Inulll .. ~~ Mr.

5/1 9'7

GRUPUL

·= ........ -

LA tEAlS DE S -~ -

I Decembrle, 5arbatoare seumpa a poporu.hJi roman.. Cu un an hl unna .. in cadrul Orupulu~ ~oolar Industrial Minier Mamsad. intf-o atmosfera de emula,:k spjrihcaii,. de nedescrts, se petrecea ua evenim ent ell totul §1 CIiJ totul deoseblt. unlc iin fehd situ, lansarea primutul .numir 21,1 rev~stel "11 unn urul JUtul ui- .

Pe]ttm lUlU a fast ce va de necrezut, pentru aIIJ:ii un fapt nermat, iimpUnit. flresc, deoarece i:1;vora din. suf'letul curat a] copmo-r, din dOrinia fierbinte. de a '18s<1 pentru eternttate g,;indurUe unos adoles,cenp in ptln prcces de formere ~~ aflrma- 11"6. In pl'"e~'enta m.anageruh,d Tipograflel "Print A.rt·'. ~ng;t:nend Vrede Odavian. a lntregU aslstente. eel 11 membri at colectivulul de redactJe, ell emoJU firre~ L cu ghl~ surne tremurande, i.§liprczentau creaptle, serbeaa gustul fertctrtl, primeau aplauze~e blnemerltate ale colegUof. proreseruor §.i min un atUor parlntL omagi au, Intr-un a:tt moo.sarbatoarea noastra nationi'lli, fice!:m legtl.mant solemn in rata preprlel 'con~tUn~e Ica scrtsul lor va ramane incrustat in. Icie.plSidra, Urnpuhd pentru 'gefiera~me vii· mare de lke.erd din Valrea JU!rldul. J\{;a ne-a test drat saav'em lntr-o Ilerioada de tranzltle. de scntmbare in tollh:: plamrdle, o rev Isla a noaslTi, ,i1 tutulJ"or. care sa n e -rcprezJ n te. sa atraga tot poten'tia1u i creator de care cUspliJlne grupul nostru ,colu. sa contrlbule Ia cre,tereaprestiigiulut 'Insfliut1e;1 noastre, Ea. reali zarea un 1.1,[ cl i mat ,sanaloo, de munca ~i de, punere lnvaloare a jdenor nobile ce aruma. tlnerele generatU. Ca ortce incepul a tost greu, dar nicl dupa aceea 1rHI.fost mat u{ior pentm 'C8, lin anul 1997. lin •. unUe Ianuarte , .aporUie. septembrte. noi'culbric. am tl parit dUe un. nou fiiltntlar, in tolal vreo .3000 p,ay,tn[. in spatele caronl, arde fQcuJ nestl n5 a] iubilorUor de frumas. de vi~ta. ae z~mislcsc noi edttlell p'e altarul arte], ~tijnlei fii cullut1i. E mull. e pulin,. nu §oUm ~d de aceea ar fl bine sa 13:8am inalnt3l'ili sau u ntnt~U n~t;ri si!i·~m apu na parerea, sa fIIejudece d.u:ii am fan,:ulbin.e sau la,1I CC am facut peulru ca ,am pus. cOJlUi 5a gan~ deasca. n u Ie-am 13isart InteUgenta sa laru:::ezeasca. Ie-am dat im clI"edi,ere in

.RE

propriUe lor forte §oi nu le-am penn~s pentru nlmlc in lnme sa se consldere mat pre jas d ecid a1tlt sadindu-le ID . uflet dragoste fata de ~,coala in ca e studiaZB~ respectut rata de dascidii [or. sentirru::nwl de mfmdr:i.re ai iii. Itrai !)i inv.i!:a in Mamsa_Ti' nu e un blestern. el un prjvne.n~u ca avem ceea ce 0-3U altit §<t puh~m micand sa mtram in compe.titie eu oricine.

Animatj de aceste conving,e,ri .• ne-am preocupet OJ revista noastra sa fie numar de lluma.1J" pe p,lacul fW gostul elevUor. s;(} ne mal tnteresanta, dtve:rsifkata lin. temaUc:a., sa ,atragi in paginUii'! sale nume de rewn,antfi a.le culturli ~l ~tiintei na\:lon.ale. sa penn an enttze ze rubri ct CiJ re au ·prizs ~ ;3 cftuod" sa simla mereu J.li!.dsul ceJof care a sus'tin materlal §l sa 0 faca cun.oscuta in jooet, ln tara !}ll.n sl:r.iinahrle" prdl'-LUlI CLIlf3l1t sa fle acetor care 0 scr1u ~~ 0 dtesc. Ce poate fi mai 'imbucuralor pentru elevii ~i dasaiUi Q rupulul ~t.'Olaf' din. Mi:bisarii dedit sa. afte ca revlsta lor se bucura de aprectere uruUlima Ia nlve.lul Unive~'sitat1lo.r din:

Bucule~U, Tlml~oa:ra. Pet;ro~~nt Craiova, TallluhUu, a] Prefecturu Judel'ene Q01j. Consin u Ilui JudetefiJit., Ins.pectoratull1J~ 9,colaL hTlspedoratului de cultura, de PoUtfe, Trlbunalu1ut ParchUului. Muzeului Jude'~ean~ Arhivelor Statului. B~bl1otecii J ud'c!en e ,3.1 m ij]o~u:.elor mass 1l1cdJ a ~ Gorjeanut Oplnla, Cur:iend Mfnier. Ager. fl\f,enimentu~ .ZiEel. Tri buna in ai-amiinlultd , Radio Cra lova - Ii nu in ullim td rand a I CQnducerU lmilalno r, w nsittutUlo,r ;01 sindkalelof din. vatea Jil~uriJor, at unor pfleten[ din GennanJa iii IwUa.

Aducem cu acest prtle] rn l!.I~tu mh; I e noastre sine re, tuturor acelora care au avut ~I au lncredere in nol, ne-au imhar~ llHtaL ne-au ad resat indem.ru.d de. a wn~ thilu.~ ce am jn,celud:. co euntem pe, drumul eel hUrl ~ " aslgurnrrl c.;i ceea ce ne-am pmpus rom Jnfaptul fara f01f-:-li'Ure ~l nu vom face utnbrii pamwlluliLii degeaba ..

Acestea fiind ztse va dortm tuturor., Ia c.urnpana dlntre ant iSa rama.ne~ mereu tlneri ~i sa va b u curat1 de rot ce va ofela 'Illata,

.

NoEem.brie J 997 D. DUHITHU

ACITIVIT ATEA

,-

de evalua:recamtJiliaJivl ~iI ~ aHtativa' a muncii didactice §i stabUirea muurilor de. coru;tam,. '~!;ul:1m, p per.feclionare - sMCm~ de b3Z~ in munea dir~llQmtui de iCO'Rl1l.

Evaluerea v erifid , rn~soarS, !l prec i az ill rczultat e I.e o bt inute·, in raport cu anumi~c I:,rirtlt';rii, urmi1:rind coree t~.ri, i'n dum Sir:i, p crr ee t10 nll:ri specificc.

Evaluasea cste UTI ansamblu de ,Lchy itlili grupare in. juru l a tw~; prnccse de baz~ central (veri fie are a), a naliz'& ';O:IrrlH~tjv.~ §j mit~ur:m:a (r.,ota"fca) ~l anallza caHtahvS (apredere), In management ea d:li po $ib llitatea tifJJelii sub ~l.lp:ra veg here Oi C v'f-1'I1mcTltelor din to al~ do men~ i.le conduceru l.!Jld.~~ii. real b:e~z;1 cuno~~terea }t aaalizarca pcrfm.m.antelm in. r-apcOI1 ell oh~ectek ir.iliale.

Dad! sc veri[ic:Ii, se mJ5{1fLt~. (~~lTliiat.iv ~i cajitativ}, se aflaliz~azJ ~i llproec]<lz.1I i.TIi~:li once element al procesulal mlmagcltial, prin tehnici &pec]h~ e, illl; In baza~preck:riror:, se adk)j)UrniJj~lIdl.e de cereejie, 5tl ulmarew efecrde, sc iau noi aed;di, ell. LTIen~j:llercaechililn'ului aC:li\'iUl~i1. Astfel se obti.ne ~i un reglaj optim !II activit!itj lo r, ell menttnerea iniTe Umite1e P'Fe~tab i.H.e, en dCjl i_~tare!:l, fac tori ~QT de MocOIj sau de ac{:e]el'al'e 't (h~z¥okil, j~l ulliUI~ it

Dell!~eea. eval.uaroa Sa j;]~igu,c c ~padtalea. de miisuFan::a l~nlli IlU mar !;fit nUii .m are ttc iIiflumlG, l~ difen t:e nive inri. porum te ~I ab.illire1± dnlrrtlllui norm 01,] de cvohqie OIl uniUilii

De frici0 Ill'l>loill imbiln~r.i:i In !Ii mnlto.r t.ipu[l de 'cvaltulr(: dnp~ scopul unnlrLt: de p'fCvcnire a 1i.Iru)[ aC ~iUIli ad~'C '" ate (evaluarciIilu~.i aUl). de cC:Qmlatafc ~i <l.weci.erc <l proce~ulu~ 'in C~n de der~lI;,ue (cv.alnarc cOl'lliIru.~.}, de cOIDi1.al <Lrc ?i ap.reci~n: <l rczuHutelor finale (cvalua[e MUll.a:thdl), de C()I)t';ctare. per.roqionaro 11 p~oot;: e~elor {commJ

de reveni re). .

- pentru c(i<Q~donl!lrc ruil~~ COn:sia· tarea ~i imervcntia la momentul epertunIn mod efic iC:l'lt

Prill specific ,~,~ prill coree! are cu cclelaltc (unqh manageriale. cvaluarca (cu cele trei faze) curnulcaza m~l multe mlurt ~i ld.~~.turi, arc un c arncter complex. ~i cupriIl,zlltor, lin to] prevent! \1', o fum:~.e cocrdenaroere, d!t oriellt<llN st:raleg i.ell a ~.q~Wl.ii urm lito are, se ba zc HZ:lip e il:"lfontHll i..i variate, d~ orientarea sp re e.K!C:emH. seneI~llli1 aU\llcQrttrohl.l. S:liHlukazJi elemem» I. V ezi rl v, a~igurll !Ie annan irate a ~i pe!I-rnal1en~a 1n ~c [iv~l.:iI1:o, cererespectarea kg aIHi'lI,.i:i pcntru obi«:tiYita.!e, ro~epieaza 11 <lr].at~le influenF;, devirJe un i'"lls;~rom.ent de Qptimil.1Ll'P., ce r cc~:ea.z:l dedl;i.a anterioara, !!TITrri,mi\ earacterul princ ipal .11 aprecterfi, sumuleaza corecpa, reaHu2Iz:! analize ccmplexe , imprima cnemerea S'p:rre .rez~.ltale, ~e efcClm!'sza 1n tOl'l~C. etapelc r race S ulu i m ana geri a I, s,esizca:.d1. .~ no m.aW lc, p erm i rc inrreducerea noului, verific Ii cJ'il~ acttatea,

n ex]b ~ I itatea, TIll] 011 !lh[ at ca .

imp,aij,iamatell. -

Pentru <I ]l:Itkp;Uru. aceste wtulfi, evaluarea {mOIl ales cOlltm]lIll} trebuze ~1I ~atj8fl.1(;il amunite cerill~f'; • d. ;;tiM obiective clare ~i sl1 fie COilcrel:

- s~ fjc permanent, ~i stern atic §i ~~ asigure (j cupeindere adecv8Hi;

- ~l!. se bazezc pe 0 pfCg~t]tC rrC1\I.3biLl! II celu] ce cQnlrol,~al.l;

• s!:i sc manifeste pri_ru;:ipi aWatel;. ex i ~ te [lta;

Mil rcalizeze eyi'dclllll

{"tJl1i~roalclor. a problemelor, 11 irtd.ie.a\iJ1or date, a modului dc; so·hqIo flare;

_. d fi.~, lI'lS() ~i I de in dru m ,1 rL, sUm ~Ft -j, (" hiar ~i ~aflc~i(lrlar!;.

•. obicctivele cOnlro11.lllli slI ~on~:fm:l~ en ob.ied l \I>C ~;e ~lflit a.lii;

• ~8 ech.mbreLe, s,~ ahcrn,cI~ mewdde de Il(;~.nm.l.b!il:e ~i imerpre,are .Il .il'lfG=~li~.lvr, p~ objective:

• ~.~ fie eX~e1.ltat pe persoane . or-ganlsmc. ell alrlbupi d~ com rO t -.. sill ~c fac.~ (I comdl:li(:IH{' imedi.atll a '(If.I~la!~r!i lor, coroqi~ lor, - inte:rPjj"M :1J'ea dalelo[ .o;a s(': fille a ~I p!'in l"<oLpoMte 111 critc,dik P s.iho soci;~ll'l. person ali t atetl cdu] crmtrolat.

" ~ii Se adl\cs,cze fondilt~i,

C a]ita~ji, ?er:spe,ctiveloT de """ ...•... _.' dezv{I [tare. ,

M~!l~y~UL?lL 7'JLUi]

T[!lis~u;!Jri ~i [unqii specifice:

Pri n censratarea erori'[or, abeteriler, dH ~i prin corectare a po~jtiva., eyalu.ama m~uc!waz.\ii c anti; bUlht sa speciflc J la reahzarea Q b i cct ~ velor m anagemem 1l1ui.:

.• de (' Qn~.!.a t !lJ1C; ~ i lip rcc icrc Q rel~lllat.elGr Q b~jnWlte prin ma~url:lrea, llnaHzacnmpa.1'a~i",a c y fl.lz~ ini}fal!!, prin semnalarea ahaterllcr §i 11 "a~7:clo!';

• de j I1fo mure asupra modulu i cum se re~li;r.f'1!d deciztllc adoptate, asupra tuturer aspectelcr act i'l;·.iHi.lii,chrnatu! uu;.

- de pre venire. CU inte rventie illarnl~" ab aterilor, prin ~t:lhil:irea de alrernatlve til re;Wlval-el:l unor dec iz;~j. de H!"[Li~(' acceptabile de

manifest lIr~;

- de fCCl1pcro.re. priJn pmpunerea ~i efec tu Me a cereet Yl'ilLo f necesaee, in func[ie 011') natu raabateril 0[. de eauze N!C.;

- de ~duC.'ll'~ .~~ imllh:lrc prin 5ptijiII i re a e fu l-lldri~O. pc [S onal L111.1 i, acordarca IIlHiC(k':rH, ccrcct area co rn pe nam emu lu i ~

• de ~me]ion!rc, prin indnuntirile ~i COI'CC tar~k f1'!f'llte:,

- ::Ie reglru.-e ~j auroreg I ~.re. prin util iza te a efec telor conex inn i i Inverse. de .~.dllp'tRr{' <Ii proe€ 5U lui.,. prin I10.i deciliiL

V ~.zJn d am bele po ~i bH~t!lt i ale eva~\l~ril de II ~pjjini realizarea uruli manage:mellJl ef'lcient, .r-ch:llia Co" alllHlrii cu cok la It c f Llnq i i csre

bine p:recil<l.ll: .

- ,11 preiectarea de per~pediv~. rda~ia 1;0 rder!l. 1<1 L1m~ llirc~. dad pow g ru m 1.1 I ~i tealJ:z ~ri [e concofd;!1, care este c alJl a abatertlor;

" in rapflr:t ell plau~nc!Lre~, l.mnan~ge rellUzarca obicctiv 8·lor. a IlOTIl1.e lor p'~ v a:2;u te, inc ildrare fl iii ~i mite de lImp, sllcces.iunea a~' ti unilw. QP.;';nr~iiIQr;

- ill~~rlnr~' cuorga.(l.i.:z:ar;~,a. ~lIpr~vcghe~z.1Ji .rtahzarea kgalUtH Intre co.nduc.cre ~] exccu~je, cQnrorm ~trll'turH lIctlQt1l1~e, mgRni.7.!uor.iec;

• pe.ntru ,cQndll.cer<: (dir:ij.mn. as.igul-a mthlllr1lrc·a iiball'\riJou' de I.~ d i ret' ~ii I.e in,t!.i ~ ate, (:\1 cit'e 1afl~ Me;') eo[ect~i~on

- In .!lel ul decJ zi on ~ t corectellzll prima ded7.ie luat~ ~i ]Jrcg!~tc~tc pc

u:rma to-arc H~ .

• jl'enuu ind(u.Jtl a m I' P U)ill o:le.\'i inlC'[Vcnlia (ompctcr:l.t~. p~l1lru P fC"V enite. (' {I I'e't.~n::, ,d,ezHI ha~e, SCi imY.hu:e, perf~J[: ii!DIUI rei

[ 4

:

- in te g i s ~ HIre a c ens rat a ruo r (prczcnt ~,l c iJ:; capirtoldc am erto a rc);.

controlului, pe obicrrive. eu - ecnturarea, argurnentarea,

mentl~.marc<'l ahatenkrr, CUi <In,,,lizele ~tiibi1~f('a (;oodu:z.lilol' COmHlhl.tive~

complexe efectuaic: - stabilirea n:tllsurilor COIcctJVe

ruedalitutca alea~;l de ill te 111en; pR'ci§i;

dec ~~I1~are a dec il,i e I Of de cQ"r;['tl~e~ • efec ruarca de il:ld.f1J,milti. pcntro

- 5tabiiirea sistcmului de aq.iuDi corecsare ~i ~limulare, -

de cerectare, de !lplic~re~ c) Transmiterea, lnformarea

stahilirea obieetlve.lor cclor inlereslIll !I cuncluziilor.

continul ulul controlulul de n Veri ficarea efec.t~hH'

rev enire; conI rolulu l, Il mllSUl'i]of stabibte,

- pre luc rare a datelcr m fL~e Pentru efi.c.icn(il. hudnlc de

srnfice" b.~Imi. de date ete.; di!.'clan~area c ... al~,,1.~Jii. '0 rovedere !I

- urmsrirca cfectelor p!>ihopaht:c bunei oTganizAri pOlltC eviia

asupra climatului me tivH.tiomd, ,L anaruitc abatcn in desl1i~ul",areOl sa.

eric 11 c i Fi\ i i co ordo ria 1'11. S 1 i lu lui Di: aiel ~i r<'1~p:u.1'!~1I.1, ].a, ln~re'bll;ri de

managerial, autocemrel: :S1.mt procunue h:HIIC

BLape ale prec esului ,evalumi 11'1 frmu '~'l i j le, S"ll n I a, 11a] i:2 Me ~ i

Obiccuvele, mecanismul, corn- mterpretate Yn rapcn CU obiecrivele,

plcxitatca c{m~imHului evaiuihh .r",clOri.i rmplkilli sau infonnali, lo,ti

impun rezolvarc a uno!" aqiul"ti; raelorii imp!lC&\i 'ii' ~f1fQrm~ti. tot-i

grupatc speciflc pC' ctape: (a torii um:llre~c ace~i! ,obioCliv,e.

a) StabiHreil obicerivefo r §iol'del;:tirve.]e ~,uIH fonIH1Ja:~o dar §i

planifi area. contrulului mal include preds.. obiectivele controlului sunt

~j organlzaree cl!l::i]pr,i de corrtrol, realizate ~i sum stabJlile prioriUilO!e,

conturarea prcblemetcr vizate, ex I sUI. un plan de desf:'l.~Il.1."arc

programarea r,uzelor de efect rare, POI-rlV]t. sunt prrcg,lil ite varientc,

analiza metivelor ~j. a itl'lfoml!l~m~)[ persenalul esh1 sufteient dB motivat

prehminare necessrc: pennu ,emJtrol,informa·liiic de COil"

b) Prcgiitir~a prntru controlul trol sunt pHlg~hte ~j furnizate 1.11

proprlu-zis, 'ill. coni]ilh de eficien"l1i. ump, abatcrile sunt sernnafate

de ascmcnea cere respect a re.-Il unui 0 p ere u \', iII S t rumen MIc u tiHza.l.:-

alguritnYL speciric:c cfcctuarea unci, preci7~1l.z:1!, itldicOlIQrii pc proh~.emc,

dotUflLl'l1tlll'i teortiice ~.i metndicc cum s(' deruleasa cnntrolul in

adecvare in prob1emele viZ!J.H::' echipilJ. etc,

sl abihrea si,!>te mului de rnetn de, Tipuri de c(li:ulOl mmagNi,ai

instnlmente ulihzare 1n aeumulnrca, Comp lcx itatea ohieejlvclor

imerprerarea, prczentarea i.H1itatii ~i d.i\ler~i'lalra p-rCiblemelnr

iI!fOTma~jjloi" ~pedfi;cc; dcterrn' area rnruHt,geriale obligll, ~i Ia diversaatea

nivclclor de perl'onuaIilJ trezult ate} .ftlmi~.I"'f decontrol, un€ori cfeernate

prev~:nne care d 1"H' rn1i5uf!lbiIc.COIT',pl.el, ahcori pal1i8J1 HJI.('Oi~ prin

aprec iate conform chiect ivelo r combtnare. Atune i, eEcie·l'lla sa

unhollli: stabila'ca ripurilor de con- rnanagedaM depind~, il de

trol, a cord:irii datclor: ~.",bilire;a preclzarca ini~aUi. 11 li.pului de [;011-

cnteriller de {'ficien~~. a eontreluh», tro1 utiliz at, a ~p{'dHcului. s.':iu

eval u ari i; ale UU ire a p 1 an 131u i org anizatoric §i me lodologic,

te rn .'l.t i (., de! ahe re <'L pro b I.e HI C 10 l' A s:l fel, pot fi ~tHizat~ distinct ~an

~'izat('; ~I.abilire<l. Hmhe'lor acccp- combillffl, ~ipu.dk

I abHc a[c abalcri,lflf con~la.1.atc; a) Dupti mornenUl1 efe·ctulhi.i:

stahiHre.!'! rnodaliMtHor de COrtLU- pre]h't1 .narc, tte Im::gM.jn~ a

.uicalrt" ,a.inlonm!-l-iiiof, aprccierilur, co l'Idilii.Ioc; concomi.1icnl, cu

in1 cq)!e~1ifiJof. condlttiilo.r. deru latca aCli \'h!l~]]; "Of't-~.ctillnc,

c 1 De_~fa.~ura.TC'il ~(jn1 rnlulu i. ('on- eu aCCt"Jlt per:czuh4'l.te finale.

form ,[Hiflgr:amului ~tabilit: 1:1) DlJp~ pD7,.i~il:l. mfl.llilgeru[ui: tli-

- a.curnll]afe ~, 111...rc;gi ~1nl.re!l Infor~ roCI. polin COnll.lc:t ncmijloc n orb:! pro-

matiiJ[o-r l1~le~'ante., pC" obiecft.; blema: indi.rrect, prin.l.n.term.edlul

- Iltm.z.H.H:: in sis]t',m a te,hIli.ci.1a,.f, do c u !tn' nle 10 r, a 're:om ]Ule lor, a

n1C"lIode[or (Ie con:trol.; Te-la~llt]hn; pl'j,n aUlocontro], in

[CSP tare", t'lO'l"me[oT, ~impul a,· iunii s.ao. dup,it

tnh a 1 uri 10 ~. pHI b lc me' lot' c) DcL"lp5 ttg]~1l'ea oricoJaHi spre

p:'JihoI')Qd~]e_ depistru-ea ab.aterilor; blocajdor de

d) [nleqm~l:a.r('a illfMJ)Hl.liHo"f. t.:oIlCil'ltlitate., C'1\ plrov,ed~rea :p-e['[ur-

formula,rea ('oBduz.iHo[ ~i apre- balmor, i.nlraJ1ea 1n rm~mai: de

derilor prcsupune' ,adaptare, eu ere,fIrea. ,~onl]r.lui! de

e'''' i.dcII Fl, corn,p~etareli., condilij cO!,e~pllIlz!lto<!!re_

cOl'ell1rea, analiza info.imali,i1or, :in dJ ])upa obi.ective: pc

rapon cu ob.ieCl de ~i cd teriile ,obiecn\le.1e LiIliHi;tii" liJsle » .

~LilhHiLc. u1ilizJnd 'o',arjel.;llea d,e s'cparal:; pc l;ompart.1m,entc,

mciOde de <HlaHz.1l J'iHlna,~,erD aM huue sepa!'"at; p~ funclii ale .... .

11 ...... 11 M~- _~'U--R:-::".ltvJ"'='"···U~· _ 'R~··O'!""".· .·· .. ·~L.._.,JI~L-jfJL~~~- VI:: : -=-=== :: ': . = ~=: $" ]

- s~ fie difel'enliat ell iacr, cu d:i!;rI.'e{ic, sumulauv:

- s.1ii, ~e combine ~i ell ccnirelul reciproc §i autocomrolul, Co-nli.fi'lltul controlillui manage-

ria] -

Ceo I;! ce se l;'olltrOlcl:tla. mlisoa.rll, iJipreciaza derivi!l din obiccrrvele urmar irc d manager. A easta exprim.1ii ,esel'lp aC'livitli\ii funejiei: cunca sterea ~1 re dUCC:rC.1 abateri 1m;, in Limite accepwbik. Lll timp curt, priLn raportarca s.m.:mi !r:1I' st abilite 111 rezultatele constatate, corectare a, analiza e auze!oI", a mndalui de lucru. a f[ll:o~it[ii resurselor, II rcspccUl.rii normelor uniUiti,i.

o detaliere - a acestor obiccrive

este Uli.Hl aiei:

- verific area car.~hl.ahv;i. si c ali 1 a d v:i a. lnd epli ni rii sarc in ilor s! abihte ill. profectare, in prcgramare:

- modul all' opcraliollaliza..re ale de c i.liiln. sped fit: E llTIiiJatii;

~ echillbrare 11 LillI:: surse, cond iii i spec,ific e ~i pmiee eare, Or'g an lzarc, eli mat psihosoc l!JJ ~;,

• Inregi.stJ"area dezechilibrelet; integ:rarea aq]ul'Iil,or individ LHi lc in. e istei», pe obiec live. coree t area lor. - eonstetarea efe.c"t'eim pozitive, pentru dczvo h<l'l'f'~'

- lli:ordal'ea unnl sprijin J~ coreetare, dczvo hare, conhibuind !!I opumizsrea aqiuIlUO,[, C endue erii:

- irLtil:i m~~o!lr~, al:lahzea:zll abicetrvele , resursclc, apoi rezultatele f:h:and lcgl'il.ura Intre pregliti.re ~j realizarca ~.q,iUILj lor s pecifice:

- utih,zarea unu; :;istem de tchnici. ins.tJll.mcnlc. mijloace speC iIice de conscmnare <I l'1''7ult.aL.c1m:, inJo[ma~.idoT, de prejucrar«. prezentare;

- asi.gumroa re!lper-tariil, apararii interc gdoi:' u!'Iit!'it'H;

- flU Se cCiflfUl1d~ eu ob]ccml (0 nl.whdui" care poate fj Qri,('c elern.eru. al si~1:emulul. in sinE': Sal! 111 <I.iila mid_

U:rmaFind acc~·te nhieclive, e'il,alunrea poa~e v~riflca Iii apTnill ori,ec prob]emii ce. p rD\'-e.~te acti\'i.!:~1.C<l in unitate. dar Vi.'l fi respectal 1IIn .mumit mecanism ill reuhz."l..ri~:

• si,udiul iail! al a l nwdelului p.roicctat de reaH l.ar:e a obieC'l]v,cior Il I~it ~\ iii

:nregi sl.ra re 011 , anali ze.Jor [~7,ui.ultelor efccli.~'e in .momcmu] tncep ed i ~on~ro l.ului;

- cunml.~tert , 'anahzOl lUodu]ui dc; lLJCl1.!. de reali laTe a. Oob icch1;'dor utlitatii, pe c011~panimc:nl.c::

- CO!l.fnm~arc;! !d'Lll,ati.C:i rule CQl;ls!atate pe P'ilf(;UrS. in (ina], ('u cea in]~i81a;

l: cnduccrit, Iu ate a lst inct; p,e anurnnc problcme pri.oritare etc,

c l Dupa IInll dec uprinde re: prr~ vent iv sau proprru-zis 8~.U de revcnire.

Dupa metodcle dominante lH Iliz at e: prin Q b sen' are - asistc n tl'i, p'rin studlu] documentelor etc,

M etc dJe de control, m ~SIlI1l:re, Hpreeiere

Procesul evaluaru 1JlUhzeaz~, mctodc din sistemul celor manageriale dcscrise pc parcursul delvoJt~rii psoblcmctor conducerl i, dur este Ilre sc sii le .rc~niplhn.! pcruru a pfegati ~i c:lcscifnu'ea ul1crioara II unQI' instru mente spec i fi c e,

Astfel, 'in fOiPO] t cu o bie ctive lc conirolu lui, peOHU acumularea infcrmapilor pot n utilizare, uidependent s au ln ~i stern: observare a comportamentului 1n difer ite simalii ~pec i fice ac livit:i~H prevazute tn fi~1li pcstului, in. pJanurilc de rnunca I"n regulamenr; a:sislC'nta La lie li'l;'iUiii ~(' o 1.111[[:, ex~ [<1.scolare, in af<lr!l. clasei; studiul decumenrclor ~c()larc, de c\'idcnli1 a activillltil; analizt":<lzJ docurnel'ltele jndjvidu~d~, ale co]cctivelo]' privmd diferim actiuui proieetate, pe obiccuvele u.!1ilati.~.: analiza prcdusclor activ~Hil;i.j elevilor, personalulul; tehnir j socicmctrice (anch et e , snndaje, chesrtcnare, ~e1>1d; eonvorbiri individuale §i III grup, Iibcr SI:lU termHice; crearea de. s.ilmqii, experi-

rnen1.e psihoped ago gice

co nsturarive ; utihzsrce uner mijleace tehnice do Lnrc·gislr<lfl~ amd:io-video sau Jnstrumente compleiate (h~,c, tabe le , grafsce, [C' gi stre, dO!l~re etc.),

Pe ntru ,Hull ~ z a, inte rp rc t a rca infomlal]iior acumu late, pot. crncriile slabili1.C pentru ficc<l1:e obiectjv, se pot uhhza: analizele variate (anahza-diagnostrc , compfl.fohv.1 fa(.toriaU ctc.): interpretaree sHU i she a (mea li, ran g u ri, wf~la~ii. gl'1!ficl"; rie.]: interpret tl1:'ell eli lhallY,1; (difcrcr.le, varia~jj conc:omitenle c~c.): u~hi'lici dt'_ m~,~unlI(:: (nni,(", caHficative, procentc. codidr_nli. !Scale): preIUCral';ll'(~il al.ltoITl<!Ol 11 datdor tbanci de daie. programe): lIlt erpre l.i1ri ~ (1 c iolo8 ic c t m m rice, sOciog.ra.me., :pmflle sociorntnice): ifite:rprrti\d ps,ihopedagog.ice (ri~e de C\' ~]ullm tij c adITIor, a e]ev nor}; caractenz;1fi. mcomaru:lari, ~tudii d~, Ul7., fj~a postu.lui opt''I'a\.iomlJiztlta.

Iostl'llmente pentru control miiifij;1ll erial

Pcntru nmlrolul Indeplini[i i O~iCC:l:i"clor lmi.t!lii, m.allflgerlll pwcecieaza prioriwT ta pru gnunatt-u

i.. ...... I .

l .. _. _ .

-:, Dm, pli:.!I1If!('JI'A.:iii; uuir~l; ~ Jl(' ;nm

__ ·~- ~.~~_a_. . ~ _

~ , • . ~ • ._ J.... ._

l. .

I:

I· - - ' .. --- - ..... -- ......... ---- ............ ----.---

, II. I\i~ j1Il'~Lerlje I'';fll"o.",k" 1lJ.' ~~Ll1ili· ... tIL;; ~.]""Ijt 1~~1:1..'I'ilt

1 ..

J. .

, ---

aqil.milo·[ n.(' comrol, dupl diferite eritcrii ~i in rapon ell ieoria, metodoto g ta }t iittli fidl in tem.'l.

a} Prcnunem Q motl~llH~!{' ~~e I'rogr;Imar~ a acpunilor de control:

O astfel de progrsmare rune ill eviden~ii prioritar obiecti vclor IlnitllIH, dar ~ic ontrolul 1'[;Ir in sistem, prin dis.1.riOuirea e('hmbr<.tt~ iI tactoruor abHlt* (dirt'qii, prifl ddt'1,l<l:re) ~'i prin cuprmdere n 101' glob-ala in durata de limp af('clalil (tri me srru, de exempfu). De asemenoa, !K: core C teaz,l. ~i SlS!·C m'J ~ de mete de pcntru a acurn ula inforrnEltii relevante, sc pl.·C'ci2caz:!i mi.li clar, prin compararea 'li disrrlbuitca de sarcini derivate ale conrroluli i pe fa tOd •.

ImpunaTlt.J c stc ~13(.1 ~i

preve dcrca fiIlOih7.!iri i currtrohrlui, induiiv 11 apITCietil eficientei lui, a clicac i! 1'i~]i.

b) Fi~a de a~islC-I1l,1i (g.riIa de observarc) la OIt;liv]1ii1i est!' un insrrumcrn c u rent 1L1 iJiZllt de manager, accasra fi~il nil r~tA" mm scopului, dncll flU rstl' imegrata. Ill. sis ternul ebicctivelor unit!,i l, al metoda l,o I.' de acurnu lare l!i infoJ:maliilo[, Il l'a:CC]OT ~i tipu rilol" cle control, al ubicc tive Ie r ?i c\lfJtinutull,l i evaJu:!r]].

Acceml.ll, In concePlia managc- 1"lia.I~. TlU mlln trebuk ~!! CJldji daal' pe pmlocmdc-, dest:rinca ae~.iv]tJjtU asisllllc. ei mai Ill':!!> pr' critcriHe de C'vOIlua'l'c_, a~a cum se dct!l§cti.1.~ C](" pc pan'LHsu~ <H~~ iv Hl1t±L A~tfel, pra mov~ m f,onn aHsmul, lar nu sjJiL'itul ,"on '>tructi v, de p('rrcc"ion'd'~.

Pentru ~i.n'lcz~" Sloe area,

oTdonarCH tiifcril dor informj;11ii fC'ZiLlwtc, chJ.pn anumite pclioltdc, pt' obiective, ~<liU problerne, 111 :¥oh Sf' ut.ih1iea-'1,n diferi Ie· l\~ hnk i (:lIrente· • 81<ltis1icj, labele. mai mull sau mar !l ul ~Il. foml!;llz~ le, st~!'ld~~d ~",ate Sl;IU dosarc (lillapd pt prob.lemc.

[ 6

::==

---------"~--__.

c) Un i.mtromeaH utjl

directorului aiel e;;e.:' ~j tableul de hord, rcecrnandat CU tnsi~ten\~ in IiterilHlt~ In al'lageruill i, dar nu inc:l. ~i in eta! II rnanagernennnui ~col<lf_

El ofe!!!. un ansamhln ,ochilibral cportun, ceerent de '~nronn!1;~ii C (1 nunae asupra evoh.lliei sistemului ~j tlJ r!qilor, prcblemelor ullita!ll. LT li [itate a lui cstc mal lI]e s pc ni r'U pl'eg~tirea dcciziilor. prin ofC;nI'N! dt inform alii [a rnornenurl C'etlllt ~i 111. mod. si~te:nHH.lzal, pe fieeare OhL(:C Lj \ proiec I ai, in. t(.atc compar: nnenle le unnlitii, il1.aicMld starea sisternuhn. CQll[H\~ac SiC ins~ '~l[{'ll~jllla in[ormatiei In sistem, pc nivele lerarlnce §i Tnlte comparsimetrte, sii fie op1im.Jz!lt~L~orespu[J.ll'l.1:firr.

Tablourile de bord (~jn.la~j lie ccntralizate, b.~ncdc de date, mapdc pe problcme) pot fj reslmn5c tcu Uti colurn rn ie de info·rmatli ri laiee, pc probierne) ~!I!.I complexe (velum mare de inform ",~.]i snc ate periodir , pentru roatc aspectele problcmei). Du.pit rolul illClepl.ini.t, tablml} de bord poate fl UliUzat 'pel'l~m avcrtizare a'lu:pm ~tllrij sis~iemuhlj sau penrru slabilhca diagl10sticlllllli uncs probleme sau comparttment S!I,U pcrnru acjiunea de dim inare Ii clcmentelor ficgahve ~i gcnerahl_lI.rea cclor pezitive. De asemenea, JjH.'.n:njte slahilire~ priori,l.il~ilo.r in. 1JniHi~, m bazaierarbizM.ii ~i ~istematlzarii in [OrITl a~ii lOI'. Asafel. m,etoo.!l conduccr~i prill exc.eplie (prezcl'ila J anterior) ,devine mal dic'il'mttl, IOcmai prm ... om.~.alafca c ,n re d irec tor flU rna i. ._~ pertl,lrl:Hq~jlo, abllin:ilot d('; h limitcle· de. lolcranlli stD.bilite-

Ap,oL :pdfi: co re here ,

,~jstematiZ<llIeape critcrii v ar'j<lH" , infOl:ma WI' BCUlrllllalc ofedi. supan ~tHntifiG pe]]~ru (it:ciz]ile st:r:deg ice., pro iee llink d.e pctspecti .... :ll §b ch il.iJ pcntrn IC\·i:lILI~ril~ sumative: pc ~

(1])1 eClcic ,gen,erale aJe lmit..l!.liL ' ..••..•.... Dar co. 1I'('esl l,abl.tHI de bOfO,

(~i'mCTa] au pc probleme) ~a nferrdate oP"Ortum:. p('n'iflcntc, c~Mtjalc. sernmficarive \. a lnaepliJ1l cfilnr,; coooilii de calhaie: conscciltr~. prin oferirca ,de in[orm.atil rclcvante: dguro li~atr, prjJ;l cvi,dellt ien- 11 c(lnHn'JilAtii proeeselor; agregare-, prin cuprinderea de inf(ll'ml11ij eli ~md dife.r<:ntiat de ~:i"'Lf,eti7.are. dllP~ crlteri i sra bili te: a~,c.sibHHa~c, p rin ~~I,nICIUI"in; ... l"r,~, ~~phc it Ii a informillililc,1' pentru in~elcgore ~i adoptare rl:lpida a dec ~J.';jilor~ DC h,.1fbI'IJ.W-" pcntru dilcrite tipuri de informati i; lHlaptabil;1 ate, ell posibiIH.1.[i tic schhnbare dup<'l nnilc ~i\UOitli aplinHe sau no: problcmr tecretice, mete do logi,cc~ eccncmicnate prin esen\.ia.!.iz<trea aatdof.

t:hll7<,Jr-ea tabloului de bunt (globu I, OIl. ul'littl~ii ;111011. I a direct or sau patti, I, pc ccmponcrue) devine operanv J dac ~ se re specta ~i p arcurgerca e tapelor spec iIicc pentru ~1C1iluift'::i, dczvoharealui. De jos in sus de la posturl, 1::1 compenirncme ~j la clhccW.I', informauile sum u ansmise pcrmdic ~D selecjicnate progreev, re~pe>ctil.nd ilivelr.'1c ICl'arhice. confnrm

organigramei uni~alj i (In

rcprezentarou CI

ierari1mc-fl.luqiflf'l8 U}. De arc I, rezult § din non impoftarqa organizarii dare a struc IUJii untl alii, 'J. sisternului informational. a r"le.IIFlor de comunicerc- cine, dl.nd, ( e, cui transm He informa] i iI~ asuprn CV 0 bl,i e i pro ble melor, 1.~. rdv'r-ldf' mpedollrr. A~a se expLidt ~i fap,lll eli [a tlircclOr ajung II'J'ormalii despre aO.lleri deo s.cbitJC-, e;\c eNii, ~cldalte. pmbl,eme hin.d l'ezotvatcla nivelele anler.i oare.

Sigur. lIparo ~i pr(lbh~n~a il1tcJ!"','a- 11.11ui de timp parcul'!'i. de InforJtHqie. pe venLe a~ ~, de [01, un Ili vel i c-ram k 1a aItLJ,) Stili, invi':I's, dup1i hl<lrea ([rei'li ex ~i 1:r an ~.mit{'r~ a ei, pan~ b nivehll POs11Hilor. Dupa cum, in <lccste irne:rvalc de. l.imp inte·rmedi&re pot apare defonnan flle ,C 0 m unidlrii. dec j ~i, IH.:·eSt<':;1r rot fi obilecr.lve a]c {;L1mr-olull1i. \Ul r['i~ej (Ic "crific<ll'e, a eric i cntC'i. a iI'rSl.L~i[[i rtc bordo

o pf'll b I{'ma pI' acHe"" in ~'" obit' a~,au!l,le ~c ridicil :i:id: ~iLllatiilC' st.,ti,~1 ict', (,cnite In ~coli ~e c:,lre factoriir de dccizir- te.ri,oriali sum re,levan1.c in rapo rt ell OOieclivei.G' sis,em llilli ~i mai alfls ell m sl1nt atililute p~fitru perfeqioflOH'ea activit lit ii din WoO Ii.

Cum r:~te ~timllla,l~, rl'eOCtLp<1rr~ dil'eclUrilor .cit: a a~:tlmul<l, simcliza prin lchlli .. i similm-e mblou1 de bord peplru a ·llI.'mari ~,,'o'h~\iOl

pro tlkmd"r, din per..::pen n' ,I dl'CD a ~tt [ic interprctute snuczclr- Imale?

o pj>.rfcqiu.n~re " c ontrolulu, iw~ndgcna! ~i prin urllizarca ""cestlli 1I1 st Tll,JtIC" nr . r~ exprcsre 11 fUI1qion~rii sistemutui infornwtional in unltate, poate [1 r'NI i7.11til., dac.1 direcwrii vor alJrecia avaniaje tc, cle~i sc cere Un volum rna i mare de mundi peruru acumularea repetata de jnl'o'rmatii. pentru complctarea ,'ITLtlnuaU) lflbkrll.h"i conc,r,:plli. pe critrrii.

DHt dad!. donm eficacitalc, s;'! promovam pricruae avanrajele ace st IIi i ~ ~lI1Jm cat: o f ertt infol'mtllili operative PCI'ltf'J actul dec izional. r.tti,malizeazJ tl.lilizar-ca umpu lui GC lucru, "iHH'e~t'r tesJ,mn~abjHt atca peruru a.cl.hii ate ItbOl'dea;di i,nform~l\iil.e in viziunea ~i~l.rm~Hd, as'igu["ii operanvnate a raporsunlcr, OfCI~. c rite ri i pentru apre c icre a conrrihutici personalului (iuui.,,]d sau glllp).

() ah§ ~("hnkil 11l.~pandj11l, promovaia in ~'I{'tallua <lfC,Cl aU:'. c I.Hl,(lI:l~teriD p.'>~hoSQci ale- ". in.divI'lilm ~u apoi In manilgcment, peniru 0;) evaluare cHI .tnai ilbjeni\'!1 ::l ach\'iUI\i1 personalului, in raport ell ob Let h ~"~ 10 uni t i?itii, este scala de c-v alu ~'C 1!.Ie: apl'('cic[f'l-

In ("s,ef!~l. scala M cvalu arc (ap rec iere) est rmc az ~ g radul in. care s.e ~m~~d1i, ~e I'C ft!i 1.ea7,a Uno b iecl i''''. o c()mpo:mcntii. Inu'-o .ri~a. pe ve nh'al~, se grupl'.!iz.J c.:ri1edili::, 1:L~pC-C ~ ele pro fes.joll£! lc de livlIte din 0pC-l'atiomdizuea rl~ci P03t1l1ui, a 0bjec!i"'cIM unit!ilii. trJ~. !urilo(' de per!".o rlu]ilaJ.(", t: [] It! P-0UOl m.cn1. u1 im·· p 1 ic ate tn ex err- i t.a rn <I r 110 fesl U Ili.i, 31 nhuiiiloI, 'Sarcinilor. EvalU<t'torul poa,le aprrC'cia, pdn v~.I(1ri. f.iCC<lti." tlinlre aces~e dimeIlsiUlulnCOt'[lol'att tn ri~.'l!, A~tfd, apled.CTCa de~~rre 0 rnportrrrc il c;alil~lilo[, compete.l1tclor i.mlivldului 1;\ 1\C'tivilalea ~a dcpLlsli.. i Jr fbLU la gru.p ld,ac;ti utUizHm l(~hnicile ~oc u:lmeLtic'e, d('~i p:e ac(;ka~j C'!".eFiiJ.

Dupa .formele de cOf)cc,Perc li p i'e2enl are, ~calele p~t fl: gn1fi.r.~, cil.l'ld rcp·~t(·le ~unt fix ate pe tt1'18 din coordoflltte, i ar I a Il.ivclele de a[i.rma.l'e (cliHfi:cahve]c) pe ceal.l1IIil.. ASlfd, Se reprCl.llltl v i2',uOiJ ma~imclC', miflimde, m('.diilc r Ol1i.z:1rii alribu!iilor slahUi1C·: ell ~)a.~j mLllhpli, prill eaf(" h~teie de ~!SpCGle v i.7..atc s.(', de-Hl!j ill.;}. de gntde dt· dezvolUlre valuricli, Ce >if! nOh~ii7~ C;J e lllifiC".i~v,e ~illl ~t' bifcaz5, Se compHll. apoi. ~e <lnOl]iZ,CtlZa pM:.d.erca vaJoric 5; pUlibdu-se grupli ,compt'frlw~le, tnhIHuril~c1J nivf;lelc <l!ilI':·m~na1.0are- d~' <1firmacc ~tan~1a~d.Iz£~2.i!, ,ra un ·~et de TCpef\e'

~HLh i!He c("Jl£Ja1iz.<l.t, pcutru (i evaluare comp<ll'ati,'3 I.a uJ'I;anc. 0 l,on~: pe punctc, il'l carr p-e () li5~rt fir' lnm~jri gencralc, sc bifi'.<!za r <1 acorda valon), numai peml'\ll !LCektl prczcnte la individu], cara Ierizat. Similar, se poatc akil.lujo hsUi de 1.·c:~pon~~vihtAli, conform fi}c1or po ~tlL[1;i, P ki.llluilcr de aeti vit ate ilk ullil!ltii ~i c ... alua valerie llilde.plinirea Jor, de ca:l1'c eei delcg ~ti, Prez enl!lJm un rno de 1 ad a ptat, C onstruit pc opeI8ti0l1.l[]za.re'1 obiectivelor l1nilo'ili~, pe definit i v area alri b LL ~iilOT (;onfarrn n~.dO.l' de bord .. pc mwlke,rea Ln rezolvarca in sl~l£m a acestor ebieclive, pc afirmilrea JQ lului cOfi~tif'nt ilruii prin ,I\.ItGe~' alaa re, pc w~P(".ctll:r:e~ lega1H~lii in ["'eaJizare£i eva III ~1'i:i sn mati v e 3. personalulu i, Cerl.nte de eficienla i'I evaluilrii Pre.~upullflnd cj raanagcrul ii.Upanc~~o aspcctcle I.corr,icc al~ cv~luArii ~i din punet de vederc didactic (eil prufMo.r) §i mao agcrial , t(JIll~] el va LintS mpin <L d l ric. tilt!! li pracncc, ill plau mctodolcgtc, ichnologic . .i\lunci. :>lihd s1iu de soh.l1iotl!!ro W va C aracteriza ~i prin ~ti1ptlnirea ~i urillzarca ad~,c\'at~. a unor rcguli:

• RCiine·ti obi~·ctn] central > cre§~ cn!ill efj c aC i.Uili:i acljUl'l]lO'r~

- C'l.lnDa~!.cti exact ~iIU<l~ia, pentrn a solu[iona abaterile;

- Aec(;rta~i dreptul de. a controla at IcsPQI1~abimlH' numitil

• Vr:j! hCtlti C i! UI1 rcs-p om; ab il ~! controleze numal pe subordonap] i;iii!

oS ~ {:or.:.t[olez,e ~i

compol'tamciltlll .'l.lllUrdoMII~lor!

• Anunl<l\i contwlul (pcrioacla. \' aJorific area) ~j (.;el.or c onliO lilt i.

- Nu neglija~i nite-rdie de evaluare pc fi.tcare obiectiv!

- DisGlUari cu colabo:ratorii. an~ erioi contro !l1'lu~, criteri i.lc!

- Nu tot Cc ali. de~.egat, ohJigatoriu u'~buic conlr()lal~

- Nu delc_gflli l1idodati'i cl.reptul ~I oblirgali.a df.' 'rontrool, ev~]tUll:el

- Adopu'll] 0 .l.tjlllLiillc civillzllHi., cu lacl 1n .infannarc!

- NLl ,PTc1!edeli Llll COIltroi "'In gcnc;riil,]", en unu1 ~u seol' PI('t;i"'~

- EViHlil c;onHt) .• u.1 cu idci precQI'Icepute (chia,T U'ansmi!'c)!

• FOnllllllati 0 opinic nunmi. dupa ;,jc~.unu.h1T~1:I dlHd[Jr ·con,c rete. anal i l,i':lte !

- Nu urmllri~i !ll.i.mai cl'hlt:fI, ca, Ina:i ales, conslroc~i.f:I~

- Utilizati coll'lrolul ca prllej d~ int1ue,otarf" i:l fltiWditlilor. op ini.ilorl

• [ndivjdus1iZ~lt c()n~r{j!,ti] peoRl, re problem!. pe fllnctie.! "-• Di.r:crenV1lti COli1trolul dup41 ,

IMURM,:!~L JiLfLlLQ! :: =-~=__=__== : =:~==..... 7')

~~~~~~~~~~~~ ~~"'~~==~~~~~~~'~·~~RSMm~~'~~~~~~~ __ ~~F~-~nrr~~zm~~-~.hHili~--~~~~~-~~.~~~~~~~ .. ~

raportare la ~nodcl p:ropril< u~1;

- ernarea de contras, p riu tt';t)di.olOl de a-i compara pe eel 1W 81ualil C n propn a p erso an~~

- stabitirea rnediei genel'all" dea upra pun rului madru;

• ¢v,~{lenlic.re~ m.w:mi. ~ hicrurilor I:rJ ne, [~.rii di !ii(' riminare:

(jifcnm'le In.'lTe mediile ev alu <I tUJil0.r (ne (' ~~·itatell U d]jz~ri] unui ~bLem de rnetnde);

- ncraportarea la ohieeiele activrt"~ii (prin fi,a de post);

- raportarca 111 grup (medic), nu la individ,;

- subiectivitatea, staeea de .mornent a ev 01 iUt'l1 OIU lli:~;

- L'apOr1.arc<:. Iltlma:i la un tip de activitate, IlU 1~. loMerollJ.ril: deri v ate;

- interprcrare« !lUlilai pe baza t'la±e]o,r culesc prin P L11iine metode: • neanlmnarea ~i sutoevaluare a, pcntru analiza c~lll,~Hi, comparetiy~;

- etcctul de In'tB:ietate a unu i grnp de pl'Ob!emo sau £r unei. ord.ini date;

S e ex agcre a..z,,'j s au ~ c dimim.leiiz!li ~·~mnifit.!llj'a psihcsoclala, efcctelcprofesfonale ~.J de ~~ ann asnpra perscane I;

- nu sc lir:ml1res·c efectelc ev alllih'~l ebiecuvcler aSllprjj 'Corn P ortamenru III [, performaIl\~ lor in ~;onL:mllare, pentru peri'eqiorarea activa;

- nu sc utihzeazf eorect, variat in~trumeflt.e specifice e1C.

Ev,alul!.n'.II prin ebieetlve, Aceasra presupune aprecierea produsulnl sau p(oce~ului prin raporearc I,-~ obiecuvele proiectate. in corns ::U!! 1 explicit al in sre cjie 1 scolare pot fi dceelate dIeV!! aspecte complete, de intcres pentm lI£:tl11 ,cvatu.a:!]v:

- e"~llHireli acHv jtJ.tii ,c'omp1e;ll.e, ICil]j2'.til~ de un ,adrn d.idac Lie cu e levi:i sai;

o prim~, pro bJ.em ~ PIlS~ ttl rliS!Cl.Itie estc.' cc anu.ItJt' !JC Lwalueaza: pHlfesol'ul c·t!, perso,miii ~au e urn prc(!! ace~ta1 Pe.rsonalitme~, unu.i profcsor cupri.m:le I1U Intreg ~i~~r.nL de t':I.emc.n.tc ("Oogl1i1l.ivl', mota.! atitudinak (c ~'md c:r.illk}, 3 feet ive, \"0 I it ivc. tc rupera mrm ale" D j fiel.! I· lAtHe cc apar in aborda['ea acestei prohlc]JIe s...~' d.ato·reazai ufil:uiU,o.arr: lor iH'pCC~C:

a) ,ngOljarl.'a cadIClor d.idactice ~e fa.ce pe b!l'Z!I ul1l.1i clJnCUrS dc do~.~re ~aLl de cuno~tirl~c;

prezcrllaror: a 111 conclIrs e~te

cr.mrliiioilal~ de ,c<lHfi(;:ar~ a l'Il'ofc ~:lo'Hilil 11. ~i se tnTegi.stH·I.I1.,~ &llct'CS lTI baza compete.n~c- i

pro f('Slon.-ak, Ace.asta .. C'sl.e "'" .

v:izaHi [low: ill .P lli1l1 le.oretic ~lU ,.

[~ __ Q~~ .~~~~ __ ~-_-~~ .. ~~~.~~~_~~~,~~~~~~R~~~-,L~~~J

natura problcmelot, dihcultarca torl • Reduceji Ia ~1 rictu 1 neces ar, la infOll1l1'l1ii rclevanre!

- lmercs fl\i -va ~j de opil1ia cclor CO!'ltH1~U. ill timpul-}i dup~. aCliun,~l • Convilngtli peTSona]Il.l cl esse nee e'~IlT comro lul co nt Inu u ~

• Convingeli ca ohiectul centreIn lui este mcdul l[1Ci'epIifliri!i san: inikir!

• Retmneli di autocontrclul nl.l lXl<lte fi. inlocuit de control!

- Nu CO,nfLlI1 d a,i sup ravegherea de sarcjni (control) til ,compllrtimentului ell contrelul rezultatelor (variante, aprccierea lor):

• Rc-llm* oJ ori!:c execu lam. care Sit slmtc corurolar Il.1cJ"ClIzll mai bincl

- DlvcI1iifi.ca\i formclc de control 1n .r-aport ell ,act1lmDiI ~ i medlar, IT! Hi carzin, periodic, o'clI?ioflllJ, Ia inceputul altei aCli:uIli:

- D'i"'(m]Lic~ti forr[!lele ~i dupa comploxnate: imcgral, pe 0 problema, prin sOlld.Oij sistematico pri[l anunjare, inopinant. prin amiinare!

- imbina~_j controlul propriu, U ce] rn C~ hipil, prin C)I.( cptiH

- Indio !I~i I' xact cc i Ili'orm lI[i i ~A v. 1 se ofere ~i sub cc foTtrJll., il'l termenl

- Dae~. ceireli rczultate, etunci av,eli grija de descrierea pcstulu], operati !}Ilaliz area sare iailo r, d are a dii sp O'Z]li ilo r~

- Nu minnnalt 7. O:'i.l i comroln i disciplinel, c lim atulu i, eritudintlor'

- Utihlati. iTt sistem Icrmele de prezemare a datelor acumulaie (note m(oIDHlHvc, H~c, statistici, note explicall ve etc.):

• Nu negli:j'l\i corurolul contirluu. prln ~l)8l~]Vare. dheu~ii, sondaj:

- lr.i timpu] centrolului rear~za\i ~i pe:riec\iOln.are, Instruircl

. - indrumarile Gate in timpul conlroiuJui ~1 duc:1 i.1I mo'tlvarca panic i;p!ri.i con~hcnl£ ]al:e,a1!Z-il.tC a ob iie c1 ivu il1i,!

Torl.l~i Oi"B<lniza~:i. }i

perfcc~kmap "ef I.Cllcltatl'a MJ1 iiI-or"!

- Acceptali III {' oflH:ol ~,ii coniribulj <I, inil ial ~va e·xecUt ~nt]]o 1', In indepJinirca ohiectivelor, dccitziilol', dale initial de dv:;,?

- Fit i alenlj la relat ~ ile contm· lor- controlat, la c.rc~ tele lor~

- Nu mimmali.2Ai inlerp.rcUlIctr 11 ~ih{lsot: ia Il a !U 0 du Iu i de co m:epc[e ~i reahzflrea c·omro1ufu I, CII .itl8ni.I.'e~t.are ~ il1leTe~ulll.il C£i TII<ln· ager!

• FAm: ,qi c~.~l;!l an~.ii cum s.l prirnca.sdi. un, c(l!1~rol, cc dale Sa of ere ~i CU,1lL sa se IIlfl...njfeste fjr~ kns.iuni iI:rI.Wcia]e. ~:l (iU ".I.·e.gizez.e" Q actjvilatc idca11, farm continuita!c!

• . 'u neglij.H\i aq1«tui rcctmoa~ter]i, .accepl·!lrii. de cillro cd CQ.nt~:obll

11 sl1]lt",riodl :n\ii C ompc ICL1~eL

<otli.N'Livi.1fitii contrclului!

- Da",l oo1'l\i pcrfcrmante, atune]

u Ilhza~i pilrgbi.1i recom-

pen se- ~ancli tmj !

• Da.::~ rlori\i artie ip are, atunci f~e~U evaluarea cCln1iawrt.!

- Dac it rlori\i progrcs, arunci puneii ace m pc corcctarca abate riler, pe tndru marc 8 co rcc I j t udm ii, a ar r.:.1.:1 poe CQl'IlJ'O lui in sine dear I

• Faceu '>3 dorninc ccntro!ul amclierativ, uu constatanv)

- SlInteti con,'in~i C'l! to ate dcciziilc "de sus" sunt bunc "adec-

vale"?

- UtHnz;sli m.Iens i v tehnicilc v ariale de alli;! lil.a ~i 1.1(' cUl)Oa~teti dcschts ororile corstuccrnl

Maa bane rer.rogramll'~i co!nrolul, dadi nu este bjne Vl:cgillit este superficial, pune accent pc c!lntital~, esre [o:rmal, subjectiv. rigid!

• l..;lilizali ,',anf.tiune2t ca "instrumont ,. di." coaducercl

- t'\LL a~tepI"li s.11 vina controlul extem pentru "a face ordine" III dvs, ~

· m cezul cornrelu lui rigid, u:n:i· form. pedifel'('.l1ti at. l'IN.;O]C gi ::11, alenlil" L~ efccte le contrare, ]11 ~~l~N['ell aUlOril.'ili~ ~i it~ ap!ill~ia ('ondllceTii mformaje, a 'Lcn;siunitor:

- AlcllItic fa mterprerarea rezultatelor e Lev ]lOt - clc i'~U I) detcrm inarc ,~omph~x~ ~i In. limp. nereflecrand nurn.al munc a profeso ru lu l COn 1 ro l.at ~

- Nu rmrum al i uti ~f('~ le lr controluhn asupra elevilorl

- Cord"Ii Ircc v(' n~ con no Iuhu, ~WLlI ~lu cu ,gnll:iul de receptare 11 lui de cal rc tntrcg personalul, cu perturb a rea. ,Kl iVd:citii!

" Revedeti: Iildrumare- Onll'Ol s" LL l' on lrol- tnrtrumar,('-ro.reqie 1

• Sj abll:i1i en tltenl j,e pr:!'ll'it It,ile p~ntru nec arc rcspomabil. tnd~ s;:i poaU fi control .. ;c w~tc obkr.tivele uni lllli i ~

- R<lpOrll;:,~i C'onl.irmu rt"ZUJL!ILcltl CO[)tI'()IIJ~'Ii. la cddal.t.e funqii alc ,;o,nduceri i, prmru .rcg]are~ Ole tivil~~ii ~

- Dezvoltall lao illneg, pe,rsonalul depriIllderi d e ~1111oc onU:ol c');' i.gent ~ l'tn~ru cvHare, 811 tr(·t:cm tIl l'twj~til ~i gH:;~dj tjpic~ cr sc hIe in evaiLlJrea pcnonl1l.ului uil'1!1I,ii:

~ m~nifeS'~area cfccndlli de halo, fotmarca ~i menkil1f.lea l.In~i imprcsia g.cneralr,. prin 8I.1p.ra-som ~ lL b.aprec iere;

ev alll ild sllpc.rioarc S<lLL infel'ioare, care dlle' la lwl1.dgcnliii S@ Ll sever1m~·,e;

- lema UC: a nLl, fae l~ dj~c·fimil1ari (nu ~par iej'arhiz~.ril.c· ncces~Ie);.

" el'O.arM!. ]l'lgh:J1 de ('va iU!lre, prill

.;~ iau In (;1I1-=u1 infol natia ~liinljflca neor !l.Mliz lire. profesorul nmo§Hn\d.oJ ~I

sau cca melociicl1l.i1nl a se proba de r) profesorul de tip Z - sumulat, abm'~lilor psrhclcgice ~i pe du-

rapL ccmpcten]a fu rolul di.naciic. irnaginativ, prencuput sa. provoace gogkc nccesare ~i st\ cfJ.1.I1e ~! 'ic utili-

b) compe'~ntli. tcorctica se poare ~(ar.lci<l raft"' va ria UTlUi numar mi 7.£ZC.

proba S u fin ·.lheri.[)f prin ecea r e de clcvi cnergra, libcna:c. ana de b) Mi he capabrl a-si propur:e di-

fl!~'r ell I!dev~rat profcsurul 1;,1 tL-~1 cxpnrna energia crcascare, Nu rect sau indirect ohicctivele Imcn~c

c atcdrs. Profesorul poate fi se otUp ~ de ]uleHgfmp:l in scm pf: linia fin.iL~Iilof edllta~i(lnille. 1/1

dclini1torul Ul'lQ1' inConna\ii trOldilional. Comrolul ~xefc.ibQ. cstc care d adere a~al d cal ~i olcvii sap-

corcspunz ~loafe din punet de efectuat t'LL riaoare vlilri abila. cl con~iml.1\llilc corel111e accstor

vcdcre ~tiintific ~; rnctcdic; dar Rea~ lioM:i£:a fa~a. de elcvl deter- obieenve ~!I. fic rcprezernatc de

da.loritl unCII' carentc de ordin m in a~ de. sent irnente perscnalc. Cl.moiti_njf, exactc,

mot iv ~Itionl!l, "0 liliona.1 ~lIli An1il eza aee stui tip cstc l"0I}1"~- d) rezuuarul aqhmii in fI01 ~

deonlolo!_lic d nu pmbe:azli In prac- zcnlal.li. de atribatefe: tern, ruunar. cadrului djdae~ic :<.11 fie delvoltaTel:t

hd "valcarea" d~momlnLtl! 111 con- 'Cn realiratea Im CXiSl:ii ·tipufJ pur comp~C'xl. pozitiv<'i. iii elevtlor. in

curs, X. Y, Z ci eombinrqii en dominunte Iapt , alit'lgere a ~lIlltHlhli plll.flU

Inc apacu atca de a pIoba ;1; .. y, z. Supuse evaluarii, 'in funqk i!ls.earn_n~.l'elJ.hzCll"Ca·c·clor anterioare,

calitatea sa de proieser poate veni de punctul de vcdcrc al Once profesor este dator &.:i ~jil,i

~i din impo8ibilitatea ,ohiect."J! 11 cvaluaturului, de crsteriilc pU1>C tn com de e:li.igc.:l\<l cerinjelcr de i,gi.enl1

aplidl:rii C'ficient(· a Cl.lnG~I'iil'ltelor di~('nt~c. oricare dinrre accstc tipuri J1~mtaU~ ~1 fi.Zld, de dez",o]lflroil per-

lui ieorei ice ~i merodlce. Sc poa •. c fi considerat Bl;l'L sonalil1ilii elcvilor, de psthologla

YntampI:l uncori ca in ciuda 0 alll! imccba.r,c:. in sulta celnr grupului U can? inlif!i ·in relatie ric-

competen\d rcalc fl unui profesor muur i mplicatc de acesr subiec: mCLodologb ~]Jcclficrt pre dllTi i

~rc~hl ~ii an fie cfi.cit'n~ 1n cazul in csre: ,d]scip]inei Ia care. se .u:laug:i ca .. eva

care ucnvcaza In condijii grele BUN PROFiESOR PENTRU cXige-nte de ordin adminlslT'diiv cum

(llaveHi dificHii., dase numcmesc, CINE? Popham fa C 0 prccizarc: ar fi:

actarc nceorespunzateare). "calitatca l::J.v;\t'l.1"Ll[·ii tmr-o siruape in ,c~ea, ce pri.vqt.c obiectjveLe

negusmo LU structure sa de ~la!i'i c~1e runq;ie de metod0'lc partie- urmarne este nccesar ,.;;1 profcsorul

perscnalit ate aecl .. rcscrturi ~lTici ulare, aplicate de TIT! prolcsor par- s.i fie capabil sai-~j, explicc propria

nccesare dcpa~irij dificuWililol'. tlcular, pentru clcvi particularl, ll'! llt'liLlIIe, ~rt-~i prolecteze [a ce] trei

E~i~ta ~i ~iIU,fJ.til in care un cadru seopuri paniculare" .. [Ji,!l aces rnotiv nivcle: general, spec inc ~]

did~ctlc ell (I p.rr.g;l!hre ~,tij[qi- corn pararca trnre profesor care ope.rOl.~i{lnal acuvuarea,

fidl-meh:u.hc it medic dar cue luc reazii: In condi\ii dif~rile esre Desi gur d, in funqie U.:

dbpuflC- de 0 lliotivalie deo!.ehiL~ ~i .ncjusl~ }i oel1"alisilt dornmanta x, y. ~., tn strucrura pro-

de structu ri de personalrtatc La tmreb area anterio ft['~ filului prcfcsioaal al profesorului,

f<IVOliz arne S~ d(r'llcrt~~tc in p.ranidi.ra.~pun~1.l1 im.phc~ li optic 11 e 11:: v mior () b j e euv e]e COnS ide rate 'C a [i in d

dcose~i~ de eric iern ,Grij· unui asupra proCc.[ooruJm, Mant~ra liT! C~[{' prioritare vor Ii diCcrite. De aceea

condneator de imitate csic dr- ,I S(" elevh perc ep un profcser oeplnde cvalua .orul 1 rebuic Sa. tina cent de

intrcha: "in rapcrt c ee-l ,C', hlilm il1fii1~ rnai ruult de sistemul de valori accsrc a~pect{'. ~i sii lie neutru in

p€ pm feso'r", decflt de carectcristicile pedagogicc rupert cu cele ad hpud, hliind In

La illlrco area "ce este un prof emr t: onere lc . calcu I re:tuJ1 at ele de ansam blu ale

tHlI1" 81" po a re da un raspuns d eel CaLitil:p1e e-viil~ulrii mun H profe scrului ~i c"iHlnci

rual b .111 pmfe SOT cstc L: d. ce 1. 1.1 ('valu1I un. pIHrC!'.Qf j mpune 0pliuni.l.c propdi ~i i deBe

dctc-nninii 1<1 l'"I.tv,ii .,>~i cea mSlJi flUH-e [llporlarca 101 'C ~tiv a par.l1.mc1rii; precot1Ce.plllc,

c:mtitatc ,d~ l::".lnQ~tjn~e de t'ca mai p an'l.H'ge,ell. plogl·am,c·i ~colOlr~; Y:n, aew] eva III ~I iv ct. d~

bun a. t alil.ate. 111 m ~ Iff' a de' (" ~ t It': de\' j it !:Isc-rbHmc a, treh (.Ij e ~li do blin dea.~.r i'i

ExitUiIi frei Upuri de pfiOfesorL cUIlQ~ti intdor prodal.C flU numai 130 propria :sa cQmpetenliL. C<lpEl.cita!.f\~

al p:ruI"cMJf] de 1iJHL! X - nrvei TcproihH'tiV ci ~1 aplk!Ltiv, sa cIt a. reaBz..a lIPI['C';t:ieri Qbiechv'l:'.

p-reocllpal dr, de·zyol'.arca anaJ.iHc, sinlehc, cOl'elativ; fQrm,ruci~ Ace~te aprcderi VClT viza

perloollahl.l.il.ii tlr-vului. licord~nd 0 unor deprimkri ~i priccpC'"J'i la e!f"vt l'Uno1till!cie, a~jiudinJle· ~j

m ~I[C i mpOrL an~~ t1fCfl iVlllui ~i fOfmat·ea ~i dcz\'oll.u.:'a unOf dcprind lile elevHor dt"opOiriv! §i

sodllhl~ui EI l~rmrfLZ''jj UIl pIOgI;;Jm ,1pWudir'l i Jlozithe ~l CtI ... alcnlc VOT line cont 1n mod. obligm.oriu,

sim.plu, I1cprcO,eUp<ll doal" dr pflzitlv-~daptive, pentm a !l,'sigul'a valiu]tOltea

ijc,opctire,a mOl~criei, folCl e~te AtmgeTcii areSLOr Varametril efote evall.ll'irii, [1(; dificultaTcf! m8tri,ei in

llIeWde pedagog ic e depend('nl~ de; gudu I, flC'c>slor (' tLu:la, de nive1ul d{'vilor, de

necercmoniollsc. ~"alc Hldh'idu~l prC'galil"i "in spe"ialil ate a cadrulLQi "Limbajur 1'n carc c~lc pIeZcIIl<lla

Ca l'ell.ltie profe~L1 r-ele.v e~le eli allcLit'; gradu] rle '()fluPQfle;nt~ rn~leria - de n::lalill de {!OIILUflicare

cii.lduro.~, ami~lll. AI1ailCLtI acc~lui djdOlCL ic ii, p~d~gogic.!l; nlll ura in ~ctul didactic.

lip e~te cancterI7.al.'! de all'ib utele~ re lalid profesor-c.I-,v; 8 radul de A('I.IID ·-01 prt!.c:izat, gnl,dlll de

dislilnl~ cgo("cnt[Dc; r,c-Zerval. angajatc ~, cacil'ului (Ji,dnctk i'n iHc~x'lIpare, :mgajare \ti Wtnp lenp

b, P!OfC~[)l' de tip Y - preO(·up~;t m!.iIlCSI n. dnii (d.idactic1i ~i al. elcvilor SUITt, in fond. m:n~!Jr1.l

de ime'hg~np el~vil(lr, dem rsul f";oaf8didaclidl). ~upv-emt\ a v,i;I]orii cadIUlui didactic.

t:.dllcativ llL'meazil un pmgram' Eval.uaI'ca fonttIlLl\'ii. cElfCi01 i ~C' ciaI' cu 0 sublinicre - tlU B. unO!" elevi

dClalial, logic. i ltC BZ.1 normc atribuie, pc UngSi carac~eru! di ag- i:lb3Lr"c~i, ci a aCelOJll 'Carr au fosl

c!c .... ]lo:r §,j cx.cIcWi un ~ont[()~ nost ic ~i funq i i pllr~ i:itoare de 'Hlll~i de l.a !.l_11 uivei c\,.dtlIU initial

ri.gl.WH asupra ace~,tol'a. ESle p'r(lBre~e, are tn vede.FC paLm 1a un allume nivd in mo.menl ul.

rli tantal ~i life re1aIH rlOJ:lI clemente: ('v.lduarii ri:nal~_

rrQfe~iQnale eu e.h~v ~L Antiteza !I) adml dida I, ic lrcbuie sa Aces! ti p d{' ev:a lUll!"'c .

!:Iu'sl Hi lip e~Lc pmf,()~oml l'rccZe COildi\ii ~Hop:uce rnvI11~rij. ~n anaUtir a ~i '".11. accente P'~"

n!raclr:ri.z<t~ pri.n 91c gUjcn~~ §i <lC c~l context d 1'¥ehuje ~1I fie ind.ruma:rca de1.4ltll~U !lC'<ldl1llm ,.

[MURtvJ0"!t<!'L JIC;;~UI_:-. _ _...._-. _~ _ _,~ .. ~----~-.... __ .~~ 2J

dida 1 ic cap. ta atributul de [Onl1atlvlI tocmai pcmru cfi i.mplk~ progresul,

Evaluarca normauvn .imp]ic!! cornpararea Tn cClndiliu ~galc <I perfO['ffiOi.n\c1or dl dac ~j~f', ~i educationalc ale m al multor prcfesori, Cum e xperie nla conc!i[hlo:r cgale e ste dificiJrL de obpnur, evaluare a uo,rmat.i'1,' 11 nece_~itll mull! iI'lentie. evaluatorul rrebule s,li, utifizcze (I maniC'l'l1 flexlhlHl de lueru, si'i nu aqj()!lCZC . imp Ii st. Frnafizarea ei se co,ncrcl.b';~azil in includere a rezuh atclor In nj ?If'' care gcrl] v alar ie e ef'ic ace- i nefrcace, bun-mediu-slab C~{;.

Uirectorul de unuate §colara a~a cum este conccputa to. noi <It!Cl:llSUl. n.ll'1CUe m~ csic doar lin manager admilni strariv p.r.of€~.im'laliza1 c a a~"J·t CUm il tliUil.n.im in alte tali ale lumii.

] este coon:1onawrul intregH aCli'\'it~Sj din unitate , activitatca ins1mctiv-cdl,lcaHy::ll oClJp.lnd Iocul cenuai, f1l.r;!l, a Ii cxclu si v:ll c i i sc

1. 85 cunoascf planu] de m\'<ii~mflnl;

2. % CUtlO asca progr amcle ~colfrrc 'in gcm'rnt ,~i pc cca 11 disc iplinci proprf in SP(,013J;

3. sa cunO<l$,ci! ~tT[:Ltf'gij le de elaborate li!. pbl":ifjc.~dlCi'~ calendarjstice, a planurilor de Ieqte/ ac I i "it ate:

5. Sa cuooas'C! in detatiu merodica dsscip linci propl'ii jj !'l.1ewdica rnuucii educative,. precum ~i pe cea aClivi!aliit,[ extradidaclice':

6. Sil cuncascs parametrii de eficienl!'i pedag'Ogid!,m vederea ev alu lrii actulu: cd Lie at iv;

7. Sli cunc 8,S,C~. tehnic i.1clic reahzarc l:l a~i ~lC'n~[,"i la me;

8. Site uno a ~d proceduri le de (Qn. .. iliere ~n b1l7..;:1 !lnali~ei pert~neJ1U' oil ~~tivillllii asisl.jjte.

;j,d<i1J.g~ :U' ttvi ratea finauc sar- onrabi Ill, c ea acminislr!lbiv-gospod~rra~I.7~. ~j de cotare ~i "llwdnt<l~. A.Cl i ... itaioacu pllr:iIi [ii . re-I,ltiile ell ,;1n~orit~tik locale. El cs te sube rdon at i~rarh.k Inspecteratului ~coll>,I' ~i \finiste.fUIlJ.i {ill cudrul .~~~tenmh:L'i de invfi.~~f[d!nn> dar este subordonat tmr-o mhm~ ins uficienl defin.Hi v ~ ~i aUWd~(lLor 10<: ale. 1ntmc5:[ actlviraiea .~<1 rni:!I1i:1g~l"il1lJ presupune 00 as rneaca diversn ate de ari] problemauce, ficcarc CLI propria-' cnmplexitate, preg~llrca sa penrru cxercitarea dici· r.-nt.a a <I, C'S i ci f'L1I:qij este m a i TIl uU de di l rte ce S~fJi chiar tn co ndi\ji lc unuimandat de dear ~ sau S ani. Pen lTU c a {,v alu area tm rc g u lu i. ae ~ e (hLC atiomd s c f<we c u rap o arte ~ a eric icnta rnu acii ('11 clcvul nu trebu if' sA sc 1.1ilC c a ace ast.1 f' ric i('n~a de p tnde de mod l in c are l'IJ.(:rC'~z.ffi cccrdonatorul ul1i!a\i.i ~~·ljlan::.

U:l director peruru a pure a face e evaluarc corespuuz atoar e a penonalului di.n subordinc trcbuic s1!. cuncascs UnrL~lOal'r,!e;.

lnlocmU.

Pm!. D!JJeWi!u: (Ir. Ion " diJ'ccwr GHlpLtI $cDll1l'" lrndu<;tJ:ial Mw fer M<llrit~.8ri

Pi§! a de ev alu are pen tru ora de dirigentie

Paramern de anali:zil.

1. .Frocv.erq.a dc>lilolf - mOd\11 de :raporiare (ell analiza intregiipc:noade SCUn;c 1nh'(', orele de dirigcn~i())_

2_ :\1,odalitatea de rezolvar« 11 mornentuhn igicrue (dnd ?SIc c::l7.I.1I)_

3. \>1·odalitalea de informare cu privire la problcmele curente ale cl asci (note, disc i pUn!t, [IDuti'l, H~la\.i8 ell. r cilal] I pmfesod ~.a.l_

4_ ModaNhl.tea de mtrc(I,LlC~re til iem!l, Iog,icO:! tbfJ!~urnrii

orci,

:5. Gradel de parHcipare a f'Jevil@r nururr __ c!l.l:il.a.le __

6. Opertarutatea rnanlerci de desfli~urllre ill rapon CLl Lcrm:l ~l \'ar:s[ 11 (aillie ahil.itatell dezool euler Ill. pro blemele clasei). 7. RdiLtia dintre diriginte • elevi,

!t Relatia dintre e levi: ex jSI('n~1iITlune.;<: iSll"·J1la.

"colecuvuhn",

9. Date privind CQl1linHIU1:

~.TnNTIf1 c. En 1I CATI\!: - ex primare profcruI_

- exprimare elevi___

W. M atcrial dicb:tic folosit,

! L Depnnderea devlli.u de <I s.e progi'i~:i pcntru delbak'ri. 12, TimHa, aspectul gCIl.CTi~l al claset,

13. Eficicnta educlUiv! a ore],

14. CalificOi1iV.

parasnern S

L _

B

FE

.1 _

4.

5.

6, _ ~ .~~ __ ~_ - _~ .

7.~ __

8. __ •. _

9. ~ _

10. __ r _

n __ . ~-.~--- __

---_.-------_._-----

Il .. ~. __ .

13. _

:',ToU£: Fe verso se l:e'..'IlizlmzJ prolo('olul Dmi ~i se uJ'marel'fe pwticipQrCil cfevjlatpc oBiirxla clese;

.A.I111:liza $J cons; lir~reiJ se po: l:'K'e in !'!IPQ/1 cU' te.l1diJ'lf'eJe rele V!I!e de &r;.d'ic:,

-grad de rccept ffl."e_

-amu eli ni relcv tM_

Fi~a de evaluate in asistenta 13. lecjii (schill!)

Clasa:

Terna;

Ooicctuk SlIb!.cctl.!!l:

1. Og lin da c lasci Varila.tl1a A

- M.: [J etc aza r u ·'X" dblribu ~i~. elc vil.oc in b.Jnd~ se

Ap.rcderl succunc aSli]}ra mcdului in care prclesorul ~i-a um\lIf1r~tc Humli.ml solicdolrilor pcntru. Iiecare elov (san

t.ch~,llt rnenl.<ll ~au In pllln'lli d.dcclii (&Chilli de p~21.nl obicchvdc ptn!ItI cievii care pl:1l[tkip i1 ar1i v .la (le~(l!~LH11.roa.I~~ien. '-- ..•. > .

C Ollcrel ~ gropuse. Var,~2Jnta B ,.

"L-[ _I~O~· ........ :.~_~.: ..... =~_~""""~.=_-~_~_.~-_= .................... -.-_-M~·~;....;;U~.-R..;..;;" 1\i1~.-_U~·."R'U:LJj,l.._.._=::[iJL~i .' .. ~~_U~.·· ......... '1 "

-- ~ .~__ _-----""'!!!I!!! _1L!il 1-.0 __ ..... - rg~_ •

...

~=

• se ,nokt:llU calita~ea r!bpll.nsu[ilQt' "+":" ": In ureptul flee ~ml. iridic iltOl' se ~_r{'gjslR' az J nu m ~fLL] de riispunsl.lri d l:Ile, Penrru urruilri,rN, canHtlllu v l ~i calililtivi'\ a rll~plill;sul'dor se PQalC lucra '<:mm1i1L1l ru umbelc variame. Varineta A D[em dispc,n;i~ r.:!~plln~mil.u[ pe das~ {ra~i ek-vi, de cate on au J<J:\pUll \}: variama B - c alilalea rsspucsucloe,

2. ObiecuveJe ;ma)iHco-sirntetice,

I,. Observ a,tH asup ra mod'ului un care ~e r~ce ascultaree ~I notarca dcvilQI' I a )eet',;:: "{It' he.

2, Obs.er"'~t]i p[ivu~d medul In CtlI'!:' pl'ofeRoru! f~G{, li'ecf,rellla Jct'liflnoul, b:Ililrn!u·s~ 'l:IllllU pcelemeniele lcqici ilJnLcriome (ti\eCL~rea sefacc cxpJici1 ~au imll!icit),

3, Co rectlmdlne a conlinlltului p,i\t'daj elcvilor (directcrul - de al~:<\ ~pe(:iahHllr d(oo,dl pm res.orul tlsi ~l:1l1 va SoC ~i za in priacipal cLlrsivilaica diSlcUrlt\lIJllI didactic ~i mai putin elemc,nl!).lc de delaHu ale ~~on~inlL tu lui),

4. Otadul de solicirarc a elevilor: '1.1. Xum i\ru 1 de elevi care 'l'i'lspund. ,4.2. K:Um.~Hi'lfi;pUJ:lS.U1i corecte,

4.3. E i.:l.enta intrc biilllo1 - l'~~pUmLlti'(tTC are depa~:.~ simplareprcdocerc de rlUlo~liilte memoratc (dJlC'fl se v i2eazil inl'elegerca, analiza, .~i,nteza. C:Xlr.lPQ!are",.

5. Manic,a }i eflcierua uhlilarij luaterlah,llui did~('tic a mjj loac{'"tO'f de in\'1I1Jitl'~!:l1~

6, Ex istenta unon':l ape dare III dc,mlarea It'..:'tk'! (ln1unqic

~ .. 1.ioLtJrj'"lIll..; I~ ~IIL l.l!.:.:!j?JI...if.!.:J: ... r.

Fl~,\ [Hi, P.V,.,LUA fW

Po ... ~H"'ITT'I CADlI.E.1.0n. DIDACTTCH

Luit., .. 'TII&[lt;'~~I~·t ' .__ .. _._. _

I':lIIflQ.i: ",,,~,,,,,,"",,j,,,~·,~ru:lIJ.(hi1IJ.;:Y:I.!.. iIII.:l!I __ .... __ . . _ -........- __

~fJt"~ I .,!l1til (if-iii ~ld~r1I'~ ..... ...... ,.--

'\\i;""'II;"!ri!IU~im.q:lml .. rc'1 ~ '"II.J_"""'ii ...... ~I'jII

,.

Il .-"I:i:IiI'r::J,.rOU .• ·'I'1.....:.. f;!., • .._r .. ,]lIi.:il .. ", L..""IlrJl·i' II d!''!Yi.lrH;II~I:'''I' f(.a-I • .u

---------- -.--~

I _ ~ ."l .... ueter r.4~ II ~:~ .... t.jf'l'l.~1::' .. .:.p.r-=t#LL"~1 nll·'1 GI II!'

~ - - -~~'J:I;.AL)-~~~~~.It.:r.ri:;-n~~;llil~ I~Ul,1i[~('tI:~

~ I ......... ! .... ~u .:;~r~ ... ntltl. :u.-Lilll ~I "" Ii" , ........ J'"1 ~ ... , IJI·~· I"'! •• ~. m~I·~"" , ~ rI·"I~I~.i~ ~I

n ilah:UI1!"· iI."I;!:i't'IL.:W~"'-H;~- .... - .. - ... - -- --

- . . -- .. -~.....,.-- _ .. __ _ _---

~... -'.:.n .oJ"oI,,-,; ,~,-,_" ~__ __ __ _ ---+-"':+--1

·'4 I ~b 1':16 11K"~...d: ~,.- III:"' i't ~f'J!. ~~r.~ ill I ... i:'iIE: ... p:O!"~;I,I1.": •. _'I ~i

] ~ I ~r ....... ~ r,I~.lo;I,Ir~~~;4i~;~:~;:;::;.;;~;:-of~-;,;:-JI "r~n: -

de tipul accstcia) CU accent pe sesizarca etapei de f]Xi'.IJc.

7. Gradul de 2.IlCOHrrc a ~uno1tjl1te]o'r7n ccrintele .. dc~li.

ale prueucii,

8, C:ofll,nu! u 1, Y a loarca teme Jor pemm ac a~a. 9- Rela~i!l ptofesor-clcv.

r ~inn~ 1l. lor;

-climatul afecuv,

10, AIle aspcctc (0 se impun 'Ln cle~[l~llr~.rm'lleqi.d.

p<!:ri.iliLe1.ri 5 B FB

1., '2, 3. <to 5.

Conclnzti: Se vor axa pe OOSf'f'/{,!lliiir an<1litice tnscdse in at"~~a~H1 f4-i\, acestea servi nd drept argi.nt!lcnt~ pentru acerdaree c a1n fir alivllil.:: i,

Pretncolul KocW .. i: Sc ?nr~gblrctlizJt fIde~ 'lol ceea re sc hll~ltIplli 1<1. ad!.

Ob~cr!,'atii pe m~rgineacel(irlnrog:iS'l]'ate din pc:rspP£th'ioJ obiecrrvelor propuse In ,;nspcqie.

Condmdi: Pc punctelc din dreapta ri~eI ~i in rapot1 cu grllfi{;l.I1.

Caliri, ati .. :

-,

r Ilml ~"O.~~n,III_·. j1). ii.l:tP

Dt'ol'·i .~~

5Jl.T l~h\C.\I1.l~: ~O' I~.' ~ ,~ESA1~~l~.'r.Kj'::r~;: ~ m p

[)~T" 1\lOOOll.l] FI~:iI - __ ,_

11. ]

P'ROCESV ERBAL

inchei~l axi, B aprilie 1997, c U nc alia schimbu lui de ex perien~a organ i z at de Inspectoratul Scolar J udetean Gorj ~i Grup ul ~ colar In du strial Minier M ~d!sati cud irecrori i de Iicee, grupuri scolare ~i ~('oli profesionale din judetul Gerj, care are urm~tmlll program:

93~ _ m2B

a) AsisteoIe la lecpi, la clasele:

IX A - rom.ana.- prof. DMi11l!ll Dumitru

IX B - instru ire pracncs - m ai stru instr, Persu

Romic5.

X A - rnerematica - prof. Lupulet Ion XI A - clrimie - prof, Popescl.I Gabriel;:.

Xl B - dirig entie ~ prof. D,a(Uili'iu L uminita XU A - metematics - prof, DadaHtu Floarea XII B - fizica - prof. Tenia Cornel

1 B - biologic - prof. Pamtiloiu Floarea

I C - instruire practica - rnaistru instr, Burciu

Dumitru

I D - desen tehnic - sing. Iordache Veronica II A - I.E.T.M. - sing. Stcican Violeta

Il c ._ nz:ic a - prof. Brfuuan Liliana

b) Actjvi!tjlill1l.~nugeriale

1 OlO - 1 n~o - Vlzitarea lieeulul, atelierului ~oHi. iII ternarului

UFo - 11 LIl_ Prezenrarea casetel video "Mimdrie ~i perseverenta"

1110 - 1230 ~ Prezentarea ref ratului "Activitatea de evaluare canrirariv li ~i calitativa a muncii didactice ~i stabilirea masurllor tie curectare, Indrurnare ~}i p ertecti onare - sarc ina de b az <1. in rnunca directoruiui de scoala' - prof.direc lor DadaM.u Gr. Ion - Grupul ~colaf Industrial Minier Mutl'i.sal1.

- Prezentarea referatului; "Reforms ~i legislatie ~cohlJii in invii{:al'l:1anlUl preuniversltar" - Inspector General al Inspectoratului $G.olorr Judetean Gor] - prof. Adrian Gorun

123!l- [3J~' ~ Dezbateri pe margine a referatului preze Mat ~i asistentel or la Iecti L

13JO - 1400 ~ Concluzii

Domnul inspector Golea Gheorghe din cadml lnspectoratului $colar Gorj conduce lucrarile. ara{~ act]vit~liie desfa§lIrat.e ~i propune sa Sf tread la discatil pe marginea marerlalelor prezentate.

Dornnul director Crasnaru, de la Llceul nrgLl-Carbune~ti. arad ca a n'imas irnpresionat de ;;Iteast.) 'i'coal~ 1llc~piind cu forma ex terioara, in acea~ta scoala lucreaza un coleetiv de dascali aprecjati, La limba mmanll, dornnul profesor

DadiUliill Durnitru a ~imn C) lectie model A dimas irnpresionat ~i de ri:mna clasei, de Ielul in are profesorul are materialul didactic luat din diferire izveare de rarnura, La ori1 dornnul profesor vine cu c hate cai e le c ernen teaza, L a Of~. flecare e lev a avut pe rnasa cartea scriitorului a dinli opera 0 an alizeazil. Materialul domnului director a Iost foarre arnplu imccmit §i s-au prezenrat Iucruri bune de umiat.

Domnul director pleaca Joarre multurnit, Domn III director pard.l;'thoiu and cd de m lj,M vrerne n-a trecut prim Mad.sari. A ramas profund irnpresienat de desfa~l!r,at',ea orei de matematica Ilmde a predat un cadru didactic Ioarte r§niir, care a dar rezulrate foane trumoase ~i I s-a acordat calificativul "Ioarte bine".Leclia bine Of,gani.zal.l Programa pan~lJfs.';]a. timp, Din marerialul prezentat de dornnul director, avem de Jnvatat. sum rnareriaie sufletesti. cu exemple bune de Umiat, Dornnul director arata case lucreaza dup~, pro gr:n:n.e cu ore su praag lomerate, dte 7 ore pe L~. Din punct de vedere 9.1 bazei materiale se 'flllihnpina greu rdli. la ~",oaJa unde 'i~i desfa;~Qar,a activiratea Dornnul PdrcaUib(1iu ar.at!l ca activitatea de azi a fost Ioarte bine stn.ll~turju:i &i s~a avut ce lnyaw·

Dornnul director Ciungu Petre ann! eli a participai la analiza documentelor din. cadrul grupului ~Ql~l'_ Arata di planul managerial a Iost tntocmit conform. noilor reglernentari. S~a v~zu.t eli este 0 preocupare in cadrul liceului pentru ,I uvea iutocrnite docurnentele, 8~a cum cer nolle reglemenrar! ale Legii in\l"~~~mamlJllli.

Do rnnul director prcpune ca ~i tn cadrul G.S.LM. M~t:1sati s~ se aprobe functicnarea ~i a alter rneserii de viiror pe lang:!. meserille ,cu prom minier. dd pe viitor se preconizeazii desfiintarea minelor, La unele meserii durata de ~colarizare de :3 an] e ste prea m are, ex emplu: me seria de zi d ill' - care se pcate face intr-o perioada rnai scurra, in §C'QllJe noastre ferele nu prea au meserii care sa k: ajute pe viitor,

Dornnul director Clocioc care a verific at do umernele scolare aral~ ci1 sum comlsli metodice la clasele I-fV, V-VIII, IX-Xli, diriginti. Documentele ~cQlan;! sunt depuse in dO'SMe bine intocmile, cu gnja, ell responsal Uilliti pe Ilecare compartirnem. Are docurnentatia de functlonare a scol i i. Teate cadrele su n t in majoritare "'calificate, fi~e de cadre la fiecare, fi.§a po stl11 ui r'

....____.:I_.2: -...... =_=_- ~=_- _= : ~:~=~M~,~~·~_~~.?f!!!Q~7VLUI I

.lmocmil, Secrerar.B iftbfciom Eugenia

Este 0 activitate faa-ftc trucnroasa ~i rezultate bum', chiar foarte Dune.

Pleaca toarte mujturnit de la aceasra §coaia pri \f ind acti v irate a desfa~u:rata de cadrele d id acriee, pleac a C'Y lucruri Irumoa se.

Domnul Con deescu Ari tid!. ~ nita d. a asi st at la 0 (lr~ de desen tehnic, la 0 cIasA profesionala, Doamna protesoara s-a descurcat toarte bine. a parcurs toate erapele 1ectiei. elevii s-an descurcat. S-a apreciar activitatea doarnnei suhinginere cu ca liflcativu 1 "b ine",

Dornnul director fe1i.cila liceul din .M~ltisari cu privlre la felul cum a tosr organizara aceasta aciivirate a cereulul directorilor. Privind rnaterialul domnului director, 81rata ca e sie Icarte bine intocmit, avem de in v ~tat din acest material prczentat, insl nu est de acorc cu stand dornnilor directori in pauz;l printre profesori,

Domnul director Popescu, de la Liceul NO"'Ki. partie -. tpa la Iecua de limba Iranceza, aral~ d. a Iost multumit de leqia prezentata, de~i damul preda mal muu limba msi1. 1-<1 plaeut Ioarte mutt modul e urn s- a, pre oc II pat con du cerea lieeu 1 u i. priv ind desn.~ma~ea schirnbului de. experienta de azi. Avern de 11'l.vat8ll1u.cruri, Irumoase de- urmat.

Dornnul director Ghesa, a verificarprin sondaje cataloagel e de la clasele VI. VII. V Ill, IX. X, cataloagele sunt completete la zi pentru trimestrul I ~i H. S-a iriceput sa se dea note ~i in acesi rrirnestru. Ab . ente nem oriv Me sum "in nu m~r mic, Mi sc area elevilor este cnnsemnatll de diriginti I:n catalog pe baza documentelor de' transfer,

ApreciazJ acesie documente ca l'iind complerare 1<1: zi. M aterial u 1 prezentat de do mn ul director e Icarte burt. con sidera di dansu l C cnduce c II competenta liceu 1,

Dornnul inspector Galea arara c.A Liceul din Mar~saTi tucreaza in condiji] desrul de greoaie: cu elevi ~i profesori naveti~ti.Multmne~te dornnilor directori de partkip,fll'ea acestora tn numar mare La acest schimb de e~perienliii. Ar.at~ c~ doeumentele <lU 1'U51: hme imocmi.le. ,ell ~ imt de ra:spunde re, a.in verifkArile [Acul~ pI~n sondaj. se anHll di au fo£t. nine intocmite,

Materialul prezentat de dQmnul diret·tor a clJprins mala ac.tivit.:uea, inwl,;mil Cu. mull simi de r<isputuJer,e. Domm.i.l inspector .a:rata eli e hwe a fi~ diversi:fieat~ [onna de InviJJ~~raanl pri[l aproha.rea ~i a alror mes.erii ·in cadru liceelof. S1l :s.e n'!lin~ prohlema ptactlcii cumulate. Este rnuitumit ell, ~i profe)\OT'i i ;; are au veri fie aT doc u mennele eli S-<!,U g ~ s il lu CmF] i'nl moaS'e ~]. bIDe imocmiTc,

~~~~_~~_!"",!,,",,!,:!!!!!'!'._~~A5"KiD_2tf!~Fr_- ffft T1rwarn~ __ ~DI:II.IIi! ~_r 'Z_·_~_~:Z=W~~~~E~_=-;'!b?fiitf~~~~·r~j1j_

Doarnna SfinLirnhTeanu. de la Tribuna jnvrit~m.anru~uL arata di suntern lntr-un moment de niz;l, Ram~ne irnpresionara de munca dornniler director l, Do arrma propu ne COoL dornn ii directori !'la mentinii cornunlcarea tntre prcfesori ~j elevi, DOU'10H direcrori sa stab lle<lJSld dit.% auion ornie are un cadru didactic asupra copiilor de la care vor sii realizeze ceva, In prezeru nu sum nici regularnente cornplete. Doamna Sanlimhreanu aratl ca lectia unde a partie ipsr a fast foarte frumoasa, la dirigenlie, desfa~ur.''ita de doamna pnH~e.'loar1i D!ld~HI.I.l Lujninita. Pr iv ind ref Orilla irw 1'i't 1I manru 1 u 1. astepta d t" la d nmni 1 diteetori sa. " rna. cu 0 serie de propuneri, Domnul director Parc~;U~,boiu araHi ca, trebuie re sp ectate pro gra.rne Ie scolare, Dim J n L;I ;lnd 1i.I- se prog rarnele ~~ o 1 are Sit: P oate red uce ~i nil m.\'lru] de ore, La licee le industrlale, obiectele de culuira generals sum aceleasi (.;:!. ii, 1<1 Iiceele economic. pedagogic etc, La scoala p ~ care 0 conduce clasele sum suficient depopulare, s-a redus numanrl de ab and onuri ~e clare - nu se 1 ucreaza cu clase su b normarlv,

D omnul director die IIlL Liceul Rov inari, arm:li

d. 111 in5.larn~ntu.] primar dln Rovinari ex.ist~ 0 sec a J a cu 60 % d in per son a] nee aliflcat, iar ] a alta ~co<lh1. curs girnnazial, 40 % sum necalificatl, Con~id~ra d'i un profesorcare nu este titular nu desr.~$oari1 lectla cu mutt suflet ~i mulr interes pentn.I acumularea cuncstiintelor Ia elevi. Dcmnul director Iancu Alexandra Iiceul Moau. tntreabil pemru cine pregi1ritl'l forta de rrumca? Putern vetbi despre rmmenclatorul de meseril? se vorbeste dt: reforma? Ce s-a, f!C!Jl penrru aceasta reforma?

La meseri ile c are ex i.stli sa se fadl ni~te prngtame noi, tl.u.pl planuri blne gandite pentru nivelul Iiceal ~i rehnic-prcfesional.

Ce investitii Iacern in !nv~amanf?

Prog ram ala d asa a V ~a este 1'0 arte agl omerata, Doamna f~ma.ne foarte multumita de felul cum a io:>;t otganizat .1Ice.sr sch:hnb d.e experienl-a. de aspecll1.l exterior al ~olii, de :int:emaml a:cestei §"coli. de de.sfa~urarea leqi,ilor prfu parcurgrt"rea tL.lruror elape~or unej leqii model, de felul cum au fost :intoernite documentele ~colare ~i de inneaga activitate bun1:i des[~~llral~ Tn arest liceu.

Dmnnul director DadiHuu Gr. Ion ITm1lume$h:! Cf'lor care azi <111..1 anaHzat cu &11!"l'~ d,i:' raspundere. activ ltatea ~colii.

Per'llrtl care So-a inmcmit pl'ezemul p:wces vera bal

MURMURO-.~,j~-JIL-. TV.-J'L- ..• - ... - •. OJ' .-: -----:.:- =-:: l.~].

__ ~._. __ ~,~~_~~~~_~ ~~_=~~~~w-

eluDgD Petre, dh1ecto,rul Grupu[ul $colar de 'Co'nstructll Tlrgu-]Iu: Uti I[CHI. ca

o'rlcare .a~UJP Dar am put:ea SPlIJfI@ GI,~ pl-ezem::a Til det.a~i!.j re a nz:irHe

de~pre liC}eu.1 din Matasarlj avan d IDl ~oJii. Sinter val SPUrt ca <lC.ElS[ reportal

vedere d fn lude~ I nostn, mama este d em n de postu I n ~Itimual a I

rnalorrtate 3 liceeloli SLII'It lndustriale Televizlunii.

(au pmfUuJi in demenn ugrele" ale At:ltea cite h'lU 'lac!.!II: fJ acea:sta

eeneemiel). - -d]O

,coal.] te fac sa HI cu adevi'lrat mVI lOS flu rem spYIl e 11ls:J ~ I Nu, $~ In aceS'!: (~~ cum nll.li1eam la incepurj.

seas do resc sA-mi <iflITil 0 P h'i la. Pe c I fl,e? c: u prtl!'teJ1le .1IJfI111 d p e

ell ca~tva a III XII U rm.'1 'icM~ro-

to~'i ceo c~ [u c rtiaz.1 alcl, A~r.d p entru

ri rI,d rl ~pre Mat;a~rl pentru a face 0 di luc l:"e1!za foarte bill eo, sunt ceordo-

im,p,ec~le de specialltate unu i cole g n.ji~1 fQarte blne ~~ dec I sum a d eva!d:~i

de laacest licp.u, amtr:iit 0 eno IiIl'IJ

da;c.'i[[.

stare de in,\1dte. Nu ~tlu dad prin cele dt .... ~

De (El? Am hnfllnit aki un om pe ,.jj

sp Wile. Ilu~rit !ia a C'U p 0 parte ... n

eare-l CIJf!o~te.a.m cu multa vreme ill d ~

spa~iu I aeestela. Dar aca se Vill urma. (Cred d~i expnmarea llyn om"

tntampla, \1'01 fi ,'ericR, este llimerit1i ~. Ullom care ~i·a trait

La fe'wd ere, oam enl 1:1I.!1r'l j_

ti iii e f'\e~ e.. h,J(: r ~ n d r n ;;IC est mu J t Modolanu Marfa, d[rector

col1ltrnvmat dcrnen LU allnv~~llla!'l-

lUJuL adju net a[ Grupu]ul ~CD[3r In~

5-111 ~onstrlih: Tn ;jC'e',\ist:t 1-0 i1a rnu It. d ustrl a I'MI nl er Motru: 2:3

Dar eel mal impun.\lit,Qr ediftciu it apriU" ]997_ Con.slatulrea d~rec-

(iOflS[itlile Ikeulj, care ri.va(jl,caU CILI tonllo'f dil'! 11ceelie GOliullll, schjrnb

mu Ite iIlcee ch~ a r din ftilJinlclplu. de ex peri e n ~a la G ru pu I ~ co tar

FI&are dement at <icestulliiC'a~ a ll'ldu:!!tliai Minier Ha.rasati.

fast .aVliz;Ur Vgma~Dz.n $i cunescuc de I) in roare d ir~ e ~ me, 0<1 m ellg <I i

ace!OU. om" ~oom ~,e' ln d rea pt.a 'spre 0 ~r.oam, Pe

A,pooi de pe bllndle ace5ttl I ~coli (j rum vorbese, ad Inl!il culm tie do-

<li~ ie~il: mii de elevl, care apo[ ell meale, apele, piid~lre,"l1 larba (:affi ra-

ClHl(l'~,tin.leJ',e dobaindil:e aid" au. de- Salle- Respiri} primava,ra, P.JJ limp sa

v nit COloii1irii nopri, iflglne-ri, munel- mal vada? Maisl.lnt frumoase? Cel ~if\~11e etc.

tori bunl etc. Da, 3,11 l-am cuncscut tineri, mal. flIU~inl, ilU V'lilF1 (Oata in La IPJ,UZ.l fnlfllal"!:'sc un numar al

pe domnl.!l dlractor D:iidillau. l-am rnl,:3. rei Col mille sea stradul:esc sj 11'lil'la revstel $1:0111. Se lIdl"e~e;n;ii suflerului

cunOSClU ~ apreeJ,;jt_ 'Cii~ mai m~~lre (~aibe ct' derula lntr-e ~r mhi~lI, F~le de monografie, subiecte

Daf nu numal ne l!.J!isu!. Colec- zi}. de exame~e. Terapi:l sufletl.!!u[ IlV~at<l

tl\'IIJ I de prof~sorl d eo 10'3. lICe-st .IIceu r A~i.lJlil ~~oali!, MJIie, fru Ill0as:l!. Tntre f.1'S ~i ~ Iii I1S, Sir'l1llU r prin.lfie oa-

eel C<llfe I:-a sptii~l'Ijt pe domn~1 direc- impLiI'l:1t:C!are ~i mill aJe"5 pnmJware. me!'l~r Dad .olr.ilgtls[e' m.ll e, Il~mic: nU.

tor. Oamen[ C<ire ~lI tndura~ frigur~ Oamel1~ la FeJ de prin1100~ fie de~hid e permu !iufiet, Daca o,hll ~Yl'I!t oglln-

na\le[11 ~I poate u{learll lmputa,ill cA u~iI~. Cur~"i,e, ordlne·. A~ e rn 1'1 Gilt sLlflt'WILli, rrevio;t.;I, lie eu, e ogtindla

nus,-a tamt mai mutt. de saroato.1re. Sjlbiitoarea Sf. Gheor- celyl; ca 0 produce', Ceo reflectl oglht-

hllpl"esie buna ~i IaSJ ~i eleviu care, gl'le, a~], e' ro fleCo'lre .zi. Nc adUrlam d~?' 0 culturj bog~tfi, tlimeink~j odli

:duc~i d,~ cei l'I1el1~iol1.~i mai SU~, ~liu [nU-o sala de clasiL Tinen, mai "u~il'l mal Ia!rgi d,esc:hi~i s;(i cllptinda tntlnde-

sa te lullme.asc.a dvfflLiit, rilspl.lnd fru- troeri, '1irun~if n1anag~ri :111 1colillor, r1~e v1Ie~jj, un suflet nu pr~ .. slmpluj

m05 :I.il ore, mUll cesc ~l tn dL!l ra ace lea~i mOl na irf 11 .1li I n~p e.cl:ofatul U r :Smla r cap r,ldO$, 'pretcmtlo~;!' ca~ v[breaz.'l"

'greuV11u• ]w:1etea.n Gar]l. vel'l~~1 s.a vada, ~a ,an~ ,aprobi! bl,lle'le ~i m;tQ~fo('!~ _

Cu ocaz:ia' ce.rci.l:ll.l~ dlt~'cforllor s(i1imbe hii1Jp~resH, ~ apreci,eze, sa spateie r3lului" C.'l~' iLJOOW:l ornui '"

~tmJiE riff acen Ikey am vmOI'l3it 0 ca~etl coreCi;ele. Ji rna 1 ales ome iHa. ,.

[--l.4__...------=~_=- -= ..._::: M:Q~U~~L ?!L J"VLU!J

-

'li!;iI![&&. itiLl2LL22

lncepem "ctrvltatea, ,doml'll,,11 in~I:)ector oGoleal· c_tln, respeCnlDS, cu verba curgatoare, ~rmp!~, cal'tJla l-eu trecut .at'D U Trn,d r1.HfI~~d oamenl I ~OO'mo r Uin'iua It La tl.luJ~ anll", LJ,rn<ILa bun vel'lh:,

D lrecteru ~ iCo,[I~, prof. DilldiWiu, n-are nevo~e de prezel'ltaill. n ClIIlOil)' tern de ITlUIt, ne ~tl de mull. Oi1lfe mai are Cl"~a c· ru.! ,tJ.e de-ale iColii?, prel.illta TritT-o itl~rulre de imaehli ~co]la C~J trecutul 'e~, CIJ prazentu' el, Ne apar rn imaginl :5.11.n de das2i, cabin ere de IIceu ,I~bor<ltoare,sa ll de sport, ropii ~II profe:S(lri. 'lo~1 preocupa,t imi do 1"eK" ~1l fOI1l:1;I:!'l 0 ~maghil (' DL!lna, ~cOJ!L Toti, ne str.1duim 111 fel, AKuJt3m voce" ce tlso~e~e Imaginea. E (onvlrll~a'toare, e dara, e p!acuta, sellslblia, e la fel Co1 a (dui esre Q arie.

I ntrll'l1l jol 0 re. !EJevi, elevl ca ro~ copm~ bun!, b"mi ~i rnnT!Q~i (<I ~I anli le r, lUs pu n d, lntre a.ba, <lSC u It.=i. D;tsca Hi 10 r S!lH'! t Damen! domid sa €lea, 5..'\ formcze, s5educe.

Se cltesc apo! rn'lI:.e,Mafele', ill pdn; plan SLlI'1t probleme de evalu<lrtl d I'lluncn didactroe_ OtevO! rnglJl1 alii fmt~ri a 1 fie-am notat in cafel Jicunooite~1 exact sllwa~lo"! pefll!m lli solu~ron<1 aooterlle", ,evrta~l contmlul cu ldel preco nC1i!'put~. flU utmari~' cr,ltkOi d mai a les GOmtruql.il,in tlrn!)l.d centrolulul reajjza~~ ~i perfeq~Qmm;'1 ~i sus-

nO'lstre mJi nd ria de a-l fI mod elat, de a Ie fr dliiw:it primail pa~1 in \lj<l~i,

Dt)i'es( sa u re I rn me d Sfi r?cia I ,·tata lunga, subte-cte in~ere~nte ~i ell mau mu.llte i,iparlpi l"e\l'!~t(!;1 '! Mu timJI1.J r J u~tlliu I" ,

Neamtu Gheorghe, d'rec~ torul GnJ'pulu'l ~colar TIs:ma~ n,,: Am rest la Mata5<1ri. Ani aluns In Matl~rT in Li de prima\'itra, ru scare timid; dol care im:e:r'td sa ne pam.mda in stlf'Jet. De la tl'iceput ml-am Gat seerna ,,~ ~(),e,<lIU.at~a Matilsarl faee parte din aeea c:iivina ope'ral de arta, din. acea ~imtonle geografld (e se cheama ROI1"l3li1iia_

Gorm.ln C! M a.~asafl are 'UrI fdnn~~ de 1"1 sec n rl.! ndat,

S(O pili vlzltei a r"~t aceta d e a jJ3rUdlP<l 1<1 Ce rcu I ptdagogi al directmi!or de ilcee. ! n Grupul Scola r Mi,l'li,er Mata;s.1rl am iosr prtmi.~i cu vole ['lUna. PCSLe tot era ardlne d1esavllr~it~, !i~mll al resp~ctllluj de 5 in e, dar ii al re~1l ectu III t pe ntru (olegi i 've ['JI'~L

Am MJl: mno -u~ s.~ asist la 0 leqfe de dirigen~re, fa clasa iii XI-a B, oondus.il de do. mila prof. DM;ilau Lurnlnlp, S'." discut..1C despre O.liHut!i ~i am putut ebserva ~u-adu 111~t! doarnnel profescare de ""3 censrrul SlIo,ete", S i cred ca a n~lJ~lt.

Sunt pl.i~Jr1e Hc~e dii1judqui f10~tru cam .1'1.1 00 rev Ist~.

"M!.! FmlJ,1'IU r J ~~l.I~ui" are menirea sa d.ezvo!l:e pi.'rso!1'a~lt'l1:ea elevilor, sa-i f.l.c3l ~ iubea,~d fnm,o"ul diln ill tura §.I ~odt>urt~.

VFl!ii'lU ~,;i It! ~plLJn a.d.(jlflsun~lfur din: M atasari' ea, amlo LIn de ~J(~ta 0 vo inta, eJ;j~tll un drum_ Via~a e lnspaln~ntatN de frumoasa! Am citit u nd~\'a ca r1I.1IT1ai ce lubfm e adevall'<l.t. Totul d .. ep,r1nde n um~1 de \l'o,ln~a VOil§l:r.3.

AM FOST LA MATASAR1!

-

~~~"""'~~ &Oil __ ... _ ... _"" ...... _~ .~ __ ~

AM VAZUr AJJRUL. N[GRUm

[eniier ordine ~i disdplil'l:l, oereaw:ri de frumo~, ,~ 0[1 'm;!lgin.a~e

Celt ested in acea frumoas3 il bog~tar care pot s~di In s1.Jf'letele §l CAME'NJ .o[ AU~!

[(YJURfVJURU,L.JIL~,Ul : :==-:=::~ = ::~-"""I.:S'"-]

C :'!ite nu s-ar sene d espre 0 ~f,ill'lL~, despite oamenli en?

rll ac:ee~[ stare sarbatorcasca, p lecOirea pe ace lea~i dru murl, spre aceJe~1 ~CQiL Suntern la fe'~?

Nu, sunrem mal.bDgatl, aducem cu no: eli! a lost mal bun rn ~COill:l drn Valea In,JU lu i.

lupu ~esc u :101111 dl rector . adJun ct la llceul Sportlv T~rgu-Jlu: Acest<l este dNtTllJI p care l-am strabatu~, lntr-o zl, de ~}r:llnav"'r,;ji dfld p rhr~rea iimpe.lHor gan durl m-a adus lntr-un schimb die expe1ient<1la Lkeul M:it:.isOirl. Era 0 zl '5tlperba de [}['iimi1\'.na, call d so~tel e L~j trim i tea razel e- i p u tun lee p 0 cte~h.irlJernverljt~. dflld intreaga oamra retnvial;a la l,liatJ te ademenea SPnl mi~c .. re, spre btlC'lIri3 vfe~L

Cl nt! trece prin locaUratea "M ;;jliisari n LI poate sa nu reeunca 5ca cladll't'<I liceuluri ('Hn IDcall~ce. $~ sa se h'it.rebe elite pjjstreaz3 ~'Iu scest lee deparnu de mUl1idpiu, dar rDlJ lipsit de semn i,ficatj L

Tuednd prln M5t35.llrl illi lmpreSlii 6'i te 51m~1 ],egat sendment.'ll de 'IJ eis:aj ~l de came Ill[ <lcem~l to c, Prlmav.ara,. ce rul pare 111<1 i. albamu lar locu i mal p~to resc;

Vlzitlind frumcasa C [ad~re a nceulul, rmmeroasele saIl de Cbi~. l.lboraIcare-Ie b 1 ne dO'tate, m .lVut se n t!rncntu i di ma, <Ifill' in centul mUJl'lidpillill i sau poate L h lar ~Iltr-u n IiceLl din, cap,iiala,

Pest,· WI ;Utl rnt~it1it oamenl e<lre emu preo-cu DaV de !;lUll" otg;J n 11", re tn data ~a ~(J Ui. Sornptuo.:rs'l tl;'lstitu· ~Ie este bini?' orgi3inizatl ~i cloved~~,te cJi a t!~tj mlri!Jf'i4~i cameni de till CaIedra ~(il.l ~I "oresc' '. aiNi LIn foe 1n (are clQ~'lrea s.~ ;,e IJi~rf~rez.e eu p;151 Linea lm:darii, L"Nmiden.tiflcat ru an~j mlnun.l~idilli~fi lill Ci!re 21rn des<:op r.it murte din oisatJuril,e dascalullJi de odln]oa r1i, bu n.§Ule, pa~lu i'1 e, prle-

de prll'll'lilv-ara am .mJt p Ij~eDe<l1 sa .,s.isr §i 1.1) (I lectle de mau~m.atid~imrta de prof. Dada~u F]oar·ea Ci:I rn-a delert<lt, de~i copffl nu sun! ca-ntr-o urba cl mal degUJ:ba ca III '" r!!i, Acest luc ru dove d e~te' (a se Doate face meserte acolo unde exis£3 paslLllle. Mil bucur ti Q spun inca 0 dfF£a c:ii .11111 r~t1~:5 impres ion<r! de oaunen ll <tce~ tie ~ ,~w I i, de oonaorgi1!rliLl re ~i primHrea ffiCiUtj •

Vreau sa multumesc tuturor pentru ca rni-ai, oferjl ~msiblll'tate~ ~a (UI10s{ ~i ~5-i ,admir, pentrutot CINU rf.l~~ It sa, faea a IcL la M.:1,tfft5.:i.rl.

Nlcokes:cu Elena, dlrector la Grupul Jeo,far Indus'trial Energetic TiJ menl; ~elat lntr-o lon~! de explcatare I'1llilil~er~, Gcupul ~col'lr lndustrlal M lnier Ma.~s.:rl'i s-a dezvolw de-a Imlgul ce [or 1 4 iltl i de exiue nta ln riu da gre'lI[~~UOr materiale cu care s,-a confruntat,

P,1I1~;iclpancl la consf]tJUirea ell dlrectorll djn aprilie 1997, am fen placut 5urrprgn~a sa <I flu d esp re exist~nt'" f~V~$[ el ~ro!'1 i "M II rmu ru [ J[I~lDlu[" al dimi in itiatorl au fast eleyii, sub lndruntarea COIllP ten~a a domnulLii prof, D5diilaLJ DLlImltru.

Til'1lal'ld cent dll.ll1e I eo d in no bileI~ vlltU~[ ,I poten~L~Hta~,i de d Ivol· {are <1.1 e adolesce~t iTo r sunt ojJtimismul, romallt:ii5mui, viQt1!<l. lntensltstea da ril'l~~!oJ' de au to l'1oml'f... de In d.ep end eon~a ~i autode:~ava.~ir1(! I" i se pare flrea~d §i iIuJ,iiznea1a ideea [or d'e it c reit. 0 as emenea tevls11l_

AI11 r i'lli)lltOlt IJ rezent .. 'fI'I !lagl ni~e umiTH:~relo, de r'evlst.':i r:i:s,foHe, <I. gandu rilar de ale<ls~ pr,e~uire ilJle elevllor pentru ~.adrele clldactice, pentrr,J lOCJJ[ul ~I b.namateriiala a ~olil ~ chi.lr g!l~durl de reeu nOfUl'lI~ J unor fOfl~ ab!iolvt! nli-

N!el1_sche concJmfonJ: "Omul nu

este d oar (eea u! .est,e". Deci, eie¥1i nO~bri IUD '5lHH dQ<lr elevi, ei 5unt

N'I'COLAf 108,GA iN GORJ

. ,

I r ..... , ... ~ .. Ii'.,._.: ..... I ~ II.~I.,.II ,.

I"" , ••

...... ~ ••• ~ .... .'" • II· ... ""_ ••• .-' ,~ ,.,'...... -,.

;i.. I

I ,_.,., "'. " 11:,,_....... . '; II. II

H5

Sri

Inirn.ll de Hoj(j(".f"ln, Gr~u· re Gr- U JP('....""iClJ este 0 j1i~rso. fialintte de pr.C-'iUgi,u n lurnjl mcdh:·~I.lc :!iiij eulruratc din t;:ua ~i sl.rlHnHtam.

Niliscul in Tnrgu.J,iu. Uri,. gore Gr, l.upl~8ru rrecvenu::azA cll"801Jrilc L1ccu~ui "Th· dor VladiInlire-S'Cu" in perJ(}[Illil 1 942 - J 9GQ. obttna".d in cltlSeJ(!I· VOl numat premiul I ialltl fWncie w:ulor §leola" ~ 944· I ~"t"i. 1046-1947 e. ... te prcml· aru de onoare, in pcnoada 1 Q!';O- J 952 a urmat cursurUe Fr.lcu~r,atjj dt:: Rt ~gie n .lnStllu'ilJ lui de 'rearru (11n l!:l'llcmCl;iLi; dup~ care" a bsolvlt P'flc\l.U.~ea de Mt~dicinil din BUc.lJre~li, film.!: repcu-H7<at s6 ]ucwz'C in lJOhmgt:n, iOif din .L 9tl9 'llOI1 'in (i(l!1j.

LucreazA ca mente cardiolog 1(1, Spha.Jul .h.lidc!cafl din 1 !:n'o §i. de peste ~o de ar:d fistf') ~(:fld sf:qjei l1e ca.rdwologie.

Mt,:dl(: prtmae din ~ f17,R. ducWIf in ~lijnlc medicate din ~ ~m2, Grigm(~ Lupeseu part ici.p5. in i:ndt~lungaul sa ac.n.~i'l.l;lfe cu Jucn.ri (j~ speciaUta~c ta tot mat mul te congrese na t~ouAh~ ~,i inlema!ioI1nl(~.deS .. 8ucurq~I~.Chij-Napoc.I;l. Mo.~cov.a, OsLo" PfI"O:lgu, Parls, 1IC1I.i\~lv, At,ena, R:mna, Witlisldn~lUn: cd.J{iwlw1 de nee,_ rc dl1iII~, Hpr,ccieri la modul superluuv s,.i hrcvere de r'e rCC-:Ef'Unr. lucrilri1e Hind publiL:ol:1k io revisre de s~ciaUlah~ rtl_n j'·RriS. Londra, :"<lL'W' York, Gene,,· a, nngn[Q, l'clk\\liv .'ii. B.

RCnl8tciim dln ho,ga1a ~~ ncri\'ltalc ~UjHlm a p<J,t1id();Iuen, mil. li.ucure~li, h::l cougr,c.,.o;;ul Na~iorml de ('an:Uologlc, de la inccputu] JUIlii nctnrnhric l 097 cu "0 j pme?.]) privind mccanlsmu I de ac tiune a ni.1roWkcmmi ~~ rcZillslcnlci bllrQmboSI.0fl", lucram care a sUlrrnl un im 'res d4~~osebU 'intnu;al !:l O:lb~J'rda.l un''Cnomf:n de jmp!'lr1afllil. "it~~~, incAi llci:nihloi1i:ll n.crrHUiffi de spccirtliltltt~_ DC asemenea, din sep1 ernbrie ] f~'", duu uu de In0ior Grigure • ,H) )(~SC1J t_~~lt~' me Alb ru act.", at Acadl~Ullei de !;ilUnlt: din New ,""}tk" ~ar tUla]a Gminva a AGldc· mlol Ml~d.ca lo t- til propua 'iUUI:lilnlrnUate pentru ob~:inert~.-l Hdului de mcmbru emern.

ca om de cu~~u.r[i. [ueLlkld Gri go.m l,iUpeSt"U plIbUcfIJ de fn varsm de 15 ani CjJ;igramc ~i VClI'8uri umortsstee in "pnpngalul", "PiligujuJ", "Urz-itf'OII'. "lnrorma~i,a, Bu,curc§idul.ujn, "'GHzclit Gn~lu]ut". "Ramurr', "Co'Iu.uuw", "(J()Ij,l~anu]''', oblmimd nume.· fl ~H.~W pn:mlU la ('ofll('ufsurHe rUI~:i~ mate de Cpigf'aI11C,

- ii':u

esc

EsU~ 0 mare CinlS1c !'ji lmm:u{~ pentru n~j ] tjUO elcvl ,~I peste 1 000 (;6dir(~ didacUc~c din carlrul Grupuluw ~colar Industria] 1't'tinier M~t{jsmi. l)mc.U.il1 ~,i peru ru j(JJ i 10(,'1 d. orli VtllUor ,m ttl rUm de a puhlka in pnR;inn(~ rcvtseel noastre eateva din IraUUeli1emm ale medicuJuj Grigo.l'1 Gr; [.ALlJlC -'nt, po ca_r~ n:I ~e-.jl i:m:Il~Ju"1ti:d cu mnabiJtlulc ~I f;fddura suJlc.tcasc...ll .. v.1 mtdlumim ~i v.r~ dorim sA ~",etj Vi:O-llti rU.ng;J,. spre biul':1c:!lj g.\mlU'llCn 0:111' mCflUor; care HU novole lui mal iuul, de d!tunne:a· voastra pt:nlrlJ H •• j sprijini ~j n~fni setea de cuUurA.

1J.l.).

FUIOREA A]'\;CA;vw B

In chip de dJ .... 't"lni..nH~n:l. 'VA nimi1 till(."'" ndrenc umnrisUe, rod aJ unos prc(JiI'~u~ri de tdlA mUU17d.

Con~UI"S tre aflm"f.,re III J"lt~ltil tea de: tcal1U. Un glas, po seenri, Un phU I:

·'De ce ms-ml vU'! ue c~~ nu-ml vU'!~ ll::.spunsc." .. Jur.iul pUc UsH

"IX') cc-a i venU? De ce-ai vcnU7"

In c.tdda cr.idd.of ~pc:lJat'c. colitalea chlbd. .mUm~ D rAnu~8 deficUar4.

E·n bo_'~·ttch\. doar, fireittn

Dar rnfrn:i!lli i7II C uri ~cmn

CAfosfond, II.t.~ Capf" EEp~~I,e

o?l alter "capch"l de lernn",

ArmUu-.le de lil.bo:rQlof no. ft,nect eli toU!69YDR smn~ roolA 0 bo1n.6vUor

{_;.ind n ioenca S ... l aJ.lropl~U

U . UD bi(}~ bo~nav. el a S~ riga.;

- Dcgt· dla tot Lrni daJ .f.n'Coufe Am. " anilti2)(;~1A ~ norma I,e!

Solla ortltUului

1")oar 0 rernercaveeau si1 f~(" Prjvliud HrlistuJ ,ii!l consoarra:

Lui. luale artelc it pl~~r

Ei. tum sinlJ,'lUIii ... ROMA_RT.\!

Um~ unol chimes core UbUZiCuzii in: pun~.a dlHgn08tJcuIu.f de apmdlcitA

A_.flit ric vialtll numeresi

BlmuJ Dt.ounczcu sl\-Jj den

Calli upendi:d sa 00 I (~i

A.i extr .. 1S in vla lit hi;!

Fl'8~1 de CJ'Il.I.(;C

C..h:irurgul. pupa lji gror_ttm.d Ce bunj auud slnl~ d,

Cem care-l ,['uutO poe primul i~ ifLLahl.c~lc pi) torJ (rej

ScdlnJomllllle

~l '\'nj, in, orele tarzU,

V-f1ti inlrd"llli mAcar 0 dailt1: u(: ce, Cttnd "Of\LUnca- I d{~ zi" ~odiJ:lla tine not~plea lul:tIQ,?

Ull.1d local Clrnosc un bin

t i\'l.m~ele·fni scup,") I Serviciu -r "spirt" Dar spirtul ... ilpii

(10018.

0--:8 mai .... i.n-!JJUi, inln:::bl:'lfl": in dih~ma grca u puno:

Ar;c-n pjll' SIJ-:lan~·m""""Ir[~, lilliE' in cap ... soarc·.apuncr

In drumuJ .spre bOle]. 1JUpu.1 de mV"ii n:fI In. Consr:androa de ca_rdlologie de 10 TAtgu~Jlu. prm.tre care se numam,l. dlstUuilulpl',Df. dr. 8im.oDCntof, 0 'ost intAI:nplna& de IAtmtul. :Z;gOlllotos nl unu. dUne.

t..atro.1 W1 dun-c·n Tilll.SU-Jiu DiU nu li1tra chlar in, pusHu:

AduhuL":(;asc ftr.inlre nnl 1~1("7,ZA ~H~a drlil Ilnului Coroi.

Urmt demagog care H ridieDt 0 stutule Cimd ~j.·n.ruiltal. ~n pluta. menumemtn Nu l-a air-dB nUJo:ytd i'n[tJHmli.

D~r n-a vou sa .~~ calcc·rulgajmnr:ntu1; "Mereu voi slit ill mijl( urul multhnUr'

:===

:

.18:

Alexe MldiUhla., VIII B Hpi'6t 80Dcml

Mmn.l soacra zace-ntlnsa in a v~~nidej pace NUHlfd flora e convins~ ~i acum, ('~ se Ju(~fact::

La moaneD unul u1cooUc Fk,-i. I)o.,mnc. smnnul Jin; A -ngmU1i11 popa llie

l)ur ("and I· A, !iH rupit eli vln cfl~ pe-acl l~Ia Si1I-.nvie ..•

lIne! asis'tcmje mOOlcale Cflnd \'iK..t sub] una ra fo'!l [}1 U.fa

A~ vroa, pe Joe, (nor. S~} mAcrmd, I,iir UJ 9~ m,li reanhne:od

"Gur~ lOTi gural"

~l~AdlJlm,ell diK'..ct DC cA.te ori am bur.uria

sa·1 Vliid pe ~eful meu eel tAm, 'mi scot a~nahll p{d'&r1a

~i-n fa~,n ochilor mt-o pun

UJbog.on.uL.. in.h'cb9rilor Amorul .ne~Uind ce e Eli-n.ft,:ab.-'"l fJriJnn nnia: C.E? Pcrm:vemnd pe accst drum 1'iY7abd~to.tu'(::-rure[lrnl: Cl JlI.oJ? n!ilr dm pilCflU~ pentru sine

l~ 1U~ rna i tar ~n1Irtmba.: elSE? Inr azl iit['fc.~dill dear alB't;

Nki C(,:, ok i cum, l1id cine ... CA:I"?

npl'tBfuJ. unuJ fjcf de, sen1clu Aid, zace ~eM meu

,si-n srolIL'ic'ullui. .. st.Uli lOU.

• tnt.al""rea CUI aproapele noetru

.ION H

I. Un mace scriitorooDlin, european, universal Inn Here a este un marc ·(.;I'iilorrornllu, european, uni v ersal. Am avur ~'m~a un.idi de a-l II ca~lig t de pr]clCn,ram£in~l11du-ne fire~l:c. III acel a ~i timp dasdl intr-alcartel poeticc. C.find ne-arn cuncscut, prin 1980, ne-a uluit C11. altruisrnul, cu dcschidcrca dornniei sale ca!.rc noua gcneratic literard. U§ile Ii. crau pururea asaUa.lt\ .ins5. cu calmu-i ardelenese, l~i pl.hitra aceea~i "mina' profund democrat idi, impullfin.d. respect, admiratie prin [j1ptU[<l de prolet :In pusHu, de ascct reuas lin sine <I. sin ei ~;;1J.e _ L- am simtit a fi alcatuit dintr-un aluat diferit, jumliJ .... uc rim ~i jumliult.e zeu, a.h~ explicatie n-am gasil, pentru comportarea-i olimpiana, netematoare de nl§l!e nCFlomdle de conjuneturi pobtice. Libertaica .al'tislid. reprczcnta pentru fi~np~i darza untopoasacru, intowl'igibil. Ne reamintca nh sed all l· cii in lurnea cuvsntului, care e de or]gine divinil, [lU ex..isl~ compromisu.ro. Exista doat esente cu care oameni! pot construi urt paradis interior sau pot proiecta unul III transcendent, sau Intr-un dincolo de naturji metafizico-rel igio <lsiL Rcvfi.'7.fim:lu-nc, noi, dupa 7 ani, nC"l:Im depanat amintiri comune: dcspre pe ncdrept dispfiru~ii Cczar Baltag, Ion Baie~tD, Petru Crcua, I\'Iarln Sorescu, Petre Tu\ea, George Useu.tcscu, IAlurcnpu Futga, Tudor George, EugCIl Jebclcanu. Pompiliu Marcca, Tender Mazilu, Ion Ncgoitescu, Edgard Papu, Merin Preda, Virgil Tcodorescu, Daniel Turcea, ~etban Cioeulescu, Mircea Ciobanu §i multi a1lii deja imp!i.!'!i~ind COl, urnbre platcnicicne un teritoriu al absolutuhii 7.irjh din suf] '{C lnsclatc de nemurire,

tIl enul 1994, Editura Minerva din Bucuresu it ti P ~ri.I., in cclebrn eclectic L. B b blioteca pentru to~r', ell nurnarul M2R vojurnul amologic " ocul ~i ccasui", ceca ce a iascmnal practk peruru domnul Ion Horca clasicizarea, cartes purtillld cfigia lui Ni,chila SIMt=!o>cl] pe care Il dUll'll: "poczia lui Ion Horta izhuLc~tc in fi(lfl~]1aICa ci s,5 inall~ un ansamelu cchilihrJit ~i arrnonics de natura ilpnlinid'i., iar nu uiO'nisiaca, 'l~a cum ar pt'iI-ea la prima vedcrc .. ", Nascu; Ia 10 mat L 929. din larani din sutul Petea de C§.mpi,e, jude!:ul M!.!rq, on Horea a scris ~i publicat peste 200 de titluri, din care nominalizam dear dHeva.: "Umbra pia p ilor", . 'Inc !.I. nu", . 'M as lirwl h.tL Pb lon ". "Noaptea nop~i.lor"" "Podul de VOl.ma", "Dt:alurl de hH", "Cacierca pc gfi!1du.ri". ~i-a inlrC\esUI dcsbnul cu I'evhlt.a ··Vi.:lttl RomaneascA", en UnilHlc,a Scri.itorilor §i C'u rcvista "Romania Litci"ara" (intl"e

~I

-:

~ -=--= _= :: ::

1.968· ] C)qO ),. ]<Lti1 de acea sta din II rm;"l v M ind [;Ifinita~i spirituale §i ingrijindu-s« de ea 22 de ani. fiinrfu-i un adevarat Mestcr Manolc). [nlr-un portret sintctic - rre-atn folosit jn schuarea Iui de "Scriitnri romsni de azi, IV' , d'l~ Eugcn Simian - leu Horea s-a con sacrat COl un nenclasic, elegiac, metafizic. Lirismul sau c autentic §l mi~c1'i. slJ'aluri on!ologice sfr1!vcchi, .imbradlIld forma melancelici spnitului 'In rata marii trcceri uti a refkxiviaalii ~j a bocetului. Tutela lui. Uor~liu s-a topit in miturile poeziei mcdcrne, traduse Intr-o HmbE! atainei, a .,rnelipurilor transilvancne ruralc, ~i prchmgitc lntr-Ull expresionism !,fi un vizionarism Indurorat, ajuns in vama z~dnmkid creatki, p rare dear utopia saurlui 0 maiatenueaza. lntcrviul nostru, reahzatcu prilejul ce lei flint.ai eel i~ i a Atetierului in ternaponal de poezie . 'Serilc la Bri;idi cen i" (12 -15 se p tembrie 19 C) '7), la Bradiceni ~i la Arcani, inu-nn decor de to[lmn~ pHiatian, de-e bllncicte '~i de-oHni~te p~lradI..lSUacti, sub cflu\'H de miresme ~i caden de :l:ngeri _~j:rahlIrill]an de hLllflatale ia sri-~i insoleascii, pmicctori, pe cei care nu i-au dezarmlg~t prin fire, expn;~ie ~i gindire. ildid. pe cei purl, ind geriuiui, ind .a~eH~i in Iumuactc, bine ~i adevar,

Il, "Poelia e legem Iegilor"

- Dornnule Ion Horea, din prea :muHa iubirc, vii imrcb: v i s-a Inlll,mphd s.~ sin.J:~il~ nevoia Srl v~. verificau fijnta fa~a cu universul?

- Mi s-a lnliipJilt. Verificarea fiinlei rude in univcrs s-a. produx pc plaaul 'in care ,exi'st Si pcntru di exist n Inlrunt.

- Cum'? CIJ fridi:'?

- till plan moral, judecata cstc 0 expresie ~

rctnvlei». in plun biclogic, planul CUllo~lt;rii 8-1.\ Interscctat cu planul cusmic. Non,Hi mea C arte "Mdnurisiri ~l rugfu.;iuni" estc 0 prima incerrure de aprofundare a sensului dumnczeirii.

- Cartca co inlregirc a sacrulul ell. prnfanul.;

- Sat! inv crs: a pro faI'l uln i eu saeru l, Carte-a, de

fttpt. ,e 0 incercam suprcm..\i de-a dep~i ab~cnlil, dc~crlfici un,c 1I dq·crt tk:iufI i L

- E un cilntc'c tot ce liUut ~i sunteI.11.,.

- L<.tbi~ian sail nu. conccplul ~c .fIUiluni "-

!lscl'lh.mii d. atuoi,;i cand e vOTba de c.9.nH.lroa 'lui,

~~--~ ...... ~ ... _-~-~~~--- ...... _ ............... ~~ ... Hft:, rnr _!.:="_~~n _ EE?:~~ ..... -=:::mar."'"'F""'-~~.~~-~~"'~--J -"

DumIH:7[:U ~i de cftntan:!i marginilor ~i cS(':f1~ei vie~1 nimi c t1U pare su perflu U ,

- Cc este () informalie ii.terarA?

- Pur ~~ simplu 0 jnfntma~i.e, din care sa se relinii

aspiralia spre excgcza, spre 0 h,c:trrh.:nclllidi a ldeilor, - Sunteti mlJl~ILHnil de illja elUn \'-<1 curs vja~a?

- Comple x ~ i adcvarat pro blematic c s te cu rsul

viejii, inlruc§l m~ apropriu de lirnitele cxistenjei, in masura 1:n care arlee c1ipa de c-iind te lll;l:jti poate 11 chiar 'dipa fahda a s fflr!ll lulu i.

- e aHlUdin(~ a~i adoptat rata de religic, fa~a de c,Te§t~mi sm, de ortodo xie?

- Nu sunt un credincics in scnsul dogmei ~i a .instiltuljei crestine. ci sum unul din cbinuilii Iumii, ca mice om de suffet ~i im.r.:::bilri despre lli:-3~5, Nll Ire ventez slujbc ~i ritualuri dintr-o ncce: itate Wuulrid d. strict p fin re spec [ Oil ~.ra(lipci; ~i prj n ccea ce ne lea-gil in plan spiritual, pe noi, unU1t'iii paril1~ilor no~tri.

- V,~ place s~ dli~i poczic? Xu e 0 ironic in ceca eoe ziccm ... E ...

- ~ tiu Cit C, Un poet nu lre bu ie s ~ fie do <If l\" arcis, Ci ~i Orfcu, ~i lIomcr.li Dante, :}1 Emmescu, Penrru mine 0 lee lura a unci. P oc z~ i man echi vale 1~Z~ cu pragul de ende 111CCp-C diuta.('ca lui. Dumnezeu. Ascult o sJlIljba [cligiol;lsa dar, dincnlu de. piosenic, tmi rCZCTV descifrarile uItime in propria-nil urritate biologid, Dupa mille, cultelc ~i inslitutiile cultelor sum acie omcnesti, culturale, ci nu cxprcsii ale revclapci divine.

- R~zvr1ititul 0 lueiferic. Iar pedeapsa 1i va reteza aceesulin dnmbrava zeilor, a zeului-dornn, In cazul rorninului.

- Citesc "H iblia' ~~i ii cereetcz <Ide", tim! {;IJ scnumentul d'i Iehov» este 0 ,crcalie, ci nu cci care scriu despre e] sum creapile lui, Sum crcatorf Lui. Ma, Insp~imfint '-'~nd SpUiI accst lucru, d ar ,UTI. argument uefutabile, de altfel 101 tnd 'mana tuturor oamenilor de l a mccpu tul Iumii,

- Oamenii aU:11'itlal deseori d nu sunt nici rnasurn .Iui Dumnezcu, nid a Dillv(J]ului.., ~ ~\l()~.imck:. rall'-malele, tlcalll~i]k, lJOlocausturiic, gulaguri.lc. C1i.DClIliilc 'in lUas~, Loale mh {)blig~ s1l .Ie cnmidc.r rapic onll.:uqli an ali:: ]n conti· ;:IHn ~Il~a nomldnr (jc convic~111re ~i sUnt limite.1e biologiclilui a~a cum le pet(~rem ~i ]c con~denri zam.

- Limilele a,cc1';ie·a II scpi.tI[a pc om. de rlivinitme.

II aduc in zona ulwi rnllcrii psillUlogtce imuportabile de Iii 0 arm miUi vfi.r~ta,

- Dacr.-mi permil ~i sA (kpli~cs(' exprc'\iilc de pana llCIlTII, sa inchcic m eu 0 frazll a h.l] Kunde,!'a. care m~ zgudu]c, a~a cum numai aucv5rmile rcvdalc de Ciomo () tn.u po L face.

- Ce spLIne Kum:k:r,~'!

- Daca omul cstc fa'Clll dup,1't chiIHI1 *ia.scmill:'iMea J II j D II UtI') C7.C 1J, atu TIC i m ~ intrc b: Dumneze u arc l1ecesit~Ii fiziologice, face ~~ d In:ab~ mare, treaha mica? Pe mine lilt.;. vor roade viermii In riimfint

- V-iii sIujH cu eeva poezia?

- In ~u:l'o Ie s~enla er a (; de schidcre a su Ile LUlu i sprc

ceva extranrdinar, spre 0 alt.a dimcnsiunc, Era u prcfigurare a eului tnScLaIl de izvoare de munte, 0 lnt.re:drire a posihmtlltii de .'<1 transfigura preaplinul s.angelui in l:~cn~e lumincese.

- Care a fns! poeiul dumneavcastra de cilpaU'il'!

- N u rni-am oat scarna n idud aLli. di yo] ave a un

program de viHt:l 111 a face ~i !!U ceeu ce all Pokut Emine scu ~i B acovi <1, B acovia Ji Ios I. pm: 1J.1~ m,L:U de dipMfii, 'Iscptat- trcptat a devenit 0 pMim.~ alucrului de r10<lPLC ~i a 7:hudunlu]ui lie zi, $i nll aveam sentimenutl revel:lr~1fiin te.i in expresie poetics ~i nici nu ~bu dat:a astazi, dupa, ,fileva dccenii. PO{ s.~ ma laud cu accasta revclauc. carc-mi l.iJceardl. ! . .ugetul, da('~ nu <If n ex lstat d. dual, I'lintagma in.::pclabdi\ a infemalului ~i a edenicului.

- Cum v-a, i:ljul<1L Iiteratura In rezolvarea accstei dilerne?

- Pe m~sufo'1 ce experien ~a ~i lee tura li lCrar! s-au acurnulat ~i v lata a primit alto dirn'ensiuni, in con~tiinlll Rn.:fl poozia mi-a [mil ~~-mi este leac, tAr!lm Jr. care pot s~ salvez f1inla agl1CSfil~ din toatc plirp1e,

- Cc imcamnil sa scrii un vers frumos?

- A scrie un vers fru mos inseam ~ sa, ai bucuria

elt 1'-1 ai comis ace] lucrn ~i ,c~ In a:i spUS ceva deosebit, e"l e lcaco 1 t:'d rnai Iormid abi 1, iar in plam, 1 dJtn~rHOI de COO'C vorbcam este un argument iutim care nu are' cchivalent in alte gesmri ale mcle, af'ui1 de- ceca cc ponte f in fiillta mea hnn]ua, genetozitete, hucuric, iubirc, spcr;U1~a.

_ .. Putcli ~11 cltplicali., .. inexplicabilul? ~Ot:zi~ e ccva cc nu se explich,..

- Exact, poezla c lcgea lcgilor; cum :o:.~ uu rni1 iut"crce indoiala, c find mi -am tcrmiaat opera ~ i stan in fato:! ei, mirandu-ma de ea.?

- i ndoi m! a C 0 dcfmire a li mll1'1 ilalii. Dar nu nwi a'LfI'l'l

- Minun~t intrebat. Cum sa. nut indo a~a cum spune inv1:l.ti:ltunl crc~tina. rJicj viTluosu] Llid p~dl.Iosul nUlrcbuic sa se balli Cl.l pumnul II] p.iepl. Nici unl,lj pO~I rlLI-i :sUi bine s~. se hmc::k: cu Indoiclilc ~alc" lar indnjj:lla p<Hll,e fi inHl.luraLti de sent.imcnu.d di sc conngur(~a1:lIl poelia. fa_[ <I doY~ Ii dielllrni'i,gircapoalc fi ~i nwi t:nmIlhti1. Dill aceste 'lncerd.ri SIC nO;l~C cerli'L ud in Be ilClu hi,] I irerar, Cu.m a spu s Geo DtJ[aitrcscu; "Cc b~",(; c, Doamlle, sa ai cerHmd-ini!",

Convorbin: J"CaJiz'j,k1 dtJ .ION POPBSCU

---=- -.: . :-::

Ir'

_ 20

Stimate amrc,

Th mg. muir si da.l secreraref 1~1 rebatur nmter.lahJ1. Dupfi CLUJ] vez .. .i, ma§il1.i!f mea Il'U mui imprilnii bine §i am venit CU rnodifid.ri. Am ncvoie foarte, toene, t:oarte urgentii' dceces: escu, cerur In Republica Moidov,l, de Academic'ianul Mi.hai Cimpoi. Ttuuit« j pc 8 noiembrie, redactor 1a Ho:re§ti. li'l Agapa Emi.r:u:scu. de Sr-.imui MihajJ ~i Ga~'Til.

NUInai bine!

Eminescu fi Vero""icQ, 0' i nOire

pnale '~i taptul cil s-au ClIrlOSCLJl prea pu\II1, rehf~;jliJ lor interne au ccntribuit la anatsmizarea VeronicaL IIJtJ, incetcam ~i noi, cu risru] profcfl."ifii tlIl€ rnorlei poetu!u i, a desc iir a (",ale (eva rUn dragm.ilea ce ii-a unit pe cei dol. Sa vedem, rnai irMi i, cum (I iubi'l rell'leia, ce a onorat pagini lo "Co~vorbirllor I itera re", ponte. ferneia, ce s-a slnucrs, Iia scurla vreme dupa ce Duml1e zeu I-a c. hemil~ pe MH1<.l il, d ~ - a drea pta sa,

Nu pulern incepe, f,jra a nota apelativele r:u CrlJr,e See "grallilau" n~i doi; "Draga Nicutfi, Srumpu] meu iubit, l1.ebel us, ldiOll zburdalnic, 9.3 ietelulli'OOll itihit, iubi,Ui fem ie, Draga Nir<l, MnrrHJ~GllI!,1 rneu 5cmnp, F.nnimJI roell, Duke-a '~i dfi3Jga mea mpi~I;)'I, Spr - linele lui 188_, Veroni it trace la Ierrneni ca "Sell mp~ Frnlnescu, DOll1nlJ I mau ,. ,<', terrnenl f'e ne alr<JJg aten\i.) col oeva nu "merge'a" bine 111 rellatii1e lor.

$i acurn rte Intreb~i Ill: a lubit Errnnescu In sens pi aton i .~In? Ideea il Just veh i culat. 1.1 prirru, I Sa n chet E m inescu orga n i zat de Soc i otalea Acadernlcc Emmescu de It! Horestl, in lanuarie 1 gQ 7 _ Nidrh::lcum. Sa venirn ell dlrgumenftl istor.ce ~i Ii lerara: Stefan Mit: le, care avea 0 cu l'l,ufa. ~liintilidl, d osebil:i, a ignorat difenmta de \I~rsr.< r.llJ de Veronica, care era doar la 15 ani" :f,~l'~ do ~i 4_~ de ani ili sai_ GisiUor'il~' UJ profesorul Mid I 1<'1 intervenl,ia marnei sale, va f 0 snVe model, oUJpJ,ndll-se rnull de literatura. E~[e fasr.uln<lLJ, ioU-o zi, c:Hind In "Convorhiri 'ilerare" "Venere ~i Ma don.1 ", Ge r'I ilu ~ lui Em i noscu a captl v at-c. poetu I rJev.e.nind idolul ".)u. Imagiflatia sa 00 ind,eapta sprp rornantlsrn, citind eLf mare pliic(.Ore "'AmoHII unel rna rrno re" , "0 diWtmie in Lori". Vilz.lnd portretul poetulul, de la 1'v\~lior·scu, !jeri!! "La portretul unui pO~'L~: "Si-aCL~m m.a intreb eurslrntire ,ad,f~ncJ/ Cum ue se naste prlrar-un pom,eFjCa rill! \iaZUJSem ochiq lai IncW~tiam a{.~l di e~li pam!". Poelul avea 200 de ani $i ea se ,efer~Olli 1<1 portretul de la Vierra, locul tlnd!:l (J ninOSCLIse Emi:H _~ U, la 1873,

fiind student "D' pe atunci figma ta mb~se >

£,$EU

In revista pariz: an@ "l e P,(lt1selJr", publicisrul Daniel de Vsnancour, prsluand parsrllc unul nearn], RlJdolr, a relonsat ideea (1njurioasJ la adresa lu~ Emi !HtSnO, CUrTI dl poelU~d {OSl "nenoroclt din cauza V-'mnici.ii Mide'f.

Mal iotai; l:e ~titl1 despre Veronica MiiCIe?

Ci avsa un chip divin, apel, din desrrierea feteG sale, Virginill Gruber, dl a 'lost jJlinii de via\a, pHna de r a rrna c. de~tea pl~, fru moa sa, da nsa peff~r:t ~i avea 0 voce superba, Darul vocal l-a mo~lellit, Tn'sa, a dou a fu i (~, Va leria M~ Ide, UJ noscuta

. »<v:» di nl2ir~ tlq~" in soi~; ~. ~::. cietare ricea "umbra" in jurul e i, Dar

',>. oil est al i{ali In

;~ "edi psa r,e~l" feme.' . :: .. >< ilor a adus-o tn po-

. : zitia de a II "victir;',il'"

d ,~'I itatilor sa le.

, Georg Panu in "Amintiri", l'ic·e l.ii, in g'~ner~L lurnea

. ·lJne ell parlea

na rh a le'<:]!5c'], rna i ale cfH Ump un poet C5nlJ iublrea ~i nu k~g1illlri pasag"fI:.), publ icu I fiind multumit, diei poeru I esle inlreg al lui, indilMi. ce o pas i Line mare cupri ndo poetu I, puhlic:ul Se i:nt~t~':ie<1zii, ,lfl5 ~r G!::;ie nernllos pentru "iK~ I care fura iuhiwa po tului. CJre-1 ia pentru 12.1"1. f te tina dlntre p~n'_'rile privind psi,ho!ogia arnorulul poetic Cu rautataau fost "ana I i zate" ~i iubirilo di ntre MlI~el ~i George Sand, Pelrar el, ~i laura, Dante ~i B@;atrictii.

Aruntand "anaterna" asupwd Ve.ronica.i, ~ocielalea corrternporana ~il ~,i Lei! rle du pa a ampl lfirat i deea cum ca. lublta n 1I aa prer.lat va IO.HQiJI puetul u i, L.~ Veron lea ar n "d i strus frllf"rmas<?l 'Vio'Jti.!i '11~li EnnineM-u"_ Gneva spunea car

Fuiorea Anca, VIn B

===_ Ei?'''!...... _ ~:,.. - 110 _DiIlIIIIiI.:-i #iii. &&&S±±Yft • .liilwtt=iNEF ~ .... -:: ... ~",,_ ............................ _~

..... ··::ri~-niif~ Cristina(YlH B

! : <

inirna mea sliiilgheril ~i amM.1til", ~PlJneJ f::'i3 'intr-o epistnla, a.dauga nd: "~asE' I LIlli cal am stat in e.apitala austriaca, rni s-au paru[ ~ilse zi Ie"" Pili mal M:~uc-i am i rile cand lC-.l!IlI1 CU rWS(LH 101 O-na Lovsnhach t.J erai tlmid ~~ vesn ic ptiveaiin pamant t.audelo rnele, pantru fru moasele poezf publi ate In "fami:liJ", paraau L~ Ie milglJlesc ~i atune! ~i tndrcptai privir: inlmbi:itoilrc sprc rninl .. Am devenl l. priel,en i, n isr:ul.and cea~uri in l.re"li rlespre estetica poe,(jfdi C . .l, Ai im:eplH s5 sen: poezll din cein r.,e mal geniale_ln nebunla mea I'e rnomorizarn LJ Ce vremuri fericitel"

Dar, sii vedern, cum 0 vcdea epistolar (nu pla-

tome) cminescu: ,.1 Az], rnatern ca rn-a i putea u ilil". rrl i i ~ ~ rni;i de ori, d i n cre~t,el pan .... in va rful

"Te siirut de mii de ori, \{~r'(ul picioarclor mai ell plrtoarelor.!a "mornotel ul eel scump",

searna ~Ivarful' degetelor ~l te fOg sa-rnl ~nji cand PU[~H~l arredha idee'a unei dragoste p~<itoni,;;ma?

vii iar 11<1 Bucure~li C •. ) Va veni 0 vrerne, NiCl.J~O, Repelam: in nicj-I~,n r.a/.!

0: Spero in care III vel una ro a tc rlurerile re ~i le~a:rn S5 verlem cum privea Veronica ,relO1ltia ei fin

(<lJLJl".'U ~i-n c re vern uncE'pe U:Kltl ce ell am Fill ml~( dragoste: "l3eb@,W ~'lii c.'i au suru nebuna, dar ~tiri

V!i*1 noastra noua, [Jro:lga, dulcca mea veronica, ~i aceeil c5 te iubesc COl 0 nebuna ~Ii eo; nsbunle

IiIU rna uita ?Ii ,raspu nde-rnl. Al lim, totdoaune. atilt de sClm1p~1 sufletu I L..I i' rneu, (a doresc ca

Eminescu {3 ianuarie 1 flR2)'~. "'Te sarul, le sarut ~i nlclcdata sa srap de ea ( ... ). Mimi, .Ie t'aime san

9'111r le saHlI ~q Ira man <II UiLl; El11ine~cu (11 i;,-If)UM,i but E't san rondition, je t'alme puur I' aimer" (Joi,.

1882)". t'Sa-mri tfirnijt~ 00 gurita pe aripJ:le v.~nl.lJ lui", 5 februarle 1 BS2'). ~Sn.Jmpli~ meu lublt LJ Suntem

"lublta feme ie, €'u nu 'Lag ii'id u lssc r~ 0 I n ran]! 0 acum in cea mai I.rumoasal epoc:J a vjeti'ir.l"ol cee..:l

Gbl11.3 iuhlndu-te, 0 crilmil ("e zilnic 0 explez {. .. )". r.e iii pror.adot J(_(~asl1i eMp~ este copllaros, lot ("eN

"Dr<lg~ Nic., it1c~p pnn -Ii spune '-0101 ramas co \/' veni va fi dizgralio5, ~i povara. "Noi suntem

f oa rte gelos ~i CJ lema mea constant.a e ta aCLJm in acel ani; in varsta de aur' (10 februane

dragos'tea m-a lipsit de tine, S~ nu r umva sa .] An~, la~i). "Eminul meu, Am ras, am I'as CJ 0

ravneasca c lneva la ea • leo pun paLifor i'nilitill~ de nelblmj de randuri Ie ta le. Totul n-a fast dedit 0

toate pe tine. AI doH ",J, te sarut de rni I, de mi i de f';ln;a, pentru II vedea dadl ttl suferi dln cauza

ori din crestet pana la v;kful pic loaralor ~Hi declar geloliei (. .. ). Vezi ciH de dura. e g.elozia? sm pentru

ca m,-JU {€rIllCcat cu desjv5.r~irc ca ~~ Zlll.'linala L),'. ce? Pentru ra ne iubim ca ni?h~ copil. pentru ca

"M.orn()'~el ul rneu eel S.CL.J mp, ~e sarut din nou, vi'~l,a noastra nu rnai M@ nlcl un farmer f~r.3 lubtre.

Erninescu", Alalia ieri, deci 29.> ci.ind rni-a ~ scris, Caod u s.i,'i se lrnpllnaasca rnarele vis de <I f ve~nj{-

am adormi! peste zl ~i putin am vlsat cii un lanilf impreuna? (2 iunie 18B2)r. "BJi@telul meu iubit,

ell tllLJSlllIi subun Ie sdrula. 'Iu te fjcusc~i ro~i GI a~ .. ! rna sf,"Ir;iie la inima ~i mi-e dor, Bebelu~, saFe

racul {.. J Ell am le~im!ll - In sornn, s'e-r1lciC'gc, rnl rnanga l, si1 le dezrnierd, sa te sarul pe gur~, pC'

s~a parut ca rn-a lovit darnblaua, dar m-arn lrC=.Lit. ochi, pe main i ~ Nu ma lasa alar de rnuh deparle

din sornn CL.J ogrozava halaie rle inirna. Pentru de li.ru=,~ '! 'I (28 februarle 1 fUU}. '1mi €'1l1, indi, drag

rur-ozitatca lut . .rului ~i p ntru Ii ntorcsul lui ~i cal.c vrome vei II in sufletu' rneu, nu voi (lvea

pSfflllogic {...) Gi3Ir:a ai putea -sa mi.11 de~cri i [u,arter§ria rle a nu~~i scri(.~ C . .), SCWi1pti'l meu Eminescu"

rlela I i ilL fara a clila nume, ciici nu-mi uebu ie, (august 1 mn).

r!LlnnOl i pe-n~ru iI ~Li dOle.) l"x~SLa Sillj nu vi'i-{~ r1.l1idi'c(~, Ce ii'V r denlia Zd aces~e sr.url:,e co If) je din

preo.H"ln se zice [3' mai 1 882}. (orespondent~ ttl 'I or doi !ndrag05~iti, daca hlLl

lalla; deci,un Frnines(u r:ar _ i,LJhf~~1 alat de drilgost· 'i.uprerna, mi filOlOfidi, nu pllatoni<iI"'ia, cj

mLl~l, indH es.l'e in tJrli! 3 "s5rU'le de mid de oril, fil:i1c" fqna.lizata In tirnpul inliilniri~o.r I!or I;). la~i

v5rfu I picioarelm ~i va rfu~ degel,ellor" iubit~i, SElU Bucure~ti.

gand iud la 0 "viata nOLI.]", saw land-a, fije :?i De r~marUI[, 'In a"esl context, serr~~rnenrul

rtlpi~tol<lrf de lrei orb "rramanamJ al ~i". in a~tQIJI-;;liea gelo.L i@oi r~ciproce, VeWniGI intrebandlll-sc;;1 "Ce

"unai gurite pe aripi de vanR" lee frull10s slln~i1). nseamn" 1<.1 harhall iubirea? CLJvant. far:' sen~

D<lf s.5 ntJ Uil; m do omlJl g€!los Eminesr:ul I:mine5clI pGlltru inirna IOlr, iuhirea bal'batilur e 0 cerirlfl;i

gellm-e IDa! "Sa nu cumVdi 5.a ravneosca eirwvJ. ia mal~riL'lIi'!, (i.e mice fumeie, dE:! e sora, e L.ln I

.~aj (~J drOl1joste). "lp. pun PJ1Hm ina inte de l.oal~ imens n'1Jal.eriL'll~ de e yarin~@, ,lseme.n.e<'l., de e >_

pe [ine!" (Slrateg,ie n ~i urll1£,U;'i "s~rut manile: de pen1ru 0 iler1l1iliLe _GI.rama, D-~t'l" Illill muir ca.

LI""""'~.22-'- ............. --~-:.-:==~~~~: .............. -=-=e!2~M~~L.J/L7fJL.U/]

-

orn.me ,~th in stare a ~[,i ce inseamna i ubtrca in surlelui unui b3rba'l, ~eriD':> de ac a fcrneie rara ~lie OJ Litml.::I acel~e mernente de :stairi su rlel'e~Li' alE' urun bilrbal, In nne, sau a le u li I nLo:li S;111 a Ie di~pretui du,pa imprejurari t.Y'.

Repro?? Filozofie proprie!

Miha" Erninescu ii raspurtde: I. Prea ITl.U II un tnger rni~ai p~.ml/~i prea pU'~in fcmele/Ca fer.iDar~ ce-arn iWLIt!S~ fi PUWl s~ stele" (5-a dus arnorul), dupa n::l (.) nurnlse "mlreasa SlJ n~ILlI'Lln rneu" ~i a~lepta~ NO sJ-mi rasafi ca I) ico03Jna/A pururi verginiil Maria /Pe fnmtea ta pUlrland mWdtl@!Urlide le duci c~nd 0 sa vi i ?'"

Putem vorbi de 0 mare iubi,re, c'hiar ell repm~uri de geiolie? Desigur. Din pka~e a inlerv&nit THIJ Maioresru, ell prelextu I c~ "cele rloQJa ta lent litelrare nu vor rn,ai p!15nge a~a de frutnm; in versurl", in vre me ce pr i@tenii ved ea ill in b i ne c.1 ~;,,~H OIF i a, Tn ideeaindreplarii "vieti i zbuclurnate: a lui Emine-selJ.

S,] nu uitam, ultima III i lublre (tradare? ~), ell fata popii Du~e~nJ, de IiI Floresti, din anul 1.n7R t\ lost siglJr ullirna lui dragoste, pentru Cd in 1 BB3 era "dedal'al" nebun .. Est verba de celld doua (feati U 51,1 b" rnot i V ill I cod ru I ul", L U rn z ire a c - rcetatoru I Liviu Po naru, In lucrarea "Eminescu 1,21 f 10 re~ri", I, F rea m.=i l de c: odru' ? i "Vre 0 zg,ii'li e de f ta". Aio5t "un act de rradare a lubirii pentru Veronica ?"_ De r:e nu am rccepta "IFilidarca" Vero,nici'ii, din 18113, ci'lnd po~wil este "decllar~n"

nebun, la <lfiJlre;) ve~t'i l, rama.nal'lld ~in~~UUit alaturi de ofitNlIl ce 0 viznase, zicand: .v~[ial J1 dj n <;a ne huneasr a.: "r ~~ i s@wyinri lin d ~ma ca f~J U il , Cea ra rEo dcclarase ser ~j l1eee: "LJ~l(_a OJ i putea cltl In ininna mea, III m;}! vei ierta' ~i "ri.;lc.ai ~H (.:til mJ ~11f"~slem dar la ce bu 11, ru 1e~ai rius, ~i eu nicl nu sunt lin stare ~a plang fJl'~GH'C~l ta ~, r:and Mihai pleca 1<11 Bu cu resn.

Sa nu trecern eLI vederea r.il, <lISt cat a trail pmfesoru! ,'vlide, Emi ns sell no-a ,"05'[ decat u n priete n litera f, pe care, s5J a creptil m (tolLJ~i Veronica I-a iuhi; platonician), Aveil 0 datorie rnorala d.e in de pi i n it f<:ll5i de ba rba:l~J I ~5u. Mn a.rt.e,t] lui Miele nr .. l produs hucurie In sutletul Vemnic. i. MO''lrl''''i) lUI a facu1~o s;i g5ndeasca mult asupra grij.i lor j·amilia,le. Ccmpatirnind-o, [mines II avea s.. sr:rte: "Ad J ex isla enigm!i! rnarematice, p rnru a r:Jimr de.zlegam tti, ifebu ie 0 cifrJ cunosc~H~i C-.J As(,(;el, via~<1 mea, ciudata ~iapoi ~i neexplicahlla pentru loli runosrull i rnsi, nu ere nici-un ~nte~es far:i uno: (il L1gusl HJ.7YL lar Veronic~; in anrreu I 1<1 pachelu I de orespondeuta cu E01ineSClJ zloea:

I'ne vel (rai" VQi sU6e c~va relatlv la f<liptele aU~.,tlJ i arnot tri!it~i nenolrOcil, de voi muri, lumea salene" (Esre cp,va platonien. ~rci? n.a.l

Nu putern, nu, sa a ceptarn, ideea iubirli platonice. A lost 0 iiubire mare, sufleteasca. complexa, nu ca inlre' <lmanti', ceva ce l-a condus p~' drumul de neinl.no'l.rcen:'l, 1<1 n ilmai dOlia [uni, Tn vara lu i '1 Rag"

DE SFUNTH MIHAIL $1 GAVRIL,

sA NE ADUCEM AMINTE DE EMINESCU

18 fiecilre .m, sarh5tori rea Sf] n- rar] I cnn oscatori inde-ap fa ape ,ai ntunel e MibOli I. He cJistantJDlI de

~ilo:i M~ll,:lI:i] ~i, IGi:lvrU pnkjuie~1' vh~{.ii !l:i operd ,emhH~scicne". To- poet, i~ traH'Im en 0 r<laala biro-

rnembrilor Sode{fi~ii Academics tUljiiorecul1oa~;t~ fuptul C<llfl unele ('~ratka".

Emlm;:sc.;u organizarea, nu nurn ~l a te ofidal e apnre forma Mihail. Ne pare rau ca rrebuie sa-I 0011-

a unei slnj,be de sffi.nE.."l p nmeni re Crl,Ucilruu:1u-1 pC? G. Gil inescu , tr~zi,em pe dlstl Ii! sui, medic-coer-

<I Luceal7irului Po~ziei RomaJ1"ljti. pentru d'l in mo.nografia dedkai::1c,ectator!azi. medic ~n Geliln<ll1ia).

(j ~~ de s~rMtodre spiritual~ OJ! PG~luhIi CV:ia~<1 lui Mih<l~ £mnui?s- ~lir;mand raptut di, p£itlii 101 G. Oil-

acestula. In cadrul Muzeului 111._· cu) OIlnll,dl, uneori trnai ales in ceea lineseu nid un ex.eget lUI 3. fnloslt

morial din ~lor,e.:'j:tii Gorjului. ce priv~w boala poetuhli) ~a eel" prennmele Mil1ai_ Mai omit, ohiar

Prilejul ne indH!ptJi~e~te a reO!" urtOirea ~lii'n~~ifkii, hlimdu-se drept G. C,5lililf:SCu. ~11 n,ot~~["']e biQ~r,afice

dtu::e- ill disclJti,e' ilcI5nu1I::in;:a p.rl- brine orice afili'.lYIa{ii ale acestu~;;I; din volumul respe;;:Jiv tral;lsc:ri:~ de

vind fonun '~xartii .. preJ1 umehd "Oridne V<I cit] c;Iftea I.ui caUnl:'s( II Vrt!O 4Q d~ orm pren UH1iil~ Mihail.

m rJmlui poet- 'Ne Va fi drept g hid, - lice O.V - m.r511d in 'Uc,der'e I'enu- 101 au tori Itln~cum: 1'11- lah!.! r~a, Z.

111, eludcl.area • ccstci con't[!'Over,,"e. I rne1e lui, VOl fi dellt!r:miftilt sa deal i\rbure. ,E. iBar-u~tu. v: Bl'ilnjsce. M.

medicul Ovidiu Vuia !iii cart~iI. !'i~] cr'~ZClfe afiml .. ~iilm ~<I!e" ~-p, 3 ~~, CostjicheSlClI, [, Scurtu. V. MOirftll.1.

"Mistf'11ele lil!linrl~ii lu~ E.mj riescy ,. . Ma] mu ~I[. auto rll) car~iienul1{<lte T. Stefauel U etc. M :<lJiSl] b lin i em

Eminesciana, EcL Paco. U9Ei6. La {'~,ut;] sii fie cOl1vingi1i de '~ptlll eli faptul d Eminesc.u ~i.a fo1osit

p <I gill ~ .~ 95 .;1 I u (' r51ri. i ;J,U [0 r 01 '''numiud u-I. M i hai, patrul1 demo 'iu prenumelE!' corect ,a,tund dll1d a

suspne C.Al Emine~cl.l ilf n sernmJ,t temp1u.i lui de crt'~l{ie sau, eel PlI- s 'moll,! 11.1 R.cgistrul, "JuHimjj'O » .

intocdeaull<l ell fOl'[ui'\ MihOli, "il~ lin; avcm Ui1~ di.Q C:heil,e portH de Us [JI', crt. 491, uud,('!. :pe ianga. .

clIm 0 scr.iu Lo~ exeg:eil~ sai lite- 101 im.rare. in s.clIimb, fo~os]nd pre- di:l!tB na~terii .. 20 decembri,e" ..

"

F1I U

s5rl~,tore~te pe G. ClilinescH. dar consi derarn eft! 0 <t')tfel degre!feala hi rocrari ca. nu-l asa, dnmnulc Ovidfu VUiOl? flU face decSt s..1 ne irldep'Brteze, 0 da:ltiin plus, de adevaratu I Emi nescu, t\latO'l tl m p colt nu \10m purcede I a I) ~'md iere ~i 0 rescrlere aten ta a vieti,i ,i operei lui ,r.minescu" lial.'i [,m~jlldediili :jii plocouiri la ceea ce all Spl1S a1tii (unemi destul de subiectiv, (hiOlr lIe~tjinfllicj,contr'Ol"f'rsele p,ri wIld Fcnomenul iLudfetic Ern.ille'sri,an vor eouti rUollo:l,

Consider-Jill (" ... a sm.i~ vremea Co:I tinerii c.crceUitori s~ se apiece cu mal mult5 ;;ltel1~ie asupra Ina!1L1S(:r]sel or emn uesdene '~i sa !' gandeasra, sii reaseze in matca fireasd! momentul Emincscu in i steria ll reraturi i II Oil5:tlie..

] 849, trece numel M~ha.i I Ermnescu. Apoi. in reglstrelc de na~u~re ~j botez (Cfihne~nl" p. 36), ~i de stare civ:i1a. de 1:3, CiIl.'li tkul Belin, ell neazlu decesului ~mi, 2935/1 gS9l 'int.aJni ma(;ellil~i prenume. Coranleram atgmnentclc ell faptul c5 pueurl il semnat Miludl {.[I ncazia pubHcilrii poezmor: "Poetul' (18651'. din Revista "Riill dun lea " , a elevilor ghnnazifti mm[lni, de Ja CemJup; !ii "La mourtea lui Aron PUl11llul" ti anearie 1866, in bli'o~ur a ·'tacra· m,ioareM). eulmi nand ell SJemn~l.ura din "Familia" (25 febn!<lrieI866). unde (JubWtdi poena. ;'IJe~ a\'eI;i,-," Idlnd .i 52 schimh.5 ~ nunle]e~, Des-pre debutul lui Eminescu. losH Vulcan nota. in 1885: "lnaiere ell doulizt!d de anl.tn 0 dimineatoi de fcbrua.:-ie aanului 1866, redaetiunea r10ClSU'a prirni !)epistola din

'JJteste1n(J t $ii fie.c(![ ce n.u iUDq te r_[)(Ja,{e. #nutu[ eu m:iros lr. film

..... ......1 .., . - "-;' - ....... fi-'

Sa tratm m· pace, sa u-atmrat~tc

.$i .),;;, 7.Je4nicUlScd' piimiJtU U (s trabun...

Bucuvina. Epistula contlnea prirnele tncercari ale unui t<tlll:ir care se subsernna Mi hall Em.ll:wvici" (s.ri, l' t Stel i <In Vasil eseu, 0 ruartu~i5]te a ~ ui I osi of Vulcan, ., Cri,f1tHl", '~,5 laauarle 1 Y89, p,2,),

Dar, i.,ta'~:i 0It€'5tari Imb~idstk"': t\1. Dinla, Rap onal,i.c;iUui lui Millay I F.minescu; N. Z~h .. ri ... MilwiJ 1;'mi· nescu. Viapt fi opera sa (1923):

Poesii de Mihail Emlnestu, 1.890, 190'3; Mihan Emjll'e CU, dr. J. GrlhiJ]adil Heidel berg, 19 Th 4 ere,

D!lcij, d i rrtr-o gre~laa unui tipngraf i s-a rnodificat numele (poat,e benefic I <Bcceptat de [J eet, in vjO!~l. fliud), schlmbaren prenumelui, dup.'J mo .. srtea sa nu poatc r. 'catal ogatii, OOlI'C. ca 0 ahatere grava de 13 rsgurcrltatea cerceHirii

, ~tii"tifice?' Fle-ue ierUila duritatea cuvintelor; mal ;'lIes c~, itlliulviitor, cste eel in (fire 11. N .s .s. C. (I,.

luvirea Ie 5lT-arol 111.a incofre'fteJ

Pan oene-mi. cU1lJt" Se.tnH tii stmt romdn, Iar su/letu-mi fn piept se u}(irw(t..~te Pentro pmttul ell. miros rfc fi1n.

P'el1:trl.t tifl,U.t~ auCede, iutiUu£

Care fa ~e6e.a1 !4lfm # Jl16ac .

.j i-a. viizu.t eroii rnfri.t~ ti ,w {u ud.

C - tIU ({on t tl9.f..l~ pe piimtirt tul.'Dac"

1Ju{uie,. tfu,ntt-ui c.u rn:iros de ftln.

Izvoml Cn'suJui-NJdJgut J 997

Diploma tnternationala Ex Ubris

0' ~tJre. de ultima om, ne-o aduce .fa redaclie coJaboraloarea no~s,mt St,elufa Andrei~ secretsra ,sor;feUitH Ac;adem;ce F.ndnescp, ~ din F1ore.i1tU GorJulu', cum oCa zlarist:ul I"tl//~ Poenaru, dir~ch:Jr al f ' Muz,eulul rnemo.~jal ·M;hail Emincscu', a prlmf't, p,-in intcrmedlrJI i:

Mlni,~tefU'lui Cull'utill .fl1spcdu'mtu.lui pe.ntru cultur.?Ji lUn'or. : , B#bliot'ecLf jude'tutu; O.radea .• 'Gb_ :Jines;' ~JAsodBlt~'e~' .Romanfl ] ~ pe~ tnJ ~ Librls' .llfp.IOItll8 Ju,rl·u,lui CO'De uf8 ulu.i mternatlontll de Ex :

Libris ·Pe~on~e eminesc;lene", ~Em'i.nescu·s Characters·, 'ClI; PlIendul de fuccelenta in Stuaiu ~j co/ectie. Fre~edlntele JUflulul ~ _,'

flindurafic'anul ~i pi,e,toruS Constantin Miiliua.f. 1

Vies,tea a fast- prelu81ta .sf de Rev/s,ts ~Ioslf Vulcan·, ed/tafti de ! tJ.iblioteca ~Mihai emlnescu",:. dIn Cr/fJfl.lla, Jh.l's,tr:alia •. nr, 2/1997. i direct"rJf to'uda:tor al. Io.n .Micl'au. '

jJ fellc;1mm fi nol. ,.,edactorU revlstel din Hiita's8'r:t pe dl. Livill :, Poe~ll'aru, om de aleasa cultunJ {Ii eminescoJog.. auto-rul car&f1 ; , "emin,es'cu laF1Qrc-,ti·, 1996. . "

.Red.acUa ;!\,~'" '.~"'~"_,,*";':'~"""'"r,

.' ;::::~.$;~-:;,:,~~.~.,' ...

,ex Ub.rls ~ ~tcfan Od.h, S; b'u~ 1989

:

..... ~. :

, ... : ~?~ . : .. f ~

,

dar

retea tn

Creioniri de ,su[let

Dtlsc,tlfita

.. , F'loar,e ~il zambe't este chipul ai, Ca zlua, dol m~ n e'a't~. Cate privi rl nu ~i, ming a ie 9 I!a~ lid? c~ae ini'ffi ~ 1Ii s I mt cu\! f:I nb"ll? FA,ra ea. sawl ar fu mu~ ~ II sarac:, in h;mea, arninUlrilllor, locul Il esta ecrout anume, undeva, aprcape de sanctuarul zeilor. Este vceaa genel'oasa ii Ipl,apand;\ a trecul:!lIJil'ui. ~areia fiaeare locailinic i,i desch-ide' CiU delicatete raium Blarturmor;, 'Ea, dlasc,~ljta, este ace-ea care' a mangai,at Inceputul fieeal'lli,a ~i a mladiat eu maiestrie, in anij !?i ani, a'UUea devel1lirL

C'op i III I din n oi rase o,le~te ta i n,EI a e el u i inceput. iPa"rO i a r v rea s~ al ba if! ~Y ru-t tCI'~ d aru I pri m it de hI spir~tule~ li'Iefu!dupl,ecit de' deruri §i vis,a'ri, in du!lo6ia cernlta-n lungulll o'EInUor de·{n,v,aUi~urili. lntelegem Gill nu-l au pub n~ §i fie hni~,tim, eu gandul e~", not, il1§.ilt'ls', su ntern intruchipa,rea, sfi~~or ei p'ovete"

CL Ilimpede §i s,enineu eerul ochsor ei! ee bla,ndi §i vis€ltoare, privirea! eM hohot de voio§ie ij tnscraa fata ,I cat de nalluci:1 intr,a in jocul nostfu! Vorlb ;;'I-I (l iii Id,a 9 i caUfe~ alA ad U e e a mereu, au silne. florul g~ndlillui curat, Nu am putut ghicf niciodaUi, framanU!irjllle acelul s,~,Jfle't podidit de b u n~tate :~i "lis!1 P~'~ inlrun a pe s Le e re:!;jtetul nos tru, acea tainic;\ fliptu,r~. eu m.~if1 i I e p,otr~\f'te pe tfupul cr,eiol'luilli, cand eauta.m impr,euna ealea prime 1m bUG h ll di n a'Ma b Bit IEram p rea c opili ~ i nu

putearn d'e~ I:u§ i val rna ..

din tacerea pfofeHaBI a dihi cal il,e i"

i rlU~i §<3 raa-l de.miurg iOB, in~va.1 i.I ita de ~uminil ~~ bhlnd,ete, I"H!1 vogheaz3, ftnca, p'ragu rlle vietH. iP'asul ai, domo~ 'iii ,Iegan.at, repetolnd c~rarea (I pra !l!coal a. mal kiineste lncil in ve's,UirUe n03sife d~splFe zilel,e de ~c,ola.~,~. C.Antu!; pierdut in glaslIri fi,uve, mal sUruie ffiCA in melalflcolice a.duc',ni~aminte, Cumilfllenl<l aeelul ehlp, cu fruntea dramuiti de \I'~:sbi. CU octnil str,i\'il!ucit.od 'eel eoarele, cu gum p ol:e.i,ua die VOir be fUutoare, face d ~n ami nUrea dase a,1 itei 0 poves. te hHl,g~. Ip e ca re nu 00 poli c~ U

ln viata,~tQata, -

Cautam ogfinda izvorului ee-ml rapea din ,eli'il'ld in c:ilnd farmeclJll ~,i bucurla de-aasculta freamiU:ul a,pet in seninitatea lui.,I,Q :zl de varfi; rega~ srsem iara§i, pentru a cata ,oara~ nellnlstea ace lor p rivilrn ,

[)'I n (; 01 00 ,d e a~ ta ru r oct! i lo,r, pa rcii aud Veri ind G'opUari 3 .. , U Ii deVOl, p rl n rascoli ri de nle:morie, c a 0' lumilflli!.i, de gltnd, 'se vede to,hl ~i lccan a fru mQas'e i od ~,scaUte.

Ci~a mirarel

"ON ELENA Tjrgu-J;u, 30' octombrl,B' 1997

LULEAUASICATEAUA

o ct!t,ea avea cuccana

,~, ~ ~.

";' t mereu 0 H1.~ng,~1<:l

tal' mosneagul nOM 1\1 biem o lulea ~i el avea,

Cuconija, zise dfulSUJ S ai nu-tifie cu b5na'l:

Leagl-li ~i rrUIW. c<11teaua CA dZl semne de turba,

C!lelu~a fi'icea tumbe De credeai ca e un drac Jar mo~neagullulclu~a o scobea cu un suvac,

Fumul greu din pipa asia.

Din minti mi-a seos chiar cale.auil Inoet,eazacu dahnirul

eli de nu Ili zvfu"lluieaua.

in cur-and mo~.eagul nostru I,i aprinde 1 ulel u~a

$i mereu arunca furnul Spre eucoanacu c~:aua,

Un mosneag mergea odaL.ti. Cu IMfr111 spre Buhli.ie.~l] £1 era de lac tmi pare Dimr-unsar numit Ui.le§lj"

o cucoans-nf umurai a

~,i ell! buze date-nrosi

D la fa:.~i venea ~i dAnsa $] mergea catre B arbo~i.

La ccara cuconitei Mo~ul scapa suvaeul

.;i i-sl ie~,i ~i el din. pepenl Parca-l lndemn L'lI ehiar dracu.

Fumul greu 10 ameteste

$1. cum stall eu "imhumala Ii venea a~a 0 potl.~

Pe mO"ncag l-l umlle-n daHL

Cuconita, mi se pare

C11 aici-e-a treia clas! .Ja-U cl!eatla ~i te cara Dincelo-n lcmea aJeasa.

[ntamplarea-i asczase Cine nail"j te aduse

in vagon chiar fatri-n fala Cu-ndrncita de lulea

~i ,c~Hijoreau CU rutH SlI te-a~ezi pe puHiite

N oa Jea Jlan,l~n dimin.eaVi. _ ~hhlr aIel to rata mea-

Lasa-m~ pe mine-n pace ladl mi - am pierdut sumacul

C 21. de nu iti iau c ~e,1I!u 1Il "" .......•. > $1-<i trimil pe§cru~ ]ui dra~._"

A,ctivitat,e m~todicl

DIRIGINTELE .. prietenul nostril

Era C) zi mohorata de toamna, i':1 In care su te de elevt, partnti, profesort, se adu na&.r~ in curtea liceulul pentru inceperea anulut scolar,

in acea mulutne n aflam ~i not. elevn clasei a IX-a A, prom mrormattca, asteptand CU, ernotn 8:1 ne cunoastem noul nostru djri~in te :;;.I pe vi ttortt prof esort,

Prtntrc nol treceau dornnt ~l doamne profesoare ~i nc intrebarn care dmtre dan~,H vor f1 n oH nostri profesori, N e 1 ntrebam, care. cum 10 &;!i fie noul nostru dirigint.e, dupa ce aUZ15em dcsprc dansul VTU'lC ~1 nevrute, placute ~i. neplacute. daca 0 sa ne mtelegern bin i rnulte altele,

Pes e puljn limp caliva dinlre noi eram intr-un grup pentru c~, nc cunoscusern.

Din scoala a fe~1L un om Inlre doua varste, eu un caracterbland, Ne-arn dat seama 'c~ dansul va fi noul nostru diriginte care stlam eli se numeste Dumttru Dadalau,

S-a aproptal ~1 Be-a spus sa rnergem, in clasa .. Intrand in scoala emotionatt, dornnul dingtnte ne-a condus intr-o sala de clasa care nu era alta decat cabmetul de ltmba

Nu treeu mull dup~ cearta ~i mo§neagul adormi

Iar cucosna Ill~nd tuT~flilla Pe fereast r:1 0 zvarli,

Apoi [orne bucurcasa C~ scllpa~c de lulea Bini~()T inchise ochil ~;i-adorm.i. acum ~i ea

rnmana,

Nu mai trurasem nictodata ~l dupa ce ne-arn uttat uiml\,1. ne-am dat seama ca. totul era deosebl L de celelalte clase. j\j"ci ne-arn cunoscut mat binc cu dansul ~t atunet a avut loc prima *edintA ell pii.rintJ1 la care am putut \l'17.10n1'1 fllrnul despre ltceul noslru tntrtulai "Maudrie o!jil perseverenta", pc care il putern compara 'CLl ltceele cele mat bune ale GOljiWUi. Pe parcursu 1 acestor luni de ,~eQ,aJa. dom ')ul nostru dtrtgtnte ne-a dovedtt ca nu este asa cum credearn not. ca dumnealut i:i plac coput ~i ca. ne vrea numai btnele, s~ fnval.,am ca sa pule-m aJufll!C ce at in vi.ala.,

c-a sp S' c d • I:' A t Iar ca bene-

ficlari ,d acestu, ah!. - I rom..m~. care este (:"''1 !;iI nou dlJP~ 7 am ~1 a n- bure sa. rar111ill1.~. Noul nostru diliginle ne-a dovedu r.A este ea un partnte, face multe aetjuni in afara PnJgramuluj scolar. cum puttnl profesori Q fac pr1n liceu,

Intr-o zi ne-a anuntat col pc data de 24 cctornbne ] 997. va n urmatoarea Intalnire tea pru-tnU1 dar va [j una deosebita, Q mtalnire de. suflet la care VOT" fi tnvttatt 'loti diri~lntH

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

in. cllr1ind cucoana-i treaza Atun i ea ca 0 leoaica

La ditea Sf! ~i g.tl'ldc~le' Incitatit, infumurad,

Vrea s-o \l'adil., S"O m§.iIgale La mesneag se ~ll'tpede

Dill" de Joe ea n-o g~se~t~, Ca sa-l la de beregata.

Garofita vin la mama Garof]la unde e~ti'!

$-0 lot slrigh, ~-o tor aLlt~ C~-i e dn'Lga, ce gande~ti!

S ur 'C uiojii, c~H1~orii,.

S~-i despnfi~ negresit Tocmai dtnd in sta~ie trenul La:BarbQ§i is-a ~i oprit,

Se fa 'use miezul nopjli Cand mosneag ul $-3. trezit lSi dl~ de zori luleaua C-avc:a chef de duhnit,

Dar v MAn d ca cu m irarc C1qelu~<! d-l1,ipse~le

Se lovcste, sIriga, tip~

s i de band se izbe:}tc.

Tar cucosna en citleaua De b~tai.e s-a lasat

::} i cu ge8imant~J1n -n m fim~ Din \' agon s-a ~i e.l[rat.

Dar v:idml c;t n-o gas.e~te' ~j eli lucru i-a pierii

Se gande,'M d cucoana Luleaual-ofi zvJ.dil..

ce li s-a-ntamplai cucoana? Nu cumva at fi turbar? I Cu glas mclcommosnegelul Pe eueoana e-mrcbat. .

Se!geIU lULlcA GU.

COBEGA J Cl§i. <'IIi 16 ,m,ai 194.1

B i.ni§or el se rid ie-a Pe ,c<llea 0 ia de gal a. arunca pe fereastra $ i se race adonnit

Mosule, unde mi-e f:aleaua? SplHte-U11 di Inebunesc

S-a dus s-aduca tuleaua

N -arn cu C~ sl1 d uh Mesc.

(Poezie descoperirfi de fJepoaJa sa, CO:R.BGA OANA. in pomJI (;<dsc.l bun~r!.llui a.1n saJul Cmid, morlml980)

-

de ltceu ~j scoaia profestonala, profesortt claset ~i in [nod evident va parttctpa impreuna ell not toti IilI dornnul director al acestrs ~co]t, dornnul profesor Ion n:-ldalau"

Unii di ntre col egii no~ tria it aV1J t onoarea ca not 83.-1 chemam Fe domnn profesori cat ~i pe dornnul director, Aeeazt de 24 octombrie a fest 0 zi de neuitat. 0 zt la care ntct [in ne astep lam. La ora s la'b:u]iLa eet care au. fast invitat], irupreuna cu dorunul rlirigtnte, p;1rin~ii !iii not elevf eram ernotjonati de ceea ce se va il1U3:mpla la 0 asernenea tntalnrre care nu file face dcseori prtn ltceu .. Dupa ce t-alntampiaat pe oa.sp eta no~lTli en caldura, domnul diri.f!,lnLe aaratat audttorul ut prtntre aJtclc cain aceasta clasa B.U fest adrnist 25 de elevt. dtn care au plecat prtn transfcF.25% provin dill familU dezorganizate, S()o/il au prui11'~:' beneflci an

ai 0. G .22/1997 -11 provtn din alte ju- >:; .

dele din tara, i~i1 .

39% sunt nave- ,~'.

U*U. 3WCI sunl batett.

Facand 0 anahZ3. temetntca a rezu ltate lor obunute in etclul glIl:lnaztal in care fiecare dtntre noi au obttnut medit gt~ ncrale de peste 7.00 la exarnenui de adrnttere nu ~ mal doi e1evl au avut media pan~. 7.50: :2 intre 6 ~i 7 ~1 restul intre 5! ~i 6.

De asernenea, ne-a rehefat, pc baza de sta ttsU ci di. n umai do.t dmtre not au parucipat ~ a eta pele j udetene ale 0. limpiadelor ~co la re, es. nu cittm ~i nrici nu avern, abonamente la rcvtstele de romana, maternattca. fizkiiL chtmte, ca nu acordarn suftctent tiurp lnvatfilurH. ca; de:?i unit drntre n01 a 1.1 vaxu l rnarea ~i muntele impreuna cupartntn, totust sunt o parte din elevt, care n-au iotral p;§ma it! prezerit intr-un teatru sau cmematograf

Tot ajciam putut afla despreuntt colew de-al no~tri ca prcfera sol rnanance sarmale cu pi fl:l.1 !?i turta. pr.aj ][UrL ca "or sa cal at 0-

reasca (1.1 trenul, vaporul sau avlonul.ce ziare ~l revtstc citesc, ca n-auluat I1Jci 0 carte de 130 btblioteca pan a lajurnatatea acestul trtmestru, san c<1l. vor sol devma tnformauctem, profesort, ingineri etc.

Arn rna j re 11 nut de 1 a. dornnul nostru dingtnte canoi suntem COl 0> ecll:lpa de fotbal pe leren. tncuraiata pc de 0 parte de par'inli tar pe de alta de profesort ~i., lmpreuna cu "antrenorul" nostru trebuie ~, ~e~iln vi(';tcn1~t Dar cate nu ne-a putut spune Inc:§U am ramas cu 'Lo~H uirntli de unde sue dornnul diliginte atatea Jucrurl despre noi intr-o perioada aHU de scurta ~J ne-arn raspuns singttrl ~. numat pnntr-o daruire totala ~i 0 :i ubtre de nedescrts [ala deccpn ~j meserta de dascal poate ,sa faca eeea ce face ~t ne este, irJ'lr~adeva.:r. un parmte st un pneten adevarat.

T 0 a. te

1993 - BANCHET

Mi-e dor de voi! ...

I MUHMURULJIL~I -

... < acestea au Iost , cornpletate de <: d t s c ut it l e do rn nt Lo r p r o f e so r t • Dadalau Floa. .r ea, Lupu 1 e] ~ .. Ion, pari.n~iJ()r

. Licarete Durnitru. Popescu It:lena. Negrca Ion, ~,i nu lin ulttrnulrand de aprectertle ~i l euvir 11ele crude

ale dom nul 1.:11 director. profesor Ion Gr.

Dadalau, care, I a. u nl son. n e- au cerut sa fnvalam carte ~i sa. flm la [ni;11timea band materiale de care dis punem ~1 a profesortlor care ne dauIumtna dtnlununa durnnealor. Pentru aintart reustta activit;;J:tH noastre redam ma i j 0 s g,mduril e nne 1 f oste co lege care au fest sertse pe 23.10.1997. ca.nd a poposu pen tru o luna in Mat;\s~]:ri.

Sfan;;itul vern se apropla cu pa.~~. repezi, parca pres repezt, ~j. ca in flecare an, se apropia tncel toarnna. anottrnpul trtstclor male iHU\mptmi. $tiam cat nu rnai em. mull. :,?i de aceea irniera mat multa ll? a rna ce se ,

va lnlLhnpla in curand la mceperca ~co~h_ >,

=== _=_==~-~ ~.2 .......... 7

ventse insuportabtla, tncat m,~i strnteam a.tcl~ de goalA' uflctcste :inca irm doream moartea, In:!;~ cineva, un OM cum puum cred ca. mat existo in. lumca aceasta, dirigtnteJ men (astazt fostul clin.g~.nte} rnt-a demonstrat contrarlul. In acea zt, eand iml pterdusem, credcaru, deftnttiv, Increderea in uarnent. durnnealui rnt-a dcmonstrat, cu inlclegere ~i dragoste partnteasca. ea mainscl. ~i ca in totdeauna se va g~j un spnjin. pentru cet care au nevote ~1 n eer ell sinceritate.

Acest OM rru numai ca este un dasca) mtnunat, este ~i foarte aproptat de elevn soli. intelegandu~.i ~i dandu-le staturtle cele mat potrtvttc, Poate unit vor spune cd exagerez san oa vr au sa devtn mat mteresanta pnn cele spuse, tnsa HL1-mi pasa, caci vorbesc din experienta propne, In aceazi am inteles ea ntctodata nu trebure sa-rru pierd speranta 1J.l oament 81 In forta binelut, Dornnul di.li_ginle

. .

rn-a ajut:at tuLm sa-mt re~:ases{; ltmstea sufleteasca ~t asjgurandu-mt un carntn Hru~tJL In ulteva ztle parea cram alta pcrooaruL eram dorn 1 ca sa i nva ~" sa cl tesc 0 carte, cu al te cuvmte deveruscrn parca ana persoana. Acum JUSa aurrt din 110u' acasa, m-arn transferal, ta uri Iiceu din Bucurestt, mt-arn regasit farnllta. prtetenii, adevaratu met pnctern, mleg1i. locurfle coptlanet mele ~~ lot ceca ce irnt era drag ~i rltntr-un moment de plerdere to ta 1i1. am dort t sa parasesc, lnsa de un lucru sunt sigur;ii,. ntciodata nu vol utta aceasta luna petrecuta la Ma'lasan. care nu o val lua metodata ca pe un cosmar, ntet macar ca pc 0 armnttre urata, ei ca pe 0 expertenta de vtata. $t mat sunt sigu:ra de u n 1 ucru: d\ nici.odaL"-l n 11 il voi nita pc d0rrn11..11 Tic-a. smguru.l care a Josl alatun de mine in man ientele de grea cumpana ale Vie~li. omul care rn-a a;lutat eel mID ruult, eternul dascal. in care, unde masca de falsa durttate, se ascunde un suflct de au!", UN OM.

in general. acest eventmcnt trebuia S;:t fie pentru mtne un mcliv de blJcurL. sau eel putln de cunozitate. rnai alesearru mal erarn o sunpla eleva de generaJa. (~1 p.:=j~,eam spr 0 noua treapta, aceea de ltcean, lnsa pentru mine acestpas pe care urma sa-l fac La. toarnna. mt se parea un cosmar, Motivul pentru care nu am inceput scoala in Bucuresn, aeum cand realtzez dU am gresit este tot dmvtna mea. Spun "din vina mea" nu pentru ceca ce facusen . i se putea inlampla orient, poate ~i varsta aceasta criuca d ' care sunt consuenta, ci "dtn vtna mea" deoarece I1U am. vrut sa-mi ascull adcvarata famtll de acasa atunci cand am gre~i t, n-arn strut sa mil oprese .101 ttmp, ~,i am crezut ca Itmd mai aproape de tatal meu. voi avea rna! multa £nteleg:ere -?:I Iibertate. f ns~ nu am ~asit ce am sperat. Intelcgerea ~i tubirca paterna. insA in afarade aceste luerurt. vttale pentru mme pe atunct . met macar ajutor rna terral. Practic eram stngura [ntr-un loc unde nu cunosteam pe ntment, uncle oamenti erau parcaprea precauti de problemele lorpentru a. pulcaprtrrn vreun ajutor, Nu rna: stiam ce sa mati credo incepusern sa rna ~andcsc la casa mea.Ia camera mea, la farntltamea, la prteteni - ca la ceva ce nu va mat n. ca un vis tndepartat, un lux, ce nu mt-l mall putcarn permfte, Eram abandonata in accst lac. unde am 81m tit pe pielea mea durerea umtltntet, ill tUlga rt 1. vazu sen I ce inscarnna eu adevsra t 0 vlala dcsfrana tao ceea cc pana atunct nu vazusem decat in Illme. CU scoala imf era Joarte greu. Doream sa ;nv,al. lIlsa parca nu aveam auftctentdputere, simteam ca mi se cere prea mult olii1 ntmeni nu ma intel, ge. nnneni nu sue ce sunt ~i ce mi se lmampla mte, Fund stngura, tentaua de a face efectiv cc votarn, necunoscuta pana atunct in totalitatem-a facut sa CU.I10SC rnai btne 'via ta, sa inteleg mal mulu-' t;;i Sa obsenr ea lumea nu 'este chia.r a· a de buna *i j no c en La cu m 0 credea. m ,en.

pa.na Ninda v,enit una dintre celc ma; senm.iflcative zile rue vie:Ul me]e, ziua In ca.:!e nNHIl hotfuat sa rup Lacerea, sa rna de~lrunui cuiva.. eilci grenLatea. C~ ma. apasa de~

==

ZABUL/CA VASILlCA POPESCU CRISTINEL N.EOREA RAMONA

-

.He saiu ,absolvctltii Jiccului

CORNEL BALESCU

Cantec incgal cu sufletul

omului pur

Iebruarie ,1997

Mi-e gandul came:e inegal

$1 dinta-fi cer ell. flautul. C~d ape limpezi din Bengal Imi curg stioase sufleud.,

I.

IngaIben amurg Lin apele C'IJug;

o floare-n apus

S-,S, pus,

P!1si1ri pluiesc

Pe seara in v ale;

S I au. cum p~.ne!;c Adancimi Hhis3ilc.

Yn dang~t de clopot Se pierde ceva

Cu dulce ~PQt Minunea din stea Tri stele- ad ue and.

Dar un gllud

Cu de-argint Ve~mfu111

De rai,

Curge sHin!

Pe p,;mant,

Flori de mal. Aducand.

(8-2-1997)

1[.

Api1-n purnn

:j.j raze-n schit; C:11iilor neobosit,

F~ noapte, Hu-ili sornn ...

Valurile bat secunde, Frunzele neostenite

Stau piute

,l)i remade:

Rare vele

A lbe- n no apie, Doruri coapte ltl otele;

Fluiuri orbi

De lumin.l

Cad neghiobi Fi1:r~Yina.

S<'l te scururi, Pmn bogru.

Eu a~lepl Ga.nduri, fluturi ...

m.

Siea, luggje, alchimie, nea

Srea de lut, Din stea de foe Ai venit

Spre polm§Jlt ...

cafe ni.t"~ de noroc ... Ganci de mila. Sab.ii-n tcci:

Ce urnila, Rece treci Spre apus

S! te-nehini Lui Iisu s!

PTaI ~i spini, Cuic-n tamp le; Cine poare

S~. te-sjutc?

- Cfulr] ]J'C mcarte, Chipuri sl uie, Ze.ii stau Nenorociti,

Vorne n-au

~i SlJf!el n-an

~,i~s de muritori Hu i~L.

Clipa-l alta Care bale, Umiltndu-se in poana Raiului

~ Sjngurll:utIl:: ..

Jenfe, rugi Inspre temple; Demiurgi,

Zi din lemne ... Tc prlvesc

ZE.mhind? Te iubesc Iubind?

Vrci sJ Iugi

Dar calca- i lucga; Jenfe, rugi

Inspre temple Sparte-n dung1. ... Cui faci semnc

in llunina,

S;I tnsemne Ceru'<n tinii.?

Rasa-nchini Spre nirnlc, Premi sp§.ni. Ste:rpj ~i schit,

Naiului

t-ai dat

o frunza,

Sa viseze

- Nseninat C-ru-putea Iubi 0 mud}

D~.=i COpUl!~U] o no rue,

Luna plina

- A crinu lui La fecioare Visaloare ...

Poezie §i magie Sa ne fie,

Ti,e, mie,

Gfuld.

Curgand In ve~icie.

Magii lasa S ~ citeasc i1

1-1 ana-n -to arsa $i CC'rci~5Ci1; Gilndul alb Purtat pe soclu

De alaiu 1 med lo cru ...

IV.

Dtl~mi, Doamne, 0 secunda-rt veci; Eu vreau din nemurirea La:

in~~ ~to arete poteci,

C a din nlm ic sa am ceva,

Nu rnaru' -1 vreau. Nu mi-l intinde! Nu a§ putea nimic Sa rae

=: :

Din clipa care lmi surade

Prin poama coapta-n eel bogar,

Nu raiuri mui de caritea,

S J. lenevesc dOIDl lnd adfinc; Eu V,fiC1J!U ca-mparat]1.l ta

SH vad 0 clip;. Cer prea mutt?

C~nd 1111 lmi vei fl-ndeplinit Aceasta rugaminte, Sfinte,

D crezi eli am vaZUl, prea rnult, S a [ad un sernn, Eu 0 sa uit,

hind in cllpa urmatoare,

Cu-nc LlV iintarea t a, tum in~, lumina PUla care moare,

Lumina P ll,I-a spre dec lin,

In gropi de rirnp pierdute-n marea De vise far~, ce slap1kl..

V.

A picat luna-n norol

N-a~i vamt-o'! N-ali gas,il-o'! Peate ::tti Iurat-o voi

Del a mine, run pierdut -0" , , ~j ac urn ce ~a m 11. Iac

De manie?

Ah~ Vai mle!

Ceru' -n suflet s-a-necat.

Dan in bobi §i-n clbti de Ieac, V!ll'lui s-a inveninat

!i i~ 1 a~tept, cuv lint s-aduca, Sufletul 50! Villi impec.

Dirnr-an eolj, dracul arund Pe femeie in p acaI~

Ea, cu gura-ntrede schis it, S~n] de Joe, a~,!!eapla leac,

$i biserici de zap ad ai,

Din luminji orbil0 arc,

Stau In nesf§J~il sE. cadii

- Din durere ~i pu doare,

-11 i dID cui in cui se hate,

Azi §]-n fl ec are zl, Ccrul ln slnguratate,

Unde-i Dumnul? OIl. muri?

VI.

Farnastlcc clipc! 'loi dati-mi racoare, Din. cer, rB.slignite, B inecu v fun are,

Floare am P [IS

in 1 ut, s a tr~iascj:;

-=

Ea vrea ca n creases Mai Sl1S. 1.01 mai sus,

Vczi ornul? ~ 1.1 are Ce face, ~<i- ascu toe To porul cu (; are

S a batt! redute,

Otelul puternic. Dar omul? El ~lie Ca g!ndul e unic Dar mic in vecie?

VII.

Stelele-n nori C all1la soapte:

Ape' due, mo arte, De (;(11 lum in ari.

Donn en miresme Pe-ruinderi

Fiori

$] hU'la-~i m~re~te Lum ina in zori, __

F emelle cantil Perna! Virgina)

Si g~,dul de.st;;~nt~ .. ,

~,i me despletite, Prln trup curg flori, Cinri san ii sum gr 1 De dor ~i isp ue ...

In apa luna inii S-afunda trei oil

A seu nsele non Cafenii"

C U cameo in zori, Cand 0 sJi vii?

VIII

Ca.n d nmgli a u vi sat. od w. a.

Un rai pierdut in carilea,

Zambind, 1 -au ]ns,.emn.al pe h,arl~; Un. punct pierdut in flori ~i nea,

Ei n-au purut c a s~ r;1vneas.c~ Lumina care curge-n miere ... Sa-ncerce ~a piid.tuiasca'l

Sd fie rasplatili ell fiere?

Ascetl ~i magi. sau mal ~tiu eu Curti v~ numiti., dar §tiu dl. surueji Doar neg III stori de D1.I mneze u

~ i-un Ioc de rai :in cer .ravnil i.

Rfu:naile1i voi tnchip uscai, $i-n Iumuri de t!1maie aspre, Eu pretuiesc ce nl s-a dat,

c'lcl ~tiu d_ flu SI.A m ale no astre,

Dece v~i-]1Singu:;ail]. P,~tintc? Nu pot pe VOl a v l1-n~e~ege,

Cand datoria e cuminte

~i s~v~ila tmre Lege.

E u :sam! Iloarea ~i femeia, Ell iubescpleaia §i copiii; Iubind, eu cred ell am ceva Dar voi, copli ai vesniciei?

IX

- .

- Cal.lt g§nd

Sll. uni alln Candela de S.ID Virgin.

- Raua curge

- N um ai micre

Coapn'i

De dorin,e Efemere, Pat~ Pevesmantul De III ireasa F lrli miere, Fro-Ii cass ...

Rug de foe ~i de clestar P'C uU1tha Be bazaz

Giiildul raie, en ~j brici ul,

in vil,pai_

$i-n deliciu,

Pant! cand Cllpa te cheama Spre o lume

Ce dcstrama?

Mergand

Spre pierzan ie,

~

]:ng1ir,( nd

Lltanie.

Zva.de-li IIQfUl $i cu dracii So'1-i mghiUl

v 5;r,c 0 1 ac ii!

:

Fug! de-aicil copila-mi spunc, Mai gise~li tu vreo minune?

x.

De ee s.a fie lumina OII'a;v~'!

De ce sa fie zarnbet ul do a r parere; Cal sa mai rabzi c~ lurnea b(llnav~ Arunca Irumusetea-n 1m-ana, durere?

It I pasa en lumea se tar~le anemic? III pasa ell n-ai 0 ligarl

1M giindui nu-ti mai este him eric

-$] st~, nero slit ln UJ$.< 'ala cerneala?

Treel mai depar"te. $,j giindu' -(I va Ii Cristalsuspcndat intt-oghcat;i.,fkcre:

Nefiinl~ III via(1t fiinja in neant,

Nu visa. nu spcra in jalnlca treccre ...

~iI! Gi ~ pa~ cl od.i:!cll 0 ~ rl1fJri S au di. vann.ltilc sum van nm,

lar cerul e eel ~i nori i. SW'It nori?

~i frun7.ek Irunze? ~i gAnduril,e g.§ndUI~?

Vegheazi1-ti l1l.cerca din tine.

Exlstenta IDtTU nimic:

Nu cerceia cc fiinleaz<'1, devine; Incetea:d s~-\i mai caui1 un seep AJ exi stentci. Ascetic,

tnchide pm:-lile de gheaia ale gandirii, V;-egheaz.~, conrempla, asculta.;

C! ce-ji pasli de legile firii,

Ori de lumea oculi a

Og1.inga apei Iirnpezl pcarta

Acelas: cer ce-i nesrar~il.

De cc s-o mlbud;m (:-0 piatJ~. Din. dur, -al gaodulu L granit?

XI.

Doarmetlorul Pc-ntindere, castul; Cu Ilautul, HOru1. E frate sihasuul

Ce nI.Jrnru-il clipe Furate din timp, (Spre aile risipc, Se due in Olimp.)

Se l~!'Iguie vfrnml I~e apa-arglntie

~i singur e g&..Ildui Si noapiea-i push .. -

Dear sufletu I poare S :1-mi de-a toapoi

Ce noapiea ~i luna Furii din noi,

XBI. - D ac-ar fi cerul 'intot:S.

N c-am schi mba. 0 are, gan dirca? Am P11Vi altfel In jos,

Injosind nemarginirea?

(ell glas cinic m-a-ntrebat

Un [ana.r bin e-mbracat).

- Ccr e-n pan ·a dre.apttl. Slang! $i Ia fcl e jos ~i sus:

Ne fa.I"§U de noapte lu.n.g~. Un abis-eu i-am raspuns.

Dar l eon neb eu, oare dadi int:r-o zi noi am cunoaste, Printr-o clipa rnLnunat.~ Dornnul cemrilor noastre,

LiUipeziti de visul magic Si de clipa-nvesniciia,

Ce am face? Ce-am vorbl Sp~rg:ind Iinistea-n sutl'l~J

Peate am privi-n vecie, PQat€ n-am avea cuvant;

nli, pe ale din prosne,

l-sr spune dl n-au pllmmL

Poste-n glas ¥lPlll i-a~ spune Raiul, C 11 g,a nimiceasca

s-aud ce zice clerul,

Ce -ar pn lea s!( mai livneasc ~1

xrn.

)oU zbat 'intre lurninji sl-ntunerlc, Primrc ccsrnaruri, C~lrc~acea;slltc;r;li. So sit din alte 1 imp uri. in I ume efcrners, Im:his rn cochilia tlr:1mului oniric,

De cc sa arunc sfoara cu plumb spre adilncuri CCind dorul de lumina suspina suspender?

Si care-o fi flipmra ce zi ml-a-mprumutat Hlrun.ida de maase, s-o port in aspre vfu:1tuTi'?

Spre alte veacuri, colbul, se-n~jra ~i-J citesc Cu ochi de mag sihastru §i rn1t.nl de Iemeie.

Cum SJ gasesc ell, Doamne, cuvfintul ce inchcie? Sa scriu cu zamb t dulce? Sa ma dumnezeiesc?

A'llup;:l. scolca verde. lngroap-o m ruslpuri U iHtn d d 'if rea s.:i 1tH:.~argEi. spre al te estu are ... P1~lrea1.n. legea la-dotintei negurare, Spre-acela care t1tf;,1f in patru spre piscuti,

Nc' seriu absolventH Jjceului

DE LA UNIVERSITATEA ~'SPIRU HAREr" BUCURE~TI

1)Qmnu(e profcsOTl

flt fa fnc.eputu[ a c es t ei s crisori va pot spu.ne eif .nm;' san i1 t05, luau pe. care ~ji·r d:orI!;S(; Ii au PfUi··ea.·

'VOa;.\ltr:{L

~ LJ." ~ .-

In ce.re U,m, urow. am, re,Ufu ~a.

Biisesc un [oc.w cimin, tfar~-ste Ut){l· mai 'mit tk met'S Cl~ ma,~in.a p.ana 11(,0(0 insii cit, timpul 0 sa ma acomod":t_z. Trn5uit. iii r:eClmOSc. cii aid es tt :1:0 wi ((fori.t lata .{e pro. grmm~( ae [a.jcoo[a, d"arul mt!igreu est~ ell, p.rt.~ pentru eli nt,l. tnle.[.ejJmai nim~, Ororu[ s·a scktrr:bat

.4_". J_ (':~ . -. ~ ~_ .,

Pf,"~' a.cu.rna m) .... care saptam~.j;1~a.

JIm incertat sa st:riu ceva pouru re,vis ~li tfat· nil cred wi'lili·a relljtt pentro· eii, [ti#; tIU miipriap fa f.lnnpuneri.

"Va s.alwii din Bucure~ti, un fost elev a1 G.S.L.M, Matasan, pe nume Taman COSIITI~n Laurenl1u, student la Facul ratea Matematl ca·- Info rrna ti ca, 'in cadrul Ul'llvers1ta:tll "Splru Harer",

Vre-au sa va. [115m fi sese cum am aj u ns student d upaterrnl w narea Ikeului, eu hlcdnd parte din promotia 1996-1997.

Am fast un elev alii ceului din dasa I fap'~ de care sustt mandru. DLntre ebsolut teate rnaterule, s~ nguw a care rnt-a P I.lku t a fost matematic.a pentrru ca. era. 0 rnater ~e ]a ca,e se i rW ~~a cu. IQglc..ii ..

51 referl tor 1,<;1 .aces,t lueru, vreau sa m!.!ltume~ doamnei [J'For,eso.are de rnatematlca Dadal!!':! f'iloarea pentru 'faptu! ca rot-a lnsuflat dorinta de f\ invMa matematka in pe;~oad,a Tn care d!l:nsa rut-a :fO:5~ proiie50aJra 8 t'lirlii d~studlL

AbLJ. acl!1'f1 am realLzat laptul ca. este fcarte 1 rnporten t ca lJ 11 elev sa ii-I a1eaga dln clasa a [X-a rnateri LI.~ eM€: n vor trebul daca Wed sa urmeze 0 faouJtate, Eu personal. stiu IQ.\ Tn fiec:ar'e an iFnl sc.~l!mbam materllle pentru cd dorearn sa. urrnez o al~ facultare OJ retu I d eosebi tii de rea din an Ij I trecu t, la $fAr~l W.I liceu lui real iz2lnd cl1i, [1 U sunt destu I de ~re8.a.j:jt pentru (I, urrna 0 facultate, rn conseclntaam ales 0 facul tate 1.£1. care , baza era rnaternatlca, ea fiJ rid 51 ngura mat rle pe car ml-am rnentinur-c.

P.Mn~i1 au conslderat cd ar Ii blne sa urrne cateva ore de jJregiULre, fapt care s-a ~j fnt.1m~ lat peMflJ cJ am lOst tr! m i s ta Targu-I,[~. i a ., cornplerar ea sruditlor". Eu, filnd fo.u~e devctat prega,tlrllor, nu frecvenrarn orele, banii folos:ndu-l fI:1 scopun perscnaje. 1n cele din urma am ho t.ir.i\:t ca sa Imi rncerc ~ansele la untversi eatea Po I Ltehnid aucu n~~IL. la Facul ratea de Autcunatica ~i Calcula.toare - unde ,amrost resph'1 s cu media 6,4 2:, Apoi dupa 0 sJ.ptam.ir!l all urmat ntsre rile de chlnurl pentru c.a veneam 0 data i~). dOlla, zile iii Bucuresti pennu a:-mi face cereri peneu redJstTlbuire. Mat exacttn urma repartiullon::are se 5ceau puteam f adrnls CUI medla. respecriva la a.H-e fac.~J.ltatL., un de 011.1 s-au ocupet loc urH t". D;ll.f $1 CI,~ "h.:ea$'t;§. d<lta rn-a urmari.t g hi !1LOnul. V,u.-AI10 ci nu rnai exi5t.l $aflSe,am abandonat i deea de a mal deven! stud ~nt ~,1 am inc.ep Ut sa Tnll fae al te planu11 de vii ror.

La insl5tentele fosruluL meu diwLginte, domnu! D~cHiiau Dum[tru, un oro cu un suflet rflaf'e ~l c.'irula ti n sa-I multumesc ~.i rluQata ~]ll ma, am reverti t 1a Buc;ur1e$ti pe data de 2.

octornbrte pentru a- ml tncerca ~am;ele la Univer st ta~~a ., S pinJ H aJ"€'f'. A(~asta zla fost !ban~ j rn portanta pentru ml n e deoarece cand u na di ntre secreesrele pe care amtntre1).~t·o dadi ma. pot f'Ol.osi de fap till cii am pr!OO!t nota 6,41 la Unlversitatea pont€':hnidi, mt-a 5[JUS pe t1e~t,eptate - ,~tl stlldene ~. La auzw acestorvorb€' va m~rttJJi sese ca pur ~i slmplu cAnd F1iIi s-a inmanat un forrnular de cornpletare 1mi, uit~m nurnele de emotlll pe care 1 traJa,m. Fu .. sern admts lara examen pe baza adeverln tei (.\1 media obt[rruUi Ii'll PolU,ehnk.a.

Arum totlJ I a i ntrartn normal ell toate di rud ru rnlc cHn ~e\~ ce este nu se poate a;;e~na cu liceul dln punct de vedere al organlzMii. AI:d, depane de c:asJ, mi s-a ffiwt dOT d totl c.e; de acolo $! creel ca revc';,WI,ffi va ven' c.1t de corand,

Le multume.5c ruturnr dasciiH lor meL pentru ceea ce .:'Ill facut ~i Ie doresc 0 actlvi tate cAt maltndeh.mga.U. [:Il Lna de 5ati sfa.cti i ~[ bucu ri i, ~ a.f oolegt lor mel, eel care mai suor sau nu mill sunt tn l tceu, rnu 1 t succes to \Ii ata ~u tmpllntrea toturor dcrtntelor".

Adresa mea. esre. Buleva-rdul E.nergeticteniIOI, Nr. 9'- 'I I, Sector 3, 131. M~5, Sc.A, t.t. I J camera z 7, Lee. B llawe~ti! cod, 74568

Domnule pwfesor, d<'lc~' V,O\ aparea ceva In revlstlli v:i reg muir sa tri m~tet[ ~r ad resa [flenttu ci poate uml~ din colegl sa imi serle .. A{und cfu1ci .a silv[rj ;).ca:sii, penn-u Ci acurn fI u. pot 0 ~ v I n slgur pe Id dumnea.voastr<i M va vizitez.

Va mu] {umesc pen tal! tot c.eea c.'~ a~ iacut pentru m[ne ~i va raman 'indatmat.

...

SIP'RE50ARE! ..•

rremstaro r blagos~ovesl' creal nta prl n I nsu rgentE!, vecma mil are rrnraolle rosun bariJare

ee peste tl mp p IU rifl,ca rn nta.,

La u mora eetestu I Lil sta!funcl rosun taln ice re rm t1 tscen t,e, zidlnd tarnpnn de nactente

a~ cnpei ve~niclna sub gnund!

~I rna 11 ranE.'SC CUdacrlml oe lumina tzvoare rnenlte 'sa rna-ncreote sore-a nep;ii1::tUnsulul vim)..,

cao, reeao ~tma ridlc Tn trepte sere 1r2lmUrll€ rOCII'l:Oi'Jre,

~i urc" pe curcul:)eu, spne soan: ...

ClAND DEFUNCT

Ma-ncearc~ en gland ClefLmct ROC! al noptu austere,

Ce m U It a~, vreasa P LHl ou n ct MEli1ltarl1 trlste ~i himf!m

TImpUIl sacru ma-rnpresoara Arde-a I 5 ufletulu i tempi u, pen tru-a nu ~thJ cata oara i':ristul oesu n II con tern p Ill.

peste !loutl frtlmant: un 'g~tldl Vectlr fidel <II rruntu me'le, scrtu plerdut pe-aoCela~i rimer Irrdemnat fUnd de stele.

~I trecut In tirnou: sacru ran.l ~tl cum. e Inaltul, lowl g~ndiului ccnsacru Idefl perttru IJ n .. _ a I tu1J

D o B R o M 1 R E S C U

5e tot a udl zvoarei e p ® prun a sera! III ~ curge s pre sufi u de COpil, Tmnuguri!ld vmra~la sub gn1nCl

AI cliPl3l gral rnouiosat de trn,

Tn II nl~tet;! aceste 1 (j'eoo rta rl

A~tri i piQua lumi m;_i pe pamant,

~ flon de ~ufl€'l:, tllbasrre zari Dezmla rda ve-~nlc~a-n cre'z;i rna n t,

E s:arb~tOi3lrea latenteror CU'il~n1l8 NO;) P te fee rl Gil cu srra I de soare cand tree fremih:ator ploUe 51i'int'i'l sub C3ndet;rtJre-n mug\,Jl'lnCl 0 cOara

CONIEM P'ILA 11 E

cents m.plufa rame' De o.Jvi nta mut-e, nnneie p'lerfjul:€i SUfI8W-m 1 dar,iim cl_.

teac pentru eurert caut pri n ve rn stihurl si).l1cMrb TrIsta-I pili r erl .. ,

Ma -noea mm7i un root; $i-un gand rii21et

se tine m:iret

Ft:ir' a cia post ...

lntr-un ssns vit3~

con temp IU 11 ostiJIllgi De n-a~ mal fi

M-al~ pi,erdE!!-n'l rea~ .•.

ASIS

pe rnatu I, iJe~ n ~ ciel s11l n o d,e vegtl e am pleraut SI'J'er.tnt-a

'j n lzvoru Id:e m I rasrne totjucaMu-ma CU SlJfletu! unn tlpj,

!]i[ curcuosui de lumina

r~1 plimba razeie ,pestestrafunrL. ~1 (l1~trH cerulUi lau n trtc p~o uil! friinturl ae sentjmente ...

Esre cuioarea zoruor celeste cYld pollal!10l'e de orfI!' sUirlumlneal3 '~, se pk~s m u le-n p r~,pa,stll mumulin spirate ce ne cneama.

r .... -- ~---~-:-:-----,

il Laftf.rtnt

II

I 'Din clipt. Sf. maftj1 t-impul I Ca,,, w[oanii spre infinil.

: .$'£ se o9{f;tU{4U in ocean (If {umiT!a lIar stell!, se. jO(1C'ii .•

I, intr-1J11, ClJ.!'CUbe.u ie. !.q.mn

_'Fire(e. if; CUfJd

St bUI/Jil ca liamlt pe w[umflii iltSUj(e.#u par(:J lk (Uti-Hit

'1)£ strdtudnu a{6aHltl ace.rrmli

Var gantfu( man t

Sf pfimJia prin {ilfiirint Jl~ f:ep tlJ.tu{ SligiiSf.w;di f} minune ''fe.mp(u vill ~ii

JT:sCIJ'.11S £n striijuntiuri{e. elenu!{ui

VlU 9am{uril~ ."utH n:."nlrsate; Pi, jntntM .>tnLni'i

.$ -a.p(1i in sufol se rIm te .fnm cunoC1:itere it reafitate 1nm i{llziz;i spera:r.;tii

S ii ev&iuf lin t'c~irint

I Ci.i!iiluit pe (.iirarra, iesmitrtfiirii..

. I BOCEA.NU DUMn1{U

II XU-A I

\.1!I!!!IJgI_lliiiiiiiiiiii riiiiiIII_,llll!lii~i~J

GI-IITAN ELENA

A~ \lre'J sal s]mt cum trece flecare di~j.

SJ s Imt (!,1m trece dmpu ~ aem i lo~, Sub pragu I '\ilif)mil '111.l1'!~~()~,

ee dlJc,e-atate.<l1 Ml1intirJ,

Trr~tll~, iubki ~i ,;un~:il"ki .••

Sa dint iI.I!Jire'a? Ce folos? Nem.utUoa re-n veci va tl

Si rani, versul meu dOloS ... MuzJi.·n, tim]:) va dlailiiu:!l

RESE:MNARE

~ mvidiarl'l odra§leh~ ILUme~tJ Ascunse-n d05\11 mcafll!or drllce~tl Pe csnd 0 duke adl@1'@

~opti: ·"'nlt sunr de ,efelmuel"

r n deocl1ute rochfl de mat"L'le Z.1imbind se und ulau sl!lb ochli mei Cu pa~i fleg-matici flfnte li'llnito~.se ... IE r<lUi ~I ml'lL. ~ireteie feme i ~

Cum la, p rdoan! ,Ie dd@:01U1

Ul"$~nd 0 saro~re d~llera1i

fi auzeam cum impro,r"au ...

Eri!1i! ~i slInt ••• naMi de b:iibliln

£ra ~I pl,~ns" era ~ I z,'\mbet

Au fost ~I (J'Iln;e, a fm:r ~il ZlImret $1 plel <lU fos~, e ra ~isoare

A~taJ esle' \!'n~ta '~rec,aroilre ~

1111 hor.l vl~e lor 1iil.1 p r,i nd, NeJbl.lri alerg, rn.e!n,m voind

S~ prJl'idi pe unal drag d[n ere c.'lutJt de-.l!Jia, V~ me.

~j n-au camat-o ata~i~ iMim,ll'~ mea rn ve~uwi ~i mal SflI1H~?

Satlltr>ebi vreunul de-,af vre~

Sa dote de lllblre, durerea Jl'lalme ...

~i tOtllli ,cant ~,i. eu iub.I.rea ••.

Dar ce [ubire du remasal!

De-n ea 'se-asnll1di6! f~ riehea

N!.JI e hl blre mal fn,i GtlO~1i •• ,

Strabat neWllostUW luml SI rna hrJI'I:t'sc eu vfse

lar LUivif'llW,re nescnse

Se illtlfl.lpearf.'l-11I a gerl ~oimJ.

Din, cUlilnl~ Il~~tillte, El'ligmatic U JfD~\fe F~

S.1 te- nche gIn mii~C ve nl

Ckl ochll 't.1~, ,pr3p~~~l,Ii~r.1 nutd, M~ lnm.aresc 'CY do r ~~ eu dllrere

~ I simt ca,·n neaptea [or .1$CU Jfld C5jn{~ marl ~i mAllg~rere ...

Tri~t mli resem nez acurn

i rl fap! flIn~e I efeme pe ~I-n:!::erc g.amlu rl s,a illd un S~·ml fad '5uUtUI sa spe~.

lUis'C:O~Dt de vil'le moarte rtlbeg JUn~(lJI.mjlJCala!

p rin ootlOilll~ eu agl~ i<l2a, Vrll'l.a cu gandul a se b~t:e.

lntr-un t.'iml.ll nona I'gi;e vad Cum ~1ejdcO(;'lbla' ell, \I~$:e Arata trill r.]m~ n nezise

~ ~-<lt.l~~. n n1in:~e Je re\i'all.

PASTEL DE .IARNA

A naliUrii veche halo! i\l::1I1ii1 este alb~·aIDl

Se aud \leu'be $py~- n taJ~rla De-,' p5durll '\iOC,~ ~~ablli.

flq [ii.i mari I)luU!~ 'in iICf,

Se <1ftlaza bl~ndj diu VoIbnk Ca ~j ralta Intr-lQri C:" Il!f Peste-a! saUl It:! i oblank.

[NDOIAlA

Forme ,mid de purl tate Imi impiri cate-un V~~

~j ma·mbl4! b!~ nd d u!'! mt:!fS Sii ee chern, DiuinilOl'C!!'!

D~al, ct~mpie ~i padure Sunt i.lcuma ildm:mit~f

Citl p !t1fifid rete~e lor ~!1.lre Zlcl c-au fm:t ehlar varui~~.

i ntr-o dip\~ d t~parutlir Arre fo rme vinnvate

1 n .nmlIra Tmbrafilte Diml""o da~.i aparur.l

Tow-I lInl:l ~1&!(iTIeGUr Mil de sl,efe OIl'gintil

Se ~b~ri1 peSl1e--al mJ~1.! 5.ilt' Pe~te oamenl ~i c.lmGlU!.

Sa te chem voiesc ladarnk Ma 1ntreb ~i nu Il rlee'p. iru;lole!Jje Tnam

5 i atu ncaa p [~Ilg amamlc

Necredll1,t<J rnl-n tile,stem _

sr· n ognllJa IJ Ie lemne U!!t:JrJn (~ ~e bucu ra §i ~iPer.al

TAMAR ~ CR. IS TIN A, vm B La, rna! mu It p ene u 1m all Uj~n d ca \i'i~?'1 d,fi!IT!er.3,

L_=S4

= MORMURUL ,J1L7OL01_I

FUIOREA ANCA ELVIRA

NATURA

Ploua. Norii inbJillQci'i parnanti.il Tu new I zboa ra

:C a un vi So nOlaptea 90a.la .A.fa fa. bate va ntuil.

Pllange ell strop! cerull a Ibas tru IFuigeni din dind in cand

Ca~n Vljsse veda fumegand Piflf ten unu i silha stru.

E ceata. NIl.! vezi niimic afaral Fiorile a-au culcat

fe ee ru-:ntunec a'~

o c ioa re n eagri zbo3.ra.

FulgBra. Sulite marl cad de sus Cad ilute ca va.nb.ll

Da.r n..-ating pirnantul

La vezi ~i totu$i nu .. s.

Natura. E supailratci

"j !plangle ~i po·cnc§le

:~ i lI'ulge ra, tr.iJs.ne$ te

~i'reb uie lm pacatai.

AM.ALGAM ~ REVIN'E .. J in ora de rnuzi·ca

Noi' tOiti ne plJj(,Usim

Ma~ blne luamghioz:da!lul ~.i~o ora noi ch iu lim

1$1 toe sa 111(1 expllice

IDe s pre C asa blanca

Nee anrn,-11 a imfQn ie

Cu-a h",* vioara Raibla.

Mai blne-n 'ora asia.

Decaf in urmidoarea

Ca ci de ~I \fez! Ipej,pro,f" Cilia r e-a i sa c hem i salva rea.

N,e bi ntUlie de taberl

~ i de america ni

Ne canti Guns'n Rases. Nc crede melomanL

'Da c' a!,i< Iput,e.a la totl

:Q Ilec~ie Ile-a~ da Intrilln.dilll cancelarla Cu BUG· MAFIA.

DE INI.MA ALBASTRA."" P'H '0 S trada ;ntr~un bloc d eee nt Und!e nu G apa. §i lOY e curent

'Plal'lgc ,I suspin<Il, tiRara dOn1lnlta Graesi §Ii paroasa, ca un pul de ma~a C ;\lei de d~m~nea.~a apa n-a va nit

Sa faca '0 aate, ca ea a rnci'.

Noaptea pe 18 doi~pe~, vreo jU~'lliH.ate La. dQmnit;,a-n u~it oare cine bate?

~ Eu sunt blH'Ia marna

Fi ul til u iu bi,t

Eu § i de Iia e riii ~"d, Ma iintor,e p.lit

Stic'la noastrifuse plilna a.sta data 1M i ea mea. g~Dati este beaw. mea rm lJ.aJr desc hide U§ a C iin.ii ma-n conjor Vo!mb.d sufllili race, buzuna .. u-l gal.

Auzind acestea Wimira dorrllli\ii.sal'ie sa~i deschida Insa mama soacra de ~a geam ii strigi;

- Oae a hJ C§ili drags e u a.d ev,arat

la 0 damigeani, du~b~ 'Ia Ibutoi .

~i umpl!e-o eu ~Uitei sa bemamiU'Idoi Oe In UI e·~ti tu ace la c u ad evaira·t

o u-te la c ~ ~ma ca estl mort de beat

i ntoa ree-te re pede ~ i nu C3I sa marl,

ei va ven; Crist! cu-rt buchet de 11'on Gheorlghe se fntoarce· ,II din shcMIi Sima ~~eata 1.lJi trezUa din §oa n~i.ui s-ad una Be\ia inee-pe, fritU'lta~~i pilli~i

Cad ea nif te spi ee detuica lo:vi~i.

mNIE?

Cille sunt eu oare

ln lurnea asta mare?

Un fir din tarba tQata ... ? o fruntii dl n livada ... ?

Ce fac eu pe Pamanl? De ce verbese ~i pl.al"lg? De C~ eu rn-am nascut,. De ce tr.ili,iesc s] sunt?

Lurnaa-l ca ce ru I oare? ~ i lumea bolti. are? ~.i-,n toatii boltasa

Eu nu-s decal 0 stea?

Ma-ntl'eb mereu in gand §Ii siflgura .. m~ rnspuf'ld In h,uTlea asia mare

Eli nu-s decat 0 floare

o flints murilo:are Ge vjata h.mga n-are

Oil ci toam:na de-a vanit IFlorihNlu !iii murlt.

D a ... S unt 0 frulJl:tiil.~ (I flea re ... .a fii nla mu rlteare

08 ... Sunt un fir. 0 stea ... In Ilumea asia ... 'Oa.".

TAMAR$ CRISTINA. VI!I B

:

-!!J

----===:::~

-

0' .~e(Uii tOrzie

S t riW ate tJ focu Cui [u.mina PrintT·Oc,u.n U1W ,ie dofi [1

$e inrir--eap to. maret c litre cer

,0 gafbena pata

~Trasa:rt meT/eX!

Prin a sa striilu.cin~

J4i victii simEol

tJ'Oi'lt[ e oiin.nfi fi t"acc.re

Omu{ cade in a noptii vi.sate CatiItorit spn tiirttmu:ri sinisere jf spiritu.fui {meta t it viata.

r.DF£P~~lLTE 'ES'T[ an: MI9('E

1)eparte Il$ti ae mine Si ciit tie mu[ t ~ orea Sa u ittwrc.icfin nOll in 'DJata mea.

l]Jt -mi e§ti singurtJ .spe.mnti'i ,$i pe tine "h~ iubesc h

Ylcum e mtiUa oam

Ca.re-ti scri« ,QCltst cwuiiJu,

-Deprlru.n Iumea 5uftrintti 'Irme,c cu sufo·tul pustiu On nu mal. $Mu. ceAjeri£ir-ea dor de tfne ,atata $f;iu.

PURDESCU OAMELIA

$COALA $1 POEZIA

~cQala = ''McnajerhC (G. Cosbuc)

Cancelaria ::'inlre cndri sHl cetaiea" {M. Eminescu) Dlrectorul= ".Lo:rdul john" (G. Co~b-UJc)

Profesorul :: '<Pa~a Hassan" (G. Oo~buc::)

Elevii la ore = "Somnoroase p<1smle" (M". Emillescu) Profescrul la me := "Decebal CalfepQPQI'" (G. Co~buc) Elevul S~~01; Ia laibla :::; ''DrmHul c!tro ~tFeang" (G .. Co~buc) Suflatul e "Tainic se ~opte~te" (M. Emmescu)

SLlfl;UDDl = "Voci in public" (G. Co~buc)

Elevnl care ·'fl.ta de 6" = "Inger p;zitof' eM. Eminescu) Tezele = ·"Adaptm.irt scrieri' (M. Eminescu)

Filt~tca. ': "Avem 0 muza" (G. CQ~buc)

P "'U·· s: ~ -. d 1 . ~"f"I<.r 1':'... ) aUZll = . .. n rasan l. e una vy •• _b, mlJlcscu .

Nota 2= "Sus lnima" (0. Cosbuc)

NOla. 4;;;:; "De rare ori" (M. Eminescu)

Nota 5 = '1)~~1l$ avea" fM. Emineseu)

N oia 1 0 = ''Dcp<M1C snnt de tine" (M. Eminescu)

Spre seeaua

Spre 5Ut1u.a in/i:rtiw[ut 9{s imfre:ptam. gttn({urife Lumiru: spre tnt1J)Jini c.a.tauzbui;u·[e

VOaf .sujfewisf.. fna!w.. Vin gauuti dJaLiimiu·:S€

Sa saetbe 5U4va Z.l~::rre aU;a.~t;nj Ifminti udu-se

Ch,emiirt£e ntAnm[w:

S i11.!Jur urmdtufu ·le Crt 1fiJtule tainier tru,enind,u{u ole

'Din ~oro ( ilu-ziei Sptr(w,tii !5'diru{u-se !R,ga( ~i ireal

co rl,wpim!u-st

5 ... C .f; . , pre St.\MJUl, ~nj ,·nttu_ Ut

St riiJ./rdnlf visurife Ciiliiutindu.·ne pe; t-o# 1J6L~u.rile

B. nUMITRU XH.4,

- _._._---_..... .._......-----_ .... --.---~

"Pentru a reu~.i d. tram.miJi ~lijn~a trebui« s<1 Iii ru fm;u[i crcaror de ~ riintB seu eel [Julin sa rc .. rriiduie§ri sa t'ii .... ,

PROBLEME I'ROPUSE

A. Penl!:ru i!llvl~1I.ml.ntul primar

1. I~.~com~j ~ u~ li c e le do u i1 cuvmse, inlocuind ci fr-elB prin [irerc cerespuozatoare:

253145

3520045

Ind. :2 t"ifr'(!: se mill111 cu literele corespunzaroare,

2. AIl ati 7 nurnere CMSCCUli ve ~tiin.J. cit

a) pri mu 1 este de 4 ori mai ill! C dedt Ull! mul; bj prim!'!l mae deS on mal. mil; dec9.t ultimu]: c) prirnul este de 2 Dlli mal mie uecfiultirnul.

1 Cum se c a ~kuleaza maio n~:r produsu! inmuiIirii en 9 (101 eoncentrul O-Hm

4. Andrei. §I Irina all cules mere. Andrei 0 iflt.l'e.ab~. pe Irina:

• Cale mere ai c ules?

Irina Ii numara. merele lui Andrei ~i ij . pune:

Dac1t ili dau !.In milT, vom avca acelasi numsr de mere, iar d.!l.ca W ian un mar. aturrci eUI voi avea de dDU~ on mat multe dec§l tine.

Calcuillil d1te mere a rules Iiecare?

s. CAli ani ;fre. H!.ltil, da r 11u I, dadi ac UI:1 Varl'ltll<lt ~.hri este de b ori maio mare dedit v nThta .G ului sf! fl. iar pest e 9 ani, fiul va avea var'>ta de 3 On. mal midi de.dit a lataluri. sau,

rnv~r,1tur M. UDR1$TE'

B. Pemru mdLIUnRmul ginmazial

? 5 4

1. L C alr ulalt: -3 - + T . - 5 .

8; [-2 or 4 : (-4\)' (-l){-J.)]

2. S ~ se reznlve sisiernul:

I. ~+ v - a-e b ~-

ax fby ;= <il + b"

.a~ + bl at - b~

:3. Simpli fkati fr~ cua;

~~ + a% - 'ifab - a

F", [l +\fi +\fb

4. Rezolva~i [Ilc-{;uili\iile;

1

,r 50 H -5·

2 lxl + 3 ly-al 0

n. 1. Reprezentati gralic funqia f : R -t R .

12)( + . x:S;: [ fex) "" 3, G (- [.2 ... J

. - 3x· 9, x :> 2

2. Un aaiem bil cll.lpa ce 1:1 parcurs 2!3 din dislanl.a mill are R krn, pentru a parcurge 5j6 ,din dislarJlil. Ce lungirne are tot drnmtgl'!

3. AdlJre\i lJl 0 forma mill simplJ fractla:

b' ? ,. 3 1

F(x)::!: .m. A -_m"X:' + mll - ~l - •

. miX2 - 2m,;:. - m f 2

~dil1d d se simpli fid en x - m, In·e R.

m. 1, Un trunchi de pi!ramidl!. tr.!lIl.ngl1i.u]a_r,l. are latura nazei man de 6 i'J on, Iarura bazeimici de 20m ~i rnuehia 1 fJ.t·eraUi de :5 m. Calcull1tj:

- aria. .latera]!;

- ari 11 totil~1i ~

- volumul tmllctIiylui.

'1. Dad tnrre laturile unui tri unghi ~;xis~a rela ~ia: 2al - c~ + b~ = 20t - c2 + <I" + c1; 1ll11m:i cc fel de IIiwlghi e acesra?

VARlANTE POSmILE LA EXAMENELE DE ADMlTEREiN UCEE ~I SCOLI PROFESJONALE

2, Se dau mulIi mile:

A", {xc Z/..1..'EZ};n.", { cZlx.~[3.In 11;

c= IXE Zf~E.Z!;D"" (xEZt-3~XS"~l

x +1.

.Aflali:. A'v B V C uD~ B. uD; Aw C; AID; B,., C.

:I. S,inlplific!:lli fracjia:

~ (lHyr - 3(;o;+~Y.(x-y) + 3(X+y).(X-y}l - (]I )'J'

!. = (2y-x)t + 2)!.(2y-x·) ,"::(.1

4. fie funcjla I': R.·7·R, defioit~. prin:

:: =

~=:::

, 1-)1;. * 2 d,s-ell. x E >( -,,",,: I ~ f(x)::: I +3 daca x (-] ,0)

x+ 3 daca x E[O,5]

, 2x·2, dacl1 XE (5 ... _,)

Calc LdHti: f(-2), [(-I), f(~ ), f(- 5 1 ')2)' [(0), f(0.

fnO} .+.~r

Il.I, 0 pi:mmid~ cu baza un hexagon regular. Inserts tmr-un cere: de rnz~ R are muchiile la!~;rale. egale CU R~

Sl se af1le: 3i) volumul plramidel: b) apote m a, pi rami dci:

() arhl t()'\:aUi. a pirarnidei ..

2. Perimctrul unui uapez lsoscel, circumscris urtui c ere e de 20 cm., 18 r segment ul c are uneste mij lccul diagonalelor e de 4, em, Sa se ane raportul dinrrc aria c erC1J lui lIJ1S1!:T]S :;!.i ari a tJapezul ui,

FUrOREA ANCUTA, vut B

iJ

FIZICA

L ~tiilld ,l:a prin incl]zi.Te U!1 menu de ahuniniu se alufigc~Le un cm., sa. se afIe mihi.milecel,or 3 buc .• de alumini«, dupa mc:nzi.re, ~tiind(:a !I:uh:phne,..,c simultan unnatoarele conditii:

a) 11 II-a bucataeste de 2ori, maimare decAL prima;

b) prima este de 3 eri mail mare dec fit <II In-a:

c) mas UTi! tut umr lYllc,~rHor de alnminlu este 800 In.

2. Pendulul unui cea de perete face intr-o ~ecuudli (I mi~arc~i [umarate, Cite mi~,ari face pendululln 30 de minure '! Dar in 2: zila? Dar 1n ]7 ore?'

SAFTA U LA URA TIA. cls. WIn

150 Af'II,DE LA ~IA~'rEkEA lUI AlE/tA~tfJER GkAHAi'A BEll D:ESC'OPERIT'ORUl TElEFONUlUI

Ale-~I'lder Grah~m Bell s·a n,~s(:L1t: ill Scotia. la ]; martle 1 847 flhu1 f:iul ~ui Melville Il'l'l II (16,] if ·190~). u nul di,ntre rilj rna! blJl'1i ~,D ClillitiScuti mJ~~trii a1 oonf. der-a~iei it <Juror al m",j multor cart!. VI,1t-1IUI Graham il fost putemlc [nHuelltata die- 'tat31 S3U.

Graham i~i !l&erde mama i1 do! fr,<lti, lar til anul 1870 mediCI I OIU dr.sWiP~ri:t (31 e~me IiUbercu los, Aitl!llcj Lat31 sjll \'iI lua hOrA r.'Jrea sa p'lece cu res wJ famfl i el Tn [an a da, l.I nde Gl2ham S·iI re~t.lbili[ r€llede ~I ~ SciiP.lt de ftizie. Apcl va fI chemat in NelLI .. AI1.glle, l)'Iltru a-l ?!'iVatJ ;pe tit!!'"li IImflajl.J I r;emnillor. rn t 873 it fost nurnil profesor de fTlio!ogia vorborii Iii ~coill'" d.~ oraterle de 1,3 UUiio.1e rs!u;tE!a din !lOS-lOon, un de a ~tat pJtr WI J l'Ii,

re, atuncl J dat 1,e-c~11 de "orb! r .. WI rill,J i b.'iiaE de 5 a.nl su rd din IM~tere. ~I unel '~e[e' de: 16. ani, eli! sunise 1.1 4 anl, Dupa doi ani de la, im::eperea lectliloF, 1l!!!11 s-a c5s3rotir C[J <leea fa di. Parin~[I ~! a Uillli ~! aJ f!:ltei au p~s 1.1 diSPOl i ~ie ,51,ifide!1l(;! lt1~lloace bane~[I~ pe ntru Ji·~i eon tiilUo1 c~rcetlfi~~ ra r~ au dllS la d~scoperire,O!l telefoau I~l! l.

inca de' Iia l.ondra, B'eU va cltl lucriirile claslce .~,Ie' cun~outlnul flzic.li.ll'l I-Ie.irnhofu olUIPr<! "Perceperfl SUl1letlllul", Bell !'Ill ~[iil germana ~i oil crezut di HelmhQlu aJ'eu~i[ sa tr.1ns.imt.l LUI M.met electric ptill'L I'lr, da r §!'iI dllt searna curand .(~ s-a, ilij€l;rt, rn~ a p.§strat merell TI1I gJ!nd k1eea de <I TntJ'C prlnde acest ex~rlrnem ~i dUJp,.lsruJrea tn Noua AliliJi.e a tJ1c:el3ut experieli~el:e. A trlmls mai ]n[!ii un ~ de CtIl'ent printr·un electromagnel: fi", ildus 1m dl'lPolIOI1 alallln, P@l'Itru a oscifa CI.I frtcven~ lui pr{)ln[~. DI.illliHonul a lOst lHutat poe UII Hr, pe c~·J"i:!·1 J[i nge.a Iii 'fLe care os.<: Ilil~e.

F lecaroe atji r'lg,e'l"e il1 ~h Idea ci rC'U i tu! ~i J'lrln fI r cu .gea !.In iir de ~ocu rio,L2Ji'e Ii.! rm.'lrr,.lU firecv~n ~a d !,aptizonulu!. IL.~ Lei alai [ r.a,pSt at Hrului c(lnductor era. (oneetat !J n altelectromag-

net, care ,WI."ll Ull diilparon c::u iln;:ca~i frer.'Ver.1-J {"11 §i prllilul

~l era exc i tat de ~OCLl ri de' CLI rent care-I '~CPOlU sa os.cileze.

'lad am pre,mp1.Hle d I~ng~ primlll ele'[rom~8'L'let

Ca3:1 dOU~l-=~']i: ~~22~: dlferile F:S= _

proprll, jar liml hN'Ir IlI.t[Og~ til l'itmLli pmprlel (reeve'lIte, ~ i d 'Un num.'lr egal' de d [:<!palo.a:f1le a r IU brnnf3te 1 ~ ,ceIM~~t e!~ctrollnagn,et. i1'tunci ar trebul ca fieCo"iJffi dlapaIDII din a !fOlia Ilrtlp.'l:sa TMpunda la ,osc.llatlile celul corespumiitor din prlmlL.gl"l!pii. Dec] fie fir s·ar patea tl"ilnsmire rot aV:'i[ea Wr'iur! £life rltl! dUl di.3pMOOl'le exl~ta. Ac;e~ta Ii! iii prj nc.1 pil.!I .~~ l~grafUllill armonk" al lul Be!!,

In expelllm@.rl.(efe urmamare, Betl 'l tnlocuit dia,pitIDil [1~I,e prtn P~~ClIte de o\,!1 Uimbi din (Uburi d.e orga), tlecarea,vll'uJI frecl'erlta s.a pfOPrie. Apoi ,Bell a magnet:ILlt l .. ul1ele, pentrlil ;I m~r~ alraqlJ dili.rre ele ,l electromagnet. Atl.Jtlcl, l-a de-veliit loWll pede ca, poU'Mt legilor @leuromiligile~is.m1Jiuj, lame~e fI1Iilgne.ila.te, are' o~U@ala. trebule ~ ,CJ'\'!e12 UI1 eurent d ifldlJc~e proprle (autolndlllc{1@), care ar tre-bi.!1 ~a albii acee3~r frecvcnt.1 CIJ rea a 11lmel. Cu aceasta B'ell (lnea. hi !li~n'la, (;i:tei,~ vi:i,roarelor descopelilri. L! .2 iunie 18.75 Bell WI relJ~1 s.i U"a nsm itll vocea Llll1illl,.'l,. Ol~t~1 rnd~ sl PO.l![.'i 11 reel! i1O$ClJit3. de'~u cuvl nt@le era~ incii neclare. .

ln .1nul ur-mator, la '10 martle '187,6. a trammi~ pentru prima oa,r.1, prln cab[u, ,yvinti! dil!re.Prfma l\ilii, !storie.], tTiinsmis,'i p rln tele ron, III fb5[ tea adresilIIt.l d Bell llShtcntului siiu, Wil5tOIl: "Dommrle WaHon, vlno alcH Am nevoie de dumneata Of •

iii al\ii ur:-mawrr Bell a f;i1.";lJt ell nmc:ut.'i d.escopllrireOi lui ii, <1r'o~f de r'a~ 1.1 inillu:gumre'a prime] Jhl~j telefontce' tr.lIlSQce.lf'lice.

Marele 'flllcian 1{p,lvln i! 'IJ.!nll(~elefQ'llul"cea mai Sllrprlrl1iUoore tn!ab~ dill Americ .....

Se $lingtl din via~ la 2 .ilUg;LJst 1922 in NoUOlJ ~(~. ~~r 11 urn~le s.'iu VOl! ~m~Jie le,ltat lQ!tdeau nil de hw~n~la wl~ronuJuL

Il ibl iogr.,ffe: Mlha.i Popescu, Virgil Spulber De~ollerki ~tijfl~ifit!1 - legemja ~[ adev~r

Prof. TOMA. COINEL

b) 1n .adrarea In gen ~i spe ·je Ilterar~: t~mli; motive.

ideea Iundamentalf 0,50 pun .. te

c) E vinenticrea, in cadrul comeni ariul ui de texr, u viziurui emiuesciene privind iubirea, natura, Jericirea; raportul cosrnic-ieresuu 0, 75 punete eli) P<l!i!.icLl.IITrit"~~ilt limbajului poetic; ori.g:ii!1al.ila~e.,

stilului, elemente de prozcdie 0,50 pl.!nr.te

Calitatea exp:rinl~rii ~i aspecml ingrijit allu.c.rmi ..

3 puncte a) CapaC[!$LOO de analiz] ~i de sinteUl.(te ;jjbst:rnCtiZi:lH';

~i gel] eniliz.are 0.5-0 P'UnClc

b) V(lcabuhrul~ asimilarea Hmbaj~lhli speci fH: smdi ului Ii teroJluri i; pr'opriera te a termemlor

0,50 puncre c) COI't:C'titudirtea gramaticala, respectarea ncrmelor ortugrafice in vigoare: constructia COH~Ct!; lo~>idi ~i co .rectaa emmttll"iJor; cursivitatea texrului (0.501l 3; 0,25) 1.75 puncte d) Aspectul Iflgrijil ill lucrilrii (.,~ezare", in pagina, vil.ibi~1latM scrisului, <!.cur"'.te~ea Iw::rilirii)

~ WTF . ----= ~i!@!!iii ft!!~~~~!- .• _~ __ ~_ ... _ "Aiii~:IIiiIL':~~~~~~

Ministernl Inv~i,tilm§ntului ~ Examen de bacalaureat ~ iunie 1997 Limba §i literatura roman!

SubiecrcIe:

1. Coruribujia scriitorilor Mircca Eliadc ~iVasiJe Voiculescu It! dezvoharea pmzci romi.lne~1.i

4 puncre

2, Comcntaji versurile:

.' Sara pe de-al buclumui sunil CI.l j ale. Turmete-lurc. s~Je le sca.pi;d.-n cale, Apele pliing. dar izvodind din faman·e;

Sub un salcarn, drag!. m-Il.~te.pll tu pe mine.

LUl1a pe cer tree _ -asa sfiim1i ~i clar1i. o hii Lai mari cauta-n Inmza cell. ra[':l" Stelele nasc urnezi pebolta seruna,

Pieptul de dar, frumea de gl3:nd:l]ri, ~i-e plina". (~hai Emmescu, "Sara pe deal")

:!. puncre

N'OL!:

Ambete ~!.!bjecLc slim cbligarorii. Timpul d" lucru e ae de uei ore dup,§ verificarca subiectelor pe tabEI. Se aeords: rrei puncre penuu calitatea exprimarii ~ aspe tul I'll grlj il al lucrarii, un punct din oficlu,

B arem dc corectare ~; notare Punctc aco rda"Le

S ubiec rul nr, 1 4 pune te

<I) In tegrare u celor doi scrntori til direcli i le site Ildim~·eie pro7.eirolUane~ti: raponsrea cfl~a~iei acestora I", momentele emnificative ale de:lvolt~rii nuvelei Jamasiiee (Mihai Eminescu, 100. Cre<iTlgii. LL Caragiale)

0.25 puncte

b) Contribujla autori lor la moderniaarea prozei noastre: Maiu-eyi ·''InilLiu'! mm<tTl exotic" (G. C;llJ.n~u)~ La fJ:gi1nd - capoQopern. u li teraturii flunastice rcamlnc ~ti; Lostrua - expresie an istidi a. dl ut ~rii idea Iului; eiapc to evolulilI prozei Ini MiJcea Eiiade, a lui Vasile Vo,icul ... ~".{'u

0,75 puncre c) Complexitataasi speeificuatea opereicelcr doi

scri! tori 2.50 pun cte

- teme; rnori vc ~i sernni fie a \ i i, mil. uri ~i simboleri: strn.ctu~i nararive ell pamrularil:iti.le lor compo:r.itiorude: planuri, tehl1ici narauve 1 PUCTct - li.pologia personsjelor: lti.odalilt'i~i de 'CQl1st.ruq~¢ <I

acestora 0,75 puncte

- dimensiuni ale aniasricului .tn''La ~iganci, los:Lri.~a": iruerferenta plan uri lor protan-sacru: real-fantastic, realitare -vis: f<ljTl~stk de. wrgiTlled~olc1orid:; cuno,il}lef'(~ mUmulJ 1.1 - gfin dire mitid 0,50. punete

- originalnetea viziunii celor dui prozaton aSLlpFJ

f<!ll'ltlbW;uhri. a~emltnli.ri ~i deoxebiri 0.25 PUI1.CIC

d] ldUllw'firfC..! Eliade, al Iui Vasile Vokulescll;

mod I - - Il 1m.I5U e. on g,i nal i We. 0.,5.0 punct e

SuI:!!. a) Inc

2 PUnClC

• u morivarea cores- 10.::15 pUlflcte

Din on.in Total

OT25 puacte ] puaer lOpUJIC!C

FlZICA ~PROBA OBLIGATORIE Prof tl11 real

Su biccte: 1.

a) Scrie~i expresia Jegii lui Ohm pemru un circuit electric simplu )i. LdcmUic3!.ti termenji care intervirt.

b) Demonstrati relalla pemru calculul lucrului mecanic :d fort.ei elastica cilnd aceasta i§1 de.p]<I~el,lz~ punciul de apli.cJ~ie dimr-un punct oarecare p'§I1~ LIl punctul ln care: valearea ei eSlenulit

c) Calculati impedanja unui circuit de eluent alternativ sinusoidal (cu freevenja 60, Hz). forma! dintr- !.II'. rezistor ohmic (c il. rezisteata 4 r~), 0 bQbi.n£! id,eal~ (cu inJL1.ct'_!l\;a 12 mH) §i. un coadensator (ell capacitatca 200 pJ7). momare 1[1 derivatie (paralel).

Il, Aerul dirur-un recipient ell pereiirigi;zi §i. putere calori .a negliJabili1 O{;UP~ un v olum de 4.10) m] la presiunea 2,]Q~ Pa. Prin r~cirr .• sistemul oedea~. 60 U.

a) Cakulali presiuaea 'Slar;; finale.

b) Cakuh;~i lucrul mecanic scblmbat die g.az ('\1

exteri orul, ,

c) Caku1<\li varialia cnerglei interne a gazulu] in procesul consideeat. C;'1!dllTii mobri! i7.oban1l a aernlul este 29,1 Lrnc] I.K', t3.1' valoarca constamei universale a gazelor este g.31 J .mcl' ~ . K 1.

HI. 0 hll,~ demici di m.e[lMllni ~ m asa 0.25 Kg esie ~l'Ispendat!i printr-un fir inextensibil de tavanul unui vagon de rnetron, fhrrnfmd un pendul gra"'i~alhll1al.

La Ull moment dat., vagonul mcepe 0;11 Iri'inaze ulli-

._- =-= =_::,--_:::: : _ fS9 J

rLLA FEW &&& _~~~~~~~~~~~~~~.~~_~~~~~.~~~~_~~~~~~~

GEOGRAFIA ROMANJE] Subiecte:

l , Caractarizerea fizic:o-geograikll. a Carpatilor Meti·

dional] dintra Prahova ~i OU 6 p.

2. Indosuia petroc himica. 3 p,

Nolii.: Tn~uc ~Hbicc!.~lc su.m obhgawrii

Tirnp de iucru: 3 (in: dllpa "e.:ri.ijc;:l.rea scrieeii !;UhLeCte 10 r pe ta bU.. Fiecare lucrare pr:ime~te. UI1 punct din oiiciu

prinde trcn L11.

5. in liecare an noi ne trn§lnim 1<1 ei,

b) F,ii~es entrer dans des phrases les mots et les exp r~ s~ i (lOS;

un a un, arnner, !I.e reposer. ~'n't;Uln, maJh~urou:x ..

[=~4-0-' -=~~~-";"'''''''''_-~---'-'""~------''''''''~M'iJiir";'''U'RU+ JIL 1V£..UI Ii

... _ ... ..:: .............. ~...-. • . ..... _~~_..~~~_~ ~ ....... iiiiV'i'5rlrliljijj3lN _

-

form; tn cursul frfulJI'H, bila nS{·ilc~tt.a in jurul unei

poaitii in care find face ell verticala un unghi de 45D_ 8) Calculati acceleraua vagonului 1n cursul franilrii. b) Cal('ul.=llo valourea tensiurrii din firul de suspensie, .onsiderjlnd d. bila so ana in echlllbru relatlv falli de

vagon.

e) Calculaji raportul perioadelor micilor [)N~]I~tii ~1t': pcndulului In jurul pozitie] de echilibru relauv, In cazul nli~iiiril \,:11; ale a vagonnl ui ii In c az ul mi sc an.; uniformc a acestuiu.

Consideraji cii acceleI31ia gnJvi1.31ionala are valoarca 9,g m.s z.

i'lot<l: T08f{,! :<;uhi·e(·tele sunl Ob1.iJ;t<HOr:ii. Timpl1l el'ec!iv de !.ueru esre de 3 ore.

BRl>I1:m de cerectare ~i notaee

Subiectul L 3 p.

u) Scrierealegii lui Ohm: 0.5·0 p.

Identificarea termenilor: O,SO p.

b) Scrierea formulei lucrnlui mecanic: 0,50 p. Dernonsrrarea (gnlfiid SI.lU analif c a) a formulei:

O,S·Op-

c) Scrierea fgrm~l~i pentru calculul imped<1nlei

derivate: 0.50 p,

Cakularca impcdanjel (3,50): 0.50 p,

:S ubiectul n. 3 p.

<I) Prceizarea Iaprulul c.?i rransfcrmarea e~te i.:locor~ 0',25 p, Calcularea caldurii molare izocore (20,8 Lmol', K 1); 0,25 p.

Deducerea rdfl!1iilol' C arepcrmi L . alcularea presiuoli:

LOOp.

C<likulan~<I presiunii (1.,4.1'0~ Fa): 0,50 p, b) Prccizarca faptului ca lucrul mecanic este nul 0.50 p. (') Cakul,n-ea vacta~ei energiei interne (-60 k1}: 0,50 l~l'.

Subie.ctuJ IlL 3 p, a) Deduce-rea form ulei pent ru calc ul area accele

ratiei.: 0,50 p.

Cal ularea acceleraliei vagonului (9.8 rns'); Q,50p_ b) Deducerea formnlei pemru calcularea tensiunii

din tIT: 0,50 p,

Calcutarea tensiunii din fir (3,5 N); 0.50 p.

c) Deducerea (arm ulei penrru C a kl..ll",rea rapormlui

c erut: 0,50 p,

Cukul"drea ranortului pe*.mdelor (O.~4)~ 0,50 p.

Din o [lici u: 1 p ..

TOTAL: Wp.

.rV:DTA: Le corecuue, \"orfi T1UlH~ in considemre Wal'e ~'ilriamele de rezolvsre f'rezelUJfe de caJldida#; penl"rlJ rez(}fvii'ri irlCom,pfete (d/jf t'oreL'le p~lnif .Ia till a!1!Hl'"ji~ purl cO ~ {e twei ccrhl~C, .~C \' 11 aconj~~. core.~jtmll zJWt; mnnai (I parre dill PUfJCliljilJ .rJlererH cerinrcej fn CJuz,i.

Barem de eorectare ~:i. [lowe

L Caracierizarea fizi o-gengrafica a CaTpa~Hor

Mt~ridi()nali dintre Pranova ~i Oh 6 p.

-A~zBre geogra ],c~. limite 0,25 p,

-Gcncza, evoilllic 0.25 p.

-Alc1ituirea geo]ogic:I\, resursele naturale

(],50 p. -Rclrcful (caractere generate, subdi vi ziuni , n:r.~jj]p,

depresiuni, c bel) J,OO p,

-Clirna (earacterizarea eleme . nrelor climauce, influen

laIc climatice, regionarea clirnati j,) 0.50 p,

-Apele (raun, lacuri. ap . ubterane) 0,50 p.

- Vegetalia. fauna. 50huile (tipun genetiee)

0.75 p .. -Rezervajille naturale (hana dill manual)

. 0,25 p.

~. Ind ustria petroehimies 3 p.

Impo.rLanla, maieri] prime 0.25 p,

-Cauclucul sintetic ] ,50 p,

-Materialele plastice 0.75 p,

. F i brele ~i firele s.inteti.' e 0,50 p.

Din oficiu:

Tota I general:

1 p. lOp_

.~

LIMBA FRANCEZA "ProM la !ll~gere.

a doua h.m b;! s.Lra in ~ Subiectele:

I. Completez les points par le mot QUI l' expression C onven a 01 e:

Quandje raj; V"U apres .. ,.I» d'annees .. i' ai ell une ... 2)

emotinn. La gravile de 13 maladie 3) une imerveaticn

immediate. NOire equipe reussira 11 ... 4) le match, Cet bomme cupide voulait s' .... 5} tous Ies ... 6) que ~OI! fille avau berites, Il loge ... 7) et mei en bas, DarlS notre ... 8) HJU') (l,VE!ot la, .. 9) de vis.:i.Ler des expositions ... 10.).

II. VOIlS ete:s m~ lad e. Le docleuf vous ~UTl &e-iUe de g .. tnler~e lH pandant qil,le1q1H~&jom_ Imaginezle dMoglll.e. (10~ l2 repligues)

m. a) Tradoisez en francalS;

1. E1 n-a vorbit ell nlmeni toata ziua,

2. Vrei slile insojesc la cUltlpal"llt:wi?

J. Acest baiat esre 101 atiU de cumime ca ~i SOf" lui . 4. Dadi ~ ar SCilla devreme jj-i ar pleca in graM, ar

IV. a) Faires lc portrait du personnage feminin (Fran qoisc Marlier) dela nouvelle "L'auaque du utoulin". (1&-20 Iignes)

b) J'aime I~ lecture, El veus, quelle este votrs Jec-

Wee preleree'! A_rg umeniez. ( 1 &- 20 li gne s)

l,rmli: 10;He slI'biectele simt og~igiHo.rij,

Tirnpul de lucru t~St.El de 3 ore, dHpili verificarea subieciclor sense pe tabla, Lucrarea primeste un punct din oficiu.

B arem de eoreetaee

Subiectul I. 1 p. . O. J 0 pen tnt fj,ecare

eerinta re7.o1vllt:1l corect;

Subieciul 11. 2.00 p. -se va aprecia:

- incadrarea in cerifl~a;

- folosiJe a corect~. <1 acre 10:1" de vorbire;

- corecli~1J ill nea grama tic aia:

- cotm;li:lil.a LO exprimare;

Subiecrul HI. 2,50 p, -cjite 1,2..'i penrru Jierare

subpun r:

1,25 p. pentru rradueerea coreets a propnziliilot (O.25p. pentru Iiecarc)

1,25 p. pentru rezol "area ceri n~irn dicare b. acesi punct (0.25 p. pernru realtzarea Jrazelor) ,

Candidatii fill VOl' fi penaliZl.l~i. pentru greseli de ortcgrafie nesernnifi catjvc §i nici nu vor Ii total depmlCla~n pemru g..""'e~e1i de vocabular:

Subiectu] IV. 3.50 p. ~t' H~(l 1,75 p. peruru fi&are subieet. Se \'3 acorda puncta] maxim pemru:

~ inc adra rea 11i'l, cerill~a;

-iflform~ti8 cxacta; corectitudine; -coerenpl;

-conclzie rrespectarea limitarii [adicate)

1 p, - se aconUi din ofic 11.

F.1l.OSOFIE

Subiecte:

1. (45.S p.) Intlebar,e,l: "Ne [m~ieIJ1 oamcni sau deve [lim oatneni?", vizeaza I) problems mowEd. Se cere: a} ex P he uarea prQble.mei;

b) cxemplificarea unui mod filosonc de abordare Inlalnil In istoria filos.oti~i in general .. sau tfl unul din texrele ~tudial~ Ia da£~ §i explidtarea argumenrelor utilizate lt1 conturara a unci so]ul,ii;

C') prezenrarea 1Lfb'l.lmli!nlal~ a opj ni ei perscnale desprc problema e"p!i.ci.~aa:1 ~i uti] izarea cunostiinjelnr de la <lite discipline studiate, in masura in care este posibil.

II. (1, p.) R ed ati pe scurt semni Ica\i a Iitosofic 11 a I.m:nato rul ui coneep l: "c unoa!itere".

m. {3,O p.} Comenli:l\i urmih.ondfragment de text: '~C'aI1d fiec8fe face ce-i place, se taee adesea ceea ce nu place ahora. Aceasta nu insearnnaIibertate", (Jean-Jaqaes Rom; eau, scrisori sense de pe rnunte, VUr).

NOli[: 10m.c sU{lj'ectele sunt ()bI;~awrii.

Se acord~ un punc; din oficiu, Timpul de Iscm este de 3 ore din mcmeruul 7n care s-a incheiat scrierea subiectelor pe labia.

TABARA NATIONALA DEZIARISTlcA CI'R.I.C - lAS)

tlmpurilcr ac'Cuale. r i:laoe<lst,;!, Np;morJ,mal' faJ:nillari! am lllv.1tal tat dli! lmoortanr ,este IJ~ CIl! rgem Pro.~SDit bUr-lln am.li'l~'lt sens", Spi,e un lde~l pwoprlu, sa ,c;uU!~~m spre lin anum C~l.

Am crescut pJ'ofoc$iono1ll ~l moral ~~ ne-am manifusut, fiecate dllpii Iloopr la-l e\l'Qlru~e, ,~pre ,adcv5r. fmmm ~i nine, "ce'le t~! c .. 1tegol'ii rel.1t~\IeIJ, dLUP~ cum bini: griMa, eel mal e cudit' gl~i.l! 011 TOl4uJui, poetul AleXAl1dl1J MUD"gUI.

:SI dupa cum" FRUMOSUL REMO J EAZA SU l=Ullll am. TIt{'f'fG~t c~i 110i, ~.i (urgem

MIS de dou~ el(lm~(1'Ite :f~miliaro 1l0U~ l'n Ci,J §udO;llrea fliUllid~ de zlailsr. Bucuri.a FRUMOS,.,ruti f15S.1t oo!b1.l~ nCl~(arslel sa

.1Ce.1niiV3ra, ne-am g5Jndit di ar fi bl!1e .1 fest rm~,satlsraqla poe mi§l.u'iH Armo- 11'1'~' ll'lvaluie rnlntea ~i ~a ne conduca

sil.~l allnlem 1.'1 tnceputul Impreslllor ilia JI tehnJc.l~)a~llor, duloele gla~ aJ ECi:I· g:lindiurile pe mlm~ii creaiieL ~i 11M

Ilo,<lStrc. tNhlei tlarjove:iIlU '~I aJ mlcu~i Ciit;ili",~ creat ... [eo?! Cil altteva dec:ll ... fRUMOS!

4 JJgJUSt 1997, (Jr'ic·la~i. Se des- Neqlla (8 alni) ne-au fii!rmec;..)t toate Da, am creat FRUMOS!

chid r;I(lr~le <ieli!i d~Ol IV-a dl~n.~ Tabe- sim~Ir1!e. Am Tntjll1~t \i'alori din. ,to~te (oltu.rife

rei NatlcmJle de Zlilristk.l pentru efE! ... J. Vremea ltil gUSL.U a. constituit Tond ~,rlir ~I mare n.~-a fost bLlCUria Cd ~m

Org':lI'\iutJ de c.~tte M l'nislenJ I Edl;ca- LI n milloc de a ne' chlnui gand u I ~i dQrin- pu [lit Ie gil prienmi i cu copll de d epa rte,

~iE!i Na~ol'L~]e. poin In~pector.~UJI '~coli'lr ~ I'l'Jliiaril J t.ev.l Ice, pes:te ani, I'caml o!liar din Moldova ~i Basar.ilila.

Ju.dla~~1'D ~<lji, T"bara Na~iot'laJa de Zlaris" vom di?,~d fm taine ~ i ~eirn~l]jrl'j, sa ne ,c'les~ S P fl! sfa r§ltiJl celor 10 zil\: d~ taM- ""-

ttca din ~ce5t an hl vrot,~ fI un :lmil'!u copem cnergilil ~I .l,nrr!ol'Ii~~ de Pl2'nel ,] ra~ dind rod.LJ~ Immcii 1l0'!~t~ a r

"Zia.ristica este 0 preocup are fOol rte agNlita de' ~ I{!~'d, filrlldl ]111 ace Ij~] tlmp, lin exerC1~itl creati\l eLI rei formattv, dlmmm oeste UI'I modi de ru noa~lel'l ,~ spedflc ltatl! rolt'l:.1ne~ti, ce tfa ie~te 101 IJ~ i mal viII ~j mal bogat decal urn orlean! alta put~". ~iJ pentru di Nioola~ IOi'Jlil .. urbeHe 1n t,~xru~ de mal

t'lIerc~lu ]i.lrrnalistlc. pentru prougonl~tli eel ii~if! r respenlv'e ~I nu numai. in ceile 10 Iii!';!, cat am stat 10'1 Clrie., cu @cusonu!1 pe (J,f'\e' era serls Pit E SSin plept, ne·am pflmbat pe m,'iine I~~IL,JI • .ldevara.t tern plu de lill mina ~i cu in! r~ - UI;v,;it;.'ind " sa manu,im condeiul, ~J (Io.m;ollerim in ditiul".

k~Q:f1~i, cu blne C~l'ImCLl ta lor oSPltaIilatJil, rJ;(N u ciintat ~J ne-au tnc.1mat P'rlmi,\Jl ell vers popular pr ln graM GnJPulul (Qldorlc "!-Ioral' ill PalatuJul Cop.i,ilor~ am dOlt peauu p nl1rli1 darn p'f~ nt

-

t.e~I[ 10i: h.JmIM" 'rul!cal'~ e ra ~lai nnrlpHTllt dt: fl'lUl'\Ci.l lu I ~I ileGltIP r~l wdeil sudca rea flandllrHor ill 'c:ulori de'osebil de optlmlste,

Martjl, ~e;lr.l, du p:i "MASA F ESTI V A'J'r ~ FOCLll DE TABARA ~ i! fost [oCL.J I SCllfmb3rilor dead rieSE'l, ceata nosta rgie ~ ~ Tl'lviillll,[ mintea Illu:allli prhittor. S-a - .lntat.. :7mbr~t1f~rr sus p I nolr ~i !~crimil[. :FieGl(e ern rntr~t1t d .51<! desparte de (~I'Jf~~, de umbrapad.u riler de pe oe<)Jul Cir[(lliu oJ de cli~u~e le ~! Inlnu,llatu[ ae r dQ t;.lbB Fol, I."¥>t} ne-a foo t,ovara~IO zil _

NI.l ani p~t:Ut ~a rim imemiblli ~I sa, nu sim~im cum !'Ie ]nviiiu t-e' ,aCE',~, ilroni.'.i

a vre mii [ul 'Em I neseu ~[Crnaflg~. Arn fl dorlt (<I cleps i d r1I sa b~ti! poe loe, D'a r a-a fost sa fie lI~il! Celie Ieee ,llle au h.J,llt f:l~i[ ~i nol a 'lrelJult s~ n~ fmo'H1Cem.

R5mal1!1!.rn h15~ cu sa~rsf~qiil far,au Il.l l lrnplifli,~ cu bucurja (~ am fest TEMERAI!.I Al MIOCUWSULUi NUMTPRESs..

ZOlile une] 1]01 dlmil'ie'\1 Seal.! ,[U1ltJt la otrimt1t ~i nol am pallt pi;! fruflteil ~Jll.l i dar. Ac~I<I al nost,dg~ei. 0 Pill"tt 11 SLJfJetul~t nostru ~n~, s-a rat.ll:it iii urnbrele diil1ll:re pidur~rf dealurllcr de I~nllla Ciric.

FrUffluset,ea ora,l.duj - h.ml~i"ii, doved 8$ te p rl,ll'l fiecare edfflclu ce se rid~ca maiestues, ea ai,e! ,ail triUt §i rnanclt cu mintea, 'sufille~ tu~ :;; i mag nile eel e rna i :dra·, luclte min~wall,e neamului romsneac ee§:i-a LUi pus bllentul !;i<i Intelige'nta in slujba patriei lor.

la~u;~ II cucere ~I.'e pe s imtPllu~ tre calor pri il' lijngQ~ n lJozitatea eonstruetl iI'o," see ula re c e s e ina I,iii prebJUndeni, de' ,parca tot nucleul spiritualitatH a venit sa-§i mat'erializel.,e ge-nialiitate,;lI1 ,aid. in aces r ti m.ll~ m itJic.

~i eli m :s.a llIu file 3,$.31 cind pe-a ic i autre cut c'e le liTI'ali valoroas,e ta lente pe ca re le-a ,avlIt naijune.a romana: Maiorescu, Creangcl, Alecsan· dri. PlhilliplPide, Pogolr, C,arp; Vlahli~a. g,adovea,nu, O. Cazimir, '§on IIT!It~I\i .altii care sl-au ISisat ernpreuta as upra d Ei :z:von.iri~ s Il~ritucde a hl ~ 111 u~ C ulm i ria tlid e u "I uceam ru' poezle i roi'l'lft nes tl" Mlirhai Eminescu, al ca.ruili p,a,$i se mat aud parcQ, pe alei~e Copoului. devenit aeum o,adevall'"ata. lege nda, a vand grija d e b~ ill I stint, prleten ~ i mum ric mu rltoa re a poew lu l,

o mlnunata pallorama a arhttectonlcll ~i arhltecturll ee ~'lrIcanta tur.shd SOS!t pe ntru p,rima data i'n "T,argul Ile§oului" se deschide privirilordin fata Palatului Culturii; d!ntNm niei un an punc't at la~uloi. ~ma.ginea n-ar aparea maJ 1m po,z,antii. fieca re obie ct com pi,eta nd .,~se ~mull po a,ltulj t:umol1izandlH!e intr~ul'l peis.aj in ,care umd nu sl-ar avea Iloeul fara pfezenta mdufia It. Arha icu~ s e imbi na eu no uL

in partea de sud se ifllalta grandioasa ch'idh'le 8 Palatului CuitulFlii. Construit'inb'le 1906-

AU"" HIR.EJCU.

KI! A

19:25, pi nit ~n19'56, a fu netmna,t car Palat a I Jus;U\ie l, [Ie ~!a, 31C:l>eaS ta data a deven it Pa lat a I CUIh..!fljii, ad.lpQstili'id 4 rnazee § 10 bibl io,teca (B ibl ieteca Judetean8 "Gheorghe ,Asachj"}. Scluptun~ exteri oa ra a fos t rea.lizala de Io.an Beri ndfj i, ae olPeo§ u I mnd di n ~ rdede. C lid irea are 3(1,5 came re.

in lala pa'ah.du~ sbrijuie1ite stat.ula lui ,tefan eel Mare". reaUz.aHi de un scluptor franeez (Premier). a d'n;:i dezvel~r,e a ,a1vUrt DC in 1883 in fa\a vechnrlut pEdal, eveniment h.~ care ~a p·a·rre ~i Mihai Emlnescu" dornic sii'recitt! pOOZlia "Dailla", tnsi in noaptea :plI"ernergatoam apali" pr,imele semne de boola. eeea ee-!l impiedi,ci pe poet sa'a:it giseasca curaju1 nec,esar~ La rnanif.esiare este totu§.i, prezent, !,ii inU!lnindu-'se eu Ca,ro 11" regei:r;!' i1 ,apostrof~.aza p.E!'ntru cestumu I vee h,j ~ i mu rdar pe ea re-l PUlrta,. la care Eminescu ra~punde: !'Oar nici a .. esta nu-l al me u, ct este imprumutat, era a.§a am fO'st 11'101 rerna nl i, b,le~tem.atl s-avem §oi haine de-rn ~r~.I!ul: s-avem II leg! dfNnprumut, s-avern II lI"""a. de-rnprumut, s-avem ,~ rege impromutat".

~n par-tea de est se il1/tinde ,carUef'luI Tata,Fa§i, j;ar In ptan apropiat se odica Biseriea lui ~t8tan eel Mia re (l u hrramu I Sf,. Nieolae.

Putin m~l: in fa ti, Is stanga exi:sU. Casa 00- so1tei ._ e ea rna i vee he casa 131 iea. d in ~,ri. cu rnuzeu i ntenor. la r in futa.casei So tatuia lu i 00- sofe.- In plan departat se ziire§.te Turnul Gollieli. lmarturle a trecerii timpuhJi. Pest,e strada de ,Casa Oosoftei se gase~,te Casa Ci'irtii ~cea mai ma'm Urbra rio di n la§l i § i <Ii do·ua din ta fa.

A poi privi;rea este ca.ptata de lurle Ie bise ricti "Trei lera.rh*'· ef; se Indica in partee de nom a pe isaju lu i. d e-o ~nefabUa tirum use\,e.

in pa rtea de ve 5 t s,e zaresc tu rnurile rna "laS'tirii Galata - prima biseri,ca ell dOUR lurie,

ma,t ,p{.'S,lreaz.a -;;;~~ul. Se~p,.e$t!p-'mB ci p,atra 3, - lost adus,~ de undeva din Baaarabla, peate Albe$ti, iar ca arhitect un anurne iEnachc" insa nim~c precis. E'r'asifilgu"a blseri,ca d~n lume poleita ln intregime CU aUir,stf:el ineit oamenii au numlt-e "Biseriea Galbena", lar un cahUor hire lrecbind prtn 'Moldova $'i zarind blserlca a exc!ama~: "Este soa(""sle CQbOnlt pe pafi!l~mt'~" Cele 420 rozeteo iferi to simoo~lze aza, di,ve rs iw taiea. infinitul, blse ric !;II ap ropUndu-se de Regu'la numanull!Ji de aur(raport lotte, d~mensiiJ~ ni, un f,el do 111).

lnteriorul prezinm 0 pictura in ule' ce inlocu r= ielrte vechea pictura executala infr(!sdL Candelabrul ester: prevaz'ut ell 8 oua de strut ce simbollzea.zi mlir,QcoliUII vic\U. lar cifra a eehlIIbru', Aiei edthneae osemlntele domn.toruh.H ~ etner Vasille Lupu §o] a~e so~iei sa'e, cele aile lui Dimitr'le Call'temir aduse la 1· 7 iI.die 1'935 de la Moscova §i c·eh~ ale ilui A. I .. 'Cuza. preeern Si moa~tele Sf. Pams,chifva. _ '.. . _.

La ie,k'ea din biseri,ca pe fronti,sp.cliull U~iI s unt gravate ell I ll.e re de aur cuvinte le: .. D'at~ Oezaruluice-i al Cezaruh . .Ii ~i' lui Dumne:zeu C(H

constndli de Petru Ra1re§. in 1584.

J n pia n aplropiai ae ina~~a ma,nas,tirea Ccta,"iia. rldicatii de Gh. Due;) in 1'670 pentru s trategiH de: ap'a rare. Va loare a a rh lte ctu ra 103 consti in p~ctura cl(terioara,

Pornind spre legendara Biscri,ca, "Trel lerarhl", pentru a-l Cun08$ te mat bilnEl, tamele, in drumul, nostru mtAlnim ~cQala lJ:u'imara, f~Gheorghe ,;I\:sachi'; ~i statuia aeeatul mare ini,\iator ,al in"jI'atamantul~il romanese, aeest titan C'iJ vizh.l'rl,e ii pl!"ogte siiVa" .

Bis'e rica "Tre i I erarhl" B rust ~~ (Isle un un leat, Cineva s.punea :"in fata acestul monument s,e; lace!".

Cllwr.e a lui Vasile Lupu (1S34~1653,), biserica a 'fos t Clans. truilta SUD s upraveg herea rn ib'QpoUtulllli Varlaam al M:g,ld:ov,ei inim 1635-111639.

Valoarca mOi'lumentului $Ita in sclupturn e)(tmfio.ara 'care repr'Hzllflta '0 "scrlere lin piatra"_ Ccmstm ctia are 30 rfmdun de 5C lu ptur,i. in ca re se repeUi un s.!r:igYIi model. Aceste 30 randuri au semnifilcatiij profunde. Ele pot slmbellzacele 30 virtut!li. say eele 30 paeate, eel 301 a,rgtnt~ cu ca re '-a, va nd I.II~ I uda pe li s us H'ri stos,

Bmul im1p'etit din trel vi~e ee ihcol1ljoa.ri bus,er~c.a s,emnifici, dh'l pu no t de \I ede re national, Unir'ea celor TiFei P:riincilpate R'Omi~ ne, din punet d.e vedere relii.g,i,o's, Sfanta Treime, lar fHo,z.crfic vlata lui H e:gtH, tot astfel cuIl1I3 este cifra s,pi ritliJ I ui ..

Cartea romiineasca, de ~nvita h"rnavea sa. fie sctlsa lOll Trel le ra,rhi. B~se rica a, fo~d poleita: in wnlreghTle eLI aar, dar in urma incendiilorj. aurul s-a

p~erd~t .i~ IPrez,el1~ B 'd tOO a "Ion Creanga" - Ti.ciu - la~,i

numat rrum por\uulil oJ e ic

al lui lJumnel;eu".

luindu-II'H! tim.as bun de la seea-ali unicitate'. 111 i se d eschid apoil porl;,i*e sf!'nte ah!: M jimpalliei No! - cea mal mare biserh:~a ortod~J<a din ~ara ;c'o,~st"uita tn 1886, in sti'~ neobrancovenesc, cu .patru turte.

tlfl partea, de ',""est ne infa\i§! caz:i 0 exee u~ie in rnozale de-e rali8 f·rumusetc. 'reall.zata au 20 anitn urrna,

eu aceasta se ineheie psnor.ama menurnentelar ,af1a~e intr..a perfecta armonte co inca,nla inima ~i ocli'liul tur;stulllli, lar la.§ull ramane mal pres uS d e toa~e capUala Spi,filtU8 Ilita til ronla ~ ne~ti.

Et..ENA ,GH'ITAN, Glasa' a X'-a' A

==

De sub teiu; tiiu. cei s fdnt N:: ai plecat nicicdnd, 6 adie!

I

L_

Date ~ te ani in I£I.~i.. .(1 e §i au mai pentru ,c.§tev!l ore h-ai sa rezi~'lj t~l'!Ita~ei de a vede.! Cop-out locul unde "luceafarul poezlei mmaflc~ti" i'}t urzca vcrsurila in armorue, 13 umbra t.eiulw siiu smnt.

Cu pa~i gd:biI.1. t'';!lruz:iasmati. linen, b~triinil. copii vin zHfI lc s~ respire aerul curat a I Copoului. s~- ~i ci l:MSC a ziarul Ia umbra deasi( :-;& ~ilil1'lpez"~ilscil. gandllrile, P~~ese agale. ell pa§ij mel anc oli c.i ~i pares i-auzi murm uF.1nd: "$i m ~ trecut camlva pe- aici: " .

Ba:tramd rei, ce i~i scutura Ilorile lmparfumate in pletele poetului nepereehe. ad.riPQstlndlJ--l In cess de seam, ascu.hfLildlli-i ~-o8ptcl;e spuse iubitei. ttb\e~egEndu-i ~li tm.lIHI.illdu-i nef'ericirea este admirat zilnic de muJ~imCia vizuatorilor,

Printre arbon, &trtijuie~ marii uondeieri ai lirereturi! romane: M. Sadovcanu .. B. Delavrancca, I_ Slavici, V Alecsandri, C.Negmzzi., C. Negri. D. Bolirnlneanu, [, Creang.!. tar dintr-c margine ii prive§te cu. un &ura!o; i renic "nea Ianu 1,1''; irnpasibi] 1 <i nim ln1l1 Ie vie~li.

in rnijlocul lor m arele Eminesc u - munte le de 0 paradlsiaca frnmuseje pLi.ve~:e sLflnrHe ce-au irlCe_t(80t s- a:juTl.!!~ til 'Ii' aff~ dill! au rsmas de-e pane ~i de ail a , _',dmirind inaccesibilul pise cc se inal~ii spre infimt, ,'pr,e nem urlre.

Sub crsngile "nemuritnarei rnuze", paetul l~i rnai t.:anta Il:ldidulce-'.3 nerericire, de~i o 'hi! aceta ce-au vrajil atatea il[lil'lll ~i-au pierdul demuh stu::'11\1 ires. lrure busml silu amplasai chiar sub poalele iciului ~i cel al \i:e(,{}niclli Miele, allat Ia ciitivll melri dlstal1l1li se SiM(~ (I stranie ~eg~.nldL se sirrue perpetua hliJa. Sc ve;J~, ~J cei doi in dragostiti ['HHHl. I !i~~ ~ o parte din i IJ birea lor noua .. slmplllortrecarori prin la biri find vi qiL

Din umbra teiului, poetul p'lrd-~i. mai dez.tniardtl ill.clli

ll:lbi'la:

"Adomllnd de <lfmonia C(ildnrll1_i MUJl de gii.mluri Flcti de rej deasllpr,j noaSlr:,'1 Or gb, cadi1 rBndu.ri - romJuri".

G-iinilindu ne la ace] trecut, sa ne amim:im fblozofia lui Em anue] KalIL.:

"Vcilo:ml dal(l:r,eazl1 trecutului to~u!. Tre,('Utul nu dator~az~ [li:mi.~ viitorul.ui".

Cad dad- I'i u enl trecuw I...

8:J- - . de mUD,te

CnS'PekVk be h,1t RV(HHORSn

intr.-a s;;mli><'lta de ougust.. tlnertl zian~U dIn to bilra Clr1c - I~~i. perneau pe dll1lJIIiiiIUn de munte; dOmlcl Sla. cunoasUJivesUigiUe lasaie de U~t_rn 1nal nt~l. .rrin:tre oei care 'M.ceau cun()~tlnt3 pentm prima data ca aceste miirtafU inco.fite~til bile ce or-a.lese despre vltejia ~i demni'la;leapopondu~ :roman. rna aftam ~I eu, eu inima palpttand de emolU necunoscute,

P!rlmul oblectiv din a¥entllra noastra de euno~tefea\!ei:i :sa fie castelul drunnlto:ru1uii AI. T. Cuz.a de Ia Rugln oasa. eu sli1al.i1I. am plii,\ilt in lnteri 0 ru I p a I atu I u I, gan d1nd.U-lI11ili col p Ii III aeeste cal'll1le re au TaS!llnal odin hnntipa.,U urte m.el eterutul statUh.d mm.3JIiII.

Prln amabUitawa unu' ghltlll all CiUltcluluJ am aflal urrete dale 'e~en:t:i_a[e d:espr.e; castel 111 1IiIatD familid Cuza.

ConslruU ~ntre 1800 - 18 11 1 de catre 5iI ndu~ lacbe stuna. palatul a rost rdacut lQ. stU gOUt: de tiltre urmOil-ful ·cUtomlu~, Costache Stur-Zlil. impreuna en eej dol ns Dllmttrle ~II JUexandrlll. domnitonLIl Cuzs. !,;Ii Doanll:'iH E1ena Y'ene;au la Rug,inoasa pe ntru odihnil.

Cd dol HI m.crg ta studU hI stm1n.o\La~e. dar mar amandol I'a 0 va f8ta bi.m:i:ni. M'an;le u.nlncator al 1'Oma'llllof, AI. ~. CWl'3, se stl nge (lin vi <Ita la i1,e,de'be~ in Qermallllia in 10'l3 .• dup8 ee JUiI'lese tn.l:nis in e xiii. Yri rrtul mndtde se slnuclee in ][ 888, iar p Ii n~u:1 AI,e xandw moap;e ~i e 1 hi I!I;I .. lnud do~ an.i dupa fndeJe SHU, in 1 B~O. il unne~:l'A pc rJrunud ·furtA. tnteareere ~i Doan~na f'..JeOa in 1909. Toat!t_ ramll~a a (f;OJil!l insa adusa~1 irmnonnHnlata

nJ pilmal'lilul patriel.

tn teriond ~telului mw pA..'ltrea:dti inca. aeea nota de 1nUm1tat.e. ce-t orelA 1/ izLtatornl.w. buno\ dispo:dLle. un s.enUpu!.nt de rJ1!!mlJlartl:.olte.

Domdtorurn c<eIQI" dOil sot-. camera copUJor. bi:n;ui dmllniitorului; !'i.HIht. d.e int;filniril, b-lblloteca. prec,um ~i a:1~ incape-ri8!.mt frumos ara:qjat:e ell lu(',rnrih'!; peraonale c;;el ~e-au apaqiu ut ~1 fo~oslt. mcmlniloi' fammei db-mnUoare.

Am Lresant cand rni-am tre,eu'l degetele pest'e dapele plarmh~i Uerm I1aiser U 700). de parcli ~ n ·tTCZW vorbele pastrate de zJdun.

Ceea ce DlI'Il'lI tmpn~·8i.onat in olod d~:osehlt a fost simplilaLea Co ,c.are erau arne.na,jlilte tnCl:lpe. rile. dez'Wilumnd oC:hh,duJ prJvEtor ma cstdtcll. CUate dln (ljsC:Uf'!iu:rllc lui A.I,I. Cuza emu prezen.Le Ja tot: pasld. inranlate cu maiestrie ~d p.&<Wme CD sfin~e:ni.e.

[htr-o nuna am dJe:scopent ~t cateva \!'ersuri

a'lecsandnne ~nctdnal:e mar;;elw damnUm: ~C,;U "8 .n pe eel" un' 80am

.A lui Cuza. mare nume

sa fiJi Siguri ca .. nu maitre

C i or Ii rumli-nl pe lunu: ",

Fo'pornl roman a I!iUut cUifltatdeauna ~ a~ez~ pc Ii ec.an>. la Joool pe care-I m. rita, ~aT Am...; r. Cuza OCU 1'0 h)C!.!I1 de fruJI te i n C"..on~U11!1 ta "lip i Qlo:.1

HOROSPOP I!erb~c - Se PO.d.rtd perud[c de [ll"!5acl!)m 'laur - 0 sal 'fJ~lIgnlt eu cuv.'im:ul "!lOll.'"

Geme ni • COpjd~. dlil.i lit] dar nu ,amandai odaw !l.a, - S-a strkat mil nseneru ~

Leu • Te-am rn fqor-at pana aj il1.CePlJ ~ in KTN DEll Fedo,aF;) - elm rar

.BaIM~a - fll ra dt ).'loti

Soorpfon - 'S -a seu mpit. otrif\li:l

Segedmr . S-au cam ti rrnln.lttlmpurile tal CaprDoo rn - Nu m~ I tn'~ pa d~[p

V~ rs-ator - Pto!a, Ff'iU Id rl'sipa

fu~tii - Dal;i-va dernlsla, Jvem comcrve

. -- .....•... - .

A.......................................... . "

1}t lucrari, ci ~'1 secundele vacantelor, din VI.Jt.a, mea d~ liceaf1a. din viata mea de om, de om u:ecihui care-s; i ll'be~le ~ ~tTai este fleeare diplli cu bueuri a ~i [l~c~'U I ei, ~i ell rcgretul d ,ea a plecat, d s-ascurs ca nisipul auriu ilL] unei rnici clepsictre .. _

Totul ~a schimbat intr-uajimp prea scun, mult prea SCUr1, iar cu peste noapre am devcnn altcineva ... Nu rnai sum acel copil zburdalnic ~i fleal;~~mpMaL rac~nd tot f elul de pozne.. _ Ole urn sunt un om ce se ind.reapla spre calcamaturitl1~ii, Il.n suflet care-si ,cau1.a cu neHni§!.e lIll drum .[] Vltlla. un toe lntre oameni,

Uncori, cred dtrl1iri::M" numai un c:()~maqi di rna \lui trezi din My Is. £Lnii ferki.\i. at copilariel, nat aecasta v frrsta n u se v a mal iutearce n ic iodatl!, dd ea e unid pOri Iarrnccul ei.

De~ deza.mi1gil1!: pentru c!1 rill pOl 1nto;uce nmpul lnapoi, incerc ai unci sili privesc c u mal. mull~ incredere spre viitor, fiilldelli imi (hIU seams c~ secretul viclii C0I1S13 in vem ~a ~i plJtere!l de a- ~ tfai flee: ar:ecliipili eu inleositate, s:i siffiri d tri1ie~li cu adevarat. Fiecara dintre nol are o b Ii g ~ tia m 0 raW sa - ~i 11 iI i asc ~ acest "dr urn" 1 n tee eli mlneala ~i, seal'll c u 1IlfC usuri :}i coborasuri, deoarecc acest "drum" :s.ernllifi.ciI insil~i "VIAlA.".

Caw an d rii.~p unsari Ia B,ra tea lllJrebi:1ri reterice, am ajuns aprcape radi, sa-lTll dan seams la 0 concepjie oplirnisL:l. pe C,lIIe am tr"lJlsJon:nal'"'o lnrr-u devid~ "Omule, lr~ie~,t!C-li dip a!"

]llceH:atl S 0 ul'mali ~i vel lI\i "eli vedea oCIi am dreptate.

STOICHlTOIU GABRlELA ADELA

GANDVRl

'"

DE TDAMNA

Ce frunu,as,A-i tO~"1"a, Da. ba'" ce 'pacat

Cid l'asj.l"ilc cAl"toaTC 'Of", 'tAr A .AU plecat

Au 1'UAt Clt ci,lo!

51 ci,.ipi tu 1 1 01· eel ve sel Di., care-a mai rAmas ·0o",. o peveste

$1 "l,ci accc~ tnt mai es:te Cad itt cur Ant;

TO~:t.1"a, va frece

Si v'~ 'Vcl1i iara~i

t.", .. ,.na. c:ea. rec e.

"Pe lumea asra nimic nu ".rea Ml meJrga dc~a-.ndilriUc1ca.; toate rind sif pli§eascli inbl.ime", V. Hu.go

OMULE, TRAIE$TE-Tl CLIPA.l

Viil~t:l reprezima un drum hmg in. care ne trezirn mfll.·g:llld. Jara a ne da seama uade ~1 cand am ajl.lrts.

Nu m ai sun. terri copih rasfa~a 1 ; ~i r.e.r~bd~wri de m ai 'inauue. am ajuns dcodata, ~l pard. preu repcde. ado.e!'.cetlli. Am ajlllis 14 vii.r;s.la canef suutem [le"'ol~i :;a lui:1m decizi i i rnportame, care ue VOl Il de ILID real FlJl.Q~

111. vthorul apropiat.

Nc amli'Ltim-.cu nostalgic. clipele ~i imampltidle ce ne-auluminat cei mai fl .. umosi ali] - anii lip~i{i de grij! ~ fr!miinc~h:i . care III iuda rimpu1u' ce a trecut :nilt de repcde, ne-au dl.m!.l,~ lOlru~i vii tn minte, acolo Tntr Lnt un gher a~ rnemori ei a ~emcn i p ictre I or c ate r ~ m it) ne·elil'T~it,e pe veci in alltlil::i apclor.

Ce departe pare acel Timp:

De 4;; lite· ori luna a dHlhoril in jurul Pi1manmlm 'ji P jDL!n tul ~ I'i jun..ll searelui, de caie OIi pll,~i i no~t ri all trecui pe-acelasi drum. flir~. :;11 ne ~'Ia m seama dada Lli c u ei s-au scurs ~i cei mal lrumosi am ai \'ie~]1 - ANti COPIL ARI.E r,

! impul se scurge prea repede, iar eu personal urasc acel bihdn ceascrnic Cu. vcchiul lui ticrae car~ mi m aso~d au numai sec undele chmui ioare [ria inte de teze

FWOR.fA ANCUJA, vm B'

PARVU CAJAIJNA, vnt B

COREGA OANA, xr A

lARNA

rr;:;. - ......

of araneasca

9{jnot;, mngc1

le§i !Manne. ji te u:itii

Ia stai fa ji nu mii~npit18e Ca em so. auf pe vurtii.

;Fire-al furisit Mann.e

Iar um6fa§i fa tlaJ.nigear~a '7u urei de Criiciun, crestine Sii pnme.,.~li cumua pomasui?

I, a tad fii fi nu. vot:6i Ca jem.eia pe barb,at 'E mai bine ,a~[ iu6i

Ce v~e cumoa sa te ba t.

fotrza· te foetil Marine .Ri 6ii:u.t apropa'l::e tot

:J{ai mai bea oreo douii eliiCe .$i te pu.pil md,ta·n bot.

!fa. ttevastii qti ne6un4 9V._.u ma face cum necum

Ca: iau tuica cea de ptunii Si~o atune pe toatii-n. drum.

Stai !lW.iJrin.e ce 'oisezi, q'oatii tuica eta ,de prond :E Ia mama, pili ce crezi c- 0 las am pe a ta mil,n.a.

Ettenie Gheorghe, xt . etsl

Afar! bate vdnml,

tJi se albesre parnanml.

Vez] in JUT nemai dpadl; Prinpomi, pe case, pe srrada AfMa e get ~i ceata

Pesterau un pod degheata. G~mdul mi-e la :sanioar.a,. C-am s:i fug cu eape-afara S,j cfuld s-a terminat jocul Bine-ar .1.1 s-aprind ~i focul,

GORUN ALEXANDRA rV.B

o SIMPLA. DORINTA

A~ vrca sa fiu pe tundui unci ape

o scolca, ce-si poa,na ad carapace-n spate sri. respir ln ate-til, Hni~le deplina

Sr. pOL CXlSI a 111. acea lumc submarina.

jn astA [U]TIC pr: arest p~m;hu

Multi vor desigur, sadcvlna ccva sfint Eu ima mavisez pc fundul undo 'Ire Do ri n d dna r ]111 istit ~i ceva 1 ibc rt al c. ,

Aceasta dOI"in!j de s-ar indeplini

~~ i-acea m i (uta sCQ ica de-as d even i

A:t;. pluri. privind mereu lumca inol aware

Fai:a sim pla dorint::l. de a revcn i la lu em ri le amerioare,

Stiu di. viscz la irnposibil

Si c~ acesl vis nu poate 11 credibil Dar lO'Lu,~i am dreptul de a visa.

~i acest drept nimcni rru mi-l pmue lua,

OANA .DRtI!GOTESCU Xl.-'\

r

TARA

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~_~!'~~~~ __ ~~==~~~~~~7~~·~· __ ~=wE~~~~~~~.

_III_I !i!!!11I.!IIIIiii'M ••• i!i iii !!!1M ••• III I! !!ii!i. ' •• illllIi.JIIiIi. i!i!1Iii!~ii.I!i!!! •• il MI •• alii

f J

Tad, tl.l p1imallt roman lJmie: ~teJ an S-J nascut U ride l\4iEcea a Iuptat LTnd(; Nhlhai ~. murit,

Mnlll vitej i ai f~utit Mld~l rIu§Immi ai Ll:1ecat C'tci ai vnu doar 111 Sa fii Till pllm:int roman, curat,

aracste locul, unde ne am rtilo;cut., Tara e pilltl.§.mut uncle am crescut Tot aie i in tala ITL uhe-am indurst

Tor alci In tan nei ne-am bucurat.

Mulli au v rlJJ( piimamu.l acesta boo gll~. Mul\,i au nav~lil dar nn i am tasat, Sj ne ia pllmilntul acesta roman

Ce lie cheama lara ~i-i un loe slr1ibun,

ZA_BULIcA V ASHJCA GEANfNA. 1XA

CR.ACIUN

$e,d copii, sus pe vaua ntU!rteric ln berdei Marna-i du~a-n sat sa t'earrJi De In dm:'<lre pamru ei.

Prin perete sltllU v JnlLlI LL!.m marea s-a lopil

A n~era" pesernne marna La! m~icu~a de Ia scait

Tat!U lor, eel dus 111 stele Vii tri mile ali de sus

Paine §l hait'lllle nous ,.C<1ci as\{li Ira n3~ut Iisu s,

Intr -UTI !.OT ajd e pus in iesle, lTl1,I-un graj d? ce fri g i -0 11 ~i pe rHnd H se 1'U'hicl ochil Somnorosilor copii.

ClRE$HSCU ROXANA, X .B l'OAMNA

S-VJ m(' lit subceruri rece, Eu trLa. nee, ell. se peuece S-/l Uk' ut sub ceruri gel' Ea se ~{'U:~Ul1t eu pi er

S-a fll,cut sub ccruri frica.;

SUNT OSTENTT

SUJ1lngf,enil de.pm::i~ [i aprinso stea Sti_llge, tC rog.lunli_na vreau s-a~~c olf'.dQ /1.11 fcllill.~. inhi1 o. tli rnfiine vol. pun~;i SA ca:rIKiJl gMi b~..g~jul cooorilo1' ce ple~!l

• •

GENERATIA "FREAMAT"'! I !

• •

: Cine sunrem ~ol'? Cc vrern, ee : urmanm noi? Noi, a~iia, adolesIi ceo\i .. , Atloh'!sce Ii }i mai ce?

.,

III Adolesc e[l}i ~ a~at!,

: NoL <:Idic!t ge.ner8Jtill~~nafa, : generajia ignorata, tOll acei care ., pul 'ibn in jurut el~liLi ado.les.cemine_ : Noi, rei can~ tindern sli revolu-

I. \iQIl~m Iumea,:i.a inlmlrc:em Univex ~1!.I.Iu:i C~,pO~21 in jcs. rroi cei cere slujim [a antipod.

Adi.c:a. da! Noi suobr:rn rinen, cu rnintea "Jluturaluicx". bUuf de alizee nu cune asre m dec §.l tlnerescut vivacitatea, ~enmlJ!tea. $i ce fie mat nebuie altl'eval Fiecare, ~a \'~J sta Iloastra, scrie lID vers on 0 poe-

Ii! zie, are CI iubire, sal! mai rnulte, <t-"iii

III cunse, vlsea.d sa de v ·in~ geniu arc.

: ganduri temerare §i intr-un eu v §.m. ii' crede ('1:1 esre.. "buricul pamamu

..

• hH".~i. oare, uu cste a~:a: Pi1i, nul

: Din pk1l!te, nu: Dar fluxul de : energie ~l'Itima, earactensnc noua, ill nc Qferlt pesibilitatea IJlIlIli "zvacnet

.. tincrcsc" ce ne deschide calea sprc

': ron de perrnanente aselenizaieare, • Astflel.ne darn seam~.ca NQi suntcrn

ii

ill genenl.~ia fre<lmal, generapa de vis,

: g.cncl·al-i..a sp~ri 1.

None onlormi smul este W1<l dinrre caracteristicile "capltale" ale acesrei voci. Ale vocii ·r~am~.t! NcncorfQuni§!il in spetl!. ne atio:!'pIt\m mai greu cia!' suntem roarl!e usor de mlll1ipttim.

La urma urmei, cine sumcrn !ii: c:e vrern Oi']'1 Noi, ti§tia, nncri, liJojria - ('.11 verva spirituals, a~tia care ne credem "buricul pamarrruJui".

Pai, nei suatem vis. ~piri t, treaBlaL Dar mai lnail1te de roate sun em, ti neri, N c place vi ala §.i pentru Ca gJJeutali]e rae parte din ea, ne: preg!1l im sa, le ~lti:m diin plin, en: credi[Jt~ mUl:!m mun~ii din toe. •

Hei, voll TOli cei rare av,eli vi- : sun ml'il'ele. cu Jruntea sus s~ nu: renllll'l.to'im: lace avem rnai sCiIlmp .. _ .. Liben 1L1ea! :

Nu uitati d noi suruem goenr-ra-:

pi! fr~am~t!.1! :

ALCN M7RES'CU, XII 1\ !!.

• III • ill iii i! •••• 1111,1] !I •• ,. iii iilll ••••••• I.I •••••• ii II! •• ii.~. iill.II_" ••

POAT~ CHAR MArm

o staa s- a despri ns De pe eerul Intunecat Ci neva s-a. suns

Sprc un vesaic repaos.

POll te chi ar Tniiine, ~i steaua .1l0aSlra V:addea

In marea ve~n icle

Cine se va uita maJillit spm ea? Poate nimeni.; I;:]TJe ~lie?

ENACHB CAMHLlA.X.R

VIA T A PENTRU MOARTE

T["~ie~li pe lume cu till te.! Spre a aju_nge fat mai ~US Sa' fi in astti 1I[Jme (I,e folos,

Sii ~a] id ai exissat eo Ul.1, .rOSl .

Ne nastem, eresrem ~i murim, ~~,ti.im:l c-avern aceiasi so:li:t1L Ne na}~em to~i C [1 si!i muri Itt o lume nou:'i s~ se nasc Ii,

Trfunt:! Imr-CI lumc de dispre], UrfmdU-IlC unit pe allLi

Git~rn c1\ sumem de accla§i rel ~i Wli urmrim IIJc,e&a~u drum.

STANBSCUM1HA.:ELA. X A

4~1

-----~------~-------------------------

a.p.u~jl1,il.nd oamesller slabl, !J~Qrl

~rJfu i ~n~ab I[~ pe d n d iDln ~d i{.wt~~ !"II! f",e ilbstrllqi.~ d ~ P rjllt".i p<l~eh~ Glracte rlstid lJ mllne alre ~'Uf1etuh,l ~ rn:~:u . T i mld It.ilte.1 em? UI n f!Nlome n .I I'e\le rs ~DiJ C~ pOol te U'Mlsforma. 111'1 iProf,es~on~st ~ntr·ll.i'l arnater dar ntclcdata I.l n arnatcr til U· !,] n prof@5ionis.t. TLIHidit."lt1i! ~ Po"tl~ fl din n<l~t\!! t'(l ~ ~11 poate ap.ir~<l uneori la vlij'StiI c!ind rons~d,erJ c~: n.imfc [It! rtJ va mal p,llu:a schlmba clJ~ul \ll:f~il.. I)~ exemp!~ un em d$aOO.rlt cl1iJaf ~I cu cO.P~~ co rloa§te r:~ un iTl,Qm~l1,t dat ,0 pe rsca 11]1 cu o~tr<!qi~ h~l;istlb~].1i ~l inc~tul eLI! inC~lUr in Slln~wU~ rui Olj:laf prlmele timid Ilt.'i~h l'Ieli!1.i~tea SllfiNelb'lcJi, lreml1ratl.lII!!~sllJtli IJl1:eorl ~ h~~ r bafb-a la la p,~ ntru C~ a poi 5~ ram.1na. w~ellldnl.eJ'lteJe \I~le~1J .neim" p!in ibe de~l ,~ cate'Jo1i1 dip~ mai in<l.Lrlt@ sase censldere fericH. lat.] cum uLmidil:aiEea poatll dev~l'Ii lJ n S>e t1Itlme nt negall:v (re.1l'1d dlleme ii'l vlata U.I'lUl em c:a ndva m.jj~tumjt. CL!!I de;~tJl'Iu I. s~ u.

Peate dad 1I.i mal pUli.u de Cip~~~)re~ece ani ~i ebiar OPlSprc:~C. tO~ este eopil, E"xtstalIlMl. cin.ev~ sau ceva care te face sa nu Iii rrtullLll'hit doar de mat. Cuvanll.dcopU ~j. $(!l pare pre a pn~i n S,L st.m.fj nevoi a de a fi maluJ.

AC~l!Iqll. iluzie it mfH.!]ril::ti.~ te !J,m8tt~lc pe SU:l tOL Or~ und e te .\l~se~ti al nell sa pari pujin mai inaintat Ia v 5ntll. ~ [ Ia .. m lnte a,eca.t e§ti. dar te face }1 !:.:li. gre~e~ti uneeri,

TIM 1.0 J TAT E

Ca. ~I:<lre wfleteasca,(r.midit3i~eJ ~j . are radacina .ld~l'l( tnfiprn rmr- un sentim ent ~ike ii~ Ii ·e He caril ct.e ristLcil ~iJbjn~'L Asem~ile<l t:LIlpi!'l.~j u nel pt!!m~ <I[llt-"ito.1ff! Glt~ fru:onfOilr;) [rlHIChlu I i,HilU icop~ al~5 QI p,u net de ~,prlji!"l in ~PiL~[L:i tlmud~f.at~~ s.e ll"l ra~\i!ra 1i':i JuroJ LlJ'lUJ ~!lIflei Indrago~tl[f3.dl1dll·1 s~ Lllte clJlvfnl,e'le peca re, ell dleliJ c i.I p e lna I ntl! Ci! p~I"5Cilnj! iu:bh::l $;1 ii ilt>a ra !I'I fa~ (lchl~o,(, €J"<i hotj ri[ ~ll! i [i1 5Pu.nii did r od.l~'1 <:U apariVa t'l r mliJl [! a~tcm~~ ,cl.l"in~ le piln:a i se ~erg djllillemori~, se ~jmt~ stifJj~ nitj reaiizeazii ca die f<'l pt 51mm!lw::ru ri d iferlte ~JI,I eel j)utin indep.lrtate de dlscursul ~mJl'l~.nali PEl ca~ n p r:egltrs~ pentJ"l!l C<I apo] d nd dnlg1frililatei! 11 rt1l(ol"lio<;!r~1 din i1o.u~ow] s~ ]:i r,!\I~l"Iiiilll m~nlode odat,)i ell jr,trnoorea {lOam de '(le' m-am pierdufJ'''

T~mid!It.l:~ea de~1 ~t!m.1inaro.a·r"E nu .PO:Uen ~O!1Jlpara~ CL,! fidciI. r riC~~5te I.IIt rew~~t al ~[reSJI.!~tJ i, flUte mk, au r,

De exernplu fumfrnd~au vorbiud unelecuvintc te crezi superict ahera Illhea mstur, Jrlsa acest l~('"r!l au esie adevlln.t ~i [Jicifol(l~i.lor pentru d este un pas gre~it Lnyi1~1:i ~l d ~di ai nk: LIt aces: pas, nu vei mai p1i.l.tea da lfl.<tpoi.

Alj-adar de 00 s.itl gur pas c a de un fi r de @$<l acdlmti vlata fa.

D!ldi fllci acest pas tnv1l.~'l!1 de cineva, sau te i.n ... ,~*, i.~r {hldl 1 r~,ci singur rilu g!t!J.dc~~i

N'I1 Inc erca [IU.dOO8Jl.:1 MI. ~rni~i 03 menii maturi .pi§in1l. c.e. tu lnsup [I!U ~~in:H[h;!!r. Mai exitstil i~s~ ~i Uri <Itt lucru lmpun.am: "a Ii rnatur In:;.eam[la a avea (I anumi tlf v§rstili, un arnanit grad ~il1lintaL de g~n£li;ri deci nu oriee poate H matur",

Un singur sfat lt~ dori iSA dan: . 'N'u as c U]UI p6 csi cavor ~ili pam rna] mu! l decat ceea ee SUlll }i t1 c e-ti dicleaz~ inirna §.i. mmrea ~ " "

B.RA.NCUJ .ELVIRA, Vm.B

TJmldlltal'.ei'! "~ e~t:e 0 boam., ea 'i'5W U!1"l 5e rniment c<uo1ueris,1l1cilec.'l Fe i~ ~fWtI'turt i f1t~rto.aJl! 1.1 lll1i I a~un~r I~ IJ n ii vjl~biJa, la a ~~U die nep5!(Jr'tlIU. NYm~f OElI care iflU a illbll, I"iklQdata, l11lum,al a~ ~ rill' a (~noS(:ul aeest ~en· rfmel'l![' Tlmld ltatea de"'"i~ un &Ii! Wlti· mel1ll p~m:ru a~j ado~e5cc ~~ PIlIl(1iJ care aoecst 5elltimenteSle echlva&ent ClI p rima Lubke .adevlirOliUi .

. PURen AD1U~AN:;( X A

J

9d'anUil. m:£';Q. ,i! ttl () ziinii

Si eu .tic lilA eta fl'W.i 6 una Pie mine l1la fJtgri.}efU

Si !rum-OJ ea Cmi t'()rG~tf,.

Ma: aUn :t4.mii r4.if_tJtii

Si rmitt (ucmri -ma.. 'wat~ Sii fill. bu.n ,[1'· ascultj,t-or Side o:ametti iu.6tto-r.

'lJar :mi·t tare /ridi' m:k

Ca :fa. n:u1ac. () pros tie

Sit. .st Suplflle ~ti~a. ~

Cd·l in ja fal rut "'Cod"ita ~ .$i·(:]:u sii se. SU1"en!.· ~Lot!' Clf.· i in lata [d. ~1?96.()f ""

.$i-awnd eu, (erUN- pe rdttti sa nu, se suprre nicicihuf.

BARB [}f tON OOS'lIAN) III $

Ci.M a rJor-6it?

OaTe cine a vor6itP fllrsuletzu, piiprlfictl.r Ori 6unica a PCWl$ tit? la- te uitii- mititicaJ 'Vin.e irs pe fa onnica Si ,(JscuCtii.pVVfj~i 6um~ .. 1 at 6w#ca.-i ad alum !Mcrtj pere~

S i (i $punc # pDvestea cu. mo,! 'Ene Cm;e vine pe ta ge.ne

Oan: cine. e jttifC1?

7-rrljow-a me~ Cfi:imita.

BAooJNIGCJLETA~.lilB

ASCUNSE

S'aturi pe'llitru inldlris·ost,iti!

.. ~

- Aminnrrle HuH clopote de cristal c~~ ~m I a penna u.itiri ~ ,

- Prieienia nu 0 pol) Jega cu 1antlllfi. e a im;J re leOi!g~_

~I u bi re a c c andela semimemelor sublime, 1M gelozia c. dovada iubtri i adevaraie,

Vi.a~a e 0 purue ce I(!ag~ mai muhe iubiri, dar pe care se phm.b~ iubirea,

~i eel rnai frumos trsndali are spinil

Fencirea e foane greu de atins, chiar imposibil, (jar merits sa alergi dupa. e 11 toa t:i vi ata.

• N II Ii'),C,)licettlll.~a uitaril, d.ci vei g~si scal1~ei e are te v-Or arde ~ $annul c puncrul pe "i" din verbul "a. i ubi".

- Tra:i:nd visezi sa rnoril M'o,a:..rtea e sin gura ~Lali e care nu dol bllet de lutoarcere) FUIOREA ANCA, \1111 B

1I!!!!!!I!i!---_'~_~I __ ~1IIII

MISTERE

III cere s ~ nfrunt nra n ic sens Colincii!lo.r primre c1Jvime,

$l Mrig t1i ut fau-e origini sflrue S~-mi daruie un ~UnCl dens,

Bnb:rlat de tainic dVdnl peramavie it chipulu] d lut, U las conuus de adanC' rnur

- pr OJ ulege mi iere din ~ am.

Dcscoper forma unui re z

S :1b~tdnd infriguratu~ apu .. • - -a.} He,} tm l'I1ai Sus

~ e.~u. n\a s-a asez.;

D. B.rsmucANU. XU A

PENTRU TINE

,---~-~~---~-----~----

Sida, cancere, I'~Zboaie

Asta lume-au tI'lvadat

$i niel nu ~Ii de ce oare

D umnezee ne-a mai I :1sut

Ce ai 117-], !'dine nu veri Ce vezi 1i1.1. mai[le nu crezi ~b miJlIciuni ~i ~il'etlicllri Pe oameni i-au n~padit

~,l ne-irurcbam: de (:01; oare? Ne-a m. nt~~ut §i 31UtrMt?

ZAB u.ucA VASILICA, IX A.

S a spus cd poetul e intr-o perrnancnta cautare de sine. de regiisi re a 8p~rll uhn pi erd u t in tmensjtatea spauulut ecsrmc In ceata densa a umpulut. in ma tcria vte rene inconj oara, .Este 0- ailnnatic certa dar nu UpsU,l de semnUlca\,1L rodw. reprezinU. pentru ornerur e prirnul mare ucentcarMarelut adevar", ee are dtntotdeaurra s· 0). stmut stram de aces ta, da r involunwr pentru ffi a cunoaste uri "mare mlster", Inseamna .<Ii deveru intelepdune. fldeUtaJe ~i j L1 rarnfmL dar pe Loute aceatea poettrl nu le poa.te mdeplrnl. pentru ea (,Ieest lucru ru- tnsemna ]Jp.ntru. el 0 fapU\, nedernna de un om ear e. ca p oet s-a, considerat. into tdeauna 0 fiintd supertnars omuhn de rand. jar mcntrea SOl in vtata dturna es I:l~ de a des chide nOl drum uri, ,cat nebatute §i de a oJuta omenirea Stt urce lreptele e e d UC' sprc poarta tu turor

CUGETARE LA. DURERE

Dip:! trecc, nu mai vine COl. nn om ncptlshwr Anii tree, nu se in.Lore Ami tirile fna dol'.

Au Iost elipe C'dnd erai Pen tria. un 1 i mp r enci t Da II) aste tirnpuri grele NI] POll ~ci de ce ai tr~it

Suru riimilneala unci :tile

131' etea cUnQ~leiH e soarele meu D rc - (' sa cltesc 0 gramada de me

Din c are sA afl u de ('.0 ~unl ~ i cum sum cu.

Doresc s.1 filA dedic tie, 'Tara"

5cumpl ~i frumoasl ap cum ,e~ti

S;'!i f ac toiul pentru tine ~ i. intr -0 seara C a-ntr-un vis frumos de iarn~

S l devin Cenu~m-easa inrr-o lome de

PANAlTESCU COR INA , VH

mis terelor,

Ail adar p oct ul IlU are dreptu 1 de a dczvaJu. i. mat rn ul.t de-cat 1~1 permite dtvtrntatea. dar este totW.~l un mij1tJ("itot' care in exts.t ent a drurna proprre Ifi~a trrul cons ta tArile in c·~nea de poezu. as erneru un ui cCl"cetiitor %1 earetn momenun In care este ga I.a de a d F.'Lv~lu.i o now!\. dcscoperire, este nevoa sa piece lmr-o lunga c.c'11iI.'Loric. intr~o alta. lume. 0 IUlT!!:! nuua deschlsa spre adevar, ~i In care poet ul va b eo. apa din raul de crtstal al lillnei ~t mlsterulul. Astfel el ~i-a lndeplinlt cu aucces ulis1unea pe ca.re dfvtnttatea i a rncredln~at-o. rJm{mand ca in urma lui sa Sf> rldice flOI mH;i,d1~e roditoare de uceruci,

Popescu D, MugureL XI B (if! pr-eze nt , s I udent ~1 maistru tnstructor iii] ltceulul)

l

-

Scrisoare tlt.scfiisii

Domnuk proft.sor J\lit'icii}

~"a su,rpnru pfiiwt a.ti1t faptu[ eli nil .ne-ati tfti"tlU' 5i mgt ales oc.!tpajitl ,{.un tliJitouieau.na falli ae f(mrumea. (JtfUJ.(ui.

~am uitat fI·i.d·o cfpa cd §"i (a Litemie fJ..;(ateriak ae Coltstr,rl,L.,.UTtbyu"Jir/', cd carr u;u[e;auna f.ragai:a sa moitlUe eCtmu.;tH11i copu era 'Duntitm. 'l)ii.t:liilii~j .

.J i pen-tro. cii rl.-f. afliim in aju fUU Z ilti t£~ St. 11u m:itnt, jnmuia Ca.tan vii urea.z:a ·siiniitatr.,fi 'tOt (;inde 'in fu.me, a-SI:!:{i Ii Jamiftti.

~t n~"am, mal rMzu.t ,~ rnu[M vreme. ~i a:l!em nua.zu:rile 'l'wa.stre, in (~nM octlJ'mUrie. a.c. 9{it:u afos« a.tn nC.1lt £n spital, Wjt a tl~nninat tecuperona. Jl fncr.ptu friJJu[ # imbracGtl!.1l- Cui mr.1}1t gre.u.

9r(u#umfm. Cui. Vum'ltzeu cii am 5ciipat numai cu a;tat.

Pr.ruionare:a rWMtrii tI,·a. ve.n.i t cu. ollima en tot omuJ im)atrlt .'iii murr.aascrl faum. a p'uwn ,ft. cat; pu tem rtf. m.ica Itoastrii 9(Jspoalirie. f1~ p{us fU· conusu! sii picte» .. 'Dup'ii revo[u#e am fiiHt.t cinci e~ozifU in $uc.ure§tf, patru~ in Cra:fi:r-va ~i rno:mentan 'fJe.r'!1isam una [a. !Ji.{uze!c![ Ju.{efe:an gory' " f,i 27 ouom6til.. Pnn 1996 a.m pattitip.a{; fa ,0 eJ(pOzifi£ in. '.Mineapous" S. Ill.}i[ .. a,sociatia C,'0il a ci'im.i :m£:m6rli. ,nt.nt,)l a se face. difilJU,TU,,in. catalngu11997·199'8 printre pi.ctorii internatio1f.mi. ~f_ri.tu( cstt alsot!tfui ca~-e totae,uma a .'iustinut tuliiWrii,ck !ru;miM. 'E.{a. ex:pfarot zece UJh{ou~ d m."til· aj.u.,at siipictu ,acl;tuiu.mJ, ram.qifisantiu,-mi timp perurn. aceasta..

fJ)(U;ii ar vrw 1htt/tlifZell, cthu[ 0 sa puum, tforim. '~1i. $uftet sa ~n~i~m frJcrlirile cle:rJifor ae: fa. §ropuf Sw{ar .'Mii tlisari..

9il~.am. 6uumu ,ea pe fdngii Eitu.rlJii icofii~ e:~tistii ~i mat1!Jltori ai pe..n.eluruL 0 titoseoitii rewan s-a o6#n!1.t prin a.trqgen:a de'llifor (at mat 6u.ni) iJiauivit;a~i[e; :h~n4a#,ei Crt&urak aUl *(.()alii

Cd ce a{Leer/(1- poate sir fit mai j1'UttW:5 pentro. un deo sail. pf.ntn.t. tin parinte rit.t-'-dt sa Iuerese cu .n~f&tu{ {i cu mintea fora. a. tfertUljG. w{ec,ti·t;u[ 1"'11. care: triiif!.$ te.

2),r;ua m scriere fofcsim ,Pe.ni.r;s, in pic! u.m fo(osim peu.w_(a. pr.n tru. eli $i a.."'ta plast;i(ii este un ftC ae saiere c-U pen..mfa, amM., docwwl eec., etc.

COnJu[taru{ caUrJa dIn reviste;(~ pu6ficate $u..6 tit(u( - ;M~mr1Jmtl Jiltului . (ce li'thtunat su.n.ii), ne-am ,Iaf scu;m.a eli in ~coal.a i-strii sunt. 0 mu{lime t{e taftnu demn.e ae [uat in stamii. Ptl te·rn sprme ca efe; nu mai l11-urmuni' c~ prec-urn {ucriitoare:[e af6ine: din stup fti~t precis C~ au de fiicu .. t., cOIu{eioerii, pictorii. mate.mat.k:iur.ii #;;l de (('...nu miciip.fiM{ogi.cf~ azt f!C1r ajurtg~ (suntem . .siguri)OtJ.m.enitft: oaicare fll. societatea atilt de .dnu;iumJ til IlSlii.z.i.

1"oate acute. Il.am:ri 'lNnitl! ie unril!'fla, iwr4ru.1iI'ilue ie co(ufi.'lmi 1"e:lJiJtei fn fnmt~ cu Ijrt$ufjn.~eft! uor face cinsts: jw{Clu{ui nosm: si !/(pmiiJ-li.ti.

9VjJ.. putwr cred« ui a fast lJ~OT sarwf.U;a# .ace.(1sta mJi5ta *i 111t1,£ ales .o;(j coutirmt:1Ji e.Usunta ei; 'iJl. aC-eeq noi fJa /e:ficitiJm.Ii;-r. ,touta inim.a: penJn~. a.,c.~a:Sta re.u#tli ~i ([orim £jj uu.z;im. Wt lr~mri frumo(U;'c. 'e.5prt'~ co&cttrml ei ji. dt.sptt. ,c.cresptmdw,#i care dau via/li tlmii.m acestei Jurufa#i. N.

~ akge.m. rmme. . .'~tr fi fo.arte !P~u ~i n.edrcpt sa c.itii.m c.ii.ti-rJa" corespcmrie.ntt. CapUi pentru parin{i .Hint (P

fd it w.6i1i~ ltr. aetta· ,toi 1H{ fac.em rfeo.sdjire insre materk sau artde /rIl-1fI.o(Ju" fndi oa.a.tii jrJicita.ri ji al1j,m.liun fora fJw(i.jI1.ri si mal ales foro i:nwarun!

OJ. tollta "raoostea pmtru ir.m.itorU ae 6im Ji from-os, pennu amducerea ,~cofii ~i tn(uttvulu.i re.If.at#4:i. (f)JU..ii cineua .am ,c;o{.eai'lIU[ rf"sf:ra mu pn:n fJd:rgu- Iiu pdniiu't 10· 15 1 L vJ: n'Dam sii 1Ji.zttati §i e~'{)~i#.a

if.. pJUuta o. Cazan ae fa. 9irI,Zeu{Jutffjnm.,

_-

jude]: cum ar fi: "Eminescu la Floresti' - iritervj U ell direc torul muzeulu i "Mi hal Emi.nescu' din F I OT'f §li: "A utografe pc genunchi" de Ion Popescu ~i Duru V. Pomerescu; "Inseriptii tn temelia istorici" (rnaterial publicat in "Gofjeanur' nr, 2137); "Pasi spre maruritate" ~ scrisori de 101 absolvelltii liceului; rnaterialcle publlcatc ~i gandurile adresate de diferite peI'sonaHrfiti. ale Gorjulu.i Fundatiel ~l revistei "Murmurul JilluJui"; mesaje ale elevilor care susjin penrru mai departe eforturile cotegilcr 10I; poezie ~t multe aite gal1duri - ganduri frumoase.

Peate d to ate aeestea au fost eel rna j, bine exprirnarc 1n poezia "Gand uri. pentru M urmurul Jiltului", scrisa de preoral Constantin C. Purdescu, at1aU. in pagiuile revistei:

"in Murmurul JH~u]ui rcgasesti o s.peral1t~, a gandurilor curate,

Ale unor oameni dornici de munca ~i inielep'~i.

A J e unor elevi smnuci~i cu d on Il~~ de carte". Felicitari colcctivului de redacjie penrru inal ra lin uta a. ace stei reviste §i n u 'In ul timul rand dommlor profesori (are au. ~tiut 'c~ acolo u ride pui s uflet, toru teste posi bu. "La di~ rnai muhe numere!"

IIMURMURUl JIL,TULUII'I LA A, p: JR,A APIRITIE

j

Din ce tn ce mai interesante ~i mai incitanre articolele aparute in numaru) 4/1997 din revista Grupului ~coiar Inoustrial Minier M~l~sari - "Murmurul Ji1W]ui". Tineal sa~i fclitit~m pe ti nerii redac:to ri a i ac estei rcvi ste care demonstread di un lucru bun se poae facie oriunde exista entuziasm §i talent.

Re vi sta "Murrnurul Jiltului" este un exemplu care dovedeste d'i "se poatc", chiar daca nu SuM bani, chiar daGa tranzuia este i;:Ipblitoare. Cuvintele cuprinse in numarul 4 al revistei de redactori i acesteia ne fac sa credern ca aceasta va damui rnulta vremc, atilt ea. cat ~i Fundatia "Murrnurul Jiltului": "Aceasta merituoasa realizare cste rodul unei munci CQn~ tinue, a unei ambitii in\'er~unat~ §i totodata rodul dragostei de fru mos, de nou, de artistic' (Elena Ghi!an - red, scf "Murmurul .Jjl~ului"); " ... lata d1, in locul unde nu !Hi intfim.plat nirnic, incepe s~ se intamplc ceva, bine uvantate focuri de artificii riizbut prin ceata nepatrunsului spre J uminarea z~THor celeste, spre Infrumu setarea frumo sului, sprc ilnmugurirea 111untricelor latente" (Alin Dobromirescu- red.

sef adj.), ,

in paginile revi stei gtlsim materiale de 0 jnaW! 1Lnutri in care tlneri ~i varstnici, elevi ~i prnfesori imbQgliles.c zestrea culturata a acestui

CURlER UL MINIBR" 222

"~MURMURUL JILTULUI'~

A vazut de curfmd lumina tiparului revista "Murmurul Jilmlni", revista a '. undaliei Cultural ~ti inti fice ell acelagi nurne, aflat1i in acest al doilea an al existentei sale la numarul 4. Pentru cci interesati vom ~pune dj,. tam a folosi vorbe mali. aparitia accstci puhlicatii a fun dlalie i nu ar 1:'1 pmibiH'l. Unl. apcrtul unui colectlv bine inchegat, arnbitios ee uprindc deoporriva tineri ~j varsmic], condusi de acelea~i idealuri ~i diutiiri pe t~dmul spirima]iE~Jii inu·Ul1. cadru proprice: Grupul Scolar Industrial M£l.lt~~ari ~ institutie reprezenrativa a inv[~flnd.ntului gmje~n.

Revista, asa cum apare ea gratie ccntinutului '~u di versificat, bine cenrrat pc activitatHc. preocuparile, obiectivele de viitor ale fundatiei §i iaspiratei realiz'bi grafice, merita toate

aprecierile ~i dad mai punem la socoteala ~i faptul Gi1 in paginile sale scmneaza alaruri de elevi §t profe iori (I serie de personalitalj ale culturii gorjene, putem afirma dl. este 0' revistil valoroasa, pJasamdu-Sce la toe de cinste pentre cele mai rcusire reviste scolare din jude],

1- elicita ri le noa strc tuturnr acelora care au rrudit ~i mult succes in realizarea programelor de viitnr ale fundatieil

A ~tepH1.m, pU ni de intercs, inc ~ de pe acum, aparqia numarului viitor a] revistei ~i suntcm co n vi n ~i cit!. vorn avea posi bil itatea de a participala manifeslarile de marc,a ale acestor oamcni i n inlo~i.

GHEORGHE STRAMTU Opinia. 29.0.

===-==. ==:::

---------

-=;nil -,

s-",_

,COLECTIVU'L DE REDACTIE

C~o_tu:reaJil.U CAp lescu :;aeflm student - secrciar de redacjje

Gbitan Ele.nl - X A red ac ror ~d

Do brentireseu Alin - Xl A redactor ~er adj.

o

,

.

.. .

I

Co:rega. Oana - Xi A redactor

Popescu Cristinel- IX A redactor

Zalhulicl Vasilica, - IX A redactor

FlliO[eR Anca HI vira - V 1H B redactor

DAd:iIlu Ionll\ Damel- VJH S, redactor

Stoichitoiu And!reea:" VB A redactor

Puree] Adriana - X A redactor

Purdesen CamelilJl, - X rn3 redactor

'Targu-Jiu

Tehnoredactare computerizata §i tiparul:

Su. Unirii. Complex UNTRH. Parter

~~I'~PRINT~." .~ .... ~AR~,-~.T~n;s.~A~, ~~~~~~~~T~el~,e~fo~.n~: ~O~53~- ~- 2~- l~· .. ~96~A~l~~~~~~ . .r

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful