητήρα διακρίνεται από
την ποιότητα και το ιξώδες του. Η
ποιότητα είναι πιο σημαντική από το
ιξώδες όταν επιλέγετε ποιο λάδι κινη‐

305

τήρα θα χρησιμοποιήσετε. Η ποιότητα
του λαδιού διασφαλίζει π.χ. την καθα‐
ριότητα του κινητήρα, την προστασία
κατά της φθοράς και τον έλεγχο της
γήρανσης του λαδιού, ενώ ο βαθμός
ιξώδους δίνει πληροφορίες για την
πυκνότητα του λαδιού σε ένα εύρος
τιμών θερμοκρασίας.
Το Dexos είναι η πιο νέα ποιότητα λα‐
διού κινητήρα που παρέχει βέλτιστη
προστασία στους βενζινοκινητήρες
και τους πετρελαιοκινητήρες. Εάν δεν
είναι διαθέσιμο, πρέπει να χρησιμο‐
ποιήσετε λάδι κινητήρα άλλης ποιότη‐
τας όπως αυτές που αναγράφονται.
Οι συστάσεις για τους βενζινοκινητή‐
ρες ισχύουν επίσης για τους κινητήρες
που λειτουργούν με πεπιεσμένο φυ‐
σικό αέριο (CNG), υγραέριο (LPG) και
αιθανόλη (E85).
Επιλέξτε το κατάλληλο λάδι κινητήρα
με βάση την ποιότητά του και την ελά‐
χιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
3 310.

306

Σέρβις και συντήρηση

Συμπλήρωση λαδιού κινητήρα
Μπορείτε να αναμίξετε λάδια διαφο‐
ρετικών κατασκευαστών και μαρκών
με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις
προδιαγραφές του απαιτούμενου λα‐
διού κινητήρα ποιότητα και ιξώδες.
Η χρήση λαδιού κινητήρα ποιότητας
μόλις ACEA A1/B1 ή μόλις A5/B5
απαγορεύεται, διότι μπορεί μακρο‐
πρόθεσμα να προκαλέσει ζημιά στον
κινητήρα σε συγκεκριμένες συνθήκες
λειτουργίας.
Επιλέξτε το κατάλληλο λάδι κινητήρα
με βάση την ποιότητά του και την ελά‐
χιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος
3 310.
Επιπλέον πρόσθετα λαδιού κινητήρα
Η χρήση επιπλέον προσθέτων λαδιού
κινητήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά
και να ακυρώσει την εγγύηση.
Βαθμοί ιξώδους λαδιού κινητήρα
Ο βαθμός ιξώδους SAE παρέχει πλη‐
ροφορίες για την πυκνότητα του λα‐
διού.

Η κατηγορία ιξώδους πολύτυπων λα‐
διών επισημαίνεται με δύο αριθμούς,
π.χ. SAE 5W-30. Ο πρώτος αριθμός,
που ακολουθείται από το γράμμα W,
δείχνει το ιξώδες σε χαμηλή θερμο‐
κρασία και ο δεύτερος αριθμός δείχνει
το ιξώδες σε υψηλή θερμοκρασία.
Επιλέξτε τον κατάλληλο βαθμό ιξώ‐
δους ανάλογα με την ελάχιστη θερμο‐
κρασία περιβάλλοντος 3 310.
Όλοι οι συνιστώμενοι βαθμοί ιξώδους
είναι κατάλληλοι για υψηλές θερμο‐
κρασίες περιβάλλοντος.

Ψυκτικό και αντιψυκτικό

Χρησιμοποιείτε μόνο αντιψυκτικό μα‐
κράς διάρκειας ζωής (LLC) τύπου ορ‐
γανικών οξέων εγκεκριμένο για το
όχημα. Απευθυνθείτε σε ένα συνερ‐
γείο.
Το σύστημα έχει αναπληρωθεί στο
εργοστάσιο με ψυκτικό που σχεδιά‐
στηκε να παρέχει εξαιρετική προστα‐
σία από τη διάβρωση και αντιψυκτική
προστασία σε θερμοκρασίες έως και
-28 °C περίπου. Στις βόρειες χώρες
όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερ‐
μοκρασίες, το εργοστασιακό ψυκτικό

παρέχει αντιψυκτική προστασία σε
θερμοκρασίες έως και -37°C περίπου.
Αυτή η συγκέντρωση πρέπει να δια‐
τηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους. Η χρήση επιπλέον προσθέτων
ψυκτικού που προορίζονται για πρό‐
σθετη αντιδιαβρωτική προστασία ή
στεγανοποίηση μικρών διαρροών
μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
λειτουργίας. Τυχόν αξιώσεις για ζη‐
μιές που οφείλονται στη χρήση επι‐
πλέον προσθέτων ψυκτικού δεν γίνο‐
νται δεκτές.

Υγρό φρένων και υγρό
συμπλέκτη

Χρησιμοποιείτε μόνο υγρό φρένων
υψηλών επιδόσεων εγκεκριμένο για
το όχημα, απευθυνθείτε σε ένα συ‐
νεργείο.
Με την πάροδο του χρόνου, το υγρό
φρένων απορροφά υγρασία με απο‐
τέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσμα‐
τικότητα των φρένων. Για αυτό το
λόγο, το υγρό φρένων πρέπει να αντι‐
καθίσταται στο συγκεκριμένο διά‐
στημα.

Σέρβις και συντήρηση
Το υγρό φρένων πρέπει να φυλάσσε‐
ται σε σφραγισμένο δοχείο για να
αποτραπεί η απορρόφηση υγρασίας.
Βεβαιωθείτε ότι το υγρό φρένων δεν
θα ρυπανθεί.

307

308

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Αριθμός πλαισίου
οχήματος

Πινακίδα αριθμού πλαισίου

Αριθμός πλαισίου οχήματος ....... 308
Στοιχεία οχήματος ...................... 310

Ο αριθμός πλαισίου οχήματος είναι
ορατός από το μπροστινό παρμπρίζ.

Η πινακίδα αριθμού πλαισίου βρίσκε‐
ται στο πλαίσιο της μπροστινής αρι‐
στερής πόρτας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πληροφορίες στην πινακίδα τύπου:
1 = Κατασκευαστής
2 = Αριθμός έγκρισης τύπου
3 = Αριθμός πλαισίου οχήματος
4 = Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχή‐
ματος σε kg
5 = Επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχή‐
ματος με ρυμουλκούμενο σε kg
6 = Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στον μπροστινό άξονα σε kg
7 = Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
στον πίσω άξονα σε kg
8 = Στοιχεία για το όχημα ή τη χώρα
Το συνδυασμένο συνολικό φορτίο
στον μπροστινό και πίσω άξονα δεν
πρέπει να υπερβαίνει το επιτρεπό‐

μενο μικτό βάρος του οχήματος. Για
παράδειγμα, εάν ο μπροστινός άξο‐
νας φέρει το μέγιστο επιτρεπόμενο
φορτίο, ο πίσω άξονας μπορεί να φέ‐
ρει μόνο φορτίο το οποίο είναι ίσο με
το μικτό βάρος του οχήματος μείον το
φορτίο του μπροστινού άξονα.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθορίζο‐
νται σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευ‐
ρωπαϊκής Κοινότητας. Διατηρούμε το
δικαίωμα τροποποιήσεων. Τα τεχνικά
χαρακτηριστικά στα έγγραφα του οχή‐
ματος υπερισχύουν πάντοτε των στοι‐
χείων που αναγράφονται στο παρόν
εγχειρίδιο.

309

310

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στοιχεία οχήματος

Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σέρβις
Απαιτούμενη ποιότητα λαδιού κινητήρα
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
(εκτός από Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία)
Ποιότητα
λαδιού
κινητήρα

Βενζινοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

Πετρελαιοκινητήρες

Μόνο Ισραήλ
Βενζινοκινητήρες
Πετρελαιοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

dexos 1

dexos 2

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι ποιότητας dexos, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 1 λίτρο λαδιού κινητήρα ποιότη‐
τας ACEA C3 μία φορά ανάμεσα σε κάθε αλλαγή λαδιού.
Βαθμοί ιξώδους λαδιού κινητήρα
Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και το Ισραήλ
(εκτός από Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία)
Εξωτερική θερμοκρασία

Βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

έως και -25 °C

SAE 5W-30 ή SAE 5W-40

κάτω από -25 °C

SAE 0W-30 ή SAE 0W-40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

311

Διεθνές πρόγραμμα σέρβις
Απαιτούμενη ποιότητα λαδιού κινητήρα
Όλες οι χώρες εκτός Ευρώπης
εκτός από το Ισραήλ
Ποιότητα λαδιού
κινητήρα

Βενζινοκινητήρες
Πετρελαιοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

Μόνο Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία
Βενζινοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

Πετρελαιοκινητήρες

dexos 1

dexos 2

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο λάδι ποιότητας dexos, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι με τις παρακάτω ιδιό‐
τητες:
Όλες οι χώρες εκτός Ευρώπης
εκτός από το Ισραήλ
Ποιότητα λαδιού
κινητήρα

Βενζινοκινητήρες
Πετρελαιοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

Μόνο Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία
Βενζινοκινητήρες
(συμπ. CNG, LPG, E85)

Πετρελαιοκινητήρες

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

CNG. Μολδαβία. E85) Πετρελαιοκινητήρες ACEA A3/B3 ✔ – ✔ – ACEA A3/B4 ✔ ✔ ✔ ✔ ACEA C3 ✔ ✔ ✔ ✔ API SM ✔ – ✔ – Διατήρηση πόρων API SN ✔ – ✔ – Βαθμοί ιξώδους λαδιού κινητήρα Όλες οι χώρες εκτός Ευρώπης (εκτός από το Ισραήλ). LPG. Λευκορωσίας. Μολδαβίας. Σερβία. Ρωσίας. συμπ. LPG.312 Τεχνικά χαρακτηριστικά Όλες οι χώρες εκτός Ευρώπης εκτός από το Ισραήλ Ποιότητα λαδιού κινητήρα Βενζινοκινητήρες Πετρελαιοκινητήρες (συμπ. Τουρκία Βενζινοκινητήρες (συμπ. . E85) Μόνο Λευκορωσία. Τουρκίας Εξωτερική θερμοκρασία Βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες έως και -25 °C SAE 5W-30 ή SAE 5W-40 κάτω από -25 °C SAE 0W-30 ή SAE 0W-40 έως και -20 °C SAE 10W-301) ή SAE 10W-401) 1) Επιτρέπεται. CNG. Σερβίας. Ρωσία. ωστόσο συνιστάται η χρήση SAE 5W-30 ή SAE 5W-40 με ποιότητα dexos.

6 1.4 1.4 A14NET LPG 1.α. 6000 6000 4200-6000 4900-6000 6000 5500 Ροπή [Nm] 130 130 200 155 230 σε σ.6 0. 4000 4000 1850-4200 1850-4900 4000 2200 Τύπος καυσίμου Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη Βενζίνη/Υγραέριο Βενζίνη Βενζίνη συνιστώμενος 95 95 95 95 95 95 επιτρεπόμενος 98 98 98 98 98 98 επιτρεπόμενος 91 91 91 91 91 91 Αέριο – – – LPG – – Κατανάλωση λαδιού [l/1000 km] 0.λ.4 A14XEL A14XER A14NEL 1. .6 1.6 0.6 0.6 A16XER A16LET A16XHT 2) Αριθμός κυλίνδρων 4 4 4 4 4 4 1398 1398 1362 1362 1598 1598 Ισχύς κινητήρα [kW] 64 74 88 103 85 132 σε σ.λ.6 0.4 1.α.Τεχνικά χαρακτηριστικά 313 Στοιχεία κινητήρα Εμπορική ονομασία Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα 1.6 0.6 Κυβισμός [cm3] 200 Αριθμός οκτανίων RON 2) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.

3800 2400-4800 1750-3250 1750-2500 1750-2500 2000-2500 Τύπος καυσίμου Βενζίνη Βενζίνη Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο συνιστώμενος 95 98 επιτρεπόμενος 98 95 επιτρεπόμενος 91 91 Κατανάλωση λαδιού [l/1000 km] 0.0 Turbo A20DTH 2.7 A17DTC 1.7 A17DTE 1.6 0.6 Αριθμός οκτανίων RON Εμπορική ονομασία Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα 1.6 0.λ.6 0.7 A17DTS 1.314 Τεχνικά χαρακτηριστικά Εμπορική ονομασία Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα 1.λ.6 0.8 A18XER 2.α.7 A17DTF Αριθμός κυλίνδρων 4 4 4 4 4 4 Κυβισμός [cm3] 1796 1998 1248 1686 1686 1686 Ισχύς κινητήρα [kW] 103 206 70 81 81 96 σε σ.0Turbo A20DTR Αριθμός κυλίνδρων 4 4 4 4 4 4 Κυβισμός [cm3] 1686 1686 1686 1956 1956 1956 Ισχύς κινητήρα [kW] 96 81 92 96 121 143 .0 Turbo A20DTJ 2.0 OPC A20NFT 1.7 A17DTR 2. 6300 5300 4000 4000 4000 4000 Ροπή [Nm] 175 400 190 280 280 300 σε σ.7 A17DTJ 1.3 A13DTE 1.6 0.α.

α. 4000 3800 4000 4000 4000 4000 Ροπή [Nm] 300 260 280 300 350 400 σε σ.6 0.6 .6 0.7 A17DTR 2.λ.α.6 0.0 Turbo A20DTH 2.6 0.λ.6 0. 2000-2500 1700-2550 2000-2700 1750-2500 1750-2500 1750-2500 Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Πετρέλαιο Κατανάλωση λαδιού [l/1000 km] 0.0 Turbo A20DTJ 2.0Turbo A20DTR σε σ.7 A17DTJ 1.7 A17DTS 1.Τεχνικά χαρακτηριστικά 315 Εμπορική ονομασία Κωδικός αναγνώρισης κινητήρα 1.

4η ταχύτητα. . Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.316 Τεχνικά χαρακτηριστικά Επιδόσεις 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XHT Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 1784) 192 201 220 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – 200 211 – Κινητήρας A18XER A20NFT A17DTE A17DTC A17DTF Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 200 250 5) 182 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – – Μέγιστη Μέγιστη ταχύτητα3) ταχύτητα3) [km/h] [km/h] Κινητήρας A17DTS Z20DTJ A20DTH A20DTR Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 196 5) 210 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – 207 – Μέγιστη 3) 4) 5) ταχύτητα3) [km/h] Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου. Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.

.Τεχνικά χαρακτηριστικά 317 5-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας A14XEL A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XER Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 168 178 192 202 221 188 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – 200 211 182 A16XHT A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5) 175 188 186 201 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – – Μέγιστη ταχύτητα3) [km/h] Κινητήρας Μέγιστη ταχύτητα3) [km/h] Κινητήρας A17DTS A17DTJ A17DTR Z20DTJ A20DTH A20DTR Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 198 181 195 5) 215 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – 209 – Μέγιστη 3) 5) ταχύτητα3) [km/h] Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου. Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος. Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.318 Τεχνικά χαρακτηριστικά 4-θυρο τριών όγκων Κινητήρας A14XER A14NET A16LET A16XER A16XHT Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 1784) 202 221 188 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – 200 211 182 – Μέγιστη ταχύτητα3) [km/h] Κινητήρας A13DTE A17DTE A17DTC A17DTF Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 175 5) 5) 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – Μέγιστη ταχύτητα3) [km/h] Κινητήρας A17DTS Z20DTJ A20DTH Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 5) 5) 215 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – 209 Μέγιστη ταχύτητα3) [km/h] 3) 4) 5) Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου. Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. . 4η ταχύτητα.

Ο προαιρετικός εξοπλισμός μπορεί να μειώσει την αναγραφόμενη μέγιστη ταχύτητα του οχήματος.Τεχνικά χαρακτηριστικά 319 Sports tourer Κινητήρας A14XER A14NEL A14NET A16LET A16XER A16XHT Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 175 190 200 220 185 5) Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – 198 210 180 – Μέγιστη ταχύτητα [χλμ./ώρα]3) Κινητήρας A13DTE A17DTE A17DTF A17DTC A17DTS Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 174 186 198 184 195 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – – Κινητήρας A17DTJ A17DTR A17DTL A17DTN A20DTH Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 180 192 176 5) 212 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων – – – – 207 Μέγιστη Μέγιστη 3) 5) ταχύτητα3) ταχύτητα3) [km/h] [km/h] Η αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα μπορεί να επιτευχθεί με το απόβαρο (χωρίς τον οδηγό) συν 200 kg ωφέλιμου φορτίου. Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. .

.320 Τεχνικά χαρακτηριστικά Βάρος οχήματος Απόβαρο. βασικό μοντέλο χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER 1393 – A14NEL 1437 – A14NET 1437 1471 A16LET 1471 – A16XHT 6) – A18XER 1437 – A20NFT 1550 – A17DTE 1503 – A17DTS 1503 – A17DTC 1503 – A17DTF 1503 – Z20DTJ 1550 1571 A20DTH 1550 1571 A20DTR 6) – με σύστημα κλιματισμού [kg] 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.

321 . βασικό μοντέλο με όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER 1503 – A14NEL 1571 – A14NET 1571 1613 A16LET 1613 – A16XHT 6) – A18XER 1571 – A20NFT 1701 – A17DTE 1664 – A17DTS 1664 – A17DTC 1664 – A17DTF 1664 – Z20DTJ 1701 1701 A20DTH 1701 1701 A20DTR 6) – με σύστημα κλιματισμού [kg] 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο.

322 Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο. βασικό μοντέλο χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό 5-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XEL 1373/1388 – A14XER 1373/1388 – A14NEL 1393/1408 – A14NET 1393/1408 –/1453 A16LET –/1490 –/1503 A16XER 1393/1408 –/1443 A16XHT 6) – A13DTE 1393/1408 – A17DTC 1503/1518 – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. .

Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A17DTE 1503/1518 – A17DTF 1503/1518 – A17DTJ 1503/1518 – A17DTR 1503/1518 – A17DTS 1503/1518 – Z20DTJ 6) –/6) A20DTH 1503/1518 –/1590 A20DTR 6) – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. 323 .

324 Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο. . βασικό μοντέλο με όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό 5-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XEL –/1545 – A14XER –/1545 – A14NEL –/1611 – A14NET –/1611 –/1613 A16LET –/1613 –/1665 A16XER –/1578 –/1613 A16XHT 6) – A13DTE –/1571 – A17DTC –/1664 – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A17DTE –/1664 – A17DTF –/1664 – A17DTJ –/1684 – A17DTR –/1689 – A17 DTS –/1664 – Z20DTJ 6) –/6) A20DTH –/1711 –/1731 A20DTR 6) – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. 325 .

βασικό μοντέλο χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό 4-θυρο τριών όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER 1393 – A14NET 1437 1483 A16LET 1471 1503 A16XER 1393 1449 A16XHT 6) – A13DTE 1471 – A17DTE 1503 – A17DTC 1503 – A17DTF 1503 – A17DTS 1503 – Z20DTJ 6) – A20DTH 6) – χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. .326 Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο.

327 . βασικό μοντέλο με όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό 4-θυρο τριών όγκων Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER 1550 – A14NET 1613 1613 A16LET 1613 1664 A16XER 1571 1613 A16XHT 6) – A13DTE 1613 – A17DTE 1701 – A17DTC 1701 – A17DTF 1701 – A17 DTS 1701 – Z20DTJ 6) – A20DTH 6) – χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο.

βασικό μοντέλο χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό Sports tourer Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER 1393/1408 – A14NEL 1471/1486 –/1503 A14NET 1437/1452 –/1503 A16LET –/1503 –/1550 A16XER 1437/1452 –/1503 A16XHT 6) – A13DTE 1471/1486 – A17DTE 1550 – A17DTF 1550 – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.328 Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο. .

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sports tourer Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A17DTC 1550 – A17DTS 1550 – A17DTJ 1503/1518 – A17DTR 1503/1518 – A17DTL 1503 – A17DTN 1550 – Z20DTJ 1550 – A20DTH 1550/1565 –/1613 329 .

βασικό μοντέλο με όλο τον προαιρετικό εξοπλισμό Sports tourer Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A14XER –/1571 – A14NEL –/1664 –/1664 A14NET –/1664 –/1664 A16LET –/1664 –/1701 A16XER –/1613 –/1664 A16XHT 6) – A13DTE –/1664 – A17DTE 1733 – A17DTF 1733 – 6) Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. .330 Τεχνικά χαρακτηριστικά Απόβαρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sports tourer Κινητήρας Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς/με σύστημα κλιματισμού [kg] A17DTC 1733 – A17DTS 1733 – A17DTJ 1733 – A17DTR 1733 – A17DTL 1733 – A17DTN 1733 – Z20DTJ 1733 – A20DTH 1733 –/1733 331 Διαστάσεις οχήματος 3-θυρο δυόμισι όγκων 5-θυρο δυόμισι όγκων 4-θυρο τριών όγκων Sports tourer Μήκος [mm] 4466 4419 4658 4698 Πλάτος χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 1840 1814 1814 1814 Πλάτος με δύο εξωτερικούς καθρέπτες [mm] 2020 2013 2013 2013 Ύψος (χωρίς κεραία) [mm] 1482 1510 1500 1535 Μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών [mm] 855 836 7) 1069 7) Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου. .

Sports tourer .4 11.332 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3-θυρο δυόμισι όγκων 5-θυρο δυόμισι όγκων 4-θυρο τριών όγκων Μήκος δαπέδου χώρου αποσκευών με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα [mm] 1617 1549 7) 1835 Πλάτος χώρου αποσκευών [mm] 980 1027 7) 1026 Ύψος χώρου αποσκευών [mm] 512 554 7) 721 Μεταξόνιο [mm] 2695 2685 7) 2685 Διάμετρος κύκλου στροφής [m] 11.5 7) Η τιμή δεν ήταν διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.5 7) 11.

0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 μεταξύ MIN και MAX [l] 1.0 1.5 4. 333 .Τεχνικά χαρακτηριστικά Χωρητικότητες Λάδι κινητήρα Κινητήρας A14XEL. A17DTR Z20DTJ.0 1.0 Ρεζερβουάρ Βενζίνη/πετρέλαιο.0 Κινητήρας A13DTE ecoFlex A17DTE.5 4.5 5. A17DTN A17DTJ. μειωμένη χωρητικότητα: 46 λίτρα. Τιμή μη διαθέσιμη κατά την εκτύπωση του παρόντος εντύπου.4 5. A17DTC A17DTF. ονομαστική χωρητικότητα [l] 568) Υγραέριο. A14XER A14NEL.0 4. A17DTS.0 4.5 6.0 1. A20DTH A20DTR με φίλτρο [l] 3. A14NET A16LET.0 1.5 μεταξύ MIN και MAX [l] 1.4 5. A16XER A16XHT A18XER A20NFT με φίλτρο [l] 4. ονομαστική χωρητικότητα [l] –9) 8) 9) Πετρελαιοκινητήρας A13 DTE με σύστημα Stop-Start.4 4.

1 (30) 210/2.10) 235/55 R17.2 (32) 260/2.5 (36) 250/2.10) 245/40 R20. 225/55 R17.6 (38) 235/50 R18.1 (30) 210/2.1 (30) 250/2.10) 235/55 R17.5 (36) 220/2. A18XER 235/45 R19.1 (30) 270/2.334 Τεχνικά χαρακτηριστικά Πιέσεις ελαστικών 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) A14XER. 225/55 R17.10) 245/45 R1811) A14NEL. .7 (39) 220/2.10) 245/45 R1811) 10) 11) Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.7 (39) 235/50 R18. Συνιστούμε να απευθυνθείτε στο συνεργείο της περιοχής σας.10) 210/2.10) 210/2.2 (32) 270/2.7 (39) 270/2. A14NET 235/45 R19. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές αντιολισθητικές αλυσίδες.

2 (32) 260/2.6 (38) 225/55 R17.1 (30) 250/2. Συνιστούμε να απευθυνθείτε στο συνεργείο της περιοχής σας. 210/2.5 (36) 250/2.1 (30) 210/2.2 (32) 260/2. .1 (30) 210/2.5 (36) 220/2.10) 235/55 R17.6 (38) 245/45 R1811) 10) 11) Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες. ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) 335 Με πλήρες φορτίο μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) 235/45 R19. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές αντιολισθητικές αλυσίδες.10) 245/45 R1811) A17DTE 225/55 R17.1 (30) 250/2.5 (36) 220/2.10) 235/50 R18.10) 245/40 R20.5 (36) 250/2.Τεχνικά χαρακτηριστικά 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) A16LET 210/2.

7 (39) 240/2.10) 245/40 R20.10) 245/45 R1811) A16XHT.1 (30) 260/2.2 (32) 260/2.6 (38) 235/50 R18.10) 230/2. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές αντιολισθητικές αλυσίδες.10) 245/45 R1811) 10) 11) Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.7 (39) 270/2.6 (38) 220/2.4 (35) 280/2. 10) A20DTH.336 Τεχνικά χαρακτηριστικά 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) A17DTS. Συνιστούμε να απευθυνθείτε στο συνεργείο της περιοχής σας. 225/55 R17. 225/55 R17.10) 245/40 R20.8 (41) 235/55 R17. A20DTR 235/50 R18.10) 210/2.3 (33) 270/2. A17DTC 235/45 R19. Z20DTJ.1 (30) 210/2.3 (33) 230/2. . 235/45 R19.10) 235/55 R17.6 (38) 260/2.

1 (44) Εφεδρικός τροχός ανάγκης 420/4.7 (39) 250/2.4 (35) – – 260/2. Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.10) 245/35 R2010) Όλα 12) 10) Επιτρέπεται μόνο για χειμερινά ελαστικά.0 (43) 270/2.8 (41) 310/3.6 (38) 300/3.2 (61) 235/45 R18.2 (61) 420/4.5 (36) – – 280/2.Τεχνικά χαρακτηριστικά 3-θυρο δυόμισι όγκων Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) A20NFT 240/2.2 (61) 420/4.2 (61) – – 420/4.4 (35) 240/2.12) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) 245/40 R19. 337 .

215/50 R17. 215/60R16.13) 225/45 R1713) A14NET.3 (33) 270/2.13) 205/60 R16.7 (39) 270/2.13) 225/45 R17.2 (32) 270/2.7 (39) 205/55 R16. A16 XER 205/55 R16. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) A14XER.7 (39) 220/2.7 (39) 230/2. A14XEL 220/2. 4-θυρο τριών όγκων. 215/60R16.7 (39) 270/2. . A14NEL.2 (32) 270/2.3 (33) 270/2.13) 205/60 R16.7 (39) 230/2.13) 235/40 R1913) 13) Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.2 (32) 220/2. 215/50 R17.13) 225/45 R18.338 Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων.2 (32) 220/2.

4 (35) 280/2. .7 (39) 205/65 R16.13) 14) 13) Επιτρέπεται μόνο για χειμερινά ελαστικά.7 (39) 230/2.0 (43) 220/2.2 (32) 270/2.6 (38) 300/3.9 (42) 205/60 R16.Τεχνικά χαρακτηριστικά 339 5-θυρο δυόμισι όγκων.4 (35) 220/2. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) A16LET 230/2.7 (39) 270/2.3 (33) – – 260/2. Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.3 (33) 230/2.3 (33) 270/2.5 (36) 230/2.13) 225/50 R17.2 (32) – – 250/2. 14)13) 215/60 R16.7 (39) 270/2.5 (36) 290/2.8 (41) 235/40 R1913) 240/2.3 (33) 270/2.7 (39) 240/2. 215/60 R16.13) 235/45 R1813) 215/50 R1714) A13DTE 205/60 R16. 14) 250/2. 215/50 R17. 4-θυρο τριών όγκων.2 (32) 220/2.

A17DTS 230/2.4 (35) 280/2.3 (33) 230/2.2 (32) – – 250/2.9 (42) 250/2.7 (39) 240/2. 13) 225/50 R17.3 (33) 270/2.3 (33) – – 260/2.13) 235/40 R1913) 205/60 R1614) 14) 13) Επιτρέπεται μόνο για χειμερινά ελαστικά. 13) 235/45 R1813) 205/55 R16. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) A17DTC.5 (36) 290/2.340 Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων.6 (38) 300/3.14) 225/45 R17. 14)13) 215/60 R16.7 (39) 270/2.5 (36) 230/2.4 (35) 220/2.0 (43) 205/65 R16.8 (41) 240/2. Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες. .13) 215/50 R17. 4-θυρο τριών όγκων.

13) 235/45 R1813) 205/55 R16. A17DTR.3 (33) 230/2.2 (32) – – 250/2.4 (35) 280/2. 4-θυρο τριών όγκων.13) 235/40 R1913) 205/60 R16. A17DTJ.5 (36) 230/2. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) A16XHT.13) 225/45 R17.3 (33) 270/2.6 (38) 300/3.3 (33) – – 260/2.0 (43) 205/65 R16. 13) 225/50 R17. A20DTJ 230/2.Τεχνικά χαρακτηριστικά 341 5-θυρο δυόμισι όγκων. 14)13) 215/60 R16.14) 215/50 R1714) 14) 13) Επιτρέπεται μόνο για χειμερινά ελαστικά. . Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες. A17DTF.8 (41) 240/2. A17DTE.5 (36) 290/2.4 (35) 220/2.9 (42) 250/2.7 (39) 240/2.7 (39) 270/2.

5 (36) 290/2.4 (35) 280/2.5 (36) 230/2.3 (33) 270/2.6 (38) 290/2.3 (33) 230/2. 4-θυρο τριών όγκων.3 (33) – – 260/2.7 (39) 260/2.13) 235/45 R1813) 215/50 R1714) A20DTR 215/50 R1714) 235/45 R1813) 13) 14) Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.9 (42) 205/65 R16. 13) 215/60 R16.6 (38) 300/3.0 (43) 250/2.4 (35) 220/2.342 Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) A20DTH 230/2.9 (42) 205/60 R16.7 (39) 270/2.5 (36) 230/2.7 (39) 240/2. .2 (32) – – 250/2. Επιτρέπεται μόνο για χειμερινά ελαστικά.8 (41) 235/40 R1913) 240/2.3 (33) 270/2.7 (39) 270/2.14) 250/2.13) 225/50 R17.

2 (61) – – 420/4.0 (43) Εφεδρικός τροχός ανάγκης 420/4. Sports tourer Κινητήρας Ελαστικά Comfort έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) ECO έως και 3 επιβάτες μπροστά πίσω [kPa/bar] [kPa/bar] ([psi]) ([psi]) Με πλήρες φορτίο μπροστά [kPa/bar] ([psi]) πίσω [kPa/bar] ([psi]) 270/2.5 (36) – – 280/2. 4-θυρο τριών όγκων. .2 (61) 420/4.2 (61) 235/40 R1913) Όλα 13) 343 Δεν επιτρέπεται με αντιολισθητικές αλυσίδες.Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων.8 (41) 300/3.7 (39) 250/2.2 (61) 420/4.

344 Τεχνικά χαρακτηριστικά Διαστάσεις τοποθέτησης κοτσαδόρου 3-θυρο δυόμισι όγκων .

Τεχνικά χαρακτηριστικά 5-θυρο δυόμισι όγκων 345 .

346 Τεχνικά χαρακτηριστικά 4-θυρο τριών όγκων .

Τεχνικά χαρακτηριστικά Sports Tourer 347 .

. με αυτά τα στοιχεία. 348 Καταγραφή στοιχείων οχήματος και ιδιωτικότητα Καταγραφείς στοιχείων συμβάντων Ηλεκτρονικές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων στο όχημα Ένας μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών εξαρτημάτων του οχήματός σας πε‐ ριέχουν ηλεκτρονικές μονάδες απο‐ θήκευσης για την προσωρινή ή μό‐ νιμη αποθήκευση τεχνικών στοιχείων που αφορούν στην κατάσταση του οχήματος..... θερμοκρασία) Αυτά τα στοιχεία έχουν αποκλειστικά τεχνικό χαρακτήρα και συμβάλλουν στην ταυτοποίηση και διόρθωση σφαλμάτων καθώς και στη βελτιστο‐ ποίηση των λειτουργιών του οχήμα‐ τος...... σε συμβάντα και σφάλ‐ ματα. ενεργο‐ ποίηση του συστήματος ρύθμισης σταθερότητας) ■ Περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. φού‐ σκωμα ενός αερόσακου. Γενικά....χ. πλευρική επι‐ τάχυνση) ■ Δυσλειτουργίες και ελαττώματα σε σημαντικά εξαρτήματα του συστή‐ ματος ■ Αντιδράσεις του οχήματος σε ιδιαί‐ τερες οδηγικές συνθήκες (π.. αριθμός περιστρο‐ φών τροχών / περιστροφική ταχύ‐ τητα. στάθ‐ μες πλήρωσης) ■ Μηνύματα κατάστασης του οχήμα‐ τος και των μεμονωμένων εξαρτη‐ μάτων του (π.... επιβράδυνση... αυτές οι τεχνικές πλη‐ ροφορίες τεκμηριώνουν την κατά‐ σταση των εξαρτημάτων...348 Πληροφορίες πελατών Πληροφορίες πελατών Καταγραφή στοιχείων οχήματος και ιδιωτικότητα .χ..χ. Δεν είναι εφικτή η δημιουργία προφίλ κίνησης. . που δεικνύουν τις διανυθεί‐ σες διαδρομές. των ηλε‐ κτρονικών μονάδων... των συστημά‐ των ή του περιβάλλοντος: ■ Συνθήκες λειτουργίας των εξαρτη‐ μάτων του συστήματος (π..

και δεν συνδέεται με άλλα συστήματα Opel που περιέ‐ χουν προσωπικές πληροφορίες. μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στα εν λόγω συνεργεία.πιθα‐ νόν. μετά από συμβατική συμφωνία με τον πελάτη (π. δηλώσεις μαρτύρων κ. του κατασκευαστή) έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν αυτές τις τεχνικές πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές μονάδες αποθήκευ‐ σης δεδομένων συμβάντων και σφαλ‐ μάτων χρησιμοποιώντας ειδικές δια‐ γνωστικές συσκευές. εργασίες που καλύπτο‐ νται από την εγγύηση.χ. διαδικα‐ σίες σέρβις. 349 . θέση του οχήματος σε περιπτώ‐ σεις έκτακτης ανάγκης). επιτρέπουν τη μετάδοση συγκεκριμένων δεδομέ‐ νων του οχήματος από το όχημα. κα‐ θώς και για τα τηλεχειριστήρια που βρίσκονται μέσα στο όχημα για το άνοιγμα γκαραζόπορτας. Η τεχνολο‐ γία RFID στα οχήματα Opel δεν χρη‐ σιμοποιεί και δεν καταγράφει προσω‐ πικές πληροφορίες. οι υπάλληλοι του δικτύου σέρβις (συμπ. εργασίες επισκευής. Χρησιμο‐ ποιείται επίσης για λειτουργίες διευ‐ κόλυνσης όπως τα τηλεχειριστήρια για το κλείδωμα/ξεκλείδωμα θυρών και την εκκίνηση με τηλεχειρισμό. Κατά τη χρήση αυτού του οχήματος. Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) Η τεχνολογία RFID χρησιμοποιείται σε ορισμένα οχήματα για λειτουργίες όπως το σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών και η ασφάλεια του συστήματος ανάφλεξης. τα στοιχεία διαγράφονται από την ηλεκτρονική μονάδα αποθήκευσης σφαλμάτων ή εφαρμόζεται η συνεχής επεγγραφή τους. ζημιές στο όχημα. με τη βοήθεια ενός ειδικού.Πληροφορίες πελατών Εάν χρησιμοποιηθούν εργασίες σέρ‐ βις (π.χ. Πρόσθετες λειτουργίες. διασφάλιση ποιότητας). Μετά τη διόρθωση ενός σφάλματος.λπ. Εάν χρειαστεί. μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα τεχνικά στοιχεία που σχετίζονται με άλλες πληροφο‐ ρίες (αναφορά ατυχήματος.) μπορεί να συσχετιστούν με κά‐ ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο .

...... 30 Αντιολισθητικές αλυσίδες ... 46 Αναπτήρας ....... 149 Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ..................................................................................... 55.............................................. 242 Αριθμός πλαισίου οχήματος .................................................... 125 Αντικατάσταση λαμπτήρων ......... 24 Αποθήκευση.......................................................................... 281 Αλλαγή τροχών .................................... 30 Ασφάλειες ......... 274 Ασφαλειοθήκη χώρου κινητήρα ................ 298 Αλάρμ .. 349 Αναδίπλωση ...... 308 Ασύρματο τηλεχειριστήριο .......... 270 Αυτόματη μείωση αντανακλάσεων ... 118 Ακινητοποίηση λόγω βλάβης................. 282 Αξεσουάρ και τροποποιήσεις οχήματος .. .......... 286 Αναγνώριση ραδιοσυχνοτήτων (RFID) ................................................... 112 Ανεφοδιασμός καυσίμου ........ 269 Ασφαλειοθήκη ταμπλό ............. 222 Ανοικτή πόρτα ............ 231 Ανίχνευση προπορευόμενου οχήματος.................... 249 Αντικλεπτικό σύστημα κλειδώματος .. 23 Ασφάλεια του οχήματος....... 65 Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα .. 119 Αποθηκευμένες ρυθμίσεις.. 241 Απενεργοποίηση αερόσακων . 156 Αλλαγή διάστασης ελαστικού και ζάντας ............ 26 ...............................................................350 Ευρετήριο Α Αεραγωγοί....... 241 Αποθηκευτικοί χώροι................ 63 Αποθήκευση οχήματος........... 249 Αντικατάσταση μάκτρου υαλοκαθαριστήρα ............................... 170 Αερόσακοι και εντατήρες ζωνών ασφαλείας ....... 30 Αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού ..................................... 35 Αυτόματη ρύθμιση φώτων ............. 125 Ανίχνευση σημάτων οδικής κυκλοφορίας................................ 180 Αυτόματο κλείδωμα ......... 65 Απόσυρση οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του ....................... 33 Αναδίπλωση πλάτης καθίσματος ................... 63 Αποθηκευτικοί χώροι στα υποβραχιόνια .......... 272 Ασφαλειοθήκη χώρου αποσκευών ................................................................

. 33 Ηλεκτρικό σύστημα......... 344 Διατηρούμενη εφεδρική ισχύς ............... 174 Εκπομπές καυσαερίων κινητήρα ........... 276 Εσωτερικοί καθρέπτες............................ 122 ................. 33 Επιδόσεις .......... 163 Εξαέρωση του συστήματος τροφοδοσίας πετρελαίου ............................................................................................. 242 Έλεγχος του οχήματος .... 114 Επιλογή μεγαλύτερης σχέσης.. 316 Επιλογέας ταχυτήτων ... 158 Ευρεία οθόνη................ 148 Εξωτερική θερμοκρασία .............................................. 178 Εκτέλεση εργασιών ........................................ 120 Ηλεκτρονικά προγράμματα οδήγησης ............. 50 Η Ηλεκτρικά παράθυρα ................................................... 269 Ηλεκτρικό χειρόφρενο ......... 35 Εσωτερικός φωτισμός............ 120 Βοηθητικός θερμαντήρας.. 276 Δ Δείκτες...................... 119 Ένδειξη μπροστινής απόστασης.................................................................... 36 Ηλεκτρική ρύθμιση ........................................ 67 Βλάβη του ηλεκτρικού χειρόφρενου................... 183 Διακόπτης φωτισμού πίνακα οργάνων ....... 48 Ζώνες ασφαλείας ...................................... 331 Διαστάσεις τοποθέτησης κοτσαδόρου ......... 35 Εφεδρικός τροχός ...... 3 Εκκίνηση .............. 110 Εξωτερικοί καθρέπτες.......................................................................................................... 112.......................... 175 Διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας ........ 42 Ενεργή πέδηση έκτακτης ανάγκης.................. 158 Διακόπτης φώτων ........................... 181 Επιλογέας τύπου καυσίμου ........................................................ 114 Δείκτης καυσίμου ........... 113 Διαδραστικό σύστημα οδήγησης 191 Διακοπή παροχής καυσίμου κατά την υπέρβαση στροφών κινητήρα με τη φόρα του οχήματος ....................................... 209 Εξαερισμός........... 13.............................. 48 Ζώνη ασφαλείας ............. 235 Γρύλος οχήματος...........................351 Β Βάθος πέλματος ......... 291 Ζ Ζάντες και ελαστικά .................... 286 Δίχτυ ασφαλείας ....... 98 Ε Εισαγωγή ... 19 Εκκίνηση και λειτουργία................... 169 Γ Γενικές πληροφορίες . 173 Διάτρηση........... 242 Έλεγχοι οχήματος. 189 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας εκτός λειτουργίας ........ 11 Εργαλεία ..... 172 Ενδεικτικές λυχνίες.......................... 173 Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια 296 Εκκίνηση του κινητήρα ................. 112 Δείκτης θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα ....... 208 Ενεργά προσκέφαλα ............. 116 Ενδεικτική λυχνία βλάβης ........... 248 Εξοπλισμός ρυμούλκησης ..... ......................... 276 Εργαλεία οχήματος............ 320 Βάση ποδηλάτων......................... 124...................... 121 Επισκόπηση του ταμπλό ................. 9 Ζώνη ασφαλείας τριών σημείων ..................... 237 Εξωτερικά φώτα ................... 182 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας....................... 148 Διαστάσεις οχήματος .............. 278 Ζώνες.. 281 Βάρος οχήματος ..........

...... 180 Οθόνη σέρβις . 246 Μπροστινά καθίσματα...... 6 Ο Οδηγικά χαρακτηριστικά και συμβουλές ρυμούλκησης ........... 173 Θέσεις εγκατάστασης παιδικού καθίσματος ασφαλείας ............. 96 Κωδικός..................................... 24 Κόρνα ....... 160 Μ Μεγάλη σκάλα ............ 348 Καταλυτικός μετατροπέας .......... 38..... 310 Λάδι........ 243................ 115 Οροφή..................... 58 Θέση καθίσματος .. 180 Κατανάλωση καυσίμου Εκπομπές CO2..... 243 Καταγραφείς στοιχείων συμβάντων.....................352 Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας και σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ........................................................ 40 Ηχητικές προειδοποιήσεις ...... 64 Μπροστινοί προβολείς ομίχλης .... 171 Καπό κινητήρα ..... 18 Κίνδυνος. 43 Μπροστινά φλας .. 15. 126 Οθόνη γραφικών πληροφοριών................... 106 Θέρμανση ............. 283 Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών .......... 91 Κάμερα πίσω θέασης ................................... 236 Οθόνες πληροφοριών........ 101 Κρίκοι πρόσδεσης ..... 4 Κιτ επισκευής ελαστικού .. αποθηκευμένες ρυθμίσεις................... 94 Κάλυμμα χώρου αποσκευών ........... 235 Καύσιμο.. 27 Κλειδιά ............. 310 Λειτουργίες φωτισμού....... 133 Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων ...... 34..... 150 Μειωμένη ισχύς κινητήρα.. 133 Λ Λάδι κινητήρα ..................................... 131 Οθόνη κιβωτίου ταχυτήτων ......... 122 Ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού ..... κλειδαριές.................. 348 Καταγραφή στοιχείων οχήματος και ιδιωτικότητα.. 47 Θέσεις διακόπτη ανάφλεξης ................ 229 Καύσιμο για πετρελαιοκινητήρες 228 Κέντρο πληροφοριών οδηγού. 63 Ξ Ξεκλείδωμα του οχήματος ........... 256 Μπροστινοί αποθηκευτικοί χώροι................. 126 Κιβώτιο ταχυτήτων .................. 22 Κλειδιά................................. 38 Θερμαινόμενο τιμόνι ................ 165 Ηλιοροφή ............................................. 124........... 171 Κ Κάλυμμα πίσω αποθηκευτικού χώρου του δαπέδου ........................... Kινητήρας............................................. 124 Μηνύματα οχήματος .................... έγχρωμη οθόνη πληροφοριών ... 158 Θυρίδα εισαγωγής αέρα ..................... 136 Θ Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ ........................................... 305................ 220 Κανονική λειτουργία συστήματος κλιματισμού ................. 228 Καύσιμο για λειτουργία με υγραέριο............ 64 Θολωμένα κρύσταλλα φώτων ...................... 157 Ν Ντουλαπάκι συνοδηγού ..... 43 Θήκη κάτω από κάθισμα .............................................. 94 Κάλυμμα πίσω δαπέδου ρυθμιζόμενο καθ' ύψος............................. 184 Μπαταρία .. προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ...... 22 Κλειδί........................................................................ 38 .............. 228 Καύσιμο για βενζινοκινητήρες ........ 106 Κουτί πρώτων βοηθειών ....

..................................... 63 Πρίζες ρεύματος .... 313 Στοιχεία οχήματος .. 310 Σύστημα αερόσακων ......... 118 Σήματα για στροφή και αλλαγή λωρίδας .......... 250 Προβολείς κατά την οδήγηση στο εξωτερικό .. 52 Σύστημα αερόσακων τύπου κουρτίνας ............. 112 Πινακίδα αριθμού πλαισίου ...........353 Π Παιδικά καθίσματα ασφαλείας.................. 298 Ρυμούλκηση άλλου οχήματος ................. 177 Σταχτοδοχεία ......... 173 Ρυθμιζόμενοι αεραγωγοί ................................. 103 Πόρτες................... 113 Σύμβολα ............ 305............................................. 298 Ρυμούλκηση τρέιλερ ................... 43 Ρύθμιση καθρέπτη . 54 Σύστημα ακινητοποίησης (Immobiliser) .... 4 Συμβουλές οδήγησης. 91 Πίσω καθίσματα... 267 Πληροφορίες σέρβις ........................... 110 Ροντάρισμα καινούργιου οχήματος ......... 112 Στοιχεία κινητήρα . 27 Ποτηροθήκες ................. 111 Προβολέας ομίχλης ...................... 170 Ρύθμιση καθίσματος ................. 123 Πίνακας οργάνων ................................ 334 Πίεση ελαστικών ..................................... 170 Στάθμευση ................... 268 Πλευρικά φλας ............ 299 Ρυμούλκηση του οχήματος ............................................... 48 Πίσω προβολέας ομίχλης ................. 101 Ρ Ρολόι..................................... 122 Προσκέφαλα ........................ 171....... 9 Ρύθμιση του τιμονιού ........................................... ................................................................................. 9 Ρύθμιση της δέσμης των προβολέων ... 195 Πιέσεις ελαστικών .......... 41 Προστασία κατά της αποφόρτισης της μπαταρίας .. 304 Πληροφορίες φόρτωσης .. 226 Προειδοποίηση μετωπικής σύγκρουσης... 121.................. 32................ 125 Πίσω προβολείς ομίχλης ... 156 Σινιάλο προβολέων ......... 100 Προθέρμανση .............................. 125 Προβολείς................... 10 Ρύθμιση του προσκέφαλου ........... 38 Σταθεροί αεραγωγοί ................ 56 Παιδικά καθίσματα ασφαλείας με άνω σημεία πρόσδεσης .. 236 Σ Σέρβις .. 61 Παιδικά καθίσματα ασφαλείας ISOFIX ............................................................................................... 105 Ρυμούλκηση...................... 235 Συνιστώμενα υγρά και λιπαντικά .. 140 Πρώτες βοήθειες.... 151 Σκιάδια ..................... 112 Προειδοποιητικό τρίγωνο ............................................................... 219 Προειδοποιητικές λυχνίες... 157 Πίσω φώτα ....................... 124 ....... 254 Προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας................................................................. 278 Πίεση λαδιού κινητήρα ......... 304 Σήμα στροφής ..................... 35 Περιοριστής ταχύτητας (κόφτης)................... 310 Στροφόμετρο ................................................. 162 Προσωπικές ρυθμίσεις οχήματος ...................... 3.......... 20............................................................................ 259 Πλαφονιέρες .............. 159....... 7........... 151 Ρύθμιση τιμονιού .. 308 Πίσω αποθηκευτικός χώρος...... 61 Παράθυρα............................. 172 Σύνδεση τρέιλερ................................................. 148 Προβολείς αλογόνου ............ 235.......................................... 151 Προβολείς ομίχλης . 205 Προειδοποίηση πλαϊνού τυφλού σημείου..........

137 Φ Φίλτρο γύρης ............................................................... 187 Υποβοήθηση στάθμευσης ................................ 102 Τ Ταπετσαρία............................ 118 Υποβοήθηση ευστάθειας τρέιλερ ................... 119 Σύστημα φρένων και συμπλέκτη 120 Σύστημα Flex-Fix.. 175 Σφαιρικό σχήμα ......... 187 Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με αισθητήρες υπερήχων...................................... . 67 Σύστημα πλευρικών αερόσακων ................. 121 Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας ..................354 Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) . 178 Φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου......................................................................................... 123........................... 107 Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλύσης πίσω παρμπρίζ .................. 215 Συστήματα ανίχνευσης εμποδίων.................. 121................... 123................... 253 Σύστημα προηγμένης υποβοήθησης στάθμευσης.......................................... 185 Σύστημα αυτόματης ρύθμισης μεγάλης σκάλας..... 109 Υγρό συστήματος πλύσης ........ 67 Σύστημα Stop-Start...... 194 Σύστημα ταχείας θέρμανσης..... 163 Σύστημα κεντρικού κλειδώματος ...................................... 164 Σύστημα μπροστινών αερόσακων ...... 211 Συστήματα ελέγχου οδηγικής συμπεριφοράς...... 183 Σχάρα οροφής ................... 171 Φίλτρο σωματιδίων............................ ........ 47.. 282 Ταχύμετρο ...... 188 Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης εκτός λειτουργίας ........ 120 Υ Υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλύσης παρμπρίζ .......... 133 Σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού .... 211 Σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης υπερήχων ............................................ 305 Υδραυλικό τιμόνι. 15 Συστήματα υποβοήθησης οδηγού............................................ 150 Σύστημα διαχείρισης φορτίου .......................................... 169 Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα .......................... 33 Σφάλμα ............. 188 Συστήματα κλιματισμού............. 96 Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης ....... 163 Συστήματα πλύσης παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρων .................. 245 Υγρό φρένων ... 137 Τάσια ... ....... 52 Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών ............ 124.............. 185........ 246 Υγρό φρένων και υγρό συμπλέκτη........ 300 Φροντίδα εσωτερικού του οχήματος . 53 Σύστημα προβολέων προσαρμοζόμενης δέσμης ........... 17.......................... 246 Φροντίδα εξωτερικού του οχήματος.................... 122 Σύστημα φόρτισης .. 124........ 302 Φώτα ανάγνωσης ........ 279 Σύστημα πίσω φορέα......................... 112 Το όχημα πρέπει να υποβληθεί σε σέρβις το συντομότερο δυνατό ........... 211 Υποβραχιόνιο ................ 122 Σύστημα ελέγχου Smartphone............... ................ 160 ....................................... 152.......... 178 Φρένα ...... 24 Σύστημα κλιματισμού ........... 48 Υπολογιστής ταξιδίου .......... 240 Υποβοήθηση πέδησης ................. 302 Τάση μπαταρίας ...........................

305 Ψυκτικό κινητήρα ............... 268 Χ Χαμηλή στάθμη καυσίμου .... 158 Φώτα στάθμευσης.... 125 Χαρακτηρισμός ελαστικών .......... 113 Χιλιομετρητής ταξιδίου ........... 333 Χώρος αποσκευών ...... 158 Φωτισμός εισόδου .... 152 Φωτισμός ταμπλό ................................. 182 Χειροκίνητη μείωση της αντανάκλασης .......... 197 C Car Pass .......... 27........ 113 Χρήση του παρόντος εγχειριδίου .............................. 125....... 86 Ψ Ψυκτικό και αντιψυκτικό.... ...................................... 268 Φωτισμός σκιαδίων ........ 3 Χωρητικότητες ........... 35 Χειρόφρενο. 36 Χειροκίνητη λειτουργία ............................................... 194 ........................................355 Φώτα εξόδου ............................... 105 Χειροκίνητα παράθυρα .............. 148............ 22 Cruise control ................... 160 Φωτισμός στις στροφές. 278 Χειμερινά ελαστικά ................ 124 Χαμηλή στάθμη υγρού πλύσης ... 160 Φωτισμός πινακίδας κυκλοφορίας ......... 185.. 125....................................................................... 161 Φώτα όπισθεν ....... 105 Χειριστήρια στο τιμόνι ........................................... 160 Φωτισμός κεντρικής κονσόλας ....... 278 Χειριστήρια. 245 A Adaptive Cruise Control.. 186 Χιλιομετρητής ......

356 .

Rüsselsheim. Germany. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν από την ημερομηνία που αναγράφεται παρακάτω. Εκτυπώθηκε σε λευκασμένο χαρτί που δεν περιέχει χλώριο.Copyright by ADAM OPEL AG. KTA-2685/6-el *KTA-2685/6-EL* Αύγουστος 2012 . Έκδοση: Αύγουστος 2012. των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού των οχημάτων όσον αφορά στις πληροφορίες και τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου. Rüsselsheim. Η Adam Opel AG διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις των τεχνικών προδιαγραφών. καθώς και σε τροποποιήσεις στο ίδιο το εγχειρίδιο. ADAM OPEL AG.