You are on page 1of 5

Pareto reseni zadaci-Dragana Gardašević, decembar 2015

1. Kompanija odgovorna za ugradnju elektroopreme, želeći da analizira razloge za
gubitak ugovora, treba da izradi Pareto dijagram koristeći prikupljene podatke:
razlozi gubitka ugovora
broj izgubljenih ugovora
visoka cena
75 000
nizak nivo kvaliteta elektroopreme
50 000
nizak tehnički nivo
15 000
niska gipkost instalacije
150 000
loš utisak inspekcije
30 000
Na osnovu Pareto analize, izdvojiti glavne razloge gubitka ugovora i protumačiti
rezultate.
Rešenje:
Sortiranjem datih podataka i izračunavanjem odgovarajućih frekvencija, dobija se:

broj

razlozi
ugovora
1
2
3
4
5

ukupno

gubitka broj
izgubljenih
ugovora
niska gipkost
150 000
instalacije
visoka cena
75 000
nizak nivo
50 000
kvaliteta
elektroopreme
loš utisak
30 000
inspekcije
nizak tehnički
15 000
nivo
320 000

fk

fkum

0.4688

0.4688

0.2344
0.1562

0.7032
0.8594

0.0938

0.9532

0.0468

1

1
Na
sledećem
grafiku
predstavljen je Pareto dijagram
ove raspodele:
Studija Pareto grafikona daje
odgovor na pitanja:
1. Koja su 2 ili 3 glavna
razloga?
To su niska gipkost instalacije,
visoka cena i nizak nivo
kvaliteta elektroopreme, koji su
razlog
85.94%
otkazanih
ugovora, na osnovu dobijenih

situacija za kompaniju odgovornu za ugradnju elektroopreme (u smislu profita) se može značajno popraviti.88% otkazanih ugovora. Rešenje: Može se primetiti da nemogućnost download-a. 3. nemogućnost pronalaženja fajla i otvaranje fajla jedino kao read-only čine tri glavna uzroka problema u radu operativnog sistema računara. Ukoliko se poradi na ovim faktorima gubljenja ugovora. odgovorna za 46. Koji procenat troškova koji se mogu pripisati najvitalnijem razlogu? Najvitalniji razlog gubljenja ugovora je gipkost instalacije. 2.podataka. U sledećoj tabeli dat je pregled uzroka otkaza rada televizora za 3 modela: . Prvi uzrok izdvaja se kao vitalni. Na osnovu zadatog Pareto dijagrama analizirati i izdvojiti najvažnije uzroke problema u radu operativnog sistema računara. dok zajedno sa pomenuta dva objašnjava preko 90% problema u radu operativnog sistema računara. jer utiče na blizu 50% problema. 2.

1784 0.3622 transformatori 38 0.8649 prekidači 20 0.7460 otpornici 22 0.Otkazači elementi model 1 model 2 model 3 model 4 televizora: Integralna kola 4 6 12 11 kondenzator 27 16 14 10 otpornici 2 7 4 9 transformatori 4 22 5 7 prekidači 0 12 4 4 cevi 1 3 1 0 Na osnovu Pareto analize.5676 Integralna kola 33 0.9730 cevi 5 0.2054 0.1189 0. dobija se: Otkazači elementi svi modeli televizora: relativna kumulativna model 4 frekvencija frekvencija kondenzator 67 0. .Pareto analiza izdvaja ključne otkazivače rada televizora: kondenzator. Rešenje: Sređivanjem podataka i računanjem odgovarajućih podataka za sve modele.3622 0.0270 1 ukupno 185 1 Pareto grafik se crta na isti način kao u prethodnim zadacima. izdvojiti glavne razloge gubitka ugovora i protumačiti rezultate.1081 0.

.6% televizora. koji zbirno utiču na prestanak rada 74.transformatori i integralna kola. 4.

Kada to učini. Organizacija treba da istraži uzroke prve tri kategorije i da ih otkloni. U slučaju da se fokusira na iznalaženje i otklanjanje uzroka za 5 kategorija koje dovode do 20% gubitka radnog vremena. Ostalih 5 kategorija dovode do gubitka radnog vremena od svega 20%.Sa Pareto dijagrama jasno se vide 3 kategorije koje dovode do 80% gubitaka radnog vremena. organizacija će uštedeti samo 20% ukupnog gubitka radnog vremena. Za vitalnu manjinu se troši 20% resursa a dobija 80% učinka. . smanjiće gubitke radnog vremena za 80%. Iz ovog primera još jednom možemo zaključiti zašto je važno da se izdvoji vitalna manjina.