You are on page 1of 1

trata

:

Taxa wrsz:

Itumsr Se inregisffsre:

*SRSRH HLItsfrRARH AVIU THH}ilIC
Subsemnatuf
reprezentant al

c* sediuf in

tel/tux

rog eliberarsa unui avir de prin*ipiu pentru lu*rarea:
{denumire}

il

fisnstru stw

il

Racord edilitar

care se va executa Ia adr*sa

din lwafitatea
Lusrarife uor incepe in luns

anul

La preuenta anexez urmatmrge:
Fisa Tdrnica in vederea emikriiAmrdului Unic;

Copb dupa Cartificatul de Urbanism;
Documenbtia prMnd l$crarib

-

e

se vor executa
plan de incadrare in eona
doua planuri de situatii cu detaliide amplasament (scara 1:500 sau 1:1000)

EmitereOP:

pn
Nu

l-l

[f

Date necesarc emitedi OP:
Nume

Adr*sa
Cod fiscal

Cant
Fanca

$OLIf, ITAFIT AVIU TEilf{I#
{nurne si sernnstura}

ft EPR EUEFITAHT CO*fi ERCIAL

{nnme sl semnfffrrrfi}