You are on page 1of 5

Major 20 Pagtuturo at Pagtataya sa Panitikan

Faynal na Pagsusulit

Pangalan: Roselle Jane C. Pasquin

Taon at Sekyon: BSEd IV

I.Sagutin ang mga katanungan sa lalong masaklaw na paraan.Ang kasagutan ay hindi dapat lalagpas
sa 20 pangungusap at hindi bababa sa 10 pangungusap.
1.Anu anong mga katangian ang dapat taglayin ng isang mabuting pamamaraan ng pagtuturo? Talakayin ang
bawat isa.
Mga Katangian ng Mabuting Pamamaraan sa Pagtuturo
May mga dapat isaalang-alang ang guro sa pagpili ng pamamaraang kanyang gagamitin.
-Angkop sa kakayahan at kawilihan ng mag-aaral
-Angkop sa paksang aralin at sitwasyon.
Maaaring sabihing ang isang mabuting pamaraan ng pagtuturo ay magtaglay ng mga sumusunod:
1. Ang mabuting pamaraan ng pagtuturo ay yaong payak at madaling isagawa.
Hindi na mangangailangan ng mahabang araw ng paghahanda ng mga kagamitan at mga pantulong ang guro.
2. Nasasangkot sa lahat ng mag-aaral sa mahahalagang gawain gaya ng
-pagbabalak -pagsusuri
-pagtatanong -pagtatalakayan
-paghahambing at pageeksperimeto
-pakikimatyag -pagpapasiya
-paglalahat
-pagsasanay at pagkakapit ng mga simulain
-tuntunin at paglalahat na nabuo at natutuha
3. Ang mabuting pamaraan ay nagbibigay ng mabuting bunga at kahihinatnan.
4. Ang mabuting pamaraan ng pagtuturo ay humuhubog sa mabuting pag-uugali at kaasalan ng mag-aaral.
-Hindi diwa ng paglalaban o kompetisyon ang dapat malinang kundi ang diwa ng pag-unawa at
pakikipagtulungan.
5. Nakikitulong sa paglinang ng maraming kakayahan gaya ng
-pananaw -pakikinig

-paghipo -panlasa
-pang-amoy
Nanasasangkot din ang
-pang-unawa -pagpapahayag
-pagsusuri -pagpapakahulugan
-pagbibigay ng palagay -masusing pagmamasid
6. Ang mabuting pamaraan ng pagtuturo ay humahamon sa kakayahan ng mag-aaral.
-Gumaganyak ito sa mga mag-aaral sa pagsasakatuparan ng mga gawain.
7. Ang guro ay tagasubaybay at tagapayo at papasok lamang sa bahaging hindi na kaya ng mag-aaral ang
gawain.
8. Ang isang mabuting pamaraan ng pagtuturo ay umaalisunod sa mga simulain ng pagkatuto at sa pilosopiya ng
pagtuturo at sikolohiyang edukasyunal.
2. Anong mga katangian o pangangailangan ang dapat taglayin ng isang gurong magtuturo o nagtuturo ng
panitikan?
May kahandaan
Ang gurong may malawak na kaalaman sa paksang itinuturo at ang kakayahan nito na iugnay sa
iba pang larangan ang paksa ay isang halimbawa ng mahusay na guro. Nasasagot niya ang bawat
katanungan ng kanyang mga mag-aaral.
May haplos-personal
Madaling madisiplina ng guro ang klaseng malapit sa kanya. Upang maging malapit ang klase
sa guro, nararapat na kilalalanin niya nang mabuti ang bawat mag-aaral, tawagin sa pangalan, marunong
ngumiti, inaalama ang nararamdaman, opinion at interes ng mga mag-aaral.
Malaki ang tungkuling ginagampanan ng guro sa pagpapaunlad ng mga kakayahang taglay ng mga
mag-aaral. Ang kanyang impluwensiya sa lipunan at sa paghubog ng mga kakayahan ng mga mag-aaral
ay hindi lamang matatawaran kailanman. Bilang pangunahing magulang, siya ang magsisilbing uhay sa
pagpapalago at pagpapayabong ng anumang kakayahan mayroon ang mag-aaral. Papham (1980)

Araw

Panimulang

Introduksyon

Presentasyon

Pagpapayaman

Unang

Pagtataya
Talasalitaan (5

Gumawa ng

Pagbasa ng

Talakayan (10

araw

minuto)

banghay ng

Alamat ni

minuto)

Kung Bakit

Tungkung

Umuulan

Langit (15

(10 minuto)

minuto)
.

Ikalawan
g araw

Pagpapalawig

Ipaghambing ang

Talakayan (may

mga katangian ni

banggit ng

Tungkung Langit

gender) (20

at Alunsina sa

minuto)

dalawang
kuwento (20
minuto)
Ikatlong

Ano-ano ang

araw

mga nagiging
limitasyon ninyo
dahil sa
kasarian? (40
minuto)

I. Mga Kagamitan
Araw 1
a. Kopya ng akdang Alamat ni Tungkung Langit
Araw 2
a.

Lapis at papel

II. Pamamaraan
a. Panimulang Pagtaya (5 minuto)

Sintesis

Talasalitaan. Isulat sa pisara ang mga sumusunod na pangungusap. Pahulaan sa mga mag-aaral, gamit
ang konteksto ng pangungusap, ang kahulugan ng mga salitang nakasalungguhit.
1. Napapatigalgal si Tungkung Langit tuwing maririnig ang aking tinig.
2. Madalas akong gumawi sa aming pasigan, at manalamin sa malinaw na tubig habang sinusuklay ang
mabangong buhok.
3. At ang pag-iral na yaon ang sinasagkaan ng aking pinakamamahal.
4. Subalit pinatititikan ko siya sa dayaray upang mabatid ang kaniyang paroroonan.
5. Naghunos na mga bituin ang mga hiyas kot mutya.
b. Introduksiyon (10 minuto)
Banggiting muli ang kuwentong binasa nila noong nakaraang linggo (Kung Bakit Umuulan). Bumuo
ng simpleng banghay ng kuwento sa pisara, kasama ang inyong mga estudyante.
b. Presentasyon (15 minuto)
Ikuwento ang Alamat ni Tungkung Langit na muling isinalaysay ni Roberto Aonuevo.
c. Pagpapayaman (5 minuto)
Magkaroon ng talakayan tungkol sa kuwento. Narito ang mga tanong na maaari ninyong gamitin sa
talakayan:
1. Ilarawan si Tungkung Langit. Anong klase siyang asawa?
2. Paano mo naman ilalarawan si Alunsina?
3. Bakit nagkaroon ng hinanakit si Alunsina kay Tungkung Langit?
4. Tama bang maghihinanakit si Alunsina kay Tungkung Langit?
5. Balikan natin ang banghay ng kuwento noong nakaraang linggo, na tungkol din kay Tungkung
Langit at Alunsina. May pinagkaiba ba ang daloy ng dalawang kuwento?
6. Aling bersiyon ang mas naibigan ninyo? Bakit?

Ikalawang Araw
a. Pagpapayaman (20 minuto)
Bawat mag-aaral ay gagawa ng isang Venn Diagram upang paghambingin ang karakterisasyon kay
Tungkung Langit at Alunsina sa dalawang bersiyon ng alamat.

Tungkung Langit

Karakterisasyon sa Kung

Mga

Karakterisa syon sa

Bakit Umuulan

pagkakatulad

Alamat ni Tungkung
Langit

Alunsina

Karakterisasyon sa Kung

Mga

Karakterisa syon sa

Bakit Umuulan

pagkakatulad

Alamat ni Tungkung
Langit

Pagpapalawig (20 minuto)


Magkaroon ng talakayan tungkol sa kanilang ginawang paghahambing. Talakayin ang
pagkakaiba ng paglalarawan ng dalawang alamat kay Tungkung Langit at Alunsina. Talakayin rin sa
klase kung may kaugnayan ang mga karapatan at gawain ni Tungkung Langit at Alunsina sa kanilang
kasarian. Tanungin sila kung palagay nilay pareho pa rin ang mga konotasyon at inaasahang kakayahan
ng bawat kasarian.
Ikatlong Araw
a. Sintesis/Pangwakas (40 minuto) Magpasulat ng sanaysay na binubuo ng dalawa hanggang
tatlong talata batay sa paksang, ano-ano ang mga nagiging limitasyon ninyo dahil sa kasarian?