You are on page 1of 15

Račun prihoda

od PTT
usluga

.Račun prihoda od usluga PTT-a Pod novčanim poslovanjem podrazumjeva se vođenje računske dokumentacije o primanju i izdavanju blagajničkih sredstava i vođenje dokumentacije za usluge za koji se račun naknadno ispostavlja ukoliko one potjeću od PTTa i ostalih prihoda te rukovanje računskom dokumentacijom koja se odnosi na te prihode.

.Od usluga u unutrašnjem i međunarodnom PTT prometu 2.Od usluga ostalih vrijednosti • Pod PTT prihodima podrazumjeva se: prihodi ostvareni od usluga predviđenih nomenklaturom PTT usluga.• PTT jedinice ostvaruju prihode: 1.

.Pod prihodima od ostalih vrijednosti podrazumjevaju se prihodi: 1.taksenih maraka.stanarine.Od usluga ostvarenih za račun drugih organa radnih i drugih organizacija (prodaja srećki.novina. energije.) 2.štedna služba posl.utroška el..tekući računi građana.naplata radio i TV pretplate.Od kupnje i prodaje telegrafskih i telefonskih aparata i drugih .banaka.

.• PTT jedinice ostvaruje prihode: 1.Naplatom vremenom na temelju ispostavljene fakture čekovima banaka i čekovne poštanske štedionice. Kada se naplate prihoda obavljaju nalogom za prenos PTT organizacija određuje način zaračunavanja tih prihoda.Naplatom u gotovini 2.

• Naplate pojedinih prihoda obavlja se : 1.Prilikom izvršenja usluga 3.Prilikom preuzimanja obaveze izvršenja usluge 2. Nakon izvršenja usluge .

ispostavljanje i naplata računa za izvršene PTT usluge.čekovima po tekućim računima kod poslovnih banaka i Poštanske štedionice. čija se naplata od korisnika obavlja po fakturi.  .Obračun i kontrola prihoda  Pod obračunom prihoda podrazumijeva se vođenje računske dokumentacije o naplati prihoda u gotovu.

ČEKOVI .

. Kao pokriće za transakcije čekovi koriste tekući račun u banci koja je izdala ček.• Čekovi predstavljaju vrstu vrijednosnog papira kojim vlasnik čeka nalaže banci plaćanje naznačene svote donosiocu čeka.

U današnje vrijeme korištenje čekova kao sredstva plaćanja bilježi stalan pad te ih u upotrebi polagano zamjenjuju kreditne kartice. . dok ček isključivo dospijeva po viđenju. koje je na mjenici može biti određeno datumom dospijeća. čekovi se od mjenice razlikuju po vremenu dospijeća.• Iako postoje slučnosti sa mjenicom.

napisanu u samom slogu isprave ili ako je ova izdata na stranom jeziku.• Bitni elementi: • oznaku da je ček. . • mjesto gdje treba platiti. • oznaka dana i mjesta izdanja čeka. • ime onoga koji treba platiti (trasat). izraz koji na tome jeziku odgovara pojmu čeka. • potpis onoga koji je ček izdao (trasant).

Svrha • Sredstvo plaćanja a ne sredstvo kreditiranja • Oblik bezgotovinskog plaćanja – smanjuje se cirkulacija efektivnog novca • Pojednostavljuje i pojeftinjuje platni promet • Čekovne obveze su samostalne i stroge .

.• U današnjem smislu ček možemo podijeliti na 4 vrste. Rok za isplatu je 6 mjeseci od dana izdavanja. Gotovinski ček • Tim čekom trasant daje nalog trasatu da on isplati određeni iznos gotovog novca remitentu iz njegovog pokrića. Cirkularni ček • Ovaj ček izdaje banka komitenta koji kod nje ima pokriće i ovlaštenje da ga može naplatiti kod njenih podružnica ili drugih banaka koje su joj korespondenti. 2. prema njegovom obliku i namjeni: 1.

4. • Također. Ovo precrtavanje može izvršiti trasant ili imatelj čeka. ček može glasiti na ime. Barirani ili precrtani ček • To je ček koji je s prednje strane precrtan dvjema usporednim crtama. Vlasnik čeka može ga naplatiti samo preko banke. . Virmanski ček • To je ček kojim trasant nalaže trasatu da određeni iznos novca prebaci s njegovog računa na račun remitenta.3. po naredbi ili na donositelja. U tom smislu. ček možemo podijeliti prema načinu određivanja korisnika.

Radile: Lihovac Šadija Sarvan Berina .