SOALAN 12-1 Dalam organisasi desentralisasi, kuasa membuat keputusan melalui organisasi bukannya terhad pada beberapa eksekutif.

Semua organisasi besar desentralisasi terbatas kerana keperluan.

SOALAN 12-2 a) Dengan mendelegasikan hari ke hari penyelesaian masalah pengurus bawahan, pengurus atasan boleh menumpukan pada isu utama seperti strategi keseluruhan. b) Pengurus bawahan diberi kuasa untuk membuat keputusan meletakkan kuasa membuat keputusan di tangan sesiapa yang cenderung untuk labih penjelasan dan informasi terbaru tentang operasi harian. c) Dengan mengenepikan urutan pembuatan keputusan dan pengesahan, organisasi dapat memberi tindak balas yang lebih cepat kepada pelanggan dan dapat mengubah persekitaran operasi. d) Memberi kuasa membuat keputusan mambantu melatih pengurus bawahan kepada tahap yang lebih tinggi. e) Memberi kuasa kepada pengurus bawahan untuk membuat keputusanbagi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja.

SOALAN 12-3 COST CENTER Pengurus kos pusat mempunyai kawalan ke atas kos, tetapi tidak lebih daripada penerimaan atau penggunaan dana pelaburan.

PROFIT CENTER Pengurus pusat keuntungan mempunyai kawalan ke atas baik kos dan pendapatan, tetapi tida atas penggunaan dana pelaburan.

INVESTMENT CENTER Pengurus pusat keuntungan mempunyai kawalan ke atas kos, pendapatan, dan pelaburan dalam asset operasi.

SOALAN 12-4 Segmen merupakan sebahagian atau aktiviti organisasi apa yang dibincangkan oleh pengurus tentang kos, pendapatan atau data keuntungan.

SOALAN 12-5 Membina bahagian penyata pendapatan. Tahap bahagian penyata Bahagian keuntungan Maklumat kewangan dalam laporan luaran

SOALAN 12-6 TRACEABLE FIXED COST kos tetap dikesan merupakan kos tetap yang wujud apabila adanya segmen. Manakala jika segmen itu tidak wujud kos tetap akan hilang.

COMMAN FIXED COST merujuk kepada kos tetap yang menyokong satu atau lebih segmen operasi, tapi tidak dikesan dalam keseluruhan atau satu segmen.

SOALAN 12-7 Segmen margin yang diperoleh dikurangkan dengan kos tetap dapatdikesan dari segman dalam margin sumbangan segmen tersebut. Margin segmen adalah ukuran terbaik daripada keuntungan jangka panjang dan segmen kerana itu hanya merangkumi kos yang disebabkan oleh segmen tersebut. Margin segmen merupakan margin yang disediakan setelah segmen merangkumi semua kos sendiri.

SOALAN 12-8 Menahan risiko untuk memperuntukkan kos yang jelas dan yang akan terus terlepas samada segmen tersebut ada ataupun tidak kerana setiap peruntukan kos umum untuk segmen akan mengurangkan nilai margin segmen sebagai ukuran keuntungan segmen jangka panjang dan prestasi segmen.

SOALAN 12-9 Kos organisasi mempunyai batas sejauh mana ia dapat dibolehkan. Oleh karana itu, kos yang dapat dikesan kepada segmen dapat menjadi umum sebagai segmen yang t erbahagi manjadi unit segmen yang lebih kecil.

SOALAN 12-10 Margin merujuk pada nisbah keuntungan operasi bersih dan jumlah keseluruhan jualan. Pusingganti merujuk pada nisbah jumlah keseluuhan jualan aktiviti operasi secara purata. Hasil darab margin dan pusing ganti adalah ROI.

SOALAN 12-11 Sisa pendapatan merupakan pendapatan operasi bersih yang pusat pelaburan mendapat an k daripada pulangan minimum atas aktiviti pulangan operasi. Sisa pendapatan adalah pendekatan lain untuk mengukur prestasi pusat pelaburan.

SOALAN 12-12 Jika ROI digunakan untuk menilai prestasi, seorang pengurus pusat pelaburan boleh menolak kemungkinan yang menguntungkan pelaburan dengan tingkat pulangan melebihi tahap yang diperlukan syarikat. Pendekatan sisa pendapatan mengatasi masalah ini kerana setiap projek yang tahap pulangan melebihi tahap minimum yang diperlukan syarikat akan mengakibatkan peningkatan sisa pendapatan.