You are on page 1of 11

DVMS COMPANY

Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam
S: 2015-QT/SALE-STaxi

TI LIU GII THIU GII PHP STAXI


H thng iu hnh, tm gi v qun l xe s dng cng ngh mi
PHNG N HP TC KINH DOANH DCH V

Nht k thay i

A Added, M Modified, D Deleted

Ngy Ngi thc hin A,M,D (*) Detail Version Ph duyt

2013 DVMS Solution Team 1.0

2014 DVMS Solution Team A, M 1.5

2015 DVMS Solution Team A, M 2.0

[Ti liu ny l s hu ca CTY TNHH DVMS].

Mc lc
1. Gii thiu h thng: ................................................................................................................... 2
2. M t tnh nng: ........................................................................................................................ 3
2.1. M hnh h thng: .............................................................................................................. 3
2.2. M hnh nghip v: ............................................................................................................ 4
2.2.1. M hnh iu phi STaxi thng qua tng i ............................................................... 4
2.2.2. M hnh iu phi STaxi s dng ng dng tm gi taxi trn smartphone .................... 5
3. Li ch gii php STaxi mang li: .............................................................................................. 7
4. M hnh hp tc ........................................................................................................................ 8
M hnh trin khai ng dng khch hng dnh ring cho hng taxi ............................................... 8
5. M hnh kt ni h thng ........................................................................................................... 9
THNG TIN LIN H H TR V T VN ............................................................................. 11

1 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

1. Gii thiu h thng:


- STaxi ng dng cho cc doanh nghip iu hnh taxi, taxi m, qun l iu hnh giao vn,
vn ti Tuy nhin cho ngn gn v d hiu th trong ti liu ny chng ti s dng t
chung l taxi.
- STaxi l gii php iu phi taxi hin i do DVMS pht trin. STaxi l mt h thng tng
th nhm h tr hoc thay th h thng iu hnh taxi bng b m truyn thng bng mt h
thng thng tin hin i da trn mng di ng v cng ngh nh v GPS.
- STaxi gip ph b ro cn tng i theo vng min v hot ng trn mi trng Internet v
3G ca mng di ng. Gii php STaxi gip ngi iu hnh tng tc 2 chiu gia trung
tm iu phi v ti x taxi thng qua phn mm (dnh cho nhn vin iu phi, gim st
vin...) v ng dng trn smartphone (dnh cho ti x).
- Gii php STaxi hng n c 2 nhm khch hng mc tiu: khch hng truyn thng (gi
in t taxi thng qua tng i) v khch hng cng ngh (s dng ng dng t taxi).
Nh qun l chnh xc v tr ca khch hng, v tr ton b i xe v iu phi xe mt cch t
ng, gii php STaxi s mang li cc li ch nh sau:

Tit kim chi ph vn hnh, xng du, tn dng ngun lc xe hiu qu t nhiu hng taxi
v hiu qu hn trong qun l v iu phi taxi ng di.

Cht lng dch v c nng cao nh x l nhanh yu cu v iu xe v tr gn nht, phn


hi cho khch hng khi c xe.
Ghi nhn mi thng tin ca khch hng v thng tin chuyn i gip cng tc chm sc
khch hng d dng hn.
Qun l hiu qu hn thng qua h thng cc bo co thng k chuyn i, qun l v nh
gi nhn vin, ti x, cc bo co phn tch chuyn su

2 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

2. M t tnh nng:
2.1. M hnh h thng:

H thng gm 04 thnh phn chnh:


Phn mm website iu hnh:
Cung cp cho nhn vin iu hnh chc nng gim st, qun l v tr ca xe v to cc
yu cu n khch trn h thng. Xem lch s t, trng thi t h tr khch hng kp
thi.

Server x l nh v v iu phi xe:


Server ny x l cc yu cu t xe ca khch hng da vo v tr khch hng v v tr xe t
tnh ton khong cch tm xe gn nht v gi yu cu xung cc xe. Bo thng trng
thi cho khch hng bit.
ng dng t taxi cho khch hng:
Khch hng s dng ng dng ny t xe hoc gi xe trc tip qua tng i tng i
iu xe nu gn v tr khch hng ng khng c xe.

ng dng nhn yu cu taxi dnh cho ti x:


Ti x Taxi s dng ng dng ny nhn yu cu n khch t h thng, thng tin v tr ,
s in thoi ... ca khch hng, ti x c th bm gi ngay cho khch nu cn m khng
cn nh s in thoi ca khch.

3 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

2.2. M hnh nghip v:


Gii php STaxi cung cp 2 m hnh iu phi taxi phc v 2 nhm khch hng mc tiu
khc nhau: Khch hng truyn thng gi taxi thng qua tng i v khch hng t taxi
qua ng dng di ng.

2.2.1. M hnh iu phi STaxi thng qua tng i

Hnh 2 M hnh iu phi s dng gii php STaxi

Quy trnh iu phi taxi thng qua tng i s dng gii php STaxi nh sau:

Khch hng gi in thoi n tng i taxi yu cu xe.


Bc 1

Nhn vin tng i da vo a ch khch hng cung cp to yu cu taxi trn


h thng .
Bc 2

4 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

Trong phn ny:


Nu y l ln u khch hng gi in, nhn vin tng i s nhp tn v a ch khch hng.
T ln gi in th 2, h thng t nhn dng s in thoi ca khch hng, hin th tn
khch hng v cc a ch t xe trc gip nhn vin tng i chn nhanh a ch khch
hng i trc .
Nu khch hng t xe mt a ch mi, h thng kt hp s dng d liu a ch ca
Google Map v h thng a ch ca STaxi xc nh v tr.
Nhn vin vn hnh cng c th nh v tr trn bn , h thng s t ng xc nh a ch.
Bc 3: H thng cn c vo ta ca khch hng, thc hin x l tnh ton tm cc xe taxi gn
khch hng trong mt bn knh xc nh (vng tm gi) v gi lnh yu cu taxi xung ng dng
Driver c ci trong thit b trn xe hoc trn Smartphone ca cc ti x nm trong vng tm
gi bao gm thng tin a ch v c lng khong cch n v tr khch hng.
Bc 4: Ti x taxi bm Nhn Chuyn xc nhn ng i n khch, thng tin ny cng s
c t ng chuyn v cho trung tm iu phi.

Bc 5: Sau khi ti x chp nhn, ti x s c cung cp thm thng tin v khch hng nh tn,
s in thoi ca khch hng, ti x c th gi trc tip cho khch hng xc nhn li yu cu v
thng nht li im n khch, ng thi khch hng cng nhn c thng tin ti x bao gm s
xe, tn ti x, c lng khong cch v thi gian n n qua tin nhn.
Bc 6: Khi khch hng ln xe, ti x nhn xc nhn trn ng dng v khi khch hng n ni, ti
x xc nhn mt ln na kt thc hnh trnh.

2.2.2. M hnh iu phi STaxi s dng ng dng tm gi taxi trn smartphone

5 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

Hnh 6 M hnh iu phi taxi s dng ng dng tm gi S Taxi

Trong m hnh ny, khch hng s to yu cu taxi trc tip trn ng dng trn in thoi m
khng cn gi in n tng i. Quy trnh x l c thc hin nh sau:

6 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

Khch hng nh v tr ca mnh trn bn , nhn vo nt xc nh v tr, kim ra v iu chnh


a ch (nu c) v nhn nt t xe.
Bc 1

H thng cn c vo ta ca khch hng, thc hin x l tnh ton tm cc xe taxi gn


khch hng trong mt bn knh xc nh (vng tm gi) v gi lnh yu cu taxi xung ng
Bc 2 dng Driver ci trn thit b trn xe hoc di ng ca cc ti x nm trong vng phc v.

Thng tin a ch ca khch hng v c lng khong cch s c gi n cc taxi nm trong


vng tm gi. Ti x s nhn nt nhn chuyn xc. Sau h thng s hin th thng tin chi
tit ca khch hng v v tr khch hng trn ng dng Driver ca ti x. ng thi, thng tin ti
Bc 3 x v c lng thi gian n n khch cng c hin th trn ng dng STaxi dnh cho
khch hng.

Sau khi ti x chp nhn, ti x s c cung cp thm thng tin v khch hng nh tn, s in
thoi ca khch hng, ti x c th gi trc tip cho khch hng xc nhn li yu cu v
Bc 4 thng nht li im n khch.

Khi khch hng ln xe, ti x nhn xc nhn trn ng dng v khi khch hng n ni, ti x xc
nhn 1 ln na kt thc hnh trnh. Thng tin v hnh trnh bao gm qung ng, thi gian,
Bc 5 a im i s c hin th trn ng dng STaxi.

3. Li ch gii php STaxi mang li:


So snh vi phng thc iu phi taxi truyn thng, gii php STaxi em li cc li ch nh sau:
Tit kim chi ph
- Tit kim chi ph qun l vn hnh do chuyn phn ln cng vic t nhn cng sang x l t
ng.
- Tit kim chi ph xng du, chi ph xe khi xe chy khng khch, nh v chnh xc v tr
khch hng v ti x, trnh tnh trng ua im dnh khch v ch c mt ti x nhn khch mi
c y thng tin khch hng.
- Tn dng ngun lc hiu qu trong qun l taxi ng di, qun l c tt c cc xe chy ra
khi khu vc phc v ca h thng b m.
- Gip doanh nghip taxi m rng a bn phc v m khng cn u t thm h thng tng
i, b m v cc thit b thng tin lin lc khc.

Cht lng dch v

7 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

- Nng cao cht lng dch v nh vo vic qun l v nh gi nhn vin tt hn, thng k
c thi gian phc v khch hng, tip nhn phn hi ca khch hng thng qua ng dng.
- Nng cao s hi lng ca khch hng thng qua hnh thc tng tc vi khch hng bng tin
nhn hoc ng dng tm gi taxi trn di ng.

Chm sc khch hng


- H thng ghi nhn mi thng tin ca khch hng v thng tin chuyn i gip cng tc chm
sc khch hng d dng hn.
- C chnh sch c bit i vi khch hng i thng xuyn hoc khch hng mun gi xe
sang, xe c bit.
- Xem lch s chuyn i, thng tin ti x ... kp thi h tr khch hng ngay lp tc khi khch
qun ...

Qun l hiu qu
- C th kim sot v tr xe, theo di hot ng ca cc ti x theo thi gian thc gp phn nng
cao hiu qu hot ng, gim t l xe trng.
- Xem li lch s l trnh ca tng chuyn i.
- Bo co thng k s chuyn i v tng khong cch di chuyn theo khch hng.
- Bo thi gian phc v, s chuyn i, s km i ca tng ti x.
- Kim sot trng thi cc yu cu taxi ca khch hng.
- Qun l ti x: thi gian chy xe, thi gian ngng...
- nh gi c ti x qua cc nh gi ca khch hng sau mi chuyn i v qua cc thng tin
khc nh s chuyn thnh cng, s chuyn t chi...
- Cc bo co phn tch thng k khc theo yu cu ca doanh nghip vn ti.

4. M hnh hp tc
Doanh nghip taxi c th hp tc vi DVMS trin khai ng dng khch hng mang thng
hiu (logo, nhn dng thng hiu ca Hng taxi). Sau khi trin khai s gip khch hng dng
ng dng ny gi taxi ca chnh hng ging nh Uber/Grab.

M hnh trin khai ng dng khch hng dnh ring cho hng xe
Hnh thc trin khai Ph trin khai & duy tr Mc ph
- Ph pht trin ng dng t taxi dnh cho khch
hng mang thng hiu ring ca doanh nghip. 1 ln
Phase 2: Trin khai - Ph duy tr h thng Server phc v ring cho ng
ng dng khch dng t taxi mang thng hiu ring ca doanh
hng mang thng nghip (ii) Ph c nh/ thng
hiu ring ca hng - Ph SMS pht sinh khi khch hng s dng ng
taxi. dng ng k thnh vin
Vi h thng tng i th DVMS c th t vn (c tng i thng v tng i voip ) v trin
khai h thng tng i ring cho doanh nghip hoc thu tng i 1900.xxx cho doanh nghip.

8 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

Vi h thng SMS xc thc ti khon thnh vin, gi mt khu mi ... cho ngi dng th
DVMS c gii php xy dng h thng x l SMS ring cho doanh nghip (gm h thng SMS
Gateway hoc h thng x l tin nhn qua app hoc qua GSM modem) hoc t vn cho doanh
nghip thu dch v ca nh cung cp c cht lng tt nht v chi ph hp l nht.

5. M hnh kt ni h thng

6. Xy dng h thng ring theo nghip v kinh doanh

Bn cn xy dng ng dng tm v t taxi, phng tin giao thng, h thng iu hnh hng xe ng
dng cng ngh mi, cc h thng theo m hnh kinh t chia s, uber for x...?

9 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

DVMS c kinh nghim thc t trin khai cc h thng qun l iu hnh v t taxi, t xe ... trn
smartphone cho khch hng trong v ngoi nc t nm 2013 ti nay.

Cc h thng app m chng ti pht trin u s dng native app cho tng h iu hnh smartphone
( ios , android, blackberry 10, windows phone ... ) v vy c khch hng nh gi n nh cao,
bo mt v tc rt tt...

Ngoi kinh nghim xy dng cc gii php giao thng(uber for x) th chng ti cn c kinh nghim
trin khai thc t cc gii php tng i Call center , h thng SMS gateway...

Vi kinh nghim trin khai cc d n thc t, chng ti c th t vn, xy dng, trin khai cho bn
cc h thng SMS Gateway, h thng Call center, h thng voip... m bo v bo mt, tc ,
chu ti. Gip bn vn hnh cc h thng hon chnh c lp hoc kt ni vi bt c nh mng no
ti Vit Nam v quc t.

Chng ti c th t vn, xy dng v tch hp cc gii php vin thng vo h thng iu hnh vn
ti ca bn

V d: nh xc thc s in thoi qua tin nhn, thu cc t ng qua SMS hoc th co, thu cc
qua th ngn hng, thu cc qua th thanh ton quc t ... H thng tng i chm sc khch hng...

10 DVMS
DVMS COMPANY
Email: info@dvms.vn
Website : www.dvms.vn
Tel: +84836028937 | +84835531145
150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District,HCM,Viet Nam

THNG TIN LIN H H TR V T VN

CTY DVMS
C: 150/30 ng Trc, Phng 13, Q. Bnh Thnh, TP.HCM, Vit Nam.
T: +84836028937 | +84835531145
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn
Website: www.dvms.vn | www.vantaithongminh.com | www.giaiphapgiaothong.com |
www.giaiphapgiaonhan.com

Vn Phng H Ni, Vit Nam


C: Tng 9 s 169 Nguyn Ngc V, P. Trung Ha, Q. Cu Giy, H Ni, Vit Nam
T: +84836028937 | +84835531145
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn

i din ti Hi Phng, Vit Nam


T: +84937506901 | +84836028937
Fax: +84835531145
Email: sale@dvms.vn

iu hnh taxi, gi xe qua smartphone: http://taxi.giaiphapgiaothong.com


Gii php l giao vn, logistic: http://giaonhan.giaiphapgiaothong.com
Gii php bn v thng minh: http://vexe.giaiphapgiaothong.com
Qun l i xe vn ti: http://vantai.giaiphapgiaothong.com
Qun l phng tin c nhn: http://driverplus.giaiphapgiaothong.com
ng dng nh v v tinh GPS: http://tracking.tabletappdevelop.com

Ni nhn:
- Lu CRM
- Gi khch hng
- Cng b ln cc knh truyn thng v website

11 DVMS