You are on page 1of 45

'HSDUWDPHQW6WUDWHJLL

Plan pracy
1DMZ\V]HM,]E\.RQWUROL
QDURN

=DF]QLNGRbXFKZD\
.ROHJLXP1DMZ\V]HM,]E\.RQWUROL
]GQLDSDG]LHUQLNDU

:$ 5 6 = $ :$  / , 6 7 2 3$ '     

^W/^dZ_/
1. Wprowadzenie ....................................................................................................................................... 5
2. Procedura planistyczna .......................................................................................................................... 6
  ................................................................................................................................ 6
 ^E/< ............................................... 8
 <................................................................................................... 8
 < ................................................................................................................................... 8
 > ...................................................................................................................... 9
 E/<...................................................... 10
W<W...................................................................................... 10
&<& ............................................................................................. 12
'^WW<'W ....................................................... 14
/</E ...................................................................................................... 17
EKE<EK ....................................................... 18
KE<KE............................................................................................. 19
Wt<W ........................................................ 20
W^^Z<W^ .................................................................... 21
ZZt<ZZ ..................................................................................... 22
_<^/ ........................................................................................................... 23
^<^d ............................................................................................................... 24
< ............................................................................................................... 25
>/ .......................................................................................................... 26
>z ........................................................................................................... 27
'>' .............................................................................................................. 28
<>< .......................................................................................................... 29
<></ ................................................................................................................ 30
<><Z .............................................................................................................. 31
B>>K .................................................................................................................... 32
>>>h ................................................................................................................ 33
K>K> .............................................................................................................. 34
K>KW .................................................................................................................. 35
W>WK ............................................................................................................. 36
Z>Z ............................................................................................................ 37
^>^ ............................................................................................................. 38
t>t .......................................................................................................... 39
t>tZ ........................................................................................................ 40
'>' ..................................................................................................... 41
 W ....................................................... 42

WE/<

1. WPROWADZENIE
hE/<E/<
^1E/<
<E/<E/<<ZW
E/<^ZW
<
E/<
tPlanie pracy NIK
na 2016 rok

d
WE/<


WPlanu Pracy NIK na 2016 rok 
t
^^ZW
ZWK
W Planie pracy NIK na 2016 rok
d

t


/Planie pracy NIK na 2016 rok
d
E/<

Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyszej Izbie Kontroli ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1096).

WE/<

WZKhZW>E/^dzE
KE/<

/

E/<
Produkt:
E/<
WE/<

Et//
E/<E/<
WE/<<E/<
Produkt:
<

Et///
W^

Produkt:
>Planu pracy NIK na 2016 rok

Et/s
K
Produkt:
WWE/<

s

h<
Produkt:
Plan pracy NIK na 2016 rok

W E/<2d
E/<
E/<:
WK_ZhD&t

E/<
2

E/<WE/<5 r.

WE/<

Z anaE/<

E/<

WE/<t
E/<
Planu pracy NIK na 2016 rok

E/<

WE
/<

E/<
t
E/<Planie pracy NIK na 2016 rok

W
t


ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
Zt
^


Z
t


_^Z<E

W
WE/<

^h'^d/dDdMtE^BEz,KE/<
WZKZ'EztBzWh>/E:
tE/<
^ZW^ZWZWKPlanu
pracy NIK na 2016 rok^<
^<W
<
ZWKE/<
Planu pracy NIK na 2016 rok
W
/

<KEdZK>tz<KEE/hdhWF^dt
<
E/<3<

D
<

E/<
W Planie pracy NIK na 2016 rok <KEdZK>KZE
WE/<

>
t
t

t

E/<
>

D
E/<
t
E/<
3

K
<ZW4 r.E
/<.

WE/<

>//<d'KZ/<KEdZK>/
tK:ZE
&ZE
ZZ
Z


E/<WE/<

<
K&K'4
W
E
WE/<

<
WE/<
<
5

.

<K&K'

WZhEZ3 r.
hhh>
/^^//^^/W
/EdK^/WZdDEdD/E/^dZ:/Wh>/E:<W
<

Z
W

N

1.

d

&W<
/////

/s

/s

/////

/s

/s

////s

/

/

////s

/

/

W W
<
<t
2.

<
W 


<t

3.

Z^WWt
W 
^WWt
<

4.

^ZW
W ^ZW

<t

WE/<

10

^dt/E/dDdMt<KEdZK>/tBh':EK^d<<KEdZK>Ez,E/<

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

5.

d
/s/

/

//

/s/

/

//

tZW /s//
K

//

///

R^^W
W ^


<t

6.

tZWW<
WZWW<

<t

W 
ZWKZWKZ
WK
<

11

WE/<

7.

<

Z
W

E

8.

d
///

//

//

///

//

//

/////

/s

/s

/////

/s

/

 ////s


/

/

t
W :

<&

9.

t
W EW
ZWW
DW
<t

10.

K
W 

<t

11.

t

W 


<t

12.

W 


<t

WE/<

12

WZdDEdhdh/&/EE^Mt<&

WZdDEdhdh/&/EE^Mt<&
<

Z
W

E

13.

d

^ ////s

/

/

/

/

/s

/

W ^

<t
14.

W ////s
^W
W 
^W

15.

t^W
W ^W

<

////s

13

WE/<

<

<

Z
W

E

16.

d

W'
////

///

///

/////

/s

/s

/////

///

/s

/////

/s

/s

////s

/

/

WW'^

<t
17.

ZW>
W
W>
<

18.

Zhd
Whd

<t

19.


W 

<

20.

'D^W
W 
D^W
<t

WE/<

14

WZdDEd'K^WKZ</^<ZhWF^dt/WZztdz:/<'W

WZdDEd'K^WKZ</^<ZhWF^dt/WZztdz:/<'W
<

Z
W

E

21.

d


////s

/s

/

/s

/

//

/s/

/

//

W

<
22.

ZW

W W


23.

Z'hD
W 'hD

<t

15

WE/<

<t

Z
W

E

24.

d


////

/

//

/s/

/

//

/s/

/

//

W 

<t
25.


W 

<t

26.

WW
W 
W
<t

WE/<

16
dPlanu pracy NIK na 2015 r.

WZdDEd/E&Z^dZh<dhZz</E
<

Z
W

E

27.

d
/

//

///

/////

///

/s

^W ////s
'<

/

/

/

/


W

<

28.


W

<

W '<
^W

<
30.


W 

<

////s

17

WE/<

29.

<

Z
W

E

d

31.

W

///
///

/////

/s

/s

/////

///

/s

///

/s

/s

////s

/

/

////s

/

/

////s

/s

/

///

W


<t
32.

K
W

<t

33.

Z
W 

<t

34.

K
W 

<

35.


W 

<t

36.

W
W 

<t

37.

t
W

<

WE/<

18

WZdDEdEh</K_t/dz///dtEZKKt'K<EK

WZdDEdKZKEzEZKKt:<KE
<

Z
W

E

38.

d

Z
EdKZW
/

//

//

///s

/

/

///s

/

/

W DKE

ZW
<
39.

W
W 


40.

WWD'
W WD
'^ZW


<t

19

WE/<

<t

<

Z
W

E

41.

d

ZW

///

//

///

/////

/s

/s

////s

/

/

W W

<t
42.

W
W
W

<t

43.

K
WW


<t

WE/<

20

WZdDEdWKZ<h/W/F^dtttE%dZE'K<W

WZdDEdWZz^WZt^WKBEz,/ZK/Ez<W^
<

Z
W

E

44.

d


/////

/s

/s

///

/s

/

////s

/

/

////s

/

/

W 


<
45.

ZW&/K
W &/
K

46.

&
W 

<t

47.

K
W

<t

21

WE/<

<t

<

Z
W

E

48.

d

&
/////

/s

/s

////s

/

//

////s

/

/

W


<
49.

E
W 
<

50.

tW
W W

<t

WE/<

22

WZdDEdZK>E/dt/ZKtK:ht^/<ZZ

WZdDEd_ZKKt/^<<^/
<

Z
W

E

d

51.

K
/////

///

/s

 /////


/s

/s

////s

/

//

////s

/

/

W 

<t
52.

W 53.

/K_
W /K_


<t

54.


W


<t

23

WE/<

<t

<

Z
W

E

55.

d

ZZ
//s

//s

///

///

W Z

<&
56.

Z
W 

<t

57.

K:ZE
W K
:ZE
<&

58.

&ZE
W&ZE

<&

WE/<

24

WZdDEd^dZd'//<^d

WZdDEdZKt/<
<

Z
W

E

59.

d

ZE&
////

///

///

/////

/s

/s

/////

/s

/s

////s

/

/

////s

/

/

W E&

<t
60.

W
W 

<t

ZEWKW
WEWKW

<t

62.


W 

<

63.

W
W 

<t

25

WE/<

61.

<

Z
W

E

64.

d


/

//

///

/s/

//

//

W 

<t
65.

W^/
WW^/

<t

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

66.

d


W 

<t
/s/

//

//

WE/<

26

>'dhZt/BzD^dK<h>/

>'dhZtz'K^z>z
<

Z
W

67.

E

d

t
////s

/

/

/s/

//

//

W 

<t
68.

d
KD
Wd
KD


27

WE/<

<t

<

Z
W

E

69.

d

&
//

///

///

////s

/s

/

/s

/

/

W 

<t
70.


W 

<t

71.

^
W W


<t

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

72.

d

K
W

<t
/s/

//

//

WE/<

28

>'dhZt'F^<h>'

>'dhZt<dKt/,><
<

Z
W

E

73.

d
///

///

///

'

/////

/s

/s

K

/////

///

/s

/s

/

//


W

<t

74.

W DKE


<
75.

WW

<t
WW 

<

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

d

77.

&
W 

W
<t
/s//

///

/s

29

WE/<

76.

<

Z
W

E

78.

d


///

//

///

/////

///

/s

////s

/

/

////

/

//

W 

<t
79.

W
W

<

80.

<
W 

<

81.

^
W 

<

WE/<

30

>'dhZt</>,></

>'dhZt<Z<Kt/><Z
<

Z
W

E

82.

d

t
////s

/

//

/s/

//

//

W 

<t
83.

<
W 

<t

Z
W

E

84.

d

Zt

WW
t
<t
/s/

//

//

31

WE/<

dPlanu pracy NIK na 2015 r.

<

Z
W

E

85.

d
/////

///

/s

tD>h, ////s


/

/


WW

<t

86.

W D>h,

<t

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

87.

d

B<
W 

<t
/s/

/

//

WE/<

32

>'dhZtBK/>>K

>'dhZt>h>/E/>>h
<

Z
W

E

d

88.


//

///

/s

/////

///

/s

/s/

/

//

W

<t
89.

t
W 

<t

90.

W
<t

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

91.

d

Z

W:


<t
/s/

//

//

33

WE/<

W 

<

Z
W

E

d

92.

&t:D
//

///

///

/////

/s

/s

/s/

//

//

W t:
D
<t
93.

W'>
>W
W 

<t

94.

ZDD
W D
DW
<t

WE/<

34

>'dhZtK>^dzE/>K>

>'dhZtKWK>h>KW
<

Z
W

E

95.

d

 ///s
/s

/s

//

//

W 

<t
96.

Z

/s/

W
h

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

97.

d

ZW

W W

<t
/s/

//

//

35

WE/<

<t

<

Z
W

E

98.

d

&
///

///

///

///

//

///

///

//

///

////s

/

/

W
<
99.

t
W

<t

100.


W 

<

101.


W
<t

WE/<

36

>'dhZtWKEE/h>WK

>'dhZtZ^Kt/>Z
<

Z
W

E

102.

d

ZW<^
D^
///

//

///

/////

/s

/s

W 
W<^D^
<t
103.


W 

<

Z
W

E

104.

d

tW>Z:
W W>
Z:
^ZtW
<t


i
/s/

/

//

37

WE/<

dPlanu pracy NIK na 2015 r.

<

Z
W

E

105.

d

^
/////

///

/s

////s

/

//

W 

<
106.

&
W 

<

WE/<

38

>'dhZt^/E/>^

>'dhZttZ^t/>t
<

Z
W

E

107.

d


///

//

///

/s/

//

//

/s/

//

//

W 

<
108.


W 

<

109.

'

<

dPlanu pracy NIK na 2015 r.


Z
W

E

110.

d

t

W 
<
/s/

/

//

39

WE/<

W 


<

Z
W

E

111.

d

ZWKWK
_W
///

///

///

/////

///

/s

////s

/s

/

WWKWK

<&
112.

ZW^BW^Z

W W^BZ

<

113.

W
W 

<t

WE/<

40

>'dhZttZKBt/h>tZ

>'dhZt/>KE:'MZ>'
<

Z
W

E

114.

d


//

///

/s

/////

/s

/s

W 

<t
115.

K

W 


41

WE/<

<t

WE/<

WK/BFt<KEdZK>/tz<KEE/hdhWF^dt
tZ1
E/<

>
:E/<
42

1.

01

<WZW

<&

2.

02

<^

<&

3.

03

<^

<&

4.

04

^E

<W

5.

05

E^

<W

6.

06

d<

<W

7.

08

ZWK

<&

8.

09

<ZZd

<EK

9.

10

'/KK

>t

10.

11

<t

<&

11.

12

W/W

<W^

12.

13

/WE<_
EW

>t

13.

14

ZW

>t

14.

15.

16

<WZD

<W

16.

17

&'
'<

<W

17.

18
</E

18.

19<&

19.

20

'

<'W

20.

21

'

</E

21.

'_

<^/

22.

24

23.

24.
25.

^

<W6>'><><Z>WK

<&W
d&W<

<EK

<d&^
h&Z<&

<EK

26

</E

27

<W

/5 r.<W.

WE/<

>
26.27.

:E/<


E^WE&
EdW

<EK

29

K&D^

<KE

28.

30

K

<EK

29.

31

W&W&'_
W

<W^

30.


ZZZZ
62

<ZZ

34

Z

<W

32.

36

^W^
W&Z&Z
W&^W
&Z

<'W

33.

37

^&WW
WW&
^ZW
W

<W

34.

39

</E

35.

42

^&D
W&tW&t
^'&tW
^W&W
<

36.

43

t

<W

37.

44

^

<W^

38.

45

^ZW
h

<W

39.

46

&ZW,

<

40.

49

hW

<W

41.

50

hZ

<'W

42.

52

<Z^

>t

43.

53

hK<<

<'W

44.

54

h^<KZ

<W^

45.

56<W

46.

57

t

<W

47.

58

'h^

<W

48.

59

t

<W

49.

60

th'

<'W

50.

61

hWZW

<'W

51.

63

<W^

31.

<W
<<'
WKZ
43

WE/<

>
52.

64

'hD

<'W

53.

65

W<E

<'W

54.

66

ZWW

<

55.

68

W

<'W

56.

70

<E&

<&

57.

71

hd<

</E

58.

72

<Zh^
&Z&
&WZ

LGD

59.

73

h^&h
^&W
&Z

<W^

60.

74

W'^W

<'W

61.

75

Z>

<W

62.

76

h<

</E

63.

77

W

<&

64.

KK

<&

65.

80

66.

Z/K

:E/<


<W7>'><Z>K>>WK
98


67.

82

^

<W

68.

84

_h

<W

69.

t

>tZ

70.

t

>z

71.

t

>>h

72.

t

LZG

73.

t

>>K

74.

t

><Z

75.

t

>t

76.

t

>KW

77.

t

>Z

78.

t

>/

79.

t

LGD

80.

t

><

44

<&

/5 r.<W

WE/<

>
81.

t

></

82.

t

>K>

83.

t

>WK

84.

t

LSZ

85.

86

^<K

<W8>z>'></>>K>K>
>KW>WK>'

86.

8788

W

87.

:E/<


<&
<W >/>>h>^
9

/
88.

Dt

<KE

89.

EZ

<ZZ

90.

ZDZ

<ZZ

91.

ZZ

<ZZ

92.

'<

<&

93.

'<

</E

94.

'h'<

<W

95.

EW

<&

96.

E&K_'t

<^/

97.

W&ZKE

<W^

98.

WZW

<'W

99.

hd

<'W

100.

Z

<&

101.

Z&

<&

102.

^<t

<KE

103.

^tt

<KE

104.

EZ

<EK

1 2

8
9

/5 r.<W
/5 r.<W

45