You are on page 1of 4

$ DARUSY$YEtr* ,'

lo{aclrasiih Tsarraq'ivi,li'r iirtiii'r'

:,i

t Lt

:,

i r i r.

:i

i: ::

lli

ir:

i:,,i;';

Feltt;l1*ll[i i-'ij i ri.:,i ii


Al*rrrat : Jl. tratalriiialr Cilurair - !(epui'r

i-)i"vvar",ri;.:,

',-.. i i r.:

lt

r,r

.. ,_..L..

SURAT KEP{.]TUSAN

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH KMI. PEMATANG CILURAH


Nomor : 01/SIVMTs. KMI PC|U2016
Tentang Pengangkatan Wakil Kepala dan.Iabatan lainnya
'f ahun Pelajaran 2015 12016
Menimbang

1. Bahwa urtuk kelancaran organisasi dan penyelenggaraan pendidikan di


lingkungan Madrasah Tsanawiyah Kulliyatul Mu'allimin Al-lslamiyah
(KMI) Pematang Cilurah Tahun Pelajaran 2015- 2016, perlu ditetapkan
pembagian tugas wakil kepala dan jabatan lainnya.
tesebut dalam surat lampiran keputusan ini telah
memenuhi syarat dan dipandtmg cakap untuk ditetapkan menjadi wakil
kepala dan tenaga kependidikan di MTs. KMI Pematang Cilurah.

2. Bahwa yang nilmanya

Mengingat

1. Undang-undang Nomor

20 Tahun 2lfn

tentang sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen;


3. Perafurzur Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama

Beban kerja guru Tahun Ajaran 2A15-2016 Semester Genap meliputi


kewajiban melaksanakan proses pembelajaranltatap muka dan tugas tambahan
tainnya.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
adanya Surat Keputusan berikutnya.

Ketiga

Surat Keputusan
dan diindatrkan.

ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan

diadakan perubahan dan perbaikan seperlun

: Cilegon

: 04

//:;'

Januari20l6

rasah

7.s-/

-<L

?tr

g-\
ud S.A

akan

(5

i;i

DAR.USYSYgtrA

h{adrasa}i Tsatrau'ivil,i: iir-tiiiliitr-ri i,,ir: ri:ii:r:ir:.,'ii i:,ir,;


Fe ltin"t.l:l:r"1

*iii.i:::,i i,

/rl*n-t*.t:,jl. trata{"riiialr Cilural"l - F(ei:i.ril - ili".,,r;:r';i:;,ri'r .{:ii{"rij{:r !:t;ii'tii:,il


SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH KMI. PEMATAN(] CILURA}I


Nomor : 0l/SK/MTs. KMI PClU20l6
Tentang Pengangkatan Wakil Kepala dan .Iabatan lainnya
Tahun l>elajaran 2l)l 5 l2$l 6
Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran organisasi dan penyelenggaraan pendidikan di


lingkungan Madrasah Tsanawiyah Kulliyatul Mu'allimin Al-islamiyah
(KMI) Pematang Cilurah Tahun Pelajaran 2015- 2016, perlu ditetapkan
pembagian tugas wakil kepala dan jabatan lainnya.

2. Bahwa yang ntrmanya tesebut dalam surat lampiran keputusan ini teiah
memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditetapkan menjadi wakil
kepala dan tenaga kependidikan di MTs. KMI Pematang Cilurah.
Mengingat

1. Undang-undang Nomor

20 Tahun

2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 tentang Guru dan Dosen;


3. Perafuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

r.''asional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor l0 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama

Beban kerja guru Tahun Ajaran 2015-2016 Semester Genap meliputi


kewajiban melaksanakan proses pembelajaranltatap muka dan tugas tambairan
tainnya.

Kedua

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
adany a S urat Kepurusan berikutnya.

Ketiga

Surat Keputusan
dan diindatrkan.

ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan

diadakan perubahan dan perbaikan seperlun

: Cilegon

/./.

: 04 Januari2016

./tl +t

// +,/

/s-/

SU

?l ts

EK
ud S.A

akan

E]

*r

{u
-JA

ES

cn

\o

cl

<f

o\

c.l o, O c.l $

c.l $

c.l

c]

(-.t

\o

a.I 6

ol

a..l

F!

-!d

;i

6d

.(l

c!
cd

\,i
!.t

a
z
*t

Ptr
ld ,a

ro
(!
.:l

B8
?z

cil c.l

cn

b{
q,

<A

q)

&()
a

(s

q)

Or

63

c)

,o !
A{

t-

ad

q)

c0
Gt

(s

(!
J
d

d
d

L"

(h

6i

a
-o

7a c0
H()o
Ai4

-o
69

-o
F tr

.r(
(g

o o

A A

YF-'e

? E f;
ao)z=Y=
.E F}4F=
ZI

ffe 4i'
ci
=

Ei
o02

(\

\o \o c.I \o oo c.l rf,

F<

a
o"
(\
)1

ol
()

F.{

a
c.l

t't

4
pr
z
d,

HI

oJl

co

M
d

Ei,

()
I

oo

c'l

(\

FE

c.l

o
Ot

\o
o\

}(a

v,

rl)

TL

t+l

r'l c.t
O O

(\

)4

a Ac)
c.t

a
a
o
a
(\
co c.l c.l
rt) t,- a o
r,-) .f r
r
\o \o \o \o
oo rc.) r
rr-t .rf s *<f
rl-- r- r\o .t
r- c.l
.$ v
rf)
ca

o
a
o
o
O

(\

lr)

ra)

v,
j
o

d .o

(\

c.t cfl ol
c.l
o
<> I
a
a
o
o
C> a
o
O
e.t .I c.l C.I

\o

rat '<r
\o \o

o
ra)

r
r.if
-t \o
rr* .t
r- r6 \o .dlr) cfl sf a-)
ra ta)
.tr c.l cft ln \o
c-l

q)

c.l ca

co

c.t

Or

c.l

o
.d:

\o \o
ct\

('- afi
Fo\ ra
cn \o

ca

v-)

Fl
rh
t

<)

t-t

cr)

.t

6 c.l
o a o (\
a oI o
I
I
oo c.l cil
I

o\ $

\o
Q

c.I

C,i

6$

GI

6d

co

o\ oi $
o

3 ob{ ori a{ b( o oi
ta
J. c
q)
tr
a
d
H t< t-0) Lo () so dhq) dL() co
tr a a a a J a a tr

ro

c0

C)

b[

6d

aO

tr

V)

I
a0

bc

L
q)

I
ca

sr^
\o
o
r

t--

a'l
\o

c.t

t--

o\

srN
t\
iE \\

El $

3H
'!l

.:t 3

Il*

SI Z

\o

o\

c-.1
I

a- c.l
a

! L
6 q)
>!
(J

o[

bo

c,

cd

a0)

a0)

ld

(.l

ca

c.t

\o

c.t ca

lat

cn co

(\
(.'l

(\
r--

cS

c.I

\o \o \o
\o \o
\o
.if \o
c!
\o \o \o

r*
.t rtrra .f, tr)
c..l o oo
.i\o
r-.

\o
I

\o \o

r-I

c-l
I

ia)

O C)

o\

r- o (.o
O

c)

c'l o\

b{

oi o[ o{ o{

d
L.

od

()

(u

C)

v) v) O

6
t

ao

t<

6
l.

o o

b{

oo

\o @
\o
o\
oo oo oo
o\ o\ o\ o\ o, o, o\
oo

t-a
I

ci \o oo

tri

a
ca

\f, c.}
"f, o
o\
-f,

oo
01

j6

\o

r- rrt*- co oo

.f

a0

A"

Cf)

F
-a
.o

C)

o\ c.l
\o -f, r
\o \o \o
C.l \o o
\o v rr)
ca

oo

aI
a
ca

V il
lo

(g

J
-v
dJ

\o
o
o a
o
co

I
ct tr)
a

a-l

bt

h{

di

ca

a
L

ca

cd

cq

o
a
o
o
ca

q\
\o \o
lr)

b{

M
z, p.

6J

63

c.l
:.1

5N,

B\ d iffi=

-v

g* \\\\
\\

.o

,o
cg

\o
\o
\c)
r
ro\
c.l o\ o\ oo 01 ca ro\
o
\o \o
t-- \o r- \o t-- \o rr- \o
o\
o\ o\ o\ o\ 01 o\ o\ I o\ o\ I o\
cl
\o
,
I
I
I
I
o I I

!{

d1

ta

C)

U)

,o
t

(,

(B

c.l

<)

--(o

a
ct
\o o\
o
o
r
@
t--

6J

p
4
'H

(g

rfr

ca
t-.
@

c1

gi

,.o

?
O

.Y

ct

E^

(n

&
j o C) a (!L
o. o.
.d J
3
J d 3 ad
E
(o
F ,o 3 ) o {l
Eg 5 H
9E
(.)
o
o () c0
a U;}
M O. a A

tr

q)

&

!=Lli
^=\o

T
SY
t2 *
rd< E
l> ts=E

aa

b{

ta{A\-\-

<Oe
E= QZN

B?
Vtr

o a

L,

b.(

tZ

tre

v,

A.

a_1.--)
(-{

(g
L

(-.l

r- i-t

#--

L\

d -lo (!

:&

L
q)

I)

H=
:Y 5JR
ai UD

YJ

c)

tr

q<

cd

.v i4 J
o
o ql (d (n E
B
M

B.' Er
M\o
a<

$*
F=

9.
d

6i

CB

Ho

(t)

q)

d -o
(B

-H'-)./

Ji
6J

z,

EF]li
SrU
Ez
XC.l

>

tr 'o6
(6

o.

a)
o)

v.o

C)

*t

Ca

c()

.0

.v

C)

C)

E
'C,

a.l
I

ra)

L
()r

o!
d

()

OI

()

a a o a

a
Cg

o0

{
(r)
b{

t-:

d
ra

63

a
r.i

'o

.o

'o
q

't,

b{

(A

-o
L

N (
N fJ.

c{

(B

ail

cO

E
d

o
.o

q
- -(,
.o E q
a
q q 4.
a
V) a
a a c a
't,
,x
.o
o{ r-1

GI

cd

.t

\o

.o

G,

F-

($

63

o z

o,

GJ

hI)

'o

d
z z tr
6i
d
o z a z
L

F.:

-(,

(s
at

t<
d

't,
tr

E o(A t,
a o j2

*i

c.l c.)

-t

cd

A !4

u)

q
a
d

(tr
d

o !
v
a O{

F.:

q
V)

\o

6d

o
F

a
r-

-5l
>"<

oo

-o

e
sl

-1 -:
E 1'

ct q
J a a

(t (!

z. ()

.-

cd

'o

U)

(!

-h N(d L
& f! a

cr3

o\

/4,

-/t ,

/tu

W
/4./
Z)YzrYt)

4\ii

w?#

E
F.l

;d
d/4
- r<
'=!lA
q
//

* ru-6

c.l
o0

F
p

c!

(..l

E
(o

cq

al
ct

f.)
C\

MTs. KMI PEMATANG CILURAH


TAHUN PELA'ARAN 2015 .20T6

KELAS VII

KELAS VIII

KELAS IX

HARI

HARI

HARI

JAM

NO

07.15 - 47.55 UB{'

17

UB{

t1

77

27

21 18b UB+

18a

15

19

07.55 - 08.35

1,1

13

11

t7

21

21, 18b

3a

18a 15

19

08.3s - 09.15

18a 15

77

13

11

3b

11

2t

19

3a

14

16

09,L5- 09.55
09.55 - 10.10

11

t7

18a

2t t7

13

3b

It

15

19

21.

t4

16

10.10 - 10.50

13

tt

L7

27

21 18b

3a

16

L9

21

3b

1"1

17

10.50- 11.30

13

LL

3b

2L

2L 18b

3a

1.6

3b

11

T7

11.30 - LZ.LO

13

3b

16

19

10

14

16

72

77

2L

lstirahat

12.10 - 12.30

lstirahat

12.30 - 13.10

3a

1.6

13.10- 13.50
13.50- 14.30

3a

14

16

10

1,4

10

lstirahat

lstirahat

lstirahat
22

lstirahat

19

14

L8a

\7

13

11

19

18a 22

7-1

1,3

11

22

22

* Upacara Bendera

Daftar Tenasa Pendidik dan Kependidikan


1. Drs. H, Bahri Syamsu Arief, MM, M,Si
2. E. Munadi Mahmud, S.Ag

Ketua Yayasan

3. lzzuddin, S.Pd.l

a. Al-Qur'an Hadits

Kepala Madrasah (lPS)

b. BTA

4. Fahrudin, S.Ag, M,Pd


5. Dra. Mahdiyah
5. Naah Narliawati, S.Pd.
7, Munaji, S.Ag
8. Nur'aeni, S.Pd.l
9. Alimuddin, S.Pd
10. Sanubi, S.Pd.l

'

Hadits Arba'in
Fiqih
Bahasa lndonesia

Sejarah Kebudayaan lslam


Penjaskes

Hadits Arba'in

11. Mashuli, S.Pd.l

IPA

12. M. Sidik, s.Pd.t

Taqrib

13. Kholisoh, S.Ag

Pend. Kewarganegaraan

14. Marhani, S.Pd.l

Prakarya/TlK

15. H,M. Fahrudin

Bulugul Marom

16. Uswatun Hasanah, S.Pd.l

Seni Budaya

17, Wiwik Sundari, S.Pd

Bahasa lnggris

18. Sulelah, S.Pd.l

a. Aqidah Akhlak

b. Nahu Sharaf
19. Ru'yatul Lailah, S.Pd.l

Bahasa Arab

20. Hj. Maftuhah, S.Pd.l

Bimbingan Penyuluhan

2L.

Matematika
Guru Pramuka

*t:iit,l
'1;
ir'^

K"i
fr

iIr
,k--

\r\

18b

Cilegon, 4 Januari 2016


Wakamad Bid. Kurikulum

17

21
19

I.ED

22
22