You are on page 1of 9

LEGE nr.

11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizată*)
privind combaterea concurenţei neloiale
(actualizată până la data de 9 august 2014*)
EMITENT:
PARLAMENTUL
---------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
5 septembrie 2014 prin ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014.
---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 august 2014 este realizată de
către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. PiatraNeamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 21 din
10 aprilie 1996; LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012;
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014.
Data Intrarii in vigoare: 09 August 2014
-------------------------------------------------------------------------

---------ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
5 septembrie 2014 prin ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014.
---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 9 august 2014 este realizată de
către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. PiatraNeamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 21 din
10 aprilie 1996; LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012;
LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; ORDONANŢA nr. 12 din 31 iulie 2014.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A.
Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea
utilizatorilor.
**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
În conformitate cu dispoziţiile art. 1 din LEGEA nr. 348 din 14 iulie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 23 iulie 2004, la data de 1 iulie 2005, moneda naţională a
României, leul, va fi denominată astfel încât 10.000 lei vechi, aflaţi în circulaţie la aceasta data,
vor fi preschimbaţi pentru 1 leu nou.
Denominarea reprezintă acţiunea de reducere a valorii nominale a însemnelor monetare.
Leul nou va fi unitatea monetară naţională a României, denumită în continuare leu, şi se va
diviza în 100 de bani.

născute anterior datei de 1 iulie 2005. inclusiv respectarea intereselor consumatorilor. 363/2007 . române sau străine. pentru care deţinătorul legitim a luat măsuri rezonabile ţinând seama de circumstanţe. fără a fi necesară o declaraţie în acest sens din partea persoanelor autorizate.orice informaţie care. Parlamentul României adoptă prezenta lege.ansamblu de practici sau reguli general recunoscute care se aplică în relaţiile comerciale dintre întreprinderi. Conversia în noua unitate monetară.orice comportament. 1 al art. profit şi/sau cotă de piaţă. protecţia secretului comercial operează atât timp cât condiţiile enunţate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ. I din ORDONANŢA nr. ART.definit potrivit prevederilor art. -----------Art. în care fiecare întreprindere încearcă să obţină simultan vânzări. c) uzanţe cinstite . 12 din 31 iulie 2014. d) secret comercial . în conformitate cu principiul general al bunei. oferind cea mai bună combinaţie practică de preţuri. 1 (1) Prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale. (2) Întreprinderile au obligaţia să acţioneze cu respectarea uzanţelor cinstite. calitate şi servicii conexe. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică persoanelor fizice sau juridice. prevăzută la alin. 21/1996 . 5 din acelaşi act normativ precizează că bunurile.Art. (1). inclusiv publicitatea şi comercializarea.orice persoană fizică sau juridică ce deţine controlul legal asupra unui secret comercial. (2) din Legea concurenţei nr. cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe. cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bune-credinţe. republicată. în interesul celor implicaţi. în toate cazurile în care acestea fac obiectul unei operaţiuni de evaluare. ART. 1 a fost modificat de pct. 1. respectiv acţiune. 2 alin. a) din Legea nr. e) deţinător legitim al unui secret comercial . expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) concurenţă loială . va avea loc conform situaţiei existente la data de 30 iunie 2005. omisiune.definită conform art. vânzarea sau furnizarea unui produs. nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaţie şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă.credinţe şi cu prezenta lege. demers sau comunicare comercială. 586 din 6 august 2014. f) întreprindere . în scopul prevenirii încălcării drepturilor legitime ale acestora. în legătură directă cu promovarea. de plată sau de constituire a oricărui alt raport juridic. 1^1 În înţelesul prezentei legi. efectuată de o întreprindere. pentru a fi menţinută în regim de secret. 2 lit. g) consumator . vor fi convertite conform raportului prevăzut la art. b) practici comerciale .situaţia de rivalitate de piaţă. total sau parţial. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. drepturile şi obligaţiile evaluabile în bani. care săvârşesc practici de concurenţă neloială. Denominarea se realizează în baza prezentei legi.

2^1 (1) Consiliul Concurenţei. republicată.privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor. 2 al art. ART. I din ORDONANŢA nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă. 12 din 31 iulie 2014. c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale.întreprinderile şi consumatorii. practicile comerciale ale întreprinderii care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă. (4) Protejarea intereselor colective ale publicului în domeniul serviciilor media audiovizuale se realizează potrivit prevederilor Legii audiovizualului nr. 2 (1) Constituie concurenţă neloială. pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei întreprinderi. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. cu modificările ulterioare. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. în calitate de autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenţei. ART. în sensul prezentei legi. republicată. republicată. 586 din 6 august 2014. h) participanţi la piaţă . (3) Protejarea intereselor economice ale consumatorilor se asigură potrivit prevederilor Legii nr. realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia. 504/2002 . 12 din 31 iulie 2014. asigură protecţia întreprinderilor împotriva practicilor de concurenţă neloială în limita competenţelor încredinţate prin prezenta lege. (5) Protecţia drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor şi indicaţiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. cu modificările ulterioare. 64/1991 privind brevetele de invenţie. de natură să îi lezeze interesele. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor. I din ORDONANŢA nr. cu modificările şi completările ulterioare. după cum urmează: a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale. -----------Art. (2) Sunt interzise practicile de concurenţă neloială. 2 a fost modificat de pct. (6) Protecţia desenelor şi modelelor industriale se asigură potrivit Legii nr. (7) Protecţia brevetelor de invenţii se asigură potrivit Legii nr. 1^1 a fost introdus de pct. 3 al art. 363/2007 . . 586 din 6 august 2014. cu modificările ulterioare. republicată. (2) Protecţia comercianţilor împotriva publicităţii înşelătoare şi comparative se asigură potrivit prevederilor Legii nr. -----------Art. cu modificările ulterioare.

16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare. 1 atrage răspundere civilă. a camerelor de comerţ şi industrie sau din oficiu. b) divulgarea. fără consimţământul deţinătorului legitim al respectivului secret comercial şi într-un mod contrar uzanţelor comerciale cinstite. cu amenda de la 1.de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentanţilor acestuia.000 lei. ART. de către personalul de control împuternicit în acest scop de Oficiul Concurentei. 586 din 6 august 2014. 21/1996 .(8) Protecţia topografiilor şi produselor se asigură potrivit Legii nr. g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legăturilor stabilite cu aceasta clientela în cadrul funcţiei deţinute anterior la acel comerciant. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. potrivit legii penale. promiterea sau acordarea . care aplica şi amenda. afirmaţii de natură să dăuneze bunului mers al întreprinderii concurente. la sesizarea părţii vătămate. în funcţie de rata inflaţiei. e) comunicarea. Contravenţiile prevăzute la lit. sau răspândirea de către un comerciant de afirmaţii mincinoase asupra unui concurent sau asupra mărfurilor/serviciilor sale.000 lei la 10. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotărâre a Guvernului. a)-c) se sancţionează cu amenda de la 1. 3 Încălcarea obligaţiei prevăzute la art. Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. d)-h). f) oferirea. achiziţionarea sau folosirea unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia. chiar făcută confidenţial. I din ORDONANŢA nr.000 lei. Contravenţiile se constata. d) comunicarea sau răspândirea în public de către un comerciant de afirmaţii asupra întreprinderii sale sau activităţii acesteia. infracţiuni: a) oferirea serviciilor de către salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte. iar cele prevăzute la lit. c) încheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei mărfi sau executarea unor prestaţii în mod avantajos. În cazurile de concurenţă neloială ce afectează în mod semnificativ funcţionarea concurentei pe piaţa relevanta afectată Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru soluţionarea cazului în conformitate cu dispoziţiile Legii concurentei nr. -----------Art. pentru ca prin purtare neloială să poată afla procedeele sale industriale. în condiţiile prezentei legi. 4 Constituie contravenţii următoarele fapte. . 2^1 a fost introdus de pct.mijlocit sau nemijlocit . dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate. ART. republicată. cu condiţia aducerii de către client a altor cumpărători cu care comerciantul ar urma să încheie contracte asemănătoare. 12 din 31 iulie 2014. pentru a cunoaşte sau a folosi clientela sa ori pentru a obţine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana în dăuna unui concurent.500 lei la 15. menite să inducă în eroare şi să îi creeze o situaţie de favoare în dăuna unor concurenţi. 4 al art. contravenţională ori penală. h) concedierea sau atragerea unor salariaţi ai unui comerciant în scopul înfiinţării unei societăţi concurente care să capteze clienţii acelui comerciant sau angajarea salariaţilor unui comerciant în scopul dezorganizării activităţii sale.

achiziţionarea sau utilizarea secretului comercial de către terţi. 298 din 7 iunie 2001. precum şi de sancţiunile primite în ultimii 2 ani de către persoana fizică sau juridică în cauză. Termenul de prescripţie este de 3 ani. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. -----------Art. 4 al art. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice. 4 alin. 180/2002 . care conţin compuşi chimici noi. la cel puţin 2 ani. ART. 4 a fost modificat de pct. 2/2001 . (2) Prin excepţie de la prevederile art. 5 Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă: a) folosirea unei firme. de efectele acesteia. cu modificările şi completările ulterioare. cu excepţia inspectorilor de concurenţă debutanţi. 7 al art. 586 din 6 august 2014. cu excepţia art.Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comerţ şi industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenţă neloială care constituie contravenţie. cu modificările şi completările ulterioare. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25-27. cu excepţia art. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice. embleme sau a unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. (5) Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute de prezenta lege poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului. Prevederile alin. c) divulgarea. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. I din ORDONANŢA nr. (3) revin inspectorilor de concurenţă. 4 alin. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. (3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 5-8. 4 alin. 13 şi art. . ca rezultat al unei acţiuni de spionaj comercial ori industrial. 4^1 (1) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei. în funcţie de rata inflaţiei. ----------Art. 28 şi 29. I din LEGEA nr. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. b) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentări sau a altor informaţii confidenţiale în legătură cu acestea. 180/2002 . (1) se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii contravenţiilor. (4) Contravenţiilor prevăzute la art. aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la art. 313 din 12 iunie 2001. conform prevederilor prezentei legi. 4^1 a fost introdus de pct. transmise autorităţilor competente în scopul obţinerii autorizaţiilor de comercializare a produselor farmaceutice ori a produselor chimice destinate agriculturii. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 12 din 31 iulie 2014. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. ART. 1 se completează cu dispoziţiile Legii nr. d) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de către persoane împuternicite de deţinătorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta în faţa autorităţilor publice ori a instituţiilor publice. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. cu modificările şi completările ulterioare.

8 . 298 din 7 iunie 2001. Prin menţiuni false privind originea mărfurilor. -----------Art. cum ar fi aspectul exterior al firmei. 313 din 12 iunie 2001. 1 lit. -----------Alin. mărcile. exportul. 6 a fost abrogat de pct. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. la noţiunea de "act de concurenţă neloială" sau la noţiunea de "fapt de concurenţă neloială" se consideră a fi făcută la noţiunea de "practică de concurenţă neloială". 8 al art. (3) al art. (2) La cererea deţinătorului legitim al secretului comercial instanţa poate dispune măsuri de interzicere a exploatării industriale şi/sau comerciale a produselor rezultate din însuşirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. ART. 757 din 12 noiembrie 2012. cu modificările şi completările ulterioare. indicaţiile geografice. brevetele pentru soiuri de plante. 187 din 24 octombrie 2012. desenele ori modelele industriale. 586 din 6 august 2014. depozitarea. (2) al art. în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari. -----------Art. Nu se socoteşte menţiune falsă privind originea mărfurilor denumirea unui produs al cărui nume a devenit generic şi indică în comerţ numai natura lui. 7 (1) Acţiunile izvorând dintr-o practică de concurenţă neloială sunt de competenţa tribunalului locului săvârşirii faptei sau în a cărui rază teritorială se găseşte sediul pârâtului. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 31 iulie 2014. I din ORDONANŢA nr. ART.e) folosirea de către o persoană dintre cele prevăzute la art. 175 alin. 586 din 6 august 2014. în lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului pârâtului. 12 din 31 iulie 2014. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. f). în sensul alin. 7 al art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. oferirea spre vânzare ori vânzarea unor mărfuri sau servicii purtând menţiuni false privind brevetele de invenţii. importul. originea şi caracteristicile mărfurilor. dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane juridice. se înţelege orice indicaţii de natură a face să se creadă că mărfurile au fost produse într-o anumită localitate. Interdicţia încetează atunci când informaţia protejata a devenit publică. ART. alte tipuri de proprietate intelectuală. precum şi cu privire la numele producătorului sau al comerciantului. f) producerea în orice mod. topografiile de produse semiconductoare. designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului. (1) al art. mijloacele publicitare şi altele asemenea. 11/1991. ----------Alin. (1) din Codul penal a secretelor comerciale de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu. I din LEGEA nr. în afară de cazul în care denumirea este însoţită de o menţiune care ar putea face să se creadă că are acea origine. 5 a fost modificat de art. II din ORDONANŢA nr. întrun anumit teritoriu sau într-un anumit stat. 6 Abrogat. 7 a fost modificat de alin. 7 a fost introdus de pct. 34 din LEGEA nr. conform căreia orice referire din Legea nr.

ART. ART. republicată. 8^2 (1) Anual. în următoarea componenţă: a) Ministerul Finanţelor Publice. 8^3 a fost introdus de pct.Acţiunea penală în cazurile prevăzute la art. 515 din 14 august 2013. 8^1 a fost introdus de pct. În aplicarea prezentei legi. I din ORDONANŢA nr. cu modificările şi completările ulterioare. b) autoritatea naţională de concurenţă. d) autoritatea naţională pentru protecţia consumatorilor. 27 din LEGEA nr. 586 din 6 august 2014. 12 din 31 iulie 2014. 586 din 6 august 2014. 9 . (2) Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va fi coordonat de Ministerul Finanţelor Publice. 33-38 şi 40 din Legea concurenţei nr. 8^1 (1) În scopul definirii şi implementării politicilor publice în domeniul combaterii concurenţei neloiale. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale va emite un raport asupra implementării legislaţiei în domeniul combaterii concurenţei neloiale. 21/1996 . (3) Consiliul Concurenţei va asigura secretariatul lucrărilor Consiliului interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale. -----------Art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. la propunerea Ministerului Finanţelor Publice. Consiliul Concurenţei va avea atribuţiile prevăzute la art. 8 a fost modificat de pct. I din ORDONANŢA nr. -----------Art. se constituie Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale. 12 din 31 iulie 2014. e) autoritatea responsabilă de protecţia proprietăţii industriale. ART. prevăzut la alin. (2) Raportul va cuprinde o analiză cu privire la principalele aspecte în materia combaterii concurenţei neloiale şi propuneri privind politicile publice în domeniu. 9 al art. (1). 586 din 6 august 2014. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. ca organism nepermanent. 8^3 Modul de numire a membrilor. care va fi înaintat Guvernului prin grija Ministerului Finanţelor Publice. I din ORDONANŢA nr. 8^2 a fost introdus de pct. funcţionarea şi organizarea Consiliul interinstituţional în domeniul combaterii concurenţei neloiale vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului. rolul. 12 din 31 iulie 2014. -----------Art. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 al art. la sesizarea camerei de comerţ şi industrie teritoriale sau a altei organizaţii profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul Concurenţei. c) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor în domeniul audiovizualului. ------------Art. ART. 5 se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. f) autoritatea responsabilă de protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe. 9 al art. 9 al art.

3 al art. publicată în MONITORUL OFICIAL nr. -----------Art. 11 Abrogat. -----------Art. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR MARŢIAN DAN . 11 a fost abrogat de pct. 10 al art. PREŞEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU Aceasta lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 28 ianuarie 1991. 27 din LEGEA nr. 586 din 6 august 2014. ART. -----------Art. 515 din 14 august 2013. 12 din 31 iulie 2014. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. -----------Art. 515 din 14 august 2013. Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 ianuarie 1991. 13 Abrogat. ART. 27 din LEGEA nr. ART.Abrogat. 14 a fost abrogat de pct. 3 al art. 15 Prezenta lege intra în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. -----------Art. 27 din LEGEA nr. 515 din 14 august 2013. -----------Art. 515 din 14 august 2013. ART. 9 a fost abrogat de pct. 10 Abrogat. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din LEGEA nr. 13 a fost abrogat de pct. ART. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. I din ORDONANŢA nr. 3 al art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. 12 Abrogat. 27 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. ART. 12 a fost abrogat de pct. 515 din 14 august 2013. 3 al art. 14 Abrogat.

92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României. 82 lit.În temeiul art. promulgăm legea privind combaterea concurentei neloiale şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU ------------------ . m) din Decretul-lege nr.