You are on page 1of 19

‫و‬

‫حزب من أذكار‬
‫ا لل ُهم إن أ توس ُل بك إليك‪ ،‬ا لل ُهم إن أُقس ُم بك عليك‪ ،‬ا لل ُهم كما ُكنت د ليل ا‬

‫عليك ف ُ‬
‫كن شفيع إليك‬

‫‪Ya Allah hamba ber-tawassul dengan-Mu kepada-Mu. Ya Allah, hamba bersumpah demi-Mu atas-Mu. Ya Allah,‬‬
‫‪sebagaimana Engkau penunjuk jalan kepada-Mu, maka jadilah Engkau sebagai syafi’ (penolong) hamba kepada‬‬‫‪Mu.‬‬

‫ا لل ُهم ان حسنات من عطائك وسيئات من قضآئك ف ُجد الل ُهم بما أعطيت عل ما‬
‫به قضيت حت تم ُحو ذ لك بذلك‪ ،‬بذ لك ل لمن أطاعك فيما أطاعك فيه ل ُه ُ‬
‫الشك ُر‬
‫ول لمن عصاك فيما عصاك فيه ل ُه ال ُعذ ُر ل نك قُلت وقولُك الح ُق ل ُيسأ ُل عما‬
‫يفع ُل و ُهم ُيسألُون‬

‫‪Ya Allah, sesungguhnya seluruh kebaikan hamba adalah buah pemberian-Mu dan keburukan hamba adalah‬‬
‫‪ketetapan qadha-Mu. Maka, bermurahlah, ya Allah, dengan apa yang Engkau berikan (kebaikan) melebihi apa yang‬‬
‫‪Engkau tetapkan, sehingga anugerah (kebaikan) menghapus ketetapan (buruk). Bukan karena orang yang mentaati‬‬‫‪Mu, sehingga baginya balasan terima kasih, dan tidak juga karena orang yang maksiat kepada-Mu dalan hal yang‬‬
‫‪ia bermaksiat di dalamnya, maka baginya ada alasan. Sebab, Engkau sendiri telah berfirman dan firman-Mu adalah‬‬
‫)‪kebenaran semata; “Dan tidak ditanya apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai (Al Anbiya 23‬‬

‫هلل عل سيدنا ومولنا ُمحم ٍد وعل آله وصحبه وسلم‬
‫وصل ا ُ‬

‫﴿‪﴾٣‬‬

‫هلل ﴿‪ , ﴾٣‬يارب ﴿‪ , ﴾٣‬يار حمن ﴿‪ , ﴾٣‬يارحيم‬
‫ا لل ُهم ان اسئا لُك يا ا ُ‬

‫﴿‪﴾٣‬‬

‫لتكلِن اَل نفِس ِف حفظ ما ملكتِن لما ا نت اعل ُم به مِن وام ُددن برقيق ٍة من‬
‫رقائق اسمك ا لحفيظ الذى حفظت به نظام المو ُجودات وا كسِن بذر ٍع من‬

‫كفايتك وقلدن ب سيف ُنصرك وحمايتك وتوجِن بتاج عزك ومهابتك وكرمك‬

‫وردن بردا ٍء منك وركبِن مركب النجاة ِف المحيا وبعد الممات بحق مج ٍش ثظخ ٍز‬
‫ا ُم ُدد ن برقيق ٍة من رقائق اسمك القهار وتدف ُع بها عِن من ا راد ن ب ُس ٍؤ من جميع‬
‫ان مر ي ٍد‬
‫ار عني ٍد وشيط ٍ‬
‫ال ُمؤ ذيات وتولِن بولية العز يخض ُع َل بها ك ُ ُل جب ٍ‬
‫ار‬
‫يا ا ُ‬
‫هلل يا عزي ُز يا جب ُ‬

‫﴿‪﴾٣‬‬

‫ا لل ُهم ا لق عل من زينتك ومن محبتك وكرامك ومن حضرة ُر ُبوبيتك ما تبه ُر‬
‫ُ‬
‫ار وتبد ُد ُدون ُه‬
‫به ال ُعقُو ُل وتذ ُل به ال ُنفُو ُس وتخض ُع ل ُه الرق ُ‬
‫اب وترق ل ُه البص ُ‬
‫ار‬
‫ار و يسخرل ُه ك ُ ُل مل ٍ‬
‫ار و يصغ ُرل ُه ك ُ ُل ُمتك ٍ‬
‫ك قه ٍ‬
‫ب جب ٍ‬
‫الفك ُ‬
‫ار‬
‫هلل يا مل ُ‬
‫يا ا ُ‬
‫ك ياعزي ُز ياجب ُ‬

‫﴿‪﴾٣‬‬

﴾٣﴿

‫ار‬
ُ ‫يا ا‬
ُ ‫هلل يا واح ُد يا اح ُد يا قه‬

‫ا لل ُهم سخر َل جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا ُموَس عليه السل ُم و لّي َل‬
‫اود عليه السل ُم فا ن ُهم ل ينتقون ال بأذنك‬
ُ ‫قُل ُوب ُهم كما لينت الحديد لد‬
‫نواصهْي ِف قبضتك وقُل ُو ُب ُهم ِف يدك تصرفُها كيف شئت‬
﴾٣﴿
﴾٣﴿

‫يا ُمقلب ا ل ُقل ُوب‬
‫يا علم ا ل ُغ ُيوب‬

‫هَت بسيدناومولنا ُمحم ٍد‬
ُ ‫هلل واستجلب ُت محب‬
ُ ‫هَب ب ل اله ال ا‬
ُ ‫ا طفأت غض‬

‫ر ُسو ُل اهلل صل اهلل عليه وسلم فلما را ين ُه ا كبن ُه وقطعن ا يدي ُهن وقُْل حاش ِل‬

‫هلل عل سيدنا ُمحم ٍد وعل آ له وصحبه‬
ٌ ‫ما هذا بش ار ان هذا ال مل‬
ُ ‫ك كر ي ٌم وصل ا‬
﴾٧﴿

‫وسلم والحم ُد ِل رب ا لعالمّي‬

Artinya :
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan semoga Allah melimpahkan
kesejahteraan pada junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan semua sahabatnya 3x.
Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ( Wahai Allah, Wahai Tuhanku, Wahai Maha Pengasih 3x, Wahai
Maha Penyayang 3x ) semoga Engkau tidak memasrahkan pada kami untuk memelihara apa yang sudah Engkau
milikkan pada kami karena Engkau yang lebih mengetahui dari pada kami. Dan tolonglah kami dengan kehalusankehalusan Asma-Mu Sang Pemelihara yang menjaga keteraturan/ketertiban sesuatu yang ada. Dan memberi baju
perang sebagai perlindungan-Mu dan semoga Engkau mengalungkan pedang kemenangan pemeliharaanMu,
kemuliaanMu dan memberi selendang dengan selendangMu, dan semoga menaikkan kendaraan keberuntungan
pada kami selama di dunia dan diakhirat dengan haqnya MAJ SYIN TSADH KHOZIN tolonglah kami dengan
kelembutan asma-Mu yang Maha Perkasa yang mampu menolak dari orang yang ingin berbuat jahat/menyakitkan.
Dan memberikan kekuasaan yang agung sehingga menjadi kalah orang yang sombong dan syaithon yang terkutuk (
Wahai Allah, Wahai Yang Maha Mulia, Wahai Yang Maha Mengalahkan 3x )

Ya Allah berikanlah kami dari bagian perhiasan-Mu (keindahan) dan kasih sayang-Mu, kemuliaan-Mu dan dari sifat
ketuhanan-Mu, sesuatu yang membinggungkan akal, yang bisa merendahkan seseorang dan bisa mengaburkan
pandangan orang dan yang memecahkan pikiran dan menjatuhkan/merendahkan mereka yang sombong dan
menundukkan hati para penguasa yang memaksa
( Wahai Allah, Wahai Yang Maha Merajai, Wahai Yang Maha Mulia, Wahai Yang Maha Perkasa 3x)
( Wahai Allah, Wahai Yang Maha Esa, Wahai Yang Maha Tunggal, Wahai Yang Maha Memaksa 3x )
Wahai Allah semoga Engkau tundukkan padaku semua mahluk sebagaimana Engkau tundukkan lautan kepada Nabi
Musa as, dan lembutkan hati mereka sebagaimana Engkau lembutkan besi kepada Nabi Daud as, sesungguhnya
mereka tidak mampu kecuali atas izin-Mu, ubun-ubun mereka berada didalam genggaman-Mu, hati mereka dalam
kekuasaan-Mu yang mana Engkau mampu membolak balikkan hati mereka menurut kehendakmu
( Wahai yang Maha Mebolak balikkan hati 3x )
( Wahai Yang Mengetahui yang Ghaib 3x )
Semoga Engkau redam kemarahan mereka dengan lafadz Laa Ilaha Illallah dan semoga mereka bersimpati kepadaku
dengan perantaraan junjungan kami Nabi Muhammad saw ( maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka
kagum kepada (Keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata, “Maha sempurna Allah, ini
bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah Malaikat yang mulia”.
Dan semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan pada junjungan kita Nabi Muhammad saw,
keluarga dan semua sahabatnya.

‫ فأخذت مِن الغل ُة‬،‫ا لل ُهم مننت عل باليمان والمحبة والطاعة والتوحيد‬

‫ وطرحتِن النف ُِس ِف بحر ا لظلم ف ُهو ُمظلم ٌة وعب ُدك مح ُزو ٌق‬،‫والشهوةُ والمعصي ُة‬

‫و قد التقم ُة ُنو ُن الهوى و ُهو ُيناديك نداء المح ُبوب المع ُصوم‬،‫مه ُمو ٌم مغ ُمو ٌم‬
, ‫نبيك وعبدك ُيو ُن ُس ب ُن مت و يقُو ُل‬

‫ل إله إل أنت ُسبحانك إن كُن ُت من الظالمّي‬
Ya Allah, Engkau anugerahkan keimanan dan cinta kepada hamba, serta ketaatan dan tauhid, lalu hamba disergap
kelalaian, syahwat, dan maksiat. Nafsu melempar hamba kelautan kezaliman yang gelap gulita, sementara hambaMu meratap penuh kesedihan, kemuraman dan kegelisahan, karena ditelan Nun hawa, Ia pun berseru kepada-Mu,
Yunus bin Mata; “Bahwa Engkau tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dzalim”.

،‫ وأنبذن بعراء المحبة ِف محل التفر يد والوحدة‬،‫فاستجب َل كما أستجبت ل ُه‬

‫ و ليس َل إل أنت‬،‫ان‬
ُ ‫وأنت عل أشجار الل ُطف والجنان فإنك أنت ا‬
ُ ‫ان المن‬
ُ ‫هلل الحن‬
‫وحدك لشر يك لك و لست ب ُمخلف وعدك لمن آمن بك إذ قُلت وقولُك الح ُق‬

‫فاستجبنا ل ُه ونجيناهُ من الغم وكذلك ُننجي ال ُمؤمنّي‬

Kabulkan seruan hamba sebagaimana Engkau kabulkan dia. Teteskan kepada hamba dengan keterbukaan cinta
diruang penyendirian dan kemanunggalan, dan tumbuhkanlah diatasnya pohon-pohon kelembutan dan kasih
sayang. Sesungguhnya Engkau Allah Sang MahaRaja yang Maha Memberi Anugerah, hamba tidak memiliki siapasiapa selain Engkau Yang Esa dan tiada sekutu bagi-Mu, dan Engkau bukan Dzat yang mengingkari janji-Mu kepada
orang yang beriman kepada-Mu. Sebab, Engkau berfirman, dan firman-Mu adalah kebenaran semata; “Maka, kami
telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan
orang-orang yang beriman (Al Anbiya 88)

‫ا لل ُهم ا نك لم ُتشهدنا عل خلقنا ول عل خلق ا ن ُفسنا و لم تتخذ أح ادا من‬

ُ ‫كن لك و ل ٌ من‬
ُ ‫ك ف ال ُملك و لم ي‬
ُ ‫ض ادا و لم ي‬
‫الذل ك ُبت‬
ُ ‫ال ُمضلّي ع‬
ٌ ‫كن لك ش ر ي‬
‫بون وعظمت ُو ُجو ُدك قبل أن ُيعظمك ا ل ُمعظ ُمون‬
ُ ‫نف ُسك قبل أن ُيكبك ال ُمك‬

Ya Allah Sesunguhnya Engkau tidak menghadirkan kami untuk menyaksikan penciptaan kami maupun untuk
menyaksikan penciptaan diri kami, dan Engkau tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai
penolong. Engkau tidak memiliki sekutu dalam kerajaan-Mu dan Engkau bukan Dzat hina yang memerlukan
pertolongan. Diri-Mu Maha Besar sebelum orang-orang bertakbir memaha besarkan-Mu. Keberadaan-Mu Maha
Agung sebelum para pengaggung mengaggung-agungkan-Mu.

‫ن ل فقر مع ُه‬
‫ب ع ازا ل ذل به وغ ا‬
ٌ ‫ب ول سب‬
ٌ ‫فنسألُك بالتعظيم الذى ليس ل ُه نس‬
‫ف بعد ُه وأسعدنا بإِجابة التوحيد ِف طاعتك حسبما‬
ُ ‫وأُن اسا ل كدر فيه وأم انا لخو‬
‫كُنايوم ا لميقات الول ِف قبضتك إنك عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر‬
Demi pengagungan yang tiada asal maupun tiada sebab tersebut, kami memohon kepada-Mu kemuliaan yang tiada
kehinaan dengannya, kekayaan yang tiada kefakiran bersamanya, keintiman yang tiada kekeruhan didalamnya, dan
keamanan yang tiada ketakutan setelahnya.

‫‪Jadikanlah kami orang yang berbahagia memenuhi tauhid dalam ketaatan kepada-Mu, sebagaimana kami pada hari‬‬
‫‪miqat pertama dalam genggaman-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.‬‬

‫ا لل ُهم آ تِن عقل ا ليحجبِن عنك ولعن فهم كلم ر ُسولك وهب لنا من العقل‬
‫الذى خصصت به أو ليآئُك و ُر ُسل ُك وأنبيآئُك والصديقّي من عبادك‪ ،‬واهدن‬

‫ب ُنورك هداية ال ُمخصصّي بمشيئتك ووسع َل ِف ُ‬
‫النور توسع اة كامل اة ت ُخصِن بها‬
‫برحمتك‪ ،‬فإن ال ُهدى ُهداك وإن الفضل بيدك ُتؤتيه من تشآء وأنت الواس ُع‬

‫العلي ُم‪ ،‬ت ُخت ُص برحمتك من تشآء وأنت ذُو الفضل العظيم‬

‫ِن يا كر ي ُم ياواس ُع ياعلي ُم ياذا الفضل العظيم إجعلِن‬
‫ياعزي ُز ياحلي ُم ياغ ُ‬

‫عندك دائ اما وبك قائ اما ومن غيك سال اما وِف ُحبك هائ اما وبعظمتك عال اما‪ ،‬وأسقط‬
‫البّي بينا وبينك حت ل ي ُ‬
‫كون شي ٌء أقرب اَل منك‪ ،‬ول تح ُجبِن بك عنك إنك‬

‫عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر‬

‫وهب َل من ُ‬
‫هلل عليه وسلم تسلي اما ما كان وما‬
‫النور الذى رأى به ر ُسولك صل ا ُ‬

‫ي ُ‬
‫ن بك عن تحديد ا لنظر‬
‫كو ُن‪ ،‬ل كُون عب ادا بوصفك سيدي ل بوصف نفسي‪ ،‬غ ٌ‬
‫بَش ٍء من معل ُومات‪ ،‬ول يلحقن عج ازا عما أردت من مق ُدورات‪ُ ،‬محي اطا بأنواع‬

‫ا لسر بجميع أنواع دعوات‪ ،‬فأكُو ُن ُمرب ايا لبدن مع نفسي‪ ،‬وقلب مع عقلي‪،‬‬

‫وروحي مع سري‪ ،‬وأمري مع بصيت‪ ،‬وصفات مع ذات وعقلي الول ا ل ُممت ُد عن‬

‫ب ا ل ُمنفصل عن ا لسر ألعل وأر ُزقِن من كن لحول ولقُوة إل باهلل‬
‫روحي ألك ُ‬

‫ن من ُك ُنوز ا لجنة‪ ،‬وإصرفِن بها صرفاا تمح ُق به من قلب ك ُل قُو ٍة مِن‪،‬‬
‫فإنها ك ٌ‬

‫وإغنِن بذلك ا لرزق عن ُملحظة نفسي وخلقي‪ ،‬وأخرجِن بها عن ذُل خلقي‬

‫وتدبيي وأختياري‪ ،‬وعن غفلت و ُش ُهوت ومشيئة ا نفسي وقهري واضطراري‪،‬‬

‫إنك عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر‬

‫ا لل ُهم ربنا إنك جا م ُع الناس ليو ٍم لريب فيه إجمع بيِن وبّي طاعتك عل بساط‬

‫ُمشاهدتك‪ ،‬وفرق بيِن وبّي هم ُ‬
‫الدنيا وهم الخرة و ُتب عل ِف أمرهما‪ ،‬وأجعل‬
‫هم أنت وامل قلب بمحبتك ونُور ُه بأنوارك وخشع قلب ب ُسلطان عظمتك ول‬

‫ّي ول أقل من ذ لك‪ ،‬وإصلح َل شأن ك ُل ُه يا من خلق الخلق‬
‫تكلِن إَل نفِس طرفة ع ٌ‬

‫من غي حاج ٍة إلهْي وك ُل ُهم إليه ل ُه الحاجة ‪ ،‬ل تبتليِن با لحاجة ياجلي ُل‬

‫الرعب الشديد عل‬
‫ياجمي ُل‪ ،‬و ُكن َل بالل ُطف الذى كُنت به لو ليآئك‪ ،‬وأن ُصرن ب ُ‬
‫أعدائك‬

‫هلل‬
‫ب شدي ٍد ياا ُ‬
‫ا لل ُهم بحق إس ُمك المجي ُد أطوى َل البعي ُد وسهل علي و ل ك ُل صع ٍ‬
‫ث من عصا ُه أغثنا يا كر ي ُم وارحمنا يا ب ُر يا رحي ُم‪.‬‬
‫يا ربا ُه يا ُمغي ُ‬

‫﴿‪﴾٣‬‬

‫يا مو ُجو ُد قبل ك ُل مو ُجو ٍد يا أو ُل يا آخ ُر يا ظاه ُر يا باط ُن ضاقت علي نفِس وضاقت‬

‫ض بما ر ُحبت ول ملجأ ول منجا َل إل إليك‪ ،‬فإغفر َل وأرحمِن و ُتب علي‬
‫علي الر ُ‬
‫اب الرحي ُم‬
‫ل ُتوب‪ ،‬ل تواب غيك إنك أنت التو ُ‬

‫ وأمتِن عِن‬،‫ ُكن َل بحياتك كما كُنت لحبابك‬،‫ياح ُي ياق ُيو ُم ل إله إل أنت‬
‫ وأجعلِن ق ُيو اما بذلك ب لعصمة منك ل من‬،‫بصفاتك كما فعلت بأصفيائك‬

‫هلل عليه‬
ُ ‫ كما فعلت بنبيك وحبيبك وصفيك وسيد خلقك ُمحم ٍد صل ا‬،‫غيك‬
‫ إنك عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر‬،‫وسلم‬

Wahai Dzat Yang Maha Hidup, wahai Dzat Yang Maha terus-menerus mengurus, tiada Tuhan selain Engkau. Jadilah
bagi hamba dengan kemahahidupan-Mu sebagaimana Engkau bersama kekasih-kekasih-Mu. Anugerahilah hamba
dengan sifat-sifat-Mu sebagaimana yang Engkau berikan kepada orang-orang pilihan-Mu. Jadikanlah hamba orang
yang istiqamah terhadap hal tersebut dengan perlindungan-Mu atas hal-hal selain-Mu sebagaimana yang Engkau
lakukan dengan Muhammad Nabi-Mu, Kekasih-Mu, Penghulunya mahluk, Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas
segala sesuatu.

‫ وإن سأل ُتك ما ضمنت َل فقد‬،‫الِه إذا طلب ُت منك القو ُت فقد طلب ُت غيك‬

‫ وإن سكن قلب إَل غيك فقد أشركت بك‬،‫إتهم ُتك‬

Allah, jika hamba meminta makan dari-Mu, berarti hamba meminta selain-Mu. Jika hamba meminta kepada-Mu
sesuatu yang menjadi jaminan-Mu bagi hamba, berarti hamba telah menuduh-Mu. Dan, jika hati hamba merasa
tenang dengan selain-Mu, berarti hamba telah menyekutukan-Mu.

‫جلت أوصا فُك عن ال ُح ُدوث فكيف أ كُو ُن معك وتنهت عن ا لعلل فكيف أ كُو ُن‬
ُ ‫قر ي ابا منك وتعاليت عن الغيار فكيف ي‬
‫كو ُن قوام بغيك الل ُهم اسألُك‬
‫توحي ادا ل نبِغ به ض ادا و يقي انا ل ند ف ُع به شكاا‬

Sifat-sifat-Mu jauh dari huduts (kebaharuan), lalu bagaimana hamba bisa bersama-Mu? Engkau Maha Suci dari
segala cacat dan cela, lalu bagaimana hamba bisa dekat dengan-Mu? Engkau Maha TInggi dari Dzat-Dzat selainMu, lalau bagaimana diri hamba bisa tegak bersama selain-Mu? Ya Allah, hamba memohon kepada-Mu tauhid
pengesaan yang dengan keberadaannya tidak kami cari lagi lawannya, juga keyakinan yang dengan keberadaannya
tidak kami tepis lagi keraguan.

‫هلل ل إلـه إل ُهو ال ُ‬
‫ح القيُو ُم ل تأ ُخذُ هُ سن ٌة ول نو ٌم ل ُه ما ِف السماوات وما ِف‬
‫ا ُ‬

‫الرض من ذا الذى يشف ُع عند ُه إل بإذنه يعل ُم ما بّي أيديهم وما خلف ُهم ول‬
‫يطون بشي ٍء من علمه إل بما شآء وسع ُكرس ُي ُه السماوات والرض ول ي ُؤو ُد ُه‬
‫ُيح ُ‬

‫هو ا لعلُ العظيم ﴿ البقره ‪﴾ ٢٥٥ :‬‬
‫حف ُظهما و ُ‬

‫ُ‬

‫ُ‬

‫ول بما أُنزل إليه من ربه وال ُمؤم ُنون ك ُ ٌل آمن باهلل ومآلئكته و ُك ُتبه‬
‫آمن الر ُس ُ‬
‫و ُر ُسله ل ُنفر ُق بّي أح ٍد من ُر ُسله وقا لُوا سمعنا وأطعنا غُفرانك ربنا وإليك‬

‫هلل نف اسا إل ُوسعها لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت ربنا ل‬
‫ي ‪ ,‬ل ُيكل ُف ا ُ‬
‫المص ُ‬

‫ُتؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ول تحمل علينآ إص ارا كما حملت ُه عل الذين من‬
‫قبلنا ربنا ول ُتحملنا ما ل طآقة لنا به واع ُف عنا واغفر لنا وا رحمنآ أنت مولنا‬

‫فا ن ُصرنا عل القوم الكافر ين‬

‫هلل ل ۤ إلـه إل ُهو الح ُي القيُو ُم ‪ ,‬نزل عليك الكتاب با لحق ُمصدقاا لما بّي‬
‫الۤ ۤم ‪ ,‬ا ُ‬

‫يديه وأنزل التوراة والنجيل ‪ ,‬من قب ُل ُه ادى للناس وأنزل الفُرقان إن الذين‬

‫ام ‪ ,‬إن اهلل ل يخف عليه‬
‫هلل عزي ٌز ذُو ا نتق ٍ‬
‫اب شدي ٌد وا ُ‬
‫كف ُروا بآيات اهلل ل ُهم عذ ٌ‬

‫آء ل إلـه إل‬
‫شي ٌء ِف الرض ول ِف ألسمآء ‪ُ ,‬هو الذى ُيصو ُركُم ِف الرحام كيف يش ُ‬
‫ُهو العزي ُز الحكيــ ُم‬

‫آء و ُتع ُز من‬
ُ ‫آء وتنعُ ال ُملك ممن تش‬
ُ ‫قُل الل ُهم مالك ال ُملك ُتؤت ال ُملك من تش‬

‫ ُتولجُ الليل ِف النهار‬, ‫ي إنك عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر‬
ُ ‫آء و ُتذ ُل من تش‬
ُ ‫تش‬
ُ ‫آء بيدك الخ‬
‫و ُتولجُ النهار ِف الليل و ُتخرجُ الح من الميت و ُتخرجُ الميت من الح وتر ُز ُق من‬

‫اب‬
ٍ ‫آء بغي حس‬
ُ ‫تش‬

‫ ونسألُك‬،‫ا لل ُهم ان اسألُك ُصحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر‬
‫م‬
ُ ‫سر السرار الما نع من الصرار حت لي‬
‫ فإجتبينا‬،‫ار‬
ٌ ‫كون لنا ع الذنب قر‬

‫وأهدنا إَل العمل بهذه الكلمات الت بسطتها لناعل لسان ر ُسولك وابتليت بها‬

‫إبراهيم خليلك فأتم ُهن‬

‫ال عهدي الظالمّي‬
ُ ‫قال إن جاعل ُك للناس إما اما قال ومن ذُريت قال لين‬
Ya Allah,hamba memohon kepada-Mu sebagai dampingan dalam ketakutan, penawar kerinduan, kemantapan
pengetahuan, dan kontinuitas perenungan. Hamba memohon kepada-Mu rahasia dari segala rahasia, yang
penangkal kebengalan agar kami tidak terus-menerus berkutat dalam dosa dan cela. Pilih dan bimbinglah kami untuk
mengamalkan kalimat-kalimat ini yang Engkau bentangkan di hadapan kami melalui lisan Rasul-Mu dan yang Engkau
ujikan kepada Ibrahim, kekasih pendamping-Mu, lalu dia berhasil menunaikannya; “Sesungguhnya, Aku akan
menjadikan imam bagi seluruh manusia, Ibrahim berkata, (dan saya memohon juga) dari keturunanku, Allah
berfirman; ‘JanjiKu ini tidak berlaku bagi orang yang dzalim”. (Al Baqarah 124)

‫ واسل ُك بنا سبيل أئمة‬،‫فجعلنا من ال ُمحسنّي من ذُريته ومن ُذرية آدم و ُنو ٍح‬

ُ ‫ رب إن ظلم ُت نفسي ُظلما كثيا وليغفر‬, ‫هلل بصي با لعباد‬
‫الذ ُنوب إل‬
ُ ‫ال ُمتقّي وا‬
‫ا‬
‫ا‬
ٌ
ُ
‫أنت فاغفر َل مغفرةا من عندك وا رحمِن و ُتب علي‬

‫ل إله إل أنت ُسبحانك إن كُن ُت من الظالمّي‬

Karenanya, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang baik dari keturunan Adam dan Nuh. Tuntunlah kami untuk
menapak jalan para imam orang-orang takwa. Dan Allah, Maha Melihat para hamba. Tuhanku, hamba telah banyak
menzalimi diri hamba dan tiada yang mengampuni dosa selain Engkau, maka berilah hamba maghfirah (ampunan)
dari sisi-Mu, kasihilah hamba dan terimalah tobat hamba. Tiada Tuhan selain Engkau. Maha Suci Engkau,
sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang dzalim.

‫ي يا ُمر ي ُد يا قدي ُر يا ح ُي‬
ُ ‫يا ا‬
ُ ‫هلل يا عل ُي يا عظي ُم يا حلي ُم يا كر ي ُم يا سمي ُع يا بص‬

‫يا ق ُيو ُم يا رحمن يا رحيم يا من ُهو ُهو يا ُهو يا أو ُل يا آخ ُر يا ظاه ُر يا باط ُن تبارك‬

‫اس ُم ربك ذي الجلل والكرام‬

‫حزب الشيخ‬
‫بسم اهلل الرحمـن الرحيم ‪ ,‬الحم ُد ِل رب العالمّي ‪ ,‬الرحمـن الرحيم ‪ ,‬مـلك‬
‫ّي ‪ ,‬اهدنا الصراط ال ُمستقيم ‪ ,‬صراط‬
‫يوم الدين ‪ ,‬إياك نع ُب ُد وإياك نستع ُ‬

‫ضوب علهْي ول الضآلّي ﴿‪﴾٧‬‬
‫الذين أنعمت علهْي غي المغ ُ‬

‫هلل ل إلـه إل ُهو ال ُ‬
‫ح القيُو ُم ل تأ ُخذُ ُه سن ٌة ول نو ٌم ل ُه ما ِف السماوات وما ِف‬
‫ا ُ‬

‫الرض من ذا الذى يشف ُع عندهُ إل بإذنه يعل ُم ما بّي أيديهم وما خلف ُهم ول‬
‫ُيحي ُطون بشي ٍء من علمه إل بما شآء وسع ُكرس ُي ُه السماوات والرض ول ي ُِؤو ُد ُه‬

‫حف ُظ ُهما و ُهو العلُ العظي ُم‬

‫آمن الر ُسو ُل بما أُنزل إليه من ربه وال ُمؤم ُنون ك ُ ٌل آمن باهلل ومآلئكته و ُك ُتبه‬
‫و ُر ُسله ل ُنفر ُق بّي أح ٍد من ُر ُسله وقا لُوا سمعنا وأطعنا غُفرانك ربنا وإليك‬

‫هلل نف اسا إل ُوسعها لها ما كسبت وعليها ما ا كتسبت ربنا ل‬
‫ي ‪ ,‬ل ُيكل ُف ا ُ‬
‫المص ُ‬

‫ُتؤاخذنا إن نسينآ أو أخطأنا ربنا ول تحمل علينآ إص ارا كما حملت ُه عل الذين من‬
‫قبلنا ربنا ول ُتحملنا ما ل طآقة لنا به واع ُف عنا واغفر لنا وا رحمنآ أنت مولنا‬

‫فا ن ُصرنا عل القوم الكافر ين‬

‫هلل ل ۤ إلـه إل ُهو الح ُي القيُو ُم ‪ ,‬نزل عليك الكتاب با لحق ُمصدقاا لما بّي‬
‫الۤ ۤم ‪ ,‬ا ُ‬

‫يديه وأنزل التوراة والنجيل ‪ ,‬من قب ُل ُه ادى للناس وأنزل الفُرقان إن الذين‬

‫ام ‪ ,‬إن اهلل ل يخف عليه‬
‫هلل عزي ٌز ذُو ا نتق ٍ‬
‫اب شدي ٌد وا ُ‬
‫كف ُروا بآيات اهلل ل ُهم عذ ٌ‬

‫آء ل إلـه إل‬
‫شي ٌء ِف الرض ول ِف ألسمآء ‪ُ ,‬هو الذى ُيصو ُركُم ِف الرحام كيف يش ُ‬
‫ُهو العزي ُز الحكيــ ُم‬

‫آء و ُتع ُز من‬
‫آء وتنعُ ال ُملك ممن تش ُ‬
‫قُل الل ُهم مالك ال ُملك ُتؤت ال ُملك من تش ُ‬

‫ي إنك عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر ‪ُ ,‬تولجُ الليل ِف النهار‬
‫آء و ُتذ ُل من تش ُ‬
‫تش ُ‬
‫آء بيدك الخ ُ‬
‫و ُتولجُ النهار ِف الليل و ُتخرجُ الح من الميت و ُتخرجُ الميت من الح وتر ُز ُق من‬

‫اب‬
‫آء بغي حس ٍ‬
‫تش ُ‬

‫الذى خلقِن ف ُهو يهدين ‪ ,‬والذى ُهو ُيطع ُمِن و يسقّي ‪ ,‬وإذا مرض ُت ف ُهو يشفّي‬

‫ي أطم ُع أن يغفر َل خطيئت يوم الدين ‪ ,‬رب‬
‫‪ ,‬والذى ُيميتُِن ُثم ُيحيّي ‪ ,‬والذ ۤ‬

‫هب َل ُحكماا وألحقِن با لصا لحّي ‪ ,‬وأجعل َل لسان صد ٍق ِف الخر ين ‪ ,‬واجعلِن‬

‫من ورثة جنة النعيم ‪ ,‬وأغفر لب ۤ إن ُه كان من ألضآلّي ‪ ,‬ول ُتخزن يوم ُيبعثُون‬
‫ب سلي ٍم ‪ ,‬وأُزلفت الجن ُة‬
‫‪ ,‬يوم ل ينف ُع م ٌ‬
‫ال ول ب ُنون ‪ ,‬إل من أت اهلل بقل ٍ‬
‫لل ُمتقّي ‪ ,‬و ُبرزت الجحي ُم للغاو ين‬
‫ك السماوات والرض‬
‫سبح ِل ما ِف السماوات والرض و ُهوالعزي ُز الحكي ُم ‪ ,‬ل ُه ُمل ُ‬

‫ُيحيـى و ُيمي ُت و ُهو عل ك ُل شي ٍء قدي ٌر ‪ُ ,‬هو الو ُل والخ ُر والظاه ُر والباط ُن و ُهو‬

‫ام ُثم استوى عل‬
‫بك ُل شي ٍء علي ٌم ‪ُ ,‬هو الذى خلق السماوات والرض ِف ستة أي ٍ‬

‫العرش يعل ُم ما يلجُ ِف الرض وما يخ ُرجُ منها وما ين ُل من ا لسمآء وما يع ُرجُ‬
‫ك السماوات والرض‬
‫ي ‪ ,‬ل ُه ُمل ُ‬
‫فيها و ُهو معكُم أين ما كُن ُتم وا ُ‬
‫هلل بما تعمل ُون بص ٌ‬
‫وإَل اهلل ُترج ُع ال ُ ُمو ُر ‪ُ ,‬يولجُ الليل ِف النهار و ُيولجُ النهار ِف الليل و ُهو علي ٌم‬
‫لص ُدور‬
‫بذات ا ُ‬
‫هلل‬
‫هلل الذى ل إلـه إل ُهو عال ُم الغيب والشهادة ُهو الرحمـ ُن الرحي ُم ‪ُ ,‬هو ا ُ‬
‫ُهو ا ُ‬
‫ار‬
‫الذى ل إلـه إل ُهو المل ُ‬
‫ك الق ُُدو ُس السل ُم ال ُمؤم ُن ال ُمهيم ُن العزي ُز الجب ُ‬

‫هلل الخا ل ُق البار ُ‬
‫آء‬
‫ب ُسبحان اهلل عما ُيشركُون ‪ُ ,‬هو ا ُ‬
‫ئ ال ُمصو ُر ل ُه السم ُ‬
‫ال ُمتك ُ‬
‫ال ُحسِن ُيسبحُ ل ُه ما ِف السماوات والرض و ُهو العزي ُز الحكي ُم‬
‫وا ُ‬
‫ي لك من ال ُوَل ‪,‬‬
‫لضح ‪ ,‬والليل إذا سج ‪ ,‬ما ودعك ربُك وما قل ‪ ,‬و لآلخرةُ خ ٌ‬
‫و لسوف ُيعطيك ربُك فَتض ‪ ,‬ألم يجدك يتيماا فآوى ‪ ,‬ووجدك ضآل افهدى ‪,‬‬
‫ووجدك عآئل ا فأغِن ‪ ,‬فأما اليتيم فل تقهر ‪ ,‬وأما السآئل فل تنهر ‪ ,‬وأما‬

‫بنعمة ربك فحدث‬

‫ي أنقض ظهرك ‪ ,‬ورفعنا لك‬
‫ألم نشرح لك صدرك ‪ ,‬ووضعنا عنك وزرك ‪ ,‬الذ ۤ‬

‫ذ كرك ‪ ,‬فإن مع ال ُعسر ُيس ارا ‪ ,‬إن مع ال ُعسر ُيس ارا ‪ ,‬فإذا فرغت فا نصب ‪ ,‬وإَل‬
‫ر ب ك ف ا رغ ب‬

‫إن اهلل اشَتى من ال ُمؤمنّي أنفُس ُهم وأموال ُهم بأن ل ُه ُم الجنة ُيقاتل ُون ِف سبيل‬
‫اهلل فيق ُتل ُون و ُيقتل ُون وع ادا عليه حقاا ِف التوراة والنجيل والقُرآن ومن أوِف‬

‫بعهده من اهلل فاستبش ُروا ببيعك ُُم الذى بايع ُتم به وذ لك ُهو الفو ُز العظي ُم ‪,‬‬

‫التائ ُبون العاب ُدون الحام ُدون السائ ُحون الرا ك ُعون ا لساج ُدون الم ُرون‬
‫با لمع ُرو ف والنا ُهون عن ال ُمنكر والحاف ُظون ل ُح ُدود اهلل وبشر ال ُمؤمنّي‬

‫قد أفلح ال ُمؤم ُنون ‪ ,‬الذين ُهم ِف صلوا تهم خاش ُعون ‪ ,‬والذين ُهم عن اللغو‬

‫ُمعر ُضون ‪ ,‬والذين ُهم للز كواة فاعل ُون ‪ ,‬والذين ُهم لف ُُروجهم حاف ُظون ‪ ,‬إل‬
‫ي مل ُومّي ‪ ,‬فمن ا بتِغ ورآء ذ لك‬
‫عل أزواجهم أو ما ملكت أيما ُن ُهم فإن ُهم غ ُ‬
‫فأُو لـئك ُه ُم العا ُدون ‪ ,‬والذين ُهم لماناتهم وعهدهم را ُعون ‪ ,‬والذين ُهم‬
‫عل صلواتهم ُيحاف ُظون ‪ ,‬أُو لـئك ُه ُم ا لوار ُثون ‪ ,‬الذين ير ُثون الفردوس ُهم‬
‫فيها خال ُدون‬

‫إن ال ُمسلمّي وال ُمسلمات وال ُمؤمنّي وال ُمؤمنات والقانتّي والقانتات والصادقّي‬
‫والصادقات والصابر ين والصابرات والخاشعّي والخاشعات وال ُمتصدقّي‬
‫وال ُمتصدقات والصائمّي والصائمات والحافظّي فُ ُروج ُهم والحافـظات‬
‫هلل ل ُهم مغفرةا وأج ارا عظي اما‬
‫يا والذا كرات أعد ا ُ‬
‫والذا كـر ين اهلل كث ا‬

‫ي م ُنوعاا ‪ ,‬إل‬
‫إن النسان ُخلق هل ُوعاا ‪ ,‬إذا مس ُه الش ُر ج ُزوعاا ‪ ,‬وإذا مس ُه ا لخ ُ‬

‫ال ُمصلّي ‪ ,‬الذين ُهم عل صلتهم دآئ ُمون ‪ ,‬والذين فۤ أموالهم ح ٌق معل ُو ٌم ‪,‬‬

‫للسآئل والمح ُروم ‪ ,‬والذين ُيصدقُون بيوم الدين ‪ ,‬والذين ُهم من عذاب‬

‫ي مأ ُمو ٍن ‪ ,‬والذين ُهم لف ُُروجهم حاف ُظون ‪,‬‬
‫ربهم ُمشفقُون ‪ ,‬إن عذاب ربهم غ ُ‬

‫ي مل ُومّي ‪ ,‬فمن ا بتِغ ورآء ذ لك‬
‫إل عل أزواجهم أو ما ملكت أيما ُن ُهم فأن ُهم غ ُ‬
‫فأُو لـئك ُه ُم العا ُدون ‪ ,‬والذين ُهم لماناتهم وعهدهم را ُعون ‪ ,‬والذين ُهم‬
‫ات‬
‫بشهاداتهم قائ ُمون ‪ ,‬والذين ُهم عل صلتهم ُيحاف ُظون ‪ ,‬أُو لـئك ِف جن ٍ‬

‫ُمكر ُمون‬

‫ا لل ُهم إنا نسألُك ُصحبة الخوف وغلبة الشوق وثبات العلم ودوام الفكر ‪,‬‬

‫و نسألُك سر السرار الما نع من الصرار حت لي ُ‬
‫كون لنا مع الذنب أو العيب‬

‫ار واجتبنا واهدنا إَل العمل بهذه الكلمات الت بسطتها لنا عل لسان ر ُسولك ‪,‬‬
‫قر ٌ‬
‫وابتليت بهن إبراهيم خليلك فأتم ُهن ‪ .‬قال إن جاعل ُك للناس إما اما ‪ .‬قال ومن‬

‫ال عهدي الظالمّي ‪ .‬فاجعلنا من ال ُمحسنّي من ذُريته ومن‬
‫ذُريت قال لين ُ‬
‫ذُرية آدم و ُنو ٍح ‪ ،‬واسل ُك بنا سبيل أئمة ال ُمتقيـن‬

‫هلل آمن ُت باهلل‬
‫بسم اهلل وباهلل ومن اهلل وعل اهلل فليتوك ل ال ُمتوكل ُون ‪ ،‬حسب ا ُ‬

‫هلل وحدهُ ل شر يك‬
‫رضي ُت باهلل توكل ُت عل اهلل و ل قُوة إل باهلل أشه ُد أن ل إله إل ا ُ‬

‫ل ُه وأشه ُد أن ُمحم ادا عب ُد ُه ور ُسولُ ُه ‪ ,‬رب إغفر َل و لل ُمؤمنّي وال ُمؤمنات ‪.‬‬

‫والحم ُد ِل رب العالمّي الرحمن الرحيم ‪ ,‬مالك يوم الدين ‪ ,‬إياك نع ُب ُد وإياك‬

‫ضوب‬
‫ّي ‪ ,‬اهدنا الصراط ال ُمستقيم ‪ ,‬صراط الذين أنعمت علهْي غي المغ ُ‬
‫نستع ُ‬

‫علهْي ول الضآ لّي ‪.‬‬

‫قُل الحم ُد ِل وسل ٌم عل عباده الذين اصطف ‪.‬‬
‫يا فاغفر َل وارحمِن و ُتب عل ل إله إل ا نت ُسبحانك‬
‫رب إن ظلم ُت نفِس ُظل اما كث ا‬

‫إن كُن ُت من الظالمّي ‪.‬‬

‫ح‬
‫ي يا ُمر ي ُد يا قدي ُر يا ُ‬
‫يا ا ُ‬
‫هلل يا عل ُي يا عظي ُم يا حلي ُم يا علي ُم يا سمي ُع يا بص ُ‬

‫يا ق ُيو ُم يا رحم ُن يا رحي ُم يا من ُهو ُهو ُهو يا ُهو يا أو ُل يا أخ ُر يا ظاه ُر يا باط ُن‬
‫تبارك اس ُم ربك ذى الجلل والكرام ‪.‬‬

‫ض ُر مع ُه شي ٌء ِف الرض ول ِف السماء وهب‬
‫ا لل ُهم صلِن باسمك العظيم الذى ل ي ُ‬

‫َل من ُه سرا ل تض ُر مع ُه ُ‬
‫الذ ُنو ُب شيئاا واجعل َل من ُه وج اها ُتقض به الحوائجُ‬
‫ا‬

‫الروح والسري والنفسي والبدن ووج اها ترف ُع به الحوائج من‬
‫للقلب والعقل و ُ‬

‫الروح و لسري والبدن والنفسي وأدرج أسمائى تحت‬
‫القلب و العقلي والسري و ُ‬
‫أسمائك وصفات تحت صفاتك ‪ ,‬وأفعاَل تحت أفعالك درج السلمة وإسقاط‬

‫الملمة وت ُ‬
‫نل الكرامة و ُظ ُهور المامة وكمل َل ما ابتليت به أئمة ال ُهدى من‬

‫كلماتك وأغنِن حت ُتغِن ب وأحيِن حت ُتحي ب ما شئت ومن شئت من عبادك‬
‫ال عه ُدك‬
‫واجعلِن خزانه الربعّي ومن ُخلصة ال ُمتقّي واغفر َل فإن ُه لين ُ‬

‫الظالمّي ‪.‬‬

‫طس حم عسق‬
‫مرج البحر ين يلتقيان ‪ ,‬بين ُهما برز ٌخ ل يبغيان‬
‫‪.....................‬بسم اهلل الرحمن الرحيم ‪.....................‬‬
‫الحم ُد ِل رب العالمّي ‪ ,‬الرحمـن ا لرحيم ‪ ,‬مـلك يوم الدين ‪ ,‬إياك نع ُب ُد وإياك‬

‫ضوب‬
‫ّي ‪ ,‬اهدنا الصراط ال ُمستقيم ‪ ,‬صراط الذين أنعمت علهْي غي المغ ُ‬
‫نستع ُ‬

‫‪.‬علهْي ول الضآلّي ‪...‬آميــن‬
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬

‫هلل الصم ُد‪ ...‬لم يلدو لم ُيولد‪ ...‬و لم ي ُ‬
‫كن ل ُه ُكف اُوا أح ٌد‬
‫هلل أح ٌد‪ ...‬ا ُ‬
‫قُل ُهو ا ُ‬