http://allburmamonksalliance.

org
http://allburmamonksalliance.com

Volume 1, No 5

Volume 1, No 5
7th April 2010

စစ္Aုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ျပည္သူ တို႔၏ သေဘာဆႏၵကို ဆန္႔က်င္၍ Aေလာင္းခ်င္း ထပ္ေAာင္ ပစ္သတ္ကာ
Aာဏာသိမ္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၊ NLD သည္ ၁၉၉၀ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္
Aႏိုင္ရကာ လူထုက AာဏာAပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။

ရြက္စိမ္း

လူငယ္ တေခတ္တ့ဲ
ထြန္းသစ္လို႔ လာခဲ့ၿပီ...။
ဘယ္လိုပင္ ႏြံမွာနစ္ေစေတာ့
Aေရာင္မညစ္တ့ဲ
ျပည္တန္ ပတၱျမားေတြပါ Aေမ....။

တက္ေနထြဏ္း

၂၀၁၀ ေၾကာင့္

တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ တိုက္ပဲြကို Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ
Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ လက္နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တုန္႕ျပန္စိန္ေခၚလိုက္တာပါ။

ခြပ္ေဒါင္းေတြ မလဲ
ခြပ္ေဒါင္းေတြေၾကာင့္
၂၀၁၀လဲမယ္......

စိုးေနလင္း

Page 2

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေခါင္းေဆာင္ လူမ်ား၊ မေကာင္းျငား၊ Aမ်ား ပ်က္စီးA့ံ၊
ယေန႔ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျမန္မာAခ်င္းခ်င္း စာနာျခင္း ကင္းမဲ့စြာ ညွင္းဆဲ ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္္ၿပီး
မတရားတဲ့ Aမိန္႔ Uပေဒမ်ားကို Aႀကိမ္ႀကိမ္ထုတ္ခါ Aမ်ိဳးမ်ိဳး ဖိႏွိပ္Aုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ စစ္Aာဏာရွင္ Aစိုးရဆိုသူမ်ားသည္ ၎တို႔Aတြက္ AကာA
ကြယ္ႏွင့္ စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွညႏ
္ ိုင္ရန္ Aခြင့္Aေရး Aျပည့္Aဝ ရယူထားေသာ ၂၀၀၈-ခုႏွစ္ရဲ႕မတရားUပေဒကို Aတည္ျဖစ္ႏိုင္ေရး၊ ၎တို႔
ေၾကာက္ရံ႕ြ ၿပီး

မယွU္ႏိုင္တ့သ
ဲ ူမ်ား

ပါဝင္လာမည္ကို

စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္

ကန္႔သတ္

တားျမစ္မႈ

မ်ိဳးစုံ

ပါဝင္တ့ဲ

မတရားUပေဒAဆင့္ဆင့္မ်ားကို

ထုတ္ျပန္ၿပီးေတာ့ကာမွ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပုံတင္ၾကဖို႔ ပါတီမ်ားကို ဖိတ္ေခၚခဲ့တ့ဲAေပၚမွာ.... ၂၀၁၀- ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏိုင္တ့ဲ Aတြက္၎၊လူ႔Aခြင့္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ တန္းတူညီတူ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရိွေရးမ်ားဆိုတ့ဲ
ဒီမိုကေရစီစံမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္တ့ဲAတြက္၎၊ Aာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုးရွည္ေAာင္၊ ျပည္သူမ်ားကို ဆက္လက္ ဖိႏွိပ္ၿပီး Aုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္
ၾကမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကို မွတ္ပုံတင္စရာမလိုဘူးလို႔ Aမ်ိဴးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီရပ္တည္ႏုိင္ေရးဆိုတ့ဲ Aတၱဒိ႒ိကို ရဲဝံ့စြာ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး
တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူမ်ား၏ ဆႏၵAတိုင္း

မွန္ကန္စြာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ Aေျဖေပးလုိက္တ့A
ဲ တြက္ မိမိတို႔သံဃာမ်ားမွာလဲ

လြန္စြာ မွပင္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖင့္ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုမိၾကပါသည္။
မမွန္ကန္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္းတခုကို မမွန္မွန္း သိလ်က္န႔ဲ တြဲေလွ်ာက္ေနရင္ ကိုယ္တိုင္ မမွန္ကန္သူျဖစ္သာြ းႏိုင္သလို။ သား ငါး Aပုတ္၊
ဲ တိုင္း ပုတ္ေနမွန္း သိလွ်က္နဲ႔ ဖက္တြယ္ၿပီး ဆုတ္ကုိင္ကာ Aတူေလွ်ာက္လွမ္းေနမယ္ဆိုရင္
ဖက္္ႏွင့္ထုတ္က၊ထုတ္သည့္ဖက္လဲ၊ပုတ္နံ႔စြဲသို႔....ဆိုတ့A
Aားလုံးကို Aပုတ္နံ႔ေတြ စြဲကပ္ကုန္မွာ၊ မေကာင္းတဲ့ Aက်င့္ဆိုးေတြ ကူးစက္ကုန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Aမွန္တရားကို လိုလားသူ လမ္းမွန္ကို ေလွ်ာက္
ခ်င္ၾကသူမ်ားAေနနဲ႔ ကိုယ္ေလွ်ာက္ခ်င္တ့ဲ လမ္းမွန္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေAာင္ ေဖာက္ယူရမွာက Aမွန္တရား လုိခ်င္သူေတြရဲ႕ တာဝန္သာျဖစ္ပါတယ္။ မမွန္
ကန္မွန္းသိလွ်က္နဲ႔ ေလွႀကံဳစီးလိုစိတ္န႔ဲ မထူးပါဘူး Aတူတူသာ ေလွ်ာက္လိုက္ပါေတာ့မယ္ဆိုရင္ လူလဲမမွန္ မူလဲမမွန္ လမ္းလဲ မမွန္တ့ဲ ခရီး
လမ္းေၾကာင္းဆိုတာ ဘယ္ေတာ့မွ လိုခ်င္တ့ဲ ခရီးဆုံးတခုကို ေရာက္မသြားႏိုင္သလုိ Aမွားသံသရာထဲက မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပဲ မိုးခါးေရ Aတူ ေသာက္ရင္း
မျပင္ႏိုင္ၾကပဲ Aားလုံး နစ္မြန္းၿပီး ဒုနရ
္ င္းဒုန္ရင္းပဲ ျပန္ျဖစ္ကုန္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရွ႕ေဆာင္ႏာြ းလား၊ ေကာက္ေကာက္သြားက၊ေနာက္ႏြားတသိုက္၊ေကာက္ေကာက္လိုက္၏..ဆိုတ့ဲ ဆုံးမစကား Aတိုင္း တိုင္းျပည္ကို Uီးေဆာင္
ၿပီး သြားမယ့္သူေတြကို မတရားတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာသုံးၿပီး Aေကာက္ Aက်စ္မ်ားနဲ႔ တင္ေျမွာက္လာမွာျဖစ္တ့ဲAတြက္ သူတို႔သြားမယ့္ လမ္းဟာ
မေျဖာင့္ႏိုင္သလုိ သူတို႔န႔ဲ Aတူလိုက္မယ့္သူေတြဟာလဲ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း ေနာက္က လိုက္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Aဲဒီ တိုင္းျပည္မွာလဲ Aမွန္တရားမ်ား
ျဖစ္ထြန္း မလာေတာ့ပဲ ဖိႏွိပ္မႈ Aႏိုင္က်င့္ ေကာက္က်စ္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဖုံးလႊမ္းကုန္ေတာ့မွာ မလြဲပါဘူး။
ဤလူ႔ရြာတြင္၊ နရာပတိ၊ျပည္ႀကီး Uကၠ႒၊နရသနင္း၊ မင္းတို႔ မေတာ္၊တရားေခ်ာ္က၊ေျမေပၚ လူမ်ား၊မဆုိထားလင့္၊ မိုးဖ်ားနကၡတ္၊ Aာကာဓာတ္
က၊ၿဂိဳဟ္ နက္ ရာသီ၊သြား မညီဘူး၊….မဟာပထဝီ၊ ၾကဴးဟီ ေခ်ာက္ခ်ား၊ဓာတ္ ေဖာက္ ျပားလ်က္၊လႈပ္ရွား ငလ်င္၊ ပဲ့တင္ေတာ္လည္း၊ျမည္ဟီး Aုတ္က်က္၊
Uတုပ်က္၏၊ ေျမထက္သတၱဝါ၊လူဗိုလ္ပါလည္း၊ ေရာဂါ Uပါဒ္၊ ငတ္မြတ္ စာ ေရ၊စိတ္ေန မၿငိမ္း၊တရား တိမ္း၍..ဟု
စသည္ျဖင့္ မဃေဒဝလကၤာ၌ ဗုဒၶAဆုံးမကို ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ပင္ တုိင္းျပည္ကို ေခါင္းေဆာင္ လုပ္ေန သူမ်ားက မမွန္
မကန္န႔ဲ တရားမွ်တမႈမ်ား ကင္းမဲ့လာတဲ့Aခါမွာ လူမဆိုထားနဲ႔ ေကာင္းကင္က ၾကယ္တာရာ နကၡတ္မ်ား Aသြား
Aလာ မမွန္ၾကေတာ့ပဲ ရာသီUတုမ်ားေဖာက္ ျပန္ျခင္း၊နတ္မ်ားက စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္ၿပီး ေလျပင္း မုန္တိုင္းမ်ား
ဖန္တီး ပစ္ လႊင့္ျခင္း၊မုန္တိုင္းမ်ား က်ေရာက္လာျခင္း၊

ေျမၾသဇာမ်ား ဓာတ္ပ်က္ၿပီး ဆန္ေရစပါးႏွင့္ AသီးAႏွံမ်ား

ည့ံဖ်င္းလာျခင္း၊ ေျမငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္ၾကျခင္း၊ေျမေပၚမွာ ေနၾကတဲ့လူမ်ားႏွင့္သတၱဝါမ်ားမွာ ေရာဂါေဘးAမ်ိဳး
မ်ိဳး၊ကပ္Aမ်ိဳးမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္လာျခင္း၊ ျပည္လုံးကၽြတ္ သူပုန္ထျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။
Aဲဒီလို Aမွားမသိ တရားမရိွ မတရားAသိ Aျပည့္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ေနာက္ကို စိတ္ေန
စိတ္ထား မွန္ကန္သူမ်ား Aမွန္တရားလိုလားသူမ်ားAေနနဲ႔ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္လုိက္ၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ ဆိုခတ
့ဲ ့ဲ
ေဘးAႏၲရာယ္ေတြဟာ တုိင္းျပည္Aေပၚမွာ ေျပာမဆုံးေAာင္ ေတာသုံးေထာင္ ျဖစ္ကုန္ၾကမွာပါပဲဲ။ တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူမ်ားAေနနဲ႔လဲ မိမိတို႔ကို စီမံAုပ္ခ်ဳပ္မယ့္သူကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ Aဲဒီလို တိုင္းျပည္ တခုလုံးကို

Aႀကံေပး Aဖြ႕ဲ
Uီးပညာေဇာတ
Uီးဇဝန

တာဝန္ခံAယ္ဒီတာ
Uီးနႏၵမာလာ

Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
Uီးဇနက

ေဘးဒုကၡေတြ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သမ
ူ ်ားAတြက္ AကာAကြယ္ လုံၿခံဳမႈမ်ားကို ေပးမထားတဲ့

ထုတ္ေဝသူ

Uပေဒမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ရဲ႕ သားစU္ေျမးဆက္မ်ားကို ထာဝစU္ ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး တရားမွ်တမႈ မရိွၾကပဲ Aုပ္ခ်ဳပ္မယ့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ

သူမ်ားကို Aတည္ျပဳလိုက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မိခ့ဲမယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ၾကမၼာဆိုးမ်ားကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဖိတ္ေခၚ
ဖန္တီးသလို ျဖစ္လာႏိုင္တ့A
ဲ တြက္ Aသိ သတိ ဉာဏ္ရိွရိွျဖင့္ စU္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွ ေတာ္ကာ
က်ပါလိမ့္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ Aမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ လြတ္လပ္မႈမ်ားကို လိုလားၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ
လိုလားသူမ်ား၊

တိုင္းရင္းသားAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေနနဲ႔

တုိင္းျပည္ရဲ႕

ေဘးAႏၲရာယ္မ်ားကို

သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႕ဲ ႀကီး

Aယ္ဒီတာAဖြဲ႕
ဓမၼေဃာသက

ကာကြယ္ေသာAား

D-Wave

ျဖင့္၎၊ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား Aားလုံး လြတ္လပ္စြာနဲ႔ ကိုယ့္ေနရာ ကိုယ့္ေဒသမ်ားမွာ ေAးေAးခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔

မင္းသစ္

မိမိတို႔ဘဝေတြကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် စီမံၿပီး ေနထိုင္သြားႏိုင္ေရးAတြက္၎၊တိုင္းျပည္မွာ ဖိႏွိပခ
္ ်ဳပ္ခ်ယ္

ဆရာေက်ာ္

ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၊ မတရားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ၿပီး Aမွန္ တရားမ်ား ျပန္လည္ရွင္သန္လာႏိုင္ေရးAတြက္၎၊
စည္းလုံးညီညာ

လက္တဲြကာျဖင့္

တုိင္းျပည္ရဲ႕

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကပါေစဟု တိုက္တြန္းလုိက္ရပါသည္။

ရန္သူAႏၲရာယ္မ်ားကို

ဖယ္ရွားႏိုင္ေAာင္

ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း

ကြန္ျပဴတာ စာစီ၊စာရိုက္
လိႈင္ရမၼာ

Volume 1, No 5

ဘုန္းႀကီးတုိ႔
ဒီတပတ္ တရားေတာ္က႑မွာ ေဖာ္ျပမယ့္တရားေတာ္ ကေတာ့
“မင္းဆက္Aဖသတ္ Aျမစ္ျဖတ္” ဆုိတ့ဲ တရားေတာ္ပဲ ျဖစ္တယ္။

တုိင္းျပည္မွာလဲ တုိင္းျပည္ရဲ႕ဖခင္

လြတ္လပ္ေရး

ဗိသုကာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ဖခင္ လုိ႔ ျပည္သူလူထုAားလုံးက ခံယူထားၾကတဲ့
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕Aသက္န႔ဲခႏၶာကုိယ္ကုိ

Aမ်ားသိထားၾကတဲ့Aတုိင္း

ဂဠဳန္ေစာသတ္တယ္၊ ေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္ကုိ ဆက္ခံသူ ေနဝင္းက
ဒီတရားေတာ္က သီလကၡႏၶဝဂၢပါဠိေတာ္ သာမညဖလသုတ္လာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ဆႏၵန႔ခ
ဲ ်မွတ္ခဲ့တ့ဲလမ္းစU္ေတြကုိသတ္တယ္။
Aဇာတသတ္န႔ပ
ဲ တ္သက္တ့ဲ Aေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနဝင္းကုိေတာ့ သန္းေ႐ႊသတ္တယ္၊ဘာျဖစ္လုိ႔ဘုန္းႀကီး ဒီလုိေျပာ
ဘုန္းႀကီးတုိ႔ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြAေနနဲ႔ Aဇာတ ရတာလဲဆုိေတာ့ သူက ေနဝင္းကုိ ေနAိမ္Aက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားတဲ့ Aခ်ိန္မွာ
သတ္ဆုိတ့ဲ

နာမည္ကုိ

Aေတာ္မ်ားမ်ားက

တယ္။

ေကာင္းေကာင္းႀကီးသိၾကပါ ပဲ

ေနဝင္းရဲ႕

ႏွလုံးခုန္စက္က

ခၽြတ္ယြင္းသြားေတာ့

ျပင္ပထြက္ျပင္ဆင္

ခြင့္ေတာင္းတာ မေပးလုိ႔ ေသရတယ္ဆုိတာ သိရလုိ႔ပါပဲ။
ဘယ္လုိသိၾကသလဲလုိ႔ ေမးရင္ေတာ့ “Aဖသတ္သူ” လုိ႔ပဲ သိၾက

တာေပါ့၊ မဟုတ္ဘူးလား။

ဆႏၵန႔ဲလမ္းစU္ေတြကိုလဲသတ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္း နဲ႔ပတ္သက္သမွ် ႐ုပ္

တကယ္ေတာ့ ေဒဝဒတ္ရဲ႕ တပည့္ေမြးမႈကုိ ခံလုိက္ရလုိ႔ပါပဲ။
ေဒဝဒတ္က သူကုိယ္တုိင္လဲ ဘုရားရွင္ကုိ လုပ္ႀကံၿပီး ဘုရား
လုပ္မယ္၊Aဇာတသတ္ကုိလဲ ဖခင္ဗိမၺိသာရကုိလုပ္ႀကံၿပီး ဘုရင္လုပ္ဖုိ႔ A
ႀကံ ေပးခဲ့တယ္၊ ေဒဝဒတ္ရဲ႕ ဆရာဒကာ ဘက္စုံစီမံကိန္း ပဲေပါ့၊ပဲခူးၿမိဳ႕
ၾကခတ္ဝုိင္းစာသင္တုိက္ရဲ႕ Uီးစီးပဓာန ေဇာတိပါလ က နAဖ ကုိ ေပးခဲ့တ့ဲ
ဆရာဒကာ လက္တဲြကာ သားသုံးသား သုတ္သင္ ႐ွင္းလင္းေရးကလဲ ဒီလုိ
ေဒဝဒတ္လမ္းစU္ပဲေပါ့။
ေဒဝဒတ္ေပးတဲ့

AႀကံAတုိငး္ လုပ္ရာကေန

Aဝီစိမွာ

Aႏွစ္-

ေျခာက္ေသာင္းခံရမယ့္ ပိတုဃာတကကံကုိ က်ဴးလြန္မိေတာ့တာေပါ့၊ က်ဴး
လြန္ၿပီးေတာ့မွ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနရာကေနမွ သမားေတာ္ဇီဝကရဲ႕
Aႀကံေပးမႈေၾကာင့္
တရားေရေAး

သန္းေရႊက ေနဝင္းကုိသတ္သူျဖစ္သလုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕

ဘုရားရွင္ထံ

Aၿမိဳက္ေဆးကုိ

ေရာက္သြားေတာ့တယ္။

ဘုရားရွင္ရဲ႕

ေသာက္သုံးလုိက္ရေတာ့

သာသနာမွာ

Aၾကည္ညိဳAေထာက္ပံ့ဆုံးေသာ ဒကာတေယာက္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္လည္းက်ဴးလြန္ခဲ့တ့ဲ Aဖသတ္ကံေၾကာင့္ ေသၿပီးေနာက္

ဝတၳဳေတြကုိေတာင္သတ္တ့A
ဲ ျပင္၊လက္ရွိတပ္မေတာ္တြင္းမွာရွိၾကတဲ့ တပ္မ
ေတာ္သားေတြကုိလဲ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔

ဘာဆုိဘာမွ

မသိေAာင္ လုပ္ရုံမက Aသိမွား Aျမင္မွားျဖစ္ေAာင္ကုိ လုပ္ထားေတာ့
တပ္မေတာ္သားAားလုံးဟာ တပ္မေတာ္ကုိတည္ေထာင္သူကုိလည္း မသိ၊
တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဖခင္ကုိလည္း မသိျဖစ္ေနၿပီေလ။
Aခုဆုိတပ္မေတာ္သားတုိ႔ရဲ႕

Uီးေႏွာက္ထဲမွာက

Aဇာတသတ္

မ်ိဳးဆက္သိသလုိပဲသိေတာ့တယ္၊Aဲဒါေၾကာင့္လဲ သန္းေရႊဟာ Aဇာတသတ္
ကုိ သားျဖစ္သူUဒယဘဒၵသတ္သလုိ ေနာင္တက္လာမယ့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္
က သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေAာင္ဆန္းရဲ႕ ဆႏၵန႔ဲလမ္းစU္ေတြကုိလဲသတ္၊ေနဝင္းကုိ A
သက္ရွင္ခြင့္မေပးသလုိ

လုပ္မွာကုိ

Aေၾကာက္ႀကီးေၾကာက္ကာ

လုံးဝ

ေနရာကမဖယ္ေပးႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္။
ကဲAဲဒီေတာ့ တုိင္းျပည္Aတြက္Aက်ိဳးမရွိတ့ဲ မင္းဆက္ကုိ ျပည္
သူေတြက ဘယ္လုိလုပ္ၾကသလဲဆုိေတာ့...
နာဂဒါသံ ပန=နာဂဒါသကုိေတာ့ “ဝံသေစၦဒကရာဇာေနာ Iေမ၊

Aဝီစိေရာက္ရ႐ုံ မကပါဘူး၊ မ်က္ေမွာက္ဘဝမွာတင္ ကုိယ္ျပဳသည့္ကံ ကုိယ့္ ကႎ Iေမဟီ”တိ=ျပည္သူလူထုAတြက္ ဘာမွမၾကည့္ပဲ သူတုိ႔AာဏာA
ထံျပန္ဆုိသလုိ သားျဖစ္သူ Uဒယဘဒၵရဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ Aသက္ထြက္ခ့ရ
ဲ ပါ တြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္Aေဖကုိျပန္သတ္ေနၾကတဲ့ ဒီAာဏာရွင္ မ်ိဳးဆက္
နဲ႔ေတာ့ ဘာAက်ိဳးရွိမွာတုန္းဆုိၿပီး ရ႒ဝါသိေနာ ကုပိတာ ဃာေတသုံ=

တယ္။
ဒီလုိန႔ဲ

(ဖခင္) ဗိမၺိသာရ ကုိ (သား) Aဇာတသတ္ က သတ္
(ဖခင္) Aဇာတသတ္ ကုိ (သား) Uဒယဘဒၵ က သတ္
(ဖခင္) Uဒယဘဒၵ ကုိ (သား) မဟာမု႑ိက က သတ္
(ဖခင္) မဟာမု႑ိက ကုိ (သား) Aႏု႐ုဒၶ က သတ္
(ဖခင္) Aႏု႐ုဒၶ ကုိ (သား) နာဂဒါသ က သတ္န႔ဲ

ငါးဆက္တုိင္ခ့ေ
ဲ တာ့တယ္။

တုိင္းသူျပည္သားေတြက Aမ်က္ေဒါသထြက္ၾကၿပီးေတာ့ကာ Aျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းၾကေတာ့မွပဲ (Aဖသတ္တ့မ
ဲ င္းဆက္) မင္းဆက္Aဖသတ္ Aျမစ္ျပတ္ေတာ့တယ္။
Aခုလည္း Aမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာAတြက္ ဘာမွမၾကည့္ပဲ စစ္
Aာဏာတခုကုိသာ ၾကည့္သည့္ Aာဏာရွင္စစ္လမ္းစU္ကုိ ရာဇၿဂိဳဟ္တုိင္း
သူျပည္သားေတြကုိနမူနာထားကာ “ပုေရ ဒိဗၺတိ Aဓေမၼာ =သူယုတ္မာ
တရား မထြန္းကားမီ” Aမ်ိဳး၊ဘာသာ၊သာသနာနဲ႔ သားစU္ေျမးဆက္ ေကာင္း

က်ိဳးဆက္ေစႏုိင္ဖုိ႔ တုိင္းသူျပည္သားတုိ႔၏ညီၫြတ္မႈAားျဖင့္ Aျမစ္ျဖတ္ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒီလုိျဖစ္ခဲ့ရတာလဲဆုိေတာ့ သားေတြက သူတုိ႔သိနား ေျခမႈန္းကာ ျပည္သူလူထုAားလုံးဆႏၵန႔ဲ ေလာကသမၼတ(သမၼဳတိ)ကမၻာ့
လည္ထားတဲ့ Aေဖကုိသတ္မွ Aာဏာရမယ္ဆုိတ့ဲ လြဲမွားတဲ့ သေဘာ လူသားAမ်ားစုက ေလးစားသမႈ AသိAမွတ္ျပဳထားၾကသည့္ တုိင္းျပည္-

တရားလမ္းစU္ေၾကာင့္ပါပဲ။

ေခါင္းေဆာင္ တေယာက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ လြတ္လပ္ၿပီး

ဗိမၺိသာရရဲ႕ေနာက္ဆုံးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္တ့ဲ နာဂဒါသ ကုိေတာ့ တုိင္းသူ- တရားမွ်တ ၿငိမ္းခ်မ္းၾကမည့္ Aစစ္Aမွန္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ေရာင္
ျပည္သားေတြက ျပည္သူလူထုAတြက္ ဘာမွမၾကည့္ပဲ သူတုိ႔AာဏာA ထြန္းလင္းေျပာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္Aျဖစ္ ကမၻာ့Aလယ္ ဝင့္ထယ္ႏုိင္
တြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ကုိယ့္Aေဖကုိျပန္သတ္ေနၾကတဲ့ ဒီAာဏာရွင္ မ်ိဳးဆက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။
ကုိAျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းကာျပည္သူလူထုAားလုံးဆႏၵန႔တ
ဲ ုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္
တေယာက္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ေတာ့မွသာ (Aဖသတ္တ့မ
ဲ င္းဆက္)
မင္းဆက္Aဖသတ္ Aျမစ္ျပတ္ေတာ့တယ္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေမး

Aရွင္ဘုရားတုိ႔ရဲ႕ ဂ်ာနယ္ Aမွတ္(၄)မွာ သံဃာေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပတၱနိ Aေသဆုိးနဲ႔ေသခဲ့ရျပန္တယ္၊ ထြန္းၾကည္၊ ေက်ာ္ဘ၊ မ်ိဳးၫြန္႔၊ ျမင့္ေAာင္တုိ႔၊

ကၠဳဇၨနသပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ျခင္းခံရသူတုိ႔ ေသၿပီးေနာက္ ဘဝရဲ႕ AေျခA ခင္ၫြန္႔၊ဝင္းျမင့္တုိ႔ဘယ္လုိ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ၾကသလဲ၊ ၁၉၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨနကုိ
ေနကုိ သိရလုိ႔သံသရာေနာင္ေရးAတြက္ ရင္ေလးဖြယ္ရာ သိလုိက္ရပါၿပီ ရက္စက္စြာၿဖိဳခဲြခ့ၾဲ ကတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ဘဝေတြလဲ ဘယ္လုိ ဇာတ္
ဘုရား၊ျဖစ္ႏုိင္ရင္ Aခုလက္ရွိဘဝမွာေကာ ဘယ္လုိAက်ိဳးခံစားရမယ္ ဆုိ သိမ္းခဲ့ၾကရတယ္ ဆုိတာ Aားလုံးသိၿပီးသားမုိ႔ Aထူးေျဖစရာ မလုိေလာက္
တာ ရွင္းျပေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားပါသည္ဘုရား။
ေျဖ

ေတာ့ပါဘူး။

သံဃာေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပတၱနိကၠဳဇၨနသပိတ္ေမွာက္ကံေဆာင္ျခင္းခံရသူ

ေနာက္တခု က ၁၉၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨကံေဆာင္မႈကုိUီးေဆာင္ခ့တ
ဲ ့ဲ

တုိ႔ရဲ႕ Aခုလက္ရွိဘဝမွာ ဘယ္လုိAက်ိဳးခံစားရသလဲဆုိတာကုိ ေျဖၾကားရ မစုိးရိမ္ဆရာေတာ္ Uီးေကာဝိဒါဘိဝံသကုိ ေထာင္ဒဏ္(၃)ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္
ရင္ေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ သံဃာေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပတၱနိကၠဳဇၨနသပိတ္ေမွာက္ကံ ခဲ့တ့ဲ Aထူးစစ္ခုံ႐ုံးမွ ဗုိလ္ႀကီးသန္႔ဇင္ဆုိရင္ ထုိေနရာ၌ပင္ “Aျပစ္မရွိပါဘူး
ေဆာင္မႈကုိ သေဘာမတူလက္မခံပဲ နAဖAႀကိဳက္လုိက္ခ့တ
ဲ ့ဲ မဟန Aက်ိဳး ဆုိ၊ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္ခ်ခုိင္းတယ္”လုိ႔ ပါးစပ္က တတြတ္တြတ္ေရ႐ြတ္ရင္း
ေတာ္ေဆာင္သန္လွ်င္မင္းေက်ာင္းဆရာေတာ္Uီးဝဏၰသိရီကေတာ့ ဂေယာင္- ႐ူးသြတ္သြားသည္မွာ နAဖAေစခံ စစ္Aရာရွိမ်ားAတြက္ သံေဝဂပြားစရာ
ေခ်ာက္ခ်ားျဖစ္ကာ ေသြးAန္ၿပီးပ်ံေတာ္မူခ့ဲရသလုိ မုံ႐ြာသထုံဝံသ ဆရာ Aခ်က္ပါပဲ။
ေတာ္

Uီးပညာဝံသဆုိရင္လဲ

Aေဝးေျပးလမ္းမေပၚမွာ

စီးလာတဲ့ကားက

သစ္ပင္ကုိ ဝင္တုိက္ၿပီး လမ္းေဘးေရေျမာင္းထဲက်ကာ ကားထဲမွာပဲ Uီးေခါင္း
က ပုခုံးႏွစ္ဘက္ၾကား ကၽြံဝင္သြားၿပီး ကားထဲတင္ ေရနစ္ကာပ်ံေတာ္မူခ့ဲရ
ရွာတယ္၊၁၉၉၀ ပတၱနိကၠဳဇၨကံေဆာင္စU္က ကုိယ္တုိင္ပါဝင္ခ့ၿဲ ပီး ေထာင္က်
ခဲ့ရသည့္ရန္ကုန္တိပိဋကမဟာဂႏၶာ႐ုံဆရာေတာ္Aရွင္သုမဂၤလာလကၤာရဆုိ
ရင္လဲ

ေထာင္ကထြက္လာၿပီးေနာက္

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔Uီးစီးၿပီး

တိပိဋက

ငါးထပ္ေက်ာင္း လႉဒါန္းေပးၿပီးေနာက္ တပည့္သံဃာေတာ္ေတြ ေထာက္လွန္း
ေရးကထိန္ဆြမ္းကုိမစားၾကေတာ့ ႀကိဳက္သလုိလုပ္ဖုိ႔ ခင္ၫြန္႔ကုိေျပာလုိက္လုိ႔
၂၆ပါး ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ဒဏ္Aခ်ခံလုိက္ရၿပီးေနာက္ AတၱာႏုဝါဒAပူေဘး
ဒဏ္ တစိမ့္စိမ့္ခံစားရကာ လူသုံးသိန္းမွာ တေယာက္ ျဖစ္ခဲတ့ဲ ေက်ာ႐ုိး
ခ်င္ဆီခန္းေျခာက္ေရာဂါနဲ႔

ပ်ံေတာ္မူခ့ဲရတာကုိ

Aထင္Aရွားေတြ႔ရသလုိ၊

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္လည္း စိတ္ေဖာက္ျပန္႐ူးသြတ္ၿပီး ေသခဲ့ရပါတယ္၊
ေနာက္တခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တင္Uီးဆုိရင္သူကုိယ္တုိင္ကစစ္ေမာင္၊လြန္းေမာင္တုိ႔န႔ဲ
ေဝဟင္မွာ ရဟတ္ယာU္န႔ဲ သြားရင္း ေရနစ္ကာ UပေစၦဒကကံAေသဆုိးနဲ႔
ေသခဲ့ ရသလုိ သမီးျဖစ္သူကလည္းေနAိမ္မွာပင္ ဗုံးေပါက္ကာ Uပေစၦဒက

ဘုရားရွင္ရဲ႕ ဝိနည္းဓမၼကံန႔A
ဲ ညီ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တ့ဲ သံဃာ့ကံကုိ
ဖီဆန္ဆန္႔က်င္ၾကသူေတြထဲမွာ လူေကာ ဘုန္းႀကီးပါ လက္ရွိဘဝမွာတင္ ျပန္
ခံခ့ဲ ၾကရတဲ့ သာဓကေတြ စစ္Aာဏာရွင္လက္ထက္မွာ မေရတြက္ႏုိင္ေAာင္
ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါတယ္၊တက္ႂကြစြာ

ဖီဆန္ခ့သ
ဲ ူမ်ားက

ထက္ရွတ့ဲဆုိးက်ိဳး

ပုိခံရသလုိ AလုိတူAလုိပါေတြလဲ မလြတ္ခ့ၾဲ ကပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီးတုိ႔
ABMA Aေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသား တပ္မေတာ္တြင္းရွိ ဗုဒၶဘာသာ တပ္သား၊
တပ္မႉး၊AရာရွိAရာခံမ်ားAားလုံးႏွင့္ လက္ကုိင္တုတ္ Aလုပ္ခံေနၾကေသာ
ႀကံ့ဖြံ႔၊စြမ္းAားရွင္စေသာသူတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ တဘဝစာ လုံၿခံဳမႈကုိေတာင္
မေပးႏုိင္တ့ဲ Aတၱဝါဒီ စစ္Aာဏာ႐ူးႀကီးတစုAတြက္ထက္ ပစၥဳပၸန္ေဘး၊
သံသရာေဘးတုိ႔ကုိ ေတြးေတာဆင္ျခင္ကာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္
ေAာင္ ႀကိဳးစားၾကေစလုိေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္းနဲ႔Aမ်ိဳးဘာသာသာသနာ
Aတြက္မွန္ေသာAျမင္(သမၼာဒိ႒ိ)၊မွန္ေသာAေတြး(သမၼာသကၤပၸ)၊မွန္ေသာ
Aေျပာ(သမၼာဝါစာ)၊ မွန္ေသာAလုပ္(သမၼာကမၼ ႏၱ) မဂၢင္တရားမ်ားက်င့္သုံး
ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ဆႏၵျပဳကာ ေျဖၾကားလုိက္ပါသည္။

လူငယ္ တေခတ္တ့ဲ

ေဇာက္နက္တ့ဲ ေခ်ာက္ကမ္းပါး

ထြန္းသစ္လို႔ လာခဲ့ၿပီ...။

ဘယ္လိုပင္ တားတား

ဘယ္လိုပင္ ႏြံမွာနစ္ေစေတာ့

ျမင့္မားတဲ့ေတာင္၊ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ျမစ္

Aေရာင္မညစ္တ့ဲ

ေက်ာ္ျဖတ္ပစ္ျပီး

ျပည္တန္ ပတၱျမားေတြပါ Aေမ....။
Aေမ့သားေတြကို
Aေမွာင္ပိတ္ သံေလွာင္ခ်ိဳင့္ထဲ
ဘယ္လိုထည့္ထည့္
ပတၱျမားလို Aေရာင္ေတာက္
ၾကယ္စင္လို ထြန္းလင္းတဲ့
သားတို႔ရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကို
သံကြန္ခ်ာ ခုနစ္ထပ္၊
ကြပ္ညွပ္လို႔ ထားေပမယ့္
လြတ္လပ္မႈ လူ႔Aခြင့္ေရး
သားတို႔ ေသြးနဲ႔ ေရးခဲ့ၿပီ Aေမ..။
လူဆိုတာ.. ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ထြင္
ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ေဖါက္

ေတာႀကီးက ဘယ္လိုပင္ Aေမွာင္နက္
ေတာေခြးေတြ၊ ဘယ္လို ေဟာင္ပါေစ
သည္ေတာ သည္ေတာင္
သည္Aေမွာင္ကို ေက်ာ္ျဖတ္
သားတို႔ ျပည္သူ႔ ေAာင္ပြဲဆီ
ေသြးနီနီနဲ႔ ခ်ီတက္ရမွာပဲ Aေမ...။
ျပည္သူ႔တာဝန္ တို႔တာဝန္
ျပည္သူ႔ဘဝ တို႔ဘဝမို႔
ျပည္သူ႔ဘဝ လြတ္ေျမာက္ေရး..
Aသက္ေပးလို႔ ေသြးရဲတာကို
ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ Aေမရယ္..။
တက္ေနထြဏ္း

Volume 1, No 5

Page 5
စာေရးသူလည္း AဲဒီAခ်ိန္က ဝါ ၍ တုိင္ပင္ညီညြတ္စြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္
တြင္းကာလ ျဖစ္တာမို႔ Uပုသ္သည္ ႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ Aႀကံေပး
မ်ား၊ တရားနာလာၾကတဲ့ ေယာဂီမ်ား တာကိုေတာ့လက္ခံခ့ဲပါတယ္။ (၈၈)
ကို တရားထဲမွာ ေမတၱာရဲ႕စြမ္းAား တုန္းက သပိတ္စခန္းေတြ Aသီးသီး
Aာနိသင္ဟာ သာမန္ စိတ္စူးစုိက္ၿပီး ဖြင့္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသလို ကိုယ္
ပို႔သရုံန႔ဲ

ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးႏွင့္
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု သမိုင္း(၅)

လူေတြကို ေျခာက္လွန္႔ၿပီး တိုင္လဲ ပါဝင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒါေပမဲ့ Aခု

Aႏၲရာယ္ေပးတတ္တ့ဲ
ဆိုတ့ဲ

ႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႔သြားၾကၿပီး ၿငိမ္သက္ ၿဖိဳခြင္းဖို႔
ေAာင္

ခ်က္ျခင္း

မေကာင္းဆိုးဝါးမ်ားေတာင္မွ သိၿပီး ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းမႈေတြကို

သြားၾကကာ
ေမဓာဝီ (ABMA)

ၾကမ္းတမ္း Aခ်ိန္မွာ Aဲဒီလုိ သြားလုပ္လုိက္ရင္

လွတ့ဲ သရဲ တေစၧ ၿပိတၱာ ဘီလူး Uီးေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကို

လူမ်ားႏွင့္

ပိုၿပီးလြယ္ကူသာြ းမွာ

ျဖစ္

သင့္ျမတ္ တယ္။ Aခုလို ကိုယ့္ၿမိဳ႕နယ္ေတြက

ေနသြားၾကတယ္။

ကို္ယ္ ေန Uီးေဆာင္သံဃာေတြက သတ္

တိုင္လဲ Aဲဒီလို ျဖစ္သာြ းတာမ်ိဳးကို မွတ္ထားတဲ့

Aခ်ိန္နာရီမ်ားAတုိင္း

Aဖြဲ႔ဝင္သံဃာမ်ား ညွိႏႈိင္းၿပီး့ NLD Aဲဒီတုန္းက ဒီကိစၥဟာ ပါတီနဲ႔ မ ေတြ႔ႀကံဳဘူးတယ္။ Aခု Aာဏာပိုင္ မိမိတို႔ ႏွစ္သက္ရာ သင့္ေတာ္မယ့္
လူေတြက
သံဃာေတြ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကေန သြားၾကတာ
ပါတီ Aေနနဲ႔ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဒီမိုက ပါတ္သက္တ့ဲ Aေၾကာင္းကိုေတာင္ ဆိုတ့ဲ
ု ကာင္းပါတယ္လို႔ ျပန္ရွင္းျပႏိုင္ခ့ဲ
ေရစီ Aင္Aားစုမ်ားကို Uီးေဆာင္ကာ သတင္းဌာနေတြကို ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ဒီေလာက္ ေမတၱာပို႔တာကို မခံယူ ပိေ
ႏိ
ကပဲ
Aၾကမ္

ဖက္

ပီ

ျပန္

ည္
လိ
ု႔ သပိတ္စခန္းမ်ား မဖြင့္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း
မိမိတို႔ လုိခ်င္တ့ဲ ဆႏၵမ်ားကို ဆက္ ဒါေၾကာင့္လဲ ဘိုကေလး၊ ဇလြန္၊ လ
လက္ၿပီး ေတာင္းဆိုၾကဖို႔ Aခ်ိန္တန္ ပြတၱာစတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက လူထု တုိက္ခိုက္ တုန္႔ျပန္တယ္ ဆိုေတာ့ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ီတက္ကာ ဒီလူေတြဟာ မေကာင္းဆိုးဝါး သရဲ
Aဲဒီလုိနဲ႔ ဆက္လက္ ေမတၱာပို႔
တေစၦ
သဘက္

်ားထက္
ပိ


ပီ

ဆိ


ပါတီကို Aေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရး Aတြက္
ၾကရင္း ဆူးေလရင္ျပင္ေပၚ၌ သံဃာ
ေမတၱာပို႔ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ၾကလို႔ မိမိ သြမ္းလို႔ပဲဆိုတာ သူတို႔ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ မ်ားႏွင့္ လူထုမ်ားစုေဝးၿပီး သံဃာမ်ား
ပါတီက လုံးဝထြကေ
္ ပၚ မလာခဲ့ပါ။
တို႔ ၿမိဳ႕မ်ား၌၎၊ လမ္းခရီးမ်ား၌၎ ေတြက သက္ေသခံေနတာပဲလို႔ ေန႔ ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထု
ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို Uီးစီး
Aေတာ္မ်ားမ်ား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ၾကရျခင္း စU္လိုလို တရားထဲမွာ ထည့္ေဟာ ဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္း
Uီးေဆာင္မယ့္သူ မရိွေသာေၾကာင့္ဟု
ဲ ည္။ထိုက့ဲသုိ႔ေဟာ ေနခ်ိန္မွာ
ျဖစ္ပါသည္။ Aခ်ိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ A ျဖစ္ခ့သ
သား လူငယ္မ်ားဘက္မွ ကိုယ္စား
ထင္ခ့ဲပါသည္။ သို႔ေသာ္ Aဲဒီကာလ
စစ္
A
ာဏာရွ်ားဘက္


စတင္

မတ္မ်ားကေတာ့ ပုဂၢလိက AေနA
လွယ္မ်ား၏ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ေမတၱာ
က ပါတီAတြင္းမွာ ျပည္နယ္တိုင္းက
ရိ
ကက


ပစ္

တ္

နၿပီ

ဖစ္
သည္

ထားမ်ိဳးနဲ႔ လမ္းေပၚသို႔ ထြက္လာ
ပို႔ျခင္းမ်ား၊ ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ားကို ျပဳ
Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုေခၚၿပီး ပါတီစည္းေဝးပြဲ
ခဲ့ၾကသည္။ Aဲဒီလို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး စာေရးသူက Aဲဒီလို တရားေဟာ လုပ္ၾကၿပီး ျပန္ဆင္း Aလာမွာလဲ
လုပ္ၾကပါေသးတယ္။ Aစည္းAေဝး
ေတာင္းဆိုမယ့္သူမ်ား
ထြက္ေပၚမ ေနခ်ိန္ တရားပြဲထဲမွာ ေထာက္လွမ္း ေႏွာင့္ယွက္ၾကတဲ့သူမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္
ကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ျပည္
လာၾကသည့္Aခါ
သံဃာမ်ားႏွင့္ ေရးမ်ားက လာေရာက္ နားေထာင္ မႈမ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ၾကရတယ္။ ေနာက္
နယ္တိုင္းမ်ားမွ Aဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလဲ လူ
ေနာက္ရက္မ်ားမွ
ေက်ာင္းသား ျပည္သူမ်ားသာ ဆက္ ေနတယ္ဆိုတာ
ရက္မ်ားမွာေတာ့ ရိုက္ႏွက္တာမ်ိဳး A
ႀကီးပိုင္းက Aခုလို သံဃာမ်ားႏွင့္
ပရိတ္သတ္ကလဲ
လက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကရသည္။ သံဃာ သိခဲ့ရတယ္္။
တင္းဝင္ဆြဲၿပီး ကန္ေၾကာက္ ဖမ္းဆီး
Aတူ ေမတၱာပို႔ ေတာင္းဆိုပြဲ၌ ပါဝင္
ေပေလးဆယ္

ျခာက္

ယ္


ဓမၼ

မ်ား Aေနနဲ႔ကလည္း ျပည္သူမ်ား၏
မႈမ်ားကိုပါ
လုပ္ေဆာင္လာၾကပါ
ဖို႔ ခြင့္မျပဳခဲ့တာကို Aားမလို Aားမ
စားဝတ္ေနေရးစတဲ့ Aခက္Aခဲ A ရုံ Aျပည့္နီးပါး ဆိုေတာ့ ဘယ္သူ သည္။ ေနာက္ပိုင္း Aာဏာပိုင္မ်ား
ရႏွင့္ မေက်နပ္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကပါ
ၾကပ္Aတည္း မ်ိဳးစုံကို Aာဏာပိုင္ ေတြဆိုတာ သိႏိုင္ဖို႔ Aင္မတန္ခက္ ဘက္မွ Aၾကမ္းဖက္ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ား
သည္။ Aဖြ႔ဝ
ဲ င္ လူႀကီးတခ်ိဳ႕ကလဲ
မ်ား သိရိွေAာင္၊ ညွိႏိုင္းၿပီး လိုက္ ခဲပါတယ္။ ကိုယ္လဲပဲ Aပတ္စU္လို လုပ္ေဆာင္လာၾကတဲ့Aခါမွာ ေမတၱာ
ေမတၱာပိုိ႔ပြဲကို ထြက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾက
ေလ်ာေပးႏိုင္ေAာင္
ေမတၱာပို႔တာ ေဟာေနတာဆိုေတာ့ ဂရုစိုက္မေန ပို႔ၿပီး ေတာင္းဆိုသူမ်ား ဘက္ကလဲ
ေသးတယ္။ Uကၠ႒က တားျမစ္ခ့လ
ဲ ို႔
ေတာင္းဆိုေပးတာမ်ိဳးက လြဲၿပီး တ ေတာ့ဘူး ကိုယ့္ဗုဒၶရဲ႕လမ္းစU္Aတိုင္း ျပည္သူေတြ ေက်ာင္းသားေတြပါ ပါ
ရုံးေရွ႕ကိုထြက္ Aားေပးတာ မ်ိဳး
ျခားကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ေတာင္း ေျပာတာပဲဆိုၿပီး Aေဟာ မပ်က္ခ့ဲ လာၿပီျဖစ္တ့A
ဲ တြက္ ေမတၱာပို႔တာ
ေတာင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ဘူးလို႔ ၎Aစည္း
ဆိုဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ Aႏၲ ပါဘူး။ AဲဒီAခ်က္မ်ားကလဲ စာေရး တင္ မကေတာ့ပဲ ေမတၱာပို႔တာေရာ
Aေဝးမွ ျပန္လာတဲ့ သူမ်ားထံမွ သိခ့ဲ
ရာယ္လဲမ်ားလာၿပီ္။ေမတၱာပို႔တ့ဲ လမ္း သူတို႔ကို သတိထားမိတာလဲ ျဖစ္ပါ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ခ်ေပးေရးေရာ ဒီမိုက
ရပါသည္။ တိုင္းစည္း Aဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားက
စU္ကလည္း
Aပို႔ခံရသူ
မ်ားက လိမ့္မည္။
ေရစီရရိွေရးပါ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ေရာ
စစ္တပ္က လူေတြဟာ သူတပါးကို
ေနၿပီဆိုၿပီး

သာ

Uီးေဆာင္သံဃာမ်ားမွ ေတြဟာ

သတ္ခဲ့ၾကတာ၊

လက္ထဲမွာ

ရန္ကုန္သို႔

ေမတၱာကို ခံယူၿပီး လိုက္ေလ်ာေျဖ

ဒီလုိAင္Aားမ်ား ႀကီးထြားလာခ်ိန္ ျပြမ္းစုံကုန္ေတာ့တာပါပဲ။

ရွငး္ မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ မေပးၾက မွာ Aခ်ိဳ႕ေသာ လူမ်ား သံဃာမ်ား
လက္နက္ရိွေနစU္သာ
သတၱိရိွၾက
Aထက္က စာေရးသူတို႔ ေတြးထင္
တဲ့Aတြက္ လမ္းဆုံးသလို ျဖစ္ေနၿပီ ကေန သပိတ္စခန္းတခုဖြင့္ၿပီး လုပ္
တာ မိမိကိုယ္တိုင္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ A
ထားသကဲ့သို႔ပင္ နAဖ Aာဏာ
မို႔ ပါတီကို AကူAညီ ေတာင္းဆို ေဆာင္ၾကဖို႔ လာေရာက္၍ Aႀကံ
ေရး၊ လက္နက္မပါပဲ တိုက္ရမယ့္
ပိုင္ေတြက သံဃာမ်ားၾကားထဲသို႔ သူ
ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီAတိုင္းပဲ ဆက္ ေပးတာမ်ိဳးေတြလဲ ရိွခ့ပ
ဲ ါသည္။ A
Aေရးက်ေတာ့ နည္းနည္းမွ သတၱိ
တို႔ရဲ႕ လက္ကိုင္တုတ္ျဖစ္တ့ဲ သံဃာ
ၿပီး ေမတၱာပို႔ေAာ္ဟစ္ ေတာင္းဆို ႀကံေပးသူမ်ား Aေနနဲ႔ ကေတာ့
မရိွၾကဘူး၊ Aင္မတန္ Aေၾကာက္
Aတုမ်ားကို ေရာထည့္ကာ Aၾကမ္း
ေနရုံန႔ေ
ဲ တာ့ ၾကာလာရင္ AၿဖိဳAခြဲ ေမတၱာပို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို တစု
ႀကီးၾကတယ္၊ တာဝန္မဲ့ရာလဲ ေရာက္
ဖက္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ခိုင္းၿပီး Aမ်ိဳးမ်ိဳး
ခံရေတာ့မယ္ ဆိုတာကိုလဲ ႀကိဳတင္ တေဝး တည္းျဖစ္ၿပီး တေနရာထဲမွာ
တယ္လို႔ လူႀကီးပိုင္း Aခ်ိဳ႕ကို ရည္
ႀကံစည္ခ့ပ
ဲ ါေသးသည္။ ထင္ထင္ရွား
တြက္ဆထားခဲ့ပါသည္။
စုစည္းကာ AစီAစU္ေတြကို ခ်မွတ္
ညႊန္းၿပီး ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါေသးတယ္။
ရွား ဆိုရလွ်င္ ကုန္သြယ္ေရးရုံးထဲမွာ

Page 6

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

စစ္ဖိနပ္ႏွင့္ ကန္ေၾကာက္တာေတြ၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံး ျဖစ္ေနၾကတဲ့

စစ္သားမ်ားကို

ပင္ကိုယ္မူလစိတ္

မ်ားပစ္ခြဲကာ ဖမ္းဆီးၿပီး ကားေပၚသို႔ ပစ္တင္တာ ေပ်ာက္ေAာင္ ေဆးတမ်ိဳး တိုက္ေကၽြးထားသည္
မ်ိဳးေတြ၊ ျပည္သူမ်ား ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကုိ ဟု ေနာက္ပိုင္းမွာ သိခဲ့ရပါတယ္။ စာေရးသူကိုယ္
လဲ ထိုကဲသို႔ပင္ ဖမ္းဆီးခဲ့တာမ်ိဳးေတြကို ရိုင္းစုိင္း တိုင္ မဂၤလာဒုံရိွ သူငယ္ခ်င္းေက်ာင္းသို႔ ၂၀၀၈
ယုတ္မာစြာပဲ တုန္႔ျပန္ ၿဖိဳခြဲပစ္လုိက္တာကို Aား ခုႏွစ္က သြားေရာက္စU္ ၎စစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ေဒသ
လုံးAသိပင္ျဖစ္သည္။

န.A.ဖ စစ္Aာဏာရွင္ မွဴးသည္ သူငယ္ခ်င္းေက်ာင္းသို႔ Aဝင္Aထြက္

မ်ား၏ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ဆူးေလမွ ပုဇြန္ မ်ားသူ ကိုးကြယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒါသ Aင္မ
ေတာင္

မဂၤလာေစ်းဘက္သို႔

လွည့္လည္ေနခ်ိန္ တန္ႀကီးတဲ့သူ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာျပသည္။ သူငယ္

တြင္ ေသနတ္မ်ားကုိ လူထုၾကားထဲသို႔ ပစ္ေဖာက္ ခ်င္း ဘုန္းႀကီးႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးသူျဖစ္ေၾကာင္း သိခ့ဲ
ကာ ထြက္ေျပးေနသူမ်ားကိုပင္ လိုက္လံပစ္ခတ္ ရသည္။ သူတို႔ကို မဂၤလာဒုံစစ္တပ္မွ စတင္ေခၚ
တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ေဆာင္ခ့ပ
ဲ ါသည္။ Aလုံဘက္ႏွင့္ စU္ကတည္းက Aဲဒီတုန္းက စီစU္တ့ဲ စစ္ေဒသမွဴး
တာေမြဘက္မွာ ဆိုလွ်င္လဲ မူလတန္းေက်ာင္းမွ က Aရက္ေသာက္တတ္တ့ဲ စစ္သားမ်ားကိုသာ
ေက်ာင္းသားငယ္ေလးမ်ားကိုပင္ သက္သာခြင့္ မ ေရြးၿပီး ေခၚသြားခဲ့တ့A
ဲ ေၾကာင္း၊ တပည့္ေတာ္တို႔
ေပးခဲ့ပဲ ရိုက္ႏွက္ ႏွိပ္စက္တာေတြ ပစ္သတ္တာ က Aရက္မေသာက္တတ္၍ က်န္ခဲ့တ့A
ဲ ေၾကာင္း
ေတြ ယုတ္မာစြာ လုပ္ခ့ဲၾကသည္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ၎တပ္မွ စစ္သားမ်ားက ေျပာျပခဲ့သည္။ ၎ျဖစ္
မ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူ ရပ္မ်ိဳးကို (၈၈)AေရးAခင္း ကာလတုန္းက စႏၵာ
ဝင္း ဆိုတ့ဲ Uီးေနဝင္းရဲ႕သမီးက ရာဇဝတ္Aက်U္း

ငယ္မ်ားစြာလဲ ရင္းႏွီးေပးဆပ္ခဲ့ၾကရသည္။
သူတို႔ရဲ႕

လက္ကိုင္တုတ္

(၂၀၀) ေလာက္ကို

ကတုံးရိပ္ၿပီး သကၤန္းမ်ား ဝတ္ဆင္ေပးထားကာ
ေရာျပြမ္းထည့္ဖို႔

လုပ္ေနရာမွာ

သံဃာAတုမ်ားႏွင့္
ေနၾကတဲ့

လမ္းေလွ်ာက္

ေမတၱာပို႔

သံဃာ Aစစ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွU္ၾကည့္

လိုက္တ့A
ဲ ခါမွာ
ကတုံးကို

သူတို႔ထည့္မည့္

သကၤန္း

ဝတ္ပုံဝတ္နည္းမ်ား၊

ေလာေလာလတ္လတ္

တုံးထား

ျခင္းမ်ားက ထင္ထင္ရွားရွားကို သိသာကြဲျပားေန
ၾကတဲ့Aတြက္ သူတုိ႔မထည့္ရဲပဲ ေနာက္္ဆုတ္ေန
လိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ဘယ္ေလာက္မ်ား
ေAာင္

ထည့္ျဖစ္လုိက္ပါက

ေသာင္းၾကမ္းၿပီး နာမည္ပ်က္

လုပ္လိုက္မလဲဆိုတာ

ေမတၱာပို႔ေနတဲ့

Aရိွန္ကလဲ

ေတြးမိပါသည္။
ျမင့္တက္ေနတဲ့

Aတြက္ နီးစပ္ရာသံဃာမ်ားကို သတိေပးထားရုံ
မွAပ

တားဆီးဖို႔

Aင္မတန္

ခက္ခခ
ဲ ့ဲပါသည္။

ဒီAေၾကာင္းမ်ားကို သကၤန္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ရာ
ဒကာမ်ားက “နAဖ Aာဏာပိုင္ ေထာက္လွမ္း
ေရးေတြက ဝင္းသီတာ Aေရာင္းဆိုင္ေတြက သ
ကၤန္းမ်ားကို လိုက္သိမ္းေနတဲ့Aေၾကာင္း၊ ေရႊတိဂုံ
ဘုရားေစ်းမွ သကၤန္းAမ်ားAျပားကုိလဲ
ေရာက္

ဝယ္ယူသြားၾကတဲ့

လာ

Aေၾကာင္းမ်ားကို

”ေျပာျပၾက၍ ဖ်က္ဆီးမယ့္AစီAစU္ကို သိထားခဲ့
ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း ဆႏၵျပၾကစU္Aတြင္း
ေရႊတိဂုံဘုရားAေရွ႕မုခ္ႏွင့္

ေၾကးသြန္းဘုရားႀကီး

မုခ္ေရွ႕မွာ လက္နက္ကိုင္စစ္သားမ်ား၊ ရဲမ်ား လုံ
ထိန္းမ်ား၊ ႀကံ့ဖြတ္ စြမ္းAားရွင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္
ဆုံၾကတဲ့Aခါမွာ

သံဃာမ်ားက

ေAးေAးေဆး

ေဆး စကားေျပာၿပီး ညွိႏႈိင္းရွင္းျပဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾက
ပါေသးသည္။

Aဲဒီိလို

စစ္သားမ်ားကို

စကား

ေျပာလိုက္တA
့ဲ ခါမွာ စစ္သားေတြဟာ ဘာမွျပန္မ
ေျပာပဲ ေငးေၾကာင္ေၾကာင္ AမူAယာမ်ားနဲ႔ ျပန္
ၾကည့္ေနၾကတာကို ျမင္ခ့ၾဲ ကရသည္။ သံဃာမ်ားမွ

သားမ်ားကို ထိုက့သ
ဲ ို႔ လူစိတ္ေပ်ာက္ေစတဲ့ ေဆး
ဝါးမ်ား တိုက္ေကၽြးၿပီး လူထုၾကားထဲရိွ ေသာက္ေရ
Aိုးမ်ား၊ သုံးေရမ်ားထဲသို႔ Aဆိပ္ခတ္ခိုင္းခဲ့ျခင္း၊
လူထု စုေဝးရာထဲသို႔ လက္ပစ္ဗုံးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္
ရန္

ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းမ်ားကို

ျပန္လည္သတိရမိပါ

သည္။ (၈၈)AေရးAခင္း ႀကံဳခဲ့သူမ်ားလဲ သတိ္
ရပါလိမ့္မည္။ ယခုၿပီးခဲ့တ့ဲ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္
ေရးႀကီးတြင္လဲ ထိုက့ဲသို႔ပင္ စစ္သားမ်ားကို ယုတ္
မာစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရသည္။
စာေရးသူတို႔ Uီးေဆာင္သံဃာမ်ားလဲ Aဖြ႔A

ထပ္မံ၍ ေဆြးေႏြးဖို႔ စကားလွမ္း ေျပာတာကိုလဲ စည္း၏ တည္ေနရာကို ေန႔လည္တနာရီႏွင့္ ႏွစ္နာ
ဘာမွျပန္မေျပာပဲ

ေငးေၾကာင္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ ရီ ၾကားေလာက္မွာ လူေစာင့္သလိုနဲ႔ ထီးတလက္

AဲဒီAခ်ိန္ Aတြင္းေလးမွာပဲ ေနာက္ကေန စူးစူး ေဆာင္းၿပီးေက်ာင္းထဲမွာထိုင္လိုက္ လမ္းေလွ်ာက္
ဝါးဝါးေAာ္ၿပီး Aခ်က္ေပးသံ ထြက္ေပၚလာသည္ လိုက္ လာလုပ္ေနတဲ့ နAဖ ေထာက္လွမ္းေရးမွ
ႏွင့္ သံဃာမ်ားကို Aတင္းဝင္ေရာက္ ရုိက္ႏွက္ၾက ဟု ထင္ရသည့္ လူငယ္တေယာက္ကို ေန႔စU္လိုလို
တာပါပဲ။ မ်က္ရည္ယိုဗုံးမ်ားကို ပစ္ေဖာက္ၿပီး ဝင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ကတေၾကာင္း၊ ေနာက္.. စာေရး
ရိုက္ၾကတဲ့Aခါမွာ

Aားလုံး

ဝရုန္းသုံးကားျဖစ္ သူကိုယ္တိုင္ Aသံလႊင့္ဌာနမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္

ကုန္ၿပီး Aုတ္တံတိုင္းမ်ား ေက်ာ္လႊားေျပးသူေျပး မ်ားကို ေျဖၾကားေနရာ Aာရ္Aက္ဖ္ေA Aသံ
Aရိုက္ခံရသူခံရ၊ ေခါင္းကြသ
ဲ ူကြဲ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ လႊင့္ဌာနႏွင့္ Aင္တာဗ်ဴးလုပ္ေနစU္ ဖုန္းခိုး နား
သံဃာမ်ားက

လက္Aုပ္ခ်ီေတာင္းပန္တ့A
ဲ ခါမွာ ေထာင္ေနသည္ကိုရိပ္မိလိုက္သည္က တေၾကာင္း၊

တခ်ိဳ႕ရဲAရာရိွမ်ားဆိုရင္ တပည့္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္ ေနာက္ရက္မွာပဲ စာေရးသူ၏ ႀကိဳးဖုန္းလိုင္း A
လႊတ္ပါလို႔ ျပန္ေတာင္းပန္ၿပီး မ်က္ရည္မ်ား က်ေန ျဖတ္ခံလုိက္ရ၍ ဖုန္းျပင္သူမ်ားကို ေခၚၿပီး Aျပင္
ဲ ူကို ဖုန္းထဲကပင္ မင္းေသခ်င္
သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရ၍ ဒကာႀကီးတို႔လဲ တာဝန္Aရ ခိုင္းစU္ ဖုန္းျပင္တ့သ
လုပ္စရာရိွတာကိုလုပ္

Uီးဇင္းတို႔လဲ

လုပ္စရာရိွ လို႔လားလို႔ Aေဟာက္ခံရတယ္လို႔ ျပန္လည္ေျပာ

၎ သံဃာ့AေရးAခင္းကိစၥ Aေတာ္မ်ားမ်ား တာလုပ္တာပဲ ဘာမွ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မေနပါနဲ႔ ျပသည္ကတေၾကာင္း၊ စာေရးသူ၏ တရားပြဲမ်ား
ကိုေတာ့ Aားလုံးသိၿပီး ျဖစ္တ့A
ဲ တိုင္းပါပဲ နAဖ လို႔ပဲ ျပန္ႏွစ္သိမ့္ ေျပာဆိုခဲ့ရတာမ်ိဳးလဲ ေတြ႔ခဲ့ရ မွာလည္း လာနားေထာင္ေနတယ္ဆိုတာ သိခ့ဲရ
စစ္Aုပ္စုဟာ သံဃာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လို သည္။ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚသို႔ တက္ေျပးသူမ်ားမွာ သည္ကတေၾကာင္း၊ ဒီလုိ Aေၾကာင္းေတြေၾကာင့္
လားခ်က္ေတြကို္ တခုမွ ျဖည့္ဆည္းမေပးခဲ့ၾကပဲ လည္း စစ္တပ္၏ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို ခံၾကရၿပီး ည Aဖြဲ႔ေနရာကို Aာဏာပိုင္ေတြ သိသြားၿပီလုိ႔ ေသ
သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းAားရွင္၊ ႀကံဖြံ႕၊ ရဲ၊ စစ္သားမ်ား၊ ၈- နာရီ ေလာက္က်ေတာ့ ၇၇-တပ္မွ Aရာရိွတ ခ်ာေပါက္တြက္၍ Aဖြဲ႔ကို (၂၅)ေန႔တြင္ စာေရးသူ
လက္နက္မ်ားကို Aသုံးခ်ၿပီး ေရႊတိဂုံဘုရား A Uီးက

Aေရွ႕မုခ္ႏွင့္

Aေနာက္ဘက္မုခ္ၾကားမွ ၏ ေက်ာင္းတိုက္မွ မရမ္းကုန္းဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕

ေရွ႕မုခ္ႏွင့္ ဘုရားလမ္းတေလွ်ာက္၊ ဆူးေလ၊ ၿမိဳ႕ ဆင္းရန္္ေျပာၿပီး လႊတ္ေပးေတာ့မွ ေက်ာင္းတိုက္ ခဲ့ၾကသည္။
ေတာ္ခန္းမႏွင့္ ဘုရားလမ္းတေလွ်ာက္ စတဲ့ေနရာ မ်ားကို ျပန္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းမွာ သံဃာမ်ားကို Aဓမၼဝင္ရိုက္ႏွက္တာေတြ၊

Aဲဒီေန႔က ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္

ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္.....

Volume 1, No 5

၂၀၁၀ ေၾကာင့္ ခြပ္ေဒါင္းေတြ မလဲ
ခြပ္ေဒါင္းေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၀ လဲမယ္
ၿပည္သူAားနဲ႔ ခြပ္ေဒါင္းေတြ Aားသစ္ေမြးၿပီး
ကၾကိဳးကြက္သစ္ေတြ စမယ္
ခြပ္ေဒါင္းေတြ ေသြးရဲေၾကာင္း
ကမၻာကိုၿပမည္။

Aာဏာရွင္ကို
ခြပ္ေဒါင္းေသြးနဲ႕ရင္းၿပီး ၿပည္သူရဲ႕ဆႏၵကို
Aေကာင္Aထည္ေဖာ္မယ္

“ ေလးစားပါသည္

NLD

ျပည္သူ ့ပါတီ NLD

ခြပ္ေဒါင္းရဲ႕ေသြး ( NLD ) လူငယ္ေတြ
ပါတီဆိုင္းဘုတ္ေAာက္မွာ သမို္င္းသစ္ေရးမည္။

ျပည္သူ ့Aေရး ေဆာင္ရြက္သည္။
ခြပ္ေဒါင္းေသြးမို ့ရဲရဲနီ

ခြပ္ေဒါင္းလူငယ္ေသြးရဲေၾကာငး္

မတရားAမိန္ ့ဟူသမွ် ဆန္႔က်င္မည္။

ကမၻာသိေAာင္ ၿပၿပီးေဟ့

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတံခါး

ခြပ္ေဒါင္းေတြေနာ္

ေသြးစြန္းလက္နဲ ့ ဖြင့္လွစ္ထား။
စစ္ကၽြန္သက္မရွည္ေရး ေတြးဆညီ
NLD က ဆန္ ့က်င္ျပီ။
ျပည္သူ ့ပါတီ ပီသသည္
ေလးစားပါသည္ NLD ။

မင္းေသြးသစ္
၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားသမဂၢ

ခြပ္ေဒါင္းေတြေဟ့ ။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

စစ္Aာဏာရွင္ ဆန္႕က်င္ေရး Aတြက္ ဒီေရျမင့္သစ္ ျမင့္တက္ခ်ိန္
(သို႕) စစ္Aာဏာရွင္ တို႕Aခက္….
စိုးေနလင္း
ေသခ်ာတယ္။ Aမ်ိဳးသား

ျပည္ပ

Aတိုက္Aခံ ဆိုတာ ျပည္သူလူထု သိႏွင့္ျပီးျဖစ္ ေသးတဲ့ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ေတြAထိ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ဒီမိုကေရစီAင္Aားစုေတြ၊ တိုင္းရင္း သလို Aမ်ိဳူးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စU္စားျပင္ဆင္ထားႀကရပါလိမ့္မယ္။

ကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕
မွန္တယ္။

ဒီမို ထုႀကီးေရာ၊

ပူးသတ္မယ္တို႔

လႊတ္ သား

လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႕Aစည္း လည္း သိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ေနရင္းထိုင္ Aာဏာရွင္စနစ္

ေတာ္ထဲေနရာယူျပီးမွ တျဖည္းျဖည္း ေတြန႔ဲ

ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းဘာမွမလုပ္ဘဲေတာင္ျပႆနာမ

ျပည္ပေရာက္

ေျပာင္းလဲယူမယ္ဆိုျပီး ေရြးေကာက္ သားေတြ Aားလံုးကပါ Aမ်ိဳးသား ရွိ

ျပႆနာရွာျပီး

ေျပာတဲ့သူ ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်င္ေနတဲ့

ပြဲ၀င္တာမွန္ တယ္လို႔

ေတြ ပါတီေတြဟာ သမိုင္းသင္ခန္း ကို တခဲနက္ေထာက္ ခံခ့ႀဲ ကပါတယ္။ တရား၀င္
စာေတြ Aရေရာ၊ ခုလက္ရွိ Aာဏာ ျမန္မာနိုင္ငံAေရးကို
ရယူ

Aုပ္စိုးေနတဲ့ စစ္ Aစိုးရက ေစာင့္ႀကည့္

AေသAခ်ာ

ဆြဲထား တဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ႕ ကာက

စည္းပံု Aေျခခံ Uပေဒ နဲ႕ သူတို႔ရဲ႕
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ျဖစ္ကို မျဖစ္နိုင္ဘူး၊ ေသခ်ာတယ္။
Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က
စစ္Aစိုးရရဲ႕၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းပံု Aေျခခံ
Uပေဒကို လက္မခံဘူး။ AဲဒီAေျခခံ
Uပေဒကို Aေျခခံျပီး က်င္းပမွာျဖစ္
တဲ့

၂၀၁၀-ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲကို

မ၀င္နိုင္ဘူး။ တရားမွ်တမွဳမရွိ၊ ဒီမို

တိုက္ပြဲကို Aမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္က
ေခၚလိုက္တာပါပဲ။
လက္နက္မ့ဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ
တုန္႕ျပန္စိန္ေခၚ
လိုက္တာပါ။

မွတ္ပံုတင္မႈ မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဗဟို
တီ၀င္ေတြရဲ႕ Aစည္းAေ၀းမွာ ကန္႕
ကြက္သူမရွိ ဆံုးျဖတ္A တည္ျပဳခဲ့ျပီး
ပါျပီ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ျပည္သူ လူထုႀကီး
တရပ္လံုးရဲ႕ သေဘာဆႏၵ လို႔ ေျပာ
ရင္လည္း

မွားမယ္

မဟုတ္ပါဘူး။

ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုးဟာ စစ္
Aစိုးရရဲ႕ မတရားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ၊
မတရားတဲ့Aမိန္႕ Aာဏာေတြ၊ မတ
ရားတဲ့
ကို

ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားရွာေဖြမႈေတြ

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္

စားႀကည့္္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။ Aလြန္
Aာဃာတ တရားႀကီး၊ AျငိွဳးAေတး
ႀကီး၊

Aလြန္

ရက္စက္တတ္

ေကာက္က်စ္စU္းလဲ
တဲ့

ဘယ္လိုမ်ား

စစ္Aစိုးရဟာ
လက္တုန္႕ျပန္ဖို႔

Aေကာက္ႀကံျပင္ဆင္ေန ေလမလဲ။
Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္
ႏွိဳက္ေရာ ၀န္းရံေပးရမယ့္ ဒီမိုကေရစီ
Aင္Aားစုေတြ Aေနနဲ႕ေရာ၊ ေက်ာ
ေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ပူးေပါင္း ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္

ျပည္သူလူထု

ႀကီးAေနနဲ႕ေရာAေသAခ်ာ
ျပင္ဆင္ထား

ဟာ Aမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ လိုသေဘာထားျပီး

စU္း
ႀကရ

ျဖိဳဖ်က္ပစ္ခ်င္

ေရးျဖစ္မလာနိုင္သလို Aလံုးစံုပါ၀င္ ေနတဲ့ စစ္Aစိုးရဟာ သူ႕ရဲ႕Aာဏာ
တရားမွ်တတဲ့ ကို Aံတုရင္ဆိုင္လာတဲ့ Aမ်ိဳးသား

လြတ္လပ္

မျဖစ္နိုင္တ့A
ဲ တြက္ ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဘယ္လိုထိုးခြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲ

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆံုး ျဖိဳလွဲမလဲ။ စU္းစားျပင္ဆင္ထားဖို႕လို
ျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားဂုဏ္ျပဳခဲ့ႀကပါ Aပ္ပါလိမ့္မယ္။
တယ္။

ရန္သူစစ္Aစိုးရရဲ႕

Aားေကာင္းခ်က္Aားနည္းခ်က္ေတြ
လိုလား

ေတာင့္တေနတဲ့

ေခါင္းျငိမ့္လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္ေတာ့မယ္ တိုက္ပြဲကို Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ A
ဆိုတာလည္းသိေနႀကျပီ။ Aမ်ိဳးသား ဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေခၚလိုက္တာပါပဲ။ လက္

ေလွ်ာ

ဆိုးေဒါသ ျဖစ္လိုက္ေလမလဲ၊ စU္း

တိုင္းျပည္ Aေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း ပါလိမ့္မယ္။ Aမိ်ဳးသား ဒီမိုကေရစီ

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ က ရပ္လံုး

တည္ေရးတခုတည္းAတြက္

ေရြးေကာက္ပြဲကို မ်ိဳးစံုနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရမွာကေတာ့ Aေသ

၂၀၁၀-ခုႏွစ္

စစ္Aစိုးရရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို Aစကတည္းက ရန္သူ

ျဖစ္ေနျပီ။ တကယ္ေတာ့ ျပည္သူလူထုႀကီး တ

ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကမ်ား

သူတို႕ ငံေရး ပါတီေတြဟာ Aာဏာကိုခ်ဳပ္

စစ္Aစိုးရဟာ

နန္းသိမ္းပြဲခံယူဖို႕လုပ္ေန ကိုင္ထားတဲ့ Aစိုးရရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္ကြပ္မႈ

စားတြက္ဆ

နိုင္ျပီး

ပါတီရပ္ နက္မဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ တုန္႕ျပန္စိန္ေခၚ
လိုက္ လိုက္တာပါ။ Aတိုင္းAတာ တခုထိ

ကိုAေသAခ်ာသိရွိနားလည္ေAာင္
ေလ့လာသံုးသပ္ထားဖို႕လိုAပ္သလို
မိမိရဲ႕

AားAနည္းဆံုး

ေပ်ာ့ကြက္

Aား Aေကာင္းဆံုး Aခ်က္ေတြကို

ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စား ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ထားျပီးျပီလို႕ ယူ ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ေက်းရြာ၊ တိုက္နယ္၊ ျမိဳ႕

ေတာ့မွပဲ

ဆံုးျဖတ္လိုက္ ဆပါတယ္။

မစU္းစား

ခဲ့တ့ဲ စကားေလး တခုျဖစ္တ့ဲ “သခင္
ေပါက္စ ေထာင္ေျခာက္လ” ဆိုတ့ဲ
စကားေလးလိုပါပဲ။

စစ္Aစိုးရ

A

ဆက္ဆက္ လက္ထက္မွာေတာ့ “နိုင္
ငံေရးသမား ေပါက္စ ႏွစ္၅၀ ေထာင္
က်” လို႕ ေျပာရေလာက္ေAာင္ကို
စစ္Aာဏာရွင္ Aစိုးရဟာ ရက္ရက္
စက္စက္ ဖိႏိွပ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ စစ္Aစိုးရက ဖိႏွိပ္မွဳေတြ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရက္ရက္စက္စက္
လုပ္ျပီး ျပည္သူလူထုကို Aေႀကာက္
တရားနဲ႕ Aုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တာ သူတို႕
စျပီးAာဏာသိမ္း

ကတည္းကပါ။

သိပ္ေတာ့လည္း မဆန္းပါဘူး။ နိုင္ငံ
ရပ္ျခားက ျမန္မာနိုင္ငံေရးလႈပ္ ရွားမႈ
ျဖစ္စU္နဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သုေတသန
ျပဳေနႀကတဲ့ ပညာရွငေ
္ တြ ေလ့လာ
သူေတြAံ့ႀသေလာက္ေAာင္ေတြ႕ရွိခဲ့
တဲ့ Aခ်က္ကေတာ့ ဒီေလာက္ ရက္
ရက္စက္စက္ႏွိပ္ကြပ္၊
ေတြ

ေထာင္ဒဏ္

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ေနတာ

ေတာင္ စစ္Aစိုးရကို Aာခံ ဆန္႕
က်င္သူေတြ ေလွ်ာ့နည္းမသြားတဲ့ A
ျပင္ ဆန္႕က်င္ဘက္Aားျဖင့္ ပိုလို႕
ေတာင္မ်ားျပားလာတာကို

ျမင္သာ

ထင္ရွား ေတြ႕ေနရတာပါပဲ။
လူထုက ယံုႀကည္Aပ္ႏွံ တာ၀န္ေပး

ထားဖို႕ လိုAပ္ပါလိမ့္မယ္။

ဆိုျပီး ရင္တမမ ျဖစ္ေနခဲ့ႀကတာပါ။ ရဲ႕ တုန္႕ျပန္မႈေတြကို ထည္႕သြင္းစU္း ကိုင္စည္းရံုး ေဆာင္ရြက္ေနႀကတဲ့ A
ေခါင္းခါျငင္းဆန္ဖို႕

Aဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ေခတ္က Aေျပာမ်ား

လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေလ့လာသိရွိ Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္လို

သေဘာတူလိုက္ေလမလား လည္း ျဖစ္လာနိုင္ေျခရွိတ့ဲ စစ္Aစိုးရ လူထုႀကားမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိေန လုပ္

Aမ်ိဳးသား

Aံတု

နိုင္ငံတ ကပ်က္ယပ်က္ လုပ္တာပဲလို႕ ယူဆ Aခ်ာပါပဲ။

လိုလား ေတာင့္တေနတဲ့

တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ UပေဒAရ ပါတီ

တခုေAာက္မွာ

Aတိုက္Aခံလုပ္

ႏွိပ္ကြပ္ဖမ္းဆီး ရင္ဆိုင္ရတဲ့ နိုင္ငံေရးသမားေတြ နိူင္

ႏိုင္ငံျခား လိုက္ရင္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ စိတ္

ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္လံုး

ကေရစီAေျခခံေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမွဳ မရွိ

Aလုပ္Aမွဳေဆာင္ေတြ၊ ဗဟို ေကာ္မ

ေနခဲ့ႀကတဲ့

သံတမန္ေတြန႔ဲ

တကယ္ေတာ့

စိတ္ရင္း သေဘာထား မွန္Aရေရာ
စိတ္ကူးယU္တာပဲ

စိတ္၀င္တစား တဲ့

Aစိုးရကို

မျပင္ဆင္ပဲ နယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက

သက္မႀကီးခ်နိုင္ခ့ႀဲ ကတာ ထားလို႕လည္းမျဖစ္ပါဘူး။ျမန္မာနိုင္ငံ သက္Aရြယ္ႀကီးေပမယ့္

စလို႔

A

သြားလာ

ျဖစ္ပါတယ္။ျပည္တြင္းက ျပည္သူလူ စစ္Aစိုးရဟာ ဘယ္လို Aစိုးရမ်ိဳးလဲ လႈပ္ရွား ေျပာဆိုညႊန္ႀကားလို႕ ရေန

ခံထားရတဲ့ နိုင္ငံေရးပါတီႀကီး တခု
က ပါတီ၀င္ေတြ၊ Aဆင့္ဆင့္ ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕
ေခါင္းေဆာင္ေတြAထိ
ထုနဲ႕

တိုင္းျပည္ရဲ႕

ထိပ္ဆံုးပါတီ
ျပည္သူလူ
Aက်ိဳးစီးပြား

Aတြက္ စြန္႕လႊတ္Aနစ္နာခံ နိုင္တ့ဲ

Volume 1, No 5
သတၱိကို စကတည္းက

Page 9

ေမြးျမဴပိုင္းျဖတ္ထားျပီး ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူ လံုးက စစ္Aစိုးရကို ေခါင္းခါ ျငင္းဆန္လာေAာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ

လူထုႀကီးကို ဒီမိုကေရစီ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိေAာင္လမ္းျပ Uီးေဆာင္ မလုပ္ေAာင္ စစ္Aစိုးရ၊ စစ္Aစိုးရ Aသိုင္းA၀ိုင္း၊ Aလိုေတာ္ရိေတြကို
ေပးဖို႕၊ လိ္ုAပ္ရင္ ျပည္သူလူထုေရွ႕က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ကာကြယ္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္နဲ႕ နယ္ပယ္ Aသီးသီးက ဖယ္ႀကU္ေရွာင္
ေပးဖို႕တာ၀န္လည္းရွိပါတယ္။

ရွားႀကဖို႕ Uီးေဆာင္ လမ္းျပရပါလိမ့္မယ္။

ခုဆိုရင္ စစ္Aစိုးရရဲ႕သေဘာထားမွန္ကို ႀကာႀကာ၀ါးလို႕ ခါးမွန္းသိလာၾက စစ္Aာဏာရွင္ Aစိုးရက မႀကာမတင္မွာ သူတို႕ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆူး
ျပီျဖစ္တ့ဲ ျပည္သူလူထုဟာ တစတစ သူတို႕ရဲ႕ သည္းခံခြင့္လႊတ္နိုင္မႈေတြ ေညွာင့္ခလုပ္ ျဖစ္လာနိုင္ေျခရွိသူေတြ Aားလံုးကိုႏွိပ္ကြပ္ ဖယ္ရွင္းမႈေတြ
က်ဆင္းေလွွ်ာ့ပါးလာျပီး သည္းမခံနိုင္ ခြင့္မလႊတ္နိုင္ျဖစ္လာ၊ ဆန္႕က်င္Aာခံ စျပီး လုပ္ေဆာင္လာေတာ့မယ္ ဆိုတာေသခ်ာပါတယ္။
တြန္းလွန္ဖို႕

ႀကိဳးစားလာႀကတာေတြ႕ေနရပါျပီ။

ဖိႏွိပ္မႈရွိရင္

ဆန္႔က်င္မႈ

ရွိမယ္။ ဖိနွိပ္မွဳႀကီးရင္ ဆန္႕က်င္မႈႀကီးမယ္။ သဘာ၀က်ပါတယ္။ ဒီကေန႔
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ AေျခAေနဟာ ဒီAတိုင္းျဖစ္ေနပါျပီ။ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တိုက္ပြဲေခၚျပီး ျပတ္ျပတ္သားသား စစ္Aစိုးရကို ဆန္႕က်င္
Aာခံဖို႕ ေတာင္းဆို လာႀကပါျပီ။ ေဒၚေAာင္ ဆန္းစုႀကည္နဲ႕ Aမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကသာ Uီးေဆာင္မယ္ဆိုရင္ တညီတညြတ္တည္း ပူး
ေပါင္းပါ၀င္လွဳပ္ရွားဖို႕Aထိ ဆံုးျဖတ္ျပင္ဆင္လာႀကျပီလို႕ ေျပာရင္ မွားမယ္
မဟုတ္ပါဘူး။ ေတြေ၀ ေနာက္တြန္႔ေနသူေတြ ခ်ီတံုခ်တံု ျဖစ္ေနသူေတြ
လည္း

ရွိေနႀကUီးမွာပါပဲ။

Aဲဒီလို

လူမ်ိဳးေတြကို

Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ

Aထူးသျဖင့္ Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ုုဳပ္ကို Uီးတည္တိုက္ခိုက္လာပါ
ေတာ့မယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပက ၀န္းရံလို႔ ရသမွ်Aင္Aားစုေတြက Aမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီAဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၀န္းရံေပးဖို႔ ႀကိဳးစားႀကရပါလိမ့္မယ္။
ေသခ်ာတယ္။ ဒီAခ်ိန္ဟာ စစ္Aာဏာရွင္ Aခက္ျဖစ္တယ္။ ေသခ်ာတယ္။
ဒီAခ်ိန္ဟာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးAတြက္ Aခ်က္ျဖစ္တယ္။Aဓိကကေတာ့
ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မွဳAင္Aားပဲျဖစ္ပါတယ္။
လူထု တိုက္ပြဲနဲ႕စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကို Aျမစ္ျဖတ္ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းပစ္
ႀကပါစို႕။

Aဖြဲ႕ခ်ဳပ္က စည္းရံုးစုစည္းဖို႕ ႀကိဳးစားရပါလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုႀကီး တရပ္

စိုးေနလင္း

Uီးညႊတ္ပါသည္
NLD
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ Aင္AားAႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးျဖစ္ေသာ NLDပါတီ
၏ Aီးစီစံုညီ ဗဟိုေကာ္မတီ Aစည္းAေဝးက နAဖ ထုတ္ျပန္ခ့ဲသည့္ ေရြး
ေကာက္ပြဲဆိုင္ရာႏွင့္

ပါတီမ်ား

မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ

Uပေဒမ်ား

တရားမွ်တမႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္ေတာ့မည္
မဟုတေ
္ ၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။
ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို NLD ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ သာ NLD
ဗဟိုေကာ္မတီ Aစည္းAေဝးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Aစည္းAေဝးတြင္
ဗဟိုေကာ္မတီဝင္(၁၁၃)Uီး
Aစည္းAေဝးကပင္

တက္ေရာက္ခ့ၾဲ ကပါသည္။

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ

ခ်က္ပါ သေဘာထားAျမင္ကို ေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသေဘာထား
မ်ားမွာ-

ထိုဗဟိုေကာ္မတီ ၁။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုAေျခခံ Uပေဒကို လံုးဝလက္မခံႏိုင္ပဲ ေရႊဂံုတိုင္ ေၾကျငာ
ႏိုင္ငံေရးAက်U္း ခ်က္ကိုသာ ဆက္လက္ ကိုင္စြဲသြားရန္၊

သားမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ့ဲပါသည္။ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂။ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သည္ နAဖက ယခုႏွစ္Aတြင္း က်င္းပမည့္ တဖက္ေစာင္းနင္း ေရးဆြဲထား Uပေဒမ်ားသည္ တရားမွ်တမႈ လံုးဝမရွိ။
သည့္ ၂၀၀၈-AေျခခံUပေဒကို မူတည္ၿပီးျပဳလုပ္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲAေပၚ
ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
NLD၏ဒုတယ
ိ Uကၠဌ Uီးတင္Uီးက Aစည္းAေဝးAၿပီး သတင္းသမားမ်ားကို
ေျပာျပရာတြင္ NLD ပါတီသည္ မိမိတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းမည္မဟုတ္ပဲ
ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ား၊ တိုင္း

၃။ Aဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္သည္ က်မ၏ ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းမဟုတ္၊ မည္သူတUီးတေယာက္၏
ကုိယ္ပုိင္ပစၥည္းလည္းမဟုတ္။
၄။ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္Aတြင္း လူေမြးသည့္Aလုပ္၊ လူေမြးသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္
Aလုပ္မ်ား လုံး၀ မႀကိဳက္၊လက္မခံ။

ရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ပါတီမရွိေတာ့လွ်င္ပင္ ဆက္လက္ ၅။ NLD ပါတီAေနႏွင့္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း မရွိလွ်င္ပင္ သူမ
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထို႔Aတြက္ စစ္AစိုးရAေနႏွင့္ သူတို႔ Aေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုAတြက္ ဒီမိုကေရစီ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ရရွိသည္Aထိ
Aားလံုးကို ဖမ္းဆီးသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳက္သလို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း NLD ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္သာြ းမည္။

Aေနျဖင့္ ဖိႏွိပ္မႈAားလံုးကို ရင္ဆိုင္သာြ းရန္ Aသင့္ျဖစ္ေနၿပီဟု ေၾကျငာ ၆။ စစ္AစိုးရAေနႏွင့္ NLDကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္လွ်င္လည္း NLD သည္
သြားခဲ့ပါသည္။
ပ်က္စီးသြားမည္ဟု မယူဆ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုAစည္းAေဝးတြင္ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ကလဲ သူမ၏သေဘာထား ထို
ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
NLD
ပါတီAတြက္
သမိုင္းဝင္ေစမည့္
Aျမင္ကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။ ထိုသေဘာထားကို ယူေဆာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုက့သ
ဲ ို႔ ဆံုးျဖတ္ျခင္း Aတြက္ NLD သည္
လာခဲ့သူ UီးUာဏ္ဝင္းက ျပန္လည္ေျပာျပရာတြင္ သူမAေနႏွင့္ Aခ်က္(၆) စစ္Aာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္း

Page 10

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေသာနည္းလမ္းကို သာ ကိုင္စြဲထား သူ႔Aားယံုၾကည္စြာ

ေထာက္ခံခဲ့ၾက

သည့္ NLDAတြက္ လက္ရွိAာဏာ ေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား Aေပၚတြင္

ဗီုင္းရပ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ Tools ေတြ
ဘယ္လိုျပန္ေခၚမလဲ

ကို စစ္Aာဏာသိမ္း ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူ တင္လာသည့္ စစ္ကၽြန္ျပဳေရး တံပိုး
စစ္Aုပ္စု၏ ဖိႏွိပ္မႈ Aမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္ ႀကီးကို ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။
ဆိုင္ရေပေတာ့မည္။ ပါတီကို မတရား

နAဖAေနႏွင့္ မည္သို႔ပင္ သပ္လွ်ိဳ၊ နံပါတ္ (၃) Task Manager ကို ျပန္ေဖာ္ျခင္း
ၿဖိဳခြဲ၊ ဖိႏွိပ္ကာ NLD ပါတီ တရပ္လံုး
Startà Run ကိုႏွိပ္ ၿပီးလွ်င္ gpedit.msc ကိုရိုက္ထည့္ OKဟုေျပာမိမိတို႔ကို Aခ်ိန္မေရြး ဖမ္းဆီးႏိုင္
ကို ေျခမႈန္းလိုက္ေသာ္မွ ထိုသမိုင္း
သည္ကို သိလွ်က္ႏွင့္ပင္ ထိုဆံုးျဖတ္
ဝင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ပ်က္ျပယ္ေစႏိုင္
ခ်က္ကို တညီတညြတ္တည္း ခ်မွတ္
ေသာAေၾကာင္း တစံုတရာ မရွိပါ။
ခဲ့ၾကျခင္းသည္ သူတို႔၏ Aံ့ခ်ီးဘြယ္
Aာဏာရပါတီ NLD Aေပၚ ဖိႏွိပ္
ရာ သတၱိကို ျပလိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံ
သည္။ Aကယ္၍ NLD ကသာ
တကာ ရာဇဝတ္တရားရံုး(ICC)တြင္
ယေန႔ Aစည္းAေဝးတြင္ မွတ္ပံုတင္
တရားစြဲဆိုစရာ သက္ေသခံခ်က္မ်ား
မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါလွ်င္၊ စစ္Aာဏာ
Aျဖစ္ကို ေရာက္ရွိလာမည္သာ ျဖစ္
ရွင္တို႔ စိတ္ႀကိဳက္ တဖက္သတ္ ေရး
သည္။
ဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈-ဖြဲ႕စည္းပံု Aေျခ
မည္က့ဲသို႔ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ရွိခဲ့
ခံUပေဒ သည္လည္းေကာင္း တဖက္
သည္ျဖစ္ေစ လက္ရွိ AေျခAေန
ေစာင္းနင္း ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒမ်ား
တြင္ NLD သည္ သူတို႔Aား ယံုၾကည္ User Configuration, ေAာက္တြင္ရွိေသာ (+)Administrative
သည္လည္းေကာင္း
သက္ဝင္လာ
ေလးျမတ္စြာ ေထာက္ခံခ့ေ
ဲ သာ ျပည္
ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
သူလူထုႀကီး တရပ္လံုးAတြက္ ထိုက္
Aာဏာလက္ရွိ/လက္မ့က
ဲ ို မစU္းစား
တန္စြာ ျပန္လည္ Aလုပ္Aေၾကြးျပဳခဲ့
ပဲ တရားဝင္မႈကိုသာၾကည့္လွ်င္၊ စစ္
ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာေသးခင္ကမွ A
Aုပ္စုသည္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ျပည္သူတို႔၏
က်U္းေထာင္က
ျပန္လည္လြတ္
သေဘာဆႏၵကုိ
ဆန္႔က်င္၍
A
ေျမာက္လာခဲ့သူ NLD-ဒုUကၠဌ Uီး
ေလာင္းခ်င္းထပ္ေAာင္ ပစ္သတ္ကာ
တင္Uီး တင္စားခ်ီးက်ဴးခဲ့သည့္ ျမန္မာ
Aာဏာသိမ္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး ၊ NLD
ျပည္မွ “ဂႏၵီ” ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္
သည္ ၁၉၉၀-ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
သည္ သူမဘဝတခုလံုးႏွင့္ ရင္းႏွီးကာ
ျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈ
ေပးဆပ္ေနသည့္
ျမန္မာႏိုင္ငံသား
ျဖင့္ Aႏိုင္ရကာ လူထုက Aာဏာ
တိုင္းရင္းသား
ျပည္သူလူထုမ်ားA
Aပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ ထိုA
တြက္ သူမကဲ့သို႕ပင္ ေပးဆပ္ Aလုပ္
ခ်ိန္က စစ္Aုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္
Aေကၽြးျပဳရန္ သူမUီးေဆာင္ခဲ့သည့္
ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ ကိုယ္တိုင္ ထို
ပါတီကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ လမ္းညႊန္ Templates ကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္-

ဖ်က္သိမ္း ခံရႏိုင္သည္ကို သိလွ်က္ ၊

ေရြးေကာက္ပြဲသည္

တရားမွ်တ

ပါသည္ဟု ဝန္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မည္
သူကတရားဝင္သည္ကို

ႏိႈင္းယွU္၍

ျပသခဲ့ပါၿပီ။

1. (+)Systemကိုထပ္ႏွိပ္ၿပီး Ctrl+Alt+Delete Options ကို

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာျပည္၏

“ဂႏၵီ”

တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။

ပင္မရပါ။ လက္နက္ရွိရံုမွ်ျဖင့္ တရား ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မိမိတို႔A

2. Remove Task Manager ကိုညာဘက္ Aျခမ္းတြင္ရွာၿပီး

လွ်င္ စုစည္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ ေပၚတြင္ တင္ေနသည့္ စစ္ကၽြန္တံပိုး

3. (+)Systemကိုထပ္ႏွိပ္ၿပီး Ctrl+Alt+Delete Options ကို

မဝင္သူက တရားဝင္သူကို ဖ်က္သိမ္း တြက္ မငဲ့ကြက္ပဲ ျပည္သူလူထုမ်ား ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ဖြင့္ပါ။
ၾကရံုသာရွိသည္။
တကယ္က ယခု ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
ယေန႔တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဗဟို
ေကာ္မတီဝင္ (၁၁၃) Uီး၏ သေဘာ
ထားသာ မဟုတ္ဘဲ ၄င္းတို႔ ကိုယ္စား
ျပဳလာၾကသည့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္း၊ ၿမိဳ႔
နယ္ Aသီးသီးမွ ပါတီဝင္Aားလံုး၏
သေဘာထားျဖစ္သည္။ထို႔Aတူ ျပည္
သူလူထုကAာဏာလြA
ဲ ပ္ထားေသာ
ပါတီျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္
လံုး၏

သေဘာထားလည္း

ျဖစ္ပါ

သည္။ တနည္းဆိုရလွ်င္ NLDသည္

ကို ရိုက္ခ်ိဳးခဲ့ၾကသည့္ NLD ဗဟို တစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တကြ ပါတီဝင္
မ်ား Aားလံုးကို ေလးစားစြာျဖင့္ Uီး
ညႊတ္ဂုဏ္ျပဳ
သည္။

မွတ္တမ္းတင္Aပ္ပါ

4. Remove Task Manager ကိုညာဘက္ Aျခမ္းတြင္ရွာၿပီး
ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ဖြင့္ပါ။

5. "Not Configured"

ႏွင့္ Disabled ကို Aျပန္Aလွန္ ေပး၍ Apply

လုပ္ၿပီး Task Manager ကို ဖြင့္ၾကည့္ပါ။ ႏွစ္ၾကိမ္ခန္႔
Aျပန္Aလွန္လုပ္ၾကည့္ပါ။

ရြက္စိမ္း 6. Group Policy Window ကို ပိတ္ပါ။
Task Manager ေကာင္းမြန္စြာ Aလုပ္လုပ္ေနတာေတြ႕ရပါမယ္။
ဆရာေက်ာ္

Volume 1, No 5
“ Aင္းAခ်ိန္ကေတာ့ ရပါတယ္။ မယ္ကြာ။ Uပေဒဆိုတာဘာလဲ။ Uပ ေမာင္ျမင့္က ေမးလိုက္သည္။
ငါ

ဒီေန႔ဆုိက္ကားမနင္းဘဲ

လာလို႔

မိန္းမကေတာင္

မင္းဆီ ေဒရဲ့ Aဓိပၸါယ္ကို ဘယ္လိုဖြင့္ဆိုၾက
Aလုပ္မ လဲ ဆုိတာ ငါ့ကိုေျပာျပၾကပါAုံး။”

ဟုတ္တာေတြလုပ္ေနတယ္။

Aရည္

မရ။ Aဖတ္မရ လုပ္ေနတယ္ဆုိၿပီး
Aေျပာခံထိေသးတယ္ကြ ဟားဟား”

ေယာက္ဘက္ကို ၾကည့္၍ ေမးလိုက္ က်ားမ မခြဲျခား၊ လူငယ္လူႀကီးမခြဲျခား
သည္။

ခ်က္ခ်င္း Aားလုံးလုိက္နာရမယ့္

တစ္ေယာက္မွ
မေပးႏိုင္ၾက။

Aခ်ိန္တြင္ ေမာင္ျမင့္၏ Aလုပ္သင္ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။
ျဖတ္၍-

ၿပီးမွ

တစ္

ေနသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ ကိုနီ႔ကိုေတြ႔
သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္တည္း“ လာေဟ့ ေမာင္နီ ဒီေန႔ ငါ့ဆီ
မွာ

Aလုပ္သင္ေရွ႕ေန

ငါ့တပည့္

လုပ္ေနတဲ့

ႏွစ္ေယာက္ကုိလည္းေခၚ

ထားတယ္ကြာ။ သူတို႔လည္း ေက်ာင္း
မွာ

သင္ခ့တ
ဲ ့စ
ဲ ာေတြျပန္ၿပီး

ကို ေလွ်ာက္လုိက္တာပါ။ တကၠသိုလ္ ပဲ မွတ္မိတယ္ဆရာ”
တက္၊

Uပေဒပညာေတြ

လည္း

ပထမႏွစ္၊

ကၽြန္ေတာ္ဘာမွ
ထားမိဘူး။

သင္ေတာ့

ဒုတိယႏွစ္Aထိ

AေလးAနက္

ဒါေပမယ့္

တတိယႏွစ္

ေရာက္တ့ဲ Aခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္

ေမာင့္ျမင့္က...............

ေႏႊးၿပီး

သားျဖစ္တာေပါ့ကြာ”

ငံမွာ

ျပဌာန္းထားတဲ့

Uပေဒေတြကို

ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားတုိင္း သိထားသင့္
တယ္။

ေလ့လာထား

သင့္တယ္ဆို

တာ သိလာရပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ
ဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ

ျပ

ဌာန္းထားတဲ့ Uပေဒေတြန႔ဲAညီ လူ
တိုင္း လူတိုင္း ေန႔စU္န႔A
ဲ မွ် ေနထိုင္

ထုိAခ်ိန္တြင္ ေမာင္ျမင့္၏ မိန္းမ ေနရတယ္ဆုိတာကုိ သိလာရလို႔ပါပဲ။
မွ

ကိုနီ႔Aတြက္

လက္ဖက္ရည္ႏွင့္ တကယ္ေတာ့ Uပေဒေတြကို သိခ်င္

လာခ်ေပးေလသည္။ လို႔

Aီၾကာေကြး

“ စားAုံးေဟ့ ေမာင္နီ။ မင္းက ဖြဲ႔
စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

Aေျခခံ

Aေၾကာင္းသိခ်င္တယ္
ႏိုင္ငံ

ေလ့လာတာဟာ

Aဖတ္မရတဲ့

ေမာင္ျမင့္က -

တႏုိင္ငံရ့ဲ

Uပေဒ
ဆိုေပမယ့္

ဘူးလုိ႔

Aရည္မရ။

Aလုပ္ေတာ့မဟုတ္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

Aဲဲဒီလို

ျမင္မိပါတယ္။”
“ Aင္း - ဒါလည္းဟုတ္တာပဲ”

ဖြဲ႔စည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ကိုနီ၏ စိတ္ထဲမွာ ေတြးေနလုိက္မိ

Aေျခခံ UပေဒAေၾကာင္း ေျပာမယ္ သည္။ ေမာင္ျမင့္က ဆုိရင္ ကြက္ကြက္ကေလးပဲ ေျပာလုိ႔
မရဘူးကြ။
ေလး

Aဲဒီလုိ

ကြက္ကြက္က

ေျပာလုိက္တာနဲ႔

တၿပိဳင္နက္

တည္း Aကုန္Aိပ္ခ်င္ ကုန္ၾကမယ္။
Aဲဒီေတာ့

Aားလုံးစိတ္၀င္

စား

ေAာင္၊ Aဲဒီႏိုင္ငံရ့ဲ သမိုင္းေၾကာင္း၊
ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးAေျခAေန Aဲဒါ
ေတြကိုAေျခခံၿပီးေျပာမွ ပိုၿပီးစိတ္၀င္
စားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ေAးေAး ေဆး
ေဆးေပါ့ကြာ။ ငါ့ဆီမွာ ေန႔လည္စာ
စားေသာက္ၿပီးမွ ညေနေစာင္းမွ ျပန္
ေပါ့ကြာ။ Aခ်ိန္ရတယ္မဟုတ္လား”

ဘာျဖစ္လို႔မ်ား

လိုက္နာရမယ္ဆိုၿပီး

စည္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းAုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

ယာဘက္ ကပ္ေမာင္းရမယ္လို႔ သတ္

ေမာင္ျမင့္က - “ Aင္းဟုတ္ၿပီ၊ မွတ္ထားတယ္။ တကယ္လုိ႔ လက္
က

သင္ခဲ့ရတဲ့

သီAုိရီေတြAတိုင္း လို႔ မသတ္မွတ္ထားဘူး ဆိုရင္ လက္

မဟုတ္ဘဲန႔ဲ မင္းတို႔ကိုယ္တိုင္ Uပေဒ ယာဘက္

ဲ ျပင္၊
မင္းတို႔ျမင္တ့A
ဲ ျမင္ လာႏိုင္တ့A

ဖြင့္ဆိုၾကမလဲ။

ကိုလဲ ပြင့္ပြင့္လင္းေျပာေစခ်င္တယ္။”
“ဟုတ္က့ဆ
ဲ ရာ”

ေမာင့္ျမင့္ တ

ပည့္ႏွစ္ေယာက္က “ ဟုတ္က့ဲဆရာ”
ဟု

ေျပာေသာ္လည္း

Aေျဖကို

ခ်က္ခ်င္းတန္းမေပးႏိုင္ၾက။
Aတန္ၾကာေAာင္

စU္းစားေနၾက

သည္။ ကုိနီကေတာ့ ခုAခ်ိန္Aထိ
ေမာင္ျမင့္တို႔ ဆရာ တပည့္ေျပာဆို
ေနၾကသည္ကို

Aျပည့္A၀

Aက်ဆုံး Uပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔
ေျပာရမယ္ကြ။ ခုငါ မင္းတို႔ကို ဖြ႔စ
ဲ ည္း
Aုပ္ခ်ဳပ္ပုံ AေျခခံUပေဒ Aေၾကာင္း
မေျပာေသးဘဲန႔၊ဲ Uပေဒဆုိတာ ဘာ
လဲဆိုတာ Aရင္ေျပာျပခ်င္တယ္။ Aဲ
မေျပာခင္ေတာ့။ ငါ့တပည့္ေတြ ဘယ္
ေလာက္ေတာ္လဲ။

ေမးၾကည့္ရAုံး

ကေန ေမာင္းတဲ့သူလည္း ရွိလာႏိုင္
ယာU္တုိက္မႈေတြျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။
Aဲဒါေၾကာင့္

Aားလုံးလုိက္နာရမယ့္

စည္းကမ္းAျဖစ္ မည္သည့္ယာU္မဆုိ
လက္ယာဘက္ကပ္ေမာင္းပါလို႔သတ္
မွတ္ထားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ဆရာ”
“ ဒီေနရာမွာဆရာ။ လုိက္နာရတယ္

လည္ေသး။ မိမိသိခ်င္သည့္ Aေျခခံ တာ၀န္ပဲ

တကယ္တမ္းက်ေတာ့
မဟုတ္လားဆရာ။

Aဲဒါ

Uပေဒဆိုသည္မွာလဲ Aလုံးႀကီးလား၊ ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္က ႏိုင္ငံသားတို႔ရဲ႕
Aျပားႀကီးလားဆိုတာ ကြဲကြဲျပားျပား လုိက္နာရမယ့္၊ေစာင့္စည္းထိမ္းသိမ္းရ
မသိေသး။

ေမာင္ျမင့္တို႔

ဆရာ မယ့္

တပည့္မ်ား

ေျပာဆုိေနၾကသည္ကို ဆရာ။”
Aခ်ိန္Aတန္ ၾကာသည့္
ေမာင္ျမင့္တပည့္ႏွစ္

တာလည္း ဒီAတုိင္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံသား ေယာက္က မေျဖႏိုင္သည့္Aတြက္ Aတြက္ AေရးAႀကီးဆုံးနဲ႔ Aေျခခံ

လမ္းလယ္ေခါင္

တယ္။ ဆိုေတာ့ မလုိလားAပ္ဘဲန႔ဲ

နားမ ဆုိတာက

သာ Aာရုံစိုက္၍ နားေထာင္ေနရေပ

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ

ကပ္ေမာင္းသူရွိႏုိင္သလို၊

ဆိုတ့ဲ ေ၀ါဟာရကို ဘယ္လိုAဓိပၸါယ္ လက္၀ဲဘက္ကပ္ေမာင္းတဲ့သူလည္းရွိ

AေျခခံUပေဒဆုိ တုိင္ေAာင္

လုိက္နာရမယ့္

“ ဟုတ္က့ဆ
ဲ ရာ။ Uပမာဆုိရင္ လမ္း
စည္းကမ္း ဆိုပါေတာ့ဆရာ။ လက္

ခန ဒီေနရာမွာ မင္းတို႔ေက်ာင္းတုန္း ယာဘက္ကို ကပ္ၿပီးေတာ့ ေမာင္းပါ

“ ဟုတ္တယ္ကြ။ တကယ္ေတာ့ သည္။

တိုင္း

ေကာင္းၿပီကြာ

ပထမႏွစ္တုန္းက Aဲဒီလို

တကၠသိုလ္

မွီတာနဲ႔ UပေဒAထူးျပဳ ဘာသာရပ္ မွတ္ေပးတဲ့ စည္းကမ္းလို႔ ဒီေလာက္
တၿပိဳက္နက္

တယ္ဟုတ္ပါလား

ေဟ့။ ေတာ္ေတာ္ျပည့္စုံတယ္။ ဒါဆုိ

ဘာရယ္ညာရယ္ မဟုတ္ဘူး။ Aမွတ္ Aခြင့္Aေရးနဲ႔ တာ၀န္ေတြကို သတ္

Aျခား လူငယ္ႏွစ္Uီးလည္း ေရာက္ရွိ

ဟားဟား။

ဆယ္တန္းေAာင္ၿပီးေတာ့ သင္ရတာကေတာ့ - ႏိုင္ငံသားေတြ ရဲ့ ကမ္းေတြ သတ္မွတ္ရတာလဲကာြ ။”

လည္း

Aိမ္ေရာက္သည္ႏွင့္

“ Uပေဒဆုိတာဆရာ ကၽြန္ေတာ္ ရင္

“ ဟုတ္က့ဲ Uီးေလး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔

စည္းကမ္းပါ

Aတန္ၾကာ ဆရာ”

ေရွ႕ေန တပည့္ေလးတစ္Uီးမွ ၾကား ေယာက္က -

တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ကိုနီ ေမာင္ျမင့္

ကၽြန္ေတာ္Aပါ

ဲ င္ေတြAပါ၀င္။ လူမ်ဳိးမခြဲျခား၊
သူ႔တပည့္ႏွစ္ ရAဖြ႔၀

ေမာင္ျမင့္က

ထုိသုိ႔ေျပာလုိက္သည့္ Aေျဖ

ကုိနီမွ

“ဆရာAပါA၀င္၊

A၀င္၊ ခုလက္ရွိ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ Aစုိး

တာ၀န္လုိ႔

ဒီလိုျမင္ပါတယ္

“ ေကာင္းၿပီ။ မင္းတို႔ဆိုလိုတာ
က Uပေဒဆိုတာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ လူ
တစုံတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔Aဖြ႔ဲ
Aစည္းမွာတစုံတရာေသာ Aႏၱရာယ္

“ကဲေျဖၾကAုံးေလကြ။ ငါ့တပည့္ မျဖစ္ေစေရး၊မထိခုိက္ေစေရးAတြက္
ေတြ။ ပြဲထုတ္ကာမွ ဆရာAရွက္ကြဲ လိုက္နာရမယ့္ စည္းကမ္းAစုAေ၀း
မယ့္ ကိန္းပဲေဟ့”
“ ဟုတ္က့ဆ
ဲ ရာ။ Uပေဒဆုိတာ
စည္းကမ္း ပါဆရာ။ လုိက္နာရမယ့္
စည္းကမ္းပါပဲ။”တစ္ေယာက္က ေျပာ
သည္။

“လုိက္နာရမယ့္ စည္းကမ္း။

ဘယ္သူေတြလုိက္နာရမွာလဲ။”

ျဖစ္တယ္လို႔ ငါေတာ့ Aဲဒီလုိ နား
လည္တယ္။ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား”
“ ဟုတ္ပါတယ္ဆရာ”

ဆက္ရန္............
ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း
(၄.၄.၂၀၁၀)

Page 12

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

ေက်ာ္သူ လုပ္ႀကံ

စစ္ က ု ိ င ္ း ေ႐ႊ ဟ ၤ သ ာဆရာေတာ္ ဘ ု ရ ားႀကီ း ၏ဆု ံ း မစာ
“Aမ်ားAက်ိ ဳ း၊ ႐ြ က ္ သ ည္ ပ ု ိ း က

ခံရျခင္း

ခႏု ိ း ခနဲ ႔ ၊ ဆု ိ က ဲ ့ ရ ဲ ႕ လည္ း
မဖဲ ့ မ ေစာင္ း ၊ ကု ိ ယ ္ ့ လ မ္ း ေၾကာင္ း ကု ိ
စိ တ ္ ေ ကာင္ း ႏွ င ္ ့ ယ ွ U ္ ၊ ေရွ ႕ ႐ႈ ႏ ွ င ္ ေ လာ့ ”

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတီမ်ား
AေျခAေန
၀င္ေရာက္မည့္ပါတီ (၁၁)ခု
၁ ။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ

၄။ ကရင္လူမ်ိဳးစုပါတီ(ကရင္ျပည္နယ္၊
ပဲခူးတိုင္း ၊ Eရာ၀တီတိုင္း၊မြန္ျပည္နယ္)

လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ဘာေတြလည္းဗ်ာ
သူ၏
သတင္း၊

ေAးေAး

ကိုေက်ာ္သူAား ေဆးေဆး Aခမဲ့ မသာခ်ေပးေနတဲ့

ေဆာင္ေနေသာ

Aသင္း သူကုိ လာတိုက္ခိုက္တာ။ Aခမဲ့

နာေရးကူညီမႈ

(ရန္ကုန္)

..

ပတ္သက္ေသာ မသာခ်ေပးေနတဲ့ သူကို မနာလို

ႏွင့္

ပါ႐ွိေန ေတြျဖစ္ေနတာ။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္

ေဆာင္းပါးမ်ား

သည့္ Facebook Website ရွိ Ky- ကၽြန္ေတာ္ Aလုပ္ႀကံ ခံရတာပဲ။
awthuFans တြင္ Post မ်ား၊ Com- ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

ေAးေဆးပါ။

Aမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး Aဖြ႔ခ
ဲ ်ဳပ္

၅။ ၀ံသာနု NLD (မႏၱေလးတိုင္း)

ments မ်ား ေရးသားမရ ျခင္းႏွင့္ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္

၂ ။၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား

၆။ သိပၸံနည္းက်Aမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး

သတင္းေဆာင္းပါး

လူငယ္မ်ား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ

ပါတီ (မႏၱေလးတိုင္း)

၃ ။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္
ေရးပါတီ (တ စ ည)
၄။ Aမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္Aဖြဲ႔

Aသစ္

မ်ား ေနတဲ့

မပါရွိေတာ့သည့္ Aတြက္ ေမးျမန္း တိုင္း

ပုဂၢိဳလ္ပိုင္းကေတာ့
ၾကည့္ေနမွာ

ဒီA

မဟုတ္ဘူး။

၀ဋ္လည္လိမ့္မယ္လို႔ပဲ ေျပာလိုက္ပါ

ၾကည့္ရာတြင္ ကိုေက်ာ္သူ

၁၉၉၀ မွာဖြဲ႔စည္းၿပီး ၂၀၁၀ တြင္
မွတ္ပံုမတင္ ေသးေသာ ပါတီမ်ား

၅။ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာ
မိတ္Aဖြ႔ဲ
၆။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီၤ
၇။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး Aသင္း (ပါတီAမည္
မသတ္မွတ္ရေသး)
၈။ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ
၉။ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ
၁၀။ Uီးၿဖိဳးမင္းသိန္း တည္ေထာင္မည့္
ပါတီ(Aမည္မသတ္မတ
ွ ္ရေသး)
၁၁။ ျမန္မာ - ဘန္ဂါရီ ပါတီ
(ပါတီAမည္Aတည္မျပဳရေသး)

၁။ Aမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီAဖြ႔ဲခ်ဳပ္
(မွတ္ပံုမတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ၿပီး )
၂။ ရွမ္းတိုင္း၇င္းသားဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔
ခ်ုဳပ္
၃။ ျပည္ေထာင္စု ပAို႔ပ္ Aမ်ိဳးသားမ်ား
Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၄။ ရွမ္းျပည္ - ကိုးကန္႔ ဒီမိုကရက္တစ္
ပါတီ
၅။ ၿမိဳ႔(ေခၚ)ခမီ Aမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရး
Aဖြ႔ဲ
၆။ လားဟူAမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရး ပါတီ

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ေဒသမ်ားတြင္

၇။ ျပည္ေထာင္စု ကရင္Aမ်ဳိသား

ပါ၀င္ယွU္ၿပိဳင္ မည့္ ပါတီမ်ား

Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္
၈။ကိုးကန္႕ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ညီညြတ္ေရး

၁။ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ
(ကခ်င္ျပည္နယ္)
၂။ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ

ပါတီ
၉။ `၀´Aမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
ပါတီ

Aမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး Aင္Aားစု

ဖ်က္သိမ္းခံရၿပီး ျပန္လည္မွတ္ပံု

(ရခိုင္ျပည္နယ္)

မတင္ေတာ့ ေသာ ပါတီ

၃။ မြန္Aမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီAင္Aားစု ၁။ ဒီမိုကေရစီ
(မြန္ျပည္နယ္)
ညီညြတ္ေရးAဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ဒီၿငီမ္း)

မွ ေAာက္ပါAတိုင္း ျပန္လည္ေျဖ မယ္။ ကိုယ့္ျပဳ ေသာကံ ပဲ့တင္သံ
ၾကားခဲ့ပါသည္။

ကိုယ့္ထံျပန္ လာမယ္ေနာ့ . . . ။ 

ဟုတ္တယ္

Facebook

ကၽြန္ေတာ္

ေနာက္ထပ္ၿပီးေတာ့

Website က ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ Kyaw- တင္ဖို႔ ေဆာင္းပါးေလးေတြ ေရး
thufans ဆိုတာ .. ကၽြန္ေတာ္ ရဲ႕ ထားတာရွိတယ္။ ယခု ကၽြန္ေတာ္
F a n ပရိသတ္ေတြက လုပ္ေပး ရဲ႕ kyawthufans Aပိတ္ခံထား

နာေရးကူညီမႈAသင္း
ထားတာ။ ဒါေၾကာင့္လဲ ကၽြန္ေတာ္ ရေတာ့
(ရန္
က


)

ရဲ

သတင္း၊ ေဆာင္းပါး
ရဲ႕ လူမႈေရးကူညီမႈ ကိစၥေတြကို

ခ်ျပႏိုင္ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ေတြ တင္ဖု႔ိ ေရးထားတာေတြလည္း
ျဖစ္ေနတာေပါ့။
ကိုယ္က်ိဳးမပါတဲ့ လုပ္ရပ္ပါ။ ဒါေပ တင္လို႔မရဘူး
ကၽြတာ္

မ်ိ

းဆက္
သစ္ Hip
မယ့္ (၃) ပတ္ေလာက္ရွိၿပီ။ တစ္စံု
ပရိသတ္ကို

တစ္ေယာက္

ဒါမွမဟုတ္

Aစည္းတစ္ခုကေန

Aဖြဲ႔ Hop လူမႈေရး သူရဲေကာင္းမ်ား” ဆို
Face- တဲ့ ေဆာင္းပါးေလး တင္ဖို႔ ရွိပါ

Aဲဒီ
book Website ကုမၸဏီကို လုပ္ႀကံ တယ္။ တင္လို႔ ျပန္ရခဲ့ရင္ေတာ့
ဇာတ္ခင္းၿပီး
ပိတ္ခိုင္းလုိက္တာ။ Fans ပရိသတ္မ်ား Aသစ္ ထပ္ၿပီး
နာေရးကူညီမႈAသင္း (ရန္ကုန္)ရဲ႕ ဖတ္႐ႈ Aားေပးလို႔ ရ မွာပါ…) ဟု
Gmail (ဂ်ီေမး) ကို လည္း ပိတ္မယ္ ေျဖၾကားသြားပါသည္။

..

ဘာညာနဲ႔

ေပးၿပီး
တယ္။

Warning (သတိ)

Aေၾကာင္းၾကား

စာပို႔ခံရ

( ဒီမိုေဝယံ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ )

Volume 1, No 5

Page 13
သိလိုေသာ Aေျဖကို ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ ေသသည္ဟုသာ

ထင္ထားခဲ႔သည္။

သည္။ ေခါင္းစြပ္ၾကီးႏွင့္ ေခၚလာစU္ ေထာင္တြင္း ရဲေဘာ္ နိုင္ငံေရးသမား
က

Aခန္းက်U္းေလးထဲ

တိုင္ကို

မထည့္မီ မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္Aရ ရိုးရိုးေသ

ငါးပတ္ေလာက္

ပတ္ခိုင္း ဆုံးျခင္း မျဖစ္နိုင္ဟု သတ္မွတ္ခ်က္

သည္။ ျပီး ေခါင္းငုံ႔ေခါင္းငုံ႔ဟု ခိုင္းျပန္ ကို စာေရးသူလည္း လက္ခံထားျ႔ပီး
ရွိေန၍ ျဖစ္သည္။)ဘာေမးခြန္းမွ

သည္။တိုက္မိစရာတစ္ခုခု

ထပ္မလာ

ငုံ႔ခိုင္းသည္ဟု ထင္သည္။ ထိုAထင္ ေတာ့ပဲ ညေနေစာင္းသြားသည္။ဖိုမင္
က ေခါင္းကို ငုံ႔ျပီးသား ျဖစ္ေစသည္။ ကိစၥကို
ေက်ာ္..ေက်ာ္ ဟု ခိုင္းျပန္သည္။ ေျခ က်က်
ေထာက္က

မျပီးသား။

တမင္Aေသးစိတ္
ေျပာေနျခင္းမွာ

Aခန္းထဲ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ကိုယ္။

တိတိ

ကိုယ့္ရည္

သူတို႔၏

လွ်ိဳ႕

တစ္နာရီ ေလာက္ထားျပီး ေခၚထုတ္ ဝွက္ခ်က္ ကိစၥတခု ကမၻာ့Aၾကီးဆုံး
သည္။ ခုနလို ေက်ာ္ခိုင္းတာ ငုံ႔ခိုငး္ Aဖြဲ႔ၾကီးဆီ ေရာက္သြားျပီဟု သက္
တာ မရွိေတာ့။ ဘာမွေက်ာ္စရာ ငုံ႔စ ဆိုင္သူေတြ၏ ရင္ထဲကိုေသာကတစ္

Uီးဇဝန
ယခင္တပတ္မွ Aဆက္….
ေျဖဆိုခ်က္မ်ားAတြက္
ထက္

ပိုလြန္ေသာ

နာရီဝက္
Aခ်ိန္ဆိုတာ

ထက္ တရက္ေလာက္Aထိ ေမးခြန္း
ေတြ တရစပ္လာေစခ်င္သည္။ ျဖစ္
ႏိုင္လွ်င္

ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခု

ဆီသို႔ လုံးဝမေရာက္ေစခ်င္ ဤေမး
ခြန္းျဖင့္သာ

ကိစၥျပီးေစခ်င္ေနမိ

သည္။
“Aဲ႔ဒီလူ လိပ္စာကို ခင္ဗ်ားက တ

ျဖစ္သည္ဆိုတာ

ရာ မရွိပဲ တမင္ခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္ ဆို ခု စူးနစ္္သြားေစခ်င္သည္။ ကာယကံ

ကိုယ့္ဘာသာသိ

ေနသည္။ ေျပာသင့္ မေျပာသင့္ ဆို
တာထက္ Aႏၲရာယ္ Aကင္းရွင္းဆုံး
ကို ေရြးခ်ယ္လိုက္တာဟု ကိုယ့္ဘာ

သေဘာေပါက္လိုက္ရသည္။ ရွင္ကို ဘယ္လိုပဲ AမိAရ လုိခ်င္

တာ
မ်က္စိ

လည္ေAာင္

ေတြၾကားထဲက

လုပ္ထားမႈ ေနေန သူတို႔လိုခ်င္ေနသူက ေလာက

ကိုယ္ေရာက္ေနရာ ၾကီးမွာ မရွိေတာ့ျပီ။ ေနာက္နာရီဝက္

ကို ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

သာ ၾကိဳသိ သူ႔ကို မမိေစရဟု ေျပာခဲ႔
သူကိုလည္း လြတ္သြားေစခ်င္သည္။

သာ သေဘာက်ေနသည္။ ေနာက္
တစ္နာရီ ေလာက္Aၾကာမွာ ေမးခြန္း
ေမးသူ

လူသစ္တစ္Uီး

စိတၱသုခ ဘုရားဟု Aလွဴခံ Aသံ

ဝင္လာျပန္ ခ်ဲ႕စက္မွ

သည္။ ေမးျပီးေမးခြန္းကိုသာ ထပ္ခါ ေသာ
ထပ္ခါ လာေမးေနသည္။

ထြက္လာသည္။

ဟေန

ေခါင္းစြပ္ၾကားကေန

ဖတ္မိ

ေသာ စာတန္းက ဗ.ထ.လ။ ဒါဆို

“Aဲ႔ဒီလူကဘယ္လို ပုံသ႑ာန္ရွိလ”ဲ

Aခုေနရာဟာ ေရၾကည္Aိုင္။

ေန႔လည္ပိုင္း
ေယာက္

ေလာက္မွ

ဝင္လာသည္။

လူတ
ခၽြတ္ထား

ေသာ ေခါင္းစြပ္ကုိ ျပန္စြပ္ခိုင္းသည္။
လက္ထိပ္ခတ္သည္။ ေနာက္ လက္
ေမာင္းမွ ကိုင္ျပီးေခၚသြားသည္။

ကြင္းက်ယ္က်ယ္တစ္ခုကိုျဖတ္ေနစU္
ေျပာျပသည္။ နာမည္ေလးကေတာ့ လွမွလွ။ ငရဲ မလွမ္းမကမ္းမွ ခေလးေတြ ေဆာ့
ေရာက္ဘူးသူတိုင္းက
တိက်ေစရန္ ဂရုတစိုက္ကို ေျပာ ခန္းမ်ားဟု
ကစားေနေသာ Aသံကို ၾကားေန
သူ႔ေလသံက Aနည္းငယ္ ထန္သလို
ေတာ့
ကင္

တပ္

ကစျမဲ

Aခန္

ထဲ
သည္။ သည္လိုႏွင့္ တစ္ေယာက္
ရသည္။ Aေဆာက္AAုံ တစ္ခု
ရွိလာသည္။Aေၾကာင္းAရာပါ ဇာတ္
ထြက္သြားျပန္သည္။ Aခန္းထဲ တစ္ မွာ တစ္ေယာက္တည္း ထားျပီး တစ္ ထဲရွိ Aခန္းတစ္ခန္းထဲထည့္လိုက္ျပီး
လိုက္ကို သူတို႔တကယ္ လိုခ်င္သိ
ေယာက္တည္း။Aိပ္စက္ျခင္းကို ထိုင္ လွည့္စီ ေမးခြန္းေတြ လာ..လာေမး Aျပင္မွ တံခါးပိတ္ ေသာ့ခတ္သည္။
ခ်င္ေနတာျဖစ္ႏိုင္သည္။
လွ်က္ Aိပ္တတ္ေAာင္ ေလ့က်င့္ခဲ႔ရ သည္။ သူတို႔ ၾကံေတာသခၤ်ဳိင္းက စဖမ္း ေခၚလာစU္က ေခါင္းငုံ႔ ေခါင္း
“ခင္ဗ်ားကူလီကူမာေတာ့ မလုပ္န႔”ဲ
Aေကာင္းသား။ ခုေတာ့ မိုးလင္းေန ဖိုမင္ကို သိခ်င္ေနသည္။ ကုလသမဂၢ ငုံ႔ဟု ခိုင္းတာေတြ ေက်ာ္လိုက္ဟု
စကားေလသံ ထန္လာသလို ေခါင္း ေလာက္ျပီ တေမွး၊တငိုက္မွ မရ Aရာရွိႏွင့္ ေတြ႔ျပီးကတည္းက သူ႔ကို ေက်ာ္ခိုင္း တာေတြ ဘာမွ်မရွိေတာ့ ။
ကို စြတ္ထားေသာ ေခါင္းစြတ္ကို ဆြဲ ေသး။ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွကားသံ မ်ားကို တခါမွ မေတြ႔မိဘူး ။ သူ႕Aေၾကာင္း ဒီလိုဆိုလွ်င္ မရွိတာေတြကို လုပ္ခိုင္း
တြင္တြင္
ကိုင္ လႈပ္ရမ္းျခင္းကို ခံလိုက္ရသည္။ ၾကားေနရသည္။ နဂို တိတ္ဆိတ္ေန ဘာမွမသိေတာ့ဟုသာ
ျပီးတမင္ေၾကာက္ေAာင္ လန္႔ေAာင္
ရာမွ ကားသံၾကား လာရျခင္းမွာ မိုး ေျဖေနရသည္။
ျပဳေနျခင္းသာ။ ညီညီညာညာ တမံတ
“ခင္ဗ်ားတို႔ကို နာမည္ေကာ A
လင္းလာျပီ ဆိုသည့္သေဘာ။ Aနီး ေန႔လည္စာကို စစ္ေၾကာေရးခန္းထဲ လင္းျပင္ေပၚမွာ ေက်ာ္ခိုင္း ငုံ႔ခိုင္းျပီး
လုပ္ေကာ က်ဳပ္သိသမွ် ဘာမွခ်န္မ
ေသခ်ာစြာ

ကယ္ မသိတာလား”

ထားဘူး

ေျပာျပထားျပီပဲ

ဟုတ္မ

ပုံစံကို

နားက ျဖစ္ဟန္တူေသာ ဘုရားဆီမွ တြင္ပင္ လာေကၽြးသည္။ Aခ်ိန္က စိတ္ထဲ ေၾကာက္လန္႔မႈကို ေရာက္

Aသံခ်ဲ႕စက္ျဖင့္ Aလွဴခံသံ ထြက္ ဆယ္တစ္နာရီ ေလာက္ရွိျပီ။ ခုAခ်ိန္ ေရာက္ျခင္း
ထည့္ေပးေနျခင္းသာ။
ဟုတ္ သိရေAာင္ ခင္ဗ်ားတို႔Aတြက္
လာျပန္သည္။ဒီကို မ်က္ႏွာေခါင္းစြပ္ ဆို ေရႊျပည္သာတျမိဳ႕လုံး သတင္း သည္ Aသိက မိမိကိုျပဳံးမိေစသည္။
Aလြယ္ေလး က်ဳပ္ညာရင္လဲ ေပၚ
ျပီး
ေခၚလာစU္က
ဘယ္ေနရာ ေတြ ႏွံ႔ေနေလာက္ျပီ။ ဒီသတင္းကို ငါတို႔ကုိ Aရူးလုပ္ျပီး စစစ္တာကို။
ေနေလာက္ျပီ”
ေမးခြန္းေမးသူထျပီး Aျပင္သို႔ ထြက္
သြားသည့္ေျခသံ

လႈပ္ရွားသံေတြကို

ၾကားေနရသည္။ တစ္ေယာက္ တည္း
က်န္ေနခဲ႔ျပီ။
Aေတြးႏွင့္သာ

ေရာက္ေနတာလဲဟု Aဖန္ဖန္ ေတြး ၾကားေစခ်င္သူ တစ္ေယာက္ ၾကား ေထာက္လွမ္းေရး

ၾကည့္ဘူးသည္။Aခုရွာေနေသာ
Aေျဖရေလာက္ျပီဟု

စစ္ေၾကာေရးကို

ထို ေလာက္ျပီ။ၾကံေတာသုႆန္က ဖိုမင္ ေရာက္ရမည့္ သူတိုင္းကို ဒီလို လန္႔

ထင္သည္။ Aေၾကာင္းလဲ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ေAာင္ ေၾကာက္ေAာင္ စလုပ္ျပီး စစ္

Aထူးသျဖင့္ ေရႊျပည္သာသား တစ္ သိေနေလာက္ျပီ။
ေယာက္Aတြက္ သိလိုေသာ Aေျဖ ႆန္မွ

ဖိုမင္

တကယ္က

သု လိမ့္ မယ္ေနာ္ဟု စကားလက္ေဆာင္

လြန္ခဲ႔ေသာတစ္လ ကို ေပးထားရမည္။

Aခန္းထဲတြင္

နပမ္းလုံး
ေနရ က ပိုလြယ္ေနတာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဒ ေလာက္ကပင္ က်န္းမာေရး ရုတ္တ မီးလုံး တစ္လုံးကို ထြန္းထားသည္။
သည္။ငါေရြးျပီီး Aေသးစိတ္ေျဖၾကား ညင္းကုန္းလမ္းဆုံ၊ ခေရပင္ လမ္းခြဲ၊ ရက္ ဆိုးဝါးျပီး Aေရးေပၚ ေဆးရုံ မီးသာ ထြန္းမထားလွ်င္ Aေတာ္
ေနမႈသည္
AားလုံးAတြက္
A ေနာက္ေထာက္ၾကံ့ဘက္ Uီးတည္မႈ တက္ျပီး ဆုံးပါးခဲ႔ျပီျဖစ္သည္။ (ဤ ေမွာင္မည့္ေနရာျဖစ္မွာေသခ်ာသည္။
ေကာင္းဆုံးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Aခု ဘုရားဆီမွလြင့္ပ်ံ လာသည္မွာ ကိစၥကို Aစကေတာ့ ရိုးရိုးေရာဂါႏွင့္ ဖ်ာၾကမ္း တစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႔ရသည္။

Page 14

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

နံေဘး ပတ္လည္တြင္ ေလးႏွစ္ သစ္ တံခါးပိတ္သာြ းသည္။
သားကို ေထာင္လိုက္ AေနAထား ဘုရားကလည္း ဒီလို လုပ္ခိုင္းသည္
ျဖင့္

တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္

တစ္ေခ်ာင္း မဟုတ္လား။ စိတ္ထဲ Aလုပ္ တစ္ခု

လက္သုံးလုံးခန္႔သာ ျခားျပီး ကာရံ ရွိေနမႈက ေသာကေတြကိုေတာ့ ဟန္႔
ထားသည္။ေလးႏွစ္ သစ္သား တန္း ထုတ္ျပီး ျဖစ္ေနသည္။
မ်ားႏွင့္ ကပ္လွ်က္ ေျခာက္ငါးမူး ပ်U္
ခ်ပ္မ်ားျဖင့္
ဝဲယာ

ကာထားျပန္ပါသည္။

တဖက္စီတြင္

Aလားတူ

Aခန္းေတြ ရွိေနမွနး္ သိသာသည့္
Aခ်က္ေတြ ေတြ႔ေနသည္။ နေဘး
Aခန္းမွ

လမ္းေလွ်ာက္သံ ေခ်ာင္း

ဟန္႔သံ

မ်ားကိို

တခါတခါ

ၾကားေနရသည္။

ညည္းညဴ

ၾကားရသည္။

သံမ်ားကိုပါ

နာက်င္မႈ၏

ေနာက္

ဆက္တA
ြဲ ျဖစ္ ကၽြတ္ကၽြတ္ ျမည္သံ။
စုတ္သတ္သံမ်ားပါ တခါတခါ ထြက္
လာေသးသည္။ Aခန္းထဲ ေရာက္ျပီး
ပထမUီးဆုံး

သတိရ

သည္က

သမၺဳေဒၶကို မ်ားမ်ားရ ေAာင္ရြတ္ဖို႔
ပင္။ နေဘး Aခန္းမ်ားကို Aာရုံ
စိုက္ေနရင္း Aၾကိမ္ ဘယ္ႏွစ္ေခါက္
မွန္းမသိေသာသမၺဳေဒၶကို ရြတ္ေနျပန္
သည္။ သကၤန္းကိုလုံးျပီး ေခါင္းAုံးလို
လုပ္လိုက္သည္။

ဖ်ာၾကမ္းေပၚတြင္

ပစ္လွဲခ်သည္။ ဘယ္ေလာက္ ၾကာ
ၾကာ

Aိပ္ေမာက်သြားသည္

မသိ။

ကင္းရံုက သတင္းပို႔သံကို ၾကားလိုက္
ရမွ

လန္႔ႏိုးသြားသည္။

ပထမဆုံး

လုပ္ေနမိသည္က သမၺဳေဒၶကို ႏူတ္က
Aလိုလိုရြတ္ ေနမိျခင္းပင္။ စိတ္က
တျခားေရာက္ ေနေသာ္လည္း ဂါထာ
ကိုေတာ့ တန္းေနေAာင္ ရြတ္လွ်က္။
ဂါထာ

AေရAတြက္ကို

ဘယ္

ေလာက္ရေနျပီ ဆိုတာသိဖို႔ ဘယ္လုိ
လုပ္ရမည္ကို

စU္းစားေနမိသည္။

ပုတီးစိပ္ဆိုတာက AေရAတြက္ သိ
ရေAာင္ တီထြင္ထားမႈ တစ္ခုပဲျဖစ္
သည္။

AေရAတြက္ကို

မွတ္ႏိုင္

လွ်င္ ပုတီးမရွိလည္း ျဖစ္ႏိုင္ရမည္။
ပုတီးမရွိပဲ ေရတြက္ႏိုင္ေAာင္ တစ္စုံ
တစ္ခုေတာ့

လိုသည္။

ပထမဆုံး

ေျပးျမင္မိသည္က ေလးႏွစ္ သစ္သား

မ်က္ေစ့ကို

မွိတ္လိုက္၊

ဂါထာရြတ္

လိုက္ျဖင့္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ပတ္မိျပီး
ခ်ိန္။

ပိတ္ထားေသာ

မ်က္ေစ့ကို

ဖြင့္ျပီး ရြတ္ေနျပန္သည္။
ေရနံေခ်းဝေနေသာ ေလးႏွစ္ သစ္
သားေခ်ာင္းေပၚတြင္ ႏွီးစဖ်ာစ တစ္
ခုခုျဖင့္ ေရးထားဟန္ တူေသာ စာ
တန္းေလးမ်ားကို
ကိုယ့္လို
မ်ား။

ေတြ႕ေနရသည္။

Aရင္ေရာက္ႏွင့္

တစ္ခ်ိဳ႕က

ေနသူ

နာမည္ေလးမ်ား

ေရးထုိးသလို ကဗ်ာေလးေတြလည္း
ေရးၾကသည္။

ဘယ္ေန႔ ဘယ္Aခ်ိန္က ေရးထားခဲ႔
သည္မသိ။ လူလည္းမေတြ႔ဘ
ြ ူး။ ဤ
Aခန္းေလးထဲရွိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ မွတ္တမ္း
မ်ားကိုသာ တူးေဖာ္ခြင္႔ရ၍ တူးေဖာ္ရ
လွ်င္ မ်က္ရည္မ်ား၊ ေတာက္ေခါက္
သံမ်ား၊
မည္

Aံၾကိတ္သံမ်ားကို
ထင္သည္။

ေတြ႔ရ

ဤAခန္းထဲဝင္

ေရာက္ခ႔ဘ
ဲ ူးသူမ်ား၏ နာက်င္ေသာ
ေန႔ရက္မ်ားကို

ေဖၚထုတ္ခ်င္သည္။

တစ္ခုေတာ့ရ

ခံစားရင္း

ေယာက္ယက္ ခတ္ေAာင္ ရြတ္ေန
ရသျဖင့္ေသာကAခ်ိဳ႕ေတာ့ ဝင္စရာ

လွ်ပ္စစ္ မီးေရာင္က လင္းေနသည္။
Aတန္ငယ္

လွမ္းေသာ

ေနရာသို႔

ေခၚလာသည္။ Aေဆာက္AAုံၾကီး
တစ္ခု Aတြင္းရွိ Aခန္းထဲမွာ ထိုင္
ခိုင္းထားခဲ႔သည္။ မၾကာခင္မွာပင္ ငရဲ
မင္း၏

တမန္ေတာ္က

ေျခသံျပင္း

မေျဖ

တိတ္ဆိတ္စြာ

ထြန္းထြန္းUီးရယ္

ေနာက္တ

ေပ်ာက္ ေယာက္ ရယ္ AေပးAယူေတြ လုပ္

ဤAခန္းမ်ားက Aာဏာရွင္ သက္ ပါတယ္ ။ ကဲ... ေနာက္တစ္ေယာက္
ဆိုးရွည္ေရးမွာ

Aဓိက

က်ေသာ ဘယ္သူလဲေျပာ”

ေနရာတြင္တည္ရွိေနသည္။ ရက္စက္
နည္းေပါင္းစုံတို႔ ဤေနရာတြင္ ျဖစ္
တည္ခဲ႔သည္။ ညည္းညဴသံတို႔ တေန႔
မျပတ္ ေပၚထြက္ေနသည္။

ေဖါင္းကနဲ ျမည္သံႏွင့္Aတူ နံေဘး
တခုလုံးကို နာက်င္စြာ ခံစားလိုက္ရ
သည္။
“ဒီမွာ ခင္ဗ်ားဘာၾကီးပဲ ျဖစ္ေနပေစ
က်ဳပ္တို႔ဆီမွာ

တရားခံပဲ

နားလည္

လား”

ျပင္းျဖင့္ Aခန္းတြင္းသိူ႔ဝင္လာသည္။ နာက်င္မႈကို ခံစားရင္း ဘယ္လိုရင္

ကြယ္သြားရတာေတြက နဲမည္မထင္။ ၾကတယ္။ နိုင္ငံေရး စာရြက္ေတြလဲ

ေတာ္ေတာ္ တိက်ေသာေမးခြန္း။ သုံး
ေယာက္ထဲမွာ တေယာက္ကို သူတို႔
ဘယ္သူမွန္း မသိေသး။ ႏွစ္ေယာက္

ဆိုင္ေျပာဆိုရမလဲ ဆိုတာကို စU္းစား
ရျပန္သည္။ ဘာေတြ ေျပာမယ္ဆို
တာ

စU္းစားထားခဲ႔

ခဲ႔တာမရွိ။

ခုေတာ့

ၾကိဳတင္စီစU္
Aကန္ခံထား

ရေသာ ေဝဒနာ တဖက္၊ Aေတြး
ေပါင္းစုံ

တဖက္ႏွင့္

Aလုပ္ရွဳပ္ရ

ျပန္ျပီ။
“ဒီတခါ လာရင္ AေျဖAဆင္သင့္
ရွိေနရမယ္ နားလည္လား”

ကေတာ့ သူတို႔လက္ထဲမွာ သည္A စကားနဲနဲေျပာျပီး ထိုသူ ထြက္သြား

Aျခား Aခန္းတစ္ခန္းမွ တံခါးဖြင့္ လုပ္ကို သိသူက သုံးUီးထဲမို႔ လာရာ ျပန္သည္။တေယာက္တည္းAခန္းထဲ
သံကိုၾကားရသည္။ ေနာက္တစ္ခန္းမွ ကို သိေနရပါျပီ။ ၾကံေတာသုႆန္ က်န္ေနခဲ႔သည္။ ေနာက္ကိုမွီစရာမရွိ
ညည္းညဴသံက တိတ္ဆိတ္မွဳကုိ ျဖိဳ ဖိုမင္ကိစၥကို

ေဖာ္ထုတ္ေနမည္

ထင္

Aသစ္ တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဖို ကို လိမ့္က်မည္။ Aိပ္ေရးမဝ ေသာ္
မင္ ကိစၥတြင္ သူ႔ကုိေက်ာ္လႊား ခ်န္ လည္း

ေသာ့ခေလာက္သံႏွင့္

Aႏုလံပ
ု ဋိလုံ စU္းစားသည္။ Aဓိက

ေခၚသံပါ

တဆက္

ထြက္လာသည္။

သကၤန္းကို Aေသခ်ာ ျပင္ဝတ္ျပီး တံ

လူမွာ Uီးဝင္းၾကည္ ။ သူ႔ကို နာရီ
ဝက္ မကေသာ Aခ်ိန္ရေAာင္ လုပ္
နိုင္ခ႔ဲျပီး

ျဖစ္ေသာ္လည္း

နဲနA
ဲ ိပ္ခဲ႔ရတာကိုပင္

နပ္ေနရသည္။

လွပ္ထားခဲ႔၍ ရသည္။
Aခုကိစၥကို ဘယ္လို ရွင္းရမည္ဟု

“ထြက္မယ္”
တည္း

ဘာမွေမးျမန္းျခင္းမရွိ။ ေသာ ထိုင္ခုံတစ္လုံးေပၚတြင္ ထိုင္

ေနာက္ထပ္ ျပႆနာတခု။ ေမးခြန္း ခိုင္းထားခဲ႔သည္။ Aိပ္ငိုက္လွ်င္ ေဘး

ခြင္းေနျပန္သည္။

ေလးေထာင့္
သြားမည္။

လူသံမ်ား ေမးခြန္းေမးျပီး ခ်က္ျခင္းျပန္

ေသာ Aျပင္ဘက္၏ ျမင္ကြင္းတြင္

လူမသိသူမသိ ရယ္

တစ္တန္းကို ဆယ္ေခါက္ ရြတ္လွ်င္ သည္။

Aလုပ္

ကားသံ

တတ္စြမ္းသမွ်ေတာ့ “ခင္ဗ်ားတို႔ သုံးေယာက္ဗ်ာ ခင္ဗ်ား

ဇာတ္လမ္းတိုင္းက Aေမွာင္ေခတ္၏

ႏွစ္ရာေက်ာ္။ ဘာပဲေျပာေျပာ စိတ္

ဖမ္းကိုင္ျပီး လက္ထိပ္ခတ္္သည္။ A မ်ားရခဲ႔လွ်င္ သူပို၍ Aခ်ိန္ရေပမည္။

“ကိုျမင့္Uီး ၾကခတ္ငူရြာ ေတာင္စြန္း” မၾကားရ။ ေခါင္းစြပ္ၾကားမွ ျမင္ေတြ႔ရ ျခင္းကို သူစိတ္ရွည္ဟန္မရွိ။

Aားလုံးစုစုေပါင္းေလးဆယ့္ႏွစ္တန္း။ သရုပ္ကို
တစ္ပတ္လည္ဆိုလွ်င္

မွာပင္ ေခါင္းကိုစြပ္သည္။ လက္ကို တစ္ရက္ေလာက္ ေနာက္ထပ္ Aခ်ိန္
ျပင္ဘက္တြင္

တန္းမ်ား။ ထိုတန္းမ်ားကို ေရတြက္ ဤAရပ္ကို ရည္ရြယ္ေသာ ေျပာစရာ
လိုက္သည္။

ခါး နားကပ္လိုက္သည္။ တံခါးAဖြင့္ လာေAာင္ေတာ့ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခ႔။ဲ

သူႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မ

လုံးဝသာ

ေက်
မAိပ္

လိုက္ရလွ်င္ ခုေလာက္ဆို ဘယ္သူ
မွ မရိုက္ႏွက္ပဲ ခုံေပၚက Aိပ္ငိုက္ျပီး
ျပဳတ္က်တာႏွင့္ပင္ ေတာ္ေတာ္ Aီ
ေနေလာက္ျပီ။မ်က္စိမွိတ္ျပီး သမၺဳေဒၶ
ကိုသာ ရြတ္ေနလိုက္သည္။ ဘယ္
ေလာက္ပဲ ရြတ္ေနေန သမၺဳေဒၶထက္

Volume 1, No 5

Page 15

လိမ္မာပါးနပ္စြာ ေျဖတတ္မႈက ကယ္

စာေရးသူ

တင္လိမ့္မည္ ဆိုတာကို သိသည္။
ဘယ္ေလာက္ပင္

ဆရာေတာ္

သေဘာေပါက္

Uီးဇဝနႏွင့္

ေပါက္ ႏူတ္ကေတာ့ သံဗုေဒၶသာ။
ဤလို

Aခက္Aခဲေတြ

ႏွိပ္စက္

AေမးAေျဖ

မႈေတြၾကား တင္းခံရင္း သူေျပာသည့္

သူတို႔က Uီးဇင္းတို႕ကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြက Aတင္း
ဖမ္းလာၿပီး ေထာင္ဝတ္စံု ဝတ္ေပးလိုက္တ့A
ဲ ခါ Uီးဇင္း
တို႔ဟာ လူျဖစ္သြားပါသလား ဒါမွမဟုတ္ သံဃာပါပဲလား။
ဘုရားလက္ထက္က ဓားျပေတြလုယက္လို႔ ရဟန္းေတြ
သစ္ရြက္ေတြ ပတ္ၿပီး ေနရတယ္ ။ ဘုရားက ဒါ..Aျပစ္
မရွိဘူးလို႔

နာရီဝက္မကေသာ Aခ်ိန္ကို ၾကိဳး

ေျပာထားပါတယ္။

တိပိဋက

ဆရာေတာ္

တို႔ေတာင္ ဒီလိုပဲေနခဲ႔ရတာပါ။
သုံးရက္ Uီးဇင္းဘုရား ...
Uီးဇင္းတို႔ရဲ႕ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု
ေျမာက္ေန႔တြင္ Aကၽြႏု္ပ္တို႔ ထိုင္ျပီး ဘေလာ့မွာ Uီးဇင္းက AAPPရဲ႕ ၁၀ႏွစ္ျပည့္ Aခမ္းAနား ဒါဆိုရင္ ေထာင္က်ေနေပမယ့္ Uီးဇင္းတို႔ဟာ တေလွ်ာက္
လံုး ကိယ
ု ့္ကိုကိုယ္ သံဃာပဲလို႔ ႏွလံုးသြင္း ေနခဲ့ တာေပါ့။
ေျပာခဲ႔ေသာ လူသုံးေယာက္ထဲ က ကို ၾကြေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
စားယူခ႔သ
ဲ ည္။

ဒီလိုႏွင့္

တစ္ေယာက္သည္ ဘယ္သူဘယ္ဝါ
ျဖစ္ေၾကာင္း

ေဖၚထုတ္

ေျပာျပခဲ႔ရ

သည္။
ဘယ္လုိပျဲ ဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္က လြတ္

ဒါဆိုရင္ Uီးဇင္းက ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားေဟာင္း Aေန Aမွန္ပါပဲ။
နဲ႕ သြားခဲ့တာလို႔ ေျပာလို႔ရမလားဘုရား..။

Uီးဇင္းတို႕ကို စစ္ေၾကာေရးမွာ ႏွိပ္စက္တ့ဲ ေထာက္လွမ္း

ရပါတယ္။

ေရးေတြ ၊ ေနာက္ေထာင္ထဲက ဖိႏွိပ္တ့ဲ ေထာင္ဝန္ထမ္း

ေတြဟာ သံဃာေတာ္ေတြကို ေစာ္ကားမိတ့ဲ သံဃာ့
ေျမာက္ သြားမည္ထင္ခ႔သ
ဲ ူ ။ Aရိုက္ တပည့္ေတာ္ ေမးခ်င္တာက ဒီေန႔ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးAက်U္း ဂိုဏ္း သင့္ေနၿပီလား Uီးဇင္း။
ႏွက္ Aကန္ခံ Aခ်ိန္ဆြဲ ေပးခဲ႔သူ သားေဟာင္းေတြက သူတို႔ ခံစားခဲ့ရတာေတြကို သရုပ္ျပ
သင့္တာေပါ့။ ကံဆိုတာလက္ငင္းခံရတယ္ ဗုိလ္ေစာေမာင္
တစ္ေယာက္က ထင္ထားသလို မ သြားပါတယ္။ Uီးဇင္းတို႔ေကာ သံဃာေတာ္ေတြ Aေနနဲ႔
ချမာ ဘာျဖစ္သြားလဲ၊ ေနာက္ Uီးစိုးဝင္း ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တင္Uီး၊
လြတ္ေျမာက္ခ႔။ဲ ကိုယ့္ ပေယာဂက ကေန ဖမ္းဆီးခံရေတာ့ လူသာမန္ေတြန႔ဲ ကြဲျပားတဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းျမင့္၊
ေနာက္ဆံုး
ဗို္လ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔
ငါးဆယ္ ရာႏႈန္းေတာ့ ပါေနသည္။ Aခြင့္Aေရးေတြ ေထာင္ထဲမွာ နAဖက ေပးပါသလား။
Aမ်ားႀကီးပါ။ လက္ငင္းကံ (ဒိ႒ဓမၼေဝဒနီယကံ) ဆိုတာ
ကိုယ္ေျပာျပမွ သူ႔ကိုဖမ္းမိျခင္း။ ဒါ သာမန္လူေတြလိုပဲ Uိးဇင္းတို႔ကို ဆက္ဆံခံရပါတယ္။
ရွိပါတယ္။ Aဘိဓမၼာတရားပါ၊ မ်က္ႏွာ မလိုက္ပါဘူး။
ကပင္ စိတ္မခ်မ္းသာမႈကို ေမြးဖြား
Aခု ႏိုင္ငံေရးAက်U္းသားေတြလိုပဲလို႔ Uီးဇင္းဆိုလိုတာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြAားလုံး
သံဃာေတြ
ကို
ေပးေနသည္။ သူ႕ကိုျမင္တိုင္း ငါ့ကို
ပါလား။
ႏွိပ္စက္ခ႔တ
ဲ ာပါ။ သူတို႔
ဘာေတြျဖစ္သြားလဲ Aား
ေျပာထားတုန္းက သူပဲ နာရီဝက္ၾကိဳ
ကိုယ့္ရဲေဘာ္ေတြကသာ ကိုယ့္ကို ရဟန္းလို႔ AသိA လံုးAသိပါ။ သူတို႔ေတြAတြက္ ေဘးေလးမ်ိဳး ဆိုတာ ခံ
သိတ႔ဲ။
မွတ္ျပဳတာပါ။ ေထာင္Aာဏာပိုင္ေတြကဆို ေဟ့ေကာင္ ရပါတယ္။ ေဘးေလးမ်ိဳးဆိုတာက ဒ႑ေဘး ၊ ဒုဂၢတိ
Aိပ္မေပ်ာ္ျခင္းကို Aေတြးမ်ားျဖင့္
ဒီလိုေခၚတာပါ။ Aကန္ခံ Aရိုက္ခံရတာ လူ၊ ဘုန္းၾကီး ေဘး ၊ Aတၱာႏူဝါဒေဘး ၊ ပရာနုဝါဒေဘး ဆိုတာ ေတြပါ။
ခ်ည္ေႏွာင္ေတာ့
ေသာကတို႔သာ
Aတၱာႏုဝါဒေဘးက
စေျပာမယ္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကို
မခြဲျခားပါဘူး။ Aတူတူပါပဲ။
ဆင့္ပြား ထြက္ေပၚလာသည္။ ေနရာ
ျပန္Aျပစ္တင္တာ၊ ငါAျပစ္ လုပ္မိပါလားလို႔ သံသယ
သစ္သို႔ ေရာက္စ Aခ်ိန္မ်ားသည္ Uီးဇင္းတို႔ သံဃာေတာ္ေတြေကာ Aခုႏိုင္ငံေရး Aက်U္း ၾကီးက
သူ႔ကို
ႏွိပ္စက္ေနတာ၊
ဒါAUီးဆုံးခံရမွာ။
ပူပန္ရမႈေတြကိုသာ ဆက္တိုက္ ေပၚ သားေတြလို ေျခက်U္းေတြ ေဒါက္ေတြ ထည့္ခံရ ပါသ ပရာႏုဝါဒေဘး ၊ တကမၻာလုံးက ကဲ႔ရ႔ျဲ ပစ္တင္ျခင္း ခံရ
ထြက္ လာေနေစသည္။ ေသာက လား။
တာ။ ဒ႑ေဘး ဆိုတာက ႏုိင္ငံတကာ တရားရံုး လိုဟာ
ေတြ ၾကားမွပင္ ၾကိဳးစား၍ Aနား Uီးစေႏၵာဆို စိတ္ကထက္ေတာ့ ပိုခံရတယ္။ ခံရတာေပါ့။ မ်ိဳး ရင္ဆိုင္ရမွာ။ ဒုဂၢတိေဘး ဆိုတာက ေသျပီး
ရရန္ Aားထုတ္ေနရသည္။ မနက္ ေျခက်U္းေထာက္ခံရတာ

Aတူတူပါပဲ။ သာယာဝတီ ရင္ဆိုင္ရမည့္ကိစၥ။ ဒါေတြကို Aျပစ္က်ဴးလြန္ရင္ ေစတ
ျဖန္ မိုးလင္းလွ်င္ ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္ ေထာင္ ေရာက္စက Uီးဇင္းကို ႏွစ္ႀကီးလို႔ဆိုျပီး လူေတြ နာဆိုးရင္ ဆိုးသေလာက္ခံရမယ္။
မည္နည္း ။ ဘာေတြကို ရင္ဆိုင္ရ ေျခက်င္းျဖဳတ္ေပမယ့္ Uီးဇင္းတေယာက္ထဲ ခ်န္ထားတာ၊
တပည့္ေတာ္ ေနာက္ဆံုး ေမးခြန္းတခု ေမးခ်င္တာက
မလဲ။ Aသစ္သစ္ေသာ ျပႆနာ လက္ႏွစ္လုံးေလာက္ စာရြက္ထဲမွာ ကဗ်ာေရးထားတာ
ျပည္တြင္းက
သံဃနာယကဆိုတ့ဲ
ဆရာေတာ္ႀကီး
မ်ားကေတာ့
ေစာင့္ၾကိဳေနေပလိမ့္ မိလို႔ တိုက္ပိတ္တာ ခံရဘူးတယ္။ ေဆာင္းတြင္းႀကီး
ေတြဟာ ဝိနည္းတတ္၊ က်မ္းတတ္ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ရဲ႕
မည္။
ခ်မ္းမွခ်မ္း ညခင္းဆို Aိပ္မရဘူး ခုန္ေနရတယ္။
သားနဲ႔ သူတို႔ကဘာလို႔ နAဖကို ဒီAခ်က္ေတြ မသြန္
Uီးဇဝန တပည့္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လဲ Uီးဇင္းဝတ္ဘူးေတာ့ သိခဲ့တာ သင္တာလို႔ ထင္ပါသလဲ ဘုရား။
တခုရွိတယ္။

Uီးဇင္းျဖစ္ေနသူ

ေတာ့မယ္ဆိုရင္

Uီးဇင္းကေန

တUီးက

လူျပန္ထြက္

ကိုရင္၊

ကိုရင္ကေန

လူAျဖစ္ တဆင့္ခ်င္း ျပန္ေလွ်ာ့ရတာ ႀကံဳဘူးတယ္။
Uီးဇင္းကေန ကိုရင္Aျဖစ္ ေလွ်ာ့ရင္ေတာင္ ဆရာေတာ္
က ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကိုရင္ျဖစ္ၿပီလို႔ ႏွလံုးသြင္းေနာ္ ႏိုမို႔
ဆိုရင္ Aျပစ္ႀကီးတယ္။ ဒီလိုပဲ ကိုရင္ကေန လူထြက္
ေတာ့လဲ လူျဖစ္ၿပီလို႔ ႏွလံုးသြင္းေနာ္ ဆိုၿပီး ေျပာျပ
သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ Aဲဒါ ဝိနည္းေတာ္နဲ႔ Aညီပါပဲလား။

ဆႏၵာဂတိ၊

ေဒါသာဂတိ၊

ေမာဟာဂတိ၊

ဘယာဂတိ

ဆိုတာပါ။ ဒီေလးပါးထဲက တခုခု ပူးကပ္ခံရရင္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေတြ မမွန္ေတာ့ဘူး ။ ခ်စ္လြန္းရင္၊ Aမ်က္ထက
ြ ္
လြန္းရင္၊ မသိမိုက္မဲလြန္းရင္၊ ေၾကာက္လြန္းရင္ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေတြမွားကုန္တတ္တယ္။

ဒါေတြထဲက

တခုခုမွာ

မဟန ဆရာေတာ္ေတြ ကပ္ညိွခံေနပါျပီ။ Uီးဇင္း ကိုယ္
ေတြ႔နဲ႔ဆို

သံဃမဟာနာယက

ဆရာေတာ္ေတြဟာ

Aေရးၾကီးတဲ႔Aမိန္႔ေတြဆို Aစိုးရကို တင္ျပျပီးမွ ထုတ္ဝံ့
ဝိနည္းေတာ္မွာ သိကၡာခ်တာ Aဂၤါရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။ တယ္။
စိတ္၊ေခတ္၊ကာလ၊ ပေယာဂ၊ ဇာန ပုဂၢလာ ဆိုၿပီး ေတာ့
D-Wave ေမးျမန္း တင္ျပပါသည္။
ရွိပါတယ္။ ဒီAဂၤါေတြညီမွ လူျဖစ္ပါတယ္။

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

Volume 1, No 5

Page 17

“္ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ကေလးစစ္သားတေယာက္ရဲ႕ရင္ဖြင့္စကား”

မတရားတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ
Uပေဒေတြကို
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ေဝဖန္
၂၃.၃.၂၀၁၀ ေန႔ ေန႔လည္ ပိုင္း က
(NLD) ဗဟို Aလုပ္ Aမႈ ေဆာင္
Aဖြဲ႔၀င္လည္းျဖစ္၊

NLD

ရဲ႕

ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူလည္း ျဖစ္တ့ဲ
ေရွ႕ေနႀကီး UီးUာဏ္၀င္းဟာ ေရွ႔ေနႀကီးUီးၾကည္၀င္းနဲ႔Aတူ ေဒၚေAာင္
ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနAိမ္သို႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲ ၾကပါတယ္။
UီးUာဏ္၀င္းတို႔ဟာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ (၃)နာရီခန္႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြး
ေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး (NLD) ရံုးကို ညေန(၄)နာရီေက်ာ္မွာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့
ပါတယ္။(NLD) ရံုးမွာ သတင္းေထာက္Aခ်ိဳ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး ေဒၚေAာင္ဆန္း
စုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထားမ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က န.A.ဖ ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒ၊ ႏိုင္ငံေရး
က်ေနာ့္နာမည္က ရဲထြဋ္ပါ။ ေမြးသကၠရာဇ္က ၅.၆.၁၉၉၀ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာ
Aရည္Aခ်င္းက (၄)တန္း၊ တပ္ထဲမွကိုယ္ပိုင္နံပါတ္က - တ/၄၂၅၁၃၆ ဇာတိ
က ကြန္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊မရမ္းရြာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ့ကို

တပ္ၾကပ္ႀကီး

ထြန္းေAးမွ မရမ္းရြာတြင္ ေနထိုင္သူ တပ္သားဖူးလွထံ Aလည္လာၿပီး Aျပန္
တြင္ ေကာင္းေကာင္းေနရမယ္။ Aိမ္တို႔ ရိကၡာတို႔ရမယ္။ စစ္တပ္ထဲမွာေနရမယ္
ဟုAတင္းေခၚယူခဲ့သျဖင့္

တပ္ထဲမလိုက္ခ်င္၍ ေၾကာက္ရြ႔ံၿပီး ရြာAထြက္

ေျမနီကုန္း Aေပါက္နားမွာ ကားေပၚမွခုန္ခ်မလို႔လုပ္တာကို တပ္ၾကပ္ႀကီးႏွင့္ ရဲ
(၅)Uီးတို႔မွ Aတင္းဖမ္းဆီးၿပီး လက္ထိပ္ခတ္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။
ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း မေရာက္ခင္ေလးတြင္ လက္ထိပ္ကိုျဖဳတ္၍ ေလ့က်င့္ေရး
ေက်ာင္းထဲသို႔

ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္။

တပ္မ(၆၀၆)ျဖစ္ၿပီး

(၁၅)ရက္

ေလာက္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ၿပီးမွ စုေဆာင္းေရးတပ္ (၄၁၄)မွာ (၁)ရက္ေနခဲ့ရၿပီး
Aမွတ္(၇) စစ္Aေျခခံ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွာ (၄)လခြဲ သင္တန္းတက္ၿပီး
ထိုေနရာမွာပဲ

(၁)လနီးပါးၾကာေAာင္ေနစU္

ေၾကးနန္းေရာက္လာလို႔ဆိုၿပီး

ဘယ္သူန႔မ
ဲ ွ ေပးမေတြ႔ဘဲ တပ္စုမႈးေတြန႔ဲ Aတူထားပါတယ္။ Aဲဒီေနာက္မွာ
ေတာ့ မိသားစုနဲ႔ေတြ႔ၿပီး တပ္ထဲမွာမေနခ်င္ဟုေျပာသျဖင့္ တပ္ထြက္လက္မွတ္
လုပ္၍ Aိမ္သို႕ျပန္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တပ္ထဲမွာလည္း က်ေနာ့ Aရြယ္ေတြ
ေရာ က်ေနာ့ထက္ ငယ္သူေတြကိုပါ စစ္သားႀကီးေတြမွ မၾကာမၾကာ ေခၚ
ေဆာင္လာတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္Uပေဒ နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ Uပေဒမ်ား Aေပၚ
ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ ေျပာၾကားလိုက္ၿပီး NLD Aေနနဲ႔ ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး ၊
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးကိစၥမ်ားAေပၚ

မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္
ေနျပည္ေတာ္တြင္ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ၆၅ ႀကိမ္ေျမာက္

ဗဟိုUီးစီးAဖြ႔ဲ

ပါတယ္။
ထူးျခားတာကေတာ့ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္က ေရွ႕ေနႀကီး UီးUာဏ္၀င္းမွ
တဆင့္ ဗဟိုAမ်ိဳးသမီးAဖြ႔A
ဲ တြက္ သူမရဲ႔ၿခံထြက္ ဗူးသီးႀကီးတလံုးကို
လည္း လက္ေဆာင္ေပးလိုက္ျခင္းပါပဲ။
ဒီကိစၥAေပၚ

ဗဟိုAမ်ိဳးသမီးAဖြဲ႔က

ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႔

လက္

ေဆာင္ဟာ“ဗူးဆိုရင္ ဖရံုမသီးဘူး” ဆိုတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ Uပေဒနဲ႔ ပါတီ
မွတ္ပံုတင္ေရး UပေဒAပါ၀င္ေကာ္မရွင္ Uပေဒမ်ားကိုျပတ္ျပတ္သားသား
ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း

Aဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္လို႔

Aဓိပၸါယ္ေကာက္ယူၿပီး

၀မ္း

ေျမာက္ေနၾကတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။

ကခ်င္ လႈပ္ရွားမႈ
ဓာတ္ပံုျပပြဲ ျပဳလုပ္
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ
ႏိုင္ငံျခား

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ တျဖစ္လဲ တပ္မေတာ္ေန႔

(၂၉.၃.၂၀၁၀)

Aစည္း Aေ၀းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ဆံုးျဖတ္ဖို႔ သေဘာထား ေပးခဲ့

သတင္းေထာက္

မ်ား ကလပ္ (FCCT) ၌္ ယ
မန္ေန႔ ညUီးပိုင္းတြင္ ကခ်င္
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႕လႈပ္ရွားမႈ ဓာတ္ပံုျပပြဲတပြဲကို ႏုိင္ငံျခား
သား ဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ တUီးက ျပဳလုပ္သြားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ Aဆိုပါ Portrait of Independence: A look inside the Kachin Independေျပာၾကားခ်က္ကို ျမန္မာ့Aသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားက ထုတ္လႊင့္သြားသည္။ ence Organization Aမည္ရွိ ဓာတ္ပုံ ျပပြဲတြင္ ကခ်င္ လြတ္
တပ္မေတာ္Aေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္Aတြက္ လိုAပ္သည့္ Aခ်ိန္တိုင္း ႏိုင္ငံေရး ေျမာက္ေရးAဖြဲ႕(KIO) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)
တြင္ ပါ၀င္ ထမ္းေဆာင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္ တခုမွ စနစ္တခု တို႔၏ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈမ်ားAား ထင္ဟပ္ေစေသာ ဓာတ္ပံု (၃၆) ပံုကို
သို႔စနစ္တက် ကူးေျပာင္းႏိုင္မႈမရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား Aတြက္ ဓာတ္ပုံ သတင္းေထာက္ Ryan Libre က ျပသ ထားျခင္းျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ေန႔

Aခမ္းAနား

မိန္႔ခြန္းတြင္

ေဘးAႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ က်င့္သား မရေသးေသာ စနစ္ တခုသို႔ ျပပြဲ၌ဓာတ္ပံုမ်ားကိုေခါင္းေဆာင္မ်ား( Leaders)၊ ပညာေရး (Education)၊
ကူးေျပာင္းစU္ Aေတြ႔Aႀကဳံရင့္က်က္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ၎တိုိ႔ Aက်ိဳးစီးပြား ယU္ေက်းမႈ ( Culture)၊ သင္တန္း (Training)၊ ဗမာလႊမး္ မိုးမႈ (Burmese

Aတြက္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿမဲျဖစ္သည့္ Aတြက္ ျပည္ပAားကိုးျခင္း မျပဳမိရန္ influence ) စသည္ျဖင့္ ေခါင္းစU္ခြဲကာ ျပသထားသည္။
လိုေၾကာင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးက ေျပာသည္။ သို႔ရာတြင္နAဖမွ ထုတ္ျပန္ခ့ဲ
Ryan Libre သည္ ယခုဓာတ္ပံုမ်ား ျပပြဲတင္ႏုိင္ရန္Aတြက္၂ ႏွစ္A ခ်ိန္
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းUပေဒမ်ားကို ကန္႔ကြက္သူမ်ား
ယူခဲ့ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ တြင္ ၄ လ ၾကာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို
ပိုမိုမ်ားျပား လာေနပါသည္။
ရိုက္ကူးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

Page 18

All Burma Monks Alliance (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)

လူထုတိုက္ပြဲေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္း
၂ Eၿပီ။ ၂၀၁၀။
၂၀၁၀

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ

မွတ္ပံုတင္ဖို႔

NLD က ျငင္းဆန္လိုက္ၿပီးတဲ့ ေနာက္
ပိုင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို တိုက္
ဖ်က္သြားဖို႔ Aတိုက္Aခံ Aင္Aားစုမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္တေန
ရာမွာ
သံဃာ

ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို
ေတာ္မ်ား၊

ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကပါတယ္။

Aဲဒီေဆြးေႏြးပြဲကို

Aဖြဲ႕စည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လူေတြန႔ဲ

တသီးပုဂၢလေတြ AပါAဝင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကလဲ Aြန္လိုင္းက
တဆင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
ထို႔Aတူ လူထုတိုက္ပြဲ ေကာ္မတီနဲ႕ Aလုပ္Aဖြဲ႕ကိုပါ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး စနစ္
တက် ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္သြားမယ္လို႔ Aလုပ္Aဖြဲ႕ဝင္ တUီးျဖစ္သူ
ကိုမိုးသီးဇြန္က ေျပာခဲ့တယ္လို႔ BBC သတင္းက ေဖၚျပသြားပါတယ္။

ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ စီးပြား
ကုန္သြယ္စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆို
ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ တန္
ေဒါင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သံုးရက္
ၾကာခရီး လာေရာက္ၿပီး ေသာၾကာ
ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ စစ္ေခါင္း
ေဆာင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး

သန္းေရႊ၊

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္နဲ႔ တျခား Aဆင႕္ျမင့္ ေခါင္းေဆာင္
ေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
Aခုလာေရာက္ခဲ့တ့ဲ

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစU္Aတြင္း

ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ

ကုန္သြယ္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရင္းနဲ႔ ခရီးသြားလာေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဗီယက္နမ္Aစိုးရသတင္းမွာ
ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ႏွစ္ႏုိင္ငံ

နားလည္မႈ

စာခၽြန္လႊာမွာ

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တ့A
ဲ ထဲမွာ

ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရလုပ္ငန္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔
တျခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာေတြ ပါ၀င္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထား
ပါတယ္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ထဲမွာ ဗီယက္နမ္ဘဏ္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံ
တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္လိုင္စင္ ခ်ေပးဖို႔နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ဖြင့္ခြင့္ေပးဖို႔
Aတြက္ ေတာင္းဆိုထားၿပီး ဗီယက္နမ္-ျမန္မာ တိုက္ရိုက္ေလေၾကာင္း
လိုင္း ေျပးဆြဲဖို႔ပါ ပါ၀င္ပါတယ္။(VOA)

ေခတ္ေပၚ စစ္သားစုေဆာင္းေရးနည္းသစ္
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္း

တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားကို

ထိုင္းAာဏာပိုင္မ်ားမွ

ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ကာ တဖက္ကမ္းရွိ ျမဝတီသို႔ ျပန္သြန္ရာတြင္ စစ္သား
စုေဆာင္းေရး နည္းသစ္တခု ေပၚေပါက္လာေနၾကာင္း သိရပါသည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပန္သြန္ရာတြင္ လက္ခံရာ ဂိတ္တခုျဖစ္ေသာ ဇီးရိုးဂိတ္
တြင္ ထိုစနစ္ေပၚေပါက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု တဖက္ကမ္းသို႔ ျပန္သြန္
ခံရရာမွ ေငြေပး၍ လြတ္ေျမာက္လာသည့္ Aမည္မေဖၚလိုသူ ေရႊ႕
ေျပာင္း Aလုပ္သမားတUီးက ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ၄င္းက ေျပာျပရာ တြင္
ျပန္ေရြးရေငြမွာ ဘတ္ေငြ တေထာင္ျဖစ္ၿပီး၊ တေန႔လွ်င္ ဘတ္၂၀၀ ႏႈန္း
ျဖင့္ စားစရိတ္ ေနစရိတ္ကို ေပးေခ်ရသည္ဟု ေျပာပါသည္။ မေရြး
ႏိုင္သည့္ ေငြမရွိသူမ်ားကို စစ္သားစုေဆာင္းေရးသို႔ ပို႔ေပးလွ်င္ စစ္သား
စုေဆာင္းေရးမွ တUီးလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၃၅၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေခ်ကာ စစ္
သား Aျဖစ္ စုေဆာင္းေနသည္ကို ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

Volume 1, No 5

Page 19

ယမန္ႏွစ္က တန္းဆင္း သြားရသည့္ နယူးကာဆယ္လ္ကုိ

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ ရရန္Aတြက္ လက္က်န္ ၅ ပြဲစလံုးကို Aႏိုင္ရရန္

ေနာက္ႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္တြင္ ျပန္လည္

လိုAပ္ေၾကာင္း ဘင္နီတက္ဇ္ သံုးသပ္

ျမင္ေတြ႔ရေတာ့မည္

လီဗာပူးလ္ Aသင္း၏ နည္းျပျဖစ္သူ ရာေဖးလ္ ဘင္နီတက္ဇ္က ၎တို႔ A

ယမန္ႏွစ္က ခ်န္ပီယံရွစ္သို႔ တန္းဆင္း သြားရသည့္ နာမည္ သင္းသည္ လက္က်န္ ၅ ပြဲစလံုး Aႏိုင္ရေAာင္ ကစားႏိုင္မွသာ Aဆင့္(၄)
ႀကီး ကလပ္Aသင္း တစ္သင္းျဖစ္သည့္ နယူးကာဆယ္လ္ Aသင္းသည္ ေနရာ ရရွိ၍ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေျပာၾကားသြား ခဲ့
ပထမဆံုး ႏွစ္တြင္ပင္ ပရီးမီးယားလိဂ္သို႔ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ သည္။လီဗာပူးလ္Aသင္းသည္ယမန္ေန႔ညကကစားခဲ့ေသာဘာမင္ဂမ္Aသင္း
ေသခ်ာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။နယူးကာဆယ္ Aသင္း၏ ၿပိဳင္ဘက္ ႏွင့္ပြဲစU္တြင္(၁-၁)ဂိုးသေရက်ခဲ့သည္။

ယင္းပြဲတင
ြ ္လီဗာပူးလ္Aသင္းေခါင္း

တတိယ ေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည့္ ေနာ္တင္ဟမ္ ေဖာရက္စ္ Aသင္း ေဆာင္ စတီဗင္ ဂ်ရတ္က ပြဲခ်ိန္ ၄၇ မိနစ္တြင္ Uီးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ေသာ္
သည္ ေနာက္ဆံုး ကစားခဲ့သည့္ ကားဒစ္ဖ္ စီးတီးႏွင့္ ပြဲတြင္ သေရ ရလဒ္ လည္း ဘာမင္ဂမ္၏ လီယမ္ ရစ္ဂ်္၀ဲက ေခ်ပဂိုး ျပန္သြင္းခဲ့သျဖင့္ Aႏိုင္မရ ခဲ့
ကိုသာ စြမ္းေဆာင္ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ထိုရလဒ္က နယူးကာဆယ္လ္ တုိ႔Aား ပရီးမီး ျခင္း ျဖစ္သည္။ လီဗာပူးလ္ Aသင္းသည္ လတ္တေလာတြင္ Aဆင့္(၄) ေနရာ
ယားလိဂ္ ျပန္လည္ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ေသခ်ာ ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မွမန္စီးတီးAသင္းႏွင့္ ၄မွတ္Aထိကြာဟသြားၿပီျဖစ္ၿပီးAဆင့္(၄)ႏွင့္(၅)ေနရာနယူးကာဆယ္လ္

Aသင္းသည္

ယမန္ေန႔

ညက

ယွU္ၿပိဳင္ တို႔မွမန္စီးတီးႏွင့္စပါးတို႔သည္ ပြဲက်န္တစ္ပြဲ ကစားရန္ က်န္ရွိေနေသးရာ A

ကစားခဲ့သည့္ ရွက္ဖီး ယူႏုိက္တက္ Aသင္းႏွင့္ ပြဲတြင္ ၂ဂိုး ၁ဂုိးျဖင့္ မွတ္ပိုမိုျပတ္သြားဖြယ္ရွိေနသည္။“ဒါဟာေကာင္းတဲ့Aခ်က္ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။
Aႏုိင္ရရွိခ့ၿဲ ပီး ဒုတိယ ေနရာမွ ၀က္စ္ဘရြန္း Aသင္းAား ၆မွတ္ျဖတ္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ခဲ့သင့္ပါတယ္။ Aဆင့္(၄) ေနရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Aတြက္
Aမွတ္ေပး

ဇယားAား

Uီးေဆာင္လွ်က္

ရွိေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခက္ခဲသြား ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားမွာပါ။ လက္

နယူးကာဆယ္ Aသင္းသည္ လက္က်န္ ၅ပြဲ ကစားရန္ က်န္ရွိ ေနခ်ိန္တြင္ က်န္ပြဲေတြမွာ ၆ပြဲႏိုင္ၿပီးတစ္ပြဲသေရက်ရင္ ခ်န္ပီယံလိဂ္၀င္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္
၀က္စ္ဘရြန္း

Aသင္းမွာမူ

၄ပြဲသာ

က်န္ရွိေတာ့ရာ

ခ်န္ပီယံရွစ္တြင္ ကစားသမားေတြန႔ဲ Aရင္က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ Aခုေတာ့လက္က်န္ ၅ပြဲလံုး

ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ေရး Aတြက္လည္း AေျခAေန ေကာင္းမြန္ေနေၾကာင္း ႏိုင္မွရပါေတာ့မယ္။ကၽြန္ေတာ္တို႔Aတြက္Aမွားလုပ္ဖို႔ Aခြင့္Aေရး မရွိေတာ့
သိရသည္။

ပါဘူး”ဟု ဘင္နီတက္ဇ္က The Sun သတင္းစာသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

All Burma
Alliance
မာႏိ
ဆိဃ
ုင္ရာ သံ
ဃာ့တ
ပ္ေပါင္ဲ႔ႀကီ
းစုး)Aဖြဲ႔ႀကီး)
All Burma
Monks Monks
Alliance
(ျမန္မMonks
ာႏိ(ျမန္
ုင္ငံလ
ံုးဆိုငုင္င္ရံလ
ာ ံုးသံ
All Burma
Alliance
(ျမန္ာ့မတ
ာႏိပ္ုငေ္ငပါင္
ံလးံုးစုဆိAဖြ
ုင္ရာ သံ
ဃာ့တပ္ေပါင္းစု Aဖြ႔ႀဲ ကီး)
ဒေရာ့ဘာရဲ႕ Aျငင္းပြားဖြယ္ရာ ဂိုးနဲ႔ မန္ယူကို Aႏိုင္ယူၿပီး Aမွတ္ေပး ဇယား

ခ်ယ္လ္ဆီးသည္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ရန္ Aခြင့္Aလမ္း

ထိပ္ဆံုးကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ခ်ယ္လ္ဆီး (မန္ယူ ၁-၂ ခ်ယ္လ္ဆီး)

ေကာင္းသြားၿပီဟု ဖာဂူဆန္ ၀န္ခံခ့ဲ ေသာ္လည္း ဒိုင္မ်ားကိုမူ

April,03 Saturday, ေန႔ ညပိုင္းတြင္ ယွU္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့သည့္ ပရီးမီးယားလိဂ္

ေ၀ဖန္သြားခဲ့

ပြဲစU္၌ ခ်ယ္လ္ဆီး Aသင္းသည္ မန္ယူ Aသင္းကို (၁-၂)ဂိုးျဖင့္ Aႏိုင္ရသြား

မန္ယူ Aသင္း၏ နည္းျပ ျဖစ္သူ ဆာ Aဲလက္စ္ ဖာဂူဆန္က
ခ်ယ္လ္ဆီး Aသင္းသည္ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ရန္ Aခြင့္Aလမ္း ေကာင္းသြားၿပၤီဟု

ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Aိုးထရက္ဖို႔ဒ္၌ ကစားခဲ့ေသာ ယင္းပြဲတြင္ ခ်ယ္လ္ဆီး Aသင္းသည္
ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ၌ပင္ Uီးေဆာင္ဂိုးကို ရရွိခဲ့သည္။ ယင္းဂိုးကို ယခုေနာက္ပိုင္း
ေျခစြမ္း ျပေနသည့္ ခ်ယ္လ္ဆီး ကြင္းလယ္ ကစားသမား မာလူဒါက မန္ယူ
ေနာက္ခံလူ ၃ Uီးကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ မ,တင္ ေပးလိုက္သည္ကို ဂ်ဳိးကိုးလ္က
ဖေနာင့္ျဖင့္ ပိတ္သြင္းကာ ရရွိခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္သည္။ ပထမပိုင္း တစ္ပိုင္းလံုးတြင္
မန္ယူ Aသင္းသည္ ခ်ယ္လ္ဆီးကို ကြင္းလယ္ ကစားပံု မယွU္ႏိုင္ခ့ဲ သကဲ့သို႔
၀ိန္းရြန္နီ မပါသည့္ တိုက္စစ္မွာလည္း ခ်ယ္လ္ဆီး ေနာက္တန္းကို ဖိAား
ေပးနိုင္ခ့ျဲ ခင္း မရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ဒုတိယပိုင္းတြင္ မန္ယူ၏ ကစားပံု ျပန္ေကာင္းလာခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္မွဴး
ဘာဘာေတာ့ဗ္က

၆၀

မိနစ္တြင္

ေခါင္းတိုက္၍

ေခ်ပဂိုး

သြင္းႏိုင္ရန္

Aနီးစပ္ဆံုး AေနAထား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ပြဲခ်ိန္ ၇၉ မိနစ္တြင္ Aနယ္လ္ကာ
Aစား ဒေရာ့ဘာ လူစား ၀င္လာသျဖင့္ ခ်ယ္လ္ဆီး တိုက္စစ္ ျပန္လည္
Aသက္၀င္ လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ ၁၀ မိနစ္ Aၾကာတြင္ ကာလူး ဖန္တီးေပး
သည္မွတဆင့္ ဒုတိယဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဂိုးသည္
လူကၽြံ AေနAထား ျဖစ္ေနခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ဘက္ ကစားသမားမ်ား Aျငင္းပြားမႈ
ရွိခ့သ
ဲ ည္။ ၂ မိနစ္ Aၾကာတြင္ မန္ယူ၏ Aီတလီ လူငယ္ တိုက္စစ္မွဴးေလး
မာခ်ီဒါက Aသင္းAတြက္ ေခ်ပဂိုး တစ္ဂိုး ျပန္သြင္းေပး လိုက္သျဖင့္ ပြဲမွာ
Aႀကိတ္Aနယ္

ျပန္ျဖစ္ခဲ့

ျပန္သည္။

သို႔ေသာ္

မာခ်ီဒါ၏

ဂိုးမွာလည္း

လက္ထိေဘာ မွတဆင့္ ရယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု Aျငင္းပြားမႈ ရွိခဲ့သည္။
လက္က်န္ မိနစ္မ်ားတြင္မူ ခ်ယ္လ္ဆီးသည္ Aႏိုင္ရလဒ္ကို ေAာင္ျမင္စြာ
ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ခ့ၿဲ ပီး မန္ယူထက္ ၂ မွတ္Aသာျဖင့္ Aမွတ္ေပး ဇယားကို
Uီးေဆာင္ကာ ခ်န္ပီယံ ျဖစ္ရန္ Aခြင့္Aလမ္း ေကာင္းသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

၀န္ခံ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။“ခ်ယ္လ္ဆီးဟာ ေရပန္းစားတဲ့ Aသင္း ျဖစ္
သြားၿပီဆိုတာ ေမးစရာေတာင္ မလိုေတာ့ ပါဘူး။ ၅ ပြဲပဲ ကစားဖို႔ က်န္ေတာ့
တဲ့ Aခ်ိန္မွာ ခ်ယ္လ္ဆီးက ၂မွတ္န႔ဲ ဂိုးကြာျခားခ်က္ ၄ ဂိုး သာသြားပါၿပီ။
သူတို႔ဟာ ခ်န္ပီယံဆု Aတြက္ Aခြင့္Aလမ္း Aေကာင္းဆံုး Aသင္းဆိုတာ
သံသယ ျဖစ္စရာမရွိပါဘူး”ဟု ဖာဂူဆန္က ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။သို႔ရာတြင္
Aဆိုပါ ရံႈးပြA
ဲ တြက္ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္ဟု ဖာဂူဆန္က ဆိုခ့ၿဲ ပီး မိမိတို႔
Aေနျဖင့္ ဒုတိယပိုင္းတြင္ ကစားပံု ေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း လံုေလာက္သည့္
ဂိုးAေရAတြက္

မရခဲ့ေၾကာင္း

ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မိမိတို႔

Aေနျဖင့္

ဂိုးသြင္းခံရသည့္ ပြဲတိုင္းတြင္ Aႏိုင္ျပန္ရွာ ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ပြဲတြင္
ထိုသို႔ မျပဳလုပ္ႏိုင္ခ့ဟ
ဲ ု ဖာဂူဆန္က ဆိုသည္။ ယင္းပြဲတြင္ မန္ယူ Aသင္း
သည္ ခ်ယ္လ္ဆီးကို (၂-၁)ဂိုးျဖင့္ ရံႈးနိမ့္ခ့ရ
ဲ ျခင္း ျဖစ္သည္။မန္ယူ Aသင္း
ေပးလိုက္ရေသာ ဒုတိယဂိုးသည္ လူကၽြံ AေနAထားတြင္ ရွိေနခဲ့သျဖင့္
ယင္းပြဲတြင္ တာ၀န္ယူခ့သ
ဲ ည့္ ဒိုင္မ်ားAား ဖာဂူဆန္က “ဒီပြဲမွာ စည္းၾကပ္
ဒိုင္ရဲ႕ ေရွ႕မွာေရာ Aနီးမွာေရာ ဘယ္သူမွ ရွိမေနခဲ့ဘူး။ သူရ႕ဲ ေရွ႕မွာ ၀ိUာဏ္
တစ္ေကာင္ေကာင္ ပိတ္ဆို႔ ဖံုးကြယ္ထားတာ မရွိဘဲန႔ဲ ဘာေၾကာင့္ မွားယြင္း
ခဲ့ရသလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္ဘူး။ တကယ္ဆိုရင္ ဒီလို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ
ျပင္းထန္တ့ဲ ပြဲတစ္ပြဲမွာ Aရည္Aေသြး ရွိတ့ဲ ဒိုင္လူႀကီးေတြ လိုAပ္တယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ပြဲမွာေတာ့ မရခဲ့ဘူး။ Aရမ္း Aရမ္းကို ညံ့ဖ်င္း ႏံုခ်ာလြန္းတဲ့
စြမ္းေဆာင္ရည္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပြဲမွာ မိုက္ဒိန္း (ယင္းပြဲ ကိုင္တြယ္ ခဲ့သည့္
ကြင္းလယ္ဒိုင္) ကိုင္မယ္ ဆိုကတည္းက စိုးရိမ္ခဲ့မိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမ်ား
ေတြက သူ႕ကို ရံႈ႕ခ် ေနၾကခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစကားမ်ဳိး မေျပာခ်င္ပါဘူး”ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Aာဆင္နယ္သည္ ေနာက္ဆံုး Aခ်ိန္Aထိ တိုက္ပ၀
ဲြ င္ သည့္ Aသင္းဟု
Aာဆင္၀င္းဂါး ႀကံဳး၀ါး

Aာဆင္နယ္ Aသင္း၏ နည္းျပ ျဖစ္သူ Aာဆင္၀င္းဂါးက
၎တို႔ Aသင္းသည္ ေနာက္ဆံုး Aခ်ိန္Aထိ တိုက္ပြဲ၀င္
သည့္Aသင္း

ျဖစ္ေၾကာင္း

ႀကံဳး၀ါးေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ့္ Aသင္းက ဘယ္ေတာ့မွ ဒူးေထာက္ Aရံႈး
မေပးဘူး ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ သိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ရာသီလံုး
ဘယ္လုျိ ဖတ္သန္းခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ဒီေန႔ပြဲ ၾကည့္ရင္ သိၾကပါ လိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

တစ္ပြဲလံုး

ႀကိဳးစား

ျဖတ္တင္ေဘာ

တစ္လံုးနဲ႔

ဂိုးတစ္ဂိုး

ကစားခဲ့ၾကၿပီး
ရသြားခဲ့တယ္။

Aဆံုးမွာေတာ့
သူတို႔မွာ

Aရမ္း

ေကာင္းတဲ့ စိတ္စြမ္းAား ရွိတယ္။ သူတို႔ဟာ Aၿမဲတမ္း ႀကိဳးစား ကစားေန
ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ Aသင္းမွာ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားတဲ့ စြမ္းရည္ သတၱိ
ေတြ ရွိေနၿပီးေဘာလံုးကြင္းထဲ ေရာက္မွ ထြက္ေပၚလာတတ္ ၾကပါတယ္”ဟု
၀င္းဂါးက ဆိုသည္။Aာဆင္နယ္ Aသင္းသည္ ၀ုလ္ဗ္ႏွင့္ ကစားခဲ့ ရေသာ
ယင္းပြဲတြင္ ပြဲခ်ိန္ မိနစ္ ၉၀ ျပည့္ၿပီး နာက်င္Aခ်ိန္ပိုတြင္မွ တိုက္စစ္မွဴး
ဘန္တနာ၏
Aေရးပါသည့္

ေခါင္းတိုက္ဂိုးျဖင့္
ေAာင္ျမင္မႈ

Aႏိုင္ရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျဖစ္ေၾကာင္း

၀င္းဂါးက

ယင္းႏိုင္ပြဲသည္
ဆိုခဲ့ၿပီး

၀ုလ္ဗ္

ေနာက္တန္းႏွင့္ ဂိုးသမား တို႔ကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးသြား ခဲ့သည္။ ၎တို႔သည္
ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲပန္း ထားေသာ္လည္း လိုAပ္သည့္ Aႏိုင္ ၃ မွတ္ကို
Aျပည့္A၀ ရလိုက္၍ ေက်နပ္ေၾကာင္း ၀င္းဂါးက ဆိုသည္။