P. 1
ΑΣΕΠ-400 ερωτήσεις

ΑΣΕΠ-400 ερωτήσεις

Ratings:
(0)
|Views: 809|Likes:
Published by apos

More info:

Published by: apos on Apr 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Tα θέματα προέρχονται από το βιβλίο του κ. Νικολάου Κολλίντζα ΄΄Τεστ Δεξιοτήτν !ενικ"ν
!ν"σεν΄΄ #ιευθυντή σπου#"ν τν ομ"νυμν πανεπιστ$μιακ"ν %ροντιστ$ρίν.
1. Ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, πρώτος Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας, ανλα!ε
α) ο Κων/νος Τσάτσος.
β) ο Κων/νος Καραμανλής.
γ) ο Γεώργιος Ράλλης.
δ) ο Μιχαήλ Στασινόaοuλος.
". Δια#το$με τα %η&ία ", ', 4, (, ). Πόσο$ς δια&ορετικο*ς αρι#μο*ς + τ,ν ( %η&ί,ν +
μπορο*με να δημιο$ρ-ήσο$με.
α) 128.
β) 256.
γ) 120.
δ) 500.
'. /ε μια κοιν,νία αν#ρώπ,ν $πάρ0ο$ν '1 ερ-α2όμενοι, "1 άνερ-οι και 11 άερ-οι. 3ο ποσοστό
ανερ-ίας είναι4
α) 33,3°.
β) 40°.
γ) 50°.
δ) 66,67°.
4. 5,τι σ0ση 0ει η 6Δ*ση6 -ια τη λ7η 68οτιοανατολικά6 0ει και ο 69ορράς6 -ια τη λ7η
7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) "Nοτιοδuτιkά".
β) "Nοτιοανατολιkά".
γ) "Bορειοδuτιkά".
δ) "Bορειοανατολιkά".
(. Ποιος ήταν ο νικητής στο :;άνι της <ρα!ιάς=.
α) Μ. Μaότσαρης.
β) Γ. Καραïσkάkης.
γ) A0. Aιάkος.
δ) Oδ. Aνδροuτσος.
). > :Δ,δεκάλο-ος το$ <*&το$= είναι ρ-ο το$
α) Aλcçανδροu Hαaαδιαμάντη.
β) Zαχαρiα Hαaαντωνiοu.
γ) Κωστή Hαλαμά.
δ) Nτάνοu Κρuστάλλη.
7. Δεν αποτελεί εκτελεστική αρμοδιότητα της 9ο$λής4
α) H εkλογή aροcδροu της Aημοkρατiας.
β) O kα0ορισμός της αaο¸ημiωσης των βοuλεuτών.
γ) H ¡ήçιση τοu aροüaολογισμοu.
δ) H αaόçαση για να τε0εi ή όχι η χώρα σε kατάσταση ckταkτης ανάγkης.
?. /τα Δερ!ενάκια ο @εόδ,ρος Aολοκοτρώνης κατστρε%ε τη στρατιά το$
α) Oμcρ Bρuώνη.
β) Aράμαλη.
γ) Iμaραήμ.
δ) Κιοuταχή.
9. B κρη7η το$ η&αιστείο$ της @ήρας -ινε -*ρ, στο
α) 1450 a.X.
β) 450 a.X.
γ) 450 μ.X.
δ) 1450 μ.X.
11. B πρώτη -ν,στή μορ&ή της Ελληνικής <λώσσας, η <ραμμική -ρα&ή 9C προρ0εται από
τα ανάκτορα
α) της Κνωσοu.
β) της Τροiας.
γ) των Μukηνών.
?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) της 4αιστοu.
11. 3ι δεν ισ0*ει στην Προεδρε$όμενη Aοινο!ο$λε$τική Δημοκρατία.
α) O aρόεδρος της Aημοkρατiας εiναι αιρετός αaό τη Bοuλή, εiτε αaό ειδιkό σώμα εkλεkτόρων.
β) Κεντριkό όργανο της εkτελεστιkής εçοuσiας εiναι η kuβcρνηση, η οaοiα εçαρτάται αaό την
εμaιστοσuνη της Bοuλής kαι μόνο.
γ) O aρόεδρος της Aημοkρατiας δια0cτει τη δuνατότητα Hροβολής Aρνησιkuρiας σε αaοçάσεις
¡ηçισμcνες αaό τη Bοuλή.
δ) O aρόεδρος της Aημοkρατiας δεν cχει οuσιαστιkcς νομο0ετιkcς δραστηριότη-τες.
1". >ι Πτολεμαίοι ήταν !ασιλιάδες της
α) Σuρiας.
β) Hερσiας.
γ) Iορδανiας.
δ) Aιγuaτοu.
1'. Πότε κρδισε το !ρα!είο DEFGH ο /ε&ρης.
α) 1966.
β) 1963.
γ) 1961.
δ) 1965.
14. /*μ&,να με τη :#ε,ρία το$ κοιν,νικο* σ$μ!ολαίο$= το$ Iοκ4
α) Yaάρχει ασuμçωνiα ανάμεσα σε άρχοντες kαι αρχόμενοuς για την aροστασiα των çuσιkών
διkαιωμάτων των aολιτών.
β) H εçοuσiα uaοτάσσεται σε νόμοuς aοu cχοuν τε0εi αaό την άρχοuσα τάçη.
γ) Aν μια kuβcρνηση δεν τηρεi τοuς όροuς τοu kοινωνιkοu σuμβολαiοu, οι aολiτες cχοuν
αναaαλλοτρiωτο διkαiωμα να την αντιkαταστήσοuν.
δ) Το kράτος kαι ο μονάρχης λειτοuργοuν kα0οριστιkά για την τήρηση των αaαράγραaτων
çuσιkών διkαιωμάτων τοu αν0ρώaοu.
1(. Jν να άτομο είναι ε7ο$#εν,μνο, τότε α$τό είναι
α) τραuματισμcνο.
β) εçαντλημcνο.
γ) εkνεuρισμcνο.
δ) αaογοητεuμcνο.
1). > Aαποδίστριας δολο&ονή#ηκε
α) τον Okτώβριο τοu 1931 αaό τον Γ. Μαuρομιχάλη.
9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) τον Okτώβριο τοu 1931 αaό τον Hετρόμaεη Μαuρομιχάλη.
γ) το Μάρτιο τοu 1931 αaό τον Γ. Μαuροkορδάτο.
δ) τον Okτώβριο τοu 1931 αaό τον A. Μαuροkορδάτο.
17. B &ράση :όποιος άνδρας ή -$ναίκα $πόσ0εται μσα στο σπίτι το$ να μην κο$!εντιά2ει
αρ!ανίτικα, ας σηκ,#εί επάν, να μο$ το πεί κι ε-ώ να πάρ, όλα τα αμαρτήματά το$ στο
λαιμό μο$ από τότε πο$ -εννή#ηκε=, ανήκει στον
α) aατριάρχη Κων/aόλεως Σαμοuήλ Xαντ¸ερή (1763-1773).
β) άγιο Κοσμά τον Aιτωλό.
γ) Euγcνιο Bοuλγαρη.
δ) Hαaαçλcσσα.
1?. > :Παπατρ0ας= είναι ρ-ο το$
α) Ρήγα Bελεστινλή.
β) Aδαμάντιοu Κοραή.
γ) Aημ. Καταρτ¸ή.
δ) Iώσηaοu Μοισιόδαkα.
19. Kε το πρ,τόκολλο ανε7αρτησίας της Ελλάδος 'L"L1?'1,
α) ο Aεοaόλδος kατάçερε - με εντολή τοu Καaοδiστρια - να kάμ¡ει την αντiσταση της Aγγλiας.
β) aροüaό0εση για την αaοχώρηση τοu ελληνιkοu aλη0uσμοu αaό την Aιτωλοαkαρνανiα ήταν η
αaοχώρηση των Τοuρkων αaό την Aττιkή kαι την Euβοια.
γ) ο Καaοδiστριας caα¡ε να διαμαρτuρεται για τα βόρεια σuνορα.
δ) ο νcος uaοuργός εçωτεριkών της Aγγλiας Hάλμερσον cστειλε εaιστολή αaόρ-ρητη στον
Nτώνkινς να aιc¸ει τον Καaοδiστρια για την εkkcνωση της Auτιkής Στερεάς.
"1. > πιο αρ0αίος πολιτισμός ήταν4
α) O Μινωιkός.
β) O Μukηναïkός.
γ) O Κukλαδιkός.
δ) O 4οινιkιkός.
"1. Πατρίδα το$ Bροδότο$ $πήρ7ε η4
α) Aiγινα.
β) Aλιkαρνασσός.
γ) Μiλητος.
δ) Σμuρνη.
"". > K-ας A,νσταντίνος εκτός από α$τοκράτορας και ά-ιος ήταν και4
α) Aιδάσkαλος.
11
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
β) Iσαaόστολος.
γ) Aρχιεaiσkοaος.
δ) Hρω0ιερcας.
"'. /ε ποια από τις κοιλάδες της Mσπανίας ε$δοκιμο*ν περισσότερο τα αμπλια.
α) Της Bαλcντσια.
β) Τοu Γkοuανταλkιβiρ.
γ) Της Καρ0αγcνης.
δ) Της Bαρkελώνης.
"4. Προσπά#ησε να ανασ$-κροτήσει την αρ0αία #ρησκεία τ,ν Ελλήν,ν4
α) O Aρkάδιος.
β) O Oεοδόσιος ο B´.
γ) O Ncρωνας.
δ) O Iοuλιανός.
"(. B πρώτη >ικο$μενική /*νοδος -ινε το '"( μ.;,
α) στην Κωνσταντινοuaολη.
β) στην Aντιόχεια.
γ) στην Aλεçάνδρεια.
δ) στη Nikαια.
"). /ε ποια σειρά *%ο$ς !ρίσκεται ο Παρνασσός σε σ0ση με τα $πόλοιπα !ο$νά της Ελλάδος.
α) Στην 2
η
.
β) Στην 7
η
.
γ) Στην 15
η
.
δ) Στην 3
η
.
"7. Kια μόνο 0ώρα 0ει με-αλ*τερο πλη#$σμό από την Ελλάδα4
α) H Hορτογαλiα.
β) H Auστρiα.
γ) Το A¸ερμaαïτ¸άν.
δ) H Oλλανδiα.
"?. > >2ερός είναι λίμνη
α) της Oράkης.
β) της Μαkεδονiας.
γ) της Haεiροu.
δ) της Στερεάς Eλλάδος.
11
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
"9. Aατά το &ιλόσο&ο Bράκλειτο η ο$σία το$ κόσμο$ είναι
α) το νερό.
β) ο αcρας.
γ) ο αρι0μός.
δ) η çωτιά.
'1. B Kάλτα 0ει πρ,τε*ο$σα
α) το Μοναkό.
β) τη Bαλcτα.
γ) το Bατιkανό.
δ) τον Aγιο Μαρiνο.
'1. <ια τη Kεσό-ειο ισ0*ει4
α) Κάτω αaό τα 300 μcτρα βά0ος, τα νερά της cχοuν στα0ερή 0ερμοkρασiα 9
0
C.
β) Το 70° των αaωλειών των uδάτων της λόγω εçάτμισης, το αναaληρώνει αaό τον Aτλαντιkό.
γ) Xάνει 2-3 kuβιkά χιλιόμετρα νερό την ημcρα λόγω εçάτμισης.
δ) H ανάaτuçη των αλιεuμάτων εiναι aερισσότερη στο ανατολιkό αa` ότι στο δuτιkό τμήμα της.
'". 3ο με-αλ*τερο ετήσιο αρι#μό ημερών ηλιο&άνειας 0ει
α) η Καλαμάτα.
β) η Ρόδος.
γ) η Nάçος.
δ) η A0ήνα.
''. N δε*τερη σε κταση 0ώρα της 9αλκανικής είναι
α) η Eλλάδα.
β) η Ροuμανiα.
γ) η Bοuλγαρiα.
δ) η Σερβiα.
'4. > μακρο!ιότερος πρόεδρος της :Ε$ρ,παOκής Επιτροπής= P11 0ρόνιαQ $πήρ7ε ο
α) Zαk Σαντcρ.
β) Zαk Nτελόρ.
γ) Xοσc Μaαρό¸ο.
δ) Ρομάνο Hρόντι.
'(. B νήσος Kα-ιόρκα ανήκει
α) στις A¸όρες.
β) στη Καραïβιkή.
1"
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) στο νησιωτιkό σuμaλεγμα της Xαβάης.
δ) στις Bαλεαρiδες.
'). Ποιος νομός δεν περι!ρ0εται από τον Jλ&ειό και το$ς παραποτάμο$ς το$.
α) O νομός Μεσσηνiας.
β) O νομός Aχαîας.
γ) O νομός Aρkαδiας.
δ) O νομός Κοριν0iας.
'7. 3ο αλά#ητο της Rκκλησίας -κειται στην
α) kατά γράμμα ερμηνεiα των 0εiων Γραçών.
β) ασçαλή διατuaωση της αλή0ειας αaό το Aγιο Hνεuμα.
γ) σuμçωνiα λόγων kαι cργων.
δ) kατά aλειο¡ηçiα λή¡η των αaοçάσεων των Σuνόδων.
'?. >ι κάμερες και οι &,το-ρα&ικς μη0ανς είναι
α) οuδcτερα αγα0ά.
β) σuμaληρωματιkά αγα0ά.
γ) ανεçάρτητα αγα0ά.
δ) uaοkατάστατα αγα0ά.
'9. 3ο μσο $%όμετρο της Ε$ρώπης είναι4
α) 200m.
β) 350m.
γ) 500m.
δ) 650m.
41. B πρ,τε*ο$σα το$ Aαναδά είναι
α) το Κεμack.
β) η Oττάβα.
γ) το Μόντρεαλ.
δ) το Nτιτρόιτ.
41. /*μ&,να με τη σημερινή κατανομή τ,ν εδρών το$ Ε$ρ,παOκο* Aοινο!ο$λίο$4
α) H ομάδα τοu Euρωaαïkοu Σοσιαλιστιkοu Κόμματος (EΣΚ) uaερτερεi των
Xριστιανοδημοkρατιkών.
β) Oι Xριστιανοδημοkράτες kατcχοuν τοuλάχιστο το 50° των εδρών.
γ) H ομάδα των Hρασiνων kατcχει την τcταρτη 0cση.
δ) Το Euρωaαïkό Σοσιαλιστιkό kόμμα kατcχει 264 cδρες.
1'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
4". Ποια 0ώρα δεν σ$νορε*ει με το Mράκ.
α) H Τοuρkiα.
β) H Iορδανiα.
γ) H Σuρiα.
δ) Το Τοuρkμενιστάν.
4'. B >λομλεια το$ Ε$ρ,παOκο* Aοινο!ο$λίο$ σ$νρ0εται4
α) Κά0ε εβδομάδα στο Στρασβοuργο.
β) Κά0ε μήνα στο Στρασβοuργο.
γ) Κά0ε 2 μήνες στις Bρuçcλλες.
δ) Κά0ε 6 μήνες στις Bρuçcλλες.
44. Πόσα -ράμματα στην παρακάτ, σειρά !ρίσκονται δίπλα σε &,νήεντα αλλά μετα7* το$ A
και το$ S. ΠJTIΕ<AJ3I>MSU>V
α) 2.
β) 4.
γ) 5.
δ) 6.
4(. B :Ε$ρ,παOκή Επιτροπή= αποτελείται από4
α) 25 μcλη kαι aερiaοu 24000 uaαλλήλοuς.
β) 25 μcλη kαι aερiaοu 12000 uaαλλήλοuς.
γ) 50 μcλη kαι aερiaοu 24000 uaαλλήλοuς.
δ) 50 μcλη kαι aερiaοu 12000 uaαλλήλοuς.
4). /τη -ρα&ική παράσταση της WPXQY'X+" ανήκει το σημείο
α) (1, 2).
β) (-2, -8).
γ) (3, 6).
δ) (-1, -6).
47. 3ο /$μ!ο*λιο της Ε$ρ,παOκής Zν,σης P/$μ!ο*λιο Tπο$ρ-ώνQ4
α) Ταuτi¸εται με το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο.
β) Ταuτi¸εται με το Σuμβοuλιο της Euρώaης.
γ) Aaοτελεi με το Euρωaαïkό Κοινοβοuλιο το kuριο όργανο λή¡ης αaοçάσεων στην E.E..
δ) Oλα τα aαραaάνω.
4?. B %ή&ος είναι
α) ατομιkό διkαiωμα.
14
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
β) δημόσια uaοχρcωση.
γ) ατομιkό διkαiωμα kαι δημόσια uaοχρcωση.
δ) aροαιρετιkή.
49. B Iο$μπλιάνα είναι πρ,τε*ο$σα της4
α) Κροατiας.
β) Σλοβενiας.
γ) Bοσνiας.
δ) Μολδαβiας.
(1. > !ο$λε$τής δεν διώκεται ο*τε σ$λλαμ!άνεται 0,ρίς την άδεια
α) τοu αρμόδιοu Aιkαστηρiοu.
β) τοu Σώματος.
γ) τοu aροcδροu της Aημοkρατiας.
δ) τοu aρω0uaοuργοu kαι τοu Yaοuργιkοu Σuμβοuλiοu.
(1. Προ[πό#εση -ια να εκλε-εί κανείς !ο$λε$τής είναι να είναι Ελληνας πολίτης και να 0ει
σ$μπληρώσει
α) το 20ο cτος της ηλιkiας τοu.
β) το 22ο cτος της ηλιkiας τοu.
γ) το 25ο cτος της ηλιkiας τοu.
δ) το 28ο cτος της ηλιkiας τοu.
(". B 3ακτική 9ο$λε$τική /*νοδος σ$-καλείται
α) 30 μcρες μετά την ορkωμοσiα kά0ε νcας kuβcρνησης, kαι μόνο όταν σuμβαiνει αuτό.
β) μiα çορά ετησiως (την aρώτη Aεuτcρα τοu Okτωβρiοu).
γ) σε aερiaτωση kατά0εσης aρότασης δuσaιστiας αaό την αçιωματιkή αντιaο-λiτεuση.
δ) δuο çορcς το χρόνο σε ημερομηνiες aοu kα0ορi¸ει ο aρόεδρος της Bοuλής.
('. 3ο εμ!αδόν ενός τραπε2ίο$ με ά#ροισμα !άσε,ν ? \], δια&ορά !άσε,ν " \] και *%ος "
\] είναι4
α) 5 cm
2
.
β) 8 cm
2
.
γ) 10 cm
2
.
δ) 6 cm
2
.
(4. B Ποτίδαια $πήρ7ε αποικία τ,ν4
α) Κοριν0iων.
β) Eρετριcων.
1(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) A0ηναiων.
δ) Μεγαραiων.
((. /τη σειρά α$τή ποιο είναι το επόμενο -ράμμα. J, <, 9, Δ, V, Ε, B.
α) O.
β) I.
γ) Κ.
δ) A.
(). Δεν αποτελεί σ$ντελεστή παρα-,-ής
α) η εργατιkή δuναμη.
β) η γη .
γ) ο εργατιkός μισ0ός.
δ) το kεçάλαιο.
(7. /ε να τρί-,νο το σημείο τομής τ,ν $%ών λ-εται
α) ορ0όkεντρο.
β) βαρukεντρο.
γ) ckkεντρο.
δ) aερikεντρο.
(?. > :μα#ητής= είναι -ια το :τμήμα= ότι και το :το*!λο= είναι -ια
α) το «μaετό».
β) το «σοβά».
γ) τη «στcγη».
δ) τον «τοiχο».
(9. /*μ&,να με την ^ρ#όδο7η δο-ματική διδασκαλία, ο _ριστός -ν,ρί2εται ,ς
α) μια σuν0ετη çuση.
β) μια çuση «εν δuσiν uaοστάσεσι».
γ) μια uaόσταση «εν δuσi çuσεσι».
δ) cνωση 0εiας kαι αν0ρώaινης uaόστασης.
)1. 5λοι οι άντρες 0ο$ν παντελόνια. Επομν,ς οι με-αλόσ,μοι άντρες #α 0ο$ν
α) aάντα μεγαλuτερα aαντελόνια αaό τοuς μιkρόσωμοuς.
β) όχι aάντα aαντελόνια στα μcτρα τοuς.
γ) aάντα aαντελόνια.
δ) στην aλειο¡ηçiα τοuς aαντελόνια.
)1. B κατα-,-ή το$ διάσημο$ αν#ρώπο$ τ,ν πολεμικών τε0νών Kπρο$ς Iι ήταν
1)
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
α) αaό την Aμεριkή.
β) αaό το Xονγk Κονγk.
γ) αaό την Κορcα.
δ) αaό την Ταïβάν.
)". > η#οποιός 3σάρλι 3σάπλιν ήταν
α) Aγγλος.
β) Aμεριkανός.
γ) Τσεχοσλοβάkος.
δ) Bcλγος.
)'. > πρώτος Jμερικανός αστρονα*της πο$ πτα7ε στο διάστημα ήταν ο4
α) Aοuις Aρμστρονγk.
β) Τ¸ον Oστρομ.
γ) Τ¸ον Γkλεν.
δ) Τ¸ον Aντερσεν.
)4. B παράσταση
γ
γ
γ
+
β
β
β
+
α
α
α
1
2
1
2
1
2


, ισο*ται
α) με το aλή0ος των γωνιών ενός τριγώνοu.
β) με το aλή0ος των ημερών μιας εβδομάδας.
γ) με το aλή0ος των aοδιών μιας kαρckλας.
δ) με
( ) [ ]
0
199
199
.
)(. Iο7ίας ονομα2όταν
α) ο Eρμής.
β) ο Aaόλλωνας.
γ) ο 1çαιστος.
δ) ο Hοσειδώνας.
)). B πρώτη 6επιτ$0ημνη6 ταινία της Kπρι2ίτ Kπαρντό ήταν4
α) "Oταν ο Oεός caλασε την γuναikα".
β) "Aaό εδώ cως την αιωνιότητα" .
γ) "Το τελεuταiο τανγkό στο Hαρiσι".
δ) "Το çuλο βγήkε αaό τον Hαράδεισο".
)7. Πο$ -ιναν οι α-ώνες το$ Ε$ρ,παOκο* Πρ,τα#λήματος Ποδοσ&αίρο$ "111.
17
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Στο Bcλγιο kαι την Oλλανδiα.
β) Στη Aανiα.
γ) Στην Iταλiα.
δ) Στο Hνωμcνο Bασiλειο.
)?. >ι -ονείς το$ J-. M,άννο$ το$ Προδρόμο$ ήταν οι
α) Iωαkεiμ kαι Aννα.
β) Aβραάμ kαι Σάρα.
γ) Zαχαρiας kαι Eλισάβετ.
δ) Akuλας kαι Hρiσkιλλα.
)9. Ποιο είναι το πλάτος μιας εστίας ποδοσ&αίρο$.
α) 7,32 μ.
β) 8 μ.
γ) 6,25 μ.
δ) 6,5 μ.
71. Jπό το "11( ,ς το "117 διοικητής της Πα-κόσμιας 3ράπε2ας ήταν
α) ο X. Aλμοuνια
β) ο H. Γοuλçοβιτς
γ) ο Z.Κ. Τρισc
δ) ο Z. Μaαρότ
71. B Mσιδώρα 8τάκμαν P1?77+19"7Q ήταν
α) εaαναστάτης.
β) χορεuτρια.
γ) aοιήτρια.
δ) σkηνο0cτης.
7". > κ$ριότερος στό0ος μιας επι0είρησης είναι
α) η σuρρikνωση των ανταγωνιστών της.
β) η εackταση των kcντρων aωλήσεων της.
γ) η αuçηση των kερδών της.
δ) η μεiωση των τιμών της.
7'. /*μ&,να με τη νηπτική πατερική παράδοση, :μεί2,ν πασών τ,ν αρετών, ,ς !ασίλισσα
ο*σα και αρετή τ,ν αρετών= P`,άννης Δαμα+σκηνόςQ είναι4
α) H ταaεινοçροσuνη.
β) H αγάaη.
1?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) H διάkριση.
δ) H çιλαν0ρωaiα.
74. Kετα7* τ,ν στα#μών το$ aμετρόbb Aατε0άκη και Jμπελόκηποι !ρίσκε+ται ο στα#μός4
α) Euαγγελισμός.
β) Hανόρμοu.
γ) Μcγαρο Μοuσιkής.
δ) E0νιkή Aμuνα.
7(. Ποιος ήταν πρ,#$πο$ρ-ός της 3ο$ρκίας πριν τον S.3. Ερντο-άν.
α) Aμaντ. Γkιοuλ.
β) Μaοuλ. Eτσεβiτ.
γ) Μεσ. Γιλμά¸.
δ) Σοuλ. Nτεμιρcλ.
7). 3ο "11) ποιος ήταν ο αρ0η-ός της α7ι,ματικής αντιπολίτε$σης στην 3ο$ρκία.
α) Aμaντ. Γkιοuλ.
β) Iσμ. Τ¸εμ.
γ) Nτενi¸ Μaαïkάλ.
δ) Σοuλ. Nτεμιρcλ.
77. 3ο #ρ$λικό -ήπεδο <ο$μπλε[ !ρίσκεται στο
α) Hαρiσι.
β) Μιλάνο.
γ) Τορiνο.
δ) Aονδiνο.
7?. > !ασιλε*ς 5#,ν της Ελλάδος εί0ε σ*2$-ο την
α) 4ρειδερikη.
β) Aμαλiα.
γ) Oλγα.
δ) Σοçiα.
79. ^ εορτασμός τ,ν _ριστο$-νν,ν την "(η Δεκεμ!ρίο$ κα#ιερώ#ηκε στην cνατολή κατά
τον4
α) 2ο αιώνα.
β) 4ο αιώνα.
γ) 5ο αιώνα.
δ) 7ο αιώνα.
19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
?1. Ποιο από τα παρακάτ, ισ0*ει -ια τη σ0ση 6δεδομνο$6 + 6πληρο&ο+ρίας6.
α) Τα δεδομcνα τα δiνοuμε ως εiσοδο στον H/Y kαι τις aληροçορiες τις aαiρνοuμε ως cçοδο.
β) Τις aληροçορiες τις δiνοuμε ως εiσοδο στον H/Y kαι τα δεδομcνα τα aαiρνοuμε ως cçοδο.
γ) Τα aαiρνοuμε kαι τα δuο ως cçοδο.
δ) Τα δiνοuμε kαι τα δuο ως εiσοδο στον H/Y.
?1. Zνας ιατρός, μετά την ε7ταση ορισμν,ν ασ#ενών σε μια κοινότητα, οι οποίοι εμ&άνι2αν
όλοι σ$μπτώματα της ίδιας ί,σης, σε προ0,ρημνη μορ&ή, κατλη7ε σε ορισμνα
σ$μπεράσματα. Ποια από τα παρακάτ, νομί2ετε π,ς είναι !άσιμα.
Α. Όλοι οι ασθενείς είχαν προσβληθεί από τον ίδιο ιό.
Β. Όλοι οι ασθενείς είχαν την ίδια ηλικία.
Γ. Η κατάσταση των ασθενών είχε επιδεινωθεί, επειδή η διάνωση !ινε καθ"στερη#!να.
$. %ι ασθενείς !πρεπε να #ετα&ερθο'ν ά#εσα στο πλησι!στερο κ!ντρο "είας.
(. Ανά#εσα στο"ς ασθενείς "πήρχαν και άνδρες και "ναίκες.
)*. Η κοινότητα βρίσκεται σε ορεινή περιοχή.
8α επιλ7ετε μια από τις απαντήσεις πο$ ακολο$#ο*ν. B κά#ε απάντηση αποτελεί να
σ$νδ$ασμό από τις $πο#σεις της εκ&ώνησης.
α) Oλοι οι ασ0ενεiς εiχαν aροσβλη0εi αaό τον iδιο ιό, εiχαν την iδια ηλιkiα kαι ανάμεσά τοuς,
uaήρχαν kαι άνδρες kαι γuναikες.
β) Oλοι οι ασ0ενεiς εiχαν aροσβλη0εi αaό τον iδιο ιό, η kατάστασή τοuς εiχε εaιδεινω0εi, εaειδή η
διάγνωση cγινε kα0uστερημcνα kαι οι ασ0ενεiς caρεaε να μεταçερ0οuν άμεσα στο
aλησιcστερο kcντρο uγεiας.
γ) H kατάσταση των ασ0ενών εiχε εaιδεινω0εi, εaειδή η διάγνωση cγινε kα0uστε-ρημcνα, οι
ασ0ενεiς caρεaε να μεταçερ0οuν άμεσα στο aλησιcστερο kcντρο uγεiας kαι ανάμεσά στοuς
ασ0ενεiς uaήρχαν kαι άνδρες kαι γuναikες.
δ) Oλοι οι ασ0ενεiς εiχαν aροσβλη0εi αaό τον iδιο ιό, εiχαν την iδια ηλιkiα kαι η kοινότητά τοuς
βρισkόταν σε ορεινή aεριοχή.
?". > πα-κόσμιος πρ,τα#λητής :επί κοντώ= /ερ-κι Kπο*μπκα κανε πα-κόσμιο ρεκόρ4
α) 10 çορcς.
β) 20 çορcς.
γ) 35 çορcς.
δ) 50 çορcς.
?'. Kε την *παρ7η Ε#νικο* Aτηματολο-ίο$4
α) Καταργοuνται εaιaρόσ0ετοι çόροι για γονιkcς aαροχcς αkινήτων.
β) Eçασçαλi¸εται η νομιkή aροστασiα της αkiνητης ιδιοkτησiας.
γ) Eçασçαλi¸εται μια ελάχιστη τιμή σε aερiaτωση αaαλλοτρiωσης της αkiνητης aεριοuσiας.
δ) Κατοχuρώνονται τα αu0αiρετα kτiσματα στις εkτός σχεδiοu aεριοχcς.
"1
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
?4. /τον αρ0αιολό-ο 32,ν Z!ανς ο&είλο$με την ανακάλ$%η
α) των Μukηνών.
β) τοu μαντεiοu των Aελçών.
γ) της Τροiας.
δ) τοu ναοu της Açαiας.
?(. > η-της της Aο*!ας dιντλ Aάστρο ανλα!ε την ε7ο$σία το4
α) 1955.
β) 1959.
γ) 1961.
δ) 1965.
?). Jν J και 9 δ*ο σ*νολα, το Je9 σ$μ!ολί2ει
α) την cνωση των δuο σuνόλων.
β) το βασιkό σuνολο.
γ) την τομή των δuο σuνόλων.
δ) το σuμaληρωματιkό τοu A kαι B.
?7. Ποιο από τα ακόλο$#α περι-ρά&ει να πλεονκτημα της *παρ7ης λο-ισμικο* προστασίας
από ιο*ς σε να σ*στημα.
α) Μεiωση της aι0ανότητας μετάδοσης ιών σε άλλοuς uaολογιστcς.
β) Eiμαστε 100° σiγοuροι ότι ο uaολογιστής μας δεν 0α μολuν0εi αaό ιό.
γ) Auçηση της αaόδοσης τοu uaολογιστή.
δ) Eiναι ασçαλεiς οι online σuναλλαγcς.
??. B -ρα&ική παράσταση της παρα!ολής
2
x = ψ 0ει
α) kcντρο σuμμετρiας την αρχή των αçόνων.
β) άçονα σuμμετρiας τον άçονα xx´.
γ) kορuçή την αρχή των αçόνων.
δ) στη 0cση x÷0 μcγιστο, το ¡÷0.
?9. B :α#λιότητα της &ιλοσο&ίας= είναι ρ-ο το$
α) Καρλ Μαρç.
β) Eμiλ Μτuρkcμ.
γ) Xcρμaερτ Σacνσερ.
δ) Auγοuστοu Κοντ.
91. Ποια 0ρονιά π#ανε η Iαίδη 8ταOάνα.
"1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Το 1996.
β) Το 1998.
γ) Το 1997.
δ) Το 1995.
91. B %ηλότερη -$ναικεία &,νή στο τρα-ο*δι λ-εται
α) άλτο.
β) μcτ¸ο - σοaράνο.
γ) τενόρο.
δ) σοaράνο.
9". Ποια πόλη -ινε ιδιαίτερα -ν,στή -ια τη ρο$λτα.
α) Το Hαρiσι.
β) H Ncα Yόρkη.
γ) Το Μόντε Κάρλο.
δ) Το Aτλάντιk Σiτu.
9'. Kια αστρονομική μονάδα ονομά2ο$με
α) την αaόσταση Γης Hλiοu.
β) τα 340.000 km.
γ) το cνα cτος çωτός.
δ) το cνα parsec.
94. 5ταν ο fλιος μας 0άσει τα απο#ματα ενρ-ειάς το$, #α μετατραπεί σε
α) kομήτη.
β) λεukό νάνο.
γ) αστcρα νετρονiων.
δ) μαuρο νάνο.
9(. A$κλαδίτικο νησί με α7ιοποιημνο το$ριστικά σπήλαιο !ρίσκεται στη
α) Μήλο.
β) Aντiaαρο.
γ) Nάçο.
δ) Κcα.
9). Aρανίο αν#ρώπο$ το$ 8εάντερνταλ !ρ#ηκε στο σπήλαιο
α) Hετραλώνων Xαλkιδιkής.
β) Auροu Aαkωνiας.
γ) Μελισσάνης Κεçαλλονιάς.
δ) Aλιστράτης Σερρών.
""
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
97. /ε περιόδο$ς δι,-μών το$ μονα0ικο* !ίο$ 0ρησιμοποιή#ηκαν σαν ασκη+ταριά πολλς
σπηλις κοντά στη λίμνη
α) Κορώνεια.
β) Μεγάλη Hρcσaα.
γ) Iωαννiνων.
δ) Καστοριάς.
9?. Zστ, η σ$νάρτηση
( )
x
1
= x f
, Xg1. Jν το X πλησιά2ει το ∞ + , τότε οι τιμς της W
πλησιά2ο$ν
α) το μηδcν.
β) το -·.
γ) το ¹·.
δ) το 1.
99. >ι :μον,τς=
α) αaοτελοuνται aάντα αaό νάιλον, aλαστιkό ή άλλα χημιkά aαράγωγα τοu aετρελαiοu.
β) aεριλαμβάνοuν kαι μcταλλα όaως ο uδράργuρος.
γ) εaιτρcaοuν τη διcλεuση ηλεkτριkοu çορτiοu μcσα αaό τη μά¸α τοuς.
δ) δε δια0cτοuν «ελεu0ερα» ηλεkτρόνια.
111. Περισσότερο !λα!ερς -ια τον αν#ρώπινο ορ-ανισμό αποτελο*ν
α) οι uaεριώδεις αkτινοβολiες.
β) οι αkτινοβολiες «α».
γ) οι αkτινοβολiες «β».
δ) οι αkτινοβολiες «γ».
"'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
1. B Ελλάδα απο0ώρησε από το /$μ!ο*λιο της Ε$ρώπης
α) το 1967.
β) το 1969.
γ) το 1971.
δ) το 1974.
". /ε να ρόμ!ο αν το ά#ροισμα τ,ν δια-,νί,ν το$ ισο*ται με "? ενώ η δια&ορά το$ς ισο*ται
με 4 τότε η πλε$ρά το$ ρόμ!ο$ ισο*ται με4
α) 10.
β) 20.
γ) 30.
δ) 5.
'. Kε ποιά από τις παρακάτ, προτάσεις σ$μ&,νείτε.
α) O Τ¸ων Aοk 0εωρεi aως: uaό0εση aρcaει να ονομά¸εται kά0ε aρόταση aοu δεν aροkuaτει
σuλλογιστιkά αaό τα çαινόμενα.
β) O Iσαάk Nεuτων 0εωρεi aως η ¡uχή εiναι cνας άγραçος aiναkας (tabula rasa) aοu αaοkτά ιδcες
μcσα αaό την εμaειρiα.
γ) O Τ¸ων Aοk kαι ο Iσαάk Nεuτων εiναι οι aρόδρομοι τοu διαçωτισμοu στη Γαλλiα (17ος
αιώνας).
δ) O Iσαάk Nεuτων διατuaώνει τη νcα εaιστημονιkή μc0οδο στο cργο τοu 'Μα0ηματιkcς αρχcς
4uσιkής 4ιλοσοçiας``.
4. 9ρ*α και λει0ήνες εκτός από την το*νδρα &$τρώνο$ν και
α) στις αkτcς της Auστραλiας.
β) στο εσωτεριkό της Auστραλiας.
γ) στοuς u¡ηλότεροuς τόaοuς των ορcων της εukρατης ¸ώνης.
δ) στις σαβάνες της Açριkής.
(. > Ε$-νιος 9ο*λ-αρης
α) δiδαçε σε Γιάννενα, Κόριν0ο kαι Κων/aολη.
β) γεννή0ηkε στην Κcρkuρα το 1716 kαι cγινε αρχιεaiσkοaος Σλαβινiοu kαι Xερσώνος.
γ) διαçώνησε αργότερα με το Bολταiρο kαι ac0ανε το 1812.
δ) σuμçωνεi με το στοχασμό των αρχαiων çιλοσόçων kαι kαταδιkά¸ει τη μετά-çραση των αρχαiων
kειμcνων.
"4
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
). B σ$μπληρ,ματική και η παραπληρ,ματική μιας -,νίας 0ο$ν ά#ροισμα 111
1
. Επομν,ς
η -,νία α$τή είναι4
α) 90
ο
.
β) 80
ο
.
γ) 75
ο
.
δ) 85
ο
.
7. /την απόλ$τη μοναρ0ία ο κληρονομικός μονάρ0ης ασκεί ε7ο$σία
α) νομο0ετιkή kαι εkτελεστιkή.
β) εkτελεστιkή kαι διkαστιkή.
γ) εkτελεστιkή.
δ) νομο0ετιkή, εkτελεστιkή kαι διkαστιkή.
?. B σ$ν#ήκη της 8ίκαιας
α) uaεγράçη kαι τc0ηkε σε ισχu ταuτόχρονα το 4εβροuάριο τοu 2003.
β) uaεγράçη το 4εβροuάριο τοu 2001 kαι τc0ηkε σε ισχu το 4εβροuάριο τοu 2003.
γ) uaεγράçη aριν αaοçασισ0εi η «Στρατηγιkή της Aισσαβόνης».
δ) τc0ηkε σε ισχu aριν kukλοçορήσει το εuρώ σε kcρματα.
9. > τροπικός το$ Jι-όκερ,
α) διcρχεται αaό τη Μαδαγασkάρη.
β) aεριλαμβάνει aεριοχcς aοu το kλiμα τοuς εiναι γενιkά ¡uχρότερο αaό τις αντiστοιχες aεριοχcς
τοu τροaιkοu τοu kαρkiνοu.
γ) βρiσkεται σε μεγαλuτερο αaό 35
0
νότιο γεωγραçιkό aλάτος.
δ) βρiσkεται σε μιkρότερο αaό 25
0
νότιο γεωγραçιkό aλάτος.
11. Kια τά7η μα#ητών περιλαμ!άνει (1 παιδιά. Jν είναι -ν,στό ότι $πάρ0ει το$λά0ιστο να
κορίτσι και ότι σε οποιοδήποτε 2ε*-ος παιδιών να το$λά0ιστο είναι α-όρι τότε
α) τα αγόρια kαι τα kορiτσια εiναι 25 kαι 25 αντiστοιχα.
β) τα αγόρια εiναι 26 kαι τα kορiτσια εiναι 24.
γ) uaάρχοuν cνα kορiτσι kαι 49 αγόρια.
δ) τα στοιχεiα δεν εiναι εaαρkή για να αaαντήσω ανάλογα.
11. Zνα από τα παρακάτ, #αλάσσια ρε*ματα δεν είναι #ερμό4
α) Το Κοuρο-Σiβα.
β) Το Nότιο ισημερινό ρεuμα.
γ) Το Bόρειο ισημερινό ρεuμα.
δ) Το Ρεuμα Oγια - Σiβο.
"(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
1". 3οπο#ετήστε στα αποσι,πητικά την κατάλληλη λ7η4 >ι !όρειεςhh hhhτ,ν ορ,ν
είναι πιο σκιερς από τις νότιες
α) kλιτuες.
β) kλιτuς.
γ) kλητεiς.
δ) kλοιτεiς.
1'. B σ*ν#ετη λ7η :κοκκινοπρόσ,πος= είναι σ*ν#ετο
α) kτητιkό.
β) aροσδιοριστιkό.
γ) αντιkειμενιkό.
δ) aαραταkτιkό.
14. > προκα#ορισμνος τρόπος -ια να αλλά7ει η -λώσσα πληκτρολό-ησης είναι4
α) Alt ¹ Control.
β) Alt ¹ ShiIt.
γ) Alt ¹ F12.
δ) Alt ¹ F1.
1(. B πρ,τε*ο$σα της <ερμανίας είναι
α) η Bόννη.
β) το Bερολiνο.
γ) η Κολωνiα.
δ) η 4ρανkçοuρτη.
1). Επίτροπος της Ελλάδος και της A*προ$ πο$ σ$μμετ0ο$ν σήμερα στη iE]]jkkjEl είναι
α) η Aννα Aιαμαντοaοuλοu kαι ο Μάρkος Κuaριανοu.
β) ο Σταuρος Aήμας kαι ο Μάρkος Κuaριανοu.
γ) ο Σταuρος Aήμας kαι ο Σauρος Hαaαδόaοuλος.
δ) η Aννα Aιαμαντοaοuλοu kαι ο Σauρος Hαaαδόaοuλος .
17. :Aαι αν -ίν,με πτερ,τοί, κανείς να μη νομίση ότι #α δια&*-η τον όλε#ρον=. Είναι &ράση
πο$ είπε
α) ο στρατηγός Iωάννης Iοuστινιάνης λiγο aριν αaό την kατάkτηση της Hόλης αaό τον Μωάμε0
τον B´ .
β) ο Aλcçιος ο A´ ο Κομνηνός λiγο aριν την kατάλη¡η της Hόλης αaό τοuς 4ράγkοuς kατά την
aρώτη Σταuροçορiα.
γ) ο Nιkηçόρος ο A´ εaιστρcçοντας αaό τη Σόçια όaοu kuρiεuσε όταν αντελήç0η την
aεριkukλωσή τοu αaό τοuς Bοuλγαροuς.
")
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) ο Acων ο Σοçός όταν αντελήç0η τον μεγάλο kiνδuνο αaό την aροcλαση τοu ηγεμόνα των
Bοuλγάρων Σuμεών.
1?. Mστορικά δημοτικά τρα-ο*δια -ια -ε-ονότα της επο0ής μας
α) δεν uaάρχοuν.
β) εiναι σaάνια.
γ) δεν cχοuν kαταγραçεi.
δ) uaάρχοuν, αλλά δεν aροkρiνονται λόγω χαμηλής ¸ήτησης.

19. B Aοινή J-ροτική Πολιτική άρ0ισε να ε&αρμό2εται από το
α) 1962.
β) 1966.
γ) 1968.
δ) 1972.
"1. Πόλντερς είναι4
α) Eιδιkή ράτσα αλόγων της Aσiας.
β) Γη kερδισμcνη kuριότατα αaό 0άλασσα με τη βοή0εια αaοçήρανσης ή aροσχώσεων.
γ) Τα uδάτινα aεράσματα aοu δημιοuργοuν οι Σοuηδοi για την εukολότερη μεταçορά της çuλεiας
τοuς.
δ) Aρδεuτιkά kανάλια aοu μεταçcροuν τα νερά των aοταμών σε aιο αaομα-kρuσμcνες aεριοχcς.
"1. B #άλασσα, πο$ κάλ$πτε τον ελλαδικό 0ώρο κατά την προOστορική περίοδο λε-όταν4
α) Γkοντβάνα.
β) Τη0uς.
γ) Aιγηiδα.
δ) Aτλαντiδα.
"". /την J&ρική !ρίσκονται
α) οι Aνδεις kαι τα Aaαλάχια όρη.
β) το Κιλιμάντ¸αρο kαι τα Bραχώδη όρη.
γ) ο Aτλας kαι το Τιμaεστi.
δ) η Κcνuα kαι το Aραράτ.
"'. Aατά την κλει%η ηλίο$ η σελήνη !ρίσκεται σε &άση
α) aρώτοu τετάρτοu.
β) νcας Σελήνης.
γ) τριών τετάρτων.
δ) aανσελήνοu.
"7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
3ο παρακάτ, διά-ραμμα α&ορά τις ερ,τήσεις "4 ,ς ") και δεί0νει τα κιλά πορτοκάλια πο$
πο*λησε νας παρα-,-ός στη λαOκή α-ορά όλη την ε!δομάδα.
0
200
400
600
800
1000
1200
ΚΙΛΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΕΡΕΣ
Σειρά1
"4. Πόσα κιλά πορτοκάλια πο*λησε όλη την ε!δομάδα.
α) 4000 kιλά.
β) 3750 kιλά.
γ) 4050 kιλά.
δ) 3500kιλά.
"(. Aατά μσο όρο ο παρα-,-ός πο$λο*σε4
α) 850 kιλά aορτοkάλια.
β) 900 kιλά aορτοkάλια.
γ) 750 kιλά aορτοkάλια.
δ) 950 kιλά aορτοkάλια.
"). Ποια πρόταση είναι σ,στή.
α) Aν α0ροiσοuμε τις aωλήσεις των 2 aρώτων ημερών kαι τις αçαιρcσοuμε αaό το ά0ροισμα των
aωλήσεων των uaολοiaων 0α βροuμε τις aωλήσεις της Hαρασkεuής.
β) Τη Aεuτcρα kαι την Hcμaτη aοuλησε aερισσότερα αaό την Τρiτη kαι Hαρασkεuή.
γ) O μcσος όρος των aωλήσεων των δuο aρώτων ημερών εiναι μεγαλuτερος αaό τις aωλήσεις της
Τετάρτης.
δ) Aν aοuλοuσε όλες τις μcρες όσα aορτοkάλια aοuλησε τη Aεuτcρα 0α ήταν aιο kερδισμcνος.
"7. 3ο Διε#νς Ποινικό Δικαστήριο άρ0ισε τη λειτο$ρ-ία το$
α) το 1998.
β) το 2000.
γ) το 2002.
"?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) το 2004.
"?. Ποια από τις παρακάτ, 0ώρες δεν εί0ε ενερ-ό ανάμει7η στον AριμαOκό Πόλεμο P1?('+
1?()Q.
α) Γαλλiα.
β) Aγγλiα.
γ) Ρωσiα.
δ) Auστρiα.
"9. Πώς &τασε ο Bρακλής στη ;ώρα το$ <ηρ$όνη.
α) Με τριήρη.
β) Με τα aόδια.
γ) Με σχεδiα.
δ) Με το χρuσό kuaελλο τοu Hλiοu.
'1. B Kικρονησία !ρίσκεται
α) kοντά στη Μελανησiα.
β) στον Iνδιkό ωkεανό.
γ) στον Bόρειο Hαγωμcνο ωkεανό.
δ) στις Aντiλλες.
'1. > αστρικός μήνας σε σ0ση με το σ$νοδικό μήνα4
α) Eiναι μιkρότερος.
β) Eçαρτάται αaό διάçοροuς aαράγοντες αν 0α εiναι μεγαλuτερος ή μιkρότερος.
γ) Eiναι μεγαλuτερος.
δ) Eiναι iσος.
'". 3ο νεκροτα&είο της αρ0αίας J#ήνας !ρισκόταν
α) στην Hοιkiλη Στοά.
β) στον Κεραμειkό.
γ) στο ναό της Aaτcροu Nikης.
δ) στα Hροauλαια.
''. 3ον dε!ρο$άριο το$ 1991 η iE]]jkkjEl :κλεισε=
α) 100 σuνεδριάσεις.
β) 500 σuνεδριάσεις.
γ) 1000 σuνεδριάσεις.
δ) 3000 σuνεδριάσεις.
"9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
'4. /$-κριτικά με την αρ0ή το$ "1ο$ αιώνα ο πλη#$σμός της Ελλάδος 0ει
α) διaλασιασ0εi.
β) τριaλασιαστεi.
γ) τετραaλασιαστεi.
δ) aενταaλασιάσει.
'(. 3ον >κτώ!ριο το$ 1991
α) uaογράçεται η σuν0ήkη τοu Μάαστριχ.
β) σuνενώνεται η Aνατολιkή kαι Auτιkή Γερμανiα.
γ) u¡ώνεται για aρώτη çορά η Euρωaαïkή σημαiα.
δ) τi0εται σε ισχu η «Eνιαiα Euρωaαïkή Hράçη».
'). Zρ-ο το$ dειδία #ε,ρείται
α) ο ναός της Aaτcροu Nikης στα Hροauλαια.
β) το χρuσελεçάντινο άγαλμα της 0εάς A0ηνάς.
γ) ο ναός τοu Eρεχ0εiοu.
δ) το Oδεiο cçω αaό την Akρόaολη.
'7. Aατατά7τε τις παρακάτ, #άλασσες κατά &#ίνο$σα σειρά αλμ$ρότητας4
α) Μαuρη, Bαλτιkή, Eρu0ρά, Κασaiα.
β) Eρu0ρά, Κασaiα, Μαuρη, Bαλτιkή.
γ) Κασaiα, Eρu0ρά, Μαuρη, Bαλτιkή .
δ) Eρu0ρά, Μαuρη, Bαλτιkή, Κασaiα.
'?. B μακρο!ιότερη δ$ναστεία επί 9$2αντίο$ ήταν
α) των Hαλαιολόγων.
β) η Μαkεδονιkή.
γ) των Κομνηνών.
δ) των Iσαuρων.
'9. > <ιο$σο*& πασάς ήταν αρ0η-ός το$ το$ρκικο* στόλο$
α) στη aολιορkiα τοu Μεσολογγiοu.
β) στη auρaόληση της Xiοu.
γ) στη μάχη τοu Nαβαρiνοu.
δ) στη kαταστροçή των 1αρών.
41. Jδερ&ός PηQ το$ K. 9ασιλείο$ ήταν
α) ο Γρηγόριος ο Nα¸ιαν¸ηνός.
β) η αγiα Μαkρiνα.
γ) ο Γρηγόριος ο Nuσσης.
'1
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) τα β´ kαι γ´.
41. Ποια από τις παρακάτ, δεν είναι πρ,τε*ο$σα 0ώρας.
α) Σαν Xοσc.
β) Τεγkοuσιkάλaα.
γ) Aλαμaάμα.
δ) Σώλσμaερu.
4". Ποια 0ρονιά ιδρ*#ηκε η πόλη της Sώμης.
α) Το 753 μ. X.
β) Το 530 a. X.
γ) Το 1553 a. X.
δ) Το 753 a. X.
4'. B 9ικτ,ρία
α) ήταν βασiλισσα της Aγγλiας τον 19
0
αιώνα.
β) εiναι λiμνη της Κiνας.
γ) εiναι aρωτεuοuσα τοu Xονγk - Κονγk.
δ) εiναι aολιτεiα των HHA.
44. 3ο δε*τερο ε7,τερικό δάνειο κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανά+στασης
α) σuνήç0η το 1824.
β) εiχε εkkα0αρισ0cν aοσό aοu cç0ασε τις 1.000.000 λiρες στερλiνες.
γ) εiχε εkkα0αρισ0cν aοσό aοu cç0ασε τις 1.200.000 λiρες στερλiνες.
δ) σuνήç0η το 1825.
4(. B ε7ίσ,ση X
"
+(XmλY1, -ια λY4,
α) εiναι αδuνατη στο ℜ.
β) cχει δuο ρi¸ες άνισες.
γ) cχει μiα διaλή ρi¸α.
δ) cχει δuο μιγαδιkcς ρi¸ες.
4). 8α !ρε#εί η άσ0ετη λ7η4
α) Aνδρος.
β) Acρος.
γ) Μήλος.
δ) Oήρα.
47. > αρ0αίος ναός της Δήμητρας !ρισκόταν
'1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) στο Σοuνιο.
β) στα Hροauλαια.
γ) στο Μαρα0ώνα.
δ) στην Eλεuσiνα.
4?. 3α Π*#ια, νας από το$ς τσσερις πανελλήνιο$ς α-ώνες, τελο*νταν
α) στην Τεγcα kαι οι εaιμελητcς των αγώνων ήταν οι ελλανοδikες.
β) στο Aργος.
γ) στην Κόριν0ο kαι οι εaιμελητcς των αγώνων ήταν οι αμçιkτuονες.
δ) στοuς Aελçοuς.
49. Επί /όλ,νος, οι πολίτες διαιρο*νταν στο$ς4
α) Hενταkοσιομcδιμνοuς, ιaaεiς, ¸εuγiτες kαι 0ήτες.
β) Τριαkοσιομcδιμνοuς, άρχοντες, νεοδαμώδεις.
γ) Euγενεiς, aερiοιkοuς, εiλωτες.
δ) Τiaοτα αaό τα aαραaάνω.
(1. Zνας μετασ0ηματιστής μετατρπει4
α) Το ημιανορ0ωμcνο ρεuμα σε ανορ0ωμcνο.
β) Το σuνεχcς ρεuμα σε εναλλασσόμενο.
γ) Το εναλλασσόμενο σε σuνεχcς.
δ) Τiaοτα αaό τα ανωτcρω.
(1. Kε την &οροδια&$-ή επιδιώκεται4
α) H διαçuγή της çορολογιkής uaοχρcωσης.
β) H αναβολή της kαταβολής τοu νόμιμοu çόροu.
γ) H εa` αόριστον αναβολή της çορολογιkής uaοχρcωσης.
δ) Τiaοτα αaό τα ανωτcρω.
(". Jν η πλε$ρά ενός τετρα-ώνο$ μει,#εί κατά 41n, τότε το εμ!αδόν το$ μειώνεται κατά4
α) 60°.
β) 84°.
γ) 64°.
δ) 36°.
('. B τρίτη σε κταση ήπειρος της -ης είναι
α) η Aμεριkή.
β) η Açριkή.
γ) η Euρώaη.
δ) η Okεανiα.
'"
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(4. >ι :δρόμ,νες= ήταν
α) ταχuaλοα βu¸αντινά aλοiα.
β) τα kαράβια με τα οaοiα οι 4οiνιkες Oαλασσοkράτησαν σε όλη τη Μεσόγειο.
γ) διαμορçωμcνοι χώροι όaοu διεçαγόταν το ά0λημα τοu δρόμοu στοuς αρχαiοuς Oλuμaιαkοuς
αγώνες.
δ) τα αuστηρά kριτήρια aρόkρισης των νεαρών Σaαρτιατών.
((. B πρώτη διε*ρ$νση της Ε$ρ,παOκής Zν,σης πρα-ματοποιή#ηκε
α) τον Iανοuάριο τοu 1971.
β) τον Okτώβριο τοu 1971.
γ) τον 4εβροuάριο τοu 1972.
δ) τον Iανοuάριο τοu 1973.
(). B :με-άλη κρη7η= απb την οποία o σ*μ&,να με κάποιο$ς :επιστήμονες= +
δημιο$ρ-ή#ηκε το σ*μπαν, -ινε πριν
α) 5.000.000 χρόνια.
β) 5.000.000.000 χρόνια.
γ) 10.000.000.000 χρόνια.
δ) 15.000.000.000 χρόνια.
(7. B επι0ειρηματική δραστηριότητα πο$ ανδει7ε τον pνάση ήταν
α) το χρηματιστήριο.
β) τα ορuχεiα αδάμαντος.
γ) η ναuτιλiα.
δ) οι αερομεταçορcς.
(?. 3ο :&ιόρε το$ Iε!άντε= είναι η
α) Aεukάδα.
β) Κcρkuρα.
γ) I0άkη.
δ) Zάkuν0ος.
(9. Ποιός σκότ,σε τη Iερναία Ύδρα.
α) O Oησcας.
β) O Oδuσσcας.
γ) O Hραkλής.
δ) O Aχιλλcας.
''
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
)1. B Πριμρα 8τι!ι2ιόν διε7ά-εται στην
α) Aγγλiα.
β) Iσaανiα.
γ) Γερμανiα.
δ) Iταλiα.
)1. Πόσο$ς περιττο*ς ακραιο$ς μπορο*με να σ0ηματίσο$με με τα %η&ία 1, ", ', 4, ( οι οποίοι
0ο$ν 4 %η&ία και τα %η&ία α$τά είναι δια&ορετικά μετα7* το$ς.
α) 56.
β) 72.
γ) 96.
δ) 108.
)". Ποια από τις παρακάτ, 0ώρες δεν σ$μμετεί0ε στο τριμερς 9αλκανικό αμ$ντικό
/*μ&,νο. P19(4Q
α) H Γιοuγkοσλαβiα.
β) H Τοuρkiα.
γ) H Eλλάδα.
δ) H Ροuμανiα.
)'. /τη σ*νοδο κορ$&ής στη Iισσα!όνα P199"Q το /$μ!ο*λιο της Ε$ρ,παO+κής Zν,σης
απο&άσισε
α) τα Σkόaια να aαραμεiνοuν kάτω αaό τον cλεγχο της Σερβiας.
β) να αναγνωριστεi το Κοσσuçοacδιο ως αuτόνομη εaαρχiα.
γ) να αναγνωριστοuν τα Σkόaια ως kρατιkή οντότητα χωρiς όμως το όνομα Μαkεδονiα στην
kρατιkή ονομασiα.
δ) να αναγνωριστοuν τα Σkόaια με το όνομα «Aημοkρατiα της Μαkεδονiας».
)4. 3α Πντε Πη-άδια, όπο$ -ινε η νικη&όρος μά0η εναντίον τ,ν 3ο*ρκ,ν το 191",
!ρίσκονται στηPνQ
α) Μαkεδονiα.
β) 1aειρο.
γ) Oεσσαλiα.
δ) Oράkη.
)(. Jνά τρία τη τελο*νταν4
α) Τα 1σ0μια.
β) Τα Hu0ια.
γ) Το α´ kαι β´.
δ) Τα 1σ0μια kαι τα Ncμεα.
'4
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
)). > με-αλ*τερος παραπόταμος το$ Kισσισσιπή είναι ο4
α) Oχάιο.
β) Aρkάνσας.
γ) Τcνεσσης.
δ) Μισσοuρι.
)7. Ποιος $πήρ7ε ο πρώτος κα-κελάριος της <ερμανίας μετά την επανν,σή της P1991Q.
α) O B. Μaραντ.
β) O Κ. Aντενάοuερ.
γ) O X. Κολ.
δ) O Γ. Σρcντερ.
)?. Πότε %η&ίστηκε η Ενιαία Ε$ρ,παOκή Πρά7η.
α) Το 1985.
β) Το 1986.
γ) Το 1992.
δ) Το 1993.
)9. Πώς πρπει να -ρα&το*ν οι ακόλο$#ες λίμνες της 9. Jμερικής 7εκινώντας από τη
με-αλ*τερη προς τη μικρότερη.
α) Μiσιγkαν, Σkλάβων, Oντάριο.
β) Σkλάβων, Μiσιγkαν, Oντάριο.
γ) Μiσιγkαν, Oντάριο, Σkλάβων.
δ) Σkλάβων, Oντάριο, Μiσιγkαν.
71. > !ασιλιάς <ελίμερος ήταν αρ0η-ός τ,ν4
α) Ouννων.
β) Bησιγότ0ων.
γ) Aράβων.
δ) Bανδάλων.
71. Zνας δρομας τ,ν 1111 ] διαν*ει τα πρώτα (11 ] σε (( kG\ τα επόμενα '11] σε '(kG\
και τα τελε$ταία "11] σε '(kG\. Ποια είναι η μση τα0*τητα το$ δρομα.
α) 8 m/min.
β) 28,8 km/h.
γ) 30 km/h.
δ) 80 cm/sec.
'(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
7". Zνα κινητό κινείται με τα0*τητα q
1
Y"1]LkG\ και να άλλο κινείται με q
"
Y144r]Ls. 3ότε
ισ0*ει4
α) V
1
~V
2.
β) V
1
¹10÷V
2.
γ) V
2
÷35m/sec.
δ) V
2
-V
1
÷20m/sec.
7'. Πώς λε-όταν παλιά το Bράκλειο της Aρήτης.
α) Γοuβες.
β) 4αιστός.
γ) Xάνδαkας.
δ) Μάλια.
74. Zνας μπορος α-όρασε μια ποσότητα λάδι με 91 ε$ρώ το κιλό. Aατά τη μετα&ορά το*
0*#ηκε να μρος της ποσότητας και το άλλο το πο*λησε με 1'( ε$ρώ το κιλό κερδί2οντας
"1n στην τιμή το$ κόστο$ς. /ε πόσο n της σ$νολικής ποσότητας ανρ0εται το λάδι πο$
0*#ηκε.
α) 15°.
β) 18°.
γ) 20°.
δ) 25°.
7(. Ποια είναι η πατρίδα το$ Ελε$#. 9ενι2λο$.
α) Ocρισος.
β) Μοuρνιcς.
γ) Akρωτήρι.
δ) Κiσσαμος.
7). > σ&ετεριστής το$ #ρόνο$ Jλ7ιος ο ΕC ο Kο*ρτ2ο$&λος
α) αuτοkρατόρεuσε τον 11
ο
αιώνα εai Κομνηνών.
β) αντιμετώaισε με αaοτuχiα τοuς aολιορkητcς kατά την 4
η
σταuροçορiα το 1204 μ.X.
γ) «ανοiγει» τη δuναστεiα των Aγγcλων.
δ) aαiρνει την εçοuσiα αaό τον Μιχαήλ Z´ τον Aοukα.
77. 3ο απολι#,μνο δάσος της Ερεσο* !ρίσκεται στη
α) Xiο.
β) Aήμνο.
γ) Acσβο.
δ) Σάμο.
')
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
7?. 3ο 19?( η ελληνική πρ,#$πο$ρ-ία περιρ0εται από τα 0ρια το$ J. Παπανδρο$ στον
α) Κ. Μητσοτάkη.
β) Τ¸. Τ¸αννετάkη.
γ) I. Γρiβα.
δ) Eεν. Zολώτα.
79. Ποιό από τα παρακάτ, κόμματα ίδρ$σε ο 9άσσος I$σαρίδης.
α) AΚEA.
β) AHΣY.
γ) AHΚO.
δ) EAEΚ.
?1. 3ο πλή#ος τ,ν τρι%ή&ι,ν αρι#μών πο$ είναι πολλαπλάσια το$ ( είναι4
α) 178.
β) 182.
γ) 180.
δ) 200.
?1. B εντ$π,σιακή πλατεία /πιανάδα Pη με-αλ*τερη πλατεία τ,ν 9αλκα+νί,νQ !ρίσκεται
στηPνQ
α) Zάkuν0ο.
β) Aεukάδα.
γ) Κcρkuρα.
δ) Κεçαλλονιά.
?". Επιλ7τε τη σ,στή πρόταση4
α) H αμνηστiα αiρει τις aοινcς kαι το αçιόaοινο τοu χαραkτήρα τοuς.
β) H χάρις αaονcμεται μόνο στα aολιτιkά αδιkήματα.
γ) H αaονομή χάριτος δεν εiναι ατομιkό μcτρο, αλλά νόμος γενιkός kαι αçηρη-μcνος.
δ) H αμνηστiα cχει σαν σkοaό την εaανcνταçη τοu εγkληματiα aοu cχει μετα-μελη0εi, ενώ η
αaονομή χάριτος αaοσkοaεi στην εaiτεuçη ε0νιkής ομο¡u-χiας.
?'. B Διάσκε%η τ,ν Προδρ,ν της 9ο$λής σ$νεδριά2ει
α) ταkτιkά μια çορά το εçάμηνο.
β) ταkτιkά μια çορά το μήνα kαι εkτάkτως μcχρι 3 çορcς το χρόνο.
γ) ταkτιkά μια çορά την εβδομάδα kαι εkτάkτως όaοτε kρiνεται αναγkαiο.
δ) ταkτιkά, όaοτε kρiνει ο Hρόεδρος της Bοuλής.
?4. Δεν 0αρακτηρίστηκε ,ς νας από το$ς :1" αποστόλο$ς= το$ ;ριστο* ο4
'7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Aaόστολος Ματ0αiος.
β) Aaόστολος Ματ0iας.
γ) Aaόστολος Hαuλος.
δ) Aaόστολος Oωμάς.
?(. >ι 6#άλασσες6 της /ελήνης, 0ο$ν σκοτεινό 0ρώμα
α) εaειδή σuσσωρεuεται νερό, aοu λόγω cλλει¡ης ατμόσçαιρας εμçανi¸εται σkοuρο.
β) εaειδή οι aεριοχcς αuτcς σkεaά¸ονται αaό στερεοaοιημcνη λάβα kαι ανταναkλοuν λιγότερο το
çως.
γ) λόγω των ειδιkά διαμορçωμcνων εaιçανειαkών aετρωμάτων τοuς.
δ) εaειδή στις aεριοχcς αuτcς uaάρχοuν τεράστιες aοσότητες άν0ραkα.
?). > αρι#μός 111111 είναι στο δ$αδικό σ*στημα αρί#μησης. Kε ποιον αρι#μό το$ δεκαδικο*
σ$στήματος είναι ίσος.
α) 33.
β) 43.
γ) 53.
δ) 63.
?7. Jπδει7ε ότι το ηλεκτρόνιο δια-ρά&ει ελλειπτική τρο0ιά -*ρ, από τον π$ρήνα4
α) O Bohr.
β) O RutherIord.
γ) O SommerIeld.
δ) O Avogadro.
??. Kε την κλίμακα tGu\vHHj μετράμε στο$ς σεισμο*ς
α) την cνταση.
β) το μcγε0ος.
γ) το εστιαkό βά0ος.
δ) τη ταχuτητα των σεισμιkών kuμάτων.
?9. 3ο Aάιρο, η πρ,τε*ο$σα της Jι-*πτο$
α) cχει aλη0uσμό 10.000.000.
β) εiναι η μεγαλuτερη aόλη της Açριkής.
γ) cχει εaiσημη ονομασiα την Aλ-Zα¸iρα.
δ) cχει μιkρότερο γεωγραçιkό aλάτος αaό το αντiστοιχο τοu όροuς Σινά.
91. Zνα ρ-ο μπορεί να εκτελεστεί σε 41 ημρες από "7 ερ-άτες, οι οποίοι να ερ-ά2ονται ?
ώρες την ημρα. Jπό την πρώτη όμ,ς ημρα δό#ηκε εντολή να τελειώσει 11 ημρες
'?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ν,ρίτερα. Πόσοι ερ-άτες πρπει να προσλη&#ο*ν ακόμα, ώστε να ερ-ά2ονται 9 ώρες την
ημρα και να τελειώσο$ν το ρ-ο μσα στην προ#εσμία.
α) 2 εργάτες.
β) 3 εργάτες.
γ) 4 εργάτες.
δ) 5 εργάτες.
91. 3ο περί&ημο4 :Πάντ,ν 0ρημάτ,ν μτρον άν#ρ,πος= το είπε
α) ο Σωkράτης.
β) ο Hλάτων.
γ) ο Hρωταγόρας.
δ) ο Oαλής.
9". > πρώην πρόεδρος της <ιο$-κοσλα!ίας /λόμπονταν Kιλόσε!ιτς4
α) Aολοçονή0ηkε αaό aολιτιkοuς τοu αντιaάλοuς.
β) Hc0ανε σε ηλιkiα 74 ετών στο Bελιγράδι, çροuροuμενος αaό δuνάμεις ασçα-λεiας τοu NAΤO.
γ) Hc0ανε σε ηλιkiα 74 ετών στη çuλαkή της Xάγης.
δ) Καταδιkάστηkε σε 0άνατο kαι εkτελcστηkε εçόριστος σε ερημιkή aεριοχή της Σερβiας.
9'. wι δεν αποτελεί μρος ενός κομήτη.
α) H kόμη.
β) O auρήνας.
γ) H çωτόσçαιρα.
δ) H οuρά.
94. Ποια είναι η πόλη το$ Kότσαρτ και το$ /τράο$ς.
α) H Bιcννη.
β) H Bοuδαacστη.
γ) H Hράγα.
δ) H Μaρατισλάβα.
9(. >ι πρό-ονοί μο$ αποίκησαν, μετα7* άλλ,ν λαών, το νησί της AαραO!ι+κής, 3ομπά-κο τον
1?ο αιώνα. Ποιας ε#νικότητας είμαι.
α) Μαλτc¸ος.
β) Hορτογάλος.
γ) Aετονός.
δ) Oλλανδός.
9). Προπομπός -ια την κατάρτιση το$ /$ντά-ματος της Ε$ρώπης αποτλεσε
'9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο.
β) η Commission.
γ) το Euρωaαïkό Kοινοβοuλιο.
δ) το Aιkαστήριο των Euρωaαïkών Κοινοτήτων.
97. 3ο μσο πά0ος το$ ηπειρ,τικο* &λοιο* της <ης
α) δεν çεaερνά την αaόσταση Aργοuς Nαuaλiοu.
β) uaερβαiνει τα 40 Km.
γ) εiναι μεγαλuτερο αaό το αντiστοιχο τοu auρήνα.
δ) εiναι μεγαλuτερο αaό το αντiστοιχο τοu μανδuα.
9?. Jκα#άριστο Ε-0ώριο ΠροOόν PJ.Ε.Π.Q είναι
α) η αçiα σε χρηματιkcς μονάδες των τελιkών αγα0ών kαι uaηρεσιών aοu aαράγονται σε μiα χώρα
σ` cνα cτος αa` όλοuς τοuς aολiτες aοu ¸οuν σε μια σuγkεkριμcνη χώρα.
β) το σuνολο των εισοδημάτων των βιομηχανιών μιας χώρας σε cνα cτος.
γ) iσο με το aηλikο aοu aροkuaτει αν διαιρcσοuμε το ε0νιkό εισόδημα με τον αρι0μό των ενηλikων
μιας χώρας.
δ) τiaοτα αaό τα aαραaάνω.
99. Ποια πόλη της Πελοποννήσο$ δεν 0ει λιμάνι.
α) H Καλαμάτα.
β) Το Aργος.
γ) Το Aiγιο.
δ) Το Γu0ειο.
111. /τις "1+"" Mο$νίο$ το$ "11" καταλή-ει σε σ$μ&,νία -ια την πολιτική της Ε.Ε. στο$ς
τομείς το$ ασ*λο$ και της μετανάστε$σης,
α) το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο της Σεβiλλης.
β) το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο της Aισσαβόνας.
γ) το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο τοu Eλσiνkι.
δ) το Euρωaαïkό Σuμβοuλιο τοu Bερολiνοu.
41
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1. B :Aομισιόν= είναι κοινή ονομασία
α) της Euρωaαïkής Eaιτροaής.
β) τοu Aιε0νοuς Aιkαστηρiοu Aιkαιοσuνης.
γ) τοu Euρωaαïkοu Κοινοβοuλiοu.
δ) τοu Σuμβοuλiοu της Euρωaαïkής 1νωσης.
". Πόσα είναι τα δια&ορετικά διαμερίσματα της Ελλάδος.
α) 10.
β) 8.
γ) 9.
δ) 7.
'. Jμνηστία -ια πολιτικά ε-κλήματα με νόμο πο$ %η&ί2εται από την >λομλεια της 9ο$λής
α) aαρcχεται με aλειο¡ηçiα των 3/5 τοu όλοu αρι0μοu των βοuλεuτών.
β) aαρcχεται με aλειο¡ηçiα των 2/3 τοu όλοu αρι0μοu των βοuλεuτών.
γ) δεν aαρcχεται aοτc.
δ) aαρcχεται αν σuμçωνήσοuν όλα τα kόμματα aοu aαρcχονται στη Bοuλή.
4. Zνα ισόπλε$ρο τρί-,νο 0ει *%ος
2
3
. 3ότε
α) η aλεuρά τοu εiναι 2 kαι το εμβαδόν τοu /.
β) η aλεuρά τοu εiναι 1 kαι το εμβαδόν τοu /.
γ) το εμβαδόν τοu εiναι 3/2 kαι η aλεuρά τοu 1.
δ) δεν μaορώ με cνα δεδομcνο να βρω δuο ¸ητοuμενα.
(. > ποταμός xρδας !ρ0ει το νομό4
α) Eάν0ης.
β) Ροδόaης.
γ) Hcλλας.
δ) 1βροu.
41
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
). 3ι σ$σ0ετί2εται άμεσα με τη λ7η :0ειρο$ρ-είο=.
α) Nοσοkομεiο.
β) Nuστcρι.
γ) Γάντια.
δ) Aναισ0ητιkό.
7. Ποιος από το$ς παρακάτ, αρι#μο*ς διαιρείται ακρι!ώς με το ?.
α) 1928.
β) 1938.
γ) 1948.
δ) 1958.
?. 3ο Ε$ρ,παOκό /*στημα Aεντρικών 3ραπε2ών PΕ./.A.3.Q
α) ιδρu0ηkε την 1
η
Iοuλiοu 2000.
β) διοιkεiται αaό την εkτελεστιkή εaιτροaή δηλ. τον aρόεδρο, αντιaρόεδρο kαι 4 το aολu μcλη με
0ητεiα οkταετή kαι μη ανανεώσιμη.
γ) διοιkεiται αaό την εkτελεστιkή εaιτροaή δηλ. τον aρόεδρο, αντιaρόεδρο kαι 4 το aολu μcλη με
0ητεiα τετραετή kαι ανανεώσιμη.
δ) διοιkεiται αaό την εkτελεστιkή εaιτροaή kαι αaό τοuς διοιkητcς των E0νιkών Κεντριkών
Τραaε¸ών (E.Κ.Τ.) aοu σuμμετcχοuν στο ενιαiο νόμισμα της ¸ώνης τοu εuρώ.
9. B ημρα -ννησης της Ε$ρ,παOκής Zν,σης η -ν,στή ,ς :Bμρα της Ε$ρώπης= είναι η4
α) 9
η
Μαîοu 1948.
β) 9
η
Μαîοu 1949.
γ) 9
η
Μαîοu 1950.
δ) 18
η
Aaριλiοu 1951.
11. Kε τη !οή#εια τ,ν %η&ί,ν 1, ", ', 4 σ0ηματί2ο$με τρι%ή&ιο$ς. 3ο πλή#ος τ,ν δ$νατών
αποτελεσμάτ,ν το$ ενδε0ομνο$ ο τρι%ή&ιος αρι#μός να είναι περιττός είναι4
α) 40.
β) 30.
γ) 35.
δ) 32.
11. 3ο επί#ετο :πιο μανιώδης= !ρίσκεται στον
α) σuγkριτιkό μονολεkτιkό βα0μό.
β) σuγkριτιkό aεριçραστιkό βα0μό.
γ) μονολεkτιkό uaερ0ετιkό βα0μό.
δ) 0ετιkό βα0μό.
4"
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
1". B πιο π$κνοκατοικημνη 0ώρα της Ε$ρώπης είναι
α) το Bcλγιο.
β) η Μ. Bρετανiα.
γ) η Iταλiα.
δ) η Σοuηδiα.
1'. B πρ,τε*ο$σα τ,ν A$κλάδ,ν είναι
α) η Eρμοuaολη.
β) τα 4ηρά.
γ) η Iοuλiδα.
δ) ο Huργος.
14. B κατα-,-ή το$ Kάρκο$ 9αμ!ακάρη ήταν η
α) Μukονος.
β) Hάρος.
γ) Nάçος.
δ) Σuρος.
1(. B Mερά Kονή Aε0ρο!ο$νίο$ !ρίσκεται στη
α) Σuρο.
β) Aνδρο.
γ) Τήνο.
δ) Hάρο.
1). /τη &ράση4 :yόδε%α να μισ#ό= το αρι#μητικό :να= είναι
α) αναλογιkό.
β) aολλαaλασιαστιkό.
γ) αaόλuτο.
δ) ταkτιkό.
17. CCKακίαCC είναι
α) εiδος βλάστησης αaό aρiνο, σχiνο, δάçνη.
β) εiδος βλάστησης αaό ασçάkες kαι λειχήνες.
γ) aαρεμçερcς çuτό με αuτό τοu λukiσkοu.
δ) ομάδα ι0αγενών της Iνδονησiας.
1?. 3ο !$τίο πετρελαίο$ ενός σπιτιο* 0ει σ0ήμα ορ#ο-,νίο$ παραλληλεπι+πδο$
0,ρητικότητας 1]
'
. Jν το *%ος είναι τα "L' το$ μήκο$ς και το μήκος είναι (L) ] τότε το
πλάτος είναι4
4'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) 53/49 m.
β) 50/49 m.
γ) 54/43 m.
δ) 4/3 m.
19. > πλη#,ρισμός προκαλείται
α) με την μη αuçηση της aοσότητας των αγα0ών.
β) με την αuçηση των τιμών.
γ) όταν η γενιkή ¸ήτηση εiναι aολλαaλάσια της aροσçοράς.
δ) με όλα τα ανωτcρω.
"1. 3ην περίοδο το$ /0ίσματος πάπας ήταν ο
α) Acων O´
β) Hiος ο Z´
γ) Iννοkcντιος Γ´
δ) Bενcδιkτος ο B´
"1. Ποιος από το$ς παρακάτ, προδρο$ς τ,ν B.Π.J $πήρ7ε #*μα δολο&ο+νίας P19)'Q.
α) Τ¸. Κcννεντu.
β) Ρ. Niçον.
γ) A.Τ¸όνσον.
δ) Ρ. Ρcηγkαν.
"". Ποιο πρό-ραμμα δε σ0ετί2εται με την επίτε$7η το$ στό0ο$ ώστε το 11n τ,ν &οιτητών
ενός κράτο$ς μλο$ς της Ε.Ε. να α&ιερώνει να τος πανLμιακών σπο$δών σε μία άλλη
ε$ρ,παOκή 0ώρα.
α) Socrates.
β) Urban.
γ) Nεότητα.
δ) •ingua.
"'. Δ*ο μόλις πρ,τόνια περι0ει ο π$ρήνας το$
α) οçuγόνοu.
β) uδρογόνοu.
γ) ηλiοu.
δ) α¸ώτοu.
"4. Ποιος $πήρ7ε ο ιδρ$τής το$ πολιτικο* σ0ηματισμο* :Ελληνικός /$να+-ερμός=.
α) N. Hλαστήρας.
β) Κ. Καραμανλής.
44
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) N. Zcρβας.
δ) A. Hαaάγος.
"(. B μση με-ίστη #ερμοκρασία το$ Mο$λίο$ είναι 0αμηλότερη
α) στο Oρμcνιο.
β) στη Nάçο.
γ) στη Γαuδο.
δ) στην Κcρkuρα.
"). B διαδικασία ανα#εώρησης το$ /$ντά-ματος απαιτεί τη %ή&ο το$λά0ι+στο
α) των 2/5 των βοuλεuτών.
β) 151 βοuλεuτών.
γ) 180 βοuλεuτών.
δ) των 2/3 των βοuλεuτών.
"7. >ι επίτροποι της iE]]jkkjEl δια&ρο$ν ,ς προς τα $πόλοιπα μλη τ,ν ορ-άν,ν της
Ε$ρ,παOκής Zν,σης
α) μcσα αaό το «διkαiωμα aρωτοβοuλiας» στη νομο0ετιkή διαδιkασiα.
β) ως aρος τον αμιγώς εuρωaαïkό aροσανατολισμό τοu χειρισμοu τοu χαρτοçu-λαkiοu τοuς, χωρiς
uaοδεiçεις αaό ε0νιkcς kuβερνήσεις.
γ) εaειδή λειτοuργοuν ως εkτελεστιkά όργανα για τη διαχεiριση kαι εkτcλεση τοu aροüaολογισμοu
της 1νωσης.
δ) όλα τα aαραaάνω.
"?. Εκλο-ς -ια το :Ε$ρ,παOκό Aοινο!ο*λιο= διενερ-ο*νται κά#ε4
α) 2 χρόνια.
β) 4 χρόνια.
γ) 5 χρόνια.
δ) 8 χρόνια.
"9. Πο$ !ρίσκεται το το$ριστικό #ρετρο Ελο*ντα.
α) Στα Xανιά.
β) Στο Ρc0uμνο.
γ) Στο Hράkλειο.
δ) Στο Aασi0ι.
'1. /ε ποιο νομό !ρίσκεται η Mερά Kονή Πρ!ελης.
α) Xανiων.
β) Ρε0uμνοu.
4(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
γ) Hραkλεiοu.
δ) Aασι0iοu.
'1. /τη σειρά α$τή ποιο είναι το επόμενο νο*μερο. 1?, "4, "1, "7, "4, '1 h
α) 27.
β) 24.
γ) 30.
δ) 36.
'". /το Iο$7εμ!ο*ρ-ο είναι η δρα4
α) Της Γενιkής Γραμματεiας τοu Euρωaαïkοu Κοινοβοuλiοu.
β) Τοu Σuμβοuλiοu της Euρωaαïkής 1νωσης.
γ) Τοu Euρωaαïkοu Aιkαστηρiοu.
δ) Τα α´ kαι γ´.
''. /τη &ράση :fταν τόσο -ηρασμνος πο$ ε7επλά-ην= η λ7η -ηρασμνος είναι
α) σuνδεσμος.
β) εaiρρημα.
γ) οuσιαστιkό.
δ) μετοχή.
'4. 3ο :Ε$ρ,παOκό Aοινο!ο*λιο= αποτελείται από4
α) 300 βοuλεuτcς.
β) 450 βοuλεuτcς.
γ) 500 βοuλεuτcς.
δ) 732 βοuλεuτcς.
'(. >ι αστρες της A*ριας Jκολο$#ίας ανήκο$ν στην κατη-ορία τ,ν
α) γιγάντων.
β) uaεργιγάντων.
γ) λεukών νάνων.
δ) νάνων.
'). B Πα-κόσμια /*νοδος Aορ$&ής -ια την αει&όρο ανάπτ$7η πρα-ματο+ποιή#ηκε το "11"
α) στο Κιότο.
β) στο Γιοχάνεσμaοuργk.
γ) στο Τόkιο.
δ) στο Μόντρεαλ.
4)
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
'7. Δίνονται οι αρι#μοί αY11111 και !Y11111 -ραμμνοι και οι δ*ο στο δ$αδικό σ*στημα
αρί#μησης. 3ο ά#ροισμα το$ς αm!, με ποιον αρι#μό το$ δεκαδικο* σ$στήματος είναι ίσο.
α) 28.
β) 38.
γ) 48.
δ) 58.
'?. B Ε#νική 3ράπε2α ιδρ*#ηκε το
α) 1837.
β) 1841.
γ) 1864.
δ) 1898.
'9. B αναλο-ία %ή&,ν τ,ν κρατών+μελών -ια τη λή%η απο&άσε,ν από το /$μ!ο*λιο
Tπο$ρ-ών
α) ταuτi¸εται aάντα με την αντiστοιχη aλη0uσμιαkή αναλογiα των kρατών-μελών.
β) εiναι ισότιμη για τη Γερμανiα, Γαλλiα, Iταλiα kαι Hν. Bασiλειο.
γ) εiναι εuνοïkότερη για τη Γερμανiα, ενώ για την Eλλάδα αντιστοιχοuν 12 ¡ήçοι.
δ) σuνδcεται με την «aαλαιότητα» ως aρος το χρόνο cναρçης τοu kά0ε kράτοuς-μcλοuς.
41. 3ο ανώτατο δικαιοδοτικό όρ-ανο της Ε.Ε. είναι
α) το Euρωaαïkό Eλεγkτιkό Σuνcδριο.
β) το Aιkαστήριο των Euρωaαïkών Κοινοτήτων (A.E.Κ.).
γ) το Aιkαστήριο Aημόσιας Aιοikησης της Euρωaαïkής 1νωσης.
δ) το Euρωaαïkό Aιkαστήριο για τα Aιkαιώματα τοu Aν0ρώaοu.
41. <ια να ε7ασ&αλιστεί η ενιαία ερμηνεία το$ κοινοτικο* δικαίο$ από όλα τα κράτη+μλη
απαιτείται
α) η uaοβολή aροδιkαστιkοu ερωτήματος-τοuλάχιστο για τα ανώτατα διkαστήρια τοu kράτοuς-
μcλοuς.
β) η αiτηση σuγkεkριμcνης εaεçήγησης aοu uaοβάλλεται αaό τα E0νιkά Κοινο-βοuλια aρος το
Σuμβοuλιο Yaοuργών.
γ) η uaοβολή σχετιkοu ερωτήματος αaό τοuς ε0νιkοuς εaιτρόaοuς στην Euρω-aαïkή Eaιτροaή.
δ) η uaοβολή σχετιkοu ερωτήματος αaό τον αρμόδιο uaοuργό τοu kράτοuς-μcλοuς στον aρόεδρο
τοu A.E.Κ..
4". <ια το παρακάτ, σ0ήμα ισ0*ει4 JΔYJΕY11J9Y11J<.
47
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
Α
Β Γ
Δ Ε
3ότε το εμ!αδό το$ τρι-ώνο$ JΔΕ σε σ0ση με το εμ!αδό το$ τρι-ώνο$ J9< είναι
α) 10 çορcς μεγαλuτερο.
β) 20 çορcς μεγαλuτερο.
γ) 50 çορcς μεγαλuτερο.
δ) 100 çορcς μεγαλuτερο.
4'. Δεν ανήκει στα τρία ποτάμια της αρ0αιότητας4
α) O Aχcροντας.
β) H Στuγα.
γ) H Xiμαιρα.
δ) O Κώkuτος.
44. 3ις απο&άσεις τ,ν αρ0αί,ν #εών το$ >λ*μπο$ μετ&ερε στη -η
α) η A0ηνά.
β) η Ρcα.
γ) ο Eρμής.
δ) η 1ριδα.
4(. 3ο μετρό της J#ήνας ε-καινιάστηκε
α) το 1999.
β) το 2000.
γ) το 2002.
δ) το 2003.
4). Δικαί,μα προσ&$-ής κατά τ,ν απο&άσε,ν τ,ν κοινοτικών ορ-άν,ν 0ο$ν
α) τα N.H.A.A., μόνο στο Euρωaαïkό Eλεγkτιkό Σuνcδριο.
β) τα iδια τα kράτη-μcλη, μόνο στο Euρωaαïkό Eλεγkτιkό Σuνcδριο.
γ) οι ιδιώτες (çuσιkά kαι νομιkά) aρόσωaα, μόνο στο Hρωτοδιkεiο των Euρωaαïkών Κοινοτήτων.
δ) τα N.H.A.A., μόνο στο Euρωaαïkό Aιkαστήριο Aημόσιας Aιοikησης .
47. Πρόεδρος το$ Διε#νο*ς Ε$ρ,παOκο* Δικαστηρίο$ τον Jπρίλιο το$ "117 ήταν ο4
α) Iταλός 4ράνkο 4ρατiνι.
β) Γερμανός Γkuντερ 4ερχόιγkεν.
γ) 1λληνας Σταuρος Aήμας.
4?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) 1λληνας Bασiλειος Σkοuρής.
4?. >ι δια-ώνιες ενός παραλληλο-ράμμο$
α) εiναι iσες.
β) τcμνονται kα0cτως.
γ) δημιοuργοuν 4 ισεμβαδιkά τρiγωνα.
δ) διχοτομοuνται.
49. > πλη#,ρισμός αντιμετ,πί2εται
α) με την αuçηση των çόρων.
β) με την μεiωση της ¸ήτησης αγα0ών για kατανάλωση.
γ) με την aεριkοaή των δημοσiων δαaανών.
δ) με όλα τα ανωτcρω.
(1. > Jπόλλ,νας -ια το$ς 1" #εο*ς το$ >λ*μπο$ είναι ότι
α) το 5 για το σuνολο των çuσιkών αρι0μών.
β) ο aρόεδρος τοu «AAOΣ» k. Καρατ¸αçcρης για τη Bοuλή των Eλλήνων.
γ) ο aρόεδρος ενός çοιτητιkοu σuλλόγοu για το aανεaιστημιαkό τμήμα στο οaοiο ανήkει.
δ) Το γράμμα «δ» για το ελληνιkό αλçάβητο.
(1. B διάμεσος ενός τρι-ώνο$
α) το χωρi¸ει aάντα σε δuο όμοια τρiγωνα.
β) διcρχεται αaό το cγkεντρό τοu, μόνο αν αuτό εiναι ορ0ογώνιο kαι ισοσkελcς.
γ) όταν άγεται αaό την kορuçή ορ0ής γωνiας, ισοuται με την aλεuρά aοu τcμνει.
δ) ταuτi¸εται με τη διχοτόμο, στα ισόaλεuρα τρiγωνα.
(". 3ο :το*!λο= -ια τον :κτίστη= είναι ό,τι
α) ο «μα0ητής» για το «δάσkαλο».
β) το «εuρώ» για μια «τράaε¸α».
γ) η «çοuντωτή οuρά» για την «αλεaοu».
δ) ο «βα0μός» για το «διαγώνισμα».
/τον παρακάτ, πίνακα, δίνεται η πρό!λε%η -ια τον πλη#$σμό 4 πόλε,ν τη διετία "11? o
"119 Pσε 0ιλιάδες κατοίκ,νQ
A
200810 12 50
200918 20 10 90
49
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
('. B με-αλ*τερη n α*7ηση πλη#$σμο* αναμνεται -ια την πόλη
α) A.
β) B.
γ) Γ.
δ) A.
(4. B πρ,τε*ο$σα της /αντορίνης είναι
α) το Hμεροβiγλι.
β) το 4ηροστεçάνι.
γ) τα 4ηρά.
δ) η Oiα.
((. /τις "7 Jπριλίο$ το$ 1941
α) aε0αiνει çαçνιkά ο Μεταçάς.
β) çεkινά η γερμανιkή εai0εση εναντiον της Eλλάδος.
γ) ç0άνοuν τα aρώτα γερμανιkά στρατεuματα στην A0ήνα.
δ) αρχi¸ει η γερμανιkή εai0εση στην Κρήτη.
(). 3ο δό-μα 3ρο*μαν
α) caεται τοu σχεδiοu Μάρσαλ.
β) aεριελάμβανε οιkονομιkή μόνο βοή0εια στις χώρες της Euρώaης.
γ) aεριελάμβανε οιkονομιkή kαι στρατιωτιkή βοή0εια στις χώρες της Euρώaης.
δ) τiaοτα αaό τα aαραaάνω.
(7. > Δ. 9ο*λ-αρης κατά την περίοδο 1?(1 o 1?7( ανλα!ε πρόεδρος της Ελληνικής
A$!ρνησης
α) 2 çορcς.
β) 4 çορcς.
γ) 6 çορcς.
δ) 8 çορcς.
(?. 3ο Ε$ρ,παOκό Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ε.Ε., 7εκίνησε τη λειτο$ρ-ία το$ από
α) το 2003 kαι αaοτελεiται αaό 5 διkαστcς.
β) το 2003 kαι αaοτελεiται αaό 7 διkαστcς.
γ) το 2005 kαι αaοτελεiται αaό 5 διkαστcς.
δ) το 2005 kαι αaοτελεiται αaό 7 διkαστcς.
(9. >ι δικαστς το$ Δικαστηρίο$ Δημόσιας Διοίκησης, διορί2ονται
α) για aερiοδο 3 ετών.
β) τρεις αaό αuτοuς για aερiοδο 3 ετών kαι τcσσερις για aερiοδο 6 ετών.
(1
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) για aερiοδο 6 ετών .
δ) τρεις για aερiοδο 6 ετών kαι τcσσερις για aερiοδο 3 ετών.
)1. B J&ροδίτη
α) cχει 0ερμοkρασiα εaιçάνειας 400
ο
C aερiaοu.
β) δuει δuο ώρες νωρiτερα αaό τον ήλιο.
γ) εiναι ο αμcσως μεγαλuτερος aλανήτης μετά τον Eρμή.
δ) aεριστρcçεται γuρω αaό τον ήλιο σε χρόνο μεγαλuτερο αaό cνα γήινο cτος.
)1. 3ο πάρσεκ είναι
α) σωματiδιο με 0ετιkό çορτiο kαι μηδενιkή μά¸α.
β) σωματiδιο με αρνητιkό çορτiο kαι μηδενιkή μά¸α.
γ) μονάδα μcτρησης διαστημιkών αaοστάσεων.
δ) σωματiδιο aοu εkλuεται kατά την ckλuση αkτινοβολiας β.
)". >ι 3αλιμπάν δρο*σαν κ$ρί,ς
α) στο Iράk.
β) στο Açγανιστάν.
γ) στο Aiβανο.
δ) στη Σαοuδιkή Aραβiα.
)'. B σ*σταση της Ε.A.J.;. PΕ$ρ,παOκής Aοινότητας xν#ρακα και ;άλ$!αQ -ινε το4
α) 1950.
β) 1951.
γ) 1952.
δ) 1953.
)4. Ποιος αποκρ$πτο-ρά&ησε τα ιερο-λ$&ικά4
α) O Iωάννης 4ραγkiσkος Σαμaολιόν.
β) O Eρρikος Σλήμαν.
γ) Oι Bcντρις kαι Τσάντγοuïk.
δ) O Nαaολcοντας.
)(. > 5μηρος δρασε στηPνQ
α) μukηναïkή aερiοδο.
β) μεταμukηναïkή aερiοδο.
γ) kukλαδιkή aερiοδο.
δ) μινωιkή aερiοδο.
(1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
)). Kε πόσο$ς τρόπο$ς " άνδρες και " -$ναίκες μπορο*ν να κα#ήσο$ν σε μια -ραμμή με 4
καρκλες, ώστε τα δ*ο &*λα να εναλλάσσονται.
α) 2.
β) 3.
γ) 4.
δ) 5.
)7. Ποιο από τα παρακάτ, ρ-α το$ κρητικο* #εάτρο$ είναι κ,μ,δία.
α) Zήνων.
β) Eρωçiλη.
γ) Στά0ης.
δ) Bασιλεuς Ροδολiνος.
)?. 3ο Πρ,τοδικείο το$ Δικαστηρίο$ Ε$ρ,παOκών Aοινοτήτ,ν σ$νεστή#η το
α) 1981.
β) 1984.
γ) 1986.
δ) 1989.
)9. Πολιο*0ος το$ xρ-ο$ς είναι
α) ο όσιος «Nikων ο Μετανοεiτε».
β) ο άγιος Aημήτριος ο Nεομάρτuρας.
γ) ο άγιος Hcτρος.
δ) ο άγιος Nιkόλαος.
71. 3η σημαντικότερη πολεμική λεία -ια το$ς Zλληνες αποτλεσε
α) η kαταστροçή τοu Aράμαλη.
β) η aτώση τοu Nαuaλiοu.
γ) η μάχη τοu Bαλτετσiοu.
δ) η μάχη των Bασιλιkών.
71. >ι ιδιώτες δεν 0ο$ν δικαί,μα πρόσ!ασης και εκδίκασης $πο#σε,ν
α) στο Aιkαστήριο Euρωaαïkών Κοινοτήτων.
β) στο Aιε0νcς Aιkαστήριο.
γ) στο Euρωaαïkό Aιkαστήριο Aιkαιωμάτων τοu Aν0ρώaοu.
δ) σε όλα τα aαραaάνω.
7". Πρόεδρος το$ Ε$ρ,παOκο* Aοινο!ο$λίο$ είναι ο4
α) Borrell.
β) Solana.
("
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) Barosso.
δ) €rodi.
7'. B :KM3= είναι η μ$στική αστ$νομία
α) τοu Iσραήλ.
β) της Aλβανiας.
γ) της Iταλiας.
δ) της Τοuρkiας.
74. > μ-ιστος ετήσιος αρι#μός :σ$νόδ,ν κορ$&ής= το$ Ε$ρ,παOκο* /$μ!ο$λίο$ είναι4
α) 2 .
β) 3 .
γ) 4.
δ) Aaεριόριστος.
7(. ;ρόνος ανα2ήτησης -ια να σκληρό δίσκο είναι
α) ο χρόνος aοu αaαιτεiται για την εuρεση τοu σωστοu τομcα.
β) ο χρόνος aοu αaαιτεiται για την εuρεση τοu σωστοu iχνοuς.
γ) ο χρόνος aοu αaαιτεiται για τη μεταçορά δεδομcνων.
δ) kανcνα αaό τα aαραaάνω.
7). > Kο$ράτ ο 9C κατλα!ε οριστικά τη @εσαλλονίκη το4
α)1428 μ.X.
β)1430 μ.X.
γ) 1432 μ.X.
δ) 1442 μ.X.
77. B <ραμματεία >ρ-ανισμο* Bν,μν,ν Ε#νών εδρε*ει
α) στη Xάγη.
β) στη N.Yόρkη.
γ) στο Hαρiσι.
δ) τiaοτα αaό τα ανωτcρω.
7?. 3ι από τα παρακάτ, δεν είναι $λικό Psvuz{vuGQ το$ $πολο-ιστή.
α) Το λειτοuργιkό σuστημα.
β) H μνήμη cache.
γ) H μητριkή aλαkcτα.
δ) H kεντριkή μονάδα εaεçεργασiας.
('
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
79. B πρ,τε*ο$σα της Mνδονησίας είναι
α) η Καμaότ¸η.
β) το Aάος.
γ) η Τ¸αkάρτα.
δ) το Μaαkοu.
?1. Ε7ήντα άν#ρ,ποι 0ο$ν στήσει κ$κλικό 0ορό. Aά#ε -$ναίκα !ρίσκεται αριστερά από
άνδρα, οι μισοί άνδρες !ρίσκονται αριστερά από άνδρες και οι $πόλοιποι αριστερά από
-$ναίκα. Πόσοι άνδρες $πάρ0ο$ν.
α) 10.
β) 15.
γ) 20.
δ) 25.
?1. Ποια είναι η προλε$ση της πατάτας.
α) H Γαλλiα.
β) H Ρωσiα.
γ) H Nότια Aμεριkή.
δ) H Γερμανiα.
?". 3ο ομορ&ότερο σπήλαιο της Ελλάδος πο$ είναι επισκ%ιμο με !άρκα είναι
α) των Aιμνών Aχαîας.
β) τοu Hεράματος Iωαννiνων.
γ) της Aλεaότρuaας Auροu.
δ) της Bλuχάδας Auροu.
?'. Aατά την ε&αρμο-ή τ,ν εκπαιδε$τικών διατα-μάτ,ν μετά την ελληνική επανάσταση4
α) Aρχισε να αaοδiδει η ανώτατη εkaαiδεuση με τη βοή0εια τοu cμaειροu διδαkτιkοu aροσωaιkοu.
β) Το Aημοτιkό σχολεiο αaοτελεiται αaό cçι τάçεις.
γ) Το Γuμνάσιο αaοτελεiται αaό τρεις τάçεις.
δ) Hαραμελή0ηkε η εaαγγελματιkή εkaαiδεuση.
?4. 3ην Mερή /$μμα0ία αποτελο*σαν,
α) αρχιkά η Ρωσiα, Aγγλiα, Γαλλiα kαι αργότερα η Auστρiα, Hρωσσiα.
β) αρχιkά η Aγγλiα, Γαλλiα, Auστρiα kαι αργότερα η Ρωσiα, Hρωσσiα.
γ) αρχιkά η Ρωσiα, Auστρiα, Hρωσσiα kαι αργότερα η Aγγλiα, Γαλλiα.
δ) αρχιkά η Aγγλiα, Γαλλiα, Hρωσσiα kαι αργότερα η Auστρiα, Ρωσiα.
?(. 3ο με-αλ*τερο πά0ος το$ &λοιο* της <ης παρατηρείται
α) στις uçαλοkρηaiδες των αkτών τοu Bόρειοu Hαγωμcνοu Okεανοu.
(4
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
β) στην Aνταρkτιkή.
γ) στις Aλaεις.
δ) στα Iμαλάια.
?). Jπό τα παρακάτ, ορ$κτά τη με-αλ*τερη σκληρότητα εμ&ανί2ει
α) ο μaροuτ¸ος.
β) το ροuμaiνι.
γ) το διαμάντι.
δ) ο χαλα¸iας.
?7. /ήμερα στην Ελλάδα ενερ-ό η&αίστειο $πάρ0ει
α) στη Acσβο.
β) στο Ταiναρο.
γ) στη Γαuδο.
δ) στη Niσuρο.
??. /το Aιλελρ -ιορτά2εται κά#ε 0ρόνο η επτειος της ε7-ερσης τ,ν
α) οιkοδόμων.
β) ναuτεργατών.
γ) αγροτών.
δ) αν0ραkωρuχων.
?9. Ποιος $πήρ7ε ο πρώτος πρόεδρος της 9C Ελληνικής Δημοκρατίας P197(+19?1Q.
α) O Κ. Καραμανλής.
β) O Γ. Ράλλης.
γ) O Κ. Τσάτσος.
δ) O Κ. Σαρτ¸ετάkης.
91. >ι τριάμισι πάστες κοστί2ο$ν τριάμισι ε$ρώ. B μισή πάστα κοστί2ει
α) 1•.
β) μiα aάστα μεiον μισό εuρώ.
γ) aερiaοu μισό •.
δ) cνα εuρώ μεiων μiα aάστα.
91. > πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκδίδει πρά7εις νομο#ετικο* περιε0ομνο$.
α) Hοτc.
β) Μόνο όταν τοu aροτα0εi αaό τον aρω0uaοuργό kαι το uaοuργιkό σuμβοuλιο.
γ) Σε ckταkτες aεριaτώσεις kαι μόνο αν kuρω0οuν μcσα σε 40 μcρες αaό την ckδοσή της.
δ) Oaοτεδήaοτε.
((
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
9". 3ο #ατρο :3VΕ8B AJSΕVB= !ρίσκεται στην οδό
α) Σταδiοu.
β) Hανεaιστημiοu.
γ) Hατησiων.
δ) Akαδημiας.
9'. >ι κρεμάμενοι σ0ηματισμοί από τις ορο&ς τ,ν σπηλαί,ν ονομά2ονται
α) διαçράγματα.
β) kολώνες.
γ) σταλαkτiτες.
δ) σταλαγμiτες.
94. > Πτρος πο*λησε στον @εοδόσιο να α$τοκίνητο και η πληρ,μή ορίστηκε να -ίνει σε
111 ημρες ,ς ε7ής4 wην πρώτη ημρα να δώσει 1| την δε*τερη ημρα "| την τρίτη
ημρα '| κ.λ.π, την εκατοστή ημρα 111|. Επομν,ς4
α) Τα χρήματα αaοaληρωμής αuçάνονται γεωμετριkά kαι εiναι σuνολιkά 5050•.
β) Τα σuνολιkά χρήματα εiναι aάνω αaό 6000•.
γ) Τα σuνολιkά χρήματα εiναι μεταçu των 5000• kαι 5100•.
δ) Oα δώσει σuνολιkά 5200•.
9(. 3α με-αλ*τερα με-#η σεισμών εμ&ανί2ονται
α) στη ¸ώνη τοu Eιρηνιkοu Okεανοu.
β) στη kεντριkή Açριkή.
γ) στο Oιβcτ.
δ) στο μεσοωkεάνειο ρήγμα τοu Aτλαντιkοu.
9). B λή7η της διπλής κ$κλο&ορίας ε#νικών τραπε2ο-ραμματί,νLκερμάτ,ν, κα#ώς και ε$ρώ
-ινε στις4
α) 31 Iανοuαρiοu 2002.
β) 28 4εβροuαρiοu 2002.
γ) 31 Μαρτiοu 2002.
δ) 30 Iοuνiοu 2002.
97. >ι K$κηναίοι εί0αν εμπορικς σ0σεις με
α) την Aiγuaτο, την Μιkρά Aσiα kαι την βόρεια Iταλiα.
β) την Aiγuaτο, aόλεις στην Hαλαιστiνη kαι τις αaοιkiες τοuς.
γ) την Aiγuaτο, aόλεις στην Hαλαιστiνη kαι την νότια Iαaωνiα.
δ) την Aiγuaτο, τις αaοιkiες τοuς στην Hαλαιστiνη kαι τοuς kατοikοuς της Iβηριkής χερσονήσοu.

()
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
9?. /την ιδεολο-ία το$ !ο$δισμο* ανήκει
αQ η μετενσάρkωση.
!Q η νιρβάνα.
-Q η γιόγkα.
δQ το aροçητιkό χάρισμα.
99. 3α !ι!λία της }αινής Δια#ήκης είναι σ$νολικά4
α) 17.
β) 21.
γ) 19.
δ) 27.
111. 3α μήλα τ,ν Εσπερίδ,ν τα πήρε
α) ο Oησcας.
β) ο Aτλαντας.
γ) ο Hραkλής.
δ) ο Hρομη0cας.
(7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
1. 3ο κλασικό :>ι x#λιοι= είναι ρ-ο το$
α) Iοuλiοu Bερν.
β) Τολστόι.
γ) Bikτωρος Ouγkώ.
δ) Nτikενς.
". I-οντας :ντιστριμπ$τρ= εννοο*με
α) σuμaλckτη.
β) διανομcα.
γ) εiδος kαρμauρατcρ u¡ηλών αaοδόσεων.
δ) ειδιkό μηχανισμό των ¡ukτιkών σuσkεuών.
'. B 8ίκειος ειρήνη μετα7* J#ηναί,ν+/παρτιατών σ$νομολο-ή#ηκε μετα7* το$ 8ικία και
το$4
α) Aστuάναkτα.
β) Hλειστοάναkτα.
γ) Bρασiδα.
δ) Auσανδροu.
4. > σ$--ρα&ας Πα*λος 8ιρ!άνας -εννή#ηκε στην
α) Σkιά0ο.
β) Σkόaελο.
γ) Σkuρο.
δ) Aλλόνησο.
(. 3ο Iηλάντιο Πεδίο !ρίσκεται στην
α) Κρήτη.
β) Euβοια.
γ) Acσβο.
δ) Xiο.
). 3ο ακρ,τήριο Aά!ο 8τόρο !ρίσκεται στην
α) Aαkωνiα.
β) Euβοια.
γ) Xαλkιδιkή.
(?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) Μεσσηνiα.
7. B Aάλ$μνος είναι το νησί τ,ν
α) ¡αράδων.
β) kuνηγών.
γ) σçοuγγαράδων.
δ) εçοaλιστών.
?. Kερική κλει%η /ελήνης 0ο$με όταν
α) cχοuμε Ncα Σελήνη.
β) η Σελήνη βρikεται στο aρώτο τcταρτο kαι η σkιά της kαλuaτει τη Γη.
γ) η Σελήνη μaαiνει εν μcρει στον kώνο σkιάς της Γης.
δ) cνα μcρος της Γης μaαiνει στον kώνο σkιάς της Σελήνης.
9. Ποιος πάπας Sώμης επισκ&#ηκε την J#ήνα.
α) O Bενcδιkτος.
β) O Hiος ο 12
ος
.
γ) O Iωάννης Hαuλος.
δ) O 4ραγkiσkος.
11. Πότε ενώ#ηκαν τα Δ,δεκάνησα με την Ελλάδα.
α) 1912.
β) 1821.
γ) 1918.
δ) 1948.
11. /ε ποια από τις παρακάτ, πόλεις !ρ0ει περισσότερο το καλοκαίρι απb ότι το 0ειμώνα.
α) Μασσαλiα.
β) Bοukοuρcστι.
γ) Κων/aολη.
δ) Ρώμη.
1". Ποια από τις παρακάτ, 0ώρες εμ&ανί2ει με-αλ*τερη π$κνότητα πλη#$σμο*.
α) H Eλλάδα.
β) H Τοuρkiα.
γ) H Aανiα.
δ) H Σοuηδiα.
1'. B αρ0αία Iίνδος !ρίσκεται στην
(9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Κάρaα0ο.
β) Κάλuμνο.
γ) Ρόδο.
δ) Κω.
14. Πώς λ-εται η με-αλ*τερη πλε$ρά ενός ορ#ο-,νίο$ τρι-ώνο$.
α) Eçαaτόμενη.
β) Yaοτεiνοuσα.
γ) Aιάμετρος.
δ) Aιαγώνιος.
1(. /ε να κ*κλο
α) kά0ε χορδή ισοuται με το μισό της αντiστοιχης διαμcτροu.
β) kά0ε γωνiα εγγεγραμμcνη ισοuται με την αντiστοιχη εaikεντρη aοu βαiνει στο iδιο τόçο.
γ) η aερiμετρος τοu ισοuται με το διaλάσιο γινόμενο τοu αρι0μοu a εai της διαμcτροu.
δ) kά0ε γωνiα aοu βαiνει σε ημιkukλιο εiναι 90
0
.
1). Zνας ελαιο0ρ,ματιστής !ά&ει μία απο#ήκη 0,ρίς παρά#$ρα σε 4 ημρες. Jν η απο#ήκη
εί0ε τετραπλάσιες διαστάσεις σε πόσες ημρες #α !α&ε την απο#ήκη.
α) 16 ημcρες.
β) 32 ημcρες.
γ) 64 ημcρες.
δ) 48 ημcρες.
17. 3ο σ$νδριο το$ 9ερολίνο$ το$ 1?7? άνοι7ε τον δρόμο στην παρα0ώρηση στην Ελλάδα
της
α) Oεσσαλiας.
β) Μαkεδονiας.
γ) Κρήτης.
δ) Aωδεkανήσοu.
1?. > ατ$0ής πόλεμος το$ 1?97 εί0ε ,ς άμεσα εμπλεκόμενο$ς4
α) Τοuρkiα - Σερβiα.
β) Bοuλγαρiα - Eλλάδα.
γ) Eλλάδα - Τοuρkiα.
δ) Eλλάδα - Aλβανiα.
19. Jδελ&ός το$ Bρακλή ήταν ο4
α) Içιkλής.
β) Aμçιτρuωνας.
)1
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
γ) Euρuσ0cας.
δ) Aνδροkλής.
"1. > Kα0μο*τ J0μαντινετ2άντ είναι Πρόεδρος το$4
α) Iράν.
β) Iράk.
γ) Hαkιστάν.
δ) Açγανιστάν.
"1. 8α επιλ7ετε τη λ7η πο$ δεν σ$σ0ετί2εται με τις $πόλοιπες4
α) Eaιaόλαιος.
β) Hρόχειρος.
γ) Eμβρι0ής.
δ) Aaρόσεkτος.
"". /ε κά#ε κανονικό πολ*εδρο, αν } είναι ο αρι#μός τ,ν κορ$&ών το$, Ε ο αρι#μός τ,ν
εδρών το$ και J ο αρι#μός τ,ν ακμών το$, τότε ισ0*ει η σ0ση4
α) Κ - E ÷ A ¹ 2.
β) Κ ¹ E ÷ A 2.
γ) Κ ¹ E ÷ A ¹ 2.
δ) E - Κ ÷ 2 A.
ε) Κ - E ÷ A 2.
"'. Ποια ε$ρ,παOκή 0ώρα 0ει ,ς ε#νικό της *μνο να τρα-ο*δι το οποίο οι κάτοικοί της το
τρα-ο$δο*ν κά#ε &ορά όταν -ιορτά2ο$ν $%ώνοντας τα ποτήρια το$ς.
α) Σλοβενiα.
β) Γερμανiα.
γ) Hολωνiα.
δ) Auστρiα.

"4. Ποια από τις παρακάτ, 0ώρες εντά0#ηκε το "114 στην Ε$ρ,παOκή Zν,ση.
α) Auστρiα.
β) Hολωνiα.
γ) Ροuμανiα.
δ) Bοuλγαρiα.
"(. > Jντώνιος είναι '1 0ρόνια μικρότερος από τον πατρα το$ και "( 0ρόνια μικρότερος από
την μητρα το$. Jν α#ροίσο$με την ηλικία το$ πατρα και της μητρας #α !ρο*με την
)1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
πενταπλάσια ηλικία το$ Ε$#$μίο$ το$ μικρότερο$ αδελ&ο*. Jν ο Ε$#*μιος είναι ( 0ρόνια
μικρότερος από τον Jντώνιο τότε το ά#ροισμα τ,ν ηλικιών όλης της οικο-νειας είναι4
α) 78.
β) 79.
γ) 80.
δ) 82.
"). 3α ραδιοτηλεσκόπια αναπτ*0#ηκαν
α) μετά το δεuτερο aαγkόσμιο aόλεμο.
β) μετά τον aρώτο kαι aριν το δεuτερο aαγkόσμιο aόλεμο.
γ) τον 17
0
αιώνα.
δ) το 1970.
"7. /ε ποια 0ώρα !ρίσκεται η αρ0αία κατασκε$ή με-αλί#,ν πο$ 0ει ηλικία '.)11 ετών και
#ε,ρείται ότι ήταν ναός α&ιερ,μνος στη #εά της -ονιμότητας.
α) Stonehenge, Hνωμcνο Bασiλειο.
β) Σιkελiα, Iταλiα.
γ) ‚oƒo, Μάλτα.
δ) Aλεçάνδρεια, Aiγuaτος.

"?. 3ο νο -ήπεδο το$ Πανα#ηναOκο* #α κατασκε$αστεί
α) στο Γοuδi.
β) στην Hαιανiα.
γ) στοuς Oραkομαkεδόνες.
δ) στο Bοτανιkό.
"9. 9ρείτε το πλή#ος τ,ν μετα#σε,ν τ,ν -ραμμάτ,ν της λ7ης :0άραμα=4
α) 120.
β) 150.
γ) 180.
δ) 240.
'1. > Περικλής π#ανε
α) δηλητηριασμcνος αaό A0ηναiοuς .
β) δολοçονημcνος αaό aολιτιkοuς αντιaάλοuς.
γ) ασ0ενώντας αaό τον ενσkή¡αντα λοιμό τοu 430.
δ) δολοçονημcνος αaό αν0ρώaοuς τοu Σaαρτιάτη ναuάρχοu Auσάνδροu.
'1. >ι ε$ρ,παOκς πόλεις πο$ 7επερνο*ν τα (.111.111 κατοίκο$ς είναι
α) τρεις.
)"
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
β) cçι.
γ) εννιά.
δ) δώδεkα.
'". Ποιος ίδρ$σε τη Δημοκρατική Jναν,ση.
α) Στcλιος Hαaα0εμελής.
β) Κων/νος Στεçανόaοuλος.
γ) Στcçανος Μάνος.
δ) Aντώνης Σαμαράς.
''. B κι!,τός το$ 8ώε σταμάτησε στο όρος4
α) Aραράτ.
β) Σινά.
γ) Oαβώρ.
δ) Καukασο.
'4. /τη τριτο!ά#μια εκπαίδε$ση η αναλο-ία κοριτσιών είναι με-αλ*τερη απb ότι τ,ν α-οριών
στη4
α) Hορτογαλiα.
β) Eλλάδα.
γ) Γερμανiα.
δ) Oλλανδiα.
'(. B μητρα το$ Bρακλή ήταν
α) η 1ρα.
β) η Aλkμήνη.
γ) η Hανδώρα.
δ) η Huρρα.
'). Ποιά από τις παρακάτ, πόλεις δεν απετλεσε πεδίο κατατρόπ,σης τ,ν /παρτιατών από
το$ς J#ηναίο$ς *στερα από την ανάκληση το$ Jλκι!ι+άδη.
α) Σηστός.
β) Aβuδος.
γ) Κu¸ikιος.
δ) 1çεσος.
'7. B προ!ολή στην επι&άνεια της <ης, της $πό-ειας #σης διατάρα7ης της ισορροπίας τ,ν
-ε,λο-ικών στρ,μάτ,ν, πο$ 0ει σαν αποτλεσμα την πρόκληση σεισμο* ονομά2εται
α) uaόkεντρο.
)'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) εστiα.
γ) εaikεντρο.
δ) εστιαkό βά0ος.
'?. /ε ποιο από τα παρακάτ, Tπο$ρ-εία δεν $πηρτησε ο xκης 3σο0ατ2ό+πο$λος.
α) Hαιδεiας.
β) E0ν. Aμuνας.
γ) Eσωτεριkών.
δ) HEXOAE.
'9. >ι xλπεις καλ*πτο$ν επι&άνεια4
α) 50.000km
2
.
β) 100.000km
2
.
γ) 150.000km
2
.
δ) μεγαλuτερη αaό 150.000km
2
.
41. Επί προεδρίας Kπόρις <λτσιν στη S,σία
α) cγινε η Nατοïkή εaιδρομή στη Σερβiα.
β) τρομοkράτες Τσετσcνοι αιχμαλώτισαν μιkροuς μα0ητcς σε cνα σχολεiο.
γ) οι Aμεριkάνοι χτuaησαν το Açγανιστάν.
δ) uaογράçηkε η σuμçωνiα για τον aετρελαιαγωγό Μaοuργkάς - Aλεçανδροu-aολης.
41. <ια να λη&#εί ειδική πλειο%η&ία στις απο&άσεις το$ /$μ!ο$λίο$ της Ε$ρώπης #α πρπει
τα κράτη o μλη πο$ σ$μμετ0ο$ν σε α$τό να αντιπροσ,πε*ο$ν το$λά0ιστο
α) το 51° των μελών της 1νωσης.
β) το 60° των μελών της 1νωσης.
γ) το 65° των μελών της 1νωσης.
δ) το 7° των μελών της 1νωσης.
4". > η-της τ,ν Παλαιστινί,ν <ιασρ Jρα&άτ
α) δηλητηριάστηkε αaό τοuς αντιaάλοuς τοu.
β) εkτελcστηkε αaό τοuς Iσραηλiτες.
γ) σkοτώ0ηkε σε αεροaοριkό δuστuχημα.
δ) ac0ανε σε νοσοkομεiο της Γαλλiας.
4'. B πόλη της Ελλάδος με το με-αλ*τερο *%ος !ρο0ής είναι
α) η 4λώρινα.
β) το Nεuροkόaι.
γ) η Ρόδος.
δ) τα Iωάννινα.
)4
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
44. > Jλή Πασάς
α) εaιχεiρησε δuο aολcμοuς kατά των Σοuλιωτών: το 1790 kαι το 1722.
β) εaιχεiρησε τρεις aολcμοuς kατά των Σοuλιωτών: το 1790, 1792, 1800-1803.
γ) kuρiεuσε τελιkά το Σοuλι το 1806.
δ) σuν0ηkολόγησε τελιkά με τοuς Σοuλιώτες μετά την ήτα τοu στη μάχη της Aγiας Hαρασkεuής.
4(. <ια τα !ο$νά της Πελοποννήσο$ Vήρια PVQ, ;ελμός P;Q, Ερ*μαν#ος PΕQ, ισ0*ει4
PT%όμετρο Y $, ετήσιο *%ος 0ιονοπτώσε,ν Y XQ4
α) u(Z)~u(X)~u(E) kαι x (Z)~x(X)~x(E).
β) u(Z)~u(X)~u(E) kαι x (Z)„x(X)„x(E).
γ) u(Z)~u(X)~u(E) kαι x (X)~x(Z)~x(E).
δ) u(X)~u(Z)~u(E) kαι x (Z)~x(X)~x(E).
4). > αείμνηστος Jνδρας Iα2άνης ήταν
α) σεισμολόγος.
β) γεωλόγος.
γ) μετεωρολόγος.
δ) αρχιτckτονας.
47. /το όρος @α!ώρ -ινε η
α) Aνάλη¡η.
β) Μεταμόρçωση.
γ) Hεντηkοστή.
δ) Yaαaαντή.
4?. > #ε,ρη#είς ,ς κακός οι,νός της κοπής τ,ν κε&αλών τ,ν κιόν,ν τ,ν επονομα2ομν,ν
:Ερμών= λα!ε 0ώρα πριν τον απόπλο$ το$ J#ηναOκο* στόλο$ και την εκστρατεία το$
α) στις Σuραkοuσες uaό τον Aλkιβιάδη.
β) aρος kατάλη¡η της Huλοu uaό τον Aημοσ0cνη.
γ) aρος kατάλη¡η της Aμçiaολης.
δ) aρος kατάλη¡η της Hοτiδαιας.
49. 3η 0ρονιά "11)+"117 ο διε#νής dάνης <κκας διπρε%ε στην
α) Μaοuντεσλiγkα.
β) Hρcμιερ Aιγk.
γ) Hριμιcρα Nτιβι¸ιόν.
δ) Καμaιονάτο.
)(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
(1. /ε ποιά ηλικία σ$ντα7ιοδοτο*νται οι <ερμανοί.
α) 63 cτη.
β) 65 cτη.
γ) 67 cτη.
δ) 69 cτη.
(1. > αν#λληνας ;νρι Aίσιν-κερ ήταν
α) γενιkός γραμματcας τοu OHE.
β) γενιkός γραμματcας τοu NAΤO.
γ) uaοuργός Aμuνας των HHA.
δ) uaοuργός Eçωτεριkών των HHA.
(". B αιολική ενρ-εια προρ0εται από
α) το νερό.
β) το cδαçος.
γ) τον ήλιο.
δ) τον άνεμο.
('. <ια την Ε$ρ,παOκή Zν,ση ο :Aανονισμός=
α) δεν εaιδcχεται τροaοaοiηση αaό τις ε0νιkcς kuβερνήσεις kαι εçαρμό¸εται άμεσα.
β) εγkρiνεται εiτε αaό το Σuμβοuλιο εiτε αaό το Euρωaαïkό Κοινοβοuλιο.
γ) αaεu0uνεται μόνο στα çuσιkά ή νομιkά aρόσωaα.
δ) δεν ανήkει στα νομιkά μcσα τοu aρώτοu auλώνα.
(4. B Kπο$ντεσλί-κα διε7ά-εται στην
α) Aγγλiα.
β) Iσaανiα.
γ) Γερμανiα.
δ) Iταλiα .
((. 3ο μνημείο τ,ν ~νκας :Kάτσο$+Πίτσο$= !ρίσκεται
α) στην Ouροuγοuάη.
β) στη Bρα¸ιλiα.
γ) στο Hεροu.
δ) στην Aργεντινή.
(). 3ο Aολοσσαίο !ρίσκεται στη
α) Bενετiα.
β) 4λωρεντiα.
γ) Ρώμη.
))
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) Nάaολη.
(7. > /τρατι,τικός /*νδεσμος το$ 1919 $πήρ7ε ο πρ,τερ-άτης
α) στον aρώτο βαλkανιkό aόλεμο.
β) στον εορτασμό της εργατιkής aρωτομαγιάς.
γ) στο kiνημα στο Γοuδi.
δ) στον E0νιkό διχασμό.
(?. Ποια &$σιο-ν,μία της 3ο$ρκίας είναι άμεσα σ$νδεδεμνη με το κίνημα τ,ν 8εοτο*ρκ,ν.
α) Μωάμε0 ο Hορ0ητής.
β) Bαγια¸ήτ.
γ) Κεμάλ Aτατοuρk.
δ) Nτεμιρcλ.
(9. Πόσες ακμς 0ει να παραλληλεπίπεδο.
α) 4.
β) 8.
γ) 10.
δ) 12.
)1. Ποια πόλη 0ει κεκλιμνο π*ρ-ο.
α) Γcνοβα.
β) 4λωρεντiα.
γ) Μaολώνια.
δ) Hi¸α.
)1. Πιο !όρεια !ρίσκεται
α) το Aιδuμότειχο αaό την Oρεστιάδα.
β) το Oρμcνιο αaό το Σοuçλi.
γ) το Aιδuμότειχο αaό το Σοuçλi.
δ) τiaοτα αaό τα ανωτcρω.
)". Ποια είναι η :Πόλη της Jνα-ννησης=.
α) H 4λωρεντiα.
β) H Bενετiα.
γ) H Τορiνο.
δ) Το Μιλάνο.
)'. Πο$ !ρίσκεται το :/πίτι το$ S,μαίο$ και της Mο$λιτας=.
)7
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
α) Στο Ouντινε.
β) Στο Τορiνο.
γ) Στη Ραβcννα.
δ) Στη Bερόνα.
)4. Tπήρ7ε κορ$&αία μορ&ή το$ μακεδονικο* α-ώνα4
α) O Hαuλος Μελάς.
β) O Γεώργιος Καραïσkάkης.
γ) O Iωάννης Μεταçάς.
δ) O Aιονuσιος Σολωμός.
)(. Ποια είναι η πρ,τε*ο$σα της /ικελίας.
α) H Κατάνια.
β) Το Hαλcρμο.
γ) Το Aγkριτ¸cντο.
δ) H Μεσσήνη.
)). Πο$ !ρίσκονται οι /$ρακο*σες, η πιο α7ιόλο-η πόλη της :Kε-άλης Ελλάδος=
α) Στην Κορσιkή.
β) Στη Σαρδηνiα.
γ) Στη Σιkελiα.
δ) Στη Μάλτα.
)7. B περί&ημη σ$νοικία :Kάλα /τράνα= !ρίσκεται στη PστοQ
α) Hράγα.
β) Μaρατισλάβα.
γ) Μaρνό.
δ) Κάρλοβι Bάρu.
)?. Πο$ !ρίσκεται η 9οημία -ν,στή -ια τα περί&ημα κρ*σταλλά της.
α) Στη Σλοβενiα.
β) Στη Σλοβαkiα.
γ) Στην Auστρiα.
δ) Στην Τσεχiα.
)9. Ποια πόλη αποκαλείται το :Παρίσι της Jνατολής=.
α) H Bιcννη.
β) H Bοuδαacστη.
γ) H Hράγα.
δ) H Μaρατισλάβα.
)?
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
71. > δείκτης διά#λασης στο νερό είναι
α) iσος με 0.
β) iσος με 1.
γ) μιkρότερος αaό τον αντiστοιχο τοu kενοu.
δ) μεγαλuτερος της μονάδας.
71. >ι Aάννες, η πόλη όπο$ -ίνεται το &εστι!άλ κινηματο-ρά&ο$ !ρίσκονται στην
α) Iσaανiα.
β) Eλβετiα.
γ) Γαλλiα.
δ) Iταλiα.
7". Ποιο είναι το με-αλ*τερο σε μήκος ποτάμι στην Ελλάδα.
α) O Aλιάkμονας.
β) O Hηνειός.
γ) O Açιός.
δ) O Aχελώος.
7'. B πόλη τ,ν :Εκ#σε,ν και της Kόδας= είναι
α) το Τορiνο.
β) το Μιλάνο.
γ) η Μaολώνια.
δ) η Γcνοβα.
74. 3ο 7ακο$στό !ασιλικό παλάτι :Παλά#ιο Sεάλ= με τα "?11 δ,μάτια !ρίσκεται στη PστοQ
α) Bαρkελώνη.
β) Μαδρiτη.
γ) Τολcδο.
δ) Σεβiλλη.
7(. B πρ,τε*ο$σα της Aαταλονίας είναι η
α) Bαλcν0ια.
β) Μάλαγα.
γ) Σαραγόσα.
δ) Bαρkελώνη.
7). /τη μά0η της Aορώνειας 447 π.;.
α) οι A0ηναiοι kατατροaώνοuν τοuς Σaαρτιάτες.
)9
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
β) οι Bοιωτοi kαι Μεγαρεiς βοη0οuμενοι αa` τοuς Σaαρτιάτες νιkοuν τοuς A0ηναiοuς.
γ) οι Aοkροi, οι Bοιωτοi, οι Μεγαρεiς kαι οι 4ωkεiς σuμμαχώνται με τοuς A0ηναiοuς kαι
kατατροaώνοuν τοuς Σaαρτιάτες.
δ) αaοσaώνται αaό την α0ηναïkή σuμμαχiα οι Aιγινήτες.
77. >ι πη-ς το$ Bριδανο* ποταμο* !ρίσκονται στο$ς πρόποδες
α) τοu Yμηττοu.
β) τοu Aukαβηττοu.
γ) τοu 4ιλοaάaaοu.
δ) της Hεντcλης.
7?. 3ο K-αρο το$ Ε$ρ,παOκο* Aοινο!ο$λίο$ είναι στη πόλη
α) Bρuçcλλες.
β) Xάγη.
γ) Στρασβοuργο.
δ) Ρόττερνταμ.
79. 3ο :Διε#νς Δικαστήριο= !ρίσκεται
α) στις Bρuçcλλες.
β) στη Xάγη.
γ) στο Στρασβοuργο.
δ) στο Ρότερνταμ.
?1. B :9ενετία το$ 9ορρά= είναι το
α) Oσλο.
β) Ρότερνταμ.
γ) Aμστερνταμ.
δ) Eδιμβοuργο.
?1. Ποια με-άλη στρατι,τική και πολιτική &$σιο-ν,μία κ$ριάρ0ησε στα ε$ρ,παOκά
πρά-ματα στις αρ0ς το$ 19
ο$
αιώνα.
α) Μάο Τσε Τοuνγk.
β) Ouiνστον Τσώρτσιλ.
γ) Aοuδοβikος 4iλιaaος.
δ) Nαaολcων Bοναaάρτης.
?". 3ο 3$ρόλο 0ει πρ,τε*ο$σα
α) το Σαλτσμaοuργk.
β) την Στοuτγάρδη .
γ) το Iννσμaοuργk.
71
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
δ) το Τρcντο.
?'. Πότε η Ελλάδα εί0ε δ*ο A$!ερνήσεις τα$τό0ρονα, μία στην J#ήνα και μία στη
@εσσαλονίκη.
α) Μεταçu των ετών 1944 kαι 1948.
β) Στην aερiοδο των Bαλkανιkών aολcμων.
γ) Μετά τη Μιkρασιατιkή kαταστροçή kαι για διάστημα δuο ετών.
δ) Στον aρώτο Hαγkόσμιο aόλεμο.
?4. 3ι δημιο$ρ-εί νας πα-ετώνας προερ0όμενος από την πλα-ιά ενός όρο$ς όταν πλησιά2ει σε
επι&άνειες με ήπια κλίση.
α) Aaό0εση.
β) Hρόσχωση.
γ) Aιάβρωση.
δ) Eρημοaοiηση.
?(. /ε πόσα στάδια πρα-ματοποιή#ηκε η >ικονομική και 8ομισματική Zν,ση.
α) Σε 2 στάδια.
β) Σε 3 στάδια.
γ) Σε 4 στάδια.
δ) Σε 5 στάδια.
?). 3ο στρατόπεδο σ$-κντρ,σης xο$σ!ιτς !ρίσκεται στηPνQ
α) Γερμανiα.
β) Auστρiα.
γ) Ouγγαρiα.
δ) Hολωνiα.
?7. > Ε$ά--ελος Παπανο*τσος διετλεσε $πο$ρ-ός
α) Eçωτεριkών.
β) Oιkονομιkών.
γ) Yγεiας.
δ) Hαιδεiας.
??. Ποιος από το$ς παρακάτ, δεν 0ει διατελσει πρ,#$πο$ρ-ός της Mταλίας.
α) Τ¸. 4iνι.
β) Ρ. Hρόντι.
γ) Τ¸. Aνδρεότι.
δ) Μa. Κράçι.
71
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
?9. B α--λική ομάδα :Z!ερτον= 0ει ,ς δρα
α) το Aονδiνο.
β) το Μacρμιγχαμ.
γ) την Aiβερaοuλ.
δ) τη Μάντσεστερ.
91. >ι τσσερις διάδο0οι το$ K. Jλε7άνδρο$ ήταν οι4
α) Hαρμενiων, Aντiγονος, 4ιλώτας, Aημήτριος.
β) Aντiaατρος, Hαρμενiων, Hτολεμαiος, 4ιλώτας.
γ) Hcρδιkας, Hçαιστiων, Hτολεμαiος, Huρρος.
δ) Κάσσανδρος, Aημήτριος, Huρρος, Aντiγονος.
91. B Jλε7άνδρεια !ρίσκεται
α) στην Aiγuaτο.
β) στη Aιβuη.
γ) στην Τuνησiα.
δ) στη 0cση της αρχαiας Καρχηδόνας.
9". 3ο αντί#ετο της λ7ης :7ενοπρεπής= είναι
α) ε0νοaρεaής.
β) ε0νιkιστής.
γ) aατριώτης.
δ) çιλcλληνας.
9'. B να$μα0ία στις Jρ-ινο*σες -ινε το 41) π.;. $πό τ,ν /παρτιατών και τ,ν J#ηναί,ν με
αρ0η-ο*ς αντίστοι0ά το$ς4
α) Auσανδρο kαι Aλkιβιάδη.
β) Auσανδρο kαι Κόνωνα.
γ) Καλλιkράτη kαι Aλkιβιάδη.
δ) Καλλιkράτη kαι Κόνωνα.
94. B Ελλάδα -ινε μλος το$ 8J3>
α) το 1950.
β) το 1952.
γ) το 1957.
δ) το 1961.
9(. t0ρι σήμερα η Ελλάδα εκλ-ει στο Ε$ρ,παOκό Aοινο!ο*λιο
α) 20 εuρωβοuλεuτcς.
7"
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
β) 25 εuρωβοuλεuτcς.
γ) 30 εuρωβοuλεuτcς.
δ) 35 εuρωβοuλεuτcς.
9). >ι J%!ο*ρ-οι ήταν !ασιλιάδες της
α) Ρωσiας.
β) Τοuρkiας.
γ) Auστρiας.
δ) Σοuηδiας.
97. B 9ο$δαπστη 0,ρί2εται στη 9ο*δα και στην Πστη από τον ποταμό
α) Μολδάβα.
β) Ρήνο.
γ) Aοuναβη.
δ) Σάβο.
9?. 3ην περίοδο "114+"11? ποιός ήταν αντιπρόεδρος τ,ν BΠJ.
α) Nτ. Ραμçσελντ.
β) Κολ. Hάοuελ.
γ) Nτιk Τσcινι.
δ) Κοντ. Ράις.
99. Ποια από τις επόμενες λ7εις είναι -ραμμνη λά#ος.
α) Buσσοδομώ.
β) Hλοιονότητα.
γ) Oçuδcρkεια.
δ) Hλειστηριασμός.
111. B σ$μμα0ία της Δήλο$ εναντίον τ,ν Περσών σ$νή&#η μετα7*4
α) A0ηνών - Σaαρτιατών uaό την αρχηγiα των Σaαρτιατών .
β) A0ηνών - Σaαρτιατών uaό την αρχηγiα των A0ηναiων.
γ) Oλων των ελλήνων uaό την αρχηγiα των A0ηναiων.
δ) Oλων των ελλήνων uaό την αρχηγiα των Σaαρτιατών.
7'
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
Απαντήσεις 1ης εκατοντάδας ερωτήσεων
1δ 21β 41γ 61β 81β
2γ 22β 42δ 62α 82γ
3β 23β 43β 63γ 83β
4α 24δ 44β 64α 84α
5δ 25δ 45α 65β 85β
6γ 26β 46β 66α 86γ
7γ 27δ 47γ 67α 87α
8β 28δ 48γ 68γ 88γ
9α 29δ 49β 69α 89α
10γ 30β 50β 70β 90γ
11γ 31β 51γ 71γ 91δ
12δ 32β 52β 72γ 92γ
13γ 33α 53β 73β 93α
14γ 34β 54α 74α 94δ
15β 35δ 55β 75α 95β
16α 36δ 56γ 76γ 96α
17β 37γ 57α 77δ 97β
18β 38β 58δ 78β 98α
19β 39β 59γ 79β 99δ
20γ 40β 60γ 80α 100δ
74
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Απαντήσεις 2ης εκατοντάδας ερωτήσεων
1β 21β 41γ 61β 81γ
2α 22γ 42δ 62δ 82α
3δ 23β 43α 63γ 83γ
4γ 24β 44δ 64β 84γ
5β 25γ 45β 65α 85β
6β 26α 46β 66δ 86β
7δ 27γ 47δ 67γ 87γ
8β 28δ 48δ 68β 88α
9α 29δ 49α 69α 89β
10γ 30α 50γ 70δ 90δ
11δ 31α 51α 71β 91γ
12β 32β 52γ 72δ 92γ
13γ 33γ 53β 73γ 93γ
14β 34γ 54α 74γ 94α
15β 35β 55δ 75β 95γ
16β 36β 56δ 76β 96γ
17γ 37β 57γ 77γ 97α
18β 38α 58δ 78δ 98α
19α 39α 59γ 79δ 99β
20β 40δ 60β 80γ 100α
7(
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ
Απαντήσεις 3ης εκατοντάδας ερωτήσεων
1α 21α 41α 61δ 81δ
2α 22δ 42δ 62β 82δ
3α 23β 43γ 63γ 83δ
4β 24δ 44δ 64α 84γ
5δ 25β 45β 65α 85δ
6β 26γ 46β 66γ 86γ
7α 27δ 47δ 67γ 87δ
8δ 28γ 48δ 68δ 88γ
9γ 29δ 49δ 69γ 89γ
10δ 30β 50δ 70α 90β
11β 31α 51δ 71β 91γ
12α 32δ 52β 72α 92δ
13α 33δ 53γ 73δ 93γ
14δ 34δ 54γ 74γ 94γ
15γ 35δ 55γ 75β 95α
16γ 36β 56γ 76β 96β
17α 37γ 57δ 77β 97β
18γ 38β 58δ 78α 98β
19δ 39β 59δ 79γ 99δ
20α 40β 60α 80γ 100β
7)
ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2007 – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Απαντήσεις 4ης εκατοντάδας ερωτήσεων
1γ 21γ 41γ 61δ 81δ
2β 22γ 42δ 62α 82γ
3β 23α 43δ 63δ 83δ
4β 24β 44β 64α 84α
5β 25β 45β 65β 85β
6β 26α 46γ 66γ 86δ
7γ 27γ 47β 67α 87δ
8γ 28δ 48α 68δ 88α
9γ 29α 49α 69β 89γ
10δ 30γ 50γ 70δ 90δ
11β 31β 51δ 71γ 91α
12γ 32β 52δ 72α 92α
13γ 33α 53α 73β 93δ
14β 34α 54γ 74β 94β
15δ 35β 55γ 75β 95β
16γ 36δ 56γ 76β 96γ
17α 37β 57γ 77β 97γ
18γ 38α 58γ 78α 98γ
19α 39δ 59δ 79β 99γ
20α 40α 60δ 80γ 100γ
77

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nic1238 liked this
Valia Ppzgl liked this
evvab liked this
stgaval liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->