You are on page 1of 2

1.

Održavanje energetskih postrojenja
Tri godine studija (6 semestara) koji se vrednuju sa 180 bodova.
1. godina studija – I. semestar
Br.
pr.
1
2
3
4
5
6

Kolegiji
Matematika I
Statika
Grafičke komunikacije
Osnove informatike
Materijali
Strani jezik I
Ukupno u semestru

1. godina studija – II. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika II
2
Kinematika
3
Programiranje
4
Osnovi elektrotehnike I
5
Otpornost materijala
6
Strani jezik II
Ukupno u semestru
2. godina studija – III. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Matematika III (Numerička
matematika i statistika)
2
Dinamika i oscilacije
3
Elementi strojeva I
4
Osnovi elektrotehnike II
5
Osnovi elektroenergetike
6
Fizika 1)
Ukupno u semestru
2. godina studija – IV. semestar
Br.
Kolegiji
pr.
1
Termodinamika
2
Mehanika fluida
3
Elementi strojeva II
4
Električni strojevi
5
Osnovni elementi
elektroenergetskih sistema
6
Kemija
Ukupno u semestru

P
4
2
2
2
2
2
14

Sati tjedno
S
1
1

P
4
2
2
3
2
2
15

Sati tjedno
S
-

V
3
3
2
3
2
13

ECTS
bodova
8
5
4
5
5
3
30

V
3
1
2
2
2
1
12

ECTS
bodova
8
4
4
5
5
4
30

P

Sati tjedno
S

V

ECTS
bodova

4

-

3

8

2
2
3
2
2
14

-

2
2
2
2
1
13

4
4
5
5
4
30

P
2
2
2
3

Sati tjedno
S
-

V
3
2
2
1

ECTS
bodova
6
5
5
5

2

-

2

5

1
13

4
30

2
16

1 Inžinjerska mjerenja 2 Inžinjersko projektiranje 3 Prenos toplote i mase 4 Ekologija 5 Električne mreže 6 Elektromotorni pogoni 7 Inžinjerska ekonomija Ukupno u semestru 3.3. godina studija – V. semestar Br. Kolegiji pr. semestar Br. Kolegiji pr. godina studija – VI. 1 Održavanje 2 Elektrane 3 Transport energenata 4 Električni sklopni aparati 5 Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema 6 Projektovanje energetskih postrojenja 7 Završni rad Ukupno u semestru P 2 2 2 2 2 2 2 14 Sati tjedno S - V 3 3 2 1 2 1 1 13 ECTS bodova 6 5 4 4 5 3 3 30 P 2 2 2 2 Sati tjedno S - V 3 2 2 2 ECTS bodova 6 4 4 4 2 - 2 5 2 - 3 3 17 4 30 14 - 2 .