You are on page 1of 4

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

DEFINITIVAT
CUPRINS

I.
1.
2.
3.

EVOLUŢIA PSIHOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ
Apariţia şi evoluţia psihologiei ca ştiinţă; orientări şi şcoli psihologice;
Psihologia contemporană şi locul ei în sistemul ştiinţelor;
Tendinţe şi curente în psihologia contemporană

II. OBIECTUL PSIHOLOGIEI
1. Noţiunea de psihic;
2. Natura psihicului;
3. Caracteristicile fenomenelor psihice
III. SISTEMUL PSIHIC UMAN
1. Ipostezele psihicului
- Conştient
- Subconştient
- Inconştient
- Relaţiile dintre ipostazele psihicului
2. Mecanismele cognitive senzoriale
- Senzaţii
- Percepţii
- Reprezentări
3.Mecanismele cognitive logic-raţionale
- Gândirea
- Memoria
- Imaginaţia
IV.
PERSONALITATEA
STRUCTURĂ
INTEGRATOARE
MECANISMELOR PSIHICE
1. Delimitări conceptuale: Individ; Persoană; Personalitate;
2. Dimensiunile personalităţii:
- Dinamico-energetice
- Instrumental-operaţionale
- Reglativ-productive
- Transformativ-creative
- Relaţional-valorice
3. Structura personalităţii;
4. Personalitatea şi relaţiile interpersonale

A

V. ELEMENTE DE PSIHOLOGIA DEZVOLTARII/VARSTELOR
1. Conceptul de dezvoltare;
2. Factorii dezvoltarii ontonogenetice: ereditate, mediu, educaţie;
http://examentitularizare.ro

AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 1. consiliere educaţională. 3. tipuri. 4. Metode şi tehnici ale consilierii carierei. 3. 2. Modalităţi de optimizare a comunicării: comunicarea asertivă. CONDUITA PSIHOSOCIALĂ 1. Modalităţi de dezvoltare a competenţei emoţionale. dezvoltarea carierei. 3. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 1. Rolul comunicării în procesul de consiliere. 5. 4. Stadii şi cicluri ale dezvoltării VI.ro . bariere ale comunicării. CONCEPTUL DE CONSILIERE ŞI ABILITĂŢILE CONSILIERULUI 1. consilierea în carieră.3. Factori implicati în alegerea şi dezvoltarea carierei. paşi în luarea deciziei) http://examentitularizare. Caracteristicile consilierii. Delimitări conceptuale: identitate vocaţională. CONSILIEREA CARIEREI 1. Atitudini și abilităţi ale consilierului. Conflictul şi managementul conflictelor. cunoaştere şi intercunoaştere X. Comportamente pro şi antisociale. Strategii si metode de consiliere psihopedagogică. Cunoaşterea de sine. imaginea de sine. NORME ETICE ŞI STANDARDE DE CALITATE ÎN CONSILIERE 1. decizia de carieră: stiluri decizionale. Metode de autocunoaştere. Niveluri. consilierea carierei. Atitudinile sociale şi evoluţia lor dezvoltarea VII. Relaţiile interpersonale şi rolul lor în formarea şi personalităţii. 2. Formarea continuă şi evaluarea activităţii consilierilor. 3. Orientări şi abordări în consiliere. 3. 5. Relaţia consilier-consiliat. Reţeaua cabinetelor de consiliere VIII. XI. planificarea carierei. consiliere şcolară. 3. 2. Strategii de planificare a carierei (elemente de marketing personal. 2. 2. 6. Delimitări conceptuale / distincţii între: consiliere psihologică. 4. Locul activităţii de consiliere în sistemul de învăţământ din România. Obiectivele consilierii. 2. 7. Imaginea de sine şi percepţia socială a imaginii de sine. IX. Utilizarea tehnologiilor informatice şi de comunicare TIC în consilierea carierei. Principii de etică în consilierea şcolară. 4. stima de sine.

ÎNVĂŢAREA ÎN CONCORDANŢĂ CU CERINŢELE ŞI CONDIŢIILE VIEŢII SOCIALE 1. 2. strategii de prevenire şi intervenţie în cazuri de: . Principiile lucrului cu adultii. abandon. Prevenirea insuccesului scolar: cauze/factori perturbatori ai procesului instructiv-educativ. Parteneriatul şcoală-familie XVI. Programe de promovare a stilului de viaţă sănătos XIV. analiză comparativă. avort . Stiluri parentale. http://examentitularizare. CONSULTANŢA ACORDATĂ CADRELOR DIDACTICE 1. avantaje/dezavantaje utilitate. 3. 3. MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR DE RISC 1. Modalităţi de intervenţie în optimizarea climatului şcolar XVII.XII. Forme. Concepte de bază: eficacitate generală a instruirii. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 1.conflict. părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 3. 2. factori. Optimizarea invăţării (condiţiile invăţării eficiente. randamentul învăţării. Managementul stresului.CONSILIEREA FAMILIEI 1. Tipuri de familii. 4. deces. Dezvoltarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi. Utilizarea internet-ului în consiliere: avantaje / dezavantaje 2. METODE SI TEHNICI DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ. Dimensiunile managementului clasei de elevi. 2. dezvoltarea strategiilor de invăţare) XIII. Strategii de consiliere şi educaţie parentală.suicid. stiluri de învăţare. strategii de prevenire şi intervenţie. 3. Modalitati de prevenire şi de rezolvare a situaţiilor critice în clasă XV. 3. abuz.dependenţa de internet 2. 2.fumat. abuz de substanţe. violenţă . etc. consum de alcool și alte droguri . forme. Strategii de intervenţie specifică. Delimitari conceptuale. Stil de viaţă sănătos. Familia în criză: divorţ.ro . Tipuri de programe informatice utilizate în consiliere: clasificare. CONSILIEREA ASISTATĂ DE CALCULATOR 1. boli.

5558 din 27. 2. caracterizare. http://examentitularizare.2. fidelitate.3. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. 3. II. 5. 5. 4. Evaluarea procesului de consiliere psihopedagogică. competenţe specifice. caracteristici. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare.2. 2. a progresului şi a performantelor individuale în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare. proiecte de activitate. Forme de organizare a activităţii de consiliere: clasificare. Proiectarea. 5. componentă fundamentală a activităţii de consiliere: obiective. proiectarea de activităţi de învăţare intra-. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ 3. Strategii utilizate în activitatea de consiliere psihopedagogică 1. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de consiliere psihopedagogică: 3. caracterizare. Tipologia itemilor: definiţie. domenii de utilizare. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor 4.2015. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor. Proiectarea curriculumului la decizia şcolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă.1. mediul relaţional şi mediul comunicaţional. obiectivitate şi aplicabilitate.Tematica de didactică a disciplinei I. Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate.ro . caracterizare. Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). modalităţi de evaluare. Metode de consiliere psihopedagogică: clasificare. proiectarea programelor de consiliere. tipuri de evaluări. reguli de proiectare. 3. prezentare. funcţii. Lucrare elaborată după programa de specialitate pentru definitivat. organizarea şi desfăşurarea activităţii de consiliere psihopedagogică 1. Dimensiuni ale consilierii psihopedagogice (Ordinul nr.şi transdisciplinare.1. Proiectarea activităţii de consiliere psihopedagogică: planificare calendaristică. 5. inter.10.4. Competenţe generale.5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională. clasificări. în conformitate cu Ordinul Ministrului Educației şi Cercetării Ştiinţifice nr. Mediul de instruire. 5. Evaluarea.