You are on page 1of 9

DECRET nr.

46 din 12 februarie 1982
cu privire la majorarea retribuţiilor tarifare ale personalului muncitor, a
alocaţiilor de stat pentru copii, a pensiilor şi alte drepturi care se
acordă în raport de nivelul retribuţiilor sau pensiilor
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL nr. 17 din 15 februarie 1982

Data intrării în vigoare: 15 Februarie 1982
Forma consolidată valabilă la data de 24 Aprilie 1990
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de
15 Februarie 1982, până la data de 24 Aprilie 1990
abrogat de DEL. 132 24/04/1990 la data de
25 Aprilie 1990
  În concordanta cu prevederile programului de creştere a nivelului de
trai şi ridicare a calităţii vieţii, aprobat de Congresul al XII-lea al
partidului, în decursul cincinalului actual se va realiza sporirea
veniturilor reale ale populaţiei prin creşterea retributiilor personalului
muncitor, a veniturilor ţărănimii, a pensiilor şi a celorlalte venituri din
fondurile sociale, în corelatie cu modificările de preţuri la bunurile de
consum şi la tarifele pentru servicii.
  Aplicarea ferma a noului mecanism economico-financiar, creşterea rolului
pirghiilor economice în sporirea eficientei întregii activităţi, aşezarea pe
criterii economice a sistemului de preţuri, realizarea unui echilibru
permanent între veniturile populaţiei şi cheltuielile sociale concretizate
în mărfuri şi servicii, au făcut necesară majorarea preţurilor de producţie
şi de livrare în industrie, a preţurilor de producţie, contractare şi
achiziţie ale produselor agricole vegetale şi animale. În condiţiile
aplicării noilor preţuri, a fost necesară, de asemenea, aşezarea pe
principii economice şi a preţurilor de desfacere cu amănuntul la produsele
agroalimentare, prin majorarea acestora în medie cu 35% .
  Pentru a se asigura înfăptuirea programului de ridicare permanenta a
nivelului de trai al populaţiei, odată cu intrarea în vigoare a noilor
preţuri de desfacere la produsele agroalimentare se va acorda, pentru toate
categoriile de muncitori şi maiştri, precum şi, în raport cu nivelul
retributiei, pentru alte categorii de personal muncitor, o compensaţie
corespunzătoare astfel încît, pe ansamblu, la sfîrşitul anului 1982
retributia reală sa crească cu 1,5% faţă de anul 1980. Prin aplicarea unor
noi măsuri de creştere a retributiilor în anul 1983 retributia reală va fi
mai mare cu circa 4% faţă de anul 1980.
  Totodată, pentru pensionari urmează să se acorde, în mod diferenţiat,
compensaţii care se vor include în pensii.
  Mărimea compensaţiilor se stabileşte în raport de consumurile medii
prevăzute în Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea
teritorială, pe anul 1983, de influenţa medie a creşterii preţurilor la
bunurile agroalimentare, de volumul şi structura consumului diferitelor
categorii ale populaţiei, precum şi de efortul fizic depus, condiţiile de

800. în cadrul primei etape de majorare a retributiilor prevăzută pentru cincinalul 1981-1985. construcţii-montaj şi transporturi.   b) cu 190 lei lunar pentru muncitorii şi maistrii care lucrează în celelalte sectoare de activitate.V.   ART.   c) cu 140 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 3001-4000 lei.   Pentru celelalte categorii de personal. 1   Începînd cu data de 15 februarie 1982. precum şi cei care lucrează în sectoarele calde .muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua foraj.muncă şi caracterul activităţii desfăşurate. inclusiv personalul operativ retribuit pe gradatii. în medie cu 35% .000 copii. din ramurile industrie.retribuiţi după reţeaua construcţii de maşini. retribuţiile tarifare se majorează.R. 1.   ART.   .   Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:   ART. metalurgie neferoasa. vor primi o compensaţie care se include în pensie. 1. în mod diferenţiat.   Pentru realizarea acestor măsuri care să asigure creşterea veniturilor reale ale populaţiei şi compensarea majorării preţurilor la produsele agroalimentare.O. foraj.   . 246/1977 se majorează. diferenţiată în funcţie de mărimea . de asemenea. de la data prevăzută la alin. în funcţie de nivelul retributiei. inclusiv muncitorii necalificati din subteran. se majorează retribuţiile tarifare ale tuturor categoriilor de muncitori şi maiştri. în mod diferenţiat. a apropierii condiţiilor de trai ale diferitelor categorii ale populaţiei. pensionării militari şi I.muncitorii docheri. forja şi tratamente termice .   Majorarea retributiilor şi acordarea compensaţiilor pentru pensionari urmează să se facă ţinînd seama de necesitatea aplicării cu fermitate a principiilor eticii şi echităţii în repartizarea veniturilor. pensionării de asigurări sociale de stat de toate categoriile.500 lei. cu începere de la data de 15 februarie 1982.   . 2   Alocaţiile pentru copii prevăzute în Decretul nr. în raport cu plafoanele de venituri şi numărul copiilor.turnatorii.   b) cu 160 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare între 2501-3000 lei. 3   Începînd cu data de 15 februarie 1982.muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua mine subteran şi suprafaţa.   .   În vederea acoperirii influentelor determinate de creşterea preţurilor la produsele agroalimentare.muncitorii şi maistrii retribuiţi după reţeaua siderurgie. astfel:   a) cu 210 lei lunar pentru:   .   Nivelurile alocaţiilor majorate. după cum urmează:   a) cu 175 lei lunar pentru persoanele care au retribuţii tarifare de pînă la 2. ca alocaţiile de stat pentru copii să fie majorate în medie cu 35% pentru un număr de peste 4. urmează.muncitorii necalificati retribuiţi la nivelul stabilit pentru lucrări grele şi foarte grele. sînt cele prevăzute în anexa nr. în funcţie de condiţiile de muncă.

se vor recalcula. 5   Începînd cu data de 15 februarie 1982 se majorează cu 100 lei:   a) ajutoarele sociale acordate potrivit legii.   ART.   ART. 1. în raport de nivelul pensiei compensaţia prevăzută la alin.   De asemenea. potrivit legii. alocaţiilor de stat pentru copii şi stabilirea celorlalte drepturi cu respectarea stricta a prevederilor prezentului decret. celelalte drepturi de retribuire. 2.   La stabilirea cuantumului majorării nu se ia în considerare pensia suplimentară. În anul 1982 se va asigura recuperarea a cel puţin 30% din volumul .   ART. în condiţiile legii. 6   Retributia în acord. premiile. după cum urmează:   a) 110 lei lunar pentru pensionării care au pensii de pînă la 2000 lei. 3 nu se iau în considerare la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în funcţie de nivelul pensiei. pînă în anul 1985.   ART.   b) indemnizaţiile sotiilor militarilor în termen. Comitetul de Stat al Planificarii. în funcţie de nivelul retributiei se stabilesc fără a se lua în considerare majorările de retributie prevăzute la art. indemnizaţiile.pensiei.   Pentru personalul retribuit pe bază de cote procentuale.   b) 100 lei lunar pentru pensionării care au pensii între 2001-3000 lei inclusiv. 8   Ministerul Muncii. pensiilor. 9   Consiliul de Miniştri va stabili pînă la 31 martie 1982 programe de măsuri care să asigure recuperarea integrală. după data de 1 ianuarie 1983. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. corespunzător influentelor rezultate din modificarea preţurilor. de medicamente în mod gratuit pensionarilor şi membrilor lor de familie.   ART. comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare şi conducerile unităţilor socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru aplicarea majorării retributiilor. Ministerul Finanţelor. 1. precum şi orice alte drepturi şi obligaţii care se determina. 7   Promovarile în trepte şi gradatii la toate categoriile de unităţi se vor putea face. alocaţiile pentru hrana la spitale. sporurile. a influentelor asupra costurilor de producţie determinate de creşterea retributiilor nominale ca urmare a compensaţiilor acordate personalului muncitor.   Persoanelor care se pensionează după data de 15 februarie 1982 li se stabilesc pensiile potrivit normelor în vigoare pînă la această dată şi primesc.   c) plafoanele de venituri pentru acordarea. remiza sau tarife.   ART. respectiv tarifele. cotele de retribuire. Aceasta prevedere se aplică pînă la majorarea retributiilor din anul 1983. 4   Începînd cu data de 15 februarie 1982. cantine de elevi şi studenţi şi alte consumuri colective se stabilesc potrivit anexei nr. astfel încît sa nu se realizeze venituri superioare în condiţiile achiziţionării sau desfacerii aceloraşi cantităţi de bunuri. compensaţiile acordate potrivit art. celelalte ministere şi organe centrale.

1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.compensaţiilor acordate. consiliile populare vor acţiona cu fermitate pentru reducerea costurilor de producţie. perfecţionarea tehnologiilor de fabricaţie. valorificarea superioară a materiilor prime şi materialelor. 10   Comitetul de Stat al Planificarii şi Ministerul Finanţelor vor prezenta propuneri pentru modificarea indicatorilor de plan şi a bugetului de stat pe anul 1982 cu influentele determinate de aplicarea prezentului decret. a consumurilor de materii prime.   ART. îmbunătăţirea organizării producţiei şi a muncii. creşterea suplimentară a productivitatii muncii.   ART.    ANEXA 1          ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII cuantumurile. întărirea ordinii şi disciplinei în producţie. precum şi plafoanele de venituri şi numărul copiilor în raport cu care se stabilesc alocaţia de stat pentru copii. ridicarea calificării forţei de muncă. combustibili şi energie. 11   Anexele nr. sînt următoarele: ------------------------------------------------------------------------------Plafoanele de venituri lunare . peste prevederile de plan. materiale.   Ministerele. utilizarea cît mai deplina a capacităţilor de producţie.lei ---------------------------------------MEDIU Pînă 1851240128013351la 1850 2400 2800 3350 4450 ------------------------------------------------------------------------------Pentru primul copil urban 295 245 200 200 200 rural 200 150 120 120 120 Pentru al doilea copil urban 310 255 230 200 200 rural 230 175 135 120 120 Pentru al treilea copil urban 350 295 255 230 200 rural 235 200 175 135 .   Ministerele şi celelalte organe titulare de plan sînt obligate sa înainteze documentaţiile necesare elaborării propunerilor prevăzute la alineatul precedent în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a decretului. centralele şi întreprinderile. intensificarea recuperării şi utilizării integrale a resurselor refolosibile şi valorificarea tuturor resurselor locale.

pentru: .120 Pentru al patrulea copil 200 120 Pentru al cincilea copil 200 120 Pentru al saselea copil 245 150 Pentru al saptelea copil 255 urban 350 rural 255 urban 200 350 rural 255 urban 295 200 380 rural 295 urban 325 245 405 rural 175 Pentru al optulea copil 270 295 310 urban 350 255 420 365 255 230 175 135 255 230 175 135 295 255 200 175 310 270 230 190 325 295 rural 325 270 245 200 190 Pentru al noualea copil urban 430 380 350 310 295 şi următorii rural 350 295 255 230 200 ------------------------------------------------------------------------------NOTĂ: Pentru luna februarie 1982.   ANEXA 2 - Extras ALOCAŢIILE începere cu de la ZILNICE data - de 15 DE februarie HRANA 1982 ------------------------------------------------------------------------------Domeniul de activitate Lei pe zi ------------------------------------------------------------------------------În domeniul învăţămîntului. majorările de alocaţii de stat pentru copii se acorda în cuantum de 50 la suta.

50 11.1. Elevi din celelalte tipuri de licee 17. Case de copii şcolari (copii în întreţinerea statului) 18. şi primar de şi chimie gimnazial industriala.50 4. cu forme stabilizate. colonii şi excursii şcolare 21.00 cu bursa parţială categoria a II-a lei lunar 545. din şcoli speciale 20. Copii în grădiniţe cu program săptămînal şi pentru deficienti 10. Elevi din şcoli profesionale care se pregătesc în meserii grele. silvice 18. inclusiv şcoli profesionale speciale pentru deficienti 18. Elevi bolnavi tbc.75 15. pe timpul practicii 19. Tabere.50 9. Elevi din şcoli generale speciale pentru deficienti 17.50 3. Elevi Elevi din agroindustriale din licee învăţămîntul industriale.00 cu bursa integrală categoria a II-a lei lunar 625. Copii în grădiniţe cu program prelungit 10.50 17.50 2. Case de copii preşcolari (copii în întreţinerea statului) 15.00 Pentru studenţii de la facultăţile sau secţiile care pregătesc cadre în specialităţi din domeniul minier.00 5. Licee speciale pentru deficienti 18. pe perioada practicii în subteran 20. 17.25 14. alocaţia de hrana pe . Tabere şcolare internaţionale 29.50 8.00 16. Elevi din licee industriale şi şcoli profesionale care se pregătesc în specialităţi cu profil minier. Şcoli de reeducare şi centre de primire 17. Studenţi din învăţămîntul superior *) cu bursa integrală categoria I lei lunar 625.50 6.50 13.50 7.00 cu bursa parţială categoria I lei lunar 625.75 12. Elevi din şcoli profesionale şi ucenicie la locul de muncă.50 10.

precum şi pe perioada de pregătire a participanţilor la olimpiadele internaţionale 18. domeniul ocrotirii sănătăţii: Bolnavi internati în unităţi sanitare .50 . obiecte de învăţămînt.75 -------------*) Pentru copii nou-născuţi şi prematuri în maternitati.25 . secţii sau compartimente de nou-născuţi şi prematuri. aprobat prin Decretul nr. .00 bolnavi adulti 16.50 . se modifica şi cuantumul total al burselor. zonale şi finale.bolnavi neoplazici sau cu boli de singe internati în unităţi.50 --------------*) Corespunzător majorării alocaţiilor de hrana. secţii sau compartimente special organizate 20. 18.75 mame insotitoare de copii bolnavi internati 16.timpul practicii în subteran este de 650 lei lunar Concursuri de elevi pe meserii. secţii sau compartimente special organizate 20.bolnavi de boli profesionale internati în unităţi. sau cu supuratii pulmonare internati în unităţi.25 bolnavi cu sechele de poliomielita internati în unităţi.bolnavi tbc.25 bolnavi internati în unităţi de recuperare 16.75 studenţi internati în spitale studenţeşti 20. În 1.75 regim dietetic 21. secţii sau compartimente special organizate 20. cultural-artistice la fazele judeţene. secţii sau compartimente special organizate 20.75 bolnavi în unităţi balneare: regim comun 20.25 bolnavi în leprozerii .copii de la 3 ani pînă la 16 ani internati în unităţi spitaliceşti 16.75 femei gravide şi lehuze 16.studenţi bolnavi de tuberculoza internati în preveniorii studenţeşti 25. secţii sau compartimente special organizate 20. alocaţia zilnica de hrana va fi de 4 lei pe zi.25 . 198/1980.25 bolnavi arsi internati în unităţi.copii pînă la 3 ani*) internati în unităţi spitaliceşti 12.

Cantine de ajutor social 8.....25. Cămine-şcoala pentru copii deficienti în vîrsta de peste 7 ani şi cămine-atelier pentru tineri în vîrsta de peste 16 ani 18........................50 bolnavi diabetici 4.. Cămine-spital pentru adulti şi copii...... Alocaţii de hrana suplimentare pentru asigurarea unor regimuri alimentare diferenţiate în raport cu specificul bolii: femei gravide sau lehuze 4... 5...50 bolnavi cardiaci 3. secţii sau compartimente special organizate 13............500 litri lapte la bucătăriile de lapte 2.50 3.....50 2...50 bolnavi cu afecţiuni renale 3...50 bolnavi cronici din unităţi. precum şi cămine-spital pentru invalizi 14..... cămine de pensionari şi casele orbilor 11... ....................50 4.50 pentru boli psihice 11...75 copii în leagane de copii 13..50 copii în crese cu program zilnic 10. Alocaţii de hrana pentru donatori de singe: donatori onorifici 34..75 În domeniul asistenţei sociale: 1....50 În domeniul educaţiei fizice şi sportului: .......50 stationare de zi: pentru boli profesionale 13. .....75 2...75 3..................50 donatori cu plata 24........75 copii în crese cu program săptămînal 12..... Cămine de batrini....00 4.75 bolnavi hepatici 3..... . Alocaţie pentru o ratie de 0...... .............

.. tabere..Alte domenii de activitate: 1..00 .... lucrări hidroenergetice pe riurile interioare 8... docherii din portul Constanta....... de asistenţa socială. după caz... care lucrează în subteran.. colonii şi excursii şcolare şi în alte unităţi asemănătoare............. personalul care lucrează în subteran în unităţile geologice.. muncitorii şi maistrii şantierului 82 C.... celelalte organe centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor revizui în termen de 5 zile contribuţiile datorate pentru întreţinerea unor persoane în unităţile medico-sanitare.. de tratament balnear şi odihnă.. ............. care lucrează în subteran la tunelele de cale ferată din Valea Oltului...... Masa calda ce se acordă.. muncitorii şi maistrii care executa.....R. care lucrează în subteran...F.. în condiţiile legii. ------------------------------------------------------------------------------NOTĂ: a) Ministerele.... pentru personalul din unităţile miniere.. în subteran...... corespunzător majorării alocaţiilor de hrana şi a retributiilor stabilite potrivit prezentului decret...           -------- . personalul din minele de argila din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice.......