Tài liệu thực hành Vi điều khiển

BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PROTEUS
MỤC ĐÍCH

Giúp sinh viên khảo sát các vấn đề sau: Sử dụng phần mềm Proteus để mô phỏng mạch điện. Thực hiện mô phỏng hoạt động của 74LS138 và 74LS373. Máy vi tính. Phần mềm Proteus

THIẾT BỊ SỬ DỤNG

1. Giới thiệu.
Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Khởi động chương trình Start > All Program > Proteus 6 Professional > ISIS 6 Professional

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 1

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

-

Cửa sổ chương trình sau khi khởi động: Thanh công cụ chuẩn Vùng không gian dùng vẽ mạch điện

Thanh công cụ chọn linh kiện

Các nút chọn cho phép bắt đầu, tạm dừng hay kết thúc quá trình mô phỏng

Các thao tác cơ bản Sử dụng thanh công cụ chuẩn:

New: tạo mạch điện mới Open: mở mạch điện có sẵn

Save: lưu trữ mạch điện Zoom In: phóng to mạch điện

Zoom Out: thu nhỏ mạch điện Zoom All: hiện toàn bộ mạch điện

Zoom to Area: phóng to một vùng mạch điện

Các thao tác trên thanh công cụ chuẩn cũng có thể thực hiện thông qua menu File và menu Edit.

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 2

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

Sử dụng thanh linh kiện:
Nhóm các linh kiện vừa sử dụng Đặt tên cho dây dẫn Nối dây dạng bus Nguồn và GND Các thiết bị tạo tín hiệu sin, vuông, … Các thiết bị đo dạng sóng Linh kiện được chọn

Các linh kiện trong nhóm

Cho phép quay linh kiện

Để đưa linh kiện vào vùng thiết kế, ta thực hiên chọn linh kiện rồi nhấn chuột trái trên vùng làm việc. Để thực hiện chọn linh kiện, ta thực hiện nhấn chuột phải trên linh kiện, nó sẽ chuyển sang màu đỏ cho biết trạng thái đang chọn. Sau khi đã chọn linh kiện, ta có thể di chuyển linh kiện bằng cách thực hiện thao tác drag-and-drop (nhấn chuột trái và giữ rồi di chuyển chuột đến vị trí kế).
Phạm Hùng Kim Khánh Trang 3

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

Để xoá linh kiện, ta chọn linh kiện rồi nhấn chuột phải làn nữa để xoá. Thêm linh kiện mới: Nếu linh kiện không tồn tại trong thanh linh kiện, ta phải thực hiện thêm mới từ các thư viện có sẵn bằng cách chọn menu Library > Pick hay nhấn P.

Cửa sổ lấy linh kiện:

Tên linh kiện Tìm kiếm linh kiện Các thư viện chứa linh kiện Các thư viện con Hình ảnh linh kiện

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 4

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

Ví dụ như để tìm linh kiện điện trở: Gõ Resistor trong vùng Keywords. Chọn Category là Resistors. Chọn Sub-category là Generic.

Nối dây: Chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần nối dây, trên con trỏ chuột sẽ xuất hiện dấu X

-

Di chuyển chuột và nhấn chuột trái khi cần thiết xác định vị trí dây dẫn

-

Khi kéo dây đến vị trí cần thiết thì nhấn chuột trái để nối dây.

2. Tiến trình thực hiện
Hoạt động của 74LS138 Vẽ mạch điện như hình vẽ trang bên: Trong đó vị trí các linh kiện cho như sau: Keywords Led Resistor Switch 138 Category Optoelectronics Resistors Switches & Relays TTL 74LS series Sub-category LEDs Resistor packs Switches All Results LED-RED RESPACK-8 Switch 74LS138

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 5

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

Nguồn và GND lấy từ thanh linh kiện.

-

Thực thi mạch bằng cách nhấn vào nút Start ở đáy màn hình.

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 6

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

-

Thay đổi trạng thái của các công tắc nhấn để kiểm tra hoạt động của 74LS138 như bảng sau (lưu ý là Led sáng ứng với mức logic 0 và Led tắt ứng với mức logic 1):

G1 G2A 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

G2B C B A Y0

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

- Thay đổi trạng thái của các chân G1, G2A , G2B và nhận xét kết quả. Hoạt động của 74LS373

-

Vẽ mạch điện như hình vẽ trang bên:

Trong đó vị trí các linh kiện cho như sau:
Keywords Led Resistor Switch 373 374 Category Optoelectronics Resistors Switches & Relays TTL 74LS series TTL 74LS series Sub-category LEDs Resistor packs Switches All All Results LED-RED RESPACK-8 SW-SPDT 74LS373 74LS374

-

Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 1, thay đổi trạng thái các công tắc từ SW1 SW8, nhận xét về trạng thái các Led. Chuyển trạng thái SW9 sang mức logic 0, thay đổi trạng thái các công tắc từ SW1 SW8, nhận xét về trạng thái các Led. Thay đổi mức logic tại chân OE , thực hiện lại quá trình như trên, nhận xét kết quả. Rút ra kết luận về tác dụng của chân OE và LE.

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 7

Tài liệu thực hành Vi điều khiển

-

Thay IC 37LS373 bằng IC 74LS374, nhận xét về sự khác nhau của chân LE ở 74LS373 và CLK ở 74LS374.

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful