You are on page 1of 54

Et~~ -t -t?t*A:~ t.

\_
'Ii.

i:p

rn

~ t~~

111

s o 1ff i.m

( iGi 1111rt rn ~ \i& 1-i: iR ~~~)


'At Mi '1J:. i:p (8) 0 0 8 6 ( ( \:
1

~~~~ ~ ~
13 !fr.IJ J.jI. lifl.tt;n'm
r.G ll! IK .!: ,,.. 1 - 3 5
Rf, ( 4 52 ) 4 3 11 ( :;1'::1'1:1'< )

JI( '!;(

Tit

:t-Llf;

1'f~

ftlJ'fl

Llllf~

#:111 il'!ilifr.f :>!<. P

ti!;~

*)

WllII

"P~ WW'~ Wi~i"C1'1

Pfl'.r o1J'fflll

~~11-

~ ~ gw W ~.~~ -l=r*~ M P ~tU ~ ~ Lll D ~~ ~t~~ - m~

< 3f.Jf L \. '~~ (}) 1*!. ~ filJ

-cLf= o

::..-- .A t::. ~~

=(})

__c_ :t,f

t)

111 -i

J ,

~ ffl a{] -c-rm -'.> ~ L \., '1


< w5~ a{] -c- ~~ (}) ~ \., JtI ...

n...

._,

1'

1
...

kL-C-~(J)~~~--(J)&~ H~~ o
7 :;if" JL-- 7 .A '7 - JT ::..-- (}) :;4'i::.a{J~ 1I~ ~ ~~~ t:> -9 ...
-t ~ t) m_ f.f 5r.E1; t::. c G t:> n :t.f \.' 1*!. ...
J'L ~ ~ ~~ c 3f]f~!f!itl ~ 1.Jll ;;t. t = ]Jr.~
/,1 ;,, ( /J' f11! t) t:U k 7 c \.' 7 7 -1 7 7 -c--9
t) (

1lr)

lll ( I
Ill

11 f1 1} 1

<J ' 7 ~ J l , ~ A
I :

/i '

' I11t.i,

t' ~I

,..J

n<,JiT ~

?"' /
,,, I

1 1

>

VW I 500 O') 91-U C;t . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?


0

L 3: L t =

t ill!;.<. ~) ,t i t

' P -c -9 0

VW I 500 0')~1~C;t ..... . . --- .

- - ?
~,

c.. . iii! O') .5l 2} ...

"'~ 1f O') .5l 2}

Ml' i~\ Y c 111 ~ht >'fF < 7 -1 7 7 o


Jr t JI' h'tn ~ /..> nJ fj!gl1:: ~ f&i~ t = =b (})

' ,, l

c1

-c-9 o
VW I 500 O')j1J~1!J~C;t . . .. ...... . . . . . . . . . . . ?

f1111 ~ ( I'
I1

;g~O')'te~~ -c-r-:

L"

IAJ> ::>

t-

P L }::::. ~
t)

< -C ...

L t = l;k:JOO :t,f

~' l bl>~ 7 :;if" J L.- 7 .A '7 - i j /


filj t) U:l 9 $(J) "i5J ~~ 11~ -c-9

* ,c,. .
-'.>

c -T 7

'/ 7 .A

:J:-t!?,

t::" -

-c . .

24}{ - 29}{
t::: <'> 'J T 0

F ~

k 7 -C9 ./ =b 7 ---:::> (}) 7 :;if" JL-- 7 .A '7 - i j / ...


=. n =. k ~ ttt ~ (}) A~ tJ< ~ T::> ~ Iv -c- \. ' t = -'.> 7 (}) ]Jr. -c- 9

30}1{

39}{
c::: f tf:im 2} :h -C I:> ' J T o

--:::>

( ftg(J) - --:::> t~VW 1 200 ... 71 7 t-- .9s. -c-9 o)

k O)*j"~$ n t = (}) tJ<vw 1 500 ....:..-- J -.A' -c 9 o


7 :;if" JL.- 7 .A '7 - i j ::..-- I 200 c liSJ L:: < . . ~ =b ~.:g ~~
t.:. 7 :;if" J a..- 7 .A '7 - i j ::..-- -c- T o
it:5~ a{] -c-~ m a{] :t,f #... -'.> ... wt3t -c1~ n,1~ t.:. ~ /v -c \. ,
~ ,~-'.> ~

<~

L::

-c--9

40Jl - 45}1{
f.1"' 1:>~ ~

vw

I 5000') 8

-":> O')

L T o

~ O') tt 1ifif -1:. O') ~~~ (;;t ?


I

46Jt - 48J!t

t::: ~a}!

=. 0) VW

i j ::.-- (J)r

9 o

.A t::. l~ $ltf: (}) 7 :;if" J L-- 7 .A '7


-Tr tJ<9 ~-ck(}) .,. $1J' t:- n -c \.,

I 5 OOcc

-1

2}

h. -C \.' 9

< ..

L.

'l L
3

~\!. (1'.J ',,: ~,

'T" ..y 1 /

-/ I Jl

;,1

f7> -

1<

. c 4
Jf:l- -t-.,
.
ftl(IJ. lr\-lll. ~~

(?)

'

l' ( ,,

IJ' ~

'' '

.>

C.I 1lJ, C I> ll~ 'tr"~

< " ,, llfl

I </)

~ .~ -

( (J , ,

1
IJ

cI 111~
' 1 c7>
ftrt1
- ,,,

... ( .,., IU '"'

, ,.

,, :<, '7 - .,,. / '7) ~ '7) -f: 7' , ... <:"- (, 71< 7'
1 ( :- l:t. ~)'!/j~ I.: ~J.'lt(1{J I.: !l)f ~ ~ It t.:. f!/I
" / l , . i., '7) >:..- '7) -c-1~
r1~ -c-;;, ? . n.1
r1 .111 .t 111! 11\ c.: !fl( f} :i.. o 'l'n' Ill* it -t'
.x. ;...

'' ~il'li<7> fl!l:fl~ ~ ~~trC/h* 7.> bll ~ i1taJ;t1fa<7>

ft f*

11~ -c 1111 (, X! L ' "> 1 :- <.~

1 :- ( V'll) ~? ., ' " .

-:. -r -

~:lt>:.? C>
.t...~f
1?t c7> fl!\ 0- i., ;;, ) ;i; -tt- ~ ~ 'f' 1 n 1::. ;;, t, IQ>
7.> ::<. ....,_ - ::<. ~ Jn: (, '{)~JI.: flJ /fl L . fl ~ l: A- li
'? ( "' :- , " ? ~ ) I:: L "C ' ' >:.: < -c l:t. ~ ) ~ -tt- A- .
'"' 7

'*

'to~ 1.: TR~-:.~


:- t7>

t: en

i:

-r

/:: - - ~ h
it-

I::,,.,

/: l:t.'.'!ltf~f.j\f.:'.
.,, :- 1.1 -f: 7' , .... . .,..

'l'-Ci"
<.

i'"?)

r:i ,, 7f' ' " ? "- '7 - .,,.


~ '?

<n -/' 1 1 :- (, iAl rfV>


:-

-1'

:<. '7

"' (1) X.b<7> -f: 'f' '"

i::

".1: ,. ( (. Jl.Vl> Q fl)/J(:f,. e, .L;l

I "'

fJ' ,,,

....

..(
I

llll i'i; C. x.;.;t


I C !~IJ' " I,
dt 1'' ,,. , .

< h

< .;: ...:1::: ,._. ...,

1,.

1-.>'J e, . l1lt

' t t ( tHIJJ ( \.~.

c fl"I ~ ,.

7' ..y -( ;..- <n ,k "~ <n l~ ~ 'fJ ' .fll 11 I::: ' ' fJ' I::: J:

1::: .: : i I ff. F ~ ' '


~ hlclf.t ' -C '

'4'D L {';- , -C '

Q 1,-

, < :-- , < - IJ'

/.,, ..;,- ll\ I:. 111 (,;..

k L.

-c

I' ..,.. ti .., ll f',' ,,;,

<111.'ll
Q IJ'

< "":~ fJ' t' /.,, ;,;: 1.: )..;

~ \.' 1'J 0

c_

< ~ .:: ~-f" ~

\' ..

'"? :<. '7 - 7' ;..- 1500 s


;fi! ., r:. ITTi ~ >l -c r ~ '
..:: (7)

7""

-11= ~ :::: .fiiT .!:: ~ L 'Ill -C L

.t

(7) , ,

1 !!

? ,,

'

v w 1soo1- CJ. 2 f'ft xcten 10 r '" IJ' ;t, <>en -C-T ..,

r:

-t V>.10

1)

C 1

"~

~l 1")

- ,C (,
~-

.. ...,..., I

'''

c:- CJ. -{- Q) i ~

-~ 1-:r A54 J.!1, 1J en -"'- ,_, ;; ,_, en 1U!.. n -; ~ -c- t. >:c


c7~1i.-?~? - ~,,.en~~en m ~~m
~ ~ .}.; I) "'

~ Q) 't-~ i'i:!< t C;t. :

1)

7 -

-"'- '-' Y '-' .

II' 1-t-en"'l'

~!.It 'l ~ 'Jf..! ~ ill .


,< -

tJ

r,

l-

y.

:J

:,...-

.. ' -

llif Q') ,, '

tc&en,~ Y d-;J;;lL"l> .z,

{,en "''~'l:il'I
{, 11:1'il!: Ill JJ c {, 1.: :;JI' 'It

1.: !.l!!,.f'I\ ~ tL . L -/J


~'*'~11.: ~-111!/ll
Q ~ -; 1.: i:. ., ~ ' ' .t ..... .

Ill

< .,...,;.: ,., .= t..

'~

f:f'i11r!l>.1tr. - -1 s n - 21 n

22 a - 23 ,c

10

vw 1 500 s (7)~~~ l;j:


V W 1500 S

en ~ ,(..Jll!. n /:f

A.. ~ 1::. tii:ii!J. "C' I> Q -/J

cJ. llthl'l,;.,- c..., ,, ;..- ~ ;.-- i-1:: ~ .., -c ..,.

c f ~

'1 1.I'.

< 1r '>:t: -r .

~ Y - 1- I :I: jilij 71 ;II<?<: 4 ~ IJ 4 I::


;tt/4 l'lli 111 o en "C' 1 ) 91:;-?" JiJl 9t11; 1::. f.t A.. r.: ;.- ~ ... ~.!. -c f" "<!- ' ' . .(:- L. -c y - 1- 1;:. tp- ii!1$ ~ 611
C~ L -C ,, o ~J .':!- en J: ' ' 7-- 7 J :.- ?'tftift t. . Jt
( J,111, C..7 a

;..-

k en ~ttenM-c-70:.-1- Y -1- l& ~? en


"-'V"C' L. ...., -/J ? c 'ti.'~ L. -C , , .Q .t; ~en'P"~~.:r
c

I~ t:. ;f','J! 1::.

A 11n :r.~ riei ~ IE L. ~ ;.- - i- cn 2.fll'il ca Ill< en


f\lf :j;, -c-1111U' . nll\ ~ ;ti: L . t, < 1:: T Q c ;lei; c:: 'P"
ii!~ ili IJ 1J n 11 ?!<: .Q ~ 1:: TU. <fa h '~ "' l'!l A.. "C' o

1.

"- T

wenn ? n IJl& S#en;t;:Lc~ c tt

2.

-C-t.h ? ~T . ;.--1-ISJiJl~ftcn ho v ~ "C' ;;~ ..,, -c h ') ~ 1"

L. .., n ? c 1* 1:: '.;rt L. -C o' li T

.::. en / -r c J: ? 1v '"i -c: en cm~1 ~ ::: $g{


enf11 1:n: 1::. 1Vo100ilH>f.: li 't o / -r 1a~ft1en t,

4.

-< P 1:: I~'!' o' -c o' o v , ~ ~ iJ I lo. n.1;t tr: .(I l:f
~e,cn 7 0:.-1- Y- 1- "C' t.~ij 4C MM l:: i~

3.

tt

WI

~ IUlll f'llil 11 W: li 1"

1ll

~ ;~'Ii?. L. -C " o At

h~ 1::

* . .~

1::

~ ..,, -c ' ' li ...-

I I

vw 1500 s

O)!f'.,Jf~\l(;;J:

"?

12

II' II~ -<

JI(

~ Q ~"1: l;t *'f !ffl I.:: ft t J Y I'.: ~ ~ ll'il

t l J~ L l:H >11: ~ L f".: 'IJ'. 7' 7 ~ + ~ 7 ~J~ '?


h ,, \,l.f 13 (, J: < . JZ. 'l" ..., c >!:: 51::: <:> T

16.

i!:lll.ll: :1t ( >IH'T "IHllHl'! l'r.,lt-N') l;t II f'1m.fflt <"> '!-

~ft""n~m~~?-r~"'-M~~

ti I ;t ..., tt '?
1'117 o :.- 1-

, m?
'>

'1 1 ,,

II~

;., => :.- '/ -

* -r.

t.-

l;t T <" 'P Q) 1ii1

ttt: ..., -c l1i: rtlJ 't" ti m ?

:--

e tlJI

./i)! ~ "Jf-l;t ~ '? ;t -1t" A.. . l'!i!9J l;t tr.n t,


I Q
;,..- J-. "7 "( ;., f' "7 (T) "7 ;>j" ~ ;_. -\- (
I ;t1;) ? o ::;.... ~ '7 -1 ;..- t-~ '7 (T) '7 -1 ~ ~ - . ,, ~

"

..

""' I- .

, II.

""'

~- .k-... -~

1-

7"'

I-

Q)

-c , , it -r i:i "'' "".= nr r.:: m ~ ., ~ -r-

'
I

t r(tJ
'1tlJ

,lf',l;,\~/Jl:l']' c

'7

-f ' - i!:llJ.ll:<">ID.\liJli e
1

>.!. 7-> m>1.>' li:Bf(; <I! T J"<. lff~ "1( I ;t a>:


~ e, ""&M~n 11:"" ~ . , <.,,

7,
,
,
.
l'<">A -, ~~~L~~~~~ ..., 'C~'?T .

17.

18.

t: - n - r;t .il't~ 1.:: liltN 17 6


m~m-r . -~,.:: ~6r?o~? - ffl Q)
,

;; >t "" .:<.

--< :.- I- c ITIJ4'1!. R..:t >:.:-ii.Ii-I.:: lll{f<j 17 t, 11. "'- T


.::: Q) ;Ii; c :ff 1.:: {, 'JI-. II~ >'J ' ' ~ ~( Q) --< ;., I- 1)< "?
1.!. "h :t>'llr.:::1J:flfl ::JL't~~T . ~:fl'l -Y
m-i"~m . ,_, .,, r 11 - m. >t"' 11- .

m.

'"- ..-;..--7' "":r+'13':tlii


" 1-m . 1.::""'2<

,, 111 -?> ""m :r-Kr ,.,,, ~~11 .:::


11 t I

~ "!;> ""

.... , -< -

';t 7

C1

;.,

;., 1- "7

I- "7 "

c y ~ ~

a M - f'Q)~l.::~6E~~~Q)~iliMQ)~
rm e tr', "T . ""' c 1r."" .... , " - 1:t 7 "' :.- 1- "7

" ;...- r"? 1.:: ram~~<">i.ifltt. e . J<.;n:""'"" ..,,_,


- r;t- ~""ll'il-<">g~""Ae . ~4~~
L:IO T .

~-~M. c~~~e1J~A.. .
'l'J -

20.

"" "'C "' 3:

21.

FnJ ~JR'; Q) ~'fl: >1.><111.


a

M -

~-~ttft
T

y '/ ;.....

.:: ""/jl'( mt I ;t Y .,, ;... "'" -tt -

I' "" fl< W f l: I: 11'

c 1"'1

"'"1':"'"'~T .

J-.' I I-

{, Y ?

~II\ ';I' 11: Q) ;f,

;_.
6

Di~L~<*~""~ ~

ef!t! ...,

-c ii> '?

::L

;;c. - - -

'/

;t

T .

Q) ~T !1.If:.';l 1.:: l;t ~


~ .... .,, 1- , -f? - n t, n~ , ~.ffl<:'"LAh.
t, ft. 6 fl!! ,f'lj '"-" => ;,..- , -< - I- ~ ;., I- <:'" T

iili'r.t .::: 7 P'f'- l:r h. 'C ' ,

om ) e 1J1 ,.,, L -c <16N 17 ~ , -t>l! 'II?~"" !.15: ,.,, ' ?

2~ (T) ' '

22.

('>

19.

I' 1.:: A'lllll, h. 'C ' T

Q {,

vw 15 00 s

13

O:>~~~ c~ ?

14

11

10

12

12

13

20

14

3.
--< :..- ~ '7

-< :..- r < -. ff1 B) r:l>'i>.- jf!l R

<"> x~ r.::
ff \. ' :l

Jr\- <Tl Ur~! >'J ~ 5<1: ~ .!: ') A t l. ~~ 9(.


~ . MM~-C-l:tih?:l~A.. . ~<">~l~l:t~~
r.:: llJ.l!IJli ttHlf:
~ 1.:: " tJJ .,
~ r.:. 1. 'It 1:1:.
rfil 7<: ffl <n ~lilt ') n' -:> 1. '
1. '
<"> "C' rN n' JI{ J1'l
1.:: fifth.~*~\. .!: \.? lf'-C-1"
) l

* ..,. .

-c

.o

6.
.::<">
1.

9.
~-.,.
t~

11'>.

,..

Cl'

~nc:tJl)l>A..-rllJl.Hrt"n-c

'/:J '/:J

o ,C i'li!l:t ~ < ih

:t ~ /., ,

'/J<'!'tf li!' -C-00 < t \. ? 'f~ {, ~Jj 1!


tt. o h 11 "C';
.:: <n,J, ~ ~ .... ,<- n .k" 1.
-r ~ L n 1 t o ., '7 L -c <>"" ..,.. ...

.!: lriJ ~;'; 1~

";..~..,.

7.

4.

-c ~ ')
Lt ~.l

n 1j:

< -c

'f. ill!:

-c"T "i.'\ L U! I:: 11( ll! ~ -'~l:t -~ n- n l'll "(' < ..,
-? 1-t " n --c ' ' o ;t: "C' ':t ,,_,, < t .,.. <n roll <n m JI&
L 1:: J: ') L .., n ') .!: flij n'. t1. "t" o .!: " .;
J~ "("..,."

~-c<nBl:t7o:..-fV"7.!:lriJ~ .~$~~
~

7 :r..

fil!ffl L

-c 1.

J!

"t" .

* -t'

/II >f(:

'l' {,

,(.,

I 11 IJ' ~lt..:

.t.

n {,

ur r.:: ~r11J 1.:: IITI a~


I4
1 1

10.
_R. ;i. it -It A.. n-?,J} IQ 7 D :.,- ~ ? "}
:r.. l:tJ.li"Jl -C-T n'.:: t7> 7 o ;..- ~ ?".., :r.. l:t'i!C~-'!
.., ~ "C'T. ( 13 1.:: c:t .R. .t. :t -It A.. t>" .. ? )

~6t7>*<~t,<~Mmlt"C'T . ~-~t.::

{, f1l'l'.lftf,1';1 .:: {, , ~l;;ll:t7>;,!;:;t .!: fii)Jli'j\C.:: t, ( -t;;-ltf:


~ ><:- .!: .., -c n111 :J: i .

till ' MIH a-

-.... rtt?
:i T

,.,, I - .,, ')

J!\ !l!. -c" . J(.7l<.nl;1. t7>~J < I' 'T ,., :t 1i,.. ( V W
1500 S t7>tiJ~l:tro'1 Jll "t'T. )
1-.ll'liHll\1.:: 7
.t... .., , < - <n,., .,. r '/J' ih 7-> <"> -c-- llll cl.('-1>: r.:: ~ ..,

--nn < - - .,., + i - -r11 ;t .o . c ...

*-

l:l:i*

11.
'l ~ t:,.. - ~ '7-1.:: l:t 'I
'/J'7J ') :t T

~t!IET<>

7 fl.{';- -c"T .

., ;..-

*..,.. t. .

1.:: :tlT;!K -r>lf-

8.

.,., ..,_ i

..,. L ~ t7) ~- T <Tl ;.. -

r
.!: b

5.

..... . Amttr-c-ft< 'll*o

2.

r"' 1.
0 -

-<.t

Jtt ~I.:: I ;t {Pl {,

.::<n M~e-c--:..-~?-< :..-reo7?Lil

I.

~ /., ~ /" .!: lt'f. ') ~ ~ <"


lllb I:t !=!. 1. ' {, <n "C' -t' ~J'
lf .., ~.., .!: HY. L ' ' <n l;t f'l'I ') it 1 0 .:: A..~ P~ I~
.k~1=.c. ,.: ../ f ' / t- . ....,_;.,,-:.-(-+f' - eM'fU!\.'

,,;..- ~1a..f:'.=.!ill~T.!:B
'/T 7 :r.. n-1" r.41 L J: ..,. " :..- r , ... J::. <n ::r ,1... '~
;? ;..- I :t -?,}] ilQr 1i" '\': <n 1'.:. ~ "C' T
.::<nv~.~ v-~

f I

1111 .,
(1

? fill~~'
7

It

~L-c70:..-~t7>m1.::t.~ft~ ~~')~

r.1 ii:~). 7 0
' r..,1
Mrtl ;_,, >

~'7 -1 ;..- ~ - <">~iJil

':J

I. t

.. r

;,

~ .

-C' :t

, . rftit'ii:.tJ
T .

~A...

In

12 .
>' 1.... ~

NI MX irt IJ: ~.!. ~), 1.' .f.


' 11 tlJ.r.Tff;:Kf Jl
I
~~~- ffl .
'
.t~ m '.'Ii <n .f1

u-

~ rn<n11.? t.. .:: tn ,k ~ ~ -r .... - r


'7 " , < - t><{Of It;'; "C' {, lf1J 17 !:' l:t .., ~ ')
~~n'l:l:i*<>~.:.~~L-C<n:t"t" . '74
, ., - <Tl itlJ < ;;!! 1lt l:t 11 Ft! 1.:: ~ Ml Ill
<Tl '? ' 1'.;

* * ..,.

"lt.J:'f" ,

vw 1500 s

16

O)~~~(~ ?

17

1
7
t1N; ''"~n
I

10

~, ;..-

. -r .... -

~ l:t 'it <1'1l:t!.tf'l9 ~ *~lilf---j'

ftt L. \), < . ll.i~ L. -c !flllla'.1.:. >:.- t,


l'tl-t <., t1. -c '' ;t. T

-:. ' ' - - 1.:.

< -:. .-, -r .Yt.=JA.>1')-1:t .::.17) i..en , } f < c UH\>:ffl l?)n~~f.(tA. 1::1 n'M t

( >:.- ~f11 ( "? ; t Iv ? ;;<. '7


IJ 1111 ~'Ut9 'C"T / ) e? "f 7 + ._ ;;..- :..:
~'U ( -C <\;' T rt< ., ? A. C 'if; <!:'ii ( ,f,t'f
~ ')' C7> !ltJJ 'C" A. .t. - ;;<. fl.~~ >j. "f 7
'"''Ji * !t T . .. ' ;..- A ,!, :,f ;.... !'J :,...- t.:.
- "7" IL-~ V ~ " - <") ;.... 7' 7* L .. ':t 1t~~

/..

1' -C , .fl. t,

f.tl't G h. "t" , ;tc T


J9il. ~ ~ 17) ~ ' r Ii' h. l:t' .
1'1 !.~ 1.:. + ..._ ;;..- :..: t..- , -< - -/J' l't7' 17) T~ 17) rp 1.:. A.
) "' T . 7 ;t Iv ? A '7 - ..,, ;;..- ( IE 1.:. A :j'{ - y
n - > c:t "'<' -r + ,_ ;;..- :..: .... , ~ - n'-ll -f' 7
o T -C- 1rfi ~ ;;.ff ~ - I 17) To{. 'f> 1.:. ~ I') ;t 1"

1
1 y ~7,, 1 n 17) "/&flfe-:> 'l: f' 1v 1.:. ~ 4- n fl1 CF
.::. 17) 7; ,.\: n'f>l' m "-' n.1n.,., "t" ' ~
0

1.

1.:.1a~~Qftl7)~.t.e-:>~ ,n~ '? n"t"


, ') ~ T 111'. I:! t, l't '7> 'lllt -C-If{ r"'J 1.:. A. ..,, "t" {, 'P.
$1: " ' t ' T - t, ( 1.:. ~ If! 1.:. lfHf<, ;t T ;O t, i1l1 h.
I.; ,.Y, o t:/J h. "(" ~ flll ~ JI\: ( ;t: -C- J: ' ' e? -C T o

8.

N! w; e? ....._ Y Iv 17) fg: ir.~ l:t iJ! >f!r. ;:< h. ;., /JI.:. c .., "("
l"l!;t!Ht9-C-T. 1t /Je-:>:Ei~t:t4il1le-:>f.t:<T ?-\:Iv
....._ ?" Iv -C c ;t. .!: ? >Ji: I .t > ? :It -tt- A, l. . *'i 11'
"(" >t: .., "(" ,, Q ll>y l.t ? 7 , + ~ 1171 tr~ ~
-It
.Z. e? 1.:. '}t 0- ~ ;;<. ....._ - ;;<. {; , 1J ;t. T 7 ; t Iv?

'*:I:

;;<. '7 -

7' / Q) ....._ ?"Iv l;t.

1'1\ ? ....._ ?"Iv 't' l:t >:.- ( -C

ffl;,.~;,.~-c--rn . ~i:t"c&e-:>~~17)~

~ l;f. -, !:< I) /&, t ~-\I:' Q .;(.~ -C'T JZ. ....._ ;Y IL.-17) ~


-c- im ;,. '? 1t .z. rfil n' ~ < t~ ft< 17) 'ti:' 'It in: ~ ;n; n

-c:tr

vw 1 500 s

18

O')~ ~!il(;j: 7

J"

11

'/ ., I

I ..,

,- ;,l 5 0 0 S Ii 5 /\. Jfe "'t' T


I 1; 2 A. . tttrtr.1.: 3 A.HH-t-C.-.

fool I I (, J ') ,(..Jt!l.li t~)J -C.--t'


(,V>IJ,,

- I

t7)Jj;~

,t:-C-i:k;;I::

* ') L.Jtl!. <:: ' ' <.


?
.Q

(,Q)-C-1:1:{1.-

Ir. ~J -~ tr.ll '<'> ftlt 1r.1 .!: "' _, t.: .t>~ >:.- .till :6 ' (, Q) :6'
~ < ~ '1'#1'X L. :!: T . -:> :t ') -<t -f I-' ,., ~- 1i.- Q)
JAJ'JI~ '), !H:6 l-t . ~!IR:6 l-t .'fl l'J "'fi. . Fl<. mt~
:6 e, . lll W. Q) U:. ~
"'t'~ :t. tt
T .
~ tt -c c:t Ro:~; Q) *Ill :6 ' ' .<'.<. >- !'I ill: < ot? n 1:: :6 1-t

;ll.,:? .

11111111111111111

Ill

2.

l.
g. Q)y-~"'t'T

~a< "C~~ >:.--l'J

' ) :6' ih , "C ? -~ y 3 "' (, tk:>IBI. c-1'


,~ "7>1JJT.11.t l36 cm -C- .
2 A.-tJ~-c-68cm . 3 A
1
~4",..,., -h' ~ ~" 1 A ' 't ') U> .7... ...-...:..- A- l: ~ J .ti 1'*

~,.

-tli'11:;;.J\:;"C.'.rt.J 1 5 cm '1Jr.\t7)JJ<t:61-t >'J<i't<I> I:: ;t, ~


J! T . 2 A-tJ~c-t C1) P.1' 1;1; J;St J;i:: 'le-~.f'-t -f-Q) J: ;
~~?~,,t.~?~et.*~-c< n

-r.

lf l

j f,

1t1.

Y,

'J

II I

19

6
1

'

l\ 1\11\\\\\

{111111111111111111 11

lil 11

11

CT

3.
1.

1.F. :tit:r> r 7" 17">{1} 1:. ffi ? J(i ,.,, ih 1) 11! 1.:: /1\ ) ~
c:r> T T.!l'.J'{.J.1:. f'f.ll!l f> l't (, ih J ;t. 1 ( X:. {, :.
<n'.Jj'.J'(."C"l:t.i+ll!lf>li'l:t).l.t. \t"A.) "t' If> r,
::> }- -'(> Y "' 7' "I I- (, alli I:. t;L C, f " jfi h t ~
~ c:r> ~$11flfr Ii' fJh .Q c:r> "( ;;r.--< - "-I.I J<il , "( 1).
< ~ 'l 3' 1
c ' -? t:r> u , 1; r, :::: 1r1 (, <n
u.q.;r~lfll C I.:: t:L f , t:Lf> r, "t'-1"

2.
~ tt I;I. l't n

Q) $:-'i'; ~ I ;t. tr o I.! df> I.:: 111: ~ ~ (, Q)


"C"T
-~--<11-t-8ff$">' ~<n~?"-+
., ? .:r> rt"!? :..- .:r>T- 1:. >> ? .i ...-
1- 1:1.

'li:""=...,. ''"

4 A<nn~n1:.M~-f'~~*"t'

fl~l-:f"?.:r>~m11:1:,X:tt < -cJJ.~ lffl -C-"t' .


a t:r>~~~?:x.+?"C"ih '==~~T
" '.
~ tt {;I. S<f)<f!/. < ".;" .., "'( '' c fi!:W<'. f.! f)

1, 11

,, "C"1-

4.

{Pf~~ .:: .... 1.:: ~


,'{.iii'<.

> "'( (,.

~"' l!V'I 1;1. !"'li~?

-C-'11!11,I.. {, l:t ' ' 'l~fJ' H-0' ') 1:. 7't'

f>'

.0 if~ c .\!.l

.t"f " ~.,1 ---;&.t',,.:r>rm~1:1:,< 1-t>;;... ..,

-c

5.
~ < -cT.l<nl1:''11tf>li'I.::

l..I\!!.

;}<:!!.'~'I -'1''7-f

6.

;,; r'71:l."fe?r>:dJllN- f>' ih?


T . f..'f 1.::.\11< ,, :x.--< - :x. 1:. '< ., ? "C"!Jf lli ....-

H);t.T .

s Q)

8.

Q)

>:t'
J; .., "'( VW 1 5 0 0

J.~ ~ I ;t. 1e'' ~ (, "' c

~ <?> 11-t f> Ii' 1:. (,

t.:. tt "C

>:t' ') ..... .


t.:. ') c <

< 1.:: IQ> ..,

~~1"1~1:.1f('i{"t'1"' .

~~ffl~'Pllfl~A;c:r>~"C"Tf>'. r>"JlinllHi\.l;l.7'. ;t.


~'i ~A-. ~ <n ;~ ~ ih it c & ~fl\~1.: tlt .t ' ' ttr
:to

1.

~.;,:-~$.'tfJ'iAliiII L

.i 1 .

~ - 1-1s*?"C"T~ . ~~tt...,...,,...,. .,1-


? (, iffm <:'1"' . {A. L;; {1ltli:lt 1:1: ~ L J:; ;n; < -:. I)
"- 1".

4" "C"ffol;;... 1-

..... ..,, ..... .. I- 'il~ ? "C"-f")

t.

t:r> 1:1: 1-

~ "C ;JD S.~ M

22

.:. f\.1:1: ~.., :.- ? 'i~c:r> ~ <t J(l(J.;- -, t.:. rftQ)~lffi~


-c. I .., / ? II 1- ~ .~ < fl-CI)'( < f.1'.t.>'lll>I<:
V W l 5 0 0 S I CJ. -. -? Q) ~ 7 :;... ? Iv - .L. b'
<I'> 1) I " :-- ? '"' - .L. fJ' - --:> L. '/J >:.:- ' ' Jll 1.:: J:t
~ . ' "' 1., ~ JJIJ ~ c.:: 1 ., t: 1il! :l'IJ "C' T . ~I .t.1.r
~~Q)~' :.-? a-c- M1.:: R ..,-c ff<~')1.::,

e1tl!<T>Wt%1t:g111.::1...-c .u <.:.
t: n</l\.)f(: o c t.>J(.C;t.-?Q) ~ ':> Y? !ii e.ftll -1::
HJ I.:: , {, ? - -? 1:1: 'tefl!Jl!C.:: , t: <' ? ill. I.:: 1!.I! <'
5)-1tIJ'lll*lt.1- . l1l< l:t. - --:> e
AHJ. <.. ? --:> e rfj\;ffl . c ,, ? :sit<.. lil*;;. 1" . xm!ltl "''
::f + ,,,. =1' + ..... 1.:: <fJt ""'lit b e, n. 0 .i:,.ne, {, "" ., :t

<.. ? - --:> c:r> .fill.'.'!. n 7:> ') ;t T

~ 7

:.- ? '"' - .L.


tJ=. --:> 7:> 9.l!,~ . ?olflfi t.><Jlif~;f<l.::-0'11lc T ?>
''?
lJ~ -CT . f;(: .., -c I f( Q)
Ji!: b<Jl1Hlc c.:: :tl>J\']H.:: l"ic-0'
~ ti. :l T . T &Allllb'Fnl L:..lft ~ <T> 7.. - :1-r 7.. e Jil iFf'I.:: - --:> ~ f;'f--:> 11 n . =. 1n Q) 111 ~ <T> -r
- 7.. e >Z 'T' -cm--:> .1: ., "' < t.:!. c , ? Q) c fi'l

t;. -CT

~A..

t.:! 'IJ e, ~ 7 :.- ? 11,,. - .L. 1:1: =.-? ;!', 9 1.:: ill! L t.:. >J'
l:t <'> ') !t -l:t A,. v w 1 5 0 0 s 1:1: !Ill fl.! Q) 11111
1.:: ;<. ~ - 7.. n< "1 .Q <T> -CT . .!Ill "I; 'i 7' .x. :.:,; / -Cit, 7-> .l!.~ C.:: ~)lJ 1.:: - -? , Jt .x. / :.; / fJ'~~l *'J'
Q)~~~ ~') 77..,~?-17'~Q)~ ~ <T>~M
1.:: JI! I.:: {, ? - -? Q) ;<. -<: - ::<.. -IJ< ;f'IJ JfJ :1
.Q .fi'Jll.::
>:.:' -> t''' on e, -CT .

1.

""'*ff!\

.:. tl.1:1: ~& Q); < :;... , , - c l fl 1*tic ~iii Q)


c.:: ""
7-> ~ 7 :.- ? er .., ? Q) fl'I bf) 'JL -CT .
~ 7 :.- ? '"' - .t... 1:1: ll1H& ;t1;III Q) I-' -r tJ' fll'I <, -c <
>:.: 11' tt.1.rr.1111' 9nl:IHl1: >:.:- ''~I.::>:.:- .., -C ' ' #.
T . VE .., -C =i 1 tii:. c:t. <tllJ e ~tr + ..- :.- .:<. 1.:: !.!!. :l
ti.>:.:-''.:. c c.:: >:;: ') :I! T .
2.
~'IJ&.R~~-,,,. . ,:.-7'-CT.K-cr:tQ
;o. ~ ., 7'
~
-;t' v - "" .,
~ Q) : . ix: -5)- 1.:: >:,; .., -c ''

o ~ 1:t 1:1:1 ;t -1:t 1...n. n-ro,11rr,,,:t"r .

.., -<

:.-?"~e ~ c.::affL'>tl.o ~cm-cH')

;;. -r .

e ~ --:> n lilt~~ c;r .Gl ,, Q) -c-r .


fllli'&""' e. v w i s o o s Q) 7.. ? -< ,,,. e t~&Jt~
.t. >:.:- <' <T> -C . 'lfll 1Wol:I: 11.~ 1'E ~ t.:. ~ -c ;r, ') lt.
T
( .:. ti. r:I: V W <T> tB ?!<: l'r.J~ r.'k -c 1" )
11( ,,,.

5.
tf<<T>

.., :.- ? 1v - .L.1:1: 4i rJq<T>f;f;dJ111111%JmJ<T>r


!t -c 11:: < r1i IJf> -c ' :I! T .x. :.- :,; :.- '"' - .L. 1:1: n

...., ..,

~ Q)

r -ci" . n , < -11~ 31:: -ca ~ Q) im

~:t:t ~ Ill ' ' -C ' !t T Q) -C .x. :.- :.; :.- <T> ~ n< ~ ..,
/ ? )I,,. - ~- 1.:: ~:i'; I:I: 7-> Q)
llJi Ir. L. -c ' ;I! T x
.:. Q) I .., :.- ? 11,,. .L. l:l:'.Zt fJ< flll < t: n-.tJl'l'JI.:: .'.'!.

:t'frt L. :l 1" .

-<

;;. 1-.
3.

.:. n 1:1: ~ ~ Jt1 mm c


Q)

"'f' 7'

-c T

<

lJlf >:;- L. c.::


>t -1 Iv Q) 7

1...

-c 1:1: 1': < :1r L

-i; -i; .:r:. :.- :.; :.- '" -

.t...

', ..,,.

.., ? !:I: >t -1 '"

'7

"'f'-(7-;t'

-< .., - "",,, .,

-<

e ll~J < ~

>t-< Jv e l~~;J( L. Ml:fC (, /J I *


-< .., - ;t .., ? nTI.ft ~ ., / ?

.L.Q) ~ Q)UTC;t,'):tT.

4.
? -{ / ? " - -V W 1 5 0 0 S -Cl:tfPJn~J;IJ I.::
l9.! .., t::; i'frtJ'it> ?> c T ti.I;!:' , .:. <T> '7-< :.- ?"1:1:111
t4'-"l"-0'e , < 7 ,<_, 1.:: L -CL ;J::? .7~ >:,:- < . '7 -1

,J ,~l1J1Jfl!lt.:!t

23

:l! T .
'"' -

;<.~4

71.:: li'il ~ ~

tt.ii-t" .

~3

,....________________,_, _. J

1,1 .;(. :t '1


$'E;?''" . .,
I rll ' .,, rtr11 "- l:o" - ~ "''
I

I " ' ' / f , < - n <;I<,')


1'11"'".t\:Q) X.~c;: .Jl.~ "C' ,
I
v> 11111)-1:1: ~
f

II I 1 IJ II'

!!I
f

4.
....... ..,

-< r c.:: c:t ;ll':l:'J'lf;'J:<T> c

; :t T.
ltiJ'IJ e, )I? -> -C
:<' ' ' "C'itt ~ Q) :0:: fill/ e - 19 OJI

T.

I
,,,.

~'

') L. t.:.
~;...- Q)

cp Q) i'l:'.
i'A.< <I> ~J ( 7
t, ) .l 1" Q) -c

.#1 (, Cl'J

1Jlt1 I
'I

J,,/l~("t' (,,

1l '

t' f . -

c-

6.
k

,,, .,,

o Jll I.::~~~ ti.


.Q ( JR\ &, L l;lj L. :l

l'.~7 ?-<~{J ~r,:.-?11,,.-.t,,.c l:t8ijQ)

.t~PJT~ '11U~li ~ t'L -C ' ;;. T <T> -c;r. L. ll~ >:.:-JA~

- c:t . ~ ,
,.,. L -c ? -<

:n

=--? ,,,. -.t,,. ~<">wt<!;; e


~
~ e lllt111 1" .f;'JI ""' 'T, n11 ,.,. 1:1: ~

:n ~~

,.,. :i: -r.

5.
~'n?::::? Q) ~*'!- tl::.1-..c:J

Ill) I! I ft tt ~ ~. 'fl'.,.,, 11
:t
I u J ,, .n -c -t' .

~~err.

rt<:.-

:t ..,

(:S.J::.) l:l:~lf!St:

cnr c.:: ;t,

::1: T .

.,

Q)

7~711,,. -.L. 1:1:<T>~mtJ&. L. OOc-te,n;;.

~A-'>.meo..,?L-cit>n1.r~on? :.-?
I.:: n!i lt ~ t1. .Q c:t ;t, ') :t -It' A, ;..; ,,_. .., ~ ( 7-C

n., ll'il'.ii!111*

r ) c:t~AA<Q) 7 -r ;o. -r - -c 1... ..,


:t T t.> '> '/T ? '/T ? T o tr >:.:- <
~ .t}6 -fr I :I: T ( lllJ Jtll.:: Jilt /ii-It' ;l! T
~ *1~ ? :.- ? <T> ~ *1~ ti; .1-.. 0 c rn'J l:. .f>'J! 1.::
? '" - k t: 1:1: 1'l:f?.\}ll}I.:: i:r.., -c ,, it T

ffii {, ~lJ:f

~ .., :.-

8.
;_,,"'-"C'T . ~t.:. g1.:: t.~ Jg >;:- 7 0 - .t...llf
~ Q) 1R 11!\i ';r
-c l:t .,, ') :t ~ h. ~ 'l't tit) i:r , <
L -c <T> fS!: 13 e
1~-;- .).',~c.:: :t( .,- -< ,.,.
:.- , <-

'<

'. ')

25

24
1

f\

"

C .-:,

~ !fiJJ-/J' L. -c h

I Lo

7.. '7 -

+,. n' :11 *' :t -T

7' ;..- <T> Jiil .tfk J2i

I"''

o f!Hl'r 1:: (J: > ~

'J-' ( Jl;;tll'..~!fir.{,"XC:t~ -> -C: h :t; L.

l /
;
I

I!

,1.

-C' {liJ 11,,) -C- t, li\:i.l(

::A~ 'Iii: e L. t::. -1; e, c n ..., -c:


~)I) I - oV'I\ e M~ l:. e, 11. 0 IZ~ l:t ;h ') ~ -tt "" .

vw 1500 s1:1.'i':< 7>t1v7::<.'7--Y:..- ~


<T> t <T> -C- if> ') :l T c " ? 'f' I:t J!P -e:. : -El: ~ fUI
MffT7.>~{liJ-/Jl::.?IT-C~rnM"t'iho~ .
~ "r fl Jt I :l: {liJ "r j'J!.nII 7 / i.. I ::. ~ ffl L. -C t. J:.; J::: t
~.,,,.iz.~<T> ~ ,, Hin""J; t-t 7.> 7 7 ? -->t
- t::: ::<. ll! 1..: I ,'t >P:ttttJ,!,cn ;n; "' ~. ~ n -c T.

l-tt'l~t~:i]!;~-C-l:t.~<T>~4-~<T>~-C-~

'J\::4''11 L. l.1-Y t::. ;iii? -cT . :Ii\'.~~ e L. -c:;,. I::.


-t; e, c :'l .., -C n: n <T> J; ~I:: Fi ~ ~ ' ' <T> 1::. Ht
1..: ~ ..., -c . G .., t::. e, L. < t'llr.{J~ e -r .o lJJ.1:t ~
''. c ,, ? f(.-C-T . (o/J~li'-CJ 1.:: ~ < L. t::. -c:
0 -t - I ... ,._ 7 :..- -/) e, .. t'll ?'f ') .. ~ 11. 7.> IJ. t
? ~ -tt "'- ! > 7 :it 1v 7 ::<. '7 - -Y :..- e
.n ~ <
-c: l:t ~ e, ~''till~ lil!t 1.:: i!f7i 0 ~ l:t ~,,(I') -c-T .
l.t i!I! i:I:t ~ *'}-C-T J'{ h ~ 11. 7.> c ' ? .J1' ~
1.:: Ml.t> --::> t-t e, 11. 7.> 'Jt-1:t ~ ?~ ih ? :I'. -tt- J\.

~11.-C-b7:it1i..7::<.? - :..-<T>8m~-c-Mi!I!

~~~-r .oJJ.-n?l'~~n-1:1:. vw 15oos e-t,'f -,


-C: ' ' o 1.il A :I.> fJl.IJ3<.<T>n 1.:: ~ti A .. 'C'~IJti'H.::" :..- I-"
Iv t:- f;'f- f.:-\:t -C 1'I'. _, -Cr ~ ' ' o

fiiT n. 1::. -tt- J:

-c ti e, . "

vw
-1; '\"{

oo

5 e llAnl!"ifii; L. -c: ;,.


~ ,ti <T>-Jik~l-~ n! e i~ Ith

1 5

7.> "' ~ 'C' .,..

c fl -> -Cb IIJ.l:t9i';-::f~lll;'H:.cil:~ l.. -Ch f.: I:.


-c- ~ < -C: l:t ftfll A. T 7.> .....;: ~ -c-1:t ~ '"'r e, -C-T .
tn -:<T>l'l\ffi c L. -c 1:1:. ~ 11. -n V W 1 5 o O 5

fiiT

e~~ .., -cm<A<T>~- <T>n~tie,-c-

-r .
:J!l>'/f l:.C V W 1 5 0 0 5 ti' J::: J\. ~ 1:: W;Ul't t,, l.. '
11vc- o ti c ,, ? >J1C1;1:. ttn i;i ~1rc:tti ~ t-l e
~ t:.Jlll .., -c rrlti ~ < -c: l:t ~ ') ~ -ttJ\.
,,
-Ir I::. .!ft (. ti!! ti' Jll ( -C ><I> .., t::. ') l.. -C: ' ' 7.> ti '
-/J 1.:: :::t :..- , ~ 7 ~ -cUU.fl L. -'.r < l:IH!!: -C ' 7.> :f.I
7 :it Iv 7 ::<. '7 - ;.- <T> i!(fi: :f.I''' -/;I.: !l;I! l.. ' ' t,
<T> -c- o ti-. ~ e
tl ' ' ~ ~ 11. l;:~;!l!;f.;:1:: :t ~

t, <T> l:t fiiJ t, ;h ')

;J: -tt "" .


.:. 11. ti' e, 1E L. ' ' !it.~ (I') L. 171:: ? ' . -c IJ:l! L. <
;tJ/."Jl 1 f':l-Y ;t; T . '.:ICl:t l't7:i"-IJ'~~ 1;:" :.- ~
1vt:-tl11t:.t'l7.> c ,, ? ;JJ.l:t, v 7-i ;~ - 1= c ..,
-c:*a~-r~-c<T>e+~ 7L.N~Uffl*
o t> e, -C-T .
e, ..:: llJI. HA Efl .J:. (.,. J: ? c T 7.> ()') I :t 'f!!. ,.~ ~ :Jf
i'i11 ~ ~ f 11'r <T>IJ\:il!'-E 1::.i~' -c -c-t" 1.>':14~ 1;1: J't
1J l'I ~ -nlt.tl!! ifii.; err 1;1: 11. 7.> :t,i.~,g.1::. 1;1: ff; J::: t..J;
-r 7.> ~ t (;' ' , till ~ 1* L. ' , !i~d't- r -c-rr .., t.: t (I')
-C-T

z. :/)

(v w

1 5 0 0

-/J' :la q~ 1l'f 1::. i'it:!.111 ~ t'l 0 ~ .

LC('. I;: 7 71' Iv 7 ;t.. '7 - ':r' ;.- ::C.tJIJ -C-1):J. t::. ~"" T ;t..

t- t:-f"lffil.!: ~ < ~~L.-Cft .., t.:. b<T>'C"T . )


Jc.fie <T> ~ (;' 'l:i'l'iti ~ -r ::<. t- <T> "!' <T> 4!!tffJ.: )J\.\\ , -c
-=- t'l -/) e, !!'~ L. < "' J-. Ii' 0 (I') l:t v w 1 5 0 0
5 -n J::: <T>till (;' ~ f'F e <> 'R.llll L- ~~ .o c ,, ? >JJ. e
.., -C TI'l < .)!;~ -c-. 111 '-'~;I! L t'U::' V W 1500 5
ti' 1t:iill 1::. :;]!; ~ T 7.> 11\'.i~Pl< ~ t'l 6 JV. J:: <T> T < t'l
1.: ~fl~ e ~:Ill! L. ~!Joo c ,, ? i:i::1- e ~ .., -cm < Y.~

m < c ", ? :n 1-t 1:: 1:1: rr ~ :t -tt ""ti' .


( - --:>I 1:.1-r1::.(?)l:t. :le~<T>.,'l:~#t-C31t
Ji t> v w i 5 o o 5 e ~ .., -c ,, e, .., L. ..- o -n

'

mn 1.:: ~ ..,

-c..,,.. -cm t- ar ,, .

c "' ?

.,
I

-r ::<.

e ff!;[4 L.

/II "' 0 'll: tit -i<IJ tr.) 1.:: ~ .., -c


M H 'S: 1<: e,. -tt -c . J:: "'- ~
I ( tE :tf. L. -Cr ~ '' ?
I J "I' T ~- ;;. T -n-, ~ t'l c
t f- .e.? :::t--t--J :.( ' -/j ? I& ilii :f.I e, "
:.- ...
' f " J;i} t'l (I') {:a b .., -c
6
l t J t lT1.>?

1 5 o 0 5 1:1: 5 AJft-C-T. ~.., -c 1!t7:i" l:t


5 ;iii ') rn ~ ::<. ~ -IJ' tlHl~ 7.> h IT -C- T Jiil -e:. - -

V W

~ ~~cl..-C. M~ - ~<T>~McL.-C.E

1.::~~<T>~. ~.0(1')~4<T>.ScL-CH
L.1= ~ .., -er~''

lI

II I I c f'll-Cr~ " lfl


~ l,. c ,, ? '/r? 'ffti' L. ;t; T

It I ' I 1- -fC'l}-llJl.~l L.
I
111 'j'- (-l>:<T> 7 -1 _

I 1 r111 '

1,

~
"

c-r

> ~"* 1.:: ?

'

I(.

,,

..!(... ,_,._ :,...- :..; ;...-

-Cr~
') :..- 7'

v'

~~I

-c ~ x.

V W1500 5 <T>Jll

1111111 (7"7,

tt H ti' v w i 5 o o 5 (I') ?-..tnt'."' e ~ ~ ? t.: ',


P.'11 ;J: . 1"l P,'j -C- t l'I'. "'- -C- J; 1lt t -t !iiC L. !l: T - - "JI 8 -c- b 6 ..,. fl {f~ -c- t. . 1 Sl'-t~ -c t. ;f.attlt "('
.... . v w 1 500 5 l:t{liJw.';-C-t. vw 1500
5-c- ~ -C:{liJ(l')~?t.'):t-tt-J\.-~P""
&a-nmLe,no1:1:.,, .., -ct~~-c-1:tif>?
:k -tt "" <1~ " , t <T> -c- <> J: ., w. .J:. <T> t> "" e tt>
') 1:11-t' ~JI!! -/J'-IZ "'t' 6 t <T> -c-T ) t::. " - --::> !:t
-., t>')l..-C6<T>l:t. VW 15005!:1:11.,_,
~<T>::<.?-i1i..(1)Kft<T>Al::.~~~-i=--eL
e, n-c:tT < 111!.(l')>ll c 1:t~ < ~~ .o. c "'?
-c--r . 7 >t 1v 7 ::<. '7 --r :.- 1., L. ~-c 1::.1a'1!
<T> J; t T 6 'l\'t 1f I :l: A< ::~u::. e, ~ v "'C" L. J: ?
~I.:: 'E: "f' Iv +.:.. Y ;/ <T>:i.~<T> 'E 7' ILo +.:.. ;.;; l:t 7 >! Iv ? ;t.. '7 - "?' ;,- I.::~ l.. -C l;l: ;h ') ~~ ~
" , <T>

-=- <T> <Ill! ~ itt n -c- v w


' t- L. -c,;r,..-cr~
, '7 - ,,, :.- .I.~ -c1;J:ffl

111..,, .,11 ~

T)

"!1- "' ..

e, ~ ti .., t.: till


( 1' 'V; t::. t. ~ <T> -till ~ itt
l -c J;"' 1::. >, ? ;t; T . )

10 11
~
.,

I I

"('

lht~ lfii: -C- I :l: 'llt I.:: 111!. <T> II !ft/J I IJ. .!: <T> .It t5' e 2 lil'i 1::
:i't ', -c '<' .., -c: ;.,. -c r ~ ', l'l:n ti' v w i 500 5
e J:t ~ L. -c ;,. "' <x :Jik:Ji; :t ? L. -c rrt ~ m: ,,
<T> -c--r tJ' > n ?r n ~ 1::. 't'C n~1 L. -c ..,,.. -c r ~ ,,
[\IJ (; fdli -1'1\ -C- Z J.:). J::-.. <T> lit ti < J'{ ~ o t.: 77 -j -/) ?
.:. "" ~ 1.:: ~ < (I') (\IE t'l t.: t:1c:~:j c . ~ffl !(.:) ..... <t'fl!lt
ce0<m~:n-tt6~<T>~*1::.~~-~.,,
1.: "> ? ti ?
1fri t. 1itti '4'I} 1:1: il'li < ~ < -c -

~ ;!

>t!I!\ ittVll-

lll*t'l.l::'~.ff.t.ll1JI::.

r II ~
It r,, '
1~

< -C 1;1: ~

1 ' ',

""' L- -c:

1.:: J;

,II*'

'('- e,
-C ,.- ~

Ill I

::_.....,.7
I::. ~.., -C ' ' 7.>
' ' lfl.I;: c..,

I IJ II. -C .J"'jh ~i-*H ~

< ,.,

rn .;t~

e1R1::"L-C

J' L .: ..;

. 1 :,.... :..;

t' f'llP-Cr~

u11~

.<:

-c r

"' L

1- "" .

..

"' c

-c

t'

-t
t- -~

... !! ;kl:t 7
,.- ~ " ~ L.

l- 1-'-C .

11~1\n

''

"' .

.....

-c

1~

~<')* fPT~

-c-~n;;.

T .

-c- T

1lil L 'J!t.17 t;' V W 1 5 O 0 5 -c::ftf.lii ~illm5<T> 9'


er!!aLt.: c L.-C t <'l'J-:iill""l!f~etT? ~
flt- c L. -C l:l: f<> 'Iii' -C- >, ') :I: T ti') , V W 1500
5 (l')~~l:l:lf;jfJ J: ') ,c,.~*11:-/J' L. "' c ,, ? :f!.il.31'.
1=. 1" ~ "" '.,~ -/)' J; 9.t- ') 1:: >:..- Q -c- L. J: ? ;
7 71' Iv ?

;t.. '7 -

"?' ;.- I :I. J::: <T> :t;c'JI ~ ~dtf

vw 15005 (7) +t ;t.. ~

-C' b ,

l:t

!J~

~;It .till c t ~ !!! rz: !!! ~ -c- -r <n -c mi ~;It


Im .tSI';tt; ~<rt ffii <n C!!l 8 "f: IE~ 1.:: ~ c ?
1'1i"*!:tf~W"f:'1Y:lt :t-ttA.

(~L~t'l~J::J\.~l::.~~*-c-t)~~
1::. ..>Z Jlf,t e :l!<: t::. T till"" JfJ. :f.1' if> .., -C I :t >;;- e, ~ ' <'?

-c- -r

x H~ tn% -c- .,, 13s ..,. ~ (I') {liJ !.l!i.c= 1~ -c


-C-b. ~n-n:>z:lli/t\:l!<:~ < -c1;1:~ t:. ~<r>-CT ( )!\!) .r.- 2 ..,. Sf- J.:.J. J:: t.:: E .., -c 4 L. i 1-r -c :ll<d::.

~e !

y ~ 9 :.-

VWl 5005 l;t 1- I)

>.

:7 C

~ a

~J.l/J "1:.~ 9

y , "< ;;

;t.. / '

7' / ' /

- '" - IJ<~(ill! ~ n --c ._. :J: -r f.IE ~


ilUt.IJ' I? 1Y: I t l!. ~li!J>l;t ~~1 =. ~
J.IJt ~ n. :J: -r
vw 1 5 00 5 (7) . . (7) T- 'ilii !;t ;JI!';Sfl .,,
';: .,,: .., " ,,., ') :J: -r /) ' .,, . 3t. J:.(7) ~
w~~c::. j. "fl! "> <
;t-ttAo ( ...iltJ:.. 7'7. ~.,.. 7
I- !i:JI ') - 7 ?'. 7' ') y :7~1J<il'J ')
:l 'It A (7) -(" 1'l1*<n T- lrii I :t 1oT t Jl ;t.
:l -ttA)
--C

"*

'=' <T> -C-T

.m.,.: ;i;.,, .,

vw 15005 (7) .:z:. y

y y l;tifiiJl!@l:fi;-("

t::'." ?'. ~ ;.- ?'. t::'." - I' t ifi;J!! -("-y:. nl;tlll'J*'t'<'tAfa t ~.,,; < .,.: "M
l!. 1' l~IJ<~ ( .,. ') :J: .... .
{(JO .., " .:z:. :.- y y (7) ~ . . /) <:Ill ( .,,: ')
:l T ) !it -.& illi ;JI! 111: "f: ililMill! Jj{'. c 1WJ
i.; I;: T l!.
t 'ilJ'li~ I=. t... "'"C 1.' :J: -y- 0
VW 150051:t:ql{ll<::JltJl:r:.J:t.st L. --c.
7 ..... - "" (7) ..,. -i x /) <;>;. ~ ( .,. ~ "
0

'.'41.:: /) '

'-' :!: T o (880kg<T> JJlf*llt :ll: I.:: )(')I.,.,


7 v - ""~~J lfi'i~JI l;t k<"J960cm --c-r
:. (7) i : t v w 15005 IJ<
t ~~
t,: g 11111 rJl -c ~ l!. J'I' Bl <n - "> c r,: ..,

c"

.,._, a -r .
7

26

jfr

I {IQ) =:J -

' J/;1.1 0: h X1'JI{ L -C


h "C ,.- ,'< ' '
Jl\t I.~ ?.J l"lt'."' 111: (., .'O!. >:;.i'l lliJJ 11111'.(1111 '<J\l l l r>lb~r !'Q)~.li''Hlii
1'- I , r I, ~.'lh'lf 'C' 4 l . !li:IJ. I~''
~\: "< Wl <I ~~ ':?> Q) l"l 1"1 L t.: 1ifr ~ Jfl!'Al!I

r (, 4,1t111 -c:- .r
c:

l: .., -C I J. I:: /.... >:t' 111 .@It


4 i!!-' 7-> t: " ? 1~ 1:.t. <'> ') <t
L I/Ji. I.: ~ .(1: T <'> l: L -C t .

V W I 50 0 S

i.. t. "'~n

! / ., .. I',
4 5% /'Jill: (VI illf2. 2 1.: :N L ,n; t!- l (1)
l'f111'1-) (1) JJ>i.
~ 't ') 17J .0 ,,,< /:1:1
.t T . ( 9 - a -~ , < -C:- A!I: t ~ L ' '
LIJjtl lJ.TU RRA C H ER HOH (?)
35% li'fi ll!l2. 9 1.: :M.,,.. 0 iffi t!- 1 (1)
\111117- - ffl(?) t (1) -C:-T) VJ.J:::l:.t. o
- . '?. -c T -t= :l'J :.- I' . "" -r -c
I:t 2 3 % ( i'[i illf4 . 2 : j\'7j t!- l ) (1) :I& ill
1:.t. ;1.:
w ~ Jft 'f\'. t 1'f'~ t

;rr.

111

L-C t .

I- 1"'

'> 1-. 1) Jf:i.(1) "1 ' (1) ,,, - ..,. -c <> ;ri: 11>1.1
r -c (., . fuJ "(' (., ~ (1) '/J
lft ,, ' - ""'.> ~ '"'C h -c I'" t.J. ... ' ()

-!' l. L

1.:.

,,

,,......_ .,.. 1::; ;.- t1 - - / {,

1.

,,, l -r h -c r ~ "',. r~ .. , ~\.:


I 'I . !i'YJt!l "(' (1) c;J - -r {,
, I J L -c J> IJ\. ~ Ul 0 ,/>)l >;. ~~
r (1) 1f( 1& 1:. Ill U' I. o ,/>'ll >:.

L-C :it _ , < -

o~l:.t.<'> 1) ~

~ l;TJ

'/

0 ,,,. (; ~ fl. >:t' " ' ,,,, "' "(' .,,.. ) t ..., l:
-;};:: t;IJ >:t' ~ 1:.t. V 'WlSOO 5 l:t !::: /.... >:t- 111
I:: -

27

f'J "\ ~,

Jtt (1) 'fr: JJil ~ :tJI:.t. Pl: i.. 0 >:t' ~ 1~ l: >:t'


_., -C ''QT){.~:::; 7fo:~I ft!-'' C ' '
? (1) I:t -t" h. I;J; :@.- ( ")" Jtlj -\t ol:l t.A,'; ~ (1)
X~ "CT
( fJIJ X. l:ffill >'r c?>.J'(l -T--C1tl!.
<T> :tll ~ a - -r -c '7 I ~!~ o ,/>~ >:t- >fl". tJ' 7:>

7 ' .. .. ..

0 (1) 1.: I:: .tl IV.) J ~ A


I I I ' "(' L J: ? >'J ?
r "' l;IJ .., "C {, Jll t.a I :1 L ...,
11 Ill 11111 11,ll: ' ~ c' -C ' ;I! T tr ?
,,. /) - -r ~ l;TJ ..., -c {, ~ (1)
1111 I
' l'l Jj!:t:,i:;-1>;1.: It'!\': ::z ;.- ~
1 t
c'ol: ~ t; o'l ~>'J'lf\;lf(;

-c:- T

itt~il!i:

x .x: -c -r .

if& -tt- -c

1) / '

V I\ I 100 S <') ~,\:~ of\r" "C' l:.t. J'l 11.l> o fill


II
11"1 V~ '( 11 - -r "('(?) 7" 7.. I {,'ff
I " ' '
tll iA>: t1< V" .., t.:. IJ l: :It!!
III I I ~Ii l "C ' o 11,\' 1:. :'O!. "1 - 7 ~
I II I I fI ,., -llf t'i'l'i >;. ~ ;;<. I- -c ,
r t i
" -c J t:'.l!!o -c:- H :ii:r "" r t!- , ,
1 ' ' ,,,, 7 .
;.... zr ~ 7 7' 7" -/
,., I -f - JV -tt?.. ~/:,...-3
I 1 -f HI~ j!J! L -C If)) < II,~ (1) J[l!

m.rf l

< Q)

T -

-tt-A. .

~~;3.llt L .1: ? 1.: (; Hi* >:t (1) -CT .


fill&:!(>:.- &, V W1500 5 l:.t. ~11'r;;;t >:t' (1)
-c . 21!9t 1:.t. 7-R: L --c i*M T o h 17 tJ'
>:t- ", tJ e, -c T
-r v - ~ 1~171;1: '1\'f l.: tl'.:0: L -c .Ill<

'

t t IJ J -\t A.. o
' / (" .'0!.t1 - -r -c 1; rCf>fi: n'
'-" ' L. ? ~ 'l.t.!jil L "'C " ' 9
dlJF ;;<' VW15005 (1)
1 1 ( t \ , -c,,tt.1.r . ~.n --r
+ ~ o (1) <. ~ L ;r,. 1.: >:.: 1> ;t: T

.R.-Crt!- . -r1.- - ~~i!KmL-c


rt&' .x,. --:> ,. 17 -C -ru! .ffl L "C t . ~ ?.:'. L
t.:: ') -r .... - ~ ~* "1'!1/.1 < >:t' ..., t.:
IJ T o ;f,')l >:t' tJ < <'> .., "C I :1 >:t" IJ ;t -It
A. 1& ;n i:- (1) " l1l t "'(> .., -c ""' -c r
~ '' ":.- r-r 1.- - ~ 1:1Jll-I*: ~ L
.., >'J ') fo'J '.ii! L >f: T >'J ?
f& ;J! To
l it>:.- < ilJ. ;;<. ? - 1- tJ< /'.IHI~ it T tJ ?

VW15005<n ~ v ;o 1'1:1, m-< -IL " ' - :A. 0)-Jf: ~ 0) \'ilJI:. 1:1, ..,. -?
fE. ( t.,: ..., <:' :H I) , ::t t;; iii) .fa :A. 9 t:::

VW1500$0):c. Y ~ Y l:t~ n '"(',


"f 7 ;t( ;- ? :A. 1:1 -ft: ;l c?) "f 7 J:t
7 IL- y y ? 0 ,;< ;- y .:L Im~~~~

.,,..

'<

i11> I t' 0:, t'I. ;t "r 0

VW150051:1 " ? :>!'-A 0 - 7 - "


j\, 0) ;A, -T 7' I) y ?' {~.f'.IJ '"(', J f1J-i.

Ii~

Jt ~-c'T o

n {d <

;!: 7 - - ~ 1::. ;;!l (


'

{, / ' y

1:1 "

I) ;t

I''" ~

?' v

c "":ti. 0

l.

/,y

l'IL-1:.t. -tl< -C , ffii

~ t'l.'"f" ~~ {,<'.>I)

il-C-Ao

vw 150051:1:111: 0 IJ<i5; < ,


~ < '(' t JI! :It!!.ilii 0) JZ: \.' ? -<

~:t;'fr::.

<:"<:t-r. ~n-7~Wo&l!'.

... t,,:.::.

1*1J'~:.5!: L. ' , , 0

fJ< Jlti'JT I::.

"tt Ao

,. , c

~1t ...,' {, i~ L. -c ;~~ 0.::.


<'.> I) ;t "tt A o

,,

I)

{,

7<:::
'

't> fJ' lit '

"!' ~ IJ I

VW l 5005<7) .:C. Y Y Yl:1 ~i~"i\,T,,:


A T,,: I:. lijl L. c' ~ ~ iJjj '('> Ll.J

Jtr

7 -"?O)J~El3

:I: 'r

0. {, ,. (. 0.{,

VW1500 $0) "7 :A.--<:.- !-- a Y I:!. !ll;;I.>'


~

_;R <;~ ~

to'
"-> 'l :t "I!' A o Jl! 1.: ~ -'t .n ~ llJJ 17
'< 0 <n1.><1!! }1: \9 ~~ :l'. -c'T o
'.:f; '(> ?if~~ IJ< "' ,., 7 c t,,: I.>' ,., 7 c
~
;...., ' ;;=;: '<" ttt o> i'lf ~ .f'ltt1) o ~ to t> c

':!'

vw 1500$0).:C. y y :.>1:1.Jll~O)~f,
1:.11'llt 'l! t'\.<:'C' :I: 'r o
(fl..t~ 0
:>I IL- ? A 7 - ?' Y c 1: ( (W} I,; .t~I
! ! ) ~.ti;..., ':c. y y :.- <nllt :ll:l:t i1[
Wt1J-'3<::. n' , IJ ::t T o ~:ll!: r:t.

' ' n 9 l&l .ti. r:1. J'.i I) ::t 1:! A 0 "? :t I)


'r ""'< <7) 'J .:li IJ< 7<: /:; iOJO~- {, iF !>lil I:.
ilU~Q) !ll< 1ru
r:.
1J :t -r <n
--< y y 3 :.-1.>< ![{it;:~ 1:1 t:l ..t.1 1' ~ .
11 ".i:'fi.IJ'.i 'l .t ~Ao

1:r~ 11" ~wtnn ~~~ L. ::t .

~7':::~ '"(To ~ 0)$~:lll:~I ::. 7':::~


?' v - ~ ( ?' v - "";f;jll!JiJii~.. 1:1
960cm " I) ::t T) ~ ll?l\ L. <:' ~
:I: T 0 ?'v - "!' IJ<* ~ C' C , lll'J

&re;<. ~ -!!!-' ..1:.1::. .


c <n -tMt,,: tf1 ~ r::. {, 00: 'I',, 1::. f$l: 13 ~
r:. T IJ' tb:* ;t T . 7 v - ~ (!)
:!!ld :1 (!9 "? 0) Jll .fa1: fll I ::. '!oJ ~ I ::.1'JJ

+T - IJ< "? c' <:" ' ;t

- 7 ~ -t7J o ~, l fi>I* I.> <-j' I;( tb:


IT <:' ~ :.5!: l.. '(' ' ' o J,lltE13 0) - "? c L.

~ VWl 5005 0) !fi~ c? -( 't> 1:1 J:t

-<

.f!l, n

-c..,. ;;..

28

v w 1500s 't1.,
tt l

Jo~

.1,

I I

, ....

.1, ,,,

I)

,1,\i'l'f'J,-t r 1 'i

lLVl> 7.o i:i1Ul\ llf::

,., ( ,. ,

J.\11{;-.

/ ,. , .... I :':iii '.Kiil~l\

fl

~
I

1 1.: <.t ~f/:tlO-CT

~flijl .:. t

fll
t

r " '

:c- -.r .

* 1
c ..,

-r

ill

'I ,~

{,

l,~t.. J-)

.(., ,,. i' J.I: t.. -r ;t,. .;., 7- ... / ;:t..


i I I
( V W lSOO 5 l::t => ;.t, 11 'I' ,,, ~ >:..- 5 A :Jll< )
ff il!I <7> It >j- e, :$ n -r fT ~
t?ITl1.cb. V WlSOO
(. ( I) Jb. ""> Q tf~ >j' ;t.. ..... A

r
0

'/

-C.. fii1llil

"'l..l? ?

<.

t;IJ 1)

~},

< -r-r ,,, ..

, !~ ?.' t.. ,, ,.... ....,,_ "",,,, e, Ju


H I I J....1i\' ' I t.. ~~ < -r l::t ~ e, >;,.
1 i1 .. ?
IV 'ff l -, -c .r "1 ?
7 .x. ;.- r -

* ., . ,.,.

J'L l t: ~.!.@-tt-J! .rn? 1J '1"


I ., ~ jffi t.. -r C' <7> I'!:~ < n'

< -r
< tic1} ~

<!> J,1:: .t; ~{t ~ 1;: .,, 1> .t. t..


, . ,., .. ? }<: ~ ~ ? -< "("
-r . .%.
:,, .,: :,, " ' ,ftl..'.U ;t ;ft 7)- ;,; ?)- I) 1.:. >:.." Q

t "

c .,

.t

9 .il:."'>>:.." '!>1!

c "'? *~-~ ~

I, lol.\

t,: '<> 1~1~ ~ .lft-tt- -r .. -r t. , -:.

'(' t..

-r

<

11\.1.l

,, !.l 11'1\

JJll N! T .<;t11;'f,,,, JIUl.!fiJJ :t'J ~ JJ( t.. -r F ~


, '
7' i..- - 'I- CJ:
? 'C' t.. .t ? ?
i!ll }'J 11.llll f:ll l'r-J 1:: ~}J .'!<
?
~

H -C

;t.. ,.,, ~ ..,

!l,1 11 l ,.,. ~. ,,

, , ., 7 /"; . ,

- - I t .tL c L
-C IJ: ' ' .f"H L l"J

L I< w"' 1TU7!: >'J'n ;9 ~

... :-- ;t.. '7) r~'l

tl II t.. <- ~.!. C 1: ~ '


till fi,; ~ iit
f ~ "' .k ~ ~ -r..4- ,.,.. ?
" ;..-

~1;1.ll:, l(q) ;:t.. .....

1,1 "' ' 1 7.> (.1) 1;1: r


fl>1. 1) 1= ;<, ..... -

Ill t, 11 l

t.tiil11n'"'-ln' 9 A. "C' t..: > . 7 .. J


I
/ ' l.. ~)J >'J ' -> f.;. I) ' ~- '(' iJ<, '(' ~ J?
J L -C ' t.; ') t..
VW1500 S 1;:
L: J~

J- (f\.t iJltl:l*t.:

l ~"C'T .

I 1 ' l V1 0- l't ) i l.t ;t.l'.illf +.i: <7> ~~ ,


I ft. I. , :.. -<? ~ >:..-.>.'.~ C' A..>:. 1:: fl!!

-C F ~ "''

ill Wl\ ~ f't "1' :~Ht tt c;t :115 ' f't' .

,.14~1/rl:.

1 ,fofi J.. V>

29

:,, ,,,

0 , ,,,.t ' ' ? ~ {, 3-, ') j: -tt- A.. .


{(y Jlll 1: til1 l;IJ ') 7' ;:J ;I<' ;:J 1\ tfll ~ 11?
f ,..,.. 9 7 0 ;t.. 'll :,, ~ ., - (;: {, ft.I! ..,
,11.,.

ll

I
I ct> jtlll?r. 6'.)>;flJjfl , Jt:~V>iil .
1.111 1< "' ~ , ..
:o,; ) <7) <:'."' it <7) 11:t1~
.(. / :/, l .i- 7.o <7) >'J' W llJJ >j: ) j i-1:, "C' ,1,

;-a

Ill
I

l I.:. .-;-.

f-1- <I I ,J',t,11 Cf) 1111 ~IJ (" J'>

< -c.. ... .

'I ,) 'l-11

n '"'"' .a11m11 , ,

~. ct> ... .-;-. '( ~ ;">."

/J' '?
I

11' ,. V> 1L ,, ~t~


( \ t ' f t ~ ,J~ l -!> L V> c

I l r.f:1 (l'J .1,

'C

,,. \. I

'lllM f I 9
, 1 ~..
1.- 1
b

'. >... '

< ~~ t.. -C
rr 1,1& ,.,. ~e ''' ~ n .'.'.( c >:.: ..,

I 1,. ? (1q )j '" J:

,. r .:t;,

) J! -\t-A.. >'J ?

? ,.,.. ?

~~ill! ~ii' ~ T 7-> 11#<7> iil~ !:~d'I' 1;1: ll 1


t.. {, fl! 11;~ {, IJJ L:. -r 1;1: 3'> 1> .t. -tr A..
f.~ t.. ;~t;IJ >:,: n-.1'. mf~!iUi:.f j? 1:: l:t . Ill
9 :t::i* t.. ,, r ;z.. ~ ~ fi.., t.: Ji,.,,

.): ' .. "' "C'T

'
4

,.,,
5

;~ '@:

;;Eg:

VW150051;1.~~ 1J<4225mm,

l 605mm , . ,

v w l 500$ IJ 1, I A ~ '"- f< -< - I


I: .-i: t L+i:'lr.I-1 A .. I.; ? -< ~ IJ' "?.
' ' , ;i; r
1..r_ , -r: 7 -< \" Q) ~ a tt!!.
11<a;, < . -9'...,...fC
11 -r: T .

t..

~ i 'l.

t..

1 1r .i;J'

<i:J.ill. ;ili ..., t _ ifo 31\. ;fE.;(311"/f-c' I


~t 1= "t" <.kl r~ ~ M h ~ ~fl' t.. :t
~;l llll 1 ~ tJt ~ kl r ;i:. :..-- ;.; :..-- Q)
1:1 in1ci'lili\t1J .,. 'tlil l /) .. .., \ ' .. ;J;
IJ' .:, ;>.. ?
I- 'f -!> 8~Q)~it1) 7J
~"' < .El ;:a: a11 il't iiii n' illt '> '<" -r ',
-< {, 'I' ~Q) ~ fi. IJ' J.' < 1.; I) ;:: T

-r o

* :. -

...... jl ,;\. "' ; " ' ' 0

V WI 5005Q)1'!-fll!:l;t
') ii. ..,. "'.

:::> .._,., ~:7

r "'(' i1'>

!JtQ) t.1!. W. {, >J!!I.<!?: -r.


Q) IJ' .:, ( "',, -!> JJ!. S3

z 1:1. 1, ..~' ?

<7> T- jfjj 1 I:1 fOT L iJ'> '> '1 t!' A. Q) "('


;)'( .~ J:..l T- I;: t.; ~ \ {, ) ,J!.t f) "? (
1.; ~m 1:l. fort.. "' '> j I.! r... . t.. " ' i.
wl"'l llllQ) 1fi ~ l'rll.Po r Jt."'l" 1 i,!!:. l ll
\ c ' :t 't"Q)1:"Hl!fnQ)~ /t'.~~. Jl\
Ji.)t I :l. i'! I ;: J: <> IA/, ~<h ''if Q) L..' f!it'. IJ' 1it

Q) -

"? " ' '

VWI 500$ 1;1 -' .._,. I' lvb<5J'J.j.~<7) ~ 1 ::


t.I'<, "<-7' 'f-;i:.;.-.y v - ' - .

7 v
'"\" . 7' :7 -t '" ....,, 7' '" ~r,; I:1
fI kl(, l~{'r<7> '7 ( 1...::-fu 1al. 1 :: ~c.3i1J ~
J -1 0 q 'Ii~' ~ < t,.,:: (; ;

,1 ' ,,, ')

"' ') "' t! A.

:;11J<

;o..,.... - ;o.. 1:: "t"

15: < M $!lb~-?,,',, :t T. lfiln <7>


tJI. .W.1:1 ;lit81!1 .:, l,, < JiiJ (1) , ~ y , .. - ~

VW1500Sl:l.~ ;f;-;r :..--;.;:..-- '('

< I - ..l. lll tl:Hl~: <1

-r:

~:it-

V W l SOOS 1:1 IE ;Jl{:iE ~<7> 5A "' -r-r,


'll i"'JQ) IJ>lil 1:1 ITiJ ' l - 1- IJ'l 34 6rr.m Ut
~ - I- IJ' I 3 5 6mm {, iY> ') JI! <7>?1-tJI.
~ 8Jl:.n r:. ~1 = ~ t.: -!> J: '> i" ., 1:: 1-p
_, T:. ') l.. \ c ' ;J; r o
VW1500So:>7 o :..-- r ~" 7 .Al:17' ~
< ;111 flB l,, \ ;j.,' ')
;t.. .,, 1- l:l.

VWl 5005 1.1 :.<. 11 > 7"l.. ~'' i1'.!. '<"

., Q)J'f' H3 --C'T.

31

V W1 5 00 S -\.: Y :;..- I.I. :.- '\"

:.- -

~ :f.'f~llf.!.( C.:.

(,

< -1t ~ X tf( il'1i t- ,o; < -4 <> ' If i> >:.: <
-C . /::-; L -c "I> .., r ) L-C ' ' o Q) -c:- L J ? ?
V Wl 500 $ t Y :;..- VJ :.- ~
c ~ c "5 i.. -C ....,,
f'ili c.:: i>

~~

I~

~ ~'fi".1\: V> l

\ "1" ;I ~ , ~

..!.. ,

L \. ' ,_
~ :.:r :;....
,, ~
V> -tt /, ......, J"' . . 1 ,
~'Ur'lf u:> .X.~ .::u:> tlC Vl l)lJ'l'- 1111 0? 4 -""-C ~ -t' ,

"> ,tr.

<

11

.flJ llJ L .t. L 1.:. . - - f,'t -C Ill l'-J 't' IJ Jfl;C Jll! V>
J~ ,.,, . >ff 1- 't' I.I. f~ )::! ~ 1- llll <1> "? ~ llU ,, WI .t.
o Jt t1' ti I >II: .t l t.

;>;. 1 M t.1-l !- I' 14-.V> 1~ 'I'

,,_J

ffl <1>~-

"/

'Jr

<

~e~-f'-- ""' . , ,.,


1""" c 11.:\' 1't
~ .~m~ Q) 2ff ::<.O(,-; =
/

:::

k l-C Mc.:: 1.t. E? Hu:> Y 7


H) '!Ji t1'l~J It' r-, H .t T .

C k ~"' '

'v \\ 1500 s

Q).fJt:;~~~ t-

v w ;:<...,. - :,.. :;..-

:-; , t ' li T .
'1 1J 1111 lfl >:."J!l! rtl t.> r-,.:: <7.>Jll ~ 7.,. ~ 'I ! I C JJ .t. JJl'. ' ' ~ .\!', ' ' ;t; T .
'7 - ' t 'T
/ 1I J 1111,tt \l'J<J>:.,-7 T ~ 1) 0

1tr 't"T . 1fe ? l.Jll! l''*"lt .:, L V> 't' . .::: ~~.I.
*b _, -c ....,,~ c ~ .0 11c 't'-r , ::<. - - ::<.o

~ .., M ? L-C 6 Q)'t' . - ~ L ~Mff't'(,~


~ >:." (, (1) IJ. 'El:fflS >1(11-tt- &, t1.. li T

mm 't' Li-u:>~ , ~ 7't' L * <$ ~~?3

V A.. if Ill I L
>:.. I:." ;,; I -:1., t;

-c

L l'i:ttJllJ

-c L ,

\L i*

L "C H Ill: 1.:: >'f r, .t i


~ IJ
' J - l;, -,. q.. A, ~

"'/
tJ
::.- ?'n
- - k u:> *, <i> ,f<-t-iirJ ') ffii'iiu:>~f1 1;~ c.::
7

33

V W

J.

'I

"

S (J. ~ Q) C ').:'. lrJ O'J ~-

I ;,- /J

tJ

-c- ,t,

'I r, . fcofi'il( v w1soo s


I I.'.) o <'> c- L J i I> ?
J

t& _,,.

~.

:.- -<? ~
lOfl 'JI.~ 1J
'$-)-<') (,

~.,.

..., , :.-- 11

',,~,

It'.

l1t1 1 VWl500!'\ ~ J LL
' 1 A. I ' t, 'l r I
lI

rJ1

~bl:~

-c 11 "l>
.:<.

It I.:. .1: r 1 7 1 ;.- IJ' (,


, t

0 /) .-,

-? <') :H.

'l L

-c- 1
If

,1

C '

::>

o 'i"''l I <n ~~ <.

l'l'.~/)IJ
'1. IJ',
,1,

11, < I.!. It' -C <' {> IJ (, -C- 1


1111 (,
" IJ. 'Y l I, Ill h It C I.I." .t 11 A

"' "
J', ~

Y 1 ;,..

;(,fl~

II.! I.
<')

V W ;t.. "r - ;... " ;,- n - S IJ.~".!Jtllflll <'> '1 1 c


11J <n .:. -~ J <n A.~ ~
di> -C L.. li. ' ' ~ L.. I.:.
c < -; <n I ;J: (!!/, >:.- If! ~ 1.:. fit! .:<. o >'.> &, -C- T
.:: ~If!~ .rt <n X~ 1.:. - - iR Ll.J <n L <n ~ .Q. <
L.. -c *'I: iJ'Hr~ 1.:. )]!; ~ 'l!'.c L.. :i "'4""

I 11 5 11 Y .ll't ..,_ 1fl L ' I' i? .

V WlSOO S t

VW;t..f-~3:.-n- Sc~<~~-c

-4

fl(:

~ 1.

111 c- j

/)?

f,l

< .iJl:Jt-~ tt f'.:."1'tt.!ll;t~ < r.1

"I
I::: A. >:.-*1!11J<'ffll-0-<.:. L . ,f.BJ.(..<ni'F.ff.
''' < "'' i- o t.~'Ml n''lill: '> ~;;. n. -c ,, ;;. -..

~
..
f J > 1) !J: 1'" < l11J L I .,. f :... (
C ' ' <..I/> IJ 11<. 'I' 1111 /~It c- I
-C J)il 11 .-, ll Q C , f1l1J J, !:: (; 't
( ) luJ l:

!..

....

fJ'

l't

'I

-c--4~ -c:x1>' A'it: L <..-?'tJ L '-1:r1t.'.Oc- ,,.


l'tfiC:I. c:
f', o? IJ< H 11.r .'.' "C-"'I >'.> ?
.:. 11. ~ H i.Jtot> 1.:. >:, o

V> CJ (;. <), /, 'l' C CJ ,t , ') I II k


;, .,,,.. ,.,lSit ~\~ L

111i1 J,

At o

c ,, -;

11.r ;

n r J c r.ti:~JiJ>! ~

.,, >;,"' -C-1


~ tt 1:1. c 1.:. ,.,. < .
' -'; Ji'l.t "M. 1;: 1~ L

RX:, L

xi..

~Y..lfrt1"-.1-c-

<

.-,, t.
< -L J 1:,r to

.:. <'>MH M

',,. h

'I "'("-.j

II

.<-

r~

, 1~ .;,

,.

35

11l.1lr I. h o V> IJ. V W


Tftv > 1 i" 11.- c- I
(

' 4!U '

,,, 'l 'll CJ.


fill!

IX t

.\\~ '

.J

v w .

;;t,

7- -

:J

:.-

<n . !'fl

>'1

-r i.!. t t.: It -C-1.t I.< ~JIJ I>'

V Wl500 N c V Wl500 St~''


-C AA'."11 L / l( IJ' . -t" , < ') .:. <n V W /.. -; - ;....
IJ
t I; ,t, -C t:I. .,t J J: T ,
6 '(

I IJ')
I

.=. <nlllt.1 o=.' ~J{!,O)f.~i1"i1'1: ~ lli!ilt -~ 0 7 ~ , ... 7


"'- ? - "7' ::..- <n J'l.. I()> o Et: ?.If ' ;<;1411 L. -C ' J: T

"" " ::..- ,,

~~\' C IJ ft!!) f , ~l 1f1 (t'J ~

tfr (' I

c-

~t (7)

" . - ;;., 0 ?'J f;I v w :>, -j- - :..- "


(l J:). "f'-C ,=. *l"J 4 of,)! (;: 7

~ ''"' 1111 (7) llJJ,tlJ)I;: ~ " -c tJ. 48 (l ~ .:: 'ii"F ~ ' '
,=. (7) 11{ -<-itl!. O) It c ltfl4 o P.\. liff.f~ ~17 ' ~
;l 'J: ' ' -c- F~ '' .=.11. 11 c-c L1fl~>J:$-t'-f
r.1J 1; 11111.m -c- L ..,, c 1!:!1ilil 0) l~ ''II n L.
o
't' L. J ') '/;

,. r
. . -r

* -c.,,

_ _ _ . . . __ .

m~>:.: .f<ll.i!A n'

i.-

....i-.

/
T

';.

< -:> h f(! .~I . :.. -> \

s c-

SI t.> ..;..- 1': i(.f .~., I' 1. '

i .,. .., f :.- ~ '7 . I-" r -1 .,.


~
(7) luJ jjl r. 0) -+t' :.- , < f ..,, - . 1'lt ~( ..,
;lt. !Hij.1.1:'f. : ? n O) ICl*l'i-fflS (7),<., 7 ':. '7
- . -<- (7)1tl!.11n ' (7) <> c7)c . -t-ti..f'o'. JfV~-c- 1:1.;;.,

11.11 .., f :-

- ft 0)66 u~ 11 .x. :.- :..: :..f

.,., -

mold! L.

~111';1:(7)

t1iJ :..- -

'

' J'. ..,..

'I

'J. V A.. IJ'. .t, l l l;f 11( ' i~ t.:

--

c '' , /.; j;)! i:.

< i:. >


Jlit tn.:: ~11~<?> T nF.ii :I.>'-:.. ,, f1\ il"li c
c 1:1. it> ') ;!; -tt A, .
. r& ttlll m 1.t

"("

1I A- tn P L il'li

{,

(7)

J: -t- n .
" ? f>ll >;..: .=.

37

( ~t.~t.T -? >'J?AL~~ .
H I.:

>'J I t it. T )

-<nwe

~?m - ~;:<.~-~ ~ ~~ - ~?GM<na


5 A.* ') -c ii'> "-> 11i ;,q; ?T ? 1.: >j,- o -c L .t ? ,

;:1. ,.,, ;1-, -? -c t.


t. "' 1: :W%7 m
,i,11 L ' ' . I:'' ? At.'"*- T .
;,. ~Jl.L Uufb<n ~ - r er1.:.m:n:n1;1.". ;:1.
:>:. l:t 11! c: <
"' 1: a: < ~ ? T . 111f<U/l~Jlb
1 "(> <n ftl1. /!; v" t..: ' ' 1: .\!.'. ? %7 1:t fPJ -c- t. 13 El:! 1.:

A. ;.,- 1.:
"'' :>:. .-..:.-

n.

V WlSOO S -t: Y ;,o I:~ < f'IQ I;. -C-T !! .f~lfll I.: 1.1
f1:' >11/t<ftlm <n ;:<. .-..:.- ;:<. >1J<;;, ') , ~I.: llltlf't ~ t l
c~~<n~ ~~~ 1.1=tV1C<nr1.:.M&tL-c

,, .i

-r.

t;t <nm.:. <n

;:<. ....,_ -

U "'

;:1.

& n<;, ') .

* ,,
~

1- .,. 1.:. .1: ? ffl'llo

llif 11~ 1.:. I .i 2 A HJ <r1 I.:. , ..1: '> L t.:. J.i-.


~ <n UU.: l.1 lf.;(1670 mm, 1!til220mm,
en
:>:. .-..:. ;~ ,.,, ;;, '? . iTri t. ;:_ <n ;:1. .-..:. - ;:1. l:t
W.n ~f'Yllll 'C' ll.i: 11' e, 11. :t. T .
.Iii! &ill <n ;:<. ""- - ;:<. >'J<..Z.>~ >:.' IJ.~ l:t , ~!Hfr. ~ - r

.t. f

a.:

<nWL~tL~U#c.:e,<-c--T . ffl~<n~W~

3e ~I.: Jlt:q>: I? -C- T


~ L -c ;J:t<n .1:. t. ? - -::> <n =tV/%1 Ill n' lll1* lt11 M

1.:.

;i,'?*-T .

e Jc;.il1J ''

'-

r. -c n ex. ..,

;:. <n >J, {';- t. 11'11


o >J:.en ;:1. .-..:. ;;x. ,.,,
tl:t."'t" .

3 A,.,.,~ 1- 11 tL ;l
e 1klt -It'
l~tfr. V> 11!1 1.:. ., ..i: ') I: I:

t-

A en IP! ~ en fJt%J

~<nM~M<nr~ ~ ?~t.~L~"T .

.,.

38

;.....

I-' TI> IJk' < ,, < -r


J , 1- , C! 1.(. I~~ .
l"l~L l E 1 1,. :, . (.:f<t-'1JV>/I\ LA. i t I>'
( 1 1 t .n 11'; t +t: < .,,. -r 1, ;.. r
' II" JL ' ' ~ ~-) I( 1< ,. i'I ft-: tJ' k

1',:rr: ''"-'' tlL . r" ...,.


: l '- I) I .i 1~
.ltt'1')
,.:. '" l

, < .. '
' "

' ' " J..:. '


(,:f'ltJ.o.;>lf{l/~' '1!11 ' ' ~He7> (.;r
"l'J I, A.. I !,; I
~ rV>tif1!ll;,\l-! l08Smm , ?.'!,
.,.. : t 64511110 ::: . f1;if t <n fj: ~ Li . f(fll 1 71 mm. *t;(
IOKOmm (Ill' I'~,,
1 ~ ~" L C 4 A tr:, 5 A.

r.-

lf1' '" L t.: t\.',

{l')

c ~

It: !--

~ ~ ltll L

-r (,:f fl

~11,t"l'tt~,{l'V>ll; '< !J.. t:l1 117lmm. tiL 1670mm


( 11'. 0 t t 1jiJ "'
I- 2 A. I.! t t ) '" >;,: ) j; 4
(,:fti !.t .L J, ,.,... ~ f-1 --::: 1-4' o)l< 1 > L -( ~ 1 > t1i.....; J.
L 111* ~ -J
l~il<l<R'' :t375 kg(Jllf+;:.Y,J:J.lt\.)

1.:r.c

~
IT I-' T

C"t .!:' -l L <:: l.C.:I~ ( l:~t:: >:, -C ' '


o <n -c l. t '1 -Ir ? k i1. IJ. .::. C7) ) j h <')~ frJ (1<J I.' :I.>
:, -r (.:r<t+J e7>111 L A..tl r ..,,_ < !IBJl'4!' .;. J j;

7, .;

v w :;1,

t:.:..- 7,-: .,

.!:' <, <, ft!IJ 1'-l'-l -c h 7~ i c I l lti- -c


>- r.11~(7)1~" Ji - - :1.> ,, M :!(> 111 J. T

I.I: Iv L

l,

.,. -

;,.

:..-

1, -

s c.i. -1:: 1i.. 7

. ..,. -

?" ?

------------------ --------------

~ :<.

-r C7) J; Y'.( ""'1 I:: I J. t-'f t:: 'oft. i~ 'C' T - j!'.Hlll-:>/" C7) ft
:n ~I l'tW ~ f~(jA. <:: J~:f.></11>1!: :t f
XCJ. .!:' /.... >:.:
I.: ii{ l 11 C7) -~I(& Jll 1\?1 -r -b h'i"" j; .j- - l' t )j C7) U "'fl
;r.,. ;>-;, ~ -r 1"" ( ;X:, '{ C7) 1~1J -r Ji 1T > l:: .\!!. , ,

-r l

...... ~ L

-r

rt

Jje7lJ;

'J ;U;t ?

+11~/lllffi,.X. '~

' ' ......

i';7 p

"~

~I

I r.1-

<;t

r.

...!1..

..;i

"'- ~~

~,..

<"'(.I
-0~ !..!

I ;

-i- ...)

~~

~e

"t' 1f~i
~ -<

<i I'~

~ ~

1' .

Iv
,:;

t' ~ !! I
~f'~}o

10 ~J ~ ~-

,,..

;..
' jjt ""
.!JJ ~
.~ J... ~ ,.
~

'

... .>

<'.'

i{\ "'

,L\.\~~..J

!.!:~ I~ ~

~
f' ~ t{ <:' lOJ
:.-~s~ ~
.~
~ (.I ii:\

..t-

~
,\

'(-.

+-

'!:..~
t" - ,, ...

\'-..r~ll

"~1'-" 0
11' ~ ti "' ...

,\

!t_~~ ~;\

,. " ii-1 ., n

.,,.~.._.,

~ t<!..!S-"

I-JO~~~
vS~S~

?ll l!..!~'t~

=-

't-

*
~~

~~
~

,\ 411

,..

:~

.l(

ti .\

!!

(> ~
,

-~ -"
'"' '

-~~!.!

;.1

~
t->{_\I

"" "' !!
('

1) ~ ~,..

..v~f:{.I

(' l!J ~

le-

i{\

It: ('

!..! ~ I ~
' s (' !..!
~ I) .;> J.j

C'-

t6
.....

.\!!S~T
~ ui l

1111

~ o ~ 4~ c
lt:
0 ..

~
~

~ ~ I ~ <I:

~ :::: 1: ~~

~ > ~ ei;:~

(/)

t6
....
1111

!'1
~

s
(/)

I
i::

,\
m

i::
,\

I~

I
ih
K

.~

I
lh
K

3
>

3
>

.\.}
(/)

.\.}

-3

(/)

I.()

-3

Si!i

C'-.

I.()

>

'

,:1 I
!..!

+-(.I

.-1
"
; I I:'

~I

~~

I'- ,,_

,,

s :

-<

..;i

*' i::

Ul

!::;

1'1-s~.

I'

81'~41fl
:!! I r ~ Iii(
~ ..,1 j..
;,f :J!~p

:.- "'
\ t

.JJ~ . It.
r-~~s
tit<: (' iw.

.1.

V Wl 500 S C V W .AT -

.Y

":/

73 -

O)~Jli.F,K(;t ?

"'
~1',?:;;l:-i~r.~~1-..,::.

t. . lil( .Q::. c t. . k ttl::


lll>l j:J! T o i' fill'<> ~ " -r Jv Q) /Ji(~ c "" .Q t. Q) l;J: il'J:
<for t. ii> > t -It" A- . ~ $<U;t i'!ll btt 1"" .Q 'I~ t. llll 9 m t.
*i!t-t1:: ;I, ) J! -It" A.. . ??.\ L. ~if."~ c '' -1 ~ n<V \>Vl5
00 S Q) :r.. / l-' / Q) Pfj;- Q) '1"; ~ c ' ' -j h It -c C:l: ;I, ')
;i

"'..P ;..j; ~t<7) 1J 7

~Ct .Q ' Jic;t ;I,'?

~ -c7!< 'J1.:l'tflij5'1:I:: rll ''1\-? f:. ;..- ') /


~ t;'Jl-:> !f('j-A; -C- ::r / , ~ ?
"'- llll: 11-J- I ;t J!l Q)

- 1-'j"Q) 7..,

?"" l~ im 1:: t. ? 7, "'- -

7,

42

.:r. ":/-:/ ":/ TT o

fJ3:v' t 7-. e / 7-. t - V c {J:l,;j!l!@l~ij; .X. /;.; ; , - - - , L


n' 1"' (.tr ~ J,'l; < L "t: ' ' .0 l'I!. EB -c 1"" .J t Q) l:. ::. Q) .x. ;,;; :--1;t j!l\ :IJ ""t.5 ;I J~.f".'fl ..., "t:'~T . :t-1 :-- "i-..-r i..- ? - -c-66 .!];, 11 . o n e, ~;mao "' o ~1Jni!l! -r .o
Q) 1:: 13-tJ> L. n n' > s -It" A-.

f*

' :-- "i2 ~ PJl: ct o :J:. Q)fl 7CU.:71"' "'-"


~ ft1 '> 1\ l.. "t: ' :l 1""
-:> Q)

:7

.x. :-- ;,; :--

c;t

"J;.-lt"A.. .

~kQ)t.Q)-r-. 11u~att1::gh . R~n~~


~..., 1:. > s.~i~:..n~il'OiJ1:: 1:. > r > L. -ct. k Q)J:'~'l'.ll ~

~ ~ .illWt I:1 G: i\'7i iil! Jjl'.-- l!.'f:illl3 5 'i" o -r- h '? .


~ 'f(J. h -C- ;I, t1.. I:l:' - El 11> ::. Q) i!l! Ill: -C- :>!? ') ' ? It .Q ::.
c nt.l:\>f(:~ -t" . (i11l..::. Q) #& "f~l;t~""-ffl iJ: t. Q) 'C"T)
ft~ <l't~ l/l\ ~ i!I! Jll L. "t: '
1"" Q) -r- . fi:{t\: Q) IR lit -c
J& il'li Q) ti:\ 11 ~ ~ fJI! L. ~ 1""

-It" A...

V Wl 500 S C V W ..AT -

.Y 3

-;.,-

73 -

S O)~Jli.F,K';t

~ft.y;.,-~~~7.Y1<7)~?*7~..AT"9 0

,.

-. ~'

---

43

'J.

Irr;~
~

1~.

111 ..

EE

-1
~

'

::. t'l : ;j: .:r.. ;,- :.; ;,.:r.. ;,- :.; ;,-

~..- .

fllJ *1il R. ~ c:: J: .Q ~ .,. :. y ? ::<.


.If 7 :. y ? ::<. .;lE 1:: ') 7 ...,. ?
t:t: $1llt1J:!.= ~ m L -c ' :i

::<. Ji.. Q) ::r :-- , ., :7 r


Q) ffJi\t ~3!!1[ <?) 8 tJ 11' ~ 7 >I' Jv :7 ::<. '7 ~ .., -1 -r ;.. ..- 7
;. -n::r-..JI: ~ iJ: Q) -c T .

-r. .::.

.Y

~ I::

97:--9~-;<.~...,.,~1~ _,,_ ~t-v*;..-?~..,

*'f.*ft~~ili ~..---:;r- .JZ.~>;i.-l!l:l;1; ~


~

L "t: ..., ii i" .

JltPJi" ~ft

l;t

;<. l:l:
-r-1" .

'!' 7' :. y :7
o ,;

y ;..- _,,_

o -

>!> t,

~ y

7:3;;;. 3l;lj(: ;..- / :7

.o tJ" c

'?

tt.

-c~'?. ..., -cr~n-Q)~~@~~~<-cm

.:r.. ;,- ;.; ;,- ;0 c{13; ill! 1i!J E

T.

c iJ:..., "t:

- ~- . .If..,.. !;I; 11.'.iJ!!l6 ~ c ; e, 90


L. ~ ., 7"1;t a;';i.ai40 ~ o >!> e, 135 ~ o .
T . ::. tl.-b<V Wl500 S n<-flll"t&: "-flf.Ll:

c ~? 't" ,, ~ 1".
-c- -'> .Q ~ ~ Q) .If 7' 1:: tn- "t: t.

~ffiQ)--:>

&rQ)~m;<.~ - ~1;1;Mtt.t.mxc::mmL ..,


{~IJ-l:t"-<t

.:r..~:.;;,-Q)-~li!JE~-~~~~1"~ -n~~~

d-

''it

-~~- Q)~at..Q)m~~ ~fi Q)-r- aEn' ~

--

~ ...,

"t::if!.11& >;,.-

ill! n't!J. e, i1. :t T

,!:'Q)~c::

..JZ!l!>:t" ~ltQ)1JC

VW1500 S c VW.A-r-ya /:1J-S0:>3t-~R.\(;;t?

ITTrffflH;;t~!RJ'.l:~~~tfl-C T

'

~ '7 :.-

1J

:,..

7"

~ -

:,..

r.~;.

>

> )( .:C. t, h. -C c ;J: -t'


" :.- , < - Ci JR :Iii: n'tt.
' t-l:t-A-

:,... 7 \:

Ji

"'".y.,. - "'" + , -r ct/lttiillfl')

(7) 11 1 ::.f~ ,T'i: ~il. t.:.. 2 '1i=<7>4Z~Lt.; ~

- 1:. .~

11

<

.{cen~'1l1J{1"1'1Hi.

- ~ 1;...

,-:

~;<((ii en IZ-'l:! Ci~

I 1; ;.- "

f t. it

ll!!!!!l

n " H.

44

f}iJ ~ t ~ /1~ .{ i ):.: 'Z 2 ~ (7) f- V -

7' 7 ' / -

, ~-

I:. J: IJ / 7

I:. ffjtjfrb

OO::l"kn'::<.~:.-~,,:.-enfrb~~~L.

Xfl

f),l:c:: f:C. h? ? ~ T <>~!IL' ;.- " ../ 7 ~ :Q~~.RHl: 1:.


!!II"- it T

x~~en f\l1*JJA:im

VW1500 Sc VWA.7--y 3 /:1J -S<7.>3t-~~(;;t?

r.-!\ L ~?~?Ta ;.-" , 7 li IZ-t' L {; ifl'f*en!'"n


e, r.: 1-t a L en -c 1! .I> ) :t! -l:t A. 11111 itii n e, ~ 1-t a
Iii~ L 'ff- . .:=.--:>en 7 7 ;;r.. ii.- + "" - -:r 1:: ~ 11" 1-t e,
h. r..:. ::I" k 1:: J: .., -C P.& Qli ~ i l. .,_ T

*1{ I~

7c~~77;;r..1i,..en;;r..?~,-1'~-!!~WIJ~

1 fl~~Me~cm ~~~c-1i...H1 *T

;.-"

. ,< _ -c"f' ,.,, __ .,., - -:ra.?enF!,'<enr,ilffih.

~Ji

11: :!'1.C L

\!! c:. )(. i!lt r+: 7,


1-t a

-T 7

'I :.- 7' ?' :.- , <

Ii Wll llfi n &,

,.., 1:: 1.a "' <>en e ~Ji : :1. -r


~ A. >:,- I:. n!ll n'1~1 (UJ L -C , ' -C {; 1't h Ci 11; I::

111 ~ n1r(m,,

:.-

~-

1'~- :& ~!liJ'.l:M~~- -c""t"


45

~ a cn~11- ~ ~
:t! 1'"

< FuJ t:. ~~ "''1~~ 1:: {; ;~m ~ n -c

~ f<ll olt . ;:::~ - *ruen ~ -;.- ":.- -<-c:. J:..,


i 'J;J ~ tt '"t" "' ~ T _

.,

-c

77/-, <- ~ ::1".t-.en7, /'/ :.- ?"IJ ~

r..-1'1111: e .,. .:e.

-1' - '" 7 7 -1' ~ ,, :.. ~ e lE?:t

1:: fl?;--:>{!!:~

-c "' ~ -4-

~ ~ li 77 T~:.-~71i,..1:: . *4-W~Mi"a
7, -f :.- ?' 7' 7 7, 1i...1:: J: ".l ~ltb ~ h. ;J: T .

7,,. '" 7

7, '7 -

7' :.-en .1Mt'.l.Q~;rtenm~-:.-.f1J.~.~ c:t :


e, -st ' -t .o {ff ~ e 11& llx L

:F.:. .,, en Ii ta ,., ' l'J1111.111 - ;n


-C L '1 ? ~ c -C-T.

'* ,.,

fit:.., c-? en IW~ n'~ltt..:~ "11\' '(.>Jtb Ml!:t L ? - ?


en
fa c:: tr. 1! .o >JJ. ,.,, .?> ".l it -1r A-
~{;~~enm ~ 1:t~4m~ena~1::L..,~?m M

,,1

L-C- ;t.'T .
flt "' 1* '(>!:I! ' /\: ~ n' .?> ..,

-c {;

* *
:.t:

't' T

- JJ. ::k ~ < -C:fll!.111!il'iienJZ? -1 ..,_,.,'. J:.lii!en !fi!t


*~ iri c ~I:: , 8 l!!J~ -c {; - JF1 "'- .t-. - ::<: >:t' :lfel.ttk
~ !liC! L tf ..I:. 1:: - 7.2: ~ -:o -c ' o en -c -t-

-~e~~L:t!T~ . -~L-Cen~hl:t ~ -~

* n -c-;ei lli 1.:: I!! <fl:!

J:n T .Q t;!J! c:: lf1

* -c '

:t! T

47

46

"<'!" ~
7

>I" ii,. 7 ?', r/

tr)

'I': .,, ' " .,,. ,. , 1)

-, t /l 7 " ' I
7
t ll 7 I , r/
-

I~

11,.

VW>'.? VW 7,-'r

-{

7,

VW "-7' ?.,

;;

?' II-

J' ;;

-(

l SOO

f" -( ;;

::i

:.-

7,
7

+
(t)

,., _ s

;., J ; ; "1
'7 -( -'f' -( ;;

S
?'IL,. -

11 c.:.

-IJ -11--.,;; /!(;' '1' ~ .

)!

7 ( t)

?'IL- -

.::. (T)

-c "

( "-

T' ;; l S00 $

I SOO

f;t 7

;., :> ;;

7 '1'

I SOO N

I SOO N

"7 -

.,,.

I(...

( 7,f7 (J')

7, rJ -

...,, ;....

11.-

? ::<. '7 - '7' :..- lSOO N :

1Jtf~lfl:fll>Ri' ol&.flililJZ'l'l

4 ;... J :.-- Y -

4 ,,., ~a-? . .i<-r~::<. r o - ?


83 X 69mm$.t t.'l!1'Hftl493 cc l'E*1illt
7. 8 : 1. tti 1JS4bhp(SAE ) 4200rpm
.Q: .k r IL,. ? 10. 8 kgm / 2000rpm.
>f'#J t." 7- r ;; ;;<. t : - r' S. 74 m sec
3800rp1Tl"1" -( IL- ? - .,. - ftJt~it'i]Tft ?
7 ;; ? ,.,.. - ::<. <7> >I" -< 1i,. '.fi'~2. Sil
7 .,. ;; (:: J: .Q -IT - 'I': "' 9 .., ~ {'I' J!ll
W~ ;-;ilfrt;
? . 1mi!li :t! :.--

-;- & >I" "

+ .,. -

1i,. ' " ;;<.

:.t.:r. -r

1) -

_,_ -

v.,.

-t 11- st Jirl1Jffl>r< 7 .,. .,


li'll r~-lm, a :.-- " .., -< :..rt~~~,.i:: 7 "' :..? . ry ., .,, ~
T

+
r

:.-

ft IL-

- .l. .,. -(

11- ,, :..-

7, "

'

"

t1

r..,,.,-< "
r .., -< :..- r
ilf!JJJ 7- .f .,

-IT -( I" ,.,. .,.

tJ.\:fJt~ .f ;..- ;;<.

flii'llJ'J't~ .

- r.

j,l!J

I)

2 A X.l:t 3

ilJJ ') 1:: ~

A.~Jtlt

1 -r.,,

:t-t<1:Htit.it,1.::Jti:~ ~rt1J.".,
A. ') JjO:J.t ~jj 1f'. H 'l't ill!
;l t 11:;, l'.r( I :t

..,.. .

lt-tt"-( ~- " ' ' r'J't~---7"v?


n !lt!J n~ A.~~ '11'. 1:: iU. f\-~~ "f- ?..\ ~ ii'~ .

m.

'lr.I> e., #"-!H JIUT . .-... ., 1- '7 .f 11{< ' -< ot I L- .,. -( ~ ;:J:.J j'17i J-ll -;" '/ ;., ' ff{
? :..- .

V W 7, 1'
er> '< ;; 1\'I ,\;; lJ ~ .)! / l

1) I..:~;.~

;;<.

'

r ;..- - 1- 1:t ;;:,.., :tl.'4fll1

01'13~1:: 1'r ~ -C fIJ/A'. l;i 1

=- nHrtili'IJ IW

., ... " ;..- ;;<.

-r ..... -c -i<-..,,... J:f

;;<.

2 Alli 7 a:..-

r ,,1;; <

i::: -

'fr

5 A ,!fl!-t ?";;
l"l~X,.,..
1- ~Xfl'!:;.
11. I.:: r"I {fl) I' -r " ;; 1- 11- c ~ t~JlO 0
cm.mer> r -r 2 t'< il"jtlll L. t.:: ._, o :.r ?''7 ,,_ (~~U26cm.tli ~ 4 9cm) .
if'J Ill! L. t.:: J T '7 .f :.-- r '7 ~1.1116
cm il"ii :;. 47 cm ~
1-r ...1:: -IT " I' ,.,.
.., ;<. . =- fl) ~ . ~ "?";., ~ ,.. JL,. -C-lr' ll'r ..t

r ., -< r " , "-A"' -

/ :..- 1,

11. '.I.:! i71'f'1')1' ,,,. =-

;..-

( V Wl SOO N Ill. V WlSOO S 1:: i!t.iiD)

( V WlSOO N & V WlSOO S ~Jilr)

/'*

6 v 77 -r ;..-..-..-r
y " -t- '1': 200 w . .J ll *'t foJr. .,, - t." .t. f-t ...... ,
-< r. -t 1v, ~ ~ :..-

' " ' ' . , , . 1) -

c :..-

, -t-J-11 ;x. -< ,

r ,., -< :.-

1 ..,

'7

+.

-<

II' I 7 n ;..- I ,..,


1 :..- I' '7 '7 .., ;... .,.
I IH'I' L. ~ 1' ;; ,
171lJ~l'i'>1< 7 "7 ., ;., ,. - !~I: l'.-KJ
" -< t:: - .t. Y " ..,.. e :fem M. 1111

-It A..

,..L \:'" :}> 1}

tt '11!

"'?

-.,.,:.-<IJ
N
;.,,;;>'1 - N (?',+ 7 -{ -'f' f ;; 7 II- - 7 f.t)

vw .,,__,_ _ ,,.
'"

'T' ;;

I , 'I

T 1~ 7 " r1
II >', 7

11.-

.,. ; ;

"

ISOO I ' 1.1 8


I'. I
Jlll I )

T' ;;

~ IL-'?

7, .-, -

'T' ;; l

r-f.ffl 7ol'~'r*f ~J'4\1Ui\o ~ I t. t.:: ~*'Hit.

Lt~.<

-c .

i~ ft ~r~ illfHl't n'. ;ttfIilliH!.'. ,fl .


J'lf.'d-1' v ,., "/ ?', ;1< 7

SOO Lt "'? Q) 11:'i f.! I t -C'


FLl<l> 9 tni:r(<">' ltt,qJ1:1 ..,

-C;JlT .

1~

... , / ..~IV.,

JC~.0.'4rrNU>

, "' :..- r .-, -< :..-

11c F"l :i-:t1illl : OR n' v -r..,. " r , "

ot- 1v

1-r ,-c ~ri'lil:t v..Y-~l-< ') . ;.,- r


tfo I:: 1'r "\ -C l H!ifl.:: Jilr~11: v ..Y-11~
> 1111 ;... - I- r l'lll lflll !Iii 'It'. I:: lJlJ 1111 f I:
t;/JI::: *'l IfI\ ~ ~ ')
/'(;..,,... -:f' .l. j I Q) F-1< mi & If'* ,. ;..- :t IL.Ji ~-I'll( r. en* ~ < 't' t1l1 L ~ ? :..- "t
<7> Y ., ;..- :>.. ~ .., ? ::<.. ff<~r en 1_;;
' ' 1'.liot4tJ /lJl , -:.., I" A. ') -IT ;..- , " .f ..,
n'T ;..- - ~ ldl .ire ,r, m "" ~ >:t ?' 7 "?"
" :.- r 'v t~ ;..- - ~ .!fl!.,.... m en ffi '?
T'
2 ?<7> ~~>:..- =>-t-tltl-t
jilij !flll r- T
f.l 17 . WJ ;..- - r f:ll. U'c
;..- - ,. !fl~ fill . jf< .,,. ,, 7 7 ;;<. + ..,
? 'M ~ ,.,. .,. "' J!!l }: (-r 'JR ii't' !fl / 7"
ntrltt ;..- - r ffl~~---<11- 1- m-m1i'i:.
1

"" nt

* .(

1- v ..,
l;f<f.Q11346mm 'f>
t;f:4 22Smm 'l'-4'1.l l60Smm ~jl'lj l47S
mm f.r-"1$/.\ 11<1..r 13Sl mm. ffl
;., - r 1370mm llf-i-:m li1:880 kg >I&
1i1 m li1"4oo kg ,rn-;:~ m 1,u 2so ks
.Qjl'lj;\!!JJl'. J.tj~ jliLii!Jll. 12S km h ( 39S0
rpm. ) '{r. Jf,ifm JJ ( ni .!fl! l'i 2 1'. )
: C1
/!(;' -r
jl'lj :;. 1 : t~ :;, 2. 2
( 4S . S% ) -t ,., :.-- ,. . ~..,.
jl'lj:;.
l : L~ :;. 4 . 2 ( 23. S% ) -IT - v ~
T
jl'lj:;. 1 : l.;f::;. 7. l (1 4 . 0 % )
r ., -;- ~ 7 ;rr,:;. 1 : t;f: :;. 13. 3
( 7. S% ) .
~ .

11.-

---<

,, 24 00 mm

llil~l3 1 0mm

""' .i!I! 0 - so ~ 0 : l S .f.-J.>


11..,. joj! 0 - 100 ~ ,., : 2S .fJt
I' .f :.- JJl.fX ( 0 I N70030 ) c:: .J: 9 t,t).I
*'~ 7l'J 'I~ 11 . 8 km
I t . + <7> 11.~ <"> ;IJ.: 11!1
1
1.:: .J: ) ~-;: 9 fl'" JL,.? ;..- 7 1:: -C 40
o ~ "' - soo " "" f\'f. A1 tr <rt1~ .
JJll.i.!li11: fl~

J'k-:.tJ II
<"> (Vlllll

$'

v.., m _,,,, "' ,.., ?

--"':..- 1- 311&1. 7 c :.- r ..r 1fo


I:: ) 7 ;., - I- en.((. ,('f I:: }jl( /111 I
2
-fll.I . 7 o :.- I-;..- - r 1111<7> v -<-.J!A
f'l' 1.:: .i: ? ~ :JL "' .,. -< 1- s1:: -c- rn tn llf

~.

fll>I.

( 7

C1 ;..- .. ;..-

..

1- l;i );; "'

ijlJ

I- 1:: l;ilu111.',r/lfl'()
7 "' :..- r .., -< :-- v .., 1:: 2 -? <7> ..-.. :.." '[Er:: 7 a :..- 1- ,.... - r Jt.lft 1-.en 2
...., <7) 7 .., ., 71.:: J: .., ~~~'t Jo:: i7i'.
7
o ;; ~ ?' 7 7- l---< ;..- ~ l;i fl,\l S)IJ~mi .
rolij 7 '7 ., 7" l;t J T :.r I:: -C ruJ II.';
J T ;..- -

:Ml'lli . OiHf< 2 ...., cn r .,. :..- 7 11- .1,


i:t;-i..imn '> en~~n c:tff 9..-C- ltr"'l J:
1) !ieiii:ir
WJ t- ' .,. ? 11- .t, c:tO. 18
Sm ff< ~ '7 :-- ? 11- - .t. l:tO. 200
m :x. ---<- :x.. ? 7 :.- 7 ..c'\:t'.M1' 1::
J: .a; 7, + - Jv ,,., .., " 7 { ;..- ,,,. ' "
7 l:l; ;1'

~,-'\: !lifoc ? -;; ..,


1:: J: '). !fl!J
jj!. lliJ .ifil 4 ~~.I'll'.;., ;..- 7 C1 ,,,

"" ~ T

'1f?. I::

--Y- ., 7 ,,., ff< tam

;;<. -( ;..- ?'~"

JJ fI:
,

;..-

if<lfllJ'~ ;rr

? ;;<. IL- ;_,


..- 7 r
~ 7 :..- "' ~ .., ~ " :.- <7> ~
.,,. i t m 1 - m 4 ill!'. : 3. 80 : i
2.
06 : 1 / 1. 32 : 1 / 0. 89 : 1 . I~
7

>! II.- '7 ;;<. '7 -

7' / l SQQ $ :

cs

r1:'fn.lt8 . s : 1 lfl 1:J 66 bhp


AE)
4800rpm. /ii):-;k r II- 7 .11. S kgm
3000rpm
P.V..J ~ "- I- ;..- ::<. t." - I" 9. 66m sec
4200rpm .
f.l 1'll + " - ? IJn.i!H
;j! ;_..

7" J{t >!' -(

IL,. '

-r-f1y.-,:.-.
v ? - 2 ..,.

-< ;;<. jc\: .X. 7 ? I J r 7 7 r ~---7"

7 7

;JJ.3. 88 : 1 . i\l:~iJ;li.i!Hlt4 . 12S : 1.

-<

?'.::. ., .,, ,, ;; ::<.

>;., 0

-< ., + I>' 0

N 1::

c n li'IJO'J I:: H'f1:'J -.r 0 l\r '''*'T.

.iJ!WI'. ~ fll1 HJ~ <7> -; o :.-- 1?'7 -(-"

Tr

'7 -! :.-

'7;; ?:\'<7>f1
.,. :..- "?".<:'1. ;)o 'Ft

ftn'!: -t r 1'l! :n . ...... , v


;n. )<:. ~ < ~ ..., t li:l.1:'T c WHJll Ti rtJ
m ,f7 ' ., ~ ...
? n - "''If-fl!:
fL 1:-Yen~~'H11t
.. S .. 'T-tt l'lef-t
en ll'I>-sr ? "'
.1, j}f ~ fl: I- 1-r -r :.-- -<

~-r . ;t< .,?

, ...

~"

::<.&7'7.,. v :.--

i...1'i'iil:2. SI

;..--r

11irn11 tr~.k 'I'! 1..: :..- ? .1 1~llll7".,

.,

~,,,.

7' ;., ::r T

IL-

-r, ....

:>.. -

- .t.m:men 7

.,.. .., :.- ,. ,.,. 7" , v - k wr~


2 +'9Uen ~ i..- - J :.-- ?' . -r-.t. &

,"

ua~ '""

.... -

:..-r_.-,;..--r,

rc

.l. f>j-cr> ~!I! V:.'!'t'~'JR

,, ;..- ?" ,,

;r,' .., ,,

,,., ..,,. ,, :..-

:..- -<
T 7" /

4 '1

('1'7*~ lftritlJ.

?'f-t .. -;..- "

cn f\LfitJ .st ;..- " ..,


'7 o ;; r T 7

t'tl'I~ l:t ~J.: Q) jlJJ

;;<.
? r:: ~ 1 -..y
7 '" -~
'7 :.-- I- er> -; P ;..- I -r 7 "- 11- l:t .!:: T
11;1"11Ai!1i?f'Q Hl<7> Y~M)Jt/]tr-J 7 ,,, _

W1$--Y-:..-.:t ., ~ l-.en1111.l11:' 7
.t.j)J'i'!ftJ:.1-ren ?' J , -;- "'

....,. .._, :..- r.

en m .f -

11,;j-Q'> ? ..

~-'

~1:..-r~11..~.::

'T77 v
.1. 1 11\tfJ It .-,it 1.:: 1 ) T
..,. ? ,,., IL- f1l1 I y / ,
H C1 - 7
1
'\'! 7- 7 T 1 ;..- ?' ( n it1J \.: ;..- 9 -

.>:\:) !lil ifti: 1fH'l\*111l 1 m ' ,, I'


en a .., ? n '~ a ., 7 ;~2. a r"1

11-

a. rm

m -r v
:>.. -

:..-

~-

'-; ~

->?

111n,a

11

:..-

r ;..-

'fT ~J-;" v
-'\ 1111 fi't 960 rm .Y.
.., r 1" <">rm t>JJ -c- .~ 1111 ~ ;r ,_. .( IL- ::J ;..- f-/
, lt; ~f1 ffl Q)

T>!lfl; 7" v

v,'

cct 7 "' :-- t- ;..r Q)rl' flll. .J'>l':Jtl!.1fi1cr>1.i.' f ...


7 v :x. 9 -( '\- / -( ~
600 X I S
L . 7 "' ;; I . -r 7 ;1, IL- ~
....
n ;; T
h I:: ?' J - ;;<. .::. ., 7
11-

;..-

2 ..,. iifr"" (ti!. ;..- ..- ;..- ~ & ...., T


I) ;..- ?' ;!'{ "

en 1l: ;.; .,, "


;..- ,.

1::: ,,, ;..-

..,. .,.. :..- :x. , ' - --Y- :..- >t- ., r


~.'~ 9 ;..-

? . 1'1'-r.1:401 t .
l;t ~ *l ll f-1:: -C J<c T<

r""

"f-(;ffi~!M

-r -1

:..- ?'

" " -"' -

.., 7

Ji..

..,. "

r , -< ~- iv ..

0-

11-

~-

-r

{~ lrt llU~ /JU T


..- ., "?". rill} ,.. T <7> o

7' 1 :.- ?'


Jv

T /

y"

;;<.'Im T.<7> r' -r I~

#l'lll' ;.'\: 7 ~ - 9 - . .., " ;..- I'


I'
;~.,_, <"> ;..- - " l'r , -c n ~ 1ro11..r
~;rt
:? f- ;i:;, t(( : 1'Hlhl er> 7 .., .,, ,.. 7
IL- ;;<. .f J + Q) ft ') I.::
7 Cl ;..- I- '7
" ;..- I' .., '7 ., ;..- .....
7 C> ; ; .. ..,
-! :..- I' '7 '7 -< -" n tlCtT. .-...
., I' 7 .f I
I - l;i jj; ...... ~Ill L. 11-< ? ;;
?'i..-7": Li'!k:ffll<7>Jl:>.:Hli*f&
7 o ;; I '7 -! :.- r . / -! d
jlj!J(C
W.~ l?i lfl <"> (11l 11V, .r'\: I' f J. ?
1lt. 'A'( ll,'1
.11- t' l!lllJ " /' 1)
?' l'l~j,1;;1tf
,
, I l f!l~ I ~ ;,- ? 11 .,
Y
r _,. tf/t !>} l.l ~ /',, I f JI C' uf

..,. c

11~

Jll ["'J ~{If'~ : Y - I- $til'ii.;It I:: ff ;&


clif l:t .ffi Jd!. 5!~ ') . Jt l:t >I' 7 ;..- g -r 1v
c L. -c iID9ttt v ..Y-1U ? (, ~;n .
'. 'l:f 7 :x. T <7> , -, I" A. ') If; ') l '
=.-:>en-<, I' A.') -+t :..--< .f ..Y-.
1111 f~ ;..- - r ;Ii:"' c:: .Bf: " -:.., r A. '?
JHl>l-t. "1-7"Q)?,t.::f~ ;..-- r
en 1'r >J; -c 1::: r:p '*en ffi' :1: ..-,.. jc\: -r - .t.
v ?', r ft ~ :=. ?enf:7<1Ul 0 jilij I' T
"" ;!! ..,. ., r
7 :..- ? 1v .t. I :t v ..Y - I :: -C ;ii;;1l: [1<) 'ID ')

=- '?"" ,.

V WlSOO N

c friJ

1.:.

') )

:Q;tli !Jl._j!(<Mill!l.11:136 km / t( 42SOr p


m )
1JOiJ!! ~.ill! 0 - 80 ~ o : 13-tJ.>
P,,'l'.iJI! 0 - 100 ~ C1 : 21-tJ>

I'-! :.- .tJl.rn(O IN70030 ') 1:: J:

*1Hl'f tus. 2 km / It

o~

') clQ: jl'lj ill! l:ll'. <7> 3 / 4 <7> -5i! iJ1! Ill: 11;';
l / 2 <"> 1111 m > <"> 1illi <">

on ~& mJiJ: <7)


10 % .tM

48

:>!" 7 Y '1 -f- Iv "t"~{lfll11Jfl~ Q)1'Jt:Jt


:ll!:ttt1Ja Q) v w 7, ..,. - ;..- u ::..- n - N
Q) flj~ .\!f. l;t:?;: Q) il!l,,

VW l 500 :i:.-r-l.-" / n - N
>!" 11.-? "- '7 - '7' :.- 1500 N -t Y :.t 1111 1.: i!'!. L
Q) ...~ n;m , :t

-.1

-r .

Jfi' :l'f:J,, ;<I:; f~ !..- - I- .;tf;. I.:: ;<. 7 I) / ~


;;.\'; -c i;m %'. t" t1. -?> l:JllHii bf> 1il:.ii:; fit r
7, S A*
r7-ti:R:

~il'!;, A:: !fltlli:lt'*l465 mm. flt !..- '11T.lll 31 mm

rfll 085 mm, il'fj ~ 645mm. f


if!:(>'f
_, :<. C:t. {fl r 7 '1J7i1- ;tq::, ~CJ!lfJ"~ O'>
:f1I' L ;!{ ? :.- "'\:; c -y ? f'f" . .ts-'111 itti 1.::
1:t. = -:>Q)? :>t - ? .., -! :.- ri<t.
Jt :>t 7" l.- " 7- Iv -C- '} 7" !..- - I- fU~ ilii
I::. 'itJ bf> 1il; "].\'; ? :>t - ? '7 .{ / I' lilt

{~

;..- -

_L, Q)

f'<j'll]"fj~.

,, .,. ;..- -

~~ 1i'il.Ut

'If& :<. ---< -

"-

r.,.

;.

ff<-$1::: 1\ll~l!r.

~
~

im

i'9i

I- ~ itil Lt.: lll\' Q) 1\lf%J~l'.tll&1v


J i:t:

:tr~J'FJ' Ht

lll 1* l!1J ff~

: J ..,.. ;..- - ;. ? Y ;..- ,.


:.- Q)rm~1:1. ,,,. ..Y - 'lN: '> . 1''i' ll't-C Q)
ffl!IJ l:t. '::I' A~~ I') 0 1!1f~ft'!ll'&, l v - A
/;;t<; ffii C:t. 51:; ~ '::I' A
fRIJ 1l'ii C;t ~ ~
11u'l~'IAil

;.

.{,-< -

* ')
rt<- r*I')

f~'lf~Q) 1Ul!to/JtJ!ij >:c

1}

7 !.-

L.

1 ;..- -

I-

1080mm
117lmm
810mm
1. lm
0. 7m
1- ., :.-- ? 1v - A 7-'.i'~l!t
0.2m
0. 9m
~ 1J'IJ

:lit:

1111il

L t.: P~ Q) 111t~~Jl!lftll.1t

iEli
'f'i" J:l'JJilii fft
'f'i" lil'J.J"fl: fft

>. c

*" 7 iffi

;; 1 :
tt 3 ( 32% ) -t n :.-- r *!
7'
;e; <?- 1 : -flE;; 6 ( 16. 5% ) "'1"
- ~ . *17
iffi"" 1 : -flE ""10(9.
5% ) . 1- y 7 . *I .,. i"'i.<?- 1 : -JI: ~
20 ( 5 % )

7 ::if" Jv 7 .A '7 - i j / I 500

--c... 7

V W .A

-r -

.Y

:...-- :h

A '7 - i j ;.....- (~ :3ti!t!f1'fi:iJ ~ --c- --c- :e, .s ~ * lSI'> c=- -r~ n a: -r o --c- :t:> 1'9U ~t- n < t: "'?
t : ---=>
r: 1 '/... ? :::t- Ji..- 7 .A 7' Ji..- 70) 7 Jv 7
0) =E"T }(....:{:,An

.A ' 7 - i j ;.....- ~~.I.t~--c--r

Jv 7

*
7
.s >J<
7

Jv

1670mm
1220mm
810mm
1. 8 m
1. 2 m

I- -

!..- '1 Y ,-<


7?:<.iv .
.-... i:- - ? .{-'\", 6.00 X l5 67 7-!
lll'f*llt :11:995kg, Htl!lltlll :11:460 kg,
!l'f3*1!:Jlt:ltl455 kg .
!'- t.5t~ :t.1 : ( l'Ulll. Jft Jt Q) 1 / 2 fflllt
~) C1 ~.,.
iffi ~ 1 : -se;; 2. 6
(38% ) -t n ::..- I' *! -r ~ <?- l :
-!!f=;; 5. 3 ( 19% ) . "'1" - 1- *I 7
iffi
~ 1 : -&: ;; 8 . 8 ( 11. 5% ), 1- y 7 .
"'-'.,. re;;; 1 : ii: <?- 16. 7 ( 6 % )
(

1 J7

c.fJ1t11t1tm~ffl.m~

A Q) "<J ' it<

'ftll.ll:IJ :<. 7 ' } Y ~


- ) ~-i!l1JDLt.:

A ' 7 - i j ;.....- (~ iE;;l;JlO)VW Jnz:J=:&r.5n' G L -/:J'


lSI'> t:: -r~ :n a: -tt ri., o

J1J. f.<t>:1111 Jl11 1- 7 :.-- ? , v - .l,.. n .f.rt


0 . 2m
1. 4 m

Jll'f*Tltilt ( i:t;'E:t;-75 kg ;b ) 985 kg


ffl*lt lf( fll:375 kg .1!-t''.f\'~JRjil:l360 kg
:ftt.F.Zfl~ )J : (fft'll&filft't Q) l / 2 1'lfM.P~
. *17
il'fjt< 1 : ~tt 2.5(40
% ). -t >'J / I-" . *17 iffit< 1 : ill:
""s (20% > . "'1"- r- -r il'ljtt
1 : B: ~ 8. 3 (12% ) I- ''l 7 . *17
j\'ljt' 1 : -~15 .4 (6. 5% ) .( -tft
c -

m:1tt~1111111*> c -

"'" .,. ;n; ~ 1

-!l tt 3 (34 . 5% ). -t n :.-- 1- *1-r


iEli "" 1 : ~ ~ 6 ( 17. 5% ) "'1" - 1-
. *17
i9'i"" 1 : -a<?- 10 ( 10% )
.. .,.. 7 .
5. 5%)

~.,.

r;t;<?- 1 :

Jl:~20(

7
-r~

*
L

Jv

.A ' 7 - i j /

-c: c-a: .s 7e tJ

(~J,,00-tJJ 1"~ Y 7 ~ -

n' G -c: -r o

-r~ L,

Y 7 ~ - -lj-- !:::" .Ac=-(~ :h- '") :::t"-Y :...-- 7'tJ' G ...


mE!)lt... :::t" 1 Jv "5l:f~... :!f[.1* 0) ,~~... ~ml~~1ffi... 11~ I-'.
-/:J' G A..-..::. y / ' - '/ t=- ~ ~ c ... 7
Jv 7 A '7 - i j
;.....- .:i:. t~ n' G ... iE
c:: g,;ig lSI'> G n t : ?ff t~ c_,. --c- ~tit[ t!- :n
1"~ ( --C (;J: 1"~ G 1"~ l ' -/:J' G --C T" o

:a:

., ..( ::..- ...

fUilD? :>t - ?

,, 7' y -

~C:t.;fe~ v ..Y - ~?
'1-'i'~ -C l:t.
- 7>CI: L
.... A

-<

>Cl: L. f&

1- ~ :ill1m .

I-

{,t'ff~Q):jllflf*I

f& l.- - I- Q)
<13:*:7' - A

r..,.. ..l:;_Q) I v -

7 c :.- 1- ;..- -

/1i':1JUJl:::III:Yl-&t~Q),-<y?

Jt :>t 7:,. s -t-

*9-* 0) ~ ~T <=- J:

~ vw ffl ;,; Jv~~3t1Fm ~1Fm ~--cl' T o rm">~ O)~~ ~* t: T


~~ t:: ~Jll
t!- n t: 7
1a... 7 .A '7 - 7 ;.....- 0) .:x: :::f- .A,, ' 1-- ~ ffiu ~--Cl ' T a ~~O)ttfil'lj~~ C~ 7 ::it- Jv 7 .A
'7 - i j ;.....- ~~lilE c :: ~Fm T ~ /J5~ ~lilE~ c=-:fB:t~ L --c
l'T o
!:::."' .Ar.5 t~ ...

*'*

::..-n-Ncfl'1Jl: .
. 7"? -t "'1" '' ::..- c l1iJ l: . Jt T

!:::."'.A

.::. 0)

vw -IT -

vw :<. ' f ' - ; ; s


{!'!. L tt*T..,.. - ? l:t. V W1500 S -t Y
uc.Q) .~ ~ m1m :
'111'~ J 7 ;; - 1-

-tj- -

Iv 'C' 'Y -

::.

r-

A .,

roi"'
~

-.

:x.v w miHiE .gBsfl:. ~ 'fi:iJ ~ :e, :3t .gB-=


T
T (]& 11" (-j' G n ~ :{:, 0) (;f -/:J'

v w -tj- -

!:::."'Am(~

~9=-c =- ffiu ~

--cl'

tJ

--c T a

lllt&,!

f..tl"fDTfl~ .

V W 0) roz :J=&r.5 (~ :3ti!t!f1- ~ iili L:: 6, 720.r.5 :t:, ~ tJ T o


,,t, :t:, .::. n c~ f.b :iif tJ<J'bt f~ c=- ~1( ~ t : ~ 0) ~~ "F --c 9 n' G ...
.::. 0)
~ .;t:; ~re or,.. c- r~ ~ t:R c_ , J: b "'? c: J.\"'1 ;t.. --c l , ~
-c L .!. J "

'

V11126) 20MllJ

127

~~h(})~7''JI/~

~illU:'

"'t:=t~~t

*T

.::i :::..-? ~

7 7 .Ar

;ta

c ~ L" '.A 1r -"! '""

::i ~ ,,,~7

ftj~~L''T

L''T

--'~''Y?

J!!J1* ~ -'(- ~ Q .A 1t -"{ ''-"

~a~-?-C"' ;t T

.A.~-7

-~~~ffllfiL''T

-{ L''T

~j~~L''T

ftjJf~L''T

7 :>t" Jt.- 7 :A '7 - ?" ;..- 1600 A 1.:m Ii~~ tl Q ~ ;..- 7 Jt.- ~
-v 7 v ? - .:x:. ;..- :..: ;..- <7) 1, ?Jli(il"I:
T -c 1.: ~~if<7) Ji> Q
c .::. 7:> o Ji:ti ,!.: 1itU:t , ).1~ <.n- 1J <1~ < , ;t.; 't I.:: {f.'f: ~~ 8{] -c To
-?
I') , ~ 7, r ;..- 7, t::
I_.. ~if~ < ~111 i_ t.: f~jfil @J +;z;: <7) ..:x:.
;..- :..: ;..- -r '.t ~ <7) Jft -1- c. ':t J1i(: :'..);- 1~ -c T ..,,. To

';t.

ms

:::: ff: l.:: <7) J:

-?

.:x:. / '/ /

.,~~( 'J;

!..:. 7 ?!'

<:::

Jt.-

e: < c < (7) ~(1J"


< -r {, .::. h Q .:. c -/)< t;;.

7 7, '7 - ?" /

Iv~-

1.: J~

!!<'. -1

::i -

Ji- iili. ~ti:

:im ffl'. ~ <7) -r T )

<7)f{fl. f'/'/,

.Q o

Ji> <7) .!:* < -r m", 7' o ~ 7


/ :..: / ti:\ 1J -/)< 7 JI.- 1.: f!E i_ ~ 1.::

-v

h 1.J<.lff}; ~ (.:: 1fl ~ -? t.:

Jl2 tL .Q <7) -CT

h .Q <7) -r, .t... :9"' 1.J<~~ ~ "' ?>

-rT o

7 :>t" JI- 7 ;t...? -

'T /

<7)tbj,g..,;t.,

VW 1600 A.

.fit fitttO) tft"'


s4.P.fJ 11.x. ~~ ~~m

J 7 -.y? .A fd:~"'~T"'
rfl~*l:'T

k(:jf:jjfil

-r

J~.:c./:.;/~~G.mC~.:c.;;:,;/<7)mhl1J<1J-/J

\.' l. , C:' Iv~- I.:: :V, < -C {, i~IHI:~ T ~ .::. C 1J< Ji> 1) ;!: ~ /'-o
-ci--/J' t,.:. <TJ JI(~ t., , :lbti\':jJfilJJ'.r -c{llJU~fl.."J-C 'b illt~,~ t... -C
0

I" <7) l ' 1.: t;t. , !Z "' 1W!~J ~ t;< Ji> IJ ;!: To ;t...
? 1 ~ 7' v- - ~ :>t" -1 Ji.- e: ? -1 / r - ? :1 ~ -v -

7 o /

1- tJ' ~ ", r)'

f-;>

.:x:.

1- 7 -

:,; -V

(::: , T ~ -C 7
-:.-r"'*To

;I

~,

o /

';I -JI.--\:;: ;I

r -r"t" 1J<,

r ,

;;r.f~~

tJ' '/

1)

tJ::A ~l;

>;t-

l;t 7i'.;iftl.:: 5.)IJ 1.:: ~

-,

1v?

:z. 7 - 7' / 1600 A 0 rK 7

7 1 / 1;1:., J:-_,f.', -c

L -/J' L li L YI- ~ 1fii -r~' L ~ TY L ~'


t :H " ~ 0 Ji I.: Ii . 7 7 "/ ? :z. fi:{)~f~J-0 -:c 7 Iv -JJ< ;P.,

~,!. .i., ;2:

ft: Pi]S 0

-t
,;1 ../

L ;t -ti: /..,o
I}

v ? ? -

. /' 7

/ 7" -JJ< '

>jc1
)
L,.,

~~tl-C~'*i"' o

T 1

+}-

r 1.:: '

-,+: 0-':

VW 1600 A.

Iv T 1 /

7"

f)< A ';I ~ I} ~

l')* -~ o

L ~'

7 1 / ~ J: I) ~ill ;il/il T .Q t.:. 60 1.:: .


- 11.- 7 1 r '/;<-:>It i? tL ;Jo L t.:.o
,,, / ,,,~ - 1.:: 1;i: :it" _ ,,, _ .:;; 1 ?' - -1;< -:> ~ , 7 o /
rY-

- / 1 / ~ "r - ? - Ii , 7 7 -;1 :Y ~
,, " / 7 7 .r\:: 1.:: Q! 1.: Jl~ < >J: 1)
L t.:. o

rK / ;t. "/ I 1.:: I .


~ ~: 7

1 /

?' -/J'-:> ~

rfl JA ~,?

o -

, 0

* -1 -1 v 1.:: Ii 11 /

?' 11

-;1

7 --e: - 1v 7

?' /1' -:> it i? tL -c ~'

-~ o

0?

0 t f 7 A. f(ij -JJ<,

7 o /

1;1J J!li::t'i-0 t.: 40 1.:: +r /,," 4 +t'- -IJ' t -?

-:>Ct i? tL -C ~'

* To

7 ~ 1v? 7,? -

7' :..- 1600 A 1;1 ,

- .f'x e: '>

0 7 7
I)

';I

I ~.. :r... / o.; / 0J::I.:: '

*To

1f:ritk/!f{ -1; , WT e:

t~ 0fi'in1.::

~W-:>60.Q~tt~~< .
Jill~{.* 1.::~~ 1..:

c:r7)-:c :::r 1v -c 'b . ft:ir;rs

JZ ~' m 2 01,:ritkJ!H '/; < ;P.,

-c ~

,p.,

e: 0

.:.

-FIL.'.:1J:, 1,iritw 'IJ'

m~0~~'b~~~~~~ .

Q bit

-ci""

7 ~Iv?

1:: ~ ~

7-.. '7 - 7' / 1600 A

* To

7 o ::..--

(!)~~ I;!:,

r (/) .,.; 7

..1

~~ J:

- r (/)

\.' (!) - gfj

? ;; ~

::..--

(/) T Ii' ~ L ~ o 49f1R ~i t (/) ff:il h ~ b-tt (/) 9" iJ ~ f13 &
1J' Fi El3 1:: nm rm -c ~ 9 .:::. <:: o 11 -\"' (/) '"' ::..-- + ~ - 1- ,;1: rJ 1
iJ< 136 -t ::..-- + t ~ IJ , 3 A iJ'~ 1:: T b i1. 9 .::. c 1:: .::.a:

13

< f.! ~ "' o

'7 1 ::...- 1- '7 1 ,, ~ - 1;1: 2 7, t." ~<~~~~~L*To

1-

-r-9 o

-~r71

;; + I fl'i' 'Ji:, -c.f:.!A f1; l- Jo -<)- o

'7 ;; ~"' -

1;1: EE

J-(!)f1v - 7-..1

1 ?" .:::. ;; ~

::..--

7-..

? -

- 7-.. 1 ..,, + 1;1:. , 2 if< tlt!fiJJ ~Ji 11'. ~ u'(-::> a< o ~/ " ' , , ~ :1 I-" 7'.
t) (!) -+t ::..-- ,, ~ 1 -+r - 1:1: , :fifi iJ ~ (/) 8 ~ L 1:: t t. >P ? .J; I-.

ffi m -c a< 9 J: ? l!!l ~ ::J:'C -c T

1'H 'I',

I <:: -i!E !lfJJ (/) 1i..- - .L., 7 1 I- , .jfJ! ~\


~~i'1'., 4 A-51'7-..? 1J .::i. - ? 17"<7)-t - 7 7 -1 '"'-Iv I-~
11vrmv '7 ::..-- 7 1 ::...- :7" , 7 v- ..,, ~ .::i. .x. 7 1::. - ? - ~ ii'tfTJ

.f,j*1j. iJ'~ b i1. -C "'

ll:i::1<\~l:H

.::. i1. ~

I- .fiHi',

l;tf~ffe 1:: ti~

+ 'i'

+3

tJ *To

-t- L "'L ::r:..

:..- ~ ;..-

1:: 1;1:

1- 7 c -+t 1
<7) (j;_J~, ;R*f~ I:: I, .7Ki'J'c "' <7) -c a< 9 7" 7 7-.. 7- :.- ?

-;!"' -

:::1 -

I-

? iJ< ' ? " ' L "' T

VW 1600 A.

~J'i,;t}A~

c L ""C\.'""C ,

~U,;t--9-..::-c

~.. ~~

c cO) '"? ""C"' ~ T

1- (/) t. ..,, ? t::. A. iJ<'!G tJ

::i -

v ..,,

To

iJ<~tri1.

(/).@

-? II) ~

i1. ,

b tJ 1:: ::i .t.-

(/) 7

-\"'

o 7

,-.,,:: -C (/) ~ :t.J 8{J >:t- ~fnif iJ<fT ~ Jil "' -C " '
T (/)
1v? 7-.. '7 - 7' ::..-- 1600 A !;I:"' t::.--:> "'L $.\:t;!f<7) J: "'

<7) T

-c . 7 ~
I1I -r-T

*To

::..--

7 ;z. '7 - 7' :..-- 1600 L l;l: , 1600 A I:: < t,, -" "'t" ifttf~
"t"33 7 fiff t O? :fn i.hl,1.'.i: -tJ< ~ r.> T 0
,,,,;..--,,,~ - ::>f' -/ ' -7 1?' - , '711-.0??-/-1 / ; / ? "

;;ot- Jv

- j1 -

~ c7) 7

1....

.:c -

*
/

~ >j:

7 - Jv 7 1 J- 7 -t / / I ) - , 7 0
J- ;K / ;f, ../ J- ? I) ',' / , k c7) fill. I:: {, 7

Jv 7' 1 :..-- ?' -IJ< .J, /'"' t.! Iv 1.:: --? -/J i? i1. "'t" "'

-1...,
0

To

f"J0?? 1 /1-7 t...--.L.,~ fJ:. lft\'~?1-. /~ - ~ / 7'7-1

I-

~t,~;{=j O?

i-o

r 7

o ..,, 7

* "t" ,

7 o

1.... ,;1 .,, ~

7K 7' 1 'IJ 7 - l:t. 7 ~ ~ I/ To


:.; -1 :..-- ~-\'" / i...- ? - f-t ..:c. :..-- ;.; :..-- 1;1: 1J ;;~

+ ?1- 1:: c

L "'t" il'>

r.>

A I- 7

~ 4!W:Jfil! ~

...,

~ O? f~. JJll .1 iJ<~~

t,,

.:r- ~-~~mt&-st~~ Jf1 ~ ift"'C''T

O?

<

To

v3t-

.Q. ~ ~ a;T- 1;1:

c7) ,, ~

'7 - l;l: , ..:c. / :/ /

,, ' 1 7- .:.. -

1/~/vo

65.l~ JJ'/ --< ~ ~ ~ 7''

VW 1600 L.

:r..

"t" <11> I/ ,

::=.. :..--

?' "t" U h

c7)

r.>

rq,:;lt ~ !j! ell') .Q J: ?


l:tl L

t~

O?

"t" l;t ~

..:c.:.--;.;:..--1;1:~?1-~M~&::J:r.>OOR~h~t

;I;

41W~ 7'J' ~- "';I; t,,

t jiji 19'.1! "t"-t- o k L "'t" ., ~ '7 -

7 11.-

-c <11>

I) ,

* f; -t:, L * T o( '.1t:fl.'1 O? :Ii;>) :t t~ ?1- t;; It~

f~ ;1;< "t" ~

t~

~*rt c7)

""

.Q

1-

1 i.-

t;; T

"t" T

;I;

c7)

'-'':t *To

? ~ , J1: imt IHI c7) ..:c. :..-- ;.; :..-- l1'!l or~ ;1; t,, $. ""'
t,, ' "' b I()) Q ;f, / ' I) c7) "" Q ..:c. / ;.; / t;; c

kO?~IL~l;t,

< "'t" T tr c "' ? c .::.

:!Jf-'r'7-;r.. :..-- :/O?IID l~~-/J'~~

7:> 1:: <11> r.>

To

"/ :.--

v - I- ? 1 7 <T> 7 o ::.- I- :,.. - I- Ii . ~ :h t., t; 1.' ?


3 ;..- -c, r IJ {, 53. 3 ~ ::.- 7- c I()) -:> t;:. YJ L -c ", ;:t To

jilij1J

-t ""

b ,'j),\jtlfj t'l {t: -C ,

~Jijf;: I.:

7 7 Pff<T> A I- ;; " " - "IJ' ;I,

.z

? v A I- {dt:!Uil.'~ ~ 7 fq J3t 1.: ~


t., tL T t; t, .
~;i !"49 iill IJ <T> ;Jll.J tm tJ< -c ~
To l1'J %~ {, ffl~ >j: v -iT v :1
I) / ' ;;

I- %~

Y)

-c .

~ ~"'

{,

;K

VW 1600 L.

7 - c "' :1 + L

-c "'

* To

7 /

J-3 ')

I- I' 7 I .: Ii I-' 7
i-- 7 ;tt ?-

:1

1- t

r!J - ~~Q)

7 - k

m.\1. ~ n -c "'

m.

tJ

L -C " ' :1 ? v A 1- ':l: A !Jr); 8~ 1.:


.p;;; Jfi. 1.: t Jj'iJI.: 13'1J tL 9 ,c,. ~G l:l: ;1, YJ

:t -r

-r

? L
;:t -tr A-o

:1

A I t;<-? \.' -C

1- 7

*T

t;

7 o ::.- I lf:iJ

n -c :B

* - : .- ', : .- ?..

'J """ :.-- - 1- m Q) ru1 11# Ji . ~ Pi 1f3


:'.i't"'11,; I- ~ ..,Vr"' '/ ::.- 7 1 ::.- ? .. . -t - 7
~

tJ

*:?'I' Fl'! I.: l:l: =J=- ~ >j: ?' 7 7"-.. ::.- 1- iv 7;< Jll :O: ~
'' """ :.-- - 1- m 1.: t:l:. !'B =J=- ~ ::i - 1- :tJ.Ht 7J<-?

\.'*To 7

'i.i..'

It t;, tl-C

o ;;

? .

~~-?;l,YJ,

t;,

~.

~~t~m~~;tT~

f'1";; -

I- CT)-tj- / "'-1 -i1'-l:l:jilij1HIJ ';: 1

-+r1V~ii*:h-ttT7.i t,,m7.it;,CT)~

~~~~~'7.-f/V7;;:.--~

A I:.'- I-' 7 1 ,,,_ :6~iifr~ -cr o

7 v ;; :,..

a~"""- @ACT)~-~ - c"'/1-v -:,..3/ H~~To


P'J~l*<T>1fi'>'l'i:l:l:

{, 1?-?

Ii.:. :6 \.' c.:.?


A 7 -

7' ::.- ~ H

;t

A.- - ~;&Ji',c-ro

1~ .. t:,.(1'-J>j;f-t:

-c:j'j ~ c c \.' -C '-''

l!I) " ' t;:. t:!

lt

i- o 7

< 1J 7J<::: ~tlH~f- I.: r.t

Ji. .J~

~ Jv?

9 .12.. -CT o

/J-..~>j;::.c-ct. ~1.:;k~>j;Xf.~~t...,-c"'9,
7;< 7 ~Iv '7 A 7 - 7 ' /

-CT o

Y)

~n

.:: <T> 7 7 :A I- "< '/ ? <T> T e;r ~ L "' :A .? 1

Ifi <T> cp -r ti ~ :ht.:!-> -r "' *To


L 7J> L' .:: <T) A.? 1 Jv<T>t+;m I;!::.
v 11' / I- -r L 7J> {, HlJ iifHI~ -r ' A

11-- l;J: ,

filtllt<T>9'.~
~-

c: A..~

-c {,. =

7 -1 ~ ;Y- -r -1 7
'? -\:t A...o VIE tL

1 :.-- <T> ho 1;: c ~ :h tL "C "' t::. :h It -r l;t. ~


.Q J: ? ~ 11-- - 7 <T> ~ 1;;1: ~ tL ~ '? 1:: ~f>fit89 ~fl].~ 7J< ~ .Q

~$c\.:;IJB-:Jl::1.-'i._1;1'.',
~ ~ 1;: l;J: , ~ V*'J :A~ - :A. ~ ~-51-1.:.

<T>-C--f 0

< ~~B{J-CT o

'?

f:;

.Q .::

iJ< "'( ~ i,f: To

VW 1600 TL.

r .A f-. ~~, 'Y? ~~ ,

1*tftJ~ J:
A.

<'

;ft-r -'f l:' ,

n~~ ~~ l:>~n '"'C"' ~

{JH L

t ::. f~f,'[S<T> """"f 1.:. 1;1::,

~ 2 <T>1.:f%1~ -JJ< iY>

1:> '? M f& iY> h-t:t tL l:f~ 1:: r~ Ll1 <T> :f.li'itef/J ~ ll5l ff "t"
7J-c ~ To

7 c

<7)

;%..

A... o ~it?.1.J~ l;J: 7 7 7-. 7- :; ? ,f;;j ""( ~ tL \.'I:: { l:J:.li' ~ tL "C

z. 1:: ~ ~ 1J -/J' J: " '

n .o.:: e: -JJ'~"'-r -4'"-JJ' ~ . rr~


c .~. "' a: -t:t A.. i.I' ? ) t~ ~ iJ' 1:: ftJi

IJ -/J'

L iJ' ti *@H ~14' c L "C 1;1::. mfti.ttt! L'<7);j~\Hfr!Jl'1: ~ ~ n-t:t


o J: ? >J;: -t:t -> iJ' < <T> =i :.-- " ~ ? I- ~ 'b <7) ~ -::> .J.: T J: ?
~ {, <T) -r ~ '? "C l;;I: ~ ~ ~ "' c "' ? .:: c -r"t"
7
?" - 1;;1: 4 .fj( c t ~ -r 1;1: ~ < ;Y- 11-- t- ~ n -r"t" o

< ~ "'

r7

~ A...e:.t ..--.....::

r {, ')
~

{, :f.lf%/~ l;J: :A"/

IJ/.l It ~ It tL I;!'.' , -t tL {,

1)

IJ

a: To

?' c :; ? j:\';"'(,

~I It .Q .::

C;t. -c ~

fi.

7 :;it- Jv? :A. '7 -

-\:t

~ ~

-:r v.? -<7)

?"" :.-- 1600

'J ~=

T L

l;t.,

~ <f.-65 ,I.!~

)J,

o .:: c
;; 1 :.--

:.-- ~ :.-- ~1*11& L -c "'*To

7 ~ Jv? A ? -

7' ::..- 1600 T L Ii ,

IQ>

-:> t.:.

Y)

c L <: !*:i

-r-r 0 IH :b Y) ' )jj :b I) ' v 'i' ?.


Jv-k . ~ L -r .........,., r? I} 7 7 ::..- A{,' 7C?tl.:: c-:> -r
~ 9
-r o , , , .,., ? v- A r e: :,,.. - r ~iii Ii. ~ u-:> t.:.
95t.t. .Q J:?, AlmI.~891.::*~~~I.::--:> < l:>tt-C'-'
-r o 7 o ::..- r :,,.. - r Ii, M~~ 1.:: 1 7 p.JT<n A 1- .,., ,, ' ~

:; -

I} /

?. tJ -

"*

-IJ< ~ Y) ,, ' .,_,

? v 7, I- <n feJ I~ t 7 f)t ~i\' 1.:: Jlr.il f!!li -r

* "T

t;,,~$ti9~M <nmh~:b~~ .~~U -:>t.:.~Lt.:.

i&:i <n ~ ~ -r 1- 7 1 /

~~ L

!-

7 o /

r :,,.. -

fM:l It

C 13 j'}J 89 I.:: !;;!: i" tl.

A.

1.:: I;;t

I)

!-

<7)-'' y

.h i" t;, .h L

* T

f.I>

~ f.1< ~ Y)

* -To

<7)

El !li'J.Jhfil.i:E I i ,

!-' 7

t;, , I} ~ :,_.. - r . . . ._ <7) /:l:l


-tr A- o t.:. -:> ~ Y) L t.:.

!A~C.L'R~~

7 ''7 'Y? .A IJ:ft_f:~f'


fi"Mi'-'''R~-~~~'' i?~

1
,

tt -r

:.... -

1- 1.:: 1;1: 9='

I,>*

-4-

* 1.:.1tr :r::

:rt -r -

v- ::z.. 1-

.1..,

-1)< 1n

xr:

< t~~"'

g..( illl,

7 - k

-toy -

7}f;l'j~):\:

I-' 7' ;t(' 7 .,., I- ' 2 .f'1C <7) -it / / ' 1


1 J~-tf"1
ri'J.f / r - , }~i71i<7)tJ-~

7, I- ,

<n1UZ <n.f~~!!~1iiii c L -CI;!:, .....:: ::..- -T v - ;,,. 3 ::..- ;,,- A 7


.t.., ~-?- ( 1 J~y-J-""-<nltl:lfiD--:>~o ltl:/:l:lD<n

.,., I- ' ~~

JJ~J ITTi I;;!: I J ~

"/&i9io~~Q);j';f;'fSl--C, i&?$tt*J<7)f-1:.lff.l<~i

VW 1600 TL.

--

-I.I'

Iii] jfe;t-

=i /

3'\'; )

.m <n 15 ~,

!-' ?
I- .fiHt ,

r/ 1 /

=i -

'i' :,,.. ""' -

:k~

'

1'lt !JrJJ p~ ltt .

?' .,_, ;,,- .:i.

* .,, ?

A ...,

7~

I,>

7 0 .,., 7 ' ~~.....:: Jv I- ~{j-7 r/ / .:;- { /

c'o

~"To

c:::..

h.-C

::kfl&<7>:J't C: ~Jif.!f:F ~ ~X'\, ~ti;> ()'""'(" lE t') t::. '-'' 1J '.:.:A 7- -Jv
7, 7 1 7 1 :--- :7' ;i...- - 7 ~ .:t-:> TT n L.
To :7 7 :--- :7 ,,....
:--- V ;i...- ~ !l!.f < 2 , 3 rID
b -t r..: 't -c-, :t-3 !fl- h- <7) r.t: ~ 1.:.
F7f.J It ~ tL
T o 1b i? -? /..., ~1'T 1::f::q.:. -c To

t:~{~,1 ~11m <7)


n~

n-

7 :..:: :::1" 1.:. J: "> , ~ :1m~i'l~ ~ ~~~ iJ<~ L-

"To

*Ii{!~~

71

7'0P~~

e:,

~~i;<;t.,;~B[n~~-tt ~*

"9

. .

. .

~ '"(' o_) .::: 7

'JV' ~~

~Lr~~ Ji!.
:::L

L '"C

=- - ? '1$.

.A7--J'-' .
Jl-'-7 i'd'~

.A?--17' ~ ~~

. .

. . . . .. .

. .

7 ;;1- it--? 7, '7 -

"r ;.,- 1600 L

7,

-r -

~ 3

;.,-

-r, - t,

r"'l~

71-J.ll c l> 1.:: 1600 T L li'ilf~ 7 7 ..,, '7 ;z.. l:""T o -'C L <:" l'i'iJ t.
65 .W.. 7J ;; 1 ;.,- ~'""' 7 v :9 - OJ :r.. :;...- :,; ;.,-m;I& L -c "' To
-'C h J..:.J 71- t.:: , b ' ? c R L1J OJ ~1iiii fiTu h'--:> "' <:" "' To -t]1 !-' r/ 1 ;.,- 1- - h'~?i' 1.:: 2 :f~, 1- 7 1 ,, < - OJ f5f. t<J1HIJ1.::
l> 7 r/ 1- -t]-1 !-' ~ 7 - , ;k: ~ < 00 < 1J -r- I-' 7 - ( J.:/J

tHJ

~ L" -t: I 1.-- 7 -!]- ;t!' -

<n-t :9" /'

J:

1)

.\r"'l 1 f

11'ij~~:fi'lt.i:l'~jpJft;I:.,

;IJ ~ '

I- A

~ ~.. I J

'?

-z: -.i- )

c Jl-:. < ~:

'} -r-:....

-r- 1- 7 (/) c .::

To -'C L <:" ::R: :f+: 7.1

*~5A7J'*hTo

-'C L L l> 'I?

'?

<:" "'

7::i

A.1'(- .iill

i -o

I- OJ,,< ..,, '7 v:A

-!]1-0J~ii:iHIJ

';r " ' 1.:: tr, I)


IBi <:1~ .Z , ~ .t:> :IJ--:> E'fi J*Jt;I:.
7::i

L" ' " '

'?

1::r!l:o/J !-.f1OJ1* i1ri 1;1:. ,

1 1- 1-/ 7

7,

~i'i i-!'1? ~..

+ ..,

7 ,, < -

7 ,f,f'ft en r*J ~M

-z: ~

1'.J

iJqi

c:.::

3 ffo'il f --:> -};~' ' ? -C l<l> ~ t::. " ' ,

7./< Z- "?.-

1.:: 1;1:. {,

-1- t::. 7, ;t!' ;.,- :,;


.:: OJ lj)('.: 7J <7)

'7 :A '7 - 7' /' I , :IJ

if'g~ (/) j\fj~j

c '/J>

v' 7

;;1- IL--

7 / < -

I- "<" 7, - /

"! -

.Qv,t;I:., ~~ A.-'Ch-'C'.h.iJ"7,-'/"T -7, ~

h, T

~ t::.

1.:: .IZ~ ~- OJ t;I:.

tr,

To tr,
t.:'. it -C"T o

..--.:: "L 7K 't'k "' i;'

i:>g~J,

1- '),!$( '"t:' -9 o

../

-::>

~:

c: c "' ? 1* B <7) '*Ji.~ 1iK f i

<: .:: "' -Z:"T o

~ l;f .Q

"T ..,, I- "- (/)

VW Variant 1600 L.

JA\t'.A.~-.A.

c.

*'C\!tf!O) ~ ~ tJ~-'f '/ -'~-'f - .::r.

,#'~

.... ~ 7 7 ~ 1)-'b-

J ~-- r

~jftj~=. t.:t.:~ ~tr

c.

~~~<7) ~ ~ {j:

1?t-r1~65"i? ~7~=.,-A'IJ~

tJ

.:.<7:>.tlil;J:77 ~
T,

{, *

J - n - -r-to

c"'?<7:>1;J:,

5 A.*IJ

70/t~/* y~T001=~2:0<;i,1J . H~

~ >:J. .fo"lf 112 ;6<;;, I)

:.; ~ - El s:JI= 'b , 1!C .:t.


A ~~~

.::: '*~ <7) .: A, ~ti::

7-:> ~~..~Ht-J ~ .iji. t..::':6

"/ Jfj if{, :>'J<:\!K .--.:: ~

/ 7" JfJ P.- <n - -t;JJ :>'J<ifil .--.::

*T

JJ- 1=

{,

G -r-t o

* -t

t: ? = y ?

ffl <n "' 7::> /-., >j: 'b <7:> :>'J<)!E .--.::
f* El <n v ;..; ~ - <n iti A - :r.t :6"'lfil .--.:: a: T
? I ;t'llI {, Jill .--.:: ;t

-r

*~ii -r t

k*m T 1b J.fil .--.:: T

1cJl J: L. <7:>ft)J~ ~ -t,, t -kti 1= ;f tL


( ~ <7:>ftl!,

"'-?

L.

..t 1= ~-?

-r ~

-r-t)

*'L' :ti!!, <7) J: "' .:. c 1= :6 It -r , .:. <7) w l;J: ~ i? t..::' -? -r "'
To (, -t,,;;, !'"', r 7 ;f ,,~ - 1= t liil*~'= c--:. -r (, -r-tn
-1' / A t Iv .;I / t /~;if, Iv IJ: , J: < ,!j .:t. -r :i5t ,l ~~t.'. Li'1~ ~ tL,
"' 7::> "' 7:> >:. .fJ~'!f'F Jfj <7) --:::>
.;r,.. ~fi 'j: -t tL -f' tl Jf~ ;6< 't,, -IJ' -? -r
"' ~ T :6' G . ra'l~ .:t. .Q .:. c :>'JC;;, I) -tt- A-o .~ 1~ ~!il;l:

*T
~ t.: "' {, <7:> ~ G

0 K

fiiJ-r

VW Variant 1600 A.
/&iii.OJ
7 7 ~ J-71-"'C'T

'=,

t ff 7 A :6 G <7) fj[ M -r .R. 1=

~ L. :6' c

7 ;it" Iv?

.A

--:::> It t-, tL -r "'


'7 - 7 ' /
;A.. f - :,,_,

1600A-t 7'/
.f>~,

I)

c [ii]

t:.54 .~:;IJ.:c.

.:::, lf;-ffl.I= J: IJ 77 y?

-y3/7J-)

< " ' .:. c

*T
3

:6' ~ "' J:

iJ - 1600 A l;l: ,

/:.; / '2:-m: l3t. -t 7'/ ll'rl

.A{t.f'>'J'HJ ( V W1600L .A f

t;i,IJ;t"'to

7" C1 ~

~~ 7

::z'7 - 7':..--cL-rrnft~~~c=c<~~,= ~~~-r

x T Q

c 'b' iPJ 1) -l:t /..,., ~~<ti-sot >J. rn -c, c: ;... . >;;: ~\. ~
-c- t friJ fT.> x 1~1,"'( t >;;: <1!f~J I -::> - ::n t 1f.!X 9il1

v' ;:!:

~Iv -7 A '7 -

7' / 1600 fT.>-:C ~,_-Iv''

~Iv -7

ir't-C f7)

-4-.,

~ fti: fT.> -f

~t:fflS1-& 1&0 i)!i!

/J ~: ..:i:..

:..-- :.; ::.--

':I: , ~

<7)

1f~f;"l: ~ ~IX!IdJi~ifli 1:: iJ'

It -C "' 1- :IJ' ~ {!'.),, iJt. , :iJ<. rn }E_ -C" t

1J ~

~fol<

-t Ii' t., L

L ;:!: T .,

v'

!W.!li7J

" i;< <f>

I)

-\:t /.,, -/J> .::, ,

rn J: -) ':: s'1ii. I ,

i~l;JJ~ ii 7J<>tili t L ~: "' :IJ ~

illJil\L;, FF. ;f:f(IJ:t i1'f~1; v' , t:: iJ' .::,


J,f. ~ 71' & "' rn

1.'i: ill ~.. il:l 1J

-c.. 1- ., *- I

~:

..:i:.. :::...- :.; ::.--

*1-

1v ,

C1

. :::

-r-.r.,

ff\;;ji{

JJ;i: V~ rn !li1J

tm n" ,

ft!?. rn lli ~~

'=

~ r~ 1~ .:b r;i

* -1:t 1.,,.,

",

n >J.

~--~<f>~~c-1::z~ - ~~~1Jbtt;:J:<J- ., WOO

l;J: , - tt rn ~;f& -c i:> i:> ? -C <f>

I')

T "iJ' t., 1f\!;;FJ , .Wyiflj ,

rn J~t"l: i;< ~- >J. < .

~.~*rnL~l~~t.:: <f:i ?-C t,ID~~~tt-1:t

~ ~(;11.J!l~ .:il:!~'~*

/.,, .,

CJ/

I- -1.r t.,

1)

-\7 "'- fT.>fZ:- @~ii'U ,

Z. :ifil ? -r "' ;:i: T ir t., , T ~ ~.; ~ *~ 1=1:1: rr~


~ .tl -C "' T o ='-\'> ~ 7 I- v r<' - 'j: , ::Z :-If - T '1 >;,,. 7
0 7 ~ 7
t- -r<J- 0
~ L -r , ~'<')JI 0 J: v' /' v - ~
7 o :..-- I l;J: T' -1 ;z ? ,
I) -\7 'j: j- 7 ~ ;&\': ""'(, c /'-' >;,,_ ~:)( 75(. Q) {, C -C' {, ,
f-' 7 -'( / <

, "'1

T""-C1ii1.l~fT.>

7 rn i:p

';J: 1\'l. ~ :tr. rn

:ii: ,

1.:: lltl J1[1J

-c I

T .,

7o~1' *'1-1v~~

7 ' --<

-A?7'' v-~

'Y ....

"'C'::I

~ ~~?

~<iil}~.:r.~~

VW 16 0 0 OJ ~-=e: 7 '1v o.:>


$-' ~ $-'-~~ rc1J.t:1!WJ:t l:'T

....

JL- - 7 7J 7 - :
(VW 1600L ;<. 7 - :/

:i ;..-

;<. '7 - "7' ;..-

7' JL- 5f ;7' I)

7 '"' -

15 - -

22 - -

VW 1600 TL
VW 1600A
VW1600L
VW1600L } ;<.7-:/ 3 ;..-7J 1600A

VW1600 TL
VW 1600L
VW1600A
VW1600L }
1600 A ;<. 7 --;..- 3 ;..- :h -

VW 1600TL
VW 1600L

VW 1600 L } ;<. 7 _,;....


1600 A

13 13 55

14 14 50

14 14 55

15 15 50

15 15 55

22 22 50

13 13 88

14 14 90

14 14 86

15 15 90

15 15 86

22 22 93

13 - -

14 -

VW 1600TL
VW 1600 L
VW1600A
VW 1600L }
1600A ;;,. 7 - :/:i:.--:h -

VW1600TL
VW1600L
VW1600A
VW 1600L }
1600 A ;<. 7"- .,:..- 9 ;..- :h -

10 10 50

13 13 52

10 10 91

13 13 92

10 13 -

13 10 -

10 - -

7i::i-;<. :

>t , .... p

151315 10-

14 01 -

:h -(f) h)

37--

39 - -

VW 1600 TL
VW 1600L
VW1600A
VW1600L } ;<.7 - :/ 3 ;..-7J 1600A

VW 1600TL
VW1600L
VW1600A
VW 1600 L }
1600 A
;<. 7 - .,:..- a ;..- :h -

22 22 55

37 37 51

37 37 55

39 39 54

22 22 88

37 37 92

37 37 88

3939 92

VW 1600A
;..-

:h -

2213 22 10-

37 1337 10-

39 1039 01 -

I- - / (f):tl\--;:-(f)JL- - 7 :h 7 - :
(VW l 600L .A 7"- -.:..- :t :.--:h-(f)h)
':I -

11-- -

n7- c

-;..- - I- i;l:J ~11


-ij- ;..- ~JL-

I)

- 01 -

- 10-

-13-

- - 50

V W1600 T L

c 1600 L

7 - h ' .1,

ri: .it "(;,1

I ;,

1)

tJ

c::: CJ; 7 C!!. . 1600 A '!:: "'f' 11--1.: l;t 5 f!!. <7> .-Y.
:k T V W 1600 L
7, 'T - ;,.. " ;, t1 "(CJ. . ~Ji)
.., - 71' J; i:l!l u c::: >:.: t i. ;J: 4.
"C: .:;~ 11--

<n 1tt .:;~ 1 tJ -'/


t L"(-'J:1".

c..:-.. .,

YJ-l'-J ~(7)

;..

~ /~

::i /

C!!. ~l+<n '1

I::'-?

1 ,,, .:,

ri

- - 52

- - 51

I... t..: v +y v .., I <n ;;.. -

I fAJJJ ~ 71 <l\'11~il :;<

- - 54

--55

1- Ji i 2 fii<n11Jc'i': n'-? ,, "(":I: T . -t- U>-fm11 l::i&ii:.: ~


t / IJ. v ir
v .., t- f"J jJ; 1) '*- t..: u .. {, L 1600 L ::<. -r
(" ;,t

,. ;,

/K-IJt1<J,

1)

/"!!-~,!.-? I to

~r(/>J;f.1.,.<n .-y.

t..: /JI>(.'.:
7 -

(;t .

fj:

I; /JI>

i:i!! u m L

I.: J:( f.l'fll<n


T .

-t- <nJ,:

"'

1 ;, I

t[;"(l 't:< tt Q

.tGr~<n IL-

7 (/)

C!!. {,_

7 u -

,..

~ (/)

;,1,

fflj
IL-

;... /) -

J -

- - 91

--90

L -r . V W

- 7

(j;

1r:c 1~ (/)

::<. "f -

t-IAJ~JiCJ:

;,..

:i

;,

'/'J -

f>.j ~J<
V)) ...,

7 o -

< 1)

j ; ;~

..
;;<.

L ;;.

7" 7 -f- -t- (!. .. .... ..

< t.! '::< '

--93

"( .

.1{

-r 1

77 -f-t- C!!,~.,f;"{/1" ?o.J'j.';~

!!.\ ... .. 10
.-t.?1t- ................ .

,~_,

7 (/) 1'1 7

1600 L

f'I. ;.. -

n7

T'

oc

6 tHU>rt: Jtlft1;:-1.: >:. 1> .ti".


a L n (/) 2 fir rJ: .-y. -r 1 n 7 - . :x"' 2 th 1;1: 11.- 2 Hrt.J; :,... - t- fAJ~J<cn :::i - r "(T.

- - 92

r1:.itlft.fJ .... ................................... 10

j.f'"
;1{

~~1~11.l!IL~-u

:i

- - 88

--86

.0

13

so

13

50

'IJ /

.'.I.\

VW 1600A -t? :Sf::..-

1! .y ::..-

VW 1600 L

;tty,., :
71< fl 4 ~( t~ . 4 ->t 1 7 11- rt: ff!\!/} .wt.. JI'! t"I! x ~'T ,f',~ 83 x 69 mm. ~( f.:Y 'fl:
t 1'!1493cc, 1*1illt7. 5: l . 11\)J 54!.!; 1J/4200rpm {SAE) , lik* t-117 11. 5 kgm / 2800rpm, j'-i~J L :<. I- :.- A. t : - I' 8. 74msec/ 3800rpm,
;;t 1" '"
7 - 7 - 1trf.il:;11.1r.tJiit. ->t --f: A?.,, .. $1JIW~~i',i7 'T
;.- fJ . ;;t - ...... + / 7
+ " - 7 . 7 7 -c 7 v -- ? - ;f! ;.- 7' . ;;t
.x.~

-j"11-,<7,
A~

71--J--11'->1"1

l'l-'771-~-\'/L--?- .

il~!lLl:..1.:1;:; ~46,:tt;r.:1~<-' H'l'C Q)V~ Lt.>'~"'<'. ''*T


~

f. , < ..f,

II- C.: (;j: );. ~ {;

7" -,, ;... .:o. :K ? /

:<\'.:

:K -,, 7 7-. 1t .

:7 CJ - 7"

'7 1" :.- I-' '7 r rili cJ.1..<: "' ,J,~ :ruJ:J . ,, ., ... ;;... 0J ..,. ;,- , '1 ..,, -1;1: !lit
nF11.: (, m-tt -r. . 7 CJ :.- 1- 1.;J *~-ffl Q)*~tl: 1.: t:r t 7'-;; -r" :..... IL- .
01 "\- y - .. IH Q) /ti T 2 4>:. ~ "'"' - .. tltlt 2 illol. 1x:-ti ... 711'!
Ill Q)..,. - .t- i.- A. t- ~)( 11111;1: rJiJ U'<ftt c.: > > ~ -q 7 ;... Q) 7 7 ;,- 7 i:n,,
0J ~

II&

I'! )ft})"{ ~ ~ ;z,

r- ~

411J

:..-y1~Q)~ ;thl;t. Y/l-7'7~+77 U~ffl.*~"'11-l- 81~m ~

ll~i.R~

-r i:Z:

oR rot ti: flt! :


.-t. 1
11-""
A- 2400mm. I- i.- ., I-' 1ilJ / m 1310 / 1346mm, 1t-L-l:/'ll; 1l1 /
"ll:o1.'1j 4 225 / I 605 / 14 75 mni, ~IOI\ :tt /;~*?oifJI( = l lL.fi!l*lt f( :,t920 / 400
1320 kg, l1,C:,.::;j~/i1U~J!l'.125km/h 3950rpn>, ';)'.JJX(j~;JJ 1 .i!Ji- 4 ~
(Jli1U 2 t',) 2. 2 / 4. 217. 7 / 13 J!<!;\!i;'{~ ll.9km/ t j,:t)? / 7 '(,f,(;400km

1!l ti' "f liE

(
IJ

~ S'

'1

(/)"'"

~-~~~77~+711-;,.:-70

4 ~

1 ;.- 7'"
7 7' 7 A. II- ~ 1r L
1 ~ tr t, 4 jll,{ ~ "C" : 3. 80 : 1 2. 06 : 1

;;t

"< II-

1&;J!3. 88 : 1

A.

U*~ilol/.~J:t

I: i'

f!l!'.tli~JA'. Q) %' Q)-~~IA'. -c~fi

L I.: ~{l- Q)

;).:Q) ~J'(ltJ';QJJll~llJ:1".

){/,, /.)' ;

1 "/

.,,-

? fJ: 7

Iv

7 1 I Q) If~ tJ<);. _;, (

->

~ t:1 -

7"

L.. " ' ,,_, ;..,; /

r..:

-C .i ~
J.., "'

-c "1J )J f.Z:.ii; ,

'f ~

1. 26 : 1

* /

0. 89 : 1

$-'-\- ::--- :

7 1 I'- . 'I "r 7 7 A. 11.- C.: IJ:.f[rt..: I.: -{ 7 '1- 7


1 ..Y-. i1hff ?" :..- ' ' -H CJ - 7 - ? -1 7' A. 7 1" 'i :.- 7' ( 1 '7'.::. ., ;....
a / c:: J: Q A. 7' 7 ! :..- 7' o ..,, 7 nJfiti, lilJ +.,: 1fef.:'l!*(Jll . 1 m . er ..,, 7 tr
0:, CJ ..,, 7 it. -C 2. 8 l!!J +,,; . ilh 11: .r\: -/ v - ~
7 o / I- Ii r { A. 7
01 "I:' C;l: I' 7 '-, o
- -\! 7 Y B ;.1-"
7" v A. ? 1 -';, t 1 A."6. 00
- 15 L. ff'/ 'i ;,- ? ;,- 7 CJ. 7 o ;.- I- 1K :.- ~- ., I l;l-J flllJ. '.f>;J.]:40 J .,, ?
- . ~H ,It '.: ;& ,, ~.

11- C.: JfX1t 0:, tl t::. A.? t:

..n

1600 A

-t?: :--

c <T.>~i&ll:l

>t{?'"" -f

5 AJ!i1')V)A7'
y 3 / '7 -::r ;.- '( . OJ "I:'~ - I C;t.Jli'i'.l::<I.:. J::.$ t
:.- ;; v> 11 -'I 1-,. 1;1: IJO " ' 1..: u~ 7, 7" 1 :..- 7' 1.: J: iJ ~ 1J,,. -7' ;,- J ~ '7
1 :..- I" - IJ: ') -'; t- i' -~.(- Q)J~ ~ <:-t. 'i ~ I" IQ) v 11 - ;;<: rK? :..- l;t..
,j\ll)J..;t,.11)'< "'IL0 ., 7
? 1 7'-C-t. 'I~:..-- r Q)1'i'U'dif-1'(.(olf"ii
1
"C" . 700 1t. V>'.{'l: J,ttJ'.1'> ) . 7 o ;,- I 11>1''1~~.i c frb-ltQ c 885lt. Q)
*lt'f;:;,tt,J> J J!1" 0 1.:.41c {. 2 ~J(Q)l "r'->t1 1- : '/1;,-1- 1:1-c- . -tq>? t, 1liJ11!1J c7>~)- c.t5JIJrJ; c ;: J: > Yi-llf.J ~ c.: t -c-~ ;;.-r-.

71.-7~~.x.

..,. "' / 1- v - y " :..- ,ti :I~~(( I ;t. A I:." - ... ~ - ? - ~ . AHi #U')'. p't . ~
*l;?t.!lfl1::1;riJ.f1T,1d:J ,~ - ~ /7'71" 1- --1" t-.t- illJfEt'i'Q) -lf
-:!i-:l:f~{ ~ ~.;r,... 7 CJ :,.- f. Y
}-' & U' ,<,.,, 7 v A. I- li.li::;b c (, , jiiJf~
1:: 7 x 7 ,tt49.fnu1Q)*Jl~-1tQ)~nt.>c..td'T<P.:-ct. urn. 7 , :.- 7 :;rt
0 1~7;;r-?-

'7 (;j.j}IJtl: -C- Jllcft t ,, ti. ;t 1-.

J'i{i :

v ..,,

I- Q) X )I' iAJ ~J~ 1)

t- 7' <t 1" I' ";f, 11- &


1- ., 7 !Ii!! v ..,, v .., .. ~ 1>.l!fll 7 CJ :..- I- Q) Ji!.~ ) &
-tt'

U':,,. -

1-

C;l:

7' 7- ;r..

iitrilfJ (;l: >7


0
-~ ..,, f.1!~ ) , 707l; I- /;f-11-c;l: ~ 1fli7'" --...., 1-, .y., :..-.:o.:K
- I' Q) J ::. ri1l!i, l..l.'1 >:.. J.\\ Q) 7' 7 A. 1- ..,, 7 7 -< - '- "(', <--,, I-' ~ tt, ,Ti
U'7

f.l.f>l'.! -c 1" :/1' . ;J.: Q) {, Q) :/J' j[! }JU

IL J:

I~ rf11

llt lot 11:flt!

:
I v ., I' 1itJ / f;!i 1310/ 1310mm .

'il:H: / 'i" llJ / 'ii:,\:;

ili.+i!l ~R :ot --1 J1.C:k.1':i 0 f( -

4240 / 1605 / 1475,

lul L

l (+tl1.f.ltRi,: 915 1 275


'O; J)).fit!JJ)j\,H 2 1', l j'M 2 t',
: 11.8. ~~/~ ,f,'.J ll.2km/lt. i~:,? ;,-7

l,190kg,J1.l:il:i~Ni:~l!l'. l3 5 kmh /4250 rpm

c f;J L -c
I-

tr~

~lh~l ;2400mm.

I II'. " "' (, (/)II' ;n /JI!~ H .;.

1 -/' .

.f. (

ll

11

-ri:t:

cl)

II' ,n IJU "' I I

r..

7 "'

1-jJ/ -:fl:

;J.: Q) (,

t I ,</

1 : 2. 2

1 : 4. 2

1 : 7. 7

'(,fi.J400

km 1E fi"fii~.

, <

I"

" / Y 11- ,

CJ - J..f.I, 11-V>

,fl);f:'. <I> I

/,.

/,-:.(j(olt( t-"

5 AJ!i1 ' )

1-'i~

:
V W1600A .t luJhJ!-C1-t.>' . ;).:Q)/.~:>'J<jl}lllJ"<l1 I I. '"""I.,..
I
< , 7 "' 7, .. Q) rr .!f~i CJ , 7 < ;i'L 11t L t-" 1 .,,. rn1 < " , 7 '1 Yi-IL .!
l, 11illtlJ V7f'Jltll) Q)~,,_ ., 1- . U < 11111. '";..
I 1'V>/,. {o 1
I, v 7, .. . ,, -'I ' y
l !, 11loilllll c..: 7 -.t. l.- ;;, I lI. ,, \'...
I llJlk 1111

<

I (

;,

IL

(, l"i~

J ti~

. ift l,t . &

41hNl\2, 400mm.
4. 2 40 / 1. 605 /
275 1. 180 kg.
l j!li- 4 j!ll l :

'I-'; 1-'7

trfl;ll~

? >J. 'i

~ ./tli~t}JIJ Ii~

" .. {. ') ;t -It ; .,.

0)

.., 7 M"l'tt.><1!1!-?

-c >

0) .

,.,,.,,

t- !-fill L t..:

'7 ::>":.-

ti~

.tJ;~l>f~

)J~

1;..

l.~il t

:.- / c7>

r-

'! .,.,., {;..

v"

J "I:' I' 7

: It(* ljJ X ,rr,

1. 085 X 645 mm.

"l:'i/- I- ~11"iJ1.:fj.i]Lt.; J.f,!;~. U;~ XlllX'-'lJ~

fl'11'lf~{

li.l: k.

1670 X l220

X810mm, 'frf({l. 20m. J "r ;,. - I- ~ 'l -C Q .t 0. ?m . 1j{ 41li r( ;,t( ;'ill
+.r..Y. Z. 55 kg c L -C) 980 kg. :!'f'f;:.(.:i iR275 kg - l(fll1~lf< lotl. 2 00 kg.
~J~><.titi JJ+tt'!-l!.:-c. l.i!l! - 4 ~ 1 :2. 4. 1 : 4.7
1 :8.3.
1 : 13.3Q.k1'lf"ill<: 1 :2.9 1 :5.7 1 : 10
i :16.7
I. 6 'I , ? -

"/ 1 /

7' v ?

V W l600 L
, 1 I

c l;J L .

IJ.~!fJ,'~.rl:; .

I-

ifl rot tl:fflt :

.JtJ< : I

V Wl600 L

"r ;.- -

..,,.t:, 1. 460mm.

-c 1!

I / / 7 1iiJ / HH310/ 1310mm. _..,,.l< 'i 111 'i ,:'Ir


l . 47 5 mm. Ii. ol-t!i if( io:: + -Jb<: k.1\;i1R I +tli.f.ll: Idol 905
Ji;,,,':j i~;$.-iLj'..!!1,X l35 kmh / 4, 250rpm. ~~Jl;,fl~ )) ~1 ll 2 r,
2. 2 1 : 4. 2 1 : 7. 7
1 : 11 .8 '/,f\'l'l ll.2km/<

1iX1 ? / 7 -C4''; 400 km 11 fr nffi~.

7 v A ..

<: -L h'UJf
I- -c-:;C~t.: ti: ~V> e, tt. .Q .:: cc.:~ l .l
1 , < - t.>'1!1! b tt -c ' -t. -t: :Y :..- V> J:
;J;. '\!' A.o foil t. < ') ~ ;.- - f. Q).jfril:<\:: 7 - .t. v
.l 1- Q) -c;.... -

:.-

I- (7)('"1f1ili 7'7 7, + , 7 t~ 'C'( i' l>J!llJ L . ,<, 7


I "' (r
1fli 'J. :::t .t, ~I< 0> c.: -:..., -c ", -4-(/) -c;,. - 14Jr 0i -r:: ;., 1~1~ f,'1<,:rn11"1rc7>
I.I< lfli l;t t "". -c :::t J., 7 .., I- IJ ' 1i;; 'll; (;: IJj(-.> of> ,, I L .Q ..: c I.: ,,_. '~ J; ~ I
7 '7.-f-, 7HQ)->t1 i-'IAJJl< 0J . 1-'\ Q)""";.--1 "'-1- c.: tJ: -l!:-?
i'
/, l.- '7, I- IJ.-'> O) ;i '\!'I-.

~~:

.... - .. Q) f1(1ilJ: 7'7 A+


Q) /hf1i U ...I'~- 11~ ) c.: ~ ..,. -c '
fflHtQ)J.!<1fnlJ. f--..:-c ::i 1--... .,
1 :{{ IAJ IUIJ 1ftili 11r (!!. L t..: 7 -r

JAJ~ :

VW1600TL
~

;.-

IJ. } -'; I' 7 Q) v 'I - A. ;K ? :,.- l;l: i:JljA h c1> , , < J... I~ IJ , 7 , ? 1 7"
-ct. J _... :,,. - I- Q) {J'f~ l:i f1'(1':f'.i,\ <:'700 It. q> ';';: :,, ,.,, 1> 01 . -1 ,_, :.- I
c7>-{;i!l'o/.l'.i,{~~.h-lt .Q c 8851t. 11>*-ltr;: :,ttJ'il'> > J: 4
1.:10 ct, 2 Hc v>
J -'i->t 1 V . '7 :..- 1- - H -c . .:c- c7> ) -t, 1iilft11lq>".ttl l'fl-llil "c;: -;,- 1 J:
4-. J,-:.(; 11l1jj1t1J CC:7'7 I -tt1 I'~ 7 - ti'-~~}. I "

.,

7' -

I) .... ; , . -

Jbl:* rlJ X?.')J ~ 1, 085 X645mn1 , Ut :(;If 'i{ c7>


Q ;k J ~ : I) -'\' .... - .. !- 11i1 L f.:.:)~ ~ -c. .l>E ~ x rtJ x ?.); ~ 1670 X l 2
20 X 810mm, 'tf Ml. 20m ., -'\ y - r 1!1:#1:1k~ f~ c 07m
.t!Il1UftM
( .i!l!ti:~ !- 75kg c .Yf i.. -C) 1. 025 kg +fi<""'iJ:375 kg X =*ltfil:lli:l, 400
kg. ~;IJ;(f~ )J r- fit.ft'!ola! -C . - .ill! t.> ., 4 ~ -c 1 : 2. 5 1 : 5. 0
1 : 8. 7 1 : 15 . 4 'f!:Ni 1RP.~ 1 : 2. 9. 1 : 5. 7
1 : 10. 5 l :
18.2

?,

'i -';I' /'CJ.llfl"t.;lk'jA.7' 'I;... 7'Q))J'( j'J

N.

m1,t tttm :

~?.'fil465mm,

c l;J.f,)! -C"f' :>'J'.

2 flAI. {'l-,: 1- 3 iJAI V)l:ldlll I;!. -t fl -'f' :11. -tt 1 :K {,A '
of';_..,< ;(.Y
2tle. ',(ljft)J !l.~~ I . 7 a - J.,j.(J.~cl)
lYiiJI! ~ J: fi. . 'i -\' "',, r;,. - I :I'. ;1., 'l c.: CJ:"\
1- /Ml.. ;:< ;..- - I IJ: v 0!' v ..,, I -c1"

5 A~ ) -t Y ;,- , 2 I" 7 -C- ~ V 7 Q) l!J 1. 068 m. 7 7 :.- 7 :t.\:l#Jl!lI Q)


'7 1" / I" '7 ::/'f 7 A. Jfi. U' ~ fJJ ;~, 'tC,' 'i'; CJ ., 7 1) 11 ~ - 7 ;t" - ? - '7 1
;,- l-'<71t . "lt~t<'~ff7 A. , 1'r%7~' 2 >'.111/T--Jt.1.:it.i:'*Yl-t.>l-,fil!J'l'lur
fr~. '.l'r:!..i: 7 a /
I- 0. 185m 1 11 "1:' 0. 2n> 1 ,
I- 7 :..- 7 'i .,, t" IJ: -t: Iv 7 ->t
~-t-:<I:: . 7 i.-., ;,."".x.7
t - ? - hlc/t~nc;1:7CJ :..- I- '71:..-1-
'7ffll:: 3n M 7CJ7Q)~M~L~h~tl. 2 >'.1M?~. MQ)7CJ

l! :.- ?

L -C;,. ~ ;,. - lllJi.fiQ)


rill t. <:-t.

>t{7-'( :

;...-;;1r-r:..-7'11--7&u:oomUJn Q)

t-" ff 7 7,.

.A-r-y:i ::..-71-

.x. ;,- ;; ;, . ~lt::,(~Uk.. I- 7 ;,- :<. ~ ..,, ;.... 3 ;,1t rJ. . / "' '" 7 :<. <7 - ,,, ;,- 1600 A -1: .y ;--

-t: :,.- ? - -f- .:o. - 7' 7\:: 7' 7 / I- 7 .f - /.. , .X. :,.- . ; ;.- c }-' 7 / A. ~ -,, :,..
s :.-1J.->t7'7 i.--1-1-m o1&. . ..,,.QHut~~. 1--:..-,, ;,-<- A.7"
01 :..-7' .
Hl~~ ;.-,,.,, 7 i ' - / ' / - , < - . *1Hif=r1-1J7CJ:.- l-77A-

A-+ -11-

A.

V Wl 600 A
I

'7 1 :..- ...

,J.'41Yii Ill

:tt7 -'f :

4. 125 : 1

7Q)awo1;1:70;--1-;.--f.J:~aw~Q)~nurn.

' 1'.

v ;....

VW 1600A

'" /

7 Q) JAJ IHIJ I.: Ii tl:' '!f~ i1i ~ -llJJ.

-/

i-'? Y~:;.7::;..ooY

v Wl600 I\

~~~,7A. 7'77

- I :..- ~ iv l'ill Ii.-... "I:' - ::> - I"


'IJ - "' , I- /.I~ t<l. 1 -'I'""" :.- 1 "' - I
l;t ~ I~ -;- 1 ;.- 7' :rl:;. -c4'1?'.'t ;i;l:;-l! / ? - ,. - ,t, l.- /, I lJ . "/ ,. 7, I , c,

Io:.- I Q)?

::-- '\-$-'- :

1.'-. lotil'l 'I~ Jot t- 10%

t-?:...--A~7~a:..-"' :

v ;.- ;,..

'l'-JJl~~

!Ji~

V W1600 /\

-C .

Q "' :.-

*DINJ;JH~
~ H Q) J-ll

<7> '.It Q) Ji c.: .h

7 ,,

'I

1-

7..

tt <IJlH:/-l tll ..>f~ .Q "f 1111 ->t 1

V Wl 600 L

1:. 7 - .t. t.o

* :i t.

.tJ;~~R<*lt

VWJ600/\ iuHl\ CI h' .

-, t.; ;t

12V 36 7 :-"'T U.~ ,, .,, 7 J - . 30 7 :-"'7 01.JtJJt;, 1- 1" ;.-1\!


:r 1 -J- -f: Lt;.( i .JI .:l'J #J. a t: - .t, .-... ..,, I" 7 -1 1., ? - :.- 1" ,.. r -1
'r - ? "',' - c: it.IU~,,,. Q) 7' 1 .... - A 1 ., 7- . -I! Ji.- 7 ~ -\' ;.- -I! 11.>l:Q) 7 7 ., ;.... ~ - . . T(llf11ftlJllJi 11 .'J.:t inN 1 '7'.::.;... a ;,- 7, y - ? - .
"/-A.~- I' 1 '1!fr1J :.L'.lZnf:~ 1l..rl: ' / 1 -<~- . n:l'.l/l";'!~{.rl'.'71 :.- v '7 ., ;.... .... - "' - -r y 7 1 .. . Jmir.JW~-ti(.r\:;11) 1" ;.- A I '",, ;.- I
,<
~-IL7 1 .. . .1, - :..- " - -/ OJ :..- '7'

i1(.

'7/7'{/7'.

*-

5 A Jf 7,
r 1 {; 7 -, 7, f. , < ., 7 -t: :r :.-
V Wl600 L .t lltJ!<:-t" tJ'. ;J.:c7> (, Q)/J<jl}/Jll ~IL J. I 0 ' / ,. R 1- ,, ,
7 <7> t.; n 1 -\ ' f. 7 ;.- 7 c7>'.fi. :,t IJ' k. ~ ( {; 1) 290 I (, >, 'J , ~f.j.; -C Ii
475 t (/)'fr :,( t.>n ') :I'. -{' 7 CJ / I-}~~ 'I cl) t
?
llX/11 I I V>l,, :J;Jf~

.iJ< 'l'-.:l'tl 0J 4 ~(f.:J 4 ->I" 1" 7 '" it:l~IHlH&. Ii.Ji\< X f 1 f','85. 5 X 69mm
1';:.ft'(l584 cc 11:.tlii.1:t7. 7 : 1
tM ))65 !.0, JJ / 4600 rpm {S I\ E ) J1l: k.l11 7 12mkg/ 2600rpm, ' l"UJ t: ;, I ,,
,, t
I 9. 20m,,/4000 rpm.
~ -(II- 7 -'7 - 1tFEjl'lif/Jlri'. ~..
t: /, 9 , I ~.lli~U / .,. ,, '1".11~ . 1'
1--...+.,,7
"f3- 7f.I . . flo\IQ)?"'1 :.- I,-, I
.\-1/v?
-r 7 -c 7 i.- - ?
.1.
' !'-< 11 ,< ' ~ -'I' 7 ,,
J
11&A. ~u1

1:.-A.t-11-

c i,;H,))

C" I II' ~ V>

(, (/)

11 jQJJll ~ H

{ fl ( .-... ., I 7 ( I "1 t I 'I 'I - ~}~ .Q )

.t f'

J "r' (/) I- / :.- 7

;t- 7' '/ a

-t- JvltlA

~~71vl~.itlllll

..,.

7 .r\:,

::<. -f- -

IL- .

A.

1 -\. . ., 1 ;.- , < ., 7 7 ;.- 7'


V Wl600 L .!: l;J.j,}t.

7 -f T 1 ;.- :7 IL-

'/ ,

// -

'7 ;.- -1

II?

1600.YIJ- X

go9r~ ~~~*cj~ys

l?TU]
*l~~:t~-;--t!
7;;t ;i..-7 .A 9 -T":.--~~B

*.:ttMA.:n:

*3RtB~fKZ:~m--,;- 6- 38

=r 1os TEL03(452)431 I

..

-------------=---

VW MEANS MJRE
"

1339ij0.J

'

''

''

-VW1600~~-x1oJ t:r WI 0) .::e: 7' Jv t -t- -:> < f'J [lriJ L'. -c T o J:. & -c ;1f~ , iJit
rr c: ~ h ~ tt. t.i: l ' ~i:f'll .9> 9 .A. 9 1' Jv -c T 0 Jf.~ L -Cl' -C
*Ii f) tJ< l \ tJ<.> 9 t =~ t =;h. -c t [lriJ (;

I? t.i: l' 11 i' -c T o 7 ::i' Jv 7 .A. r; - IT'-"' -c T tJ' I? o t 7

11~rai0)/t!5e_.9>

9 < 9 -c ""t o

tt~rir-J

&~OJJ:.tJ'

Y'-", f~~ ~ ;";~1t"O)mm'0'~cr.1. 1::1bOOt,,:O')f'J


~~I~ , T ~ -c tJ</<7 '-"'.A. 0) t tt. t:. T < tt. t: <

<h

To

4ia-~~. '.lE~.>9~7~~~--0)~M~M.:i:.'-"

I? t ~'.lEOJ~t::iM L t: iifli-C ~ 9
.::e:7' Jv-C "T o .ij!fh-llin I? tt. t:t.l:!g~ t ~if-tJ<T ~ -r 0) <
~ 1:: ;_t ~
tt. -cl ' T o 5:Ett. l17E ~ t;t t', -t- tt. tJ< J:

t:: t

tJ' 9 -c L J: 7

El*(ti)ltOJVW~1'7'31::(1,

= =-i:.,t

;t-:>ff#l::Jil51;-C,

3"E7'JvtJ<~*TT o

c.-tt.ia-i.R~Tt..r'J - IT'-"OJ&H.

M~tt.

L\ -c

c. 7 -f',

mtiE r

7 ::i' Jv 7 .A. r; - 7' '-"' "if - I::" .A. ...-... ;p l' -c < t:

l' o

tt.w.q:i l \ t: 9 t
~. El *-c (j: 100 80~'7,PJTO) "if - I::" .A.
.::?- "/ 1- tJ< ;p~ 1:.> L -Cl' T o

ii fJtttM<. ~~TB~Jr-J~(~TT o 8-:>t:J:f'J~


< OJ?iif4~tJ< mlP'>. c.-~t,,:;t-:>1$, c.-~t,,:~'*;t-:>1;Ji:.>OJ
1] 4 1:: t ;t-:>15el \ l \ t: t: It T 0 .}.; i."! L\ 1:: t.i: 9 O') t. ;p.EJ=.
'Ji9: L 1:: t,,: 9 0) t
El i:El 1:: o
It tt. C.- t, I /3[ V W 16000) :;i- --j-- 1:: t.i:-:> t: tJ' t: (j:, t,,:

;p~ h

t.i: OJ li,

:;i- -

I-

7 "/ 7 -c ""t tJ' ?

-i- tt. t

- 11 fiiJ~tJ< .t-.;ff ~ -c L
.~1J~ifj-~Jm~tJ< ~1::t.i: f'J TtJ'?
:i

7 Jv ?

;f- 7' -1 :fJ 7

J:

t?

7 tJ' ?

.=.

-c

'Jl'~(::Ji15(;"'(.}.;i,R(f( f:~l' 0

/ '"/ 7 , .A. ;f- - 7- -1 t.i: 7 7 .A. I- / ' "/ 7 ,


-i- L -C ~ ffl Jr-] t.i: / < J 7 / 1- ,
tt. 11 l ' h 11, 7'. ~ t.i: I- 7
'-"' 7 .A.-"- .A. ia- t '?, .:i:. v 1i '-"' 1- "if Jv - '-"' -c T o

00..t~ OJ .> 9 / "/ 7

r; - IT / t: tJ' I? -c T

"if-1:::".A.~'?

7 -t!"if 11 -. .A. -"r / ,_ ",). < ~ O)OOJ:JijtitWT-Y


.A. 7 A, V W ~ 1' 7 :7 / --Y .A. ...... 7 :;i- Jv 7 .A. r'J-IT/

OJ T -c

t,,: t OJ tJ<,

1:f tJ'fiiJ ~ -c t
~.

h ~ t,,: .> t,,:

t: ia- ;p ~ 1:.> L -c l ' T

=OJ < 9 ia- ~ii& L .t-.;f5e l 'I:: t.i: f'J T

:;i' --J--0)7'.-* (j:J;).WJ t

=0) (

ia-15e ? -CL' f: C
l' h tt. T o T -c-i:: tt .W. -c 300 75A.OJ1J 1:: 'tit ~ tt. -c l' ~
.::e: 7' Jv -c T o -t- tt. t: It;~ l' tt 7J tJ< .> 9 OJ -c L J: 7 o

C.-7-f', fl:~<::= ~~(


- IT '-"Jl&7'tf.S 1::, c.- ~ t.i:

t:! ~L' o

-i"L-C,

-c t

=:-ffJ~

=t

7;i'Jv7.A.r'J

< t: ~ l'

vw 1600~ )-~~~~~<t-=~" \1

fiiJ it t ' faJ it t


~

1:: j:: h.,

0)

<Q

tJ< 7

7 ;; ",/ 3 /

~:ii? "'( '? ~ '?

-::> ~ -::> ~ (:: ifli .:Z :ti:? -C 1-T ~ Lt: o

L -/)' L, itl9} t ii? I') T t: c ;l !1V w 1600'/ IJ - ;;;(,


ti It, c 7 1:: 1E~ Lt:. ( ;;, -r-t o A.~ 1 Jv t, ,,:;( 7J =.. ;;;(
0

1...

t ' ~'I( t

--0

~~

u c -::> c ? -c t , .f n n< J: < :h '/J' l'J T o ~ Q c 1..'


t: t: .f n t: It()) .:. c l:: 4 @l t ()).=J=.rai ~ h' lt T o

7,
i" it:fJJ l::, !i!;u!ll ~Jj J.I:. o:> t: IS>'> l:: ::::i - 7 1 :...- :7' L T o

l::, Mi11t3n.~lil:t:771<' - /'A.l::1~LT o .f())~


1::1<1:~31'\.::::i-71

:,..-7,

~f~l::fJ:. lfo:>.1.17-~~~

T
<:: It, t.,i: -if" !::' 0) ~ JJl t .:.
lf-C-t o
0

0) ~ ~ ()) ~ I)

T (:. (j: ;t-; - J:.

j;- t.,i: \..' .:.

.:. o:> ~~ ~ n< V w 1600o:>w:f'f1J ~ 1..' J: 1..' J: ~IS>'> -c 1..' T

fiiJ ~ -/)' .:. 0) < Q


T 11 G L ~ n< "t.,i:

~ ;t-;f~ \.. '(:: t.,i: Q


Q

Ii

<::" c

vw1600n'iJ1E1.:r1::<S::::t:i~nt.i:1..'.:.

c'

;t-; :h iJ'

.f ()) J: ~ fJ'' .:. 0)


l'J l:: t.,i: I') T
0

ct,

~o:>tl:JQ.:.

en'

t - -0

l..'-::>t, ~jf]j[())J:-')l::*;h.Q, 1E~Lt:(;;,.:..f -

:;.t ~ (:: 1~ iOO t.,i:

< Q "'( ii? Q c ;t-; }i!;I_ \..' (:: (j: t.,i: I')

it It, -/)' 0

"~~il'j ~

"

c (;t:

VWl6000)
l \

" ( ? 7:>

If~

F7~1'ffllt"t,

.:.

c ..

':/-

t-l:~i:rlt"th-"t

.f 0) - 6~ b ' a?. ;f, tt t: (;t: ;f, tt t: 0) .:t:; :g~~ 1: l

ISJ L: ~r.J' ~ ~
? t: ( ~ L
O)'f* 1: Cf? t:

;t, tt t: 1: Cf? t: I') O)fftfil 7.J< h-? h' r.i l;t: 9' -C T o 7 o ::..- I-

t:~

\ ~ 0)

I') t C"it T o

t: ':/ - I- (;t: , Ii C" J: ( ~ h' o ;f, tt t:


I') 7 1 ;; I- L T o ':/ - I- O)fftifl ~ ;t, tt t:
O)'f*~1:.g-it-r~e7i L -r h-"t < t: ~ l' o
( tt

'" -

':/ - I- ~ <::A, t.i. 111:~ I: Iii] li'i L J: 7 c J -\" 0) .:7..


;;<.. (;t: 7E
-$1- 0 IJ "'7':/- I- 0)-;J:j t tn tt f: C !SJ L'.'l:*i!'i ~ -CT 0 L h' t,
-t!/51- 7-.L..v.:7..l- ?~-Ci"o
1J-"""/ 1-. Psi~. AAIJ!O)J:l'T<'tt.t:!::-51- ""-/7
v-.Y 3 ::..- ':/ .:7.. T .L.. tt C" t, ;f, t.i. t: O){,' ~$:a? t.r 1: L
T o

.:. c

"ET )v (;t: filli-f;t 1 r 0) !-" 7

- .L.. (....-A I-

tJ<~&

-e -

7 7 1

~{J!lj

c,,' ;;

7::.

7-1c1:1mj~~ 1t ~ c9i-n ~1?.

A,o

t-"7 ti?-771

V W I 600 l;t:, )J ~ ~ Wl L t: $:~ 1:i ""'- 0) ~ /9'> *Ill h' l ' il!c~ ~

3 ;;

tl-?'ll'lT o

l' ?

0)

0) 7

n . L t: o :hfh'1:::&19'>1: tt I'),

71:tt I') Lt:

L --C1lin~ J:

t-"70)1'fflr,fjtJ <~ 1 :t.i.'?f::hlt-Ci" 0

,. '"l~i!'i ~ " c (;t: "Ii

- El

EJ=.~im

A,

-cUc/9'> G ~tti~.

c 7 1: $:~ t:" c ,~ .::{ r.i

~})O"t!IL1:1' ~

n t: ~ "/ ';/

.:i.

.:.

*- F

.:7.. 7 7 11 ::..- 7"


1-11.- 1: l;t:. 1ti~!J.x.lfl 0)
r tJ<JlX I') 1i It a? n -Cl' T o -t? - 771 ".:: "/

-c r r

1.1<

rm l , t:

*.W.~m-:> 1t it

0"/7 ?~ o 1!Jlf~$~-Ct, .f0)';/

I') L it 11, 0

t , 'L' ;I}' a? $: 'L' L "t n r.i < ~ .:. .f --~il'j t.f


-c ;f, 9 c .:t:; ,~l l 'I: t.j I') it A,;/}' 0

<

v w 1600<7) ;/ :tJ =- ;( .b. Ii.

~n<aJ ~if)

If t: 7 ;;t )v 7

A '7

-7':-- 1S"~~~~
~ ;1J,

IJ -t1 .:C. /

n'-'JC? -Cl' T

C: L -c L' T 0
-/ /
7 ;;t Jv 7 .A '7 - 7' / <7) ;jj :fjfij <7) J!! !if:.
0

~'l1 C: *m~

. . . . <7)~ L l'~;;j(~ t

C: 1::,

~&1::~~~11lb. Lf: o "f: 7'Jv 7-r. :--.Yl:: -/J'lt~1.t1J


~~l::i::E~

t: C: ~ (;!,

7 7-<7)=- "/ T

1Z'~ tt i:, Ii'~~ L T o

Jv~Ji '?It~~-?

J: '7 1:: L L t: o
w 16001:: Ii , ~L'r..~jE? -c ~ t:*~~tJ'tt1;JlfiBi l :: ~tJ' ti-

n -c L' a: -r

=-7 tt i:, l , L,

t: t <7) n' .:. <7) (

1:: if)

C:? -C t o

.=. C: L. J: l'J -~ ~:<$! 1:: .

,j<J~

~ .:.

h-/J' I') L'f: t:!lt ~ -C L J: -j


V W 1600 Ii ~ ,

.=. 1vt:Q)-C"t o

Q)T~-C ~.

1? T

;n ;n tt
C:

~,

L, l ' e: ~, ? -c l '
if) tt t: 1:: Ii ~ ? C: .t:>

i:,

ttfit\Ht'.l tt ?eP.lt~ ~ t ? t: ( ~ Ii~ PL'


-cL J: -j 0 1600cc 60.~1J(SAE)~-=f-l!ilJiaiJ:it~J!i4PjltM~
iii1i .:c. / .y / -c9 4 1 fl1J -/J' ., 1lF~jj A iWiif.t1t 1:: ~-9: L
0

~tlii~!tl.JL~~

-t-r 1J' .,

'7\(::~"f?f:-/J' i:,

~Iv

C L'?-C,

-7 tt .:. C: (i if) I') -tt Iv 0


IJ -t1 7 7 .AJL-(i ~fiffitt i!

I-

-j It~ C '?

I'),

tt ~ [!!) @-c t -15' <7)$.ffij tJ<

~ :n -c t1r.:c. ;t- Jv

-r

-j-1J<7)1!I~tJ'fi3't::i~(

1' .A 77 1J/7' -:::J7.b., i!-771' .A77 1J /7"


1-Jv .. ~J!i'f i::E .A. ::\'- "\' "J / t :7. 7 1) .:i. - :it-C 9 -/J' i:,,
t:::';17- IJ cf?ll I'). flrQ)~:tJ' '/ IJ /Q)~:tl:lT .:. C: t
if) I') -tt Iv 0

J:

IJ / 7"t14~ o t~{ftfli'.<7)
A 7- t:::' 71 "if- C C t I: , ~:tJ- /<7) -:::J --j- IJ / 7'<7)~

-Ct ,

tlf~~

C IJ -t'I:: Ii 7 7 / 7 Jv ' /- / tJ<if)

-Cl'9 o

I.-- -

~<7) ~:,iE~~i*1?9 o

~~~<7) _.c.-c tmm'c,'<7);:;E~n'1.L.hn-C L' T o 7 J:J :..-- I-

*~~~Q)nfh
~

=- ~ l!&l\.x L

ts-

i:, 1::.

n<7) _.c.t::.JL-:>tt1il\ft.>', t;Jc~tt


C: (i .}.; ,![l l '(:: t,j.' I') -tt Iv -/J' 0

<~

;z- 77

~?

<

v w 16001= fi

3 '?0)-'E:T'Jvti<B> I/ 1 "9 o 7 r A. I-/'"/ 7,

/ "/ T /' '',/ 7. .f- L -c /' IJ 7' ;....- Iti' t: i'.> .:. .f- i'.> ti< ;t.
$
ri ~ A. t.i: fSJ t.: -c "9 o ~Ji '? ax tili5.I L: -c "9 o It tt C' tdlE
ti: ti< i'.> ti< L' 1 "9 o

'*

7'~~7~tO)ti<.:t-.>ffaxTL~7ti'?

A.~-.:r ~~

~t.:ti<.:t-.>fftx-c-tti'?

I-/' y 7 1= "9

~ti'

.:t-.>~Cf

f: / { IJ )' /

I-

(;t

77'.A

fi .:t-.;ff~~~ -c-t o

"'f) v-/ l="t~ti',

1=r,t5 L: -C

/y7/<y71=-t~ti',

L 7:> l=7;:

t.i: t

0) (;i

6) I)

.it A.

8*1= fti.A. 't!- tt ~ -'ET' Jv 1= Ii,

/-\ 1 )7'/l-(=t~ti'li,

< t: 't!- \.' o 7

C'~ffl tr.]

ax

f: ( t!- /i, 0) iaf4i'J 1&- Jm ~ C

tJ.' / '

ax

m~.

t?
.:. tt (;{

y 7 i&-

(= (;i,

~'~

J:

J: 71= ........ ~-T':i-7~ ~3


5~ L -C ~~~~1illt L 1 L t: o

I) ~

< O)iaf4i'J ti<~~ ~

7'7''/-/'-1&-4~

~ .Y ;:t, A. l=,

~'* (=, f*Bjlj 1=,

/ - \ I ) } ' / 1-f;t~~~::tt.i:~L\.'( ~j.""("9 0

4> t.i: t: O)fl~l'l'i: 1= 4> b 1t -c ~ ~ ~ t.i: A. -C, ~ L \.' c .:t-.> ,~, L'
1= t.i: I) 1 it A. ti' ?

,,

____

--,- -~.--

"'

'

,
I

t..

"

. ,

,
r

. .
... .
. .. .. . .. . .
.
.
..

f! ~

'
t

.t

-----

vw 1600~.tsiltJ<t.:~t, \,V W I 600 (.: {j:, 9 -C ~ t,t ~1ifll n( L' 7:> L' 7:> '? L' -C L' 9

C':tt t # t,t'

ma{] t.t t
f:

J: I') !::;lei@(.: I" 717"9 ~ f: IV) 0), i.ieflj-C~

0:> 11 n'

c :Zit,

IJ

-c 9

v "/ :/ .:i.

.:r. 7

70 7, ~r~..A..

IJ 'J-\7 ?1:.--F-, .:r.~.AT/T"/ F /'"'/7 v .A l-1t


7 )v 1) 7 71 =- / 7' 7 Q / !- :/- !- , !- IJ ''/ 7 v ::J ~;,: - ,

7:> GV>

~m~~t,

I')

a i@ 1.i::;... 7 " 1n:m: ~ ~ ~ c ,


h-0:>

2 .A~- F 7

.f- L -C, itili:::t - I- <=J- ''/ 7 (.: t,t

7 ::.:- ::::t n~~~~~1Jlll .f- 0:> <l n' l, 7:> l,

(.: I" 7

7 :.-- .A~

GV>

1 7"0:>~ LIV)~

~ ~ )Jn{ :i~ ;t

c 1;1: t 7

-c L' 9

t.t t: 0) :t-5 'fl!.


7 Jv ::t- I- <=J- ''/ 7 1GV>

/:/3 /7J~l};i!tLJIL'f:f.: lt9 0

.:.0:>~ - ';/0)4~;i:~fiflj~ i:p ,

-c t.:~~~1.f~ O:>.r'..

c,

c n{ GV> I')

8*fi1i:J(t0) < ~

(.:(;!:,

8 *0:>4~9.*~l'iltn' &?, l'fX IJ 1'.f'(t


9 <T> -c, pg :g: 1.: -=> L' -c 1;1: 1l, 7

-c L, t.i:

l ' .ri..

::t Jv 7

.A '7 - ij' / ~,,& '.l'Cf.S -C :t-5 ~i IV)

-r

t.: ~ l '

,--,

vw 1600f:isilt1<t.:~" \V W ~1 7

7 / -

:/:A tJ< mJ ~ ~ ti. ~

c/vC:O)< ~ li,

""{ (i, i!t W9=i 0) (.i

.t:>~-Jf:O)Jv-J vl :.itf:\.'~~~n.

-If- i:: :A ~ n ""t: ~ 1 L t: 0 + n Ii+ n t.i: ri 1:. ~111~r:.i t.i: >?>


ri n' t: ""t: L t: 0 n<, + n ""t:+11- c li \., ~ 1 -tt /v ""{Lt: 0
-f =. ""{ 7 ::ij" Jv 7 :A '7 - i f / Ii, /jl" 17 7" /-:/:A(~~~)

:/.A 7" A ~ 1lX tJ .An, 7 ::iJ" Jv 7 :Ar; - if:.--~*~1:. t:> t:


tJ, f6JL:1J5~, f6JL:~~~""t:,9,\f~""t:~~ :/.A7"A ~ i!t W

q:i

!:.~\.'

t: 0) ""t:T o

.i':> tt t: 0) 7 ::ij" Jv 7 :A '7 -if;.,O)~fflt;j:;l(ft~ 1:.? \.' ""t: .JE~i tt 7 - 7 ~ ll L 1 T o


T ~ ""t: 0f~~. ,<;!;\~ li, .:. 0) t: ~ 1:.m)~ ~ n t: !M'5'JIJ 0) : /
.A7"A1:.J:-:i""t:1'rt:>n, ~ ~n<mt~c. wlBn'\. 'c.:.01
""{ .JE ~i 1:. L ~ ~ n t: ~t~ v ;f- - I- 1:. J: t) , .t;> tt t: 0) 7 ;iJJv 7 A '7 - i f / tJ< c: Iv tt ~* ft~ 1.1' ~ aJHi 1:. .:t:; 9;a G it L 1 T

. I / .Y

c:, .:.

V W 7 17 7 / - : / : A Ii,

< ~c.A tr- n

~ 0)

""t:T o
.:. 0) :/.A 7" A 0) ~:!:~ t:. J: -:> -C , i~!!I:!:~ ""t:
1:. :t 7 -f 0)
~Wlt.:'1.1' G c, C: Iv c fv/'~-'Y ~~~~ L -r L 1 7 J: 7 tt
=. c Ii tt < tt tJ 1T 0 / ' - '/ O)~~~li, .:. O)*itc5-a{]tt~~
~(:. J:-:> -r U~C tr- n t: :t 0) t:tt 1:.~.& G n 1T 0
L

/, :/-17 :/ - , 7 7 :A )v , / v - .:\=-, ~~*d\Jtft


n 1 ""t: t.i: n' -:i t: ti ciiii fJi,lj'{ 0~\.,155~ 1:. J: -:i -r ~if

~).fr,

.:.O) /j/"17 7 / - :/:A :/.AT .L.O)jJfl'I (:.

::i /

t:: ..:i

- 7 - ~ c tJ An~ .:. c 1:. J: I/ , tr- G 1:. ifi:ft1t ~ TT~


~ J: 7 1:. tt tJ 1 L t: o :t 7 T < ( :t 7 ~ ~ + 7 tt -:i -r \.'
~ c .:. 0 :t :!:~ ~ -r \.' 1 T"- -f9U ~ lt, iZ9 r 1 '/, 3 - Q
;; / ' 7 ;ii 'J 1J t.i: c:) i!t.W.9=i0) 7 ::iJ" Jv 7 :A r; - 7.._,, Ii ,
VW ::i / t:: ..:i - /jl /jl" 1 7 7 / - :/:A(:. J: -:> -C -If - I::" :A
~~It

Gn

J: 7 1:. tt

~ 0)

-r T o

7 :t J (; 7 7... '7 - T / ~ ..t-.;;:R i\?') != t<!'. .Q c , ( .Q J;). J:. 0) t,


0) fJC - ~1:. ".) \..' ""( ~ T 0 7 :t )(; 7 A '7 -'7 :.-- t,)'. G ""(Ii
~ -C 0)~!1!1- -C "9 o

0),

-::>

I') ,

J: 1t G n

c.:..

0, t!t.W. 140 7

7 "'( T + L "'( ' 1!t 0) 00 .q fJ' G


~ ifl.~"-0)~ L \.'~;;R t :.r,t;Z -C \.' .Q.:.. c -C"9 o

( 7 :t '"' 7

~ '7 -

.A '7 -7 / <7.>ci~1ll>

7 :t J(; 7 .A '7 -

7 :.-- 0 ) - # i - # i t:.-::> \. '

-C \.' ;Z .Q .:..

c -r:T o

~:ili-C t,'

tiJ~~ t,)'.

-C 0) 7
'7 - '7:.--c

:t J(; 7

7... '7 -'7:.-- (i ,

.f- ;h...f":h-, 7

L-Ct!tt:.)2Sl')tJ~ n~~t:. ,

:t J(; 7

7...

Gt:. 639

,AO)~~ E'

t:. J: l'J 7- .:c

;;

.:..O)~L\..'*~~~)jl&JL-Clil'.il?')-C,

n -c \.' .Q 0)
- #iO) ( .Q

'7 / c \..' 1 .:g, ~ ~!f ~ ti.. .Q 0) -c T o


G, 7 :t J(; 7 7... '7 - '7 :.-- c Wf lt ti.. .Q ifl. 1PJ (;I: e: ti.. t,

:t J(; 7

.A '7 -

-c ~ ,
( .Q

L n' t, Fc1i 1..' ~fi!!i ~ 1 l t -C 1.' ~ 0) -r:T o .:.. 0) ifl.


(;J'.fJ' I') "'(t,! ( , /'-''J, 77-t!-ff IJ- 1:.-::>

\.. \ "'( t \. \ ;Z .Q

.:..

c -ri"

.W. t:fi c: .:.. "1-T-:> -c t, "- t:. A. .Q tiJ ~~1'1o 0) rc:1 1.' 0) t, ~ -c T o
ifl. tl t, .;t;. t,)'. li!iJ l'. "'( T o 7 :t J (; 7 7... '7 - '7 / 0) .:f:> fill$~ 0) t:fi
1:. (;I:, .:.. 0)-fj- - l:::" .A "O)*'L' ~ t, A-:> -C 1..' ~ 0) "l"T fJ' G,
1..,01.,0~.:Zthhit.Qc,

8699.AO)~i\t~

O)~ L \.'~~t<!'.\.. ' ~ijl') T o LfJ't,.f-O)~~~t:i?

!i, ~
-C"9 o
1 t:. ,
-r: T fJ'

i~ tJi

t<{(;I:,

~l')-O)Mm~fJC~b;h,~O)~T o
T~

7:t J(;7 7... '7 - T/O)th .Q

00 1:. [];. fJC .Q .::f'- ../

~~,[~~~O)*!B{.-0)~~~(;1'.'fJ' I') -c tJ.' ( '

<7 :t '"' 7

.A '7 - 7 / -ff - l:::" .A >


7 :t J(; 7 7... '7 - 7 :.-- (;l:ffij~~.'J'1o0) T ("ti.. f: ( ~ 1 "lT o
:f1, (;t (:"'lz~~-fj--1:::" .A 7:JC1l,~ 1,! 0) "'( (;I: th I') it /v 0 (:. t, fJ'
f:)'
I')

h G T' 1!t .w. cp 1:. 1 t: fJC ~ "'}:::. ~ t,)'. -ff - !:::" A .::f'- ;; ~ fJC th
1 T 0 7 :t )(; 7 A '7 - ,,... / 0) M!iE A""' 7 / , _ ''J tJ.' Gt!t

*"9~~.

cx15J~\.'11:it.

\..'~bltl'i" 0

ffj::gtJ.'VW?z" 1 7 7"/ -:/7... :/7...71..>.(;I:,


7 :t J (; 7 .A '7 - 7 / O)f~ fJil'1o"- O)f*'giE -C T o .:.. O)'gtWf :/
7... TL>. 1:. J:-:> -C, \.'-::> t, *'L' L -C, -='&: J: \. 'tk~l~O) ( .Q
1 t:.*-:> -C \.' G ti..;;, c \..' 1 t, O) l:i" o

'

'.

-r (i ;J;, I') -tt


-0 -r t. iJi> I')

v w 1600(;1: -/)',;,:. C:: $

li (; ~!ie<T.>ftL \ < -0

lv o 7J )v 7;.; .:-tt(i

(;,

.A ~-7 1

tt (
-tt lv 0 L -/J' L, 300 75 A. t. (T) -/J' t: I:. '!!tfil "iJ:- t. ? -CL' t: t:
L' -C L' -0 ( ~ -C T o -~ .t:> * I') !:. tt ? t: -/J' t: "IJ:- 5;11: L -C
jJ"/ 7J IJ ~ -t!;t.i.'L' ( ~ -CT o
V W I 600 (i, ;J;, t.i. t: c ;J;, t.i. t: (T) *~~ "IJ:-, :tc~ 1:. L -/J' t. ~
ilj 1:. ml U' To

.f L -C, .:: o:>


-0 C:: ~ (:_ (;j:.

%Ji*-)

<~
.:: (!)

1J<JE~1:..t:>~l9) "IJ:-~ L -C

A.o:>-=J=-1:.ill
< -0 1:. .t:> Y:.:tl. L \ 1:. tt ? t: .t:> '.@: 1:. :If,

.::;fMj~1J<1J '~?L

1J< \.' (!) :;j- -

T -

Ii,

.::

(!) (

( ~-CL J: -7 0 L-/J'L, t: L'


~ C (i ~IJ ;h.1J< t: ( t.i. ? -C L'

t : ~ff L 1.' V W 1600~-=-1:. .A:h. -r L


;J;, tt t: t. .t:>* I') 1:. tt? l ,<. l '
0) < ~

-C,

L 1: t.i.? l

(;j: L \ -/)' IJ<-c

L J: -'j h'

1.'

To

~ ~~1:. .t:>!it

'

'

'

~:Ill;

mm

(::t:.-~ ... -fl -N'~ ftJl itt.x:.-~:.->

<: :..-e-.:i -

VW1600TLE

VW1600TLE

~-f~t!if-t'.ltJ:a:. :.-~:.->

.,7., 7

(::t :.-!::! ... -?-ilf tllit~'Ati:r.:.-::;;;)

<::. :..-~ : i -~-r.re t ffjl~t.x:.-..:.>:..->

VW1600LE

VW1600LE

1?:$1' /

;t-

( ::J :.-t'.2

VW1600LE

-t? $"' /

;t -

31U

31U

31U

31U

36U

4375

4375

4375

4375

4375

~ .,7.,7

-?-f1f1'f f';A. t~.x:,..~;..-)

'< ')7/ ~

~m.~~~~~~__.:_m~m~~l6~4~
0~~~~~~~1~
64~0~~~~~~~1~6_40:.__~~~~~~
16~4~0~~~~~~-1-64_0~~~~~~;g;

* 1' -

Ji,......:.- .A
t- v;1 I-' WJ / 1~
Q1::HJJ.J:.;Qi

!lifili '
~$~A

mm
mm
mm
mm
kg
~

1470
2400
1315/ 1325
200
995

1470
2400
13 15/ 1325
200
I 0 15

1470
2400
13 15/ 1325
200
980

1470
2400
13 15/ 1325
200
I000

1470
2400
13 15/ 1325
200
I 000

130
0.40
4.9

135
0 . 44
4 .9

130
0.40
4.9

135
0.44
4 .9

.:..:..;...;.....:..:::..:....:_~~~~~~~~~~~~~~

tttili

:it- t- ?7:.-7 .7.1' :.-71-:J' ........., 1-'71' 1 o :.- 71t:7o - 7 ::i / / ' - I-,;/ :..- t 'J-t''/- t-1:: -t? :..- ~ - 7 - ..t...L--.At / ;.,.. I) I::' - I- O ;t 71-:J' .A ~ - ~ .A 1' ;t 7
.A77J:..- :7 0 ../7
-t?-77 -1 .7.77' 1) ;.,..:)' ;j;-(-Ji,., ::J7.b.
/'-::\'-/ :77 /-/, /':.- 7 7' ., -f 71' I-, ~~W*-lT
mt~ ~J!JiDt ~ P':I ~ 7 M*~A.'l 'J-t' ?1':.--1-' 7' .:i. 7' Ji, -if-::\'- ''/ I- 7 v - ::\'- '/.A 7 h.
7' .:i. 7'Ji,. -if -:\'- , t- /v-::\'-lfl'.\J~:l:T
7o/r 7'-17-7 7v- =\' :r ::\'-A 7 / 7' -1 ., r / <-, 7 v 7-. t- 1t 7 o :.-- t- -;,.- t 7 )I,, 1 7 7 -< =- / :7 7 o / t- -;,- - t 7 v / Y .:J. :r7 7 Y :.--1t 7o- 7-.Ji,.- .....:.:.--7L-- - ' / 3 /
I::-~-

1- 11 ., "'fv ::i km/ h

135
tan e 0 . 44
m 4.9
u~

u~

u~

u~

~ -1t 7-.

cc
PS/ rpm
kgm / rpm

85.5X 69
1584
7.7
65/ 4600
12/ 2800
40
91

85.5 X 69
1584
1. 7
65 / 4600
12/ 2800
40
91

85 .SX 69
1584
7.7
65 / 4600
12 / 2800
40
91

85 .5X 69
1584
1.1
65 / 4600
12/ 2800
40
91

3 . 780
2.060
I . 260
0.880
4 . 000
4 .1 25

2. 650
1.590
1. 000

3. 780
2 . 060
I . 260
0 . 880
4 . 000
4 . 125
I- v-

2 . 650
I . 590
I .000

3 . 780
2 . 060
I .260
0.880
4.000
4 .1 25
I- v - IJ / :77 - h.

6 . 00- ISL - 4 PR

1) /

:77 -

6.00- ISL - 4 PR

.b,

I . 800
3.670
I ) / :77-h.

6 . 00- ISL - 4 PR

6.00- ISL - 4 PR

.b.

u~

85.S X 69
1584
1 .1
65 / 4600
12/ 2800
40
91

1.800
3 . 670
I- v -

r ,;1- ~ -& c.F-nt~ll\lat

7:/:it
'l ""'" 1' / t-'-lflM**'*llx~1i7 .A (TLE.:C7' Jl,,O'>h)
7.:i.-/v 7-.:k~~ 1' "'7
7 .:i. - :r Ji,~ ;...- 7 1:: .::t: /'\;f- v - 7 4 7 ::J :...- I- o - Ji, ' / 7-. 7

1~dgi\!!~1illi1:? l, -c

mm

t: -

6.00- ISL - 4 PR

?iJx (

1;t.,

1~~11-gi:S!! ~

n '-> i:t\il' n' <f> ri

ii: 9 O'>-C . ::.:

t~ ~ l ' o

'{:r ffll$~1Mj;lfi: (.f (: ~~~lj~1Ji.

7' 71?-if I) -Mi(: ?


7 :it JI,, 7 .A '7 - ?' / mi7'Cf.S I: ;t; rai-&l'-tt ( t~ ~ l '

l ' -C O'> f!f.i.J!I (;i,


o

7 :it Ji, p A '7-?':.-- !i~ttW. 140 t.Jfj) t.:ttill ~ti. '"Cl' l T .

-c-r h' '? 3'.Elll~n!.'(:>*l!lh' l 'f.fslO>Jll)t h'fj) t: J: I) !It,, 9 0) (;I.


!lJl e -c-r. -t 0>00 t.: J: -:> <: M7'C ~ ti. 9 .:e 7' Ji,.'(:>{&111. f.mM:
:re 1;1. :.: 0> n ~ o P'!ei\\0> t 0> e: ~!H't T 9 :.: e: t <h 11 :. T . x..
n ~ o P'~1'FJ:.0> tti~u1:.ir..iMin' '? *1Bflll 1.: .t; l ' -c 2}'.J:t e: ~ifi "'
~9 :.:

C: h'$,

I) ;t.

TO><:, ::;;}x (

t~ ~ l ' o

::{fJ~ft l'J

( I-""/ ~f".I - A
?'t..-- /

::{jj~ft I')

,;..-11-,<-

?'t..--)

I-"'/ 7''Y - A
7 I::':::<. 7

Jv - /

7 I::' :::<. 7

Jv -

29

::{jj~~ l'J

32

::{jj~~ I')

( t-" "/ 7''Y- A

?'t..-- / 77 :; '.7)

I-"'/ 7'".I - A
;t- 11- i: - i..- ., ,..- /

'1{ 11-

i: -

30

33

14

27

::{jj* l'J ( I-"/ ?''Y - A


i..--if- ....;:-::;; .:i. /

31

t..--if- ....;:-::;; .:i.)

06 06 -

08 08 -

17 17 -

21 21 -

29 29 -

72 72 -

78 78 -

82 82 -

89 89 -

15

7 IJ -j- /Jv-

i' 7 A tJ

,,l

:fl

I)

".I 7

1 ,{ 7 T A '"'<' I::"
IJ ;\'- 7 IJ A
IJ T 1) -fj- t- -j- ,.,.
7' Jt,. 7' .A 7 7 1

/*/

1 7'

i..- '7 I'/ 1


I-" "

50

7 IJ IJ )' /

I-

;:j-

07 07 -

i..- :; ,..- )

7 7 5l 7
I 7

7' 7

~ A

v / y

28 28 -

55

.:i: 1J
;:j- i:J I

I /

': J:.llc~O)
1'J

T.

*7'

50
55
63

4 tJ 7 -

0000

I) /

'/
7

'/ 1)

'/

7 '/ 7
7

t.J.

~ i~ .g. ,.,, .1:>

't ;f- T 4

l'J

0
()

pg~~ l'J

O)*!l.1!t-1t n<

"<~~i~11~0)i..--ffi..-:- 1-pg~al'J1;t,

63

A ::J '.I

28 06 07 08 I 7 21 29 72 78 82 89

-:/ Jt.-, ' - 7'v -

56

7 7;1 7
i..- -ff- ~-.Y.:i

Jl.-

I- tJ 1 . /
/
7 ,,l :A ,,l
Jv 7 ;;z ,,t ;;z
I ; ., IJ 5l I)

0
~li.\!111!1! t t.J.

~~c:1i ~-:>t: ~~t~c:

tJ 7 - C: pg* l'J !:: -:> t' -C 0) ! !t*Jll!;t,

- 7' ::.--~;er.s 1:: .t-> r..i

t, 1!t--tt

'< ;f- 7' 4 tJ 7 - , pg* fJ

0)

7 ;:j- Jt.-

7 A '7

< t: ~ t, .

tJ 7 - !;t, Efl,f61J 1

~~ 0)~:!, C: ~p~-:> -C ~ ;t

::.-- .:\'- 0) J>l.1!t- -C


T 0) -c, ::) 71~ < t: ~ t '

Related Interests