You are on page 1of 8

R

Rizal Division Choir

Minsan Lang
Kitang Iibigin

Titik at musika ni
Aaron Paul del Rosario

Pagsasaayos ni
Arnold E. Zamora

Copyright information
All Rights Reserved

SATB

Minsan
Kitang Iibigin
Minsan Lang
KitangLang
Iibigin
AARON PAUL DEL ROSARIO
Pagsasaayos ni ARNOLD E. ZAMORA

Soprano

k k k k k k i

a D kz
Ooh

Alto

Tenor

Bass

d n
a D

dooh

jz
Dooh

hal

d n
a

o k jz
i

d n
a
M

k zz

pa - nga - ko sa i - yo

kk

kk

dooh

dooh

d
b oi k j z
dooh

kk

kk

k k

RIZALDIVISIONCHOIR

Ma-

dooh

jz

dooh

dooh

dooh

k k kz k k k k k k k
-

dooh

dooh

jz

dooh

hin - di mag - ba - ba

oj z k j

k z k

o k j z
i

k k k k k k

dooh

jz

dooh

k k k kk

a kz

k k k k k k j

dooh

dooh

d D o k j z
b i

jz

Dooh

Dooh

ooh

jz

d n
a D
M

kz

go

I - kaw lang ang i - i-

kzz

k kk k k k k kk

dooh

I - kaw lang ang i - i-

kzz

k k k k k k k

dooh

I - kaw lang ang i - i-

ko k k

kk zzzz

du du

dooh

kk k k kk kk kk kk

R
d kz
a
k k z k kzz
- bi - gin ko Ka - hit
R
d
a kk zz kk k z k kzz
- bi - gin ko Ka - hit
d kz kz Rkzz
k
k
a
M
- bi - gin ko Ka - hit
d kz k kk zz k Rkzz
b kz k

d kz k
j
a

12

la - la - ho

a k z k j
-

la - la - ho

s
k k k k k
k k k k k k k k k k k k
k k
kz
i - kaw ay lu - ma - yo

J kk

k k
k k

kz

Ooh

J k
Ooh

J k

d kz k k k
b

J ijz

la - la - ho

A - sa - han na di mag-

s
k k k k k k z k k k k k k k k k k k k dk k
i - kaw ay lu - ma - yo at ma - sak - tan a - ko
A - sa - han na di mags

k k k k k kz k k k k k k kz k k k k k k

i - kaw ay lu - ma - yo at ma - sak - tan a - ko
A - sa - han na di mags
k k k k k kz k k k k k

k kz k k k k k k

j
a kz k
M
-

at ma - sak - tan a - ko

Ang

Ooh

ooh

k k

k k j
k k k k k k k k
s
pag - i - big ko'y a - lay sa
dk

kz
'yo

ii

ooh

j
k k z

la - mang Kung ka-

d k k
k k k k k
a

15

k k kz k k k k k k j

ooh

a k k k k k k k

(2nd time)

Min - san lang

Min - san

ya gi - liw da - pat mong ma - la - man

Min - san lang

d i
b i

jz

ki - tang i - i - bi- gin

kk kk k k k kk kk kk k k j

ooh

d k k k k k k k k k k
k
kj
a
M
-

jz

lang ki - tang i - i - bi- gin

k k
min- san

k k
min- san

k k kk zz kk kk kk kk kk kk jk k kk kk

Q
k

ki - tang i - i - bi- gin

min- san

k kz k k k k k k k k k k

ooh

s
d kz k k
k jz
k
k
a

19

lang ki- tang ma - ma - ha - lin

s
k
kz
k
a kz k k k k k jj zz
d

lang ki- tang ma - ma - ha - lin

k k k k k k k k kz
Ang pag - ma - ma - hal sa 'yo

kk kk kk kk kk kk kk kk kzkz
Ang pag - ma - ma - hal sa 'yo

k kk k k k k k

wa - lang hang- ga- nan Da- hil

k kk

k k k dkk kk

wa - lang hang- ga- nan Da- hil

d k z k kk kk kk kk jz
k kk kk kk kk kk kk kk kkzz k k k k k k k
a kz k
M
s
lang ki- tang ma - ma - ha - lina
Ang pag - ma - ma - hal sa 'yo
wa - lang hang- ga- nan Da- hil
d k z k k k k k j k k k k k k k k k k dk k k k k dk k
k
b
s

d k k
k k k k k k k k z k k k k k k
a
j
1.

23

ang min-san ay mag- pa-kai-lan man Dooh

a kk kk kk kk kk k k k k j
ang min-san ay mag- pa-kai-lan man

d k k k k k kkkk j
a
M
ang min-san ay mag- pa-kai-lan man
d k k k k k kkkk j
b

dooh

jz

Dooh

dooh

Dooh

dooh

Dooh

27

a kz
d

ko

k k k k k k
ang 'sang ka- tu - lad

a j

dooh

d n
a
M

k
dooh

d o k j
b jz
dooh

kk

kk

jz

dooh

k k k k k k

k z k kz

Min - san

la- mang sa bu - hay

k kk
dooh

k k

ko k kk zz
k

du du dooh

dooh

o k j z
i
dooh

R
z

k
k
k k k k k k k
k k z k kz
mo A-ko rin ba'y i - ni - i - big mo Ding - gin
R

kz
kz k k kk k k kk k z kk k z k kz
dooh
a - ko rin ba'y i - ni - i - big mo Ding - gin
R

kz
kz
k
k
k kz
k
kz k k k
dooh

kk

k k k k k k
pu-so'y su-ma - sa-

k k k k k k
pu-so'y su-ma - sa-

k k kkkk

kk kk k kk kk kk kz k kk zz k Rkz k k k k k k
kz k

a - ko rin ba'y i - ni - i - big mo Ding - gin pu-so'y su-ma - sa-

31

a k zz k k k k k k
-

mo

si - nu - sum - pa

sa

a k zz k k k k k k
-

mo

si - nu - sum - pa

sa

k
a kzz k k k k k
M
- mo
si - nu - sum - pa
sa
d kzz k k k k k
k
b

34

2.

a k k k k
d

k k kz k k
'yo

kzz
'yo

k zz

k fk e j

man Ah ah

fj

d k k k k
a
M

fj

d k k k k
b

fk fk fj

man Ah ah

s
k k dk

k k

s
k k k

k z k j

s
k k k

k z k j

I - kaw ang ta - nging da - la - ngin ko

k k

fj

rit.

j
j

y y e ff

ek k f f o k k k j
y fky e f f Vkz
k
f f kz

fky yk e f f
ff

Min - san

Ah

Min - san

Vk

lang

kz k k k J

yk y e f f o k kk
fk f f
k
k k
Min - san

ej

kz k j

I - kaw ang ta - nging da - la - ngin ko

man Ah ah

a k k k k

I - kaw ang ta - nging da - la - ngin ko

k k kz k k
'yo

s
k k k

Ah

kk kk k kk

ki - tang i - i-

k k

k k k

38

ffff k

o k k k k k

k k

jz

ah

ffff

k k j

fff kk kk jk k k k k kk kk
f
a
M
-

bi - gin

kzkz

(i - i - bi - gin) min - san

lang

k k k k k k k
f
b f ff k k

fff k k k k k k kz
f
a

41

ma - ma - hal

s - 'yo

ff
z
a f f kk kk kk kk kk kk kk z
-

ma - ma - hal

s - 'yo

f f k k k k k k kzz
aff k k k k k k k
M
-

ma - ma - hal

sa 'yo

wa

ah

kz

lang

kk

wa - lang

wa - lang

f
ek k
b f ff k k k k k k k

kk kk k k k

s
ki - tang ma - ma - ha
k k k k k
s

k k k k j
-

k k

ang pag-

k k k k j

k k

jz
jz
- lin

jz

hang - ga - nan

k k j

hang - ga - nan

k k ej

kk kk

ang pag-

k k

ang pag-

k k k

k k
da - hil

kz k e k kk kk

hang - ga - nan

k k j

da - hil

kz k

k k k
da - hil

e k z k k k k

fff k
f
a

44

ag

fff k
f
a k
ag

jz

k k k k k k k

min - san ay mag - pa - kai - lan

kk

min - san ay mag - pa - kai - lan

jj

man

ii

man

y
ff ff k k k k k k k k k i
a
ang min - san ay mag - pa - kai - lan - man
y
ff
a f f kk kk kk kk kk kk kk kk k j
ang min - san ay mag - pa - kai - lan - man

yjz
yjz

Da - hil

k k
k k

molto rit.

k k k

k k j
dooh

man

Dooh

dooh

Q
Q

Dooh

Dooh

e kk k k
t

Da - hil

rit.

kk k k
t

Da - hil

jk z k k k

kk kk kk k k k k

y
ff k k k k k k k k k
aff
M
ang min - san ay mag - pa - kai - lan
y
k
k
f
k k k
k
b f ff k k k

fjj

man

fff k k k k k k k k k
f
a
M
ang min - san ay mag - pa - kai - lan
ff ff k k k k k k k k k
b

47

k k k

j
j

i
i
i

Q
Q

Shinji.2002.12.13 | 2010.07.28