You are on page 1of 4

Jurnal

Item
Tajuk

Abstrak

Pengenalan

Jurnal 1

Jurnal 2

Jurnal 3

Tajuk:
Tajuk:
Tajuk:
An Interactive EAnimated
Rekabentuk Sistem
Learning Tool for
Courseware Support
Elektro-Pneumatik:
Kids in Mauritius
for Teaching
Pendekatan Perisian
Tajuk adalah ringkas
Database Design
Simulasi Berasaskan
dan padat kerana tidak Tajuk adalah ringkas
Animasi
melebihi 15 patah
dan padat kerana
Tajuk adalah ringkas
perkataan
tidak melebihi dari 15
dan subjek kajian
Tajuk juga
patah perkataan.
telah dikhususkan
menerangkan
Namun, tajuk yang
dalam tajuk yang
kandungan dan
dikemukakan adalah
dinyatakan.
bidang artikel dengan
terlalu umum.
tepat
Kajian mempunyai
Kertas kerja ini
Kajian ini bertujuan
tujuan kajian serta
mencadangkan satu
menyelesaikan
hasil dapatan kajian.
set perisian
masalah
Walaubagaimanapun,
beranimasi yang
pembelajaran subjek
metodologi kajian
direkabentuk bagi
rekabentuk sistem
tiada dinyatakan
menyokong
elektro-pneumatik
dalam abstrak
pengajaran bagi
dengan menggunakan
konsep rekabentuk
pendekatan Perisian
pangkalan data.
Simulasi Berasaskan
Animasi (ABSC).
Dalam kajian ini,
perisian simulasi
telah dibangunkan
berdasarkan teoriteori pembelajaran
yang merangkumi
elemen animasi dan
multimedia interaktif.
Dengan adanya
interaktiviti, ia telah
dapat membolehkan
pelajar untuk
berinteraksi dengan
berkesan.
Pengenalan dalam
Pada bahagian
Pengenalan dalam
kajian menarik dan
pengenalan, ia
kajian menarik
menyatakan objektif menerangkan rasional
pembaca dan
kajian. Pendahuluan
melakukan kajian
menyatakan tujuan
bergerak ke tema
tersebut kerana
kajian. Pendahuluan
utama dan tidak
pemahaman
bergerak ke tema

Data yang dinyatakan penulis membawa kepada hala tuju kajian. Metodologi kajian tidak dinyatakan dengan jelas oleh penulis namun ia ada perkaitan dengan pembangunan perisian. jelas menunjukkan penggunaan ABSC . Kajian ini mengkaji permasalahan pengajaran subjek Reka bentuk Sistem Elektro-Pneumatik dan membangunkan kaedah pembelajaran kendiri melalui perisian “Pembelajaran Berasaskan Animasi yang Interaktif” Daripada hasil kajian. Menurut penulis. Metodologi Dapatan Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas item tinjauan literatur / kajian keperpustakaan. Penulis juga menggunakan beberapa kajian lepas dalam latar belakang kajian. Penulis juga ada menjelaskan penghasilan data dalam bentuk gambaran jadual Ia juga mengutarakan mengenai normalization dimana ia merupakan proses mengurus data dalam bentuk jadual dengan matlamat untuk mengurangkan pertindihan data.melebihi 2 halaman bertaip. Dapatan data juga tidak dinyatakan dengan jelas oleh utama dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. terdapat kajian lepas menyokong kajian kerana ada ulasan. Ia juga menerangkan set EntityRelationship (ER) dalam mempersembahkan data dan hubungannya antara satu sama lain bagi merekabentuk satu data model. kajian ini dilakukan ke atas subjek Reka bentuk Sistem Elektro-Pneumatik sebagai bahan kajian kerana subjek ini agak sukar unutk diterangkan kepada pelajar secara teori. Metodologi kajian dinyatakan dengan jelas kerana rekabentuk pangkalan data merupakan tunjang utama dalam pemahaman model data yang bagusdan perlaksanaan pengkalan data yang efektif.

Penulis tidak menyatakan item perbincangan dengan spesifik. Namun implikasi kajian ada dinyatakan dalam abstrak. persampelan dan penganalisisan data. dengan menyediakan pelbagai bahan sumber pembelajaran dan dalam pelbagai bentuk persembahan. Penulis mengemukakan penemuan penting dalam jadual. misalnya yang berbentuk visualisasi dan beranimasi telah dapat meningkatkan motivasi pelajar. penulis. Pelajar memberikan maklumbalas terhadap tinjauan yang dilakukan menyatakan animasi sangat bermakna dan dapat membantu dalam pembelajaran. gambaran ER diagram kepada jadual pangkalan data dan pangkalan data normalization. Namun. Penulis juga mempersembahkan jadual dengan kemas dan menomborkan jadual yang dikemukakan . . Topik yang dijelaskan adalah berbentuk animasi yang merangkumi gambaran senario kepada ER diagram. kertas kerja ini menyediakan gambaran keseluruhan berkenaan set perisian beranimasi yang dibina bagi menyokong pengajaran konsep pangkalan data. Perbincangan Hasil kajian dinyatakan secara ringkas dan jelas. Oleh yang demikian. dan dapat membantu pelajar bagi membina pemahaman yang mendalam seterusnya mencapai tahap telah membantu meningkatkan pencapaian pelajar. Penulis tidak membincangkan implikasi kajian dengan jelas.dinyatakan instrumen.

pembelajaran yang tertinggi.Rujukan Rujukan yang digunakan penulis kajian majoritinya terdiri daripada jurnal dan buku rujukan. buku dan sumber lain yang agak ketinggalan zaman. Rujukan yang digunakan adalah sebanyak 12 rujukan terdiri daripada prosiding. prosiding. Sumber rujukan juga adalah terkini. buku. . Jumlah rujukan yang digunnakan adalah sedikit iaitu 8 sahaja yang terdiri daripada tesis. Rumusan: Jumlah rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam jurnal 2 dan 3 adalah sedikit kerana kurang dari 15 dan ada jurnal yang menggunakan sumber rujukan yang sudah ketinggalan zaman. jurnal dan capaian internet yang terkini.