You are on page 1of 428

Dr Nil Nidli

ZAKONI
ZDRAVLJA I
IZLEČENJA
Naslov originala: Proof Positive by Neil Nedley M.D.

Copyright za Srbiju i Crnu Goru: Centar za prirodnjačke studije, www.cps.org.yu


Izdavač: Eden, Sremska Kamenica
Prevod: Saša Ivanović
Tehničko uređenje: CPS
Dizajn korica: Vladimir Jajin, vladart@eunet.yu
Distribucija: Eden, 021/527-992, 062/200-046
Sadržaj
O autoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1. Principi za optimalno zdravlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Dobre vesti o raku: Može se sprečiti! . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Srčana oboljenja: Savladavanje ubice broj 1 . . . . . . . . . . 45
4. Blokirane arterije: Očistite ih prirodno . . . . . . . . . . . . . . 71
5. Istina o ribi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
6. Jedan narod pod pritiskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
7. Veliki mit o mesu i belančevinama . . . . . . . . . . . . . . . . 111
8. Gorki ukus slatkiša: Priča o šećeru i dijabetesu . . . . . . . . 129
9. Melatonin: Faktor odmora i podmlađivanja . . . . . . . . . . 144
10. Bolesti životinja i rizik po ljudsko zdravlje . . . . . . . . . . . 156
11. Mleko: prijatelj ili neprijatelj? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
12. Čeoni režanj: Kruna mozga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
13. Zaustavljanje plime nasilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
14. Stres bez potresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
15. Sida i HIV: Neispričana priča . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
16. Umirete za cigaretom? Odbacite naviku i živite . . . . . . . 264
17. Želite piće? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
18. Izlaženje na kraj sa lošim navikama i zavisnostima . . . . 322
19. Ishrana i okruženje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
20. Iznad vodećih uzroka smrti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Dodaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
O autoru

Dr Nil Nidli je specijalista interne medicine sa posebnim angažmanom u kardiologiji, gastroen-


terologiji, hitnoj službi i preventivnoj medicini. Diplomirao je na Univerzitetu Endrus u Mičigenu,
na smeru biohemija. Specijalizaciju je završio 1986. godine na Univerzitetu Loma Linda u
Kaliforniji, gde je bio rangiran među prvih 10% najboljih studenata u svojoj klasi.
Nastavio je sa svojim usavršavanjem interne medicine u Ketering medicinskom centru na Vrajt
državnom univerzitetu u Ohaju godine 1989, a iste godine je dobio sertifikat Američke komisije za
internu medicinu. Član je Američkog medicinskog udruženja, Američkog koledža lekara i Alfa-
omega-alfa medicinskog udruženja, kao i brojnih drugih zdravstvenih i medicinskih udruženja.
Postao je izuzetan stručnjak u kardiologiji, gastroenterologiji i hitnoj službi.
Godine 1989. došao je u Ardmor, u Oklahomi, zbog izuzetne mogućnosti da radi i sa akutnim
slučajevima u internoj medicini sa naročitim angažmanom na hitnoj službi, kao i na polju
poboljšanja načina života i preventivnoj medicini na Ardmor institutu zdravlja. Dr Nidli radi od
1996. godine kao medicinski direktor na Ardmor institutu zdravlja i njegovom centru za promo-
visanje pravilnog načina života. Takođe je šef medicinskog odeljenja Mersi memorijalne bolnice i
zdravstvenog centra, i predsednik je medicinskog tima.
Dr Nidli je držao mnoga predavanja u Americi, Kanadi, Evropi i Rusiji na temu ishrane, načina
života i zdravlja. Držao je brojne seminare o ishrani, škole kuvanja (sa svojom ženom Erikom),
seminare o stresu i programe za odvikavanje od pušenja. Radio je u produkciji serije obrazovnih
video materijala o zdravlju po pitanjima koja se obrađuju u ovoj knjizi, od kojih su neki emitovani
na nacionalnoj satelitskoj televiziji. Živi u Oklahomi sa suprugom i tri sina.
Predgovor

Ova knjiga predstavlja najkorisniju knjigu za promociju zdravlja koja je napisana u ovoj gene-
raciji i bez sumnje će postati standardni priručnik medicinskim predavačima. Ona na naučni i izba-
lansiran način obezbeđuje činjenice koje bi trebalo da obavežu svakog razumnog čoveka da una-
predi svoj način života.
Ova knjiga se takođe bavi nekim činjenicama i opasnostima savremenog načina života i daje
konstruktivne predloge kako se mogu promeniti. Dobro je poznato da saznavanje činjenica i opas-
nosti nije dovoljno da bi došlo do promene kod mnogih ljudi. Međutim, ove informacije mogu uti-
cati na mnoge da ne razviju neke od loših navika, kao i da prekinu sa onim lošim navikama sa koji-
ma su tek počeli, podstičući ih da razmisle o koracima koje preduzimaju. Takođe, ova knjiga stal-
no ukazuje na samo jedan pravi Izvor koji zaista može pomoći ljudima da ove promene učine
mogućim i poziva ih da se oslone na tu Silu.
U ovoj knjizi su takođe navedeni glavni segmenti načina života koje treba promeniti u našem
svetu. Svetska zdravstvena organizacija (WHO) ukazuje:
“Sa sadašnje tačke gledišta, kardiovaskularne bolesti (i rak) se javljaju, ili se mogu utvrditi, kao
glavni zdravstveni problemi u praktično svakoj državi sveta u 2000. godini... Njihova prevenci-
ja ili smanjenje zahteva društvenu odgovornost i predstavlja ekonomsku potrebu...
U razvijenim državama, bolesti povezane sa načinom života (uključujući nepravilnu ishranu,
konzumiranje alkohola, pušenje i nizak nivo fizičke aktivnosti) izazivaju najviše patnji i
bolesti.”*
WHO ukazuje da je potreban jedan program “osnovne” prevencije, to jest, da treba nešto
učiniti pre nego što dođe do razmera epidemije. Moguće je smanjiti koronarne srčane bolesti do
90% i rizik od raka za više od 80%.
Moralni pad društva je takođe izazvao mnoge od savremenih problema, kao što je sida.
Istraživanja ukazuju na nedostatak rada roditelja sa svojom decom na polju polnog i seksualnog
obrazovanja.
Ukoliko čovek radi na jačanju svoje volje, moguće je izvesti velike promene u načinu života. To
je dominantna sila u čovekovoj prirodi - sila odlučivanja ili izbora. Sve u čovekovom životu zavisi
od pravilnog delovanja njegove volje. Korišćenjem informacija koje su ovde iznete u donošenju
pravilnih odluka, bolesti ne samo da se mogu sprečiti, već se takođe može povratiti zdravlje koje
je nekada izgubljeno.

Prof Dr Džon Šarfenberg


Univerzitet Loma Linda, Kalifornija

* WHO TEch. Report Series 797, 1990, pp. 28, 157, 38, 36.
Uvod

Ova knjiga tretira univerzalni problem ljudskog zdravlja i čovekovih bolesti, i pisana je za širu
javnost, kao i za zdravstvene stručnjake. Ona je upućena svakom čoveku koji želi da postigne (ili
održi) dobro zdravlje i sačuva se od bolesti na prirodan način, maksimalno smanjujući upotrebu
lekova, veštačkih dodataka hrani i nepravilne ishrane. Knjiga sadrži posebne medicinske savete
kako postići te ciljeve. Govori se i o prevenciji bolesti, kao i o njihovom lečenju, kada se sprovode
kroz adekvatan način života.
Knjiga je pisana na popularan i razumljiv način, sa dosta slika i tabela, da bi se jasnije objas-
nila problematika. Svako od 20 poglavlja pokriva određeno specifično polje i svako poglavlje je
pisano “za sebe”, što omogućava čitaocu da krene sa čitanjem onog dela koji ga najviše interesu-
je.
Ova knjiga je zasnovana na najnovijim i pouzdanim medicinskim principima koje je koristio Dr
Nidli za lečenje svojih pacijenata tokom niza godina. Veliki broj naučnih studija vođenih širom
sveta, zajedno sa najnovijim medicinskim znanjem po pitanju uticaja određenih životnih faktora,
predstavljaju osnovu za ovde iznete informacije i savete. Pomenute su mnoge specifične bolesti,
kao i pitanja vezana za stres, probleme zavisnosti, opšte prihvaćene navike ishrane, veštačke
dodatke hrani, štetne supstance i druga zdravstvena pitanja.
1. poglavlje

Principi za optimalno zdravlje

Njegova situacija je bila ozbiljna. Sumnjao ota. Te promene načina života mogu da spreče
sam da je Marko imao oboljenje srca. Sada sam ili da odlože razvoj bolesti za koju smo genetič-
kao deo procene pripremao test za njega. Dok ki predodređeni. U vezi sa najčešćim bolestima,
smo sestra i ja povezivali Marka na monitor za dr Lemont Murdok (Lamont Murdock) sa
srce, on mi se poverio: “Doktore, mislim da Medicinskog fakulteta Univerziteta Loma Linda
stvarno nije bitno kako ću proći danas na testu. je to izrekao jasno: “Loša genetika puni pištolj,
Svi mi imamo vreme kada ćemo umreti; vreme način života povlači okidač.”
je određeno i mi tu ne možemo ništa da učini- Često sam se pitao zašto se ljudi bolje brinu
mo.” o svojim kolima nego o telima. Čekam da sret-
Dok sam razmišljao o njegovoj izjavi shva- nem osobu koja će reći: “Bog je isplanirao kada
tio sam koliko je Marko bio van dodira sa moja kola treba da ‘umru’, i ne moram da se
sadašnjim saznanjem o odnosima između nači- brinem oko njih. Ne moram da proveravam ili
na života i zdravlja. Ogroman broj naučnih menjam ulje, ili da vršim bilo kakvo rutinsko
istraživanja jasno prikazuje da naši dnevni održavanje. I ne moram da brinem o tipu gori-
izbori utiču na verovatnoću življenja dugim i va koje koristim”. Uviđamo neophodnost
zdravim životom. Odlučio sam da ponudim pravilne brige kako bismo dobili najduži život i
Marku ekstremni primer kako izbor načina živ- najbolji učinak od naših automobila. Kada ćemo
ota može da utiče na dugovečnost. “Marko, shvatiti da pravilna briga i našim telima daje
može, ali i ne mora da bude tačno da je Bog najduži život i najbolje sposobnosti?
unapred isplanirao najbolje vreme za našu Koji su osnovni uzroci smrti? Kada neko
smrt. Pretpostavimo za trenutak, da jeste. Šta umre od srčanog udara, šloga, ili drugog
bi se onda desilo ako biste izvršili samoubistvo? smrtonosnog stanja, šta je stvarno prouzroko-
Zar ne biste umrli pre vremena koje je Bog valo smrtonosnu bolest u to vreme u životu
isplanirao za vas?” osobe? Istraživači Mek Ginis (McGinnis) i Foudž
Moj stav je bio očigledan. Međutim, svaki (Foege) su nedavno analizirali osnovne uzroke
dan većina nas donosi odluke koje imaju kao bolesti od kojih umiru Amerikanci i objavili svoje
krajnju posledicu uticaj na život i zdravlje. Ne nalaze u časopisu Journal of the American
moramo da izvršimo samoubistvo u jednom Medical Association. Devet vodećih uzroka smrti
namernom činu, ali možemo da u naša tela su u velikoj meri bili povezani sa izborima nači-
unosimo štetne supstance koja će prouzroko- na života: sa onim što unosimo u naša tela i
vati preranu smrt ili umanjiti naš kvalitet života. onim što činimo sa telima. Ovi uzroci su nave-
deni za 1990. godinu u tabeli 1.1
Zdravlje u velikoj meri zavisi od
načina života Tabela 1. Osnovni faktori koji su
Mnogi pogrešno smatraju da su nasleđene prouzrokovali smrt u SAD (1990)
crte (genetički faktori) prvenstveni faktori koji *Loša ishrana, neodgovarajuće vežbanje 582.000
određuju kvalitet života i koliko dugo će živeti. *Duvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468.000
Za najveći broj nas, naše zdravlje prvenstveno *Alkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107.000
zavisi od dva faktora: (1) od onoga što unosimo Infektivne bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000
u naša tela, i (2) od onoga što činimo sa našim Otrovni činioci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
*Vatreno oružje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000
telima. Jednostavan izraz koja uokviruje oba
*Seksualno ponašanje . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
ova koncepta je “način života”. Dobre vesti su
Motorna vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
da iako ne možemo da promenimo našu *Zabranjeni narkotici . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
genetiku, možemo da promenimo naš način živ-
*Označava faktore načina života
8 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Svi faktori označeni zvezdicama su pod K. Everet Kup (C. Everett Koop), bivši načel-
direktnim uticajem načina života. Ukupan broj nik sanitetske službe u Sjedinjenim Državama,
smrtnih slučajeva usled ovih faktora je oko 1,25 je 1988. godine izneo prvi Izveštaj načelnika
miliona, što predstavlja preko polovine ukupnog sanitetske službe o ishrani i zdravlju. Bio je zas-
broja smrtnih slučajeva u Americi svake godine. novan na obimnom pregledu naučne literature.
Vidimo da je osnovni uzrok smrti u velikoj meri Zaključio je da su “prekomerna i neuravnoteže-
nezdrav način života. Koliko god da je izne- na ishrana” značajno doprineli razvoju osam
nađujuće veliki ovaj zbir, možda u velikoj meri vodećih bolesti ubica u našoj zemlji. Izvod iz
potcenjuje ukupan broj smrtnih slučajeva tog izveštaja je prikazan na slici 3.3
prouzrokovanih stilom života. Mnogi smrtni
slučajevi usled infektivnih bolesti su prouzroko-
Tabela 3. Prekomerna i neuravnotežena
vani imunim sistemom koji je oslabljen lošim ishrana prouzrokuje veliki broj bolesti i
stilom života. Takođe, istraživači su naveli samo smrtnih slučajeva
smrtne slučajeve koji se mogu pripisati pozna-
1. Ishrana ima ključni uticaj na zdravlje.
tim faktorima načina života. Dok nastavljamo
2. Pet od deset vodećih uzroka bolesti i smrtnih
da saznajemo više o načinu života i zdravlju, slučajeva je povezano sa ishranom (bolesti
verovatno ćemo otkriti kako drugačiji izbori srčanih arterija, rak, šlog, dijabetes i
načina života mogu da spreče još više smrtnih ateroskleroza).
slučajeva. U svakom slučaju, cifre pokazuju da 3. Naredna tri su povezana sa prekomernim
bi broj smrtnih slučajeva u našoj zemlji bio unosom alkohola (ciroza jetre, nesrećni slučajevi
drastično smanjen ako bi Amerikanci bili voljni i samoubistva).
da zamene sve svoje štetne faktore načina živ- 4. Ovih osam stanja prouzrokuje približno 1,5
ota korisnim. milion od 2,1 miliona ukupnog broja smrtnih
slučajeva u 1987. godini.
Bilo bi koristi i pored smanjenja smrtnih
5. Prekomerna ili neuravnotežena ishrana takođe
slučajeva. Kvalitet života bi se poboljšao, pošto doprinosi drugim problemima kao što su
bi bolesti napadale sa manjom učestalošću u povišeni krvni pritisak, gojaznost, zubne bolesti,
bilo kom datom starosnom dobu. Možete da osteoporoza i gastrointestinalne bolesti.
pomognete u promeni tih statistika pridružujući 6. Sada je jasno da ishrana u značajnoj meri
se rastućem broju Amerikanaca koji se fokusi- doprinosi razvoju ovih bolesti i da izmene
raju na zdrave izbore načina života kako bi os- ishrane mogu da doprinesu njihovom sprečava-
tvarili najviši kvalitet života i optimalnu dužinu nju i kontroli.
života.

Prevencija je ključ Istraživanja dužine života povezana


Danas je veliki broj naučnih istraživanja sa stilom života
potvrdio da se većina vodećih uzroka smrti Koji su to faktori načina života koji će nam
može preduprediti. Najčešći uzroci koji pro- pomoći da živimo duže? Doktori Nedra Belok
uzrokuju smrt u Americi su navedene u tabeli (Nedra Belloc) i Lester Breslou (Lester Breslow)
2.2 su bili među prvim istraživačima koji su pred-
stavili ubedljivi odgovor. U njihovom klasičnom
istraživanju približno sedam hiljada osoba koje
Tabela 2. Deset vodećih uzroka koji su žive u okrugu Alameda, u Kaliforniji, utvrdili su
prouzrokovali smrt u SAD (1995) da je postojalo sedam faktora načina života koji
su uticali na dužinu života ljudi. Ti faktori su
Bolesti srca i krvnih sudova . . . . . . . . . . 914.000 navedeni u tabeli 4.4
Rak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538.000
Hronična bolest pluća . . . . . . . . . . . . . . . 105.000
Nesrećni slučajevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 Tabela 4. Belok i Breslou sedam faktora
Zapaljenje pluća/grip . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 zdravlja za dugovečnost
Dijabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.000
HIV/Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000 1. San sedam do osam časova
Samoubistvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 2. Bez jela između obroka
Ciroza jetre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000 3. Redovno doručkovanje
Insuficijencija bubrega . . . . . . . . . . . . . . 24.000 4. Održavanje pravilne težine
Ostalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398.000 5. Redovno vežbanje
6. Izbegavanje ili umerena upotreba alkohola
2.312.000 7. Ne pušiti
PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE 9

Broj ovih navika koje je osoba upražnjavala


imao je ogroman uticaj na njihovu dužinu živ- Tabela 6. Zdravstvena starost u vezi sa
životnim navikama
ota. Posle devet godina, broj navika zdravog
stila života koje je osoba upražnjavala bio je Za žene i muškarce
direktno srazmeran verovatnoći umiranja. Ovi Sta- Navike Navike Navike Navike Navike Navike
rezultati su prikazani na slici 5.5 Zapazite da je rost 0-2 3 4 5 6 7
samo oko 5% muškaraca i žena koji su upražn- 20 +14,3 +7,4 +0,5 -1,1 -4,2 -9,4
javali svih sedam zdravih navika umrlo u toku 30 +16,9 +9,1 +3,0 -0,6 -4,7 -11,1
perioda od devet godina u poređenju sa 12,3
40 +19,4 +10,7 +5,4 -0,1 -5,2 -12,9
do 20% onih koji su upražnjavali tri navike ili
50 +22,0 +12,4 +7,9 +0,3 -5,7 -14,7
manje.
60 +24,5 +14,0 +10,4 +0,8 -6,2 -16,4
70 +27,1 +15,7 +12,8 +1,3 -6,8 -18,2
Slika 5. Povezanost dužine života
sa zdravim navikama
Stopa smrtnosti je usaglašena sa starošću godina, ukazujući na dramatično skraćenje vaše
Muškarci Žene očekivane dužine života. Imali biste istu očeki-
Broj Procenat Broj Procenat
vanu dužinu života kao prosečna osoba 19 go-
upražnjavanih mrtvih za 9 upražnjavanih mrtvih za 9 dina starija. Ako nastavite istim stilom života još
zdravih navika godina zdravih navika godina 10 godina, kada budete imali 50 godina vaša
7 5,5 7 5,3
zdravstvena starost će biti 50 plus 22, ili 72
6 11 6 7,7 godine. Sa 40 godina, imali ste zdravstveni
5 13,4 5 8,2 hendikep od 19 godina, ali sa 50 godina,
4 14,1 4 10,8 hendikep će biti gori za još tri godine. Za 10
0-3 20 0-3 12,3 godina ostarićete 13 godina! Sa druge strane,
ako sa 40 godina dosledno sledite svih sedam
zdravstvenih navika Beloka i Bresloua, vaša
Drugi način posmatranja uticaja načina živ- zdravstvena starost je samo 27 (40 minus
ota na dugovečnost je razmatranje nečega što 12,9). Štaviše, sa 50 godina vaša zdravstvena
se označava kao “zdravstvena starost”. Na starost bi bila samo 35 godina. Za 10 godina,
primer, osoba stara 50 godina koja upražnjava ostarili biste samo 8 godina! Koncept
dovoljno zdravih faktora načina života može da zdravstvene starosti ilustruje koliko vaš način
ima isto zdravlje ili fiziološku starost kao pro- života može ili da ubrza ili da uspori proces
sečna osoba od 35 godina. Možemo da kažemo starenja.
da ta osoba ima “zdravstvenu starost” od 35
godina. Sa druge strane, druga osoba stara 50 Ali šta je sa kvalitetom života u starosti?
godina koja nije obraćala pažnju na zdrav način Neke osobe veruju da mogu da produže
života može da ima daleko veću zdravstvenu svoje živote, a ipak se boje rezultata dužeg živ-
starost, možda i do 72 godine, drugim rečima, ota. Trejsi, terapeut, nedavno mi je rekla: “Ne
zdravstvena starost osobe može da bude manja želim da doživim 70 godina starosti. Ljudi te
ili veća od realne hronološke starosti, u zavis- starosti imaju toliko mnogo problema. Mislim da
nosti od broja faktora načina života koje je želim da umrem pre 70. godine.”
usvojila. Odgovorio sam: “Trejsi, možeš to da kažeš
Tabele zdravstvene starosti su načinjene na sada, ali sačekaj do 69. godine. Onda ćeš želeti
osnovu statistike oblasti Alameda. One pokriva- da živiš do 70, a kada jednom dođeš do 70,
ju hronološku starost u opsegu od 20 do 70 verovatno ćeš želeti da živiš do 71, naročito ako
godina, i zasnovane su na istih sedam zdravih budeš imala dobro zdravlje. Znam mnogo
navika navedenih u tabeli 4. Jedan takav pre- osoba u svojim 70-im i 80-im koje uživaju u
gled prikazan je u tabeli 6.6 dobrom kvalitetu života. Takozvane ‘zlatne
Možete da koristite te cifre kao vodič kako godine’ su za njih realnost.”
biste stekli osećaj za sopstvenu zdravstvenu Nedavna istraživanja su još više pomogla da
starost. Na primer, pretpostavite da ste prose- se odgovori na Trejsinu zabrinutost. Iako su se
čan četrdesetogodišnji stanovnik oblasti prvobitni izveštaji oblasti Alameda usredsredili
Alameda. Ako upražnjavate samo dve od sedam prvenstveno na starost pri smrti, naredni radovi
zdravstvenih navika Beloka i Bresloua, vaša su se bavili pitanjima kvaliteta života. Na
zdravstvena starost je 40 plus 19,4, ili oko 59 primer, “Alamedina sedmorka” se pokazala kao
10 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

moćan način sprečavanja verovatno najstrašni- nisu gladne ujutru, preskakanje doručka
je komplikacije starenja: onemoćalosti. Nedavni pomoći da uzimaju manje kalorija tokom dana i
izveštaj je prikazao da su oni koji su upražn- tako će doprineti smanjenju težine. To je zablu-
javali najveći broj tih zdravstvenih navika imali da. Istina je da doručkovanje treba da bude
upola manji rizik od onemoćalosti u odnosu na deo bilo kog programa smanjenja težine.
one sa najlošijim navikama. Oni sa srednjim Pre više godina dr Čarls Kap (Charles Cupp)
brojem zdravstvenih navika su takođe živeli je predložio da je povećanje težine rezultat
bolje od onih koji su odbacili većinu Belokove i neodgovarajućeg vremenskog usklađivanja uzi-
Breslouve sedmorke. Oni su imali samo dve manja hrane u vezi sa vremenom spavanja
trećine rizika od onemoćalosti u odnosu na naj- noću. Tokom medicinske prakse koja je trajala
manje zdravstveno svesnu grupu.7 neverovatnih sedam decenija, Kap je uputio
Pogledajmo neke od pojedinih navika koje stotine pacijenata u svoj novi pristup kontrole
su Belok i Breslou utvrdili i razmotrimo kako one težine. Pacijenti sa viškom kilograma upućeni
utiču na kvalitet života kao i na njegovu dužinu. su da izmene svoje obrasce obroka sa obilnih
obroka i užina noću, na obilan jutarnji obrok,
Jedite doručak redovno umereni ručak i laganu večeru. Trebalo je da
Mnogi ljudi koji čitaju istraživanje okruga jedu svoj poslednji obrok u idealnom slučaju u
Alameda su iznenađeni da je “doručkovanje” podne, ali nikako posle 3:00 popodne, i rečeno
uključeno u listu od sedam najznačajnijih fakto- im je da ne idu na spavanje bar osam i po časo-
ra dugovečnosti. Doručkovanje samo po sebi va posle poslednjeg uzimanja hrane. Značajno
povećava dužinu života. U nekim od prvobitnih je da im nije traženo da menjaju svoj izbor
podataka utvrđeno je da su osobe koje su hrane niti količinu kalorija koju jedu. Zainte-
doručkovale i nisu jele između obroka imale resovani istraživači u odseku za ishranu pri
manje od polovine rizika od smrti u odnosu na Fakultetu zdravstvene zaštite Univerziteta u
osobe koje su preskakale doručak i užinale.8 Tulanu istražili su beleške o 955 Kapovih pacije-
Skorija analiza podataka istraživanja okruga nata sa viškom kilograma. Rezultati njihovog
Alameda koncentrisala se naročito na osobe od istraživanja su prikazani u tabeli 7.10 Ovi dokazi
60 do 94 godina starosti. Oni koji nisu doručko- i brojna druga istraživanja ukazuju da bi
vali redovno imali su 50% povećan rizik od redovno doručkovanje trebalo da bude deo bilo
smrti u poređenju sa onima koje su redovno kog ozbiljnog programa za smanjenje težine.
doručkovali.9 Zanimljivo je, u ovoj grupi starijih Uočite da su se neke dodatne koristi pojavile od
Amerikanaca, dug život je podjednako zavisio doručkovanja: poboljšan nivo hemoglobina u
od dobrog doručkovanja kao i od uzdržavanja krvi, umanjena količina šećera u krvi i
od pušenja i redovnog fizičkog vežbanja. poboljšana funkcija tiroidne žlezde.
Uprkos tim činjenicama (i onome što su im Tipovi hrane koji se obično uzimaju za
majke verovatno rekle), većina ljudi navodi veli- doručak takođe mogu da doprinesu značaju
ki broj razloga za ne uzimanje doručka. jutarnjeg obroka za kontrolu težine. U američ-
Uobičajeni razlog je da nisu veoma gladni koj kulturi večernji obrok tradicionalno sadrži
ujutru, što je uobičajeni rezultat jedenja deo bogat mastima zasnovanim na životinjskim
obilnog obroka uveče. Blaži večernji obrok će proizvodima, a doručak je obično usredsređen
obično rešiti problem. Još bolje, ako morate da
rešite problem, pokušajte da ne večerate Tabela 7. Smanjite težinu menjanjem
nedelju dana. Krajem nedelje ćete verovatno vremena obroka
biti željni dobrog doručka. Možete takođe da Svi pacijenti koji su sledili uputstva
otkrijete da čvršće spavate, iako možda odete u smanjili su težinu
krevet gladni nekoliko noći dok se vaše telo ne
prilagodi. Uz malo planiranja, doručak je obično - Oni koji su jeli samo doručak, gubili su u pro-
lakše pripremiti od ručka ili večere. Budite seku oko 4,5 kg mesečno.
- Oni koji su jeli doručak, ručak i užine gubili su
kreativni sa upotrebom žitarica i uzimajte neko-
u proseku oko 2,3 do 2,7 kg mesečno.
liko porcija svežeg voća. - Kod onih koji su smanjili težinu za 9 do 13,5
kg došlo je do porasta nivoa hemoglobina.
Doručkovanje pomaže u sprečavanju - Nivo šećera u krvi dijabetičara, koji su izgubili
dobijanja na težini 13,5 kg ili više, normalizovao se.
- Hipotiroidni pacijenti su ispoljili smanjenje
Još jedan razlog koji se navodi za
potreba za dnevnim održavanjem funkcije
preskakanje doručka je sprečavanje povećanja tiroide.
težine. Neke osobe razmišljaju da će im, pošto
PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE 11

na voće i žitarice, uz sa njima povezane složene suštinske za maksimalnu efikasnost, i mentalnu


ugljene hidrate. To postaje značajno kada uvidi- i fizičku, naročito tokom kasnijih jutarnjih časo-
mo da je dobitak na težini često povezan sa uzi- va. Osobe koje doručkuju ispoljavaju bolja
manjem previše kalorija iz masti umesto iz raspoloženja i poboljšane naučne sposobnosti.
složenih ugljenih hidrata. U laboratoriji, životi- Potpunija lista koristi koje uživaju osobe koje
nje na ishrani bogatoj mastima imale su veću doručkuju su navedene u tabeli 8.14
težinu od onih koje su bile na režimu sa malo
masti – čak i kada su obe grupe jele isti broj
kalorija svakog dana.11 Tabela 8. Prednosti doručkovanja
- Efikasnije rešavanje problema
Doručak i srčani napadi
- Poboljšana memorija
Pokazalo se da doručak pruža još jednu - Poboljšana tečnost govora
korist. Odrasle osobe mogu da smanje rizik od - Poboljšan opseg pažnje
infarkta redovnim doručkovanjem. Krvne - Bolje raspoloženje
pločice, telesne ćelije za zgrušavanje krvi, - Bolji rezultati učenja
postaju “lepljivije” ujutru pre doručka. To
povećava težnju ka formiranju krvnog ugruška San, vežbanje i pušenje
tokom jutarnjih časova. Ako se takav ugrušak
Istraživanje okruga Alameda je pokazalo da
javi u srčanim krvnim sudovima, rezultat je
naše životne navike vezane za san, vežbanje i
infarkt. Kao što je očekivano na osnovu ove
pušenje utiču na rizik od smrti. Rezultati su
fiziologije, većina srčanih udara se odigrava
predstavljeni na slici 2.15,16 6 do 9 časova sna
između sedam časova pre podne i dvanaest
noću izgleda idealno za većinu ljudi. Moguće je
časova. Doručkovanje može da pomogne da
dobiti previše, kao i premalo sna. Oni koji su
krvne pločice postanu manje lepljivije i da se na
spavali značajno više ili manje od ovog opsega
taj način umanji rizik od jutarnjih srčanih udara.
imali su 60 do 70% uvećan rizik od umiranja u
Uticaj ovih odnosa je prikazan na slici 1.12
toku perioda od 9 godina. Za muškarce, previše
ili premalo sna je nosilo rizik koji je sličan nere-
Doručak pomaže našim mentalnim dovnom vežbanju. U toku perioda od 9 godina,
sposobnostima osobe koje ne vežbaju imale su 50% povećan
Postoje dodatne koristi od dobrog doručka rizik od umiranja u poređenju sa onima koji su
pored dugovečnosti. Avgusta 1995. godine, činili dosledne napore da ostanu uvežbani.
odsek pedijatrije na Univerzitetu u Kaliforniji u Žene sa slabom fizičkom aktivnošću su prošle
Dejvisu održao je skup većeg broja psihologa, još gore. One su imale preko dva puta veći rizik
neurologa, nutricionista i fiziologa radi razma- od umiranja u toku tog 9-ogodišnjeg perioda.
tranja naučnih istraživanja o doručku.
Istraživači su zaključili da je “doručkovanje Vežbanje
važno za učenje, memoriju i fizičku dobrobit i Nikada nije kasno da se počne sa pro-
dece i odraslih”.13 Dobre navike pri doručku su gramom vežbanja. Odvojeno istraživanje je
otkrilo da koliko god je osoba van forme, rizik
Slika 1. Doručkovanje smanjuje rizik od
srčanih udara Slika 2. Rizik smrtnosti povezan sa snom,
vežbanjem i pušenjem
“Bez doručka, mogući rizik od infarkta se može
povećati 2 do 3 časa posle buđenja.” Devetogodišnje praćenje za osobe starosti 30 do 69
godina
3
Potencijal 2,5
formiranja 3 Muškarci
Odnos
ugruška rizika Žene
smrt- 2,2
2
nosti 2
2 1,7
1,6 1,6
1,5
Normalan
1
1

0
Osobe koje Osobe koje 0
Manje od 6 Niska Manje od 6 Niska
preskaču doručkuju ili više od 9 fizička Pušači ili više od 9 fizička Pušači
doručak časova sna aktivnost časova sna aktivnost
12 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

od smrti od svih uzroka može se smanjiti jed- Prelom kuka je među vodećim uzrocima smrti
nostavno poboljšanjem kondicije kroz redovan kod starijih Amerikanaca. (Potpunije informaci-
program vežbanja. Količina koristi je prikazana je o osteoporozi date su u 7. poglavlju: “Veliki
tabelom na slici 3.17 mit o mesu i belančevinama”.) Što su tanje
nečije kosti, to je verovatnije da će se prelomi-
ti kada se podvrgnu čak i manjoj povredi. Kada
Slika 3. Vežbanje smanjuje stopu smrtnosti osteoporoza ne ugrožava život, često smanjuje
njegov kvalitet. Bolest može da dovede do
Stopa smrtnosti na 10.000 ljudi u jednoj godini, za
muškarce starosti 20 do 82 godine.
hroničnog bola, kao i do fizičkog deformiteta.
Ovo su samo neki od primera velikog broja
122 opasnosti od pušenja. Potpunije informacije o
ovom predmetu nalaze se u 16. poglavlju pod
68 nazivom: “Umirete za cigaretom? Odbacite
40 naviku i živite.”
Neuvežbani,
a zatim
Neuvežbani Uvežbani uvežbani Upotreba alkohola skraćuje život
Danas se čuje mnogo glasova koji zastupa-
ju umerenu upotrebu alkohola. To je u skladu
Zapazite da stopa smrtnosti fizički uvežban- sa onim što je istraživanje oblasti Alameda
ih muškaraca iznosi samo trećinu stope onih otkrilo početkom 1970-ih, to jest, umerena ili
koji nisu u kondiciji. Kod onih koji nisu vežbali, nikakva upotreba alkohola je povećala dužinu
a onda su postali aktivni, stopa smrtnosti iznosi života. Međutim, istraživanje vršeno 25 godina
oko polovine vrednosti u odnosu na one koji ne posle početnog objavljivanja Beloka i Bresloua
vežbaju. pokazuje da je potpuno izbegavanje alkohola
najbolja opcija sa perspektive sprečavanja
Opasnosti od pušenja bolesti. O ovoj stvari se govori u većoj meri u
Podaci iz oblasti Alameda su otkrili da je 17. poglavlju: “Želite piće?”
muškarac, ako je pušio, bio izložen dvostruko
većem riziku od umiranja u toku devetogodiš- Društveni odnosi i smrtnost
njeg perioda u poređenju sa muškarcem koji Na iznenađenje mnogih skeptika, istraživa-
nije pušio. Ako je žena pušila, bila je izložena nje takođe ukazuje da verovanje u Boga i
60% povećanom riziku od umiranja. Drugo redovno odlaženje u crkvu povećava dužinu živ-
istraživanje je utvrdilo da su muškarci koji su ota. Posedovanje iskrenih prijatelja, članstva u
pušili tokom celog svog odraslog doba imali grupi, i čak biti u braku, ima korisne efekte na
prosečnu očekivanu dužinu života od samo 65 dužinu života. Većina ljudi intuitivno shvata da
godina.18 To je 12 godina kraće od očekivanog ti elementi pojačavaju moral i socijalni kvalitet
77-ogodišnjeg životnog veka za osobe koje života, ali pored toga pozitivno utiču na psihičko
nikada nisu pušile.19 zdravlje i dužinu života. Kada su se podaci
Iako je dužina života važna, kvalitet života oblasti Alameda analizirali za ove duhovne i
je takođe ključan za sve nas. Pušači u proseku društvene faktore, rezultati su bili impresivni.
imaju slabiji kvalitet života. Na primer, čir želu- Naročito upečatljivi su bili rezultati za grupu
ca je mnogo češći među pušačima. Buđenje u osoba od 30 do 49 godina starosti. Oni su
2:00 ujutru uz gorući bol u stomaku svakako prikazani na slici 4.20 Sve veći broj istraživanja
nije kvalitetan život. Čak iako pušač ne dobije svedoči o značaju verovanja u Boga za
čir, problemi sa varenjem mogu da nastanu u društveno i emocionalno zdravlje osobe. Jedan
vezi sa navikom pušenja. Na primer, duvan takav izveštaj sa Djuk univerziteta otkrio je da
smanjuje tonus u mišićnom prstenu između osobe sa snažnijom religijskom verom pokazu-
jednjaka (cev za gutanje) i stomaka. Usled toga ju više nivoe sreće i zadovoljstva u životu.
je stomačnoj kiselini lakše da ulazi u jednjak i Takođe izgleda da bolje podnose traumatične
prouzrokuje gorušicu, još jedan čest problem događaje – uz manje mentalne i društvene
koji smanjuje kvaliteta života. poteškoće.21 Poglavlje 15: “Sida i HIV – neis-
Pušenje cigareta takođe utiče na druge pričana priča”, i 20. poglavlje: “Iznad vodećih
organske sisteme: doprinosi ranom stvaranju uzroka smrti”, obezbeđuju dodatne informacije
bora na koži i osteoporozi (mekane, krte kosti). o načinu na koji vera u Boga poboljšava zdrav-
Stvaranje bora na koži je samo nepoželjno sta- lje.
nje, ali osteoporoza može da ugrozi život.
PRINCIPI ZA OPTIMALNO ZDRAVLJE 13

ročne sporedne efekte i pružaju velike koristi za


Slika 4. Stopa rizika od smrtnosti kvalitet života. Kada bi bilo koji od ovih sedam
Devetogodišnje praćenje 7.000 odraslih osoba u sever- zdravstvenih principa bio lek, bio bi klasifikovan
noj Kaliforniji za starosti od 30 do 49 godina. kao “čudesan lek”. Tvorac i proizvođač bi
Muškarci
svakako bio nagrađen slavom i srećom.
3 2,9 Žene
Međutim, kao medicinski specijalista, nedvos-
Odnos 2,8 2,8
rizika misleno mogu da kažem da se nijedan lek ne
smrt-
nosti
približava bilo kom od ovih principa zdravlja po
2 1,8
1,9
svojoj moći da poboljša i održi zdravlje.
1,5
1,3 Dobre vesti se tu ne zaustavljaju. Ova knji-
1,1*
ga će otkriti još čitav niz dodatnih principa
1
zdravlja koje su pažljiva istraživanja otkrila u
toku 25 godina koje su protekle od prvobitnih
0
istraživanja Beloka i Besloua. Ti principi pružaju
Nevenčani Malo prijatelja Ne odlaze Nisu deo neke dodatne koristi za održavanje zdravlja i lečenje
ili rođaka u crkvu grupe ljudi
određenih bolesti. Videćete da su principi
* Nije statistički značajno zdravlja izneti u ovoj knjizi pouzdani. Na njih se
možete oslanjati sa sigurnošću da će vam
pomoći da dostignete i održite vaše zdravstvene
Zaključak ciljeve.
Pored mog pacijenta Marka, mnogi ljudi u Ostvarivanje zdravstvene koristi upražnja-
Americi smatraju da je zbog njihove genetike ili vanjem razumnih principa načina života nije
zbog nekog nebeskog časovnika, dan i čas nov koncept. Pre više vekova Bog je novoformi-
smrti čvrsto fiksiran. Fatalistički stav ih primora- ranoj izraelskoj naciji dao obećanje zapisano u
va da zaključe da ne mogu da učine ništa da Bibliji: “Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga
produže svoje živote. Dokazi predstavljeni u svojega, i učiniš što je pravo u očima Njegovim,
ovom poglavlju negiraju sve takve zablude. i ako prigneš uho k zapovestima Njegovijem i
V. K. Vilet (W. C. Willett) sa Fakulteta uščuvaš sve uredbe Njegove, nijedne bolesti
zdravstvene zaštite sa Harvarda, sa odseka za koju sam pustio na Misir neću pustiti na tebe,
ishranu, navodi: “Jedan jasan zaključak na jer sam ja Gospod, lekar tvoj.”24
osnovu postojećih epidemioloških dokaza je da Da, praćenje određenih principa koji rezulti-
mnoge osobe u Sjedinjenim Državama imaju raju dobrim zdravljem nije nov koncept.
lošu ishranu i da je potencijal za prevenciju Međutim, ovaj veoma stari koncept treba da
bolesti značajan.”22 Belok i Breslou su saželi vaskrsne u našim ličnim životima, duž Amerike
njegove nalaze sledećim rečima: “Ovi podaci su i širom sveta. Kao što su bolesti u Egiptu mogle
u skladu sa idejom... da život sa dobrim da se izbegnu u drevnim vremenima, deset
zdravstvenim navikama proizvodi dobro zdrav- vodećih uzroka smrti u ovim savremenim vre-
lje i produžava period dobrog fizičkog menima se u velikoj meri mogu izbeći upražn-
zdravstvenog statusa za nekih 30 godina.”23 javanjem razumnih principa zdravlja. U
Zaista, sedam zdravstvenih principa Beloka sledećim poglavljima pronaći ćete informacije
i Bresloua su jednostavni, a ipak krajnje koje su vam potrebne da uspešno “učinite što
delotvorni. Štaviše, nemaju nepoželjne dugo-
2. poglavlje

Dobre vesti o raku:


Može se sprečiti!
je pravo” i tako iskusite obećano optimalno Pre nego što osoba umre od raka, često se
zdravlje. javljaju dramatične promene u fizičkom stanju i
To je bio jedan od onih slučajeva kojih se intelektualnom funkcionisanju. U takve
svi užasavamo. Džun se vratila u ordinaciju dr promene mogu da spadaju značajni gubici
Mek Alistera. Dok je sedela vrpoljeći se u čeka- težine i mišića, gubitak kose, oštri napadi bola,
onici, misli su jurile kroz njenu glavu: “Zašto mu gubitak pamćenja, stanje blisko delirijumu, čak
je potrebno toliko vremena? Moram da saznam i duboke promene ličnosti. To je samo deli-
šta je biopsija otkrila. Možda su vesti loše i ne mično nabrajanje razarajućih efekata raka i nje-
zna kako da mi ih saopšti.” govog delovanja. Nema sumnje da se zbog tih
Uskoro je Džunino ime prozvano i ona se razloga treba plašiti ove bolesti.
vratila u jednu od soba za pregled. Dr Mek Nažalost, većina ljudi oseća da sve što
Alister je seo nasuprot nje u maloj ordinaciji. mogu da učine jeste da se nadaju da nikada
Započeo je razgovor: “Žao mi je, Džun.” Čim su neće dobiti rak. Ne shvataju da je stepen rizika
te tri reči izašle iz njegovih usta Džun je počela da osoba dobije rak u velikoj meri stvar ličnih
da plače. Kada se povratila, uspela je da pro- odluka o stilu života. Jedan dokaz o nedostatku
govori nekoliko reči: “Rak, zar ne?” Dr Mek svesti o tome je činjenica da, za razliku od
Alister je tužno klimnuo glavom. nekih drugih bolesti vezanih za način života
“Rak.” Reč unosi strah u srca većine
Amerikanaca. Često sam u više godina prakse Slika 1. Rak je u usponu
kao lekar, imao isti nelagodni zadatak kao dok- Smrtni slučajevi usled raka

tor Mek Alister. Mnogo puta sam morao da 600.000


saopštim ljudima užasavajuće vesti: “Da, dobili
500.000
smo rezultat biopsije i ona pokazuje ono čega
400.000
smo se svi bojali – imate rak.”
Dijagnoza raka nije uvek smrtna presuda. 300.000
Često puta se može lečiti zdravom ishranom, 200.000
životom u prirodnom okruženju, okretanjem 100.000
duhovnim stvarima ili drugim načinima.
0
Nažalost, prečesto je napredovao preko 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
početnog stadijuma i bolest je smrtonosna. Rak Godina
je trenutno ubica broj dva u Americi, nalazeći se
odmah iza srčanih bolesti. Ako mi kao nacija ne (kao što su srčane bolesti), ukupan broj smrt-
izvršimo pozitivne promene načina života, brzo nih slučajeva od raka u Americi postepeno
posle 2000. godine može da postane uzrok raste.4,5 Stopa porasta je prikazana na slici 1.
smrti broj 1.1 Statistike u Americi ukazuju da će Stopa porasta je dramatična, za poslednjih
jednom od svaka dva muškarca i jednoj od 30 godina se duplirala. Štaviše, od procenjenih
svake tri žene u nekom vremenu biti dijagnos- 560.000 žrtava od raka koje su umrle 1997.
tikovana ova strašna bolest.2 Trenutno se jedan godine,6 većina njih je mogla da spreči svoje
od svaka četiri smrtna slučaja u ovoj zemlji jav- bolesti da su obraćali pažnju na neke jednos-
lja od raka.3 Sve ukupno, preko 500.000 tavne faktore načina života.
Amerikanaca umre svake godine od ovog ubice. Iako broj smrtnih slučajeva od raka nastav-
Samo to je dovoljan razlog za strah od raka. lja da se povećava svake godine u Sjedinjenim
Međutim, mnogi ljudi se boje posledica raka čak Državama, stopa smrtnosti od raka je tek
i više od same smrti. nedavno počela da opada.7 Ovaj slavljeni mali
pad je prvi put objavio Nacionalni institut za rak
DOBRE VESTI O RAKU 15

krajem 1996. godine, ali je pažljivo ponovno nog rasta.12 Mi označavamo tu izmenjenu ćeliju
pregledavanje podataka ukazalo da je ukupna kao ćeliju raka ako je njena genetika izmenjena
stopa smrtnosti od raka dostigla vrh 1991. na takav način da omogućuje nekontrolisano
godine, i od tada se postepeno smanjivala.8 Koji umnožavanje.
je razlog za ovo opadanje? Nisu poboljšani Ako telo registruje abnormalne kancerozne
metodi lečenja raka već se prevencija samog ćelije u ranom stadijumu, te ćelije se mogu
raka pojavila kao uzrok ovih dobrih vesti.9 Iako uništiti pre nego što dobiju šansu da značajno
autori tog izveštaja priznaju da je “rat protiv porastu i umnože se. U stvari, mnogi naučnici
raka daleko od završenog”, izjavljuju da veruju da se svakog dana – kod svake osobe –
“nacionalna posvećenost prevenciji raka koja neke normalne ćelije pretvaraju u kancerozne
uveliko zamenjuje pouzdanje u univerzalne ćelije. Imuni sistem čoveka obično uništava te
lekove, sada predstavlja put kojim treba ići”. novoizmenjene ćelije. Međutim, nažalost,
Ovo poglavlje je napisano u nadi da će čitalac ponekad se nova ćelija raka ne registruje i ona
postati svestan ove nove posvećenosti u pre- uspeva da se deli i raste bez kontrole. Te ćelije
venciju raka i smrti od raka. zatim mogu da nastave tiho da rastu van kon-
trole. Na kraju mogu da formiraju masu ili
Kako ćelije postaju kancerogene “tumor”. Obično će ćelije raka iz većih tumora
Pogledajmo šta rak stvarno predstavlja. Rak dospeti u krvotok i/ili limfni sistem i putovati do
predstavlja proizvodnju ćelija u telu. Svakog drugih vitalnih organa. Sve te promene se
minuta 10 miliona ćelija se deli u našim telima. mogu javiti daleko pre nego što se rak dijag-
Složeni unutrašnji kontrolni mehanizmi obično nozira. U zavisnosti od stope rasta raka može
obezbeđuju da se svaka od tih ćelijskih deoba biti potrebno 10 ili više godina pre nego što se
odvija na precizan način i u tačno određeno razviju znaci ili simptomi koji na kraju dovode
vreme.10 Proces zvan rak može da započne do medicinske procene koja rezultira dijagno-
kada strane supstance iz spoljašnje sredine zom raka.13
(hemikalije, zračenje, virusi, itd.) uđu u telo i U ovom poglavlju naučićete kako da regis-
nekako poremete te unutrašnje kontrolne me- trujete da li imate rak, i takođe kako da sma-
hanizme. Takođe može da započne kao rezultat njite rizik od dobijanja raka. Započinjemo pred-
problema koji nastaju u unutrašnjoj sredini tela stavljanjem načina registrovanja raka.
(poremećaj ravnoteže hormona, poremećaj
imuniteta, nasleđene mutacije, itd).11 Bez obzi- Bitno je rano otkrivanje
ra na kombinaciju faktora koji započinju proces, Rana detekcija obezbeđuje najbolje šanse
rezultat je isti: jedna ćelija počinje da se za lečenje raka dok je još uvek izlečiv. Postoje
umnožava na neregulisan način. Dok se ta ćeli- dva načina za to: (1) brzo prepoznavanje simp-
ja umnožava, ona prenosi svoju karakteristiku toma raka; i (2) odgovarajuća upotreba testova
neregulisanog rasta na svoje potomstvo. za utvrđivanje raka.
Rezultat je kancerozno tkivo sačinjeno od
velikog broja neregulisanih ćelija. Prepoznavanje simptoma raka
Jedan od načina na koji činioci sredine Rak je često izlečiv ako ga detektujete
izgleda indukuju rak je oštećivanjem DNK ćeli- dovoljno rano. Nažalost, mnogi pacijenti nisu
je. DNK sadrži precizna uputstva za sve ćelijske svesni značaja ranog uočavanja. Neprestano
aktivnosti i tako precizno određuje kako svaka sam uviđao tu tužnu realnost. Pored svog rada
ćelija u našem telu treba da funkcioniše. Na u opštoj internoj medicini, radim i u polju gas-
primer, DNK kaže našem telu kakvu boju kose troenterologije. Imam mnogo pacijenata koji
da načini i da li treba da imamo plave ili smeđe dolaze u moju ordinaciju žaleći se na krvarenje
oči. Ta ista DNK kontroliše stopu deobe ćelije. iz zadnjeg dela debelog creva (rektuma) u toku
Na određenim ključnim oblastima ćelijske DNK godinu ili više dana pre nego što su došli da
postoje geni koji mogu da stimulišu rast te ćeli- posete mene ili bilo kog drugog lekara. Neki
je i drugi geni koji mogu da sprečavaju njen odlažu tu posetu doktoru jednostavno zbog
rast. Jedan način na koji rak može da se javi je oklevanja, dok drugi možda odlažu zbog straha
preko oštećenja te DNK. Ako oštećenje od raka. Drugi su opet možda odbacili ozbiljnost
prouzrokuje aktivaciju oblasti koje stimulišu rast tog znaka upozorenja, smatrajući da je to usled
i/ili deaktivišu oblasti koje bi držale rast pod manjeg problema kao što su hemoroidi. Tek
kontrolom, rezultat može da bude nekontrolisan pošto počnu da osećaju bol ili druge simptome,
rast te ćelije i njenog potomstva. To, kako smo konačno odlučuju da im procenim problem
već napomenuli, označava početak kanceroz- krvarenja. Tada je, za mnoge, već prekasno.
16 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

U svojoj proceni koristim kolonoskop – ovih znakova ne garantuje da ćete dijagnos-


dugu, savitljivu cev koja se ubacuje u zadnji tikovati rak u izlečivom stadijumu.
deo debelog creva i prolazi kroz debelo crevo, ili Nedavno sam imao pacijenta koji mi je
kolon. Na kraju cevi se nalazi svetlo koje mi došao posle samo jedne epizode rektalnog
omogućuje da direktno gledam u unutrašnjost krvarenja. Kada sam mikroskopski proverio
creva. Takođe je opremljen posebnom opre- stolicu, krv je bila prisutna. Nekoliko dana kas-
mom za uklanjanje ranih oblika raka ili nije uradio sam kolonoskopiju i pronašao tumor
nekancerogenih polipa bez velike hirurške koji je bio toliko veliki da nisam mogao da ga
operacije. Dok gledam kroz uređaj povremeno uklonim kolonoskopom. Drugi laboratorijski
pronađem masu raka koja je već prevelika da testovi su pokazali da se rak već raširio do vital-
bih je uklonio. Tada može da postoji malo šanse nih organa. Ipak, na svakog ovakvog pacijenta,
za lek, ali osobi je možda još uvek potrebna imam druge koji su odmah došli na procenu
hirurška operacija – bar da bi se izbeglo pot- rektalnog krvarenja i za koje se ispostavilo da
puno blokiranje creva. Često je rezultat smrt, nemaju rak – ili da ga imaju u ranom stupnju
pošto se tada rak već raširio do vitalnih organa tako da se može bezbedno otkloniti korišće-
kao što je jetra. njem kolonoskopa.
Poruka koju ovaj i hiljade drugih scenarija Da, brza procena bilo kakvih upozoravajućih
ilustruju jeste da bi svako trebalo da obrati znaka raka je važna i nikada ne treba da bude
pažnju na upozoravajuće signale raka. Samo odlagana za pogodno vreme. Može da spase
uviđanjem tih ranih upozorenja imamo najbolje vaš život. Međutim, postoji još bolja alternativa:
šanse da se bolest utvrdi i leči dok je još uvek prednost bilo kakve mogućnosti da registrujete
izlečiva. Godinama je Američko udruženje za rak pre nego što se bilo kakvi znaci ili simptomi
rak podsticalo sve Amerikance da upoznaju razviju.

Tabela 1. Sedam upozoravajućih simptoma


Rano otkrivanje pregledom
raka Na sreću, da biste imali prednost nad
1. Promena u navikama pražnjenja creva ili
rakom, postoje načini registrovanja raka pre
bešike nego što dobijete simptome. Američko
2. Povreda koja ne zarasta udruženje za borbu protiv raka preporučuje da
3. Neobično krvarenje ili neobične svaka osoba izvrši određene testove koji su
izlučevine osmišljeni za tu svrhu. Cilj ovih procena je regi-
4. Zadebljanja ili grudvice u dojkama ili na strovanje raka u ranim stupnjevima pre nego
nekom drugom mestu
5. Poteškoće pri gutanju
6. Vidljive promene na bradavici ili mladežu Tabela 2. Preporučeni testovi za
7. Uporan kašalj ili promuklost ispitivanje, Američkog udruženja
za borbu protiv raka

sedam najznačajnijih početnih i upozoravajućih 1. Rektalni pregled (jednom godišnje nakon 40.
simptoma raka. Oni su navedeni u tabeli 1.14 godine starosti)
Većina ovih upozoravajućih simptoma je 2. Testiranje stolice (jednom godišnje nakon 50.
godine starosti)
sama po sebi jasna. Na primer, “promena u
3. Sigmoidoskopija, poželjnije je fleksibilna
navikama pražnjenja creva” može da se odnosi (svakih 3 do 5 godina nakon 50. godine
na dugotrajnu dijareju (proliv) ili zatvor kao i na starosti)
promenu boje ili veličine stolice. “Krvarenje” 4. Pregled karlice i vaginalni bris (žene: mlađe
uključuje takve stvari kao što je rektalno ili neo- od 18 ako su seksualno aktivne; nakon 18
bično vaginalno krvarenje. “Poteškoće pri godine najmanje tri uzastopne godine, a
gutanju” mogu da se jave kada hrana izgleda zatim učestalost odrediti u saglasnosti sa
kao da ostaje u vašem jednjaku pre nego što ličnim lekarom)
ode naniže. Značajna poruka je da bilo koji od 5. PSA analiza krvi (muškarci: jednom godišnje
nakon 50. godine starosti)
ovih sedam signala ukazuje na potrebu brze
6. Samostalni pregled grudi (žene: jednom
medicinske procene. Obraćanje pažnje na vaše mesečno nakon 20. godine starosti)
telo i prepoznavanje kada se razvija nešto što 7. Lekarski pregled grudi (žene: svake tri godine
treba proceniti, može da obezbedi mogućnost od 20-40, a zatim jednom godišnje)
da se rak može dijagnostikovati, i izlečiti u svom 8. Mamogram (žene: početak sa 40 godina,
ranom stadijumu. Nažalost, čak i rana procena zatim svake druge godine, pa godišnje posle
50. godine starosti)
DOBRE VESTI O RAKU 17

što se simptomi pojave. Trenutna lista pre- iako se rak već javio one mogu da pomognu da
poručenih testova je prikazana u tabeli 2.15 telo dobije prednost. Te strategije su jednos-
Dalji opis nekih od ovih testova može biti od tavne:
pomoći. Sigmoidoskopija se vrši korišćenjem 1. Izbegavajte faktore koje favorišu razvoj
savitljive cevi. Sigmoidoskop je praktično iden- raka.
tičan kolonoskopu uz jedan izuzetak: značajno 2. Koristite prednost faktora koji pomažu
je kraći. Dugačak 180 cm, kolonoskop može da telu da odloži rak.
putuje celom dužinom debelog creva. Često se Ove dve strategije su obično efektivne zbog
koristi za dijagnozu kada postoji poznati prob- jednog ili oba sledeća razloga:
lem kao što je crevno krvarenje. Sa druge 1. Pomažu nam da izbegnemo ili da smanji-
strane, 60 cm dugačak sigmoidoskop je idealan mo na najmanju moguću meru kontakt sa sup-
za ispitivanja pošto je jednostavniji i jeftiniji od stancama koje prouzrokuju rak.
kolonoskopa. Može da prikaže donju trećinu 2. Pomažu nam da ojačamo imuni sistem
debelog creva gde se statistički javlja najveći sopstvenog tela za borbu sa rakom.
broj oboljenja debelog creva od raka. Vršenje Ostatak ovog poglavlja je podeljen u dva
testova za rak debelog creva je krajnje značaj- odeljka. Prvi odeljak se bavi smanjivanjem kon-
no – to je drugi vodeći uzrok smrti od raka u takta sa supstancama koje prouzrokuju rak na
Americi – a vodeći uzrok smrti od raka među najmanju moguću meru. Drugi se bavi činioci-
onima koji nikada nisu pušili. Štaviše, rak debe- ma koji će pomoći našem imunom sistemu da
log creva se u velikoj meri može sprečiti ako se se bori sa rakom, i drugim činiocima koji će
dijagnostikuje na predkancerogenom stupnju. umanjiti rizik od dobijanja raka.
Skoro svaki rak debelog creva počinje kao
benigna (dobroćudna) kvržica ili prstolika PREVENCIJA RAKA:
tvorevina poznata kao polip. Ako se otkriju na ODELJAK I –
ovom stupnju, polipi se uglavnom mogu ukloni-
ti ovim uređajem i nikada se neće razviti u rak. Izbegavajte faktore koji pogoduju
Vaginalni bris može da detektuje rak grlića razvoju raka
(otvora materice) u ranoj fazi. Rak grlića je Razmotrimo faktore koji pogoduju razvoju
jedan od čestih tumora kod žena. Takođe se raka i kako možemo da ih izbegnemo. Na
može sprečiti ako se otkrije dovoljno rano rutin- primer, jedan od faktora je alkohol. Videćemo
skim ispitivanjem. da upotreba alkohola favorizuje razvoj raka i
Pažnja na upozoravajuće signale raka u zbog toga ga treba izbegavati. Štaviše, uvideće-
kombinaciji sa pravilnom upotrebom testova za mo da nam izbegavanje alkohola pomaže na
ispitivanje je već spasila bukvalno hiljade života oba spomenuta fronta. Alkohol i njegovi
u našoj zemlji. Međutim, Američko društvo za proizvodi razlaganja imaju potencijal za izazi-
borbu protiv raka procenjuje da bolja upotreba vanje raka, a on takođe podriva imuni sistem.
dijagnostičkih testova i bolje obraćanje pažnje Shodno tome, ako izbegavate alkohol, ostvari-
na upozoravajuće signale raka može da spasi ćete dvostruku korist.
još 115.000 života svake godine.16 To daleko Jasno je da je najbolji način za izbegavanje
prevazilazi broj života koji su spašeni medicin- raka njegovo sprečavanje pre nego što ima
skim lečenjem raka.17 šansu da se uopšte i formira, čak i pre nego što
Uprkos hiljadama života koji su spašeni se može detektovati testovima, pre nego što
ranijim utvrđivanjem raka, “rano” utvrđivanje ni ima šansu da prouzrokuje bilo kakve simptome.
iz bliza nije dovoljno u velikom broju slučajeva. Većina tipova raka se zaista može sprečiti pre
Rak identifikovan testovima za ispitivanje još nego što se i formira. Godine 1988. izašao je iz
uvek može da ubije neke pacijente. Ta sumor- štampe izveštaj načelnika sanitetske službe o
na realnost je mnoge ostavila sa pitanjem: “Da ishrani i zdravlju. U svom obimnom pregledu
li uopšte postoji nada za prevenciju raka od istraživanja raka naveo je: “U toku ovog istraži-
samog početka?” Odgovor je jednoglasno da. vanja, postalo je jasno da mnogi oblici raka
Ostatak ovog poglavlja otkriva korake koje imaju (poznate) spoljašnje uzroke i, u principu
možete da preduzmete kako biste sprečili da se bi trebalo zbog toga da bude moguće sprečiti
rak ikada pojavi. ih.”18 Ti nalazi su se podudarili sa često
navođenim istraživanjem koje su deceniju rani-
Prve linije odbrane od raka je sproveli doktori Vajnder (Wynder) i Gori
Postoje dve osnovne strategije koje će (Gori). Njihova detaljna poređenja međunarod-
sprečiti započinjanje većine tipova raka, a čak nih stopa pojave raka navela su ih na zaključak
18 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

da je približno 80% slučajeva pojave raka mo- pogrešno naglašavanje.22 Priče u medijima su
guće sprečiti relativno jednostavnim izborima se prevashodno bavile zabrinutošću u vezi sa
načina života.19 Deceniju pre objavljenog rada dodacima hrani, zagađivanjem, zračenjem i
Vajndera i Gorija, dr Higinson je zaključio da pesticidima. Ove stvari su na daleko nižem
90% slučajeva pojave raka nastaje usled mestu na listama stručnjaka po pitanju raka
“sredinskih faktora”.20 Tako je u izveštaju načel- nego naši osnovni izbori ishrane.
nika sanitetske službe prihvaćeno istraživanje o Skoro dve decenije pre izveštaja ovog
važnosti načina života za rizik od raka koje je časopisa, dr Ernest Vajnder je već shvatio u
zastupano još od 1960-ih. čemu je bio problem. “Osobe teže da ignorišu
Šta su oni mislili pod “sredinskim faktori- sopstvenu odgovornost i okrivljuju štetne
ma”? Govore o bilo kojim faktorima osim naših pojave, uključujući izlaganje kancerogenim
unutrašnjih telesnih procesa i urođenih sklonos- materijama (agensima koji prouzrokuju rak), i
ti koji utiču na nas. U te faktore spadaju vazduh spoljašnje sile. Zbog toga opšti sredinski ele-
koji dišemo, voda koju pijemo, izbor hrane, menti (stvari koje ne možemo dobro da kon-
naše navike vežbanja (ili njihov nedostatak), trolišemo kao što je hemijsko zagađenje vaz-
naša seksualna praksa, naši društveni odnosi duha i vode ili dodaci hrani i zagađivači) prima-
itd. Prema tome, kada nam stručnjaci kažu da ju najveću pažnju umesto faktora koji rezultira-
je 80 do 90% slučajeva pojave raka “sredinsko” ju iz ličnih stilova života.”23 Moj fokus u ovom
u stvari kažu da se većina vrsta raka može poglavlju biće pre svega na najznačajnijim pre-
sprečiti ako obratimo pažnju na stvari koje ventivnim faktorima raka – faktorima načina
unosimo u naša tela, stvari kojima dopuštamo života koje svako od nas može da promeni.
da dolaze u kontakt sa našim telima, i stvari
koje činimo sa našim telima. Duvan je krivac broj 1
Uprkos 30 godina shvatanja povezanosti Duvan je krivac broj 1 za rak u Sjedinjenim
raka i načina života, narodi širom sveta Državama i u velikom delu sveta. Povećane
uglavnom nisu ugradili to saznanje u praksu. stope smrtnosti od raka se mogu pripisati
Profesor Majkl Spurn (Michael Sporn) je 1996. velikim delom duvanu, a to korišćenje duvana
godine izvršio pregled 25 godina istorije od je zapanjujuće. Samo u Sjedinjenim Državama,
kada su Sjedinjene Američke Države zvanično približno 170.000 života se izgubi svake godine
objavile “Rat raku”. Iako je navodio oblasti zbog raka prouzrokovanog pušenjem,24,25 što
uspeha, takođe je istakao veoma spor napredak predstavlja trećinu od svih smrtnih slučajeva
u dostizanju značajnih stopa izlečenja za neke usled raka (umerena procena je da 400.000
od vodećih vrsta raka kao što su rak dojke, Amerikanaca umire od svih bolesti prouzroko-
pluća i prostate. Njegove napomene su nas vanih pušenjem svake godine,26 sa godišnjim
vratile na Higinsove uvide kada je rekao: “Treba medicinskim troškom od 50 milijardi dolara).27
da podstičemo obrazovne napore za ohrabri- Širom sveta, godišnji broj smrtnih slučajeva
vanje promena u stilu života, ishrane i drugih uzrokovanih pušenjem je dostigao zaprepašću-
privrednih faktora koji mogu da spreče proces jućih 3 miliona ljudi.28 To je jednako jednoj
kancerogeneze (nastanka raka)”.21 Iako su smrti na svakih 10 sekundi.
istraživači godinama govorili o tome, na osnovu Imamo obilje dokaza koji pokazuju moć
povećanih stopa pojave raka očigledno je da još duvana da izazove rak. Preko 4.000 različitih
uvek nismo naučili lekciju. Ponovo, molba je da hemikalija je identifikovano u dimu duvana.29
svako od nas nauči kako naš sopstveni način Veliki broj ovih hemikalija imaju sposobnost da
života utiče na rizik od raka i da izvrši odgovara- same prouzrokuju rak. Postoje određene
juće promene. kancerogene supstance u duvanu koje
Šta nam to tačno stručnjaci govore kada se prouzrokuju rak pluća, druge koje prouzrokuju
radi o stilu života i “sredini” u najširem smislu rak bubrega i bešike, neke koje prouzrokuju rak
reči? Oni iznose relativno prostu poruku. pankreasa. Sve zajedno, dugačka lista oblika
Sredinski faktori i iznesene promene načina živ- raka je povezana sa izlaganjem proizvodima
ota su jednostavne, a ipak duboke. One go- duvana. Oni su navedeni u tabeli 3.30,31,32,33,34
vore o stvarima kao što je prestajanje pušenja, Kada razmatrate veliki broj štetnih hemikali-
bolja ishrana, redovno vežbanje i gubitak ja u duvanskom dimu ne bi trebalo da bude
težine. Međutim, kada je časopis Wall Street iznenađenje da duvan prouzrokuje više tipova
Journal istražio tip vesti o raku koji televizije, raka kod ljudi nego bilo koji drugi poznati
novinski časopisi i novine pokrivaju, otkrio je da sredinski faktor.
su istraživači raka smatrali da mediji daju
DOBRE VESTI O RAKU 19

ti 16. poglavlje: “Umirete za cigaretom?


Tabela 3. Tipovi raka povezani sa duvanom Ostavite naviku i živite”, i 18. poglavlje:
“Prevazilaženje zavisnosti”).
Pluća Pankreas
Usne Bešika
Usta (usna šupljina) Bubrezi
Alkohol povećava rizik od raka
Grlo (ždrelo, farinks) Grlić materice Postoji mnoštvo dokaza da alkohol poveća-
Grkljan (larinks) Leukemija va rizik od raka na mnogim frontovima.
Traheja (dušnik) Debelo crevo Predstavljam neke od naučnih dokaza koji
Jednjak Koža povezuju alkohol sa rakom u 17. poglavlju:
Stomak Penis
“Želite piće?” U svakom slučaju, ova tema je
Jetra
danas toliko ključna, da vredi više od samo
usputne odrednice u ovom poglavlju.
Na osnovu populacionih istraživanja čvrsto
Potencijal ovih hemikalija je dalje potvrđen je ustanovljeno da uzimanje pića koja sadrže
činjenicom da nije samo osoba koja puši ili alkohol povećava rizik od više oblika raka. Lista
žvaće duvan izložena riziku. Oni koji pasivno sadrži rak usta, grla, jednjaka, jetre, dojke i
udišu dim takođe povećavaju svoj rizik od raka. rektuma.41,42 Iako je rak prvenstveno povezan
Trenutne procene su da svake godine u sa velikom upotrebom alkohola, umerena
Sjedinjenim Državama 3.000 nepušača umre od upotreba alkohola može takođe da poveća rizik
raka pluća jednostavno zbog pasivnog izlaganja od nekih oblika raka. Rak dojke je klasičan
dimu.35 Pored toga, očevi koji puše više od 10 primer uz dokaze koji ukazuju da i samo tri pića
cigareta na dan, u vreme kada začinju svoje sedmično povećavaju rizik kod žena.43
potomke, kod svojih sinova i ćerki povećavaju Istraživanje nam je dalo dobru približnu pro-
rizik od razvijanja raka u detinjstvu za 31%. centualnu vrednost smrtonosnih slučajeva raka
Ako puše više od 20 cigareta na dan, povećani
rizik raste do 42%.36 Smatra se da je to usled
DNK oštećenja u spermatozoidima prouzoko- Tabela 4. Procenat smrtonosnih slučajeva
vanih pušenjem. Očigledna poruka prevencije raka u vezi sa alkoholom
raka svakoj osobi je: “Izbegavajte bilo kakvo
moguće izlaganje duvanu.” To znači da moramo Rak jednjaka 75%
da prekinemo da pušimo. To znači da moramo Rak usta 50%
Rak grkljana 50%
da prekinemo da žvaćemo duvan. To znači da
Rak jetre 30%
moramo da smanjimo čak i naše pasivno
pušenje izabiranjem radnih mesta i mesta za
rekreaciju koja su bez dima.
Mnogi Amerikanci su zaista poslušali upo- kojima doprinosi alkohol. Delimična lista se
zorenja o duvanu koja su objavljivana godina- navodi u tabeli 4.44
ma. Približno 46 miliona Amerikanaca je preki- U poređenju sa osobama koje ne piju, više
nulo sa pušenjem cigareta.37 Pušenje cigareta od dva alkoholna pića na dan duplira rizik od
među odraslim osobama starijim od 18 godina formiranja dobroćudnih tumora debelog creva
se smanjilo sa 42% 1965. godine, na 25% koji kasnije mogu da postanu zloćudni.45,46 Ali
1990. godine. Kao rezultat toga, rak pluća ko- ako je ishrana osobe koja pije siromašna fol-
načno počinje da opada kod muškaraca.38 nom kiselinom i metioninom, rizik od tumora
Međutim, od 1990. godine, taj lagani pad debelog creva se utrostručuje.47
pušenja se alarmantno zaustavio. Procenat
naše populacije koja puši je ostao nepromenjen Alkohol povećava rizik od raka dojke
pola poslednje decenije.39 Možda još veću za- Alkohol može da utiče na nivo hormona koji
brinutost izaziva činjenica da danas puši veći zauzvrat mogu da povećaju rizik od raka.
broj srednjoškolaca nego pre tri godine.40 Najveća zabrinutost je u vezi ženskih hormona
Ako se trenutno borite sa zavisnošću od i njihovog odnosa sa rakom dojke, koji je drugi
nikotina, ne očajavajte. Postoji 46 miliona po redu uzrok smrti od raka među američkim
Amerikanaca koji mogu da posvedoče da je ženama (rak pluća je prvi). Među ženama
stvarno moguće prekinuti sa pušenjem. nepušačima, rak dojke je ubica broj jedan.
Iskoristite sadašnju prednost neke od efektivnih Mnogi ljudi nisu svesni da žena koja pije
strategija za borbu sa ovom zavisnošću koje se samo u društvu (i samo do tri pića sedmično)
mogu naći na drugom mestu u ovoj knjizi (vide- značajno povećava svoju šansu za dobijanje
20 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

raka dojke.48,49 Razna istraživanja su pokazala 16.000 do 19.000 smrtnih slučajeva godišnje.58
da umerena upotreba alkohola može da bude Američko društvo za borbu protiv raka navodi
povezana sa i do 50 do 100% povećanim cifru od 19.000 smrtnih slučajeva, definišući ih
rizikom od raka dojke u poređenju sa osobama kao povezane sa “prekomernom upotrebom
koje ne piju.50 Ovaj povećani rizik postoji bez alkohola, često u kombinaciji sa upotrebom
obzira da li alkohol dolazi iz piva, vina ili drugih duvana”.59 Međutim, kao što smo videli, novija
alkoholnih pića.51 Za one koji se zalažu za vino istraživanja povezuju čak i relativno umerenu
uz obrok kao “naviku koja poboljšava zdravlje”, upotrebu alkohola – nezavisno od pušenja – sa
značajno je francusko istraživanje koje je pro- dva velika tipa raka: rak dojke i rak debelog
našlo povećan rizik od raka dojke kod osoba creva. Uzimajući u obzir ove dodatne činjenice,
koje konzumiraju alkoholna pića uz obroke. neki veruju da totalno izbegavanje alkohola
Povezanost je važila i za pivo i za vino.52 Dalja može da spreči nekih 60.000 smrtnih slučajeva
potpora za povezanost alkohola i raka dojke godišnje, što predstavlja 11 procenata svih
dolazi iz još jednog medicinskog istraživanja. Tu smrtnih slučajeva od raka.60 Činjenica da čak i
je, u četvorogodišnjem istraživanju skoro relativno male količine alkohola mogu da
90.000 američkih medicinskih sestara od 34 do povećaju rizike od običnih tipova raka navodi na
59 godina starosti, pronađena značajna sledeći zaključak: svako ko želi da održava svoj
povezanost između upotrebe alkohola i rizika rizik od raka na što je nižem nivou moguće, u
od raka dojke.53 One koje su konzumirale samo potpunosti će izbegavati alkoholna pića. Zaista,
3 do 9 pića sedmično su imale 60% povećan eliminisanje upotrebe i alkohola i duvana će u
rizik od raka dojke. Što su više žene pile, to je značajnoj meri smanjiti vaš rizik od raka.
veći porast rizika. Ovaj stabilni porast rizika od
raka uz povećane količine konzumiranog alko- Ženski hormoni i rizik od raka
hola se naziva efekat “doze odgovora”. Ovaj tip Estrogeni su trenutno predmet jednog od
odnosa snažno ukazuje da upotreba pića koja velikih medicinskih sporova. Mnogi zdravstveni
sadrže alkohol, a ne nekih drugih faktora, radnici ohrabruju sve žene u menopauzi da
povećava rizik. Za žene ispod 55 godina staros- koriste hormonske zamene za estrogen. Često
ti, upotreba jednog pića na dan povećava nji- navođeni razlozi su navodne koristi za srce i
hov rizik dva i po puta. kosti, međutim, malo žena je izgleda u pot-
Zašto alkohol povećava rizik od raka dojke? punosti svesno ozbiljnih sporednih efekata
Iako svi odgovori još uvek nisu poznati, postoji viška estrogena. Među najopasnijim je povećan
dokaz da alkohol povećava nivo estrogena.54,55 rizik od izvesnih ženskih oblika raka. Godinama
Pošto je poznato da ovaj ženski hormon je bilo poznato da žene koje, posle menopauze,
povećava rizik od raka dojke očekuje se da hor- uzimaju samo estrogen (bez leka progesteron-
monalni efekti alkohola mogu da budu štetan skog tipa) imaju dramatično povećan rizik od
faktor. Štaviše, žene sa najpoodmaklijim oblici- raka sluzokože koja oblaže matericu. U obim-
ma raka dojke obično su alkoholičari, ukazujući nom pregledu svih istraživanja po ovom pita-
da alkohol može prvenstveno da deluje kao nju, naučnici Univerziteta u Kaliforniji, u San
“pokretač raka ili pojačivač rasta”56 kod onih Francisku, zaključili su da produžena upotreba
koji tek počinju da razvijaju bolest. Do danas je estrogena posle menopauze može da poveća
preko 50 temeljnih naučnih istraživanja ukazalo rizik od raka materice za više od 800%.61 Zbog
da alkohol igra značajnu ulogu u razvoju raka ovih dobro poznatih povećanih rizika, lekari su
dojke.57 prepisali progesteronske agense u kombinaciji
sa estrogenima kako bi pokušali da spreče ovaj
Koji procenat smrtnih slučajeva od raka rizik od raka. Iako podaci otkrivaju da dodava-
je prouzrokovan alkoholom nje progesterona smanjuje veličinu povećanja
Postoji nekoliko mehanizama zbog kojih je rizika, upotreba kombinacije i dalje povećava
upotreba alkohola povezana sa rakom: toksični rizik od raka materice za 30 procenata u
uticaji, imuni efekti, odnosi sa ishranom i poređenju sa ženama koje ne uzimaju hor-
povezanost sa hormonalnim promenama. Pa mone.62 Potencijalne koristi i rizici uzimanja
ipak, ti široko varirajući mehanizmi nam ništa estrogena se navode u dodatku I, pod nazivom
ne govore o ukupnom uticaju alkohola na rak. “Estrogen: uravnotežavanje koristi i rizika”.
Istraživači su ranije smatrali da se samo 3% od Rak materice je značajan tip raka, ali bledi
svih smrtnih slučajeva od raka u Sjedinjenim u pogledu značaja u poređenju sa rakom dojke
Državama može pripisati – čak i delom – alko- – vodećim rakom ubicom među ženama
holu. Ipak, ta cifra je značajna, objašnjavajući nepušačima. Od najvećeg značaja je da raz-
DOBRE VESTI O RAKU 21

motrimo odnos zamene hormona i raka dojke. promene u ishrani možemo da izvršimo kako
Harvard je proizveo jedan od najubedljivijih bismo smanjili rizik od raka? Razmotrimo
izveštaja po ovom pitanju, ponovo iz istraživa- naučne dokaze koji daju odgovore na ova važna
nja zdravlja medicinskih sestara.63 U njihovim pitanja.
podacima koji prate 725.000 osoba na jednu
godina, žene koje koriste (samo) estrogen Migracija pokazuje da loše navike
posle menopauze se suočavaju sa 32% ishrane povećavaju rizik od raka
povećanim rizikom od raka dojke. Popularni
Pomoću velikog broja istraživanja utvrđeno
režim kombinovanja estrogena sa hormonom
je da promene stila života kao rezultat migraci-
progesteronom je u stvari povećao rizik na
je predstavljaju ključne faktore u vezi sa zdrav-
41%. Rizik je težio da se poveća na 71% kod
ljem i bolešću. Emigranti obično dostižu rizik
žena koje su bile starije od 60 godina i koristile
kojem su izložene domaće populacije u zemlji u
estrogen više od 5 godina.64 Ovi rezultati su
koju dolaze. Takva istraživanja jasno pokazuju
slični manjem istraživanju koje je vršeno na
da je rizik od raka u velikoj meri pod uticajem
populaciji jedne grupe ljudi.65 Njihovi istraživači
ishrane. U Japanu je većina stopa raka niska
su utvrdili da se kod žena, koje uzimaju hor-
(uz izuzetak raka stomaka i jednjaka), ali kada
monalne zamene posle menopauze, javlja
ljudi iz Japana emigriraju na Havaje (SAD),
porast od 69% rizika od raka dojke.
stope smrti od mnogih tipova raka postaju
Jedna očigledna poruka ovog istraživanja je
sasvim slične stopama belih Havajaca.68
da bilo koja žena koja uzima estrogen posle
Promene u stopama mortaliteta (smrtnosti) od
menopauze treba da bude svesna da povećava
rizik od raka dojke. Za potpuniji pogled na
koristi i rizike od uzimanja estrogena posle
Tabela 5. Godišnje stope smrtnosti od raka
menopauze, vidite poglavlje 7: “Veliki mit o
japanskih imigranata na 100.000 ljudi
mesu i belančevinama.” Drugo nedavno istraži-
vanje obezbeđuje još dokaza o povezanosti Tip Japanci Belci
raka dojke i estrogena. Ono je utvrdilo da žene raka u Japanu na Havajima na Havajima
koje prirodno imaju viši nivo estrogena, takođe 78 371 368
Debelo crevo
imaju dramatičan porast rizika od raka.66 Dr 95 297 204
Rektum
Paulo Toniolo (Paolo Toniolo) je sa saradnicima 14 154 343
Prostata
na medicinskom fakultetu na Univerzitetu u 335 1221 1869
Dojka
Njujorku ispitao nivo estrogena u krvi kod 130 32 407 714
Materica
žena sa rakom dojke posle menopauze i 251 51 160 274
Jajnik
žene iste starosti koje nisu imale rak. Neobični 237 379 962
Pluća
aspekt istraživanja je bio taj da je nivo estroge- 1331 397 217
Stomak
na pacijenata bio izmeren iz krvi koja je uzeta, 150 46 75
Jednjak
zamrznuta i čuvana nekoliko godina pre nego
što je rak utvrđen. To je pomoglo ustanovlja-
vanju da nivo estrogena nije pod uticajem
različitih vrsta raka usled migracije su navedene
samog raka ili drugih nedavnih faktora, uključu-
u tabeli 5.
jući zamenu za estrogen. Žene čiji je nivo estro-
Vidimo da se sedam od devet navedenih
gena bio najviši imale su 2 do 4 puta veći rizik
vrsta raka dramatično povećava kada Japanci
da dobiju rak dojke.
dođu da žive na Havajima. Na primer, rak debe-
Američka ishrana doprinosi raku log creva je u Japanu nizak, uz samo 78 sluča-
jeva na 100.000 ljudi. Posle emigracije u
Uticaj ishrane na rak je izuzetan. Neki fak- Sjedinjene Države, njihove stope oboljenja od
tori ishrane jasno favorizuju razvoj raka dok raka debelog creva rastu na 371 slučaj na
drugi pomažu u sprečavanju pojave raka. U 100.000, što predstavlja skoro petostruki porast
ovom poglavlju će se govoriti o izborima rizika. Zapazite, takođe, da je nova stopa slična
ishrane koji povećavaju rizik od raka. Naša nez- stopi njihovih belih suseda. Rak rektuma je
drava ishrana je jedan od najmoćnijih faktora takođe nizak kod Japanaca koji žive u Japanu.
koji povećavaju rizik od raka. Procene su da se Međutim, posle života u ovoj pedesetoj državi
oko 35 do 60% svih smrtnih slučajeva od raka Sjedinjenih Država, rak rektuma ih pogađa tri
u SAD može pripisati lošim navikama ishrane.67 puta češće.
Kako znamo da ishrana ima tako snažne efekte Mnogi faktori načina života se menjaju kada
na rizik od raka? Možda još značajnije, koje ljudi emigriraju u Sjedinjene Države ili u bilo
22 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

koju drugu kulturu. Istraživači koji proučavaju Prekomerna upotreba masti u ishrani
te promene i bolesti povezane sa njima zovu se povećava rizik od raka
epidemiolozi. Epidemiolozi veruju da su
Svaki Amerikanac je čuo poruku: “Smanjite
promene u navikama ishrane jedan od
upotrebu masti.” Kada su u pitanju bolesti srca,
osnovnih razloga zbog koga se rizici od raka
rak ili mnoštvo drugih problema, izgleda da se
menjaju kod onih koji emigriraju.69
mast u ishrani često pojavljuje kao krivac.
Navike u ishrani Japanaca podležu značaj-
Postoje dobri razlozi za lošu reputaciju masti.
nom preobražaju kada se presele na Hava-
Istraživanja koja su proučavala navike ishrane
je.70,71 Nažalost, većina promena je na gore.
velikog broja zemalja obezbeđuju značajne
Emigranti na Havajima jedu dva puta više masti
dokaze da višak masti u ishrani povećava rizik
i značajno manje ugljenih hidrata od Japanaca
od raka dojke, prostate, kože, debelog creva,
u Japanu. Jedu daleko više maslaca, margarina
rektuma, jajnika i materice.76
i sira, i neznatno više mesa. Njihova potrošnja
pirinča i tofua pada. Zbog toga nije iznenađu-
juće da su masne kiseline iz masti koje jede
Stopa raka dojke se uvećava sa
havajska grupa od 65 do 70% zasićene (samo potrošnjom masti
40% masnih kiselina iz masti koje se jedu u Jedno od istraživanja koje je proučavalo rak
Japanu je zasićeno). Među onima na Havajima, dojke izvršeno je 1970. godine. Ono pokazuje
35% ugljenih hidrata koje jedu je u formi šeće- da je stopa smrtnosti od raka dojke u bilo kojoj
ra. To je suprotstavljeno šećeru koji predstavlja zemlji u dobroj korelaciji sa količinom masti
samo 20% ugljenih hidrata koje uzimaju ljudi u koju njena populacija jede, kao što je ilus-
Japanu. Štaviše, promene prema američkoj trovano na slici 2.77
ishrani postaju potpunije tokom vremena. Prva
generacija imigranata u većoj meri zadržava Slika 2. Više masti u ishrani – veći broj
svoje japanske navike ishrane u odnosu na dru- smrtnih slučajeva od raka dojke
gu generaciju potomstva. U poređenju sa svo- ŽENE
jim roditeljima, oni koji su rođeni na Havajima Stopa 25 Kanada
smrt- SAD
jedu značajno više životinjskih belančevina, nosti na
20
Malta Australija
100.000 Nemačka
masti, zasićenih masnih kiselina i šećera.72 osoba
Švedska
Francuska
Njihove promene u ishrani doprinose poveća- 15 Finska
Portugal Poljska
nim stopama raka na tako raznovrsnim mesti- 10 Venecuela Grčka
ma kao što su debelo crevo, rektum, prostata, Hong Kong
Japan
dojka, materica i jajnik. Kao što ćemo videti, 5 Meksiko
Tajland
druga istraživanja potvrđuju taj zaključak.
Promene u ishrani koje izvrše ti Japanci nisu 20 40 60 80 100 120 140 160

štetne u svim pogledima. Bar dve vrste raka – Ukupna količina masti u ishrani (gram/dan) od 1944. do 1966.

stomaka i jednjaka – smanjuju stopu pojavlji-


vanja kada oni dođu na Havaje, a to je verovat-
no povezano sa pojavama u navikama ishrane. Zapazite da su Sjedinjene Države među
Uzimanje slanog povrća u turšiji i sušene, usol- prvim zemljama na listi i po uzimanju masti i po
jene ribe se drastično umanjuje među onima stopi smrtnosti od raka dojke. Kanada,
koji su odrasli na Havajima. Takva vrsta hrane Australija, Švedska i Nemačka imaju sličan
je povezana sa povećanim stopama i raka želu- nezavidni status. Ovaj grafikon prikazuje da oni
ca i raka jednjaka.73,74 koji jedu najviše životinjskih masti teže da
Slične povezanosti su takođe iznete u imaju najviše rizike od raka dojke.78
istraživanjima Filipinaca koji migriraju na Francusko istraživanje je otkrilo da su žene
Havaje.75 Ovde spomenuta istraživanja emi- koje su jele najveću količinu masti povećale
gracije obezbeđuju samo kratak pogled na obi- svoj rizik od raka dojke za 60%. Rizik je bio veći
lje istraživanja objavljenih o ovoj temi. Ona kada se analiza koncentrisala na zasićene
jasno izražavaju da je u razvoju raka, genetika masne kiseline koje su jele žene posle
daleko manje značajna od sredinskih uslova, menopauze – one su više nego utrostručile svoj
kao što su način života i ishrana. Jasno je da rizik od raka dojke.79
postoji daleko više toga u vezi sa rakom od Između 1964. i 1978. godine, Japanci su
genetike. Ishrana igra značajnu ulogu u izazi- duplirali potrošnju masti. Kako se njihovo uzi-
vanju ili sprečavanju raka. manje masti povećalo, tako je porasla i stopa
raka dojke.80 Nažalost, kao što je ilustrovano u
DOBRE VESTI O RAKU 23

Japanu, trend u velikom broju nacija je da kopi- Stopa raka prostate raste sa
raju Ameriku sa njenom bogatijom ishranom, potrošnjom masti
preopterećenom mašću. Kao rezultat života
Vodeći smrtonosni rak među nepušačima,
nalik na američki, počinju da umiru kao
rak prostate, takođe je povezan sa prevelikim
Amerikanci – od hroničnih bolesti povezanih sa
uzimanjem masti. Obrazac je u ovom pogledu
stilom života. Unošenje hrane bogate masnoća-
sličan raku dojke. Japan je 1950-ih imao veoma
ma tokom trudnoće može takođe da poveća
nisku stopu smrtnosti od raka prostate. Uočite
rizik od razvoja raka dojke.81
dramatičan porast stope smrtnosti od ovog raka
Istraživanje izvršeno u Atini, u Grčkoj,
prikazan na slici 3.85
takođe je značajno po pitanju raka dojke.
Istraživanja su pronašla – što nije iznenađenje
Slika 3. Smrtnost od raka prostate u Japanu
– da su žene koje su jele margarin imale veći
broj slučajeva raka dojke. Međutim, grčki 22
istraživački tim je napomenuo da je izgledalo da Stopa
smrt-
bar jedna mast umanjuje rizik od raka dojka. nosti na 18
100.000
Žene koje su koristile više maslinovog ulja (koji osoba 14
Preko 55 god.
predstavlja prevashodno mononezasićenu
masnu kiselinu) imale su smanjenje rizika od 6

raka dojke od 25%.82 2 Sva starosna doba


Šta je sa onima koje već imaju rak? Da li Ispod 54 god.
potrošnja masti u ishrani ima bilo kakav efekat 0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
na stopu uspeha u njegovom lečenju? Švedski
Godina
istraživači su otkrili dokaze da ishrana zaista
utiče na stopu rasta tumora dojke.83 Proučavali
Značajan porast stope smrtnosti od raka
su 240 prevashodno žena posle menopauze
prostate je paralelan sa stopom porasta uzi-
kojima je nedavno dijagnostikovan rak dojke.
manja masti kod Japanaca. Kao što smo već
Skoro dve trećine žena su imale tumore koji
napomenuli, Japanci su duplirali uzimanje masti
reaguju na hormone. Među tim ženama ishrana
između 1964. i 1978. godine.86
je napravila značajnu razliku u toku četvoro-
Slični nalazi se mogu videti kada se uporede
godišnjeg praćenja. Za svaki procenat porasta
stope raka prostate 1950-ih za Japance koji žive
ukupne količine kalorija iz masti, žene su
na Havajima i u Sjedinjenim Državama sa svo-
povećavale svoj rizik od neuspeha lečenja
jim belim sunarodnicima. Smrtnost od raka
(ponovna pojava raka dojke) za 13%. Drugim
prostate se javljala značajno ređe kod
rečima, ako je žena jela 45% masti u ishrani,
Japanaca, kao i rak dojke, pri čemu su belci
dok su druge jele 35% masti, tih 10% proizvo-
imali četvorostruki porast rizika.87 Široka među-
di razliku od 130% povećanog rizika od
narodna poređenja su dosledno pokazala
ponovnog pojavljivanja raka dojke. Statistike su
povezanost između raka prostate i uzimanja
bile još gore za zasićene masne kiseline. Za
masti.88,89 Kao što su dr Rouz i saradnici istakli
svaki procenat porasta dela ukupne količine
u svom poslednjem istraživanju, porast rizika
kalorija iz zasićenih masnih kiselina, rizik je ras-
od tumora prostate bio je povezan samo sa uzi-
tao za 23%. Jasna poruka ovog istraživanja je
manjem životinjske masti; nije bilo povezanosti
da izgleda da ograničavanje masti u ishrani ima
sa potrošnjom biljnih masti u ovim međukultu-
ulogu u lečenju većine tipova raka dojke kao i u
ralnim poređenjima.
prevenciji.
Istraživanja unutar drugih populacionih
Dr Rouz je sa saradnicima iz Američke
grupa otkrivaju sličnu povezanost između uzi-
zdravstvene fondacije (American Health
manja masti i raka prostate. U jednom obim-
Foundation, AHF) dala nove nalaze za
nom istraživanju zasnovanom na pet američkih
povezanost ishrane bogate mastima sa rakom
i kanadskih lokacija, rizik od raka prostate je
dojke u istraživanju 30 zemalja.84 Takođe su
analiziran za tri etničke grupe: Crnce, Belce i
utvrdili da su se više stope raka dojke javljale u
američke Azijate.90 Za sve etničke grupe posto-
zemljama sa višim nivoima upotrebe masti.
jala je statistički značajna povezanost između
Međutim, zapazili su najjaču povezanost kod
ukupne količine unete masti i raka prostate.
žena posle menopauze – a nisu pronašli
Kada su istraživanja posmatrala specifične
nikakav odnos sa biljnim mastima.
masti, povećan rizik je nastajao usled zasićenih
masti, koje su uglavnom dolazile od životinjskih
proizvoda. Mononezasićene masne kiseline su
24 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

izgleda imale samo slab efekat, ali nije bilo


Slika 5. Trend potrošnje masti u
povezanosti između potrošnje polinezasićenih Sjedinjenim Državama
masnih kiselina i rizika od raka prostate.
Dnevna potrošnja masti po osobi
Rizik od raka kože raste sa ishranom 170

bogatom mašću 160


150
Čak se i rizik od raka kože može umanjiti Grama
140
masti
praktikovanjem ishrane siromašne mastima. 130
Istraživanja na životinjama su pokazala da 120
ishrana sa mnogo masti povećava rizik od raka 110
kože posle izlaganja suncu.91,92 Istraživači sa 100
Bejlor univerziteta su 1994. godine objavili
podatke koji potvrđuju te odnose kod ljudi. Oni 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

su pronašli 76 pacijenata koji su bili voljni da Godina

učestvuju u njihovom istraživanju. Svima je


ranije dijagnostikovan rak kože i generalno su Iako je potrošnja masti ostala relativno sta-
upražnjavali tipičnu američku ishranu bogatu bilna posle 1983. godine, Amerikanci i dalje
mastima. Nasumično su upisali 38 učesnika na jedu daleko više masti nego što su to činili pre
obrazovni program koji im je pomogao da se jedne generacije. Prosečna potrošnja masti
prebace na ishranu siromašnu mastima u kojoj 1980-ih je bila oko 20% viša nego 1950-ih, sa
je mast sačinjavala samo 20% njihovih ukupnih 165 grama na dan u poređenju sa 140 grama
kalorija. Tokom naredne 2 godine eksperimen- na dan. Pre 1920. godine, potrošnja masti je
talna grupa je dobro pratila program (prosečno bila još niža, krećući se u proseku oko 120
uzimanje masti je predstavljalo 21% kalorija). grama na dan.96 Izražavanjem ovih vrednosti u
Rezultati su ilustrovani na slici 4.93 procentima, prosečan Amerikanac je imao
ishranu koja je sadržala 32% masti 1910.
Slika 4. Ishrana siromašna mastima godine. Tokom 80-ogodišnjeg perioda, ta cifra
smanjuje prekancerozna oštećenja na koži se postepeno povećala do 40% u 1990. godi-
Broj oštećenja ni.97
Na osnovu dokaza koji se bave raznovrsnim
Na ishrani siromašnoj mastima problemima kao što su sprečavanje raka, kon-
(21% ili manje kalorija iz masti)
trola težine, upravljanje dijabetesom i spreča-
3 vanje bolesti srca, stručnjaci predlažu da bi tre-
balo da pokušamo da jedemo bolje od naših
Na prosečnoj istrazi
predaka, a ne gore. Većina autoriteta predlaže
(približno 39% kalorija iz masti) da bi mast trebalo da predstavlja manje od
30% naših ukupnih kalorija, i mast bi trebalo da
10 bude iz biljnih, a ne iz životinjskih izvora. Koja
je to hrana koju jedemo, a koja obezbeđuje svu
tu mast – naročito zasićene masne kiseline?
Glavni izvori su prikazani u tabeli 6.98
Držanje ove dijete se isplatilo. U poređenju Uočite da su sve te namirnice životinjski
sa osobama sa prosečnim uzimanjem masti, proizvodi. Biljna hrana uopšteno ima manju
kod ove grupe se javila samo trećina prekan- količinu zasićenih masnih kiselina. Ljudi koji su
ceroznog oštećenja kože.
Među drugim vrstama raka povezanim sa
velikom potrošnjom zasićenih masnih kiselina Tabela 6. Uobičajeni izvori zasićenih
spadaju rak debelog creva i jajnika. masnih kiselina
Namirnice sa 10 grama zasićenih masnih kiselina:
Američka potrošnja masti je visoka
2 šolje punomasnog mleka
Detaljnije smo razmatrali probleme poveza- 1 dupli hamburger
ne sa unošenjem masti. Količina masti koju su 1 šolja sladoleda od vanile
trošili Amerikanci tokom perioda od 37 godina 2 šolje zamrznutog jogurta
prikazana je na slici 5.94,95 2 šolje običnog jogurta
2 kriške američkog obrađenog sira
DOBRE VESTI O RAKU 25

na čisto vegetarijanskoj ishrani gotovo da Povezanost raka debelog creva sa


nemaju problema da održavaju unos zasićenih ishranom mesom
masnih kiselina na niskom nivou.
Rak debelog creva je takođe snažno
Mesna ishrana povećava rizik od raka povezan sa ishranom mesom. Istraživanje više
od 88.000 medicinskih sestara izvršeno na
U glavama mnogih ljudi crveno meso oliča- Harvardu je utvrdilo da su one koje su redovno
va hranu koja je bogata zasićenim masnim jele crveno meso kao glavni obrok, imale znača-
kiselinama. Ove povezanosti je svesna i indus- jan porast rizika od raka debelog creva.101 Što
trija mesa i stoke; ona je pokušavala da uma- su ga češće jele, veći je bio rizik, kao što je
nji sadržaj zasićenih masnih kiselina u mesnim prikazano u tabeli 7.
proizvodima. Čak i da je uspela, medicinska
istraživanja ukazuju da ima mnogo više loših
Tabela 7. Meso povećava rizik od raka
stvari u crvenom mesu od samog sadržaja debelog creva
zasićenih masnih kiselina. U vezi sa rizikom od
raka, mesna hrana uopšte – crveno meso, živ- Učestalost jedenja govedine, Rizik od raka debelog
svinjetinje ili jagnjetine creva, porast u procentima
ina, ili čak i riba – utiču loše na više načina, a
ne samo sadržajem masti. Isto važi i za mlečne Manje od jednom mesečno 0
proizvode kao što su sir, mleko i sladoled. Jednom mesečno do jednom
Mlečni proizvodi nisu nastali od životinjskog sedmično 39
mesa, ali jesu proizvodi životinjskog porekla i Dva do četiri puta sedmično 50
navedeni su sa drugim produktima koji
Pet do šest puta sedmično 84
povećavaju rizik od raka.
Dnevno ili češće 149
Razmotrimo neke od rastućih briga u vezi sa
mesnim i životinjskim proizvodima uopšte, sa
perspektive raka. Nekoliko istraživanja je Zapazite da je svakodnevna ishrana mesom
proučavalo jake odnose između ishrane ovim prouzrokovala porast rizika od 149%. Izraženo
proizvodima i rizika od raka, i neke od teorija na drugačiji način, osobe koje su se dnevno
zbog čega takvi odnosi postoje. hranile mesom su bile izložene približno dva i
po puta većem riziku u odnosu na one koje su
Meso povećava rizik od raka meso jele retko ili nikada. Njihov izbor “crvenog
limfne žlezde mesa” je sadržao čitav niz popularnih goveđih,
Neki istraživači kao što su dr Džejms R. svinjskih i jagnjećih proizvoda. Među primere
Sirhan (James R. Cerhan), profesor na spadaju pečenje, bifteci, šunka, lazanje, send-
Medicinskom fakultetu Univerziteta u Ajovi, viči, paprikaši, musake, hamburgeri, viršle,
savetuju smanjenje i mesa i masti istovremeno: kobasice, slanina, salama i drugi mesni proizvo-
“Izbacite crveno meso, umanjite uzimanje di. Oni koji su takve proizvode od crvenog mesa
zasićenih masnih kiselina i jedite više povrća.”99 jeli ređe, ali i dalje često (definisano kao pet do
Njegovi komentari su zasnovani na još jednoj šest puta nedeljno), bili su izloženi 84%
vrsti raka koji je bio povezan sa ishranom povećanom riziku od raka debelog creva. Čak
mesom - rak limfnih žlezda. Ovaj ozbiljni rak u su i oni koji su jeli crveno meso kao glavni
Americi uzima preko 23.000 života svake obrok, samo jednom do četiri puta mesečno,
godine.100 Čiu (Chiu), Sirhan (Cerhan) i sarad- imali 39% češći rak debelog creva od najniže
nici su proučili preko 35.000 žena iz Ajove i rizične grupe – onih koji nikada nisu jeli crveno
otkrili da su one u gornjoj trećini po potrošnji meso – ili su ga jeli manje od jedanput
crvenog mesa imale skoro dvostruko veći rizik mesečno.
od limfoma, u odnosu na one u donjoj trećini. U vezi sa rizikom od raka pri ishrani ribom
Posebno, uzimanje hamburgera više od četiri ili piletinom, istraživanje nije pokazalo da je to
puta sedmično je više nego udvostručilo rizik umanjilo rizik od raka. To jednostavno ne mora
žena od ne-Hočkinovog limfoma. Štaviše, žene da povisi rizik u istoj meri kao drugo meso.
su mogle da umanje rizik od limfoma za 36% Važno je istaknuti da su oni koji su jeli
jedući tri ili više voćnih porcija na dan. uglavnom ribu imali relativno više slučajeva
raka debelog creva od onih koji su ribu jeli retko
ili nikada.
Podaci su prikazali da je rizik od raka debe-
log creva pri ishrani proizvodima od crvenog
mesa bio veći nego što je objašnjeno analizom
26 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

samo zasićenih masnih kiselina. To ukazuje da Meso sa roštilja je još opasnije


postoje i drugi faktori u crvenom mesu koji još Moćan kancerogen vezan za meso, zvan
više povećavaju rizik od raka debelog creva. benzopiren, povezan je sa kuvanjem.
Ti nalazi harvardskog istraživanja zdravlja Benzopiren je jedna od 4.000 hemikalija prona-
medicinskih sestara nisu jedini. Evropsko đenih u duvanskom dimu. U istraživanjima na
istraživanje iz 1990. godine je pronašlo slične glodarima, kao i na ljudskim ćelijama u kulturi,
odnose. Kada su se žene koje su češće jele benzopiren ispoljava kancerogenu aktivnost
meso uporedile sa onima koje su meso jele koja pogađa mnoga tkiva, kao što su jetra,
retko ili nikada, one su imale skoro dvostruko stomak, debelo crevo, crevo, jednjak, pluća i
veći rizik od raka debelog creva.102 Australijsko dojka.108 Meso sa roštilja proizvodi tu supstan-
istraživanje je otkrilo povezanost između cu u velikim količinama na površini mesa, kao
velikog niza raznovrsnih životinjskih proizvoda i što je prikazano na slici 6.109
raka debelog creva kod žena.103,104 Među nave-
denim namirnicama su istaknuti crveno meso i Slika 6. Opasni kancerogen u mesu
jetra, kao i morski plodovi i mlečni proizvodi. sa roštilja
Međutim, u ovom istraživanju, najgora grupa
namirnica bila su jaja, pri čemu su najveći
potrošači imali šest puta veći rizik od raka debe-
Benzopiren u 1 kg
šnicle sa roštilja } = { Benzopiren u dimu
od 600 cigareta
log creva. Ovo australijsko istraživanje još više
naglašava zaključak da, u vezi sa ishranom
mesom i rakom debelog creva, crveno meso Oko 1 kg šnicle proizvodi količinu ben-
definitivno povećava rizik; piletina i riba su zopirena na površini mesa jednaku količini
povezani sa manjim rizikom, ali u stvari nisu pronađenoj u 600 cigareta. Prema tome,
zaštitni. Prema tome, trenutna istraživanja nepušači mogu da budu izloženi velikoj dozi
jasno ukazuju da treba ostaviti sve vrste moćnih kancerogena iz cigareta jednostavno
crvenog mesa, a ne postoji značajan razlog da jedući meso sa roštilja. Štaviše, uopšteno, što
se uzima više ribe ili piletine. je veći sadržaj masti u mesu, veća će biti kon-
Do sada spomenuta istraživanja raka debe- centracija benzopirena u proizvodima sa rošti-
log creva vršena su na ženama. Istraživanja na lja.110
muškarcima su takođe povezala uzimanje mesa
sa rakom debelog creva.105,106 Na primer, ista Previše gvožđa u mesu?
istraživačka grupa je koristila sličnu metodologi-
Jedno od iznenađujućih otkrića u savre-
ju za istraživanje slučajeva raka debelog creva
menoj ishrani jeste sve veća zabrinutost oko
u svom istraživanju na muškim zdravstvenim
velikih količina gvožđa u mesu. Lako dostupan i
radnicima.107 Otkrili su neke zapanjujuće
obilan izvor gvožđa se ranije smatrao za jednu
odnose sa ishranom analizirajući sve nove
od koristi mesa. Međutim, problemi sa gvožđem
slučajeve raka debelog creva među približno
u našoj ishrani sada stavljaju skladište gvožđa
50.000 muškaraca u istraživanju. Oni koji su jeli
u mesu na svoje pravo svetlo – kao još jednu
crveno meso kao glavni obrok pet ili više puta
od štetnosti mesa, a ne koristi. Veći broj istraži-
sedmično imali su 3,5 puta povećan rizik od
vanja ukazuje da porast u skladištenju gvožđa
raka debelog creva u poređenju sa onima koji
u telu ili poremećaji u korišćenju gvožđa
su izbegavali takvu vrstu hrane (jedući je manje
povećavaju rizik od raka debelog creva.111 Novi
od jednom mesečno). Zanimljivo je da se,
rad na UCLA ukazuje da je rizik od polipa debe-
uprkos ovim snažnim odnosima, nisu pojavile
log creva, a time i raka debelog creva, povećan
nikakve zavisnosti sa količinom uzetih zasićenih
bilo previše malim bilo previše visokim nivoima
masnih kiselina. Ovo dalje ojačava verovatnoću
gvožđa.112 Dokazi poput ovih još više potvrđu-
da drugi faktori pored masti doprinose tome da
ju potrebu za prelazak na biljnu ishranu. Biljna
je meso visokorizična hrana. To znači da pojef-
hrana obezbeđuje gvožđe u količinama koje su
tinjenje tehnika odgoja životinja i prakse ukrš-
uglavnom odgovarajuće – ali ne preobilne.
tanja, kako bi se proizvela manje masna stoka
Članak iz 1996. godine sažima neke od proble-
sa manje zasićenih masnih kiselina, neće uma-
ma sa prevelikim količinama gvožđa u vezi sa
njiti većinu najštetnijih aspekata tih životinjskih
rizikom od raka:113
proizvoda.
1. Favorizuje formiranje jedinjenja zvanih
hidroksilni radikali koji imaju potencijal da
oštećuju DNK.
DOBRE VESTI O RAKU 27

2. Sprečava aktivnost velikog broja odbram- Amerikanci, kao celina, populacija sa visokim
benih ćelija. rizikom, očekivalo bi se da ishrana ima veći uti-
3. Podstiče umnožavanje kanceroznih ćelija. caj.
Dr E. D. Vajnberg, autor ovog istraživanja je Rezultati japanskog istraživanja nisu jedini
zaključio: “Procedure povezane sa smanjiva- sa takvim rezultatima. Druga istraživanja su
njem... uzimanja gvožđa, mogu da pomognu u takođe povezala ishranu mesom sa rakom
prevenciji i kontrolisanju neoplastičnih bolesti dojke. Jedan takav primer obezbeđuje norveško
(raka).” istraživanje na preko 14.000 žena.118 U ovom
istraživanju, one koje su jele meso pet ili više
Ishrana mesom povećava rizik od puta sedmično upoređene su sa onima koje su
raka dojke jele meso dva puta sedmično ili manje. Veći
Veći broj istraživanja pokazuje snažnu potrošači su imali skoro dvostruko veći rizik od
povezanost između ishrane mesom i rizika od raka dojke.
raka dojke. Pre nekih 20 godina, dr Takeši
Hirajama (Takeshi Hirayama) je izneo niz izu- Kako meso deluje na telo u pogledu
zetnih opažanja u vezi sa rakom dojke u Japanu raka dojke?
u desetogodišnjem istraživanju na 140.000 Postoji veći broj mogućih objašnjenja za
žena. Rezultati su sažeti u tabeli 8.114 vezu između ishrane mesom i rizika od raka
dojke. Tu spadaju mnogi već predstavljeni fak-
Tabela 8. Upotreba mesa i rizik od tori, kao što su teme koje su govorile o uzi-
raka dojke manju masti iz zasićenih masnih kiselina kao i u
Kategorija Rizik vezi sa otrovima u mesu i efektima hormona.

Nizak društveno-ekonomski Toksini (otrovi) u mesu i rizik od


status – konzumiranje mesa 1 raka dojke
povremeno, retko ili nikada
Utvrđeno je da se veliki broj toksičnih
Visok društveno-ekonomski organskih supstanci i teških metala skladišti u
status – svakodnevno 8,5 tkivima životinja. Postoji sve više dokaza da
konzumiranje mesa toksini igraju ulogu u raku dojke.119,120,121,122

DDT i DDE
Uočite oštru razliku u riziku između ove dve Nivo pesticida DDT-a, jedinjenja za koje je
grupe. Jedan naročito važan aspekt ovog istra- poznato da je štetno po ljudsko zdravlje
živanja je da ishrana mesom izgleda nije jedini (uključujući moguće slabljenje imunog sis-
faktor od značaja. Ako iz jednačine izbacite tema123) je 1970-ih analiziran u mleku majki.
društveno-ekonomski status, rizik velikih potro- Među majkama koje su jele meso, 99% je
šača mesa je bio umanjen, ali je još uvek bio imalo značajne nivoe DDT-a. Pronađeno je
oko četiri puta veći od potrošača koji su koristili samo 8% majki vegetarijanaca sa značajnim
malo mesa. To je ukazalo da su i drugi faktori nivoima DDT-a.124 DDE, proizvod razlaganja
ishrane i načina života uključeni. Takve veze su DDT-a, predstavlja neke ozbiljne razloge za
sada dobro utvrđene. zabrinutost u pogledu raka dojke. Američka
Poznato je da društveno-ekonomski i agencija za zaštitu sredine (Environmental
demografski faktori imaju ulogu u riziku od raka Protection Agency) je proglasila i DDE i DDT za
dojke. Manje trudnoća, veća starost pri prvoj “verovatne kancerogene supstance kod
trudnoći i manje dojenja povećava rizik od raka ljudi”.125 Štaviše, istraživači sa Nacionalnog
dojke.115,116,117 Štaviše, svaki od ovih faktora će instituta zdravstvenih nauka su istakli da posto-
verovatno biti češći među ženama koje su ji veći rizik od raka dojke kod žena sa poviše-
zaposlene i bave se upravljanjem. Ti podaci nim nivoima DDE-a u krvi.126 Druga međuna-
doveli su do dva važna opažanja. Prvo, ishrana rodna istraživanja pokazuju ono što bi do sada
– ili ishrana mesom sama po sebi – nije jedini trebalo da bude očigledno: snažnu vezu između
važan faktor kod raka dojke. Mnogi faktori ima- životinjskih proizvoda koje jedemo i izloženosti
ju ulogu u ovom razarajućem raku, ali je ishra- ljudi pesticidima. Istraživanje iz Španije je pri-
na značajan faktor koji se može menjati što bi pisalo i do 85% izlaganja DDT-u i srodnim sup-
svi trebalo da uvide. Drugo, navike ishrane su stancama njihove populacije stočnom mesu i
izgleda najznačajnije kod onih koji već imaju mlečnim proizvodima. Španski istraživači su
druge faktore rizika za rak dojke. Pošto su
28 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

izneli sledeće zapažanje: “Ti procenti su u Ishrana mesom povećava rizik od


skladu sa dobro dokumentovanom činjenicom raka prostate
da se (DDT supstance) prevashodno nagomi-
Kada osobe koje koriste životinjske
lavaju u (životinjskoj) masti prouzrokujući da
proizvode počnu da uviđaju obilje dokaza koji
masna životinjska hrana postane glavni krivac
optužuju takvu hranu, može se postaviti pita-
izlaganja za ljude.”127
nje da li postoji bilo kakva nada za njih. “Na
Značajno je naglasiti vezu između ishrane
kraju”, može da razmišlja osoba, “već sam
mesom i visokih nivoa toksina kod ljudi (kako je
pojeo ogromne količine životinjskih proizvoda –
ilustrovano DDT i DDE). U ranije navedenom
da li će doći do bilo kakve razlike ako to sada
istraživanju, vegetarijanske majke su imale
promenim?” Istraživanja ukazuju da izmene
najniže nivoe DDT-a – iako su često konzumi-
navika ishrane u bilo koje vreme zaista čine raz-
rale voće i povrće. Nekoliko pesticida i toksina
liku. Zbog čitavog niza načina na koji meso i
se još uvek primenjuje u SAD (DDT je sada
drugi životinjski proizvodi utiču na nas, mnogi
zabranjen). Iako oni pronalaze svoj put u, ili na,
naši telesni procesi mogu se vratiti u normalu
voće i povrće, količina koju osoba unosi sa bilj-
usmeravanjem ka vegetarijanskoj ishrani. Čak i
nim proizvodom je generalno veoma mala u
ako ne izvršite potpunu promenu u svojim
poređenju sa količinom pesticida koja se nalazi
navikama, delimična promena može da načini
u životinjskoj masti.
određenu razliku.
Razlog zbog koga se pesticidi i drugi toksini
To je lepo ilustrovano istraživanjem raka
nagomilavaju u životinjskim tkivima je objaš-
prostate. U poznatom istraživanju zdravlja
njen procesom zvanim biomagnifikacija (biou-
jedne grupe religioznih ljudi, proučavani su
veličavanje). U ovom procesu, životinjska tkiva
smrtni slučajevi od raka prostate u vezi sa
uvećavaju koncentraciju toksina tokom svog
ishranom. Opaženo je da što je više mesa,
života dok jedu druge životinje ili biljke koje
mleka, jaja i sira čovek jeo, veći je bio rizik od
same sadrže određen nivo kontaminacije.
umiranja od raka prostate. Pokazalo se da što
Prosečna životinja tokom svog života pojede
je veći unos gore navedenih prehrambenih
najmanje deset puta svoju težinu u hrani, ali se
proizvoda, to je veći rizik od umiranja zbog raka
ne može efikasno osloboditi većine toksina
prostate. Oni koji su uzimali veće količine živo-
rastvorljivih u masnim kiselinama. Prema tome,
tinjskih proizvoda bili su izloženi 3,6 puta većem
većina tih toksina se nagomilava u njihovim
riziku od umiranja od raka prostate.130
skladištima masti. Takvi otrovi se slabo odstra-
Korist od ishrane siromašne mesom u vezi
njuju iz životinja i ljudi. Kao rezultat toga,
sa rizikom od raka prostate nije ograničena na
tokom sedmica, meseci ili godina, koncentraci-
religiozne ljude. Veliko harvardsko istraživanje
ja hemikalija koje su te životinje pojele se više
zasnovano na praćenju zdravstvenih radnika
puta povećava u njihovim masnim tkivima.
došlo je do sličnih zaključaka. Među preko
“Čišćenje” naših voda 50.000 proučenih muškaraca, uočeno je da su
oni koji su jeli crveno meso pet puta sedmično
Iako postoji napredak u “čišćenju” naših bili izloženi dva i po puta većem riziku od
voda u Sjedinjenim Državama, značajni proble- smrtonosnog oblika raka prostate u poređenju
mi još uvek postoje. Nedavno kalifornijsko sa onima koji su jeli crveno meso jednom sed-
istraživanje ilustruje ozbiljnu prirodu kontami- mično ili manje.131
nacije riba i školjki.128 Državni program
Posmatranja školjki je ozbiljno pratio školjke od Rizik od raka jajnika i ishrana mesom
1977. godine, tražeći dokaze zagađivanja pesti-
Rak jajnika je takođe češći među osobama
cidima. Uprkos objavljenim rezultatima pobolj-
koje jedu meso. Pošto se obično registruje tek
šane ekologije voda, približno polovina od 47
pri već veoma uznapredovalom stupnju, pošto
monitornih stanica nije pokazala smanjenje
se raširio na druge vitalne organe, ovaj rak je
nivoa DDT-a, a čak tri četvrtine nisu pokazale
često veoma razoran. Rezultati istraživanja raka
smanjenje PCB-a. Ova neprekidna opasnost od
jajnika prikazani su na slici 7.132
izlaganja PCB-u nije ograničena na Sjedinjene
U japanskom istraživanju, dnevna potrošnja
Države. Analize uzorka ljudskog mleka u
mesa i/ili ribe je takođe bila značajno povezana
Engleskoj ne otkrivaju smanjenje nivoa PCB-a,
sa povećanim rizikom od raka jajnika.133 U
još jednog pokazatelja neprestanog izlaga-
stvari, ova statistička analiza je ukazala da je
nja129 od kraja 1970-ih.
približno 20% svih slučajeva raka jajnika bilo
povezano sa velikim uzimanjem mesa. Itali-
DOBRE VESTI O RAKU 29

Do sada sam u ovom poglavlju predstavio


Slika 7. Konzumiranje mesa, piletine i ribe povezanost mesnih proizvoda sa rakom. Kada
povećava rizik od raka jajnika
se govori o preventivi od raka ili zaštitnim fak-
Smrtnost na 100.000 ljudi usaglašena sa starošću torima od raka, treba shvatiti da pored pose-
dovanja štetnih supstanci, nažalost takođe pos-
26,4 toji manjak nekih od tih korisnih jedinjenja.
Klasičan primer predstavljaju vlakna. Činjenica
je da meso i životinjski proizvodi uopšteno
18,0 izgledaju loše u oblasti rizika od raka zbog
Meso 4 ili onoga što im nedostaje, pored onoga što
15,9 više puta
Meso sedmično sadrže. Čak i ako razlozi, zbog kojih se meso i
Lakto-ovo 1 do 3 puta životinjski proizvodi stalno pojavljuju u medicin-
vegetarijan- sedmično
ska ishrana skoj literaturi sa bliskoj vezi sa rakom, nisu pot-
puno shvaćeni, trebalo bi da izbegavamo nji-
hovu upotrebu.
Sa ovog širokog pogleda na meso, zanimlji-
janski istraživači su takođe tražili veze između vo je napomenuti da je pre sto godina, jedan
ishrane i raka jajnika. Došli su do sličnih zaklju- autor napisao:
čaka. Žene koje su jele meso sedam ili više puta “Mnogi umiru od bolesti u potpunosti zbog
sedmično imale su 60% povećan rizik od raka ishrane mesom, dok je pravi uzrok slabo
jajnika u poređenju sa onima koje su imale shvaćen od strane njih samih ili nekog drugog.
manje od četiri obroka mesa sedmično. Najgore Neki od njih ne osećaju efekte trenutno, ali to
meso je izgleda bilo svinjetina: one koji su jele nije dokaz da im to ne šteti. Ono može sigurno
šunku četiri ili više puta sedmično imale su da izvrši svoj uticaj na zdravlje, ali ipak žrtva još
skoro dvostruko više slučajeva raka jajnika od uvek može da ništa ne shvata o tome.”142
onih koje su jele manje od dve porcije šunke Sa duhovnog gledišta podjednako je zanim-
sedmično.134 ljivo da je ishrana bez mesa ili životinjskih
Meso može da poveća rizik raka prostate i proizvoda zapisana u Bibliji kao prvobitna
jajnika sličnim mehanizmima kojima ispoljava ishrana koju je Bog namenio čovečanstvu.143
svoje efekte na povećanje raka dojke. Na kraju,
svi ovi slučajevi su vezani za hormone. Mlečni proizvodi povezani sa rakom
Međutim, kao što smo videli, drugi oblici raka Veći broj istraživanja je ukazao da postoji
koji nisu povezani sa hormonima takođe imaju mnogo osnova za zabrinutost u vezi sa životinj-
vidljive odnose sa potrošnjom mesa. Rak pluća, skim proizvodima kao što su jaja, mleko i sir.
ne-Hočkinov limfom, rak debelog creva i rak Smrtonosni rak debelog creva, kao i jajnika,
pankreasa,135 jetre,136 bubrega,137 i materice povezan je sa potrošnjom jaja.144 Drugo istraži-
su povezani sa slobodnijim uzimanjem mesa vanje je ukazalo da jaja mogu takođe da
specifično, ili životinjskih proizvoda uopšte. povećaju rizik od raka jajnika. Istraživanje
izvršeno na Jejlu je utvrdilo da na svakih dodat-
Holesterol je povezan sa rakom nih 100 mg holesterola iz jaja koje žena uzima
Veliko unošenje holesterola, koji je prisutan dnevno, dolazi 42% povećan rizik od ove
u mesu, jajima i mlečnim proizvodima, bilo je maligne bolesti.145 Ishrana jajima je takođe
takođe povezano sa povećanim javljanjem raka povezana sa smrću od raka prostate.146 Isto
u nekoliko istraživanja.138,139 Mesta pojave istraživanje je pokazalo da je korišćenje mleka
raka, koja pokazuju ovaj pojačan rizik, su takođe povećalo rizik od raka prostate. Obimna
između ostalog jajnici, pluća i grkljan. Da li sam međunarodna poređenja koja su načinili Rouz
holesterol predstavlja problem ili jednostavno (Rose), Bojar (Boyar) i Vajnder (Wydner) su
ukazuje na ishranu bogatu mesom i drugim živ- utvrdila da su i meso i mleko u snažnoj vezi sa
otinjskim proizvodima, nije jasno. Objavljena su rizikom od raka dojke; uzimanje mleka je
dalja istraživanja koja povezuju visoke nivoe takođe pokazalo snažan odnos sa rakom
holesterola u krvi sa rakom debelog creva i prostate i jajnika u njihovim analizama.147
polipima debelog creva.140 Žene sa najvišim
nivoima holesterola imaju više od tri puta veću Kafa: još jedan izvor kancerogena
šansu da razviju rak jajnika u odnosu na žene u ishrani?
sa niskim nivoima holesterola.141
Kafa je još jedan česti izvor kancerogena u
američkoj ishrani. Stručnjaci se još uvek
30 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

raspravljaju da li kafa predstavlja značajan rizik


od raka, ali nema sumnje da ovaj popularan Tabela 9. Upotreba kafe i rak bešike
proizvod sadrži hemikalije koje izazivaju rak. Odnos rizika smrtnosti za muškarce
Među takve hemikalije spadaju metilgliok-
sal,148,149 katehol, hlorogena kiselina i Oni koji ne koriste kafu = 1
neohlorogena kiselina.150
2 ili više šolja na dan = 2
Farmakolozi priznaju da čak i sam kofein
“ima moćne mutagene efekte” u laboratorijskim
istraživanjima na mikrobima. Takođe može da
ošteti hromozome i biljaka i životinja u labora- Zapazite da su oni koji su pili dve ili više
torijskim uslovima. Ta činjenica može da ukaže šolja kafe dnevno imali dvostruko veći rizik od
da je ova supstanca kancerogena kod ljudi. smrti od raka bešike u odnosu na one koji
Međutim, isti izvor veruje da osoba ne može da uopšte nisu pili kafu. Drugo istraživanje, kao što
unese dovoljno velike nivoe kofeina običnom je ono izvršeno na Državnom univerzitetu
upotrebom lekova, hrane i proizvoda, kako bi Njujorka u Bafalu, potvrdilo je potencijal
povećala rizik na taj način.152 korišćenja kafe u udvostručavanju rizika od
Ovaj argument ne uzima u obzir činjenicu raka bešike.157 Od značaja je da su istraživanja
da kafa sadrži čitav niz kancerogenih jedinje- u Bafalu vršena na slučajevima raka bešike,
nja. Kofein se samo nadodaje na druge faktore nasuprot pomenutim religioznim istraživačima
rizika od raka. U ovom kontekstu, postoji koji su upoređivali smrtne slučajeve raka
zabrinutost da i kafa i kofein mogu značajno da bešike.
povećaju rizik od raka u odgovarajućim uslovi- Druga istraživanja su takođe pokazala
ma. Takav zaključak se slaže sa epidemi- porast slučajeva raka bešike sa upotrebom kafe
ološkom literaturom koja pokazuje da kofein i ili drugih produkata koji sadrže kofein. To je
kafa ponekada povećavaju rizik, a u drugim navelo neke da pretpostavljaju da je za rak
slučajevima nemaju nikakav efekat na bešike, sam kofein glavni krivac u kafi.
određene tipove raka. Razlike mogu da postoje Smrtonosni rak debelog creva je takođe
usled drugih kancerogenih materija kojima povezan sa potrošnjom kafe. Oni koji su konzu-
pojedinci u populaciji mogu, ili ne moraju, biti mirali dve ili više šolja kafe dnevno povećali su
izloženi. Dr Vinston Kreg (Winston Craig) u svo- svoj rizik od smrti od raka debelog creva za
joj knjizi: “Ishrana za devedesete” (Nutrition for 70% u poređenju sa onima koji su konzumirali
the Nineties), izgleda dolazi do sličnog zaključ- manje od jedne šolje na dan. Istraživanje je
ka, iako uzima donekle drugačije gledište.153 takođe otkrilo odnos doze, to jest, što se više
Kreg se bavi istraživanjem koje ukazuje da kafe uzima - to je veći rizik.158
kofein nije pravi kancerogen sam po sebi, već
Srodnik kofeina u čokoladi
da je ko-kancerogen. To znači da može da
poveća verovatnoću da će se rak pojaviti, ako je U drugom istraživanju raka prostate, oni
u prisustvu drugih kancerogena. U mesta koji su uzimali prosečno 20 mg ili više teo-
pojave raka koja su povezana sa kafom spada- bromina (srodnik kofeina za koga se posebno
ju bubreg, dojka, debelo crevo, pankreas i zna da se nalazi u čokoladi) dnevno,
jajnik.154 Pogled na nekoliko ovih epidemiološ- udvostručili su svoj rizik od raka prostate. Oni
kih studija je veoma značajan. sa srednjom potrošnjom su imali srednji nivo
Rak pankreasa je verovatno dobio najveću rizika.159 Nije potrebno mnogo čokolade da bi
pažnju u vezi sa povećanim rizikom od kafe. To se obezbedilo tih 20 mg teobromina. Količina
je uglavnom proizašlo iz veoma publikovanog teobromina u nekim čokoladnim proizvodima
harvadskog istraživanja početkom 1980-ih.155 navedena je u tabeli 10.160
Druga istraživanja nisu pronašla takav odnos,
Tabela 10. Sadržaj teobromina u
vodeći nas ponovo na moj raniji stav o verovat-
čokoladnim namirnicama
nijim međusobnim delovanjima kafe, kofeina i
drugih faktora rizika. Kafa izgleda ima snažan Proizvod Sadržaj teobromina
uticaj na rak bešike. Prvo istraživanje koje mi je Kadburijeva mlečna
čokolada, 28 g 44 mg
skrenulo pažnju na to bilo je veliko istraživanje
Čokoladni sirup,
zdravlja jedne grupe ljudi. Ovo epidemiološko
2 supene kašike 89 mg
istraživanje je uključilo oko 24.000 ljudi iz
Čokoladni miks u punomasnom
Kalifornije. Rezultati istraživanja su prikazani u mleku (2 do 3 pune kafene kašike
tabeli 9.156 u 225 g punomasnog mleka) 120 mg
DOBRE VESTI O RAKU 31

Čokolada takođe sadrži kancerogen alfa- jući podložne osobe da duže izlažu veću
metilbenzil alkohol.161 površinu kože sunčevim zracima koji nisu bloki-
rani većinom krema za sunčanje koje se trenut-
Izlaganje suncu i rak no koriste”.169 Međutim, istraživanje zaista
Sunčeva svetlost u velikim dozama poveća- ukazuje da zaštitne kreme mogu da pomognu u
va rizik od raka kože. Oko 95% slučajeva raka sprečavanju raka kože skvamoznih ćelija.170 Za
kože je predstavljeno sa dva tipa: rak skva- razliku od melanoma, kako je već istaknuto, rak
moznih ćelija i bazalnih ćelija.162 Oba ova tipa skvamoznih ćelija je izgleda povezan sa značaj-
raka se povećavaju značajnim kumulativnim nim kumulativnim izlaganjem suncu tokom živ-
izlaganjem suncu tokom života. Na sreću, ti ota.
tipovi raka kože su spororastući i obično ostaju U našem hipotetičkom primeru, pod
ograničeni na kožu. Iako se nekih 750.000 uslovom da imaju iste tipove kože, radnik na
slučajeva raka kože skvamoznih i bazalnih ćeli- gradilištu bi imao veći rizik od ovog tipa raka,
ja dijagnozira svake godine u Sjedinjenim pretpostavljajući da rukovodilac izbegava da
Državama, javlja se samo oko 2100 smrtnih dobije opekotine od sunca. U jednom istraži-
slučajeva.163 Smrtni slučajevi se javljaju vanju, šest ili više ozbiljnih opekotina na suncu
uglavnom kod onih koji nisu izvršili brzo i pot- tokom života je više nego udvostručilo rizik od
puno uklanjanje raka. raka skvamoznih ćelija.171 U stvari, broj
Melanom, još jedan tip raka kože, opekotina od sunca je bolje predvideo rizik od
obezbeđuje značajno različitu situaciju. Ovaj ovog raka nego prirodan sklop osobe.
obično tamno obojen tumor ima strašnu ten- Još jedna reč opreza: nošenje majice
denciju da se širi i ubije žrtvu. Svake godine obično ne obezbeđuje punu zaštitu od sunčevih
samo oko 34.000 slučajeva melanoma se dijag- zraka. Pamflet o zdravlju Univerziteta u
nostikuje u SAD, i 7.200 umre godišnje od ovog Kaliforniji u Berkliju izneo je da takva tipična
strašnog raka kože.164 Melanom je trenutno u letnja odeća uopšte ne blokira ultra-ljubičasto
brzom porastu širom sveta; u Evropi se poveća- zračenje. Te majice obezbeđuju sličan stepen
va 3-7% svake godine.165 U vezi sa ovim naj- zaštite od sunca kao i zaštitna krema sa zaštit-
smrtonosnijim tipovima raka kože, izgleda da nim faktorom 6 ili 7.
značajan faktor nije toliko ukupna količina Pre nego što neko od nas pomisli da je
sunčeve svetlosti kojoj ste izloženi, već da li ste rešenje potpuno izbegavanje sunčeve svetlosti,
ili niste dobili opekotine od sunca. Iznenađu- trebalo bi da požurim da spomenem da je
juće je da postoje neki dokazi da rad napolju uz sunčeva svetlost u umerenim količinama zdra-
hronično izlaganje suncu može u stvari da bude va. Neophodna je za proizvodnju vitamina D,
zaštitan (verovatno povećanjem otpornosti na vitamina/hormona koji je uključen u održava-
opekotine od sunca).166 nje ravnoteže kalcijuma, zdravlja kostiju i
Izgleda da su opekotine od sunca dobijene možda čak u prevenciji raka. Istraživanja sada
u detinjstvu naročito opasne.167,168 Jedno ukazuju da umereno izlaganje suncu i povezana
istraživanje je pokazalo da rukovodeće radno proizvodnja vitamina D može takođe da
mesto na otvorenom ima veće šanse da razvije pomogne u sprečavanju razvoja određenih tipo-
melanom od radnika koji radi napolju ceo dan. va raka.
Iako rukovodilac koji je radio u kancelariji ima
veće šanse da dobije opekotine od sunca pri- Drugi agensi koji prouzrokuju rak
likom izleta na plaži vikendom, povezanost sa Među druge agense koji prouzrokuju rak, a
opekotinama od sunca i melanonom su izgleda koji preovladavaju u našem društvu, spadaju
značajnije u detinjstvu nego u odraslom dobu. azbest, koji može da prouzrokuje mezoteliom,
U svakom slučaju, naročito kod odraslih osoba rak plućne maramice;172 piljevina, koja može da
sa osetljivom kožom, izbegavanje prekomernog prouzrokuje rak sinusa;173 višak šećera u
izlaganja suncu je poželjno. To ne znači ishrani koji prouzrokuje rak tankog creva;174 i
obavezno da osobe sa osetljivom kožom mora- genitalni puder i genitalni dezodorans drastično
ju da koriste više kreme za sunčanje. U istraži- povećavaju rizik od raka jajnika.175
vanjima ljudi i životinja postoji zabrinjavajući Veliki broj kancerogena i agensa koji izazi-
nedostatak zaštite – ili čak povećani rizik od vaju rak predstavljeni su u ovom poglavlju. Za
melanoma sa upotrebom zaštitne kreme. Kako optimalni način života radi prevencije raka, oni
je to izrazila Američka servisna služba za pre- se mogu, i morali bi se izbegavati. Sažeta lista
ventivu, “takođe je moguće da zaštitne kreme je data u tabeli 11.
mogu da povećaju rizik od raka kože ohrabru-
32 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Iako ovo poglavlje uzima širok pristup faktorima


Tabela 11. Sažeta lista supstanci koje
izazivaju rak
sprečavanja raka, i dalje se divim velikom broju
faktora koji ispoljavaju ovaj zaštitini uticaj
- Duvan - Jaja, mleko, sir: ojačavanja imunog sistema.
- Alkohol Zasićene masne Naša tela su neprekidno napadnuta čitavim
- Višak masti kiseline nizom klica, toksina i zagađivača. Dišemo vaz-
- Meso: Toksini duh koji sadrži čestice prašine, dim, gasove,
Zasićene masne - Virusi ugljen-monoksid i hemikalije. Radimo sa
kiseline - Kafa
smećem u normalnim životnim procesima.
Nitrozamini - Prekomerno izlaganje
Višak gvožđa suncu Jedemo hranu punu bakterija i pijemo vodu
- Toksini: - Azbest koja sadrži različiti stepen zagađenja iz
Benzopiren (pržen- - Piljevina raznovrsnih izvora i gradskih vodovodnih sis-
jem) - Višak šećera u ishrani tema. Noću i danju, dan za danom, susrećemo
PCB, DDT, DDE - Genitalni puder i se sa bezbrojnim mikrobiološkim neprijateljima
genitalni dezodoransi koji žele da dominiraju nad nama u sopstvenu
korist. Jednostavno rečeno, nema načina da
prođemo kroz život u potpunosti izbegavajući
Mnogi verovatno očekuju prisustvo duvana i sve pretnje našem zdravlju. I nema načina da
alkohola na listi agensa koji prouzrokuju rak. se izbegne svaki kancerogen. Bez obzira koliko
Međutim, prisustvo velikog broja štetnih fakto- se naporno trudili, povremeno ćemo udahnuti
ra u mesu i mlečnim proizvodima koji mogu da toksine iz duvanskog dima nekog drugog, ili
prouzrokuju rak, i prisustvo kafe, za mnoge fabrike.
može da bude iznenađujuće. Dok pregledamo Pošto su ove opasnosti svuda oko nas,
listu, vidimo da svaku stavku na njoj može mnogi ljudi odmahuju rukama ili kažu:
izbeći osoba čiji je cilj maksimalno smanjenje “Zaboravi. Nikada neću moći da izbegnem svaki
rizika od dobijanja raka. kancerogen, pa zašto se onda uopšte truditi?”
Ovaj pesimistički stav zanemaruje dve značajne
Možemo da ograničimo lični rizik od činjenice. Prvo, opasnosti od kancerogena nisu
dobijanja raka “sve ili ništa” fenomen. Izlaganje nekolicini
Informacije predstavljene u ovom odeljku kancerogena nije štetno kao izlaganje velikom
su ispitale faktore koji favorizuju razvoj raka. broju kancerogena. Što više izbegavamo
Rezimiraću odeljak navodeći dr Vajndera kancerogene materije, veću ćemo zaštitu uži-
(Wydner), svetski uglednog specijalistu za pre- vati. Drugo, argument “zašto pokušati” zane-
venciju raka. “Uz sve veći broj izveštaja u vezi maruje činjenicu da nam naš imuni sistem
sa štetnim jedinjenjima, prosečni građanin može pomoći da se efikasno borimo sa
oseća da je uronjen u nekontrolisano more kancerogenima. Kada smo izloženi umerenoj
kancerogenih materija. Iako društvo mora i količini kancerogena i kada je naš imuni sistem
može da igra značajnu ulogu u smanjenju tih u odličnom stanju, možemo da uništimo ćelije
sredinskih faktora koji doprinose pojavi raka, raka pre nego što se umnože do značajne mere
pokazali smo da pojedinac može značajno da – i pre nego što dobiju šansu da prouzrokuju
ograniči sopstveni rizik menjajući svoj način živ- simptome ili da čak budu detektovani
ota na odgovarajući način.”176 rendgenom ili analizom krvi. To su, zaista,
dobre vesti u vezi sa imunim sistemom.
PREVENCIJA RAKA: Imuni sistem ima jednu misiju: da prepozna
ODELJAK II – i uništi strane napadače pre nego što nanesu
značajnu štetu našim telima. Zdrav imuni sis-
Agensi koji deluju smanjujući tem detektuje organizme koji prouzrokuju
rizik od raka bolesti kao što su bakterije, virusi, gljivice i
U velikom broju svojih prvobitnih prezenta- paraziti, i obeležava ih za eliminaciju gladnim
cija o raku, nazvao sam ovaj odeljak “Povećajte ćelijama imunog sistema. Ćelije raka bi slično
faktore za jačanje svog imunog sistema”. tome trebalo da se detektuju kao abnormalne
Međutim, obimno istraživanje o predmetu raka ćelije, da se njima bavi kao nedobrodošlim
je otkrilo da faktori načina života koji nas štite telima-uljezima, i da se eliminišu snažnim imu-
od raka imaju daleko više uticaja od značajnih nim sistemom.
efekata na imuni sistem. Postoji niz načina na Naša jedina dužnost prema imunom siste-
koji nam zdravi izbori pomažu da odložimo rak. mu jeste da razvijemo način života koji će
DOBRE VESTI O RAKU 33

održati njegovo stalno odbrambeno delovanje. nekada ranije pušili bili izloženi četiri puta
Način našeg svakodnevnog života određuje da većem riziku od razvijanja najčešćeg raka pluća
li naš imuni sistem radi na vrhunskom nivou ili povezanog sa pušenjem, ako je njihovo
je inhibiran našim nemarom, ili čak zloupotre- unošenje vitamina A bilo slabo.
bom. Međutim, da li je moguće ojačati naš Novo japansko istraživanje je takođe utvrdi-
imuni sistem? Postoji čitav niz različitih načina lo da su niski nivoi vitamina A u krvi povećali
na koji možemo da obezbedimo pomoć našem rizik od raka pluća. Oni sa nivoima vitamina A u
imunom sistemu. Tri najznačajnija načina su: serumu u najnižoj trećini, imali su skoro šest
ishrana, vežbe i kontrola stresa. Razmotrimo puta veći rizik od raka pluća u odnosu na one
prvo ishranu, i iz perspektive potencijala sa nivoima u gornjoj trećini.180 Ne razvija se
poboljšanja imuniteta iskoristimo njene sposob- svaki rak pluća samo kod pušača. Do 15%
nosti da nam pomogne da izađemo na kraj sa slučajeva raka pluća se može javiti kod onih koji
opasnostima od raka na drugim nivoima. ne puše aktivno, ali mogu biti izloženi različitim
nivoima pasivnog pušenja. Ti nepušači sa
Vitamin A i srodna jedinjenja povišenim unošenjem beta karotina iz voća i
Dobro je poznato da je vitamin A potreban povrća su imali samo 70% rizika od raka pluća
za održavanje normalne sluzokože i za nor- u odnosu na one koji su jeli manje beta karoti-
malan vid.177 Međutim, mali broj ljudi shvata da na.181
je, kako to jedan nutricionistički tekst izlaže, Veliki broj drugih jedinjenja sličnih beta
“vitamin A esencijalan, bilo direktno ili indirekt- karotinu se javlja kod biljaka. Oni se nazivaju
no, za pravilno funkcionisanje većine telesnih karotenoidi i takođe se mogu pretvoriti u vita-
organa”.178 Zaista, vitamin A je značajan za min A.182 Među neke od njih spadaju beta krip-
reproduktivnu funkciju i kod muškaraca i kod toksantin, lutein i likopen. Likopen daje crvenu
žena, a takođe je neophodan za dobro boju jagodama i paradajzu. Hrana koja je
funkcionisanje imuniteta. naročito bogata likopenom je bila povezana sa
Vitamin A je prisutan u ishrani kao potpuno prevencijom raka prostate. Harvardsko istraži-
aktivni oblik vitamina (zvani provitamin) i pred- vanje praćenja zdravstvenih radnika je pronaš-
stavlja prekursor jedinjenja koje telo može da lo da su muškarci koji su jeli sos od paradajza
pretvori u vitamin A. Najpoznatiji prekursor je samo jednom sedmično, imali 23% manji rizik
beta karotin. Životinjski proizvodi mogu da od raka prostate od onih koji ga nikada nisu
budu bogati izvori provitamina A, ali toksični jeli.183 Oni muškarci koji su jeli proizvode zas-
efekat se takođe može javiti usled prevelike novane na paradajzu deset ili više puta sed-
količine vitamina u ovom aktivnom stanju. Beta mično imali su do 35% manje šansi da obole od
karotin je, kao biljna supstanca, bezbedniji. raka prostate. Vodeći autor istraživanja dr
Kada je potrebna aktivnost vitamina A, telo Edvard Đovanuči (Edward Giovannucci) veruje
može lako da ga pretvori u aktivni vitamin. Za da likopen može da bude ključni sastojak koji
razliku od samog vitamina A, beta karotin nika- prouzrokuje smanjenje rizika.
da nije toksičan bez obzira na količinu uzima- Oni sa najnižim nivoima likopena u krvi su
nja, čak iako vaša koža postane žuta. takođe značajno povećali rizik od raka pankre-
Životinjski proizvodi bogati provitaminom A asa.184 Likopen se, kao i većina korisnih jedi-
često imaju više štetnih efekata. Neke od njenja srodnih beta karotinu, ne može naći u
najbogatijih izvora, kao što su džigerica, jaja i tabletama već samo u voću i povrću.
mleko, takođe je najbolje izbegavati jer su pre- Čemu jedinjenja srodna vitaminu A duguju
više bogati holesterolom. svoje zaštitne kvalitete? Prvo, ona deluju kao
I ljudska epidemiologija i istraživanja na živ- antioksidansi.185 U ovoj ulozi pomažu da se telo
otinjama ukazuju da je vitamin A značajan za oslobodi hemikalija koje se zovu slobodni
umanjenje rizika od raka. Jedno klasično radikali, a koje mogu genetički da oštete nor-
norveško istraživanje, objavljeno 1975. godine, malne ćelije i da postave osnovu za rak.
objavilo je petogodišnje proučavanje izvršeno (Slobodni radikali su objašnjeni u sledećem
na preko 8.000 ljudi. Dr Bjelke je utvrdio da je poglavlju.) Drugo, izgleda da su jedinjenja srod-
za bilo koji nivo pušenja slabi unos vitamina A na vitaminu A sposobna da stimulišu imuni sis-
povećavao rizik od raka pluća.179 Za ukupnu tem. Miševi kojima je davana dodatna količina
populaciju, koja sadrži pušače i nepušače, oni vitamina A imali su poboljšano funkcionisanje
koji su imali niske nivoe unošenja vitamina A T-limfocita, koji predstavljaju raznovrsna bela
imali su više nego dvostruko veći rizik od raka krvna zrnca koja uništavaju ćelije raka.186
pluća. Još je impresivnije da su oni koji su Treće, jedinjenja vitamina A pomažu tkivima
34 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

tela da se diferenciraju, to jest, da se razviju na obezbeđuju jedinjenja srodna vitaminu A?


normalan način i po pravilnom redosledu. Pošto Količine vitamina A (kao i beta karotina) u
je rak okarakterisan nedostatkom diferencijaci- određenoj vrsti namirnica navedene su u tabeli
je, neki smatraju da vitamin A može da 12.189
pomogne preokretanju ranih kanceroznih
promena pomažući tim abnormalnim tkivima da Tabela 12. Namirnice koje imaju visoki
prolaze kroz pravilnije stupnjeve rasta.187 nivo karotina (vitamina A)

Hrana Veličina obroka %RDA


Slobodni radikali i antioksidansi
Već sam spomenuo slobodne radikale u Jam (vrsta krompira)
oljušten nakon pečenja 1 šolja 436%
ovom poglavlju; detaljnije su objašnjeni u vezi
Šargarepa, kuvana* 1 šolja 383
sa antioksidativnim kapacitetima melatonina u Šargarepa, sirova 1 šolja 309
9. poglavlju: “Melatonin: Faktor odmora i Bundeva, kuvana 1/2 šolje 271
podmlađivanja.” Međutim, da bismo shvatili Slatki krompir
značaj delovanja antioksidansa u sprečavanju oljušten nakon pečenja 1 srednji 249
raka pluća, umesni su određeni komentari o Slatka crvena paprika 1 komad 135
slobodnim radikalima. Dinja polovina 86
Svaki molekul ima elektrone koji kruže oko Mešano povrće, zamrznuto 1 šolja 78
njegovog jezgra. Ti elektroni obično idu u Spanać, kuvan 1/2 šolje 74
Kelj, kuvan 1/2 šolje 48
parovima, i čine molekul hemijski stabilnim.
Repa, kuvana 1/2 šolje 40
Međutim, slobodni radikal je molekul koji ima Kajsija, cela 3 komada 28
nesparen elektron. To ga čini veoma nestabil- Brokule, kuvane 1 šolja 22
nim. Ima snažnu težnju da stekne još jedan Lubenica, kriška 2,5 x 25 cm 1 porcija 18
elektron kako bi ga spario sa onim kome Lisnati kelj, kuvan 1/2 šolje 18
nedostaje partner. Često će tokom delića Salata 5 listova 10
sekunde, slobodni radikal zgrabiti elektron sa * Kuvanjem šargarepe razlažu se nesvarljive vlaknaste mem-
susednog jedinjenja. Taj sused koji je izgubio brane ostavljajući više dostupnog vitamina A za apsorpciju.
elektron se sada naziva “oksidovan”. Štaviše, Preporučena dnevna količina (Recommended Daily Allowance,
RDA) za vitamin A ili karotin, žene 800 RE, muškarci 1000 RE
samo oksidovano jedinjenje tipično postaje slo- (1 retinolski ekvivalent = 10 IU)
bodan radikal. Pošto mu sada nedostaje elek-
tron, ima snažnu želju da zgrabi jedan sa
jednog od svojih suseda – i obično to čini vrlo Zapazite da je korenasto povrće naročito
brzo. Rezultat je lančana reakcija, u kojoj se bogato karotinom. Postoji čitav niz drugih srod-
oksidacija i oštećenje mogu raširiti sa jednog nika vitamina A (retinoida) u biljnoj hrani koji
molekula na sledeći dok nešto ne zaustavi pro- nisu navedeni na ovoj listi.
ces. Molekuli koji mogu da zaustave lančanu Pošto je veliko unošenje beta karotina bilo
reakciju se nazivaju antioksidansi, koji preo- povezano sa niskim stopama određenih vrsta
bražavaju nestabilne molekule u hemijski stabil- raka, mnogi su zaključili da mogu da se zaštite
no stanje. od tih vrsta raka uzimanjem dodataka vitamina
Dok govorimo o slobodnim radikalima, tre- A ili beta karotina. Do sada, medicinska istraži-
balo bi da istaknem da je zračenje još jedan vanja ukazuju da ti dodaci ne obezbeđuju
dobro poznati uzrok nastanka slobodnih koristi koje pruža ishrana biljnom hranom
radikala.188 Ova vrsta proizvodnje slobodnih bogatom beta karotinima.190 Međutim, za one
radikala može da obezbedi velikim delom koji ne uzimaju dodatke, što je veći nivo beta
objašnjenja za povećani rizik od raka kod osoba karotina u krvi, to je manji rizik i od raka i od
koje su preživele udar atomske bombe. Postoje srčanih oboljenja.191
stvari koje možemo da učinimo kako bismo Finsko istraživanje na približno 30.000
ograničili naše izlaganje slobodnim radikalima. muškaraca pušača utvrdilo je da je uzimanje
Međutim, pošto ih svi živi organizmi proizvode, tableta beta karotina do 8 godina u stvari
ne možemo u potpunosti da izbegnemo ta povećalo njihov rizik od raka pluća za 18%.192
veoma reaktivna jedinjenja. Zbog toga ja Beta karotin, kao i mnogi antioksidansi, može u
ohrabrujem pojedince da ojačaju svoje antiok- stvari da postane slobodni radikal ili paradok-
sidativne odbrane kako bi izbegli slobodne salno da poveća proizvodnju slobodnih radikala
radikale. kada se sam konzumira u velikim količinama.193
Gde možemo da pronađemo hranu koja je Međutim, kada se beta karotin kombinuje sa
bogata antioksidativnim kapacitetom koji odgovarajućim količinama vitamina C, vitamina
DOBRE VESTI O RAKU 35

E i drugih antioksidanata koji se nalaze u Nacionalna akademija nauka, je 60 mg/dan.


prirodnoj hrani bogatoj beta karotinima, javlja Međutim, verujem da bi svaki Amerikanac tre-
se moćni antioksidativni efekat.194 Neki se pita- balo da konzumira 250 mg dnevno. Moje
ju da li beta karotin može da bude značajniji u razmišljanje nije samo za dobrobit muškaraca u
krvotoku, kao pokazatelj ishrane bogate bilj- zaštiti njihovih spermatozoida za sledeće gene-
nom hranom, od posedovanja mnoštva drugih racije, već takođe i zbog značajne uloge koju
antikanceroznih faktora koji mu se pripisuju. vitamin C igra kao antioksidans. Štaviše, pošto
Videćemo veći broj tih jedinjenja kasnije u se vitamin C obilno nalazi u našoj hrani, ost-
poglavlju. varivanje ovog nivoa unošenja nije teško. Neki
Postoji još jedna opasnost od dodataka dobri izvori ovog značajnog vitamina su nave-
beta karotina. I u istraživanjima na ljudima i na deni u tabeli 13.199
životinjama uzimanje beta karotinskih pilula
može da dovede do potrošnje vitamina E u telu. Tabela 13. Namirnice bogate vitaminom C
Miševi kao i ljudi su pokazali 40% pad u
Hrana Količina mg
nivoima vitamina E dok su uzimali beta ka-
rotinske tablete.195 To je samo jedan primer Slatka crvena paprika, sirova 1 srednja 141
onoga što se označava kao “vitamin-vitamin Sok od narandže, svež 1 šolja 124
Prokelj, kuvan 1 šolja 98
interakcija”. Postoje desetine takvih interakcija
Grejpfrut 1 komad 94
kada uzimanje jednog vitamina povećava ili Jagode 1 šolja 82
umanjuje vašu potrebu za drugim. Najbolje je Kivi 1 komad 75
jesti raznovrsnu biljnu hranu koja je bogata Narandža 1 srednja 70
uravnoteženom količinom vitamina, kao i drugih Slatka zelena paprika, sirova 1 srednja 66
supstanci koje štite od raka – od kojih neke još Brokule, komadi sirovi 1/2 šolje 41
uvek nisu otkrivene. Maline 1 šolja 31
Kupine 1 šolja 30
Jedite hranu bogatu vitaminom C Slatki krompir, kuvan 1 srednji 28
Kelj, kuvan 1/2 šolje 27
Vitamin C je još jedna hranljiva materija Paradajz 1 komad 24
koja štiti od raka. Njegov glavni efekat takođe Kupus, sirov 1 šolja 23
nastaje verovatno usled njegove uloge kao Pečen krompir 1 srednji 16
antioksidansa, slično vitaminu A, smanjujući Banana 1 srednja 10
izlaganje toksičnim “slobodnim radikalima”. Moja preporučena dnevna količina za vitamin C je 250 mg.
Vitamin C takođe teži da spreči formiranje
kancerogenih nitrozamina iz nitrita u ishrani.
On čini više od same zaštite osobe od raka. Jedite hranu bogatu vitaminom E
Nedavno istraživanje ukazuje da vitamin C Vitamin E pomaže u zaštiti od raka iz sličnih
može da pomogne u zaštiti spermatozoida od razloga kao i vitamin C. To je antioksidans i čis-
genetičkih oštećenja. Postoji dokaz da genetič- tač slobodnih radikala. Takođe ima i ulogu u
ki oštećeni spermatozoidi mogu da prouzrokuju blokiranju formiranja kancerogenih nitrozamina
nasledne bolesti kao što je rak u sledećoj gene- i nitrozamida iz hrane koja sadrži nitri-
raciji. Vitamin C obezbeđuje zaštitu kroz svoju te.200,201,202
ulogu antioksidansa. Određena maligna obolje- Kao primer moći antioksidativnih vitamina
nja kod dece kao što su leukemija i rak bubre- da umanje rizik od raka, razmotrimo sledeće
ga i mozga imaju svoje korene u očevim istraživanje. Istraživači su dobili soj zečeva bez
genetički oštećenim spermatozoidima.196 Takve dlake koji je bio sklon raku kože i izlagali su ga
abnormalnosti spermatozoida mogu da pred- ultraljubičastoj svetlosti kako bi ubrzali razvoj
stavljaju kombinaciju faktora kao što je puše- raka. Rezultat je prikazan u tabeli 14.
nje197 (koje izgleda može stvarno da oksiduje
spermatozoid i da ga genetički ošteti), loša Tabela 14. Ishrana može da zaštiti od
ishrana (manje od 250 mg vitamina C na raka kože
dan)198 i niska upotreba drugih antioksidanata i
Zečevi izloženi ultraljubičastoj svetlosti
izlaganje toksinima. Prema tome, način života tokom 24 sedmice
osobe, uključujući navike u ishrani, od nekoliko
sedmica pre začeća do trenutka začeća je od Redovna ishrana Redovna ishrana sa
suštinskog značaja u određivanju integriteta dodatnom količinom
vitamina C i E
DNK njenog potomka. Predloženo unošenje vi-
tamina C u ishrani, kako je to objavila 24% dobilo rak kože 0% dobilo rak kože
36 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Vitamin C i E su obezbedili potpunu zaštitu Još jedno dodatno razmatranje je ovde


od raka kože. Antioksidativno delovanje ovih važno: koliko god da su antioksidansi kao vita-
vitamina je izgleda umanjilo oksidaciju tkiva na mini A, C i E korisni, nisu svi antioksidansi dobri.
mestima gde rak kože teži da se razvije.203 Prekomerne količine mogu paradoksalno da
Testovi raka kože na zečevima se slažu sa deluju kao “pro-oksidansi”, jedinjenja koja u
nedavnim istraživanjem na ljudima o raku pluća stvari favorizuju formiranje slobodnih radikala.
iz Japana. U ovom istraživanju, otkriveno je da To je tačno za vitamin C i vitamin E kao i za
su oni sa niskim nivoima vitamina A (beta druge antioksidanse kao što su superoksid dis-
karotina) u krvi imali 6 puta veći rizik od raka mutaza i glutation.206 Međutim, beta karotin,
pluća u poređenju sa onima sa visokim nivoima. vitamin C i vitamin E prisutni u obilnim, ali ne i
Isto istraživanje je otkrilo još impresivniji zaštit- prekomernim količinama (na primer, u biljnoj
ni efekat za nivoe vitamina E u krvi. Oni sa hrani), u stvari deluju u kombinaciji kako bi
nivoima u najnižoj trećini imali su približno 8,5 proizveli zaštitni antioksidantivni efekat. Ovaj
puta veći rizik od onih sa nivoima u gornjoj efekat je daleko moćniji od efekta koji bi pred-
trećini.204 stavljao prost zbir efekata ta tri odvojena
Značajno je naglasiti da je većina istraživa- antioksidansa.207 Štaviše, dodaci se sastoje
nja koja su proučavala zaštitu od raka antioksi- skoro u potpunosti od jednog određenog tipa
dansima, kao što su vitamini A, C i E, vršena na vitamina E, zvanog alfa-tokoferol. Nedavno
osobama koje su uglavnom dobijale svoje vita- istraživanje je pronašlo da drugi tip vitamina E,
mine iz prirodne hrane, a ne vitamine iz bočica. gama-tokoferol, može da bude bolji antioksi-
Mnogi ljudi imaju utisak da dodaci vitamina A, dans i da tako bolje sprečava čestice koje
C i E obezbeđuju odgovarajuću snagu njihovom oštećuju DNK u telu.208 Oko 75% vitamina E
imunom sistemu. Međutim, kao što smo videli, uzetog iz hrane je u obliku gama-tokoferola,
neka od istraživanja ukazuju da dodaci vitami- dok dodaci sadrže ili nimalo, ili manje od 10%
na ne pružaju zaštitu koju prirodni hranljivi gama-tokoferola. Najefektivnije je da umanjite
izvori ovih vitamina obezbeđuju. Štaviše, hrana vaš entuzijazam prema vašem lokalnom dobav-
koja sadrži ove vitamine (voće i povrće) sadrži ljaču vitamina u tabletama, i umesto toga inve-
čitav niz zaštitnih supstanci koje se prirodno stirate u više svežeg voća i povrća.
javljaju pored ovih vitamina.
Ako tražite neke dobre izvore vitamina E, Biljna hrana – moćni antioksidans
lista namirnica koje obezbeđuju zdrave doze Još jednu ilustraciju moći biljne hrane da
ovog antioksidativnog vitamina prikazana je u pomogne u sprečavanju raka, a moguće čak i u
tabeli 15.205 borbi sa efektima starenja, obezbedilo je
Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih Američ-
Tabela 15. Najbolji izvori vitamina E kih Država (USDA). Oni su nedavno pokušali da
procene hranu u odnosu na njihove izmerene
Hrana Količina %RDA* prirodne antioksidativne osobine. Iako su u
svom testiranju koristili samo jednu grupu slo-
Ulje od pšeničnih klica 1 supena 83,0
Suncokretovo ulje 1 supena 42,4
bodnih radikala (perokside), Univerzitet u
Seme suncokreta, prženo 1 supena 42,4 Kaliforniji, u Berkliju postavio je ovo istraživa-
Puter od badema 1 supena 31,6 nje na naslovne strane svog izdanja časopisa iz
Ulje od kanole 1 supena 30,3 marta 1997. godine. To istraživanje je prvo
Badem 10 kom. 27,2 koga sam svestan da je procenilo moć delova-
Sojino ulje 1 supena 23,5 nja prirodne biljne hrane (nasuprot prostom
Margarin 1 supena 18,2 zbiru sadržaja njihovih vitamina A, C i E) da
Šafranikovo ulje 1 supena 16,2 proizvede antioksidativne efekte. Prvih deset
Maslinovo ulje 1 supena 15,6
izvora antioksidansa iz voća i povrća na osnovu
Borovnica 1 šolja 14,5
Slačica 1/2 šolje 14,1
ovog istraživanja USDA navedeno je u tabeli
Soja, kuvana 1/2 šolje 12,6 16.209,210
Spanać, kuvan 1/2 šolje 11,7 Svaka od ovih namirnica ima veću antiok-
Pšenične klice 1 supena 11,2 sidativnu aktivnost od one koja bi se dobila
prostim zbirom antioksidativnog sadržaja vita-
* Za muškarce
Preporučena dnevna količina za vitamin E je 8 mg TE (ekvi-
mina A, C i E. Na primer, jedna činija kuvanog
valenata tokoferola) kelja ima isto toliko antioksidativne aktivnosti
(Za IU, dodajte jednu trećinu TE vrednosti, na primer, 1 supe- kao 800 mg vitamina C ili 1100 IU vitamina E.
na kašika putera od badema 3,3 TE = 4,4 IU)
Međutim, kelj sadrži samo oko 50 mg vitamina
DOBRE VESTI O RAKU 37

ovog jedinjenja, a onda da osmisle kako da ga


Tabela 16. Prvih deset vrsta
stave u pilulu.
antioksidativnog voća i povrća
Istraživanje za istraživanjem nastavlja da
(Zasnovano na podjednakim težinskim otkriva koristi različitih fitohemikalija u pogledu
proporcijama)
zaštite od raka. Dr Džon D. Poter (John D.
Voće Povrće Potter) iz Fred Hačinsonovog centra za istra-
živanje raka u Sijetlu istakao je da te fito-
1. Jagode 1. Beli luk hemikalije obično deluju na jedan od dva nači-
2. Šljive 2. Kelj
na: ili funkcionišu kao blokirajući agensi ili kao
3. Narandže 3. Spanać
4. Crno grožđe 4. Prokelj
supresivni agensi.211 Blokirajući agensi deluju
5. Kivi 5. Izdanci lucerke na kancerogene materije – sprečavajući ih da
6. Grejpfrut 6. Brokule utiču na telesne ćelije (to se može ostvariti
7. Belo grožđe 7. Cvekla uništavanjem njihove aktivnosti ili na druge
8. Banane 8. Crvena paprika načine). Supresivni agensi deluju na same ćeli-
9. Jabuke 9. Crni luk je tela, boreći se sa malignim promenama koje
10. Paradajz 10. Kukuruz su mogle da započnu kancerogene materije.
Mnogi od uvida u zdravstvene koristi fito-
hemikalija dolaze direktno iz laboratorije. Lista
C i 13 IU vitamina E. Šta objašnjava razliku? nekoliko fitohemikalija za koje je pokazano da
Čitav niz drugih antioksidanata u kelju koje sprečavaju, ili da čak leče rak u laboratorijskim
često ne merimo. Dobro je utvrđeno da veliki uslovima, i namirnice u kojima se nalaze, nave-
broj vrsta voća i povrća ima moćne antioksida- dene su u tabeli 17.212,213,214,215,216
tivne efekte koji su daleko iznad onoga što bi
procena konvencionalnih sadržaja vitamina
Tabela 17. Izvori hrane bogati fitohemi-
otkrila.
kalijama koje se bore protiv raka
Ova klasifikovanja treba posmatrati uz
uviđanje da je analizirano samo nekoliko deseti- Fitohemikalija Namirnica
na namirnica pri čemu neke grupe namirnica Sinigrin Prokelj
uopšte nisu predstavljene – kao što su mahu- Sulforafan Brokule
narke. Ditioltioni Brokule
Rezveratrol Crno grožđe
Fitohemikalije PEITC Potočarka
Prirodne hemikalije pronađene u prirodnoj Limonin Južno voće
hrani se nazivaju fitohemikalije. U jednom Alil sulfidi Beli luk, crni luk, praziluk
Izoflavoni, saponini Soja, mahunarke
pogledu, vitamini ili bilo koji drugi sastojci koji
Inhibitori proteaze Soja, mahunarke
su pronađeni u biljnim proizvodima mogu se Elagijska kiselina Grožđe
označiti na taj način. Međutim, izraz se Kafena kiselina Voće
najčešće koristi za hemikalije iz hrane koja Pitska kiselina Žitarice
dolazi iz biljnih izvora, koje se ne mogu dobiti iz
životinjskih proizvoda. Postoji doslovno na hilja-
de fitohemikalija, od kojih mnoge verovatno Jedna grupa hrane koja je bogata faktorima
imaju ulogu u borbi sa rakom. Mnoge od ovih koji štite od raka je povrće označeno kao
hemikalija su tek od nedavno počele da se krstašice. Među ove članove porodice kupusa
cene. Nema sumnje da mnoge druge fito- spadaju prokule, karfiol, kelj, keleraba i kupus.
hemikalije tek treba otkriti. Jedno istraživanje je pokazalo da su oni koji su
Čak i pored toga, sve što pronađete u pilu- jeli kupus najmanje jednom sedmično imali za
lama-dodacima hrane, predstavlja jučerašnju dve trećine manji broj slučajeva raka debelog
(lošu) nauku. Bez obzira šta će postati najpro- creva od onih koji su ga jeli jednom mesečno ili
davanija fitohemikalija sledeće godine u pro- manje.217 Indoli su fitohemikalije u ovim biljka-
davnicama, možete da budete razumno sigurni ma koje štite od raka. Ta jedinjenja deluju kao
da će oni koji jedu obilje biljne hrane već dobi- blokirajući agensi povećavanjem količine enzi-
jati darežljive doze tog jedinjenja. Sa druge ma debelog creva koji mogu da deaktiviraju
strane, oni koji izbegavaju voće i povrće moraće kancerogene materije.218
da čekaju da se kompanije za proizvodnju vita- Ishrana svežim voćem drastično smanjuje
mina prvo uvere u korist i mogućnost prodaje rizik od određenih tipova raka. U istraživanju
zdravlja jedne grupe ljudi koje je uključivalo
38 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

34.000 subjekta, oni koji su jeli voće dva puta unošenje voća i povrća” umanjuje rizik od
dnevno smanjili su svoj rizik od razvijanja raka “većine vrsta raka kod ljudi”.223 Vilet vidi u ovim
pluća za izvanrednih 74% u poređenju sa dokazima podršku za “koncept da mikronutri-
onima koji su jeli voće manje od dva puta sed- jenti (kao što su vitamini, minerali i druge fito-
mično. Rak stomaka i drugi tipovi raka su hemikalije) mogu da igraju važnu ulogu u pre-
takođe bili drastično smanjeni.219 Preko 90% od venciji raka kod ljudi”.224 Zaista, korišćenje voća
34.000 ispitanika bili su nepušači, što znači da i povrća je povezano sa nižim stopama raka
su svi imali nizak rizik od razvijanja raka pluća dojke, debelog creva, zadnjeg creva (rektuma),
od samog početka. Međutim, nepušači neretko pluća, prostate, mokraćne bešike, stomaka,
dobijaju rak pluća. Ovo istraživanje pokazuje da jednjaka, grlića materice, grkljana, usta, ždrela
se njihov rizik može još više umanjiti uključi- (grla) i jetre.225,226,227
vanjem obilja voća u ishranu. Nacionalni istraživački savet je došao do
Soja je još jedna namirnica koja je visoko sličnih zaključaka kao dr Vilet: “Postoje dosled-
cenjena zbog svojih osobina koje štite od raka. ni dokazi da je potrošnja voća i povrća zaštitni
To je istinski zlatni rudnik fitohemikalija koje faktor protiv nekoliko vrsta tumora... Prema
čuvaju od raka. Dr Mark Mesina (Messina) je tome, pri razmatranju odgovarajućih preven-
sažeo preko 30 različitih epidemioloških istraži- tivnih mera, potrošnja odgovarajućih namirnica
vanja soje i raka u svojoj knjizi: “Obična soja i (same hrane) – a ne odvojenih zaštitnih kom-
vaše zdravlje” (The Simple Soybean And Your ponenti te hrane – mora se ohrabrivati”.228
Health).220 On ističe da rezultati ukazuju da su Drugim rečima, Nacionalni istraživački savet
oni koji su konzumirali najviše sojine hrane ohrabruje sve Amerikance da jedu hranu koja
imali najmanje slučajeva raka. Ova istraživanja sadrži jedinjenja koja štite od raka, umesto da
ukazuju da soja umanjuje rizik od raka na traže dodatke koji sadrže ta jedinjenja.
mnogim mestima uključujući dojku, debelo Uzimajući u obzir obilje dokaza o značaju zaštit-
crevo, zadnje crevo, pluća i stomak. nih fitohemikalija u voću, žitaricama i povrću,
Veliko istraživanje iz Holandije je uključilo moram da se složim.
više od 120.000 muškaraca i žena. Istraživači Čak ako i vršenje drastičnih promena u
su pokušali da uoče vezu između druge namir- ishrani može da izgleda obeshrabrujuće, potru-
nice bogate fitohemikalijama - običnog luka, i dite se. Postoji mnoštvo kuvara za korišćenje
prevencije od raka. Rak koji je luk sprečavao prirodne hrane koji mogu da načine prelaz
bio je rak stomaka. Oni koji su jeli najviše luka daleko lakšim. Te knjige opisuju obilje vrsta
(jedna ili više glavica luka svakog drugog dana) voća, žitarica i povrća u velikom broju dobrih i
imali su polovinu rizika od raka stomaka u ukusnih recepata. Dodatak II navodi nekoliko
odnosu na one koji nikada nisu jeli luk.221 takvih knjiga.
Pokazano je da beli luk štiti od raka u razvo-
ju; kod miševa je efektivan u lečenju raka. Biljna vlakna umanjuju rizik od raka
Količina od 50 mg belog luka, dodatog u 85 g Druga klasa hranljivih materija koju bi neki
vode i datog miševima sa rakom bešike dovelo uključili među fitohemikalije su biljna vlakna. U
je do značajnog povlačenja raka, dok 500 mg vlakna spadaju delovi biljnih materija koji su
luka ne samo da je umanjilo veličinu tumora otporni na varenje u normalnom ljudskom
već je i smanjilo stopu smrtnosti od raka.222 Sve crevnom sistemu. Kao što postoji više različitih
ovo se odigravalo bez sporednih efekata. vrsta vitamina, takođe postoji mnogo različitih
Istraživači veruju da je beli luk mogao da sti- vrsta vlakana. Tu spadaju celuloza, hemicelu-
muliše imuni sistem miševa, pomažući im da se loza, lignin, pektini, mucilaze i algalni polisa-
bore sa rakom. haridi. Glavni izvori vlakana u hrani su povrće,
Poruka na osnovu ovih nekoliko izabranih voće, integralne žitarice i mahunarke.229 U
primera nije da bi trebalo da jedemo sendvič od mesu, mleku, jajima, siru ili bilo kom drugom
soje, kupusa i luka svakog dana. Umesto toga, životinjskom proizvodu praktično nema vlaka-
navodim ova istraživanja samo da bih ilustrovao na. Ishrana bogata vlaknima jasno umanjuje
obilje naučnih informacija koje govore o rizik od razvijanja raka debelog creva. Doktori
raznovrsnom voću, žitaricama i povrću. U Houv (Howe), Benito (Benito), i saradnici su
stvari, neka od najuzbudljivijih istraživanja pos- analizirali rezultate 13 istraživanja koja su pos-
matraju sve ove tipove hrane zajedno. Na matrala uticaj unosa vlakana na razvoj raka
primer, dr Volter Vilet (Walter Willett) sa debelog creva.230 Kada su proučavali unos
Harvarda je zapazio da postoji obilje doslednih vlakana pronašli su snažan odnos: što je više
naučnih dokaza koji prikazuju da “veliko vlakana korišćeno u ishrani, to je manji rizik od
DOBRE VESTI O RAKU 39

raka debelog creva. Posebno, kada su istraži- (“fitoestrogeni povezani sa vlaknima”) koji
vači podelili ljude u pet grupa na osnovu nivoa mogu da umanje rizik od raka dojke. Takođe
unosa vlakana, oni sa najnižim unosom vlakana postoje dokazi da vlakna mogu da deluju na
imali su najveći rizik od raka debelog creva. Čak crevnu reapsorpciju estrogena – očekuje se da
i oni sa sledećom najnižom grupom potrošača to takođe umanji rizik od raka dojke.234
vlakana su i dalje imali 21% manje slučajeva
raka debelog creva u poređenju sa osobama Selen
koje su jele najmanje vlakana. One u grupi sa Selen je mikromineral koji se nalazi u inte-
prosečnim unosom vlakana imale su 31% gralnim žitaricama, kao što je pšenica uzgajana
manji, one sa unosom vlakana donekle iznad u severnoj i Južnoj Dakoti na zemljištu bogatom
proseka imale su 37% manji, a osobe sa selenom. Ishrana bogata selenom (približno
najvećim unosom vlakana imale su skoro 50% 200 do 400 mikrograma dnevno) umanjuje rizik
manji rizik od ovog čestog raka. od raka pluća, debelog creva i prostate.235
Istraživači su zaključili da kada bi prosečan Međutim, još jedna reč opreza za one koji
američki građanin jednostavno povećao koriste dodatke: prevelika količina selena je
unošenje vlakana za 70% (povećavajući u toksična i prouzrokuje gubitak kose i noktiju,
odnosu na trenutni prosek od oko 18 g na dan, zadah, ili druge simptome.
do oko 30 g na dan) umanjili bismo nacionalnu
stopu raka debelog creva za 31% i sačuvali Održavajte pravilnu težinu
bismo nekih 50.000 slučajeva raka debelog Povećana telesna težina je bila povezana sa
creva godišnje.231 povećanim rizikom od nekoliko različitih tipova
Ranije u ovom poglavlju razmatrali smo raka. Na listi se nalaze rak dojke, bubrega,
podatke harvardskog istraživanja praćenja endometriuma (unutrašnje opne materice), i
zdravstvenih radnika. Istraživači su proučavali prostate.236 Razmotrimo nekoliko ovih istraživa-
odnose načina života i oštećenja koja prethode nja koja su proučavala taj odnos.
raku debelog creva, poznatih kao kolorektalni Klasično japansko istraživanje koje je izvršio
adenomi. Pored pronalaženja veza sa alko- dr Hirajama je utvrdilo da su vitke žene imale
holom, harvardska grupa je dokumentovala najniže stope raka dojke, kao što je prikazano u
odnose između ovih adenoma i velike potroš- tabeli 18.237
nje zasićenih masnih kiselina, kao i malog
unošenja vlakana. Jasno je navedeno da su oni
Tabela 18. Gojaznost povećava rizik
sa velikim unošenjem zasićenih masnih kiselina
od raka dojke
imali dvostruko veći rizik od ovih oštećenja.
Muškarci sa najslabijim unošenjem vlakana su Pre menopauze Posle menopauze
imali skoro tri puta veći rizik od kolorektalnih
Rizik Rizik
adenoma u poređenju sa onima koji su redovno
koristili vlakna. Kada su uočili grupu muškaraca Vitka 1 1
koji su jeli velike količine zasićenih masnih Sa viškom kilograma 2x 5x
kiselina i malo vlakana, otkrili su da se kod njih
Gojazna 3x 12 x
javljao približno četiri puta veći rizik u odnosu
na one sa ishranom siromašnom zasićenim
masnim kiselinama i bogatom vlaknima.232 U ovoj tabeli, kategorija “sa viškom kilogra-
Vlakna u ishrani pružaju zaštitu i u vezi sa ma” predstavljala je žene sa do oko 20% iznad
drugim tipovima raka. Na primer, pokazano je gornje granice normalne težine; gojazna je
da ishrana bogata vlaknima umanjuje pojavu svaka težina iznad opsega kategorije “sa
raka dojke za više od 50%.233 Dr Dejvid Rouz viškom kilograma”. Uočite da su gojazne žene
(David Rose) iz Američke zdravstvene fondacije imale trostruko veći rizik u grupi žena koje još
veruje da dokazi ukazuju da vlakna “mogu uvek nisu prošle kroz menopauzu, ali je rizik
povoljno da izmene povećani rizik od raka dojke porastao na 12 puta viši nivo za one koje su bile
povezan sa tipičnom američkom ishranom u menopauzi.
bogatom mastima i siromašnom vlaknima”. On Drugi način za posmatranje faktora koji pre-
ukazuje da vlakna mogu da deluju na niz nači- dispozicioniraju žene ka raku dojke je istra-
na kako bi se umanjio rizik od raka dojke, ali je živanje onih koje su imale više od jednog raka
prvenstveni efekat verovatno preko delovanja ili dojke koji se nije raširio od prvobitnog raka.
na aktivnost, ili na metabolizam estrogena. Sa Takva istraživanja su važna jer bi se od njih
biljnim vlaknima su povezani biljni estrogeni očekivalo da prepoznaju grupu žena koja pose-
40 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

duje specijalne faktore koji favorizuju razvoj creva, rektuma i prostate. Za žene, rizik se
raka dojke. Drugi japanski istraživači su 1985. povećao ne samo za rak dojke već i za rak
godine utvrdili takvu grupu od preko 60 pacije- materice (grlića i endometrijuma), jajnika i
nata i uporedili ih sa osobama koje su imale žučne kese.242
samo jedan rak dojke.238 Pojavio se snažan Kako znate da li imate višak kilograma?
odnos između težine i višestrukog raka dojke. Postoji čitav niz načina da to otkrijete: jedna od
One koje su imale višak kilograma bile su standardnih metoda je poređenje sa tabelama
izložene trostruko većem riziku od razvijanja kao što su one koje je objavila Metropolitenska
više od jedne epizode raka dojke, dokazujući da osiguravajuća kompanija. Međutim, te tabele
ih je stanje sa viškom kilograma na neki način nisu odgovarajuće za ljude koji imaju značajno
preduslovilo za razvoj te bolesti. veće količine mišićne mase od proseka. Po
Objavljeno je i američko istraživanje o takvim standardima bi većina bodibildera, na
odnosu između raka dojke i viška kilograma. Dr primer, imala višak kilograma. Prema tome,
Kumar je sa saradnicima na Univerzitetu u neki smatraju da je značajniji pokazatelj da li
južnoj Floridi utvrdio da je povećanje težine od imate “višak masti”. Merenja telesne masti
puberteta do ranog odraslog doba bilo naročito mogu se izvršiti čitavim nizom metoda koje se
značajno u povećanju rizika od raka dojke. kreću od merenja pod vodom, do merenja
Pronašli su da je dodatnih 4,5 kg na trideseto- kožnih nabora. Novije metode koriste zrak
godišnjoj ženi povećalo rizik od raka dojke za infracrvene svetlosti ili otpornost pri slabim
23%, dok je dodatnih 9 kg povećalo rizik za električnim strujama kako bi se procenio proce-
52%.239 Povećanje težine posle 18 godina nat telesne masti.
starosti je tek nedavno otkriveno kao “nezavis- Jednostavniji, a ipak veoma dragocen
ni faktor rizika” (odvojeno od upotrebe alkoho- metod za procenu viška telesne masti poredi
la, hormona, nivoa fizičke aktivnosti, starosti pri obim struka u odnosu na kukove.243 To možete
prvoj trudnoći i menopauze) za razvoj raka da uradite sami. Uzmite metar i izmerite obim
dojke.240 kukova, a zatim i struka. Za žene, obim pojasa
Žene nisu jedine koje doživljavaju povećani trebalo bi da bude 20% manji od obima kuko-
rizik od raka usled viška kilograma. Dr Garfinkl va. Na primer, ako je obim kukova 100 cm,
(Garfinkel) je 1985. godine izneo rezultate jed- obim struka bi trebalo da bude 20 cm manje, ili
nog od najvećih istraživanja koje je ispitivalo 80 cm. Ako je veći od 80 cm, imate višak kilo-
odnos između telesne težine i rizika od raka na grama.
750.000 muškaraca i žena. Dvanaestogodišnje Za muškarce, obim stuka bi trebalo da bude
praćenje je otkrilo povećanu smrtnost od raka 10% manji od obima kukova. Na primer, ako
kod onih koji su imali višak kilograma. Nalazi su obim kukova iznosi 100 cm, obim struka bi tre-
navedeni na slici 8.241 balo da bude 10 cm manji ili 90 cm.244 Ako je
veći, imate višak kilograma. Oni koji imaju višak
Slika 8. Gojaznost i povećani rizik od masti na osnovu metoda struk/kukovi ne samo
smrti od raka da imaju veći rizik od raka već imaju takođe i
60 55
veći rizik od dijabetesa, hipertenzije (povišenog
Muškarci
krvnog pritiska) i bolesti srčanih sudova.
50 Žene
Pove-
ćanje
rizika 40
33
Pazite na višak belančevina
od
smrti 30 Ishrana siromašna belančevinama, naročito
23
(%) 19 određenim aminokiselinama, takođe će ojačati
20 14
imuni sistem protiv raka. Više informacija
9
10
možete naći u 7. poglavlju: “Veliki mit o mesu i
0 belančevinama.”
20-30% 30-40% preko 40%
Iznad prosečne telesne težine Virusi u životinjskim proizvodima
Na delimičnoj listi virusa za koje je poznato
Zapazite da su muškarci koji su imali višak da prouzrokuju rak kod ljudi mogu se navesti:
kilograma od 40% imali za 33% povećan rizik hepatitis B virus, epstein-bar virus, virusi
od umiranja od raka. Kod žena koje su imale leukemije T-ćelija čoveka, i HIV, virus imunode-
višak kilograma u istom procentu stopa smrti od ficijencije kod ljudi.245 O papiloma virusu kod
raka se povećala za 55%. Kod muškaraca ljudi, koji takođe prouzrokuje rak, govori se u
odnos je bio statistički značajan za rak debelog 15. poglavlju: “AIDS i HIV – neispričana priča.”
DOBRE VESTI O RAKU 41

Pored virusa, paraziti, koji su česti preko tojećim okolnostima, mogu da imaju potrebu
okeana, takođe se nalaze na listi infektivnih da jedu nešto u vreme večere; ali bi taj obrok
agensa koji prouzrokuju rak. Godinama su poz- trebalo da bude veoma lagan...”253
nata dva takva parazita koja prouzrokuju rak: to Medicinska istraživanja koja su predstavlje-
su Schistosoma haematobium i Chlonorchis na kroz celu knjigu su u najvećoj meri u skladu
sinensis. Prvi je povezan sa rakom bešike, dok sa takvim stilom ishrane. Trebalo bi da jedemo
je drugi poznati faktor rizika raka jetre.246 obilan doručak ujutru. To je odgovarajuće
Hronične bakterijske infekcije kao što je na vreme za unošenje nekoliko porcija voća i žita-
primer infekcija sa Helicobacter pylori mogu da rica, uz umereno korišćenje jezgrastog voća.
prouzrokuju rak stomaka, a i povezani su sa Ova hrana je bogata vitaminima, mineralima i
limfomom.247 Sa ponovnim shvatanjem opas- vlaknima, bez holesterola. Drugi obrok može da
nosti od infektivnih bolesti, mnogi se pitaju da bude u podne ili u rano popodne. To može da
li meso i drugi životinjski proizvodi mogu da zvuči kao nemoguć stil ishrane za mnoge ljude
sadrže infektivne agense koji bi mogli da – i možda nije dopušten vašim radnim raspore-
povećaju rizik od raka. O ovom pitanju govorim dom. Međutim, ako imate sposobnost da pri-
u 10. poglavlju: “Životinjske bolesti i rizik po menite takav program, utvrdio sam da ne samo
ljudsko zdravlje.” da se većina osoba prilagođava na njega, već
napreduje na takvom režimu. Optimalno bi bilo
Redovni obroci bez ičega između da ako jedete uveče, to bi trebalo da bude lak
Učestalost obroka je identifikovana kao fak- obrok; što je teži večernji obrok, to je veća
tor rizika za rak debelog creva. Veliki broj šansa da se dobije višak kilograma, kao što je
istraživanja u različitim delovima sveta ukazuje ilustrovano u prvom poglavlju: “Principi za opti-
da češći obroci dovode do povećanog rizika od malno zdravlje.” Dobar primer lake večere bi bio
raka debelog creva.248,249,250 Dr La Vekija (La obrok zasnovan na voću.
Vecchia) je sa saradnicima u Milanu, u Italiji,
objavio rad o ovom pitanju. Njegova grupa je Vežbanje – prijatelj koji je potreban
pronašla da se rizik od raka debelog creva kao vašem imunom sistemu
i od raka zadjneg creva (rektuma) može skoro Vežbanje i zdrav imuni sistem idu ruku pod
dva puta uvećati češćim obrocima, kao što je ruku. Stope smrtnosti od raka su značajno niže
navedeno u tabeli 19.251 kod redovnih vežbača. Objavljeno istraživanje
harvardskih naučnika je utvrdilo da su oni koji
Tabela 19. Rak debelog creva i su vežbanjem sagorevali samo 500 ili manje
učestalost ishrane mesom kalorija sedmično imali 35% više smrtnih sluča-
jeva od raka od onih koji su trošili više od 2.000
Obroka na Rizik od raka Rizik od raka kalorija sedmično.254 Smrtni slučajevi od svih
dan rektuma debelog creva vrsta uzroka, uključujući i oboljenje srca, bili su
2 ili manje 1,0 1,0
povećani preko 60% kod slabijih vežbača.
Preko 17.000 muškaraca starosti od 30 do
3 1,7 1,4
79 godina je u dve odvojene prilike tokom 25-
4 ili više 1,9 1,9 ogodišnjeg perioda klasifikovano u odnosu na
njihov nivo fizičke aktivnosti. Oni koji su bili
veoma aktivni (trošeći dve i po hiljade ili više
Četiri obroka na dan skoro udvostručuju kalorija sedmično vežbanjem) imali su 38 do
rizik od raka debelog creva i rektuma u 61% manje tumora pluća od onih koji su bili
poređenju sa dva obroka na dan. Ovi impresivni neaktivni (trošeći samo 1000 ili manje kalorija
rezultati koje su otkrili milanski istraživači se ne vežbanja sedmično).255 Teže osobe koje su bile
mogu objasniti razlikama u ishrani ili drugim veoma aktivne smanjile su svoj rizik od raka
faktorima načina života. Rezultati ukazuju da je debelog creva za 44 do 81%. Izraženo na drugi
učestalost uzimanja obroka zaista bila faktor način, njihovi neaktivni suispitanici su imali do
koji je uticao na povećani rizik. 5 puta veći rizik od raka debelog creva. Druga
Rezultati se slažu sa savetom koji je pre istraživanja su takođe ukazala da fizička neak-
više godina dao jedan autor: “Treba pokazati da tivnost povećava rizik od raka debelog
je korišćenje dva obroka daleko bolje za zdrav- creva.256,257
lje od tri.”252 On je dao dalje razjašnjenje: Druga istraţivanja su opet povezala fizičku
“Većina ljudi ima bolje zdravlje dok jede dva aktivnost sa zaštitom od drugih vrsta raka.
obroka dnevno, a ne tri; drugi, pod svojim pos- Istrativači sa Kuper klinike u Dalasu su pronašli
42 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

da su oni koji su vežbali umereno imali samo Iako niko stvarno ne zna koliko je tačno
oko 3/4 rizika od raka prostate u odnosu na vežbanja optimalno za prevenciju raka, većina
svoje neaktivne suispitanike. Grupa veoma ak- stručnjaka se slaže da je jedan od najznačajni-
tivnih vežbača je prošla daleko najbolje: imali jih faktora doslednost. Zaista, vežbanje treba
su samo oko 30% od rizika onih koji su vežbali da bude deo naše dnevne rutine ako smo
malo ili ni malo.258 stvarno ozbiljni u vezi sa prevencijom raka.
Zaštitni efekti vežbanja se odnose i na žene.
Jedno novije istraživanje je utvrdilo da su žene Umereno sunčanje
koje su vežbale u proseku 4 sata sedmično, Najveći deo pažnje medija bio je usmeren
tokom godina odgajanja dece umanjile svoj na sunčevu svetlost kao uzrok raka, kao što i
rizik od raka dojke za skoro 60%. Čak su i one jeste – u prevelikoj količini, kako je spomenuto
koje su vežbale samo jedan do tri sata sed- ranije u poglavlju. Međutim, manjak izlaganja
mično umanjile svoj rizik za 30% u poređenju sunčevoj svetlosti povećava rizik od raka dojke,
sa nevežbačima.259,260 debelog creva i prostate, verovatno usled
Zašto vežbanje umanjuje rizik od raka? manje količine cirkulišućeg vitamina D3 i nje-
Postoji nekoliko mogućih razloga – mnogi od govih derivata.266 Autori ovog otkrića zaključu-
njih su skoncentrisani oko imunog sistema. Na ju “da ne treba da se javlja široka osuda umere-
primer, naporno, neprekidno vežbanje stimu- nog izlaganja suncu”.267
lište bela krvna zrnca na oslobađanje jedinje- Izlaganje suncu u stvari može da pomogne
nja zvanog interleukin-1.261 Mogli bismo da pri- u sprečavanju raka debelog creva. Istraživači sa
hvatimo da bilo kakva napornija aktivnost ost- Univerziteta u Vašingtonu su proučavali stope
varuje taj efekat, bez obzira da li je to bašto- raka u devet oblasti Sjedinjenih Država. Otkrili
vanstvo, žustro hodanje ili desetine drugih su da su muškarci iz južnih država daleko ređe
aktivnosti. To su dobre vesti jer je interleukin-1, imali rak debelog creva od severnjaka.268 Kada
sam po sebi, prirodan agens koji jača imunitet. se uporedi sa stanovnicima Novog Meksika,
Pored toga, interleukin-1 stimuliše oslobađanje ljudi u Mičigenu, Konektiketu i Vašingtonu su
interleukina-2 koji takođe pomaže imunom sis- imali više stope raka debelog creva za 50 do
temu. Ove interleukinske hemikalije iz naših 80%. Efekat je takođe izgledao tačan za žene,
belih krvnih zrnaca služe kao modulatori celo- iako nije bio toliko naglašen. Jedno objašnjenje
kupnog imunog sistema. za ovo umanjenje rizika od raka debelog creva
Drugi način na koji naporno vežbanje u južnim državama je povećano izlaganje
pomaže imunom sistemu je udvostručenje sunčevoj svetlosti uz rezultujući porast nivoa
nivoa interferona u krvnoj plazmi.262 Interferon vitamina D. Vitamin D je izgleda u stanju da
je još jedan hemoterapeutski agens koji deluje spreči rast kanceroznih ćelija.
protiv određenih tipova raka kao što je leukemi-
ja prstastih ćelija. Takođe se bori sa hroničnim Stres i imuni sistem
virusnim infekcijama kao što su hepatitis B i Kako biste optimalno poboljšali vaš imuni
hepatitis C. sistem, odgovarajuća kontrola stresa je obavez-
Vežbanje takođe povećava druge neophod- na. Istraživanja pokazuju da ljudi koji se nisu
ne imune supstance, ćelije rođene ubice.263 odgovarajuće nosili sa glavnim stresorima u
Ćelije rođene ubice predstavljaju određeni tip svojim životima imaju daleko veću šansu od
belih krvnih zrnaca koje verovatno imaju priro- razvijanja raka ili infekcije opasne po život.
dan instinkt da detektuju abnormalne ćelije i da Veliki broj istraživanja je izvršen na ljudima koji
ih unište. One su izgleda naročito važne u našoj su već imali rak opasan po život. Iako su speci-
odbrani od raka.264 Konačno, broj krvnih lim- fični biološki procesi nečijeg tumora najdosled-
focita, koji predstavljaju široku grupu belih niji faktor koji utiče na preživljavanje, društve-
krvnih zrnaca, koja je uključena u sam imuni na potpora (kao na primer koju daje voljeni
sistem, povećava se vežbanjem.265 supružnik) i verska dimenzija (kao što je molit-
Vežbanje takođe ima sposobnost da modu- va) su dve relativno dosledne karakteristike
lira hormonalne mehanizme. To može da bude među osobama obolelim od raka koje su
značajno za oba pola i za sve starosti, ali je preživele dugo godina.269 Pošto je kontrola
naročito naglašeno za mlade žene koje naporno stresa toliko značajna, napisao sam čitavo
vežbaju. Opšte je poznato da hormonalne poglavlje: “Stres bez potresa” (14. poglavlje), o
promene usled vežbanja u toj grupi mogu da tome kako odgovarajuću kontrolu stresa mogu
budu toliko duboke da menstrualni ciklusi mogu ostvariti čak i oni pod veoma velikim stresom.
da se zaustave.
DOBRE VESTI O RAKU 43

Rezime agenasa koji sprečavaju rak napori kako bismo imali društvo bez dima,
Za zatvaranje II odeljka ovog poglavlja duvana, kako bismo iskorenili pasivno pušenje.
podesan je pregled velikog broja akcija koje U vezi sa alkoholom, podaci su jednoglasni.
možemo da učinimo kako bismo drastično Moramo da prestanemo da koristimo alkohol.
umanjili naš rizik od raka. Svi oni su u okviru Zaista, čak i umerena upotreba alkohola
mogućnosti i sprovodljivosti. Nisu složeni, mogu povećava rizik od raka, a kada razmotrite da
se ugraditi u naše živote bez dodatnih troškova. 56% američke populacije pije proizvode koji
Zbog pogodnosti, lista koja rezimira elemente sadrže alkohol, to nije mala stvar. Kada razmiš-
načina života koji će u velikoj meri umanjiti naš ljamo o kancerogenom potencijalu alkohola i
rizik od dobijanja raka prikazana je u tabeli 20. onome što on čini u vezi sa povećanjem broja
nesrećnih slučajeva, samoubistava i ubistava,
Tabela 20. Elementi načina života moramo da izaberemo da se suzdržavamo i da
koji štite od raka ohrabrujemo druge da čine to isto - to je jedi-
na opcija koja ima smisla.
- Odgovarajuća ishrana: voće, povrće,
Ako stvarno želimo da maksimalno
žitarice, orašasti plodovi
uvećamo naše lične napore u zaštiti od raka,
- Održavanje pravilne težine
moramo da izaberemo hranu koja će nam koris-
- Redovni obroci bez užina
- Redovno vežbanje
titi i da eliminišemo hranu koja radi protiv nas,
- Umereno sunčanje kao što su pokazala mnoga istraživanja nave-
- Kontrola stresa dena u ovom poglavlju. Videli smo da društva
koja redovno konzumiraju meso, mlečne
Kao što smo videli, otkriveno je da antioksi- proizvode bogate mastima i zasićene masne
dansi, selen, vitamini A, C i E, i mnoge fito- kiseline povezane sa njima, imaju najviše stope
hemikalije imaju posebne kvalitete koji raka. Menjanje naše ishrane ne znači smanji-
sprečavaju rak. Voće i povrće koje sadrži jednu vanje korišćenja crvenog mesa i korišćenje
ili više ovih supstanci u dovoljnoj količini nave- umesto toga više piletine, ćuretine ili ribe, koje
deno je u tabeli 21. sadrže mnoge viruse, toksine i druge potenci-
jalno opasne supstance. Nema nikakve koristi
Oblikovanje ličnog načina života koji od takvog pristupa; on i dalje sadrži prvobitne
opasnosti. Jedino ćemo promenom sa tipične
štiti od raka američke ishrane zasnovane na životinjskim
Informacije iznete u ovom poglavlju omo- produktima na ishranu zasnovanu na biljnoj
gućavaju nam da oblikujemo lični način života hrani (kao u Kini i mnogim drugim zemljama u
koji štiti od raka. Takav način života pretpos- svetu koje imaju najniže stope raka) ostvariti
tavlja izbegavanje kancerogenih materija. U rezultate koje želimo. Slobodna ishrana sa
ovom poglavlju smo videli da je vodeći i većim količinama voća, žitarica, povrća i
najčešći kancerogen duvan. Pušači treba da umerene količine jezgrastog voća, spremljena
odbace duvansku naviku; moraju se nastaviti na razne načine, pruža nam najzdraviju ishranu
na svetu. To je bila prva ishrana zabeležena u
Tabela 21. Voće i povrće koje štiti od raka istoriji čoveka i još uvek je najbolja za koju
danas znamo. Ne samo da ona eliminiše čitav
Voće Povrće
niz supstanci koje izazivaju rak, već je takođe
Borvnice Kelj, spanać
idealna za održavanje odgovarajuće težine. Ona
Jagode Salata, lisnati kelj
Šljive Prokelj, kupus pojačava imuni sistem korišćenjem vitamina A,
Pomorandže Karfiol, brokule C i E i drugih veoma značajnih zaštitinih fito-
Grožđe Šargarepa, cvekla, hemikalija i vlakana.
Južno voće krompir Povezujući ovu ishranu sa redovnim vežba-
Kajsije Potočarka, slačica njem, još više će se pojačati imuni sistem.
Sok od pomorandže Beli luk, crni luk,
Grejpfrut praziluk
Zaokružujući program odgovarajućom kon-
Kivi Repa, keleraba trolom stresa, umerenim sunčanjem, kontrolom
Maline Paradajz težine i umanjivanjem užina i učestalosti obro-
Kupine Jam, batata (slatki ka, iskoristićemo preventivni potencijal u
Banane krompiri) najvećoj mogućoj meri.
Mešano povrće Sve što je vredno činjenja je vredno
Bundeva
Dinja, lubenica
pravilnog činjenja. Svi smo mi zaista sposobni
Paprika da menjamo naše ponašanje na bolje, naročito
44 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

kada znamo koje koristi mogu da nastanu iz nagrada. U stvari, teško da bilo ko čak i zna o
toga. Lični ulozi su veliki – to je pitanje života i tom moćnom stilu života. Zaista, postoji mnogo
smrti – mog života, vašeg života i života vaše ljudi koji znaju o raznovrsnim aspektima pro-
dece i vaših voljenih. Poruka je jasna i poziva na grama koje sam opisao u ovom poglavlju.
delovanje. Vreme za delovanje je sada. Mnogi su svesni značaja prestajanja pušenja, ili
vežbanja, ili ishrane bogatije voćem i povrćem.
Najbolje čuvana tajna za sprečavanje Ipak u vezi sa celokupnim paketom koji može
fatalnih bolesti da donese tako zadivljujuće rezultate, većina
opšte javnosti je potpuno nesvesna. Nažalost,
Mislite o onome što bi se moglo destiti sutra
tu spadaju i zdravstveni radnici. Iako je većina
– posle svih milijardi dolara potrošenih na
svesna nekih od elemenata o kojima sam go-
istraživanje lečenja raka – kada bi se čudesni
vorio u ovom poglavlju, malo njih je svesno o
lek protiv raka konačno otkrio, a da njegovo
moći sveobuhvatnog načina života u odnosu na
obećanje nije lažno: da stvarno leči 90% svih
rak kakav je predstavljen.
vrsta raka! Nema sumnje da bi lek dospeo na
Ovaj nedostatak svesnosti je još upečatljivi-
naslovne strane. Kompanija koja bi ga razvila
ji u svetlu “doba informacija” u kome živimo.
mogla bi da mu odredi visoku cenu. Na kraju
Trebalo bi da jasno emitujemo ovaj sveobuh-
pomislite na sav novac koji bi se uštedeo od
vatni pristup prevenciji raka na svakoj televiziji
hirurških operacija, terapije zračenjem i leče-
i radio stanici; trebalo bi da ga predstavljamo
njem hemoterapijom u bolnici. Nema sumnje
grafički i moćno u svim novinama, časopisima i
da bi imao svoj deo sporednih efekata – svi
komjuterskim informativnim servisima. Ovaj
lekovi ih imaju. Ali koga je briga za sporedne
način života bi trebalo da bude predmet
efekte kada imate rak i kada je lek u jednoj
masovnog vladinog obrazovnog programa.
piluli tako blizu!
Kada bi se tako nešto desilo sutra i američka
Istraživači koji bi otkrili lek bi verovatno
javnost prihvatila novi način života, ubica broj
primili Nobelovu nagradu za svoj rad. Ne bi bilo
dva u Americi bi se uskoro potisnuo do dna liste
iznenađujuće ako bi predsednik Sjedinjenih
Država pozvao glavnog istraživača na poseban
od 10 vodećih uzroka smrti. Bol, patnja, gubitak
produktivnog rada, porodični bol, posete lekaru
prijem u Belu kuću. Kakav bi to razlog za
i bolnici, a da ne spominjemo troškove pove-
radovanje zaista bio. Velika nacionalna slava i
zane sa time, bili bi u velikoj meri umanjeni.
čast nadneta nad učesnicima bila bi ogromna –
Međutim, što se tiče ovog velikog dela,
kao što bi i trebalo da bude.
mediji, istraživači, zdravstveni obrazovni radnici
Međutim, zastanimo za minut. Nema naz-
i predsednici su bili smrtno tihi u promovisanju
naka da je bilo kakav lek nalik na ovaj na vidiku.
sveobuhvatnog programa načina života za
Štaviše, šta je stvarno značajnije, prevencija ili
sprečavanje raka. Oni su, kao i većina društva,
lek? Svi smo svesni stare izreke: “Bolje sprečiti
objavili rat raku koncentrišući energiju na
nego lečiti.” Međutim, da li zaista živimo kao što
obmanjive tretmane i uske pristupe preventivi,
to verujemo? Čak i kada bi taj zamišljeni lek za
dok nam je sveobuhvatni preventivni način živ-
rak stvarno bio razvijen, pomislite o svim prob-
ota čak nadohvat ruke. Da li je to jednostavno
lemima koje rak prouzrokuje – pre nego što je
neznanje? Ili je moguće da veliki broj naših
čak i dijagnostikovan: sve medicinske račune,
vođa, naučnika i govornika na medijima nije
vreme izgubljeno sa posla, i porodični stres, a
voljan da sam načini smele izmene načina živ-
da ne spominjemo bol i patnju koju bolest
ota (sve dok se osećaju dobro) – i time bi im
prouzrokuje. Čak i kada bi postojao lek za svaku
bilo neprijatno da pozivaju sve ostale da prih-
vrstu raka, prevencija bi i dalje bila daleko jef-
vate takav način života?
tinija i mnogo poželjnija i prijatnija. Međutim, u
Da li postoji opasnost da se moćni komerci-
vremenu kada uprkos svim milijardama dolara
jalni interesi umešaju u slučaju da se zastupa
koje su već potrošene na nade o tom obmanju-
optimalni preventivni način života? (Poruka
jućem čudesnom leku od raka, još uvek nismo
ovog poglavlja verovatno neće biti popularna
ni blizu takvog magičnog leka od raka,270 koliko
među industrijama alkohola, mesa i mlečnih
je još značajnija prevencija od raka?
proizvoda, itd.) Iskreno ne znam koje su sve
Koliko god da je neverovatno, magična pilu-
poteškoće, ali znam da je sada vreme da se
la protiv raka je pronađena. Istraživanja su
proširi reč o ovom sveobuhvatnom stilu života.
otkrila da sada imamo i do 90% efektivan “lek”
I sada je vreme da svako od nas postane živi
od raka u obliku sveobuhvatnog načina života
primer moći takvog načina života za borbu sa
koji sprečava rak. Ali nije bilo naslovnih strana,
strašnim američkim ubicom broj dva.
veličanja, predsedničkih poziva, Nobelovih
3. poglavlje

Srčana oboljenja:
Savladavanje ubice broj 1
Svetski problem vaskularne bolesti. Od 1900. godine, ubica broj
Sara se nikada nije previše brinula o boles- jedan u Sjedinjenim Državama bila je kardio-
tima srca. Svakako, njen otac je umro sa 45 go- vaskularna bolest u svim godinama osim jedne
dina od infarkta, ali svi znaju da će je ženski (1918). Kada se sruši avion u Sjedinjenim
hormoni zaštiti od srčanih problema bar dok ne Državama i stotine ljudi umre, vesti su ispunje-
prođe kroz menopauzu. Međutim, preko noći se ne ovom pričom danima. Vrše se detaljne anali-
vratila u realnost. Sa 40 godina njena mlađa ze i izveštaji u vezi sa mogućim uzrocima ruše-
sestra je umrla od svog prvog srčanog udara – nja i kako se to moglo sprečiti. Razmotrite pri-
pre nego što je prošla kroz “životnu promenu”. bližno 2.600 smrtnih slučajeva, od kojih su
Odjednom je Sara bila suočena sa onim čega se mnogi od njih podjednako iznenadni kao pad
duboko u sebi sve vreme bojala: postojao je aviona, koji se odigravaju svakog dana u
rizik od srčanog udara. Sjedinjenim Državama samo od kardiovasku-
Skoro svaki Amerikanac zna nekoga ko je larnih bolesti. To je više nego 10 rušenja džam-
umro od infarkta. Kao i Sara, i vi ste možda pre- bo džetova na dan. Pa ipak, ti smrtni slučajevi
rano izgubili bliskog rođaka od ovog strašnog uopšte ne dospevaju do vesti osim kada pozna-
ubice. Možda ste imali susede, prijatelje ili ta osoba umre od infrakta, a i tada ako se
saradnike kojima je srčana bolest oduzela život. bolest uopšte spomene, to je samo sporedna
Kao rezultat vladavine ovog ubice, većina od misao, kao da je to bilo neizbežno. Uzrok smrti
nas se bar ponekad upitala: “Da li ću ja biti broj jedan zaslužuje temeljniju pažnju u
sledeći sa infarktom?” Takve brige su oprav- Americi.
dane. Bolesti srca su ubica broj jedan u indus- Nažalost, smrtni slučajevi pričaju samo deo
trijskim zemljama, kao što je označeno u tabeli priče o ovoj strašnoj bolesti. Od trenutne ame-
1.1,2 ričke populacije od oko 258 miliona ljudi, više
od 57 miliona ima neki oblik ove bolesti.4
Godišnja suma koju Amerika izdvaja za bolesti
Tabela 1. Bolest srca je broj jedan
srca i krvnih sudova je zapanjujućih 259,1 mili-
- Bolest srca je najveći ubica na celom svetu. jardi dolara, koja uključuje ne samo medicinsko
- U razvijenijim zemljama, proporcija ukupnog i hirurško lečenje, već i gubitak produktivnosti u
broja smrtnih slučajeva raste na više od 50%. radnoj snazi.5 Ako ste možda preživeli šlog,
- Verovatno će nadmašiti infektivne bolesti koje prosečni životni troškovi medicinskih računa i
su glavni uzrok smrti u mnogim zemljama u
izgubljenih zarada će biti 103.576 dolara.6 Koli-
razvoju.
- Širom sveta, infarkti i šlogovi predstavljaju
ko je bolje sprečiti šlog ili infarkt nego platiti za
25% smrtnih slučajeva. njih i dalje patiti od umanjenog kvaliteta života
koji će skoro sigurno uslediti. Nije čudo da je
Suprotno od popularnih zabluda, bolest srca Klajd Jensi (Clyde Yancy), lekar, predsednik
nije jedino bolest muškaraca. U Americi, infarkt Američke asocijacije za bolesti srca odseka u
je vodeći ubica i muškaraca i žena podjednako. Dalasu i kardiolog istraživač na jugozapadnom
Uprkos svemu što medicina zna o prevenciji ove medicinskom centru Univerziteta u Teksasu u
bolesti, najnovije statistike pokazuju da je Dalasu nedavno rekao: “Bez obzira dokle je ko
preko 954.000 ljudi umrlo od bolesti srca i dospeo u svom procesu sazrevanja, bio mlad,
krvnih sudova (kardiovaskularnih bolesti) u srednjih godina ili star, upražnjavanje načina
Sjedinjenim Državama samo 1994. godine, u života zdravog za srce je najefektivnije što se
odnosu na 925.000 u 1992. godini.3 Svake 33 trenutno može učiniti što se tiče cene.” Ne
sekunde jedan Amerikanac umre od kardio- samo da je cena efektivna, nego je još značaj-
46 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

nije da će verovatno spasiti život, a svakako će koje druge arterije), telo reaguje kako bi spreči-
ga poboljšati. lo formiranje krvnog ugruška. Ono prekriva te
Kako se može smanjiti broj srčanih udara? masne naslage debelim, fibroznim omotačem
Šta može osoba da učini kako bi umanjila rizik (kapom), kao što je prikazano na slici. To je
od infarkta? Dr Ivan Girfas (Ivan Gyarfas), značajan odgovor, jer ako se dopusti da masni
direktor Programa za prevenciju kardiovasku- materijal dođe u direktan kontakt sa krvlju, on
larnih bolesti svetske zdravstvene organizacije, može da stimuliše zgrušavanje krvi. Fibrozni
objašnjava da preventivne mere mogu da spasu omotač štiti od tog smrtonosnog zgrušavanja. U
značajan broj ljudi od prevremene smrti: “Oko stvari, ovaj dvostruki proces daje aterosklerozi
12 miliona ljudi umre (širom sveta) svake svoje ime. “Atero” se odnosi na “kašastu” masu
godine od srčanih problema, ali je i do polovina masnog materijala koji se nagomilava unutar
njih mogla da bude spasena da su upražnjavani arterija. “Skleroza” opisuje tvrdi fibrozni materi-
bolji preventivni programi.” jal koji je telo proizvelo kao odgovor.
Iako bolji preventivni programi mogu da Nažalost, na aterosklerotičnoj plaki može
umanje broj smrtnih slučajeva usled oboljenja doći do ulceracije (razjedanja), prouzrokujući
srca (naročito od infarkta) do oko 50%, dokazi pucanje zaštitnog omotača kao što je pokazano
ukazuju da bi optimalni preventivni programi na slici. Kada se to desi, kombinacija firboznog
mogli da umanje broj smrtnih slučajeva od i masnog materijala se oslobađa u krvotok.
oboljenja srca i do 90%. Ukratko, iako je bolest Sada manja, erodovana masna naslaga, zvana
srca uzrok smrti broj jedan u Americi, ona to ne ulcerozna plaka (ponekad zvana “lezija”), osta-
mora da bude. Devet od deset infarkta se može je zakačena za arterijske zidove i oslobođen
sprečiti. masni materijal i ulcerozna plaka mogu da
aktiviraju krvne pločice, ćelije tela za zgruša-
Razvoj bolesti srca i krvnih sudova vanje krvi. To često pokreće niz događaja koji
Mnogi ljudi koji imaju bolesti srca nisu sves- mogu potpuno da zakrče arteriju koja je već
ni toga. To je zbog toga što se bolesti srca značajno sužena aterosklerozom.9 Ukoliko ovaj
obično tiho razvijaju. Pre nego što se javi bilo ili drugi proces rezultuje potpunim zakrečenjem
kakvo oštećenje srca, proces zvani atero- srčane arterije, srčani mišić koji je bio zavisan
skleroza (ili “otvrdnjavanje arterija”) se odigra- od protoka krvi u arteriji će umreti. Ova smrt
va u arterijama srca više godina. Rana faza srčanog tkiva se naziva infarkt miokarda (MI) ili
ateroskleroze se naziva “masna pruga”.8 Proces srčani udar. Ateroskleroza napreduje različitim
ateroskleroze nije ograničen na srčane arterije stopama kod različitih ljudi. Promena tokom
(poznate kao “koronarne arterije”). Izraz vremena u arterijama osobe koja će sa 60 ili 70
“bolest koronarnih arterija” se odnosi specifično godina starosti doživeti srčani udar je prikazana
na postepeno sužavanje ateroskleroze dok na slici 2.10
deluje na srčane arterije. Velike i srednje arte- Zapazite da je rana ateroskleroza prisutna
rije širom tela mogu da postanu sužene ovak- sa 20 godina starosti, kako je prikazano u dnu
vim nagomilavanjem masnih materija kako se slike. To je uobičajeno u zapadnim zemljama. U
formira plaka, kako je ilustrovano na slici 1. stvari, može da bude prisutna već sa 10 ili 15
Treba uočiti da ateroskleroza ne predstav- godina starosti. Do vremena kada osoba napuni
lja samo nakupljanje masti. Kada se mast naku-
plja na unutrašnjoj strani srčanih arterija (ili bilo Slika 2. Napredak bolesti srčanih
arterija
Slika 1. Aterosklerotična masna traka Srčana Ishemijska
unutar aorte insuficijencija kardio-
(angina miopatija
Dijagram aterosklerotične plake pektoris)

Ulceracija Deo arterije koji ostaje otvoren (%) MI


Degenerišuće
ćelije Fibrozna kapa 100
Glatke mišićne 70
Arte- ćelije 40
rijski Mast
zid Kristali hole- 20 Bez simptoma Simptomatično
sterola 10
Srčani udar zbog zakrečenja

Starost 10 20 40 60 70
SRČANA OBOLJENJA 47

20 godina, masne trake mogu biti toliko istak- kvalitet života.15 Posle infarkta srce je slabije
nute da su jasno vidljive kada se srčana arteri- zbog gubitka mišićnog tkiva.
ja preseče. Ako se nezdravi način života nasta- Ova slabost može biti značajna naročito ako
vi, do 30. godine plake napreduju i postaju još je srčani udar bio veliki. U takvom slučaju, srce
izraženije. Do 40. godine, nije neobično da se možda neće moći da na odgovarajući način vrši
jave značajne blokade srčane arterije koje sma- čak ni rutinske funkcije pumpanja. To je primer
njuju prečnik arterije na manje od polovine. onoga što se naziva ishemijska kardiomiopatija
Čak će i tada, efekat 30-ogodišnjeg razvoja ar- koja je označena na slici 3. Izraz se odnosi na
terioskleroze verovatno biti “tih”. Većina osoba srčani mišić (“kardio-mio”), bolest ili patologiju
neće imati nikakve simptome, kako je istaknuto (“patija”) koja je prouzrokovana nedostatkom
na slici u oblasti označenoj kao “bez simtoma”. dotoka krvi (“ishemija”). Kada takvo obolelo
Ukoliko simptomi zaista nastanu, mogu da srce nije u stanju da održava telesne funkcije,
budu nejasni ili “atipični”, ili mogu da se jave u lekari koriste izraz “insuficijencija srca”. U takvoj
obliku klasične “angine pektoris”, što je situaciji pogođena osoba može lako da ostane
prikazano na slici kao prvi simptom u napre- bez daha, da doživljava oticanje stopala ili
dovanju ka infarktu (prikazano sa MI na slici). članaka, ili da bude konstantno umorna.
Angina pektoris označava bol u grudima pri Kako bi se sprečilo da ovi progresivni koraci
vežbanju ili snažnom emocionalnom stresu koji dovedu do smrtonosnog srčanog udara ili onog
se obično opisuje kao težina, pritisak ili koji će dovesti do invalidnosti, nije mudro odla-
skučenost skocentrisana u sredini ili na levoj gati preglede srca dok se simptomi ne razviju.
strani grudnog koša. Bol može da putuje do Dostupan je čitav niz testova za dijagnozu
vrata ili vilice, ili niz bilo koju ruku. Povremeno bolesti srca pre smrtnog događaja, kao što su
se javlja bol u leđima ili stomaku. Veliki obrok ili elektrokardiogram (EKG), sa ili bez testa pri
hladno vreme takođe mogu da izazovu taj naporu. EKG meren pri odmoru može da otkri-
bol.11 Simptom bola je prouzrokovan nedo- je dokaze o prethodnim srčanim udarima, ali je
voljnom dostavom krvi srčanom mišiću, što je slabo sredstvo za otkrivanje blokada koje još
na slici označeno kao “srčana insuficijencija”. uvek nisu proizvele gubitak srčanog mišića.
Trenutno, približno 6.750.000 ljudi u Jedan značajan izuzetak predstavlja pojava
Sjedinjenim Državama pati od angine pek- bola u grudima. U toj situaciji, ako srčani prob-
toris.12 Nažalost, mnogi nemaju takve simp- lem prouzrokuje nelagodnost, EKG će, kada se
tome sve do svog prvog srčanog udara. Čak i vrši dok se bol javlja, često prepoznati potenci-
pod uslovima značajnog vežbanja, srčana arte- jalu srčanu blokadu.
rija mora da ima najmanje 50 do 60% svog Kod osobe bez simptoma, EKG test pri
prečnika blokirano pre nego što srčani mišić naporu je daleko moćniji u registrovanju sužen-
počne da pati od nedostatka dotoka krvi, što ja srčanih arterija od običnog EKG-a. Čak će se
prouzrokuje bol.13 Mnoge osobe sa suženjima i blokada od samo 50% jedne arterije ponekad
čak i do 70% ili više nemaju prepoznatljive pokazati na testu pri naporu. Među-tim, čak i
simptome. test pri naporu može da promaši značajan broj
Kao rezultat nedostatka simptoma, bolest obolelih osoba. I do 35% onih koji imaju znača-
srca se često ne registruje u svojim ranim stup- jne blokade srčanih sudova imaće normalan
njevima. Osoba može da se oseća sjajno, da EKG meren pri naporu.16 Broj pogrešno
radi puno radno vreme, a da opet bude na ivici uverenih osoba se može značajno smanjiti
velikog srčanog udara i možda čak iznenadne upotrebom radioaktivnog elementa za praćenje
smrti. Približno 60% smrtnih slučajeva od zvanog talijum, ili vršenjem testa pri naporu u
infarkta se javlja iznenada ili van bolnice pre spoju sa ehokardiografijom (test srca ultra-
nego što se lečenje može primeniti.14 Više od zvukom koji se vrši neposredno pre ili posle
polovine svih iznenadnih smrtnih slučajeva testa pri naporu). Davanje injekcije talijuma pri
(skoro 2/3 iznenadnih smrtnih slučajeva kod maksimalnom nivou napora prilikom testa
žena) javlja se kod osoba kojima prethodno nije uočiće sve osim oko 8% osoba sa blokadom
utvrđena bolest srčanih arterija. Žalosna real- srčanih arterija i sve osim 4% ako se koristi
nost je da je za mnoge ljude njihov prvi srčani ehokardiogram.17 Pošto su bolesti srčanih arte-
udar takođe i njihov jedini. Iznenadna smrt ne rija i bol u grudima toliko česti, kao aktivni lekar
pruža drugu šansu. vršim jedan ili više ovih testova dnevno.
Čak i kada ljudi prežive infarkt, preko dve Najbolji test koji se može izvršiti je istraži-
trećine se ne oporavi potpuno, ostajući sa vanje srca i krvnih sudova bojom. Veoma je
nekim oblikom bolesti i trajno umanjujući dobar za uočavanje blokada koje će verovatno
48 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

prouzrokovati probleme. Takva istraživanja ki pritisak i arterija će pući. Puknuti aneurizam


bojama se nekad označavaju kao “srčane kate- aorte uglavnom predstavlja smrtnu presudu.
terizacije” ili kao “srčani angiogrami”. Za razliku Obilno unutrašnje krvarenje se javlja doslovno
od prethodnih testova koji su pomenuti, srčana u toku nekoliko sekundi ili minuta.
kateterizacija je invazivni test (što znači da Dve arterije koje se granaju od aorte u pre-
ulazimo u telo kateterom). Kada jednom bloka- delu stomaka su takođe sklone ateroskle-
da suzi prečnik krvnih sudova za 40 do 50% ili rotičnom sužavanju. To su bubrežne arterije,
više, takvo istraživanje bojom obično prepozna- krvni sudovi koji snabdevaju bubrege. Ako
je problem. jedna od ovih arterija postane znatno sužena,
osoba može da dobije povišeni krvni pritisak ili,
Različite vrste bolesti srca i krvnih još gore, može da dođe do potpunog prestanka
sudova rada bubrega.
Kao što izraz „kardiovaskularne bolesti“ Druga stanja povezana sa aterosklerozom
ukazuje, srčani udari nisu jedini oblik ispolja- ne moraju da prouzrokuju smrt, ali će umanjiti
vanja ove bolesti. Šlogovi su takođe često kvalitet života, čineći da pogođena osoba živi sa
prouzrokovani aterosklerozom. Potpuna bloka- problemima različitog stepena. Na primer,
da moždane arterije rezultuje smrću bilo kog muška impotencija, bol noge pri hodanju
moždanog tkiva koje je bilo zavisno od protoka (“intermitentna klaudikacija”), šepanje i gan-
krvi u toj arteriji. To je smrt moždanog tkiva grena, mogu da nastanu usled ateroskleroze u
koja se naziva šlog. Iako većina ljudi zna da femoralnim arterijama u butini, prikazanim u
šlog obično paralizuje polovinu tela, on može da tabeli, i zadnjim tibijalnim arterijama u
prouzrokuje i druge ozbiljne poteškoće. Na potkolenici i članku. Kada ateroskleroza pogodi
primer, može da prouzrokuje slepilo, nesposob- srce i moždane arterije, periferne arterije koje
nost govora ili sluha, i ozbiljne probleme ličnos- dovode krv do nogu i ruku su često takođe
ti ili pamćenja. Problemi koji se zaista jave sužene. Gangrena može da proizvede trovanje
zavise od toga koji je deo mozga oštećen. krvi i smrt ako se amputacija brzo ne izvrši.
Ateroskleroza, kao što smo već istakli, teži Kardiovaskularne bolesti uzimaju život od
da pogodi sve krvne sudove velike ili srednje oko jednog na dva čoveka u SAD. Međutim,
veličine širom tela. Neka od češćih mesta na ko- postoje i dobre vesti. Glavni faktor u skoro svim
jima se ateroskleroza javlja prikazana su u ovim smrtnim slučajevima je ateroskleroza – a
tabeli 2, zajedno sa rezultujućim posledicama. ateroskleroza je stanje za koje je medicinska
nauka sada dokazala da je moguće sprečiti,
lečiti, čak i da je reverzibilna. Pogledajmo sada
Tabela 2. Česta aterosklerotična mesta dokaze koji će vam dati ključeve programa
načina života za borbu sa aterosklerozom.
Mesto Posledica
Usredsredićemo se prvenstveno na prevenciju
Moždane arterije Šlog bolesti srca, ali imajte na umu da će preventivni
Karotidne arterije Srčani udar
faktori koje rasvetlimo pomoći da se pozabavi-
Srčane arterije Angina pektoris
Aorta Aneurizmi mo aterosklerozom u svim njenim varijetetima i
Butne arterije Gangrena mestima u telu.
Bubrežne arterije Intermitentna
klaudikacija Ključevi za sprečavanje srčanih bolesti
Postoje neki faktori koji utiču na naš rizik od
Većina ovih posledica može da prouzrokuje srčanih bolesti na koje ne možemo da utičemo.
smrt; takvi smrtni slučajevi bi se klasifikovali Na primer, starost i pol se ne mogu promeniti,
kao kardiovaskularna smrtnost. Najveća telesna pa ipak oni imaju značajnu ulogu u kardio-
arterija, aorta, je često pogođena aterosklero- vaskularnom riziku. Što smo stariji, veći je naš
zom. Ovaj veliki krvni sud koji direktno nosi krv rizik. Slično tome, muškarci su izloženi većem
od srca i koji je prikačen za njega, naročito je riziku od žena istih godina – naročito u godina-
sklon problemima zvanim “aneurizmi”. Aneuri- ma pre menopauze. Međutim, na sreću, medi-
zam aorte tipično nastaje kada je omotač aorte cinska istraživanja dokazuju da možemo da
oslabljen aterosklerozom. Zbog visokih pritisaka promenimo veliki broj faktora koji utiču na naš
u ovoj velikoj arteriji, oslabljeni zid može da se rizik od bolesti srca. Tri najznačajnija faktora
naduje kao slabo mesto na automobilskoj gumi. rizika od srčanih bolesti na koje se može uticati
Ukoliko ova naduvena oblast postane dovoljno su: pušenje, povišeni krvni pritisak i povišeni
velika, tkivo će biti previše tanko da izdrži viso- holesterol.
SRČANA OBOLJENJA 49

Rešavanje sva tri faktora može da ima


Slika 3. Smrtni slučajevi od infarkta
značajan uticaj, kao što je ilustrovano istraži-
nasuprot nivou holesterola kod muškaraca
vanjem na oko 29.000 muškaraca i žena u
Finskoj tokom perioda od 20 godina (1972- Broj smrtnih slučajeva
od infarkta na 100.000
1992). Kada su ove osobe smanjile količinu
600
holesterola u svojoj ishrani, snizile svoj krvni Finska
pritisak i prestale sa upotrebom duvana, uma- 500 Irska
njile su rizik od infarkta za više od 50%, kao što Mađarska
Australija Engleska
400
je prikazano u tabeli 3.18 Kanada SAD
Novi Zeland
Danska
Nemačka Švedska
300 Izrael
Tabela 3. Promene načina života su Poljska Belgija

umanjile broj smrtnih slučajeva 200 Jugoslavija


Švajcarska
Italija
od srčanih bolesti Francuska
100 Japan

U Finskoj, kod 14.257 muškaraca i 14.786 žena:


0
- Smanjeno unošenje holesterola 200 225 250 275
- Snižen krvni pritisak Prosečna vrednost holesterola u serumu (mg/dl)
- Prestanak pušenja
Rezultati:
- 55% umanjena stopa smrtnosti kod muškaraca Snižavanje holesterola štiti od
- 68% umanjena stopa smrtnosti kod žena srčanih bolesti
Kako možemo da promenimo te visoke
Fokusiranje na holesterol nivoe holesterola koji su povezani sa stotinama
ili hiljadama smrtnih slučajeva svake godine?
I pušenje i povišeni krvni pritisak su Dobijamo određene uvide u odgovor prouča-
povezani sa toliko različitih zdravstvenih proble- vanjem primera Japanaca. Na ovoj slici, Japan
ma da zahtevaju pojedinačna poglavlja. je na dnu skale za bolesti srca iako je njihova
Ispitaćemo ih detaljnije kasnije u knjizi. stopa pušenja daleko veća nego u Sjedinjenim
Holesterol je, sa druge strane, veoma značajan Državama. Japan je na desetom mestu na
zbog svoje specifične uloge u srčanim bolesti- svetu po pušenju sa 59% muškaraca i 14%
ma; zbog toga ćemo ga ovde obraditi. žena koje puše. Sa druge strane, Sjedinjene
Međutim, pre nego što ostavimo utisak da je Države su na 78. mestu sa 28% muškaraca i
holesterol predmet rasprave samo u vezi sa 23% žena koje puše.21 Zašto je, onda, njihova
povećanim rizikom od bolesti srca, moram da stopa bolesti srca niža od naše? Izgleda da je to
naglasim da je holesterol važno i neophodno usled njihovih značajno nižih prosečnih nivoa
prirodno jedinjenje. Ova bela, voštana mast se holesterola. Japanske statisike obezbeđuju
proizvodi u našim telima i koristi za izgradnju jedan deo dokaza koji ukazuje da je na svetskoj
ćelijskih zidova i proizvodnju određenih hor- skali holesterol najznačajniji faktor rizika.
mona. Međutim, previše holesterola u krvotoku Muškarci sa nivoom holesterola u krvi od
(zvanog “serumski holesterol”) može da dopri- preko 240 mg/dl (ili 6,2 mmol/l) su imali više od
nese aterosklerozi. Zbog toga je povišeni nivo tri puta veći rizik od umiranja od muškaraca sa
holesterola u krvi, kao poseban faktor, u jakoj manje od 200 mg/dl,22 kao što je prikazano na
vezi sa stopom smrtnosti od infarkta. slici 4.
Preporučuje se da svi Amerikanci stariji od 20
godina znaju svoju ukupnu količinu holesterola Slika 4. Holesterol u krvi i rizik od smrtnosti
i HDL-a u krvi.19 Što je veći nivo holesterola, to
je veća stopa smrtnosti, kako je prikazano na 200 Rizik od smrtnosti
183
slici 3.
Ovaj grafikon pokazuje da je prosečan nivo 150 140
holesterola u krvi u 19 zemalja pokazatelj rizika
od srčanih bolesti među muškarcima u tim 100 80
zemljama.20 Uočite da je Finska na vrhu skale, 58
55
sa veoma visokim prosečnim nivoom holestero- 50
la i veoma visokom stopom smrtnosti. Sjedi-
njene Države su takođe relativno visoko na obe
0
skale. Irska i Engleska su iznad Poljske, 200 200-219 220-239 240-259 Više od 260
Jugoslavije i Japana. Nivo holesterola
50 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Zapazite da je porast rizika najistaknutiji muškaraca, rizik od smrti od oboljenja srca je


kada nivoi holesterola porastu iznad 240 mg/dl. počeo da raste kada je ukupan holesterol pre-
Već smo uočili da se bolesti srca i atero- mašio 150 mg/dl, kao što je prikazano na slici
skleroza javljaju rano u životu u zapadnim 6.26,27
zemljama. Kod osoba sa 30 godina starosti ili
mlađih često su pronalažene naslage atero- Slika 6. Holesterol iznad 150 povećava rizik
sklerotičnih masnih pruga na unutrašnjim od smrti od bolesti srca
zidovima njihovih arterija. Veličina prekrivene Stopa smrtnosti na
oblasti zida je u ovom starosnom opsegu veća 1.000 muškaraca
kod osoba sa povišenim nivoom holesterola u 18
krvi, kao što je prikazano na slici 5.23 16
14
Slika 5. Oblast zida aorte prekrivena masnim 12
prugama nasuprot nivou holesterola 10
kod ljudi ispod 30 godina starosti. 8
6
Procenat pokrivenosti 4
2
60
140 160 180 200 220 240 260 280 300
50
Holesterol u krvi
40

30
Nivo holesterola od 150 je daleko ispod
20 nivoa od 200 za koji mnogi ljudi pogrešno misle
da je idealan za Amerikance. Štaviše, nivo od
10
150 predstavlja vrednost od 100 plus starost za
0 prosečnog 50-ogodišnjaka – odgovarajući vodič
110 140 170 200 230 za starosnu grupu koja je često svesnija svojih
Serumski holesterol faktora rizika od srčanih oboljenja od mlađih
osoba.
Zapazite da su oni sa nivoom holesterola od Dosta zabune je doneo prvobitni izveštaj
230 imali više od 50% površinske oblasti svojih Nacionalnog programa za obrazovanje o holes-
krvnih sudova prekrivene ranim aterosklerotič- terolu koji je obezbedio javni zdravstveni cilj
nim masnim prugama. To se svodi na oko 5 kada su preporučili da nivoi holesterola budu
puta veću količinu nakupljanja masti u odnosu manji od 200 mg/dl.28 Ovaj nivo predstavlja
na osobu sa idealnijim nivoom holesterola od odličan broj za zdravstvene radnike i planere
110. Činjenice su jasne: povišeni holesterol u polisa osiguranja kao cilj za svakog Amerikanca,
krvi zaista oštećuje arterije čak i kod ljudi ispod uzimajući u obzir da 97,2 miliona Amerikanaca
30 godina starosti. Neki ljudi pogrešno pret- (52% odraslih osoba) ima nivoe holesterola u
postavljaju da su srčane bolesti rezervisane za krvi više od 200 mg/dl.29 U stvari, ako bi svaki
starije, ali se 5% svih infarkta javlja kod ljudi američki građanin umanjio nivo holesterola do
ispod 40 godina, a 45% svih infarkta se javlja tog nivoa, nebrojene hiljade života bile bi
kod ljudi ispod 65 godina.24 spasene. Međutim, ako vi, lično, želite da
umanjite rizik od srčanih oboljenja, bilo bi
Koji je idealni nivo holesterola? mnogo mudrije da prihvatite kao lični cilj broj
Neki stručnjaci su godinama tvrdili da je od 100 plus broj vaših godina. Postoji ogromna
idealni nivo holesterola 100 plus godine vaše razlika između cilja za populaciju u celini i ličnog
starosti.25 Potpora za ovu vrednost dolazi iz cilja za optimalni holesterol.
većeg broja perspektiva. Dva primera mogu da Još jedan problem prilikom pretvaranja
budu od koristi. Prvo, kada se vrše međunarod- prvobitnog javnog zdravstvenog cilja u pre-
na poređenja, zemlje sa kranje niskim rizicima poruke za pojedince bila je činjenica da linije
od bolesti srca teže da imaju prosečne nivoe vodilje nisu govorile o krajnje značajnim
holesterola koji iznose 100 plus broj godina nji- podtipovima holesterola. (Ovo pitanje je, na
hove starosti. Drugo, obimni podaci dobijeni na sreću, popravljeno u drugom izveštaju koji je
američkoj populaciji prikupljeni su u toku pro- izdao program stručnog panela za nacionalno
vere intervencije faktora višestrukih rizika obrazovanje o holesterolu.)30 Razmotrimo ove
(MRFIT). Među više od 300.000 proučavanih podtipove.
SRČANA OBOLJENJA 51

Podtipovi holesterola: HDL i LDL nivoima HDL-a većim od 75 mg/dl, ali kada je
Holesterol nikada ne putuje sam u našim HDL bio manji od 25 mg/dl, rizik od infarkta je
arterijama i venama. Uvek putuje u različitim bio veoma veliki. Žene sa nivoom holesterola
nosačima ili prenosiocima. Svaki tip prenosioca HDL većim od 75 mg/dl su takođe imale nizak
ima različitu gustinu ili težinu. Usled te činje- rizik od srčanih oboljenja. One sa nivoima HDL-
nice, možemo da stavimo holesterol iz krvi u a manjim od 35 mg/dl imale su dramatičan rast
uređaj koji se zove ultracentrifuga i da ga pode- rizika od infarkta.
limo na frakcije u zavisnosti od gustine njego- LDL (lipoprotein niske gustine), sa druge
vih nosača. Najteži nosači holesterola se nazi- strane, je takozvani “loš holesterol” koji je
vaju HDL ili lipoproteini visoke gustine. Neki povezan sa povećanim rizikom od srčanih obo-
lakši nosači se nazivaju lipoproteini niske gus- ljenja. Verovatno je određeni tip holesterola
tine (LDL) dok se još lakši prenosioci nazivaju unutar LDL-a taj koji prouzrokuje loše delova-
lipoproteini veoma niske gustine (VLDL). nje, to jest, oksidovani holesterol. Kasnije u
Danas možemo da koristimo te frakcije poglavlju ćemo detaljnije istražiti to toksično
holesterola kao bolje pokazatelje rizika od jedinjenje. Za sada, dopustite mi da potvrdim
srčanih oboljenja nego što to čini sam nivo dobro ustanovljenu činjenicu da je nivo LDL-a u
ukupnog holesterola. Na primer, HDL nas u krvi značajan pokazatelj stope kojom se holes-
stvari štiti od srčanih oboljenja. Razlog za to je terol taloži u zidovima arterija.
što HDL u stvari uklanja holesterol iz arterija.31 Sada kada vidimo efekte podtipova holes-
HDL nosač zatim prenosi holesterol do jetre, terola HDL i LDL, pregledajmo praksu korišće-
gde se telo oslobađa masnih materija uz pomoć nja ukupnog nivoa holesterola kao pokazatelja
žuči. Koristi visokog nivoa HDL holesterola i kod rizika od srčanih oboljenja. Problem sa jednos-
muškaraca i kod žena su prikazani na slici 7.32 tavnim fokusiranjem nacionalnog panela za
obrazovanje o holesterolu (NCEP) na prvobitnih
200 mg/dl za ukupan holesterol je objašnjen u
Slika 7. Visoki nivo HDL holesterola tabeli 4.33
umanjuje rizik od infarkta

Muške žrtve od infarkta, stopa na 1.000 osoba Tabela 4. Mane prvobitnih preporuka
200 NCEP-a za korišćenje ukupnog nivoa ho-
lesterola u utvrđivanju rizika od infarkta.
150
- NCEP je prvobitno preporučio da osobe sa ukup-
nim holesterolom od 200 ili manje ne moraju da
100 se testiraju na nivoe podtipova holesterola HDL i
LDL.
50 - Osoba sa 160 LDL ili 35 HDL bi bila u kategoriji
visokog rizika za infarkt, ali bi mogla da ima lažan
0 osećaj sigurnosti ako bi znala samo svoj ukupni
75+ 74-65 64-55 54-45 44-35 34-25 manje od 25 nivo holesterola.
HDL holesterol (mg/dl) - Među osobama sa ukupnim holesterolom ispod
200, 21% ima visok nivo LDL-a, a 66% ima nizak
Ženske žrtve od infarkta, stopa na 1.000 osoba nivo HDL-a.
200

Osobe sa visokorizičnim HDL i LDL nivoima,


150
ali sa ukupnim nivoom ispod 200 ne bi bile
uočene da im se vršilo samo merenje ukupnog
100
holesterola; one bi bile pohvaljene zato što
50
imaju nivo ispod odsečne tačke od 200.
Ukratko, ako bismo pratili samo prvobitne
0 preporuke obrazovnog programa, otkrili bismo
75+ 74-65 64-55 54-45 44-35 manje od 25 samo 59% ljudi koji imaju visok rizik od srčanog
HDL holesterol (mg/dl) udara. Sada možete bolje da shvatite zašto je
važno posmatrati ukupnu sliku masti u krvi sa
Gornji deo slike prikazuje muškarce žrtve HDL i LDL pored ukupnog holesterola. Nažalost,
infarkta, a donji deo pokazuje ženske žrtve izgleda da se mnogi laici i zdravstveni radnici
infarkta. Zapazite da u ovom istraživanju nije još uvek drže koncepta da nema razloga za
bilo nijednog infarkta među muškarcima sa brigu ako je ukupni holesterol ispod 200.
52 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Jedan način za procenu i HDL-a i ukupnog punosti uvideli odgovore, moramo da se osigu-
holesterola jedinstvenom vrednošću je da izme- ramo da shvatamo odakle dolazi holesterol.
rimo odnos između ove dve vrste podtipova. To Od prvenstvenog značaja je da uvidimo da
obezbeđuje bolju naznaku rizika od srčanih naša jetra proizvodi više nego dovoljno holes-
oboljenja od posmatranja bilo koje vrednosti terola za sve naše telesne funkcije. Zbog toga,
izdvojeno. Možete da shvatite vrednost ovih ne moramo da jedemo nimalo holesterola.
odnosa prikazanih u tabeli 5. Drugim rečima, holesterol je potpuno nepotre-
ban u ljudskoj ishrani. Međutim, mnogi od nas
Tabela 5. Primeri odnosa ukupnog prema uzimaju značajne količine holesterola iz hrane.
HDL holesterolu U stvari, prosečan Amerikanac pojede oko 300
mg holesterola svakog dana.35 Odakle sav taj
Prosečan odnos
holesterol dolazi? Tabela 6 nam daje odgovor
Potpuni vegetarijanci 2,8 na jednostavan način.
Bostonski maratonci (lekari) 3,4
Prosečan rizik (žene) 4,4 Tabela 6. Izvori holesterola u ishrani
Prosečan rizik (muškarci) 5,0
Prosečne žrtve od infarkta (muškarci) 5,5 - 6,1 - Holesterol se nalazi samo u hrani životinj-
Prosečne žrtve od infarkta (žene) 4,6 - 6,4 skog porekla
- Voće, povrće, žitarice i orašasto voće ne
sadrže nimalo holesterola
Zapazite da je prosečan odnos ukupnog
holesterola prema HDL-u kod vegetarijanaca
nizak, 2,8.34 Vegetarijanci generalno imaju Zapazite da sav holesterol koji jedemo
veoma nizak rizik od srčanih oboljenja, što dolazi iz hrane životinjskog porekla. Važno je da
predstavlja činjenicu koju ćemo istražiti kasnije shvatimo da voće, povrće, žitarice i čak i jez-
u ovom poglavlju. Bostonski maratonci takođe grasto voće ne sadrže ni malo holesterola. Ako
imaju nizak rizik od srčanih oboljenja; njihov hrana dolazi isključivo iz biljnih proizvoda, onda
odnos je 3,4. Ti poželjno niski nivoi se mogu nema ni malo holesterola u sebi. Sa druge
uporediti sa prosečnom američkom ženom koja strane, ako proizvod dolazi od životinja, skoro
ima odnos od 4,4, ili prosečnim muškarcem koji uvek sadrži holesterol u sebi. (Postoji nekoliko
ima odnos od 5,0. Iako bi mnogi ljudi osećali izuzetaka kada je deo koji sadrži holesterol u
sigurnost ako su u “proseku”, prosek nije stvar- životinjskom proizvodu uklonjen. Belance bi bilo
no poželjan u zemlji u kojoj više ljudi umre od glavni primer ovoga.)
srčanih oboljenja nego od bilo kog drugog uzro- Još informacija u vezi sa izvorom holestero-
ka. To je naglašeno činjenicom da prosečna la u hrani navedeno je u tabeli 7.36
žrtva od infarkta ima odnos ukupnog holestero- Svima bi bilo mudro da obrate pažnju na
la prema HDL-u koji je veoma blizu proseka za ove primere na slici. Iako je većina ljudi možda
celokupnu populaciju. Tipični muškarac koji ima svesna da životinjski organi kao što su jetra i
infarkt, ima odnos od 5,5, a prosečna ženska
žrtva od infarkta ima odnos veći od 4,6. Drugim Tabela 7. Holesterol u hrani
rečima, ako ste žena i ako je vaš ukupni odnos
holesterola prema HDL-u veći od 4,6, ili ako ste Namirnice (85 g) (mg) Namirnice (85 g) (mg)
muškarac sa odnosom iznad 5,5, tačno ste Voće 0 Tuna 26
tamo gde se nalazi prosečna žrtva od infarkta. Žitarice 0 Školjke 57
Poruka je: primenite bolji program načina života Bademasto voće 0 Rak 64
pre nego što nastupi infarkt. Pokušajte da vaš Povrće 0 Pileće grudi
odnos ukupnog holesterola prema HDL-u Mleko, nemasno bez kožice 73
ubacite u idealni opseg – 3,4 ili manje. 1 šolja 4 Svinjetina 76
Mleko, 2 % masti Govedina 80
Kako da dostignemo najbolje nivoe 1 šolja 18 Pileće grudi
Mleko, punomasno sa kožicom 82
holesterola 1 šolja 33 Ostrige 84
Kako možemo da poboljšamo naše nivoe Belance 0 Sardine 120
holesterola? Posebno, kako možemo da uma- Majonez 8 Račići 165
njimo ukupan holesterol i LDL, a da u isto Sladoled, 1/2 šolje 29 Goveđi bubrezi 329
Maslac, 1 sup. kašika 31 Goveđa jetra 410
vreme povisimo HDL? Odgovor na ovo pitanje
Jaje, 1 veliko 213 Kavijar 500
je izuzetno važan. Međutim, kako bismo u pot- Goveđi mozak 1697
SRČANA OBOLJENJA 53

bubrezi predstavljaju neke od najbogatijih izvo- terol potpunim uklanjanjem holesterola (svih
ra holesterola, kao što slika pokazuje, mnogi i životinjskih proizvoda) iz ishrane.
dalje ne shvataju osnovno preovladavanje
holesterola u hrani životinjskog porekla. Oni Tipični izvori holesterola u ishrani
misle da neće dobiti holesterol ako jedu pile- Amerikanci dobijaju najveću količinu svog
tinu, ćuretinu ili ribu. Sasvim suprotno, vidimo holesterola iz mesa i jaja, kao što je prikazano
da svi životinjski proizvodi sadrže holesterol. u tabeli 8.38
Takođe, zapazite da piletina sadrži približno istu
količinu kao i svinjetina i govedina. Ove loše
Tabela 8. Izvori holesterola iz hrane u
vesti o “belom mesu” nisu dobile veliki pub-
američkoj ishrani
licitet. Štaviše, veliki broj vrsta ribe ima visoki
sadržaj holesterola. Meso, piletina, riba 35,0%
Do koje mere naše uzimanje holesterola Mast za kuvanje 6,0%
utiče na nivo holesterola u krvi? Što više holes- Žumance 35,0%
terola jedemo, to nivo holesterola u krvi teži da Mlečni proizvodi 16,0%
bude viši, kao što je pokazano na slici 8.37 Ostalo 8,0%

Slika 8. Unošenje holesterola ishranom


povećava nivo holesterola u krvi Zapazite da 35% holesterola koji se koristi
Holesterol iz
u Americi svakog dana dolazi od mesa, piletine
ishrane (mg/dan) i ribe, a drugih 35% dolazi od jaja. Masti i ulja
za kuvanje koja sadrže holesterol su životinj-
1600
skog porekla, kao što su maslac, salo i druge
masti. Komercijalna peciva često koriste salo,
1200
što odgovara količini od 8% holesterola koji se
dnevno konzumira.
800 Tabela pokazuje da možemo da umanjimo
unošenje holesterola za 70% jednostavnim eli-
400 minisanjem jaja, crvenog mesa, piletine i ribe.
Naravno da možemo da ga smanjimo još više
20 40 60 80 jednostavnim odstranjivanjem veće količine živ-
Promena u serumskom holesterolu (mg/dl) otinjskih proizvoda. Ako stvarno želimo da
uklonimo celokupni holesterol iz naše ishrane, u
suštini, svi životinjski proizvodi moraju da odu
Zapazite da se naše povećanje unošenja sa našeg jelovnika.
holesterola odražava porastom holesterola u
krvi. Porast od 75 poena se može javiti ako Životinjske masti doprinose nivou
konzumiramo 900 mg/dan. Ako je naše holesterola
unošenje veće od 900 mg, ne javlja se dalji veli-
Do sada smo videli da su povišeni nivoi
ki porast holesterola u krvi. Na sreću, naša tela
holesterola u krvi blisko povezani sa smrtonos-
imaju zaštitne mehanizme koji čuvaju da holes-
nim srčanim bolestima. Takođe smo uočili da će
terol u krvi ne skoči do neba posle konzumira-
holesterol u ishrani povisiti nivoe holesterola u
nja veoma velikih količina holesterola.
krvi. Međutim, postoji čitav niz drugih faktora
Kriva na slici takođe pokazuje da možemo
koji doprinose povišenom nivou holesterola.
drastično da umanjimo naš nivo holesterola
Jedan od velikih pionira u proučavanju holes-
smanjenjem unošenja holesterola značajno
terola, dr Ensel Kejs (Ancel Keys) je klasifikovao
ispod 900 mg na dnevnom nivou. Na primer,
neke od ovih faktora. 1969. godine, dr Kejs je
slika pokazuje da umanjenje holesterola u vašoj
pokazao svoju sposobnost da predvidi sa
ishrani sa 900 mg na 200 mg dnevno može da
zapanjujućom preciznošću prosečne nivoe
snizi vaš holesterol za 50 ili 60 poena. Zapazite
holesterola u krvi populacionih grupa. Sve što
da dobijate još više koristi kada spustite holes-
je koristio bilo je znanje o njihovim navikama
terol ispod 200. Idući od unošenja 200 mg
ishrane kako bi načinio svoja zadivljujuća pred-
dnevno do ishrane bez holesterola možete da
viđanja. Nažalost, postojala je previše velika
spustite vaš nivo u krvi još 20 poena. Važna
genetička varijabilnost od osobe do osobe da bi
poruka je da drastično možete da snizite holes-
mogao to da učini na pojedinačnoj osobi.
Međutim, kada je posmatrao velike grupe ljudi,
54 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

prosečna genetička težnja je obično bila slična terola date količine zasićenih masnih kiselina,
od jedne populacije do druge. Tako je Kejs morali biste da jedete dva puta više polineza-
mogao da načini svoja predviđanja o holes- sićenih masnih kiselina. Ova činjenica bi se
terolu samo na osnovu navika izbora hrane – mogla koristiti za procenu da li će sadržaj masti
bez da se bavi genetikom. Izumeo je matema- date hrane povisiti ili sniziti nivo holesterola u
tičku formulu koja odgovara podacima. krvi. Pošto svi prirodni izvori hrane imaju kom-
Jednačina se često označava kao “Kejsova jed- binaciju masnih kiselina u sebi (i polineza-
načina” i prikazana je u tabeli 9.39 Oni sa sićenih i zasićenih), možete da podelite količinu
dobrom matematičkom osnovom će uvideti da polinezasićenih masnih kiselina u hrani količi-
je jednačina veoma korisna. Bez potrebe da vrši nom zasićenih masnih kiselina u njoj i da dobi-
silan račun, dr Kejs dokazuje ovom jednačinom jete ono što se naziva “P prema S odnos”
da su, pored genetike, naši nivoi holesterola u (skraćeno “P/S odnos”). Ako je taj P/S odnos
krvi određeni našom ishranom, i u suštini sa veći od 2, mast u hrani će težiti da snizi nivo
samo tri promenljive u ishrani: zasićene masne holesterola u krvi. Zapazite da nam ovaj odnos
kiseline (S), polinezasićene masne kiseline (P) i ne govori ništa o drugim faktorima u hrani (kao
holesterol (C). što je sam holesterol, na primer) koji može da
utiče na nivo holesterola u krvi.
Tabela 9. Kejsova jednačina Pošto će visok P/S odnos u našoj ishrani
težiti da snizi nivo holesterola u krvi, moramo
Δ Krvni holesterol, mg/dl = da budemo svesni P/S odnosa u uobičajenim
1,26 (2 ΔS – ΔP) + 1,5 Δ [√C ] namirnicama. Ovaj odnos je naveden u tabeli
10 za različite vrste namirnica.40
S = zasićene masne kiseline (% kalorija)
P = polinezasićene masne kiseline (% kalorija)
Tabela 10. P/S odnos namirnica
C = mg holesterola (na 1.000 kalorija)
Δ = promena unosa Životinjske P/S odnos Biljne P/S odnos
Odabrana riba 1,80 Orah, crni 10,33
Mnogi ljudi ne razumeju razliku između dva Ćuretina 0,87 Orah, engleski 6,90
tipa masnih kiselina. Zamislite da sedite ispred Piletina 0,76 Orah, američki 3,11
dva staklena akvarijuma od 40 litara. Svaki Maslac 0,11 Pekan (orah) 3,08
akvarijum je napunjen mašću. Jedan je u pot- Mleko 0,11 Badem 2,21
Sir 0,09 Brazilski orah 1,49
punosti ispunjen zasićenim masnim kiselinama,
Govedina 0,09 Lešnik 1,30
a drugi polinezasićenim. Bilo bi lako napraviti Slanina, srnetina, ja- Pistaći 1,20
razliku između njih. Zasićene masne kiseline bi gnjetina 0,17-0,50 Indijski orah 0,86
bile u čvrstom stanju na sobnoj teperaturi, a Palmino ulje 0,20
polinezasićene masne kiseline bi bile u tečnom. Kokosov orah 0,01
Uopšteno, što je mast čvršća, to je zasićenija.
Većina masnih kiselina iz životinjskih proizvoda
su predominantno zasićene, dok većina biljnih Zapazite da mnogi životinjski proizvodi kao
proizvoda sadrži mnogo polinezasićenih masnih što je govedina, srnetina, jagnjetina i slanina
kiselina. Ubrzo ćemo pogledati specifične pri- imaju krajnje niske P/S odnose. Ova hrana, zas-
mere. novana na njihovom sadržaju masti, će težiti da
Uz osnovno razumevanje tri izraza koja se drastično povisi serumski holesterol osobe.
koriste u Kejsovoj jednačini, dopustite mi da Prema tome, crveno meso je nepoželjno ne
sada objasnim šta nam jednačina kaže. Prvo, samo zbog toga što sadrži holesterol, već je
tvrdi da i zasićene masne kiseline i holesterol u njegova štetnost povećana zato što sadrži tako
ishrani teže da povise nivoe holesterola u krvi. mnogo zasićenih masnih kiselina i tako malo
Drugo, tvrdi da zasićene masne kiseline daleko polinezasićenih. Isto važi i za mleko, maslac i
snažnije deluju na povišenje vašeg holesterola sir. Piletina i ćuretina imaju manje zasićenih
u krvi, čak i od samog holesterola u ishrani. masnih kiselina od crvenog mesa, ali je njihov
Treće, polinezasićene masne kiseline teže da P/S odnos i dalje niži od 2:1, tako da će i ovo
snize holesterol u krvi. Međutim, zasićene meso, takođe, povisiti nivo holesterola. Jedan
masne kiseline imaju dvostruko veću moć da od najvećih mitova je da piletina, ćuretina i riba
povise vaš holesterol nego što polinezasićene snižavaju nivo holesterola. Ta hrana u stvari
masne kiseline imaju da ga snize. Drugim reči- povišava nivo holesterola u krvi, ali ga povišava
ma, da biste poništili efekte povišenja holes- manje nego što to čini crveno meso. Kao rezul-
SRČANA OBOLJENJA 55

tat toga, holesterol osobe može da se spusti


Slika 9. Jezgrasto voće smanjuje rizik od
kada ona ostavi crveno meso i umesto toga
srčanih oboljenja
jede ribu i piletinu. Međutim, pad nivoa holes-
terola se javlja zato što piletina, ćuretina i riba Relativni rizik
povećavaju nivo holesterola manje u odnosu na od infarkta
crveno meso, a ne zato što imaju efekat sniža- 1,2 Nesmrtonosni MI
1,0 1,0 Smrtonosni MI
vanja holesterola. 1,0
Dolazili su mi ljudi u ordinaciju i govorili:
“Jednostavno ne mogu da shvatim šta se deša- 0,8 0,74
0,73 0,62
va. Jeo sam uglavnom piletinu i ćuretinu ali se 0,6 0,52
moj holesterol još uvek nije značajno spustio?”
0,4
Kada shvatite P/S odnos, on kaže gde leži deo
problema. Štaviše, kako sam ranije spomenuo, 0,2
piletina i ćuretina imaju podjednako holesterola 0
u sebi kao i crveno meso. Kasnije ćemo videti Manje od 1 do 3 Preko 5
da je deo holesterola u piletini bez sumnje oksi- jednom puta puta
sedmično sedmično sedmično
dovan. Prelazak sa jedne vrste mesa na drugu
jednostavno nije konačno rešenje za kontrolu Učestalost ishrane jezgrastim voćem
holesterola.
Priča je slična i sa ribom. Neke vrste ribe
imaju povoljan P/S odnos (veći od 2), ali mnoge
druge nemaju. Štaviše, sve vrste ribe sadrže su da su oni koji su jeli jezgrasto voće manje od
holesterol. Ukratko, riba će, kao i piletina, ako jednom sedmično imali najveći rizik od infarkta.
se koristi kao zamena za crveno meso, težiti da Oni koji su konzumirali jezgrasto voće jednom
snizi nivoe holesterola, verovatno još više od do četiri puta sedmično snizili su svoj rizik za
piletine. Međutim, vaši nivoi holesterola bi bili oko 25% kao što je prikazano na slici. Oni koji
još niži ako biste u potpunosti izostavili pilet- su jeli jezgrasto voće više od 5 puta sedmično
inu, ćuretinu i ribu iz ishrane. prepolovili su svoj rizik. Istraživanje je bilo kon-
trolisano za druge promenljive faktore stila živ-
Biljne masti utiču na holesterol ota tako da su istraživači mogli da budu sigurniji
Nasuprot životinjskim mastima, biljne masti da je jezgrasto voće bilo jedini uključeni faktor.
uopšte ne sadrže holesterol. Postoje različite Mnogi zdravstveni radnici su bili iznenađeni
vrste biljnih masti, i sve se uz nekoliko izuzeta- nalazima ovog istraživanja. Pre toga su
ka u velikoj meri sastoje iz polinezasićenih mas- zdravstveni radnici obično ohrabrivali pacijente
nih kiselina. U tabeli 18, možete da zapazite da da izbegavaju jezgrasto voće zbog svog visokog
kokosov orah ima P/S odnos od 0,01. Sadrži sadržaja masti. Sada znamo da je jezgrasto
veliki procenat zasićenih masnih kiselina i težiće voće u malim do umerenim količinama deo
da povisi nivoe holesterola. Iako kokosov orah zdrave ishrane zato što obezbeđuje neke
ne sadrži holesterol, njegov sadržaj zasićenih masne hranljive materije koje su korisne za
masnih kiselina drastično povećava nivo holes- sprečavanje srčanih oboljenja.
terola u krvi. Na drugom kraju spektra, orah Što se tiče kikirikija, mast u kikirikiju ima
može da ima prilično snažan efekat u snižava- specifičnu hemijsku i trigliceridnu strukturu
nju holesterola. (pored sadržaja zasićenih i nezasićenih masnih
Većina jezgrastog voća, u odnosu na svoj kiselina) koja je problematičnija za vaše arteri-
sadržaj masti, predstavlja hranu “zdravu za je u odnosu na druge biljne masti.43 Prema
srce”, kao što je prikazano u tabeli. Jezgrasto tome, bilo bi mudro da osoba koja želi da zašti-
voće uopšte je temeljno proučavano i utvrđeno ti svoje arterije izabere drugo jezgrasto voće
je ne samo da snižava nivoe holesterola u krvi, kao što su bademi, orasi ili drugo, umesto
već takođe da obezbeđuje odgovarajuće uma- kikirikija. Bademi imaju još jednu prednost. Oni
njenje rizika od srčanih oboljenja, kao što je su jedinstveni među jezgrastim voćem po tome
prikazano na slici 9.41,42 što sadrže daleko više vitamina E od ostalih jez-
Ovo istraživanje o potrošnji jezgrastog voća grastih plodova. U stvari, premašuju skoro sve
je izvršeno na Loma Linda univerzitetu i izazva- tipove namirnica u ovom pogledu. Videćemo
lo je međunarodnu pažnju. Prvobitno istra- kasnije da vitamin E umanjuje rizik od srčanih
živanje se koncentrisalo na količinu jezgrastog oboljenja. Uviđanje nekih od negativnih
voća koju su jeli učesnici u istraživanju. Utvrdili aspekata masti iz kikirikija me impresionira ima-
56 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

jući u vidu izjavu koju sam pročitao o jezgras- Posle istraživanja iz 1992. godine, o jez-
tom voću, a koja je bila napisana skoro pre sto grastom voću i holesterolu, dr Sabati je otišao
godina u jednoj klasičnoj knjizi o principima sa istraživanjem korak dalje. Umesto ponovnog
zdravlja, i koja je navedena u tabeli 11.44 korišćenja pomenute grupe ispitivanih ljudi, koji
su već na boljoj sveukupnoj ishrani od većine
Tabela 11. Bademi su poželjniji od kikirikija Amerikanaca, on je sada proučavao osobe na
“Sa jezgrastim voćem se mogu kombinovati prosečnoj američkoj ishrani. Jedna polovina
žitarice, voće i određene vrste korena, kako bi se ukupne grupe je stavljena na prosečnu ishranu.
pripremila hrana koja je zdrava i hranljiva. Druga polovina je hranjena identičnom ishra-
Međutim, mora se paziti da se ne koristi preveli-
nom uz jednu veliku razliku. Jezgrasti plodovi
ka količina jezgrastog voća.
...Neki jezgrasti proizvodi nisu toliko poželjni kao su samleveni i dodati različitim tipovima hrane.
drugi. Bademi su poželjniji od kikirikija, ali je i Drugi izvori masti su umanjeni kako bi nivoi
kikiriki u ograničenim količinama, korišćen zajed- unosa kalorija i ukupne masti bili isti u obe
no sa žitaricama, hranljiv i svarljiv.” grupe. Efekti na nivo holesterola su prikazani u
tabeli 12.46
Zašto je ovaj autor upozoravao na
prekomernu potrošnju jezgrastog voća? Jedan Tabela 12. Orasi umanjuju holesterol
verovatan razlog je da ishrana bogata mastima
(čak i “dobrim mastima”) teži da doprinese - Istraživačka grupa je jela 1,5 šolju (84 g)
oraha dnevno u toku 4 nedelje.
povećanju težine. Kod mnogih ljudi, velika
količina jezgrastih proizvoda u ishrani može da - Prosečan LDL (loš holesterol) je umanjen za
18 (mg/dl).
doprinese gojaznosti. Samo stanje viška kilo-
grama može da povisi nivoe holesterola i da
poveća rizik od srčanih oboljenja i drugih Uzimanje jezgrastih plodova svakog dana je
zdravstvenih problema. imalo neke iznenađujuće rezultate. LDL holes-
terol, “loš holesterol”, je opao za 18 poena. To
Teorija o veoma maloj količini masti predstavlja značajno sniženje rizika od infarkta.
Istraživanje na jezgrastim proizvodima je Za svaki procentualni poen pada lošeg holes-
pomoglo da se napusti popularan, ali nepravilan terola, javlja se pad od dva do tri procenta
pristup prevenciji srčanih oboljenja koji se stope infarkta.47 Pad od 18 poena LDL se pre-
ponekad naziva “teorija o veoma maloj količini vodi u pad u 36-54% rizika od srčanog udara.
masti”. Mnogi su godinama zastupali teoriju da Koristi od jezgrastih plodova ne dolaze samo
za maksimalno smanjenje stope infarkta usled njihovog odličnog P/S odnosa. Orasi
moramo da umanjimo potrošnju masti u velikim takođe sadrže veliku količinu takozvanih
količinama, na oko 10% od kalorija. Neki ljudi omega-3 masnih kiselina, koje donose neke
su postali čuveni zastupajući takvu ishranu sa posebne koristi. Peto poglavlje, “Istina o ribi”,
veoma malo masti. Nažalost, ishrana sa vrlo pruža više informacija po ovom pitanju.
malo masti često nije ukusna i ne predstavlja
nužno odgovor na smanjenje rizika od srčanih Drugi faktori masti
oboljenja. Ako mast dolazi od mononezasićenih Iako je P/S odnos hrane važan, on ne
i polinezasićenih izvora, ishrana bogatija masti- obezbeđuje nužno konačnu vest o tome da li je
ma u stvari može da bude podjednako dobra za mast dobra ili loša. On nam daje odličnu ideju
srce kao i ishrana sa veoma malo masti. o tome gde hrana stoji u odnosu na njen
Komitet za ishranu i zdravlje Nacionalnog sadržaj masti. Međutim, stvari su složenije nego
istraživačkog saveta je uz mnogo reči rekao što je Kejs prvobitno zamislio. Neke zasićene
upravo to kada je postavio pitanje: “Da li je masne kiseline su krajnje loše dok se sa drugi-
teorija o veoma malim količinama masti tačna?” ma telo može lakše izboriti. Slično tome, ne
Iz pregleda trenutne literature zaključili su: obezbeđuju svi tipovi hrane koji su bogati poli-
“Ne.” Nastavili su da navode: “Unošenje ukup- nezasićenim masnim kiselinama podjednaku
ne količine masti, same po sebi, nezavisno od korist za srce. Margarin je primer takve hrane.
relativnog sadržaja različitih tipova masnih
kiselina, nije povezano sa visokim nivoom Margarin
holesterola u krvi i infarktom.”45 Sada znamo da Prvo se smatralo da je margarin koristan jer
možemo da imamo zdravu ishranu koja uključu- je imao veći sadržaj polinezasićenih masnih
je umerene nivoe masti ako koristimo najbolje kiselina od maslaca. Neke vrste margarina
tipove masti. imaju P/S odnos veći od 4,0. Međutim, većina
SRČANA OBOLJENJA 57

margarina ne predstavlja prirodne proizvode. and Drug Administration, FDA) deluje veoma
Ovi popularni produkti su tipično sačinjeni od voljno da dopusti zamene za masti što se na
biljnog ulja, kao što je kukuruzno ulje, koje se kraju može pokazati štetnim. Slučaj koji je u
zagreva pod pritiskom kako bi se delimično pitanju je zamena za mast zvana olestra, koju
hidrogenisalo (zasitilo) tako da može da je FDA odobrila. Ne samo da olestra može da
postane razmaziva, čvrsta mast na sobnoj tem- prouzrokuje dijareju (proliv), već su još više
peraturi. zabrinjavajuća istraživanja koja pokazuju da
Proces hidrogenizacije menja određene ishrana olestrom umanjuje apsorpciju vitamina
masti u biljnom ulju menjajući mikroskopski rastvorljivih u masti. Prema tome, biće apsor-
oblik molekula masti. Normalno se masne kise- bovano manje vitamina A, D, E i K. Štaviše,
line (gradivni blokovi masti) nalaze u prirodi u upotreba olestre je izgleda u stanju da potroši
onome što se naziva cis oblik, što označava telesne zalihe vitamina E. Takođe može loše da
trodimenzionalni izgled molekula. Proces hidro- intereaguje sa lekovima kao što je koumadin.
genizacije menja neki od ovih molekula u trans Druge zamene za masti se proučavaju. Ni za
oblik. Masne kiseline u trans obliku, za razliku jednu od njih, za koju ja znam, nije utvrđeno da
od cis oblika, značajno povećavaju serumski je potpuno bezbedna. Zamene bez masti nisu
holesterol i LDL, iako su polinezasićene.48 Ovaj odgovor za osobe istinski svesne potrebe za
porast holesterola je u vezi sa efektom marga- zdravljem, koje ne žele da zamene rizik od
rina na rizik od srčanih bolesti izmerenim u jednog zdravstvenog problema drugim.52
osmogodišnjem harvardskom istraživanju. Ti
nalazi su sažeti u tabeli 13.49 Iznad Ensela Kejsa i njegove jednačine
za nivo holesterola u krvi
Tabela 13. Prelazak na margarin? Skoro 20 godina, konvencionalno zdravstve-
Žene koje jedu 4 ili više kafenih kašika margarina no obrazovanje u Americi nije prevazišlo dr
dnevno imaju 66% veći rizik od oboljenja srca od Kejsove zadivljujuće uvide u efekte holesterola
žena koje jedu margarin manje od jednom i masti u ishrani na nivoe holesterola u krvi.
mesečno. Stručnjaci za ishranu bi govorili o holesterolu i
Izgleda da nivoi trans masnih kiselina u marga- zasićenim masnim kiselinama u ishrani zane-
rinu predstavljaju problem. marujući veliki broj drugih značajnih faktora
“Biljna ulja treba koristiti u njihovom prirodnom ishrane. Međutim, na sreću, sada vidimo da
stanju”, rekao je vodeći istraživač. zdravstveni radnici sve više shvataju da postoje
i drugi faktori ishrane koji mogu da utiču na
rizik od srčanih oboljenja. Neke od najvažnijih
Takođe je ukazano da trans masne kiseline
oblasti su vlakna, oksidovani holesterol i antiok-
prouzrokuju rak.50
sidantni vitamini. Razmotrićemo svaku od njih
Sve ove činjenice ukazuju da bi bilo bolje
podrobnije.
koristiti puter od jezgrastog voća, kao što je
puter od badema sa hlebom, umesto margarina
Sposobnosti vlakana da umanjuju
ili maslaca. Druga mogućnost bi predstavljala
zamenu margarina uljem od kanole (seme holesterol
repice) ili maslinovim uljem. Oba ova ulja se Vlakna u našoj hrani će pomoći snižavanju
mogu mazati na hleb. U istraživanju korisnika holesterola. Većina Amerikanaca jede daleko
margarina koji su pristali da zamene margarin manje od preporučenih 25 do 30 g vlakana na
koji mažu na hleb uljem od semena repice ili dan. Dokazi sada ukazuju da ishrana siromašna
maslinovim uljem, došlo je do jasnog porasta mastima i bogata vlaknima i ugljenim hidratima
HDL nivoa kao i povoljnog blagog sniženja LDL- pruža čitav niz prednosti. Uzimanje najmanje
a.51 30 do 40 g vlakana dnevno iz raznovrsne biljne
hrane može da umanji vaš rizik od srčanih obo-
Zamene za masti ljenja, raka, poremećaja rada creva i drugih
Ljudi uvek pokušavaju da pronađu načine oboljenja.53 Lista bolesti povezanih sa tipičnom
da bi izbegli menjanje svojih navika ishrane. američkom ishranom siromašnom vlaknima je
Proizvođači hrane su sasvim svesni tog elemen- data u tabeli 14.54
ta ljudske prirode i spremni su da profitiraju na Mnogi su iznenađeni uviđanjem da postoje
njemu. Trenutno, kompanije za proizvodnju različiti tipovi vlakana, pa ipak sva vlakna imaju
hrane testiraju različite zamene za masti. Neki jednu zajedničku stvar – normalni ljudski sistem
su primetili da Uprava za hranu i lekove (Food organa za varenje ne može da ih svari. Jedna
58 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Tabela 14. Bolesti povezane sa ishranom Slika 10. Vlakna u ishrani umanjuju rizik
siromašnom vlaknima od bolesti srčanih krvnih sudova

- Zatvor - Rak creva Relativni rizik


- Zapaljenje slepog - Polipi debelog creva 1,2
creva - Srčana oboljenja Muškarci
1 1
- Divertikularna bolest - Šlog 1,0 Žene

- Kila - Dijabetes
- Varikozne vene 0,8
- Oboljenje žučne kese
- Hemoroidi
0,6

0,4 0,37
0,33
definicija za vlakna je “nesvarljivi ugljeni
0,2
hidrati”, što znači da se vlakna ne apsorbuju
nego izbacuju. U različite kategorije vlakana 0

spadaju celuloza, hemiceluloza, lignin, pektini i Potrošnja veća od


16 g na dan
Potrošnja manja od
16 g na dan
algalni polisaharidi.
Prostija klasifikacija vlakana jednostavno
deli tipove vlakana na vlakna rastvorljiva i kod onih koji su dnevno koristili bilo 28 g braš-
nerastvorljiva u vodi. Vlakna rastvorljiva u vodi na, 56 g ovsenih mekinja ili 85 g ovsene kaše.57
su ta koja su naročito značajna za snižavanje Pošto neki skeptici i dalje nisu želeli da veruju
holesterola. Voće, povrće, jezgrasto voće, da ovas može da umanji holesterol, kompjuter-
žitarice i mahunarke, sve u svom prirodnom, ska procena (meta-analiza) dvadeset pažljivo
neprerađenom stanju, predstavljaju pet glavnih izvršenih istraživanja ovsa je završena 1992.
grupa namirnica koje sadrže ova vlakna za godine. Rezultati su prikazali da proizvodi ovsa
snižavanje holesterola. Primeri takvih vlakana u ishrani značajno umanjuju nivoe holestero-
rastvorljivih u vodi su hleb od ovsa i voćni pek- la.58 Još jedna žitarica koja ima korisne efekte
tin. Ta jedinjenja deluju vezivanjem holesterola na nivoe holesterola u krvi je heljda.59 Istraži-
i žučnih kiselina (koje luči jetra) u tankom vanja iz Kine su pronašla da heljda umanjuje i
crevu, sprečavajući time njegovu apsorpciju. Na ukupan holesterol i LDL holesterol; u isto vreme
sreću, ni žuč ni holesterol se ne apsorbuju u umanjila je odnos ukupnog holesterola prema
gornjem delu creva, već više u krajnjem ileumu HDL-u.
(poslednji deo tankog creva). To daje vlaknima Životinjski proizvodi (meso, mleko, jaja i sir)
dovoljno vremena da povežu ta jedinjenja. ne sadrže ni malo vlakana. Mnogi se pitaju
Međutim, ako nedostaju odgovarajuća vlakna, i zašto, pošto životinje često konzumiraju velike
žuč i holesterol se apsorbuju u krvni sistem, količine vlakana. Na primer, krava, koja je u
povišavajući nivoe holesterola u krvi. Žučne potpunosti vegetarijanac, jede vlakna ceo dan.
kiseline se, u stvari, proizvode u jetri od holes- Pomislili biste da ćete ako jedete meso od krave
terola. Kao rezultat toga, što više žuči izgubite obezbediti obilje vlakana, ali se to ne dešava.
stolicom, to više holesterola telo mora da isko- Razlog je taj što kada krava jede, ona crpi i
risti kako bi načinilo nove žučne kiseline koje su apsorbuje veliki broj hranljivih materija, ali
neophodne za razlaganje masti. vlakna u njenoj hrani imaju drugačiju sudbinu.
Medicinska literatura je bogata primerima o Neka od ovih vlakana krava zaista može da
korisnosti vlakana po zdravlje. Jedno istraživa- svari (iako ih ljudi ne mogu variti). Ostatak
nje, objavljeno 1992. godine, utvrdilo je da je vlakana prolazi kroz crevni sistem krave i
dodavanje ishrani 15 g vlakana dnevno snizilo izbacuje se na pašnjak. U bilo kom slučaju, u
holesterol u krvi za 15%.55 meso ili mleko krave ne ugrađuje se ni malo
Efekat vlakana u snižavanju holesterola je u korisnih vlakana. U stvari, kada ljudi jedu meso
vezi sa smanjenjem rizika od srčanih oboljenja krave ili druge životinje, jedu hranljive materije
kod ljudi koji uzimaju velike količine vlakana. iz druge ruke. Nažalost, oni ne dobijaju ni malo
Oni koji upražnjavaju ishranu bogatu vlaknima vlakana, pošto je životinja “preradila” hranu
imaju 65% manji rizik od srčanih oboljenja, kao kroz svoj proces varenja. Ako želimo obilne
što je prikazano na slici 10.56 U drugom istraži- količine vlakana, odabraćemo da jedemo
vanju, sedam grupa ljudi je hranjeno različitim žitarice, voće, povrće i jezgrasto voće, i to
količinama bilo ovsene kaše, ovsenih mekinja, direktno. Hrana koja predstavlja dobar izvor
ili brašna. Na kraju 6 sedmica javila su se zna- vlakana je navedena u tabeli 15.60
čajna poboljšanja ukupnog i LDL holesterola
SRČANA OBOLJENJA 59

mleko, može da snizi nivoe holesterola i do 60


Tabela 15. Uobičajeni izvori vlakana
do 80 mg/dl u toku samo tri nedelje. Video sam
Porcija je jedna šolja ili jedno parče ukoliko nije
da se to dešava kod mnogih mojih pacijenata
drugačije naznačeno
koji su primenili potpunu vegetarijansku
Namirnica Vlakna (g) Namirnica Vlakna (g) ishranu (bez životinjskih belančevina). Ako se
Hleb od integralne Kruške, konzervirane 7,7 drastično smanjenje ne javi pri takvoj ishrani,
pšenice 2,1 Maline 11,0 temeljno pregledam šta pacijent stvarno jede i
Bagel, integralna Karfiol 4,6 često utvrdim da su životinjske belančevine
pšenica 4,3 Brokoli 5,2
Pita hleb, integralna
nesvesno korišćene u obliku kazeina u zameni
Grašak 6,7
pšenica 6,3 Prokelj 7,0 za mleko ili proizvodima od jaja bez holesterola
Kokice (4 šolje) 5,2 Slatki krompir (batata) kao što je eg biters. Kada se jednom životinjske
Ovsena kaša 4,1 bez ljuspe 7,7 belančevine potpuno izbace, obično se javi
Špagete, integralna Sočivo 10,3 očekivani drastični rezultat. Potpunije informa-
pšenica 4,5 Pinto grašak 12,0 cije o predmetu izvora belančevina i serumskog
Biskviti od pšenice 2,2 Mornarički grašak 15,4
Jaja 0,0
holesterola nalaze se u 7. poglavlju: “Veliki mit
Granola 6,6
Jabuka, sa korom 2,8 Meso 0,0 o mesu i belančevinama.”
Pomorandža, sveža 3,1 Mleko 0,0
Kupine, sirove 7,2 Sir 0,0 Problem sa oksidovanim holesterolom
Holesterol izložen na atmosferi određeno
vreme, teži da se kombinuje sa kiseonikom iz
Kao što smo ranije uočili, sve do nedavno, vazduha, proizvodeći ono što se naziva “oksi-
većina obrazovnih programa o holesterolu nika- dovani holesterol”. Oksidovani holesterol pred-
da nije išla izvan Kejsove jednačine. Oni bi stavlja još jedan značajan faktor ishrane koji
upoznali učesnike o značaju holesterola u Kejsova jednačina nije uvrstila. U stvari, može
ishrani, kao i o opasnostima od zasićenih mas- se ispostaviti da je ovo jedinjenje najznačajniji
nih kiselina sa najvećim naglaskom upravo na faktor ishrane koji utiče na rizik od srčanih obo-
tim kiselinama, ali tu se rasprava završava. ljenja.
Nedavno je tema o vlaknima pronašla svoj put Već 1940-ih je utvrđeno da nije sav holes-
do programa obrazovanja laika, ali često ne terol isti po svojoj verovatnoći prouzrokovanja
dobija punu pažnju koju zaslužuje. Druge infor- ateroskleroze. Dr Čajkov je sa saradnicima utvr-
macije koje, nažalost, nedostaju većini obra- dio da su kokoške koje su hranjene velikim
zovnih programa, predstavljaju temu o belan- količinama holesterola razvile velike nivoe
čevinama i oksidovanom holesterolu. holesterola u krvi i značajan nivo aterosklero-
ze. Sa druge strane, kokoške kojima su davani
Životinjske belančevine povećavaju hormoni za povišenje njihovog holesterola na
holesterol slične nivoe, praktično nisu imale nikakve
Odnosi između holesterola i belančevina se masne naslage u arterijama.64 Doktori Peng i
objavljuju u medicinskoj literaturi nekih 20 go- Tejlor iz Olbanija, u Njujorku, izvršili su dalje
dina, ali su u najvećoj meri bili žalosno zane- eksperimente tražeći nešto u holesterolu iz
marivani. Velika količina istraživačkog materi- ishrane što je bilo naročito štetno za krvne
jala je sada ustanovila da je holesterol u krvi sudove. Njihova otkrića su navedena u tabeli
krajnje zavisan od tipa belančevina koje se 16.65,66
unose.61,62,63 Životinjske belančevine (čak i Neke hemikalije, zvane “oksidacioni
belančevine iz nemasnog mleka) će same proizvodi”, bile su toliko toksične da su uništile
povisiti nivoe holesterola u krvi dok će biljne ćelije koje oblažu arterije za manje od 24 sata.
belančevine sniziti holesterol. U stvari, mnogi Štaviše, bila je potrebna samo mala količina
ljudi, koji su inače na ishranama zdravim za
srce, neće moći da snize svoj holesterol u Tabela 16. Uskladištena hrana koja sadrži
značajnoj meri sem ako potpuno ne uklone živ- holesterol može da postane smrtonosna
otinjske belančevine iz svoje ishrane. - Uskladištena hrana koja sadrži holesterol se
Istraživanja su pokazala da prebacivanje sa može kombinovati sa kiseonikom iz vazduha.
ishrane siromašne zasićenim masnim kiselina- - Procenjena 32 oksidaciona proizvoda pronađena
ma i holesterolom, korišćenjem belančevina iz su u takvoj hrani.
nemasnog mleka, na ishranu siromašnu - Određeni proizvodi tih karakteristika, čak i u
zasićenim masnim kiselinama i holesterolom, malim količinama, imaju smrtonosno štetne
korišćenjem belančevina iz soje kao zamene za efekte na arterijske zidove.
60 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

ovih toksičnih hemikalija za prouzrokovanje ima razvnovrsne posledice, kao što je sažeto u
nepovratne štete. U radu Penga i Tejlora, tabeli 19.71
smrtonosni efekti na krvne sudove su se javili
kada je samo pola ili jedan procenat holestero- Tabela 19. Vaskularna oštećenja usled
la u krvi bio oksidovan.67 Njihovo istraživanje je oksidovanog holesterola
naročito značajno zato što je razaranje ćelija - Oksidovani holesterol kojim su hranjeni zečevi i
koje oblažu arterije jedan od glavnih faktora majmuni proizveo je drastično vaskularno
koji započinje ili ubrzava nagomilavanje holes- oštećenje u toku 24 sata.
terola kod ateroskleroze. - Čist, neoksidovan holesterol nije proizveo
Peng i Tejlor su takođe izvršili hemijska vaskularna oštećenja.
merenja određenih namirnica da bi utvrdili
koliko su oksidovanog holesterola sadržale. Zečevi su hranjeni umerenom količinom čis-
Istraživači su zatim testirali štetna jedinjenja na tog, neoksidovanog holesterola 45 dana. Njihov
ćelijama krvnih sudova majmuna kako bi holesterol u krvi je ostao u normalnom opsegu
utvrdili koliko su opasna. Namirnice koje su i nisu doživeli nikakvo oštećenje krvnih sudova.
sadržale proizvode oksidovanog holesterola i Oni zečevi kojima su davane iste količine oksi-
proizvele štetu ćelijama krvnih sudova nave- dovanog holesterola su takođe održavali nor-
dene su u tabeli 17.68 malne vrednosti holesterola u krvi. Međutim,
kod njih se javilo značajno oštećenje krvnih
Tabela 17. Namirnice koje sadrže štetne sudova. Istraživanja na ljudima takođe podupi-
proizvode holesterola ru činjenicu da oksidovani holesterol u ishrani
Izvori najštetnijeg holesterola za aorte može da poveća vaš rizik od oboljenja srca čak
majmuna su: iako vaš nivo holesterola u krvi ostane nor-
1. Mešavina za krem malan. Na primer, godinama smo znali da bez
2. Mešavina za palačinke obzira na nivo holesterola u krvi, što više holes-
3. Parmezan terola jedete, to je veći vaš rizik od srčanih
4. Svinjska mast oboljenja. Holesterol u ishrani je ono što se
naziva “nezavisni faktor rizika” za razvoj srčanih
Najštetnija kombinacija oksidacionih oboljenja.72
proizvoda holesterola je pronađena u mešavini Dopustite mi da pokušam da razjasnim to
za krem u kojoj su kombinovani šećer, mleko i primerom. Pretpostavimo da su bliznakinje
jaja. Suva mešavina je očigledno bila izložena identične u svakom faktoru koji se odnosi na
vazduhu značajan vremenski period usled svog srčana oboljenja. Imaju isti krvni pritisak, obe
dugog boravka u pakovanju. nikada nisu pušile, imaju identične gene, itd.
Pre više od sto godina jedan autor je uvideo Pretpostavimo takođe, da imaju identičan nivo
opasnosti od kremova i pudinga. Njegovo upo- holesterola u krvi. Međutim, pretpostavimo da
zorenje je navedeno u tabeli 18.69 postoji jedna razlika: jedna od sestara jede
daleko više holesterola od druge. Ono što nam
Tabela 18. “Naročito štetno” istraživanje kaže jeste da je daleko verovatnije
da će sestra koja jede više holesterola patiti od
“Naročito su štetni kremovi i pudinzi u kojima su srčanog oboljenja. Jednostavno rečeno, znamo
mleko, jaja i šećer glavni sastojci. Treba izbega- da je holesterol u vašoj ishrani štetan iz više
vati veću upotrebu mleka i šećera zajedno.” razloga, a ne samo zbog svoje težnje da povisi
holesterol u krvi. Verujem da se veliki deo ove
Neki su uočili da je sladoled najčešći oblik dodatne opasnosti objašnjava prisustvom oksi-
kremova u Americi danas. Mešavine za dovanog holesterola. Iako do sada još uvek
palačinke koje sadrže jaja i mleko u prahu su nisu načinjena detaljna merenja oksidovanog
podjednako štetne kao i krem. Treći najštetniji holesterola za svaku vrstu hrane, logično je
proizvod je parmezan; ispostavilo se da je šte- pretpostaviti da svaka namirnica koja sadrži
tan isto koliko i svinjska mast. holesterol ima neke proizvode oksidacije u sebi.
Štaviše, konzumiranje oksidovanog holes- Važna poruka je da i osobe sa normalnim holes-
terola može da povisi nivo holesterola u krvi terolom u krvi moraju da budu pažljive i da
više od samog čistog holesterola.70 Međutim, ograniče holesterol u svojoj ishrani. Ako niste
čak iako vaš nivo holesterola u krvi ostane nor- na takvoj ishrani sa malo holesterola, onda
malan, istraživanja na životinjama pokazuju da verovatno možete da imate povećani rizik od
korišćenje oksidovanog holesterola može da
SRČANA OBOLJENJA 61

infarkta ili šloga, bez obzira na nivo holesterola sopstvenih tela. U stvari, gvožđe je dobro
u vašoj krvi. utvrđeni stimulans (katalizator) oksidacije.
Ateroskleroza se često javlja rano u životu. Oksidovanja jedinjenja kao što je oksidovani
Istraživanja oksidovanog holesterola mogu holesterol mogu da oštete omotač krvnih sudo-
takođe da pomognu u objašnjavanju zašto se va i da stimulišu nastanak ateroskleroze.
kod nekih osoba ateroskleroza razvija ranije Gvožđe takođe doprinosi višem nivou
nego kod drugih. Jedan značajni rani faktor hemoglobina. Iako se nekada smatralo da je
može da bude tip mleka koje odojče pije. Kada povišen hemoglobin poželjan, preveliki nivo
beba uzima majčino mleko direktno sa bra- hemoglobina može da predstavlja problem.
davice, ona dobija holesterol u mleku. Više hemoglobina znači više kiseonika u krvi.
Međutim, holesterol koji dolazi od majke je čist, Hemoglobin koji nosi kiseonik može, zauzvrat,
nije oksidovan kao sadašnje veštačke prehrane da obezbedi gorivo za oksidaciju koju gvožđe
zasnovane na kravljem mleku koje su bile dugo stimuliše. Prema tome, prevelika količina
obrađivane u prisustvu vazduha. Peng i Tejlor gvožđa može štetno da deluje na dva načina u
su utvrdili toksične oksidovane proizvode holes- našoj krvi: prvo, znači da je više kiseonika
terola u mleku u prahu za bebe.73 Jedna teori- prisutno, i drugo, stimuliše kiseonik da se kom-
ja je da su bebe koje se hrane kravljim mlekom binuje sa holesterolom i formira oksidovani
u prahu predodređene da razvijaju masne trake holesterol. Treći štetni rezultat povišenog nivoa
rano u detinjstvu. Međutim, iz toga ne treba hemoglobina je da krv postaje gušća i lakše se
zaključiti da je najbolji način za odrasle osobe može formirati ugrušak i započeti infarkt.75
da dobiju svoje mleko da odu do štale i da ga Važno je shvatiti da nam je gvožđe potreb-
uzmu direktno od krave da bi umanjile izlaga- no, ali da je višak gvožđa izgleda problem. Na
nje vazduhu. Taj metod bi mogao da umanji sreću, osoba može da održava dovoljne nivoe
vašu potrošnju oksidovanog holesterola, ali bi gvožđa, a da nema višak gvožđa usvajanjem
takođe veoma uvećao vaše izlaganje čitavom potpune vegetarijanske ishrane. Istraživanje sa
nizu infektivnih bolesti kako je navedeno u 11. Harvarda dokazuje te odnose.76 Harvardski
poglavlju: “Mleko – prijatelj ili neprijatelj?” istraživači su analizirali navike u ishrani skoro
Naše rastuće razumevanje oksidovanog 45.000 muškaraca, a zatim su ostali u kontaktu
holesterola me je navelo da zaključim da bilo sa njima 4 godine. Otkrili su da su muškarci koji
koji program koji ne govori o ovom problemu su jeli najveće količine životinjskih izvora
zanemaruje jedan od najznačajnijih faktora u gvožđa (zvanog “hem” gvožđe) imali najveće
umanjivanju rizika od srčanih oboljenja. stope infarkta. Ovaj odnos se ne može objasni-
Smatram da će povećana pažnja istraživanja na ti razlikama u količini masti ili holesterola koje
oksidovanim proizvodima holesterola ukazati na su jeli. Ti isti muškarci sa povećanim uzimanjem
neke druge odnose. Na primer, veoma je gvožđa iz životinjskih izvora su takođe imali
moguće da je hrana sa većim sadržajem šećera povišene nivoe feritina u krvi, što je značilo da
podložnija oksidaciji.74 To bi pomoglo da se su imali više gvožđa uskladištenog u telima.
objasni obilje proizvoda oksidacije koji se
nalaze u proizvodima kao što su krem i Vitamini poboljšavaju nivoe holesterola
palačinke – namirnice sa izvorom holesterola Videli smo da gvožđe povećava verovatnoću
(mleko i jaja) i šećerom. To bi objasnilo zašto je da se normalni holesterol oksiduje u našim
šećer u ishrani iznova povezivan sa aterosklero- telima. Međutim, postoji veliki broj supstanci u
zom. hrani koje, izgleda, sprečavaju da se oksidacija
odigra u nama. Te supstance se nazivaju anti-
Problemi sa gvožđem i oksidacijom oksidansi. Tri od najbolje istraženih jedinjenja u
Skandinavski istraživači su 1992. godine ovom pogledu su antioksidativni vitamini E, C i
iznenadili mnoge u medicinskoj zajednici beta karotin.
otkrićem da su veće količine gvožđa uskladiš- Utvrđeno je da unos vitamina E umanjuje
tenog u telu povećale rizik osobe od srčanih rizik od srčanih oboljenja. Ukupno 40.000
oboljenja. Ti istraživači su istakli značajnu činje- muškaraca je kategorizovano u odnosu na
nicu: pored toga što se holesterol oksiduje u količinu dnevnog unosa vitamina E. Oni koji su
našoj hrani, može da se oksiduje i unutar naših unosili 60 IU na dan umanjili su svoj rizik od
tela. Povišeni nivo gvožđa u krvi (mereno krv- srčanih oboljenja za 34-50% bez obzira na
nim jedinjenjem zvanim “feritin”) može da drugu vrstu hrane koju su uzimali.
poveća pretvaranje normalnog holesterola u Kako možemo da dobijemo dovoljno vitami-
opasnu oksidovanu varijantu – unutar naših na E u našoj ishrani na dnevnoj osnovi? Pošto
62 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

su životinjski proizvodi siromašni vitaminom E, homocisteina u krvi, rizik od srčanog oboljenja


to nas dovodi do odluke uzimanja dodataka ili se takođe povećava za približno 10%.86 Iako to
preuzimanja značajno obimnijeg izbora vege- nije podjednako značajan faktor rizika kao
tarijanske hrane. Iako ne postoje poznati tok- holesterol u krvi (za svakih 10% porasta holes-
sični efekti, takođe ne postoji ni medicinsko terola javlja se porast rizika od srčanih obolje-
opravdanje za upotrebu velikih doza dodataka nja od 20-30%), nivo homocisteina je još jedan
vitamina E za sprečavanje srčanih oboljenja, “nezavisan faktor rizika” za bolest.87 Dobre
naročito pošto je on široko rasprostranjen u vesti su, kao i obično, da zdrav način života
običnoj hrani.78 Dobri izvori vitamina E su može da pomogne rešenju problema umanju-
pšenične klice, biljna ulja, mahunarke, jezgras- jući nivo homocisteina u krvi.
to voće (naročito badem), integralne žitarice, i Osobe koje piju kafu imaju visok nivo ove
zeleno, lisnato povrće.79 Kao što smo već supstance u krvi. Ako puše, on je veći, po
napomenuli, zaštita od srčanih oboljenja koju istraživanju 16.000 odraslih osoba u Norveš-
obezbeđuje vitamin E verovatno nastaje usled koj.88 Istraživanje je rezimirano u tabeli 20.
sprečavanja oksidacije holesterola u telu.
Tabela 20. Kafa i cigarete povećavaju
Namirnice sa beta-karotinom nivo homocisteina u krvi
poboljšavaju nivo holesterola Homocistein u krvi se povećava:
Harvardsko istraživanje je utvrdilo da - Uzimanjem više od 9 šolja kafe dnevno.
korišćenje hrane koja sadrži beta karotin uma- - Prekomernim pušenjem povezanim sa velikom
upotrebom kafe.
njuje smrtne slučajeve od infarkta. Tokom peri-
oda od skoro 5 godina, u ovom istraživanju je Najveći potrošači kafe su imali skoro 60% više
učestvovalo oko 1300 osoba. Rezultati su poka- homocisteina od onih koji nisu pili kafu.
zali da je porast korišćenja voća i povrća
Uzdržavanje od kafe i duvana će veoma
bogatog beta karotinom umanjio broj smrtnih
pomoći oslobađanju osobe od ovog rizika od
slučajeva od kardiovaskularnih oboljenja.80
srčanog oboljenja.
Zanimljivo je da uzimanje dodataka beta karoti-
Folna kiselina i vitamini B6 i B12 u ishrani su
na ne smanjuje rizik od srčanih oboljenja.81
umanjivali količinu homocisteina, pretvarajući
Prema tome, druge antioksidativne hranljive
ga u drugu aminokiselinu zvanu metionin. Ovi B
materije u voću i povrću mogu da dodaju zaštit-
vitamini se nalaze u sojinom mleku i određenim
ni efekat krvnim sudovima.
vrstama cerealija kao i u životinjskim proizvodi-
Beta karotin se obilno nalazi u šargarepi,
ma. Uzimanje najmanje 400 mcg/dan folne
paradajzu, prokulama, jagodama i zelenom
kiseline samo iz voća i povrća može da umanji
povrću kao što je kelj. Takođe se nalazi u
rizik od infarkta i šloga i do 40% snižavanjem
lubenicama, ananasu i žutom tipu tikve. U
nivoa homocisteina,89,90 rezultujući u proce-
istraživanju, pri korišćenju ovih namirnica, bez
njenih 13.000 manje smrtnih slučajeva od
obzira koliki je bio nivo holesterola kod učesni-
infarkta godišnje. Žene (naročito one koje
ka, javljao se nezavisan odnos u snižavanju
mogu da zatrudne) treba da uzimaju ovu
rizika od infarkta.
količinu folne kiseline svakog dana kako bi se
sprečile deformacije centralnog nervnog sis-
Drugi faktori ishrane koji utiču na srčana
tema fetusa. Bogati izvori folne kiseline91 i vita-
oboljenja: homocistein mina B692 su navedeni u tabelama 21 i 22.
Homocistein je jedna od više od 20 različi-
tih aminokiselina koje telo koristi za izgradnju Slika 21. Izvori folne kiseline
belančevina i vršenje hemijskih procesa u ćeli- Količina Namirnica Folna kiselina (mcg)
jama. Iako geni igraju ulogu u većim nivoima 150 g Goveđi biftek, sa ražnja 16
homocisteina, ishrana takođe ima značajnu 1/2 šolje Paškanat, sirovi komadi 44
ulogu. Istraživači su utvrdili da osobe sa 1 šolja Sok od ananasa, konzerviran 58
visokim nivoom homocisteina u krvotoku imaju 1 šolja Svež sok od narandže 75
dva puta veću verovatnoću od zakrčenja arteri- 1/4 šolje Španski kikiriki, sirov 88
ja.82,83,84 Jedan istraživač je naveo da povećani 1 šolja Slačica, sirova 105
nivo homocisteina kod velikog broja 1 šolja Spanać, sirov 109
1 šolja Mornarički pasulj 255
Amerikanaca “može da objasni značajnu pro-
1 šolja Okra mahune, zamrznute 269
porciju vaskularnih oboljenja u Sjedinjenim 1 šolja Sočivo 831
Državama”.85 Na svakih 10% porasta nivoa 1 šolja Crnooki pasulj 1057
SRČANA OBOLJENJA 63

Tabela 22. Dobri izvori vitamina B6 Tabela 23. Faktori koji povećavaju
Količina Namirnica Vitamin B6 (mg) nivo HDL-a
- Vežbanje
40 g Pečena govedina 0,15
Trčanje, džogiranje, brzo hodanje, vožnja bicikla,
1 šolja Paprike, seckane 0,25
skijaško trčanje, plivanje, rehabilitacija srca
1 komad Slatki krompir (batata), pečen 0,25
1/2 šolje Engleski orah 0,28 - Lekovi
1 šolja Prokelj, zamrznut 0,45 Fibratni lekovi, nijacin, estrogen, dilantin, gemfi-
1 komad Banana 0,66 brozil, alkohol
1 šolja Naut (leblebije) 1,07 - Namirnice
1 šolja Seme suncokreta 1,08 Lecitin, ginseng, beli luk, crni luk, pivski kvasac,
1 šolja Seme susama, celo 1,14 hrom, vitamini C i E
1/2 šolje Pirinčane mekinje 1,69 - Prestanak pušenja
- Hlorisani pesticidi
Dovoljne količine metionina (neophodne
aminokiseline) su značajne i mogu se lako nijacin deluje više kao lek, a ne kao vitamin.101
dobiti pri potpunoj vegetarijanskoj ishrani. Zbog toga, ako uzimate velike doze nijacina
Međutim, prekomerne količine metionina mogu morali biste da budete pod nadzorom lekara.
da budu opasne. Jedan od razloga za to je da Pažljivo medicinsko praćenje sporednih efekata
se metionin takođe pretvara u telu u homocis- se snažno preporučuje. Naročita pažnja bi tre-
tein.93 Izbegavanje hrane sa velikim nivoima balo da se obratiti na jetru pošto velike doze
metionina, kao što su jaja, sir, govedina, pileti- nijacina mogu ponekad da budu toksične za taj
na i riba, izgleda razumno.94 organ.
Estrogen kod žena povećava količinu HDL-a.
Vežbanje pogoduje nivou HDL To može da bude jedan od prvenstvenih razlo-
holesterola ga zbog koga prosečna žena ne doživljava
Kada je HDL holesterol visok, on izdvaja loš srčana oboljenja sve do 10 godina kasnije u
holeterol iz arterija i pomaže zaštiti arterija od odnosu na prosečnog muškarca. Posle meno-
oštećivanja. Visok nivo HDL-a može čak da pauze, kada proizvodnja estrogena opadne,
pomogne preokretanju oboljenja srčanih arteri- žene brzo stignu muškarce u pogledu rizika od
ja. Kako možemo da povećamo naše nivoe srčanih oboljenja. Prema tome, 52% svih smrt-
HDL-a? Pokazano je da vežbanje povišava nih slučajeva od infarkta se javlja kod žena.102
HDL.95 Vežbanje koje povišava HDL nije tipa Korišćenje alkohola je bilo povezano sa višim
dizanja tegova, već aktivnija ili aerobna vrsta nivoima HDL-a. Međutim, nikako ne odobravam
koja povećava stopu otkucaja srca i zahteva rit- upotrebu alkohola zbog značajnih skrivenih
mičke pokrete tela i duboko disanje. Što je opasnosti koje on nosi. Te opasnosti su
vežbanje aerobičnije, ostvaruje se veći porast obrađene potpunije u 17. poglavlju pod
HDL-a.96 Zbog uloge vežbanja u povećanju nazivom: “Želite piće?” Štaviše, alkohol možda
količine HDL-a i umanjivanja rizika od atero- ne povisi vaš HDL ako ste već na odličnom pro-
skleroze na taj način, slaba fizička spremnost se gramu. Hartung (Hartung) je sa saradnicima
treba smatrati za nezavisan faktor rizika za utvrdio da umerena upotreba alkohola nije
razvoj srčanih oboljenja.97 Lista faktora koji obezbedila nikakvu HDL korist za muškarce koji
povećavaju nivo HDL-a je prikazana u tabeli 23. su redovno trčali.103 Pored alkohola, postoje
Najbolja vest je da ako ste sada fizički drugi otrovi koji povećavaju nivo HDL-a, kao što
nespremni i počnete sa redovnim programom su hlorisani pesticidi. Ponovo, očigledno ne bih
vežbanja, istraživanja ukazuju da možete da preporučio takve agense kao poboljšivače HDL-
umanjite rizik od srčanih oboljenja za 50%.98 a.
Postoje sigurniji načini za povećavanje HDL-
Drugi faktori koji povišavaju nivo a. Kada osobe prestanu sa pušenjem, njihov
HDL holesterola HDL obično usled toga značajno raste. Gubitak
težine može takođe da pomogne u povećanju
Uzimanje bilo kojih lekova navedenih u
vašeg HDL-a.104 Hrana koja sadrži lecitin, gin-
tabeli 33 koji povećavaju HDL nije poželjan
seng, beli luk, crni luk, pivski kvasac, oligomine-
metod zbog mogućih sporednih efekata.99,100
ral hrom, vitamin C i vitamin E može da
Visoke doze vitamina B, nijacina, mogu da
pomogne povećanju HDL-a. Primer hrane koja
poboljšaju nivo HDL-a; međutim, u tim dozama
povećava nivo HDL-a je beli luk. U jednom
64 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

istraživanju belog luka, davano je osobama sa


Tabela 25. Sedam koraka za snižavanje
doživelim infarktom da jedu 4 čena belog luka
nivoa triglicerida
na dan u toku 8 meseci. Rezultati su impresivni
i prikazani su u tabeli 24.105 - Smanjenje težine
- Vežbanje
Tabela 24. Efekat belog luka na holesterol - Ishrana sa manje masti
i trigliceride - Smanjenje stresa
Prvobitno 4. mesec 8. mesec - Prestanak pušenja
- Uzdržavanje od alkohola
Holesterol u krvi 300 320 235 - Izbegavanje šećera
Trigliceridi u krvi 170 165 120
LDL+VLDL 83% 84% 72%
(% od ukupnog)
što smo već videli, većina masti u našoj ishrani
HDL 17% 16% 28% su trigliceridi po prirodi. Pored toga, smanjiva-
(% od ukupnog)
nje vašeg nivoa stresa i prestanak pušenja
mogu da umanje trigliceride.
Na početku istraživanja, HDL nivoi su bili Mnogi ljudi imaju visok nivo triglicerida
veoma niski – na samo 17% od ukupnog holes- samo zato što piju alkohol. Kada prestanu sa
terola. Bili su duboko u opasnoj zoni. Međutim, upotrebom alkohola, nivo triglicerida se spušta
na kraju 8. meseca, njihovi apsolutni nivoi HDL- na normalu. I poslednje, štedljivo koristite
a su bili punih 65% viši, na 28% od ukupnog šećer. Šećer povišava trigliceride. Ako želite da
holesterola. Štaviše, beli luk ne samo da je stavite vaše trigliceride pod kontrolu, naročito
povisio poželjni HDL, već je takođe snizio ukup- izbegavajte prerađeni šećer kao što su beli
ni i LDL holesterol kao i trigliceride. Drugim šećer, med, melasa i gazirana pića, dezerti,
rečima, sve vrednosti holesterola su se pomeri- slatkiši itd, u koje se stavljaju ti zaslađivači.
le u pravom smeru. Jedina značajna promenlji- Naročito treba izbegavati zaslađivače u kombi-
va u ovom istraživanju je bila potrošnja belog naciji sa holesterolom i zasićenim masnim
luka. Iz velikog broja različitih perspektiva, beli kiselinama, kao u kremovima i sladoledu.
luk ne samo da poboljšava ukus hrane, već je i
deo zdrave ishrane. Genetika i holesterol
Trigliceridi Neke osobe genetički imaju sklonost ka
nižim nivoima holesterola. Međutim, ako
Naziv “triglicerid” se odnosi na jedinjenje upražnjavaju loš način života, ipak mogu da
koje je sačinjeno od tri masna (tehnički, “mas- dobiju infarkt. Druge osobe imaju “loše gene”
nih kiselina”) lanca. Ta jedinjenja predstavljaju koji ih predodređuju za visoke nivoe holestero-
glavni prenosni oblik masti u krvotoku. Štaviše, la. Međutim, ako je njihov celokupni način živ-
mast u hrani je obično u obliku triglicerida. ota dobar, mogu definitivno da odlože, ako ne i
Povišeni nivo triglicerida takođe predstavlja fak- potpuno da izbegnu infarkt. Postoje osobe koje
tor rizika za srčana oboljenja. su genetički sklone da imaju visok nivo
Godinama se znalo da što je viši nivo ukupnog holesterola, ali ne moraju da pate od
triglicerida, to nivo HDL-a teži da bude niži. Nije rizika od infarkta jer žive zdravim stilom života i
jasno da li trigliceridi smanjuju nivo HDL-a, ali imaju visok HDL nivo.
bi to mogao da bude slučaj. U svakom slučaju, Važna poruka je sledeća: moramo da pos-
snižavanje visokog nivoa triglicerida će matramo izvan onoga što predstavljaju naši
bezuslovno povećati nivo HDL-a. nivoi holesterola, izvan onoga što su naši nivoi
Kako možemo da umanjimo trigliceride? HDL-a i izvan naših nivoa triglicerida. Linija
Pregled nekih od ključnih preporuka za način odbrane broj jedan je zdrav način života. Tu
života prikazan je u tabeli 25. spada naročita pažnja pri unosu hrane, to je
Jedan korak je smanjenje težine. Mnogi ishrana koja je zasnovana u velikoj meri na
ljudi sa visokim količinama triglicerida imaju biljnoj hrani bez holesterola, bogatoj vlaknima,
višak kilograma. Spuštanje na vašu idealnu kakvu smo proučavali u ovom poglavlju. Takođe
težinu može da dovede trigliceride u idealan smo prepoznali druge aspekte režima prevenci-
opseg (manje od 150 mg/dl). Drugi korak je je srčanih oboljenja uključujući i redovno
vežbanje. Vežbanje, kao što smo već vežbanje, prestanak pušenja i kontrolu krvnog
napomenuli, takođe povišava nivo HDL-a. Treći pritiska. Međutim, postoje i drugi faktori u stilu
navedeni korak je ishrana sa manje masti. Kao života koji je zdrav za srce, a koje moramo da
SRČANA OBOLJENJA 65

uvažavamo ako želimo da uvećamo potencijal siromašnu zasićenim masnim kiselinama i


prevencije od srčanih oboljenja. holesterolom, a bogatu vlaknima. Postoje samo
dobri sporedni efekti koji rezultuju iz takvog
Faktori rizika pored holesterola: načina života. Među primere spadaju bolji ener-
“normalna težina” getski nivo, čvršći san, privlačniji izgled, manji
broj lakših bolesti.
Američka vlada je 1990. godine ponovo
Kada lekari prepišu lekove, moramo uvek
pregledala predloge za težinu žena. Izgledalo je
da procenimo koristi nasuprot riziku. Tačno je
da to podupire ideju da je umereno povećanje
da su malom delu populacije, zbog genetskih
težine u srednjem dobu prihvatljivo. Međutim,
mana, možda potrebni lekovi pored zdravog
naredno istraživanje je analiziralo podatke o
načina života kako bi se sprečila ili preokrenula
težini preko 110.000 registrovanih medicinskih
srčana oboljenja. Međutim, većini nisu potrebni
sestara tokom perioda od 14 godina. Harvardski
takvi lekovi ako razviju zdrav način života do
istraživači su utvrdili da je bilo kakvo povećanje
najvećeg potencijala.
težine posle 18. godine povećalo rizik od
Trošak lečenja je još jedan faktor koji za
srčanih oboljenja. Čak i među onima koje su
mnoge predstavlja teret, naročito ako im osigu-
bile unutar novih predloga za normalnu težinu,
ranje ne pokriva takve lekove. Kada neko ko
što su više uvećavale težinu, to su više
ima povišeni holesterol i mora pažljivo da se
uvećavale svoj rizik od srčanih oboljenja. Javio
nadgleda dođe u moju ordinaciju, čak i kada
se porast rizika od oko 20% za najmanje
izgleda da koristi lekova premašuju rizike, cena
povećanje težine, ali se pojavila skoro četiri
lekova predstavlja ozbiljnu brigu. Istraživanje
puta veća šansa od infarkta za osobe sa
koje je objavljeno u Časopisu američkog medi-
najvećim porastom težine koje su još uvek bile
cinskog udruženja (Journal of American Medical
u okviru predloženih normalnih težina.
Association) je predložilo da bi moguće koristi
Istraživački članak je zaključio da je dobi-
od lekova trebalo da se procene u odnosu na
janje na težini posle 18. godine jak predskazi-
njihove rizike, ne samo u oblasti sporednih
vač srčanog oboljenja. On je izrazio zabrinutost
efekata, već takođe i u pogledu cene.107
da su trenutne predložene težine bile lažne,
Procene cena koje su dali autori su rezimirane
ubeđujući veliki broj ljudi koji su bili unutar
u tabeli 26.
trenutnih predloga, ali su imali faktore rizika od
srčanih oboljenja koji su se mogli izbeći. Iako
Tabela 26. Cena lekova za snižavanje
smo godinama znali da sama gojaznost pred-
holesterola
stavlja rizik za srčana oboljenja, ovo istraživa-
nje je pokazalo da čak i “elegantno popunjeni” - Istraživanje je uključivalo upotrebu holesti-
ljudi mogu da imaju značajan rizik od srčanih ramina, umereno skupog leka.
oboljenja u poređenju sa svojim vitkim suispi- - Cena je varirala od 36.000 do 1.000.000
dolara godišnje.
tanicima koji ne puše.106 Međutim, gojazne
- Cena se najviše isplatila kod mlađih pacijena-
žene su oslobođene od povećanog rizika ako ta, pušača i osoba sa hipertenzijom.
nemaju povišeni krvni pritisak, povišen nivo
masti ili dijabetes. Samo jedna trećina žena
Za ljude sa povišenim holesterolom i dodat-
ulazi u ovu kategoriju.
nim problemom kao što je povišeni krvni priti-
sak ili pušenje, godišnja cena spasenih života je
Upotreba lekova za umanjenje nivoa
relativno manja.
holesterola Lekovi nisu stvarno najbolji odgovor za
U današnjoj Americi je popularno snižavati američkog ubicu broj jedan – srčana oboljenja.
povišen nivo holesterola lekovima. Imamo Prepisani lekovi imaju svoje mesto, ali u
veoma moćne lekove koji zaista mogu da sveukupnoj prevenciji srčanih oboljenja
pomognu u snižavanju holesterola, ali svi oni najbolji, najjeftiniji i najefektivniji način je još
imaju potencijal da izazovu različite sporedne uvek zdrav način života. Zdrava ishrana nije
efekte. Sa druge strane, mnogi su usvojili zdrav skupa, a koristi su dalekosežne. Čak i
način života koji im može sniziti nivo holestero- proizvođači lekova, koji pišu reference prepisi-
la isto toliko ili više nego što bi to učinili lekovi vanja lekova lekarima, uvek spominju da je
– a time izbegavaju potencijalne štetne ishrana prvi i osnovni korak terapije snižavanja
sporedne efekte. Nema negativnih sporednih holesterola. Čak je i za one na lekovima dobra
efekata kada primenjujete razuman program ishrana i dalje neophodna. Osoba će imati veći
redovnog vežbanja i kada upražnjavate ishranu
66 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

efekat snižavanja holesterola ako pored uzi- jedan ili dva izvora emocionalne potpore imaju
manja pilula izvrši izmene načina života. dva puta veću verovatnoću da žive najmanje
još godinu dana posle napada od onih bez pot-
Životni stres može da prouzrokuje pore. Autor jednog istraživanja je zaključio:
srčani udar “Ovim istraživanjem imamo daleko određeniju
ideju da aspekt emocionalne potpore može da
Stres je još jedan faktor koji povećava rizik
predstavlja neophodnu dimenziju povezanu sa
od srčanog udara. Rokovi, neslaganja sa šefom
opstankom posle početka napada koji ugroža-
i druge takve situacije koje povećavaju puls
vaju život.”110 Rođaci i prijatelji obezbeđuju
značajno povećavaju rizik od srčanog udara.
jedinstveni izvor emocionalne potpore; među-
Ukupno 129 osoba koje su preživele srčani udar
tim, duhovni faktori takođe igraju određenu
je ispitivano o svemu što im se desilo 26 časo-
ulogu. Iako možda živite sami, možete da imate
va pre napada. Ozbiljni stres je proživelo 51%.
osećaj duhovne potpore koja dolazi lično od
Tipovi događaja koje su oni proživeli su nave-
Boga.
deni u tabeli 27.108
Značaj emocionalne potpore nas takođe
podseća na naše obaveze prema našim pri-
Tabela 27. Stres povećava rizik od srčanog jateljima i susedima. Ukoliko nam je bliska
udara
osoba doživela infarkt, naša emocionalna pot-
- Rokovi, svađe sa šefom, druge situacije koje pora može da predstavlja ogromnu pomoć u
povećavaju puls sprečavanju drugog srčanog udara. To nije
- Značajni sastanci, držanje prezentacija, otpuš- nešto što treba uzimati olako. Drugi infarkt je
tanje često smrtonosniji od prvog.
- Emocionalne rasprave sa supružnicima, decom
- Smrtni slučajevi u porodici Da li treba koristiti lekove za kontrolu
- Finansijski problemi – plaćanje računa, čekovi stresa?
bez pokrića, finansijska kriza
Mnoge osobe pokušavaju da kontrolišu svoj
stres korišćenjem lekova. To nije optimalno.
Radi poređenja, veliki broj ljudi koji nije Takvi lekovi mogu u stvari da povećaju rizik od
imao srčani udar je bio ispitan o svojim streso- infarkta. Izvršeno je istraživanje na ženama
vima. Samo 12% njih je doživelo bilo kakav koje su uzimale lekove za umirenje (kao što je
ozbiljni stres u istom vremenskom okviru. valijum, ativan, librium i ksanaks) i/ili protiv
depresije (kao što je elavil, tofranil i pamelor).
Bes može da bude opasan Istraživanje je utvrdilo da lekovi mogu u velikoj
Stresne situacije koje izazivaju bes su meri da povećaju rizik od infarkta. Žene koje
naročito opasne za one sa srčanim oboljenjima. koriste lekove su imale skoro 17 puta veći rizik
Osobe sa već postojećim srčanim oboljenjem od infarkta, a one koje su neko vreme u toku
više nego duplo uvećavaju rizik od infarkta svog života koristile te lekove, imale su tri puta
miokarda kada se razbesne.109 Ovaj povećani veći rizik.111 Povećani rizik ne mora u celini da
rizik traje još dva sata posle napada besa. se javlja usled korišćenja lekova. Deo može da
Na osnovu ovih i drugih istraživanja je jasno nastane usled stresa koji leži u osnovi njihovih
da stresna iskustva mogu značajno da poveća- problema. U svakom slučaju, čak i pored fakto-
ju naš rizik od infarkta. Jedan razlog može da ra stresa, sam lek predstavlja značajan rizik od
bude taj što stres može da prouzrokuje grč infarkta.
srčanih arterija. Kao rezultat toga, kada ćelije Značajna poruka ovih istraživanja je da
za zgrušavanje krvi, krvne pločice, pokušaju da način života u cilju sprečavanja srčanih obolje-
prođu kroz arteriju, onemogućene su i lakše se nja stavlja akcenat na rešavanje problema stre-
zgrušavaju. sa – idealno bez lekova. Načini na koje bi se
postigla optimalna kontrola stresa su predstav-
Značaj emocionalne potpore ljeni u 14. poglavlju: “Stres bez potresa.”
Istraživanja su pokazala da emocionalna
potpora obezbeđuje način za ublažavanje stre- Koliko razlike može da načini stil života?
sa. Bilo da to uviđamo ili ne, to je faktor koji je Postoji mnogo dobrih vesti u Americi u vezi
poželjan za sve nas. Međutim, naročito je sa srčanim oboljenjima. Iako su još uvek ubica
značajan za one sa srčanim oboljenjima. Stariji broj jedan, stope srčanog oboljenja su opale. U
ljudi koji su doživeli srčane napade i koji imaju stvari, stopa smrtnosti od infarkta je pala nekih
22% između 1984. i 1994. godine.112 Jedan od
SRČANA OBOLJENJA 67

glavnih razloga za opšte poboljšanje je taj što


Amerikanci obraćaju više pažnje na svoj izbor Tabela 28. Efektivnost mera za
hrane.113 Organizacija Istraživanja nacionalnog sprečavanje infarkta
zdravlja i ishrane prikazuje da nivo holesterola Preventivne mere Umanjenje rizika
u Americi opada u poslednje 3 decenije, kao što
Prestanak pušenja 50-70% za 5 godina
je prikazano na slici 11.
Umanjenje holesterola 2-3% sa svakim
u krvi procentom umanjenja
Slika 11. Kako holesterol opada tako se isto Redovno vežbanje 45%
smanjuju i srčana oboljenja
Održavanje idealne 35-50% niži rizik kod
Prosečni Američki nivo holesterola za muškarce i žene težine osoba sa viškom kilo-
se umanjio 7% između 1960. i 1991. godine. To bi grama od 20% ili više
moglo da smanji učestalost infarkta za 12 do 32%. Snižavanje krvnog 2-3% za svako
pritiska umanjenje dijastolnog
Ukupan nivo pritiska od 1 mm
holesterola (mg)
220 Muškarci Žene

210
dina. Vežbanje snižava vaš rizik od infarkta
skoro za toliko. Održavajući idealnu težinu, rizik
200 je 35-55% niži ako smo imali 20% ili više iznad
190
idealne težine. Što je veće snižavanje sistolnog
krvnog pritiska i količine holesterola u krvi, to je
180 rizik niži. Deset poena sniženja krvnog pritiska
umanjuje rizik od 20-30%. Umanjenje količine
170
1960- 1971- 1976- 1988- 1960- 1971- 1976- 1988-
holesterola od 30% (što je sasvim moguće
1962 1974 1980 1991 1962 1974 1980 1991 učiniti ishranom) umanjuje rizik od infarkta 60-
Godine 90% samo na ovaj način. Dobro je poznato da
će kod onih koji imaju povišeni nivo holesterola
Zapazite da je 1960. godine prosečni nivo u krvi, značajno umanjenje tog holesterola
holesterola za muškarce bio oko 215 mg/dl. definitivno proizvesti dobrobit u umanjenju
Prosečni nivo holesterola se 1991. godine spus- rizika. Jedno novije istraživanje je pokazalo da
tio na 205 mg/dl. Kod žena je prosečni nivo će među onima koji su već imali infarkt, ali koji
holesterola 1960. godine bio 222. 1991. godine, su imali “nizak” holesterol, manji od 200 mg/dl,
ta prosečna vrednost je pala na 205, isto kao snižavanje njihovog nivoa holesterola dalje
kod muškaraca. umanjiti rizik od narednog dodatnog smrto-
Ovi trendovi su ohrabrujući, ali su nivoi nosnog infarkta i do 45%.116
holesterola viši nego što bi trebalo. Srčana Razmotrimo temeljno istraživanje koje nam
oboljenja ne moraju da predstavljaju ubicu broj pomaže da vidimo uticaj ishrane na umanjenje
jedan u Americi. Videli smo iz raznih, do sada rizika od srčanih oboljenja. Mnogi se iskreno
pregledanih istraživanja, da se srčana oboljenja pitaju: “Koliko smanjenje rizika od infarkta
u velikoj meri mogu sprečiti. Možemo da bude- mogu da očekujem usvajanjem zaista idealne
mo ohrabreni tim snižavanjem holesterola ishrane?” Prvo, šta je idealna ishrana? Do sada
tokom poslednjih 30 godina i sniženjem stope bi trebalo da bude jasno, na osnovu medicin-
smrtnosti od srčanih oboljenja koja je njemu skih istraživanja, da se idealna ishrana sastoji iz
pripisana. Hiljade života je spaseno. Međutim, obilja voća, povrća, integralnih žitarica i jez-
na to bi se moralo gledati samo kao na početak, grastog voća (ovo poslednje u umerenim količi-
pošto celih 42% smrtnih slučajeva u Americi se nama). Ako koristimo hranu koja dolazi isključi-
još uvek javlja usled oboljenja srca i krvnih vo iz ovih grupa namirnica, možemo da izvrši-
sudova.114 Jasno je da drastične promene tek mo najdrastičnije promene u snižavanju holes-
treba da se učine. terola i stopa srčanih oboljenja. To je idealna
Koliko zaista možemo da umanjimo naš rizik ishrana koju ja preporučujem svojim pacijenti-
od infarkta? Informacija organizacije Harvard- ma sa povišenim holesterolom ili drugim fak-
skih zdravstvenih pisama pomaže da se prona- torima rizika za srčana oboljenja, a takođe je
đe odgovor, koji je zabeležen u tabeli 28.115 najbolja ishrana za moje pacijente sa srčanim
Zapazite značaj ovih 5 faktora stila života. oboljenjima. Većina mojih pacijenata sa
Samo prestajanjem pušenja možete da umanji- povišenim holesterolom će sniziti svoj serumski
te rizik od infarkta za 50% ili više u toku 5 go- holesterol 60-80 mg/dl na takvoj ishrani.
68 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Vratimo se sada na prvenstveno pitanje: koliko


Tabela 22. Niz koristi od totalne
možete da očekujete da ćete umanjiti svoj rizik?
vegetarijanske ishrane
Ovo istraživanje je posmatralo uticaj tri tipa
ishrane na rizik od srčanih oboljenja: potpuna - Nula holesterola
vegetarijanska (ishrana koju preporučujem svo- - Malo zasićenih masnih kiselina
jim pacijentima sa povišenim holesterolom i - Mnogo vlakana
srčanim oboljenjima), lakto-ovo vegetarijanska - Bez životinjskih belančevina
- Bez “hem” gvožđa
i ne-vegetarijanska. Populacija koja je bila
- Mnogo antioksidansa
proučavana predstavljala je muškarce iz jedne - Mnogo folne kiseline i vitamina B6
grupe religioznih ljudi preko 35 godina starosti - Pomaže kontroli težine
koji žive u Kaliforniji. Američka vlada je potroši- - Više hranljivih materija za uloženi novac
la više od 14 miliona dolara za istraživanje nači-
na života ovih ljudi.117 Oduševljenje ovim reli-
gioznim ljudima verovatno dolazi u velikoj meri caj u zaštiti od ubice broj jedan u zemlji. Prve
zbog njihove značajno veće dužine života i dve odlike na listi su verovatno najpoznatije kao
umanjenih stopa bolesti. Oni su otkrili značajno faktori umanjenja rizika od srčanih oboljenja.
umanjenje smrtnih slučajeva od srčanih obo- Treća, mnogo vlakana, se obično identifikuje
ljenja među vegetarijancima iz ove grupe ljudi, kao zaštita od raka, ali smo videli da takođe štiti
kao što je prikazano u tabeli 29.118 i od srčanih oboljenja. Manje su poznate druge
navedene koristi u borbi sa srčanim oboljenji-
Tabela 29. Tipovi ishrane jedne grupe reli- ma.
gioznih ljudi i smrtni slučajevi od infarkta Ispitivanje zdravlja ove grupe ljudi
Muškarci starosti 35 godina i više kao procenat od obezbeđuje čvrste dokaze da značajno možemo
očekivanih, u poređenju sa opštom populacijom da umanjimo naš rizik od smrti od srčanih obo-
ljenja upražnjavanjem potpune vegetarijanske
Potpuni vegetarijanci 14% ishrane. U stvari, istraživanje koje smo pred-
Lakto-ovo vegetarijanci 39% stavili u ovom poglavlju ukazuje da se celih 9 od
Ne-vegetarijanci 56% 10 smrtnih slučajeva od infarkta može sprečiti
odgovarajućim programom načina života.
Znamo dovoljno o uzroku srčanih oboljenja da
Istraživanje je otkrilo da otprilike polovina možemo doslovno da eliminišemo tu bolest kao
ljudi iz ove grupe nisu bili vegetarijanci; u glavni uzrok smrti u svetu. Kada bi se elimi-
svakom slučaju, ova ne-vegetarijanska grupa je nacija srčanih oboljenja ostvarila u Sjedinjenim
imala samo 56% prosečne stope smrtnosti od Državama, Američko udruženje za bolesti srca
srčanih oboljenja u odnosu na opštu populaciju. navodi da bi se naša prosečna očekivana duži-
Istraživači su smatrali da je to u velikoj meri bilo na života povećala za skoro 10 godina.119
usled toga što su bili nepušači; takođe su izbe- Međutim, u stvarnosti, očekivana dužina
gavali alkohol i verovatno su imali donekle života bi se povećala značajno više od samo 10
zdraviju ishranu od opšte populacije. Većina godina života koje navodi Američko udruženje
drugih ljudi iz ove grupe su bili lakto-ovo vege- za bolesti srca. Idealni program za sprečavanje
tarijanci, to jest, koristili su jaja i mlečne srčanih oboljenja bi takođe u velikoj meri
proizvode, ali nisu koristili meso bilo kakve sprečio rak, hronična plućna oboljenja, zapa-
vrste. Njihova stopa smrtnosti od srčanih obo- ljenja pluća i mnoge druge uzroke smrti.
ljenja je bila 39% od očekivane – očigledno jed- Sprečavanje tih bolesti bi svakako produžilo naš
nostavno usled odstranjivanja mesa iz svoje životni vek i poboljšalo kvalitet našeg života.
ishrane. Potpuni vegetarijanci su imali naju-
pečatljivije rezultate. Oni su imali samo 14% od Srčani udari se mogu sprečiti
očekivane stope smrtnosti. Deni Didro, francuski filozof iz XVIII veka,
Nizak rizik od srčanih oboljenja kod pot- dao nam je izreku za koju verujem da je i danas
punih vegetarijanaca među ljudima iz ove primenljiva, a koja je navedena u tabeli 23.
grupe nije iznenađujući u svetlu koristi takve
ishrane kao što je istaknuto u ovom poglavlju.
Tabela 23. Didrova izreka
Te koristi su rezimirane u tabeli 22.
Kao što smo videli, bilo koji od ovih faktora “Doktori uvek pokušavaju da sačuvaju naše
sam po sebi umanjuje rizik od srčanih obolje- zdravlje, a kuvari da ga upropaste. Međutim, ovi
nja. Kada se uzmu zajedno, oni imaju veliki uti- drugi su često uspešniji.”
SRČANA OBOLJENJA 69

Vreme je da učinimo nešto u vezi sa ovom Time što ne naglašavaju značaj načina živ-
krizom u američkim kuhinjama. Naši kuvari ota, kardiolozi i drugi izgleda zanemaruju
mogu da pripreme ukusne obroke bez korišće- značajnu činjenicu da osobe preživele infarkt
nja sastojaka koji štete našem zdravlju. Moja često nastavljaju da žive sa naznačenim sma-
porodica i ja lično upražnjavamo potpunu vege- njenjem kvaliteta života. Naravno, kardiolozi su
tarijansku ishranu, a ne činimo nikakve žrtve u sasvim svesni rezultata infarkta. Najveće kardi-
pogledu ukusa. Moja hrana je ukusna, zadovo- ološko udruženje u našoj zemlji, Američko
ljavajuća i raznovrsna. Pored toga, ona pruža udruženje za bolesti srca, nedavno je napalo
osećaj zdravlja i vitalnosti koji inferiorna ishrana često navođeni mit da će se žrtve infarkta koje
ne bi obezbedila. Dozvolite mi da to ilustrujem prežive “oporaviti i biti dobro”. Oni su objasnili
primerima. Jedna omiljena vrsta hrane u našoj da oni koji prežive infarkt imaju 2 do 9 puta veći
kući je “sladoled” bez holesterola. Pravimo ga rizik od bolesti i smrti u odnosu na opštu popu-
stavljanjem zamrznutih banana i drugog izabra- laciju.121
nog zamrznutog voća u sokovnik. Dobijamo Jedan uobičajeni problem koji nastaje posle
glatku, hladnu, i slatku kremastu masu. infarkta je srčana insuficijencija. Kako je ranije
Međutim, ona sadrži malo masti, mnogo rečeno, to je stanje u kojem je srce oslabljeno
vlakana i nema životinjskih belančevina ni infarktom (ili drugim uzrokom) i više ne može
holesterola. Drugi primer predstavlja tofu (sir da vrši celokupni rad koji bi trebalo da izvršava.
od soje), neverovatno mnogostranu hranu. Kao rezultat toga, tečnost se značajno
Korišćenjem raznovrsnih začina, dobijamo nagomilava u plućima, nogama i stopalima.
ukusnu zamenu u našem domu za neke mlečne Smeštanje u bolnicu zbog srčane insuficijencije
proizvode, jaja, čak i za neka jela od mesa. se više nego dupliralo od 1979. do 1992.
Mogao bih da dam stotine drugih primera, ali, godine. 377.000 osoba je 1979. godine
naravno ovo nije kuvar. Dodatak II navodi smešteno u bolnicu zbog ove problematične
nekoliko od velikog broja odličnih vegetarijan- bolesti. 1994. godine, 874.000 je primljeno u
skih kuvara koji daju recepte koji su bez holes- bolnicu. Srčana insuficijencija je sada najčešći
terola, sa malo zasićenih masnih kiselina i uzrok smeštanja u bolnicu za ljude starije od 65
mnogo vlakana. Iz sopstvenog iskustva, čvrsto godina.122 Jasno je da moramo da dođemo do
verujem da možemo da obrazujemo naše korena problema. Nije dovoljno zamenjivati epi-
kuvare da spremaju novi niz raznovrsne hrane demiju smrtnih slučajeva od infarkta epidemi-
koji je i ukusan, a i koji pomažu daljem uma- jom srčanih slabosti. Jedino ćemo sprečava-
njenju rizika od srčanih oboljenja. njem ili preokretanjem ateroskleroze pobolj-
šanjem načina života videti nekakve velike
Da li visokotehnološki način lečenja korake prema umanjivanju broja smrtnih sluča-
srčanih oboljenja čini promene načina jeva od srčanih oboljenja i hendikepa povezanih
života nepotrebnim? sa srcem.
Neki ljudi možda smatraju da im naša Zaključak
napredna tehnologija za lečenje srčanih obolje-
Dokazi su zaista jasni. Možemo drastično da
nja daje više slobode da čine šta im je volja.
umanjimo rizik od srčanih oboljenja primenji-
Oni razmišljaju da nema potrebe za kon-
vanjem optimalnog načina života. Moramo da
trolisanim stilom života ako žive u blizini
načinimo te promene kako poznate bolesti koje
najsavremenije opremljene bolnice. Zaista,
se mogu sprečiti ne bi više vodile na listama
“visoka tehnologija” je načinila značajnu razliku
američkih ubica. Svestan sam da vi verovatno
na sceni srčanih oboljenja. Kad osoba ima
nećete promeniti svoj način života samo da
infarkt, kardiolog može da otvori blokirane
biste izmenili opštu statistiku o smrtonosnom
arterije moćnim lekovima ili balonima pri angio-
uticaju srčanih oboljenja u Americi. Međutim, ja
plastici. Kao rezultat toga, ako pacijent sa prvim
sam zabrinut za pojedince, stotine hiljada onih
srčanim napadom živi dovoljno dugo da stigne
koji će nepotrebno otići u grob – samo ove
do bolnice, ima samo oko 10% rizika od umi-
godine – zato što nisu načinili odgovarajuće
ranja od infarkta. Pre 25 godina rizik je bio
korake u pogledu stila života na vreme. I znam
skoro 30%. Sudeći na osnovu sopstvene
da ste vi bar donekle zabrinuti za sebe.
prakse, čak i kardiolozi izgledaju predodređeni
Pri riziku da zvučim stereotipno ili izveš-
da smatraju da način života nije veoma znača-
tačeno, moram iskreno da kažem da osećam
jan. (Nažalost, specijalisti za srce nemaju bolje
odgovornost za svakog od vas koji čitate ovo
nivoe holesterola u krvi, kao grupa, u odnosu
poglavlje. Želim da učinim sve što mogu da
na opštu populaciju.)120
70 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

pomognem kako bih sprečio da tragedija Još gore, srčano oboljenje može da uzme vaš
srčanih oboljenja dodirne vaš život. Video sam život pre nego što ste i svesni da imate srčani
previše ljudi koji su povređeni, ubijeni ili su problem.
postali invalidi od strane ovog ubice da bih Zbog sopstvenog zdravlja i zbog svojih vo-
nepristrasno govorio o ovom problemu. Sa tog ljenih, zašto ne usvojite bar neke elemente
gledišta dopustite mi da iznesem zaključnu novog načina života već danas? Ako se držite
molbu: ako vas je ovo poglavlje ubedilo u takvih promena, ubeđen sam da ćete ih sma-
oblasti koje morate da promenite u svom živo- trati za svoje najmudrije životne investicije. Na
tu, nemojte da odlažete. Sada je najbolje kraju, investicija će plaćati dividende obezbeđu-
vreme da poboljšate vašu ishranu i druge živ- jući vam duži život, sprečavanje slabosti, i
otne navike. Nemojte čekati znake upozore-nja povećani kvalitet života. Ne odugovlačite –
ili prvi srčani udar pre nego što postanete započnite sa dobijanjem koristi od načina života
ozbiljni u vezi sa promenama načina života. Do koji sprečava srčana oboljenja već danas.
tada može da se već razvije nepovratna bolest.
4. poglavlje

Blokirane arterije:
Očistite ih prirodno
Kardiolog je ušao u ordinaciju sa smrknutim Jedan od najvećih problema sa ovim metodama
licem. Pošto je izmenjao nekoliko formalnih je da one ne rešavaju proces koji je u osnovi
reči, došao je do glavnog razloga za konsultaci- bolesti. Bolest je ateroskleroza, stanje koje tiho
ju. “Marko, ponovo sam pregledao vaše utiče na krvne sudove širom tela. Oboljenje
angiograme, i nema druge mogućnosti. Morate prouzrokuje spori, ali kontinuirani porast
da idete na operaciju ugrađivanja bajpasa.” blokade glavnih arterija. Operacija ugradnje
Marko je bio očevidno potresen. “Ali dok- bajpasa i angioplastika ne čine ništa da
tore, da li ste sigurni? Zamalo da umrem na promene to postepeno nagomilavanje masnih
operacionom stolu poslednji put kada sam imao naslaga širom tela. Te visokotehnološke proce-
operaciju, zar nema drugih mogućnosti? Šta je dure samo “kupuju vreme” usredsređujući se
sa tom procedurom sa balonom, ili novim na oblasti koje često najviše ugrožavaju život –
lekovima?” blokadu krvnih sudova koji ishranjuju srce. Ako
“Marko, zaista mi je žao. Znam koliko se se proces ateroskleroze ne reši, arterije koje su
užasavate pomisli na operaciju, ali jednostavno zaobiđene će se ponovo blokirati; sudovi na
nema druge mogućnosti.” kojima je izvršena angioplastika će ponovo biti
zatvoreni masnim naslagama.
Nezgode pri operacijama srca Štaviše, hirurške metode su skupe i praćene
Ovakvi razgovori se odigravaju mnogo puta nekim veoma realnim rizicima. Prosečna cena
svake godine u Americi. Uprkos celokupnom boravka u bolnici za izvršenje operacije ugrad-
napretku tehnologije, i dalje vršimo oko nje bajpasa se kreće od 35.000 do 62.000
500.000 operacija ugradnje bajpasa svake dolara (pri nacionalnom proseku od 44.200
godine.1 Međutim, izgleda da je danas najomi- dolara) u zavisnosti od hirurga koji vrše
ljenija procedura specijalista za srce srčana operaciju i u kojim bolnicama se ona vrši.3 Iako
angioplastika. Celih 404.000 angioplastika se je rizik od smrti pri operaciji sada umanjen na
izvrši svake godine u Sjedinjenim Državama.2 oko 3% ili manje u nekim centrima,4 većina
Često se ona u laičkim krugovima označava kao ljudi je potpuno nesvesna potencijalnih trajnih
“procedura sa balonom”, i ova tehnika otvara sporednih efekata koji se mogu javiti posle ove
zakrčene srčane arterije na silu, naduvavajući operacije. Na primer, 2% pacijenata kojima je
čvrsti balon uguran u zakrečene sudove. Balon ugrađen bajpas dožive šlog, a do 57% pati od
spljošti masne naslage koje blokiraju krvni sud, neke vrste neuroloških komplikacija, često
i na taj način dozvoljava da više krvi prođe kroz toliko tananih da porodica osobe može to jed-
prethodno suženu oblast. Ukoliko kardiolog nostavno da pripiše tome da “tata jednostavno
veruje da postoji velika verovatnoća ponovnog postaje stariji”.5,6,7 MRI procene su pokazale da
zatvaranja arterija, žičana mreža od nerđajućeg mozak otekne u toku jednog časa od operacije
čelika savijena u obliku kružne cevi će biti ugradnje bajpasa; razlog se delom može objas-
postavljena na mestu na kome je angioplastika niti mikroskopskim krvnim ugrušcima koji su
izvršena kako bi se umanjila mogućnost kratko- česti tokom operacije srca.8
ročnog ponovnog zakrčenja. Sa druge strane, srčana angioplastika košta
Mnogi ljudi su danas postali toliko upoznati oko 22.000 dolara, u zavisnosti od lekara koji
i sa operacijom ugradnje bajpasa i sa angio- vrši proceduru i mesta gde se vrši.9 Stopa
plastikom da bi mogli da misle da je Marko bio neuspeha angioplastike izvršene na samo jed-
donekle detinjast bojeći se takvih dobro poz- nom srčanom krvnom sudu u prvih 6 meseci je
natih terapija. Ipak, stručnjaci koji su upoznati 35-45%, a za angioplastiku više sudova 50-
sa rezultatima ovih čestih procedura bi se 60% u istom vremenskom okviru. Takvi
verovatno složili sa Markovim osećanjima.
72 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

neuspesi zatim zahtevaju novu angioplastiku ili nauka.14 Uputstva su donekle efektivna, ali su
čak operaciju ugradnje bajpasa.10 daleko od toga da ostvaruju željene rezultate.
Na taj način, vršenje operacije na osobi sa U ovom poglavlju ćete videti ishranu koja je
srčanim oboljenjem ima tri povratna efekta, kao daleko nadmoćnija u odnosu na ishrane koje
što je rezimirano u tabeli 1. predlažu ove ustanove. Međutim, njihova pre-
poručena ishrana je vredna ispitivanja zbog
Tabela 1. Tri nepovoljnosti operacije srca raširene popularnosti koje ona i slične ishrane
imaju. Ona se naziva Nacionalni program za
- Obezbeđuje privremeno poboljšanje. Ne
ispravlja problem koji leži u osnovi. obrazovanje o holesterolu (National Cholesterol
- Mogu se javiti trajni sporedni efekti.
Education Program, NCEP).
NCEP ishrana preporučuje ograničavanje
- Visoka cena
dnevnog unosa holesterola na 300 mg dnevno
u prvom koraku, i na 200 mg u svom najstro-
Alternative konvencionalnim načinima žijem ili drugom koraku. U oba tipa ishrane,
lečenja srčanih oboljenja masti treba održavati na, ili ispod 30% od ukup-
nih kalorija. Zasićene masne kiseline treba da
Na sreću, postoje alternative operaciji predstavljaju samo od 8-10% u prvom koraku,
ugradnje bajpasa, angioplastici i lekovima. i manje od 7% u drugom koraku.
Međutim, mnogi pacijenti, a čak ni lekari, često Kakvi su ovi nivoi unosa holesterola u
nisu svesni tih mogućnosti. Stručnjaci za pre- poređenju sa nivoima prosečnog Amerikanca?
ventivnu medicinu su sada dokazali da se Poređenja ukazuju da muškarci troše 270-400
blokade srčanih krvnih sudova mogu sprečiti mg dnevno, a žene 200-260 mg dnevno.15
promenom načina života. Možda je još značaj- Prema tome, većina žena i mnogi muškarci se
nije da, kada se koriste pravilno, faktori načina već nalaze ispod cilja NCEP-a u pogledu holes-
života kao što su kontrola stresa, prestanak terola od 200 ili 300 – ali da li smo videli veliko
pušenja, ishrana i vežbanje nemaju štetne sniženje srčanih oboljenja? Teško. Može nam
sporedne efekte. Jedini sporedni efekti su oni biti drago da su Amerikanci u celini snizili svoj
poželjni – doprinos boljem kvalitetu života i nivo holesterola, ali ne možemo biti zadovoljni
umanjen rizik od mnogih tipova bolesti pored samo početkom trke. Želimo da je dobijemo.
srčanih oboljenja. Holesterol u ishrani, čak i od 220 mg, je i dalje
One osobe sa srčanim oboljenjima koje viši od optimalne količine, kao što ćemo dalje
postanu svesne činjenica koje su opisane u ovoj prikazati. Pored toga, Amerikanci takođe konzu-
knjizi, suočene su sa ključnim pitanjem: “Da li miraju značajne količine masti u svojoj ishrani,
sam voljan da sam izvršim razumne promene uključujući zasićene masne kiseline koje same
načina života koje su neophodne za sprečava- po sebi imaju efekat povećanja holesterola u
nje moje bolesti?” Ako je odgovor “ne”, verovat- krvi.
no je da će u jednom trenutku ili angioplastika
ili ugradnja bajpasa biti neizbežna. Neuspesi standardne ishrane srčanih
Standardna ishrana srčanih bolesnika bolesnika
Neke bolnice u raznim delovima sveta nude Pogledajmo šta je ishrana Nacionalnog pro-
kurseve ishrane za osobe koje pokušavaju da se grama za obrazovanje o holesterolu, sama po
bore sa srčanim oboljenjem. Ova ishrana se sebi, učinila za ljude. U istraživanju zvanom
koncentriše pre svega na dva glavna problema: Istraživanje ateroskleroze i snižavanja holes-
umanjivanje zasićenih masnih kiselina i u ma- terola (Cholesterol Lowering Atherosclerosis
njoj meri umanjivanje holesterola u ishrani. Study, CLAS), osobe sa infarktom su lečene
Opsežni programi takođe daju savete u vezi sa samo ishranom, ili ishranom uz lekove. Ishrana
ishranom kako bi pacijentima sa viškom kilo- koja je korišćena je bila ona za koju su istraži-
grama pomogli da smanje težinu. Stručna vači očigledno smatrali da je bila stroga: ne više
grupa nacionalnih instituta zdravlja je 1992. od 250 mg holesterola u ishrani dnevno, i
godine iznela te ciljeve sa specifičnim ideja- manje od 26% kalorija iz masti.16 Zapazite da
ma.11 Njihove ideje su bile slične onima koje su je ishrana CLAS-a bila u stvari prilično slična
iznele druge ugledne osobe ili grupe kao što je preporukama Nacionalnog programa za obrazo-
načelnik sanitetske službe,12 Američko udru- vanje o holesterolu i ograničavala je u većoj
ženje za bolesti srca13 i Nacionalna akademija meri potrošnju masti od prosečne američke
ishrane. Posle 4 godine na ovom programu,
srčane arterije učesnika su ponovo procenjene
BLOKIRANE ARTERIJE 73

srčanim angiogramima. Oni na specijalnoj snizili su svoj ukupni holesterol i LDL. U prvoj
ishrani bez lekova su imali neznatno umanjenje godini njihov prosečni LDL holesterol se blago
nivoa ukupnog i LDL (lošeg) holesterola. smanjio, sa 178 na 174. Za 5 godina na pro-
Rezultati angiografije (specijalnih rendgenskih gramu, taj prosek je spušten još više, na 167, a
snimaka srčanih arterija) pre i posle četvoro- posle 7 godina je iznosio 159. Čak i posle 10
godišnjeg perioda, zajedno sa nivoima holes- godina, učesnici su i dalje održavali niži proseč-
terola, prikazani su u tabeli 2. ni nivo holesterola nego kada su započeli, iako
je LDL vrednost porasla nazad na 167. Uprkos
Tabela 2. Rezultati ishrane sa ograniče- skromnim poboljšanjima u količini holesterola,
njem od 26% masti i 250 mg holesterola blokade njihovih srčanih arterija su postale pro-
Standardna ishrana srčanih bolesnika gresivno gore, kao što je prikazano u tabeli 3.
Posle 4 godine:
6% sniženja ukupnog holesterola Tabela 3. Rezultati ishrane sa ograničenjem
6% sniženja LDL holesterola od 25% masti i 200-250 mg holesterola

Rezultati angiografije: Posle 3 godine Posle 7 godina


6% smanjenje 41% je imao 77% je imalo
15% bez promene napredak bolesti napredak bolesti
79% napredak bolesti Posle 5 godina Posle 10 godina
65% je imalo 85% je imalo
To su veoma obeshrabrujući rezultati. napredak bolesti napredak bolesti.
Zapazite da je većina, skoro 4/5, imala gore
blokade nego što su imali pre nego što su Zapazite da je njima postepeno postajalo
započeli sa ovom ishranom. Samo kod 6% se gore posle desetogodišnjeg perioda. Posle 10
javilo poboljšanje. Jasno je da te promene u godina, celih 85% je pokazalo napredak bolesti.
ishrani i rezultujućih 6% pada ukupnog holes- Da li je onda čudno da toliko mnogo pacije-
terola i LDL-a nisu dovoljni za prosečnu osobu nata kojima je izvršena ugradnja bajpasa mora
sa infarktom. Ovi rezultati nisu jedinstveni. ponovo da ide na operaciju 10 godina kasnije?
Slična istraživanja su vršena u različitim okol- Iako kod malog broja osoba dolazi do
nostima i rezultati su uvek slični i podjednako poboljšanja pri ishrani kao što je ona koju je
razočaravajući. preporučio Nacionalni program za obrazovanje
Drugo istraživanje koje ilustruje ovo je o holesterolu, kod većine ne dolazi do
zvano “program hirurške kontrole hiperlipidemi- poboljšanja.
je”.17 Ovo istraživanje je ispitalo rezultate Retke priče o uspehu jednostavno nisu
operacija creva koje sprečavaju recikliranje dovoljne. Zamislite vaše razočarenje i frus-
holesterola kroz crevni sistem. Oni su demon- traciju ako ste imali srčano oboljenje i godina-
strirali da je ta operacija, nazvana “delimični ma savršeno pratili uputstva vašeg doktora u
bajpas ileuma (donjeg dela tankog creva)”, vezi sa ishranom samo da biste videli da su vaši
mogla da umanji nivo holesterola. Ova proce- srčani krvni sudovi postali značajno gori. Vaša
dura je stupila na scenu pre 20 godina. frustracija bi se verovatno dalje povećala ako
Međutim, sada uviđamo da postoje mnogo bolji biste zatim shvatili da su skoro svi oni koji su
načini za rešavanje povišenih nivoa masti u savršeno pratili istu ishranu takođe pogoršali
krvi. Kao posledica toga, moje interesovanje svoje stanje. Frustracija bi postala potpuna
nije za grupu na kojoj je vršena operacija. kada biste shvatili da je ishrana već bila testi-
Umesto toga, interesovanje je za drugu grupu rana i da je utvrđeno da je neodgovarajuća.
koja je proučavana u isto vreme, onu koja je Očigledno je da je potrebno nešto bolje.
služila kao “kontrolna”. Na početku programa
oni su se nasumično upisivali u jednu od dve Dokazana ishrana za sprečavanje
grupe. Kontrolnoj grupi nije izvršena operacija srčanog oboljenja
creva već je postavljena na specijalnu ishranu.
Dr Din Orniš (Dean Ornish) je sa saradnici-
Tačnije, data im je ishrana koja je bila podjed-
ma sproveo istraživanje nazvano “Procena uti-
nako ograničavajuća, ako ne i više, od istraži-
caja načina života na srce” u zalivskoj oblasti
vanja prikazanog u tabeli 2. Ona je sadržala
San Franciska.18 Kao i u prethodna dva primera,
25% masti i 200-250 mg holesterola u ishrani.
akcenat je bio na ugradnji bajpasa ili na angio-
Pacijenti su praćeni tokom perioda od 10
plastici. U ovoj probi, primenjivan je značajno
godina. Oni na programu posebne ishrane
drugačiji pristup ishrani: umesto dopuštanja
74 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

200-250 mg holesterola u ishrani, kao što su to ateroskleroze. Kod samo 14% nije došlo do
činila dva prethodna istraživanja, ovo istraži- promene, a u samo 4% slučajeva stanje se
vanje je dozvoljavalo samo 5 mg holesterola na pogoršalo. To je prvo istraživanje u kome se
dan. Umesto 25-26% kalorija iz masti, ovo bilo kakva značajna regresija javila samo zah-
istraživanje je dozvolilo samo 10% masti u valjujući promenama načina života, i ona se
ishrani. Međutim, ukupna količina kalorija nije javila kod 82% učesnika u okviru kratkog peri-
ograničena. U osnovi, ishrana je bila skoro pot- oda od 12 meseci.
puno vegetarijanska (voće, povrće, integralne “Smanjenje” ili regresija je izraz koji se pri-
žitarice i mala količina jezgrastog voća) bez živ- menio na preokretanje blokade koja se javila
otinjskih proizvoda, osim belanaca i do jedne kod više od 8, od 10 učesnika. Sve ukupno, ja-
šolje nemasnog mleka ili nemasnog jogurta vilo se smanjenje svih oštećenja u veličini 2,2%
dnevno. (Nemasno mleko ili nemasni jogurt prečnika, što se prevodi u povećani protok krvi
sadrže 5 mg holesterola.) Rezultati ovog istraži- od 9%. Zapazite da su oni koji su počeli istraži-
vanja su navedeni u tabeli 4. Ova ishrana je vanje sa najvećom stenozom ili blo-kadom, i
značajno bolja u svakom pogledu. Zapazite time imali najveću potrebu za sma-njenjem,
veoma veliko smanjenje i ukupnog holesterola i ostvarili najveće koristi. Od srčanih arterija koje
“lošeg” LDL holesterola. Ovo sniženje je daleko su bile više od 50% blokirane, javi-lo se
veće u odnosu na ono koje se javilo u prethod- poboljšanje od 5,3%, što se prevodi u 23%
na dva istraživanja. Naročito je vredna pažnje porasta protoka krvi. To je značajna količina
činjenica da su te osobe već bile na programu smanjenja posle samo jedne godine. Pre nego
koji je bio blizak onome koji je zastupao što je ovo istraživanje izvršeno, većina lekara
Nacionalni program za obrazovanje o holes- nije verovala da je smanjenje moguće na
terolu pre nego što je istraživanje počelo. Pre osnovu promene načina života u bilo kom vre-
nego što su počeli da sarađuju sa dr Ornišom i menskom periodu – a kamoli u okviru 12 mese-
njegovim saradnicima, učesnici su u proseku ci.
konzumirali samo 31,5% kalorija iz masti i 213 Zapazite da mali procenat promene u
mg/dan holesterola. prečniku stenoze obezbeđuje daleko veći pro-
centualni porast protoka krvi. To je zato što je
Tabela 4. Rezultati ishrane sa 10% masti i stopa protoka krvi matematički proporcionalna
5 mg holesterola u istraživanju Procene četvrtom stepenu promene prečnika (promena
uticaja načina života na srce prečnika 3 puta pomnožena sama sobom).19
Posle jedne godine
- 24% umanjenja ukupnog holesterola Ishrana učesnika u Proceni uticaja
- 37% umanjenja LDL holesterola načina života na srce
Angiografija
Čak i sa lekovima, nijedno istraživanje pre
- 82% smanjenja
ovoga nije pokazalo regresiju ili smanjenje u
- 14% bez promene
- 4% progresije
tako kratkom vremenskom periodu. Ovo istraži-
vanje ne samo da je pokazalo da je regresija
Sva oštećenja
- 2,2% prečnika ukupnog smanjenja arterio-
moguća za kratko vreme, već da se može javiti
skleroze (sva oštećenja) bez upotrebe lekova, obezbeđujući primer
- 9% porasta protoka krvi onoga što se može desiti prihvatanjem jednos-
Oštećenja veća od 50% blokade tavnog programa načina života koji pored
- 5,3% smanjenja arteriosklerotičnih oštećenja drugih faktora uključuje odličnu ishranu.
većih od 50% blokade Pogledajmo bliže ishranu; ona je naznačena u
- 23% porasta protoka krvi tabeli 5.

Tabela 5. Sadržaj ishrane u istraživanju


Istraživanje srčanih krvnih sudova bojama,
Procene uticaja načina života na srce
zvano srčani angiogram, izvršeno je pre nego
što je program započeo, a zatim 12 meseci kas- - Bez životinjskih proizvoda, osim belanaca i
nije. Posebne kompjuterske procene ovih angi- nemasnih mlečnih proizvoda
ograma su dozvolile veoma precizne proračune - 75% složenih ugljenih hidrata
da li se suženje pogoršalo, ostalo isto ili se - Najmanje 15% belančevina
poboljšalo. Na zaprepašćenje mnogih lekara, - Manje od 5 mg holesterola
kompjuterska poređenja su otkrila da je kod - Bez kofeina
82% pacijenata došlo do preokreta njihove - Kalorije nisu ograničene
BLOKIRANE ARTERIJE 75

Drugi faktori pored ishrane u Proceni


Slika 1. Lečenje simptoma
uticaja načina života na srce
Zajedno sa promenama ishrane, učesnici su
izvršili nekoliko drugih promena načina života.
Potpuna lista promena je navedena u tabeli 6.

Tabela 6. Promene načina života u istraživa-


nju Procene uticaja načina života na srce

- Vegetarijanska ishrana sa malo masti


- Trening kontrole stresa
- Prestanak pušenja
- Umereno vežbanje
- Društvena i emocionalna potpora

Nedavno su Ornišovi pacijenti završili pro-


cenu petogodišnjeg praćenja. Merenje srčanog
protoka krvi je nastavilo da pokazuje značajna zabranjivati kofein, kada je on sastojak nekih
poboljšanja u poređenju sa njihovim procena- od američkih najomiljenijih proizvoda i pića?
ma pre petogodišnjeg programa, i u poređenju Prvo, postoji zabrinutost da kofein može da ima
sa kontrolnom grupom koja je bila na NCEP tipu relativno mali, ali značajan efekat u povećanju
ishrane i drugim aspektima uobičajene brige.20 nivoa holesterola i krvnog pritiska.21 Takođe
Filozof Alfred Vajthed (Alfred Whitehead) je može da povisi nivo homocisteina u krvi što
napisao izjavu koja se odnosi na ovaj problem može da dovede do ateroskleroze.22 Što je još
srčanih oboljenja i istraživanja koja pokazuju značajnije, Orniš je sa saradnicima izbacio
njihov preokret. Izjava je navedena u tabeli 7. kofein zbog njegove sposobnosti da pojača
stres kod velikog broja ljudi.23 Kontrola stresa je
Tabela 7. Filozofija Alfreda Vajtheda izgleda kranje značajna u sprečavanju infarkta.
Ako želite da ostanete smireni, sabrani i
“Poznate stvari se dešavaju i čovečanstvo se ne
uravnoteženi, često će biti potrebno prekidanje
uzbuđuje zbog njih. Potreban je veoma neo-
bičan um za vršenje analize očiglednog.”
unošenja kofeina.

Vežbanje sa povećanom stopom


Rad dr Orniša obezbeđuje dobar primer srčanog rada
onoga što neobični um može da učini sa
Procena uticaja načina života na srce je
očiglednim. Srčana oboljenja su ubica broj
takođe uključila redovan program vežbanja kao
jedan u Americi. Svaki američki lekar je dobro
što je prikazano u tabeli 8. Cilj je bio da se up-
upoznat sa njima, pa ipak izgleda da većina nas
ražnjava dnevna šetnja koja je dovoljno žustra
jednostavno leči simptome bolesti umesto
da poveća stopu srčanog rada na 50-80% mak-
osnovni uzrok. Jasno je da je način života
simalne stope srčanog rada svake osobe.
osnovni uzrok u većini slučajeva. Mnogi zdrav-
stveni radnici troše toliko mnogo vremena i
napora brišući pod, a da ne primećuju da je Tabela 8. Program vežbanja u istraživanju
otvorena česma osnovni uzrok problema, kao Procene uticaja načina života na srce
što je ilustrovano na slici 1. - Hodanje 3 sata sedmično, najmanje 30 mi-
Sada kada je prikazano ono što je očigled- nuta po šetnji
no, vreme je da ljudi sa srčanim oboljenjima to - Stopa srčanog rada na 50-80% od maksi-
prime k znanju i počnu da menjaju svoj način malne stope srčanog rada
života u skladu sa tim – pre nego što bude
kasno.
Maksimalna stopa srčanog rada i željena
Kofein može da radi protiv srca stopa za vežbanje su proračunati u odnosu na
starost. Da bismo ilustrovali taj jednostavni pro-
Zapazite da pored unošenja veoma malo račun, odredite sopstvenu maksimalnu stopu i
masti i bez holesterola, Procena uticaja načina željenu stopu kao što je objašnjeno u tabeli 9.
života na srce nije dozvoljavala kofein. Zašto
76 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

posle godinu dana; grupa koja je jela meso je


Tabela 9. Proračun vaše željene stope
imala umanjenje od samo 13 poena, ili 6%. To
srčanog rada za aerobno vežbanje
je ono što bismo očekivali za grupu koja je jela
Prvi korak: procenite vašu maksimalnu stopu meso, u skladu sa tipičnih 6% umanjenja
srčanog rada oduzimajući vaš broj godina od 220. postignutih pri ishrani na NCEP-u. Da li može-
Primer: Ako imate 40 godina, vaš predviđen mak- mo biti zadovoljni tako malim umanjenjem,
simum bi bio 180 otkucaja u minutu.
sada kada znamo da vegetarijanska ishrana,
Drugi korak: pomnožite taj broj sa 0,5 kako biste kao što je ishrana istraživanja Procene uticaja
dobili donju granicu vašeg opsega i sa 0,8 za
načina života na srce, može da obezbedi tako
gornju granicu.
Primer: Ako imate 40 godina, to bi iznosilo 90-144
značajne pozitivne rezultate?
otkucaja u minutu.
Umanjenje LDL-a u istraživanju Procene
uticaja načina života na srce
Test procene naprezanja je izvršen na Šta je sa “lošim” holesterolom, LDL holes-
svakom učesniku pre nego što je započeo pro- terolom, koji se tako lako oksiduje, oštećuje
gram vežbanja. Ako je osoba imala promenjen arterije i dovodi do pojave bolesti srčanih arte-
EKG koji je ukazivao na nedostatak dotoka krvi rija? Poređenje dve grupe je prikazano na slici
do srca tokom testa, zabeležena je stopa 3.
srčanog rada u trenutku nedostatka. Ciljna
stopa srčanih otkucaja pri vežbanju osobe bi
bila 50-80% od te stope srčanog rada.24 Slika 3. Promene LDL holesterola u istraži-
vanju Procene uticaja načina života na srce
Sniženje ukupnog holesterola u krvi u LDL holesterol Eksperimentalna grupa
istraživanju Procene uticaja načina Kontrolna grupa
života na srce 180
166
157
Postojale su dve grupe ispitanika u istraži- 160
151
vanju Procene uticaja načina života na srce. Do
140
sada su predstavljeni rezultati za grupu zvanu
“eksperimentalna grupa”. Druga grupa je zvana 120
“kontrolna grupa”. Kontrolna grupa je primenji-
100 95
vala ishranu sličnu ishrani NCEP-a kao što je
ranije napomenuto. Poređenje ukupnog holes- 80
terola u dve grupe je prikazano na slici 2. Pre početka Posle godinu dana
Grafikon živopisno ilustruje nadmoćnost
vegetarijanske ishrane eksperimentalne grupe
Posle godinu dana na vegetarijanskoj
nad ishranom koja je bazirana na mesu kon-
ishrani i drugim izmenama načina života, LDL
trolne grupe. Vegetarijanska grupa je imala
holesterol eksperimentalne grupe se snizio za
umanjenje holesterola od 56 poena, ili 24%,
37%. Kontrolna grupa koja je bila na NCEP tipu
ishrane je ostvarila smanjenje od samo 5%. To
Slika 2. Ukupne promene holesterola svakako pomaže objašnjenju zašto postoji tako
u istraživanju Procene uticaja načina
značajno preokretanje bolesti srčanih arterija
života na srce
kod pacijenata vegetarijanaca.
Ukupan holesterol Eksperimentalna grupa
260 Kontrolna grupa
Uticaj niskog LDL-a
245
Brojna istraživanja su pokazala da će se,
240 232
227 ako se LDL holesterol značajno snizi, verovatno
220 javiti preokret bolesti srčanih arterija. Neki ispi-
200 tanici sa visokim nivoom LDL-a i sa infarktom su
lečeni snižavanjem njihovog LDL-a, a drugi
180
171 uobičajenom terapijom srčanih bolesnika.
160 Rezultati su upoređeni u tabeli 10.25
140
Jedan od 5 pacijenata koji je imao infarkt
ima ukupan holesterol ispod 200. Iako su ovi
120
pacijenti verovatno pod uticajem i drugih fakto-
Pre početak Posle godinu dana
ra rizika kao što je pušenje ili nizak HDL, lekari
BLOKIRANE ARTERIJE 77

broj svih šlogova, infarkta, smrtnih slučajeva,


Tabela 10. Snižavanje LDL-a preokreće
operacija ugradnje bajpasa i angioplastika
srčana oboljenja
shvatili su da su postigli značajan rezultat. Dok
Snižavanje LDL-a kod pacijenata sa srčanim obo- je 10% kontrolnih pacijenata imalo jedan od
ljenjima sa visokim nivoom LDL-a je efektivnije od ovih slučajeva, samo 3% pacijenata na ovoj
konvencionalne terapije: ishrani je imalo neki od ovih problema.
- Učestalost progresije umanjena na polovinu
- Uvećana učestalost regresije za 200% HDL nije porastao u istraživanju Procene
- Umanjenje pojave napada za 75%
uticaja načina života na srce
Šta je sa HDL holesterolom? Kao što smo
obično nisu obraćali pažnju na njihov ukupni ili videli u prethodnom poglavlju, što je viši HDL
LDL holesterol. Međutim, nedavno istraživanje holesterol to je bolje što se tiče srčanih obo-
je pokazalo da su pacijenti sa infarktom, koji su ljenja. HDL vrednosti za dve grupe su upore-
već imali “poželjne” nivoe holesterola, ostvarili đene na slici 4.
nove koristi od programa koji još više snižava
njihov holesterol.26 Slika 4. Promene HDL holesterola u istraži-
vanju Procene uticaja načina života na srce
Vegetarijanska ishrana umanjuje HDL holesterol Eksperimentalna grupa

pojavu srčanog napada 60


Kontrolna grupa
53
Dalja potpora za ishranu sa umanjenim 51
50
holesterolom i ukupan pristup stilu života
39
obezbeđena je St. Tomasovom studijom regre- 40 37
sije ateroskleroze (St. Thomas’ Atherosclerosis 30
Regression Study, STARS).27 Britansko istraživa-
20
nje se približilo programu ishrane koji je koris-
tio Orniš i, kao što se očekivalo, proizvelo je 10

rezultate koji su bili između onih koje je postigla 0


ishrana NCEP-a i onih na režimu istraživanja Pre početka Posle godinu dana
Procene uticaja načina života na srce. STARS
istraživači su prevazišli NCEP-ov drugi korak Obe grupe su imale blago sniženje količine
ishrane na više načina. Oni su: (1) u ishranu HDL-a koje je previše malo da bi bilo statistički
dodali značajne količine biljnih vlakana (do 6 gr značajno. Međutim, kod eksperimentalne grupe
na 1000 kalorija); (2) dalje umanjili unos holes- se i dalje javljao preokret srčanog oboljenja
terola, na svega 100 do 120 mg dnevno za uprkos njihovom niskom HDL-u. Verujem da to
mnoge učesnike; i (3) povećali količinu predstavlja značajnu izjavu: ako imate infarkt,
polinezasićenih masnih kiselina u ishrani. Sve te snižavanje vašeg LDL-a je značajnije od
promene su načinile ishranu bližom vegetari- povećavanja vašeg HDL-a. Kontrolna grupa je
janskoj ishrani u odnosu na NCEP ishranu. Oni imala viši HDL, što se smatra zdravim, ali se nji-
su takođe savetovali pacijente da ne puše i hovo stanje bolesti od infarkta pogoršalo, što
“preporučivali podesan nivo dnevnog vežbanja”. ponovo ukazuje da snižavanje LDL-a može da
Međutim, opis ovih komponenti u njihovom bude važnije u regresiji ateroskleroze. Među-
izveštaju ukazuje da je data relativno mala tim, nemojte misliti da je uloga HDL-a bez
pažnja tim oblastima u poređenju sa Ornišovim značaja. Kasnije u ovom poglavlju bliže ćemo
koncentrisanjem na vežbanje. Kada su razmotriti značaj HDL-a.
angiogrami urađeni na početku STARS-a
upoređeni sa onim načinjenim u proseku oko 3 Nivo triglicerida se povećao u istraživa-
godine kasnije, rezultati su bili očekivani, to nju Procene uticaja načina života na srce
jest, rezultati su bili između onih koje je ost-
vario Orniš i onih koji su viđeni pri ishrani NCEP- Za prosečne Amerikance, što je viši nivo nji-
a. Tačnije, regresija se javila kod 38%, dok se hovih triglicerida, to gore prolaze što se tiče
kod 15% javila progresija. Oko polovine ispi- infarkta.28 Zbog toga je bilo iznenađujuće da se
tanika nije pokazalo nikakvu značajnu prome- kod osoba koje su preokrenule svoje srčano
nu. oboljenje u istraživanju Procene uticaja načina
Međutim, pristup ishrani je umanjio broj života na srce javio porast nivoa triglicerida,
srčanih problema. Kada su pogledali ukupan kao što se vidi na slici 5.
78 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

unos velike količine ugljenih hidrata u Ornišovoj


Slika 5. Promene triglicerida u istraživanju
ishrani predstavljaju uzrok porasta triglicerida.
Procene uticaja načina života na srce
Drugi izveštaj koji dokumentuje niže nivoe
Trigliceridi Eksperimentalna grupa triglicerida kod vegetarijanaca obezbeđuje dalje
Kontrolna grupa uvide. Naročito je utvrđeno da su vegetarijanci
270
256
koji su umanjili svoj unos masti u umerenijem
250
opsegu (na 23% svojih kalorija) snizili svoje
trigliceride.32 Drugo istraživanje je pokazalo da
230
210
216 vegetarijanska ishrana koja ne ograničava
210 199 potrošnju masti toliko strogo može da snizi nivo
190 holesterola, a da ipak održi vrednosti HDL-a.33
170
Ova istraživanja bacaju dalju sumnju na ishranu
sa veoma malo masti. Razlog za zabrinutost je
150
da snižavanje unosa masti u tako velikoj meri
Pre početka Posle godinu dana
kao pri Ornišovoj ishrani rezultuje porastom
triglicerida i umanjenjenjem HDL-a, kao što
smo videli u istraživanju Procene uticaja načina
Kod vegetarijanske grupe se javio porast
života na srce.
triglicerida od 46 poena. Sa druge strane, kon-
Poslednji deo informacije može da
trolna grupa je snizila svoje trigliceride tokom
pomogne da postavimo problem procenta
istog vremenskog perioda za 17 poena. Porast
unosa masti u još bolji kontekst. Kada je dr
triglicerida nije tipičan za vegetarijance u
Orniš analizirao svoje podatke kako bi pronašao
drugim istraživanjima. Neka istraživanja su
najznačajniji deo svoje ishrane u preokretanju
utvrdila grupe vegetarijanaca sa nižim nivoima
srčanih oboljenja, otkrio je da je to bio nizak
triglicerida od proseka.29,30 Šta se onda dešava-
sadržaj holesterola, a ne nizak sadržaj masti.34
lo u istraživanju Procene uticaja načina života
To ukazuje da je odsustvo proizvoda životinj-
na srce? Osobe na vegetarijanskoj ishrani sa
skog porekla u ishrani (što obezbeđuje da
ograničenom količinom masti mogu često da
ishrana neće imati holesterol) važnije od
imaju više nivoe triglicerida jer troše veće
drastičnog smanjenja sadržaja masti. Ovaj
količine složenih ugljenih hidrata. Ugljeni hidrati
način razmišljanja je u skladu sa najnovijim
su sačinjavali celih 70-75% ishrane u istraživa-
istraživanjima koja prikazuju ostvarene preven-
nju Procene uticaja načina života na srce.
tivne koristi od nekih visokomasnih tipova
Međutim, te vrste namirnica bogate ugljenim
namirnica bez holesterola, kao što je jezgrasto
hidratima obično izgledaju kao dobre stvari u
voće. Istraživanja korisnih efekata jezgrastog
vezi sa rizikom od srčanih oboljenja kao i od
voća su predstavljena u prethodnom poglavlju.
raka. Izgleda teško shvatiti da su unosili “pre-
Dalja potpora ovom gledištu dolazi sa
više dobrih stvari”.
Stenforda. Istraživači su prikazali da su
Iako izgleda da porast triglicerida nije uticao
promene načina života mogle značajno da utiču
na sveukupan uspeh Procene uticaja načina živ-
na progresiju infarkta.35 Na osnovu svog istraži-
ota na srce, ostaje jedno pitanje: da li bi rezul-
vanja i drugih objavljenih studija, zaključili su:
tati bili još bolji da potrošnja masti nije bila
“Uopšteno gledano, izgleda da su bolji nalazi
toliko strogo umanjena? Da li bi se Ornišova
angiografa ostvareni većim umanje-njem (LDL
stroga ograničenja masti vratila da progone
holesterola) pošto istraživanja izveštavaju o
učesnike na duge staze? Pitanje je više od
regresiji bolesti u njihovom lečenju grupa kod
akademskog. Kao što smo već videli, vegetari-
kojih se takođe javilo umanjenje LDL-a od 35%
janci koji se nisu trudili da umanje svoj unos
ili više.” Kao što smo videli u prethodnom
masti, obično konzumiraju manje masti od
poglavlju, ishrana sa veoma malo masti nije
proseka, ali ni blizu toliko malo koliko su Orniš i
neophodna za postizanje snižavanja bilo
njegovi saradnici zahtevali. To je interesantno,
ukupnog, bilo LDL holesterola.
jer su u Reznikovom sopstvenom istraživanju,
U vezi sa svim dokazima o najboljim
kao i u devet drugih istraživanja koje je on ana-
nivoima količine masti u ishrani, zaključujemo
lizirao, totalni vegetarijanci uopšteno gledano
da je 5-10% premalo, a 30% verovatno pre-
imali niži holesterol, niže nivoe LDL-a i niže
više. Izgleda da je oko 25% masti optimalno.
nivoe triglicerida – sa podjednako dobrim
nivoima HDL-a.31 Ove činjenice izazivaju sum-
nju da krajnje nizak unos masti i odgovarajući
BLOKIRANE ARTERIJE 79

Bolovi u grudima se značajno umanjuju Jedan rezultat ovog istraživanja je bio


vegetarijanskom ishranom sasvim neočekivan. Drastično smanjenje od
Kada osoba doživljava česte bolove u grudi- 91% bola u grudima eksperimentalne grupe se
ma, tipične za bolesti srčanih oboljenja, često javilo u toku prve tri sedmice – daleko pre nego
im se vrši srčani angiogram. Angiogram što bi se razumno moglo očekivati bilo kakvo
određuje da li pacijent zaista ima značajno značajno fizičko umanjenje blokade. Takvo brzo
oboljenje srčanih arterija. Ako su blokade umanjenje bola u grudima je bilo zapanjujuće
prisutne, test procenjuje gde se tačno blokade za mnoge u medicinskoj zajednici. Međutim, mi
nalaze i koliko su ozbiljne. Delimična blokada drugi smo bili sasvim svesni naglih kratkoročnih
arterija umanjuje protok krvi do srčanog mišića, promena koje su mogle da se odigraju sa pro-
prouzrokujući bol u mišiću. menama načina života. Ja sam lično video mno-
U nekoliko istraživanja predstavljenih u go pacijenata koji su, prvobitno, mogli da samo
ovom poglavlju, učesnici su bile osobe koje su hodaju duž sobe i da osete snažan anginozni
doživljavale česti bol u grudima povezan sa bol u grudima. Posle dve ili tri sedmice na vege-
srčanim problemima, ili anginu. Bol je bio taj tarijanskoj ishrani i programu vežbanja, mnogi
koji je uopšte naveo na pregled njihovih srčanih od tih istih pacijenata bi hodali osam kilometara
arterija. Videli smo da je vegetarijanska grupa na dan – bez bola u grudima i sa korišćenjem
u Proceni uticaja načina života na srce imala manje lekova za srce nego ranije. Rezultati su
značajno poboljšanje svog ukupnog nivoa često toliko zapanjujući da prvo morate lično to
holesterola i umanjenje blokade arterija. Šta se da vidite kako biste u potpunosti cenili drastično
desilo sa njihovim bolovima u grudima? Kada je poboljšanje.
istraživanje započelo, prosečni član eksperi-
mentalne grupe je doživljavao bol u grudima Povišeni holesterol u krvi sprečava
približno pet puta sedmično. Poređenja bola u opuštanje krvnih sudova
grudima grupe na primeni ishrane i kontrolne Iako neki ljudi razmišljaju o krvnim sudovi-
grupe u istraživanju Procene uticaja načina živ- ma kao o cevima koje prolaze kroz naša tela,
ota na srce prikazana su na slici 6. takva karakterizacija je obmanjujuća. U stvari,
zdrave arterije su mišićni organi koji imaju
Slika 6. Bol u grudima povezan sa srčanim sposobnost da kontrolišu koliko će krvi proticati
problemima u Proceni uticaja načina kroz njih menjanjem svog prečnika. Mogu da se
života na srce opuštaju i da dopuštaju da više krvi prođe, ili
Eksperimentalna grupa
mogu da se suze i dozvole manji protok krvi.
Učestalost
angine/sedmično Kontrolna grupa
Opuštanje krvnih sudova je krajnje značajno za
rad srca. Opuštanje srčanih arterija dozvoljava
7
6,24 veći protok krvi do srčanog mišića. Opuštanje
6 krvnih sudova na drugim mestima umanjuje
5,10
5
opterećenje srca smanjenjem otpora nasuprot
koga srce pumpa.
4
Ako umanjenje količine blokade ne može da
3
2,35
objasni njihovo smanjenje bola u grudima, šta
2
onda može? Razlozi za ovo impresivno uma-
njenje angine pri vegetarijanskoj dijeti tek
1 0,45
odnedavno postaju jasni. Odgovor je verovatno
0 – bar delom – u vezi sa načinom na koji vege-
Pre početka Posle godinu dana tarijanska ishrana može da pomogne opuštanju
krvnih sudova.
Bolovi u grudima kod eksperimentalne
grupe (na vegetarijanskoj ishrani) su se uma- Uloga azot-monoksida u sprečavanju
njili 91%, na manje od jednom sedmično. Sa bola u grudima
druge strane, u kontrolnoj grupi (ishrana na
Hemikalija u krvi zvana azot-monoksid (NO)
mesu koju je preporučio NCEP) su se pogoršali
je neophodna za sposobnost krvnih sudova da
165% tokom godinu dana. Ovi rezultati su
se opuštaju. Ne treba ga zameniti za azot-sub-
očekivani, i u saglasnosti su sa umanjenim
oksid (N2O, “gas za smejanje”). Azot-monoksid
blokadama srčanih arterija prve grupe i
je ključni relaksirajući faktor koji proizvode
povećanim blokadama druge grupe kao što je
endotelijalne ćelije koje oivičavaju krvne
prikazano u tabeli 4.
80 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

sudove. Međutim, kada se poveća nivo holes- nastim povrćem, jezgrastim voćem i seme-
terola, krvni sudovi se ne opuštaju dovoljno u njem, koje ima 3 do 35 puta veću količinu.
odgovoru na azot-monoksid. Promene u nivou Shodno tome, brza poboljšanja od angine u
holesterola u krvi mogu veoma brzo da proizve- Proceni uticaja načina života na srce se možda
du značajnu razliku u obimu opuštanja. javljaju usled bar dva odgovorna efekta. Prvo,
Nedavno su istraživači izazvali povišenje nivoa umanjen nivo holesterola može da pomogne
holesterola pacijenata prestajanjem davanja obnavljanju normalnih mehanizama opuštanja
lekova za sniženje holesterola. U toku dve sed- krvnih sudova. Drugo, porast unošenja arginina
mice došlo je do značajnog opadanja odgovora koji se obezbeđuje vegetarijanskom ishranom
na efekte azot-monoksida, umanjujući tako će dalje pomoći opuštanju arterija od samog
opuštanje.36 početka, verovatno i pre nego što je nivo holes-
Zašto bi se povišeni nivo holesterola mešao terola u krvi značajno opao.
sa efektima azot-monoksida? Nedavno labora-
torijsko istraživanje nam obezbeđuje jedan Smanjenje “lepljivosti” crvenih krvnih
razlog za ovu povezanost. Istraživači su zrnaca umanjuje bol u grudima
zabeležili da je povišeni nivo holesterola u krvi
Postoji treće objašnjenje za prilično naglo
prouzrokovao razaranje azot-monoksida.37
kratkoročno ublažavanje angine koje se javlja
Endotelijalne ćelije pokušavaju da nadoknade
sa ishranom koja snižava holesterol. Smanjenje
taj gubitak proizvođenjem veće količina azot-
težnje da se crvena krvna zrnca slepljuju, ili
monoksida.38 Međutim, usled brzog razaranja
“tečnost” krvi, uočili su nemački istraživači u
azot-monoksida, te ćelije počinju da ispoljavaju
svom istraživanju. To je još jedno istraživanje o
nedostatak L-arginina, osnovne sirovine koja je
uticaju promene načina života na progresiju
neophodna za proizvodnju azot-monoksida.
srčanih oboljenja. Dr Gerhard Šuler (Gerhard
Nedavno istraživanje je pokazalo da značajno
Shuler) je sa saradnicima izvršio neka od najde-
sniženje holesterola poboljšava rezultate EKG
taljnijih merenja među istraživanjima u vezi sa
testa pri naporu (pokazujući poboljšani protok
regresijom blokade arterija.41 Korišćenjem
krvi do srca) u roku od četiri sedmice.39 U
redovnog fizičkog vežbanja i ishrane koja je
skladu sa ovim odnosima, naučnici su utvrdili
sadržala u proseku 26% masti i 135 mg holes-
da dodavanje L-arginina pomaže obnovi nor-
terola (bolje od najbolje “ishrane nacionalnog
malnog arterijskog opuštanja čak i ako neko
programa obrazovanja o holesterolu”) pomogli
ima povišeni nivo holesterola.40 L-arginin se
su da se kod 30% od 56 učesnika istraživanja
nalazi u obilju u vegetarijanskoj ishrani, ali je
ostvari regresija. Samo 4% druge grupe je ost-
redak u mesu i mlečnim proizvodima. Tabelarni
varilo regresiju bez promena načina života.
prikaz sadržaja arginina u namirnicama je dat
Od interesa za pitanja angine je da su
na tabeli 11.
istraživači izmerili težnju da se crvena krvna
Zapazite da meso i mlečni proizvodi imaju
zrnca međusobno slepljuju (zvano “stopa agre-
daleko manje arginina u poređenju sa mahu-
gacije eritrocita”). Lepljivija crvena krvna zrnca
teže da se nagomilaju i sprečavaju optimalni
Tabela 11. Sadržaj arginina u namirnicama protok krvi do srčanog mišića, što može da
pojača anginu. Čak i na ovom programu načina
Vrsta hrane Količina Arg (g)
života, koji je manji od optimalnog, težnja
Američki sir 1 komad 0,2 crvenih krvnih zrnaca da se međusobno sleplju-
Jaje 28 g 0,2 ju se umanjila za veoma značajan procenat.
Nemasno mleko 1 šolja 0,3
Ove činjenice tako obezbeđuju još jedan razlog
Goveđi biftek 28 g 0,5
Čvrsti tofu 1/2 šolje 1,3
zbog koga bismo očekivali da se angina ublaži
Engleski orah 1/2 šolje 1,3 pri boljem programu načina života. Možemo se
Brazilski orah 1/2 šolje 1,5 samo pitati koliko bi promene bile duboke da je
Bademi 1/2 šolje 1,6 prihvaćena totalna vegetarijanska ishrana bez
Crni orah 1/2 šolje 2,3 holesterola.
Lima pasulj 1 šolja 2,4 Rezime tri moguća razloga za brzo ublaža-
Crveni pasulj 1 šolja 2,6 vanje angine, koje se javlja uz ishranu koja
Garbanzo pasulj/ snižava holesterol, prikazan je u tabeli 12.
naut (leblebije) 1 šolja 3,6
Sočivo 1 šolja 4,2
Soja 1 šolja 5,3
Pečeno seme bundeve 1/2 šolje 6,2
BLOKIRANE ARTERIJE 81

snize LDL holesterol uz neznatno povećanje


Tabela 12. Razlozi za brzo ublažavanje
HDL holesterola, ali samo kada se koriste zajed-
angine sa promenama načina života
no sa dobrom ishranom sa malo holesterola i
1. Opuštanje krvnih sudova prouzrokovano uma- malo zasićenih masnih kiselina. Statini često
njenjem holesterola u krvi povećava količinu i mogu da prouzrokuju ozbiljna zapaljenja jetre i
efektivnost azot-monoksida u krvi.
razaranje kao i smrt voljnih telesnih mišića.
2. Dalje opuštanje arterija usled veće količine
arginina u povrću se javlja pre nego što se nivo
Još jedno popularno sredstvo koje se koristi
holesterola u krvi snizi. za snižavanje holesterola i triglicerida je veoma
3. Smanjenje lepljivosti crvenih krvnih zrnaca, velika količina B vitamina, nijacina. Kada se
povećavajući protok krvi do srčanog mišića. koristi u visokim dozama neophodnim da bi se
ostvario značajno niži nivo holesterola i
triglicerida, nijacin se treba smatrati lekom zato
što ponekad može da prouzrokuje sporedne
Posle infarkta – promenite ishranu kako efekte opasne po život. Među ove sporedne
biste umanjili rizik od smrti efekte spadaju razaranje jetre i unutrašnje
Drugo istraživanje je obezbedilo nalaze koji krvarenje usled ozbiljnog zapaljenja stomaka;
su značajni za prikazivanje moći ishrane u drugi česti neprijatni sporedni efekti su kratko-
preokretanju infarkta. Izveštaj iz 1992. godine trajni osećaji vrućine i crvenilo kože.
nije merio regresiju, već je ispitao značajna Više volim da sačuvam te lekove za prib-
pitanja: naredne srčane probleme kod osoba ližno jednog na 400 ljudi sa naslednim pore-
koje su preživele infarkt.42 Pacijentima u mećajem koji prouzrokuje da jetra proizvodi
eksperimentalnoj grupi je data specifična preterane količine holesterola ili triglicerida.
ishrana koja ih je snažno okrenula u smeru ve- Takođe ih koristim kod pacijenata sa srčanim
getarijanske. Meso i jaja nisu bili dozvoljeni. oboljenjima koji nisu uspeli da ostvare željeni
Njihov opis protokola ishrane zvuči u suštini nivo holesterola u krvi samo ishranom i koji su
vegetarijanski, pošto je opisano da “sadrži spremni da plate veliku cenu. Cena se sastoji
voće, povrće, žitarice i jezgrasto voće”, iako je od lekova (godišnja potrebna količina popu-
određena količina ribe dozvoljena. Među žrtva- larnih lekova za snižavanje holesterola košta
ma od infarkta u istraživanju (preko 400), kod 1.308 dolara),45 čestih poseta doktoru i labora-
onih na posebnoj ishrani je došlo do drastičnog torijskog rada neophodnog za praćenje i
sniženja ukupnog broja srčanih problema. U moguće sprečavanje ozbiljnih sporednih efeka-
toku samo 6 sedmica, osobe sa skoro vegetari- ta. Dobre vesti su da većina ljudi sa povišenim
janskom ishranom su pokazale značajno uma- holesterolom može da ga spusti na idealni nivo
njenje od 35% u ukupnom broju javljanja pravilnom ishranom i načinom života u koji
srčanih problema u koje su spadali smrtonosni spada i redovno vežbanje bez upotrebe lekova.
i nesmrtonosni srčani udari kao i iznenadni
slučajevi smrti od srčanog problema. Pored ishrane – fizička spremnost
Izveštaj ukazuje da su promene u ishrani U ovom poglavlju smo videli da je odličan
nadmoćnije u odnosu na lekove za osobu koja način života suštinski za bilo koga ko želi da
je imala nedavni srčani udar što je zapanjujuće preokrene oboljenje srčanih arterija. Više od
za medicinsku zajednicu. Jedna od najšire toga, to je osnova za prevenciju srčanih obo-
reklamiranih grupa lekova u vezi sa ovim su ljenja tako da se uopšte ni ne pojavljuju. Ovaj
beta blokatori i ACE inhibitori. Oni ispoljavaju način života mora da sadrži ishranu koja
samo polovinu efektivnosti u odnosu na vege- uključuje zanemarljive količine holesterola u
tarijansku ishranu, sa prosečnim smanjenjem hrani i koja je siromašna zasićenim masnim
ukupne smrtnosti od samo oko 20%.43,44 kiselinama. Pored zdrave ishrane, potreban je i
redovan program umerenog vežbanja.
Sporedni efekti lekova protiv povišenog Značaj redovnog vežbanja u sprečavanju i
holesterola ili triglicerida preokretanju srčanih oboljenja se mora nagla-
Sada postoje mnogi dostupni lekovi koji siti. Pokazano je da redovno vežbanje, samo po
pomažu snižavanju LDL holesterola, a u nekim sebi, pomaže srcu u velikom broju istraživanja.
slučajevima i snižavanju triglicerida ili poveća- Navešću samo jedno. 19-ogodišnje istraživanje
vanju HDL holesterola. Jedna od najpopularni- na oko 10.000 muškaraca se koncentrisalo na
jih grupa lekova je poznata kao “statini” i tu uticaj redovnog vežbanja na rizik od smrti usled
spadaju lekovi kao što su zokor, pravahol, kardiovaskularnih oboljenja.46 Oni su svrstani u
mevakor i leskol. Ovi lekovi mogu značajno da tri grupe određene tako što je svaki učesnik
82 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

prošao dva testa sposobnosti u razmaku od 5 popuni upitnik u vezi sa njegovim ili njenim psi-
godina u proseku. Na taj način, fizička sprem- hološkim problemima. Upitani su da procene
nost je utvrđena za svakog učesnika na svoj stepen teskobe, depresije, nesanice i
početku, a zatim i posle 5 godina. Oni koji su nemogućnosti da osete zadovoljstvo (anhedoni-
imali održanu fizičku spremnost (prošli su oba ja). Ova četiri problema su sabirana kako bi se
testa) su sačinjavali prvu grupu. Oni koji su dobio indeks nivoa nelagodnosti za svakog
imali kratkoročnu spremnost (prošli su samo učesnika. Prosečni nivoi su prikazani na slici 8.
jedan od dva testa) predstavljaju drugu grupu.
Treća grupa se sastojala od onih koji su bili fi- Slika 8. Promene HDL holesterola u istraži-
zički nespremni (nisu prošli nijedan test). vanju Procene uticaja načina života na srce
Rezultati su prikazani na slici 7.
Indeks teskobe, depresije,
Slika 7. Promene triglicerida u istraživanju nesanice i anhedonije Eksperimentalna grupa
Kontrolna grupa
Procene uticaja načina života na srce 30 27,2

Rizik od kardiovas- 25 23,9 24,1


kularne smrtnosti
20 19
4,5
15
4
10

5
3
0
2,2
Pre početka Posle godinu dana
2

1,0
1 Mnogima je bilo iznenađujuće da je posle
godinu dana vegetarijanska grupa bila ta koja
ne samo da se osećala bolje fizički, već i men-
2 1 0
talno. Kod njih se javilo smanjenje depresije i
Broj pređenih testova fizičke spremnosti teskobe, imali su manje problema sa stresom i
poboljšane odnose sa drugima.47
Zapazite da su oni koji su bili fizički sprem- Mnogi pogrešno veruju da će se njihovo
ni i održavali svoju spremnost imali najmanji ukupno uživanje u životu umanjiti ako počnu da
rizik. Rizik je bio dvostruko veći za one koji nisu žive zdravim načinom života, naročito ako
uspeli da održe trajan program fizičke sprem- postanu vegetarijanci. Šta da kažem prijatelji-
nosti, i četiri puta veći za nevežbače. Drugi ma kada izađemo na ručak? Da li ću morati da
značajni rezultat je da pored koristi za srce, oni žrtvujem prisustvovanje određenim društvenim
koji su održavali svoju spremnost su takođe događajima zbog svoje nove ishrane? Šta je sa
imali najniži rizik od smrti od svih faktora. mojim rođacima koji dolaze za praznike? Da li
Lako je uvideti da nevežbači povećavaju će moj osećaj za ukus patiti? Da li će moja glad
svoj rizik od smrti od srčanih oboljenja za otpri- biti zadovoljena? Uprkos svim ovim novim
like istu količinu kao i pušači. Drugim rečima, sa “problemima” vegetarijanska grupa je više uži-
stanovišta srčanih oboljenja, verovatno imate vala u životu, i čak imala bolji društveni život
malo prava da tapšete sebe po leđima zato što nego ranije.
ne pušite, ako ne vežbate redovno. Vežbanje
razumljivo predstavlja veliki deo bilo kog pro- Dosledno držanje programa
grama za sprečavanje ili preokretanje srčanih Da li je bilo razlike u zavisnosti od toga
oboljenja. koliko su se čvrsto učesnici držali programa u
istraživanju Procene uticaja načina života na
Zdraviji način života – bolji osećaj srce? Da li je bilo nekih štetnih efekata od
dobrobiti takvog oblika “varanja”, odnosno ne pridržava-
Istraživanje Procene uticaja načina života nja programa? Ovo pitanje je veoma pažljivo
na srce je takođe posmatralo “pre i posle” razmatrano u prvobitnom izveštaju koji je iza-
rezultate o tome koliko su učesnici napredovali šao 12 meseci nakon početka praćenja.
u pogledu opšteg osećaja dobrobiti. Od svakog Odgovor je bio da, kao što je ilustrovano na slici
učesnika se tražilo da pre i posle istraživanja 9.
BLOKIRANE ARTERIJE 83

Slika 9. Štetni efekti ne pridržavanja Tabela 13. Pacijenti sa srčanim oboljenjima


programa u istraživanju Procene uticaja koji slušaju savet lekara
načina života na srce
Oko 1/3 pacijenata od srčanih oboljenja prati
Rezultati angiografa uputstva lekara u borbi sa:

Procenat regresije
- Povišenim holesterolom
blokade krvnih sudova - Povišenim krvnim pritisakom
6 - Nedostatakom vežbanja
- Pušenjem
5

4
korektivne mere koje su im prepisali lekari.
3 Zapanjujući rezultati su prikazani u tabeli 13.49
Vidimo da oko 2/3 srčanih bolesnika zane-
2
maruje da sprovodi osnovne promene u navika-
1 ma koje prepisuje većina lekara (manje soli,
manje unosa crvenog mesa, svakodnevno
0 hodanje, bez duvana, itd). To je iznenađujuće
Maksimalno
pridržavanje
Umereno
pridržavanje
Minimalno
pridržavanje
veliki broj, pošto će bolest uzeti život tih pacije-
nata u 80% slučajeva. Ako oni nisu spremni da
načine jednostavne promene u načinu života,
Rezultati nisu bili iznenađujući. Unutar ve- kako možemo da očekujemo da načine velike
getarijanske grupe, oni koji su se u najvećoj promene kakve su generalno prikazane u ovom
meri pridržavali programa su imali najveću poglavlju? Da li su te promene ograničavajuće
količinu regresije; to jest, kod njih se javilo u većoj meri nego što većina ljudi može da pod-
najveće preokretanje. Svaki oboleli krvni sud se nese?
poboljšao preko 4% u proseku.48 Kod onih koji
su se umereno držali programa javilo se 2,5% Da li je promena načina života
regresije oboljenja srčanih arterija. Oni koji su za svakog?
se u najmanjoj meri pridržavali programa su Jedna je stvar predstaviti obilje dokaza da
imali minimalno poboljšanje, manje od 1%. vegetarijanska ishrana predstavlja značajnu
Stvar držanja programa pokazuje tri stvari. prednost u preokretanju sračnih oboljenja, ali
Prvo, što se više neko približi optimalnom stilu da li je to ishrana koju prosečna osoba može da
života, to je bolje. Očigledno, što bliže sledimo drži ceo život? U početku može da izgleda pre-
vegetarijansku ishranu, redovan program vež- više ograničavajuća jer je većina od nas odrasla
banja i mere kontrole stresa – to će naše arter- jedući šta god nam se sviđalo: obilje mesa,
ije biti bolje. Druga stvar je da niži stepeni mleka, jaja, sira, sladoleda, gotovu hranu iz
držanja programa mogu i dalje da proizvedu prodavnice, itd. – priznajte, jeli smo je. Ali,
izvesne koristi, iako rezultati nisu toliko dras- pogledajte koliko je ljudi postalo bolesno zbog
tični. Treća je da su promene načina života u takvog načina života. Amerikanci su, umesto da
istraživanju Procene uticaja načina života na budu primer prvoklasnog zdravlja, među najgo-
srce bile od veće koristi nego što podaci pri- jaznijim osobama u svetu, i nastavljaju da
kazuju zbog slabog držanja programa od strane imaju visoke stope srčanih oboljenja. Imamo
nekih učesnika. najveće i najnaprednije bolnice u svetu – i
potrebne su nam za ljude koji upražnjavaju
Preporuke doktora – ko ih se pridržava? ishranu zasnovanu na prerađenoj hrani, bogatoj
Ako imate oboljenje srca, postoji mnogo holesterolom i mastima.
toga što možete da učinite jednostavnim pro- Ako započnete sa promenom na vegetari-
menama načina života. Međutim, većina ljudi jansku ishranu, bićete iznenađeni da ono što
ne uspeva da iskoristi pun potencijal promena može da započne izgledajući kao “žrtva”, ne
načina života za svoje sveukupno zdravlje. mora da se završi na taj način. Ova knjiga je
Mnogi ljudi sa srčanim oboljenjima ne čine posvećena ne samo informisanju o boljem
mnogo više od posete doktoru i uzimanja leko- načinu života, već takođe i da vas ohrabri da
va. Istraživanje Američkog udruženja za bolesti načinite promene i iskusite koristi. Kaže se “Rim
srca je izvršeno da bi se utvrdilo koliko je osoba nije izgrađen za dan”, ali kada su u pitanju naše
kojima su utvrđena srčana oboljenja pratilo navike ishrane, plašimo se procesa “izgradnje”.
84 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Možda bi bilo preciznije reći da se najviše plaši- pokazala “poboljšanje od 22%”. Ovaj program
mo procesa “remodeliranja”, izbacivanja iz umanjuje troškove brige o zdravlju dok u isto
frižidera i sa polica hrane koja je opasna za vreme proizvodi bolje zdravlje svojih pretplatni-
naše zdravlje. Međutim, sa pozitivne strane, ka.
pridruživanje časovima pripremanja vegetari-
janske ili prirodne hrane vam može pomoći da Centri za obuku u pogledu načinu života
uskočite u novi svet potpuno novih jela i namir- Neke osobe mogu da smatraju da bi želele
nica koje su i zdrave i ujedno istinski zadovo- formalnu instrukciju koja će im pomoći da
ljavajuće. Ako kod vas ne postoje časovi kuva- načine prelaz do idealnog načina života. Postoje
nja, nabavite nekoliko vegetarijanskih kuvara i ustanove poznate kao “Centri za poboljšanje
odvojite deo vremena za eksperimentisanje. načina života”, koji su posvećeni pružanju
Lista dobrih vegetarijanskih kuvara je navedena takvih usluga. Ovi centri primaju goste sa
u dodatku II. Držite se njih, i ubrzo ćete biti različitim aspektima i ozbiljnošću srčanih obo-
iznenađeni kako brzo imate čitav niz novih ljenja i drugih bolesti koji ostaju određeni broj
raznovrsnih recepata kojima se možete radovati dana ili nedelja. Svakom gostu se određuje
– i pored toga, verovatno ćete se osećati daleko dnevna rutina vežbanja određena za potrebe
bolje na više načina, i fizički i mentalno. osobe, vegetarijanska ishrana, daju se uputstva
o ishrani i drugim aspektima zdravog življenja i
Vegetarijanska parada se kreće obučava se pripremanje zdravih i ukusnih obro-
Vegetarijanska ishrana počinje da osvaja ka za održavanje ishrane posle povratka kući.
zemlju. Milioni Amerikanaca su krenuli prema Lista imena i lokacija takvih centara se nalazi u
zdravijem načinu života u različitom stepenu. dodatku III.
Mnogi su prošli ceo put do totalne vegetari-
janske ishrane i drugih aspekta zdravog načina Zdravstveni radnici, iznesite činjenice i
života. Vegetarijanski restorani i prodavnice pustite da pacijenti odluče
zdrave hrane se umnožavaju. Sve glavne
Dr Orniš je ubeđen da moramo svima da
avionske kompanije sada nude totalne vegeta-
iznesemo činjenice o načinu sprečavanja
rijanske obroke na zahtev putnika. Broj vrsta
srčanih oboljenja, i informišemo one koji ih već
ne-mlečnih namirnica, kao što su mleko i sir
imaju kako da ih preokrenu. Njegova izjava je
načinjeni od integralnih žitarica, se povećava.
navedena u tabeli 14.50
Medicinske osiguravajuće kompanije počinju da
pokrivaju troškove instrukcija i savetovanja o
Tabela 14. Orniš: Nemojmo sakrivati
vegetarijanskom načinu života za srčane činjenice
bolesnike. Opštinske škole kuvanja vegetari-
janske hrane su sve popularnije. Vegetarijanski “Veoma je nadmeno reći: ‘Znamo da to uopšte
nećete uraditi jer je preteško’.” “Program ozdrav-
periodični časopisi i kuvari se objavljuju u sve
ljenja neće svako prihvatiti, ali postoji veći proce-
većem broju. Vegetarijanska parada se kreće i nat ljudi zainteresovan za pridržavanje ovakvog
sigurno nećete želeti da je propustite. programa nego što mnogi doktori možda veruju.”
Medicinske osiguravajuće kompanije uviđa-
ju da je vegetarijanski pristup daleko efektivni-
Da li je promena načina života za svakog?
ji u pogledu troškova u odnosu na alternativu
Da, za svakog ko ima veliku želju za potpunim i
hirurgije. Troškovi kompanije Mutual of Omaha
srećnim životom koja je jača od želje za kratko-
po srčanom bolesniku su umanjeni za više od
ročnim zadovoljenjem čula ukusa. Čulo ukusa
polovine pokrivanjem troškova instrukcija o
će se prilagoditi za nekoliko nedelja i zatim će
načinu života za srčane bolesnike. Oni izveš-
odgovarati sa većim zadovoljstvom nego ranije.
tavaju da su njihovi pretplatnici zdravstvene
Neki zdravstveni radnici su imali običaj da
nege sa bolovima u grudima, koji su bili na pro-
“sažaljivo izostavljaju” savet o optimalnom stilu
gramu, doživeli smanjenje od 65% u broju
života kako ne bi “opterećivali” pacijente. Takav
slučajeva doživljavanja bola u grudima. Za
pristup nije pravo saosećanje. Danas zdrav-
ostatak kod kojih se još uvek javlja bol,
stveni radnici moraju potpunije da predstave
učestalost i oštrina su se umanjili “često
sve korisne opcije zdravog načina života, bez
drastično”. Oni takođe izveštavaju o sniženju
obzira koliko smatraju da bi pacijentu bilo teško
holesterola u krvi bez lekova; pregledi srca
da to primeni. Zdravstveni radnici nemaju pravo
pokazuju da se kod mnogih pacijenata javlja
da kriju bilo kakve informacije koje mogu da
prestanak ili preokretanje progresije srčanog
pomognu da pacijent ostvari najviši nivo zdrav-
oboljenja, a tolerancija na vežbanje je na testu
lja koji je moguć za tu osobu. Moja poruka
BLOKIRANE ARTERIJE 85

zdravstvenim radnicima je: “Prenosite potenci-


jalne koristi od zdravog načina života na jasan Tabela 15. Tri izbora ishrane: dobar, bolji
način. Zatim pustite da pacijent odluči za sebe.” i najbolji
Kao primer poređenja, kada bi postojao ide- “Dobra” “Bolja” “Najbolja”
alan, ali skup lek dostupan za lečenje bolesti, ishrana ishrana ishrana
većina lekara bi, kao i ja, informisali pacijenta o
Holesterol (mg) <200 <100 0
idealnom leku, i saopštili pacijentu cenu. Na
Masti (% od kalorija) <30% <28% <25%
pacijentu bi onda ostalo da li da uzme lek. P/S odnos masti >1,5 : 1 >2 : 1 >3 : 1
Životinjske belančevine 7,5% 3% 0
Tri izbora ishrane – dobar, bolji i najbolji Biljne belančevine 7,5% 12% 15%
Zaključujemo ovo poglavlje razmatranjem Ugljeni hidrati 55% 58% 60%
pristupa koji koristim kada razgovaram o pro- Kofein (mg/dan) <100 <50 0
menama načina života sa svojim pacijentima. Vlakna (grama) >20 >30 >40
Nazivam ga: “dobar, bolji, najbolji” pristup.
Prvo, “najbolji” pristup je program načina života
koji se jasno pokazao kao najzdraviji: potpuna NCEP-a: 200 mg holesterola unosa dnevno, i
vegetarijanska ishrana – idealna ishrana, pored 30% ili manje kalorija od ukupne masti (uz ne
prestanka pušenja, izbegavanja kofeina, više od 7% zasićenih masnih kiselina), verovat-
upražnjavanja redovnog vežbanja, emocionalne no će se javiti progresija srčanog oboljenja
potpore i kontrole stresa. umesto regresije, naročito ako nisu na lekovima
Postoje ljudi koje zbog nekog razloga sma- za snižavanje hronično povišenog holesterola.
traju da ne mogu, ili biraju da ne mogu, da Međutim, ako je prethodna ishrana bila daleko
usvoje najbolji program. Njima možemo da gora od ove, mogu da uspore stopu progresije.
ponudimo “bolji” pristup. Bolji pristup bi bio Ali, postoje velike šanse da će im u budućnosti
nešto između ishrane Nacionalnog programa slediti operacija ili angioplastika, ako ne i
obrazovanja o holesterolu i najboljeg pristupa. infarkt. Kada neko mora da preskoči ponor,
Za one koji izaberu da ne primenjuju nijedan od polovičan skok jednostavno ne može da obavi
ova dva pristupa, postoji “dobar pristup” koji posao.
predstavlja pridržavanje Nacionalnog programa Dobre vesti su da kroz pravilne promene
obrazovanja o holesterolu ili slične ishrane. načina života, bez upotrebe lekova ili drugih
Sadržaj ove tri ishrane je prikazan u tabeli 15. prefinjenih tehnologija kao što su angioplastika
Pacijenti su obavešteni o nivou očekivanih ili ugradnja bajpasa, možete ne samo da
rezultata pri primeni svake mogućnosti. Kod sprečite srčano oboljenje. Možete da ga
onih koji uspeju da primenjuju samo “dobru” preokrenete.
ishranu, koja predstavlja stroge preporuke
5. poglavlje

Istina o ribi

Dr Ričardson je bio zapanjen. Šta je moglo 50%.2 Drugi izveštaj je opisao efekte ribljeg
da krene pogrešno? Posle više godina uspešne ulja na snižavanje holesterola i triglicerida.3
kontrole holesterola u njenoj ishrani, Džejnin Treće istraživanje se bavilo efektima ribljeg ulja
holesterol je ponovo počeo da raste. U stvari, u na funkcionisanje belih krvnih zrnaca.4 Kao
toku otprilike tri meseca njen nivo LDL-a je rezultat tih i drugih istraživanja, mnogi
porastao 50 poena. Kao i svaki dobar doktor, Amerikanci su prešli sa crvenog mesa na ribu,
Ričardson je pokušao da pronađe objašnjenje nadajući se da će poboljšati svoj unos masti,
za ovaj zbunjujući porast. Izgledalo je da se sniziti nivo holesterola i umanjiti rizik od srčanih
ništa značajno nije promenilo. Džejnina težina oboljenja. U mnogim slučajevima je izgledalo
nije bila problem; u stvari, izgubila je 2,5 kilo- kao da strategija deluje. Promena sa upotrebe
grama od svoje poslednje posete lekaru. velike količine crvenog mesa na upotrebu velike
Štaviše, nisu postojale promene u žlezdama ili količine ribe zaista teži da snizi nivo holesterola
drugim organima koji mogu da utiču na nivo i da time donese zdravstvena poboljšanja za
holesterola, kao što su tireoidea i jetra. Ko- srce. Međutim, medicinska istraživanja takođe
načno je, pri daljem ispitivanju, izvor problema sadrže upozorenja o upotrebi ribe i ribljeg ulja.
izbio na površinu. Džejn je čula o korisnosti ribe Pre nego što pogledamo neke od potenci-
za srce i dodala je veće količine ribe svojoj jalnih štetnih efekata upotrebe ribe, pogledaj-
skoro vegetarijanskoj ishrani. Dr Ričardson je mo prednosti ishrane ribom u poređenju sa
otkrio da je to dodavanje ribe povećalo njen drugim životinjskim proizvodima. Kao što smo
nivo holesterola.1 već naveli, mnogi su snizili svoj nivo holestero-
Ako vam takav scenario izgleda zbunjujući, la u krvi napuštajući svoj put “šnicle i slanine” u
siguran sam da će isto tako zvučati i mnogim korist ishrane bogate ribom. Fiziologija ribe koja
lekarima koji su pročitali taj istinit slučaj iz pomaže snižavanju holesterola je utvrđena. U
1987. godine. Bio je uključen u poseban lekar- poređenju sa drugim životinjskim proizvodima,
ski časopis koji je predstavljao deo obrazovnog riba uopšteno ima povoljniji P/S odnos. Setićete
programa o holesterolu koji su sponzorisali se iz trećeg poglavlja: “Srčana oboljenja –
Univerzitet u Kolumbiji i Američko udruženje za savladavanje ubice broj jedan”, da visok P/S
bolesti srca. Iako nam nije dato pravo ime paci- odnos znači više polinezasićenih masnih kiseli-
jenta, opis je bio tačan – žena koja je prešla sa na. Porast ovog tipa masti će sniziti holesterol.
vegetarijanskog stila ishrane na ishranu zasno- Riba takođe ima manje zasićenih masnih kiseli-
vanu na ribi i koja je doživela značajan porast na. Zasićene masne kiseline se nalaze u velikim
nivoa holesterola. Šta bi moglo biti objašnjenje količinama u proizvodima kao što su meso,
za štetni efekat hrane o kojoj smo čuli toliko punomasno mleko, jaja, sir i kokosovo i palmi-
dobrih stvari? no ulje.
Mediji su više od decenije isticali prednosti
upotrebe ribe. Reklamirali su njenu sposobnost Dve strane priče o ribi
da snizi holesterol i umanji rizik od srčanih obo- Uz sve ove stvari koje izgleda opravdavaju
ljenja. Tri istraživanja su 1985. godine izašla upotrebu ribe, kako objašnjavamo zbunjujući
istog dana u prestižnom časopisu New Englang primer sa početka ovog poglavlja? Autori priče
Journal of Medicine. U jednom od ovih istra- o Džejni su znali objašnjenje i izneli su ga
živanja, istraživači su proučili 20-ogodišnje jasno: “...U poređenju sa ishranom koja je u
procene smrtnih slučajeva od infarkta među suštini vegetarijanska, upotreba ribe će
muškarcima u Holandiji. Oni su utvrdili da su povećati holesterol u ishrani, a često takođe i
oni koji su konzumirali 30 grama ribe dnevno unos zasićenih masnih kiselina. Krajnji rezultat
smanjili rizik od smrti od srčanih oboljenja za može da bude, kao kod ovog pacijenta, porast
ISTINA O RIBI 87

nivoa LDL-a”.5 Druga novija istraživanja su Druga tačka koju su pokrenuli autori priče o
potvrdila da će upotreba ribljeg ulja verovatno Džejni je u vezi sa zasićenim masnim kiselina-
uvećati LDL holesterol kod najvećeg broja ma. U poređenju sa drugim vrstama mesa, riba
ljudi.6,7 Kao što je objašnjeno u 3. poglavlju o ima povoljan odnos polinezasićenih prema
srčanim oboljenjima, LDL je “loš” holesterol koji zasićenim masnim kiselinama (P/S odnos).
može da proizvede zakrčenje arterija širom Međutim, nema povoljan odnos kao većina
tela. biljne hrane. Opet, iako je tačno da oni koji su
Razmotrimo dve stavke iznete u ovom jeli crveno meso mogu donekle da snize holes-
istaknutom radu i pogledajmo zašto riba pred- terol prebacivanjem na ishranu zasnovanu na
stavlja problem. Prvo, riba je životinjski ribi, vegetarijanska ishrana je daleko efektivni-
proizvod i prema tome sadrži holesterol. U ja. Stvar je da riba povišava nivo holesterola u
stvari, nema mnogo razlike između sadržaja krvi u manjoj meri od crvenog mesa ili čak pi-
holesterola između ribe i drugih životinjskih letine. Međutim, u poređenju sa biljnim proizvo-
proizvoda kao što su piletina, ćuretina ili čak dima, riba povećava nivo holesterola.
svinjetina i govedina. Ovi nivoi holesterola su Iako je mnoge laike riba privukla zbog
takođe prikazani u tabeli 14 u 3. poglavlju o njenih reklamiranih efekata snižavanja holes-
srčanim oboljenjima. terola, zanimljivo je ponovo pregledati holand-
Činjenica da riba sadrži holesterol stavlja je sko istraživanje koje je pomoglo probuđivanju
u potpuno različitu klasu od svih biljnih proizvo- interesa za ovaj problem.10 Kada su autori
da. Setićete se da svi biljni izvori hranljivih objavili svoje podatke pokazujući sniženje broja
materija nemaju ni malo holesterola. Poređenje smrtnih slučajeva od srčanih oboljenja za 50%,
sadržaja holesterola raznih vrsta riba i ribljih oni su uključili značajnu činjenicu koja je često
ulja prikazano je na slici 1.8 zanemarivana: osobe koje su jele ribu i osobe
koje su jele mnogo crvenog mesa su imale
Slika 1. Sadržaj holesterola različitih vrsta praktično identični nivo holesterola. Činjenica
ribljih ulja i govedine. da riba ne mora da snizi holesterol navodi na
pitanje: šta je to u vezi sa ribom što bi moglo
Holesterol (mg) da umanji rizik od srčanih oboljenja iako nivo
holesterola možda ne bude izmenjen? Odgovor
120 115 može da leži u drugom jedinjenju, zvanom
106
omega-3 masne kiseline.
90 79 86
73 Omega-3 masne kiseline umanjuju rizik
60
od srčanih oboljenja
Određene vrste ribe predstavljaju bogate
30
izvore omega-3 masnih kiselina. Tu spadaju
Goveđi Ulje Ulje Ulje Ulje jetre losos, skuša i neke druge masne ribe.11 Omega-
biftek haringe lososa sardine bakalara 3 masne kiseline kod ovih riba su polineza-
0
sićene masne kiseline dugog lanca gde spada
100 g 15 g 15 g 15 g 15 g
eikozapentanoinska kiselina (EPA), masna
kiselina sa nekim jedinstvenim prednostima za
Zapazite da su nivoi holesterola navedeni za
srce. Na primer, EPA pomaže umanjenju lep-
količinu od 15 g ribljeg ulja, što predstavlja
ljivosti krvnih pločica, telesnih ćelija za zgruša-
standardnu dozu dodataka za kardiovaskularna
vanje krvi.12 To je značajno: bilo šta što pomaže
oboljenja. Vidimo da su ove količine holestero-
sprečavanju slepljivanja krvnih pločica umanju-
la u ribljem ulju jednake ili veće od holesterola
je njihovu težnju da zapuše krvne sudove. To
u velikoj porciji bifteka, kao što je prikazano na
zauzvrat pomaže smanjenju rizika od dolaska
tabeli na levoj strani slike 1. Nije čudo da riblje
krvnog ugruška u srčani krvni sud i prouzroko-
ulje može da poveća holesterol u krvi. Američko
vanja srčanog udara.
udruženje za bolesti srca je poznato po tome da
Omega-3 masne kiseline mogu takođe da
nije strogo u preporukama u vezi sa ishranom;
pomognu blagom sniženju krvnog pritiska.13
u svakom slučaju, čak i najslobodnija ishrana za
Kod mnogih se javlja stvarno umanjenje
srčane bolesnike i dalje zabranjuje više od 300
triglicerida u krvi upotrebom ove klase masti.14
mg holesterola na dan. Upotreba dodataka
Zbog tih i drugih razloga, verovatno je da te
ribljeg ulja može daleko da premaši čak i ovu
omega-3 masne kiseline imaju bar određenu
preporuku.
težnju da umanje stopu ateroskleroze.15 Pored
88 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

tih razloga, istraživanja na životinjama ukazuju fenomenalnih 44.895 muškaraca zdravstvenih


da ako se infarkt javi, omega-3 masne kiseline radnika.21 Nalazi istraživača su bili zapanjujući:
mogu da umanje količinu mišićnog oštećenja muškarci koji su jeli ribu nekoliko puta sed-
koje se javlja usled napada.16 Izgleda da ove mično imali su podjednak rizik od srčanog obo-
jedinstvene masne kiseline takođe umanjuju ljenja kao i oni koji su je jeli samo jednom
verovatnoću ponovnog blokiranja krvnih sudova mesečno. Postojao je nagoveštaj da su muškar-
posle angioplastike (“procedura sa balonom” ci koji su jeli šest ili više porcija ribe sedmično
korišćena za otvaranje blokiranih srčanih arte- imali donekle veći rizik od infarkta od onih koji
rija),17 a takođe može da umanji stopu zakrče- su jeli jednu porciju mesečno ili manje.
nih ugrađenih bajpasa posle operacije ugradnje Objašnjenje je verovatno u drugoj hrani koja je
bajpasa.18 Rezime korisnosti omega-3 masnih pored ribe bila uključena u ishranu. Što je bolja
kiselina prikazan je u tabeli 1. ishrana, manje je koristi od dodavanja ribe. Na
odličnoj ishrani, riba će uvećati, a ne umanjiti
Tabela 1. Omega-3 masne kiseline se bore rizik od srčanih oboljenja.
protiv srčanih oboljenja
- Pomažu smanjenju lepljivosti krvnih pločica,
Pušenje poništava koristi ishrane
krvnih ćelija za zgrušavanje krvi. bogate ribom
- Teže da snize krvni pritisak. Unos omega-3 masnih kiselina u ishrani
- Teže da umanje trigliceride u krvi. bogatoj ribom kod pušača ne štiti od smrti
- Ako se infarkt javi, mogu da umanje mišićno
usled infarkta. U stvari, može da ima suprotan
oštećenje koje nastaje usled napada.
- Izgleda da umanjuju verovatnoću ponovnog
efekat. Šestogodišnje istraživanje koje je pred-
blokiranja krvnih sudova posle angioplastike ili vodio dr Piro Petinen (Pirjo Pietinen) iz
operacije ugradnje bajpasa. Helsinkija, u Finskoj, je radi ispitivanja rizika od
kardiovaskularnih oboljenja i unosa masnih
kiselina uključilo 22.000 muškaraca srednjih
Uzimajući u obzir dokaze, da li bi trebalo da
godina koji su pušili. Oni koji su imali najveći
jedemo ribu, kao pomoć u snižavanju rizika od
unos (koji su jeli više ribe) imali su 30%
srčanih oboljenja? Dalje posmatranje drugih
povećan rizik od umiranja od srčanog obolje-
populacionih istraživanja može da pomogne
nja u poređenju sa onima koji su imali najniži
obezbeđivanju odgovora. Već smo videli
unos.22
holandsko istraživanje koje je prikazalo 50%
Ukratko, u vezi sa srcem, postoje jaki
sniženja broja smrtnih slučajeva od infarkta
dokazi da riba samo pogoršava odličnu ishranu
među osobama koje su svakodnevno jele
i da je kod pučaša ishrana bogata ribom takođe
ribu.19 Iako je umanjenje od 50% značajno,
štetna. Međutim, da li može da bude nekih
daleko veće umanjenje se javlja među totalnim
drugih koristi osim sprečavanja srčanih obolje-
vegetarijancima. Istraživanje muškaraca na nja pri ishrani ribom i pratećim omega-3 mas-
totalnoj vegetarijanskoj ishrani, iz jedne grupe
nim kiselinama? Da li bi trebalo da jedemo bar
ljudi, pokazalo je da je rizik umanjen za 86%.20
malu količinu ribe kako bismo požnjeli te
Rezultati oba istraživanja nisu neočekivani: oni
koristi? Pogledajmo još neke informacije o
sa lošom ishranom mogu da imaju koristi od
omega-3 masnim kiselinama.
dodavanja ribe umesto drugih štetnijih vrsta
hrane. Dodavanje ribe može da snizi rizik od Druge omega-3 koristi
srčanih oboljenja; može čak i da snizi nivo
Prednosti ishrane bogate omega-3 masnim
holesterola. Međutim, ne može da ostvari obim
kiselinama se ne završavaju sa srcem. Različite
koristi koji obezbeđuje optimalna ishrana. Kao
poznate blagodati ostvarene upražnjavanjem
što smo videli u dva prethodna poglavlja, mno-
ishrane bogate omega-3 masnim kiselinama su
gobrojni dokazi pokazuju da je optimalna
navedene u tabeli 2.23
ishrana za sprečavanje srčanih oboljenja total-
Omega-3 masne kiseline koriste onima koji
na vegetarijanska ishrana.
imaju reumatoidni artritis ili druga stanja artri-
Drugo populaciono istraživanje je veoma
tičnog zapaljenja.24,25,26,27 Reumatoidni artitis
značajno. Objavljeni izveštaj Harvardskog uni-
je tip artiritisa koji izaziva invalidnost. Često
verziteta predstavlja verovatno statistički naj-
šake i zglobovi postaju ozbiljno deformisani.
moćnije istraživanje ikada izvršeno u cilju ispiti-
Pored toga, često deluje na celo telo, a ne samo
vanja odnosa ribe na zdravlje srca. Dok je
na zglobove. Može da utiče na krvne sudove,
holandsko istraživanje posmatralo samo 852
slezinu, srce, pluća i kožu.28 Štaviše, bolest
muškarca, harvardski istraživači su istražili
može da bude vrlo teška za lečenje. Često pri-
ISTINA O RIBI 89

Tabela 2. Poremećaji na koje mogu Tabela 3. EPA (omega-3 masna kiselina)


povoljno uticati omega-3 masne kiseliname terapija je efektivna za ulcerativni kolitis
- Reumatoidni artritis Prvi test Drugi test
Doza = 3 g/dan
- Primarna Rejnodova bolest EPA Placebo EPA Placebo
- Psorijaza
- Želudačni čirevi Ukupno učesnika 13 10 7 10
- Ulcerativni kolitis Broj sa poboljšanjem 10 3 3 0
- Kronova bolest (enteritis)
Broj bez promene 2 2 3 5
- Depresija
- Prekomerna agresivnost Broj sa pogoršanim 1 5 1 5
- Moguće sprečavanje raka dojke i debelog creva stanjem
- Moguća prevencija hronične blokade pluća

tretman. Rezultati istraživanja su rezimirani u


menjeni lekovi imaju ozbiljne sporedne efekte tabeli 3.
tako da kada su se pojavile vesti da promena Zapazite da se samo kod trojice od dese-
ishrane može da pomogne ovoj strašnoj bolesti, torice koji su uzimali placebo javilo poboljšanje,
hiljade obolelih se bez sumnje obradovalo. i kod sve trojice se bolest ponovo javila. Priča je
Omega-3 masne kiseline su takođe od bila značajno drugačija za one koji su uzimali
pomoći kod psorijaze.29,30 Psorijaza je bolest omega-3 masne kiseline: kod 10 od 13 se javi-
kože koja može da varira od blagog svraba i lo poboljšanje. Iako je nešto više od 50% njih
perutanja do bolnih osipa koji mogu da gnoje i kasnije ponovo dobilo bolest, neki se nisu pono-
krvare. Omega-3 masne kiseline zajedno sa vo razboleli.
drugim polinezasićenim masnim kiselinama Nažalost, kravlje mleko i mnoge vrste mleka
mogu takođe da pomognu lečenju kože i sto- u prahu ne sadrže određene omega-3 masne
mačnih čireva.31 Ove masti mogu da spreče kiseline koje su neophodne za optimalni razvoj
umnožavanje ili čak da ubiju bakteriju mozga i očiju. Međutim, majčino mleko ima
Helicobacter pylori za koju je dobro poznato da obilje omega-3 masnih kiselina i može da pred-
prouzrokuje čireve stomaka i dvanaestopa- stavlja jedan od razloga zašto odojčad odga-
lačnog creva. To obezbeđuje još dobrih vesti za jana na majčinom mleku postižu bolje rezultate
pacijente od artritisa; mnogi od njih pate od na testovima inteligencije od onih koja koriste
stomačnih čireva usled uobičajenih lekova pro- mleko u prahu.36,37,38 Nedostatak omega-3
tiv artritisa, naročito ako poseduju štetnu bak- masnih kiselina može takođe da prouzrokuje
teriju u sluzokoži stomaka. Omega-3 masne depresiju ili čak preteranu agresivnost kod
kiseline mogu takođe da imaju ulogu u spreča- odraslih osoba.39
vanju raka. Rizik od raka debelog creva i dojke Uz svo obilje informacija koje ukazuju na
se izgleda umanjuje kada su ove masti koristi omega-3 masnih kiselina, moglo bi da
uključene u ishranu.32,33,34 izgleda da bi trebalo da stavimo bar malo ribe u
Jedno od mojih posebnih interesovanja su našu ishranu. Međutim, pre nego što iznesemo
gastrointestinalne bolesti. Jedan problem koji konačne preporuke o navikama u ishrani,
svakodnevno lečim u ordinaciji je bolest zvana moramo da potpunije istražimo “mračnu
ulcerativni kolitis. Ulcerativni kolitis je autoimu- stranu” korišćenja ribe.
na bolest u kojoj krv napada debelo crevo, pro-
uzrokujući čireve, zapaljenje, groznice, krvare- Loše strane ribe i ribljeg ulja
nje, proliv i bol u stomaku. Ima običaj da se Kapsule ribljeg ulja i drugi dodaci sa ribljim
često vraća; to jest, povućiće se izvesno vre- uljem ne moraju da nude koristi kao riblje ulje
me, a zatim će se ponovo pojaviti. Četvorome- u svežem, prirodnom stanju. Iako sveže ome-
sečno istraživanje je izvršeno na 23 pacijenta sa ga-3 polinezasićene masne kiseline teže da
hroničnim aktivnim ulcerativnim kolitisom.35 pomognu krvnim pločicama i da umanje rizik od
Približno polovini pacijenata je davano 3 g oboljenja srca, oksidovane omega-3 masne
dnevno eikozapentanoinske kiseline (EPA), kiseline mogu da učine suprotno.40 Dok je na
omega-3 masne kiseline. Druga grupa je primi- polici, prirodno riblje ulje može da se oksidu-
la pilule istog izgleda koje nisu imale medicin- je,41 i da prema tome bude veoma štetno za
ski efekat (što se naziva placebo). Posle četiri arterije usled oksidovanog holesterola. Štaviše,
meseca, dve grupe su prebačene na suprotni EPA (omega-3 masna kiselina prisutna u ribi) se
lako oksiduje kako bi formirala perokside, koji
90 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

predstavljaju moćne slobodne radikale. Za da velike doze ribljeg ulja mogu da prouzroku-
svakog ko želi da izbegne slobodne radikale ju veoma visoke nivoe vitamina A i D – toliko
odustajanje od ribe bi bio logični prvi korak. visoke da mogu da budu toksični. Oba ova vita-
Dodaci ribljeg ulja ne moraju da pruže koristi za mina predstavljaju hranljive materije rastvor-
srce i krvne sudove koje potrošači očekuju. ljive u mastima, koje su u odgovarajućim količi-
Komitet za ishranu Američkog udruženja za nama neophodne za život i zdravlje. Međutim,
bolesti srca je nedavno naveo: “Kapsule ribljeg oba vitamina mogu da prouzrokuju trovanje, i u
ulja se ne mogu trenutno preporučiti... za nekim slučajevima – smrt, ako nivoi u krvi
sprečavanje bolesti srčanih arterija”.42 postanu previsoki. Sa druge strane, ishrana
Postoji nekoliko potencijalnih problema pri bogata ribljim uljem može da prouzrokuje
ishrani ribom i ribljim uljem. Ovi problemi nisu nedostatak vitamina E.48
bili dovoljno objavljivani. Navedeni su u tabeli 4. 5. Velike količine ribljeg ulja koje su
korišćene u mnogim istraživanjima mogu da
Tabela 4. Problemi sa ribom i ribljim uljem dovedu do značajnog povećanja telesne težine.
Ovi preparati su veoma bogati mastima i kalori-
- Mogu da pogoršaju nivo šećera u krvi kod dija-
jama.49 Jetiv je procenio da bi osoba mogla da
betičara.
- Velike količine mogu opasno da produže vreme
dobije do 11 kilograma godišnje ako bi uzimala
zgrušavanja krvi. onoliko ribljeg ulja svakog dana koliko su neka
- Riblje ulje je skupo. istraživanja koristila.50
- Velike količine prouzrokuju višak vitamina ili 6. Morska hrana je rezervoar za infektivne
nedostatak vitamina. bolesti. Svake godine u SAD se prijavljuje oko
- Mogu da dovedu do porasta telesne težine. 113.000 slučajeva trovanja kontaminiranom
- Morska hrana je veliki rezervoar infektivnih morskom hranom.51 To je svakako potcenjena
bolesti. brojka, pošto mnogi slučajevi nisu prijavljeni.
- Otrovne supstance unete zagađenom vodom se
Morska hrana doprinosi nesrazmerno velikim
nakupljaju u masnom tkivu ribe.
pojavama trovanja hranom. Statistike predlažu
da se prijavljene pojave trovanja (epizode
Stavke na slici 5 zaslužuju dalji komentar: bolesti povezanih sa hranom kada je dvoje ili
1. Riblje ulje može da povisi šećer u krvi više ljudi pogođeno zajedničkim izvorom) u vezi
kod slučajeva dijabetesa odraslih. Istraživanje sa morskom hranom mogu javiti i do 15 ili više
Univerziteta u Kaliforniji je utvrdilo da su ovi puta verovatnije u odnosu na govedinu, piletinu
takozvani tip II dijabetičari doživeli porast od ili svinjetinu.52 Sirovi ljuskari naročito (kao što
skoro 20% u nivou šećera u krvi posle uzima- su ostrige, školjke i dagnje) drže rekord. Oko 20
nja ribljeg ulja svega četiri sedmice.43 Razlog za miliona Amerikanaca jede sirove školjke, koje
pogoršanje dijabetesa je izgleda EPA; ova su odgovorne za više od 90% slučajeva trova-
omega-3 masna kiselina može da umanji nja morskom hranom.53 Kada se sirova školjka
proizvodnju insulina kod dijabetičara. pojede, celo živo stvorenje se potpuno pojede
2. Ishrana veoma bogata ribom ili ribljim sa svojim gastrointestinalnim sistemom. To bi
uljem može opasno da poveća vreme zgruša- bilo jednako čerupanju i jedenju celog živog
vanja krvi.44 Eskimi, iako imaju manje srčanih pileta, sa sve crevima. Štaviše, školjke se hrane
oboljenja, imaju više hemoragičnih šlogova filtriranjem 7,5 do 11,5 litara vode na čas. To
(usled krvarenja) od Amerikanaca.45 Izgleda da znači da unose šta god plovi u vodi – ne samo
njihova ishrana bogata ribom prouzrokuje ovaj plankton i drugu hranu, već i viruse, bakterije,
nesklad funkcije krvnih pločica tako da oni lakše živu i ko zna šta drugo.
krvare. Nažalost, školjke se obično skupljaju iz
3. Riblje ulje je skupo, naročito u kapsula- obalnih voda koje su zagađene ljudskom kanali-
ma. Istraživači su koristili 15 kapsula ribljeg ulja zacijom. Infekcije salmonelom, kampilobakte-
dnevno u toku 6 meseci kako bi umanjili ponov- rom, Norvolk virusom, vibrion bakterijama (koje
no nagomilavanje ateroskleroze posle angio- same ubijaju 10 do 15 ljudi svake godine) i
plastike.46 Maloprodajna cena je oko 9 dolara druge infektivne bolesti mogu da se jave. Čak i
za 100 kapsula. To predstavlja preko 245 dolara dobro kuvane školjke mogu ponekad da
za tok terapije od 6 meseci. Nastavljanje tog prouzrokuju ozbiljne bolesti ili bolesti opasne po
režima bi koštalo oko 500 dolara godišnje. život. Tu spadaju paralitično trovanje školjkama
4. Velike količine ribljeg ulja korišćenog kao i neurotoksično trovanje školjkama.54
dodatak mogu da poremete vašu ravnotežu vi- Školjke nisu jedina morska hrana koja pred-
tamina.47 Dr Džek Jetiv (Jack Yetiv) je istakao stavlja razlog za brigu. Na primer, preko 400
ISTINA O RIBI 91

različitih vrsta riba koje žive oko grebena nose naročito kod fetusa i male dece. Velike ribe kao
rizik od prenošenja ciguatera trovanja, koje što su tuna, sabljarka i ajkula, imaju najviše
predstavlja najčešće trovanje ribljim perajima u nivoe žive.63 Uprkos popularnom verovanju da
Sjedinjenim Državama.55 Oko osam hiljada voće i povrće nosi najveći rizik od zagađenja
Amerikanaca godišnje se razboli ciguatera pestidicima, istraživanje FDA otkriva da domaći
toksinom. Pogođene ribe, kao što je na primer riblji proizvodi sadrže značajno više ostataka
barakuda, izgledaju i imaju normalan ukus ali pesticida od domaćeg voća, žitarica ili povrća.64
mogu da izazovu bolest koja prouzrokuje simp- Plava riba, zajedno sa jezerskom pastrmkom i
tome sistema za varenje kao što je mučnina, drugim slatkovodnim ribama uhvaćenim u kop-
stomačni grčevi i dijareja. Kasnije se javlja nenim jezerima će, najverovatnije, biti zagađe-
osećaj bockanja i žmaraca oko i unutar usta i na ne kancerogenim materijama kao što su dioksin
šakama i stopalima. Žrtve često proživljavaju ili PHB (polihlor bifenili).65
“preokretanje temperature” kada vruće stvari
izgledaju hladno, i češće, kada hladne stvari Zagađene ribe iz zagađenih voda
izgledaju vruće. Dok efekti ciguatere obično Pesticidi su veoma značajno pitanje. Širom
traju oko dve sedmice, i do 20% žrtava će i sveta postoji više od 900 različitih aktivnih pes-
dalje imati neke simptome posle šest meseci, a ticida u obliku oko 40.000 različitih hemijskih
5% i posle dve godine.56 Mogu se javiti i prob- jedinjenja.66 U SAD se koristi oko 600 sastoja-
lemi sa nervima i vidom, srcem i zglobovima, a ka pesticida, u količini od oko 400-500 miliona
ponekad i smrt.57 kilograma godišnje.67 Haf (Huff) i Hejzman
Trovanje skombroidnim ribama je ređe i (Haseman) su pregledali oko 200 istraživanja
manje ozbiljno od ciguatere. U simptome na glodarima; zaključili su da “postoje značajni
spadaju osećaj golicanja i pečenja oko usta kao dokazi da izlaganje određenim pesticidima
i dijareja, grčevi i svrab. Većina slučajeva u SAD može da proizvede stvarne kancerogene opas-
se javlja od mahimahija ili sveže tune.58 Suši, nosti kod ljudi”.68
sirova riba pripremljena na japanski način, Kako se ribe izlažu pesticidima? Kao što je
takođe predstavlja jedinstveni rizik. Valjkasti ranije spomenuto, jedan veliki uzrok predstav-
crvi, pljosnati crvi, pantljičare i metilji se mogu ljaju poljoprivredne otpadne vode. Kada farmer
prenositi ovom morskom hranom.59 poprska svoja polja, deo hemikalija će biti spran
Šta je sa smanjenjem zagađenja vode? Da u obližnje potoke i veće tokove, i na kraju reke
li je sada postalo sigurno jesti ribu? Nemojte se i okeane. Kanalizaciona voda, neodgovarajući
zavesti utiskom da zagađenje voda brzo posta- septički sistemi, otpad sa brodova i otrovne
je stvar prošlosti. Iako nadzorna tela možda otpadne vode sa gradskih ulica su takođe
pažljivo prate toksine koje oslobađa industrija, doprinele zagađenju voda. Ove vode se
postoje još značajniji neindustrijski problemi u ponekad smatraju toliko opasnim da se znaci,
vezi sa agensima infektivnih bolesti. Na primer, kao što je onaj prikazan u tabeli 5, postavljaju
na nekim mestima je konstruisan veliki broj na nekim plažama za kupanje.
septičkih rezervoara na nepodesnom zemljištu
blizu izvora vode. Poznato je da rezultujuće pre-
Tabela 5. Opasnost, Zabranjeno plivanje –
livanje prouzrokuje tako ozbiljna zagađenja da štetno po vaše zdravlje
su staništa školjki zvanično bila zatvorena.60 U
druge izvore mikrobijalnog zagađenja vode Gastroenteritis, dizenterija, hepatitis i druge
spadaju životinjski otpadi sa poljoprivrednih i bolesti se javljaju usled:
gradskih otpadnih voda koje ispuštaju državna - Kanalizaciona voda
postrojenja.61 - Neodgovarajućih septičkih sistema
7. Možda je najznačajnije da ribe koncen- - Otpada sa brodova
trišu toksine u sopstvenom masnom tkivu. U te - Otrovnih otpadnih voda sa farmi i gradskih ulica
toksine spadaju pesticidi, hloro-ugljovodonici,
dioksini, hlordeni i živa. Od 1996. godine, 47 Ako je plivanje u vodi štetno za ljude, ironi-
država u SAD je postavilo nadzornike za ja je da ljudi i dalje pecaju u tim oblastima.
korišćenje ribe koji upozoravaju na ishranu Bolesti kao što su gastroenteritis, dizenterija,
određenim vrstama. Oni pokrivaju 1740 reka i hepatitis i druge, mogu da se dobiju plivanjem
jezera (uključujući sva Velika jezera) i velike u zagađenoj vodi.
delove obalnih oblasti.62 Najuobičajeniji razlog Rizik provođenja vremena u vodama na
za postavljanje nadzornika je živa, koja može našoj planeti je istaknut zabrinjavajućim tren-
da prouzrokuje oštećenje mozga i nerava, dom među ribama. Ribe imaju veći broj tumora
92 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

sada nego pre pedeset godina.69 Kanadski nih mrtvih riba, ali se ne može definitivno
biolog, Ron Sonstegard (Ron Sonstegard) je dokazati da su uginule usled zagađenja.
ispitao ribe koje borave na dnu Velikih jezera i Pesticidi su najčešće identifikovani kao toksični
reka koje ih ishranjuju. Kod svake vrste riba je zagađivači koji prouzrokuju uginuće riba, za
pronašao tumore – često maligne.70 Na primer, kojima slede proizvodi ulja i benzina, hlor,
30% tolstobika u jezeru Iri je imalo rak jetre. amonijak, teški metali i druge toksične sup-
Nutricionista i pisac dr Vinston Kreg (Winston stance.73 Nažalost, mnoge ribe koje su bolesne
Craig) je, komentarišući te nalaze, dodao tri i pate od ovih zagađivača, ali koje još nisu
činjenice: (1) situacija sa Velikim jezerima nije umrle, ulovljene su od strane ribara, odnesene
jedinstvena: problemi sa kanceroznim ribama na pijacu i na kraju ih jedu ljudi koji misle da
su se javili od Padžet moreuza (Puget Sound) jedu zdravu hranu.
do Kalifornijskog zaliva i od reke Hadson do
Floridskih ostrva; (2) podaci Nacionalnog insti- Inspekcija ribe nije obavezna
tuta za rak pokazuju povećanu stopu smrtnosti Dr Kreg je istakao još jedan ozbiljan razlog
od raka među ljudima koji žive u oblastima u za zabrinutost u vezi sa sigurnošću ribe. Do
kojima ribe imaju veoma veliki broj tumora; (3) ovog trenutka ne postoji obavezan vladin pro-
toksična priroda onoga što se nalazi u nekim od gram za inspekciju ribe ili ribljih proizvoda. Kreg
naših voda je zapanjujuća: kada su sedimenti navodi da samo oko 10% ribe podleže bilo kom
sa dna jezera Iri premazani na kožu miševa, tipu inspekcije, a i to je kroz dobrovoljan pro-
kod miševa se razvio rak kože.71 Iako Kregovi gram.74 Očigledno, postoji potreba za dobro
uvidi ne moraju neophodno da dokazuju rizik uređenim sistemom inspekcije ribe koji još uvek
po ljude, oni svakako probuđuju ozbiljnu nije ostvaren. Ako bi mogli da pronađemo
zabrinutost za ljudsko zdravlje od “epidemije” izvore korisnih omega-3 masnih kiselina van
raka kod riba. ribe, zar ne bi bilo razumnije, na osnovu svega
Prilično velika količina ribe umire svake što smo naučili, da se odreknemo ribe? Takva
godine širom naše zemlje jednostavno usled vrsta hrane ne bi obezbedila potencijalan rezer-
samog zagađenja. Agencija za zaštitu životne voar za rak, infektivne bolesti i druga oboljenja.
sredine (Environmental Protection Agency, EPA) Hrana ovakve vrste zaista postoji, kao što ćemo
američke vlade je pokušala da utvrdi količinu kasnije videti.
ribe uginule usled zagađenja kao i usled drugih
uzroka. Tabela 6 predstavlja broj uginulih riba Blago zagađena voda proizvodi veoma
za koje je dokazano da su uginule usled zagađenu ribu
zagađenja 1993. godine.72 Svaki broj uginulih
Pošto rak predstavlja najveću brigu u vezi
riba predstavlja obično doslovno hiljade riba.
sa izlaganjem pesticidima i drugim toksinima,
Tabela 6. Broj utvrđenih uginulih riba
moramo da utvrdimo koji toksini predstavljaju
prouzrokovan zagađenjem najveći rizik tokom dugoročnog izlaganja.
Otrovi koji predstavljaju najveću dugoročnu
Alabama 24 Montana 4 pretnju za ljude imaju dve prirodne osobine:
Arizona 1 Nebraska 16
Arkanzas 16 Novi Meksiko 2
težnju ka “bioakumulaciji” i težnju ka “biomag-
Konektiket 3 Oklahoma 69 nifikaciji”. Oba ova procesa prouzrokuju da ribe
Florida 50 Oregon 9 iz blago zagađenih voda sadrže velike koncen-
Džordžija 40 Pensilvanija 121 tracije toksina u tkivima.
Ilinois 8 Rod Ajlend 1 Bioakumulacija je proces kojim se toksini
Ajova 6 Južna Karolina 24 postepeno nagomilavaju u određenim organima
Kanzas 42 Južna Dakota 1
Kentaki 17 Teksas 40
ljudi ili drugih ciljnih organizama. Biomagnifi-
Luizijana 52 Juta 7 kacija označava proces kojim otrovi postaju
Mejn 2 Vermont 2 koncentrovaniji kako se kreću ka vrhu lanca
Merilend 35 Virdžinija 44 ishrane.75
Masačusets 7 Zapadna Virdžinija 21 Klasičan primer biomagnifikacije je otkriven
Mičigen 9 Viskonsin 6
u jezeru Klir (Clear Lake), u Kaliforniji, oko 150
Minesota 2
kilometara severno od San Franciska.76 Jezero
je nekoliko puta prskano insekticidom zvanim
EPA priznaje da te cifre u velikoj meri pot-
DDD za kontrolu populacije insekata. (DDD,
cenjuju stvarni broj uginulih riba, pošto 15
manje moćan srodnik čuvenog DDT-a, se
država nije izvestilo ili ne vodi praćenje broja
tehnički označava kao halogeni ugljovodonik).
uginulih riba. Takođe, javlja se veliki broj dodat-
ISTINA O RIBI 93

ugljovodonicima nafte i halogenim organskim


Tabela 7. Biomagnifikacija DDD insekticida jedinjenjima.80,81 U istaknutom medicinskom
Mesto uzimanja uzorka DDD (ppm) udžbeniku o medicinskim problemima životne
sredine, dr Kenet Rozenman (Kenneth
Jezerska voda 0,02
Rosenman) sa univerziteta u Mičigenu je
Fitoplankton (koji živi u DDD naveo: “Najveći izvor izlaganja PCB-u za opštu
kontaminiranoj vodi) 5
populaciju je korišćenje ribe u ishrani”.82
Biljojedne ribe (jedu plankton) 40-300
Zajedno sa zabrinutošću u vezi sa prouzroko-
Ribe mesožderi (jedu biljojedne ribe) više od 2500 vanjem raka, postoje preliminarni dokazi koji
U delovima na milion (ppm) u jezeru Klir, u Kaliforniji povezuju i PCB i dioksine sa povišenim nivoom
holesterola i triglicerida u krvi.83 Drugi podaci
ukazuju da PCB može da utiče na broj muških
spermatozoida i plodnost.84
Rezultati prskanja insekticidom su prikazani u
Istraživanja ukazuju da ove zagađujuće
tabeli 7.
materije mogu da oštete fetus u razvoju što je
Zapazite da je jezerska voda imala jedva
još više povećalo uloge u PCB problemu. Dr Teo
detektibilne nivoe pesticida, sa 0,02 ppm (2
Kolborn (Theo Colborn) je istakao da istraživa-
kapi DDD-a na svakih 100 miliona kapi jezerske
nje literature ukazuje da prisustvo PCB-a u
vode). Međutim, biomagnifikacija je prouzroko-
materici može da “utiče na razvoj nervnog sis-
vala drastični porast nivoa u tkivima organiza-
tema embriona, fetusa i novorođenčeta”.85
ma koji su živeli u jezeru. Koncentracija DDD-a
Nedavno je časopis New England Journal of
u fitoplanktonu u jezeru je bila 5 ppm, što pred-
Medicine dospeo na naslovne strane kada su dr
stavlja 500 puta veću koncentraciju od one u
Džozef i Sandra Jakobsen (Joseph i Sandra
jezerskoj vodi. Štaviše, napredovanjem ka vrhu
Jacobsen) količinski odredili razvojne rizike pri
lanca ishrane, koncentracija DDD-a se približa-
PCB izlaganju.86 Čak su i sa 11 godina starosti,
va 2.500 ppm – neverovatnih 125.000 puta više
deca sa većim izlaganjem PCB-u pre rođenja,
od koncentracije u vodi.
pokazivala nepravilan intelektualni razvoj. Iako
Takvi primeri biomagnifikacije nisu izuzetak,
deca nisu bila retardirana, ona sa najvećim izla-
oni su pravilo. EPA je zabeležila da: “Vodeni
ganjem PCB-u su imala tri puta veću šansu da
organizmi mogu da bioakumuliraju zagađujuće
imaju niži IQ i dva puta veću šansu da budu sa
materije iz sredine na više od milion puta veću
dve godine zakašnjenja u svojim sposobnosti-
koncentraciju u odnosu na onu utvrđenu u
ma čitanja.
vodi...”.77 Nagomilavaju se dokazi da možda
Nagomilavanje toksičnih metala u ribama je
postoji odnos između toksina i hroničnih ljud-
od nedavno postalo naročito veliki razlog za
skih bolesti kao što su rak i srčana oboljenja
zabrinutost u svetlu problema sa kiselom kišom.
koja pogađaju razvijene nacije u srazmerama
Kisela kiša vodi do kiselih voda. Hemijski izme-
epidemije. Primer je obezbeđen halogenim
njena voda može zatim da rastvara aluminijum,
ugljovodonicima, koji predstavljaju jednu klasu
mangan, olovo, cink, kadmijum i živu iz sedi-
jedinjenja, kao što smo videli, za koje je poz-
menata dna ili zemljišta u vodi. Kada se jednom
nato da se biomagnifikuje kroz lanac ishrane.
toksični metali oslobode, oni pronalaze svoj put
Oni se takođe bioakumuliraju u ljudima.
do lanca ishrane i teže da se bioakumuliraju u
Povišeni nivoi ovih jedinjenja su otkriveni u
tkivima riba. Čak i u živopisnom Mejnu, žene i
tkivu pacijentkinja obolelih od raka dojke.78
deca ispod osam godina se savetuju da ne jedu
Istraživači koji su utvrdili ovu povezanost sa
ribu iz bilo koje bare ili jezera u Mejnu. Drugima
rakom dojke su zaključili: “Ovi rezultati, iako
se preporučuje ograničavanje ishrane ribom na
preliminarni, ukazuju na ulogu sredinski izve-
ne više od šest velikih riba ili 22 male godišnje,
denih kancerogena u nastanku raka dojke”. Ali,
sve usled sadržaja žive u ribama.87 Unošenje
problemi se ne završavaju sa rakom. Jedan
žive u velikim količinama može da ošteti razvoj
istraživač je u svom pregledu literature utvrdio
ljudskog fetusa i dece, i da prouzrokuje pore-
“povezanost između DDT-a i DDE-a (dva druga
mećaje nervnog sistema i oštećenja bubrega
halogena ugljovodonika) u krvi i ispitanika koji
kod dece i odraslih.
su prijavili hipertenziju, arteriosklerozu i dija-
Mičigen je jedina država pored Mejna koja
betes tokom narednih godina...”79
iznosi takvo državno upozorenje. Međutim, po
Riba predstavlja razlog za veliku zabrinutost
Marti Keting, naučniku osoblja EPA, američki
sa stanovišta biomagnifikacije i bioakumulacije.
nacionalni prosek za druga jezera i tokove je
Utvrđeno je ne samo da su zagađene PCB-om i
podjednako štetan kao i za Mejn. Grupa za
različitim teškim metalima kao što je živa, već i
94 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Delovanje ka čistoj vodi sa sedištem u Bostonu Moguće veze raka i kontaminirane ribe su
je navela da 90% slatkovodne ribe uhvaćene u rezimirane u tabeli 9.
vodama Nove Engleske ima nivoe kontaminaci-
je živom, olovom, PCB-om ili dioksinima koji Tabela 9. Dokazi koji povezuju
nisu bezbedni kada se konzumiraju više od jed- kontaminaciju riba sa rakom
nom sedmično. Iako je grupa sakupila značajno - Povišeni nivoi jedinjenja pesticida su pronađeni
manje podataka o ribama slanih voda i nije u tkivima pacijenata sa rakom dojke.
mogla da iznese tako velike izjave, oni su upo- - Nacionalni institut za rak je izneo podatke koji
zorili da je kod testiranih riba slanih voda pokazuju povećanu stopu smrtnosti među ljudima
utvrđen visok nivo PCB-a i žive. koji žive u oblastima u kojima ribe imaju naročito
Verovatno najšire objavljivan slučaj trova- veliki broj tumora.
nja teškim metalima u vezi sa ribom nije imao - Ribe danas imaju veći broj slučajeva raka nego
ništa sa kiselim kišama. On je bio u vezi sa tra- pre 50 godina. Primer: utvrđeno je da 30% riba
gičnim trovanjem ljudi metil živom koja je tolstolobika u jezeru Iri ima rak jetre.
nastala usled jedenja ribe iz japanskog
Minamata zaliva (Minamata Bay). Izbacivanje PCB zagađenje voda je dobro dokumento-
metil žive iz japanskih fabrika u zaliv je postavi- vano. Dokazi o štetnim efektima PCB-a na ljud-
lo osnov problema. Biomagnifikacija koja se ski reproduktivni sistem rezimirani su u tabeli
odigrala kroz lance ishrane je izložila ljude koji 10.
su jeli ribu opasnim organskim nivoima žive.88
Tabela 10. PCB i reproduktivni sistem
Zdravstveni problemi usled
- Glavni izvor izlaganja PCB-u za opštu populaciju
zagađene ribe je konzumacija ribe.
Možda su najveće opasnosti od ribe one sa - PCB može da utiče na broj spermatozoida kod
kojima su suočena odojčad. Jedno istraživanje muškaraca i na plodnost.
je utvrdilo da su oni koji su se hranili - Ribe zagađene PCB-om, kojima su se hranile
zagađenom ribom iz velikih jezera imali repro- trudnice, povezane su sa problemima pri porođa-
duktivne komplikacije. Tu su spadale promene ju, trajanju trudnoće i promenama u neonatal-
veličine pri rođenju, promene trajanja trudnoće, nom zdravstvenom statusu.
promene neonatalnog zdravstvenog statusa i - Deca sa 11 godina, sa povišenim izlaganjem
efekti koji su se nastavili tokom ranog detinjst- PCB-u pre rođenja, pokazuju poremećen intelek-
va.89 Zbog tih rizika neki su predlagali da ne tualni razvoj.
treba dojiti odojčad zbog rizika od raka. Iako to
možda naizgled ima smisla u našem svetu
zagađenom toksinima, bolja mogućnost može
Uzgoj ribe za sigurniju ribu?
da bude izbegavanje glavnih izvora tih toksina. Da bismo bili pošteni prema ribarskoj indus-
Druga istraživanja ukazuju da hranjenje preko triji, treba spomenuti da akvakultura (uzgoj
flašice može da ima štetne kasnije efekte. ribe) može da zaobiđe neke probleme u vezi sa
Postoje dokazi da dojenje samo po sebi uma- toksinima. Takve ribe rastu u kontrolisanim
njuje rizik od raka dojke. Istraživanje iz 1994. vodama koje su izolovane od otvorenih tokova.
godine je utvrdilo da su ćerke koje su njihove Ako se u ovim komercijalnim uzgajalištima riba
majke dojile imale 25% manje slučajeva raka obrati pažnja na kvalitet vode, neki od proble-
dojke.90 ma povezanih sa zagađenjem se mogu izbeći.
Radi lakšeg pregleda, rezime prethodno Međutim, ako finansijski interesi nastavljaju
spomenutih zagađujućih jedinjenja, koja se da preovladavaju, nedostatak dobrih standarda
nalaze u ribi, prikazan je u tabeli 8. za kvalitet vode može da učini te ribe potenci-
jalno opasnim. Dr Majkl Džejkobson (Michael
Tabela 8. Zagađujuća jedinjenja u ribama Jacobson) iz Centra za nauku u javnom intere-
su ukazuje da ribe uzgajane na farmama nisu
- Ribe iz blago zagađenih voda koncentrišu toksine
više od milion puta u odnosu na koncentraciju regi- oslobođene problema.91 Na osnovu svog istra-
strovanu u vodi. živanja, istakao je nekoliko problema: (1)
- Među toksinima u njihovim masnim tkivima spada- dodaci za boju su nezakonito dodavani hrani
ju pesticidi, hloro ugljovodonici, živa i dioksini. kako bi uzgajane ribe izgledale privlačnije
- Ribe se takođe mogu kontaminirati PCB-om, potrošačima; (2) antibiotici se rutinski koriste u
različitim teškim metalima, ugljovodonicima nafte, industriji uzgajanja riba; (3) pesticidi se takođe
halogenim organskim jedinjenjima i olovom. primenjuju u akvakulturama; (4) ribe uzgajane
ISTINA O RIBI 95

na farmama mogu da imaju niži nivo omega-3 omega-3 linoleinske kiseline. Jedna supena
masnih kiselina usled razlika u njihovoj ishrani. kašika sojinog ulja ima više od 900 mg. Čak i
jedna šolja konzerviranog spanaća sadrži oko
Ostvarite koristi od omega-3 masnih 350 mg. Obično ne mislimo da spanać ima
kiselina bez rizika od konzumiranja ribe dosta masti, ali on u stvari predstavlja odličan
izvor omega-3 masnih kiselina. Današnja gene-
Postoji način ostvarivanja koristi od omega-
racija majki sada može odlučnije da kaže svojoj
3 masnih kiselina bez uzimanja ribe, ribljeg ulja
deci da jedu zdrav spanać. Čak i uobičajena
ili skupih kapsula. Postoji način da se zaobiđu
hrana koju jedemo svakog dana, kao što su
holesterol i toksini koji dolaze sa omega-3 mas-
banane, jabuke, hleb ili krompir, svi daju svoj
nim kiselinama iz životinja. Način je jednosta-
doprinos našem unosu linoleinske kiseline.
van, ali ne dobija publicitet koji zaslužuje.
Sada kada bolje shvatamo korisnost
Možemo da dobijemo koristi od omega-3 mas-
omega-3 masnih kiselina možemo takođe da
nih kiselina iz biljne masti zvane linoleinska
procenimo da postoji razlika u zavisnosti odak-
kiselina. Ljudsko telo u stvari može da proizvo-
le ih uzimamo. Kada usvojimo uravnoteženu
di dobro proučenu eikozapentanoinsku kiselinu
ishranu biljnom hranom, ostvarujemo koristi od
(EPA) iz linoleinske kiseline. Sama linoleinska
omega-3 masnih kiselina bez toksina, pesticida
kiselina je omega-3 masna kiselina i predstav-
i rizika od raka svojstvenog današnjim ribama.
lja neophodno jedinjenje u ljudskoj ishrani.
Pored gore navedene liste namirnica, ako su
Linoleinska kiselina se razikuje od linolne kise-
vam potrebne koncentrisane količine omega-3
line. Studenti biohemije se mogu sećati razlike
masnih kiselina, pokušajte sa mlevenjem jed-
između ove dve veoma različite masti zapa-
nakih količina semenki lana i oraha. Mi to zove-
žajući da je ova prva takozvana “n-3” masna
mo “puter od lana i oraha”. Ima žitkost sličnu
kiselina (drugo tehničko ime za omega-3 masnu
puteru od kikirikija i prilično je ukusan. Pacijenti
kiselinu). Sa druge strane, druga mast je linol-
koji pate od bolesti srčanih sudova, reuma-
na kiselina, zvana omega-6 masna kiselina, i
toidnog artritisa, psorijaze ili hipertrigliceridemi-
nalazi se u kukuruznom ulju i ulju šafranika.
je, mogu da imaju koristi od većih doza omega-
Mnogi uobičajeni tipovi biljnih namirnica su
3 masnih kiselina koje puter od lana i oraha
bogati linoleinskom kiselinom. Neki od njih su
može da obezbedi.
navedeni i u tabeli 11.92
Značajno je istaknuti da se većina istraži-
Zapazite da je najveći izvor linoleinske kise-
vanja u vezi sa koristima omega-3 masnih
line ulje od semena lana. Jedna supena kašika
kiselina koncentrisala na masnu kiselinu koju
ima preko 7500 mg linoleinske kiseline. Jedna
smo razmatrali u ovom poglavlju – EPA. Mnogi
četvrtina šolje engleskih oraha sadrži 1700 mg
istraživači izgleda ignorišu da EPA nije
neophodna masna kiselina. Već smo utvrdili
Tabela 11. Biljne namirnice koje sadrže zašto nije neophodna: naša tela proizvode EPA
omega-3 masne kiseline (linoleinsku iz linoleinske kiseline koja se nalazi u obilju u
kiselinu)
gore navedenoj biljnoj hrani. Koraci kojima se
Namirnica Količina Omega-3 (mg) EPA, eikozapentanoinska kiselina proizvodi iz
linoleinske kiseline prikazani su u dodatku IV.
Ulje semena lana 1 supena kašika 7526
Orasi, engleski 1/4 šolje 1703 Istraživanja jasno pokazuju da kada osoba
Ulje kanole 1 supena kašika 1094 povećava svoju potrošnju biljnih izvora alfa-
Crni orasi 1/4 šolje 1034 linoleinske kiseline, nivo EPA u krvi takođe
Ulje pšeničnih klica 1 supena kašika 938 značajno raste kao što je i očekivano.93 Drugo
Sojino ulje 1 supena kašika 927 istraživanje koje prikazuje pretvaranje alfa-
Zelena soja 1 šolja 637 linoleinske kiseline u EPA kod ljudi je proizvelo
Spanać, konzerviran 1 šolja 353 još jedno značajno zapažanje. Ovo istraživanje
Bademi 1/4 šolje 136 pokazuje da linoleinska kiselina može sama po
Avokado 1/2 šolje 99
sebi da pruža jedinstvene koristi pored toga što
Repa 1 šolja 74
Ulje šafranika 1 supena kašika 55 se pretvara u EPA.94 Prema tome, možda je
Batata (krompir) 1 komad 38 bolje jesti hranu koja sadrži linoleinsku kiselinu
Banana 1 komad 38 umesto one koja sadrži EPA. Na taj način, telo
Jabuka 1 komad 25 može da koristi koliko god mu je potrebno za
Pečeni krompir 1 komad 17 pretvaranje u EPA zadržavajući višak za druge
Kriške krastavca 10 komada 12 korisne upotrebe. Na taj način bi se takođe
Integralni hleb 1 komad 11 izbegle opasnosti od viška EPA u krvotoku, koji
96 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

može da prouzrokuje šlog usled unutrašnjeg naš rizik od raka. Ovu činjenicu je naglasila dr
krvarenja. Gledis Blok (Gladys Block) sa Kalifornijskog uni-
Jedno istraživanje ishrane obogaćene alfa- verziteta u Berkliju, jedan od najistaknutijih
linoleinskom kiselinom je već ukazalo da ta američkih istraživača među nutricionistima. Dr
mast ima ulogu u sprečavanju srčanih obolje- Blok je sa saradnicima pregledala 170 istraži-
nja.95 Srodnik alfa-linoleinske kiseline, poznat vanja koja su pokrenuta kako bi se utvrdilo da
kao gama-linoleinska kiselina, je izgleda efekti- li konzumiranje voća i povrća utiče na rizik od
van u rešavanju artritičnih stanja.96 raka.98 Rezultati pokazuju da 132 od ovih
istraživanja pokazuju jasne koristi od ove biljne
Povrće i pesticidi hrane u zaštiti od raka. Samo četiri istraživanja
U vezi sa zagađenjem pesticidima, mnogi od 170 ukazuju na statistički značajno povećan
američki potrošači su uglavnom zabrinuti oko rizik od raka. Ostala 34 istraživanja su bila neo-
kontaminiranog voća i povrća. Tačno je da su dređena.
akutni toksini iz pesticida pronađeni u konta- Razmotrimo jednostavni zakon koji važi za
miniranim biljnim proizvodima. Izveštaj iz 1991. statistička istraživanja. Ako postoji pravi odnos
godine je pregledao neke od klasičnih između dve stvari, i vi načinite skoro 200 istraži-
primera.97 Prilikom jednog slučaja 1962. godi- vanja, očekivaćete da velika većina otkrije taj
ne, u Turskoj, 333 osobe je umrlo, a i do 3.000 odnos. Međutim, zbog prirode statistike, očeki-
je otrovano usled uzimanja žitarica koje su vali biste da neka istraživanja budu neodređe-
prskane heksahlorobenzenom. Ozbiljna trova- na, a da nekoliko istraživanja, jednostavno
nja i smrtni slučajevi su zabeleženi 1968. slučajem, ukazuju na odnos koji je suprotnog
godine kada su osobe jele pekarske proizvode smera od istine. Takav je slučaj sa analizom
koji su bili kontaminirani parationom. Veliki broj Blokove. U sažetku, voće i povrće se jasno javl-
ljudi je takođe umro 1972. godine, u nes- ja kao hrana koja štiti od raka.
rećnom slučaju u Iraku, kada su ljudi jeli Možda je najznačajnija stvar izveštaja
žitarice prskane organoživinim fungicidom. Blokove ta da ona nije isključivo ispitivala
1987. godine, petnaest Peruanaca je umrlo, a povrće odgajano organski. Ovih približno 200
260 je obolelo kada su jeli hleb načinjen od istraživanja je jednostavno posmatralo hranu
brašna kontaminiranog oldrinom. koju je prosečna osoba navikla da jede.
Akutna trovanja kao što su ova, iako ozbilj- Verovatno je većina ovog voća i povrća prskano
na i zastrašujuća, lako je sprečiti u razvijenim pesticidima i uzgajano uz đubriva. Daleko od
nacijama. Zbog akutne prirode ovih toksičnih toga da nas izlaže riziku od raka, jasno je da
materija, one su dobro istražene. Uvedeni su nam voće i povrće, čak iako se uzgaja sa
zakoni koji štite potrošače od izlaganja dovoljno đubrivima i pesticidima, pomaže u sprečavanju
velikim toksičnim nivoima koji mogu da raka.
prouzrokuju akutne zdravstvene rizike kod ljudi.
Međutim, dugoročne ili hronične efekte nije Nadahnuti uvidi
lako sprečiti, bez obzira da li zagađenje dolazi iz Pošto redovno navodim nadahnute izvore i
povrća ili ribe. U razloge za to spadaju: (1) verujem u tačnost Biblije, često mi se postav-
može da bude potrebno više godina kako bi se ljaju biblijska pitanja o ribi. Često pitanje je:
dugoročni efekti ispoljili; (2) čak i kada se efek- Ako riba nije idealna hrana, zašto ju je onda
ti pojave, može da bude teško tačno utvrditi Isus jeo? (U stvari, to je jedini životinjski
koji toksin prouzrokuje efekat; (3) čak ako se i proizvod za koji Biblija izričito beleži da ga je
veza utvrdi, teško je odrediti količinu izlaganja Isus jeo.) Prvo, riba koju je jeo Isus u to doba
koja je neophodna kako bi se proizveo efekat. je nesumnjivo bila daleko zdravija od plodova
Hronični efekti, naročito rizik od raka, mora koji su nama danas dostupni. Industrijski
obično zauzimaju centralno mesto među prob- zagađene vode koje danas imamo nisu posto-
lemima koji izazivaju zabrinutost od pesticida jale u Isusovo vreme, a hemijski pesticidi su bili
kod Amerikanaca. Dok pričam o pesticidima sa nepoznati. Drugo, iako Biblija predstavlja Isusa
prosečnom osobom na ulici, izgleda da je kao naš primer, to čini sa gledišta njegovog
najveća briga rak. Obično, hrana za koju se karaktera – a ne u pogledu sitnih detalja nje-
boje da je najzagađenija, po njima je voće i govog života. Isto što kao “budite kao Isus” ne
povrće, a ne životinjski proizvodi. Međutim, či- znači da se preselite da živite u Izraelu, isto
njenice pričaju drugačiju priču. tako ne ukazuje da ćemo jesti ribu kao što je to
Kada posmatrate potrošnju voća i povrća, on činio. Međutim, Bog je zapisao u Svetom
što više ove biljne hrane jedemo, to je manji
ISTINA O RIBI 97

pismu svoju prvobitnu nameru za ishranu jednako, a možda i još više zadovoljavajuće, a
čovečanstva: totalna vegetarijanska ishrana.99 to je pomaganje ljudima da shvate kako da
Meso i riba nisu uključeni u prvobitnu spreče bolest. Na osnovu svih istraživanja koja
ishranu, ali čisto meso bez masti nije bilo pot- sada imamo o uzrocima srčanih oboljenja,
puno zabranjeno u Isusovo vreme. Isusov zaključak je jasan: srčana oboljenja se u velikoj
primer, u stvari, pokazuje da Bog nije strogo meri mogu sprečiti. Lekovi imaju svoje mesto,
nametao svoju prvobitnu ishranu, već je činio ali u vezi sa prevencijom srčanih oboljenja,
ustupke zbog vremena i okolnosti. Međutim, 1. najbolja strategija je razumna vegetarijanska
knjiga Mojsijeva takođe ukazuje da su oni koji ishrana korišćenjem raznovrsnog voća, žitarica,
su se hranili vegetarijanskom ishranom živeli jezgrastog voća, semenja i povrća. Dodajte toj
značajno duže od svojih potomaka koji su koris- ishrani dosledan program vežbanja, program za
tili meso u svojoj ishrani. To se može videti kontrolu stresa i druge praktične preporuke o
poređenjem dugog životnog veka generacija načinu života u ovom i narednim poglavljima.
koje su živele pre Nojevog Potopa, uz konstant- Takva kombinacija će vam dati najbolji program
no smanjenje kod ljudi posle njih.100 Sedmo za sprečavanje srčanih obo-ljenja ili rešavanje
poglavlje o belančevinama, slika 26, prikazuje problema koji je već nastao.
ovo smanjenje životnog veka. Pored toga, Zapamtite: za sve što je vredno u životu
Biblija beleži da je tek posle Potopa Bog dao potrebno je vreme. Mnogi ljudi su dali sve kako
čovečanstvu dozvolu da jede životinjsko bi došli do sreće, ali su u tom procesu izgubili
meso.101 ono što je najdraže i neprocenjivo: svoje zdrav-
lje. Moja želja vama se može najbolje izraziti
Zaključak preko Biblije: “Ljubazni! Molim se Bogu da ti u
Kao lekar pronalazim duboko zadovoljstvo u svemu bude dobro, i da budeš zdrav, kao što je
pomaganju bolesnim ljudima da povrate svoje tvojoj duši dobro”.102
zdravlje i živost. Međutim, postoji nešto pod-
6. poglavlje

Jedan narod pod pritiskom

Sve je izgledalo previše neverovatno. Ivan sirajući zvuk srčanih otkucaja. To ukazuje na
je bio oličenje zdravlja. Sada je, sa 62 godine, povratak toka krvi u arterije. Broj na skali za
postao stanovnik staračkog doma. Prošlo je merenje se u tom trenutku beleži kao sistolni
šest meseci od šloga i doktori su imali malo krvni pritisak. Kako nastavljate postepeno da
nade u bilo kakav značajan oporavak. Ono za snižavate pritisak u narukvici, pulsirajući zvuk
šta je Ivan često označavao kao “samo malo se i dalje javlja do trenutka kada se iznenada
povišeni krvni pritisak” sada je dobilo nov više ne može čuti. Pritisak na kome ti zvuci nes-
značaj. Njegovi lekari su rekli da je šlog nesum- taju se beleži kao dijastolni pritisak.
njivo nastao usled njegovog loše kontrolisanog
krvnog pritiska. Neki uzroci povišenog krvnog pritiska
Iako Ivan nije umro od posledica povišenog Arterije su mišićni organi koji se mogu sku-
krvnog pritiska, njegova situacija ilustruje zašto pljati i širiti. Prekomerno sužavanje ili ukruće-
se ovo stanje često naziva “tihi ubica”. Povišeni nje zidova arterija povišava krvni pritisak.
krvni pritisak (u medicinskoj literaturi takođe Hormoni takođe mogu da povise krvni pritisak.
zvan hipertenzija) često pravi štetu bez upo- Neki organi kao što su bubrezi i nadbubrežne
zorenja. Zaista, bolest ima doživotne posledice žlezde su naročito važni za hormonalnu regu-
koje skraćuju život. U ovom poglavlju ćemo laciju našeg pritiska. Međutim, glavni uzrok
objasniti šta je povišeni krvni pritisak, šta ga povišenog krvnog pritiska je smanjeni kvalitet
prouzrokuje, kakva oštećenja čini i kako se načina života. Većina ljudi ima donekle razvi-
može kontrolisati bez lekova. jenu sklonost ka povišenom krvnom pritisku; da
li će se problem razviti i koliko brzo, u velikoj
Merenje krvnog pritiska meri zavisi od njihovih svakodnevnih odluka.
Svaki put kada srce načini otkucaj, šalje Naravno, postoje oni neobični ljudi koji su
puls krvnog pritiska niz ruku. Sila ovog pulsa izgleda genetički imuni na hipertenziju. Možda
stvara “sistolni krvni pritisak”. Sistolna mera je znate nekoga ko sve čini pogrešno – ali i dalje
“gornji broj” očitavanja krvnog pritiska. Posle ima normalno očitavanje krvnog pritiska. Čak
svakog otkucaja srca, srce se odmara delić iako je ta osoba vaš blizak rođak, nemojte pret-
sekunde. Pritisak u krvnim sudovima tokom ove postavljati da to isto važi i za vas. Izgleda da
faze odmora opada i naziva se “dijastolni priti- postoji više genetičkih faktora koji imaju ili
sak”. Meri se “donjim brojem” očitavanja krv- posredan ili neposredan uticaj na krvni pritisak.
nog pritiska. Malo je verovatno da je vaš genetički sastav
Krvni pritisak je relativno jednostavno identičan bilo kom vašem rođaku u svim tim
odrediti. Možete sami da ga merite uređajem pogledima.
zvanim sfigmo-manometar (skraćeno sfig). On
je sačinjen od izdržljivog balona ili vazdušne Koliko je visok povišeni krvni pritisak?
komore koja se nalazi unutar trake od tkanine Krvni pritisak se meri u milimetrima (mm)
zvan “narukvica”. Narukvica se obmotava oko živinog stuba. To potiče iz vremena kada su svi
gornjeg dela ruke i balon se puni vazduhom. sfigmo-manometri koristili živin stub za
Rastući pritisak u balonu steže arterije dok se beleženje pritiska. Medicinski svet danas deli
protok krvi ka podlaktici potpuno ne prekine. očitavanje krvnog pritiska na četiri nivoa rizika
Zatim postepeno umanjujete pritisak narukvice. kao što je prikazano u tabeli 1.1,2
Tokom tog vremena slušate stetoskopom i Zapazite da je najsigurniji opseg krvnog pri-
pratite skalu koja beleži količinu pritiska u tiska okarakterisan prosečnim sistolnim pri-
balonu. Kako snižavate pritisak u narukvici do tiskom od 120 mm živinog stuba ili manje, i
nivoa sistolnog pritiska, počećete da čujete pul- prosečnim dijastolnim pritiskom od 80 mm ili
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 99

naca sa povišenim pritiskom i dalje čak nije ni


Tabela 1. Koliki je vaš rizik? svesno da ima problem.6 Čak i među onima koji
Sistolni Dijastolni znaju da imaju problem sa krvnim pritiskom i
koji su na lekovima, izgleda da samo polovina
Povišeni krvni pritisak Preko 140 ili Preko 90 njih stvarno drži pritisak pod kontrolom.7 Čak
(veći rizik od bolesti)
iako ste nedavno proverili svoj krvni pritisak i
Krvni pritisak 130 do 139 ili 85 do 89 trenutno nemate povišeni krvni pritisak, nemoj-
koji povećava (povišen-normalan) te pretpostaviti da nikada nećete imati. Kako
rizik od oboljenja 120 do 129 ili 80 do 84 osoba stari, krvni pritisak teži da raste. U
(normalan)
Sjedinjenim Državama sistolni pritisak prosečne
Optimalni krvni Ispod 120 i Ispod 80 osobe se povišava za 15 poena između 25 i 55
pritisak godina. Oko 60% Amerikanaca starosti od 65
do 74 godine ima povišeni krvni pritisak.8
Brojevi se odnose na odrasle osobe koje ne uzimaju
lekove za snižavanje krvnog pritiska.
Opasnosti od povišenog krvnog pritiska
Ako vaš sistolni i dijastolni pritisak ulazi u različite
kategorije vaš rizik zavisi od više kategorije. Kakva oštećenja povišeni krvni pritisak
može da načini vašem telu? Postoji mnogo
bolesti povezanih sa povišenim krvnim pri-
manje, pri mirovanju. Svaka osoba bi morala da tiskom. Glavne su prikazane u tabeli 2.9,10
teži da smesti svoj krvni pritisak pri mirovanju u
ovaj “120/80 mm ili manje” opseg. Viši pritisak Tabela 2. Komplikacije hipertenzije
nosi povećani rizik od oboljenja i prevremene - Šlog
smrti.3 Međutim, veoma pažljiva istraživanja - Srčana insuficijencija
ukazuju da snižavanje dijastolnog krvnog pri- - Infarkt
tiska ispod 80, dalje umanjuje rizik od infarkta i - Ateroskleroza (otvrdnjavanje arterija)
šloga. U stvari, ne postoji prag ispod koga dalje - Aneurizma
sniženje dijastolnog krvnog pritiska (DKP) ne - Bolest bubrega
- Bolest mrežnjače
pruža dalje umanjenje rizika od infarkta i
- Prskanje krvnih sudova
šloga.4 Na primer, DKP od 70 je bolji nego 80. - Oslabljeno pamćenje i umne sposobnosti
Dijastolno očitavanje od 60 je još bolje.
Kontrola krvnog pritiska počinje saznanjem
koliki je vaš krvni pritisak. Nemojte pretpostav- Šlog, prva bolest, prouzrokovan je hiperten-
ljati da, samo zato što se dobro osećate, zijom preko najmanje dva različita mehanizma.
nemate problem sa krvnim pritiskom. Povišeni Prvo, povišeni krvni pritisak čini da osobe
krvni pritisak se zaista naziva “tihi ubica”. Ima postaju sklone aterosklerozi (često zvanoj
to ime zato što su ozbiljne invalidnosti ili smrt “otvrdnjavanje arterija”). U tom procesu, velike
često prvi simptomi hipertenzije. Mnogi ljudi i srednje arterije širom tela se sužavaju
nikada neće uvideti da je njihov krvni pritisak nagomilavanjem masti. Ateroskleroza obično
povišen ako im ga ne proveri doktor, ako ne odu napada krvne sudove u glavi i vratu koji
na pregled, ili nabave instrument za merenje prenose krv do mozga. Dokazi svedoče da
pritiska i provere ga sami. U stvari, uobičajeno povišeni krvni pritisak može da ošteti ćelije koje
je da se ljudi dobro osećaju sa krvnim pritiskom oblažu te krvne sudove. Ovo oštećenje je izgle-
od 200/100 ili još višim. Zaista, možete se sjaj- da jedan od načina da proces ateroskleroze
no osećati iako ste nesvesno na ivici propasti započne ili da se produžava.11
kakva je iznenadni šlog ili infarkt, ili postepeno Telo ne sedi dokono dok se na sudovima
oštećenje bubrega sa rezultujućom insuficijen- nagomilava mast. Ono odgovara prekrivajući
cijom bubrega koja će uslediti. masne naslage čvrstom fibroznom kapom. To je
značajan odgovor. Ako masan materijal dođe u
Preovladavanje povišenog krvnog neposredan kontakt sa krvlju može da stimuliše
zgrušavanje krvi. Fibrozna kapa pomaže da se
pritiska
takav događaj ne odigra. Taj dvojni događaj u
Čak 50 miliona Amerikanaca ima povišeni stvari daje ime aterosklerozi. “Atero” označava
krvni pritisak.5 To je definisano u tabeli 1 kao “kašastu” masu masnog materijala, a “skleroza”
sistolni krvni pritisak od 140 mm ili više i/ili što znači “tvrd”, označava fibrozni omotač ovog
dijastolni pritisak od 90 mm ili više. Uprkos materijala kojeg telo proizvodi.
napretku svesti i lečenja, i do 35% Amerika-
100 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Nažalost, oblasti ateroskleroze, zvane


plake, mogu da budu nagrižene. Kada se to Slika 1. Rizik od infarkta i šloga
dogodi, fibrozna kapa se gubi ili oštećuje. Relativan rizik
Kombinacija fibroznog i masnog materijala se
5
oslobađa u krvotok. Sada manja, erodovana
masna naslaga ostaje na arterijskom zidu, i to 4
se naziva ulcerozna plaka. Ako se plaka u
3
krvnom sudu koji opskrbljuje mozak raspadne
na taj način, rezultat može da bude “mini šlog” 2
ili TIA (transient ischemic attack – prolazna
ishemija). Ova stanja su veoma slična šlogu, ali 1

u potpunosti prolaze. Potpuni oporavak se jav- 0


lja u toku nekoliko minuta ili sati. 110-119 120-129 130-139 140 ili više
Optimalan Normalan Povišen- Povišen
Međutim, što je još gore, ulcerozne plake normalan
mogu da aktiviraju krvne pločice, telesne ćelije Sistolni krvni pritisak
za zgrušavanje krvi. To često pokreće niz
događaja koji mogu u potpunosti da blokiraju
bilo koju arteriju koja je već sužena atero-
sklerozom. Ako se potpuna blokada javi u arte- biti zadovoljni kada vam neko kaže da je vaš
riji koja sprovodi krv do dela mozga, mož- krvni pritisak “normalan”. Postarajte se da bude
dano tkivo koje je zavisilo od te arterije će ispod nivoa od 120. Ove strožije smernice
umreti. Ova smrt moždanog tkiva naziva se znače da mnogi Amerikanci moraju da se uoz-
šlog. bilje u vezi sa svojim načinom života. Skoro
Drugi način da povišeni krvni pritisak polovina naše muške populacije ima sistolni pri-
prouzrokuje šlog je izazivanjem većih oštećenja tisak od 130 ili veći.14
moždanih krvnih sudova. Po ovom scenariju,
kumulativna šteta arterija je toliko velika da sud Bubrežna insuficijencija prouzrokovana
prska i krvari. Ovi takozvani hemoragični šlo- povišenim krvnim pritiskom
govi su naročito opasni. Krvarenje često traje Bubrežna insuficijencija je još jedno obo-
izvesno vreme. Pošto je mozak zatvoren u ljenje prouzrokovano povišenim krvnim pri-
čvrstoj čauri zvanoj lobanja, nema gde da se tiskom, i što je veći pritisak to je veći rizik. U
pomeri kada akumulacija krvi počne da se tak- stvari, u Sjedinjenim Državama povišeni krvni
miči sa njim za prostor. Što se više krvi pritisak predstavlja drugi vodeći uzrok bubrežne
nagomilava, to više raste pritisak unutar insuficijencije. (Prvi je dijabetes.) Bubrežna in-
mozga. Ako krvarenje ne prestane, deo mozga suficijencija i odnos prema povišenom krvnom
se stvarno može istisnuti niz mali otvor za pro- pritisku je proučavan na više od 300.000
laz kičmene moždine. To se naziva “hernija muškaraca tokom 16-ogodišnjeg perioda.15
(kila) mozga” i uglavnom brzo prouzrokuje Rezultati su prikazani na slici 2.
smrt.
Slika 2. Povišeni krvni pritisak i bubrežna
Koliki je procenat rizika od šloga insuficijencija
prouzrokovan povišenim krvnim
Rizik od bubrežne
pritiskom? insuficijencije 6-22 puta
veći
Istraživanja su pokazala da je rizik od razvo-
ja ateroskleroze (uglavnom srčane i cere- 10

brovaskularne ishemije) pet puta veći kod onih 8


kod kojih je krvni pritisak 160/95 u odnosu na
one sa normalnim krvnim pritiskom.12 Efekat 6
krvnog pritiska na povećanje rizika od infarkta i
4 3 puta
šloga je prikazan na slici 1.13 2 puta veći
Kao što smo već napomenuli, rizik počinje 2 Jedanput veći
veći
da raste na nivou od 120 do 129, iako se ovaj
opseg često naziva “normalan”. Rizik raste 0
120/80 130/85 do 140/90 do Preko
oštrije na višim nivoima pritiska. Ipak, da bi se 140/90 160/100 160/100
umanjio rizik, krvni pritisak bi morao da bude
Krvni pritisak
ispod 120 za sistolni. Drugim rečima, nemojte
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 101

Istraživanje je takođe pokazalo da je samo


Slika 3. Povišeni krvni pritisak i morbiditet
blagi porast krvnog pritiska na 127 za sistolni
povećao rizik od bubrežne insuficijencije kasni- Odnos
je u životu za 50%. Kako povišeni krvni pritisak morbiditeta
oštećuje bubrege? On u stvari razara nefrone,
te sićušne mikroskopske ćelije za filtriranje koje
170
čine da bubreg funkcioniše. Postepenim uništa- 167
vanjem jednog po jednog nefrona, sposobnost
bubrega da čisti krv postaje sve ugroženija. 105
Koristimo izraz bubrežna insuficijencija kada 100
85
ova funkcija pročišćavanja postane toliko
onemogućena da se nivo toksina povećava u 42
telu. Na početku bubrežne insuficijencije ne
mora da bude simptoma. Kako bolest napredu-
120 120-140 140-160 160-180 Preko
je, kod osobe se često javljaju mučnina i zamor. 180
Na kraju, kada funkcionisanje bubrega postane Sistolni krvni pritisak
značajno onesposobljeno, javlja se smrt – osim
ako se ne preduzmu drastični koraci. U takve
korake mogu da spadaju dijaliza ili presađiva- u odnosu na one sa sistolnim krvnim pritiskom
nje bubrega. Bez mašina za dijalizu mnogi ljudi manjim od 120. Rizik se udvostručuje čak i
bi brže umrli od posledica povišenog krvnog pri- kada pređete sa manje od 120 u opseg od 120
tiska. Međutim, čak i sa dijalizom, kod mnogih do 139. Kada se pređe sistolni od 140, rizik od
se javlja samo kratko produženje života pra- morbiditeta je još veći. Iznad nivoa od 160, rizik
ćeno značajnim smanjenjem kvaliteta života. se drastično povećava i ostaje približno isti u
Zbog toga su neki ljudi čak radije odabrali da kategoriji pritiska većeg od 180. Slika potvrđu-
umru nego da započnu ili da nastave sa dijali- je da je poželjni sistolni krvni pritisak manji od
zom. 120.
Pošto postoje koristi od sistolnog krvnog
Povišeni krvni pritisak i umanjene umne pritiska od 120 ili manje, zašto lekari obično
sposobnosti izbegavaju prepisivanje lekova koji pomažu
Brojna istraživanja su dokumentovala da pacijentima da spuste svoj krvni pritisak sa, na
povišeni krvni pritisak koji se ne kontroliše primer, 138 za sistolni na 118 za sistolni? Razlog
stilom života često prouzrokuje postepeni pad je što svi lekovi za sniženje krvnog pritiska
mentalnih sposobnosti. Jedno nedavno objav- imaju sporedne efekte. Kada je pritisak samo
ljeno istraživanje je pokazalo da se porastom blago povišen iznad idealnog, rizik od uzimanja
sistolnog krvnog pritiska u srednjim godinama lekova je uopšteno veći od koristi od daljeg
života na svakih 10 mm živinog stuba javljao sniženja krvnog pritiska.
9% povećani rizik od slabih intelektualnih Takođe, u vezi sa donjim krajem spektra
sposobnosti 25 godina kasnije.16 jasno povišenog krvnog pritiska, nema slaganja
o koristima od dugoročnog tretmana lekovima.
Kvalitet života umanjen povišenim Jedno skorašnje istraživanje se bavilo “blagom
krvnim pritiskom hipertenzijom”, kod osoba sa sistolnim krvnim
pritiskom u opsegu od 140 do 159 i dijastolnim
Danak koji povišeni krvni pritisak uzima
u opsegu od 90 do 99. Istraživači su zapazili:
bubrezima podseća nas da povišeni krvni priti-
“Javila se zabrinutost u vezi sa dugoročnim tret-
sak radi više od samog ubijanja. Oduzima nam
manom lekovima i da li je on odgovarajući za
kvalitet života. “Nivo morbiditeta” je mera
osobe sa blagom hipertenzijom i postoji
bolesti koje prouzrokuju patnju i sniženje
interesovanje za mogućnost lečenja tih pacije-
kvaliteta života. Istraživanje koje proučava za-
nata terapijom bez lekova...”18 Prema tome,
visnost nivoa morbiditeta od krvnog pritiska je
postoji rastuća sumnja, čak i u medicinskoj
prikazano na slici 3.17
zajednici, u mudrost korišćenja terapije lekovi-
Slika pokazuje koliko brzo se morbiditet
ma za lečenje “blago” povišenog krvnog pri-
povećava kada krvni pritisak osobe pređe nivo
tiska. Sve više njih traži pristupe bez lekova ili
od 120 mm. Nije iznenađujuće videti da su oni
na osnovu promene načina života.
sa sistolnim krvnim pritiskom većim od 160
Sporedni efekti lekova za sniženje
izloženi četiri puta većem riziku od morbiditeta
povišenog krvnog pritiska koji utiču na kvalitet
102 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

života dalje usložnjavaju sliku. U jednom istraži- Već smo naučili da povišeni krvni pritisak
vanju, lekari i pacijenti su smatrali da se kvalitet može da ošteti bubrege. Sa druge strane, obo-
života poboljšao ili ostao isti dok su bili na ljenje bubrega (usled problema nevezanih sa
lekovima za sniženje povišenog krvnog pritiska. hipertenzijom) može samo po sebi da
Međutim, najbliži rođaci, pacijenata koji su prouzrokuje povišeni krvni pritisak. Postoje i
lečeni lekovima, imali su drugačije gledište: drugi razlozi za sekundarno povišeni krvni priti-
99% njih je bilo svesno značajnih negativnih sak. Zbog toga, svaki onaj koji ima povišeni
promena kod svojih voljenih. Posebno su krvni pritisak trebalo bi da ode na lekarski pre-
iznosili probleme kao što su gubitak pamćenja gled; to bi mogla da bude i sekundarna hiper-
(33%), razdražljivost (45%), depresija (46%) i tenzija.
umanjena seksualna zainteresovanost (64%).19 Za one sa sekundarnom hipertenzijom, tret-
man je obično direktan. Tražimo bolest koja je
Efekti snižavanja krvnog pritiska na u osnovi problema i koja prouzrokuje povišeni
kardiovaskularna oboljenja krvni pritisak i zatim lečimo tu bolest. Izlečenje
bolesti rešava problem krvnog pritiska.
Postoje neposredni dokazi da ako umanjite
Nažalost, lečenje nije tako jednostavno za
krvni pritisak, umanjujete i rizik od kardiovasku-
većinu osoba sa hipertenzijom. 90% osoba sa
larnih oboljenja. To je ilustrovano u tabeli 3.20
povišenim krvnim pritiskom ima primarnu
hipertenziju.21
Tabela 3. Sniženi krvni pritisak, smanjenje Šta možemo da ponudimo u pogledu leče-
kardiovaskularnih oboljenja nja kada je njihovo stanje prouzrokovano lošim
Za opštu populaciju, umanjenje sistolnog krvnog načinom života zajedno sa urođenom podlož-
pritiska od 3 mm bi proizvelo: nošću? Koje korake takve osobe treba da pre-
- 11% manje šlogova duzmu kako bi spustile svoj krvni pritisak na
- 7 % manje infarkta normalu? Uobičajeni odgovor bi bio da uzimaju
- 5% manje smrtnih slučajeva lekove koje im prepiše lekar. Ne tako davno, to
je izgledalo kao jedini odgovor. Mi sada znamo
da to obično nije najbolji odgovor. Postoji neko-
Vidimo da relativno malo sniženje krvnog
liko razloga za to:
pritiska ima značajan uticaj na bolesti srca i
1. Svaki lek ima višestruke potencijalne
krvnih sudova. Zapanjujuće je razmotriti šta bi
sporedne efekte – uključujući efekte na kvalitet
se desilo kada bi svi Amerikanci sa povišenim
života koji često prolaze nezapaženi od strane
krvnim pritiskom snizili svoj krvni pritisak za
korisnika lekova.22
samo 3 mm. Najmanje 27.500 života bi bilo
2. Povišeni krvni pritisak, čak iako se kon-
spaseno svake godine, a da ne spominjemo
troliše lekovima (a ne načinom života), prouzro-
mnogo više ljudi čiji životi ne bi bili značajno
kuje postepeno propadanje moždane mase što
pogoršani zbog šloga ili infarkta. Te činjenice,
slabi sposobnosti i inteligenciju pacijenta.23
zajedno sa drugim informacijama koje smo do
Nekontrolisani povišeni krvni pritisak prouzro-
sada istražili, trebalo bi da nas motivišu da uči-
kuje iste probleme.
nimo sve što možemo u sopstvenim životima
3. Manje od polovine onih koji uzimaju
kako bismo sprečili ili popravili povišeni krvni
lekove snizi svoj pritisak ispod 140/90.24
pritisak.
4. Cena lekova.
Kako možemo da snizimo krvni pritisak? 5. Snižavanje krvnog pritiska lekovima nije
podudarno snižavanju krvnog pritiska na priro-
Naš pristup kontroli krvnog pritiska zavisi od
dan način.
tipa hipertenzije koji neka osoba ima. Postoje
Ljudi koji uzimaju lekove za sniženje pritiska
dva glavna tipa povišenog krvnog pritiska:
imaju više stope srčanih oboljenja od ljudi koji
Sekundarna hipertenzija je prouzrokovana
imaju identični krvni pritisak bez upotrebe leko-
drugim oboljenjima. Postoji dosta primera za
va.25
to. Na primer, oboljenje nadbubrežne žlezde,
Očigledno je da je poželjniji metod kon-
male žlezde za proizvodnju hormona koja se
trolisanja krvnog pritiska prihvatanje promena
nalazi neposredno iznad bubrega, može da
načina života da bi se krvni pritisak snizio na
proizvede višak hormona koji prouzrokuje
prirodan način. Pošto je sam način života
povišeni krvni pritisak. Prekomerna proizvodnja
prouzrokovao povišeni krvni pritisak, zašto ga
hormona žlezde u predelu vrata, zvane tireo-
ne sniziti promenama načina života? Da li je
idea, može da prouzrokuje povišeni krvni priti-
moguće sniziti krvni pritisak promenama načina
sak.
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 103

života? Dobre vesti su da medicinska istraživa- Drugo istraživanje je utvrdilo efekat samo
nja pokazuju da taj pristup zaista deluje. Šta- dva faktora načina života na krvni pritisak.27
više, u svojoj praksi sam video kako rutinski Uključivalo je preko 30.000 muškaraca, starosti
deluje. od 40 do 75 godina, koji su svrstani u kategori-
Logično pitanje je: “Koliko sniženje krvnog je u odnosu na količinu vlakana koju su jeli i
pritiska mogu da očekujem ako sam voljan da svog stepena gojaznosti. Rezultat prikazan u
izvršim promene načina života?” Odgovor zavisi tabeli 5 ilustruje da je gojaznost bila najveći
od toga kolike promene ste voljni da usvojite. pojedinačni faktor koji utiče na krvni pritisak.
Približno 80% osoba sa hipertenzijom će moći
da snizi krvni pritisak na bezbedan nivo, bez Tabela 5. Rizik od povišenog krvnog
lekova, ako prihvate sve promene iznete u pritiska je pod uticajem ishrane i gojaznosti
ovom poglavlju. Ostalih 20% će takođe moći da
Rizik od povišenog
snizi pritisak na bezbedan nivo kombinovanjem krvnog pritiska
tih promena načina života sa određenom količi- Vitki muškarci koji jedu
nom lekova. Koje promene načina života će veću količinu vlakana 1
proizvesti sniženje krvnog pritiska? Navešćemo
Muškarci koji jedu
tri istraživanja da bismo odgovorili na to značaj- malu količinu vlakana 1,57
no pitanje?
Gojazni muškarci 4,6
Specifične promene načina života za
sniženje krvnog pritiska Gojaznost je izgleda jedan od najznačajnijih
faktora povišenog krvnog pritiska u Americi. U
Nacionalni institut zdravlja je sponzorisao
čuvenom fremingemskom istraživanju, celih
istraživanje koje je pokazalo moć promena
70% slučajeva hipertenzije kod muškaraca i
načina života da snize krvni pritisak. Preko 900
61% kod žena je direktno pripisan povećanoj
ispitanika (muškaraca i žena, crnaca i belaca)
količini telesnih masti.28
sa blagom hipertenzijom je uključeno u pro-
Treće istraživanje je uključivalo 73 muškara-
gram promene načina života. Tačnije, učesnici
ca i žena sa povišenim krvnim pritiskom koji su
programa su prvobitno imali dijastolni krvni pri-
učestvovali u trosedmičnom programu na
tisak u opsegu od 85-99 (u proseku 90,5).
Vajmar (Weimar) institutu u Kaliforniji. Njihova
Sistolni krvni pritisak je u proseku iznosio
prosečna starost je iznosila 65 godina. Oni su
140,4. Neki od ispitanika su stavljeni na režim
usvojili niz promena načina života tokom tog
promene načina života, dok su ostali lečeni
nadgledanog programa i ostvarili su veliko
samo jednom vrstom leka za sniženje krvnog
sniženje krvnog pritiska. Rezultati su prikazani
pritiska. Sniženje krvnog pritiska za grupu treti-
u tabeli 6.29
ranu samo promenama načina života je prika-
zano u tabeli 4.
Tabela 6. Velika sniženja krvnog pritiska
Tabela 4. Promene načina života mogu da sa promenama načina života
snize krvni pritisak Promene načina života:
Četiri istovremene promene načina života su - Apstinencija od alkohola, duvana, kafe
umanjile krvni pritisak: - Potpuna vegetarijanska ishrana
- Smanjenje težine - Vežbanje
- Ishrana sa malo soli Dužina testa – 3 sedmice
- Smanjenje upotrebe alkohola - Prosečan krvni pritisak na početku = 150/81
- Povećana fizička aktivnost - Prosečan krvni pritisak na kraju = 129/78
Posle jedne godine: - Procenat učesnika koji su prestali da uzimaju
lekove za sniženje krvnog pritiska posle 3 sed-
Prosečno sniženje sistolnog pritiska = 10,6 mm
mice = 80%
Prosečno sniženje dijastolnog pritiska = 8,1 mm

Ova sniženja krvnog pritiska su veća od


Koliko god da su impresivni ti podaci, vrše-
sniženja u prvom istraživanju; razlog je da je
nje promene načina života u većoj meri od onih
promenjeno više faktora načina života. Preko
u ovom istraživanju može da proizvede još
90% učesnika je bilo na bar jednom leku za
impresivnije sniženje pritiska. Istražićemo te
kontrolu krvnog pritiska kada su se upisali na
dokaze kasnije.
program. Taj broj je opao na 20% posle 3 sed-
104 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

mice; čak su i oni koji su ostali na lekovima značajno povišava krvni pritisak. Odnos između
mogli značajno da umanje svoju dozu. soli u ishrani i krvnog pritiska je naveden u
Prosečan efekat promena načina života u tabeli 7.30
ovom istraživanju je veći nego što je ukazano u
tabeli 9. Dva niza promena su izvršena istovre- Tabela 7. So povišava krvni pritisak
meno: promene u stilu života i smanjenje 1. Društva koja koriste malo ili nimalo soli nema-
upotrebe lekova za kontrolu krvnog pritiska. ju hipertenziju.
Međutim, umanjenje upotrebe lekova bi nor- 2. Kada se ishrana siromašna solju, kao što je pi-
malno proizvelo prosečan porast krvnog pri- rinčana i voćna ishrana, daje pacijentima sa hi-
tiska, ali se odigralo upravo suprotno. Zašto? pertenzijom, krvni pritisak se često snižava ka
Zato što su promene načina života imale tako normalnom.
moćan efekat da su činile više od običnog zaus- 3. Prelazak na ishranu koja je samo umereno
tavljanja porasta krvnog pritiska koji bi nastao siromašna solju proizvodi samo malo sniženje
smanjenjem uzimanja lekova. krvnog pritiska.
Drugi zanimljiv rezultat je da se preko 4. Hipertenzija izazvana solju je ostvarena i kod
polovine sniženja krvnog pritiska javilo prve ljudi i kod eksperimentalnih životinja.
sedmice. Nivo krvnog pritiska brzo reaguje na
promene načina života. Nije preterano reći da je so značajni krivac
Gornja istraživanja su u skladu sa velikim u prouzrokovanju povišenog krvnog pritiska. Za
brojem drugih. Zajedno, ona čvrsto pokazuju pacijente sa hipretenzijom, što je veće smanje-
da promene načina života predstavljaju moćnu nje upotrebe soli u ishrani, to je veće sniženje
odbranu protiv povišenog krvnog pritiska, krvnog pritiska. Izgleda da je jedan od
donoseći brze i pozitivne rezultate. Fatalisti osnovnih uzroka hipertenzije nemogućnost
neka zapaze: mit da vaši geni u potpunosti dik- bubrega da odstrani višak soli. Da bi izbacilo
tiraju vaš nivo krvnog pritiska je potpuno višak soli, telo vrši prilagođavanja koja dižu
opovrgnut. krvni pritisak, koji zatim omogućuje bubrezima
Do sada smo videli efekte nekoliko faktora da odstrane so.31
načina života u kombinaciji. Da li postoje neka So se sastoji iz dva elementa – natrijuma i
druga istraživanja koja pokazuju efekat pojedi- hlora; 40% je natrijum. Nalazi se u većini tipo-
načnog faktora načina života na krvni pritisak? va namirnica u prodavnicama, a količina po por-
Odgovor je da. Ostatak poglavlja razmatra ciji je zakonom navedena (kao natrijum) na
istraživanja o pojedinačnim faktorima načina pakovanju ili omotu. Iznenađujuće je da istraži-
života. vanja ukazuju da je u stvari kombinacija natri-
juma sa hlorom ta koja prouzrokuje oštećen-
Faktori ishrane koji snižavaju krvni ja.32 U istraživanjima na životinjama u vezi sa
pritisak povišenim krvnim pritiskom, ni višak natrijuma,
niti višak hlora sami ne prouzrokuju povišeni
Prvi faktor načina života na koga ćemo se
krvni pritisak.33 Međutim, navođenje sadržaja
skoncentrisati je ishrana. Ono što ja zastupam
natrijuma obično obezbeđuje neop-hodnu
naziva se terapija ishranom, samonametnut
informaciju: natrijum i hlor se obično nalaze u
tretman. Terapija ishranom očigledno uključuje
približno podjednakim količinama u hrani. Na
ono što unosite u telo u obliku hrane. Postoji
taj način ograničavanjem unosa natrijuma, mi
mnogo tipova hrane u prosečnoj ishrani koji
uglavnom takođe ograničavamo unos hlora.
utiču na krvni pritisak. Neki su korisni, a drugi
Istraživanje je uključilo 20 pacijenata sa
štetni. Ako želite da snizite krvni pritisak, biće
povišenim krvnim pritiskom koji nisu uzimali
potrebno da znate koju hranu da koristite više,
lekove, ali koji su prethodno umanjili svoj unos
a koju da izbegavate.
natrijuma na manje od 3 grama na dan.34 Re-
Međutim, ishrana u stvari ne predstavlja
zultujuće sniženje prosečnog krvnog pritiska je
samo jedan faktor. Mi jedemo dosta raznovrsne
naznačeno u tabeli 8.
hrane, od čega je svaka sačinjena od kombi-
To je drastična demonstracija efekta
nacije hranljivih komponenti. Pogledaćemo
promene samo jednog elementa u ishrani – so-
svaku od nekoliko komponenti koje utiču na
li. Prosečno umanjenje je iznosilo 19 mm za sis-
krvni pritisak.
tolni pritisak i 14 mm za dijastolni, posle godinu
So – značajni krivac dana. Očekivali bismo dalje sniženje krvnog pri-
tiska da je unos soli i dalje umanjivan.
So je prvi sastojak ishrane koji želimo da
istražimo, jer postoji mnogo dokaza da so
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 105

Tabela 8. Umanjena količina soli – snižen Tabela 10. Poređenje sadržaja natrijuma u
krvni pritisak raznim namirnicama
1. 20 pacijenata sa prosečnim krvnim pritiskom Kukuruzni čips Kukuruzne pahuljice
od 161/101 mm je smanjilo unos soli u toku godi- (1 šolja) 165 (1 šolja) 200
nu dana.
Kikiriki Supa od paradajza
2. Posle jedne godine, njihov prosečni sistolni pri-
(1/4 šolje) 156 (1 konzerva) 932
tisak je snižen za 19 poena, a dijastolni za 14.
3. Krvni pritisak 16 od 20 pacijenata je bio dobro Kiseli kupus Jelo od jaja
kontrolisan jednostavno ograničavanjem unosa (1/2 šolje) 780 (Egg McMuffin) 832
soli. Čips od krompira Instant krompir pire
(1 kesica) 180 (1 šolja) 733
Šunka, konzervirana Pirinač, na kineski način
Lečio sam mnogo ljudi u svojoj praksi koji (85 g) 1119 (1 šolja) 2700
kažu: “Već sam na ishrani sa malo soli”, i oni Pomfrit Sladoled
čvrsto veruju da je to zbog toga što ne dodaju (1 porcija) 108 (1 šolja) 153
so za stolom. Pošto slanik stoji nekorišćen na Goveđa supa Krastavac iz turšije
stolu (ili je potpuno uklonjen), i oni ne koriste (1/2 šolje) 576 (1 veliki) 1266
veliku količinu u kuvanju, ubeđeni su da su na
Grašak, zamrznut Grašak, konzerviran
ishrani siromašnoj solju. (1/2 šolje) 70 (1/2 šolje) 340
U ovakvim slučajevima zamolim svoje paci-
Slanina Kolač od lisnatog testa
jente sa povišenim krvnim pritiskom da pristanu
(2 odreska) 202 (1 komad) 285
na mali kviz u vezi sa sadržajem soli u nekim
čestim namirnicama. Da li znate koje namirnice Puter Beli sir
(1 šolja) 257 (1 šolja) 850
imaju visok sadržaj soli, a koje nizak? Namirnice
u tabeli 9 su prikazane u parovima radi poređe-
nja.35
Molim čitaoca da načini izbor pre daljeg instant krompir pirea? Kada završite pregled
čitanja. Šta sadrži više natrijuma, šolja kuku- liste, pogledajte tabelu 10 koja navodi iste
ruznog čipsa ili šolja kukuruznih pahuljica? A namirnice zajedno sa količinom natrijuma.
1/4 šolje kikirikija ili konzerva supe od paradaj- Zapazite da su namirnice sa najvećim
za? Ili kesa čipsa od krompira nasuprot šolje sadržajem natrijuma na desnoj strani. Možete
se iznenaditi da šolja supe od paradajza sadrži
6 puta veću količinu natrijuma u odnosu na 1/4
Tabela 9. Koje namirnice sadrže veću
šolje kikirikija. Za kiseli kupus se ne smatra da
količinu soli?
sadrži malo soli, ali jelo od jaja Egg McMuffin
Kukuruzni čips ili Kukuruzne pahuljice sadrži još više. Konzervirana šunka sarži dosta
(1 šolja) (1 šolja) natrijuma, ali pirinač pripremljen na kineski
Kikiriki ili Supa od paradajza način sadrži više nego duplo više. Zamrznuti
(1/4 šolje) (1 konzerva) grašak sadrži veoma malo natrijuma, ali kon-
Kiseli kupus ili Jelo od jaja zervirani grašak sadrži pet puta više zato što se
(1/2 šolje) (Egg McMuffin) so dodaje u obradi.
Čips od krompira ili Instant krompir pire Cilj ove male vežbe je da vas ohrabri da
(1 kesica) (1 šolja) čitate etikete kada kupujete namirnice. Ako se
Šunka, konzervirana ili Pirinač, na kineski način
uzdate u nagađanje, verovatno često nećete
(1 šolja) (85 g) biti u pravu. Svi moramo da budemo svesni da
postoji velika količina skrivenog natrijuma u
Pomfrit ili Sladoled
(1 porcija) (1 šolja)
određenim namirnicama.
Koliki je maksimalni bezbedni unos natriju-
Goveđa supa ili Krastavac iz turšije
ma? Zavisi od vaših okolnosti, kao što je
(1/2 šolje) (1 veliki)
prikazano u tabeli 11.36
Grašak, zamrznut ili Grašak, konzerviran Zapazite da prosečan Amerikanac unosi
(1/2 šolje) (1/2 šolje)
4000 mg dnevno, što je 16 puta više od mini-
Slanina ili Kolač od lisnatog testa malnog neophodnog nivoa od 250 mg. Obično
(2 odreska) (1 komad) se veruje da bi samo oni koji imaju hipertenzi-
Puter ili Beli sir ju, srčano oboljenje ili oboljenje jetre trebalo da
(1 šolja) (1 šolja) ograniče unos natrijuma, ali to nije slučaj.
106 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

hrani niži od maksimuma za vaše stanje, mogli


Tabela 11. Ograničenja unosa soli biste da koristite veoma malo dodatne soli iz
Prosečna američka ishrana 4000 mg/dan slanika pri kuvanju ili za stolom, a da i dalje
budete bezbedni.
Osobe sa normalnim
krvnim pritiskom 2400 mg/dan
Očigledno je da ta ograničenja mogu
nesvesno da budu prekoračena. U našoj ordi-
Osobe sa povišenim
naciji obezbeđujemo opise ishrana koje sadrže
krvnim pritiskom 2000 mg/dan
jedan gram natrijuma dnevno i koje se lako
Osobe sa povišenim krvnim mogu primenjivati. One su iznete za vas u
pritiskom i srčanom insufici- 1000 mg/dan
dodatku V, pod nazivom: “Ishrana sa 1 g soli.”
jencijom ili oboljenjem jetre
Sadržaj natrijuma još nekih namirnica je dat u
Minimalni neophodni nivo 250 mg/dan tabeli 1343 kao dodatna pomoć za kontrolu
vašeg unosa natrijuma.

Nedavno istraživanje je pokazalo da što je veći Tabela 13. Sadržaj natrijuma izabranih
unos natrijuma, to je veći rizik od infarkta, bez namirnica
obzira da li je osoba imala hipertenziju ili ne.37 Namirnica Količina Natrijum (mg)
Snižavanje natrijuma na preporučeni nivo bi Sos od soje 1 supena kašika 1029
moglo da smanji stopu smrtnosti od šloga za Krastavac iz turšije 1 veliki 1266
39%, a srčanog udara za 30% po iskazu struč- Masline, zrele 10 velikih 392
njaka za krvni pritisak sa simpozijuma koji je Kečap 1 supena kašika 202
nedavno održao Kolumbijski fakultet zdrav- Senf 1 kašičica 65
stvene zaštite u Njujorku. Preliv Thousand Island 1 supena kašika 110
Pored toga, ishrana siromašna natrijumom Francuski preliv 1 supena kašika 188
Italijanski preliv 1 supena kašika 72
umanjuje rizik od nekih vrsta raka, osteoporoze
Preliv „plavi sir” 1 supena kašika 164
i kamena u bubregu, kao što je navedeno u Majonez 1 supena kašika 105
tabeli 12.38 Mortadela 1 odrezak 289
Slanina 2 odreska 202
Tabela 12. Ishrana siromašna solju Konzervirana šunka 28 g 303
umanjuje rizik od: Viršle 1 454-639
Usoljena govedina 28 g 285
- Hipertenzije i njenih komplikacija
Kobasica 1 168
- Infarkta miokarda
Kiseli kupus 1 šolja 1560
- Komplikacija usled srčane insuficijencije,
Perece 10 tankih 625
ciroze jetre i bubrežne insuficijencije
Konzervirana supa:
- Raka stomaka i ždrela
- Čorba od pečuraka 1 šolja 880
- Osteoporoze
- Vegetarijansko povrće 1 šolja 860
- Kamena u bubregu
- Goveđa 1 šolja 1152
Špagete u sosu 1/2 šolje 618
Na primer, uzimanje više od tri kafene Sir čedar 28 g 176
kašike (6,6 g) soli dnevno ili uzimanje ukise- Beli sir 1 šolja 850
ljenog povrća više od dva puta mesečno značaj- Puter 1 šolja 257
no povećava rizik od raka stomaka.39,40 Pored Sok od paradajza 170 g 570
toga, nedavno izvršeno veliko međunarodno
istraživanje je pokazalo da ćete, ako imate nor- Zapazite da je sos od soje bogat natriju-
malan krvni pritisak, umanjiti vaš rizik da ikada mom, a krastavci iz turšije još više. Krastavci,
obolite od hipertenzije ako ste već na ishrani sa uopšteno gledano, imaju veliki sadržaj natriju-
malo soli.41 ma. Kiseli kupus sadrži najveću količinu natriju-
Ako je vaša ishrana takva da dnevni unos ma na tabeli. Količina će varirati u zavisnosti od
natrijuma ukupno iznosi manje od maksimalne vrste, ali sve vrste kiselog kupusa sadrže veliku
bezbedne količine, možete da koristite odre- količinu natrijuma. Sa druge strane, prelivi za
đenu količinu soli iz slanika. Koliko možete da salatu obično sadrže malo natrijuma kada se
koristite? U stvari, veoma malo. Jedna kafena koriste štedljivo. Viršle i mortadela imaju visok
kašika soli sadrži otprilike 2300 mg natrijuma42 sadržaj natrijuma, veći čak i od mlečnih
(u poređenju sa ograničenjem od 2400 mg za proizvoda. Konzervirane supe i konzervirane
osobu sa normalnim krvnim pritiskom). Prema špagete u sosu obično imaju veliku količinu, i
tome, čak iako je sadržaj natrijuma u vašoj ako se koriste, treba da se koristiti retko. Neke
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 107

supe mogu da imaju veću ili manju količinu od ili još bolje sakriven u ormariću. Naravno, ako
navedenih. Suština je da etikete treba pročitati spremljena hrana u vašoj ishrani sadrži manje
pre kupovine. Približno 80% našeg unosa soli natrijuma nego što je prethodna tabela pokaza-
dolazi od obrađene hrane.44 la, možete dodati malo soli u skladu sa prethod-
Šta je sa hranom iz restorana? Postoji mno- no datom formulom. U našoj kući mi čuvamo
go sakrivenog natrijuma u serviranoj hrani. slanik u ormariću, rezervisan za goste, iako niko
Restorani se međusobno takmiče i pošto u našoj porodici nema problem sa krvnim pri-
Amerikanci to zahtevaju, posoljena hrana je tiskom.
izgleda neophodna za ostajanje u konkurenciji. Uobičajena reakcija na ideju smanjenja soli
Međutim, neki restorani su specijalizovani u u ishrani je: “Ne mogu da jedem hranu bez one
pružanju opcionih obroka sa malo soli za količine soli na koju sam navikao. Hrana neće
privlačenje gostiju koji misle na zdravlje. biti ukusna. Naviknut sam na so.” Možete se
Pripremljena hrana, bez obzira da li je iz pro- iznenaditi promenama koje se mogu odigrati u
davnice ili restorana, često sadrži opasno veliku vašem ukusu uz malo napora i strpljenja.
količinu natrijuma. Jedina zaštita koju imamo je Mom dedi lekar je rekao da bi trebalo da
čitanje etiketa (ili traženje specifične informa- umanji unos soli zbog povišenog krvnog pri-
cije o sadržaju hranljivih materija u slučaju tiska. On je u velikoj meri koristio slanik i rekao
restorana), kako bismo mogli da budemo sves- je da mu je nemoguće da smanji korišćenje.
ni toga gde postoji skriveni natrijum. Tvrdio je da bez svoje uobičajene upotrebe soli
Neki ljudi sada postaju obeshrabreni i pita- njegova hrana nema ukus i da je bolje da jede
ju se da li postoji bilo koja uobičajena namirni- so i da umre, jer život nije vredan ako ne može
ca koja ima nizak sadržaj natrijuma. Odgovor je da uživa u svojoj hrani. Pošto je doživeo blagi
odlučno da. Tabela 14, poslednja tabela o šlog, u tretnutku je promenio svoje mišljenje –
sadržaju natrijuma, navodi grupe namirnica izbacio je so iz ishrane. Moja baka je prestala
koje imaju veoma malo natrijuma.45 da koristi so pri kuvanju, izbegavala je gotovu
hranu koja sadrži so i uklonila slanik sa stola.
Tabela 14. Grupe namirnica sa malo Deda se ogorčeno žalio da je ukus hrane nes-
natrijuma tao zajedno sa solju. Međutim, posle nekoliko
Hrana Prosečan sadržaj sedmica, njegovo prigovaranje je izbledelo.
natrijuma po porciji (mg) Jednog dana baka je greškom ubacila malo soli
Sveže voće 6 u krompir pire. On je uzeo jedan zalogaj,
Žitarice 7 odgurnuo hranu, i rekao: “Ne mogu da je
Jezgrasto voće (neposoljeno) 3 jedem. Sve što mogu da osetim je so.” Njegova
Povrće 15 zavisnost od soli je nestala. Dodaci hrani od
Proizvod Šredud vit (28 g) 3 kojih je nekada bio zavisan sada su mu smetali.
Većina mojih pacijenata koji su prošli kroz slično
Ove namirnice imaju toliko malo natrijuma iskustvo sa određenom vrstom hrane (gnuša-
da možete da jedete koliko želite, a da ne jući se onoga u čemu su nekada uživali) navodi
budete zabrinuti oko prekoračenja dnevnog da je ponekad potrebno da protekne i do četiri
ograničenja. Neposoljeno jezgrasto voće je meseca pridržavanja promene ishrane pre nego
bezbedno jesti; dodata so koja se može naći u što se javi ova korisna promena ukusa.
nekom prerađenom jezgrastom voću ga čini Šta je sa zamenama za so? Prve verzije su
bogatim natrijumom. Prema tome, vidimo da imale neprijatan gorak, metalni ukus koji je
postoji mnogo namirnica koje se mogu slobod- mali broj ljudi mogao da podnosi. Kardija so je
no jesti bez zabrinutosti oko njihovog sadržaja jedna vrsta proizvoda koji ispravlja problem sa
natrijuma. Voće pruža dvostruku korist jer je ukusima. Sadrži kalijum, magnezijum i samo
takođe bogato kalijumom, koji teži da još više polovinu natrijuma u odnosu na običnu kuhinj-
umanji krvni pritisak. To je delom razlog zašto sku so. Prva istraživanja na 40 muškaraca i
je prirodna ishrana bogata voćem, povrćem i žena pokazuju da je zamenjivanje obične
žitaricama odgovor na problem sa krvnim pri- kuhinjske soli Kardija solju snizilo krvni pritisak
tiskom. u proseku od 13 mm za dijastolni i 8 mm za sis-
Bilo koja namirnica koja sadrži malo natriju- tolni pritisak u toku šest meseci. Druga istraži-
ma može se načiniti bogatom natrijumom, na- vanja su pokazala slične rezultate.46
ravno, dodavanjem soli iz slanika. Bilo koja Zamene za so imaju tri problema. Glavni je
osoba koja ima povišeni krvni pritisak trebalo bi da one ispravljaju samo deo problema sa natri-
da drži slanik tamo gde mu je mesto – na stolu, jumom – količinu natrijuma dodatu preko slani-
108 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

ka. Obrađena hrana kao što su supe, mlečni trijum glutamat povišava krvni pritisak. U stvari,
proizvodi i druge vrste navedene na prethodnim istraživanja pokazuju da se krvni pritisak u
tabelama ostaće kao izvori velike količine natri- stvari snižava u izvesnoj meri upotrebom mono-
juma u ishrani. Drugi problem je da će se kod natrijum glutamata.48
nekih osoba sa bubrežnom insuficijencijom ili Šta je sa morskom solju? Da li je manje
na određenim lekovima za kontrolu krvnog pri- štetna od “obične” soli? Ne, sadrži istu količinu
tiska (kao što su kapoten i drugi ACE inhibitori) natrijuma i hlora. Morska so će stremiti da
opasno povisiti nivo kalijuma u krvi upotrebom povisi vaš krvni pritisak u istoj meri kao i obič-
zamena za so, kao i da će biti izložena riziku od na so. U morskoj soli mogu da se nalaze neke
iznenadne smrti usled prestanka rada srca. minimalne količine dodatnih hranljivih materija
Treći problem je da oni povećavaju želju za koje mogu da budu korisne za druge telesne
“pravom stvari”, i pobeda koju je moj deda ost- funkcije; svejedno, ona će naneti podjednaku
vario počinje da se izmiče. štetu vašem krvnom pritisku kao i obična so.

Mononatrijum glutamat nije problem Smanjenje težine


Šta je sa drugim izvorom natrijuma, mo- Za osobe koje imaju višak kilograma zapo-
nonatrijum glutamatom? Ova hemikalija je činjanje programa za smanjenje težine može
označena kao skrivena supstanca koja podriva značajno da doprinese sniženju krvnog pritiska.
naše zdravlje. Obično se nalazi u hrani koja se Krvni pritisak će se obično spustiti koliko god ga
služi u kineskim restoranima i kao dodatak ishrana siromašna solju spusti.49 Pacijenti sa
prisutan u određenim namirnicama koje kupu- hipertenzijom ne moraju da ostvare optimalnu
jemo u prodavnici. Optužen je za izazivanje težinu da bi došlo do sniženja krvnog pritiska.
znojenja i mnogih drugih čudnih simptoma kod Samo započinjanje programa za smanjenje
nekih ljudi. težine i umanjenje težine za oko 2,5 kilograma
Budite svesni značajne i osnovne činjenice značajno će sniziti krvni pritisak u većini sluča-
u vezi sa mononatrijum glutamatom (MNG) – to jeva. Međutim, da bi se efekat održavao, osoba
nije supstanca koja je strana telu. To je kombi- mora da ostane na programu za smanjenje
nacija dve prirodne supstance: natrijuma i glu- težine dok se ne dostigne idealna težina.
taminske kiseline. Glutaminska kiselina je jedna Jednostavan plan od četiri koraka se prepisuje
od dvadeset aminokiselina prirodno prisutnih u većini pacijenata sa viškom kilograma kako bi
telu i neophodna je za normalno funkcionisanje ostvarili svoju željenu težinu:
tela. 1. Bez užina. Piti samo vodu između obro-
Kao rezultat mnogobrojnih žalbi na mono- ka.
natrijum glutamat, on je bio predmet mnogob- 2. Jak doručak i umereni ručak. Odstranji-
rojnih istraživanja sa iznenađujućim rezultati- vanje večernjeg obroka. Ako nešto “mora” da
ma. Sva istraživanja su dosledno dokazivala da se pojede uveče, sveže voće je sve što je
mononatrijum glutamat nije problem. Rezultati dozvoljeno.
jednog od istraživanja su prikazani u tabeli 3. Odstranite ili bar u velikoj meri umanjite
15.47 prerađeni šećer i slobodne masti ili masnu
hranu u ishrani, istovremeno ističući hranu
Tabela 15. Mononatrijum glutamat nije bogatu vlaknima.
problem u restoranima 4. Dnevno umereno vežbanje približno 45
71 ispitanik je nasumično hranjen mononatrijum min na dan.
glutamatom ili placebom u ishrani pet dana. Praktično svi moji pacijenti koji se drže ovog
Rezultat: jednostavnog programa ostvaruju dugotrajno
- 15% onih koji su koristili mononatrijum gluta- smanjenje težine.
mat imali su simptome.
- 14% onih koji su koristili placebo imali su simp- Kofein i alkohol
tome. Istraživanja pokazuju da kofein utiče na
krvni pritisak. Jedna šolja kafe na dan (ili ekvi-
Ako postoji “sindrom kineskih restorana”, valentna količina pića tipa koka-kole) može da
izgleda da nije povezan sa mononatrijum glu- povisi dijastolni i sistolni krvni pritisak 5 do 6
tamatom. Može biti povezan sa nečim drugim poena.50 Otuda sledi da odstranjivanje napitaka
što se nalazi u hrani. Pošto natrijum odvojen od sa kofeinom ima potencijal da snizi krvni priti-
hlora nije štetan u pogledu krvnog pritiska kao sak u istoj meri. Kofein ne samo da povećava
natrijum hlorid, ne bi se očekivalo da monona- krvni pritisak pri mirovanju, već ako se koristi
JEDAN NAROD POD PRITISKOM 109

pre ili tokom vežbanja, može da povisi krvni pri- kaša pomaže snižavanju nivoa holesterola u
tisak i stopu srčanog rada značajno iznad nivoa krvi jer je bogata vlaknima rastvorljivim u vodi.
koji se inače ostvaruje tokom vežbanja.51 To Informacija o krvnom pritisku obezbeđuje
može da pretvori zdravu aktivnost u nezdravu, dodatnu potporu za korišćenje ove višestruko
povećavajući rizik od značajnog kardiovasku- korisne žitarice.
larnog napada tokom vežbanja.
Kakav je efekat alkohola na krvni pritisak? Pušenje povećava krvni pritisak
Mnogi ljudi nisu svesni da alkohol povećava Pušenje je još jedan faktor načina života
krvni pritisak. Samo 30-60 g dnevno je dovolj- koji povećava krvni pritisak.54 Posle pušenja
no da prouzrokuje značajnu hipertenziju.52 To samo jedne cigarete i sistolni i dijastolni krvni
je jedan od razloga zbog koga umereni potro- pritisak mogu da ostanu povišeni i do 30 minu-
šači alkohola imaju značajno povećan rizik od ta.55 U stvari, krvni pritisak može da poraste za
šloga. Imao sam neke ljude koji dolaze u moju 10 mm živinog stuba. Iako izgleda da samo
ordinaciju, primenjuju našu ishranu sa malo jedna cigareta ne prouzrokuje trajan porast
natrijuma, primenjuju program vežbanja i rade krvnog pritiska, mnogi pušači uzimaju dovoljno
sve prave stvari. Oni se vraćaju i kažu: cigareta na dan da neprestano povećavaju svoj
“Doktore, moj krvni pritisak je i dalje povišen.” pritisak. Dr Norman Kaplan (Norman Kaplan),
Često kada postavim pitanje alkohola, oni tiho jedan od najistaknutijih autoriteta u svetu po
izađu. Međutim, ako su dovoljno odlučni da pri- pitanju povišenog krvnog pritiska, ističe da ti-
hvate moj savet, njihov krvni pritisak je obično pični pušač koji potroši paklu cigareta dnevno
pod kontrolom kada se vrate. Odstranjivanje povećava krvni pritisak u toku većeg dela
alkohola je neophodan deo sniženja krvnog pri- dana.56
tiska na prirodan način.
Životni stresovi i krvni pritisak
Hrana bogata kalcijumom je korisna Zajedno sa faktorima ishrane, životni stre-
Hrana bogata kalcijumom može takođe sovi mogu da povise krvni pritisak.57,58 Izgleda
značajno da snizi krvni pritisak. Preko 6000 da stres ne utiče u velikoj meri na dijastolni
muškaraca i žena sa povišenim krvnim pri- krvni pritisak, ali teži da deluje u većoj meri na
tiskom je podeljeno u klase na osnovu unosa sistolni krvni pritisak, gornji broj. Stres pred-
kalcijuma. Rezultat je bio da je svaki dnevno stavlja široku oblast; u stvari, njemu sam
unesen gram kalcijuma izgleda smanjivao rizik posvetio celo poglavlje. Da bi se ovde dotakli
od povišenog krvnog pritiska za oko 12%. teme, istaći ću da su spoljašnji pritisci sa koji-
Međutim, profesor Džejms Dvajer (James ma se suočavamo (zvani stresori) veoma različi-
Dwyer), koji je izvestio o istraživanju na godiš- ti od naših unutrašnjih reakcija na te stresore.
njem skupu Američkog udruženja za bolesti Sa neodgovarajućim mehanizmima za savlada-
srca novembra 1992. godine, upozorio je na vanje, stresori uzimaju danak našoj fizičkoj i
uzimanje velikih količina dodataka kalcijuma. mentalnoj dobrobiti. Oba aspekta su obrađena
“Umesto toga”, rekao je, “ljudi bi trebalo da uzi- u 14. poglavlju: “Stres bez potresa.”
maju kalcijum iz hrane... zeleno povrće pred-
stavlja dobar izvor kalcijuma.” Vežbanje
Vežbanje koje aktivira srce i pluća značajno
Ovsena kaša pomaže snižava krvni pritisak kod pacijenata sa
Utvrđeno je da uobičajena hrana za doru- hipertenzijom. U jednom istraživanju, 18 osoba
čak, ovsena kaša, snižava krvni pritisak. U jed- koje su se malo kretale i koje su imale povišeni
nom istraživanju, 850 ljudi je svrstano u kate- krvni pritisak završile su 16-onedeljni program
gorije na osnovu količine ovsene kaše koju su vežbanja. Tokom programa su vozili sobni bicikl
koristili. Osobe koje su koristile jednu činiju tri dana sedmično oko 45 minuta dnevno.
dnevno imale su niži krvni pritisak i niži holes- Vežbali su umerenim intenzitetom (60 do 80
terol.53 Efekat je bio nezavisan od starosti, procenata od svoje predviđene maksimalne
težine i unosa natrijuma, kalijuma i alkohola. stope srčanog rada). Posle četvoromesečnog
Zaključak je da osobe koje pokušavaju da programa, prosečni sistolni krvni pritisak se
kontrolišu svoj krvni pritisak na prirodan način snizio 7 mm, a prosečni dijastolni pritisak 5
mogu da ostvare neočekivane koristi od ishrane mm. Program vežbanja je takođe pomogao
činijom ovsene kaše svakog dana. Prema tome, sprečavanju da njihov krvni pritisak poraste na
ovsena kaša donosi dvostruku korist za srce. preveliki nivo tokom vežbanja. Njihov prosečni
Većina nas je već neko vreme znala da ovsena sistolni krvni pritisak pri vežbanju je bio 19 mm
110 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

niži, a dijastolni 10 mm niži nego pre uvođenja količinama i drugih namirnica sa malo natriju-
programa vežbanja.59 ma.
2. Izbegavajte hranu kao što su kiseli kras-
Nizak krvni pritisak tavci, konzervirana šunka, kineski pirinač, gove-
Mnogi ljudi sa niskim krvnim pritiskom, oko đe čorbe i druge namirnice bogate natrijumom.
90/50, pitaju da li je prenizak. Odgovor je ne, Čitajte etikete.
ne ako se osećaju dobro. U stvari, što je niži 3. Izbegavajte hranu koja ima malo vlakana
krvni pritisak, manji je rizik od mnogih bolesti i kao što su meso i mlečni proizvodi.
komplikacija spomenutih na početku poglavlja, 4. Odstranite iz ishrane kafu, pića tipa koka-
sve dok se osoba oseća dobro. Međutim, ako se kole i alkohol.
osoba oseća iscrpljeno, ošamućeno ili uopšteno 5. Prestanite sa pušenjem.
loše, ili ako krvni pritisak značajno padne pri 6. Ne upotrebljavajte slanik.
stajanju (normalno je krvni pritisak konstantan 7. Snizite težinu na preporučeni nivo za
ili blago raste pri ustajanju), onda krvni pritisak vašu visinu i građu.
može da bude prenizak. Ako vaš krvni pritisak 8. Usvojite rutinu vežbanja, kao što je žus-
padne više od 10 poena za dijastolni kada brzo tro hodanje.
ustanete iz ležećeg položaja, imate značajnu 9. Naučite da se borite sa stresom.
ortostatsku hipotenziju. Ovo stanje je čvrsto Sa gore navedenim promenama načina živ-
povezano sa sindromom hroničnog zamora. ota, imate veoma dobre šanse za snižanje
Pronalaženje razloga za ortostatsku hipotenziju vašeg krvnog pritiska na normalan nivo i njego-
i njeno lečenje će često pomoći sindromu vo održavanje bez potrebe za lekovima.
hroničnog umora.60 Sada odvojite vreme kako biste bili sigurni
da je vaš krvni pritisak u idealnom opsegu. Ako
Rezime nije, ne odlažite te jednostavne promene nači-
U ovom poglavlju o hipertenziji, razmotrili na života. Niko od nas ne voli da menja svoj
smo niz ključnih činjenica. Neke od najznačajni- način života, ali svako može da razvije nove
jih stavki su navedene u nastavku: interese za nove načine življenja. Pored toga,
1. Povišeni krvni pritisak je opasan za vaše promene načina života o kojima smo govorili su
zdravlje; predstavlja uzrok mnogih invalidnosti i male u poređenju sa promenama načina života
fatalnih bolesti. koje ćete morati da usvojite kao žrtva šloga ili
2. Optimalni krvni pritisak neće premašiti infarkta. A još je teže prilagoditi se na ishranu
120/80 pri odmoru. pacijenta sa bubrežnom insuficijencijom nego
3. Većina osoba sa povišenim krvnim pri- na čistu vegetarijansku ishranu. Ona takođe
tiskom može da ga stavi pod kontrolu na priro- nema veliku raznovrsnost kao vegetarijanska
dan način, to jest, promenama načina života. ishrana i daleko je manje zadovoljavajuća.
4. Uvođenje promena načina života je Da, možete biti jedan od srećnika koji su,
najbolji i najbezbedniji pristup sniženju krvnog kao moj deda, primili “poziv za buđenje” pre
pritiska, nasuprot uzimanju lekova. nego što je bilo prekasno za promenu. Ali,
Ako želite da koristite način života za sniža- možda i ne budete toliko srećni. Bolnice i grob-
vanje krvnog pritiska, želećete da načinite lja naše zemlje puni su ljudi koji su jednostavno
sledeće promene: imali “samo malo povišeni krvni pritisak”.
1. Uzimanje mnogo voća, povrća, žitarica i
neposoljenog jezgrastog voća u umerenim
7. poglavlje

Veliki mit o mesu


i belančevinama
Jovanovo ponašanje je bilo veoma neo- je ishrane sa malo belančevina kakva je uobiča-
bično. Međutim, nije smatrao da ima bilo kakav jena u Kini. U izdanju njegovog pisma o zdravlju
izbor po tom pitanju. Svakog dana je dolazio do Ishrana novog veka (New Century Nutrition) iz
menze koledža sa kutijom za užinu sa hranom jula 1996. godine, Kembel je podelio iskustvo i
bogatom belančevinama. Jednog dana to je bio istraživanje čuvenog profesora sa Jejla, Rasela
kikiriki, sledećeg pržena soja, narednog sun- Čitendena (Russell Chittenden).3 Čitenden je
cokret ili orasi. Jovan bi jeo ovu hranu bogatu bio među prvima u savremenom dobu koji je
proteinima u velikim količinama. Njegov motiv: izazvao dogmu o ishrani koja je opstajala
nedavno je postao vegeratijanac i bio je zabri- vekovima. Čuo je standardnu tvrdnju da je
nut da svojom novom ishranom neće dobijati hrana zasnovana na velikoj količini živo-tinjskih
dovoljno belančevina. belančevina podsticala snagu i energiju zajedno
Oko godinu dana kasnije, kada je Jovan sa mentalnom i fizičkom sposobnošću.
krenuo na kurs o ishrani, bio je zapanjen. Međutim, on se pitao da li je to stvarno bio
Naučio je da je svojom ishranom uzimao dva ili slučaj? Početkom 1900-tih Čitenden je izvršio
tri puta veću količinu belančevina nego što mu najmanje tri istraživanja koja su istražila pita-
je bilo potrebno. Što je još gore od toga, otkrio nje da li su zaista meso i mnoštvo belančevina
je da uzimanje prevelike količine proteina pred- neophodni za optimalno funkcionisanje. Temelj
stavlja rizik po zdravlje. Međutim, pojavile su se njegovog istraživanja je bilo proučavanje dobro
još gore vesti: kada je Jovan analizirao svoju uvežbanih sportista. Na početku svog istraži-
ishranu, bio je primoran da pronađe način da u vanja, svi ti sportisti su bili na tipičnoj ishrani
dovoljnoj meri snizi unos proteina kako bi bio mesom. Čitenden ih je zatim prebacio na
na optimalnom nivou. Čak i na vegetarijanskoj ishranu zasnovanu na biljnoj hrani u toku pet
ishrani, imao je problema da izbegava unoše- meseci. Na kraju perioda istraživanja, kada je
nje previše belančevina! njihov nivo fizičke sposobnosti ponovo anali-
Jovanova istinita priča nikada nije morala ziran, sportisti su je poboljšali zapanjujućih
da se odigra da je bio svestan istraživanja koja 35%. Kao što je Kembel komentarisao: “Samo
su izvršili univerziteti Harvard i Loma Linda promena ishrane je mogla da objasni te zadiv-
1950-ih i 60-tih godina. Tamo su istraživači dr ljujuće rezultate.”4
Harding (Hardinge) i Ster (Stare) otkrili da oso- Ono na šta je Čitenden ukazivao pre toliko
be na potpunoj vegetarijanskoj ishrani dobijaju godina sada ponovo odjekuje stotinama glaso-
dovoljnu količinu svih odgovarajućih tipova va. Ishrana životinjskim mesom i životinjskim
belančevina potrebnih ljudskom telu.1 Međutim, belančevinama nije neophodna kako bi se ost-
mnogo pre nego što su Harding i Ster stupili na vario unos belančevina optimalan za produk-
scenu, drugi istaknuti naučnici su dovodili u tivnost i vršenje poslova. Odakle je onda nastao
pitanje dugo držanu dogmu o značaju velike taj veliki mit o mesu i belančevinama?
količine belančevina u ishrani. Istaknuti istraži-
vač i nutricionista dr T. Kolin Kembel (T. Colin Istorija ljudskog znanja o
Campbell), nedavno je opisao neke od naših belančevinama
kulturnih predrasuda u odnosu na ishranu sa
Belančevine su otkrivene kao klasa
mnogo proteina i obroke zasnovane na mesu.2
hranljivih materija 1838. godine.5 Do tada je
Dr Kembel, profesor nutricionističke biohemije
takođe utvrđeno da su belančevine povezane
na Kornel univerzitetu je na jedinstve-nom
sa svim živim organizmima na Zemlji. Nije čudo
mestu za procenu ovog problema. On je direk-
da je postojala tolika fascinacija belančevinama
tor velikog Kornel-Oksford-Kina projekta za
– bilo šta što je neophodno svim oblicima života
ishranu i zdravlje, i video je prednosti po zdravl-
112 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

je zaista vredno strahopoštovanja. U stvari, matrate ishranu kao celinu, odgovor je ne. To je
Vebster ukazuje da je sama reč “protein” izve- upravo ono što su Harding i Ster utvrdili u svom
dena iz grčkog korena “protos” što znači “prvi”.6 klasičnom istraživanju 1960-tih.11 Oni su pos-
Naše razumevanje proteina je poraslo tokom matrali celokupne ishrane tri grupe: Ameri-
godina; sada znamo da su neophodni za tako kance koji su jeli meso, čiste vegetarijance (one
raznovrsne uloge kao što je funkcionisanje koji su izbacili sve životinjske proizvode iz
mišića, proizvodnja hormona i enzima.7 Štaviše, ishrane), i lakto-ovo vegetarijance (one koji su
naša potreba za proteinima raste tokom naših izbacili sve životinjske proizvode osim mlečnih
godina rastenja, tokom popravljanja tkiva proizvoda i jaja). Istraživači su merili količine
(posle povrede ili operacije na primer) i tokom svake aminokiseline koje je unosila svaka grupa
vežbanja i izgradnje mišića.8 svojom celokupnom ishranom. Oni su zatim
Znači, tu nema mita u vezi sa značajem upoređivali taj unos sa idealnom ravnotežom
belančevina u našoj ishrani. Međutim, zabuna aminokiselina neophodnih čoveku na osnovu
oko takozvane nadmoćnosti životinjskih izvora dva standarda: (1) standard koji je utvrdila dr
proteina se javlja kada malo podrobnije Rouz (Rose) 1940-ih i 50-ih i koji i dalje koristi
pogledamo prirodu belančevina. Belančevine su Svetska zdravstvena organizacija do današnjeg
složeni molekuli koji su načinjeni od moleku- dana, i (2) ljudsko mleko. Jedina hrana koja je
larnih gradivnih blokova zvanih “aminokiseline”. posebno namenjena da zadovolji sve potrebe
Postoji dvadeset aminokiselina koje ljudsko telo za aminokiselinama kod čoveka je ljudsko
koristi za izgradnju belančevina koje su mu mleko. Iznenađujuće je bilo da su belančevine
neophodne za život i zdravlje.9 Kod odraslih najboljeg kvaliteta međju tri kompletne ishrane
osoba, osam ovih aminokiselina se nazivaju bile one kod čiste vegetarijanske ishrane.
esencijalne, jer moraju da se unose ishranom. Mešavina aminokiselina u potpunoj vegetarijan-
Imena ovih aminokiselina su izoleucin, leucin, skoj ishrani je najbliže ličila na mešavinu u pre-
lizin, metionin, feninalanin, treonin, triptofan i poruci Rouzove, i ljudskom mleku, kao što je
valin.10 Ostalih 12 aminokiselina ljudsko telo prikazano u tabeli 1.
može da proizvodi. Ako uporedimo molekule
belančevina sa vozom, aminokiseline su kao Tabela 1. Potpuna vegetarijanska ishrana
pojedinačni vagoni voza. Kao što voz ne može obezbeđuje najbolji kvalitet belančevina
biti izgrađen samo od putničkih vagona ili od
lokomotiva, tako su isto i telu potrebne Vrsta ishrane Procenat variranja od
aminokiseline u odgovarajućim proporcijama standarda Rouzove
kako bi konstruisalo funkcionalne molekule pro- Čisto vegetarijanska 28%
teina. Na ovom mestu, predrasuda o životinj- Ne-vegetarijanska 48%
skim belančevimana počinje da se ispoljava.
Procenat variranja od
Očigledno je da su životinje fiziološki sličnije ljudskog mleka
ljudima nego biljke. Prema tome, ne bi trebalo
Čisto vegetarijanska 13%
da bude iznenađenje da će pri poređenju mesa
Ne-vegetarijanska 22%
jedne životinjske vrste (kao na primer gove-
dine) sa hranom jedne biljne vrste (kao što je
ovsena kaša), mešavina aminokiselina u živo- Poruka ovog klasičnog istraživanja je jed-
tinjskom proizvodu verovatno biti bliža propor- nostavna. Ako posmatrate pojedinačnu namir-
cijama u kojima su one potrebne ljudima. Zbog nicu, životinjski proizvodi imaju prednost u
toga, mnogi su netačno pretpostavljali da je obezbeđivanju kvalitetnih belančevina. Među-
ishrana zasnovana na životinjskim izvorima tim, ako posmatrate celokupnu ishranu onda se
belančevina, kao što je meso, nadmoćnija od čista vegetarijanska ishrana javlja kao nadmoć-
ishrane zasnovane na biljnim proizvodima za na po kvalitetu belančevina. Ne-vegetarijanska
obezbeđivanje odgovarajućih količina esencijal- ishrana se udaljava od oba standarda skoro
nih (neophodnih) aminokiselina u pravim pro- dvostruko u odnosu na čisto vegetarijansku
porcijama. ishranu.

Biljni izvori proteina nasuprot Poređenje proteina u mleku


životinjskim različitih vrsta organizama
To nas vraća na osnovno pitanje: da li živo- Proteinski sadržaj mleka je pokazatelj pro-
tinjski izvori hranljivih materija obezbeđuju bolji teinskih potreba novorođenčeta, bilo da je
“kvalitet” belančevina od biljnih izvora? Ako raz- novorođenče ljudsko ili životinjsko. Ispitajmo
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 113

vegetarijanskoj ishrani. Naveli su: “Stav Ame-


Tabela 2. Poređenja belančevina u mleku ričkog udruženja dijetetičara je da je vegetari-
kod različitih vrsta organizama
janska ishrana zdrava i odgovarajuća u pogledu
Srednje vrednosti Vreme potrebno za hranljivih vrednosti kada se pravilno isplani-
za sadržaj proteina udvostručenje težine ra.”13 U svom radu su obradili pitanje komple-
(g/dl) posle rođenja (dani) mentiranja proteina. “...Nije neophodno da
Čovek 1,2 120
komplementacija aminokiselina bude precizna u
Konj 2,4 60
tačno istom obroku, kako je nedavno popularna
Krava 3,3 47
‘teorija kombinovanih proteina’ predlagala.”
Koza 4,1 19
Stvarnost je da je vegetarijanska ishrana koja
Pas 7,1 8
sadrži voće, žitarice, jezgrasto voće i povrće
Mačka 9,5 7
potpuno odgovarajuća po sadržaju belančevina.
Pacov 11,8 4,5
Bez obzira da li ste potpuni vegetarijanac ili
jedete meso, trebalo bi “pravilno da isplanirate”
ishranu izvan uskog sagledavanja aminokiseli-
na. I druge hranljive materije moraju biti
razlike količine belančevina u mleku kod različi- uključene u planiranje. Niko bez određenog
tih vrsta sisara. One su navedene u tabeli 2.12 razmišljanja o svojoj redovnoj praksi ishrane ne
Ovo poređenje pokazuje da je ljudima u može jednostavno da očekuje da dobija
stvari potrebno manje proteina nego životinja- uravnoteženu ishranu u pogledu hranljivih
ma na listi. Zapazite da je relativna stopa rasta materija, bez obzira da li je meso uključeno ili
veća kod onih koje imaju veće količine ne. Ne postoje dokazi da vegetarijanci moraju
belančevina u mleku, kao što bi se i očekivalo, da znaju više od osoba koje jedu meso kako bi
zbog većeg zahteva za belančevinama radi bili na zdravoj ishrani. U stvari, dokazi se čvrsto
izgradnje telesnog tkiva. Kada bi čovek koristio oslanjaju u suprotnom smeru. Ako ne znate
mleko pacova od rođenja, da li bi beba mogla ništa o ishrani, verovatno ćete biti zdraviji
da udvostruči svoju težinu u roku od nekoliko izostavljajući meso iz ishrane, a ne uključujući
dana umesto u toku nekoliko meseci? Odgovor ga. Informacije u ovom poglavlju utvrđuju da
je očigledno ne, pošto je stopa rasta u velikoj možete da dobijete sve neophodne aminokise-
meri genetički određena. Višak proteina se ne line čak i sa onim što bi moglo da izgleda kao
bi iskoristio i, kao što ćemo kasnije videti, veoma “neuravnotežena” vegetarijanska ishra-
mogao bi u stvari da šteti detetu u razvoju. na, kao što ćemo videti.

Da li je “komplementarna” teorija Da li biljni proteini pružaju sve


valjana? neophodne aminokiseline?
Na ovom mestu neki mogu da kažu: “Ono Razmotrimo neke primere krajnosti u “neu-
što su Harding i Ster uradili nije bilo fer – ravnoteženoj” vegetarijanskoj ishrani, to jest
morate da unosite savršenu ravnotežu amino- pojedinačne biljne namirnice, i pogledajmo
kiselina pri datom obroku kako biste ih koristili kako one stoje sa zahtevima aminokiselina. Već
pravilno.” Ovaj argument je zasnovan na staroj smo se pozvali na rad dr Rouzove u određiva-
teoriji koja je tvrdila da morate da “dopunju- nju potreba za aminokiselinama kod ljudi. Niz
jete” biljne proteine pri datom obroku kako drugih istraživača su pružili sopstvene verzije
biste dobili odgovarajuću ravnotežu belančevi- potreba za aminokiselinama ne samo za odrasle
na. To bi zahtevalo nepraktični zadatak proce- muškarce, već i za odrasle žene, kao i za odoj-
njivanja svakog jela koje sačinjava obrok, raču- čad i decu.14 Monro (Munro) i Krim (Crim) su
najući sadržaj aminokiselina za svako jelo, a objavili poređenje zahteva Rouzove sa onima
zatim ih sabirati. Crtane su opširne tabele koje koje su objavila druga dva stručnjaka.15 Da
su navodile koje vrste hrane vegetarijanci bismo utvrdili kako biljni proizvodi prolaze po
moraju da kombinuju pri datom obroku kako bi svom sadržaju belančevina, izabrao sam da ih
dobili isti “kvalitet” belančevina koji dobijaju uporedim sa najvećim (najstrožijim) dnevnim
osobe koje jedu meso. Ova dogma je odavno potrebama za odrasle za svaku esencijalnu
gurnuta u stranu. Istorijski gledano, Američko aminokiselinu na način na koji su to izneli
udruženje dijetetičara (profesionalno udruženje Monro i Krim.16 Pošto razmatramo veoma
dijetetičara u Sjedinjenim Državama) nije bilo hipotetični primer osobe koja jede samo jednu
poznato po zagovaranju vegetarijanske ishrane. namirnicu po čitav dan, poređenja se moraju
Međutim, 1988. godine, čvrsto su izneli podršku zasnovati na dovoljnom dnevnom unosu ukup-
114 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

nih kalorija. Izabrao sam da koristim nivo od veći sadržaj svih esencijalnih aminokiselina
2500 kalorija, što predstavlja osnovu dnevnih nego što je potrebno.
vrednosti u procentima (kako se može videti na Zapazite da nema voća na listi. Voće sadrži
etiketama hrane) za mnoge američke muškarce manje količine belančevina, a neke vrste mogu
i aktivne žene. Izabrao sam 11 namirnica koje da ne sadrže odgovarajuću količinu svake poje-
često jedu i nevegetarijanci i vegetarijanci. dinačne esencijalne aminokiseline kada se jede
Količina svake od 8 esencijalnih aminokiselina samo. Mogu da postoje i druge biljne namirnice
za ovih 11 namirnica je navedena na slici 1. koje su slične voću. Međutim, kada malo
razmislite, veći deo svetske populacije je
Slika 1. Sadržaj 8 esencijalnih aminokiselina vekovima preživljavao prvenstveno na biljnim
u uobičajenim namirnicama belančevinama. To su mogli da učine jednos-
Grama
tavno zato što su belančevine iz povrća
10 obezbeđivale sve aminokiseline potrebne za
8
6
dobro zdravlje.
4 Kada sam jednom predavao o pitanju
2
0 belančevina, jedna žena je podigla ruku i rekla:
12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678
“Po prvi put razumem zašto je naša porodica
Indijski Pečeni Smeđi Paradajz Bundeva Integralno
Grama krompir krompir pirinač brašno preživela Veliku krizu.” Upitao sam je na šta je
16 mislila. Ona je odgovorila: “Naša porodica je
14
12 bila veoma siromašna u vreme Velike krize. Moji
10
8
roditelji su imali mnogo dece i jedino što smo
6 imali da jedemo tokom tih godina bio je krom-
4
2 pir. To je bilo sve. Nikada nisam mogla da razu-
0
12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 12345678 mem kako svi mi ne samo da smo preživeli na
Kukuruz Ovas Pasulj Asparagus Prokule Preporučeno takvoj ishrani, već smo i odrasli zdravi. Sada
shvatam kako smo prošli tako dobro.” Nastavila
1 - izoleucin, 2- leucin, 3 - lizin, 4 - metionin*, 5 - fenilalanin*, 6 - treonin, je rekavši: “Međutim, posle Krize, toliko mi je
7 - triptofan, 8 - valin (* metionin+cistein, * fenilalanin+tirozin)
dosadio krompir da ga nisam jela narednih 15
godina.” To je možda bila jednolična ishrana, ali
Brojevi koje označavaju esencijalne amino- je bila nutricionistički zasnovana na svim esen-
kiseline navedeni su u donjem delu slike. cijalnim aminokiselina.
Preporučene dnevne količine ovih aminokiselina Ne preporučujem da jedete samo jednu
su predstavljene grupom kratkih stupaca u do- vrstu povrća ceo dan i ništa drugo. Takvoj
njem desnom uglu. Sadržaj aminokiselina u ishrani bi nedostajala ravnoteža vitamina, mine-
svih 11 biljnih namirnica je predstavljen višim rala i fitohemikalija, iako bi unos proteina bio
stupcima u glavnom delu slike. Zapazite da su odgovarajući. Međutim, do takve ravnoteže se
ti stupci daleko viši za svih 11 namirnica u lako dolazi korišćenjem raznovrsnog povrća,
odnosu na stupce koji predstavljaju pre- žitarica, jezgrastog voća i voća.
poručene količine, označavajući da biljne namir- Vidimo da nije potrebno da imamo diplomu
nice obezbeđuju daleko više belančevina nego iz zdrave ishrane kako bismo dobili “kvalitetne
što je neophodno. To je tačno za sve amino- belančevine” vegetarijanskom ishranom. Setite
kiseline svih vrsta namirnica. U stvari, ako iza- se, dr Harding i Ster su utvrdili da je čak i čis-
berete praktično bilo koje povrće ili integralnu tim vegetarijancima koji su živeli 1960-ih godi-
žitaricu utvrdićete da sadrže više nego odgo- na, bez svih koristi znanja koja posedujemo
varajuće količine svih 8 esencijalnih amino- danas, bilo sasvim dobro u pogledu njihovih
kiselina. Preporučene dnevne količine su unosa esencijalnih aminokiselina. Podaci o
najstrožiji zahtevi Monroa i Krima (veće pre- sadržaju aminokiselina određenih namirnica
poručene količine nego što su preporučili drugi) nam pomažu da shvatimo zašto je to bio slučaj.
koje su slične preporukama Svetske zdravstve- Možda je jednu od najboljih izjava o celoj
ne organizacije. ovoj temi dao ugledni naučnik nutricionista dr
Prema tome, ovde ne postoji manjak Mark Mesina (Mark Messina). Dr Mesina je dok-
belančevina. Svaka od njih sama obezbeđuje tor nutricionističkih nauka i stekao je doktorat
više nego dovoljne količine svake od 8 esenci- na Univerzitetu u Mičigenu i radio u
jalnih aminokiselina. Sledi da će ishrana koja se Nacionalnom institutu za proučavanje raka u
sastoji od raznovrsnih biljnih namirnica imati odseku za ishranu i rak. Pošto je detaljno govo-
rio o ravnoteži aminokiselina u biljnim proizvo-
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 115

dima, dao je sledeći komentar u rezimeu: danas svi preporučuju, a značajno iznad ame-
“...Kada ljudi jedu nekoliko porcija žitarica, ričke preporučene dnevne količine (recom-
mahunastog povrća i povrća tokom dana, i mended daily allowance, RDA) od 1000 mg
kada unose dovoljno kalorija, praktično je dnevno za žene. Tokom istraživanja, istraživači
nemoguće da im nedostaju proteini.”17 su takođe kontrolisali unose proteina ispitanika
na dva nivoa, to jest, na 48 g dnevno i 141 g
Da li možemo da unesemo previše dnevno. Ova dva nivoa unosa belančevina su
proteina? ispod i iznad trenutno prosečnog unosa u
Sjedinjenim Državama od 105 g dnevno, po
Većina ljudi je sasvim svesna da je moguće
poslednjim statistikama Američkog ministarstva
uneti previše masti ishranom. Takođe znaju da
poljoprivrede.24 Količina porasta ili sniženja
konzumiranje previše šećera može da bude
nivoa kalcijuma kod svakog ispitanika je mere-
štetno. Međutim, mnogi ne shvataju da postoji
na na dva nivoa.
mnoštvo dokaza koji ukazuju na ozbiljne pos-
Rezultati su pokazali da kada su bili na
ledice unošenja prevelike količine proteina.
ishrani sa malo proteina, mladi muškarci su
Osteoporoza i belančevine svakog dana povećavali svoje telesne zalihe
kalcijuma za 10 mg. Na ishrani bogatoj
Osteoporoza, stanje koje se odnosi na
belančevinama, ti isti muškarci su gubili u pro-
smanjenje gustine ili mase kostiju, postala je
seku 84 mg svakog dana. Autori su zaključili:
odomaćena reč u Americi. Među komplikacija-
“Gubitak kalcijuma od 84 mg dnevno, koji se
ma ovog procesa stanjivanja kostiju, koje
javljao kada je primenjivana ishrana bogata
najviše plaše ljude, je i prelom kuka. Prelomi
belančevinama, značajan je, i ako bi se to nas-
kičme i zglobova su takođe često povezani sa
tavilo tokom dužeg perioda vremena rezultova-
osteoporozom. Jedna od tri žene starije od 50
lo bi značajnim gubitkom telesnog kalcijuma.”
godina širom sveta ima osteoporozu.18 Iako ova
Linksviler (Linkswiler) je sa saradnicima
bolest najčešće pogađa belkinje posle
1981. godine izvršio istraživanje sa nadgleda-
menopauze, pogađa i sve rase i oba pola.
njem ispitanika.25 Istraživanje je bilo slično gore
Oko 70% svih preloma koji se javljaju kod
navedenom, osim što su oni dodali treći nivo
Amerikanaca starijih od 45 godina su bili
unosa proteina od 95 g dnevno, što je bilo blizu
povezani sa osteoporozom.19 Štaviše, statistike
proseka američkog unosa u to vreme (99 g).
ukazuju da će preko polovine svih žena posle
Oni su podelili svoje ispitanike u tri grupe,
menopauze doživeti prelom usled osteoporoze
svaku sa različitim nivoom unosa proteina. Sve
u nekom trenutku svog života.20 Svake godine
tri grupe su svojom ishranom unosile 1400 mg
u Sjedinjenim Državama se javlja oko 1,3 mili-
kalcijuma dnevno, što je identično prethodnom
ona slučajeva preloma usled osteoporoze.
istraživanju. Istraživači su posmatrali porast ili
Godišnji medicinski troškovi za prelome usled
gubitak kalcijuma kod svake grupe mereći kod
osteoporoze među odraslima starosti od 65
svakog učesnika količinu kalcijuma izbačenu
godina i naviše su iznosili ukupno 13,8 milijardi
urinom i stolicom. Rezultati ovog istraživanja su
dolara 1995. godine.21 Ti prelomi mogu značaj-
prikazani na slici 2.
no da umanje kvalitet života, a takođe mogu da
pripreme scenu za prevremenu smrt kao rezul-
Slika 2. Ishrana bogata belančevinama
tat komplikacija kao što je upala pluća. Na oduzima telu kalcijum
primer, godinu dana posle preloma kuka, rizik
od smrti se povećava 15-20%.22 Unos 48 g Unos 95 g Unos 142 g
Sve više istraživačkih dokaza ukazuje da Kalcijum (mg) belančevina belančevina belančevina
dnevno dnevno dnevno
višak proteina u ishrani (naročito životinjskih 20
Unos
proteina) povećava rizik od osteoporoze. 0
Istraživanje za istraživanjem ukazuje da konzu- -20
miranje mesa može da prouzrokuje gubitak -40
kalcijuma iz tela. Istraživanje izvršeno na Gubitak
-60
Univerzitetu u Viskonsinu je naročito dobro ilus-
-80
trovalo štetne efekte viška proteina.23
Zdravim mlađim odraslim muškarcima je
davana pažljivo kontrolisana ishrana u toku
Zapazite da je grupa koja je unosila 42 g
skoro četiri meseca. Tokom tog celokupnog vre-
belančevina dnevno gubila 70 mg kalcijuma
mena unosili su 1400 mg kalcijuma dnevno –
dnevno. Odakle je taj kalcijum došao? Došao je
količina koja je otprilike visoka onoliko koliko
116 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

iz rezervi iz kostiju. To je očigledan zaključak su 100 ili više slučajeva preloma kuka na
pošto se 99% kalcijuma u našim telima nalazi u 100.000 ljudi.
kostima. Grupa sa visokim unosom proteina je Odličan slučaj koji ide u prilog ovome je
gubila kalcijum svakog dana jednostavno zbog obezbeđen pregledom Eskima sa Aljaske.
svog velikog unosa belančevina. Višak belan- Direktnim merenjem gustine kostiju, dva druga
čevina je izvlačio kalcijum iz kostiju iako su istraživača Univerziteta u Viskonsinu Ričard
učesnici dobijali dovoljno kalcijuma ishranom. Mejzis (Richard Mazess) i Voren Mader (Warren
Grupa koja je konzumirala količinu proteina Mather) su utvrdili da su Eskimi preko 40 godi-
blisku dnevnom američkom proseku je takođe na starosti imali 10-15% veći gubitak kostiju u
gubila kalcijum. Njihov gubitak je bio manji, kao odnosu na bele Amerikance iste starosti. Gubici
što se i očekivalo, jer su unosili manje proteina. su bili vidljivi kod oba pola.28 Zanimljivo je bilo
Grupa koja je bila na takozvanoj ishrani sa malo da kada su ti istraživači pregledali medicinsku
belančevina bila je jedina grupa koja je imala literaturu o unosu hranljivih materija ishranom
neto dobitak kalcijuma. Dobitak od 20 mg kod Eskima, utvrdili su da su oni imali visok nivo
dnevno bi pomogao održavanju debljih i jačih unosa kalcijuma od 2500 mg dnevno.25 Odakle
kostiju. su dolazili do toliko kalcijuma? Očigledno su jeli
Jedna je stvar gledati podatke iz nutri- velike količine ribe, uključujući kosti. Međutim,
cionističke laboratorije, ali je još ubedljivije takođe su imali visok unos belančevina, u
videti dokaze tih istih odnosa kod ljudi koji žive opsegu od 250-400 g dnevno, verovatno zbog
normalne živote svakog dana. Međunarodna ishrane bogate ribom, mesom foke i kitovim
poređenja osteoporoze su dovela do nekih istih mesom.30 Autori su zaključili: “Najočigledniji
zaključaka. Ugledni istraživač, dr. D. M. Hegsted faktor u ... višim stopama stanjivanja kostiju
(D. M. Hegsted), istakao je da se osteoporoza kod Eskima u srednjem dobu bila bi njihova
češće javlja u zemljama koje unose veće ishrana mesom.”31
količine kalcijuma.26 Razmatrao je prosečni Ova i druga slična istraživanja ukazuju da
unos kalcijuma i broj slučajeva preloma kuka u osteoporoza, suprotno popularnom verovanju,
16 zemalja. Rezultati su navedeni na slici 3. nije povezana sa nedostatkom kalcijuma u
ishrani. Ne bismo očekivali da američka indus-
Slika 3. Veza imeđu unosa kalcijuma i trija mlečnih proizvoda to reklamira. Ipak, godi-
stope preloma kuka nama su radili kako bi nas ubedili da će nam
uzimanje veće količine mleka, sira i jogurta
Stopa preloma kuka
(na 100.000 ljudi) pomoći da sprečimo osteoporozu. Činjenica je
200
Norveška sledeća: ako vaša ishrana sadrži mnogo
Švedska belančevina, možete da jedete koliko god kalci-
175
Danska juma ima u mlečnim proizvodima, ali i dalje
150
SAD ćete povećavati svoj rizik od stanjivanja kostiju
125 Novi Zeland
i možda suočavanja sa prelomom kuka kasnije
Engleska
100 Finska u životu. Višak belančevina vodi do smanjiva-
Izrael Holandija
75 nja rezervi kalcijuma čak i kada je unos kalciju-
Hong Kong Irska
50 Španija ma obilan.
Singapur
Jugoslavija
25
Južna Afrika Nova Gvineja Zašto meso u ishrani prouzrokuje
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 gubitak koštanog tkiva?
Unos kalcijuma (mg dnevno, približno) Šta je to sa konzumiranjem mesa i ishra-
nom bogatom belančevinama što prouzrokuje
gubitak koštanog tkiva i povećanje rizika od
Zemlje su navedene po rastućem redosledu
osteoporoze? Jedno objašnjenje jeste da je
unosa kalcijuma. Zapazite da uopšteno
meso obično bogato aminokiselinama koje
gledano, oni sa većim unosom kalcijuma teže
sadrže sumpor, kao što je metionin. Kada se
da imaju najveće stope osteoporoze.27 Prvih
uzimaju previše, te aminokiseline dovode do
sedam zemalja u kojima se dnevno unosi u
nagomilavanja jona sumpora. Neki naučnici
proseku ispod 900 mg kalcijuma, imaju manje
veruju da ovaj porast sulfata sam po sebi može
od 100 slučajeva preloma kuka na 100.000
da prouzrokuje da bubrezi izlučuju više kalciju-
ljudi. Sedam od devet drugih zemalja, u kojima
ma urinom.32 Drugi pružaju složenije objaš-
se dnevno unosi više od 900 mg dnevno, imale
njenje za ovakvu vezu. Oni tvrde da višak
sumpora čini krv kiselijom. Telo zatim koristi
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 117

sastojke iz kostiju kako bi neutralisalo taj kiseli Osim kalcijuma, utvrdili su mnoge druge fak-
višak, prouzrokujući na taj način gubitak koš- tore koji su bili štetni. Oni su navedeni u tabeli
tanog tkiva. Povećani sadržaj kalcijuma u urinu 3.
zatim obezbeđuje dokaz tog gubitka koštanog
tkiva.33 Tabela 3. Faktori načina života i rizik od
Drugo objašnjenje je još složenije. Ono se preloma kuka
oslanja na dobro poznatu fiziološku činjenicu:
esencijalne aminokiseline su neophodne u pri- Promenljiva Relativni rizik
lično preciznim količinama. Kada unos esenci- Faktori koji značajno uvećavaju rizik
jalnih aminokiselina premašuje potrebe tela, Upotreba lekova protiv grčeva 2,8
uključuju se enzimi jetre kako bi razložili te Pušenje 2,1
aminokiseline. Neke od klasičnih eksperimenata Istorija preloma kuka kod majke 2,0
u vezi sa tim izvršio je Elvin (Elwyn).34 On je Puls pri mirovanju veći od
80 otkucaja u minuti 1,8
hranio pse velikim količinama mesa i pratio put Upotreba dugotrajno delujućih
koji su aminokiseline prelazile. Belančevine su benzodiazepina 1,6
razlagane u stomaku i crevima, a zatim su Unos kofeina (1,5 šolje na dan) 1,3
aminokiseline unošene u krvne sudove koji Faktori koji ne utiču na rizik
okružuju crevo. Odatle su nošene do jetre. Na Upotreba estrogena 1,0
tom mestu, zbog viška, veliki deo aminokiselina Dnevni unos kalcijuma 0,9
je trenutno razlagan tokom prolaska kroz jetru.
Faktori koji značajno umanjuju rizik
Preko polovina njih je pretvoreno u proizvod
Hodanje radi vežbanja 0,7
razlaganja zvan urea, dok je samo 23%
Stajanje više od 4 sata na dan 0,6
aminokiselina prošlo kroz jetru i ušlo u opštu
cirkulaciju gde su druga telesna tkiva mogla da
ih koriste. Zapazite da su osobe čije su majke imale
Šta se dešava sa tim viškom uree? Ona prelom kuka imale dvostruko veći rizik od prelo-
deluje kao diuretik.35 Diuretik izaziva eliminaci- ma kuka. One koje nisu redovno vežbale bile su
ju vode, ali u tom procesu on ne odstranjuje izložene većem riziku. Potrošnja kofeina jedna-
samo vodu, već takođe i korisne minerale. ka 1,5 šolji kafe je takođe jasno bila povezana
Sličan efekat se javlja kada osoba uzme lekove sa povećanim rizikom, kao i uzimanje lekova
diuretike. Ta osoba često mora da uzme i kali- protiv teskobe (benzodiazepina) ili napada.
jum zato što određeni diuretici mogu da elimi- Brojna dodatna istraživanja su pokazala da što
nišu kalijum zajedno sa vodom. Višak uree je veći unos životinjskih belančevina, to je
prouzrokuje gubitak kalcijuma sa gubitkom manja gustina telesnih kostiju i veći je rizik od
vode. preloma kuka.37 Zanimljivo je da povećano
Svi ovi mehanizmi mogu da predstavljaju unošenje belančevina iz povrća izgleda nije
samo delimična objašnjenja. Bez obzira koji je povezano sa osteoporozom ili prelomima kosti-
slučaj u pitanju, dobro je ustanovljeno da meso ju.38 Iako unos kalcijuma i prelom kuka nisu
i velika količina belančevina povećavaju rizik od povezani u mnogim istraživanjima, neka istraži-
osteoporoze. vanja su pokazala da porast unosa kalcijuma
Ovaj niz dokaza može da izgleda uznemiru- može da spreči osteoporozu, naročito kada je
juće mnogim čitaocima. Šta treba da činimo sa unos kalcijuma odgovarajući, a unos proteina
tim cenjenim mineralom, kalcijumom? Jedno od relativno nizak pre 30-te godine starosti.39
najobimnijih istraživanja o osteoporozi nam Među druge poznate faktore rizika koje su
pomaže da sagledamo ulogu kalcijuma. Ovo utvrdila druga istraživanja o osteoporozi spada-
istraživanje nije bilo ograničeno samo na efekat ju nedovoljno izlaganje suncu (ili niski nivoi vit-
unosa kalcijuma, već je razmatralo i mnoge amina D), korišćenje alkohola, kofeina i
dodatne faktore načina života u odnosu sa nedostatak redovnog fizičkog vežbanja.40
prelomima kuka. Četiri glavna istraživačka cen- Mnoga istraživanja su pokazala da su mršave
tra su radila zajedno kako bi analizirali rizik od žene koje ne uzimaju dodatke estrogena, posle
preloma kuka kod približno 10.000 belkinja menopauze takođe izložene riziku.41
starijih od 65 godina.36 Oni su utvrdili da nizak Ishrana bogata kalcijumom koji se nalazi u
unos kalcijuma, čak i ispod 400 mg dnevno, nije biljnim namirnicama se svakako preporučuje.
prouzrokovao prelome kuka u ovom obimnom Kalcijum nije samo neophodan za jake kosti;
istraživanju. Ovaj rezultat se slaže sa istraživa- koristan je i za druge značajne telesne funkcije.
njem koje je prethodno prikazano na slici 3. Na primer, može da pomogne sprečavanju
118 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

povišenog krvnog pritiska. Izgleda da takođe kalcijuma iz biljnih proizvoda nego iz mleka.45,46
pomaže da srce kuca većom vitalnošću.42 (Glavni izuzeci su biljne namirnice koje sadrže
Namirnice koje imaju veće količine kalciju- visoke koncentracije jedinjenja koja blokiraju
ma navedene su u tabeli 4.43 apsorpciju kalcijuma. U primere spadaju
spanać, sa svojom oksalnom kiselinom i
Tabela 4. Kalcijum u uobičajenim pšenične mekinje sa svojim obilnim količinama
namirnicama fitolne kiseline.) Pošto se sada zna da se kalci-
Namirnica Količina Kalcijum (mg)
jum može asimilovati podjednako ili čak bolje iz
vegetarijanskih izvora nego iz mleka, jednos-
Ovsena kaša 1 šolja 19
tavno moramo da postanemo svesni bogatih
Sočivo 1 šolja 38
Kvinoa žitarice 1 šolja 102
izvora kalcijuma u vegetarijanskoj ishrani i da
Žuta repa 1 šolja 115 izaberemo da redovno unosimo te namirnice.
Maslačak 1 šolja 147 Jedan mogući razlog za dosta povoljniju
Slačica 1 šolja 152 apsorciju kalcijuma iz biljnih proizvoda, kao što
Pečeni pasulj 1 šolja 154 je zeleno povrće, jeste njihov mali sadržaj fos-
Seme susama 2 supene kašike 176 fora. Tamno zeleno povrće može da ima tri do
Melasa od trske 1 supena kašika 176 pet puta više kalcijuma u odnosu na fosfor. Radi
Kelj 1 šolja 179 poređenja, tipična američka ishrana ima obrnu-
Repa 1 šolja 249
ti odnos: ima više od dva puta veću količinu fos-
Lešnik (sušeni) 1 šolja 254
Soja 1 šolja 261
fora od kalcijuma. A ishrana sa odnosom fosfor-
Smokve (sušene) 10 komada 269 kalcijum većim od 2 je bila povezana sa
Punomasno mleko 1 šolja 290 povećanim gubitkom koštanog tkiva kod živo-
Štir (amarant) 1 šolja 298 tinja.47 Visoki nivo fosfora u ishrani vodi do
Nemasno mleko 1 šolja 301 povećanih gubitaka kalcijuma putem stolice.
Lisnati kelj 1 šolja 357 Preporučeno je da se ishranom unosi bar isto
Brašno od rogača 1 šolja 358 toliko kalcijuma koliko i fosfora ako želite da
Divlji spanać 1 šolja 464 apsopcija kalcijuma bude optimalna.48 Ravno-
teža kalcijuma i fosfora u raznim namirnicama
Soja i zeleno povrće predstavljaju dobar je prikazana u tabeli 5.49
prirodni izvor kalcijuma. Izvesno zeleno povrće
ima čak i veću količinu kalcijuma po porciji od Tabela 5. Odnos kalcijuma (Ca) i
soje. Zeleno povrće takođe ima osobine koje fosfora (P) kod određenih namirnica
pomažu u sprečavanju raka. Zaista, možemo da
Namirnica Ca (mg) P (mg) Ca/P odnos
dobijemo odgovarajuće količine kalcijuma iz
biljnih izvora. Štaviše, te namirnice sadrže malo Pepsi kola (340 g) 0 41 0,1
belančevina i zbog toga ne izvlače kalcijum iz Biftek (85 g) 6 198 0,1
Šunka (100 g) 8 279 0,1
kostiju. Ako izbegnemo prekomeran nivo
Losos (85 g) 14 237 0,1
belančevina i jedemo raznovrsnu biljnu hranu, Krompir (85 g) 4 43 0,1
naše telesne rezerve kalcijuma će verovatno biti Som (100 g) 39 234 0,2
više nego odgovarajuće. Tofu (1/2 šolje) 258 239 1,1
Tabele kao ova ne otkrivaju još jednu Mleko (1 šolja) 295 238 1,2
značajnu činjenicu o ravnoteži kalcijuma. To Susam (1 sup. kašika) 88 57 1,6
jest, nije značajna samo količina kalcijuma u Ljudsko mleko (1 šolja) 79 34 2,4
datoj hrani, već koliko dobro se kalcijum apsor- Spanać (1/2 šolje) 277 91 3,0
buje, a apsorpcija kalcijuma je zavisna u izves- Slačica (1 šolja) 152 36 4,2
Repa (1/2 šolje) 194 44 4,4
noj meri od sastava celokupne ishrane, a ne
Kelj (1 šolja) 179 36 4,9
samo od hranljivih karakteristika date hrane Divlji spanać (1 šolja) 464 81 5,7
bogate kalcijumom. Lisnati kelj (1 šolja) 357 46 7,8

Apsorpcija kalcijuma iz biljne hrane


nasuprot mleku Postoji problem sa razmatranjem odnosa:
mogu da obmanjuju. Na primer, neko može da
Iako mleko ima visoki sadržaj kalcijuma, 60-
zaključi da je som jednak krompiru zato što su
80% se ne apsorbuje u ljudskim crevima.44 Dr
njihovi odnosi jednaki. To nije tako – značajni
K. M. Viver (C. M. Weaver) je sa saradnicima na
su i odnos i ukupan fosfor. Da biste održavali
Pjurdu univerzitetu zapazio da, uopšteno
unos fosfora na nižem nivou poželjniji je krom-
gledano, ljudi apsorbuju podjednako ili više
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 119

pir, koji ima samo dve trećine količine fosfora u kamen u bubregu, daleko verovatnije ćete
odnosu na soma, a nijedan od njih ne doprinosi ponovo imati kamen u bubregu ako vam je
mnogo u smislu kalcijuma. ishrana bogata životinjskim belančevinama.
Prema tome, pored razmatranja odnosa Očigledno je da je najbolji način za umanjiva-
kalcijum-fosfor, moramo da razmotrimo sam nje rizika od kamena u bubregu jednostavno
sadržaj fosfora u uobičajenim namirnicama. ishrana obiljem biljne hrane koja prirodno
Prosečna američka ishrana je procenjena u sadrži manje belančevina.
pogledu procenta fosfora u svakoj od osam
glavnih grupa namirnica koje obezbeđuju naš Rak je povezan sa unošenjem veće
ukupni unos fosfora. Dve grupe namirnica se količine životinjskih belančevina
ističu velikim sadržajem fosfora i one su odgo-
Rak je još jedan problem povezan sa
vorne za veliki procenat našeg ukupnog unosa.
viškom životinjskih belančevina. Međunarodna
Procenat u svakoj od osam grupa je prikazan u
poređenja ukazuju da zemlje u kojima se jede
tabeli 6.
više životinjskih belančevina imaju više limfo-
ma,53 smrtonosnog raka limfnih žlezda. Neki
Tabela 6. Odakle dobijamo fosfor? tipovi su naročito razarajući pošto napadaju
Meso, piletina, riba 26% mlađe odrasle osobe. Limfomi uzimaju preko
Mlečni proizvodi 34% 23.000 života godišnje u Sjedinjenim Drža-
Voće 2% vama. Povezanost između potrošnje životinjskih
Povrće 7% belančevina i limfoma je izgleda čvrsta. Još
Mahunarke, bademasto snažnija veza se pronalazi sa jednim određenim
voće i soja 5% tipom životinjskog proteina to jest, goveđim
Jaja 4% belančevinama. Njujorški istraživač, Alen
Proizvodi od žitarica 19 % Kaningem (Allan Cunningham) je utvrdio da
Ostalo 3% postoji velika povezanost između mlečnih i go-
veđih proteina i raka limfne žlezde. Odnos je
prikazan na slici 4.
Zapazite da dve grupe, meso i mlečni pro-
izvodi, čine 60% našeg unosa fosfora. Da bismo
Slika 4. Veza imeđu unosa kalcijuma i
umanjili unos, najbolja strategija bi bila ogra-
stope preloma kuka
ničavanje ili prestajanje uzimanja hrane iz ove
dve grupe namirnica.50 Broj smrti od limfoma
(na 100.000 ljudi od populacije godišnje)

Kalcijum u urinu prouzrokuje kamenje 5,0

u bubregu SAD
Novi Zeland
4,5
Danska
Videli smo da gubitak kalcijuma urinom
Kanada
povećava rizik od osteoporoze. On takođe 4,0
Italija
donosi i druge probleme. Jedan od njih je pove- Švedska Švajcarska
Finska
ćani rizik od kamenja u bubregu. Harvardsko 3,5 Norveška
istraživanje na oko 45.000 zdravstvenih radnika Engleska
3,0
je utvrdilo da se javilo povećanje kamena u Belgija
Holandija

bubregu od 33% kod onih koji su jeli veće 2,5 Jugoslavija


količine životinjskih namirnica. Rezultati su
pokazali da unos više od 61 g belančevina 2,0 Francuska
Japan
dnevno povećava rizik od kamena u bubregu.
Drugi rezultat ukazuje da se umanjeni rizik od 0 10 20 30 40 50
50% proizvodi ishranom namirnicama sa mno- Potrošnja goveđih belančevina po glavi stanovnika
go kalijuma iz voća i povrća.51 Kao što je očeki-
vano, istraživači su takođe utvrdili da uzimanje
dosta vode umanjuje rizik od kamena u Zapazite da se SAD nezavidno izdvaja tako
bubregu. što stoji na vrhu zemalja u pogledu unosa
Drugo istraživanje izvršeno u Britaniji je belančevina iz mlečnih proizvoda i goveđeg
došlo do sličnih zaključaka, to jest, da je ishra- mesa, i rizika od limfoma.
na bogata životinjskim belančevinama poveća- Druga populaciona istraživanja su utvrdila
vala količinu kalcijuma u urinu i rizik od formi- povezanost između potrošnje životinjskih
ranja kalcijumskog kamena.52 Ako ste već imali belančevina i povećanog pojavljivanja raka raz-
120 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

ličitog od limfoma.54 Armstrong i Dol (Doll) su obične namirnice, kao što je na primer buđavi
utvrdili da je povećana potrošnja životinjskih kikiriki.) Grupa sa Kornela je pokazala da kod
belančevina povećala rizik od raka dojke, debe- životinja ta dva moćna uzroka raka jetre mogu
log creva, prostate, bubrega i materice biti umanjena primenjivanjem ishrane sa manje
(endometrijuma).55 Sa svim ovim vezama, životinjskih belančevina. Kada se miševima da
moglo bi se postaviti pitanje da li su životinjske aflatoksin ili izazovu genetičke promene
belančevine te koje su toliko loše, ili je veći povezane sa hepatitisom B kako bi se uvećao
problem nedostatak određenih hranljivih mate- rizik od raka, ishrana sa manje životinjskih
rija, a koje se obilno nalaze u ishrani zasno- belančevina može drastično da umanji njihov
vanoj na biljnim namirnicama. U stvari, postoji rizik od raka jetre.
određena istina u obe pretpostavke. Same živ- Jedno skorašnje istraživanje je uključivalo
otinjske belančevine zaista povećavaju rizik od dve grupe miševa sklonih raku jetre koji su
raka u poređenju sa belančevinama iz povrća. imali hepatitis B - izmenjenu genetiku. Dr Čeng
Pored toga, hranljive materije koje se nalaze u (Cheng) je sa saradnicima hranio jednu grupu
mnogim biljnim namirnicima izgleda da tih miševa standardnom ishranom sa 22%
sprečavaju rak. Prema tome, oni koji unose mlečnih belančevina (kazein). Drugu grupu je
velike količine životinjskih proteina verovatno hranio ishranom sa kazeinom umanjenim za
sebe uskraćuju za odgovarajući unos zdravih oko 75%. Razlika u razvoju raka je bila vidljivo
biljnih proizvoda. proprocionalna količini kazeina u ishrani.60 Dok
Soja obezbeđuje primer koliko teško može je 60% miševa na standardnoj ishrani dobilo
da bude potvrditi razloge zbog kojih biljni pro- rak jetre, samo 16% onih na ishrani sa malo
teini mogu da pomognu u smanjenju raka. Dr životinjskih belančevina je dobilo rak (umanje-
Mark Mesina, istaknuti istraživač soje, naveo je nje od 75%).
veći broj proizvoda od sojinih proteina koji Slični rezultati su pronađeni u njihovoj labo-
imaju ulogu u borbi protiv raka. Tu spadaju ratoriji sa aflatoksinom umesto hepatitis B –
izolovani sojini proteini, sojino brašno, itd.56 izmenjene genetike. Povećanje sadržaja belan-
Štaviše, istraživanja na ljudskim populacijama čevina na isti opseg od 20% korišćenjem sojinih
ukazuju da soja ima ulogu u sprečavanju raznih ili drugih biljnih belančevina umesto belanče-
vrsta raka uključujući rak debelog creva, rektu- vina iz mleka nije povećalo rizik od raka. To čini
ma, prostate, stomaka, pluća i dojke.57 Mesina čvrst dokaz da je sam taj životinjski protein, a
objašnjava da su prvenstveni razlog za ne proteini uopšte, taj koji predstavlja problem.
antikancerogene koristi ovih proizvoda verovat- Ovi efekti stimulisanja raka usled ishrane
no u velikoj meri njihove velike količine antiok- bogatije životinjskim proteinima se izgleda
sidansa, koji predstavljaju hemikalije koje mogu takođe pojavljuju kod ljudi. Na primer, izlaga-
da blokiraju formiranje raka. Tako, primer soje nje aflatoksinu u Kini izgleda ne povećava rizik
ilustruje da je često teško utvrditi koliko koristi od raka jetre zbog njihove ishrane sa malo
dolazi od samih biljnih belančevina (i time izbe- belančevina.61
gavanjem životinjskih), a koliko nastaje usled Zašto ishrana sa mnogo životinjskih belan-
drugih jedinjenja pronađenih u velikim količina- čevina povećava rizik od raka? Jedno objaš-
ma u biljnoj hrani bogatoj proteinima. Doka- njenje može da bude da životinjski proteini
zano je da biljni proizvodi često sadrže niz dovode do povećanja određenih hormona rasta
osobina koje štite od raka koje mogu biti od još koji stimulišu rast tumora. Jedan takav faktor
veće koristi u odnosu na njihov nadmoćni tip rasta se naziva insulinski faktor rasta II (insulin-
belančevina. Drugo poglavlje o raku potpunije like growth factor II, IGF2). Ovaj faktor je
govori o ovim osobinama. potreban za normalan rast ljudskog embriona, i
Međutim, specifična istraživanja raka identi- obično se njegova količina smanjuje kako stari-
fikuju same životinjske belančevine kao faktore mo.62,63 Međutim, IGF2 se često nalazi u
koji stimulišu razvoj raka. Istraživači sa Kornel velikim količinama kod tumora.64,65 Neki istraži-
univerziteta u Njujorku su obezbedili upečatljive vači veruju da ovaj faktor rasta pomaže davan-
dokaze o odnosu između unosa životinjskih ju prednosti ćelijama raka pri rastu. Naročito je
belančevina i raka jetre. Kod ljudi, dva glavna značajno da su IGF2 nivoi bili preko 4 puta veći
uzroka raka jetre su genetičke promene kod miševa sa hepatitis B – genetičkim prome-
prouzrokovane virusom hepatitisa B58 i izlagan- nama kojima je davana ishrana sa 22% kazeina
je kancerogenu zvanom aflatoksin B1.59 (Afla- u poređenju sa miševima sa istim genetičkim
toksini su grupa hemikalija koje proizvode promenama koji su bili na ishrani sa 6%
određene buđi koje su sposobne da zaraze kazeina.66
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 121

Mogu da postoje i drugi razlozi za nad- Koje vrste namirnica sadrže aminokiseline
moćnost biljnih proteina u vezi sa rakom. Efekti fenilalanin i tirozin? Lista takvih namirnica
imunog sistema mogu takođe da budu deo prikazana je u tabeli 7.69
objašnjenja. Iako je istraživanje daleko od
zaključenog, počinjemo da učimo o nekim za- Tabela 7. Sadržaj fenilalanina i tirozina u
nimljivim odnosima između ishrane i grupe ćeli- namirnicama
ja zvanih ćelije rođene ubice. Namirnica Fenilalanin (mg) Tirozin (mg)
Ćelije rođene ubice predstavljaju poseban
Biljna
tip belih krvnih zrnaca. Te ćelije imaju sposob- Jabukov sos (1/2 šolje) 6 4
nost da unište strane ćelije kao što su ćelije Jabuka (2 komada) 14 11
raka.67 Sada postoje neki dokazi koji pokazuju Kupus (1 šolja) 48 26
da korišćenje većih količina belančevina, naroči- Lisnati kelj (1 šolja) 61 47
to iz životinjskih izvora, može da umanji broj Slačica (1 šolja) 90 180
ćelija rođenih ubica. Unos veće količine be- Smokve (10 komada) 138 247
lančevina takođe može nepovoljno da utiče na Sočivo (1 šolja) 881 477
dve druge vrste belih krvnih zrnaca: T-ćelije Životinjska
pomagače i citotoksične T-ćelije. Na primer, Jaja (1 komad) 332 255
jedno istraživanje je utvrdilo da je ograničava- Mleko (1 šolja) 388 388
Krabe (85 g) 799 632
nje unosa dve aminokiseline, fenilalanina i tiroz-
Tunjevina (85 g) 970 836
ina, moglo da poboljša imuni sistem zdravih Biftek (85 g) 1012 868
ljudi.68 U toku 28 dana, ishrana istih ljudi je Pileće grudi (1 komad) 1147 960
promenjena ograničavajući ove dve aminokise-
line, posle čega su njihove ishrane ponovo pre-
bačene na tipičnu američku ishranu sa većim Zapazite da različite vrste mesa imaju veliki
količinama aminokiselina. Efekti ovih promena sadržaj ovih aminokiselina, kao i sočivo. Voće je
prikazani su na slici 5. među najboljim namirnicama za izbegavanje
fenilalanina i tirozina. Gladovanje bi, naravno,
Slika 5. Koristi po imuni sistem pri umanjilo unos aminokiselina na 0. Zanimljivo je
umanjenju unosa dve aminokiseline u svetlu ovih opažanja razmotriti savet koji je
napisan od strane već citiranog autora, kako je
Broj ćelija
navedeno u tabeli 8.70
40 T-ćelije pomagači
35 32
30 Tabela 8. Koristi od gladovanja
25 22 22
“U mnogim slučajevima bolesti, najbolji lek za
20 18 pacijenta je da preskoči obrok ili dva, da pre-
13 Citotoksične T-ćelije 17
15 opterećeni organi za varenje mogu da dobiju pri-
10 6
liku za odmor. Ishrana voćem u toku nekoliko
9
5 3 dana je često donela veliko olakšanje umnim rad-
0 Ćelije rođene ubice nicima. Mnogo puta je kratak period uzdržavanja
Dan 0 Dan 28 Dan 42 od hrane, praćen jednostavnom, umerenom
ishranom, doveo do oporavka kroz sopstveni
Ishrana siromašna u dve Tipična američka
aminokiseline ishrana prirodni oporavljajući napor. Samoograničavajuća
ishrana u toku jednog ili dva meseca bi ubedila
mnoge bolesnike da je put samoodricanja put do
zdravlja.”
Zapazite da se broj ćelija rođenih ubica
udvostručio, sa 3 na 6. Druge dve vrste ćelija
značajne za sprečavanje raka, T-ćelije poma- Sada postoje dokazi da ograničavanje
gači i citotoksične T-ćelije, su se takođe određenih esencijalnih aminokiselina kao što su
povećale po brojnosti. U poslednje dve sedmice fenilalanin i tirozin može da pomogne lečenju
istraživanja učesnicima je vraćena njihova tipič- određenih smrtonosnih tipova raka koji su se
na američka ishrana zasnovana na mesu koja je već raširili ili metastazirali. Nekoliko istraživanja
prirodno bogata fenilalaninom i tirozinom. Kao je izvršeno na miševima koji su imali smrtonos-
rezultat toga, njihovi zdravi visoki nivoi imunih ni rak kože, zvani melanom, koji se već raširio
ćelija su opali, osim T-ćelija ubica, koje su imale na jetru i pluća. Međutim, kada su miševi
zakasnelo opadanje. postavljeni na ishranu siromašnu ovim amino-
kiselinama, tumori su prestali da rastu. U
122 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

međuvremenu, miševi na “normalnoj ishrani”


Slika 6. Ishrana sa malo belančevina
su brzo umrli od brzog rasta melanoma.
zaustavlja bubrežnu insuficijenciju
Ovo istraživanje izaziva ozbiljnu zabrinutost. kod dijabetičara
Mnogi bi smatrali da je ograničenje aminokiseli-
na u ovim istraživanjima ekstremno. Čak i na Sposobnost filtriranja
tipičnoj vegetarijanskoj ishrani, takvo snižava- bubrega (ml/min)
nje bi zahtevalo specifična ograničavanja vege-
tarijanske hrane. Tako, jedno pitanje koje se
javlja jeste: da li izmena čak i vegetarijanske 100
ishrane na određene načine (kao što je ishrana
80
sa vrlo malo fenilalanina) u stvari pomaže u
lečenju raka raka? Odgovor na to pitanje još 60
uvek nije pronađen. 50 50
40

Ishrana bogata belančevinama slabi 20


Godinu dana
Promenjena nakon promene
funkcionisanje bubrega ishrana ishrane
0
Godinama smo znali da bolesti kao što su
Normalna američka Godinu dana na ishrani
povišeni krvni pritisak i dijabetes mogu da ishrana sa malo belančevina
unište mikroskopske jedinice bubrega za filtri-
ranje zvane nefroni. Na primer, među dija-
betičarima, oboljenje bubrega je jedan od Zapazite da je godinu dana kasnije njihova
vodećih uzroka smrti i invaliditeta. Jedan od tri funkcija bubrega ostala stabilna, još uvek uz
dijabetičara koji je zavisan od insulina vre- sposobnost filtriranja od 50 ml u minutu. Ovo
menom oboli od bubrežne insuficijencije koja istraživanje je pokazalo ono za šta su neki mis-
zahteva bilo dijalizu bilo presađivanje.71 Više od lili da je nezamislivo, to jest, da teško obolje-
20 miliona Amerikanaca pati od bolesti bubrega nje bubrega kod dijabetičara može da se održa-
i mokraćnog sistema, a više od 90.000 umire va na određenom nivou. Međutim, sledeće
svake godine. Visoki unos belančevina može pitanje je bilo da li će smanjenje količine belan-
progresivno da uništava nefrone bubrega, što čevina u ishrani prouzrokovati nepoželjno
slabi sposobnost filtriranja kod bubrega. Takvi smanjenje količine belančevina u krvi? Merenja
oštećeni bubrezi, normalno, nastavljaju da albumina u krvi, koji predstavlja pokazatelj ni-
propadaju. Iako strogo kontrolisanje šećera u voa belančevina u krvi, izvršena su na početku
krvi i krvnog pritiska dijabetičara može da i kraju testa. Rezultati su prikazani na slici 7.
pomogne, bolest će i dalje napredovati i vre- Zapazite da je istraživanje utvrdilo da je nji-
menom se pogoršati. hov nivo belančevina u krvi značajno porastao,
Klasično istraživanje je izvršeno na pacijen- iako su bili na ishrani sa malo belančevina. To
tima sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom je bilo zaista iznenađujuće: mnogi lekari su
koji su već izgubili značajni deo funkcije bubre-
ga.72 Ti pacijenti su imali belančevine u mok-
Slika 7. Ishrana siromašna belančevinama
raći, što je rezultat oslabljenog filtriranja u
povećava količinu belančevina u krvi kod
bubrezima. Normalni bubrezi ne proizvode dijabetičara
mokraću koja sadrži belančevine. Lekari su
izmerili sposobnost filtriranja u njihovim bubre- Serum albumin
zima. Kod normalnih osoba vrednost je oko 125 (ukazuje na količinu
belančevina u krvi)
mililitara u minuti (ml/min). Međutim, osobe sa
onesposobljenim bubrezima su imale vrednosti 5
koje su u proseku iznosile samo 50 ml/min, što
4
znači da je njihova funkcija bubrega već opala Godinu dana
za više od 50%. 3
nakon promene
Promenjena ishrane
Istraživači su postavili te pacijente na ishrana
ishranu sa malo belančevina u iznosu od 40 2
grama na dan. Cilj istraživanja je bio da se utvr-
1
di da li je propadanje bubrega moglo da bude
zaustavljeno smanjivanjem belančevina u 0
ishrani. Rezultati su prikazani na slici 6. Jedna godina
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 123

godinama mislili da su dijabetičari koji su gubili zaustavljanje bubrežne insuficijencije, poveća-


belančevine mokraćom morali da budu na nu količinu belančevina u krvi, oštro smanjenje
ishrani bogatijoj belančevinama. Ishrana boga- količine belančevina u mokraći i snižen krvni
ta belančevinama je smatrana neophodnom pritisak. Ovo istraživanje i brojna naredna
kako bi se nadoknadili gubici belančevina uri- istraživanja dodaju bubrežnu insuficijenciju na
nom. Ovo istraživanje je jasno pokazalo da je listu bolesti koje se najbolje leče ograničava-
ishrana sa manje belančevina bila ono što je njem unosa belančevina.73,74
bilo potrebno.
Kako je moguće da se nivo belančevina u Smanjenje težine sprečeno
krvi uvećao dok se unos belančevina smanjio? belančevinama iz mleka
Odgovor se pronalazi posmatranjem merenja
Istraživanje ukazuje da je osobi teže da
gubitka belančevina mokraćom na početku i na
smanji težinu ako ishrana sadrži velike količine
kraju testa. Ta merenja su prikazana na slici 8.
mlečnih belančevina. Dr Čeng (Cheng) je sa
saradnicima na Kornel Univerzitetu utvrdio da
Slika 8. Ishrana sa malo belančevina su miševi na ishrani sa više mlečnih belanče-
umanjuje količinu belančevina u urinu vina (kazeina) dobijali više na težini od miševa
kod dijabetičara na ishrani koja sadrži manje kazeina. Da bi
Belančevine
povećali težinu u istoj meri, miševi su morali da
u urinu (mg/d) jedu 25% više na ishrani koja sadrži 6%
3000
kazeina u odnosu na onu koja sadrži 22%
kazeina.75 Čeng je pripisao tu razliku činjenici
2400 da telo proizvodi više toplote (trošeći tako više
2000 kalorija) kada funkcioniše na ishrani koja sadrži
1800
Promenjena
manje životinjskih belančevina, olakšavajući
ishrana tako smanjenje težine pri istoj količini hrane.
1200
Godinu dana Značajno je napomenuti da je utvrđeno da je
nakon promene
600 ishrane ishrana sa manjim količinama kazeina i dalje
bila dosledna sa dobrim rastom i dugoročnim
100
0 zdravljem.
Jedna godina
Biljne belančevine nasuprot životinjskim
Posle godinu dana na ishrani sa malo u pogledu srčanih oboljenja
belančevina, gubici proteina mokraćom kod U pogledu kontrolisanja holesterola u krvi,
pacijenata su se značajno smanjili. Efekat postoji niz istraživanja koja sada pokazuju pred-
unosa manje količine belančevina je bio više nosti biljnih belančevina ili belančevina iz
nego uravnotežen naglim umanjenjem gubitka povrća nad životinjskim. Jedno klasično šesto-
belančevina mokraćom, donoseći stvarni porast sedmično istraživanje je izvršio dr Sirtori, koji je
količine belančevina u krvi. postavio dve grupe pacijenata sa povišenim
Krvni pritisak je izgleda takođe imao koristi nivoom holesterola u krvi na ishrane koje su, na
od ishrane sa malo belančevina pošto su se i prvi pogled, izgledale podjednako dobre.76 Obe
sistolni i dijastolni pritisak blago spustili. Iako su sadržale malo holesterola i zasićenih masnih
kontrolisanje krvnog pritiska kod pacijenata sa kiselina, ali mnogo vlakana, što bi trebalo da
bubrežnom insuficijencijom može da pomogne pomogne kontrolisanju nivoa holesterola u krvi.
sprečavanju pogoršanja bolesti, autori jasno Međutim, postojala je jedna značajna razlika:
navode da blago sniženje krvnog pritiska nije jedna ishrana je bila zasnovana na belančevi-
moglo, samo po sebi, drastično da spreči nama nemasnog mleka, dok je druga bila zas-
pogoršavanje oboljenja koje je viđeno u ovom novana na sojinim belančevinama. Efekti ove
istraživanju. Prema tome, ograničavanje dve ishrane na nivo holesterola u krvi su
belančevina je samo po sebi bilo značajan ele- prikazani na slici 9.
ment u sprečavanju pogoršavanja funkcije Vidimo da je tokom prve tri sedmice, grupa
bubrega. na mlečnim belančevinama snizila svoj holes-
Da rezimiramo ovo istraživanje, rezultati terol u krvi za 20 poena. Međutim, grupa na soji
ishrane sa malo belančevina kod pacijenata sa je prošla značajno bolje, sa padom holesterola
značajnim oštećenjem sposobnosti filtriranja od 60 poena. Posle tri sedmice, dve grupe su se
bubrega su proizveli četiri pozitivna efekta: zatim zamenile. Oni koji su bili na ishrani zas-
124 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

kod ljudi, izgleda kroz stimulaciju proizvodnje


Slika 9. Prebacivanje na belančevine iz insulina.78
povrća snižava holesterol

Promena Životinjske belančevine povećavaju nivo


holesterola
(mg/dl)
holesterola
20 Dva istaknuta istraživača po pitanju holes-
terola, K. K. Kerol (K. K. Carroll) i M. V. Haf (M.
0
Životinjske W. Huff), izvršili su obimno istraživanje o tome
belančevine Životinjske
-20 belančevine kako različite biljne i životinjske belančevine
-40
utiču na nivo holesterola. U svom istraživanju,
koristili su laboratorijsku ishranu koja je
-60 Belančevine
iz povrća sadržala malo masti i nije sadržala nimalo
-80 holesterola. Jedina stvar koja je varirala od
Tačka jednog subjekta do drugog bio je izvor
-100 ukrštanja
belančevina u hrani, koji je bio iz životinjskih i
-120 iz biljnih izvora. Životinjske belančevine su
3 sedmice 3 sedmice izolovane iz životinjskih proizvoda i zatim
dodate hrani, tako da je hrana ostala bez holes-
terola.
novanoj na mleku su prešli na jelovnik zasno- Pretpostavljam da je sve bilo prilično nera-
van na soji i ostvarili dalje, i mnogo značajnije zlučivo i izgledalo neodređeno - verovatno
sniženje holesterola od 80 poena u sledeće tri slično hrani za pse. Niko nije mogao da očeku-
sedmice. Oni koji su započeli sa ishranom je da ljudi prihvate takvu ishranu tokom celih
belančevinama iz povrća (soja) sada su prešli četiri sedmice istraživanja. Istraživači su se zato
na režim zasnovan na nemasnom mleku. Kod okrenuli novozelandskim belim laboratorijskim
njih je holesterol porastao za približno 40 zečevima, životinjama koje su imale ishranu i
mg/dl. odnos holesterola sličan ljudima. Svaka od 11
Sirtorijevo istraživanje nije usamljeno u posebnih životinjskih belančevina i 10 posebnih
prikazivanju značaja ishrane belančevinama iz biljnih je procenjena na 21 grupi od 5 do 6
povrća umesto životinjskih belančevina za zečeva, u svakoj grupi za celokupni period od
sniženje rizika od bolesti srčanih sudova. četiri sedmice.
Istraživači sa Univerziteta u Kentakiju su koris- Efekat na nivo holesterola u krvi ovih stoti-
tili napredne statističke kompjuterske metode nak zečeva je bio upečatljiv, imajući u vidu da
za analizu 38 odvojenih istraživanja u medicin- ishrana nije sadržala holesterol i da se razliko-
skoj literaturi koja su razmatrala upotrebu vala samo po izvoru belančevina. Slika 10
sojinih belančevina za sniženje holesterola. upoređuje prosečan nivo holesterola za zečeve
Njihova analiza je pokazala da u poređenju sa na belančevinama iz biljne hrane sa nivoima
životinjskim belančevinama, sojine belančevine holesterola onih na belančevinama iz životinj-
značajno umanjuju nivo ukupnog holesterola, skih izvora.
LDL holesterola (“lošeg” holesterola) i trigliceri-
da u krvi.77 Slika 10. Belančevine iz povrća ostvaruju
niži nivo holesterola kod zečeva
Zašto je tip belančevina od značaja za Prosečan holesterol (mg/dl)
aterosklerozu 200
175
Životinjske namirnice uopšteno su bogate
aminokiselinom lizinom, a siromašne argini- 150
nom. Suprotno tome, prosečna biljna namirnica
ili povrće je mnogo bogatija argininom nego
100
lizinom. Izgleda da proporcije ove dve
neophodne aminokiseline igraju ulogu u načinu 67
na koji telo hormonalno odgovara na obrok. 50
Uočeno je da belančevine koje sadrže malo
arginina, kao što su one pronađene u životinj-
0
skim proizvodima, povećavaju nivo holesterola Zečevi na belančevinama Zečevi na belančevinama
iz biljne hrane iz životinjske hrane
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 125

Zapazite da je na hrani od belančevina zas- belančevinama bio od 43 do 96. Opsezi se nisu


novanim na biljnoj hrani, prosečan nivo holes- preklapali. Jasno je da bi zamenjivanje životinj-
terola bio nizak, iznoseći u proseku 67 poena; skih belančevina u ishrani sa biljnim, bez obzira
međutim, na jelovniku sa belančevinama zas- koji se posebni biljni ili životinjski izvor koristi,
novanim na životinjskim proizvodima njihove umanjilo rizik od svih oboljenja povezanih sa
vrednosti holesterola su bile vidljivo veće, velikom količinom holesterola u krvi.
dostižući 175 poena. Međutim, setite se, u nji-
hovom istraživanju je bila 21 grupa zečeva, pri Druge prednosti biljnih belančevina
čemu je svaka grupa uzimala proteine iz različi- Druge prednosti ishrane biljnim belanče-
tog izvora. Tabela 9 prikazuje kako su vrednos- vinama se tek sada ispoljavaju u nutricionis-
ti holesterola u krvi bile pod uticajem različitih tičkim istraživanjima. Nedavno istraživanje je
tipova izvora biljnih belančevina. izvršeno na ženi koja je patila od jakih napada
osećaja vrućine. Ove neprijatne epizode inten-
Tabela 9. Deset biljnih belančevina zivnog osećanja vrućine su često praćene
prouzrokuju nizak holesterol kod zečeva padom nivoa estrogena kod žena u menopauzi.
Nivo holesterola Utvrđeno je da je ishrana sa 20 g sojinih
u krvi (mg/dl) belančevina dnevno (što je jednako polovini
šolje ili 127 g tofua) značajno umanjila
Prosek životinjskih belančevina 175
Brašno od semena repice 96 ozbiljnost iznenadnih osećaja vrućine.80 Vodeći
Pšenični gluten 80 istraživač ovog istraživanja, dr Gregori Burk
Belančevine kikirikija 78 (Gregory Burke) sa Univerziteta Vejk Forest i
Belančevine ovsa 76 Medicinskog fakulteta Boumen Grej u Severnoj
Belančevine semena pamuka 75 Karolini, veruje da se poboljšanje javlja usled
Belančevine susama 63 biljnih estrogena u sojinim belančevinama koji
Izolovane belančevine soje 58 “mogu da imaju neke korisne efekte estrogena,
Belančevine suncokreta 51 ali ne moraju da imaju štetne”. Izgleda da ovi
Belančevine graška 46
biljni estrogeni ne povećavaju rizik od raka
Belančevine pasulja 43
materice kao ljudski estrogeni ili lekovi u obliku
pilula. Sve žene koje su jele sojine belančevine
Prosečan nivo holesterola za zečeve koji su su takođe ostvarile koristan “sporedan efekat”
jeli životinjske belančevine (175) prikazan je značajnog sniženja ukupnog i LDL holesterola
radi poređenja. (10%, odnosno 11%) bez snižavanja dobrog
Tabela 10 daje slično razvrstavanje za one HDL holesterola tokom 6-sedmičnog istraživa-
na ishrani zasnovanoj na životinjskim belanče- nja.
vinama, sa prosekom životinja na ishrani sa
biljnim belančevinama pokazanim radi pore- Belančevine u rastu i razvoju
đenja. Prosečna starost kada devojčice počinju da
Zapazite da su zečevi na životinjskim imaju menstrualne periode je izgleda povezana
belančevinama imali opseg nivoa holesterola od sa količinom ili vrstom belančevina koje se jedu
101 do 270, dok je opseg onih na biljnim u detinjstvu. Na primer, pre nekoliko godina
kada su se Japanci hranili veoma malom količi-
Tabela 10. Deset životinjskih belančevina nom mesa i životinjskih proizvoda, prosečna
prouzrokuje visok holesterol kod zečeva starost pri početku menstruacije je bila 17 god-
Nivo holesterola
ina.81 To se može uporediti sa prosečnom
u krvi (mg/dl) starosti početka menstruacije u Sjedinjenim
Državama od manje od 12,8 godina
Belančevine žumanceta 270
starosti.82,83 Mnogi stručnjaci veruju da rani
Belančevine nemasnog mleka 225
Belančevine ćurke 215
početak menstruacije predstavlja značajan fak-
Kazein 203 tor rizika za kasniji razvoj raka dojke i
Belančevine celog jajeta 176 materice84 i može da objasni zašto američke
Belančevine ribe 160 žene imaju preko četiri puta veći rizik od raka
Goveđe belančevine 152 dojke u poređenju sa japanskim ženama.85
Pileće belančevine 138 Jedino istraživanje za koje znam, a koje je
Svinjske belančevine 107 poredilo rast dece vegetarijanaca sa decom
Sirovo belance 101 koja se hrane mesom u istoj geografskoj oblasti
Prosek biljnih belančevina 67
je pokazalo da su deca koja jedu meso bila
126 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

blago viša po rastu od vegetarijanaca do desete


godine starosti. Međutim, kada su obe grupe Tabela 12. Sadržaj belančevina kineske
osnovne četvorke
navršile 18 godina starosti, vegetarijanci su
sustigli, a zatim i prestigli ispitanike koji su jeli Osnovna Preporučena Dobijena
meso, i bili najmanje 2,5 cm viši kao odrasli.86 četvorka dnevna količina
količina (g) belančevina (g)
Osnovne četiri grupe namirnica po USDA Zeleno povrće 500 5
za pravilnu ishranu Proizvodi od soje 60 18
Indijski krompir 400 8
Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) Žitarice 400 40
je objavilo preporuke za dobru ishranu koje su Ukupno 71 gram
opstajale 40 godina. Oni su podelili hranu u
četiri grupe namirnica pod nazivom “osnovna
četvorka”. Kao učenik trećeg razreda, naučio
sam šta “moram da jedem” svakog dana da bih Ukupna količina belančevina od 71 grama
imao dobro zdravlje zasovano na ovim grupama premašuje američku preporučenu dnevnu
namirnica. Suprotno od USDA preporuka količinu od 56 grama.
Kinesko medicinsko udruženje je preporučilo
četiri grupe namirnica koje su u oštrom kon- Američka vlada se prebacuje na
trastu u odnosu na američke preporuke. Kineski preporuke o manje belančevina
pristup ishrani je naročito zanimljiv pošto Kina Zašto se američke četiri grupe namirnica
ima veoma nisku stopu raka, srčanih oboljenja, toliko razlikuju od kineskih? Preporuke USDA
dijabetesa i mnogih drugih degenerativnih obo- nisu bile zasnovane toliko na zdravlju koliko na
ljenja čestih u zapadnim društvima. Američka i američkim kulturnim navikama ishrane. Tek
kineska ishrana “sa osnovnom četvorkom” su nedavno je naša vlada preuzela zadatak
upoređene u tabeli 11. proizvodnje novih preporuka koje su pomerile
naglasak sa nedostataka hranljivih materija na
Tabela 11. Američki nasuprot kineskim hronična oboljenja. Njihove nove preporuke su
planovima ishrane zasnovani na
umanjile potrošnju mesa i mlečnih proizvoda.
osnovnoj četvorki
Kao što se i očekivalo, industrije mesa i
Američka osnovna četvorka mlečnih proizvoda su bile uznemirene ovom
Mleko promenom i toliko su pritisle vladu da je novi
Meso vodič za ishranu mesecima bio povučen dok je
Voće i povrće besnela borba posebnih interesa. Na kraju,
Žitarice
industrije mesa i mlečnih proizvoda su uspele
Kineska osnovna četvorka da promene tekst sa “umanjenje konzumiranja
Zeleno povrće mesa” na “uzimati dve ili tri (dnevno) porcije
Proizvodi od soje (mesa)”.87 Osim ove nesrećne izmene, novi
Indijski krompir (batata) vodič ishrane koji je u obliku piramide, pred-
Žitarice stavlja poboljšanje u odnosu na starije četiri
grupe namirnica. Piramida je prikazana na slici
Zapazite da Kinezi jedu tri kategorije povrća 11.
i žitarice. Upadljivo je odsustvo životinjskih Hranu prikazanu u osnovi (najdonjem delu)
proizvoda. Na američkoj listi osnovne četvorke, piramide treba jesti najčešće. To je zasnovano
dve od četiri stavke su životinjski proizvodi, dok na zdravstvenim razlozima, a ne na kulturnim.
se voće i povrće potcenjuje stavljenjem u jednu Većina zapadnih zemalja je usvojila praksu
grupu. obrade mnogih žitarica. Međutim, moramo da
Kao što smo videli u ovom poglavlju, vege- jedemo integralne žitarice kako bismo ostvarili
tarijanska ishrana kao i kineska ishrana može maksimalne koristi od vlakana, vitamina i mine-
lako da obezbedi sve neophodne belančevine rala. Voće i povrće predstavljaju sledeću kate-
bez upotrebe životinjskih proizvoda. Ako raz- goriju. Danas postoje brojna istraživanja, od
motrimo dnevne količine svake kategorije kojih su mnoga predstavljena u ovoj knjizi, koja
namirnica u kineskim preporukama o osnovnoj jasno ukazuju na zaštitne osobine ovih namirni-
četvorki, vidimo da je sadržaj belančevina ca. Oni koji jedu najviše voća i povrća imaju
dovoljan. Te dnevne količine, zajedno sa najmanji broj slučajeva raka i srčanih oboljenja.
sadržajem belančevina, prikazani su u tabeli 12. Na žalost, prosečni Amerikanac nije uspeo da
sledi ove praktične preporuke. Poslednja istra-
VELIKI MIT O MESU I BELANČEVINAMA 127

mnogo biljnih namirnica rezultovalo bi nižim


Slika 11. USDA vodič za ishranu u obliku
unosom proteina, pošto biljne namirnice sadrže
piramide
manje grama belančevina za dati broj kalorija.
Poređenje biljnih i životinjskih namirnica u
ovom pogledu je navedeno u tabeli 13.89
Masti
ulja i slatkiši
upotrebljavati retko Tabela 13. Sadržaj belančevina u gramima
Mlečni Meso, bademasto
na 100 kalorija
proizvodi voće, jaja
2-3 porcije 2-3 porcije Biljni Belanče- Biljni Belanče-
izvor vine (g) izvor vine (g)
Povrće Voće
3-5 porcija 2-4 porcije
Jabuka 0,5 Punomasno mleko 5
Banana 1 Američki sir 6
Narandža 2 Celo jaje 8
Žitarice Pečeni krompir 2 Svinjetina/šunka 10
6-11 porcija
Smeđi pirinač 2 Nemasno mleko 10
Kukuruz (zamrznut) 4 Goveđi odrezak 11
Integralna pšenica 4 Losos (konzerviran) 14
Kupus 4 Pileće grudi 15
Leblebije 5 Tuna (konzervirana) 22
živanja ukazuju da većina Amerikanaca jede u Pinto pasulj 6
proseku samo 3,4 porcije voća i povrća dnevno,
što je daleko od 5 do 9 preporučenih pirami- Vidimo da biljni izvori hrane sadrže general-
dom.88 no daleko manje belančevina za dati sadržaj
Meso, jezgrasto voće i jaja se sada klasi- kalorija u odnosu na životinjske izvore.
fikuju zajedno u proteinskoj grupi. Međutim, Za one čitaoce koji žele da znaju procenat
videli smo da su belančevine iz povrća (uključu- kalorija iz belančevina u navedenim namirnica-
jući mahunarke) daleko najbolji oblik belanče- ma, pomnožite date vrednosti sa četiri.
vina za ishranu. Mlečni proizvodi su takođe
predstavljeni verovatno zbog pritiska udruženja Ishrana na osnovnoj četvorki zasnovana
koja se bave proizvodnjom mlečnih proizvoda.
na informacijama iz ovog poglavlja
Međutim, sojino mleko koje predstavlja zamenu
za kravlje je sada lako dostupno, nema holes- Ako bi trebalo da sastavimo sopstvene pre-
terola i ima malo masti, a postoji mnogo ukusa poručene grupe namirnica zasnovane na infor-
i varijeteta koji se mogu birati. Na vrhu pira- macijama iznetim u ovom poglavlju, mogli
mide su navedeni masti, ulja i slatkiši. Slažemo bismo, u cilju zdravlja, da prihvatimo jednos-
se sa preporukom o retkoj upotrebi. U stvari, tavni plan sa četiri grupe namirnica. Ovaj plan
što ređe to bolje. osnovne četvorke prikazan je u tabeli 14.
Šta bi se desilo kada bi Amerikanci pratili u
potpunosti preporuke donje polovine piramide Tabela 14. Idealan plan ishrane zasnovan
hraneći se sa 11 porcija žitarica, 5 porcija na osnovnoj četvorki
povrća, 4 porcije voća i 3 porcije jezgrastog Voće
voća svakog dana? Očigledno, ne bi ostalo Semenje, bademasto voće i mahunarke
mnogo mesta za neželjene namirnice navedene Povrće
u gornjem delu piramide. A to je u stvari sušti- Integralne žitarice (neprerađene)
na.
Šta bi se desilo sa nivoom unosa belanče-
vina ako bismo pratili preporuke ove piramide? Ako bismo u potpunosti živeli na ove četiri
Drastično bi pao na bezbedniji nivo, pošto bi grupe namirnica, mogli bismo da sprečimo čitav
životinjski proizvodi imali manji udeo u našoj niz oboljenja, poboljšamo i kvalitet i kvantitet
ishrani. Unošenjem date količine kalorija svakog života, i da načinimo veliku razliku u zdravlju
dana, korišćenjem velike količine životinjskih celokupnog zapadnog sveta.
namirnica, osoba bi imala visok unos belanče-
vina. To je jednostavno zato što je broj grama Nadahnuti uvidi
belančevina u životinjskim namirnicama visok u Ako verujete u Bibliju, kao ja, bićete zadiv-
odnosu na kalorije koje sadrže. Suprotno od ljeni dok čitate delove u 1. Knjizi Mojsijevoj koji
toga, unošenje istog broja kalorija ishranom sa se odnose na ishranu i dugovečnost. U vreme
naših najstarijih predaka, ishrana je bila u pot-
128 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

punosti vegetarijanska, nesumnjivo uključujući


čitav niz raznovrsnog voća, povrća, žitarica i Tabela 15. Istorija životnog veka kod ljudi
jezgrastog voća.90 U 1. Knjizi Mojsijevoj, u 9. Dužina života (godine)
poglavlju, ishrana se promenila prilično
Stvaranje
drastično. Dodati su meso i životinjski proizvo- Adam 930
di. Na sreću, Biblija takođe beleži životni vek Sit 912
pojedinaca koji predstavljaju 10 generacija pre Enos 905
početka ishrane mesom i sledećih deset gene- Kajinan 910
racija pošto je meso uvedeno u ishranu. Maleleilo 895
Grafikon o ljudskoj dugovečnosti biblijskih Jared 962
ličnosti prikazan je u tabeli 15. Matusal 969
Vidimo da su oni koji su živeli u prvih deset Lameh 777
Noje 950
generacija na vegetarijanskoj ishrani živeli u
Potop
proseku oko 900 godina. Nakon što su meso i Sim 600
životinjski proizvodi ušli u ishranu, zabeležen je Arfaksad 438
životni vek od 600 godina, a zatim nekoliko od Sala 433
oko 450 godina. Postepeni pad se nastavio dok Ever 464
nije dostigao nivo od 70 godina naveden u Falek 239
Psalmima. Ragav 239
Jedan autor je 1800-tih godina ponovio Seruh 230
suštinu ovog biblijskog opisa. Pre više od 100 Nahor 148
Tara 205
godina, on je napisao: “Sklonost ka bolestima
Avram 175
se konzumiranjem mesa povećava deset
puta.”91 1800-tih vegetarijanizam nije dobio 1000 god. p.n.e. 70
popularnost koju ima danas. Međutim, danas sa (1. Knjiga Mojsijeva 5 i 11)
sigurnošću znamo da ishrana mesom zaista
povećava rizik od čitavog niza degenerativnih
bolesti. ja i kamen u bubregu. Biljni izvori hranljivih
materija su uopšteno skromni po sadržaju
Zaključak belančevina i razumni po sadržaju masti;
Krajnje je vreme da sklonimo u stranu veli- štaviše, nikada ne sadrže holesterol. Sa našim
ki mit o mesu i belančevinama. Preokupiranost rastućim razumevanjem fiziologije belančevina,
mesom i njegovim belančevinama je, umesto ishrana zasnovana na biljnim namirnicama se
da poboljša zdravlje, doprinela mnogim dege- pojavila kao optimalan način ishrane za one koji
nerativnim oboljenjima kao što su srčana obo- su zainteresovani za maksimalnu dužinu i
ljenja, rak, osteoporoza, bubrežna insuficijenci- kvalitet življenja.
8. poglavlje

Gorki ukus slatkiša:


Priča o šećeru i dijabetesu
Nazvala je Američki centar za poboljšanje kontrolišu svoj dijabetes bez lekova primenju-
načina života očajnički tražeći pomoć. Trideset jući ispravan način života. Nemojte čekati dok
godina dijabetesa je uzelo veliki danak njenom infarkt, amputacija ili slepilo posluži kao poziv
zdravlju. Velika količina šećera u krvi je tiho za buđenje. Poziv za buđenje bi trebalo da bude
vršila svoj rad tokom godina, ali je sada gorka taj prvi “granični nivo šećera u krvi” – najblaži
žetva nepobitno bila očigledna. Marija je imala nagoveštaj dijabetesa.
bubrežnu insuficijenciju i rezultujuće nagomila- U ovom poglavlju ćemo razmotriti značajne
vanje tečnosti. Međutim, veću zabrinutost je informacije o utvrđivanju i rešavanju problema
predstavljalo to što je sve više gubila vid. Njen dijabetesa. Čak iako nemate dijabetes, želećete
vid je sve više slabio, a doktori joj nisu davali da obratite posebnu pažnju na završne odeljke
nikakvu nadu. Sa tim obeshrabrujućim izgledi- ovog poglavlja; tu se koncentrišem na opas-
ma pred sobom, postala je uzbuđena kada je nosti korišćenja šećera čak i za one koji nema-
čula o novom pristupu za preokretanje efekata ju problema sa dijabetesom. Naučićete o efek-
dijabetesa promenom načina života. tima šećera na imuni sistem, njegovu ulogu u
Američki centar za poboljšanje načina živ- dobijanju na težini, i druge fascinantne oblasti.
ota (The Lifestyle Center of America), smešten U ovom poglavlju takođe upoređujem šećer sa
u Oklahomi, koji obezbeđuje program njegova dva srodna ugljena hidrata: sa složen-
tronedeljne terapije, nije jedini koji pruža pro- im ugljenim hidratima i vlaknima.
grame za preokretanje efekata dijabetesa. Ja Razmotrićemo neke od uzbudljivih korisnih
sam davao svojim pacijentima slične informaci- osobina ovih zdravijih ugljenih hidrata.
je godinama i video neke od istih izuzetnih
rezultata koje ovaj centar ostvaruje - ljude koji Šta je tačno dijabetes?
smanjuju korišćenje, ili potpuno prestaju da Dijabetes melitus ili “šećerni dijabetes” je
koriste insulin i oralne lekove uz pomoć pristu- stanje u kome nenormalan odgovor na insulin
pa ovoj smrtonosnoj bolesti na osnovu načina i/ili neodgovarajuća proizvodnja insulina
života. Međutim, na žalost, postoji mnogo ljudi prouzrokuje povišeni nivo šećera u krvi. To se
kao što je Marija koji su mi došli sa uznapre- obično definiše nivoom šećera u krvi merenim
dovanim dijabetesom. U mnogim od tih sluča- pre uzimanja hrane većim od 125 pri dva
jeva nismo sposobni da “vratimo časovnik merenja,1 ili pozitivnim testom na toleranciju na
unazad” i povratimo njihov vid ili funkciju glukozu (osoba pije određenu količinu glukoze,
bubrega. Da, možemo da budemo u stanju da obično 75 g, a njen šećer u krvi se meri tokom
obezbedimo određenu pomoć u tim oblastima, perioda od dva sata). Vremenom, taj povišeni
ali često postoje ozbiljna oštećenja koja su već nivo šećera u krvi i druge metaboličke promene
načinjena i koja su izvan mogućnosti potpunog koje nastaju zajedno sa dijabetesom postaju
preokretanja. veoma štetne za telo. Kao posledica toga, dija-
Ono što je tragično jeste da su često po- betes drastično povećava rizik od smrti i inva-
trebne ireverzibilne komplikacije pre nego što liditeta.
ljudi postanu stvarno ozbiljni u činjenju svega Trenutna statistika je zabrinjavajuća. U
što mogu kako bi kontrolisali svoj dijabetes. Americi sada postoji tri puta više dijabetičara u
Međutim, tada je previše kasno da ostvarimo odnosu na 1958. godinu.2 Procene su da sada
sve što smo mogli da su se uozbiljili godinama oko 16 miliona Amerikanaca ima to stanje, u
ranije. Slučajevi hiljada Marija rečito naglašava- odnosu na 11 miliona iz 1983. godine. U zavis-
ju: dijabetes treba brzo uvideti i lečiti. Mnogi nosti od tipa dijabetesa i drugih karakteristika,
novo-dijagnostikovani dijabetičari, kao i oni koji oni su izloženi od 2 do 12 puta većem riziku od
se bore sa ovom bolešću duže vreme, mogu da smrti u poređenju sa nedijabetičarima.3 Dija-
130 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

betes povećava rizik od srčanih oboljenja i panj oboljenja bubrega” usled njihovog dija-
drugih bolesti povezanih sa aterosklerozom kao betesa.12,13
što je šlog ili gubitak ruke ili noge usled blokade Ove osobe imaju tako slabu funkciju bubre-
krvnih sudova. Dijabetes takođe drastično ga da preživljavaju jedino zahvaljujući presađi-
povećava šanse od infekcija, bubrežne insufici- vanju ili redovnoj dijalizi. Krajnji stupanj obolje-
jencije i oboljenja oka zvanog retinopatija, koja nja bubrega među dijabetičarima se drastično
može da dovede do slepila. Broj ljudi u Americi povećava u Sjedinjenim Državama. Dok se
koji je pogođen dijabetesom je prikazan u tabeli 5.000 novih slučajeva godišnje utvrđivalo
1.4 početkom 1980-ih, deset godina kasnije cifra se
popela na 18.000 novih slučajeva svake
Tabela 1. Činjenice o dijabetesu u Americi
godine.14 U stvari, preko 35% svih pacijenata
sa krajnjim stadijumom oboljenja bubrega su
- Približno 16 miliona Amerikanaca ima dijabetes dijabetičari.15 Žene dijabetičari su takođe
(50% nije svesno). sklonije razvoju raka dojke i materice.16
- Godišnje se utvrdi oko 625.000 novih slučajeva.
Nikakva cena u dolarima ne može da zaseni
- Preko 6% onih 45 do 64 godina starosti i do
20% onih preko 65 ima dijabetes.
hiljade ličnih tragedija nastalih usled komp-
- Ukupni troškovi mogu da iznose i 90-130 mili- likacija zbog dijabetesa. U svakom slučaju, u
jardi dolara godišnje. zemljama u kojima troškovi medicinskog lečen-
ja sve više rastu, finansijski uticaj dijabetesa je
zaista značajan. Posredni i neposredni troškovi
Veliki broj problema koji nastaju sa dije- za društvo zbog dijabetesa su procenjeni na
betesom navedeni su u tabeli 2.5,6,7,8,9 između 90 i 130 milijardi dolara godišnje samo
u Americi.17
Tabela 2. Posledice dijabetesa
Svi dijabetičari nisu isti
- Očekivana dužina života se skraćuje za 5 do 10 Dijabetičari su često podeljeni u četiri kate-
godina ili više gorije. Od ove četiri kategorije, postoje u stvari
- Uzročnik je 160.000 smrtnih slučajeva svake
dva osnovna tipa dijabetesa: od insulina zavis-
godine
- 2 do 12 puta veći rizik od srčanih oboljenja ni dijabetes melitus (insulin-dependent dia-
- 2 do 4 puta veći rizik od šloga betes mellitus, IDDM), često označen kao tip I,
- Uzrok slepila broj 1 kod odraslih, sa 12.000 do i od insulina nezavisni dijabetes melitus (non-
24.000 novih slučajeva godišnje insulin-dependent diabetes mellitus, NIDDM),
- Uzrok polovine svih amputacija stopala i nogu često označen kao tip II.18 Iako će neki “čistun-
- Preko 60.000 amputacija godišnje kod dija- ci” činiti sve što mogu kako bi koristili izraze
betičara IDDM i NIDDM, u ovom poglavlju ću koristiti
- Svake godine preko 50.000 dijabetičara je bilo ili izraze tip I i tip II. Treći tip dijabetesa se javlja
na dijalizi, ili je imalo presađivanje bubrega (usled
u trudnoći i naziva se gestacioni dijabetes meli-
dijabetične nefropatije)
- Uzrok periferne neuropatije tus. Četvrta kategorija dijabetesa uvrštava niz
- Povećani rizik od raka dojke i materice ređih uzroka poremećaja kao što su oni koji
nastaju usled hormonalnih ili drugih poremeća-
ja.
Iako srčana oboljenja predstavljaju vodeći Tip I dijabetes je najteži oblik bolesti.
uzrok smrti među dijabetičarima,10 ponekada Tipično je da se javlja u detinjstvu (ali se može
efekti slepila i oboljenja bubrega izgledaju javiti u bilo kom dobu) i zbog toga je ranije
strašnije. U toku samo sedam godina od dijag- nazivan “mladalački (juvenilni) dijabetes”.
noze, kod do 50% dece sa dijabetesom se javi- Najčešći uzrok dijabetesa tipa I je razaranje
la dijabetična retinopatija, oboljenje očiju koje ćelija koje proizvode insulin u pankreasu, koje
može da prouzrokuje slepilo.11 Dijabetičari vrši sopstveni imuni sistem. To se označava kao
redovno moraju da posećuju očnog lekara. “autoimuno razaranje”. Specifični faktori koji
Dijabetično oboljenje oka se može sprečiti, ne pokreću ovaj autoimuni proces su se pokazali
samo preko načina života, već takođe i ranim teško shvatljivim. Iako su neki slučajevi
lečenjem. U svakom slučaju, kod dijabetičara povezani sa virusima ili hemijskim toksinima, i
postoji značajan rizik od razvoja oboljenja dalje je dosta toga nepoznato o započinjanju
bubrega. Svake godine, oko 55.000 Amerika- procesa dijabetesa tipa I.19 Izgleda da postoji
naca pati od onoga što se naziva “krajnji stu- genetička sklonost ka bolesti, pored sredinskih
faktora koji započinju proces oboljenja. Neka
GORKI UKUS SLATKIŠA 131

od najzanimljivijih novijih istraživanja povezuju opasan slučaj nedovoljne proizvodnje insulina u


neke slučajeve dijabetesa tipa I sa nenormal- odnosu na one sa varijetetom tipa I. U stvari,
nom imunom reakcijom na belančevine iz većina osoba sa potpuno razvijenim dijabete-
mleka. Sada znamo da deca koja su dojena som tipa II ima oba ova problema.23 Izgleda da
kraće vreme ili koja su ranije počela da koriste postoji mnogo različitih uzroka dijabetesa tipa
kravlje mleko imaju povećani rizik od ovog tipa II; većina izgleda ima genetičku osnovu. Većina
dijabetesa.20 U stvari, korišćenje kravljeg mleka osoba sa ovim tipom dijabetesa ima člana
može da predstavlja okidač koji započinje obo- porodice kome je takođe ustanovljena ova
ljenje u preko polovine svih slučajeva dijabete- bolest. Na primer, mnogi američki urođenici
sa tipa I.21 imaju ovu genetičku težnju; međutim, izgleda
Bez obzira na uzrok njihovog dijabetesa tipa da nisu imali dijabetes dok nisu usvojili zapad-
I, pogođene osobe gube sposobnost da njačku ishranu sa obiljem šećera i masti.
proizvode odgovarajuće količine insulina i imaju Jednostavno rečeno, obično je potrebna kombi-
apsolutnu potrebu za injekcijama insulina. Bez nacija dva faktora kako bi se razvio dijabetes
tih injekcija ulaze u stanje zvano dijabetična kod odraslih. Jedan je genetika, a drugi je loša
ketoacidoza, koje je smrtonosno ako se odmah ishrana – kao ona koju upražnjava prosečni
ne leči. Zbog svoje apsolutne potrebe za insuli- Amerikanac.
nom, osobe sa dijabetesom tipa I se obično Mnoge osobe sa dijabetesom tipa II
otkrivaju na ranim stupnjevima oboljenja. proizvode obilje insulina, ali je njihovo telo
Obično imaju simptome kao što su prekomerno otporno na njega. Ovo stanje otpornosti na
mokrenje (poliurija), prekomerna žeđ (polidip- insulin se može ispraviti promenom načina živ-
sija), prekomeran osećaj gladi i prekomerno ota. Održavajući odličnu ishranu, ostvarujući
konzumiranje hrane (polifagija). Često pate od idealnu težinu i započinjući program vežbanja,
umora i gubitka težine. mnogi dijabetičari tipa II mogu da kontrolišu
Zašto dijabetes tipa I razvija ove simptome? svoj šećer u krvi samo promenama svoga živ-
Do odgovora se najbolje dolazi kratkim pregle- ota. Nekima su potrebne pored promena u
dom nekih od glavnih činjenica o šećeru u krvi ishrani i pilule za pomoć u kontrolisanju šećera
i kako se on kontroliše. Glavno gorivo za naša u krvi.
tela je prost šećer zvan glukoza. Međutim, pos- Zbog osetljivije prirode dijabetesa tipa II u
toji potencijalan problem sa ovim izvorom gori- poređenju sa tipom I, on često prolazi
va. On može da uđe u svaku telesnu ćeliju neustanovljen. Osoba sa dijabetesom tipa II
samo ako je prisutan insulin. Neki su uporedili može da nema nijedan klasični znak dijabetesa
insulin sa ključem koji otvara “vrata” na kao što je prekomerno mokrenje, prekomerna
telesnim ćelijama kako bi neophodno gorivo, žeđ, prekomerna glad, zamor ili gubitak težine.
glukoza, moglo da uđe u ćeliju. Međutim, ako Procenjeno je da, u bilo kom trenutku, celih
ne postoji dovoljna količina insulina (kao u dija- 50% dijabetičara tipa II ostaje neutvrđeno.24
betesu tipa I) ili ako su brave na vratima “bloki- Naravno, neutvrđeni dijabetes i dalje stvara
rane” tako da insulinski ključ ima problema da štetu postepeno i tiho. Oko 20% novoutvrđenih
ih otvori (kao što se može javiti sa otpornošću dijabetičara tipa II već ima oštećenja očiju
na insulin kod dijabetesa tipa II), onda nivo (retinopatiju).25 Ponekad će osobi koja ništa ne
šećera u krvi može da raste. Kada nivo šećera u očekuje biti rečeno da ima dijabetes kada rutin-
krvi značajno poraste, sposobnost bubrega da ska kontrola krvi otkrije povećani nivo šećera u
zadrži šećer je preopterećena i šećer se izbacu- krvi. Ako je šećer u krvi iznad 125 posle noći
je urinom. Šećer sa sobom nosi vodu, dovodeći bez jela, to ukazuje na dijabetes. Međutim,
tako do prekomernog mokrenja koje je toliko osobe mogu da imaju dijabetes sa nivoom
poznato kod nekontrolisanog dijabetesa. šećera u krvi ispod tog nivoa. Ako lekar sumnja
Gubitak vode proizvodi još jedan simptom dija- na dijabetes kod osobe sa relativno niskim
betesa: povećanu žeđ. U isto vreme, šećer ne šećerom, može se izvršiti naredno testiranje.
dolazi do telesnih ćelija u odgovarajućoj meri. U Oralni test tolerancije na glukozu proverava
određenom smislu, telesne ćelije gladuju jer dijabetes mereći odgovor šećera u krvi osobe
nemaju energije. To može da prouzrokuje na proizvode sa šećerom. Trudnice rutinski vrše
zamor, gubitak težine i preterani osećaj gladi. takve testove kako bi se osiguralo da nemaju
Na sreću, samo oko 5-10% dijabetičara u dijabetes. Neki lekari preporučuju da drugi iz
Americi spada u kategoriju dijabetesa tipa I.22 opšte populacije treba da se testiraju na tole-
Ostatak su dijabetičari tipa II. Te osobe ili imaju ranciju na glukozu. U zavisnosti od lekara, neki
problem zvan “otpornost na insulin” ili manje će preporučiti test za one sa većom gojaznošću
132 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

i/ili genetikom. Drugi preporučuju test toleran- ju šake i/ili stopala (periferna neuropatija).33
cije na glukozu svima čiji je šećer viši od Učesnici su takođe snizili svoj nivo holesterola u
određenog nivoa. Neki će proveriti sve one sa krvi, ukazujući da stroga kontrola može da
šećerom preko 105; neki veoma konzervativni umanji rizik od srčanih oboljenja i do 35%.34
doktori će preporučiti test svim svojim pacijen- Ova poboljšanja su rezimirana u tabeli 3.
tima koji dugotrajno imaju šećer preko 95,
pošto to obično ukazuje da u najmanju ruku
Tabela 3. Rezultati kontrole šećera u krvi
osoba ima gen za dijabetes tipa II. Nivo za dijabetičare tipa I
glikozilovanog hemoglobina (o kome se govori
kasnije u ovom poglavlju) bi mogao da zameni - Smanjenje od 76% dijabetične retinopatije
test tolerancije na glukozu u registrovanju dija- - Smanjenje od 54% značajnog oboljenja bubre-
ga
betičara sa šećerom u krvi manjim od 125.26
- Smanjenje od 60% periferne neuropatije
Iako se dijabetes tipa II može otkriti takvim - Smanjenje od 35% kardiovaskularnog rizika
testovima krvi za povišeni šećer, mnogi
Amerikanci ne posećuju zdravstvene radnike
radi takvih preventivnih usluga. Čekaju dok se Rečeno je da su dijabetičari u ovom istraži-
ne razbole. To je šteta. Kao rezultat toga, vanju, koji su održavali svoj šećer što je bliže
mnogi dijabetičari tipa II postaju svesni svoje moguće normalnom, praktikovali “intenzivnu
bolesti tek kada dožive potencijalno ireverzi- terapiju” ili “strogu kontrolu”. To postav-lja
bilne probleme kao što su oboljenje očiju ili pitanje: koliko je tačno u ovom istraživanju
bubrega, nervni problemi ili infarkt. intenzivno bilo “intenzivno” (ili koliko je stroga
U vezi sa gestacionim dijabetesom, bila “stroga kontrola”)? Istraživanje je imalo
pogođeno je 2-5% svih trudnih američkih veoma jasne ciljeve u pogledu šećera u krvi.
žena.27 To znači da se svake godine oko Šećer u krvi ujutru kao i šećer u krvi pre svakog
200.000 dece rađa od majki sa gestacionim obroka trebalo je da bude između 70 i 120.
dijabetesom.28,29 To je značajno, zato što kod Šećer posle obroka je trebalo da ostane ispod
te dece postoji povećani rizik od zdravstvenih 180. Štaviše, šećer usred noći u tri ujutru je tre-
poremećaja kao što je porođajna trauma, niži balo da ostane iznad 65. Da bi utvrdili koliko
šećer u krvi pri rođenju (neonatalna hipog- dobro su učesnici ostvarivali te ciljeve, redovno
likemija), a čak i prevremena smrt u ranom de- je vršen dodatni krvni test zvan glikozilovani
tinjstvu (perinatalna smrtnost).30 Poruka je hemoglobin. Ovaj test meri količinu šećera koja
jasna: ako ste dijabetičar koji je u drugom sta- postaje vezana za crvena krvna zrnca. Količina
nju, ili ako obolite od gestacionog dijabetesa, vezanog šećera je zauzvrat direktno povezana
trebalo bi redovno da nadzirete šećer u krvi. sa prosečnom količinom šećera u krvi tokom
Vaša ishrana i način života moraju da budu životnog veka crvenih krvnih zrnaca. Pošto
dobro regulisani. Štaviše, bilo koja žena koja crvena krvna zrca obično žive 90-100 dana,
oboli od gestacionog dijabetesa ima genetičku vrednost glikozilovanog hemoglobina predstav-
sklonost ka dijabetesu. Izložena je velikom lja približni pokazatelj nivoa šećera u krvi tokom
riziku da se kod nje razvije uznapredovali dija- tromesečnog perioda. U ovom istraživanju, nivo
betes kasnije u životu.31 Praktikovanje zdravih je bio oko 6,05%. To se dobro slaže sa vred-
navika tokom života postaje na taj način nošću od 7,5%, koja se smatra gornjom grani-
neophodno. com normale kod populacije koja nema dija-
betes.35
Kontrolisanje dijabetesa: da li se štetni Kako se intenzivna terapija razlikuje od
efekti dijabetesa mogu sprečiti? standardnog ili konvencionalnog načina lečenja
dijabetesa? Prvo, intenzivna terapija uvek
Nedavno je završeno Ispitivanje kontrole
označava lečenje korišćenjem insulina. Drugo,
dijabetesa i komplikacija. Ovo šestogodišnje
sa intenzivnom terapijom ne postoji fiksna doza
istraživanje je posmatralo 1441 mladog dija-
insulina. Na primer, dijabetičar na ovom tipu
betičara tipa I. Oni dijabetičari koji su težili da
programa ne uzima nepromenljivu količinu
održavaju svoj nivo šećera u krvi što je bliže
insulina svakog jutra. Količina insulina je pri-
moguće normalnom (koristeći insulin i promene
lagođena shodno nivou šećera u krvi u vreme
načina života) imali su 76% manje šansi da se
kada se insulin daje. To se razlikuje od starog
kod njih razvije dijabetična retinopatija, ozbiljno
načina davanja insulina koji se i dalje naziva
oboljenje očiju.32 Takođe su imali 54% manje
“konvencionalni program fiksne doze”. Taj pris-
slučajeva značajnog oboljenja bubrega i 60%
tup je pretpostavljao da bi potrebe za insulinom
manje slučajeva nervnih problema koji uključu-
GORKI UKUS SLATKIŠA 133

bile iste svakog dana. U stvari, sada znamo da u kombinaciji sa oralnim lekovima.39 To u
potrebe za insulinom mogu veoma da variraju iz velikoj meri zbunjuje mnogo ljudi u laičkim kru-
dana u dan. Ovo saznanje o promenljivim govima. Oni pogrešno misle da je neko dija-
potrebama za insulinom obezbeđuje racionalnu betičar tipa I samo zato što je na insulinu. U
osnovu za primenjivanje intenzivne terapije. stvari, češći je slučaj da dijabetičar koji je na
Intenzivna insulinska terapija pokušava veš- insulinu ima tip II dijabetesa. Na kraju, proce-
tački da simulira način na koji naš organ za njuje se da u našoj zemlji postoji preko 3,5 mi-
proizvodnju insulina, pankreas, radi: pankreas liona dijabetičara tipa II koji koriste insulin. To
neprestano izlučuje insulin u krv tako da uvek se može uporediti sa samo ukupno 800.000
postoji prisutna određena količina insulina. To dijabetičara tipa I.40 Sada kada smo zastali da
je ono što se naziva bazalni nivo insulina. utvrdimo da mnogi dijabetičari tipa II koriste
Pankreas takođe izlučuje dodatni insulin kao insulin, moramo da razmotrimo jedan od naj-
odgovor na hranu koju jedemo.37 Da bi repro- zabrinjavajućih problema sa ovom praksom. To
dukovali taj efekat bazalnog insulina, neki dija- je ono što ja nazivam “začarani krug korišćenja
betičari koriste dugo-delujuće injekcije insulina, insulina”. Krug započinje zabrinjavajućom či-
dok drugi koriste insulinske pumpe koje njenicom: korišćenje insulina snažno stimuliše
neprestano rade kako bi ostvarile taj bazalni povećanje težine. Na ispitivanju kontrole dija-
nivo insulina. Da bi se reprodukovale dodatne betesa i komplikacija, prosečni učesnik na
doze insulina povezane sa hranom, bilo injekci- intenzivnom programu je posle pet godina težio
jama ili pumpom, daje se dodatni redovni 4,5 kilograma više u odnosu na kontrolne sub-
insulin ili novi kratko-delujući insulin. Ako se jekte.41 To je naročito kobno za dijabetičare tipa
koristi metod injekcije, na intenzivnom insulin- II. Dijabetičari tipa I su često vitkiji i otporniji
skom programu se daju bar tri injekcije dnevno. na dobijanje na težini u odnosu na dijabetičare
Da bi se procenile potrebe tela za insulinom tipa II. Međutim, neki dobijaju na težini posle
neophodno je često kontrolisanje šećera u krvi. početka bolesti. Dijabetičari tipa II često imaju
Krv za ovu svrhu se obezbeđuje ubodom prsta problema sa viškom kilograma na početku dija-
malim instrumentom nalik na iglu zvanom lan- betesa, i prolaze kroz dalje povećanje težine
ceta. Zatim se krv analizira kućnim uređajem za kako bolest napreduje.
kontrolu šećera. Dijabetičar koji je na inten- U mom medicinskom iskustvu, kada me
zivnom programu, obično bode prst najmanje pitaju da pregledam dijabetičare tipa II koji su
četiri puta, a idealno sedam puta dnevno: pre postavljeni na insulin da bi se poboljšala kon-
svakog obroka i pred spavanje, plus u idealnom trola šećera u krvi, uglavnom očekujem da su
slučaju na sat posle svakog obroka.38 značajno povećali težinu. To uvodi sledeći deo
Iako stroga kontrola proizvodi veliku razliku tog začaranog kruga. Dobitak na težini dopri-
za dijabetičara tipa I, to je mnogo mučniji i sku- nosi otpornosti dijabetičara tipa II na efekte
plji proces na kratke staze. Mnogi su smatrali da insulina; prema tome, kako se povećava težina
se rezultati ispitivanja kontrole dijabetesa i isto tako raste i potreba za insulinom. Ciklus
komplikacija mogu proširiti i primeniti na dija- zatvara krug kada se doze insulina dalje
betičare tipa II; ovo tumačenje nije zasnovano povećaju, samo da bi stimulisale dalje dobija-
na bilo kakvim činjenicama dobijenim iz tog nje na težini. Značaj ove dileme je uvideo
istraživanja. Po mom mišljenju, ne bi trebalo Nacionalni institut zdravlja. Zbog težnje inten-
previše da žurimo sa pokušavanjem stroge kon- zivne insulinske terapije da stimuliše povećanje
trole šećera u krvi dijabetičara tipa II intenziv- težine, oni su naveli: “Intenzivan tretman ne
nim insulinskim programom. Pored vremena, mora da bude odgovarajući za dijabetičare koji
troškova i nelagodnosti uključenih u ubadanje imaju višak kilograma,”42 što uključuje većinu
prsta i višestrukih injekcija, postoje još veći dijabetičara tipa II.
razlozi za zabrinutosti. Pre nego što razmotrimo Stroga kontrola dijabetesa insulinom takođe
te razloge, potrebna su određena objašnjenja. uvodi i druge probleme. Učesnici ispitivanja
Iako se dijabetičari tipa II zovu “insulin neza- kontrole dijabetesa i komplikacija su izloženi
visni”, setite se da to jednostavno znači da mnogo većim rizicima od reakcija niskog nivoa
nemaju životnu potrebu za injekcijama insulina. šećera u krvi (hipoglikemija) u odnosu na one
Mnogi doktori u svakom slučaju stavljaju osobe koji ne primenjuju intenzivnu terapiju. Iako
na insulin kako bi bolje kontrolisali njihov nivo hipoglikemija obično ne predstavlja ništa više
šećera u krvi. U stvari, Nacionalni institut za od fizički neprijatnih smetnji, oštre reakcije
zdravlje ukazuje da 50% poznatih dijabetičara mogu da ugrožavaju život.
tipa II u Americi ili koristi samo insulin ili insulin
134 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Na ovom mestu, neko bi mogao da istakne: iskustvu jeste da je pažljiva kontrola šećera u
Da, postoje problemi sa insulinskom terapijom krvi važna za dijabetičare tipa II. Međutim,
za dijabetičare tipa II, ali da li je moguće da te upotreba insulina i oralnih lekova kod ovih
osobe održavaju šećer u krvi u optimalnom osoba ima potencijal da načini više štete nego
opsegu korišćenjem oralnih lekova – bez svih koristi. Prema tome, najznačajnije pitanje za
uboda prstiju i insulina? Tačno je da je na mene je uvek: kako mogu da pomognem svo-
početku bolesti često moguće da dijabetičari jim pacijentima dijabetičarima tipa II da kon-
tipa II koriste lekove za optimalno kontrolisa- trolišu svoj šećer bez lekova? Takav pristup teži
nje šećera. Međutim, vremenom, oralni lekovi da umanji komplikacije povišenog šećera u krvi
često postaju nedovoljni za održavanje šećera u dok istovremeno umanjuje rizik od problema
krvi pod strogom kontrolom kako zahteva inten- lečenja.
zivni tretman.
Čak i ako bi se šećer u krvi mogao kon- Pristup bez lekova ostvaruje
trolisati pilulama, to ne dokazuje da ih je mudro zapanjujuće rezultate
koristiti. Iako ja koristim oralne lekove kod
Izgleda da mnogi misle da bi korišćenje
nekih svojih pacijenata dijabetičara, ovakva
pristupa bez lekova povećalo rizik od komp-
praksa je deo jednog od najdužih sporova u
likacija dijabetesa i umanjilo verovatnoću ost-
medicini. Osnovni lekovi koji nastavljaju da se
varivanja optimalne kontrole šećera u krvi.
koriste za kontrolu šećera u krvi pripadaju klasi
Suprotno očekivanju je da dokazi ukazuju da je
zvanoj sulfonilureaze. Među uobičajene lekove
obrnuto tačno: optimalni program načina života
u ovoj porodici spadaju dijabeta, mikronaza,
izgleda pomaže mnogim dijabetičarima u većoj
glukotrol, glinaza, amaril i dijabineza. Ako
meri od bilo kojih lekova koji su dostupni. Jedan
danas potražite bilo koji od tih lekova na dok-
noviji primer moći sveobuhvatnog programa
torskoj listi lekova, pronaćićete podvučeno upo-
načina života dolazi iz Vajmar instituta u
zorenje pod nazivom “specijalno upozorenje o
Kaliforniji. Istraživači su tamo proučavali
povećanom riziku od smrti usled kardiovasku-
korisne efekte 25-odnevnog sveobuhvatnog
larnih oboljenja”.43 To upozorenje nastavlja
programa načina života za pacijente dija-
objašnjavajući nalaze istraživanja objavljenog
betičare tipa II. Česta komplikacija dijabetesa
1970. godine, pod nazivom “Program uni-
je periferna neuropatija, stanje koje se često
verzitetske grupe o dijabetesu”. Istraživači su
manifestuje kao pečenje ili osećaj bola u stopa-
utvrdili da su dijabetičari koji su uzimali tolbu-
lima i nogama, a može takođe da uključi i šake
tamid, oralnu pilulu korišćenu u istraživanju, bili
i ruke. Bol se često opisuje kao nesnosno jak i
izloženi više nego dvostruko većem riziku od
oštar. Oboljenje kasnije može da napreduje do
umiranja od srčanih oboljenja u odnosu na one
utrnulosti, pošto se u pogođenim oblastima više
koji su lečili dijabetes samo ishranom. Danas
ne može osećati hladno, toplo i bol. Iako lekovi
neki tvrde da su lekovi u ovoj porodici u velikoj
nekada mogu da pomognu ovom stanju, često
meri različiti u odnosu na tolbutamid iz 1960-ih.
ne vrše nikakav značajan uticaj. Vodeći istraži-
Međutim, FDA i dalje zahteva da čak i najnoviji
vač ove studije je bio dr Milton Krejn (Milton
lekovi u ovoj klasi nose podvučeno upozorenje
Crane, endokrinolog koji se specijalizovao u
koje glasi: “Iako je samo jedan lek u klasi sul-
preokretanju efekata dijabetesa kroz promene
fonilureaza (tolbutamid) bio uključen u ovo
načina života). On je pokazao da će ishrana bez
istraživanje (Program univerzitetske grupe o
mesa, oslobođena svih životinjskih proizvoda i
dijabetesu), potrebno je sa stanovišta bezbed-
bogata neprerađenom vegetarijanskom hra-
nosti uzeti u obzir da se ovo upozorenje može
nom, dovesti do potpunog olakšanja od bolne
takođe primeniti na druge oralne hipoglikemij-
neuropatije kod preko 80% dijabetičara sa ovim
ske lekove u ovoj klasi, u pogledu njihove bliske
stanjem za samo 4 do 16 dana.44 Među druge
sličnosti u načinu delovanja i hemijske struk-
elemente programa su spadali: redovno
ture.” Neki od novijih lekova za dijabetičare kao
vežbanje, hidroterapija, časovi kuvanja, grupna
što su prekoza, glukofag i rezulin nisu u istoj
predavanja, izbacivanje čitavog niza proizvoda
klasi i imaju drugačije mehanizme delovanja.
(kafa, čaj (crni čaj koji sadrži tein) i alkohol),
Zbog toga je možda manje verovatno da će oni
izbacivanje duvana, i za one koji su to želeli,
povećati rizik od srčanih oboljenja, iako nisu bili
religiozno savetovanje. Prethodno je smatrano
dovoljno dugo u prodaji da bismo mogli da
da je dijabetična neuropatija neizlečiva. Ovo
imamo jasnu sliku u tom pogledu.
istraživanje pokazuje da se stanje stvarno može
Moj zaključak, zasnovan na objavljenim
preokrenuti kroz opsežan program načina živ-
medicinskim istraživanjima i sopstvenom ličnom
ota koji uključuje ishranu i vežbanje. Nivo
GORKI UKUS SLATKIŠA 135

šećera i holesterola u krvi se takođe drastično dnevno vežbanje za optimalnu kontrolu šećera
poboljšao ovom ishranom. Korisni efekti pot- u krvi i bolesti.
punog olakšanja od dijabetične bolne neu- Vežbanje ne samo da pomaže dijabetičari-
ropatije su nastavili da se ispoljavaju u skladu ma da kontrolišu šećer u krvi; takođe pomaže
sa programom praćenja od 1 do 4 godine.45 nedijabetičarima da umanje rizik da uopšte
Održavanje šećera u krvi što je moguće dobiju dijabetes. Jedno istraživanje je pokazalo
bliže normalnom je jedan od ključeva za zdrav- da je vežbanje drastično umanjilo rizik od razvi-
lje bubrega kod dijabetičara. Sveobuhvatan janja dijabetesa među onima koji su bili izloženi
način života će u velikoj meri pomoći ovom pro- velikom riziku od tog oboljenja.51 Kako se količi-
cesu. Štaviše, optimalna ishrana, koja je total- na potrošene energije pri vežbanju povećala sa
no vegetarijanska, uopšteno gledano ima 500 kalorija sedmično na 3500 kalorija sed-
daleko manje belančevina u sebi od standardne mično, rizik od razvoja dijabetesa je pao za
američke. Takva ishrana sa malo belančevina 48%. Drugim rečima, redovno vežbanje uma-
teži da izlaže bubrege manjim naporima, pono- njuje rizik od razvoja dijabetesa skoro na polo-
vo obezbeđujući dobrobit zdravlju bubrega46 vinu, kao što je prikazano na slici 1. Zanimljivo
(videti 7. poglavlje: “Veliki mit o mesu i je da su oni koji su bili izloženi najvećem riziku
belančevinama”, za više informacija). Ne samo od razvoja dijabetesa imali najviše koristi od
da sveobuhvatan program načina života može redovnog vežbanja. Među osobe koje su
da ostvari te ciljeve, već će takođe takav široko uvrštene u visokorizične u ovom istraživanju su
zasnovani pristup načinu života verovatno spadale one koje su imale višak kilograma,
umanjiti druge faktore rizika koji bi vremenom porodičnu istoriju dijabetesa, ili povišeni krvni
mogli da pogoršaju funkcionisanje bubrega. pritisak. Suština je da je vežbanje značajno za
Primeri nekih drugih faktora koji mogu da svakoga. Međutim, ono je naročito važno za
pogoršaju probleme dijabetičara u vezi sa dijabetičare i za one koji su izloženi visokom
bubrezima su povišeni krvni pritisak, pušenje i riziku od razvijanja oboljenja.
povišeni nivo masti u krvi (LDL holesterol i
trigliceridi).47 Jedan slabo prepoznavan faktor
koji takođe izgleda povećava rizik od problema Slika 1. Vežbanje i rizik od dijabetesa
sa bubrezima kod dijabetičara je upotreba Umanjenje rizika od razvoja dijabetesa za 50%
tilenola ili neke druge vrste acetaminofena. kod onih sa visokim rizikom definisanim sledećim
Istraživanja pokazuju da korišćenje i samo dve elementima: - Povišeni krvni pritisak
pilule sedmično udvostručava rizik od ozbiljnog - Porodična bolest
oboljenja bubrega kod dijabetičara.48 Očekivalo - Gojaznost
Relativni rizik od
bi se da kontrolisanje bola kod dijabetesa pris- razvoja dijabetesa
tupom kao što je onaj koji je koristio Vajmar
1,00
rezultuje umanjenjem ili eliminacijom potrebe
za takvim lekovima među pogođenim dija-
betičarima. 0,75
0,52
Vežbanje – prvi element neophodan u 0,50
sveobuhvatnom programu načina života 500 3500
Kcal pri vežbanju sedmično
za dijabetičare
Vežbanje igra značajnu ulogu u snižavanju
nivoa šećera u krvi. Dokazi ukazuju da mišići u Pravilna ishrana – drugi element u
pokretu umanjuju otpor prema insulinu to jest, sveobuhvatnom programu načina života
osetljivost na insulin se poboljšava redovnim dijabetičara
fizičkim vežbanjem.49 Jednostavnije rečeno,
Do nedavno je dijabetičarima govoreno da
vežbanje, jednom rečju, deluje kao insulin kod
bi za kontrolu šećera u krvi trebalo da izbace
dijabetičara: pomaže šećeru da pređe iz krvi u
većinu ugljenih hidrata iz ishrane. Rečeno im je
mišićno tkivo. U stvari, prestižni medicinski
da izbegavaju šećer, ali poruka se tu nije zaus-
udžbenik o dijabetesu ukazuje da je nedostatak
tavila. Biljne namirnice, naročito one bogate
vežbanja “ključni faktor” u razvoju otpornosti
složenim ugljenim hidratima, takođe su bile na
na insulin kako ljudi postaju stariji.50 Pošto je
“listi”. Rezultat je bio da dijabetičari ostanu na
dijabetičarima neophodan insulin svakoga dana
ishrani sa dosta mesa.52 Medicinska zajednica u
(bilo insulin iz sopstvenog tela ili ubačen injek-
to vreme nije shvatala ono što smo mi već
cijom), onda je dijabetičarima neophodno i
136 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

napomenuli. To jest, ishrana sa mnogo


belančevina podstiče razaranje bubrega. Sa Tabela 4. Meso i smrt od dijabetesa
velikom potrošnjom mesa je takođe došlo i Odnos rizika kod muškaraca iz grupe ljudi
povećano unošenje holesterola i zasićenih mas- Upotreba mesa Odnos rizika
nih kiselina. Galopirajuća ateroskleroza je bila
Manje od jedanput sedmično 1,0
odmah iza. “Propuštanje da se vidi šuma usled
Šest ili više puta sedmično 3,8 x
drveća”, je svakako bilo tačno u ovom slučaju.
Drveće je predstavljalo visok šećer u krvi, a
šuma je bio ceo pacijent. Da, ishrana sa malo
ugljenih hidrata (bogata mesom) može da kon- glavnih razloga zbog kojih vegetarijanska
troliše šećer u krvi, ali je uzrok smrti broj 1 ishrana koristi dijabetičarima.
među dijabetičarima oboljenje srca i krvnih
sudova. U stvari, Američko udruženje za bolesti Činjenice o vlaknima
srca je zabeležilo da celih 80% dijabetičara Vlakno je izraz koji se odnosi na biljne sas-
umire od nekog oblika oboljenja srca ili krvnih tojke koji su otporni na ljudske enzime za
sudova.53 Osnovni uzrok oboljenja srca i krvnih varenje.55 Gotovo svi od većeg broja tipova
sudova je ateroskleroza. Taj proces je, narav- vlakana su u stvari nesvarljivi ugljeni hidrati
no, ubrzan mesom sa svojim velikim sadržajem (jedini izuzetak je vlakno zvano lignin).56 U
holesterola i zasićenih masnih kiselina. Ironija neke od drugih tipova vlakana spadaju celuloza,
je da rešavanjem svog problema sa šećerom u hemiceluloza, pektini i smola.57 Vlakno se
krvi, ishranom sa mnogo mesa, dijabetičar uopšteno klasifikuje ili kao rastvorljivo (rastvara
može lako da zameni kontrolu šećera u krvi sa se u vodi) ili nerastvorljivo. Kao što ćemo ubrzo
ranom smrću od srčanog oboljenja. Pošto je videti, ova dva tipa vlakana ostvaruju različite
naročito potrebno izbegavati komplikacije i korisne efekte. Jedan od korisnih efekata
posledice dijabetesa (a ne samo kontrolisati uravnotežene ishrane prirodnom biljnom hra-
šećer u krvi) ishrana mora biti skrojena kako bi nom je da obično dobijamo veće količine i
izbegavala ili lečila te komplikacije pored kon- rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana.
trole šećera u krvi. Postoji mnogo namirnica koje su bogate
Gojaznost često predstavlja jednu od vlaknima. Veliki sadržaj nerastvorljivih vlakana
glavnih odrednica otpornosti na insulin (prven- se nalazi u pšenici (naročito u mekinjama) i
stveni uzrok dijabetesa tipa II). Zbog toga je bananama. U namirnice bogate rastvorljivim
veoma značajno da gojazni dijabetičar smanji vlaknima spada većina voća, povrća, mahunar-
težinu ako kontrola bolesti treba da se ostvari ki (svežih ili sušenih), ovas, smeđi pirinač i
samo izmenama načina života. Meso je takođe ječam. Većina namirnica koja sadrži mnogo
bogato kalorijama i usporava smanjenje težine. rastvorljivih vlakana ima takođe i dosta
Sa druge strane, sveže voće, povrće i žitarice nerastvorljivih vlakana. Namirnice bogate
(bez masnih dodataka) sadrže manje kalorija, vlaknima prikazane su u tabeli 5.58
omogućavajući na taj način odličan program za
smanjenje težine. Vlakna, insulin i šećer u krvi
Istraživanja utvrđuju da namirnice koje su
Meso i smrt od dijabetesa bogate vlaknima vode do sporijeg porasta
Uprkos činjenici da meso može da kon- šećera u krvi, a to zauzvrat zahteva manje insu-
troliše šećer u krvi kod dijabetičara, veliko lina za obrok.59 Vlakna, naročito rastvorljiva
istraživanje iz Južne Kalifornije izvršeno među vlakna kao što su pektini i smole, usporavaju
jednom grupom ljudi je pokazalo da su oni koji pražnjenje hrane iz stomaka60 i pomažu uspo-
su jeli meso šest ili više puta sedmično bili ravanju apsorpcije prostih šećera u tankom
izloženi 3,8 puta većem riziku od umiranja od crevu.61 To treba uporediti sa obrocima bogatim
dijabetesa u odnosu na one koji su jeli meso mastima koji mogu da proizvedu povećani nivo
manje od jednom sedmično, kao što je ilus- glukoze u krvi i do pet sati posle obroka.62
trovano u tabeli 4.54 Drugo istraživanje ukazuje Pokazano je da dodatak tih tipova vlakana
na dodatni korisni efekat kod dijabetičara koji ishrani poboljšava kontrolu dijabetesa.63 Zaista,
su izbegavali meso i životinjske proizvode. Ovi vegetarijanska ishrana sa malo masti i mnogo
životinjski proizvodi uopšte ne sadrže vlakna, a vlakana održava šećer u krvi niskim čak i kada
vlakno se pojavljuje kao ključni sastojak u kon- se jede voće. Dr Džejms Anderson (James
troli šećera u krvi. U stvari, neki naučnici ukazu- Anderson) je sa saradnicima sa Univerziteta u
ju da je obilno korišćenje vlakana jedan od Kentakiju utvrdio da je korišćenjem ishrane sa
GORKI UKUS SLATKIŠA 137

postavi dnevnu potrošnju vlakana u opseg od


Tabela 5. Dobri izvori rastvorljivih i 50-100 grama dnevno.
nerastvorljivih vlakana
Ishrana rastvorljivim vlaknima je izgleda
Namirnice bogate rastvorljivim i nerastvorljivim takođe značajna kod nedijabetičara. Kao što
vlaknima smo već napomenuli, bez obzira da li osoba ima
Količina Namirnica Rastvorljiva Nerastvorljiva dijabetes ili ne, ta vlakna sprečavaju brzi porast
vlakna (g) vlakna (g) šećera u krvi, sa rezultujućim nižim najvećim
10 kom. Suve smokve 7,5 9,9 nivoom. Prema tome, zahtevi za insulinom su u
1 šolja Leblebije 8,6 15,4 stvari umanjeni kada se ta vlakna dodaju
1 šolja Lima pasulj 8,9 24,9
ishrani.69 To nije mala stvar. Koliko god da je
1 šolja Soja – sušena 12,6 18,0
1 šolja Pasulj 12,7 22,4
značajan insulin za kontrolu šećera u krvi,
1 šolja Kukuruzni griz 15,4 2,5 istraživanja pokazuju da povišeni nivo insulina u
1 šolja Brašno rogača 30,1 10,9 krvi povećava brzinu pri kojom se razvija
aterosklerozna blokada.70,71 Prema tome, tre-
Namirnice bogate nerastvorljivim vlaknima balo bi da pomognemo našim telima postavlja-
Količina Namirnica Nerastvorljiva vlakna (g) jući manje zahteva za više insulina. Jedan način
1/2 šolje Pšenične mekinje 11,6 na koji možemo to da učinimo je ishranom sa
1 šolja Sušeni kokos 12,3 manje šećera i biranjem više namirnica bogatih
1 šolja Pistaći 13,4 vlaknima.
1 šolja Crnooki pasulj 15,4 Jedna grupa nedijabetičara koja naročito
1 šolja Bademi 18,3 može da ima koristi od efekata štednje insulina
1 šolja Sočivo 22,1
sastoji se od onih sa povišenim krvnim pri-
1 šolja Kukuruzne mekinje 62,6
tiskom. Osobe sa povišenim krvnim pritiskom
(takozvanom “osnovnom hipertenzijom”), čak
dosta ugljenih hidrata i vlakana potreba za iako nemaju višak kilograma i nisu dijabetičari,
insulinom bila značajno umanjena. Kontrola obično imaju tkiva koja su manje osetljiva na
šećera u krvi je bila bolja i nivo holesterola i insulin.72 Telo odgovara na ovaj nedostatak
triglicerida je pao. Ti i drugi korisni efekti osetljivosti tkiva proizvodnjom veće količine
ishrane bogate ugljenim hidratima i vlaknima su insulina da bi se obavio posao. Prema tome,
navedeni u tabeli 6.64,65,66 ako hipertenzivne osobe usvoje bolju ishranu,
njihovi zidovi krvnih sudova će biti izloženi
Tabela 6. Koristi za dijabetičare od ishrane smanjenoj količini insulina.
bogate ugljenim hidratima i vlaknima
Drugi korisni efekti vlakana
- Sniženi nivo triglicerida i holesterola u krvi
- Sniženi krvni pritisak kod osoba sa hipertenzi- Vlakna iz biljnih namirnica pomažu razblaži-
jom vanju, vezivanju, inaktivisanju i ukla-njanju
- Pomaže prestajanju sa terapijom insulinom za otrovnih i kancerogenih supstanci koje se
insulin nezavisne dijabetičare nalaze u našim namirnicama. Vlakna pomažu
- Smanjeni rizik od smrti zbog srčanih oboljenja sprečavanju raka debelog creva, a mogu da
- Poboljšanje gastrointestinalne funkcije pomognu i sprečavanju nekoliko drugih vrsta
- Smanjuje telesnu težinu kod gojaznih
raka.73 Ishrana bogata vlaknima pomaže iscelji-
- Umanjuje rizik od oštećenja bubrega
- Smanjuje zahteve za insulinom
vanju želudačnog čira.74 Vlakna su efektivna u
- Poboljšava glikemijsku kontrolu izlečenju i sprečavanju pojave hroničnog zatvo-
ra. Takođe mogu da budu efektivna u lečenju
hronične dijareje.
Mnogi stručnjaci za ishranu preporučuju da Daleko smo napredovali od kada su vlakna
bi naša ishrana trebalo da sadrži između 20 i 35 dobila svetsku pažnju 1970. godine. Tada je dr
grama vlakana dnevno kada je u pitanju pre- Denis Burkit (Denis Burkitt), istaknuti britanski
vencija raka.67 Međutim, čak i veće količine lekar, objavio izveštaj koji je veoma efektivno
vlakana izgledaju optimalne za kontrolu dija- oglasio alarm. On je zapazio da u zemljama u
betesa. Istraživanja koja ukazuju na dosledno kojima ishrana uključuje velike količine vlakana
smanjenje zahteva za insulinom poboljšanjem postoji manje slučajeva mnogih degenerativnih
nivoa šećera u krvi pre i posle obroka su koris- oboljenja čestih u zapadnom svetu danas. Ta
tila između 25 i 35 grama vlakana za svakih oboljenja su navedena u tabeli 7.75
1000 pojedenih kalorija.68 To lako može da Zapamtite, vlakna se nalaze samo u biljnoj
hrani kao što su voće, povrće, žitarice i jezgras-
138 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

betičar prođe sa idejom da je “umerena” upo-


Tabela 7. Oboljenja povezana sa ishranom treba šećera opravdana.
siromašnom vlaknima
To je izgleda bio stav Luize, 75-ogodišnjeg
- Dijabetes melitus - Srčana oboljenja dijabetičara tipa II. Iako je uzimala oko 50
- Hemoroidi - Hijatus hernija jedinica insulina dnevno, nije videla nikakav
- Zatvor - Šlog problem u povremenom uzimanju sladoleda.
- Rak debelog creva - Divertikularna oboljenja Međutim, tu je postojao veliki problem: Luiza je
- Zapaljenje slepog creva - Oboljenja žučnog imala ono što bih ja nazvao zavisnički odnos
- Polipi debelog creva mehura
prema sladoledu. Nije mogla da kontroliše uzi-
- Proširene vene
manje te “poslastice” bogate mastima i
šećerom. Kada je usvojila zdravi program,
ostavila je sladoled i izvršila druge zdrave
to voće. Vlakna nisu prisutna ni u jednom živ- promene u svom načinu života. Shodno tome,
otinjskom proizvodu. Nema vlakana u mesu, smanjila je težinu i videla da je njena potreba
mleku, jajima ili siru. Krava jede obilje vlakana za insulinom pala za preko 60% za manje od tri
i vegetarijanac je po prirodi, ali ne zadržava sedmice. Deo Luizinog uspeha je bio činjenica
nikakva vlakna u svom mesu ili mleku. da se konačno suočila sa shvatanjem da su
namirnice bogate šećerom bile pravi problem za
Više o pravilnoj ishrani: određivanje nju i njen dijabetes.
vremena obroka na programu
optimalnog načina života Kakve druge probleme šećer
Većina ljudi ne shvata da se njihova tole- predstavlja?
rancija na glukozu smanjuje kako dan prolazi. Značajno je uvideti da su, kada se jedu
To znači da kako idemo prema noći, sposobnost odvojeno od vlakana, prosti šećeri povezani sa
vašeg tela da kontroliše šećer opada. U istraži- karijesom, gojaznošću, povišenim trigliceridi-
vanju ispitanika sa dijabetesom tipa II, apsolut- ma, lošom ishranom i smanjenom otpornošću
ni nivo šećera u krvi je bio 10-15% viši kada su prema bolestima. To je tačno bez obzira da li je
jeli šest puta dnevno (tri obroka i tri užine) u prosti šećer u obliku belog šećera, smeđeg
poređenju sa samo 3 obroka dnevno. Pre više šećera, meda, melase, kukuruznog sirupa,
godina, pre nego što su veoma precizne javorovog sirupa, mleka ili voćnog soka.
količine insulina bile dostupne, užina pred spa- Štaviše, postoji zabrinutost da veće količine
vanje je preporučivana dijabetičarima pošto je šećera u krvi mogu da se kombinuju sa LDL
nivo insulina dostizao najveći nivo usred perio- holesterolom kako bi proizvele jedinjenje koje
da sna. Užina pred spavanje je pomagala je štetno za zid krvnih sudova, stimulišući na taj
sprečavanju hipoglikemije ili niskog šećera u način aterosklerozu. Ovaj “glikozilovani LDL”
krvi. Danas, sa dostupnim insulinom, to ne (LDL kombinovan sa šećerom) može da
samo da nije neophodno, već je i kontrapro- postane oksidovani LDL koji povećava rizik od
duktivno. Naši najobilniji obroci bi trebalo da srčanih oboljenja.77 Videti 3. poglavlje: “Srčana
budu ujutru, naglašavajući voće i žitarice. To oboljenja – savladavanje ubice broj jedan”, za
nas priprema za najaktivniji deo dana. Obilni informacije o problemima sa oksidovanim
obrok za ručak, uključujući nekoliko porcija holesterolom.
povrća, takođe je značajan. Kako dan protiče, Prerađeni šećer ispoljava efekte koji takođe
naša sposobnost da kontrolišemo šećer opada, utiču na kvalitet našeg života. Ishrana sa dosta
tako da je lakši obrok uveče (idealno je bez šećera i korišćenje voćnih i gaziranih sokova
večernjeg obroka, za gojazne osobe sa dija- povećavaju ozbiljnost simptoma predmenstru-
betesom tipa II) bez prerađenog šećera najbo- alnog sindroma kod studentkinja.78 Šećer
lje pravilo koje treba slediti. Traženjem od takođe može da smanji intelektualne funkcije,
vašeg doktora da rasporedi vaše injekcije insuli- naročito kod dece.79 Neki naučnici pretpostav-
na kako bi se ovaj program mogao slediti, ljaju da je razlog za ovo smanjivanje mentalnih
mogu se ostvariti veliki korisni efekti. sposobnosti rezultat preterane reakcije tela na
korišćenje prerađenog šećera. Uneseni šećer
Da li dijabetičari mogu da koriste šećer? stimuliše pankreas da oslobađa veće količine
Mnogi lekari koji leče dijabetes su izgleda insulina, koje zauzvrat prouzokuju da je neko-
postali popustljiviji u vezi sa korišćenjem liko sati nivo šećera u krvi snižen u odnosu na
šećera. Prema tome, nije neuobičajeno da dija- normalan.80 Prema tome, deca mogu da dobiju
slabe ocene na svojim testovima iako su dobro
GORKI UKUS SLATKIŠA 139

pripremljena. Umesto prerađenog šećera treba nivoa iznosila 66. Nivo onih koji su jeli sveže
ohrabrivati konzumiranje prirodnog, kakav se jabuke je ostao konstantan na visokom nivou
nalazi u jabukama, narandžama, kruškama, itd, naredna dva sata, dok je nivo za druga dva
pošto su ove namirnice pune hranljivih materi- ostao na nižim vrednostima. Iako je ovo istraži-
ja, uključujući vlakna, zajedno sa neprerađenim vanje izvršeno na nedijabetičarima, najviši nivoi
šećerom. Uz rizik da preterano ponavljam, šećera u krvi su izraženiji (viši) kod dijabetičara
rećiću još jednom: Vlakna usporavaju stopu koji koriste sok ili sos u poređenju sa svežim
apsorpcije prostih šećera, dopuštajući korišće- jabukama, ukazujući na taj način da će prirod-
nje energije iz hrane koju jedemo sporijim tem- na sveža jabuka proizvesti stabilniji nivo
pom. glukoze u krvi koji telo lakše može da kon-
Jedno klasično istraživanje je ispitalo efekte troliše. Ovo istraživanje ukazuje da ishrana hra-
konzumiranja jabuka u jednoj od tri različita fi- nom u svom prirodnom stanju predstavlja
zička oblika: kao cele jabuke, kao sosa od jabu- najbezbedniji i, na kraju, najbolji način za uži-
ka, ili kao soka od jabuka. Iako se isti broj vanje u šećeru.
kalorija troši iz sve tri vrste oblika, konzumira-
nje celih jabuka je održavalo šećer u krvi stabil- Više o šećeru i dijabetesu
nijim u odnosu na pijenje soka od jabuka ili Sledeći razlog za zabrinutost u vezi sa
korišćenje sosa od jabuka. Promena nivoa šećerom za dijabetičare je da sam šećer
šećera u krvi tokom određenog perioda vreme- obezbeđuje dosta kalorija, ali veoma malo u
na posle uzimanja jabuka u tri oblika je pogledu mikroelemenata i drugih hranljivih
prikazana na slici 2.81 materija. Sve je prisutnije mišljenje da određeni
minerali mogu da pomognu u kontroli dijabete-
Slika 2. Efekti obrade hrane na nivo sa. Dva primera su cink i vanadijum.82 U druge
glukoze u krvi minerale i vitamine za koje je ukazano da imaju
značajnu ulogu u dijabetesu spadaju magnezi-
Nivo glukoze
u krvi (mg/dl) jum, mangan, hrom, kalijum i piridoksin (vita-
min B6).83 Što više šećera koristite, to ćete
90 manje kapaciteta imati za hranu bogatu
hranljivim materijama kao što su voće, žitarice
85 i povrće.

80 Šećer i imuni sistem


Istraživači su izvršili niz istraživanja koja su
75 ispitala kako korišćenje šećera slabi sposobnost
belih krvnih zrnaca da uništavaju bakterije.
70 Cela jabuka
Istraživanja su pokazala da kapacitet belih
65
krvnih zrnaca da razaraju bakterije slabi kako
Sos od jabuka
korišćenje šećera raste. Rezultati istraživanja
60 belih krvnih zrnaca su navedeni u tabeli 8.84

55 Sok od jabuka Tabela 8. Šećer slabi sposobnost belih


krvnih zrnaca da uništavaju bakterije
50
Broj kafenih Broj uništenih
kašika šećera bakterija
30 60 90 120 150 180
0 14,0
Minuti posle obroka
6 10,0
12 5,5
Zapazite da je nivo šećera u krvi dostigao 18 2,0
vrh za sva tri tipa na istom nivou 30 minuta 24 1,0
posle jela. Zatim su se svi nivoi smanjili pod-
jednako oštro koliko su rasli, ali svaki do Zapazite da ako osoba nije uzimala šećer 12
različite niske tačke. Nivo za potrošače soka od sati, svako belo krvno zrnce bi moglo u proseku
jabuka je pao najniže, na 50. Nivo za one koji da uništi 14 bakterija. Ako je ista osoba jela
su koristili sos od jabuka je pao na 61, dok je količinu šećera jednaku količini 6 kafenih kašika
kod onih koji su jeli sveže jabuke najniža tačka šećera (što se može naći u pola šolje pudinga ili
140 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

samo 55 g slatkiša85), svako belo krvno zrnce bi U svetlu svih ovih istraživanja zanimljivo je
moglo da uništi samo 10 bakterija – smanjenje napomenuti upozorenja već citiranog autora.
moći uništenja od 25%. Progresivno opadanje Pre više od 100 godina on je napisao: “...Šećer
borbenih sposobnosti belih krvnih zrnaca više je, kada se koristi u velikoj meri, štetniji od
od 25% javilo se kada je uzeto 12 kafenih kaši- mesa.”89 Prethodeći ovom autoru za više veko-
ka, a zatim i 18, a kada je uzeto 24 (količina u va, Biblija takođe beleži upozorenje u vezi sa
srednjem komadu torte ili u milk šejku86), bela upotrebom prostih šećera. Iako se spominje
krvna zrnca su bila toliko pogođena da su med, princip važi podjednako kao i za bilo koji
mogla u proseku da unište po jednu bakteriju drugi prosti šećer: “Jesti mnogo meda nije
pojedinačno. To predstavlja smanjenje od 92%. dobro.” (Priče Solomunove 25,27)
Ovaj efekat je sličan onome što se dešava kod Amerikanci počinju da obraćaju pažnju na
dijabetičara koji ima nekontrolisani nivo šećera upozorenja u vezi sa mesom, ali nekako nismo
u krvi. To obezbeđuje jedno objašnjenje zašto uspeli da učinimo jasnim da šećer pri nivou koji
dijabetičari često dobijaju infekcije stopala i koristi prosečan čovek može da bude u nekim
druge tipove infekcija. Održavanje imunog sis- pogledima još štetniji od upotrebe mesa. Novi
tema zdravim je jednostavno lični izbor koji je podaci o šećeru ukazuju da ne treba olako
svako od nas slobodan da načini. odbacivati savet savremenih naučnika koji se
Gore pomenuto istraživanje obezbeđuje slaže sa savetom koji je iznet u Bibliji o opas-
dalje uvide po pitanju zašto je imuni sistem nostima prekomernog unosa šećera. Izgleda da
oslabljen kada nivo šećera u krvi poraste kod šećer, zaista, predstavlja problem za većinu
dijabetičara. Istraživači su dalje pokazali da ljudi bez obzira da li su u pitanju dijabetičari ili
štetni efekti šećera na bela krvna zrnca nisu ne.
kratkotrajni. Uticaj je trajao celih 5 časova kod
normalnih ispitanika.87 To znači da tokom tog Da li je korišćenje šećera stvarno
petočasovnog perioda bela krvna zrnca nisu problem za mene?
mogla optimalno da funkcionišu. Kada uzmete
Ako ste kao većina Amerikanaca, jedete
u obzir koliko često tokom dana neki ljudi uzi-
velike količine šećera, a da to i ne znate.
maju šećer, postaje jasno da njihova bela krvna
Prosečan američki građanin jede preko 67 kilo-
zrnca ne funkcionišu efektno više sati svakog
grama šećera svake godine.90 To se može pre-
dana. Ti istraživači su takođe otkrili još jednu
vesti u 46 kafenih kašika dnevno. Trendovi su
zanimljivu stvar: gladovanje u roku od 36 sati
još više uznemiravajući. Amerikanci danas jedu
je značajno povećalo sposobnost belih krvnih
skoro 70% više šećera od svojih predaka iz
zrnaca da ubijaju bakterije. Kada ste bolesni i
1909. godine.91 Uprkos svim naglašavanjima o
niste gladni, može biti korisno za vas da izbe-
zdravijem životu i zdravijoj ishrani, od 1970.
gavate jelo ili bar da jedete veoma malo dan ili
godine, američka potrošnja šećera je godišnje
dva.
nastavila da raste za 11 kilograma.92 Jedan
Šećer je odgovoran i za pojavu raka.88 Niz
razlog za to je što čak iako možda govorimo
tipova raka je u naučnim istraživanjima statis-
više o zdravlju, Amerikanci koriste više slatkiša
tički bilo povezano sa upotrebom šećera.
i gaziranih pića po osobi danas nego ikada
Nabrajanje ovih tipova raka je dato u tabeli 9.
pre.93
Postoji niz teorija zašto ove veze postoje, ali
Izgleda da su te namirnice postale zamena
potpuno objašnjenje za njih još uvek nije jasno.
za zdravije žitarice. Dok je prosečan američki
Međutim, podaci koji su dostupni obezbeđuju
građanin 1909. godine jeo 135 kilograma braš-
dodatni razlog za ozbiljno razmišljanje o uzi-
na i proizvoda od žitarica, danas u proseku
manju šećera i vršenju izmena kako je ukazano.
koristi samo 90 kilograma godišnje.94 Sve u
svemu, 38% od ukupnih ugljenih hidrata u
Tabela 9. Osam tipova raka povezanih sa američkoj ishrani sada dolazi od prerađenog
upotrebom šećera šećera. To se može uporediti sa 40% od ukup-
- Rak debelog creva nih ugljenih hidrata koji dolaze od žitarica.95
- Rak rektuma Postoji razlog za ozbiljnu zabrinutost imajući u
- Rak dojke vidu probleme povezane sa toliko mnogo
- Rak jajnika šećera u ishrani.
- Rak materice Niko zaista ne jede 46 kafenih kašika
- Rak prostate dnevno iz činije sa šećerom. Kako je onda
- Rak bubrega
moguće uzimati toliko šećera? Najveći deo
- Rak nervnog sistema
šećera u našoj ishrani je “sakriven”. Njegovo
GORKI UKUS SLATKIŠA 141

prisustvo u hrani koju jedemo često prolazi trebalo da dolazi iz kvalitetnih ugljenih hidrata
nezapaženo. Neki od ovih skrivenih izvora su (zvanih “složeni” ugljeni hidrati) kao što su
navedeni u tabeli 10.96 prirodno voće, žitarice i povrće. Već smo
detaljno razmotrili mnoge korisne efekte namir-
Tabela 10. Skriveni šećer u hrani nica sa ovom vrstom ugljenih hidrata – jedan
(kafene kašike) od najznačajnijih je da sadrže velike količine
vlakana zajedno sa drugim hranljivim materija-
Mlečni koktel 340 grama 42
Gazirana pića 340 grama 10-12 ma.
Konzervirano voće 1 porcija 8 Zaključak je da bi i za dijabetičare i nedija-
Čokoladni kolač 1 kriška 8 betičare podjednako, složeni ugljeni hidrati tre-
Čokoladni slatkiši 28 grama 7 balo da predstavljaju najveći deo zdrave
Voćna pita 1 kriška 7 ishrane. Većina Amerikanaca unosi 10-15%
Sladoled 1 kugla 5 kalorija iz belančevina (8% bi bilo zdravije), a
Krofna (glazirana) 1 komad 4 biljni izvori belančevina su najbolji. Idealna
Džem, žele 1 sup. kašika 3 količina potrošnje masti je približno 25%
potrebnih kalorija sa naglašavanjem na neza-
Zapazite da su jedan od glavnih izvora sićenim i omega-3 masnim kiselinama. Jedno
skrivenog šećera gazirana pića. Gazirana pića novije istraživanje iz Australije je pokazalo da
nisu bila poznata do savremenog doba. ishrana bogata mononezasićenim masnim
Međutim, 1994. godine prosečni Amerikanac je kiselinama (kakve se nalaze u maslinovom ulju)
konzumirao 200 litara gaziranih pića, od čega koristeći 38% ukupnih masti i 21% mononeza-
150 litara u obliku redovnih (nedijetetskih) pro- sićenih masnih kiselina može na odgovarajući
dukata.97 Ova količina je jednaka 427 konzervi način da kontroliše šećer u krvi kod dijabetičara
pića od 340 g godišnje, ili više od jedne dnevno bez štetnih efekata na holesterol i trigliceride,
za svakog muškarca, ženu i dete. Pošto tipično sve dok ukupan unos kalorija ostaje kon-
nedijetetsko gazirano piće sadrži 150 kalorija,98 trolisan.99 Tabela 11 navodi namirnice koje
svake godine prosečan Amerikanac unese sadrže veliku količinu mononezasićenih masnih
preko 64.000 kalorija šećera samo iz gaziranih kiselina.100
pića. To nije mala stvar kada znate da je potre-
ban višak od samo 3500 kalorija u ishrani da bi Tabela 11. Namirnice bogate
se dobila pola kilograma na težini. mononezasićenim masnim kiselinama
Kakve hranljive sastojke sadrže gazirana Namirnica Količina Masti (g)
pića? Veoma male. Ona su izvor velikih količina
Makadamija 1/4 šolje 19,5
prostih ugljenih hidrata koji se moraju klasifiko-
Badem 1/4 šolje 12,0
vati kao “prazne kalorije”. U stvari, oni jasno Hikori orah 1/4 šolje 11,4
ilustruju šta je hrana sa praznim kalorijama: Lešnikovo ulje 1 supena kašika 10,6
sadrži mnogo kalorija, ali uglavnom nema vita- Maslinovo ulje 1 supena kašika 10
mina ni minerala. Šta onda čini ta pića toliko Avokado Jedna polovina 9,7
popularnim? Ukusna su i jeftina, dobro reklami- Seme bundeve 1/4 šolje 7,4
rana i dostupna skoro svakom. Štaviše, mnogim Seme susama 1/4 šolje 6,8
gaziranim pićima se dodaje kofein, čineći ih Masline 10 komada 3,8
time pićima koja stvaraju zavisnost.
Ugljeni hidrati bi trebalo da čine veliki deo
Složeni ugljeni hidrati: bolji izbor ishrane sa približno 55-70%. Oni predstavljaju
od šećera najefikasniji i najlakše dostupan izvor energije
za telo. Mozak i tkiva nervnog sistema koriste
Glavni izvori energije iz hrane dolaze iz tri
skoro isključivo ugljene hidrate za energiju.
kategorije hranljivih materija: ugljenih hidrata,
Ugljeni hidrati će delovati tako što će otkloniti
masti i belančevina. Telo najlakše pretvara
toksičnost štetnih supstanci koje proizvodi naš
ugljene hidrate u energiju za svakodnevne
organizam ili ih unosimo putem hrane. Složeni
aktivnosti. Slatke namirnice sa praznim kalorija-
ugljeni hidrati se nalaze u velikim količinama u
ma daju šećeru u krvi brz porast, ali se on ne
povrću, kao i integralnim žitaricama kao što je
održava. Suprotno od toga, naučili smo da
pirinač, i u krompiru.
porast može da bude praćen oštrim padom
Ishrana bogata složenim ugljenim hidratima
šećera u krvi. Bilo bi dobro da ugljeni hidrati
i vlaknima takođe predstavlja najbolji način
predstavljaju najveći procenat naše ishrane, ali
rešavanja problema gojaznosti, koji je, kako je
ne oni sa praznim kalorijama. Naša energija bi
142 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

ranije napomenuto, jedan od glavnih razloga za lo da su korisnici veštačkih zaslađivača imali


neosetljivost na insulin, a koja karakteriše dija- značajno veću verovatnoću u odnosu na neko-
betes. U stvari, udžbenik Džoslinovog centra za risnike da vremenom dobiju na težini.104 U dru-
dijabetes navodi: “Najčešći i najznačajniji uzrok gom istraživanju, 30 dobrovoljaca je pilo četiri
otpornosti na insulin je gojaznost.”101 Možda je dijetalna pića dnevno u toku dve sedmice.
zbog toga, koliko god da je vežbanje značajno Iznenađujuće da su ovi korisnici dijetalnih pića
kod osoba sa viškom kilograma, smanjenje jeli više hrane i dobijali više na težini nego kada
težine izgleda još značajnije, bar u sprečavanju su bili slobodni da piju obična gazirana pića
srčanih oboljenja, poboljšanju HDL holesterola zaslađena šećerom. Istraživač Majkl Tordof
(dobrog holesterola) i sniženju krvnog pritiska i (Michael Tordoff) je izvestio da veštački zaslađi-
šećera u krvi.102 Međutim, u Americi postoji vači povećavaju apetit. “Utvrdili smo da se glad
stari mit koji kaže da ćete ako jedete hranu koja povećava posle pijenja samo jednog litra gazi-
sadrži skrob povećati težinu. Činjenica je da ranog soka zaslađenog aspartamom”, rekao
namirnice koje sadrže skrob u umerenim količi- je.105 Jednostavno rečeno, izgleda da veštački
nama treba da budu deo ishrane za smanjenje zaslađivači samo povećavaju želju za pravim
težine. Dodatne masti i kalorije koje dodajemo zaslađivačima. To je problem od očiglednog
hrani sa skrobom čine da ona goji. značaja. U SAD se u proseku konzumira preko
Na primer, bilo bi potrebno 60 krompira da 9 kilograma veštačkih zaslađivača po osobi
se izjednači količina masti sa onom u jednoj godišnje,106 ali uprkos tom porastu potrošnje
kafenoj kašičici maslaca. Jedan krompir srednje veštačkih zaslađivača, korišćenje pravog šećera
veličine sadrži samo 145 kalorija i minimalnu nastavlja da se povećava.
količinu masti od 0,2 grama. Ako dodamo samo
1 kafenu kašiku maslaca, sadržaj jednog krom- Bolja alternativa
pira skače na 247 kalorija i 12 g masti.103 Istraživačke studije, kao i moje lično iskust-
Ishrana voćem, integralnim žitaricama i vo kao lekara, daju jasan zaključak: ako usvoji-
povrćem, koja sadrži dosta složenih ugljenih mo nove i bolje načine ishrane i života, i držimo
hidrata i vlakana, ostvariće mnogo korisnih se njih, verovatno ćemo razviti sklonost ka tom
efekata pored poboljšavanja šećera u krvi. Kao novom načinu života. Drugim rečima, umesto
što smo videli, te namirnice imaju poželjni da nastavljamo da jedemo hranu koja se karak-
kratkoročni efekat u smanjenju potreba za teriše viškom slatkog, bez obzira da li sladak
insulinom, ali takođe ostvaruju i dugoročne ukus dolazi od šećera ili od veštačkih zaslađi-
korisne efekte jer formiraju optimalnu ishranu vača, zašto ne dopustiti da se vaš ukus razvije
za smanjenje težine. Kada se kombinuje sa prema hrani koja je prirodno slatka? Pokušajte
redovnim vežbanjem i optimalnim vremenom da nađete više zadovoljstva u jabuci, zreloj
za obrok (ljudi gube više na težini ako uveče banani ili možda šargarepi odgajanoj kod kuće
jedu lagan obrok ili ako uopšte ne jedu), takva ili svežoj tikvici iz bašte. Naš ukus se može
ishrana može da pomogne dijabetičaru sa izvežbati.
viškom kilograma da smanji težinu za više kilo- Iako mogu da se setim mnoštva primera
grama. Kako se smanjuje težina, tako opada i među svojim pacijentima u vezi sa “izvežbanim
potreba za insulinom. ukusom”, postoji jedan primer nekoga ko nije
moj pacijent, a koji je naročito “blizak domu” –
Veštački zaslađivači moj otac. Kada sam odrastao u Mičigenu, moj
Šta je sa veštačkim zaslađivačima? Danas otac je, iako nije dijabetičar, patio od niza ma-
mnogi veruju da su veštački zaslađivači dobra njih zdravstvenih problema. Kao mašinski
zamena za šećer u svemu, od gaziranih pića do inženjer, nije bio upoznat sa medicinskim ili
kolača i slatkiša, jer sadrže manje kalorija. zdravstvenim pitanjima. Slučajno je naišao na
Nutrasvit, na primer, je naziv za veštačku knjigu zvanu “Šećerni bluz” i postao ubeđen da
aminokiselinu zvanu aspartam. U malim količi- je njegovo stanje sa viškom kilograma i
nama može da imitira ukus šećera. zdravstvenim problemima bilo povezano sa nje-
Da li gazirana pića sa malo kalorija zaista govim velikim unosom šećera. Oduvek je pio
deluju? Trenutna istraživanja kažu “ne”. U dosta milk šejka i jeo mnogo trešnji prelivenih
stvari, oni koji piju najviše dijetetskih pića imaju čokoladom, između ostalih namirnica sa
najviše problema sa težinom. I izgleda da je to šećerom. Jedne večeri je začudio porodicu
problem kada teži ljudi biraju proizvode sa objavljujući da je odlučio da se u potpunosti
manje kalorija. Jedno istraživanje na preko odrekne prerađenog šećera. Međutim, moja
75.000 žena starosti od 50-69 godina je utvrdi- majka je nastavila da kuva za našu porodicu na
GORKI UKUS SLATKIŠA 143

isti način kao i ranije. Kada je došlo vreme za održavate tu razumnu težinu. Aerobno vežban-
dezert, moj otac bi ustajao i išao da radi u bašti. je u trajanju od najmanje 30 minuta, trebalo bi
Kada bi došao kući sa posla, a čokoladni kolači da bude deo dnevne rutine dijabetičara.
bi se pekli, izašao bi napolje i šetao kako bi Rado obezbeđujem svojim pacijentima
izbegao miris i prateće iskušenje. Svi smo se ukusne recepte koji sadrže uravnoteženu vege-
tiho pitali koliko dugo može da nastavi sa tom tarijansku ishranu sa malo masti, malo šećera i
odlukom. mnogo vlakana, koja je najbolja za dijabetes.
Posle oko četiri meseca, moj otac je došao Međutim, izbegavam da im dajem jelovnik.
kući i još jedan slatki dezert se pekao, ali Kada jednom shvate principe, puštam ih da
privlačnost i želja više nisu bili prisutni. U stvari, isplaniraju sopstvene obroke. Dao bih isti savet
opisao je miris kao “mučno sladak”. Sada je uži- svakom čitaocu. Nemojte se ograničavati nekim
vao u pitama od jabuke načinjenim bez šećera strogim načinom ishrane. Primite principe k
(moja majka je konačno popustila i napravila srcu. Eksperimentišite sa različitim opcijama.
mu dezert bez prerađenog šećera) podjednako Bićete iznenađeni koliko život stvarno može da
koliko je uživao u ranijim dezertima. Moj ujak bude prijatan i zdrav.
koji bi nas često posećivao iz Teksasa je komen-
tarisao koliko se put isplati samo da bi video Iznenađujuća istina – čak i za
koliko je moj otac očigledno uživao u jednos- nedijabetičare
tavnoj hrani. Težina mog oca se smanjila i nje-
Neki ljudi teško mogu da poveruju u ovu
govi zdravstveni problemi su nestali, ali se nje-
jednostavnu istinu: način života za dijabetičare
govo uživanje prema hrani i životu poboljšalo.
koji sam opisivao je takođe najbolji način života
Kao dečaku, to je bilo očigledna “pre i posle”
i za nedijabetičare. Bez obzira da li ste zabrinu-
razlika koju sam zapazio kod svog oca i koja je
ti za sprečavanje dijabetesa ili jednostavno
pokrenula moj interes prema zdravom načinu
pokušavate da učinite vaše zdravlje najboljim,
života i zdravlju. Rezultati su pokazali da se dis-
ovaj program će vam se takođe isplatiti. I
ciplinovanim odnosom prema zdravlju ukus
nećete morati da žrtvujete zadovoljstvo.
može izvežbati za ono što je bolje.
Skoro svakog dana u Američkom centru za
poboljšanje načina života u Oklahomi naći ćete
Sve zajedno: principi ishrane za dijabetičare upisane na naš program radi
dijabetičare preokretanja procesa svog oboljenja. Takođe
Mnogi od mojih pacijenata dijabetičara ćete pronaći neke druge – osobe iz okolnih
zahtevaju da im dam veoma specifični jelovnik zajednica koje dolaze da uživaju u obroku u
koji će im pomoći da kontrolšu dijabetes. našoj kuhinji. Često jedu isti obrok u kome dija-
Međutim, za većinu dijabetičara, jelovnici nisu betičar sa druge strane prostorije uživa.
toliko važni koliko je važno poznavanje (i prak- Često je naš strah od promene u velikoj
tikovanje) principa ishrane za kontrolu dijabe- meri proizveden neznanjem. Izaberite dobar
tesa. To je naročito tačno za one koji su od kuvar ili pronađite prijatelja koji može da
insulina nezavisni dijabetičari tipa II. Principi su pripremi neke ukusne obroke bez mesa i kreni-
stvarno osnovni – analizirali smo sve njih u te danas na program vegetarijanskog tipa
ovom poglavlju. Što više voća, povrća i inte- ishrane. Lista kuvara koji su specijalizovani za
gralnih žitarica, to bolje (jezgrasto voće je zdrav jelovnik se može pronaći u dodatku II.
takođe dobro u umerenim količinama). Što Otkrićete ono što su naši susedi u blizini
manje mesa i mlečnih proizvoda, to bolje. Što Američkog centra za poboljšanje načina života
manje prerađenog šećera, to bolje. Što više utvrdili: hrana može da bude ukusna, vaš život
vlakana, to bolje. Jedite dobar doručak i malo, može da sadrži zadovoljstva, a i dalje možete
ako uopšte i jedete, za večeru. Ako imate višak da budete na najboljoj ishrani i načinu života za
kilograma od velikog značaja je da smanjite preokretanje, kontrolu ili sprečavanje dijabete-
svoju težinu do idealne težinu (prema tome, što sa, pored smanjenja rizika od mnogih drugih
manje masti u ishrani, to bolje) i primenjujete oboljenja.
stil ishrane koji vam dozvoljava da ostvarite i
9. poglavlje

Melatonin: Faktor
odmora i podmlađivanja
Sve je bilo tiho u domu Markovih. Iznenada Iz različitih razloga bukvalno milioni ljudi širom
je nastalo komešanje u spavaćoj sobi. Petar je sveta opravdano uzvikuju: “Zašto sam toliko
protrljao oči i pogledao na sat: “Oh, Ana, umoran? Šta mogu da učinim u vezi sa tim?”
uspavali smo se. 7:30 je. Ustani iz kreveta. Na ovu scenu je stupio dodatak ishrani zvan
Probudi decu. Svi moramo da idemo.” Iznenada melatonin. Novine širom Sjedinjenih Država su
je nastala pometnja u kući. 1993. godine izvestile o istraživanju Instituta za
Šta je napravilo razliku za tih nekoliko tehnologiju iz Masačusetsa. Tamo su naučnici
trenutaka? Svest o vremenu i žurba usled pokazali da su male količine melatonina delo-
njega. Svi uopšteno gledano uviđamo da živimo vale kao prirodno sredstvo za san.6 Popularnost
u sredini koja nas pritiska vremenom, bez obzi- melatonina je porasla 1994. godine, kada su
ra da li smo se uspavali ujutru ili ne. novinari izvestili da on može da umanji prob-
Jednostavno izgleda da nema dovoljno sati u leme prilikom letenja i prelaženja više vremen-
danu. Dolazimo u situaciju da nam je potrebno skih zona.7 Zanimanje za ovo jedinjenje je dalje
više energije kako bismo ostvarili sve što želimo raslo kako su vodeći periodični časopisi nastavili
ili što moramo da uradimo. Ponekad izgleda kao da objavljuju udarne vesti. Časopis Newsweek
da se rvemo sa dva neprijatelja: frustracijom i je 7. avgusta 1995. godine istakao melatonin na
zamorom. naslovnoj strani.8 Od tada je ovo jedinjenje
Zamor je veliki problem širom sveta. nastavilo da dobija dobre kritike i pokazalo je
Istraživanja iz Amerike i drugih zemalja ukazu- sposobnost da ostvari zaradu od milion dolara
ju da u zapadnim zemljama milioni ljudi imaju za knjižare i prodavnice zdrave hrane. Kada je
značajne probleme sa zamorom. U Sjedinjenim jedan od vodećih svetskih istraživača po pita-
Državama, zamor je jedan od deset najčešćih nju melatonina, dr Rasel Dž. Rajter (Russel J.
razloga za posetu lekaru.1 Da bi stvari bile još Reiter), napisao knjigu po tom pitanju 1995.
gore, značajan deo onih koji imaju problema sa godine, izneo je jednu upečatljivu naznaku po-
zamorom ne može da zaspi kada legne da pularnosti melatonina. Zapazio je da je 24
spava. Novi američki podaci ukazuju da oko 3,3 različitih američkih kompanija tada reklamiralo
miliona pacijenata svake godine posećuje ovaj hormon. Štaviše, veliki niz novih kompani-
lekare samo zbog nesanice.2 Smatra se da su ja se pridruživao tržištu svakog meseca.9
starije osobe izložene najvećem riziku od tog Melatonin nije strana supstanca za telo, već
problema. Do 34% Amerikanaca starijih od 65 prirodni hormon koji se proizvodi u telu i koji se
godina ima probleme sa nesanicom.3 nalazi u određenim namirnicama. Iako su
Novije istraživanje je utvrdilo da su proble- dodaci melatonina imali komercijalni uspeh,
mi sa spavanjem česti čak i kod mladih osoba postoji još jedna naročito uzbudljiva linija
između 17 i 30 godina starosti. Istraživači su istraživanja u vezi sa ovim hormonom to jest,
posmatrali oko 3.000 osoba u vezi sa problemi- učimo da možemo da poboljšamo proizvodnju
ma sa snom kao što su: poteškoće da osoba melatonina u sopstvenim telima na prirodan
zaspi, često buđenje, “isprekidan san”, dreman- način, bez pribegavanja skupim dodacima.
je tokom dana, noćne more i buđenje prerano Govoriću o tim istraživanjima kasnije u ovom
ili uz osećaj umora. Samo 36% je reklo da poglavlju i dati praktične predloge kako
nemaju nijedan od ovih pokazatelja.4 poboljšati proizvodnju ovog jedinjenja u sop-
U zapadnim zemljama, nesanica i problemi stvenom telu.
u vezi s njom su registrovani kod predškolske Tvrdnje koje istraživanja daju o melatoninu
dece. Na primer, nemačko istraživanje je utvrdi- sada prevazilaze tvrdnje o njegovoj sposobnos-
lo da je 12% dece stare od 4 do 5 godina imalo ti da ubrza san i olakša probleme sa dugotraj-
problema da se uspava.5 Istraživanje je jasno. nim letovima. Međutim, pre nego što razmotri-
MELATONIN 145

mo druge dalekosežne efekte ovog prirodnog Starenje, isceljivanje i opšte poboljšanje


jedinjenja, moramo bliže da razmotrimo oblasti Možda ništa nije zaokupilo ljudsku maštu
istraživanja koja su prva uvela melatonin na kao potraga za izvorom mladosti. Neki struč-
veliku scenu. njaci danas ukazuju da su medicinska istra-
živanja možda u melatoninu obezbedila bar
Poboljšanje sna
delimičnog kandidata za “sredstvo za podmlađi-
Izraelski istraživači predvođeni D. Garfin- vanje”. Ova mišljenja nastaju iz uviđanja da
klom su posmatrali efekte melatonina na dese- melatonin može da olakša dnevne napore koji-
tak osoba čija je prosečna starost bila 76 godi- ma se naša tela izlažu. Shodno tome nazvan je
na.10 noćni hormon koji “popravlja i podmlađuje”.17
U toku tri sedmice polovini grupe je davano Ovi isceljujući i generalno popravljajući efekti
dva miligrama melatonina dnevno, a drugoj melatonina mogu u stvari da pomognu odla-
grupi je davan placebo. Posle pauze od sedam ganju nekih promena koje normalno pripisuje-
dana, istraživanje je ponovljeno sa drugom mo starenju.
polovinom ispitanika koji su dobijali aktivan Postoje drugi dokazi koji ukazuju da mela-
melatonin, dok je ostatak dobijao placebo. tonin može da pomogne usporavanju procesa
Rezultati su pokazali porast “efikasnosti sna” starenja. Dobro je poznato da nivo melatonina
dok su osobe na melatoninu. Efikasnost sna je kod ljudi opada tokom života, kao što je
merila ukupno vreme sna kao procenat vreme- prikazano na slici 1.18
na provedenog u krevetu.11 Poboljšalo se sa
75% bez dodataka melatonina na 83% uz dobi- Slika 1. Opadanje nivoa melatonina tokom
janje melatonina. Druga istraživanja12,13 su života
takođe iznela dokaze da melatonin pomaže Melatonin (pg/ml)*
smanjenju vremena potrebnog da se osoba (pg/ml)* - pikograma
(hiljadu milijarditih
uspava (19 nasuprot 33 minuta po izraelskim 120 delova) po mililitru
podacima). Garfinkl je sa saradnicima zaključio
100
da melatonin pomaže poboljšanju efikasnosti
80
sna iako nije poboljšao ukupno vreme spava-
nja; to znači da je osoba trošila manje vreme- 60

na u krevetu da bi dobila datu količinu sna. 40


20
Rešavanje problema dugog letenja
Dokumentovano je da melatonin pomaže u 10 20 30 40 50 60 70 80
jednoj od većih neprijatnosti savremenog puto- Starost (godina)
vanja, to jest, kod dugotrajnog letenja. Niz
istraživanja je koristeći razne doze i režime raz- Noćni nivo dostiže vrh kod dece između 1 i
matralo taj efekat.14,15 Jedan izveštaj je 5 godina starosti i postepeno opada tokom
zaključio da je najefektivniji režim uključivao puberteta. Do kraja puberteta vrh nivoa mela-
uzimanje melatonina na dan leta i u toku pet tonina se smanjio za 75%.19 Nivo nastavlja da
dana posle njega.16 se postepeno smanjuje tokom života.
Rezime ovih korisnih efekata melatonina je
prikazan u tabeli 1. Melatonin povećava dužinu života kod
životinja
Tabela 1. Efekti dodavanja melatonina na Nivo melatonina se takođe smanjuje kod
spavanje i probleme sa dugotrajnim letenjem životinja kako one stare. Davanje melatonina
Pomaže u slučaju nesanice životinjama povećava njihovu dužinu života.20
- Naročito kod starijih Da li ovo povećanje životnog veka može da nas-
- Smanjuje vreme potrebno za uspavljivanje za tane usled nekog tipa efekta koji usporava
14 minuta starenje, a koji proizvodi melatonin? Ako je
- Poboljšava efikasnost sna, ali ne i ukupno tako, kako tačno taj efekat nastaje? Raznovrsna
vreme spavanja istraživanja ukazuju da efekat melatonina u
Umanjuje probleme sa dugotrajnim letenjem usporavanju starenja kod životinja (kao i kod
- Kada se uzima na dan leta i tokom narednih ljudi, možda) može u velikoj meri da se javlja
pet dana usled njegove uloge u uklanjanju slobodnih
Štetni efekti nepoznati radikala.
146 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Šta su slobodni radikali? Slobodni radikali se takođe javljaju u


Sve stvari su sačinjene iz molekula. telesnim procesima u vreme kada se telo bori
Slobodan radikal je neobičan molekul – on je sa infekcijama. Iako su ti reaktivni molekuli
“neuravnotežen”. Svaki molekul se sastoji iz jez- neophodni za borbu sa klicama, prevelika količi-
gra od protona i neutrona koje je okruženo na (ili njihovo prisustvo na pogrešnim mestima)
elektronima. Ti elektroni kruže po orbitama oko može da bude štetna za zdrava telesna tkiva.
jezgra – nešto kao zemlja koja putuje oko Nekoliko vrsta šećera, uključujući normalni
sunca. U živim organizmima, takvi elektroni se šećer u krvi - glukozu, mogu da se kombinuju
obično nalaze u parovima. Međutim, neki sa belančevinama u telu kako bi proizveli slo-
molekuli imaju elektrone koji nisu u paru, zvane bodne radikale. Neki veruju da povišeni nivo
“nespareni elektroni”. Ti molekuli se zovu “slo- šećera u krvi kod dijabetičara prouzrokuje kom-
bodni radikali”. plikacije delom usled stvaranja prekomernog
Nespareni elektroni u slobodnim radikalima nivoa slobodnih radikala.25 Zračenje je još
imaju veliki značaj. Oni poseduju snažnu težnju jedan dobro poznati uzrok nastanka slobodnih
da steknu partnera. Često će u toku delića radikala.26 Proizvodnja slobodnih radikala ovim
sekunde, slobodni radikali “ukrasti” elektron iz načinom može da obezbedi veliki deo objaš-
susednog jedinjenja. Za suseda koji je izgubio njenja za povećani rizik od raka kod osoba koje
elektron kaže se da je “oksidovan”. Štaviše, to su preživele bombardovanje Hirošime i
oksidovano jedinjenje tipično postaje slobodan Nagasakija. Slobodni radikali i oksidacija koju
radikal. prouzrokuju su takođe bili povezani sa srčanim
Pošto mu sada nedostaje elektron, ima oboljenjima. Oksidovani holesterol je predstav-
snažnu želju da ukrade jedan od nekog od svo- ljen kao glavni krivac za izazivanje srčanih obo-
jih suseda – i obično to čini veoma brzo. ljenja. Treće poglavlje o srčanim oboljenjima
Rezultat je lančana reakcija, u kojoj oksidacija i daje više informacija o ovom važnom odnosu.
oštećenja mogu da se šire sa jednog molekula Naravno, postoje stvari koje možemo da
na drugi dok nešto ne zaustavi proces. Molekuli učinimo kako bismo ograničili naše izlaganje
koji mogu da zaustave tu lančanu reakciju se slobodnim radikalima. Međutim, pošto ih sva
nazivaju antioksidansi. živa stvorenja proizvode, ne možemo u pot-
Nisu svi slobodni radikali loši. U stvari, uz punosti da izbegnemo ta visokoreaktivna jedi-
odgovarajuće vreme i mesto neophodni su za njenja. Iz tog razloga većina stručnjaka
zdravlje. Na primer, jedan od načina na koji telo ohrabruje osobe da pojačaju svoju antioksida-
uništava otrove je preko sistema koji koristi tivnu odbranu pored izbegavanja slobodnih
oksidacione reakcije i slobodne radikale.21 radikala. Ta ohrabrivanja su pomogla da se
Slobodni radikali su takođe neophodni da bi razvije opčinjenost antioksidativnim dodacima
bela krvna zrnca efektivno uništavala klice.22 Sa kao što su vitamin C, vitamin E i beta karotin.
druge strane, slobodni radikali mogu da budu Nema potrebe ni da spominjem da su
veoma opasni kada su prisutni van odgovara- Amerikanci u velikoj meri uzeli te preporuke k
jućeg telesnog procesa razaranja. Utvrđeno je srcu. Izgleda da su antioksidativni dodaci na
da imaju ulogu u najmanje 50 bolesti.23 Od listi najprodavanijih u doslovno svakoj pro-
naročitog značaja je da je uočeno da oštećuju davnici zdrave hrane u zemlji.
DNK i eksperimentalno su povezani sa rakom. Uprkos svojoj popularnosti, nisu svi antiok-
Supstance koje izazivaju rak, kao što je duvan- sidansi dobri. Prekomerne količine antioksi-
ski dim, vrše deo svog prljavog posla delujući dansa paradoksalno mogu da deluju kao
kao slobodni radikali. “prooksidansi”, jedinjenja koja u stvari favorizu-
Mala količina slobodnih radikala se takođe ju formiranje slobodnih radikala. To je tačno za
proizvodi u vidu sporednih proizvoda u toku vitamin C i vitamin E, kao i za druge antioksi-
normalnih životnih procesa. Elektrane naših danse kao što su superoksid dismutaza i gluta-
telesnih ćelija, zvane mitohondrije, mogu u tion.27
stvari po malo da “cure”. Umesto da otpuštaju
Uloga melatonina kao antioksidansa
toksične hemikalije, one otpuštaju neke od svo-
jih elektrona. Te elektrone može da pokupi Najtoksičnije među radikalima bez kiseonika
kiseonik. Kao rezultat nastaju slobodni radikali je jedinjenje zvano hidroksil radikal.28 Na sreću,
zvani superoksidi.24 Superoksidi takođe ulaze u melatonin je efektivan antioksidans u rešavanju
telo preko pluća, jer je mali procenat kiseonika problema sa ovim radikalom. Još je moćniji od
koji udišemo u stvari u obliku superoksida. široko reklamiranog prirodnog antioksidansa
zvanog glutation. U jednom laboratorijskom
MELATONIN 147

modelu, melatonin se pojavio kao pet puta Pomaže da se osoba izbori sa stresom i
moćniji antioksidans od glutationa.29 Melatonin održi pozitivan stav
je nadmoćniji u odnosu na vitamin E u pogledu
Rad Džordža Maestronia i njegovih švaj-
toksičnog peroksil radikala. Sve u svemu, lite-
carskih saradnika obezbeđuje dokaze da mela-
ratura ukazuje da melatonin štiti od oštećivanja
tonin ima ulogu u smanjenju uticaja stresa na
slobodnim radikalima usled određenih kancero-
imuni sistem.34 Izgleda da melatonin takođe
genih supstanci, herbicida i zračenja. Ilustracija
ispoljava značajne efekte na druge načine na
određenih slobodnih radikala se nalazi u
koje naš um i telo reaguje na stres. Bilo da nas
dodatku VI. Uloga melatonina kao antioksi-
stres ili drugi faktori uvlače u negativno stanje
dansa je takođe ilustrovana u dodatku VII.
uma, postoje dokazi da melatonin može da igra
ulogu u održavanju pozitivnog raspoloženja i
Sprečavanje ili pomaganje u borbi sa
gledišta.
tumorima Važno je napomenuti istraživanje u vezi sa
Već smo videli kako melatonin kao antioksi- efektima melatonina na poboljšanje raspolo-
dans može da ispolji moćan efekat u spreča- ženja. Postoji nekoliko grupa dokaza da mela-
vanju raka na ovaj način. Međutim, izgleda da tonin može da doprinese osećanju dobrobiti:
ovaj hormon ima i druge osobine u borbi sa (1) Neki od najpopularnijih lekova za leče-
rakom. Istraživanja su pokazala da melatonin nje depresije, kao što su prozak, zoloft i paksil,
može da uspori rast ćelija raka dojke.31 Neki od povećavaju nivo serotonina, jedinjenja koje
dodatnih korisnih efekata u oblasti prevencije i pinealno telo (epifiza) koristi za proizvodnju
lečenja raka mogu da se jave usled imunosti- melatonina.
mulirajućih svojstava melatonina. (2) Niz autopsija na samoubicama je utvr-
dio značajno manje količine melatonina u nji-
Pojačivač imuniteta hovom mozgu u odnosu na količinu u mozgovi-
Dr Džordž Maestroni (Georges Maestroni) je ma drugih koji su umrli pri istoj starosti i u isto
sa saradnicima iz Švajcarske izvršio zadivljujuće vreme dana.35
istraživanje koje je razmatralo ključnu ulogu
koju melatonin vrši u pogledu imunog sistema. Može da pomogne sniženju holesterola i
Jedan od njegovih eksperimenata je uključivao krvnog pritiska
dve grupe miševa. Obe grupe su namerno Postoje dokazi da melatonin može da
zaražene opasnim virusom, a zatim podvrgnute pomogne sniženju nivoa holesterola. Ovo svoj-
stresnim situacijama. Jedina razlika je bila što stvo sniženja holesterola je utvrđeno i kod živ-
je jednoj grupi ubrizgan melatonin. Rezultati su otinja i kod ljudi. Istraživači iz Hong Konga su
bili zadivljujući. Na kraju 30 dana, 92% miševa stimulisali pacove da razviju visok nivo holes-
koji nisu primili melatonin je uginulo. Od onih terola u krvi hraneći ih ishranom bogatom
koji su primili melatonin, uginulo je samo 16%. holesterolom. Ovim pacovima sa povišenim
Postojala je upečatljiva petostruka razlika u nivoom holesterola je zatim davan melatonin.
stopi smrtnosti.32 Kod pacova se snizio nivo ukupnog holesterola
Dalja istraživanja su osvetlila neke od nači- kao i kombinovane vrednosti za dva “loša”
na na koje melatonin ispoljava svoje efekte holesterola (VLDL i LDL).36 Autori su merili
pojačavanja imuniteta. U drugom istraživanju porast žučnih kiselina u stolici pacova posle
Maestronijeve grupe je pokazano da melatonin ubrizgavanja melatonina. To ukazuje da je jetra
može da stimuliše određena bela krvna zrnca pacova pretvarala holesterol iz krvi u žuč, a
zvana T-ćelije pomagači na proizvodnju imuno- zatim je odstranjivala stolicom.
stimulirajućih jedinjenja.33 Neka od tih jedinje- Isto istraživanje je takođe proučavalo
nja imaju sposobnost da pomažu regulisanje pacove sa povišenim nivoom holesterola
ključne žlezde imunog sistema, timusa. Takođe prouzrokovanim slabijom aktivnošću tireoidne
pomažu u rešavanju problema nastalih stre- žlezde. Ti pacovi su, kada im je dat melatonin,
som. Ukratko, ovi istraživači su utvrdili da su pokazali rast nivoa zaštitnog HDL-a. Autori su
mozak, imuni sistem i endokrini sistem među- zaključili da dva istraživanja ukazuju da mela-
sobno delovali kada su bili izloženi stresu. tonin može da stimuliše prirodne mehanizme za
Pretpostavili su da je ovaj novoutvrđeni odnos odstranjivanje holesterola podstičući pretvara-
imao ulogu u pomaganju imunom sistemu da nje holesterola u žuč i povećavajući nivo
se oporavi nakon što je oslabljen visokim zaštitnog HDL-a kod pacova.
nivoom hormona stresa ili prekomernim zahte-
vima.
148 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Osim testova na životinjama koji pokazuju Melatonin: da li su sve vesti zaista


da melatonin može da poboljša uklanjanje dobre?
holesterola, postoje dokazi na osnovu istraži-
Sa svim ovim što mu ide u korist, šta bi
vanja na ljudskim tkivima da melatonin takođe
moglo da zaustavi melatonin na njegovom putu
može da smanji količinu holesterola koji
ka velikom međunarodnom uspehu? Jedan fak-
proizvode ljudske ćelije. Nemački istraživači su
tor koji staje na put melatonina ka svetski
pokazali da je melatonin podstakao ljudske ćeli-
najpopularnijem dodatku je delovanje vlade.
je da smanje svoj nivo proizvodnje holestero-
Engleska i Kanada se odnose prema melatoninu
la.37 Nivo smanjenja je bio impresivan iznoseći
drugačije od Sjedinjenih Država, kao što je
skoro 40%.
prikazano u tabeli 3.
Još jedan značajni faktor u vezi sa srčanim
oboljenjima i šlogom je povećani krvni pritisak.
Tabela 3. Kontrola melatonina u Engleskoj,
Istraživanja na životinjama ukazuju da mela-
Kanadi i Sjedinjenim Državama
tonin može takođe da pomogne sniženju
krvnog pritiska.38 Na životinjskim modelima Zabrana prodaje u Engleskoj i Kanadi
- Smatra se lekom, mora se dobiti na recept
melatonin ispoljava sposobnost da smanji
lekara za specifična medicinska stanja
aktivnost simpatičkog nervnog sistema.
Utvrđeno je da to smanjenje, zauzvrat, snižava Sjedinjene Države – dodatak ishrani
- Usled zakona iz 1994. godine, koji je odobrio
krvni pritisak kao i stopu srčanog rada.39 Kongres, FDA ne može da ispituje dodatke ishrani
Stimulacija onoga što se naziva simpatički u pogledu efektivnosti ili bezbednosti.
nervni sistem teži da poveća krvni pritisak i rizik - Proizvođači nisu obavezni da predstavljaju
od problema sa srčanim ritmom. Istraživanja na dokaze o čistoći ili čak da pokažu da je melatonin
ljudima ukazuju da melatonin štiti od tih efeka- uopšte prisutan u proizvodu.
ta smanjujući aktivnost simpatičkog sistema.40 - Bočice u Sjedinjenim Državama ne sadrže
“napomene o vlasništvu” proizvođača.
Delimično rešenje za osteoporozu? - Novije analize su utvrdile da 4 od 6 proizvoda
melatonina sadrži neodređene nečistoće.
Dr Ruven Sandik (Reuven Sandyk) sa
Medicinskog fakulteta Albert Ajnštajn iz Zapazite da se u Engleskoj i Kanadi ovo je-
Njujorka je nedavno pokazao vodeću ulogu dinjenje legalno može nabaviti samo preko
melatonina u sprečavanju osteoporoze.41 recepta.43 U Sjedinjenim Državama, melatonin
Izgleda da ovaj hormon igra niz uloga u vezi sa se smatra dodatkom ishrani. Zakon zabranjuje
tim. Izgleda da je melatonin neophodan za da FDA pregleda jedinjenja označena kao
optimalni metabolizam kalcijuma i pomaže dodaci ishrani u pogledu efektivnosti ili bezbed-
sniženju nivoa hormona zvanog kortizol koji nosti.44 Ovaj nedostatak nadgledanja izaziva
smanjuje nivo kalcijuma. Melatonin takođe određenu zabrinutost.
utiče na grupu hemikalija zvanih prostaglandini
(PGE). Jedan određeni prostaglandin, PGE2 je Pitanja o čistoći
izgleda uzrok gubitka koštane mase. Melatonin Jedan od najvećih razloga za zabrinutost
blokira sintezu prostaglandina, umanjujući na predstavlja čistoća jedinjenja reklamiranih kao
taj način nivo jedinjenja koje je štetno za melatonin. U Sjedinjenim Državama proizvođači
zdravlje kostiju.42 dodataka nisu obavezni da iznesu dokaze o čis-
Višestruki korisni efekti melatonina pored toći bilo kom nadzornom telu niti da identifiku-
poboljšanja sna i rešavanja problema sa dugo- ju proizvođača melatonina. Distributeri očigled-
trajnim letom su rezimirani u tabeli 2. no to smatraju “informacijom o vlasništvu”.45
Zabrinutost u vezi sa ovom praksom je oprav-
Tabela 2. Verovatni efekti melatonina
dana. Od šest analiziranih proizvoda, utvrđeno
- Štiti od oštećenja slobodnim radikalima iz je da četiri sadrže nečistoće koje se, bar prvo-
određenih kancerogenih supstanci, herbicida i
bitno, hemijski nisu mogle identifikovati.46
zračenja
- Sprečava ili pomaže u borbi sa tumorima Imajući u vidu prethodni slučaj L-triptofana, to
- Odlaže neke efekte starenja je zloslutan scenario. Mnogi će se setiti kako je
- Poboljšava imunitet L-triptofan, jedinjenje strukturno slično mela-
- Pomaže u izlaženju na kraj sa stresom toninu, bio povezan sa preko 40 smrtnih sluča-
- Povećava sposobnost doživljavanja zadovoljstva jeva i oko 2.000 degenerativnih bolesti usled
- Snižava holesterol, krvni pritisak i rizik od prob- nečistoća u proizvodu.47
lema sa srčanim ritmom Prema sopstvenim etiketama, neki proizvo-
- Snižava rizik od osteoporoze di melatonina su dobijeni iz životinjskih izvora
MELATONIN 149

uključujući kravlja pinealna tela.48 To pitanje je je i dr Rajter, koji je izgleda spreman da olako
dobilo nov značaj sa nedavnim utvrđivanjem da tumači medicinsku literaturu o melatoninu u
se neurološka oboljenja kod životinja, kao što je pozitivnom svetlu, ostaje veran svom ugledu
bolest ludih krava, mogu prenositi na ljude. ozbiljnog naučnog istraživača i priznaje da “ne
Deseto poglavlje: “Bolesti životinja i rizik po postoji ubedljiv dokaz” da će “melatonin
ljudsko zdravlje” bavi se ovim i drugim bolesti- poboljšati nečiji seksualni život...”52 Radi
ma kod životinja. ravnoteže, Rajter ističe da neki efekti melatoni-
Pored toga, u vezi sa pitanjima o zagađe- na u sprečavanju starenja mogu da pomognu
nju melatonina postoji još jedan značajan očuvanju seksualne funkcije do veće starosti.
razlog za zabrinutost. Proizvođači ne moraju Međutim, to bi bilo očekivano. Ako ovaj hormon
nikome da dokažu da je bilo koja količina mela- zaista pomaže očuvanju opšteg stanja mladosti,
tonina uopšte prisutna u proizvodu. To, narav- očekivali bismo da ove koristi pogoduju svim
no, postavlja pitanja o efektivnosti dodatka. sistemima, uključujući seksualne i reproduk-
tivne sisteme.
Opasnosti od dugoročnih efekata nisu Neke reproduktivne koristi melatonina su
poznate otkrivene. Južnoafričko istraživanje je utvrdilo
da su muškarci sa većim količinama melatonina
Čak i kada bismo bili ubeđeni da su svi
u krvi imali veće količine melatonina u semenoj
dodaci melatonina 100% čisti i da sadrže upra-
tečnosti. Te osobe su imale bolju pokretljivost
vo onoliko jedinjenja koliko je obećano, i dalje
sperme, kvalitet povezan za poboljšanom plod-
postoje sumnje. Uprkos prvobitnim predlozima
nošću.53
o bezbednosti melatonina, koji su dugoročni
Sa druge strane, postoje neki drugi dokazi
problemi sa uzimanjem velikih količina dodata-
koji ukazuju da melatonin može da smeta sek-
ka, sa tako dalekosežnim efektima? Čak je i dr
sualnim i reproduktivnim funkcijama. Visoki
Rajter, jedan od najvećih zastupnika melatoni-
nivo melatonina sprečava životinje da prođu
na, bio suzdržan i nedavno priznao 1995.
kroz pubertet.54 Ovo delovanje se naziva
godine da je većina istraživanja o melatoninu
“antigonadotropni efekat”.55 Slučaj čoveka u
uključivala samo mali broj ljudi i da još uvek ne
srednjim dvadesetim godinama koji nikada nije
znamo ko ne bi trebalo da uzima dodatke mela-
prošao kroz pubertet ilustruje taj efekat. On je
tonina.49 U stvari, doze uzete daleko iznad nor-
ispitan zbog kašnjenja seksualnog sazrevanja i
malnog fiziološkog nivoa mnogih dodataka
utvrđeno je da ima nivo melatonina koji je bio
tokom određenog perioda vremena često
pet puta veći od normalnog. Na kraju je ko-
prouzrokuju više problema nego što ih rešava-
načno prošao kroz pubertet pošto se njegov
ju.50
nivo melatonina spustio do normalnog opse-
Na ovom mestu je vredno napomenuti
ga.56
ironični preokret kod jedne od najranijih tvrdnji
Preterano veliki nivo melatonina je takođe
o melatoninu. Problemi koji nastaju prilikom
povezan sa neplodnošću kod ljudi. Nedavno
dugotrajnog leta su se pogoršali u grupi kojoj je
istraživanje atletičarki je utvrdilo da su one koje
zadato da počinje sa uzimanjem dodataka
su propustile menstrualne cikluse imale nivo
nekoliko dana pre puta, umesto da čeka do
melatonina dvostruko veći u odnosu na
dana leta. Ovaj nalaz ukazuje da redovno uzi-
atletičarke koje su još uvek imale menstruaci-
manje melatonina može da spreči neke od
ju.57 Naravno, to postavlja pitanje ko je stariji.
korisnih efekata jedinjenja kada su potrebni.51
Kao što ćemo kasnije videti, povišen nivo mela-
tonina može da bude rezultat vežbanja.
Seksualni i reproduktivni efekti
Zauzvrat, moguće je da je nastali povećani nivo
melatonina: mogući mač sa dve oštrice melatonina zatim smanjio ženske reproduktivne
U oblasti seksualnih efekata, melatonin se funkcije.58 Prema tome, abnormalno velike
nije pokazao od koristi. Moglo bi se ispostaviti količine melatonina (kao što su one koje se
da je mač sa dve oštrice. U okviru normalnih mogu dobiti uzimanjem dodataka ili vršenjem
fizioloških granica, viši nivo melatonina u krvi veoma strogog atletskog treninga) mogu da
može da koristi seksualnom zdravlju. Međutim, rade protiv reproduktivnih interesa osobe.
u abnormalno velikim količinama mogu da pos-
toje neželjeni sporedni efekti. Melatonin reaguje sa prepisanim
Izveštaji laika proglašavaju melatonin kao lekovima
pojačivač seksualnih sposobnosti, ali ne posto-
U našem ranijem objašnjenju funkcije oksi-
je naučni dokazi koji bi potvrdili tu tvrdnju. Čak
dacionih reakcija i slobodnih radikala, spome-
150 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

nuto je da oni mogu da unište otrove ili nežel- naše telo proizvodi. To će nam garantovati
jene strane materije. Pošto melatonin uklanja poboljšane zalihe čistog melatonina u bezbed-
slobodne radikale, umanjiće količinu slobodnih nim količinama.
radikala u telu i mogao bi razarajuće da pogađa
osobe na prepisanim lekovima. Razlog za to je Kako da povećamo naš nivo melatonina
što većina onoga što danas nazivamo “terapija Ako nadzornik fabrike želi da poboljša
lekovima” uključuje hemikalije prema kojima se proizvodnju na traci, verovatnoća uspeha će se
telo odnosi kao prema otrovima. Reakcije oksi- povećati ako je temeljno upoznat sa svakim
dacija i slobodni radikali pomažu odstranjivanju aspektom proizvodnog procesa. Slično tome,
nekih od tih lekova iz sistema. Razlog za zabrin- ako želimo da popravimo naš nivo melatonina,
utost je da će se smanjenjem tog delovanja moramo da shvatimo kako telo proizvodi ovaj
nivoi određenih lekova u krvi povećati vitalni hormon.
proizvodeći potencijalno razarajuće efekte. Na Proizvodnja melatonina se odigrava u
primer, mevakor (lovastatin), popularni lek za pinealnom telu, sićušnom organu koji se nalazi
sniženje holesterola, i koumadin (varfarin), tačno u centru mozga.60 Njegova lokacija je
česti lek protiv zgrušava-nja krvi, se oslanjaju prikazana na slici 2.
na slobodne radikale i oksidaciju koristeći
čuveni citohrom P450 sistem iz jetre. Pokazano Slika 2. Anatomija pinealnog tela
je da smanjenje te funkcije prouzrokuje oštar
bol mišića i stvarno razaranje mišićnog tkiva Pinealno telo
usled prekomernog nagomilavanja lovastatina u
krvi. Još gori su rezultati varfarina. Kada se ova
funkcija smanji, može se razviti preterani nivo
leka. To zauzvrat može da stvori sklonost ka
ozbiljnom ili smrtonosnom krvarenju usled
prekomernog “razređivanja krvi”. Veliki broj
uobičajenih lekova se oslanja na taj sistem i u
njih spadaju: antibiotik eritromicin, pilule za
krvni pritisak nifedipin (prokardija); kvinidin
(stabilizator srčanog ritma); lek protiv gljivica
ketokonazol (nizoral); i pilule protiv alergije ter-
fenadin (seldan).59
Hipofiza
Rezime napomena i nepoznatih dejstava
melatonina je prikazan u tabeli 4.

Tabela 4. Upozorenja i nepoznata dejstva


dodataka melatonina
- Čistoća
- Preciznost etiketa u vezi sa količinom
- Potencijalni dugoročni štetni efekti Ova žlezda je veličine zrna kukuruza i ima
- Mogući neželjeni sporedni efekti velikih doza, oblik sićušne šišarke. Izgled objašnjava koren
kao što je smanjena plodnost njenog imena. Latinski pinealis je izvedeno od
- Moguća opasna interakcija sa prepisanim lekovi-
pinea što znači šišarka. Kao svedočanstvo o
ma
njenom značaju, pinealno telo je prva žlezda
koja se formira tokom razvoja ljudskog fetusa.
Kuda idemo odatle? Jasno se izdvaja već tri sedmice posle začeća.62
Značajno je napomenuti da pinealno telo
Da li postoji bilo kakav način da bezbedno
nije samo fabrika melatonina. Ova sićušna žlez-
koristimo ovaj čudesni dodatak u svetlu
da luči najmanje četiri značajna jedinje-nja,63,64
mogućih neželjenih efekata, zabrana prodaje u
kao što je navedeno u tabeli 5.
nekim zemljama, i medicinskih stručnjaka koji
Postoji nekoliko koraka u hemijskoj proiz-
postavljaju druga pitanja o štetnim efektima?
vodnji melatonina. Oni su naznačeni u tabeli 6.
Na sreću, postoji. Kao što je ranije navedeno,
Za one koji su upoznati sa biohemijom, bio-
melatonin je prirodni hormon koji proizvodi
hemijska šema biosinteze melatonina je
svako normalno ljudsko biće. Možemo da nauči-
uključena u dodatak VIII.
mo kako da povećamo količine melatonina koje
MELATONIN 151

nal od očiju, pokreće žlezdu da proizvodi mela-


Tabela 5. Sekreti pinealnog tela
tonin, koji se izlučuje u krvotok.67
Epitalamin Testovi na životinjama ukazuju da mrežn-
- Protein za koji se smatra da povećava kapacitet jača oka takođe može direktno da proizvodi
učenja i usporava starenje
melatonin. Pod uslovima mraka, tkivo zadnjeg
Serotonin dela oka može samostalno da deluje u
- Podiže raspoloženje i utiče na spavanje i bol
proizvodnji melatonina.68
Arginin vazotocin Melatonin se ne skladišti u pinealnom telu;
- Moćan protein sposoban za brzo izazivanje
on napušta žlezdu prostom difuzijom.69 Vreme
dubokog sna
poluraspada je kratko tokom prvih nekoliko
Melatonin minuta, posle čega dolazi druga, duža faza.70
- Noćni hormon koji “popravlja i podmlađuje”
Kao rezultat toga ne možemo se za danas
oslanjati na jučerašnji melatonin. Potrebne su
Tabela 6. Koraci u proizvodnji melatonina nam veće količine melatonina svake večeri.
Neki od faktora uključeni u proizvodnju
1. Pinealno telo uzima iz krvi aminokiselinu tripto- melatonina u telu su rezimirani u tabeli 7.
fan.
2. Triptofan se u žlezdi pretvara u serotonin.
3. Serotonin se pretvara u melatonin.
4. Enzim zvan NAT (N-acetil transferaza) mora biti Tabela 7. Faktori uključeni u proizvodnju
prisutan za konačni korak. Bez dovoljnih količina melatonina
NAT-a, proizvodnja melatonina se otežava. - Telo ne skladišti melatonin. Neophodna je dnev-
na proizvodnja.
- Svetlo/mračno signali iz mrežnjače putuju kroz
Regulacija proizvodnje melatonina optički nerv do mozga gde se kombinuju sa sig-
Uprkos onome što može da izgleda kao nalima iz našeg “telesnog časovnika”, govoreći
veoma pravolinijski hemijski proces, telo pažlji- žlezdi da započne i da prekine proizvodnju mela-
tonina.
vo reguliše proizvodnju melatonina.65 Proces je
- Melatonin takođe može direktno da proizvodi
u velikoj meri kontrolisan ciklusom svetlo- mrežnjača u uslovima mraka, bez uključivanja
mračno. Optimalna proizvodnja melato-nina se pinealnog tela u to.
javlja jedino noću i zavisi od tamnog okruženja.
Noćni nivo uglavnom dostiže vrh oko dva ujutru
do tri ujutru, kao što je prikazano na slici 3. Povećanje količine melatonina na
U toku ovih noćnih časova, nivo melatonina prirodan način
je 5 do 10 puta veći nego tokom dana.66 Signali Kako sada možemo da primenimo
svetlo-mračno se prenose preko optičkih nera- razumevanje hemije i regulacije melatonina
va do kontrolnog centra u mozgu u kome se tako da poboljšamo proizvodnju ovog bitnog
nalazi naš “telesni časovnik”. Ovaj časovnik, hormona u našim sopstvenim telima? Ostatak
zauzvrat, govori pinealnom telu da ne proizvodi poglavlja će obezbediti odgovore na to pitanje.
melatonin kada se signal svetlosti prenosi od
očiju. Kada kontrolni centar prima mračan sig- Izložite se sjajnom svetlu početkom
Slika 3. Variranje nivoa melatonina tokom dana
dana Jedno od prvih i veoma uglednih istraživa-
Melatonin (pg/ml) nja koje je ispitivalo vezu između dnevnog svet-
80 la i melatonina je objavljeno 1988. godine.
70 Istraživači u Finskoj su utvrdili da su pacovi koji
60
su izloženi prirodnoj dnevnoj svetlosti imali
značajno viši nivo noćnog melatonina od druge
50
grupe pacova koja je imala podjednaku količinu
40
izloženosti veštačkom svetlu.71 Razlika u nivou
30 melatonina ove dve grupe je prikazana na slici
20 4.
10
Prirodna svetlost je neverovatno intenzivni-
ja od veštačke. Prirodna svetlost može da
0
2 po podne Veče 2 ujutru 7 ujutru
dosegne 3.000 luksa pri svetlom sunčanom
Vreme dana
danu.72 Svetlo unutrašnjeg okruženja može da
152 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Slika 4. Prirodna svetlost je najbolja za Tabela 9. Starijim ljudima je potrebno


proizvodnju melatonina više sunčeve svetlosti
Melatonin (ng/l)* (ng/l)* - nanograma (mili- “Živahnost se smanjuje kako godine prolaze,
jarditih delova) po litru ostavljajući manje vitalnosti sa kojom se može
4,0 Veštački opirati nezdravim uticajima; otuda veća potreba
3,5 Prirodni starijih da dobijaju dosta sunčeve svetlosti i
3,0 svežeg, čistog vazduha.”
2,5

2,0
Noću izbegavati izlaganje svetlu
1,5
Pre više godina je utvrđeno da je noćno
1,0 svetlo smanjivalo proizvodnju melatonina kod
0,5 ljudi.77 Značajno je izbegavati izlaganje svet-
0,0 losti noću i ujedno ga povećati na najveću meru
10:00 14:00 18:00 22:00 2:00 6:00 10:00 tokom dnevnih časova. Znamo da nizak inten-
Vreme dana zitet svetlosti (50 luksa) nije problem, ali da
nivo od 500 luksa i više noću značajno umanju-
je oslobađanje melatonina. Uzimajući u obzir tu
informaciju, poželjno je umanjiti na najmanju
obezbedi samo 400 luksa, što je manje od 15%
moguću meru izlaganje svetlosti noću, a tamo
intenziteta dnevne svetlosti.73 Ovo medicinsko
gde je svetlo neophodno u noćnim časovima
istraživanje opravdava savet koji je dat pre više
(na primer, budeći se da bi se koristilo kupatilo)
od jednog veka, od strane jednog autora, nave-
treba koristiti što je moguće prigušenije svetlo.
den u tabeli 8.74
U zapadnim zemljama, navika ostajanja
budnim do kasno noću je generalno povezana
Tabela 8. Sunčeva svetlost – prirodni
sa izlaganjem značajnim količinama svetlosti
zadivljujući isceljujući agens
tokom tih časova. Sa stanovišta proizvodnje
“Invalidi su često uskraćeni za dnevnu svetlost. melatonina, bilo bi bolje otići u krevet ranije
To je jedan od prirodnih najmoćnijih isceljujućih
kako bi se iskoristila prednost noćne tame, a
agensa. Veoma je jednostavno, prema tome nije
pomodan lek, uživati u zracima Božijeg sunčevog zatim rano ustalo. Zdravstvena prednost ranijeg
svetla i ulepšati naše domove njegovim prisus- odlaženja u krevet istaknuta je pre više od veka
tvom.” od strane već citiranog autora, što je navedeno
u tabeli 10.
Postoji zanimljivo opažanje u vezi sa poseb-
nim potrebama za više sunčevog svetla kako Tabela 10. San je bolji pre ponoći
starimo. Razmotrite ove tri činjenice: “San je vredniji daleko više pre nego posle
- Izgleda da melatonin usporava proces ponoći. Dva sata dobrog sna pre ponoći je vred-
starenja. nije nego 4 sata posle ponoći.”
- Što smo stariji to manje proizvodimo
melatonin.
- Izlaganje prirodnoj svetlosti tokom dana Vežbanje poboljšava proizvodnju
povećava proizvodnju melatonina noću. melatonina
Zaključujemo da u cilju usporavanja proce- Ranije istraživanje Kara i saradnika je ispiti-
sa starenja, možemo da poboljšamo našu valo sedam zdravih žena. Oni su utvrdili da je
proizvodnju melatonina većim izlaganjem jedan sat vežbanja na sobnom biciklu mogao
sunčevoj svetlosti, što pomaže odlaganju da udvostruči ili utrostruči nivo melatonina.78
prirodnog slabljenja proizvodnje melatonina. Druga istraživanja su takođe pokazala da fizičko
Citirani autor je razumeo tu potrebu starijih da vežbanje može da poboljša nivo melatonina.79
dobijaju više sunčeve svetlosti, shodno njego-
voj izjavi prikazanoj u tabeli 9.75 Jedite hranu bogatu melatoninom
Sjajna svetlost kao što je sunčeva, takođe Melatonin je prisutan u mnogim namirnica-
može da poveća proizvodnju serotonina tokom ma. Konzumiranje namirnica bogatih prirodnim
dana što zauzvrat može da spreči depresiju i melatoninom80 može da povisi nivo melatonina
zamor.76 u krvotoku. Namirnice bogate melatoninom su
navedene u tabeli 11.81,82
MELATONIN 153

nju melatonina. Ako je ljudima takođe potreban


Tabela 11. Namirnice bogate melatoninom
vitamin B6 za proizvodnju serotonina, poveća-
(Pikograma po gramu hrane)
nje unosa ovog vitamina će pomoći povećanju
Ječam 378 nivoa melatonina. Bogati izvori vitamina B6 su
Banana 460 navedeni u tabeli 13.86
Paradajz 500
Đumbir 583
Tabela 13. Namirnice bogate vitaminom B6
Pirinač 1006
Kukuruz 1366 (mg/100 g)
Ovas 1796 Pasulj 0,51
Sočivo 0,54
Orasi 0,56
Jedite hranu bogatu triptofanom Banane 0,58
Kao što smo zapazili, triptofan je neopho- Seme susama 0,79
dan pinealnom telu za proizvodnju i serotonina Seme suncokreta 0,81
i melatonina. Zbog toga mislimo da je triptofan Srce artičoke 0,94
Slatke paprike 2,22
značajno jedinjenje koje treba jesti u obimnim
količinama ako želimo da naš nivo melatonina
bude na najboljem nivou.83 Istraživanja na živ- Postoje dokazi da je kalcijum značajan
otinjama su zaista pokazala da povećane molekul za pinealno telo da bi proizvodilo mela-
količine L-triptofana mogu da proizvedu tonin. Jedno istraživanje je pokazalo da se kod
četvorostruki porast nivoa melatonina u krvi. životinja kojima je davana hrana u kojoj je
Iznenađujuće je bilo da su životinje koje nisu nedostajao kalcijum razvilo skupljeno pinealno
imale pinealno telo pokazivale isti upečatljiv telo.87 Dalja potpora za značaj kalcijuma se vidi
rast. To obezbeđuje dokaze o sposobnosti creva u razornim rezultatima na nivo melatonina leko-
da proizvodi melatonin iz triptofana. To su va koji blokiraju kalcijumove kanale. U istraži-
dobre vesti, pošto pinealno telo kod starijih živ- vanjima na životinjama, ovi uobičajeni lekovi za
otinja teži da gubi sposobnost proizvodnje probleme srca i povišenog krvnog pritiska su
melatonina od gradivnih blokova triptofana i umanjivali nivo melatonina.88,89 Namirnice
serotonina usled smanjenja količine enzima bogate kalcijumom su navedene u 7. poglavlju:
NAT, koji je ranije spomenut u proizvodnji mela- “Veliki mit o mesu i belančevinama.”
tonina. Bogati izvori triptofana su navedeni u
tabeli 12.84 Uzdržavanje od hrane i gladovanje
poboljšavaju proizvodnju melatonina
Tabela 12. Namirnice bogate triptofanom Utvrđeno je da ograničeni unos hrane kod
(mg/100 g) eksperimentalnih životinja proizvodi mladalački
Punomasno mleko 46 ciklus melatonina i produžava životni vek.90
Crnooki pasulj 267 Može da postoji niz razloga za ove korisne efek-
Crni orasi 290 te. Testovi na životinjama pokazuju da u stvari
Badem 322 postoji očuvanje pinealne funkcije pri hronično
Seme susama 358 spartanskoj ishrani. U jednom istraživanju, kon-
Brašno od glutena 510 stantno ograničavanje hrane je umanjilo pad
Pečene semenke bundeve 578 melatonina i nivoa NAT enzima koji se obično
Tofu 747
javlja starenjem.91 Na kraju istraživanja, pacovi
kojima je dozvoljeno da jedu koliko god su
Na Medicinskom fakultetu mi je rečeno da želeli imali su nivo melatonina i NAT-a koji su
je mleko bogat izvor triptofana, ali kao što iznosili samo polovinu u odnosu na one pacove
možete da vidite, mnoge biljne namirnice su koji su bili retko hranjeni. Međutim, obe grupe
daleko bogatije ovom značajnom animokiseli- pacova su pokazale povišeni nivo serotonina u
nom. pinealnom telu. Ovo istraživanje ukazuje da
starije životinje gube sposobnost da efektivno
Vitamin B6 može da poveća nivo proizvode melatonin usled smanjenih nivoa
melatonina NAT-a koji predstavlja ključni enzim neophodan
U istraživanjima na životinjama, izgleda da za pretvaranje serotonina u melatonin. Ređa
je vitamin B6 neophodan za proizvodnju sero- ishrana teži da očuva deo gubitka NAT funkcije
tonina iz triptofana.85 Serotonin je, setićete se, koji se odigrava sa starenjem.
jedinjenje koje pinealno telo koristi za proizvod-
154 ZAKONI ZDRAVLJA I IZLEČENJA

Ne samo da je uzdržavanje od hrane koris-


Tabela 14. Navike koje povećavaju
no već izgleda da samo gladovanje pomaže
proizvodnju melatonina
očuvanju funkcije pinealnog tela. Dr Gerald
Hojter (Gerald Huether) sa Psihijatrijskog uni- - Povećano izlaganje prirodnoj svetlosti i što je
moguće manje izlaganje veštačkom svetlu.
verziteta u Gotingenu u Nemačkoj je sveobuh-
- Spavanje u totalnom mraku.
vatno razmatrao ovo pitanje.92 Gladovanje u - Ishrana namirnicama koje su bogate melatoni-
stvari snižava proizvodnju melatonina u pineal- nom, triptofanom i vitaminom B6.
nom telu, ali povećava melatonin tokom dana - Izbegavanje nedostatka kalcijuma.
na nivo obično viđen samo noću.93 Rešenje - Ograničavanje unosa hrane uopšte.
ovog paradoksa leži u činjenici da su Hojter i - Upražnjavanje gladovanja naročito u noćnim
drugi uvideli da gladovanje povećava proizvod- časovima.
nju melatonina van pinealnog tela. Ključno
mesto gde se to odigrava su specijalizovane
crevne ćelije zvane enterohromafine ćelije. Tabela 15. Faktori načina života koji
umanjuju proizvodnju melatonina
Njegova teorija je da gladovanje čuva pinealno
telo dopuštajući mu da ne radi toliko naporno, i - Stres
dozvoljavajući da crevni sistem preuzme deo - Kofein (smanjuje proizvodnju melatonina
na polovinu u toku 6 sati)
rada pinealnog tela u proizvodnji melatonina.
- Alkohol (smanjenje do 41%)
Njegova teorija je ubedljiva ali ipak, većina - Duvan
se pita kako uzdržavanje od hrane može da
pomogne crevnom sistemu da proizvodi više
melatonina. Hojter pretpostavlja da je to usled
relativnog povećanja količine triptofana u crevu Kofein treba izbegavati; on stimuliše telesni
tokom gladovanja. Setićete se da je triptofan sistem hormona za stres (simpatički nervni sis-
ključna aminokiselina (ili gradivni blok tem) i teži da oslabi proizvodnju melatonina.
belančevina) koji telo koristi za proizvodnju Može da umanji proizvodnju melatonina u toku
melatonina. Mnogi ljudi misle da većina 6 časova.95 Nesanica i poremećen san su
belančevina koje naše telo vari dolazi iz hrane obično rezultat.
koju jedemo. Međutim, u normalnim situacija- Možda je najčešće upotrebljavano sredstvo
ma, dve trećine belančevina koje vari crevo korišćeno u pokušaju da se izađe na kraj sa
dolazi iz samog tela. Na primer, crevne ćelije stresnim situacijama širom sveta - alkohol.
imaju veoma kratak životni vek, i kada umru, Međutim, alkohol se ne može primenjivati kao
same budu svarene unutar creva. Značajne lek za poboljšanje proizvodnje melatonina kod
količine sluzi bogate belančevinama se takođe osoba pod stresom. Alkohol umanjuje nivo
vare svakog dana. Činjenica je da su ova tkiva melatonina.96 I samo dva mešana pića uzeta
bogata triptofanom u poređenju sa tipičnim oko 7 časova popodne mogu da umanje
namirnicama koje jedemo, a koje su relativno proizvodnju melatonina u toku čak pet ili više
siromašan izvor ove aminokiseline. Rezultat je časova kasnije. Proizvodnja melatonina je
da stanje gladovanja obezbeđuje lakši pristup smanjena za do 41% u ponoć.
triptofanu ovim specijalnim crevnim ćelijama, Duvan je izgleda još jedan proizvod koji
na osnovu koga mogu da proizvode melatonin i umanjuje stvaranje melatonina. Istraživanja
da oslobode pinealno telo dela njegovog rada. ukazuju da pušači imaju niži noćni nivo mela-
Videli smo nekoliko načina ishrane i drugih tonina od nepušača.97 To može da pomogne
delovanja koja mogu da povećaju proizvodnju objašnjenju dobro poznatog sporednog efekta
melatonina u našem telu na prirodan način. pušenja: kvalitet sna uopšteno gledano pati.
Ove životne navike su sažete u tabeli 14.
Neke navike će dovesti do snižavanja Proizvodnja melatonina umanjena
proizvodnje melatonina. One su navedene u određenim lekovima
tabeli 15. Simpatička nervna stimulacija je neophodna
Istraživanja ukazuju da stres i slabe veštine za proizvodnju melatonina. Može se poremetiti
izlaženja na kraj sa stresom umanjuju proizvod- nizom lekova čak i ako je neophodan uslov
nju melatonina.94 Prema tome, pronalaženje mraka noću obezbeđen.98
odgovarajućih mehanizama za izlaženje na kraj Određeni lekovi smanjuju nivo melatonina.
i kontrolu stresa, kako je opisano u 14. poglav- Lekovi za umirenje haloperidol i hlorpromazin
lju: “Stres bez potresa”, je neophodno za pri- blokiraju konačni korak u pretvaranju serotoni-
rodno ostvarivanje najboljeg nivoa melatonina. na u melatonin.99 Pokazano je da beta blokatori
MELATONIN 155

kao što je propranolol i drugi značajno umanju- Da li treba izbegavati elektromagnetna


ju nivo melatonina.100 Oni blokiraju ključnu polja?
hemijsku stimulaciju pinealnog tela noću.
Verovatno postoji malo oblasti koje su tako
Drugi lekovi mogu da smanje nivo melato-
sporne kao elektromagnetna polja. Ova oblast
nina. Lekovi za spavanje uključujući benzodi-
je ispunjena emocijama zbog tehnološkog sveta
jazepine predstavljaju problem u pogledu
u kome živimo i značajnog izlaganja većine nas
ovoga.101 Psihijatrijski lekovi uključujući one
takvim izvorima. Dr Rajter se zalaže za što
koji deluju povećavajući nivo serotonina mogu
manje izlaganje elektromagnetnim poljima,
da spreče proizvodnju melatonina.102
navodeći neka prvobitna istraživanja koja
Nesteroidni lekovi za sprečavanje zapalje-
ukazuju da neki izvori elektromagnetnih polja
nja se često koriste za lečenje bolova i zapa-
mogu da snize nivo melatonina.106 Argumenti
ljenja. Oni pronalaze svoj put kao lekovi za
nisu dovoljno impresivni da bi me naveli da se
glavobolju, za predmenstrualni sindrom, pa čak
preselim u pećinu ili šumu (Rajter ne predlaže
i za prehladu i grip. Pokazano je da čak i samo
takav drastičan pristup), ali je teško osporavati
400 mg često korišćenog ibuprofena umanjuje
mudrost tvrdnji koje se zalažu za izbegavanje
pinealnu proizvodnju melatonina.103 Uočeno je
elektromagnetnih polja što je više moguće. Na
da dugodelujući oblik indometacina, kada se
primer, sedenje malo dalje od kompjuterskog
uzima u dozi od 75 mg u 6 popodne, u pot-
monitora, menjanje vašeg električnog ćebeta za
punosti sprečava rast melatonina koji se javlja
neko staromodnije vuneno ćebe, ili držanje što
noću.104
je moguće veće razdaljine između vas i drugih
Čak i preterano unošenje vitamina B12 može
kućnih električnih uređaja može da bude
da smeta proizvodnji melatonina. Jedno istraži-
razumno.
vanje je utvrdilo sniženi nivo melatonina u vezi
sa unošenjem 3 mg vitamina B12 dnevno.105 Rezime
Lekovi i dodaci koji smanjuju proizvodnju
melatonina su navedeni u tabeli 16. Melatonin je jedinjenje koje neverovatno
obećava. Međutim, tek počinjemo da učimo o
njegovim sporednim efektima. Korišćenje veli-
kih količina dodataka melatonina može u nekim
Tabela 16. Lekovi i dodaci koji smanjuju slučajevima da izazove značajnu štetu. Izgleda
količinu melatonina da je najrazumniji pristup naglašavanje pristu-
- Nesteroidni lekovi protiv zapaljenja pa prirodnog načina života koji poboljšava nivo
- Beta blokatori i blokatori kalcijumovih kanala ovog izuzetnog hormona. Nekima ovo može da
- Lekovi za smirenje i za san
zvuči previše jednostavno. Može takođe jako da
- Vitamin B12 (3 mg na dan)
- Lekovi protiv depresije
podseća na one stvari koje su naše majke i
bake naglašavale: zdrava ishrana, redovno fizič-
ko vežbanje, redovnost u spavanju, izbegava-
Određene traume umanjuju proizvodnju nje kasno noćnih aktivnosti, sunčanje, itd.
melatonina Uprkos jednostavnosti ovih mera, medicinska
Ono što su zdravstveni radnici nekada zvali istraživanja pokazuju njihovu efektivnost.
“nesrećni slučajevi” se sada nazivaju “nena- Međutim, postoje neke stvari koje čak ni mama,
merne povrede”. Razlog za promenu termi- niti baka nisu uvidele: značaj namirnica bogatih
nologije je to što su ti nesrećni slučajevi koji su triptofanom i melatoninom, i opasnost od leko-
često izazivali invalidnost i ugrožavali život va koji su nekada smatrani bezazlenim.
često sprečivi – ne predstavljaju samo nesrećan Naše rastuće razumevanje melatonina
preokret sudbine. Kvadriplegičari tipično imaju može zaista da promeni način na koji pokušava-
prekid nervnih veza između grupa ćelija koje mo da odgovorimo na često postavljeno pita-
oslobađaju hemijske glasnike (gornja vratna nje: “Zašto sam toliko umoran?” Kada se bori-
ganglija) i pinealnog tela. Uočeno je da nem