PERISIAN KURSUS BAHASA MELAYU: CABARAN DAN KEPERLUAN

PROF MADYA DR. ARBA¶IE BIN SUJUD UPM, SERDANG SELANGOR

Skop Perbincangan
‡ Fenomena perisian kursus bahasa Melayu. ‡ Cabaran dan Keperluan. ‡ Prosedur pembinaan perisian kursus.

Bohdan (1992).
‡ Penggunaan komputer yang bersifat interaktif dengan pemaparan perisian multimedia serta menepati klasifikasi dapat membekal pengetahuan dan input kemahiran secara lebih cepat.

Perisian Kursus Bahasa Melayu
‡ Kadar pembinaan perisian kursus dalam bahasa Melayu untuk kemahiran bahasa : 8 ± tahun 2000 15 - tahun 2001 29 - tahun 2003 38 - tahun 2006 85 - tahun 2008 109 - tahun 2003
(Infomultimedia Kementerian Pendidikan:2009).

‡ Peningkatan yang baik ± Ya @ Tidak
‡ Satu kadar peningkatan yang baik

Justifikasi Fenomena
‡ Kuantiti ± Dari segi bilangan memperlihatkan peningkatan hampir 100%. ‡ Kualiti ± Tidak dapat memenuhi keperluan secara maksimum bagi memberikan maklumat khusus dalam bidang bahasa.

Fenomena Semasa & Realiti
‡ Pembangunan dan pembinaan perisian kursus bersifat komersial. ‡ Kurang penekanan kepada aspek sistem bahasa. ‡ Penekanan terhadap elemen multimedia (animasi, grafik audio- visual)

Mekanisme Perisian Kursus
‡ Membantu pengguna memperoleh maklumat sastera secara terancang dan sistematik. ‡ Menekankan kepada satu-satu topik bahasa secara mendalam. ‡ Aliran Pembelajaran Aktif dan bersifat interaktif.

Ciri-Ciri Perisian Kursus
Membantu Pengguna Mendalami Aspek bahasa. ‡ Peringkat Pengenalan-Asas Bahasa (Tahap I). ‡ Pengembangan- Mengenal fungsi-fungsi dan unsur-unsur penting dalam bidang bahasa Melayu (tahap II) ‡ Aplikasi & Lanjutan- Penghasilan penulisan dan bacaan meluas dengan menggunakan komputer untuk mengetahui sesuatu isu yang ada atau isu yang dibaca.(Tahap III)

Aliran Pembelajaran Aktif
‡ Proses pembelajaran berlaku secara berterusan. ‡ Pengguna dapat menjalin komunikasi dan interaksi dengan sistem (perisian) secara maksimum. ‡ Tahap aplikasi / penggunaan yang tinggi dengan kesan perolehan maklumat yang maksimum. (White. Rs,2002:25)

Cabaran Semasa
‡ Perisian kursus untuk peringkat asas kurang memberi penekanan kepada aspek peluasan kemahiran. ‡ Kadar sumber dan pengguna yang tidak seimbang. (Sumber terbatas) ‡ Perisian kursus bahasa Melayu untuk peringkat menengah dan umum (tinggi) masih kurang.

Renungan bersama..
‡ Komputer sebagai medium atau alat penyampai atau penghubung. ‡ Input dan penetapan matlamat ditentukan oleh kita. ‡ Teknologi komputer terus berkembang dan bagaimana kita±pencinta bahasa bergerak seiring dengan kemajuan itu?

Perisian Kursus Bahasa Melayu: Falsafah ,Penilaian & Motivasi

Skop Perbincangan
‡ Falsafah perisian kursus dalam konteks penggunaan dan kesannya. ‡ Konsep penilaian dalam perisian kursus. ‡ Konsep motivasi

Falsafah Perisian Kursus
‡ Sebagai bahan atau instrumen yang membantu menguasai sesuatu kemahiran bahasa. ‡ Bahan atau asas mencapai pemulihan dan pengukuhan sesuatu kemahiran bahasa.

Konsep Penilaian
‡ Penilaian sebagai satu proses penting pengajaran. ‡ Penilaian bersifat berterusan ± sumatif dan formatif. ‡ Penilaian mengambil kira tahap dan keupayaan penggunaan pada satu-satu kemahiran yang disediakan.

Pembinaan Soalan
‡ Menjawab soalan sebagai salah satu proses untuk mendapatkan maklumat. ‡ Menjawab soalan bukan semata-mata sebagai satu bentuk pengujian atau mengukur tahap kefahaman semata-mata. ‡ Pengguna memperoleh sesuatu selepas menggunakan sesuatu perisian

Prosedur Penyediaan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tentukan skop kemahiran yang diuji. Pembinaan soalan berdasarkan konsep. Berdasarkan aras pengujian. Soalan bersifat aplikasi. Elekkan daripada pengguna untuk meneka. ‡ Bersifat dua hala

Respons dan Maklum balas
‡ Penting untuk memberi kefahaman dan input kepada pengguna. ‡ Respons tidak hanya bersifat memberi maklum betul atau salahnya sesuatu jawapan. ‡ Respons dan maklum perlu menjelaskan µapa¶ dan µkenapa¶ sesuatu jawapan yang dipilih itu betul dan salah.

Contoh Respon
‡ Rakyat (A) perlu berjuang demi untuk (B) mempertahankan(C) negara yang tercinta.(D) Penulisan Respons / Maklum balas untuk jawapan yang betul. Jika memilih A -Tahniah, jawapan anda betul kerana kata µrakyat¶ adalah kata tunggal dan penggunaanya tetap mengikut rumus bahasa Melayu.

‡ Jika memilih jawapan (B) ± Respon untuk jawapan yang salah Maaf jawapan yang anda pilih tidak betul. Penggunaan kata tersebut salah kerana dari segi rumus tatabahasa Melayu kerana kata sendi tidak boleh digunakan secara berturutan.

Konsep Motivasi
‡ Satu daya atau faktor luar yang dapat mempengaruhi keinginan, minat dan kecenderungan seseorang mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan. Motivasi dikaitakan juga dengan keupayaan mempengaruhi psikologi dalam diri. (Rane Helboard;2002:12)

Tujuan Motivasi
‡ ‡ ‡ ‡ Mengekalkan minat pengguna. Peneguhan kemahiran Merangsang pembelajaran Mencapai Falsafah Pembelajaran Maya³Pembelajaran sebagai satu proses berterusan´

Tatacara Pengendalian
‡ Arahan- Jelas & tidak mengelirukan. ³Pilih jawapan yang sesuai dan klik pada jawapan yang betul´ ³Klik pada jawapan yang diberi untuk mengisi tempat kosong yang disediakan´ ‡ Latih tubi ± bersifat dua hala. ‡ Soal jawab - dipelbagaikan ‡ Pengukuhan dan peneguhan ‡ Rangsangan- grafik, teks, audio visual

Pertimbangan Motivasi
‡ ‡ ‡ ‡ Pemilihan eleman motivasi Kesesuaian dengan khalayak sasar Nilai dan unsur pengajaran Ketepatan dan kesejajaran fakta dan maklumat. ‡ Kemudahanjalan / Mudah disesuaikan

Sekian- Terima kasih

Pertimbangan Pedagogi
Pedagogi merupakan bidang ilmu pendidikan yang berkaitan dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
ABS-JBM/FBMK

Arahan
‡ ‡ ‡ ‡ Berfokus. Lars arahan Tepat dan jelas. Tidak mengelirukan pengguna.

Bahasa
‡ Jelas dan berfokus. ‡ Memenuhi aturan bahasa yang betul. ‡ Mengikut aras dan kemampuan kumpulan sasaran. ‡ Pemeringkatan aspek bahasa. Peningkatan kepada penambahan perbendaharaan kata pengguna.

Sasaran Pengguna
‡ Individu ± Pengukuhan, Pemulihan. Tentukan arahan penggunaanya. ‡ Kumpulan- Latih tubi, kuiz atau permainan bahasa. Sertakan tatacara pengendalian contohnya peraturan permainan, format jawapan dan soalan-soalan berkaitan.

Kesesuaian Data
‡ Panduan pengguna yang komprehensif. ‡ Tahap kepayahan terkawal. ‡ Tindak balas yang mengandungi unsur pendidikan. ‡ Galakan yang bersifat motivasi (Contohnya:Tahniah atau cuba lagi)

Motivasi
‡ Suara- Jelas dan terang (sebutan) ‡ Warna- sesuaikan dengan tahap pengguna. ‡ Grafik- membantu penjelasan. ‡ Kandungan Ilmu ± tepat dan mencabar. ‡ Teknik persembahan- menarik dan berbeza dengan pembelajaran biasa.

Latih tubi
‡ Mudah kepada kompleks. ‡ Pelbagai rangsangan. Pengukuhan minat dan pengekalan ilmu. ‡ Teknik penyoalan- Mengarah kepada pemikiran kreatif dan kritis. ‡ Respons jawapan yang wajar serta bersifat positif.

Fungsi Bantuan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mesra pengguna Penyelesaian segera Meyakinkan pengguna Kadar penyelesaian tinggi Tidak menyulitkan pengguna Sesuai untuk semua peringkat

Ketekalan Minat
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Penyelarasan teknik persembahan Bersifat dua hala-interaktif Kesesuaian masa Tahap kesukaran Mudah kendali

Pertimbangan pedagogi penting dalam pembinaan sesuatu perisian kursus. Pertimbangan pedagogi ini melibatkan penggunaan kaedah, pendekatan dan teknik dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kegagalan menerapkan elemn ini mempengaruhi kesesuaian dan kesannya.

Sekian, terima kasih

Model Interaktif dalam Penguasaan Bahasa Melayu
Prof . Madya Dr. Arba¶ie bin Sujud Universiti Putra Malaysia

Skop Perbincangan
‡ Konsep interaktif dari sudut pembelajaran bahasa Melayu. ‡ Aplikasi model pembelajaran interaktif bahasa Melayu berasaskan penerapan elemen multimedia. ‡ Kesan penggunaan model pembelajaran interaktif.

Perancangan Pengajaran
INPUT Persediaan pengajaran PROSES P& P Interaktif OUTPUT Pembelajaran Efektif

Kerangka Pengajaran dan Pembelajaran Efektif

Pembelajaran Interaktif
‡ PI melibatkan hubungan antara pemikiran aktif pelajar dengan kandungan pelajaran. ‡ PI menekankan perhatian, pengekalan dan tujuan pelajar belajar. ‡ Menyediakan maklum balas segera yang pelajar boleh secara kendiri. ‡ Belajar secara mendengar kepada belajar dengan melakukan.

Prinsip Pembelajaran Interaktif
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Wujudkan persekitaran pembelajaran. Tujuan belajar dan cara mengaplikasikannya. Alat pengajaran Berinteraksi dengan maklumat Berkongsi pengetahuan. Kolaborasi dalam proses pembelajaran Hasil pembelajaran Penilaian Memenuhi aspirasi FPN.

Model Pembelajaran Interaktif
‡ Model pembelajaran interaktif berdasarkan Mayer (1999). ‡ Tiga unsur penting yang ditekankan dalam model pembelajaran tersebut
‡ aspek kognisi, ‡ kendiri ‡ afektif.

KENDIRI

yKemahiran semulajadi yTindakan skema yKadar respons yTingkat autonomi

Saya tahu yKecerdasan Pelbagai yKomunikasi dalaman yTahap abstrak yTahap pengalaman Ingin belajar

Saya lakukan

Saya rasakan

yNilai ySelf-esteem yPenampilan pelajar

KOGNITIF

AFEKTIF

Rajah 2 : Model Pembelajaran Interaktif Disesuaikan daripada Model Pembelajaran Interaktif Mayer, 1992.

Justifikasi Pembelajaran Interaktif
‡ Menekankan interaksi dua hala dalam proses pembelajaran. ‡ Diperoleh melalui interaktif berdasarkan bahan rangsangan; gambar,dialog, tutorial, dan maklum balas jawapan.

Pembelajaran Interaktif Berdasarkan Bahan Rangsangan ‡ Rangsangan merupakan bahan asas; berbentuk teks, gambar, dialog, carta dan audio visual. ‡ Fungsi rangsangan; menarik dan mengekalkan minat pengguna. ‡ Penerapan elemen multimedia merangsang minat pengguna.

Rangsangan Bentuk Gambar dan Dialog
‡ Penguasaan kemahiran lisan ‡ Grafik animasi mempunyai daya penarik. ‡ Integrasi gambar dan dialog penting untuk pemelajaran yang berkesan.

Rangsangan Petikan
‡ Petikan teks sesuai untuk kemahiran lisan dan kemahiran membaca. ‡ Audio visual memandu untuk menguasai kemahiran membaca. ‡ Pengguna diberikan pilihan memperoleh kemahiran bahasa berdasarkan maklumat yang disediakan.

Pembelajaran Interaktif Berdasarkan Kaedah Tutorial
‡ Kaedah tutorial menggunakan modul multimedia yang bersifat interaktif. ‡ Aktiviti berasaskan objektif. ‡ Penanda, arahan serta aspek interaktif membantu pengguna belajar secara kendiri.

Maklum Balas Jawapan Sebagai Proses Interaktif
‡ Elemen multimedia interaktif juga disediakan dalam bahagian penilaian. ‡ Maklum balas mengarah kepada pemantapan konsep dan penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. ‡ Respons jawapan disediakan perlu mengarah kepada aspek kefahaman.

Aliran Pembelajaran Aktif 
Proses pembelajaran berlaku secara
berterusan.  Pengguna dapat menjalin komunikasi dan interaksi dengan sistem (perisian) secara maksimum.  Tahap aplikasi / penggunaan yang tinggi dengan kesan perolehan maklumat yang maksimum. (White. Rs,2002:25)

Kesimpulan
‡ Memberi kesan yang lebih bermakna kepada penggunanya. ‡ Kejayaan ditentukan oleh pengguna. ‡ Proses pembelajaran berasaskan perisian multimedia interaktif sentiasa berlaku dalam pelbagai situasi.

Renungan bersama
‡ Setiap individu mempunyai kebolehan menguasai sesuatu kemahiran baru tanpa sebarang halangan jika mereka sentiasa menyediakan ruang kosong. (R.Elgeart;2002). ‡ Komputer & perisian sebagai alat atau mekanisme yang merangsang kepada penguasaan pembelajaran yang lebih dinamik.

Skop Peperiksaan Akhir BBM 3410: Bahasa dan Multimedia

Pembahagian
‡ Dua Bahagian A ± BAHAGIAN A: (30 markah). ‡ Bahagian ini mengandungi 50 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan dengan menghitamkan pilihan jawapan pada kertas OMR yang disediakan. ‡ Bahagian B ± Esei (10 markah) ‡ Jawab satu (1) soalan sahaja. Pilih mana-mana daripada soalan yang diberikan. Jawab dalam kertas jawapan yang disediakan. Jawapan perlu jelas dan meyakinkan.

Bahagian A : Objektif
‡ Bentuk 1 :

11. Salah satu perkara yang membezakan komputer dengan media pembelajaran yang lain ialah «. A. Kreativiti B. Pemikiran kritis C. Ciri Pemulihan Keesahan pengujian

‡ Bentuk 2 :
11. Jenis dan saiz teks yang sesuai untuk sesuatu paparan multimedia bersifat; I. Menarik dan pelbagai. II. Bersaiz seragam. III. Berasaskan peringkat umur. IV. Merangsang dan bermotivasi A. B. C. D. Semua di atas I, II, dan III sahaja III dan IV sahaja II, III, dan IV sahaja

Skop Bahagian B
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pertimbangan pedagogi . Falsafah dan Penilaian dalam Perisian Kursus Perisian komersil dengan perisian kursus . Motivasi dalam perisian kursus. Falsafah pembelajaran cara maya . Interaktif dalam perisian kursus. Isu semasa.

Sekian, terima kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful