You are on page 1of 2

Lucrare scrisă la Limba şi literatura română

Semestrul I
Rândul I
Subiectul I (40p)
Se dă textul:
,,Fost-au acestu Ștefan vodă om nu mare la statu, mânios și de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat; de
multe ori la ospețe omoria fără județu. Amintrilea era om întreg la fire, neleneșu, și lucrul său îl știia a-l acoperi
și unde nu gândiiai, acolo îl aflai. La lucruri de războaie meșter, unde era nevoie însuși se vîriea, ca văzându-l al
săi, să nu să îndărăptieze și pentru aceia raru razboiu de nu biruia. Și unde biruia alții, nu perdea nădejdea, că
știindu-să căzut jos, să rădica deasupra biruitorilor. Mai apoi, după moartea lui, și feciorul său, Bogdan vodă,
urma lui luasă, de lucruri vitejesti, cum se tâmpla din pom bun, roadă bună iase. ”
(Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei)
Formulează răspunsuri adecvate pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
(8p) 1.Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: neleneșu, meșter, biruia, nădejdea.
(8p) 2. Transcrie din text patru arhaisme.
(8p) 3.Scrie două expresii sau locuţiuni care să conţină verbul a pierde.
(6p) 4. Numeşte modul de expunere prezent în text.
(10p) 5. Identifică patru trăsături ale personajului Ștefan vodă şi exemplifică-le cu citate din textul dat.
Subiectul al-II-lea (50p)
Redactează o compunere, de 1-2 pagini, în care să prezinți particularitățile de construcție ale
protagonistei din comedia Chirița în provinție de Vasile Alecsandri.
În realizarea compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
 (15p) evidențierea statutul social, psihologic și moral al personajului;
 (10p) prezentarea a patru particularități ale discursului narativ, semnificative pentru construcția
personajului;
 (10p) relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două secvențe semnificative.
Notă! Pentru conținutul compunerii vei primi 35 de puncte, iar pentru redactare, 15 puncte (organizarea
ideilor în scris, utilizarea limbii literare-5p., abilități de analiză și argumentare- 5p., ortografia și punctuația-5p).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, compunerea trebuie să aibă minim o pagină și să dezvolte
subiectul propus.

de 1-2 pagini. vei avea în vedere următoarele repere:  (15p) evidențierea statutul social. de la greci straste. femina. carile nu le putem să le însemnăm toate.. din limbile lor s-au amestecat a noastră: de la râmléni. iar pentru redactare. Cum spune și la prédosloviia létopiseţului celui moldovenescu de toate pre rându: ce fiindu ţara mai de apoi ca la o slobozie. Scrie două expresii sau locuţiuni care să conţină substantivul limba. În realizarea compunerii. și altile multe din limba latinească că de ne-am socoti pre amăruntul. (Letopiseţul Ţării Moldovei. părinte pater al nostru. ortografia și punctuația-5p). Extrage din text patru arhaisme. mulier.5p. măcară că de la Rîm ne tragem. mam căsătorit. (10p) 5. semnificative pentru construcția personajului.ne tragem.  (10p) relevarea principalei trăsături a personajului ales. de prinprejur venindu și discălicându. Subiectul al-II-lea (50p) Redactează o compunere. ei zic caro. în 5-7 rânduri. (8p) 3. ne-am socoti. céle ce zicem latină. și cu ale lor cuvinte ni-s amestecate. ei zicu galena. fămeia.. carne. de la sârbi cracatiţă și altile multe ca acéstea din toate limbile. (8p) 2. de la lé și prag. Grigore Ureche) *așișderea = asemenea Formulează răspunsuri adecvate pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: (8p) 1. pâine. În vederea acordării punctajului pentru redactare.Lucrare scrisă la Limba şi literatura română Semestrul I Rândul II Subiectul I (40p) Se dă textul: Așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată și ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de prinprejur. Așijderea și de la frânci. toate cuvintile le-am înţeleage.de la turci. noi zicem cal. afirmaţia de la Rîm ne tragem. având în vedere preocuparea majoră a lui Ghrigore Ureche. abilități de analiză și argumentare. însemnăm. psihologic și moral al personajului. Notă! Pentru conținutul compunerii vei primi 35 de puncte. ilustrată prin două secvențe semnificative. muieria.  (10p) prezentarea a patru particularități ale discursului narativ. ei zic prog. în care să prezinți particularitățile de construcție ale protagonistei din comedia Chirița în provinție de Vasile Alecsandri. Comentează. găină. (6p) 4. 15 puncte (organizarea ideilor în scris. noster. compunerea trebuie să aibă minim o pagină și să dezvolte subiectul propus. Formulează ideea principală din fragmentul de mai sus. ei zic stafas. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: graiul. ei zic caval. utilizarea limbii literare-5p. ei zic panis. .