You are on page 1of 3

1.

Obnovljivi izvori energije

Četiri godine studija (8 semestara) koji se vrednuju sa 240 bodova.
1.godina studija – I. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika I
2
Statika
3
Grafičke komunikacije
4
Osnove informatike
5
Materijali
6
Strani jezik I
Ukupno u semestru
1.godina studija – II. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika II
2
Kinematika
3
Programiranje
4
Osnovi elektrotehnike I
5
Otpornost materijala
6
Strani jezik II
Ukupno u semestru
2.godina studija – III. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika III (Numerička
matematika i statistika)
2
Dinamika i oscilacije
3
Elementi strojeva I
4
Osnovi elektrotehnike II
5
Osnovi elektroenergetike
6
Fizika 1)
Ukupno u semestru
2.godina studija – IV. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Termodinamika
2
Mehanika fluida
3
Elementi strojeva II
4
Električni strojevi
5
Osnovni elementi
elektroenergetskih sistema
6
Kemija
Ukupno u semestru

P
4
2
2
2
2
2
14

Sati tjedno
S
1
1

P
4
2
2
3
2
2
15

Sati tjedno
S
-

V
3
3
2
3
2
13

ECTS
bodova
8
5
4
5
5
3
30

V
3
1
2
2
2
1
12

ECTS
bodova
8
4
4
5
5
4
30

P

Sati tjedno
S

V

ECTS
bodova

4

-

3

8

2
2
3
2
2
14

-

2
2
2
2
1
13

4
4
5
5
4
30

P
2
2
2
3

Sati tjedno
S
-

V
3
2
2
1

ECTS
bodova
6
5
5
5

2

-

2

5

1
13

4
30

2
16

semestar Br. 1 Nauka o energiji: Principi tehnologija i utjecaj 2 Male elektrane i vjetrogeneratori 3 Elektrane 4 Upravljanje i eksploatacija elektroenergetskog sistema 5 Obnovljivi i sekundarni izvori energije Ukupno u semestru P 2 2 2 2 2 2 2 14 Sati tjedno S - V 3 3 2 1 2 1 1 13 ECTS bodova 6 5 4 4 5 3 3 30 P Sati tjedno S V ECTS bodova 3 - 2 8 2 2 - 2 2 5 6 2 - 2 6 2 - 2 5 10 30 11 4. semestar Br. semestar Br. 1 2 3 4 5 Projektovanje energetskih postrojenja Konverzija električne energije Distributivne mreže Tržište električne energije Projekat Ukupno u semestru 4 godina studija – VIII. semestar Br. Utjecaj distribuiranih izvora na 1 električnu mrežu Projektiranje distribuiranih izvora 2 i priključenje na električnu mrežu 3 Energetska elektronika 4 Digitalna elektronika Rasklopna postrojenja i 5 transformatorske stanice 6 Završni rad Ukupno u semestru ECTS bodova Sati tjedno Kolegiji P S V 2 - 3 8 3 3 3 2 13 - 2 2 2 3 12 6 6 3 4 30 P Sati tjedno S V ECTS bodova 3 - 2 6 2 - 3 5 2 2 - 2 2 5 5 2 - 2 5 11 - 11 4 30 2 . Kolegiji pr. 1 Inžinjerska mjerenja 2 Inžinjersko projektiranje 3 Prenos toplote i mase 4 Ekologija 5 Električne mreže 6 Elektromotorni pogoni 7 Inžinjerska ekonomija Ukupno u semestru 3.3. pr. Kolegiji pr. Kolegiji pr. godina studija – VII. godina studija – VI.godina studija – V.

3 .