You are on page 1of 2

Termotehnika

Tri godine studija (6 semestara) koji se vrednuju sa 180 bodova.
1. godina studija – I. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika I
2
Statika
3
Grafičke komunikacije
4
Osnove informatike
5
Materijali
6
Strani jezik I
Ukupno u semestru

P
4
2
2
2
2
2
14

Sati tjedno
S
1
1

1. godina studija – II. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika II
2
Kinematika
3
Programiranje
4
Osnovi elektrotehnike I
5
Otpornost materijala
6
Strani jezik II
Ukupno u semestru

P
4
2
2
3
2
2
15

Sati tjedno
S
-

V
3
1
2
2
2
1
12

ECTS
bodova
8
4
4
5
5
4
30

P

Sati tjedno
S

V

ECTS
bodova

4

-

3

8

2
2
3
2
2
14

-

2
2
2
2
1
13

4
4
5
5
4
30

2. godina studija – III. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika III (Numerička
matematika i statistika)
2
Dinamika i oscilacije
3
Elementi strojeva I
4
Osnovi elektrotehnike II
5
Osnovi elektroenergetike
6
Fizika 1)
Ukupno u semestru
2. godina studija – IV. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Termodinamika
2
Mehanika fluida
3
Elementi strojeva II
4
Električni strojevi
5
Osnovni elementi
elektroenergetskih sistema
6
Kemija
Ukupno u semestru

V
3
3
2
3
2
13

ECTS
bodova
8
5
4
5
5
3
30

P
2
2
2
3

Sati tjedno
S
-

V
3
2
2
1

ECTS
bodova
6
5
5
5

2

-

2

5

1
13

4
30

2
16

3. pr. Kolegiji pr. semestar Br. semestar Br. 1 Inžinjerska mjerenja 2 Inžinjersko projektiranje 3 Prenos toplote i mase 4 Ekologija 5 Električne mreže 6 Elektromotorni pogoni 7 Inžinjerska ekonomija Ukupno u semestru P 2 2 2 2 2 2 2 14 Sati tjedno S - V 3 3 2 1 2 1 1 13 ECTS bodova 6 5 4 4 5 3 3 30 3 godina studija – VI. 1 2 3 4 5 6 Grijanje i klimatizacija Rashladni uređaji Obnovljivi i sekundarni izvori energije Sistemi centralnog grijanja Izborni predmeti: Teorija paljenja i gorenja Energetska efikasnost u građevinarstvu Završni rad Ukupno u semestru ECTS bodova Sati tjedno Kolegiji P 2 2 S - V 2 2 7 4 2 - 2 4 2 2 - 2 2 5 5 12 5 30 12 2 . godina studija – V.