You are on page 1of 12

. Definisi : Ringkasan cerita yang merangkumi perkaraperkara penting dalam sesebuah novel atau bab demi bab. bukannya seperti rangka atau nota ringkas. Sinopsis hendaklah ditulis dalam bentuk ayat yang lengkap.

. Definisi : Persoalan pokok atau idea utama yang menjadi gagasan fikiran kepada pengarang untuk menghasilkan sesebuah karya atau cerita. Hanya terdapat satu tema dalam sesebuah karya.

 Definisi : Perkara-perkara atau idea sampingan yang berkaitan dengan tema secara langsung yang bertujuan unutk menguatkan tema sesebuah karya tersebut. .

Antara plot biasa yang digunakan ialah plot mendatar. plot menegak. Definisi : Jalinan peristiwa atau cerita dalam sesebuah cerita yang terjadi atas sebab dan akibat. Antara bab dengan bab mesti mempunyai jalinan atau pertalian. . plot piramid dan plot beralun.

binatang atau makhluk yang menjadi pelakon atau pelaku dalam cereka yang dicipta oleh seseorang pengarang. Watak biasanya terdiri daripada watak utama dan watak-watak sampingan. . Definisi : Manusia. watak jahat digelar antagonis. Watak baik digelar protagonis.

. monolog dan juga aksi watak itu. Perwatakan seseorang watak dapat dikenali melalui dialog. Definisi : Sifat-sifat watak dalam cerita termasuk perangai atau tingkah laku dan pola pemikiran.

latar masa. . latar tempat dan latar masyarakat. Latar dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu . Definisi : Tempat yang menunjukkan lokasi dan gambaran atau suasana sesuatu peristiwa itu berlaku.

simile.  . ironis dan sebagainya. Antara unsur gaya bahasa yang sering digunakan dalam novel ialah : a) Diksi – pemilihan dna penggunaan sesuatu perkataan. paradoks. b) Dialek c) Unsur bahasa seperti metafora. imejan. personifikasi. hiperbola.Definisi : Cara pengarang menggunakan bahasa dna unsur bahasa yang dikuasainya untuk menyampaikan ideanya dalam sesebuah cerita.

a) Sudut pandangan orang pertama b) Sudut pandangan orang ketiga c) Sudut pandangan kesedaran  . Sudut pandangan dapat dibahagikan kepada tiga iaitu .Definisi : Kedudukan pandangan pengarang dalam menyampaikan sesebuah cerita itu.

 Definisi : Nilai murni ialah sifatsifat terpuji dan baik serta positif yang terdapat dalam sesebuah karya sama ada dilakukan oleh watak atau melalui pengucapannya atau pemikirannya. .

. pedoman atau teladan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Pengajaran pula ialah iktibar. Pengajaran biasanya mempunyai unsur didaktik.