You are on page 1of 1

Upravno pravo se moe odrediti kao skup normi koje reguliu pravni poloaj upravnih organizacija i

njihovu djelatnost, kao i djelatnost drugih organa, u vezi sa upravno-pravnim odnosima.


1. Uprava
Upravne organizacije su samo jedna vrsta organizacija koje postoje u ljudskom drutvu. Od drugih
organizacija razlikuju se pod dva osnovna svojstva:
1. U njima se vre opte-drutveni poslovi
2. Opte drutveni poslovi sastoje se u vrenju vlasti, odnosno vrenju usluga i drugih poslova uz
mogunost koritenja javnih ovlatenja.
Opte-drutveni poslovi se mogu definisati kao oni poslovi koji se vre u optem (javnom) interesu.
Sve organizacije koje vre opte-drutvene poslove ne mogu se oznaiti kao upravne organizacije,
nego samo one koje vre vlast odnosno koje nastupaju autoritativno u odnosu sa graanima, drugim
organizacijama i strankama.
Upravne organizacije mogu se podjeliti u dvije osnovne grupe:
- Prvu grupu ine upravne organizacije iji se poslovi sastoje u vrenju vlasti u drutvu
- Drugu grupu ine u naem sistemu organizacije udruenog rada, druge samoupravne organizacije i
zajednice koje vre javna ovlatenja.
Za prvu grupu upravnih organizacija je karakteristino da su istovremeno i dravni organi, preciznije
reeno dravni organi uprave, odnosno u naem sistemu organi uprave predstavnikih tijela
drutveno-politikih zajednica - optine, pokrajine, republike i federacije. One predstavljaju dakle
jednu vrstu organa vlasti u drutveno-politikim zajednicama u kojima se vlast jedino i organizuje.
One nemaju svojstvo pravnog lica.
Druga grupa, organizacij koje vre javna ovlatenja su takve organizacije ija osnovna djelatnost nije u
vrenju vlasti, nego se radi o organizacijama udruenog rada koje se slue javnim ovlatenjima, kao i
u drugim samoupravnim organizacijama kojima je dato to ovlatenje.
2. Organi uprave