You are on page 1of 10
32-650 Kety, ul. Sw. Maksymiliana Kolbe 25a tel \fax. 33 645-22-78, 845-33-87, 845-27-94 [ee] www mzwik-kety.c [ein MIEJSK! ZAKtAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0. n.pl, email: mewik@mewik-s 1849/5 Kety, dnia 41 styeznia 2016 r Marcin Hatat Redakeja portalu »Nowa Wies w Gminie Kety” e-mail: redakcja@nowa-wies-kety.pI Whioskodawca: — Marcin Halat, redakoja portalu Nowa Wies w Gminie Kety”, e-mail: redakoja@nowa-wies-kety.pl; Decyzja © odmowie udzielenia informagji publicznej Dziatajac imieniem Miejskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizagji Sp. z 0.0. w Ketach (zwany dalej rowniez MZWiK), w nawigzaniu do wniosku o udostepnienie informacji publicznej z dnia 13 grudnia 2015 r. przestanego z adresu poozty elektroniczne| redakcja@nowa-wies-kety.pl_na adres _mzwik@mzwik-kety.compl, na podstawie art. 16 ust. 1i2w zw. z art. 17 ust. 1, art. 5 ust. 112 ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r. 0 dostepie do informagji publicznej (tekst jednolity Dz.U.2014.782; zwana dalej u.d.i.p.) oraz art. 104, i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.2013.267 ze zm.) oraz art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowyeh (jt. 0z.U.2014.1182 ze zm.), odmawiamy udzielenia informacji publicznej w zakresie wysokoSci nagréd przyznanych w roku 2011, 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) w Miejskim Zaktadzie Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketach poprzez podanie stanowiska, komérki organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia przyznania danemu_pracownikowi nagrody. NIP: s402045504 KRS: 0000310127 REGON: 120730887 Kepitalzakladowy: §3.626.000 PLN Bank Spobczietry Kety: £3 8120 0003 2001 0000 2632 0004 32-650 Kety, ul. Sw. Maksymiliana Kolbe 25a lel Vax. 33 845-22-76, 845-39-87, 645-27-94 Loe] www mawik-kety.com.p!, email: mzwik@mzwik-kety.com.pl [seins MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0. Uzasadnienie Whioskiem z dhia 13 grudnia 2016 r. o udostepnienie informacji publicznej przestanym z adresu poczty elektronicznej redakcja@nowa-wies-kely.p|_na adres mzwik@mzwik- kety.com.pl wnioskodawca zwrécil sig 0 udostepnienie informacji publiczne| w zakresie wysokosci nagréd przyznanych w roku 2011, 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim osobom pracujacym w Miejskim Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 2 0.0. w Ketach poprzez podanie stanowiska, komérki organizacyjnej oraz kwoty i uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody. MZWiK udzieli! wnioskodawey w odrebnym pigmie czesci Zadanych informagii, co do ktérych nie istniaty przeszkody do ich udostepnienia, a mianowicie w zakresie nagréd przyznanych osobom sktadajacym oswiadezenie majatkowe na podstawie art. 24h ustawy z dnia 08 marca 1990r. W pozostalym zakresie wnioskodawcy nalezato odméwi¢ udostepnienia informagji publicznej, a mianowicie w odniesieniu do wszystkich innych os6b pracujacych w spéice Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ketach. Informacje, ktérych udzielenia odméwiono zawieraja podlegajgce ochronie dane osobowe. Nalezy zwrécié uwage na to, ze zgodnie z art. 5 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgledu na prywatnos¢ osoby fizycznej, jednak ograniczenie to nie dotyczy informaoji o osobach peinigcych funkcje publiczne, majacych zwigzek z petnieniem tych funkcji, w tym 0 warunkach powierzenia i wykonywania funkcj, oraz przypadku, gdy osoba fizyozna rezygnuje z przystugujacego jej prawa. Co prawda wnioskodawea nie 2ada wskazania informagii w zakresie imion i nazwisk ob, ktorym przyznano nagrody, jednak nalezy zwazyé, ze zgodnie z art. 6 ust. 1 u.0.d.0. za dane osobowe uwaza sig wszelkie informacje dotyczace zidentyfikowanej lub mozliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wydaje sie, ze wskazanie pracodawey, wydzialu (komérki organizacyjne)) i stanowiska wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody zawieraé bedzie NP: sazs4e604 RS: 0000510127 REGON: 120730487 Kaptal zaladowy: 88.626 000 PLN ‘Bank Speldnelezy Kely 838120 0003 2001 0000 2932 009% 32-650 Kety, ul. Sw. Maksymiliana Kolbe 25a tel Vax. 33 845-22-76, 845-33-€7, 845-27-94 EES] ww. mzwik-kety.com.pl , email: mewik@mawik-kety com pl [sez MIEJSKI ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0. dane na tyle jednoznaczne, ze na ich podstawie — pomimo niepodania imienia i nazwiska — bedzie mozliwe zidentyfikowanie osoby fizycznej, a zatem zadane informacje nalezy traktowaé jako dane osobowe, ktére podlegaja ochronie. Biorgc pod uwage powyzsze rozwazania nalezy wskazaé, ze wolno udzielié wnioskodawcy Zadanej informagji jedynie w odniesieniu do oséb, ktére petnia. funkcje publiczne, gdyz niewatpliwie wysokos¢ pryznanych im nagréd ma zwiazek z petnieniem tych funkgji W awiazku z powyzszym, arzeczono jak na wstepie Na podstawie art. 16 ust. 2 ud.ip. informuje, ze w celu wydania niniejsze] decyzii stanowisko zajeli Stawomir Drewniany — Prezes Zarzadu MZWIK oraz Stanislaw Nycz — Czlonek Zarzadu MZWiK. POUCZENIE Na podstawie art. 17 ust. 2 udip. w zw. z art. 127 §1, art. 128 § Kodeksu postepowania administracyinego od niniejszej decyzji stuzy stronie wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy przez Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. 0.0. w terminie 14 dni od dni jej doreczenia ‘Stawomir Drewniany ~ Prezes Zarzadu Stanistaw Nycz — Cztonek Zarzadu Zatacznik: Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z KRS. OZLO} prezeg 4ARZADU J ktyca sarm Stel if Prevmiany NIP: sasaz4ss04 RS: 0000810127 REGON: 120730487 Kapital zaklsdowy. 53 626,000 PLN Bank Spoldziteay Kety: 83 6120 0003 2001 0000 2932 090t Identyfkator wydruku: RP/310127/16/20151325221605 Strona 127 CENTRALNA INFORMACIA KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO KRAJOWY REJESTR SADOWY Sten na dzien 25.11.2015 godz. 22:16:05 Numer KRS: 0000310127 Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu ZREJESTRU PRZEDSIEBIORCOW Pobrana na podstawie art, 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r, Nr 468, poz.1186, z péén. zm.) Data rejestracw Krajowym Rejestze Sgdowyn _|21.07.2008 Osta’ wpis Numer wpisu 16 Data dokonania wpisu 25.06.2015 [sygnatura alt RX NS-RED.KRS/12790/15)/761 lomaczenie sadu SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE XII VYDZIAL GOSPODARCZY IKRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO Deiat 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu s.Oznaczenieformy prawne) [SpOukA Z OGRANICZONA OOPOWIEDZIALNOSCIA 2.Numet REGON/INIP REGON: 120730487, NIP: 5482346508 3.Firma, pod ktérg splka deola MIESKI ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACII SPOEKA Z OGRANICZONA OOPOWIEDZIALNOSCIA [4.Dane 0 wczesnlejae)rejestragi '5.Czy prasdsigblorca prowadal diatanosé | NIE |gospodiarcia 2 nnymi podmiotam’ na [podstawie umoviy spd cywines? '6.Cey podmictposiada status organizagi [NE lpozytku publicanego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu .Siedzbe kraj POLSKA, wo}. MALOPOLSKIE, powiat OSWIECIMSKI, amine KETY, miei. KETY l2.Adres ul. SW, MAKSYMILIANA KOLBE, nr 25a, lok. x, miejs. KETY, kod 32-650, pacrta KETY, kraj POLSKA [s.adres pocy elektronicznej Z adres stranyinternetowe) Rubryke 3 - Oddzialy Brak wpis6w Rubryka 4 - Informacje o umowie Ioentyfikator voyraku RP/310127/16/20151125223605 Strona 227 {informacje 0 zawarcistub zmianach [a umowy spot 1 LIPIEC 2008 - NOTARIUSZ DR STANISLAW WIKTOR; KANCELARIA NOTARIALNA W KETACH, REP. A 5853/2008, Rubryka 5: s.czas, na Jak zostala utworzona speika NECZNACZONY 2.0znaczenie pisma innego niz Nontor |sacowy i Gospodarcry, praemaczonago co logloszeh spol S.WspbInk mote miet: WEKS2A LICZBE UOZIALOW 4.Czy statut prayanaje uprewnienia 5 losobste okreslonym akcjonariuszom lub Iytuly uczestnictwa w dochodach lub majathu spéik ie weynikajacych 2 ake? 5.czy obligatoriusze maja prawo do 5 lusrickow w zysku? Rubryka 6 - Sposéb powstania spétki LLokreslenic okoicenaéci ponstania PREEKSZTALCENIE 12.0pis sposobu powstana spat oraz informacje o uchwale 'SPOLKA POWSTALA Z PRZEKSZTALCENIA ZAKLADU BUDZETOWEGO W SPOLKE Z OGRANICZONA \ODPOWTEDZIALNOSCIA NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1, ART. 22 UST. 1 TART. 23 USTAWY Z DNIA 20.12.1996 R, © GOSPODARCE KOMUNALNE] (0Z.U.2 1997R. NR 9 FOZ 43 ZE 2M.) LUCHWALA NR XVI/326/08 RADY MIEISKIEY W KETACH 2 DNIA 14.03.2008 W SPRAWIE PRZEKSZTALCENIA MIEJSKIEGO ZAKLADU WODOCIAGOW I KANALIZACII W KETACH W SPORKE 2 |OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA ORAZ UCHWALA NR XVIII/154/2008R, RADY MIEJSKIE W KETACH 2 DNIA 30.05.2008 R. [3.Numer i date decya Prezesa Urzedu |Cchrony Konkurenc Konsumentéw 0 [zgodcie na dokonanie koncentrach Podrubryka 1 Podmioty, 2 ktérych powstala spétka Sy azwa fra [GINA KETY - MEISKT ZAKLAD WODOCIAGOW I KANALIZACDI- ZAKEAD BUDZETOWY 2.Nazwe rejestru, w ktérym podmiot | REJESTR INNY NIZ REJESTR SADOWY I EWIDENCIA DZIALALNOSCI GOSPODARCZE) byt zarejestrowany 3.Numer w reestrze 4.Nazwa sadu pronaczacego rejestr if SsNumer REGON lozoczsios [numer NIP Rubryka 7 - Dane wspéinik6w s.Nazwisko / Nazwa lb fra [cana Kery 2.miona eenee Hae S.umer PESEL/REGON [070024105 4.numer KRS: 5.Posiedane praez wspéinika udzialy 3 626 UDZIALOW 0 LACZNE WARTOSCI 53.526.000,00 Ze Identyfkator wyroku: RP/310127/16/20151125221605 Strona 327 6.czy wspélik posida ealosé ud sp6iK? rex 1 Wysokoé¢ keptalu zaklacowego 53.626 000,00 2 Rubryka 6 - Kapital spot Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu s.Okredlenie wartose udzialew abjetych 70 [47 807 000,00 2 laport [731 000,00 26 1337 000,00 Zt 1627 000,00 2 2 000,00 2 1.058 000,00 2 Rubryka 9 - Nie dotyczy Brak wpis6w Rubryka 10 - Nie dotyczy Brak wpisow Dziat 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentagii podmiotu .Nazwe organ uprawnionego do reorezentowania podmiaty aaRzap |2.Sposéb reprezentaci pocmioty DO SKLADANIA OSWIADCZEN W IMIENIU SPORKI UPOWAZNIONYCH JEST DWOCH CZLONKOW [ZARZADU DZIALADACYCH UACZNIE ALBO CZLONEK ZARZADU DZJALAIACY LACZNIE Z PROKURENTEM, |W PRZYPADKU ZARZADU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACIA JEST JEONOOSOBOWA. Podrubryka 1 Dane osbb wehodzacych w skiad organu fy [anaawisko/ marva ub Erma vce 2miona STANISLAW 3.Numer PESEL/REGON 52042602258, “numer KRS aoe S.Funke)a w organi reprezentujacym_|cZLONEK ZARZADU a .cay osobo wehodzaca w skiad | NIE zara total zawieszone Ww caynnosciach? 7.data do jake} rostala zawieseona | ——~ .ezwsko/ Nazwa lub Fra DREWNIANY Tdentyfkatorweydroku: RP/310127}16/20151125221605 Strona 427 aamiona [SeawomiR '3.Numer PESEL/REGON [ysu0811375 Numer KRS es i 5.Funkcja w orgenie reprezentujgcym _[PREZES ZARZADU 16.Czy asoba vchodagca w skied te 'zarzadu zostale zawieszona W |czynnosciach? {7.Deta 6o jake) zostala zaieszone Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 [Nazwa organ RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane oséb wehadzacych w sktad organu 1 [ewazensto cata [zamiona wikcTOR [3.Numer PESEL 47091601273 2 |naznisko zreunsKt lzimiona san [3.Numer PESEL 44012006656 3 |iinaznisko SZAFRANIEC [zimiona awe [5.Numer PESEL 70091613638 | Rubryka 3 - Prokurenci 1 [.neznsko [BORKOWSKA 2amiona KINA AGNIESZKA [.Numer PESEL ax0x709826 a Rocca) prokury [PROKURA RACZNA Dziat 3 Rubryka 1 - Predmiot dzialaln 1.Preedmiotpreewatajace} drallnoss praedsiebiorcy 36, 00, , POBOR, U2DATNIANIE 1 DOSTARCZANIE WODY [2.Preedmvct porostae} dralainogc 37, 09, 2, OOPROWADZANIE T OCZYSZCZANTE SCIEKOW przedsigbiory 2,21, 2, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGOW PRZESYLOWYCH I SIECT ROzDZIELCZYCH 142, 91, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTOW INZYNIERII WODNE) 142, 99, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOW POZOSTALYCH OBIEKTOW INZYNIERII LADOWE) I |WODNED, GOZIE INDZIE NIESKLASYFIKOWANE 143, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 43, 2, Z, WYKONYWANTE INSTALACIT WODNO-KANALIZACYINYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH 1 Identytkatorwydrukr: RF/310127/36/20151125223605 Sirona 527 lkuamatyzacrnyce > |ra, 2,2, OZ1ALALNOSE W ZAKRESIE IN2YRIERI I 2WIAZANE 2 NIA DORADZTW/O HTECHNICZNE 8__|77, 14,2, WYNAIEM I OZJERZAWA SMOCHODOW OSOBOWYCH I FURGONETEK [__[7z, 32, z, wyNaseM 1 DZTERZAWA MASZYN I URZADZEN BUDOWLARYCH Rubryka 2 - Wemianki o zlozonych dokumentach | Rogzaj dokument INekoleiny w {Data rtzenia iz okres od co i pots 1.Wamienka o ziozeniu 1 0s.07.2010 21.07.2008-31.12.2009 hafoboatncpitat 2 17.06.2011 01.03.2010-31.12.2010 la 23.05.2012, ot.o1.2011 R. - 32.12.2011 la 30.08.2013, 01.01.2012 - 31.12.2012. s 23.05.2014 (0b 01.01.2013 bo 31.12.2013 6 08.05.2015 loo 01.03.2014 bo 33.12.2014 lawiamianka o zlozeniv opin [1 seen 21.07,2008-31.12.2009 eotege rewndenta 2 poe lor.01.2010-31.12.2010, 3 pews lor.os.2012 k. ~ 31.12.2011 8 a = fon.02.2012 - 31.12.2012 R. is rsewe [op 01.01.2013 00 31.12.2013 ls enn foo 01.01.2014 00 31.12.2014 s.wemianka 0 zlazeniu uchway | Eee 21,07.2008-31.12.2008 Pe ener ee eee [o1.01.2010-31.12.2010 ladenssirens! ls esas. o2.01.2011 R. - 32.12.2012 R, le eves 01.01.2012 - 31.12.2012 8 5 eevee (0D 01.01.2013 DO 31.12.2013, ie eee [00 01.03.2014 bo 31.12.2014 J4.Wemianka 0 alozeniu a eevee 23.07.2008-31.12.2009 ee ene 2 teens [01.01.2010-31.12.2010 Ia renee 1.01.2011 R. - 32.12.2011 R la eevee o1.01.2012 - 31.12.2012 8, 5 sone [00 01.01.2013 DO 31.12.2013 6 pone [00 01.03.2014 00 31.12.2014 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitalowej Brak wpis6w Rubryka 4 - Predmiot dziatainoéci statutowej organizacji pozytku publicnego Brak wpis6w Identyfikator wydruku: RP/310127/16/20351125221605 Strona 6 27 + Rubryka 5 - Informacia o dniu koficzacym rok obrotowy |.Daieh kosczacy pienwezy rok obrotowy, —|31,12.2009 [a ktdry nalezy alozy¢ sprawezdanie lrensowe Dzial 4 Rubryka 1 - Zaleglosci Brak wpis6w Rubryka 2 - Wierzytelnosci Brak wpis6w Rubryka 3 - Informacje 0 zabezpieczeniu majatku dluznika w postepowaniu w przedmiocie ogtoszenia upadiosci, 0 ‘oddaleniu wniosku 0 ogtoszenie upadiosci z uwagi na fakt, 2e majatek niewyplacainego dluznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztéw postepowania Brak wpis6w: Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekugii z uwagi na fakt, Ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wy2szej od kosztéw egzekucyjnych Brak wpisow Dziat 5 Rubryka 1 ~ Kurator Brak wpis6w. Dziat 6 Rubryka 1 - Likwidacja Brak wpis6w Rubryka 2 - Informacje 0 rozwiqzaniu lub uniewaénieniu spétki Brak wpis6w Rubryka 3 - Nie dotyczy -dentyfkatorwyruku: RP/310127/16/20151125221605 Strona 727 Brak wpiséw Rubryka 4 - Informacje 0 polaczeniu, podziale lub przeksztaceniu Brak wpis6w Rubryka 5 - Informacja 0 postepowaniu upadtosciowym Brak wpis6w Rubryka 6 - Informacia 0 postepowaniu ukladowym Brak wpisow Rubryka 7 - Informacja o postepowaniu naprawezym Brak wpiséw Rubryka 8 - Informacia 0 zawieszeniu dziatalnosci gospodarcze) Brak wpiséw date sporzadzenia wycruku 25.11.2015 acres strony inernetowe, na bre] <9 dostepne lnformacie 2 rejestru:httpsi/ems.ms.gov.p