You are on page 1of 2

GlSdOSQ?

Číslo konania: *

OKRESNÝ SÚD LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Tomášikova ulica 5, 03133 Liptovský Mikuláš, Telefón: 044/55 231X5, Fax: 044/5514 041
e-mail: oodatelnaOSLIVl(Slustlce.sk

VÝZVA
V právnej veci navrhovatel'a:

pr. zast:

Město Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
IČO: 00 315 524

DOŠLO DŇA:

2 5 -10- 2::5 i
FIACAN & PARTNERS, s.r.o.

FIAČAN & PARTNERS, s. r. o.
M. Pišúta 936/16
031 01 Liptovský Mikuláš

proti
odporcovi:

Viliam Murza,

o zaplatenie 338,59 eur s prísl.,
súd vsúlade sust, § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. osudných poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v platnom znění (ďalej len „ZSP") v spojení s položkou 1 písm. a)
sadzobníka súdnych poplatkov, vyzývá navrhovatela, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy
zaplatil súdny poplatok z návrhu na začatie konania vo výške 20 eur.
Návrhom na začatie konania doručeným tunajšiemu súdu dňa 19. 10. 2015 sa
navrhovatel' domáhal, aby súd uložil odporcovi zaplatiť sumu 338,59 eur s prísl. atrovy
konania.
Podia §10 ods. 1 prvá a druhá veta ZSP, ak nebol zaplatený poplatok splatný
podáním návrhu na začatie konania alebo dovolania, prvostupňový súd vyzve poplatníka, aby
poplatok zaplatil v lehote, ktorú určí spravidla v lehote desiatich dní od doručenia výzvy; ak
aj napriek výzvě poplatok nebol zaplatený v lehote, súd konanie zastaví. O následkoch
nezaplatenia poplatku musí byť poplatník vo výzvě poučený.
Podlá § 6 ods. 1 ZSP, sadzba poplatku je uvedená v sadzobníku percentom zo základu
poplatku alebo pevnou sumou.
Podia položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov, z návrhu na začatie konania,
ak nie je ustanovená osobitná sadzba sa platí súdny poplatok vo výške 6 % z ceny (z úhrady)
predmetu konania, najmenej 16,50 eura, najviac 16.596,50 eura.
Súdny poplatok je vyrubený podl'a položky 1 písm. a) sadzobníka súdnych poplatkov,
a představuje 20 eur.

Použité prl platbě na kiosku
IffiSVMUWVWCV!*

NASES

Ministerstvo finandl

poSrn H ^Vjvowkcjnvuy^y

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Platobný předpis - S56-211015-0017
na zaplatenie správneho/súdneho poplatky
Číslo konania:

4C/338/2015

Poznámka:
Dátum vystavenia:

S l u ž b y na zaplatenie:

21.10.2015

Názov služby
Z návrhu na začatíe"l<onaniař ak nie

n ID

Dátum splatnosti:

Počet

je ustanovená osobitná sadzba, z
ceny predmetu konania alebo z
hodnotv sporu

| 0908

Spolu

Cena
1

20,00

20, 00

Celková suma služieb:

28,00

Zostávajúca suma na zaplatenie:

20,00

Poplatníci:

Meno a priezvisko
Adresa
Město
liptovský
Mikuláš
1 Městsky úrad L.Mikuláš 00315524 štúrova 1989/41 liptovský Mikuláš

#

ptevodom
Óiylo účtu: lA

UPOZORNĚNIE: Při platbě nezabudnite uviesť
správný variabilný symbol (VS). V případe
nesprávné uvedeného VS alebo v případe
úhrady expirovaného platobného předpisu,
Vám bude platba vrátená. Spracovanie platby
prevodom z účtu trvá 2 pracovně dni.

Kód banky:

VS:
16aH:

vj>anké -

;ŠSt |5

|KS:
>1 | SWIFT:

í

r i

E2E:

-h

Použité pří platbě na poště
1®! POCTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
tt*kíu řOĎACÍ LÍSTOK
Plaťte ibu

í

OKR. PEČ.

nu polt*

r rQDXCIE ČÍSLO

I® POŠTOVÝ POUKAZ EKONOMICKÝ
p» SUMA* *
EUR -i-— • cent -i K.SPRAC, r— K.SL—i

POOACIE»lAKY

f

'POD. ČÍS.'

|

n

°20Í ol |3| l ool I 381
dvadsať

'tóoEUST

00

=20 ** 0
OSLO ÚČTU SĎAN

ADRESÁT a|°venB^

""

Partizánska cesta 9
97599

ADRčbáY " Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9

ODOSIELATEL
Město Liptovský Mikuláš - Městský

Banská Bystnca

Banská Bystrica

•REFERENČŇICISLO^^
000000000
'SPRÁVA PRE AJDRESATA c
999899999999997359353609

O-COSlEtATEt Město Liptovský Mikuláš - Městský
Štúrova 1989/41
031 01

Liptovský Mikuláš

ňi>Vr.i WÍ U, U.. FMbMit oma B. mW BmM tyntrtop i
2v- -rCit tasiat
vodd.6*.*1LMV3
iCc.

T

.SPECIFICKÝ SYMBOL.

VA^aiLNÝ SYMBOL

97599

VARIABILNÝ SYMBOL"

KĎOPROO.

38

fč OPH:SK20Z197ee»

BJR

cent

(osrtiy uvwftis CUam)

_ ŽJ<*>

ČÍSLO ÚČTU IBAN
. .VlTMfflg V HOTOV*

El

r K. PROD. t

3800100000020ĎQ4

Štúrova 1989/41
031 01

Liptovský Mikuláš

' KONST. SYMBOL J