You are on page 1of 7

1863 metų sukilimas

Darbą ruošė: Ignas Ambrazas 9a

Sukilimo priežastys Vidiniai veiksniai: Išoriniai veiksniai: *1861 m. aktyvėjo antirusiška veikla. *Prasidėjo politinės-religinės manifestacijos raginančios atkurti ATR su 1772 m. „raudonieji”). veikla. (Lenkija-Lietuva-Rusia) idėja. nutautinimo politiką. kūrėsi slaptosios *Iškilo trilypės federacijos draugijos („baltieji”. *Lietuvoje plėtėsi konspiracinė nuolaidžiavo lenkų klausimu. . sienomis. baudžiavos *Rusų revoliucionierių įtaka. panaikinimo sąlygos nuvylė *Daugelis aukštų Rusijos valstiečius ir pablogino pareigūnų prastai vykdė socialinius reikalus.

. Buvo priešiški radikalioms revoliucinėms kovos formoms. (J. kurioje išryškėjo dvi srovės:  „Raudonieji” (sudarė miestiečiai.  „Baltieji” (dvarininkų ir stambiosios buržuazijos atstovai). Galvojo. besimokantis jaunimas). kad tik ginkluota kova gali garantuoti išsivadavimą. tikėjosi bendradarbiauti su caro valdžia. gauti iš jos nuolaidų. Sukilimui rengti susikūrė slapta organizacija. Lietuvą įsivaizdavo Lenkijos provincija.Sierakauskas). Z. inteligentija.Geištaras. bežemė bajorija.

vadovybėje vyko nesutaikoma pažiūrų kova.Pralaimėjimo priežastys:  Sukilėliai buvo prasčiau ginkluoti.  Sukilėlių neparėmė užsienio valstybės. Buvo laukiama tarptautinio savanorių būrio. Konservatyvūs „baltieji” išsigando valstiečių revoliucijos. .Muravjovas karinėmis. tačiau ekspedicija žlugo. politinėmis akcijomis žiauriai slopino sukilimą.  Sukilimui nebuvo tinkamai pasiruošta. o rusai buvo sutelkę didesnę ir pajėgesnę armiją.  Generalgubernatorius M.

kad Šiaurės vakarų kraštas .  Didinama rusų žemėvalda. Iš mokyklų. keliami rusų kolonistai.  Skiriant valdininkus pirmenybė teikiama rusams stačiatikiams.  Uždaromos lietuviškos ir steigiamos rusiškos mokyklos. . lotyniškoji abėcėlė pakeista rusiška. įstaigų pašalinta lietuvių kalba.  Uždrausta draugijų veikla.senosios rusų žemės.  Represijomis slopinamas tautinis judėjimas.  Uždrausta lietuviška spauda (1864 m. lietuviams uždrausta užimti bet kokią valstybinę tarnybą. sudaromos sąlygos plėstis stačiatikybei.Sukilimo padariniai:  Buvo patvirtinta „rusiškų pradų atkūrimo” programa skelbusi.  Apribota katalikų bažnyčios veikla.).

.

Michailas Muravjovas (17961866 m. Sukilimą slopino žiauriomis akcijomis Už skyrimą mirties bausmių pakariant buvo pramintas Muravjovu Koriku. paskirtas Vilniaus generalgubernatoriumi. . malšino sukilimą Lietuvos ir Baltarusijos teritorijoje. 1863 m.)  Rusijos valstybės veikėjas. buvo užkietėjęs slavofilas. Priešinosi baudžiavos panaikinimui.