You are on page 1of 3

C O N TRAC T

Incheiat intre :
1.

T Grup Impex Srl, cu sediul in Bucuresti, STR RASCOALA 1907 NR.11, bl. 16, sc.5, ap. 195, sector 2, cod postal ,
inregistrat la ORC sub nr. J40/26610/1994, CUI nr. RO 6637186, IBAN nr. RO23 BACX 0000 0030 0108 3000, deschis la
UNICREDIT TIRIAC BANK SA, tel./fax : 021 2220268, tel. mobil 0744 501057, e-mail: office@tgrup.ro, avand un capital
social de 400 lei, reprezentata de Dl. Constantin Vacarescu, Director General, in cele ce urmeaza denumita BENEFICIAR

si
2.

ADIVIO TRANS SRL, cu sediul in Sat Cartojani , jud. Giurgiu, , tel-fax: -, e-mail: -, inregistrat la ORC sub nr. J52/7/2005, CUI
RO 17107401, avand un capital social de 200 LEI, cont bancar RO30 RZBR 0000 0600 0603 3544, deschis la RAIFFEISEN
BANK, reprezentata de Dl. NICA MARIAN, Director General, in cele ce urmeaza denumita PRESTATOR.

A. Obiectul contractului
Art.1. Prestatorul trebuie sa puna la dispozitia beneficiarului, in regim charter, un nr. stabilit de mijloace pentru transport de marfuri in
trafic intern.
Art.2. Mijloacele de transport puse la dispozitia beneficiarului vor fi in stare tehnica buna cu posibilitati de sigilare si echipate
corespunzator.
Art.3 Numarul de mijloace de transport, preturile de transport si instructiunile pe care prestatorul si subcontractorii sai trebuie sa le
urmeze, sunt stabilite prin comenzi de transport care se constituie in acte aditionale la contract dupa semnarea lor de catre ambele
parti.
B.

Comanda de transport (model anexa 1)

Art.4.(1) Daca este acceptata, comanda de transport transmisa de catre beneficiar va fi confirmata de prestator,in termen de 2 ore
pentru transport intern, de la primirea comenzii. Transmiterea comenzii se va face sub forma scrisa si va fi transmisa prin fax sau email.
(2) Comanda de transport nu produce efecte juridice daca nu este semnata de ambele parti.
Art.5. Prestatorul se poate folosi de terte parti/subcontractori pentru executarea comenzilor beneficiarului
C.

Obligatiile prestatorului

Art.1. Prestatorul are urmatoarele obligatii :


a) sa respecte instructiunile beneficiarului mentionate in comanda de transport cu privire la adresele de incarcare, descarcare, marfa ce
se preia pentru transport (nr. colete, greutate bruta, felul marfii) data si ora prezentarii la incarcare, termenul de livrare a marfii,
echipamentul necesar, etc. fiindu-I interzis sa actioneze impotriva sau in opozitie cu comanda de transport;
b) sa supravegheze operatiile de incarcare cat si asigurarea si fixarea incarcaturii si sa transporte marfa la destinatie in conditii de
siguranta, fara pierderi sau avarii; orice rezerva sau observatie a carausului in timpul incarcarii marfii, cu privire la manipularea si
asezarea acesteia in mijlocul de transport precum si la starea aparenta a acesteia, vor fi aduse imediat la cunostinta beneficiarului,
inainte de plecare in cursa ;
c) sa sesizeze beneficiarul, inainte de plecarea in cursa, asupra oricaror diferente intre comanda de transport si marfa efectiva sau
documentele care insotesc marfa pe timpul transportului sau oricaror instructiuni diferite de cele din comanda de transport.
d)sa verifice la preluarea marfurilor de la beneficiar daca acestea corespund din punct de vedere cantitativ si calitativ(nr.paleti folie
originala) si sa predea marfa la clientii beneficiarului in aceleasi conditii in care a preluat-o(cantitativ si calitativ);
d) SOFERUL NU ESTE OBLIGAT SA INCARCE SI SA DESCARCE MARFA.
D.

Obligatiile beneficiarului

Art.7. Beneficiarul are urmatoarele obligatii :


a) sa emita comenzi de transport care sa contina instrictiuni clare, urmarind incarcarea efectiva si eficienta a mijloacelor de transport
puse la dispozitie de prestator si evitarea sau diminuarea timpului de stationare a misloacelor de transport la incarcare sau descarcare ;
b) sa nu incarce mijloace de transport cu marfuri ce nu corespund din punct de vedere al naturii, numarului de colete, greutatii sau
dimensiunilor de gabarit, cu cele prevazute in comenzile de transport ; costurile suplimentare generate de nerespectarea acestei
obligatii vor fi suportate de beneficiar ;
c) sa plateasca facturile de transport in termen de 20 zile.
d) valoarea comenzilor de transport sa fie minim 15.000 Ron/auto, intr-o luna.
E. Responsabilitati si penalitati

Art.8. Anularea unilaterala a comenzii de transport, fara o notificare scrisa cu cel putin 12 ore (transport intern) inainte de data si ora
prevazute pentru incarcare, atrage obligatia partii vinovate la plata unor daune-interese compensatorii in cuantum de 50% din valoare
transportului.
Art.9.(1) Termenul liber, atat pentru prezentarea mijlocului de transport la locul de incarcare sau/si destinatie cat si pentru operatiunile
de incarcare si/sau descarcare, este pentru ambele parti contractante, prin reciprocitate, la transportul intern, de 5 ore.
(2) In cazul depasirii termenului mentionat la aliniatul precedent, la solocitarea expresa a partii vatamate, partea vinovata va
plati daune-interese compensatorii in cuantum de 30 EURO pentru fiecare ora de intarziere inceputa.
Art.10. Imediat dupa efectuarea transportului, prestatorul va intocmi si prezenta beneficiarului documentatia de plata, care va cuprinde
in mod obligatoriu urmatoarele :
a) factura fiscala de transport insotita de confirmarea executarii transportului.
Art. 11.(1) Prestatorul este raspunzator de consecintele pierderii sau avarierii marfii pe timpul transportului incepand din momentul
primirii marfii pana in momentul livrarii.
(2) Calculul prejudiciului rezultat din pierderea sau avarierea marfii, se va face pe baza facturii comerciale a marfurilor sau
altor documente din care rezulta valoarea marfii. In cazul marfurilor avariate pe timpul transportului, prestatorul va fi instiintat imediat
de catre beneficiar si se va intocmi un process verbal semnat atat de reprezentantii partilor cat si de reprezentantul casei de asigurari.
Marfa deteriorata va fi tinuta la dispozitie pana la clarificarea modului de tratare.
(3) Daca se stabileste raspunderea prestatorului, acesta va plati marfa lipsa sau avariata pe timpul transportului, pe baza
facturii si documentatiei prezentate de client. In acest caz marfa va fi pusa la dispozitia prestatorului, impreuna cu toata de
documentatia necesara in vederea recuperarii pagubelor prin casa de asigurari.
Art.12.(1) Facturile sunt considerate acceptate la plata si constituie titlu executor daca nu au fost restituite emitentului in termen de 15
zile de la primirea acestora, cu mentionarea cauzelor restituirii.
(2) Neindeplinirea in termen de 30 de zile de la scadenta obligatiilor privind plata transportului sau/si celorlalte creante, da
dreptul partii vatamate sa aplice penalizari de intarziere a platii reprezentand 1% pe zi de intarziere din valoarea debitului neachitat in
termen si sa initieze executarea silita. Totalul penalitatilor de intarziere a platii poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt
calculate.
(3) Costurile legate de efectuarea platii facturilor (comisioane si speze ale bancii platitoare sa ale bancii corespondente, etc.)
sunt in sarcina platitorului.
Art.13. Forta majora exonereaza partile de raspundere, daca este invocata in termen de 24 de ore de la producere. Forta majora se
refera la evenimente sau calamitati naturale care impiedica in mod obiectiv realizarea clauzelor contractuale sa a instructiunilor din
comanda de transport.
E.

Valabilitatea contractului

Art.14.(1) Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii, pe o perioada de timp nelimitata, daca una din parti nu solicita, in scris,
incetarea contractului. Notificarea scrisa trebuie sa se faca cu cel putin 30 de zile inainte de data incetarii contractului
(2) Incetarea contractului poate avea loc in orice moment, daca ambele parti convin asupra acestui lucru.
Art.15.Incetarea contractului nu suspenda executarea de catre prestator a comenzilor de transport deja primite de la beneficiar precum
si plata tuturor debitelor de catre fiecare din parti.
Art.16.Modificarile si/sau adaugirile aduse prezentului contract trebuie sa fie recunoscute in scris de ambele parti.
F.

Alte clause

Art.17.(1)Continutul prezentului contract si toate detaliile privind transportul, preturile de transport si conditiile de plata mentionate
inprezentul contract sau in comenzile de transport aditionale la contract trebuie considerate confidentiale si nu pot fi dezvaluite unei
terte parti.
(2)Conditia mentionata la aliniatul precedent este aplicabila si dupa incetarea valabilitatii contractului.
Art.18.(1)Este interzisa contactarea de catre una din parti a clientilor sau subcontractorilor celeilalte parti, mentionati in comenzile de
transport sau alte documente folosite in timpul derularii contractului, in scopul incheierii de contracte sau executarii de comenzi de
transport direct cu acestia, pe toata perioada valabilitatii prezentului contract cat si cel putin sase luni dupa terminarea acestuia.
(2)In cazul nerespectarii prevederilor aliniatului precedent partea vinovata se obliga sa plateasca partii vatamate daune-interese
in valoare de 20.000 lei.
Art.20.(1)Prejudiciul cauzat de incalcarea clauzelor din prezentul contract va fi suportat de partea vinovata prin plata de daune-interese
in cuantum de min. 100 EURO pentru fiecare incarcare.
(2)Daunele interese calculate potrivit aliniatului precedent se aduga la penalitatile sau/si celelalte daune-interese prevazute in
mod expres in prezentul contract.
G. Litigii
Art.21.In cazul unor litigii partile vor face toate eforturile pentru rezolvarea acestora pe cale amiabila, in caz contrar litigiile vor fi
solutionate pe cale judecatoreasca conform cu legislatia romana.
Prezentul contract a fost incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Beneficiar,

Prestator,

ANEXA 1

ANTET [firma platitoare cu


datele necesare facturarii]
CO M A N D A DE T R A N S P O R T
(model)
FEL CAMION

: ..

LOC INCARCARE

:
.
..

DATA + ORA INCARCARII : .


DESCRIEREA MARFII : ...
NR. COLETE/ GREUTATE BRUTA / VOLUM :
NR. LOT : ...
DATA SI ORA AJUNGERII LA DESTINATIE : .
DESTINATIA : ...

PRET TRANSPORT :
MENTIUNI SPECIALE : ...

Confirm comanda : .
Nr. circ. Auto :

Sofer :

Tel. mobil :

T-GRUP Impex Srl